Hotărârea nr. 48/2020

48/07.02.2020 Privind aprobarea Convenţiei de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timişoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timişoara şi E.ON Energie România S.A.
Hotararea Consiliului Local 48/07.02.2020
Privind aprobarea Convenţiei de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timişoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timişoara şi E.ON Energie România S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-2043/29.01.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-2043/05.02.2020 al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 06.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-2043/05.02.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-2043/05.02.2020;
Având în vedere adresele nr. CDE2020-000107/29.01.2020 şi CDE2020-000131/05.02.2020 ale Companiei Locale de Termoficare Colterm SA;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 51, alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Convenţia de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timişoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timişoara şi E.ON Energie România S.A., prevăzută în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, pentru semnarea Convenţiei de justificare a avansurilor.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

c<<ie - eoo/s/ /oSM.Alo

OS. o-a, ,M&>

Anexa nr. II la Contractele de vanzare-cumparare gaze naturale

nr. 1000386125/11.2019/GN/5891A din 31.10.2019 si 1000386125/02.2020/GN/5934A din 07.02.2020

Convenție de justificare a avansurilor nr............Z07.02.2020

Având in vedere prevederile art.51 alin.3 din Ordonanța de Guvern nr. 36/2006, privind unele masuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populației, cu modificările si completările ulterioare, conform carora “sumele acordate in avans potrivit prevederilor art.5 alin (1) lit.b) pot fi virate de către autoritatile administrației publice locale in conturile furnizorilor de gaze naturale care le vor utiliza pentru aprovizionarea cu gaze naturale producătorilor de energie termica, numai in baza unei convenții de justificare a avansurilor incheiate intre unitatea administrative-teritoriala, furnizorul de energie termica, si furnizorul de combustibil”, pentru repartizarea in avans a sumei estimate de 44.881.651 lei de la bugetul local al Muncipiului Timișoara pentru anul 2020, pentru asigurarea, in condițiile legii, a continuității serviciului public de alimentare cu energie termica a populației Municipiului Timișoara, luând in considerare Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr. 1000386125/11.2019/GN/589IA din 31.10.2019, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare si nr. 1000386125/02.2020/GN/5934A din 07.02.2020 incheiate intre E.ON Energie Roman ia S.A. si Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A.,

Având in vedere faptul ca achitarea in avans conduce la obținerea de către Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A., in calitatea sa de furnizor de energie termica, unor prețuri avantajoase ale gazelor naturale achiziționate,

S-a incheiat prezenta Convenție de justificare a avansurilor (“Convenția”), intre:

Muncipiul Timișoara, cu sediul in Timișoara, str. C.D. Loga, nr. 1, reprezentata prin dl Nicolae Robu - Primar,

 • -  Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, (“COLTERM” ) cu sediul in Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, cod postai 300092, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/185/2004, CIF RO16063013, tel: 0256/258.504, fax: 0256/431.621, e-mail: office@colterm.ro, reprezentata legal prin dl. Emil Serpe - Director General, in calitate de furnizor de energie termica,

 • -  E.ON Energie Romania S.A., (“EER”) cu sediul in 540554 Targu Mureș, Bd. Pandurilor 42, ct. 2, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J26/1194/2007, cod unic de înregistrare 22043010, atribut fiscal RO, cod IBAN R032INGB0011000020648920 deschis la ING - TARGU MUREȘ, reprezentată de Cătălin lordache ■ Director General si Claudia Griech - Director General Adjunct, in calitate de furnizor de gaze naturale.

Convin asupra următoarelor:

Art.l EER si COLTERM agreaza cantitatile de gaze naturale necesare acesteia din urma pentru producerea energiei utilizate in sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al municipiului Timișoara in perioada 01.01.2020 - 30.04.2020 precum si contravaloarea cantitatilor de gaze naturale mai sus menționate, in conformitate cu cele prevăzute in Anexa 1, care este parte integranta din prezenta Convenție.

Art.2. EER si COLTERM confirma corespondenta cantitatilor de gaze naturale convenite in prima teza a Art. 1 cu cantitatile contractate prin Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr.l000386125/11.2019/GN/5891A din 31.10.2019 astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare si Contractul de vanzare-cumpărare nr. 1000386125/02.2020/GN/5934A din 07.02.2020 , pentru perioada 01.01.2020 - 30.04.2020 (denumite in cele ce urmeaza ' Contractele de vanzare-cumparare gaze naturale").

Art.3 (1) Municipiul Timișoara se obliga sa cuprindă in bugetul local aferent anului 2020, aprobat conform legii cu titlu de sume necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice livrate populației si prețul local al energiei termice facturate populației si sa aloce conform legislației aplicabile suma de 44.881.651 lei, prevăzută in Anexa 1, pentru achitarea in avans a gazelor naturale pe perioada 01.01.2020-30.04.2020.

 • (2) Municipiul Timișoara se obliga sa achite in avans, in condițiile art. 7 din prezenta Convenție, suma de 44.881.651 lei pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020, reprezentând contravaloarea previzionala si acceptata de parti a gazelor naturale necesare furnizării energiei utilizate in sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al municipiului Timișoara, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020, direct către EER in contul R032INGB0011000020648920 deschis la ING Târgu Mureș. Plățile se efectuează lunar in avans conform celor prevăzute in Anexa 1. Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile prezentului articol nu pot fi interpretate ca liberând COLTERM de niciuna din obligațiile care îi revin în baza Contractelor de vanzare-cumparare gaze naturale, inclusiv, dar fara a se limita la plata de daune interese.

Art.4 EER va aloca suma menționata la Art.3 alin. (2) exclusiv ca încasare pentru gazele naturale livrate COLTERM in temeiul Contractelor de vanzare-cumparare gaze naturale, in vederea producerii de energie termica destinata populației municipiului Timișoara, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020. Corelativ COLTERM se obliga sa utilizeze cantitatea de gaz livrata de furnizorul de gaze naturale conform primei teze in vederea producerii energiei utilizate in sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al municipiului Timișoara.

Art.5 COLTERM este de acord cu suma de 44.881.651 lei prevăzută la Art.3 alin. (2), reprezentând contravaloarea previzionala si acceptata de parti a cantitatii totale estimate de 313.242,530 MWh gaze naturale, ce urmeaza a fi livrate de către EER către COLTERM in temeiul Contractelor de vanzare-cump arare, sa fie plătită de către Municipiului Timișoara direct in contul EER prevăzut la Art.3 alin. (2) conform prevederilor prezentei Convenții. COLTERM se obliga sa întreprindă toate demersurile necesare in vederea încasării efective de către EER de la Municipiul Timișoara, a contravalorii gazelor naturale furnizate.

