Hotărârea nr. 44/2020

44/07.02.2020 Privind aprobarea finanţării din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de către unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale şi a contractului de finanţare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş
Hotararea Consiliului Local 44/07.02.2020
Privind aprobarea finanţării din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de către unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale şi a contractului de finanţare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-2936/05.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-2936/05.02.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-2936/06.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-2936/06.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile ODG nr. 1/2020 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară şi ODG nr. 2/2020;
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (34) din Legea nr. 7/199 - a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul Ordinului nr. 819/2016 privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiar a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ - teritoriale cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile 129 lit. (d) şi e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
Avînd în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă finanţarea din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de către unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale şi a contractului de finanţare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Anexă la prezenta hotărâere.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est, Biroul Clădiri Terenuri I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020- 2936 /05.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea finanțării din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unități administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale și a contractului de finanțare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș 5

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 2936/06.02.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de Hotărâre privind aprobarea finanțării din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unități administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale și a contractului de finanțare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș.

Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, prin adresa înregistrată cu nr. 9764/02.09.2019, ne solicită suma estimată pentru finanțarea în anul 2019 a lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Suma maximă ce poate fi accesată este de 160.000 tva inclus.

Potrivit adresei Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș nr. 7925/19.12.2019, ne comunică faptul că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (34) din legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată , cu modificările și completările ulterioare, a fost alocat în bugetul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș suma de 160.000 lei reprezentând credite de angajament, respectiv limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maxim 18 luni, sumă destinată finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică ce pot fi inițiate de unități administrative teritoriale, având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT, altele decît cele contractate/finalizate.

Având în vedere Hotărârea nr. 485 din 19.10.2018 privind aprobarea solicitării de finanțare în vederea lucrărilor de înregistrare sistematică, în condițiile art. 9, alin. 34, pct. 1 și 12 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, în cadrul Programului Național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unități administrativ - teritoriale pentru sectoare cadastrale și contractul de finanțare nr.2203 din data de 13.05.2019, încheiat între Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș și Municipiul Timișoara, privind programul național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrative - teritoariale pentru sectoare cadastrale.

Potrivit Legii nr.7/1996 a cadastrului sunt prevăzute două tipuri de contracte de finanțare și anume:

- În baza art.9 alin (29)primăria poate contracta lucrarea de cadastru sistematic pe sectoare sau pe întreg UAT-ul din bugetul propriu. La acest tip de lucrare nu este impus un preț maximal. Între ANCPI și primărie se va încheia un contract de cofinanțare, în care valoarea cofinanțăriiANCPI este în valoare fixă de 60 lei/ carte funciară.

 • -  În baza art. 9 alin (341) primăria poate contracta lucrarea de cadastru sistematic pe sectoare din extravilanul localității. În acest caz valoarea este de maxim 60 lei/carte funciară si se va încheia un

5                                                                                                                                                                                                        5

contract de finanțare între OCPI și primărie, la acest tip de lucrare primăria nu poate cofinanța lucrarea.

Având în vedere ODG* nr.1/2020 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară și ODG nr. 2/2020.

Având în vedere Ordin nr. 819/2016 privind aprobarea Procedurii și a modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiar a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ - teritoriale cu modificările ulterioare.

Numărul minim de imobile pentru care se contractează lucrarea de cadastru sistematic este de 100. Contractul de finanțare este multianual, întră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.

Nu pot face obiectul decontării:

 • -   Cărțile funciare care au geometrie asociată, înregistrate în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, până la data la care executantul primește dreptul de acces la baza de date e-Terra.

 • -  Imobilele care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din fonduri publice.

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care se aprobă finanțarea din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unități administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale și a contractului de finanțare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș.

DIRECTOR,

ȘEF BIROU


CĂLIN N.PÎRVA


EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020- 2936/05.02.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unități administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale și a contractului de finanțare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș

Descrierea situației actuale :

Potrivit prevederilor Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Programului Național de cadastru și carte funciară se finanțează, în condițiile legii, lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi inițiate de unități administrative teritoriale, având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul unităților administrativ teritoriale, care cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.

Referitor la alocarea unei finanțări din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI Timiș, pe anii 2019-2020 în sumă de 160.000 lei TVA inclus, reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii).

Având în vedere contractul dintre OCPI Timiș și Municipiul Timișoara din 13.05.2019, privind finanțarea în cadrul Programului Național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică, unde conf art.6, litera p este necesar încheierea unui contract de achiziție publică în termen de 60 zile de la semnarea contractului inițial.

