Hotărârea nr. 5/2020

5/14.01.2020 privind operaţiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz
Hotararea Consiliului Local 5/14.01.2020
privind operaţiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2019-27467/10.12.2019, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 27467/10.12.2019 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.12.2019 - Anexa la raportul de specialitate nr. SC2019-27467/10.12.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată şi Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b) şi lit. c), alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba operaţiunea de primă înscriere, conform documentatiei executate de persoana juridica autorizata A.N.C.P.I. - S.C. BLACK LIGHT S.R.L., Proiect nr. 2853/2019, a suprafeţei de 4857 mp, drum intavilan- strada Ilia Repin, a suprafeţei de 1710 mp, drum intavilan- strada Calistrat Hogas, a suprafeţei de 877 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, a suprafeţei de 919 mp, drum intavilan- strada Delinesti, a suprafeţei de 3501 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, a suprafeţei de 1603 mp, drum intavilan- strada Deta, a suprafeţei de 870 mp, drum intavilan- strada Ludus, a suprafeţei de 1408 mp, drum intavilan- strada Rotunda, a suprafeţei de 1146 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeţei de 8462 mp, drum intavilan- strada Martir Nicolae Lacatus, a suprafeţei de 861 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeţei de 10411 mp, drum intavilan- strada Martir Cornel Popescu 1918, a suprafeţei de 11571 mp, drum intavilan- strada Jules Verne, a suprafeţei de 867 mp, drum intavilan- strada Delinesti, a suprafeţei de 877 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeţei de 856 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, a suprafeţei de 8724 mp, drum intavilan- strada Parang, a suprafeţei de 874 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, a suprafeţei de 1015 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC BLACK LIGHT SA .

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotarare

Proiect de hotarare privind operațiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz

Sectiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotarare

1. Descrierea situației actuale :

Imobilele care fac obiectul operatiunii de prima inscriere in Cartea Funciara sunt situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara in intravilan, si au destinatia de drum (strada):

 • 1. Imobil cu suprafata de 4857 mp, drum intavilan- strada Ilia Repin, UAT Timisoara

 • 2. Imobil cu suprafata de 1710 mp, drum intavilan- strada Calistrat Hogas, UAT Timisoara

 • 3. Imobil cu suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara

 • 4. Imobil cu suprafata de 919 mp, drum intavilan- strada Delinesti, UAT Timisoara

 • 5. Imobil cu suprafata de 3501 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, UAT Timisoara

 • 6. Imobil cu suprafata de 1603 mp, drum intavilan- strada Deta, UAT Timisoara

 • 7. Imobil cu suprafata de 870 mp, drum intavilan- strada Ludus, UAT Timisoara

 • 8. Imobil cu suprafata de 1408 mp, drum intavilan- strada Rotunda, UAT Timisoara

 • 9. Imobil cu suprafata de 1146 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara

 • 10. Imobil cu suprafata de 8462 mp, drum intavilan- strada Martir Nicolae Lacatus, UAT Timisoara

 • 11. Imobil cu suprafata de 861 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara

 • 12. Imobil cu suprafata de 10411 mp, drum intavilan- strada Martir Cornel Popescu 1918, UAT Timisoara

 • 13. Imobil cu suprafata de 11571 mp, drum intavilan- strada Jules Verne, UAT Timisoara

 • 14. Imobil cu suprafata de 867 mp, drum intavilan- strada Delinesti, UAT Timisoara

 • 15. Imobil cu suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara

 • 16. Imobil cu suprafata de 856 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara

 • 17. Imobil cu suprafata de 8724 mp, drum intavilan- strada Parang, UAT Timisoara

 • 18. Imobil cu suprafata de 874 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara

 • 19. Imobil cu suprafata de 1015 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

 • 1. Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafața de 4857 mp, drum intavilan- strada Ilia Repin, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere.Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 4857 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Ilia Repin.

 • 2.  Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 1710 mp, drum intavilan- strada Calistrat Hogas, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere.Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 1710 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Calistrat Hogas.