Art.6 Stingerea obligațiilor de plata pentru cantitatea de gaze naturale previzionata si acceptata de parti ca fiind necesara pentru producerea energiei utilizate in sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al municipiului Timișoara in perioada ce formează obiectul prezentei Convenții are loc in momentul si pe baza plătii efectuate de Municipiul Timișoara către EER, in contul indicat in prezenta Convenție la Art.3 alin. (2).

Art7 (1) EER va emite pana cel târziu in data de 15 ale lunii precedente lunii de livrare (cu excepția facturilor de avans aferente livrărilor din cursul lunii ianuarie 2020 si februarie 2020 care se vor emite pana la data de 07 februarie2020) o factura de avans corespunzătoare valorilor prevăzute in Anexa 1, iar Municipiul Timișoara va achita integral către EER contravaloarea acestei facturi in termen de 10 zile de la data primirii acesteia, dar nu mai târziu de data de 10 ale lunii de livrare. Plata facturilor de avans aferente lunilor ianuarie 2020 si februarie 2020 se va efectua pana la data de 10 februarie 2020.

 • (2) In termen de o zi de la încasarea integrala a plăților lunare in avans de la Municipiul Timișoara, EER va transmite către COLTERM o copie a ordinului de plata si a extraselor bancare conținând suma efectiv virata de Municipiul Timișoara, cu titlu de avans potrivit Art. 3 alin. (2) din prezenta Convenție.

 • (3) EER va emite lunar factura de regularizare către COLTERM conform prevederilor Contractelor de vazare-cumparare gaze naturale.

 • (4) Regularizarea eventualelor diferente bănești se va face după cum urmeaza:

 • a.  In cazul in care la data regularizării se constata ca suma primita in avans de către EER este mai mare decât cea efectiv datorata de către COLTERM, conform facturilor emise, aceasta diferența se va compensa cu valoarea facturilor de avans aferente lunii/lunilor următoare de livrare.

 • b.  In cazul in care la data regularizării se constata ca suma primita in avans de către EER este mai mica decât cea datorata de către COLTERM, Municipiul Timișoara va achita EER aceasta diferența in termen de cel mult 15 de zile de la data primirii facturii de regularizare, emisa in baza Contractelor de vanzare-cumparare gaze naturale.

 • c.  In situația in care facturile de regularizare nu sunt achitate conform literei b) de mai sus, orice plata efectuata după data scadentei facturilor de regularizare va stinge cu prioritate facturile de regularizare, suma ramasa din valoarea plătită va constitui avans pentru cantitatile de gaze naturale ce urmeaza a fi livrate in luna următoare.

Art.8 Părțile convin desemnarea persoanelor de contract din partea fiecărei parti semnatare, ce vor avea responsabilitatea urmării si implementării graficului stabilit in Anexa nr. 1, identificate in Anexa nr. 2, ce face parte integranta din prezenta Convenție.

Art.9 Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a oricăreia din obligațiile asumate de către oricare dintre parti da dreptul părții prejudiciate sa solicite acoperirea integrala a prejudiciului cauzat de ne Îndeplinirea prezentei Convenții de către partea in culpa.

Art.10 Garanții

 • (1) EER si COLTERM se obliga si garanteaza ca isi vor executa obligațiile contractuale de furnizare gaze naturale, respectiv de furnizare energie termica către consumatorii din sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al municipiului Timișoara, astfel incat sa nu cauzeze din culpa proprie întreruperea serviciului de încălzire centralizata furnizat prin COLTERM. Municipiul Timișoara se oblige sa obțină aprobarea cuprinderii in bugetul local a sumei 44.881.651 lei necesara achitării in avans a consumului de gaze naturale al COLTERM si garanteaza îndeplinirea tuturor obligațiilor de plata către EER reprezentând contravaloarea gazelor naturale furnizate către COLTERM.

 • (2) Municipiul Timișoara si COLTERM iau la cunoștința si accepta faptul ca EER isi asuma executarea obligației de livrare sub condiția executării integrale, exact si la timp a obligațiilor asumate de Muncipiul Timișoara, de plata a consumului de gaze naturale al COLTERM, conform prezentei Convenții. Pentru evitarea oricărui dubiu suspendarea/incetarea executării obligației de furnizare a gazelor naturale către COLTERM pentru neindeplinirea de către Municipiul Timișoara a obligațiilor de plata care ii revin conform prezentei Convenții, nu aduce atingere dreptului EER de a utiliza sau exercita orice alte drepturi sau remedii care ii sunt conferite de lege sau Convenție.

 • (3) COLTERM se obliga ca la prima cerere a EER sa întreprindă toate demersurile necesare in vederea cesionarii către aceasta ultima societate, la valoarea nominala, a creanțelor certe lichide si exigibile asupra Municipiului Timișoara, indiferent de natura acestora.

 • (4) COLTERM declara pe proprie răspundere ca îndeplinește condițiile prevăzute in art. 5 din OG nr.36/2006, privind unele masuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populației, cu modificările si completările ulterioare, Di alte acte normative de modificare sau completare a actelor normative menționate sau incidente.

 • (5) Exercitarea sau neexercitarea de către EER, in termenele convenite a oricăruia din drepturile sau acțiunile prevăzute în prezenta Convenție precum si acordarea de înlesniri sau reesalonari pentru nerespectarea vreuneia din obligațiile prezentei Convenții, nu va fi considerata ca o renunțare a EER la drepturile sale sau ca eliberare a COLTERM si/sau a Municipiului Timișoara de obligațiile ce le revin, ori ca modificare implicita a înțelegerilor părților, încheiate in forma scrisa. Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile prezentei Convenții nu pot fi interpretate ca liberând COLTERM de nici una din obligațiile care ii revin in baza Contractelor de vanzare-cum parare gaze naturale, inclusiv dar fara a se limita la plata de daune interese.

Art. 12 Părțile contractante convin ca orice litigiu ce se ivește in legătură cu executarea prezentei Convenții si care nu va putea fi rezolvat pe cale amiabila, sa fie soluționat de instanțele competente de la sediul EER.

Art. 13. Titlurile articolelor din prezenta ConvenDie precum si din Anexele sale sunt introduse numai in scopul ușurării trimiterii la clauzele contractuale si nu vor fi utilizate in scopul interpretării ConvenDiei.