Sursa de finanțare este prevăzută din alocarea unei finanțări de la o poziție distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI Timiș, pe anii 2019-2020, în sumă de 160.000 lei, reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii).

Având în vedere HG 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 actualizată.

Având în vedere OUG nr. 35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

Având în vedere Legii nr. 7/1996 a cadstrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere OUG nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

Având în vedere ODG* nr.1/2020 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară și ODG nr. 2/2020.

Având în vedere Legea nr.185/2018 pentru aprobarea OUG nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

Având în vedere Ordin nr. 819/2016 privind aprobarea Procedurii și a modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiar a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ - teritoriale cu modificările ulterioare

Având în vedere ODG nr. 700/2014 cu modificările ulterioare,

Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea finanțării din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unități administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale și a contractului de finanțare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș.

PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR IMRE FARKAS


DIRECTOR

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

ANEXA Nr. 3 la procedură

JUDEȚUL Timiș

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ Timișoara

NrâC              șm e

Solicitare de finanțare

Stimată Doamnă/Stimate Domnule Director,

Municipiul/Orașul/Comuna TIMIȘOARA, prin primar NICOLAE ROBU, în calitate de reprezentant legal, solicităm încheierea unui contract de finanțare în condițiile art. 9 alin. (347) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de 160.000 . lei, reprezentând credite de angajament, limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 18 luni, sumă destinată finanțării lucrării de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale în cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate.

Cu deosebită considerație,

Primar,

ARTICOLUL 1

Definiții și abrevieri

Termenii utilizați în prezentul contract vor avea următoarele înțelesuri:

 • a) ANCPI - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

 • b) OCPI - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

 • c) OMFP - ordinul ministrului finanțelor publice;

 • d) contract de finanțare - reprezintă prezentul contract de finanțare;

 • e) program național - Programul național de cadastru și carte funciară;

 • f)  surse ANCPI - sume alocate din bugetul de venituri proprii ale ANCPI prin bugetele oficiilor teritoriale;

 • g) credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar

 • h) credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exercițiului bugetar, respectiv se pot angaja, ordonanța și efectua plăți din buget pentru celelalte acțiuni;

 • i)  Procedura - Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ - teritoriale , aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016, cu modificările ulterioare;

 • j)  PVR tehnic - procesul-verbal de recepție cantitativa si calitativa a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finala» prevăzut de specificațiile tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI;

 • k)  PVR servicii - procesul-verbal de recepție a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematica, ce fac obiectul contractelor de achiziție publica incheiate de unitățile administrativ-teritoriale, denumit in specificațiile tehnice process-verbal de acceptanta a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului- copies pre publicare» si respective, a livrării « Documentele tehnice ale cadastrului — copie finala».

ARTICOLUL 2

Interpretare

în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare , cuvintele la forma singular vor include forma plural și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

Obiectul și valoarea contractului

Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări de la o poziție distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI TIMIȘ , pe anii 2019- 2020,în sumă de 160.000 lei, reprezentând credite de angajament (limita maxima in care UAT poate incheia contracte de prestări servicii).

ARTICOLUL 4 Modalitatea de transfer al sumelor

 • (1) Transferul sumelor de la OCPI către beneficiar se va face în conformitate cu prevederile din Procedură,în limita creditelor bugetare aprobate, precum și ale prezentului contract de finanțare.

 • (2) Solicitarea de transfer se întocmește în scris, în original,conform modelului și în baza documentației prevăzute în Procedură, în limita contractului de finanțare încheiat.

 • (3) în situația în care documentația transmisă de beneficiar la OCPI în vederea decontării nu este completă și conformă cu prevederile legale și/sau necesită clarificări,observațiile și/sau propunerile necesare modificării/completării acesteia se comunică beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

 • (4) în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de modificare/completare prevăzute la alin.(3), beneficiarul va transmite documentele modificate/completate corespunzător.

 • (5) Sumele care constituie transferuri se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului conform clasificației bugetare.

 • (6) Beneficiarul poate solicita transferul sumelor in maximum 10 zile de la primirea facturii corespunzătoare serviciilor prestate, dar nu mai târziu de data de

2 decembrie pentru anul in curs.

 • (7) Sumele acordate și neutilizate vor fi restituite până cel târziu luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, nu mai târziu de 20 decembrie, in cazul in care transferul fondurilor se realizează in luna decembrie, prin virarea acestora de către beneficiar in contul OCPI din care s-a efectuat finanțarea.