 • 3.  Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere.Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 877 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Nicolae Tincu Velea.

2 21 Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 919 mp, drum intavilan- strada Delinesti, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 919 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Delinesti.

Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 3501 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 3501 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Cocorilor.

Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 1603 mp, drum intavilan- strada Deta, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 1603 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Deta.

Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 870 mp, drum intavilan- strada Ludus, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 870 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Ludus.

Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 1408 mp, drum intavilan- strada Rotunda, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 1408 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Rotunda.

Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 1146 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 1146 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Tata Oancea.

Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 8462 mp, drum intavilan- strada Martir Nicolae Lacatus, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 8462 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Martir Nicolae Lacatus.

Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 861 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 861 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Tata Oancea.

Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 10411 mp, drum intavilan- strada Martir Cornel Popescu 1918, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 10411 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Martir Cornel Popescu 1918.

Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 11571 mp, drum intavilan- strada Jules Verne, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 11571 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Jules Verne.

Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 867 mp, drum intavilan- strada Delinesti, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 867 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Delinesti.

Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 877 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Tata Oancea.

Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 856 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 856 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Traian Demetrescu.

 • 17. Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 8724 mp, drum intavilan- strada Parang, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 8724 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Parang.

 • 18. Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 874 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 874 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Nicolae Tincu Velea.

 • 19. Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 1015 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 1015 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Traian Demetrescu.

3. Alte informații

Se va lua in considerare:

 • 1.   “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 4857 mp, drum intavilan- strada Ilia Repin, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156451/26.07.2019.

 • 2.  “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1710 mp, drum intavilan- strada Calistrat Hogas, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156456/26.07.2019.

 • 3.  “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156531/26.07.2019.

 • 4.  “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 919 mp, drum intavilan- strada Delinesti, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156500/26.07.2019.

 • 5.  “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 3501 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156516/26.07.2019.

 • 6.  “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1603 mp, drum intavilan- strada Deta, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156435/26.07.2019.

 • 7.  “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 870 mp, drum intavilan- strada Ludus, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156473/26.07.2019.

 • 8.  “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1408 mp, drum intavilan- strada Rotunda, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158903/31.07.2019.

 • 9.  “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1146 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158826/31.07.2019.

 • 10. “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 8462 mp, drum intavilan- strada Martir Nicolae Lacatus, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156512/26.07.2019.

 • 11. “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 861 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158817/31.07.2019

 • 12. “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 10411 mp, drum intavilan- strada Martir Cornel Popescu 1918, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156470/26.07.2019.

 • 13. “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 11571 mp, drum intavilan- strada Jules Verne, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156485/26.07.2019.

 • 14. “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 867 mp, drum intavilan- strada Delinesti, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156541/26.07.2019.

 • 15. “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158782/31.07.2019

 • 16. “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 856 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158861/31.07.2019

 • 17. “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 8724 mp, drum intavilan- strada Parang, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158886/31.07.2019

 • 18. “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 874 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156527/26.07.2019

 • 19. “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului in suprafata de 1015 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158870/31.07.2019,

proiect nr.2853/2019 întocmit de SC BLACK LIGHT SRL .

4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de primă înscriere, conform documentatiei executate de persoana juridica autorizata A.N.C.P.I. - S.C. BLACK LIGHT S.R.L., pr. nr.2853/2019, a suprafeței de 4857 mp, drum intavilan- strada Ilia Repin, a suprafeței de 1710 mp, drum intavilan- strada Calistrat Hogas, a suprafeței de 877 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, a suprafeței de 919 mp, drum intavilan- strada Delinesti, a suprafeței de 3501 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, a suprafeței de 1603 mp, drum intavilan- strada Deta, a suprafeței de 870 mp, drum intavilan- strada Ludus, a suprafeței de 1408 mp, drum intavilan- strada Rotunda, a suprafeței de 1146 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeței de 8462 mp, drum intavilan- strada Martir Nicolae Lacatus, a suprafeței de 861 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeței de 10411 mp, drum intavilan- strada Martir Cornel Popescu 1918, a suprafeței de 11571 mp, drum intavilan- strada Jules Verne, a suprafeței de 867 mp, drum intavilan- strada Delinesti, a suprafeței de 877 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeței de 856 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, a suprafeței de 8724 mp, drum intavilan- strada Parang, a suprafeței de 874 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, a suprafeței de 1015 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECTIA GENERALA DRUMURI       DIRECTOR DIRECTIA CLADIRI