Art.14 Prezenta Convenție intra in vigoare la data semnării acesteia si face parte integranta din Contractele de vanzare-cumparare gaze naturale nr.l000386125/11.2019/GN/5891A din 31.10.2019 si nr. 1000386125/02.2020/GN/5934A din 07.02.2020.

Prezenta Convenție s-a încheiat azi 07.02.2020 in 3 (trei) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A.

Muncipiul Timișoara


Nicolae Robu Primar


Serpe Emil

Director General

E.ON Energie Romania S.A.

Cătălin lordache

Director General

Claudia Griech

Director General Adjunct

Anexa 1 la Convenția de justificare a avansurilor nr................./07.02.2020

Loc consum

U.M.

Ianuarie 2020

Februarie 2020

Martie 2020

Aprilie 2020

TOTAL

CTCENTRU

[milioane mc]

11.06

5.71

3.57

0.54

20.88

CETSUD

0.89

1.39

1.49

1.44

5.21

CETFRE1DORF

0.17

0.12

0.11

0.05

0.45

Dunarea

0.25

0.20

0.18

0.12

0.75

UMT

0.12

0.09

0.08

0.06

0.35

Buzias

0.28

0.22

0.21

0.15

0.86

Dragalina

0.18

0.13

0.12

0.06

0.49

Polona

0.01

0.01

0.01

0.00

0.03

TOTAL

12.96

7.87

5.77

2.41

29.00

Loc consum

U.M.

Ianuarie 2020

Februarie 2020

Martie 2020

Aprilie 2020

TOTAL

CTCENTRU

[MWh]

119,451

61,638

38,569

5,832

225,490

CETSUD

9,590

15,034

16,070

15,552

56,246

CETFREIDORF

1,836

1,296

1,188

549

4,869

Dunarea

2,700

2,160

1,944

1,271

8,074

UMT

1,296

972

864

616

3,748

Buzias

3,024

2,376

2,268

1,607

9,275

Dragalina

1,944

1,404

1,296

605

5,249

Polona

108

86

65

32

292

TOTAL

139,949

84,966

62,264

26,063

313,243

Valoare lei

20,014,447

12,172,630

8,934,534

3,760,040

44,881,651

Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A.

Muncipiul Timișoara


Nicolae Robu Primar


Serpe Emil

Director General

E.ON Energie Romania S.A.

Cătălin lordache

Director General

Claudia Griech

Director General Adjunct

Anexa 2 Ia Convenția de justificare a avansurilor nr.

,/ 07.02.2020


Persoanele responsabile cu urmărirea si implementarea graficului stabilit in Anexa 1, din partea pârtilor semnatare sunt următoarele:

Municipiul Timișoara : dl Nicolae Robu, Primar

dna Steliana Stanciu, Director Economic

COLTERM S.A.: dl Emil Derpe, Director General

dna Liliana Borza, pentru Director Economic

E.ON Energie România S.A.: dna Tania Mihailov, Director Departament Vânzări Vest

Dl Drago□ Paul, Senior Manager Clienți Globali

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SERVICIUL E.M.S.U.P.

COMPARTIMENTUL T.R.G.

Nr. SC2020-2043/05.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Convenției de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timișoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România S.A.

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenției de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timișoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România S.A, prin care se propune aprobarea Convenției de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timișoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România S.A., facem următoarele precizări:

Prin adresa nr. 1609/29.01.2020 înregistrată la Primăria Municipului Timișoara cu nr. CDE2020-000107/29.01.2020, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara solicită promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aprobarea Convenției de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timișoara, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România S.A.

Având în vedere prevederile art.51, alin. 3 din OG 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările si completările ulterioare, conform cărora '“sumele acordate in avans potrivit prevederilor art.5 alin (1) lit.b) pot fi virate de către autoritățile administrației publice locale in conturile furnizorilor de gaze naturale care le vor utiliza exclusiv pentru aprovizionarea cu gaze naturale producătorilor de energie termica, numai in baza unei convenții de justificare a avansurilor încheiate între unitatea administrativ-teritorială, furnizorul de energie termica, si furnizorul de combustibil”.

Prin Convenția de justificare a avansurilor (Anexa nr. II la Contractele de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 1000386125/11.2019/GN/5891A din 31.10.2019 și 1000386125/02.2020/GN/5934A din 07.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDE2020-000131/05.02.2020) încheiată între Municipiul Timișoara, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România S.A. se va repartiza în avans suma estimată de 44.881.651 lei de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru anul 2020, pentru asigurarea, în condițiile legii, a continuității serviciului public de alimentare cu energie termică a populației Municipiului Timișoara.

Precizăm că achitarea în avans conduce la obținerea, de către Compania Locală de Termoficare Colterm S.A., în calitatea sa de furnizor de energie termică, unor prețuri avantajoase ale gazelor naturale achiziționate, conform adresei Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A., înregistrată cu nr. 1609/29.01.2020.

Prin adresa nr. 2211/05.02.2020 Compania Locală de Termoficare Colterm SA face precizarea că la data de 31.12.2019 nu a depășit limita de 90 milioane de euro aferentă perioadei 2014-2019 a Schemei de ajutor de stat, acordat de la bugetul local al Municipiului Timișoara, în vederea acoperirii costurilor aferente serviciului de interes economic general de producere, transport, distribuție a energiei termice prin sistem centralizat către populație.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Convenției de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timișoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România S.A.

DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U. ȘEF SERVICIU E.M.S.U.P., CULIȚĂ CHIȘ                        IOAN ZUBAȘCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-2043/29.01.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea. 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre aprobarea Convenției de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul

Timișoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România

S.A.

Secțiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin adresa nr. 1609/29.01.2020 înregistrată la Primăria Municipului Timișoara cu nr. CDE2020-000107/29.01.2020, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara solicită promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aprobarea Convenției de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timișoara, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România S.A.

Având în vedere prevederile art.51, alin. 3 din OG 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora '“sumele acordate in avans potrivit prevederilor art.5 alin (1) lit.b) pot fi virate de către autoritățile administrației publice locale in conturile furnizorilor de gaze naturale care le vor utiliza exclusiv pentru aprovizionarea cu gaze naturale producătorilor de energie termica, numai in baza unei convenții de justificare a avansurilor încheiate intre unitatea administrative-teritoriala, furnizorul de energie termica, si furnizorul de combustibil”.

