Hotărârea nr. 47/2020

47/07.02.2020 Privind aprobarea volumului şi a preţurilor de referinţă şi de pornire în licitaţie a 145 mc. masă lemnoasă din afara fondului forestier proprietate publică a Municipiului Timişoara şi a încheierii Contractului de prestări servicii de valorificare prin licitaţie a masei lemnoase din afara fondului forestier proprietatea Municipiului Timişoara, între Municipiul Timişoara şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Timiş
Hotararea Consiliului Local 47/07.02.2020
Privind aprobarea volumului şi a preţurilor de referinţă şi de pornire în licitaţie a 145 mc. masă lemnoasă din afara fondului forestier proprietate publică a Municipiului Timişoara şi a încheierii Contractului de prestări servicii de valorificare prin licitaţie a masei lemnoase din afara fondului forestier proprietatea Municipiului Timişoara, între Municipiul Timişoara şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-2976 /06.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-2977 /06.02.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-2977/06.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-2977/06.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Codului Silvic;
În conformitate cu prevederile art. 129 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă volumul total de 145 mc brut, din care 59,65 mc brut lemn de lucru (49,62 mc net) şi 85,35 mc lemn de foc, provenit din afara fondului forestier proprietate publică a Municipiului Timişoara pentru a fi valorificat prin licitaţie publică de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Timiş.

Art. 2: Se aprobă preţurile de referinţă şi pornire în licitaţie pentru masa lemnoasă care urmează a fi scoasă la licitaţie, conform adresei Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Timiş nr. 11664/13.12.2019, înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. CT2019-007899 /17.12.2019.

Art. 3: Se aprobă încheierea Contractului de prestări servicii cu Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Timiş, respectiv a Modelului de contract, Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

CONTRACT PRESTARII SERVICII NR.

din


I. PĂRȚI CONTRACTANTE

 • 1. RNP ROMSILVA DIRECȚIA SILVICĂ TIMIȘ ,cu sediul social în Timisoara,str.Dr.Iosif Nemoianu, nr.7, jud.Timis, cod poștal 300011, tel.0256-294255,fax.0256-294265, înregistrată la RCR sub numărul.J40/450/1991, având codul fiscal RO 1590120 și contul IBAN nr.RO69RZBR0000060007701145, deschis la banca Raiffeisen Bank Timisoara, reprezentată prin director ing. Oprea Ioan , director ec.Muntean Aurel, denumită în cuprinsul contractului PRESTATOR, și,

 • 2. MUNICIPIUL TIMIȘOARA , cu sediul în localitatea Timișoara,bd. C.D.Loga nr.1 ,tel. 0256408300 , cod fiscal 14756536, cont deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin Nicolae Robu -Primar și Steliana Stanciu - Director Direcția Economică , denumit în cuprinsul prezentului contract BENEFICIAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. -

 • -   Asigurarea de către prestator a serviciilor de promovare, introducere în licitație de masă

lemnosă fasonată organizată de Direcția Silvică Timiș în data de __________ în vederea

valorificării cantității de 34,9 mc buștean gater specia frasin constituită în lotul I ; 20,17 mc buștean gater specia frasin constituită în lotul II ; 1,05 mc buștean gater specia jugastru ; 3,53 mc buștean gater specia stejar ; 85,35 mc lemn de foc , proprietatea beneficiarului, așa cum rezultă din adresa UAT Timișoara __________înregistrată la O.S. __________ cu nr.

__________ și a adresei nr. __________transmisă de Ocolul Silvic și înregistrată la D.S. Timiș cu nr. __________aprobată prin Hotărârea Comitetului Director nr. __________.

 • -  Prețul minim de pornire la licitație pentru volumul de masă lemnoasă pe specii va fi :

 • -  frasin constituit în lotul I - 370 lei/mc pentru cantitatea 28,86 mc. net și de lei/mc pentru

cantitatea de 34,9 mc. brut (_____ lei/mc pentru un volum de __________mc)

 • -   frasin constituit în lotul II - 340 lei/mc pentru cantitatea de 16,68 mc. net și de lei/mc pentru cantitatea de 20,17 mc. brut

 • -  jugastru - 200 lei /mc pentru 0,92 mc. net și de lei /mc pentru 1,05 mc. brut

 • -  stejar - 420 lei /mc pentru 3,16 mc. net și de lei /mc. pentru 3,53 mc. brut

 • -  lemn de foc - 180 lei/mc pentru cantitatea de 85,35 mc .