PODURI , PARCAJE SI RETELE DE UTILITATI   TERENURI SI DOTARI DIVERSE I EST

CULIȚĂ CHIȘ FLORIN RĂVĂȘILĂ

9                    9                                                                                                                                                                                  9

Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03, Ver.3

2 21


RAPORT DE SPECIALITATE

privind operațiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotarare nr.SC2019-27467/10.12.2019, al Primarului Municipiului Timișoara si Proiectul de hotarare privind aprobarea operațiunii de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz , prin care se propune înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a urmatoarelor imobile:

 • 1. Imobil cu suprafata de 4857 mp, drum intavilan- strada Ilia Repin, UAT Timisoara

 • 2. Imobil cu suprafata de 1710 mp, drum intavilan- strada Calistrat Hogas, UAT Timisoara

 • 3. Imobil cu suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara

 • 4. Imobil cu suprafata de 919 mp, drum intavilan- strada Delinesti, UAT Timisoara

 • 5. Imobil cu suprafata de 3501 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, UAT Timisoara

 • 6. Imobil cu suprafata de 1603 mp, drum intavilan- strada Deta, UAT Timisoara

 • 7. Imobil cu suprafata de 870 mp, drum intavilan- strada Ludus, UAT Timisoara

 • 8. Imobil cu suprafata de 1408 mp, drum intavilan- strada Rotunda, UAT Timisoara

 • 9. Imobil cu suprafata de 1146 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara

 • 10. Imobil cu suprafata de 8462 mp, drum intavilan- strada Martir Nicolae Lacatus, UAT Timisoara

 • 11. Imobil cu suprafata de 861 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara

 • 12. Imobil cu suprafata de 10411 mp, drum intavilan- strada Martir Cornel Popescu 1918, UAT Timisoara

 • 13. Imobil cu suprafata de 11571 mp, drum intavilan- strada Jules Verne, UAT Timisoara

 • 14. Imobil cu suprafata de 867 mp, drum intavilan- strada Delinesti, UAT Timisoara

 • 15. Imobil cu suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara

 • 16. Imobil cu suprafata de 856 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara

 • 17. Imobil cu suprafata de 8724 mp, drum intavilan- strada Parang, UAT Timisoara

 • 18. Imobil cu suprafata de 874 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara

 • 19. Imobil cu suprafata de 1015 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara.

Propunem analizarea și aprobarea:

 • 1.  operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 4857 mp, drum intavilan- strada Ilia Repin, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentație tehnica in vederea recepției planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 4857 mp, drum intavilan- strada Ilia Repin, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156451/26.07.2019.

 • 2.  operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 1710 mp, drum intavilan- strada Calistrat Hogas, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1710 mp, drum intavilan- strada Calistrat Hogas, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156456/26.07.2019.

 • 3.  operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 877 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156531/26.07.2019.

 • 4.  operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 919 mp, drum intavilan- strada Delinesti, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 919 mp, drum intavilan- strada Delinesti, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156500/26.07.2019.

 • 5.  operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 3501 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 3501 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156516/26.07.2019.

 • 6. operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 1603 mp, drum intavilan- strada Deta, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1603 mp, drum intavilan- strada Deta, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156435/26.07.2019.