Având în vedere faptul că achitarea în avans conduce la obținerea de către Compania Locală de Termoficare Colterm S.A., în calitatea sa de furnizor de energie termică, unor prețuri avantajoase ale gazelor naturale achiziționate.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Convenției de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timișoara, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România S.A., și-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR GENERAL

CULIȚĂ CHIȘ

c<<ie - eoo/s/ /oSM.Alo

OS. o-a, ,M&>

Anexa nr. II la Contractele de vanzare-cumparare gaze naturale

nr. 1000386125/11.2019/GN/5891A din 31.10.2019 si 1000386125/02.2020/GN/5934A din 07.02.2020

Convenție de justificare a avansurilor nr............Z07.02.2020

Având in vedere prevederile art.51 alin.3 din Ordonanța de Guvern nr. 36/2006, privind unele masuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populației, cu modificările si completările ulterioare, conform carora “sumele acordate in avans potrivit prevederilor art.5 alin (1) lit.b) pot fi virate de către autoritatile administrației publice locale in conturile furnizorilor de gaze naturale care le vor utiliza pentru aprovizionarea cu gaze naturale producătorilor de energie termica, numai in baza unei convenții de justificare a avansurilor incheiate intre unitatea administrative-teritoriala, furnizorul de energie termica, si furnizorul de combustibil”, pentru repartizarea in avans a sumei estimate de 44.881.651 lei de la bugetul local al Muncipiului Timișoara pentru anul 2020, pentru asigurarea, in condițiile legii, a continuității serviciului public de alimentare cu energie termica a populației Municipiului Timișoara, luând in considerare Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr. 1000386125/11.2019/GN/589IA din 31.10.2019, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare si nr. 1000386125/02.2020/GN/5934A din 07.02.2020 incheiate intre E.ON Energie Roman ia S.A. si Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A.,

Având in vedere faptul ca achitarea in avans conduce la obținerea de către Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A., in calitatea sa de furnizor de energie termica, unor prețuri avantajoase ale gazelor naturale achiziționate,

S-a incheiat prezenta Convenție de justificare a avansurilor (“Convenția”), intre:

Muncipiul Timișoara, cu sediul in Timișoara, str. C.D. Loga, nr. 1, reprezentata prin dl Nicolae Robu - Primar,

 • -  Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, (“COLTERM” ) cu sediul in Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, cod postai 300092, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/185/2004, CIF RO16063013, tel: 0256/258.504, fax: 0256/431.621, e-mail: office@colterm.ro, reprezentata legal prin dl. Emil Serpe - Director General, in calitate de furnizor de energie termica,

 • -  E.ON Energie Romania S.A., (“EER”) cu sediul in 540554 Targu Mureș, Bd. Pandurilor 42, ct. 2, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J26/1194/2007, cod unic de înregistrare 22043010, atribut fiscal RO, cod IBAN R032INGB0011000020648920 deschis la ING - TARGU MUREȘ, reprezentată de Cătălin lordache ■ Director General si Claudia Griech - Director General Adjunct, in calitate de furnizor de gaze naturale.

Convin asupra următoarelor:

Art.l EER si COLTERM agreaza cantitatile de gaze naturale necesare acesteia din urma pentru producerea energiei utilizate in sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al municipiului Timișoara in perioada 01.01.2020 - 30.04.2020 precum si contravaloarea cantitatilor de gaze naturale mai sus menționate, in conformitate cu cele prevăzute in Anexa 1, care este parte integranta din prezenta Convenție.

Art.2. EER si COLTERM confirma corespondenta cantitatilor de gaze naturale convenite in prima teza a Art. 1 cu cantitatile contractate prin Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr.l000386125/11.2019/GN/5891A din 31.10.2019 astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare si Contractul de vanzare-cumpărare nr. 1000386125/02.2020/GN/5934A din 07.02.2020 , pentru perioada 01.01.2020 - 30.04.2020 (denumite in cele ce urmeaza ' Contractele de vanzare-cumparare gaze naturale").

Art.3 (1) Municipiul Timișoara se obliga sa cuprindă in bugetul local aferent anului 2020, aprobat conform legii cu titlu de sume necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice livrate populației si prețul local al energiei termice facturate populației si sa aloce conform legislației aplicabile suma de 44.881.651 lei, prevăzută in Anexa 1, pentru achitarea in avans a gazelor naturale pe perioada 01.01.2020-30.04.2020.

 • (2) Municipiul Timișoara se obliga sa achite in avans, in condițiile art. 7 din prezenta Convenție, suma de 44.881.651 lei pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020, reprezentând contravaloarea previzionala si acceptata de parti a gazelor naturale necesare furnizării energiei utilizate in sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al municipiului Timișoara, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020, direct către EER in contul R032INGB0011000020648920 deschis la ING Târgu Mureș. Plățile se efectuează lunar in avans conform celor prevăzute in Anexa 1. Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile prezentului articol nu pot fi interpretate ca liberând COLTERM de niciuna din obligațiile care îi revin în baza Contractelor de vanzare-cumparare gaze naturale, inclusiv, dar fara a se limita la plata de daune interese.

Art.4 EER va aloca suma menționata la Art.3 alin. (2) exclusiv ca încasare pentru gazele naturale livrate COLTERM in temeiul Contractelor de vanzare-cumparare gaze naturale, in vederea producerii de energie termica destinata populației municipiului Timișoara, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020. Corelativ COLTERM se obliga sa utilizeze cantitatea de gaz livrata de furnizorul de gaze naturale conform primei teze in vederea producerii energiei utilizate in sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al municipiului Timișoara.

Art.5 COLTERM este de acord cu suma de 44.881.651 lei prevăzută la Art.3 alin. (2), reprezentând contravaloarea previzionala si acceptata de parti a cantitatii totale estimate de 313.242,530 MWh gaze naturale, ce urmeaza a fi livrate de către EER către COLTERM in temeiul Contractelor de vanzare-cump arare, sa fie plătită de către Municipiului Timișoara direct in contul EER prevăzut la Art.3 alin. (2) conform prevederilor prezentei Convenții. COLTERM se obliga sa întreprindă toate demersurile necesare in vederea încasării efective de către EER de la Municipiul Timișoara, a contravalorii gazelor naturale furnizate.

Art.6 Stingerea obligațiilor de plata pentru cantitatea de gaze naturale previzionata si acceptata de parti ca fiind necesara pentru producerea energiei utilizate in sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al municipiului Timișoara in perioada ce formează obiectul prezentei Convenții are loc in momentul si pe baza plătii efectuate de Municipiul Timișoara către EER, in contul indicat in prezenta Convenție la Art.3 alin. (2).