III. TERMENUL, VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art.2. Termenul de valabilitate al contractului este de 120 de zile de la data înregistrării acestuia la DS Timiș.

Art.3. Valoarea totală a contractului este de 5% din prețul de listă a masei lemnoase, adică lei fără TVA.

Art.4. Beneficiarul este de acord cu reținerea valorii de       lei cu TVA, valoare ce reprezintă

procentul de 5% ce se reține pentru prestarea de servicii efectuată. Factura aferentă prestării se va emite în maxim 10 zile de la încheirea procesului verbal de licitație.

Art.5. În cazul în care volumul de buștean gater din speciile de mai sus nu va fi valorificat prin licitația din data de __________acesta va fi introdus, în vederea valorificării, în următoarele licitații ce vor fi

organizate de către prestator.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Art.6. Prestatorul este obligat :

 • a) Să introducă în licitația organizată în data de____________cantitatea de 28,86 mc. net (34,9 mc.

brut) buștean gater specia frasin constituită în lotul I , cantitatea de 16,68 mc net ( 20,17 mc brut ) buștean gater specia frasin constituită în lotul II, cantitatea de 0,92 mc net ( 1,05 mc brut ) buștean gater specia jugastru , cantitatea de 3, 16 mc net ( 3,53 mc brut ) buștean gater specia stejar ,cantitatea de 85,35 mc lemn de foc, iar în cazul în care materialul lemnos nu va fi valorificat prin licitația din data de __________să îl introducă, în vederea valorificării, în

următoarele licitații ce vor fi organizate.

 • b) Să valorifice în baza ofertelor primite in licitație cantitatea de 28,86 mc. net (34,9 mc. brut) buștean gater specia frasin constituită în lotul I , cantitatea de 16,68 mc net ( 20,17 mc brut ) buștean gater specia frasin constituită în lotul II, cantitatea de 0,92 mc net ( 1,05 mc brut ) buștean gater specia jugastru , cantitatea de 3, 16 mc net ( 3,53 mc brut ) buștean gater specia stejar și cantitatea de 85,35 mc lemn foc, proprietatea beneficiarului.

 • c)  Să emită factura pentru serviciile prestate.

 • d) Să întocmească documentele de transport.

 • e) Să achite beneficiarului după reținerea procentului de 5%, contravaloarea materialelor lemnoase fasonate, obținută în urma vânzării acestora la licitație

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Art. 7 Beneficiarul este obligat:

 • a)     Să fie de acord cu reținerea valorii de lei care reprezintă procentul de 5% ce se reține pentru prestarea de servicii efectuată.

 • b)     Să permită accesul utilajelor de transport a cumpărătorului la cantitatea de __________mc.

net (__________mc. brut) buștean gater specia ______ constituită în lotul __________,

proprietatea beneficiarului. - prevedere necesară doar în condițiile în care lemnul este depozitat într-o locație a beneficiarului.

 • c)     Să nu întreprindă acțiuni de natură a tulbura activitatea prestatorului în executarea serviciilor înscrise în contract.

 • V. DERULAREA ȘI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.8 Prezentul înscris servește interesului comun al părților semnatare.

Art.9. Orice modificare a clauzelor contractuale pe perioada de derulare a prezentului contract, se poate face numai cu acordul părților, consemnat într-un act adițional.

Art.10. Pentru urmărirea respectării clauzelor prezentului contract se numesc ca responsabili:

 • a)  din partea prestatorului, ing. __________șeful ocolui silvic

ec.____________, contabilul șef al ocolului silvic

 • b) din partea beneficiarului __________ - in calitate de primar al UAT

 • VI. LITIGII

Art.11. Eventualele litigii legate de nerespectarea clauzelor contractuale de către una din părțile semnatare, care nu se rezolvă pe cale amiabilă, se soluționează de către instanțele de judecată competente din localitatea în care prestatorul îsi are sediul.

 • VII. FORȚA MAJORĂ

Art.12. Forța majoră, așa cum este definită de legislația română, exonerează partea care o invocă de obligații pe toată perioada în care aceasta se manifestă și produce efecte.

 • VIII. ALTE CLAUZE

Art.13. Dispozițiile prezentului contract se completează cu prevederile codului civil, penal, comercial.

Art.14. Termenul ,,zi” din contract are semnificația de zi calendaristică.

Art.15. Prezentul contract s-a încheiat astăzi __________în trei exemplare, din care un exemplar

rămâne la prestator, un exemplar la beneficiar și un exemplar Ocolul Silvic Timișoara .