2’21

operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 870 mp, drum intavilan- strada Ludus, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentație tehnica in vederea recepției planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 870 mp, drum intavilan- strada Ludus, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156473/26.07.2019.

operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 1408 mp, drum intavilan- strada Rotunda, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1408 mp, drum intavilan- strada Rotunda, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158903/31.07.2019.

operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 1146 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1146 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158826/31.07.2019.

operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 8462 mp, drum intavilan- strada Martir Nicolae Lacatus, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 8462 mp, drum intavilan- strada Martir Nicolae Lacatus, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156512/26.07.2019.

operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 861 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 861 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158817/31.07.2019

operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 10411 mp, drum intavilan- strada Martir Cornel Popescu 1918, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 10411 mp, drum intavilan- strada Martir Cornel Popescu 1918, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156470/26.07.2019.

operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 11571 mp, drum intavilan- strada Jules Verne, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 11571 mp, drum intavilan- strada Jules Verne, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156485/26.07.2019.

operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 867 mp, drum intavilan- strada Delinesti, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 867 mp, drum intavilan- strada Delinesti, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156541/26.07.2019

operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 877 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158782/31.07.2019

operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 856 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 856 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158861/31.07.2019 operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 8724 mp, drum intavilan- strada Parang, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 8724 mp, drum intavilan- strada Parang, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158886/31.07.2019

operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 874 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 874 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156527/26.07.2019.

19. operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 1015 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, proprietatea

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “ Documentație tehnica in vederea recepției planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului in suprafata de 1015 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158870/31.07.2019,

proiect nr.2853/2019 întocmit de SC BLACK LIGHT SRL .

Scopul prezentei documentatii este receptionarea de catre OCPI Timis a planului de situatie pentru primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz.

Mentionam ca a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 2525 din 15.07.2019, in scopul: alocare numar cadastral prin operatiunea de prima inscriere in Cartea Funciara a strazilor zona Kuncz.

Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciară) si a determinarilor topografice -întocmirea planului de situație , respectiv a limitei imobilului ce face obiectul rectificării suprafeței , revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru - conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI - completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI , privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si înscriere în evidențele de cadastru si carte funciară, art.29 si 33 , in cazul de față S.C. BLACK LIGHT SRL .

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz îndeplineste conditiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timisoara.


ARHITECT ȘEF

9

EMILIAN SORIN CIURARIU


DIRECTOR DIRECTIA GENERALA DRUMURI PODURI , PARCAJE SI RETELE DE UTILITATI


CULIȚĂ CHIȘ

9                    9


DIRECTOR DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE I EST FLORIN RĂVĂȘILĂ

9


ȘEF BIROU BDU

DOINA PURDEA


ÎNTOCMIT

GIULIAN LOREDANA


Cod FO53-01,Ver.2


2 21


Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

 

ROMÂNIA                                                                                                          

JUDETUL TIMIŞ                                                                                               

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA                                                                              

NR.SC2019-27467/10.12.2019

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

 

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotarare

 

Proiect de hotarare privind

operațiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz

 

 

Sectiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotarare

 

1. Descrierea situaţiei actuale :

            Imobilele care fac obiectul operatiunii de prima inscriere in Cartea Funciara sunt situate pe teritoriul administrativ al      Municipiului Timisoara  in intravilan, si au destinatia de drum  (strada):