Art7 (1) EER va emite pana cel târziu in data de 15 ale lunii precedente lunii de livrare (cu excepția facturilor de avans aferente livrărilor din cursul lunii ianuarie 2020 si februarie 2020 care se vor emite pana la data de 07 februarie2020) o factura de avans corespunzătoare valorilor prevăzute in Anexa 1, iar Municipiul Timișoara va achita integral către EER contravaloarea acestei facturi in termen de 10 zile de la data primirii acesteia, dar nu mai târziu de data de 10 ale lunii de livrare. Plata facturilor de avans aferente lunilor ianuarie 2020 si februarie 2020 se va efectua pana la data de 10 februarie 2020.

 • (2) In termen de o zi de la încasarea integrala a plăților lunare in avans de la Municipiul Timișoara, EER va transmite către COLTERM o copie a ordinului de plata si a extraselor bancare conținând suma efectiv virata de Municipiul Timișoara, cu titlu de avans potrivit Art. 3 alin. (2) din prezenta Convenție.

 • (3) EER va emite lunar factura de regularizare către COLTERM conform prevederilor Contractelor de vazare-cumparare gaze naturale.

 • (4) Regularizarea eventualelor diferente bănești se va face după cum urmeaza:

 • a.  In cazul in care la data regularizării se constata ca suma primita in avans de către EER este mai mare decât cea efectiv datorata de către COLTERM, conform facturilor emise, aceasta diferența se va compensa cu valoarea facturilor de avans aferente lunii/lunilor următoare de livrare.

 • b.  In cazul in care la data regularizării se constata ca suma primita in avans de către EER este mai mica decât cea datorata de către COLTERM, Municipiul Timișoara va achita EER aceasta diferența in termen de cel mult 15 de zile de la data primirii facturii de regularizare, emisa in baza Contractelor de vanzare-cumparare gaze naturale.

 • c.  In situația in care facturile de regularizare nu sunt achitate conform literei b) de mai sus, orice plata efectuata după data scadentei facturilor de regularizare va stinge cu prioritate facturile de regularizare, suma ramasa din valoarea plătită va constitui avans pentru cantitatile de gaze naturale ce urmeaza a fi livrate in luna următoare.

Art.8 Părțile convin desemnarea persoanelor de contract din partea fiecărei parti semnatare, ce vor avea responsabilitatea urmării si implementării graficului stabilit in Anexa nr. 1, identificate in Anexa nr. 2, ce face parte integranta din prezenta Convenție.

Art.9 Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a oricăreia din obligațiile asumate de către oricare dintre parti da dreptul părții prejudiciate sa solicite acoperirea integrala a prejudiciului cauzat de ne Îndeplinirea prezentei Convenții de către partea in culpa.

Art.10 Garanții

 • (1) EER si COLTERM se obliga si garanteaza ca isi vor executa obligațiile contractuale de furnizare gaze naturale, respectiv de furnizare energie termica către consumatorii din sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al municipiului Timișoara, astfel incat sa nu cauzeze din culpa proprie întreruperea serviciului de încălzire centralizata furnizat prin COLTERM. Municipiul Timișoara se oblige sa obțină aprobarea cuprinderii in bugetul local a sumei 44.881.651 lei necesara achitării in avans a consumului de gaze naturale al COLTERM si garanteaza îndeplinirea tuturor obligațiilor de plata către EER reprezentând contravaloarea gazelor naturale furnizate către COLTERM.

 • (2) Municipiul Timișoara si COLTERM iau la cunoștința si accepta faptul ca EER isi asuma executarea obligației de livrare sub condiția executării integrale, exact si la timp a obligațiilor asumate de Muncipiul Timișoara, de plata a consumului de gaze naturale al COLTERM, conform prezentei Convenții. Pentru evitarea oricărui dubiu suspendarea/incetarea executării obligației de furnizare a gazelor naturale către COLTERM pentru neindeplinirea de către Municipiul Timișoara a obligațiilor de plata care ii revin conform prezentei Convenții, nu aduce atingere dreptului EER de a utiliza sau exercita orice alte drepturi sau remedii care ii sunt conferite de lege sau Convenție.

 • (3) COLTERM se obliga ca la prima cerere a EER sa întreprindă toate demersurile necesare in vederea cesionarii către aceasta ultima societate, la valoarea nominala, a creanțelor certe lichide si exigibile asupra Municipiului Timișoara, indiferent de natura acestora.

 • (4) COLTERM declara pe proprie răspundere ca îndeplinește condițiile prevăzute in art. 5 din OG nr.36/2006, privind unele masuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populației, cu modificările si completările ulterioare, Di alte acte normative de modificare sau completare a actelor normative menționate sau incidente.

 • (5) Exercitarea sau neexercitarea de către EER, in termenele convenite a oricăruia din drepturile sau acțiunile prevăzute în prezenta Convenție precum si acordarea de înlesniri sau reesalonari pentru nerespectarea vreuneia din obligațiile prezentei Convenții, nu va fi considerata ca o renunțare a EER la drepturile sale sau ca eliberare a COLTERM si/sau a Municipiului Timișoara de obligațiile ce le revin, ori ca modificare implicita a înțelegerilor părților, încheiate in forma scrisa. Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile prezentei Convenții nu pot fi interpretate ca liberând COLTERM de nici una din obligațiile care ii revin in baza Contractelor de vanzare-cum parare gaze naturale, inclusiv dar fara a se limita la plata de daune interese.

Art. 12 Părțile contractante convin ca orice litigiu ce se ivește in legătură cu executarea prezentei Convenții si care nu va putea fi rezolvat pe cale amiabila, sa fie soluționat de instanțele competente de la sediul EER.

Art. 13. Titlurile articolelor din prezenta ConvenDie precum si din Anexele sale sunt introduse numai in scopul ușurării trimiterii la clauzele contractuale si nu vor fi utilizate in scopul interpretării ConvenDiei.

Art.14 Prezenta Convenție intra in vigoare la data semnării acesteia si face parte integranta din Contractele de vanzare-cumparare gaze naturale nr.l000386125/11.2019/GN/5891A din 31.10.2019 si nr. 1000386125/02.2020/GN/5934A din 07.02.2020.

Prezenta Convenție s-a încheiat azi 07.02.2020 in 3 (trei) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A.