Art.16. Prezentul contract reprezintă titlu executoriu pentru ambele părți semnatare.

PRESTATOR BENEFICIAR

DIRECȚIA SILVICĂ TIMIȘ                      MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTOR

PRIMAR

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS

CONSILIER JURIDIC

DIRECTOR ECONOMIC

STELIANA STANCIU

COMPARTIMENT F.F.

PT. ȘEF SERVICIU JURIDIC

ADRIANA ȘEITAN

ȘEF OCOL SILVIC

CONSILIER JURIDIC

AMELIA FAUR

CONTABIL ȘEF

DIRECTOR DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST FLORIN RĂVĂȘILĂ


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea volumului și a prețurilor de referință și de pornire în licitație a 145 mc. masă lemnoasă din afara fondului forestier proprietate publică a Municipiului Timișoara și a încheierii Contractului de prestări servicii de valorificare prin licitație a masei lemnoase din afara fondului forestier proprietatea Municipiului Timișoara, între Municipiul Timișoara și Regia Națională a Pădurilor -Romsilva, Direcția Silvică Timiș

Municipiul Timișoara deține un teren intravilan cu destinația de drum , în suprafață de 22718 mp pentru Inelul IV de circulație , din care 7612 mp sunt ocupați de vegetație forestieră din afara fondului forestier .

Terenul este proprietatea Municipiului Timișoara- domeniul public și este înscris în cartea funciară nr. 447947 Timișoara, nr. cad. 447947 cu destinația drum .

În vederea implementării și realizării proiectului pentru Inelul IV de circulație , a fost necesară defrișarea suprafeței de teren ocupată de vegetație, rezultând o masă lemnoasă de 145 mc conform proceselor verbale de recepție material lemnos nr. 7947 / 20.12.2019 și nr. 588 /03.02.2020 emise de Ocolul Silvic Timișoara .

Având în vedere adresa cu nr. 11664/13.12.2019 a Direcției Silvice Timiș , înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. CT2019-007899 / 17.12.2019;

Având în vedere că se impune valorificarea vegetației din afara fondului forestier în suprafață de 22718 mp ( din care 7612 mp ocupați de vegetație) și pornind de la premisa că Regia Națională a Pădurilor Romsilva este o persoană juridică care functionează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, exercitând și atribuții de serviciu public cu specific silvic și de autoritate silvică națională, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărâre de Guvern, este necesară aprobarea volumului și a prețurilor de referință și de pornire în licitație a 140,6 mc. masă lemnoasă din afara fondului forestier proprietate publică a Municipiului Timișoara și a încheierii Contractului de prestări servicii de valorificare prin licitație a masei lemnoase din afara fondului forestier proprietatea Municipiului Timișoara. Totodată, este de menționat faptul că Direcția Silvică Timiș este o unitate teritorial administrativă din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva , al cărei obiect de activitate îl prezintă aplicarea strategiei RNP- Romsilva pentru pădurile primite în administrare , conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietatea publică a statului , recoltarea și valorificarea produselor forestiere în condiții de eficiență economică , excercitând și atribuții de serviciu public cu specific silvic .

Astfel, argumentele pentru care se impune încheierea unui contract de prestări servicii între Municipiul Timișoara și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Timiș privind valorificarea prin licitație a masei lemnoase proprietatea Municipiului Timișoara vor fi expuse în cele ce urmează :

- Între Municipiul Timișoara și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Timiș a fost încheiat deja un contract de prestări servicii silvice pentru punere în valoare a vegetației din afara fondului forestier (contract încheiat în temeiul Codului Silvic) , Direcția Silvică Timiș fiind entitatea competentă în vegetație care face obiectul prezentului proiect de hotărâre. Astfel, Direcția Silvică Timiș prin personalul de specialitate deține informațiile tehnice și faptice referitoare la masa lemnoasă care urmează a fi scoasă la licitație, fiind entitatea care a emis actele de punere în valoare, documentele de transport și alte documente specifice;

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


 • -    În data de 11.12.2019 s-a încheiat un contract de prestări servicii între Municipiul Timișoara și SC TRANS TIBI & CĂLIN SRL cu nr. 243 / 11.12.2019 privind servicii de exploatare forestieră constând în principal în tăierea și transportul masei lemnoase rezultate. Prestatorul a transportat lemnul la depozitul Ocolului Silvic Timișoara , fiind imposibil ca acesta să rămână pe terenul lipsit de pază. Municipiul Timișoara nu dispune de un depozit de o asemenea capacitate și care să ofere și pază; depozitul și personalul de pază al lemnului la sediul Ocolului sunt cu titlu gratuit (transportul și depozitul în altă locație ar fi implicat costuri suplimentare). De menționat este și faptul că distanța de la locul unde se afla lemnul și depozitul Ocolului Silvic Timișoara este foarte scurtă, ceea ce duce la o reducerea a costurilor care ar fi căzut în sarcina municipiului.