ARTICOLUL 5

Durata contractului

Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și are valabilitate 18 de luni de la data semnării.

Obligațiile părților

 • (1) Părțile înțeleg să iși asume respectarea drepturilor și obligațiilor aferente prezentului contract și Procedurii.

 • (2) Obligațiile beneficiarului:

 • a) de a utiliza sumele transferate cu respectarea prevederilor legale și contractuale;

 • b) de a utiliza sumele transferate în scopul și la termenele pentru care au fost acordate;

 • c) de a achiziționa servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în limita a 60 lei/carte funciară, cu respectarea prevederilor legale în domeniul cadastrului și publicității imobiliare;

 • d) :de a achiziționa servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale pentru un număr minim de 100 de imobile/contract de servicii;

 • e) de a prevedea sumele transferate de la finanțator în bugetul propriu la o poziție distinctă de venituri, ca buget complementar;

 • f) de a deschide un cont distinct, la Trezorerie, cont în care vor fi transferate sumele alocate de la bugetul de venituri proprii al ANCPI prin bugetul OCPI;

 • g) de a desemna prin act administrativ persoana responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanțare, care va răspunde și de urmărirea derulării contractului de achiziție publică;

 • h) de a desemna prin act administrativ persoana/persoanele responsabila (e) cu emiterea PVR servicii, conform contractului de achiziție publică;

 • i) de a comunica PVR servicii pentru serviciile prestate după primirea PVR tehnic emis de OCPI. PVR servicii va fi semnat de către beneficiar și prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic;

 • j) de a transmite OCPI o notă justificativă cu privire la orice modificare a datelor transmise prin solicitarea de finanțare;

 • k) de a utiliza pentru solicitarea sumelor ce urmeaza a fi transferate în vederea efectuării plății, formularul standard prevăzut în anexele la Procedură;

 • l) de a transmite odată cu solicitarea prevăzută la lit. j) documentele justificative prevăzute în Procedură;

 • m) de a respecta prevederile specificațiilor tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI, precum și prevederile Procedurii;

 • n) de a achiziționa servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematica in maximum 45 zile de la semnarea prezentului contract sau, după caz, la finalizarea procedurii de achiziție in cazul in care aceasta se finalizează după expirarea acestui termen. Depășirea termenului de 45 de zile trebuie dovedita cu acte justificative;

 • o) de a nu încheia contracte de prestări servicii al căror termen sa depaseasca termenul contractului de finanțare.

 • (3) Obligațiile finanțatorului :

 • a) să transmită către ANCPI solicitarea transferului de fonduri;

 • b) să transfere , prin ordin de plată, sumele necesare efectuării plății, în limita fondurilor disponibile.

ARTICOLUL?

Modificarea și încetarea contractului de finanțare

 • (1) Prezentul contract de finanțare poate fi modificat, prin acordul scris al părților, în cazuri bine justificate.

 • (2) în cazul în care prin contractul de achiziție beneficiarul nu angajează întreaga sumă prevăzută la art.3, diferența neangajată se va disponibiliza după încheierea unui act adițional, în maximum 10 zile de la încheierea de către beneficiar a contractului de achiziție.

 • (3) Prezentul contract de finanțare încetează prin ajungere la termen.De asemenea, contractul poate înceta prin acordul părților, prin reziliere sau prin denunțare unilaterală.

 • (4) Prezentul contract de finanțare poate fi reziliat cu o notificare prealabilă de 30 de zile, în situația în care una dintre părți nu iși îndeplinește obligațiile contractuale.

 • (5) Contractul de finanțare este reziliat de drept in cazul in care beneficiarul nu respecta prevederile de la art. 6 alin. (2) lit. n), cu excepția cazului in care beneficiarul justifica depășirea termenului.

 • (6) Prezentul contract de finanțare poate fi denunțat unilateral,în situația în care beneficiarul nu este de acord cu încheierea unui act adițional conform alin.(2).

 • (7) Orice transfer necuvenit efectuat de către finanțator constituie plată nedatorată pe care beneficiarul are obligația de a o restitui în condițiile prevăzute la alin.(8) si (9). Finanțatorul va notifica beneficiarul cu privire la suma datorată și care trebuie restituită.

 • (8) în termen de 30 de zile calendaristice de la data confirmării primirii de către beneficiar a notificării cu privire la sumele datorate, acesta este obligat să restituie sumele notificate.