1.       Imobil cu suprafata de 4857 mp, drum intavilan- strada Ilia Repin, UAT Timisoara

2.       Imobil cu suprafata de 1710 mp, drum intavilan- strada Calistrat Hogas, UAT Timisoara

3.       Imobil cu suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara

4.       Imobil cu suprafata de 919 mp, drum intavilan- strada Delinesti, UAT Timisoara

5.       Imobil cu suprafata de 3501 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, UAT Timisoara

6.       Imobil cu suprafata de 1603 mp, drum intavilan- strada Deta, UAT Timisoara

7.       Imobil cu suprafata de 870 mp, drum intavilan- strada Ludus, UAT Timisoara

8.       Imobil cu suprafata de 1408 mp, drum intavilan- strada Rotunda, UAT Timisoara

9.       Imobil cu suprafata de 1146 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara

10.   Imobil cu suprafata de 8462 mp, drum intavilan- strada Martir Nicolae Lacatus, UAT Timisoara

11.   Imobil cu suprafata de 861 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara

12.   Imobil cu suprafata de 10411 mp, drum intavilan- strada Martir Cornel Popescu 1918, UAT Timisoara

13.   Imobil cu suprafata de 11571 mp, drum intavilan- strada Jules Verne, UAT Timisoara

14.   Imobil cu suprafata de 867 mp, drum intavilan- strada Delinesti, UAT Timisoara

15.   Imobil cu suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara

16.   Imobil cu suprafata de 856 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara

17.   Imobil cu suprafata de 8724 mp, drum intavilan- strada  Parang, UAT Timisoara

18.   Imobil cu suprafata de 874 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara

19.   Imobil cu suprafata de 1015 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate                      

1.       Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafața de 4857 mp, drum intavilan- strada Ilia Repin, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere.Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 4857 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Ilia Repin.

2.       Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 1710 mp, drum intavilan- strada Calistrat Hogas, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere.Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 1710 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Calistrat Hogas.

3.       Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere.Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 877 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Nicolae Tincu Velea.

 

 

 

 

4.       Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 919 mp, drum intavilan- strada Delinesti, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 919 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Delinesti.

5.       Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 3501 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 3501 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Cocorilor.

6.       Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 1603 mp, drum intavilan- strada Deta, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 1603 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Deta.

7.       Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 870 mp, drum intavilan- strada Ludus, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 870 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Ludus.

8.       Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 1408 mp, drum intavilan- strada Rotunda, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 1408 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Rotunda.

9.       Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 1146 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 1146 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Tata Oancea.

10.   Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 8462 mp, drum intavilan- strada Martir Nicolae Lacatus, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 8462 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Martir Nicolae Lacatus.

11.   Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 861 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 861 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Tata Oancea.

12.   Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 10411 mp, drum intavilan- strada Martir Cornel Popescu 1918, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 10411 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Martir Cornel Popescu 1918.

13.   Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 11571 mp, drum intavilan- strada Jules Verne, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 11571 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Jules Verne.

14.   Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 867 mp, drum intavilan- strada Delinesti, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 867 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Delinesti.

15.   Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 877 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Tata Oancea.

16.   Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 856 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 856 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Traian Demetrescu.

 

 

 

 

17.   Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 8724 mp, drum intavilan- strada  Parang, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 8724 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Parang.

18.   Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 874 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 874 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Nicolae Tincu Velea.

19.   Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 1015 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 1015 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazi Traian Demetrescu.

 

 

3. Alte informaţii                                                                     

            Se va lua in considerare:

1.        “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 4857 mp, drum intavilan- strada Ilia Repin, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156451/26.07.2019.

2.       “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1710 mp, drum intavilan- strada Calistrat Hogas, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156456/26.07.2019.

3.       “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156531/26.07.2019.

4.       “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 919 mp, drum intavilan- strada Delinesti, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156500/26.07.2019.

5.       “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 3501 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156516/26.07.2019.

6.       “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1603 mp, drum intavilan- strada Deta, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156435/26.07.2019.

7.       “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 870 mp, drum intavilan- strada Ludus, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156473/26.07.2019.

8.       “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1408 mp, drum intavilan- strada Rotunda, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158903/31.07.2019.

9.       “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1146 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158826/31.07.2019.

10.    “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 8462 mp, drum intavilan- strada Martir Nicolae Lacatus, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156512/26.07.2019.

11.     “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 861 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158817/31.07.2019

12.    “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 10411 mp, drum intavilan- strada Martir Cornel Popescu 1918, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156470/26.07.2019.

13.    “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 11571 mp, drum intavilan- strada Jules Verne, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156485/26.07.2019.

14.    “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 867 mp, drum intavilan- strada Delinesti, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156541/26.07.2019.

15.    “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158782/31.07.2019

16.    “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 856 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158861/31.07.2019

 

 

 

 

17.    “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 8724 mp, drum intavilan- strada  Parang, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158886/31.07.2019

18.    “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 874 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156527/26.07.2019

19.    “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului in suprafata de 1015 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158870/31.07.2019,

 proiect nr.2853/2019 întocmit de SC BLACK LIGHT SRL .

4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea operațiunii de  primă înscriere, conform documentatiei executate de persoana juridica autorizata A.N.C.P.I. - S.C. BLACK LIGHT S.R.L., pr. nr.2853/2019,                           a suprafeței de 4857 mp, drum intavilan- strada Ilia Repin, a suprafeței de 1710 mp, drum intavilan- strada Calistrat Hogas, a suprafeței de 877 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, a suprafeței de 919 mp, drum intavilan- strada Delinesti, a suprafeței de 3501 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, a suprafeței de 1603 mp, drum intavilan- strada Deta, a suprafeței de 870 mp, drum intavilan- strada Ludus, a suprafeței de 1408 mp, drum intavilan- strada Rotunda, a suprafeței de 1146 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeței de 8462 mp, drum intavilan- strada Martir Nicolae Lacatus, a suprafeței de 861 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeței de 10411 mp, drum intavilan- strada Martir Cornel Popescu 1918, a suprafeței de 11571 mp, drum intavilan- strada Jules Verne, a suprafeței de 867 mp, drum intavilan- strada Delinesti, a suprafeței de 877 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeței de 856 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, a suprafeței de 8724 mp, drum intavilan- strada  Parang, a suprafeței de 874 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, a suprafeței de 1015 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu.

                                                                                  PRIMAR                                                                                 

                                                                              NICOLAE ROBU                      

 

 

 

                                                               

                                                                                                                           

DIRECTOR DIRECTIA GENERALA DRUMURI                   DIRECTOR DIRECTIA CLADIRI

PODURI , PARCAJE SI RETELE DE UTILITATI       TERENURI SI DOTARI DIVERSE I EST            CULIȚĂ CHIȘ                                                                                     FLORIN RĂVĂȘILĂ

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                            Pentru conformitate date tehnice

                                                                         ARHITECT ŞEF    

                                                             EMILIAN SORIN CIURARIU    

 

 

 

 

 

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.           

 

                                                                                                                                                                  Cod FO53-03, Ver.3

ROMÂNIA                                                                                                                          

JUDETUL TIMIŞ                                                                                                               

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA                                                                              

NR.SC2019-27467/10.12.2019

 

RAPORT DE SPECIALITATE

                privind operațiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz

 

            Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotarare nr.SC2019-27467/10.12.2019, al Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarare privind  aprobarea operaţiunii de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz , prin care se propune înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a urmatoarelor imobile:

1.       Imobil cu suprafata de 4857 mp, drum intavilan- strada Ilia Repin, UAT Timisoara

2.       Imobil cu suprafata de 1710 mp, drum intavilan- strada Calistrat Hogas, UAT Timisoara

3.       Imobil cu suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara

4.       Imobil cu suprafata de 919 mp, drum intavilan- strada Delinesti, UAT Timisoara

5.       Imobil cu suprafata de 3501 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, UAT Timisoara

6.       Imobil cu suprafata de 1603 mp, drum intavilan- strada Deta, UAT Timisoara

7.       Imobil cu suprafata de 870 mp, drum intavilan- strada Ludus, UAT Timisoara

8.       Imobil cu suprafata de 1408 mp, drum intavilan- strada Rotunda, UAT Timisoara

9.       Imobil cu suprafata de 1146 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara

10.   Imobil cu suprafata de 8462 mp, drum intavilan- strada Martir Nicolae Lacatus, UAT Timisoara

11.   Imobil cu suprafata de 861 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara

12.   Imobil cu suprafata de 10411 mp, drum intavilan- strada Martir Cornel Popescu 1918, UAT Timisoara

13.   Imobil cu suprafata de 11571 mp, drum intavilan- strada Jules Verne, UAT Timisoara

14.   Imobil cu suprafata de 867 mp, drum intavilan- strada Delinesti, UAT Timisoara

15.   Imobil cu suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara

16.   Imobil cu suprafata de 856 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara

17.   Imobil cu suprafata de 8724 mp, drum intavilan- strada  Parang, UAT Timisoara

18.   Imobil cu suprafata de 874 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara

19.   Imobil cu suprafata de 1015 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara.

Propunem analizarea și aprobarea:

1.       operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 4857 mp, drum intavilan- strada Ilia Repin, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 4857 mp, drum intavilan- strada Ilia Repin, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156451/26.07.2019.