Muncipiul Timișoara


Nicolae Robu Primar


Serpe Emil

Director General

E.ON Energie Romania S.A.

Cătălin lordache

Director General

Claudia Griech

Director General Adjunct

Anexa 1 la Convenția de justificare a avansurilor nr................./07.02.2020

Loc consum

U.M.

Ianuarie 2020

Februarie 2020

Martie 2020

Aprilie 2020

TOTAL

CTCENTRU

[milioane mc]

11.06

5.71

3.57

0.54

20.88

CETSUD

0.89

1.39

1.49

1.44

5.21

CETFRE1DORF

0.17

0.12

0.11

0.05

0.45

Dunarea

0.25

0.20

0.18

0.12

0.75

UMT

0.12

0.09

0.08

0.06

0.35

Buzias

0.28

0.22

0.21

0.15

0.86

Dragalina

0.18

0.13

0.12

0.06

0.49

Polona

0.01

0.01

0.01

0.00

0.03

TOTAL

12.96

7.87

5.77

2.41

29.00

Loc consum

U.M.

Ianuarie 2020

Februarie 2020

Martie 2020

Aprilie 2020

TOTAL

CTCENTRU

[MWh]

119,451

61,638

38,569

5,832

225,490

CETSUD

9,590

15,034

16,070

15,552

56,246

CETFREIDORF

1,836

1,296

1,188

549

4,869

Dunarea

2,700

2,160

1,944

1,271

8,074

UMT

1,296

972

864

616

3,748

Buzias

3,024

2,376

2,268

1,607

9,275

Dragalina

1,944

1,404

1,296

605

5,249

Polona

108

86

65

32

292

TOTAL

139,949

84,966

62,264

26,063

313,243

Valoare lei

20,014,447

12,172,630

8,934,534

3,760,040

44,881,651

Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A.

Muncipiul Timișoara


Nicolae Robu Primar


Serpe Emil

Director General

E.ON Energie Romania S.A.

Cătălin lordache

Director General

Claudia Griech

Director General Adjunct

Anexa 2 Ia Convenția de justificare a avansurilor nr.

,/ 07.02.2020


Persoanele responsabile cu urmărirea si implementarea graficului stabilit in Anexa 1, din partea pârtilor semnatare sunt următoarele:

Municipiul Timișoara : dl Nicolae Robu, Primar

dna Steliana Stanciu, Director Economic

COLTERM S.A.: dl Emil Derpe, Director General

dna Liliana Borza, pentru Director Economic

E.ON Energie România S.A.: dna Tania Mihailov, Director Departament Vânzări Vest

Dl Drago□ Paul, Senior Manager Clienți Globali

c<<ie - eoo/5/ /oSM.Alo ^l&S.oZ.

Anexa nr. II la Contractele de vanzare-cumparare gaze naturale

nr. 1000386125/11.2019/GN/5891A din 31.10.2019 si 1000386125/02.2020/GN/5934A din 07.02.2020

Convenție de justificare a avansurilor nr............Z07.02.2020

Având in vedere prevederile art.51 alin.3 din Ordonanța de Guvern nr. 36/2006, privind unele masuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populației, cu modificările si completările ulterioare, conform carora “sumele acordate in avans potrivit prevederilor art.5 alin (1) lit.b) pot fi virate de către autoritatile administrației publice locale in conturile furnizorilor de gaze naturale care le vor utiliza pentru aprovizionarea cu gaze naturale producătorilor de energie termica, numai in baza unei convenții de justificare a avansurilor incheiate intre unitatea administrative-teritoriala, furnizorul de energie termica, si furnizorul de combustibil”, pentru repartizarea in avans a sumei estimate de 44.881.651 lei de la bugetul local al Muncipiului Timișoara pentru anul 2020, pentru asigurarea, in condițiile legii, a continuității serviciului public de alimentare cu energie termica a populației Municipiului Timișoara, luând in considerare Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr. 1000386125/11.2019/GN/589IA din 31.10.2019, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare si nr. 1000386125/02.2020/GN/5934A din 07.02.2020 incheiate intre E.ON Energie Roman ia S.A. si Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A.,

Având in vedere faptul ca achitarea in avans conduce la obținerea de către Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A., in calitatea sa de furnizor de energie termica, unor prețuri avantajoase ale gazelor naturale achiziționate,

S-a incheiat prezenta Convenție de justificare a avansurilor (“Convenția”), intre:

Muncipiul Timișoara, cu sediul in Timișoara, str. C.D. Loga, nr. 1, reprezentata prin dl Nicolae Robu - Primar,

 • - Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, (“COLTERM” ) cu sediul in Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, cod postai 300092, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/185/2004, CIF RO16063013, tel: 0256/258.504, fax: 0256/431.621, e-mail: office@colterm.ro, reprezentata legal prin dl. Emil Serpe - Director General, in calitate de furnizor de energie termica,

 • - E.ON Energie Romania S.A., (“EER”) cu sediul in 540554 Targu Mureș, Bd. Pandurilor 42, ct. 2, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J26/1194/2007, cod unic de înregistrare 22043010, atribut fiscal RO, cod IBAN R032INGB0011000020648920 deschis la ING - TARGU MUREȘ, reprezentată de Cătălin lordache ■ Director General si Claudia Griech - Director General Adjunct, in calitate de furnizor de gaze naturale.

Convin asupra următoarelor:

Art.l EER si COLTERM agreaza cantitatile de gaze naturale necesare acesteia din urma pentru producerea energiei utilizate in sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al municipiului Timișoara in perioada 01.01.2020 - 30.04.2020 precum si contravaloarea cantitatilor de gaze naturale mai sus menționate, in conformitate cu cele prevăzute in Anexa 1, care este parte integranta din prezenta Convenție.

Art.2. EER si COLTERM confirma corespondenta cantitatilor de gaze naturale convenite in prima teza a Art. 1 cu cantitatile contractate prin Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr.l000386125/11.2019/GN/5891A din 31.10.2019 astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare si Contractul de vanzare-cumpărare nr. 1000386125/02.2020/GN/5934A din 07.02.2020 , pentru perioada 01.01.2020 - 30.04.2020 (denumite in cele ce urmeaza ' Contractele de vanzare-cumparare gaze naturale").

Art.3 (1) Municipiul Timișoara se obliga sa cuprindă in bugetul local aferent anului 2020, aprobat conform legii cu titlu de sume necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice livrate populației si prețul local al energiei termice facturate populației si sa aloce conform legislației aplicabile suma de 44.881.651 lei, prevăzută in Anexa 1, pentru achitarea in avans a gazelor naturale pe perioada 01.01.2020-30.04.2020.

 • (2) Municipiul Timișoara se obliga sa achite in avans, in condițiile art. 7 din prezenta Convenție, suma de 44.881.651 lei pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020, reprezentând contravaloarea previzionala si acceptata de parti a gazelor naturale necesare furnizării energiei utilizate in sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al municipiului Timișoara, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020, direct către EER in contul R032INGB0011000020648920 deschis la ING Târgu Mureș. Plățile se efectuează lunar in avans conform celor prevăzute in Anexa 1. Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile prezentului articol nu pot fi interpretate ca liberând COLTERM de niciuna din obligațiile care îi revin în baza Contractelor de vanzare-cumparare gaze naturale, inclusiv, dar fara a se limita la plata de daune interese.

Art.4 EER va aloca suma menționata la Art.3 alin. (2) exclusiv ca încasare pentru gazele naturale livrate COLTERM in temeiul Contractelor de vanzare-cumparare gaze naturale, in vederea producerii de energie termica destinata populației municipiului Timișoara, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020. Corelativ COLTERM se obliga sa utilizeze cantitatea de gaz livrata de furnizorul de gaze naturale conform primei teze in vederea producerii energiei utilizate in sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al municipiului Timișoara.

Art.5 COLTERM este de acord cu suma de 44.881.651 lei prevăzută la Art.3 alin. (2), reprezentând contravaloarea previzionala si acceptata de parti a cantitatii totale estimate de 313.242,530 MWh gaze naturale, ce urmeaza a fi livrate de către EER către COLTERM in temeiul Contractelor de vanzare-cump arare, sa fie plătită de către Municipiului Timișoara direct in contul EER prevăzut la Art.3 alin. (2) conform prevederilor prezentei Convenții. COLTERM se obliga sa întreprindă toate demersurile necesare in vederea încasării efective de către EER de la Municipiul Timișoara, a contravalorii gazelor naturale furnizate.

Art.6 Stingerea obligațiilor de plata pentru cantitatea de gaze naturale previzionata si acceptata de parti ca fiind necesara pentru producerea energiei utilizate in sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al municipiului Timișoara in perioada ce formează obiectul prezentei Convenții are loc in momentul si pe baza platii efectuate de Municipiul Timișoara către EER, in contul indicat in prezenta Convenție la Art.3 alin. (2).

Art7 (1) EER va emite pana cel târziu in data de 15 ale lunii precedente lunii de livrare (cu excepția facturilor de avans aferente livrărilor din cursul lunii ianuarie 2020 si februarie 2020 care se vor emite pana la data de 07 februarie2020) o factura de avans corespunzătoare valorilor prevăzute in Anexa 1, iar Municipiul Timișoara va achita integral către EER contravaloarea acestei facturi in termen de 10 zile de la data primirii acesteia, dar nu mai târziu de data de 10 ale lunii de livrare. Plata facturilor de avans aferente lunilor ianuarie 2020 si februarie 2020 se va efectua pana la data de 10 februarie 2020.

 • (2) In termen de o zi de la încasarea integrala a platilor lunare in avans de la Municipiul Timișoara, EER va transmite către COLTERM o copie a ordinului de plata si a extraselor bancare conținând suma efectiv virata de Municipiul Timișoara, cu titlu de avans potrivit Art. 3 alin. (2) din prezenta Convenție.

 • (3) EER va emite lunar factura de regularizare către COLTERM conform prevederilor Contractelor de vazare-cumparare gaze naturale.

 • (4) Regularizarea eventualelor diferente bănești se va face după cum urmeaza:

 • a. In cazul in care la data regularizării se constata ca suma primita in avans de către EER este mai mare decât cea efectiv datorata de către COLTERM, conform facturilor emise, aceasta diferența se va compensa cu valoarea facturilor de avans aferente lunii/lunilor următoare de livrare.

 • b. In cazul in care la data regularizării se constata ca suma primita in avans de către EER este mai mica decât cea datorata de către COLTERM, Municipiul Timișoara va achita EER aceasta diferența in termen de cel mult 15 de zile de la data primirii facturii de regularizare, emisa in baza Contractelor de vanzare-cumparare gaze naturale.

 • c. In situația in care facturile de regularizare nu sunt achitate conform literei b) de mai sus, orice plata efectuata după data scadentei facturilor de regularizare va stinge cu prioritate facturile de regularizare, suma ramasa din valoarea plătită va constitui avans pentru cantitatile de gaze naturale ce urmeaza a fi livrate in luna următoare.

Art.8 Părțile convin desemnarea persoanelor de contract din partea fiecărei parti semnatare, ce vor avea responsabilitatea urmării si implementării graficului stabilit in Anexa nr. 1, identificate in Anexa nr. 2, ce face parte integranta din prezenta Convenție.

Art.9 Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a oricăreia din obligațiile asumate de către oricare dintre parti da dreptul părții prejudiciate sa solicite acoperirea integrala a prejudiciului cauzat de ne Îndeplinirea prezentei Convenții de către partea in culpa.

Art.10 Garantii

 • (1) EER si COLTERM se obliga si garanteaza ca isi vor executa obligațiile contractuale de furnizare gaze naturale, respectiv de furnizare energie termica către consumatorii din sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al municipiului Timișoara, astfel incat sa nu cauzeze din culpa proprie întreruperea serviciului de încălzire centralizata furnizat prin COLTERM. Municipiul Timișoara se oblige sa obțină aprobarea cuprinderii in bugetul local a sumei 44.881.651 lei necesara achitării in avans a consumului de gaze naturale al COLTERM si garanteaza îndeplinirea tuturor obligațiilor de plata către EER reprezentând contravaloarea gazelor naturale furnizate către COLTERM.

 • (2) Municipiul Timișoara si COLTERM iau la cunoștința si accepta faptul ca EER isi asuma executarea obligației de livrare sub condiția executării integrale, exact si la timp a obligațiilor asumate de Muncipiul Timișoara, de plata a consumului de gaze naturale al COLTERM, conform prezentei Convenții. Pentru evitarea oricărui dubiu suspendarea/incetarea executării obligației de furnizare a gazelor naturale către COLTERM pentru neindeplinirea de către Municipiul Timișoara a obligațiilor de plata care ii revin conform prezentei Convenții, nu aduce atingere dreptului EER de a utiliza sau exercita orice alte drepturi sau remedii care ii sunt conferite de lege sau Convenție.

