Hotărârea nr. 49/2020

49/07.02.2020 Privind declararea zilei de 19 aprilie ca „Ziua Phoenix"
Hotararea Consiliului Local 49/07.02.2020
Privind declararea zilei de 19 aprilie ca „Ziua Phoenix"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-2814 din data de 05.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-2814 din data de 05.02.2020 al Directiei Comunicare-Relationare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 06.02.2020, Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-2814/06.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile 129 alin.(7) lit. d) si s) si alin. (14) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. unic: Se declara ziua de 19 aprilie ca fiind "Ziua Phoenix".
Presedinte de sedinta
OTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA - DIRECȚIA COMUNICARE - RELAȚIONARE

NR. SC2020 - 2814/05.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind declararea zilei de 19 aprilie ca „Ziua Phoenix“

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 2814 din 05.02.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind declararea zilei de 19 aprilie ca „Ziua Phoenix“ prin care se propune declararea zilei de 19 aprilie ca „Ziua Phoenix“,

Facem următoarele precizări:

Având în vedere prevederile 129 alin.(7) lit. d si s si alin(14) din OUG. 57/2019 - privind Codul administrativ

În temeiul art. 139 din din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ;

Artele sunt un veritabil ambasador, care vor promova orașul ca spațiu al creativității, atât prin mobilitatea externă, cât și prin găzduirea de evenimente internaționale, rezidențe și proiecte de cooperare culturală internațională.

Cultura poate crea punți de comunicare acolo unde situația economică și socială conduce la inegalități de șanse și de perspective, iar împreună, toți cei interesați și implicați în sprijinirea, crearea, promovarea și consumul cultural pot aduce cultura în centrul dezvoltării orașului.

În 1960 pe marile ecrane din România a rulat “Tinerii”, film ce a lăsat urme adânci adolescenților din acea vreme. Deși la modă erau soliști ca Paul Anka, Elvis Presley sau Domenico Modugno, Nicu Covaci a fost fascinat de ‘prima formație de chitare electrice din lume’, visând să aibă și el un grup la fel.

Un an mai târziu, Nicu Covaci pune pe picioare o formație vocal-instrumentală, pe care s-o înscrie în 'brigada de agitație' de la Școala Medie nr. 2 din Timișoara.

Astfel, în 1962 ia naștere “Sfinții”, ulterior, pentru a evita conflictele cu autoritățile vremii, numele formației fiind schimbat în „Phoenix“.

Phoenix, cunoscută în occident ca Transsylvania-Phoenix, este cea mai titrată formație românească de muzică rock, înființată în 1962, la Timișoara.

Phoenix a fost deschizătoare de drumuri în muzica adresată publicului larg în România celei de a doua jumătăți a secolului XX.

Membrii formației au abordat numeroase subgenuri ale rock-ului; traseul stilistic al formației a pornit de la muzică beat, evoluând spre rock psihedelic și de aici către hard rock, cu un număr de experimente de rock progresiv.

În anii 1970, efectele schimbărilor politice din țară asupra vieții culturale au adus la destrămarea multor formații de gen.

Între cele care au continuat prin adoptarea unui stil nou, Phoenix a avut una dintre cele mai neașteptate evoluții, dând naștere subgenului rock numit etno rock.

De-a lungul anilor din „Phoenix“ au făcut parte zeci de artiști, aceasta devenind cea mai longevivă formație din România, una dintre formațiile-fanion ale rockului românesc.

În concluzie, având în vedere faptul că Nicu Covaci, membru fondator, membru actual și lider al formației „Phoenix“, formația care a pus Timișoara si România pe harta rockului, s-a născut la Timișoara în data de 19 aprilie, propunem ca această dată (19 aprilie) să fie declarată Ziua Phoenix.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind declararea zilei de 19 aprilie ca „Ziua Phoenix“, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Director Executiv

Alina Pintilie întocmit

Ciprian Nyari

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020 - 2814/05.02.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind declararea zilei de 19 aprilie ca „Ziua Phoenix“

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1. Descrierea situației actuale

Artele sunt un veritabil ambasador, care vor promova orașul ca spațiu al creativității, atât prin mobilitatea externă, cât și prin găzduirea de evenimente locale, nationale si internaționale, rezidențe și proiecte de cooperare culturală.

Cultura poate crea punți de comunicare acolo unde situația economică și socială conduce la inegalități de șanse și de perspective, iar împreună, toți cei interesați și implicați în sprijinirea, crearea, promovarea și consumul cultural pot aduce cultura în centrul dezvoltării orașului.

  • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Imaginea Timișoarei, Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, este construită și reprezentată la nivel local, național și internațional și prin personalitățile ei culturale, artistice, sportive, de medici, ingineri, specialiști cu rezultate deosebite.

Astfel, declararea zilei de 19 aprilie ca fiind „Ziua Phoenix“ crează o punte între: cultură, consumul cultural și promovarea și dezvoltarea orașului.

  • 3. Alte informații:

Formația „Phoenix“ este cea mai longevivă formație din România, una dintre formațiile-fanion ale rockului românesc.

Domnul Nicu Covaci, născut la data de 19 aprilie, este membru fondator, membru actual și lider al formației „Phoenix“.

  • 4. Concluzii

Ținând cont de cele enumerate mai sus, precum și de prevederile OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, care precizează la art. 129, alin (7), lit. d si s: “) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: lit.d - cultura, lit.s: alte servicii publice de interes local stabilite prin lege” precum și alin. (14): „ Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege”, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind declararea zilei de 19 aprilie ca „Ziua Phoenix“ și supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local documentația aferentă.

PRIMAR

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

Director Executiv

Alina Pintilie