 • -     În ceea ce privește organizarea licitației masei lemnoase de către Municipiul Timișoara se impune a se avea în vedere faptul că Municipiul Timișoara - prin direcțiile de specialitate nu a mai organizat o asemenea licitație și nu dispune de personal calificat/specializat pentru realizarea unei astfel de licitații. Totodată, în eventualitatea unei licitații în condițiile menționate mai sus, pregătirea documentelor pentru aceasta cu personal neinițiat ar necesita un timp îndelungat iar depozitarea masei lemnoase în condiții improprii și pe o perioadă lungă de timp ar duce la deterioararea acesteia/diminuare a valorii și implicit la scăderea prețului de vânzare. Raportat la aceste aspecte, există riscul organizării unei licitații la care să nu se prezinte cumpărători având în vedere specificul aceasteia și a faptului că până în prezent autoritatea nu a mai organizat licitații de masă lemnoasă și nu are acest obiect ca activitatea constantă;

-Totodată, realizarea licitației masei lemnoase în bune condiții implică personal calificat care să se ocupe de sortarea masei lemnoase în lemn de lucru ( pe sortimente și loturi ) și lemn de foc, utilaje necesare fasonării lemnului de foc (care se vinde populației ) la dimensiunea de 1 m liniar, elemente de care Municipiul Timișoara nu dispune. În consecință, masa lemnoasă poate fi sortată de specialiștii de la această instituție.

Așadar, luând în considerare toate aspectele enunțate mai sus,

PROPUNEM

Aprobarea de către Consiliul Local a proiectului de hotărâre privind aprobarea volumului și a prețurilor de referință și de pornire în licitație a 145 mc. masă lemnoasă din afara fondului forestier proprietate publică a Municipiului Timișoara și a încheierii Contractului de prestări servicii de valorificare prin licitație a masei lemnoase din afara fondului forestier proprietatea Municipiului Timișoara, între Municipiul Timișoara și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Timiș

DIRECTOR ,

ȘEF BIRFOU , CĂLIN PÎRVA


Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

ÎNTOCMIT , CECILIA AXENTIOI

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a CulturiiROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea volumului și a prețurilor de referință și de pornire în licitație a 145 mc masă lemnoasă din afara fondului forestier proprietate publică a Municipiului Timișoara și a încheierii Contractului de prestări servicii de valorificare prin licitație a masei lemnoase din afara fondului forestier proprietatea Municipiului Timișoara, între Municipiul Timișoara și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva ,

Direcția Silvică Timiș

Municipiul Timișoara deține un teren intravilan cu destinația de drum , în suprafață de 22718 mp pentru Inelul IV de circulație , din care 7612 mp sunt ocupați de vegetație forestieră din afara fondului forestier.

Terenul este proprietatea Municipiului Timișoara- domeniul public și este înscris în cartea funciară nr. 447947 Timișoara, nr. cad. 447947 .

În vederea implementării și realizării proiectului pentru Inelul IV de circulație , a fost necesară defrișarea suprafeței de teren ocupată de vegetație, rezultând o masă lemnoasă de 145 mc conform proceselor verbale de recepție material lemnos nr. 7947 / 20.12.2019 și nr. 588 /03.02.2020 emise de Ocolul Silvic Timișoara .

Având în vedere că se impune valorificarea vegetației din afara fondului forestier în suprafață de 22718 mp ( din care 7612 mp ocupați de vegetație ) , este necesară aprobarea volumului și a prețurilor de referință și de pornire în licitație a 145 mc masă lemnoasă din afara fondului forestier proprietate publică a Municipiului Timișoara și a încheierii Contractului de prestări servicii de valorificare prin licitație a masei lemnoase din afara fondului forestier proprietatea Municipiului Timișoara, între Municipiul Timișoara și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva , Direcția Silvică Timiș .

PRIMAR ,

NICOLAE ROBU


VICEPRIMAR

IMRE FARKAS

DIRECTOR , FLORIN RĂVĂȘILĂ

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii