Hotărârea nr. 45/2020

45/07.02.2020 Privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timişoara, situat în Timişoara str. Amforei nr.6, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 şi Lotul 2 cu suprafaţa 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 şi alipirea Lotului 2 cu parcela cu suprafaţa de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisă în CF nr. 447687 Timişoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timişoara-Domeniu Privat, rezultând o parcelă cu suprafaţa de 11244 mp. cu nr. cadastral nou
Hotararea Consiliului Local 45/07.02.2020
Privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timişoara, situat în Timişoara str. Amforei nr.6, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 şi Lotul 2 cu suprafaţa 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 şi alipirea Lotului 2 cu parcela cu suprafaţa de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisă în CF nr. 447687 Timişoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timişoara-Domeniu Privat, rezultând o parcelă cu suprafaţa de 11244 mp. cu nr. cadastral nou


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotărâre nr. UR 2020 - 002016/05.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2020 - 002016/05.02.2020, al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT 2020 - 002016/05.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT 2020 - 002016/05.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Având în vedere Ordinul 700/2014 art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere ţn evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se însuşeşte documentaţia întocmită de SC BLACK LIGHT SRL, Proiect nr.2977/2019 admisă la O.C.P.I. Timişoara cu Referatul de Admitere nr. 7884/16.01.2020 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 1 şi Anexa 2.

Art. 2: Se aprobă dezlipirea parcelei de teren cu suprafaţa de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timişoara, situat în Timişoara str. Amforei nr.6, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 şi Lotul 2 cu suprafaţa 1575 mp. nr.cadastral nou 449535.

Art.3: Se aprobă alipirea Lotului 2 cu suprafaţa de 1575 mp. nr. cadastral 449535 cu parcela cu suprafaţa de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisă în CF nr. 447687 Timişoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timişoara-Domeniu Privat, rezultând o parcelă cu suprafaţa de 11244 mp. cu nr. cadastral nou, conform măsurătorilor prevăzute în cadrul Documentaţiei topo-cadastrale Proiect nr.2977/2019 întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L. admisă la O.C.P.I. Timişoara cu Referatul de Admitere nr. nr. 7884/16.01.2020 care face parte integrantă din prezenta hotarare si constituie Anexa 3.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT 2020-002016/ 05.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafața de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timișoara, situat în Timișoara str. Amforei nr.6, în două loturi, Lotul 1 cu suprafața de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 și Lotul 2 cu suprafața 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 și alipirea Lotului 2 cu parcela cu suprafața de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisă în CF nr. 447687 Timișoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Privat, rezultând o parcelă cu suprafața de 11244 mp. cu nr. cadastral nou.

Având în vedere Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotărâre nr. CT 2020-002016/05.02.2020 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafața de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timișoara, situat în Timișoara str. Amforei nr.6, în două loturi, Lotul 1 cu suprafața de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 și Lotul 2 cu suprafața 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 și alipirea Lotului 2 cu parcela cu suprafața de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisă în CF nr. 447687 Timișoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Privat, rezultând o parcelă cu suprafața de 11244 mp. cu nr. cadastral nou.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere documentația topo-cadastrală de dezlipire a parcelei de teren cu suprafața de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timișoara, situat în Timișoara str. Amforei nr.6, în două loturi, Lotul 1 cu suprafața de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 și Lotul 2 cu suprafața 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 și alipirea Lotului 2 cu parcela cu suprafața de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisă în CF nr. 447687 Timișoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Privat, rezultând o parcelă cu suprafața de 11244 mp. cu nr. cadastral nou admis[ la OCPI conform Referatului de Admitere nr.7884/16.01.2020;

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. SC 2019-29054/19.11.2019, asupra imobilului nu figurează litigii pe rolul instanțelor.

Conform adresei Compartimentului Administare Fond Funciar nr. SC 2019-29054/15.11.2019 și adresei Biroului Clădiri Terenuri nr. SC 2019-29054/18.11.2019, parcelele, nu au fost solicitate.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice descrise în Memoriul tehnic.

Scopul prezentei documentații este dezlipirea parcelei de teren cu suprafața de 1575 mp. cu nr.cadastral nou 449535 din CF 448204 situat în Timișoara str. Amforei nr.6 și alipirea cu parcela cu nr. cadastral 447687 cu suprafața de 9669 mp rezultând o parcelă cu suprafața de 11244 mp. cu nr. cadastral nou proprietar Municipiul Timișoara-Domeniu Privat. Această operațiune se execută deoarece actuala delimitare a numerelor cadastrale face ca unele din clădirile ce aparțin Școlii Generale și care nu sunt întabulate în cartea funciară sș fie situate pe două numere cadstrale diferite și îbnscrise în cărți funciare diferite. Prin această operațiune se creează posibilitatea înscrierii în cartea funciară a clădirilor aparținătoare Școlii Generale conform folosinței , și se delimitează acest teren de restul terenului pe care sunt situate celelalte construcții conform măsurătorilor prevăzute în cadrul Documentației topo-cadastrale proiect nr.2977/2019 întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L. admisă la O.C.P.I. Timișoara cu Referatul de Admitere nr. nr. 7884/16.01.2020;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru operațiunea de dezlipire a parcelei de teren cu suprafața de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timișoara, situat în Timișoara str. Amforei nr.6, în două loturi, Lotul 1 cu suprafața de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 și Lotul 2 cu suprafața 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 și unificarea Lotului 2 cu parcela cu suprafața de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisă în CF nr. 447687 Timișoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Privat,

Având în vedere cele de mai sus

PROPUNEM:

1. Aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafața de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timișoara, situat în Timișoara str. Amforei nr.6, în două loturi, Lotul 1 cu suprafața de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 și Lotul 2 cu suprafața 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 și alipirea Lotului 2 cu parcela cu suprafața de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisă în CF nr. 447687 Timișoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Privat, rezultând o parcelă cu suprafața de 11244 mp. cu nr. cadastral nou .conform măsurătorilor prevăzute în cadrul Documentației topo-cadastrale proiect nr.2977/2019 întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L. admisă la O.C.P.I. Timișoara cu Referatul de Admitere nr. nr. 7884/16.01.2020;

care face parte integrantă din prezenta hotarare si constituie Anexa 1 și Anexa 2.

DIRECTOR D.C.T.D.D. II VEST

REFERENT DE SPECIALITATE

MIHAI BONCEA


GHEORGHE BUCĂTARIU


Cod FO53-01, ver. 2


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. UR 2020-002016 /05.02.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafața de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timișoara, situat în Timișoara str. Amforei nr.6, în două loturi, Lotul 1 cu suprafața de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 și Lotul 2 cu suprafața 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 și alipirea Lotului 2 cu parcela cu suprafața de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisă în CF nr. 447687 Timișoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Privat, rezultând o parcelă cu suprafața de 11244 mp. cu nr. cadastral nou.

  • 1. Descrierea situației actuale

Imobilele care fac obiectul acestui proiect aparțin intravilanului Municipiul Timișoara, fiind situate în Timișoara str. Amforei nr.6, identificate prin documentația cadastrală întocmită de S.C.BLACK LIGHT S.R.L., fiind înscrise în CF nr. 448204 și 447687, proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Privat.

Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de S.C.BLACK LIGHT S.R.L.pe baza măsurătorilor topografice.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei documentații este dezlipirea parcelei de teren cu suprafața de 1575 mp. cu nr.cadastral nou 449535 din CF 448204 situat în Timișoara str. Amforei nr.6 și alipirea cu parcela cu nr. cadastral 447687 cu suprafața de 9669 mp rezultând o parcelă cu suprafața de 11244 mp. cu nr. cadastral nou proprietar Municipiul Timișoara-Domeniu Privat. Prin această operațiune se creează posibilitatea înscrierii în cartea funciară a clădirilor aparținătoare Școlii Generale conform folosinței , și se delimitează acest teren de restul terenului pe care sunt situate celelalte construcții.

  • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C.BLACK LIGHT S.R.L. admisă la O.C.P.I Timișoara cu Referatul de Admiteere nr.7884/16.01.2020.

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de dezlipire și alipire a imobilelor cu nr. cadastrale 449535 și 447687, situate în Timișoara str. Amforei nr.6.

PRIMAR                                                VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                               IMRE FARKAS

DIRECTOR D.C.T.D.D-II VEST MIHAI BONCEA

9-

AMCJL’l

; 5. i t •* % . : ; r X v


® Cădâstrti si Pubîicit —         TIIMIIS

BsroyU de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

78S4 1

1 1

i

1 Luna '

1 01 1

| Anul

| 2020 |


REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Domiciliul_______________________________________

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 7884 din data 16=01=2020, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. Timișoara, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand numărul cadastral 448204 a fost dezmembrat in imobilele:

  • 1) 449534 situat in Loc. Timișoara, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand suprafața măsurată 32345 mp;

  • 2) 449535 situat in Loc. Timișoara, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand suprafața măsurată 1575 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data: 04-02-2020.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

inspector

MAGDALENA-FELICIA CRETU


Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 dini


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

NR. CT 2020-002016/ 05.02.2020

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timişoara, situat în Timişoara str. Amforei nr.6, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 şi Lotul 2 cu suprafaţa 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 şi alipirea Lotului 2 cu parcela cu suprafaţa de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisă în CF nr. 447687 Timişoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timişoara-Domeniu Privat, rezultând o parcelă cu suprafaţa de 11244 mp. cu nr. cadastral nou.

 

            Având în vedere Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotărâre nr. CT 2020-002016/05.02.2020 a Primarului Municipiului Timişoara privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timişoara, situat în Timişoara str. Amforei nr.6, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 şi Lotul 2 cu suprafaţa 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 şi alipirea Lotului 2 cu parcela cu suprafaţa de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisă în CF nr. 447687 Timişoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timişoara-Domeniu Privat, rezultând o parcelă cu suprafaţa de 11244 mp. cu nr. cadastral nou.

            Facem următoarele precizări:     

            Având în vedere documentaţia topo-cadastrală de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timişoara, situat în Timişoara str. Amforei nr.6, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 şi Lotul 2 cu suprafaţa 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 şi alipirea Lotului 2 cu parcela cu suprafaţa de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisă în CF nr. 447687 Timişoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timişoara-Domeniu Privat, rezultând o parcelă cu suprafaţa de 11244 mp. cu nr. cadastral nou admis[ la OCPI conform Referatului de Admitere nr.7884/16.01.2020;

            Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. SC 2019-29054/19.11.2019, asupra imobilului nu figurează litigii pe rolul instanţelor.

            Conform adresei Compartimentului Administare Fond Funciar nr. SC 2019-29054/15.11.2019 şi adresei Biroului Clădiri Terenuri nr. SC 2019-29054/18.11.2019, parcelele, nu au fost solicitate.           

            Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către  S.C. BLACK LIGHT S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice descrise în Memoriul tehnic.

            Scopul prezentei documentaţii este dezlipirea parcelei de teren cu suprafaţa de 1575 mp. cu nr.cadastral nou 449535 din CF 448204 situat în Timişoara str. Amforei nr.6 şi alipirea cu parcela cu nr. cadastral 447687 cu suprafaţa de 9669 mp rezultând o parcelă cu suprafaţa de 11244 mp. cu nr. cadastral nou  proprietar Municipiul Timişoara-Domeniu Privat.  Această operaţiune se execută deoarece actuala delimitare a numerelor cadastrale face ca unele din clădirile ce aparţin Şcolii Generale şi care nu sunt întabulate în cartea funciară sş fie situate pe două numere cadstrale diferite şi îbnscrise în cărţi funciare diferite. Prin această operaţiune se creează posibilitatea înscrierii  în cartea funciară a clădirilor aparţinătoare Şcolii Generale conform folosinţei , şi se delimitează acest teren de restul terenului pe care sunt situate celelalte construcţii conform măsurătorilor prevăzute în cadrul Documentaţiei topo-cadastrale proiect nr.2977/2019 întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L. admisă la O.C.P.I. Timişoara cu Referatul de Admitere nr. nr. 7884/16.01.2020;

            Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei pentru operaţiunea de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timişoara, situat în Timişoara str. Amforei nr.6, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 şi Lotul 2 cu suprafaţa 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 şi unificarea Lotului 2 cu parcela cu suprafaţa de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisă în CF nr. 447687 Timişoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timişoara-Domeniu Privat,

       

 

 

 

 

 

 

             Având în vedere cele de mai sus

                       

PROPUNEM:

 

            1. Aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timişoara, situat în Timişoara str. Amforei nr.6, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 şi Lotul 2 cu suprafaţa 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 şi alipirea Lotului 2 cu parcela cu suprafaţa de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisă în CF nr. 447687 Timişoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timişoara-Domeniu Privat, rezultând o parcelă cu suprafaţa de 11244 mp. cu nr. cadastral nou .conform măsurătorilor prevăzute în cadrul Documentaţiei topo-cadastrale proiect nr.2977/2019 întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L. admisă la O.C.P.I. Timişoara cu Referatul de Admitere nr. nr. 7884/16.01.2020;

care  face  parte integrantă din prezenta hotarare si constituie  Anexa 1 şi  Anexa 2.

 

 

          DIRECTOR D.C.T.D.D. II VEST                                                                    REFERENT DE SPECIALITATE                    

                     MIHAI BONCEA                                                                                 GHEORGHE BUCĂTARIU

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      Cod FO53-01, ver. 2

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

NR. UR 2020-002016 /05.02.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timişoara, situat în Timişoara str. Amforei nr.6, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 şi Lotul 2 cu suprafaţa 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 şi alipirea Lotului 2 cu parcela cu suprafaţa de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisă în CF nr. 447687 Timişoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timişoara-Domeniu Privat, rezultând o parcelă cu suprafaţa de 11244 mp. cu nr. cadastral nou.

 

 

1. Descrierea situaţiei actuale

            Imobilele care fac obiectul  acestui proiect  aparțin intravilanului   Municipiul Timişoara, fiind situate în Timişoara str. Amforei  nr.6,  identificate prin documentația cadastrală  întocmită de S.C.BLACK LIGHT S.R.L., fiind înscrise în CF  nr. 448204 şi 447687, proprietatea Municipiului Timişoara-Domeniu Privat.

            Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de  S.C.BLACK LIGHT S.R.L.pe baza măsurătorilor topografice.

           

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

            Scopul prezentei documentaţii este dezlipirea parcelei de teren cu suprafaţa de 1575 mp. cu nr.cadastral nou 449535 din CF 448204 situat în Timişoara str. Amforei nr.6 şi alipirea cu parcela cu nr. cadastral 447687 cu suprafaţa de 9669 mp rezultând o parcelă cu suprafaţa de 11244 mp. cu nr. cadastral nou  proprietar Municipiul Timişoara-Domeniu Privat.  Prin această operaţiune se creează posibilitatea înscrierii  în cartea funciară a clădirilor aparţinătoare Şcolii Generale conform folosinţei , şi se delimitează acest teren de restul terenului pe care sunt situate celelalte construcţii.

 

3. Alte informaţii

            Se va lua în considerare documentaţia întocmită de S.C.BLACK LIGHT S.R.L. admisă la O.C.P.I Timişoara cu Referatul de Admiteere nr.7884/16.01.2020.

 

4. Concluzii

            Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm  necesară şi oportună aprobarea operaţiunii  de dezlipire şi alipire a imobilelor cu nr. cadastrale 449535 şi 447687, situate în Timişoara str. Amforei nr.6.

 

                  PRIMAR                                                                                                       VICEPRIMAR

             NICOLAE ROBU                                                                                                  IMRE FARKAS              

 

                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                

  DIRECTOR D.C.T.D.D-II VEST                                                            

             MIHAI BONCEA                                                                                            

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                       Cod FO53-03, ver. 2