2.       operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 1710 mp, drum intavilan- strada Calistrat Hogas, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1710 mp, drum intavilan- strada Calistrat Hogas, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156456/26.07.2019.

3.       operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 877 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156531/26.07.2019.

4.       operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 919 mp, drum intavilan- strada Delinesti, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 919 mp, drum intavilan- strada Delinesti, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156500/26.07.2019.

5.       operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 3501 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 3501 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156516/26.07.2019.

6.       operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 1603 mp, drum intavilan- strada Deta, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1603 mp, drum intavilan- strada Deta, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156435/26.07.2019.

 

 

 

7.       operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 870 mp, drum intavilan- strada Ludus, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 870 mp, drum intavilan- strada Ludus, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156473/26.07.2019.

8.       operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 1408 mp, drum intavilan- strada Rotunda, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1408 mp, drum intavilan- strada Rotunda, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158903/31.07.2019.

9.       operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 1146 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1146 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158826/31.07.2019.

10.   operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 8462 mp, drum intavilan- strada Martir Nicolae Lacatus, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 8462 mp, drum intavilan- strada Martir Nicolae Lacatus, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156512/26.07.2019.

11.   operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 861 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 861 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158817/31.07.2019

12.   operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 10411 mp, drum intavilan- strada Martir Cornel Popescu 1918, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 10411 mp, drum intavilan- strada Martir Cornel Popescu 1918, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156470/26.07.2019.

13.   operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 11571 mp, drum intavilan- strada Jules Verne, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 11571 mp, drum intavilan- strada Jules Verne, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156485/26.07.2019.

14.   operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 867 mp, drum intavilan- strada Delinesti, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 867 mp, drum intavilan- strada Delinesti, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156541/26.07.2019

15.   operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 877 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 877 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158782/31.07.2019

16.   operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 856 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 856 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158861/31.07.2019

17.   operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 8724 mp, drum intavilan- strada  Parang, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 8724 mp, drum intavilan- strada  Parang, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158886/31.07.2019

18.   operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 874 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 874 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 156527/26.07.2019.

 

 

 

 

 

19.   operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 1015 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA – domeniul public , conform “ Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului in suprafata de 1015 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 158870/31.07.2019,

proiect nr.2853/2019 întocmit de SC BLACK LIGHT SRL .

             Scopul prezentei documentatii este receptionarea de catre OCPI Timis a planului de situatie pentru primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz.

              Mentionam ca a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 2525 din 15.07.2019, in scopul: alocare numar cadastral    prin operatiunea de prima inscriere in Cartea Funciara a strazilor zona Kuncz.

            Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciară) si a determinarilor topografice - întocmirea planului de situație , respectiv a limitei imobilului ce face obiectul rectificării suprafeței , revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru - conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI - completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI , privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si înscriere în evidențele de cadastru si carte funciară, art.29 si 33 , in cazul de față S.C. BLACK LIGHT SRL  . 

            Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz îndeplineste conditiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

 

ARHITECT ȘEF                                                       DIRECTOR DIRECTIA GENERALA DRUMURI

EMILIAN SORIN CIURARIU                                PODURI , PARCAJE SI RETELE DE UTILITATI                                                                                                CULIȚĂ CHIȘ

 

                       

 

 

 

 

DIRECTOR DIRECTIA CLADIRI                                                                     ȘEF BIROU BDU

TERENURI SI DOTARI DIVERSE I EST                                                     DOINA PURDEA          

FLORIN RĂVĂȘILĂ

                                                                       

 

 

 

ÎNTOCMIT

GIULIAN LOREDANA

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Cod FO53-01,Ver.2