 • (3) COLTERM se obliga ca la prima cerere a EER sa întreprindă toate demersurile necesare in vederea cesionarii către aceasta ultima societate, la valoarea nominala, a creanțelor certe lichide si exigibile asupra Municipiului Timișoara, indiferent de natura acestora.

 • (4) COLTERM declara pe proprie răspundere ca Îndeplinește condițiile prevăzute in art. 5 din OG nr.36/2006, privind unele masuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populației, cu modificările si completările ulterioare, Di alte acte normative de modificare sau completare a actelor normative menționate sau incidente.

 • (5) Exercitarea sau neexercitarea de către EER, in termenele convenite a oricăruia din drepturile sau acțiunile prevăzute în prezenta Convenție precum si acordarea de înlesniri sau reesalonari pentru nerespectarea vreuneia din obligațiile prezentei Convenții, nu va fi considerata ca o renunțare a EER la drepturile sale sau ca eliberare a COLTERM si/sau a Municipiului Timișoara de obligațiile ce le revin, ori ca modificare implicita a înțelegerilor părților, încheiate in forma scrisa. Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile prezentei Convenții nu pot fi interpretate ca liberând COLTERM de nici una din obligațiile care ii revin in baza Contractelor de vanzare-cum parare gaze naturale, inclusiv dar fara a se limita la plata de daune interese.

Art. 12 Părțile contractante convin ca orice litigiu ce se ivește in legătură cu executarea prezentei Convenții si care nu va putea fi rezolvat pe cale amiabila, sa fie soluționat de instanțele competente de la sediul EER.

Art. 13. Titlurile articolelor din prezenta ConvenDie precum si din Anexele sale sunt introduse numai in scopul ușurării trimiterii la clauzele contractuale si nu vor fi utilizate in scopul interpretării ConvenDiei.

Art.14 Prezenta Convenție intra in vigoare la data semnării acesteia si face parte integranta din Contractele de vanzare-cumparare gaze naturale nr.l000386125/11.2019/GN/5891A din 31.10.2019 si nr. 1000386125/02.2020/GN/5934A din 07.02.2020.

Prezenta Convenție s-a încheiat azi 07.02.2020 in 3 (trei) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Muncipiul Timișoara

Serpe Emil

Nicolae Robu Primar


Director General

E.ON Energie Romania S.A.

Cătălin lordache

Director General

Claudia Griech

Director General Adjunct

Anexa 1 la Convenția de justificare a avansurilor nr................./07.02.2020

Loc consum

U.M.

Ianuarie 2020

Februarie 2020

Martie 2020

Aprilie 2020

TOTAL

CTCENTRU

[milioane mc]

11.06

5.71

3.57

0.54

20.88

CETSUD

0.89

1.39

1.49

1.44

5.21

CETFRE1DORF

0.17

0.12

0.11

0.05

0.45

Dunarea

0.25

0.20

0.18

0.12

0.75

UMT

0.12

0.09

0.08

0.06

0.35

Buzias

0.28

0.22

0.21

0.15

0.86

Dragalina

0.18

0.13

0.12

0.06

0.49

Polona

0.01

0.01

0.01

0.00

0.03

TOTAL

12.96

7.87

5.77

2.41

29.00

Loc consum

U.M.

Ianuarie 2020

Februarie 2020

Martie 2020

Aprilie 2020

TOTAL

CTCENTRU

[MWh]

119,451

61,638

38,569

5,832

225,490

CETSUD

9,590

15,034

16,070

15,552

56,246

CETFREIDORF

1,836

1,296

1,188

549

4,869

Dunarea

2,700

2,160

1,944

1,271

8,074

UMT

1,296

972

864

616

3,748

Buzias

3,024

2,376

2,268

1,607

9,275

Dragalina

1,944

1,404

1,296

605

5,249

Polona

108

86

65

32

292

TOTAL

139,949

84,966

62,264

26,063

313,243

Valoare lei

20,014,447

12,172,630

8,934,534

3,760,040

44,881,651

Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A.

Muncipiul Timișoara


Nicolae Robu Primar


Serpe Emil

Director General

E.ON Energie Romania S.A.

Cătălin lordache

Director General

Claudia Griech

Director General Adjunct

Anexa 2 Ia Convenția de justificare a avansurilor nr....................! 07.02.2020

Persoanele responsabile cu urmărirea si implementarea graficului stabilit in Anexa 1, din partea pârtilor semnatare sunt următoarele:

Municipiul Timișoara : dl Nicolae Robu, Primar

dna Steliana Stanciu, Director Economic

COLTERM S.A.: dl Emil Derpe, Director General

dna Liliana Borza, pentru Director Economic

E.ON Energie România S.A.: dna Tania Mihailov, Director Departament Vânzări Vest

Dl Drago□ Paul, Senior Manager Clienți Globali

 

 

ROMÂNIA                                                                                                    

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                           

MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                          

PRIMAR

Nr. SC2020-2043/29.01.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre aprobarea Convenţiei de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timişoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timişoara şi E.ON Energie România S.A.

 

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

 

Prin adresa nr. 1609/29.01.2020  înregistrată la Primăria Municipului Timişoara cu nr. CDE2020-000107/29.01.2020, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timişoara solicită promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru aprobarea Convenţiei de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timişoara, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timişoara şi E.ON Energie România S.A.

Având în vedere prevederile art.51, alin. 3 din OG 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora “sumele acordate in avans potrivit prevederilor art.5 alin (1) lit.b) pot fi virate de către autorităţile administraţiei publice locale in conturile furnizorilor de gaze naturale care le vor utiliza exclusiv pentru aprovizionarea cu gaze naturale producătorilor de energie termica, numai in baza unei convenţii de justificare a avansurilor încheiate intre unitatea administrative-teritoriala, furnizorul de energie termica, si furnizorul de combustibil”.

Având în vedere faptul că achitarea în avans conduce la obţinerea de către Compania Locală de Termoficare Colterm S.A., în calitatea sa de furnizor de energie termică, unor preţuri avantajoase ale gazelor naturale achiziţionate.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timişoara, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timişoara şi E.ON Energie România S.A., şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

 

 

 

         PRIMAR,                                                                DIRECTOR GENERAL,

    NICOLAE ROBU                                                             CULIŢĂ CHIŞ

 

                                             

                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                                      Cod FO53-03, Ver.3