 • (9) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la alin.(7) se vor calcula majorări de întârziere conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 8

Forța majoră

 • (1) Forța majoră este evenimentul absolut imprevizibil,imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să îsi execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

 • (2) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • (3) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • (4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligața de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție pentru limitarea consecințelor.

ARTICOLUL 9

Soluționarea litigiilor

 • (1) Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,orice neînțelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a contractului.

 • (2) Daca părțile nu ajung la soluționarea litigiului pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanțelor competente.

ARTICOLUL 10

Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează prezentul contract de finanțare este limba română.

ARTICOLUL 11

Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legislației în vigoare din România.

ARTICOLUL 12

Comunicări

 • (1) Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanțare trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face prin e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

  OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

  Județul............

  Director,

  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)

  Vizat CFPP,

  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)

  Serviciu/B irou/Compartiment econom ic,

  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)

  Vizat pentru legalitate, Șef B JRUSP/Consilier juridic, (numele, prenumele, semnătura)

  Birou/Compartiment înregistrare sistematică,

  (numele, prenumele, semnătura)

  Responsabil achiziții, înregistrare sistematică OCPI (dacă există),


  BENEFICIAR, UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALÂ

  Județul............

  Primar,

  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)

  Vizat CFPP,

  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)

  Direcția economică/Compartimentul financiar-contabil

  Vizat pentru legalitate,

  Direcția juridică/Șef Serviciu juridic-contencios/Secretar,

  (numele, prenumele, semnătura)

  Serviciul/Compartimentul achiziții publice,

  (numele, prenumele, semnătura)


(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

 

  ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

 NR.CT2020- 2936/05.02.2020                    

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE

 

 

 

privind aprobarea finanţării din  cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de către unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale și a contractului de finanțare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș

 

Descrierea situaţiei actuale :

          Potrivit prevederilor  Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Programului  Național de cadastru și carte funciară se finanțează, în condițiile legii, lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi inițiate de unități administrative teritoriale, având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul unităților administrativ teritoriale, care cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.

Referitor la alocarea unei finanţări din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI Timiş, pe anii 2019-2020 în sumă de 160.000 lei TVA inclus, reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii).

          Având în vedere contractul dintre OCPI Timiş şi Municipiul Timişoara din 13.05.2019, privind finanţarea în cadrul Programului Naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică, unde conf art.6, litera p este necesar încheierea unui contract de achiziţie publică în termen de 60 zile de la semnarea contractului iniţial.

             Sursa de finanţare este prevăzută din alocarea unei finanţări de la o poziţie distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI Timiş, pe anii 2019-2020, în sumă de 160.000 lei, reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii).

Având în vedere HG 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 actualizată.

Având în vedere OUG nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

Având în vedere Legii nr. 7/1996 a cadstrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere OUG nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere ODG* nr.1/2020 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară și ODG nr. 2/2020.

Având în vedere Legea nr.185/2018 pentru aprobarea OUG nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

Având în vedere Ordin nr. 819/2016 privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiar a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ – teritoriale cu modificările ulterioare

Având în vedere ODG nr. 700/2014 cu modificările ulterioare,

 

 

  Concluzii:

 

       Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea finanţării din  cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de către unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale și a contractului de finanțare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș.

 

 

          PRIMAR                                                                                           VICEPRIMAR                     NICOLAE ROBU                                                                                      IMRE  FARKAS                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        DIRECTOR

                                                                                                                    EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Cod FO53-03,Ver.2

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

 NR.CT2020- 2936 /05.02.2020             

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind aprobarea finanţării din  cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de către unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale și a contractului de finanțare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș

               Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  nr. CT2020                                                            2936/06.02.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea finanţării din  cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de către unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale și a contractului de finanțare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș.

          Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, prin adresa înregistrată cu nr. 9764/02.09.2019, ne solicită suma estimată pentru finanțarea  în anul 2019 a lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Suma maximă ce poate fi accesată este de 160.000 tva inclus.

          Potrivit  adresei Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș nr. 7925/19.12.2019, ne comunică faptul că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (34)  din legea cadastrului  și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată , cu modificările și completările ulterioare, a fost alocat  în bugetul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș suma de 160.000 lei reprezentând  credite de angajament, respectiv limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maxim 18 luni, sumă destinată finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică ce pot fi inițiate de unități administrative teritoriale, având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT, altele decît cele contractate/finalizate.
             Având în vedere Hotărârea nr. 485 din 19.10.2018 privind aprobarea solicitării de finanțare în vederea lucrărilor de înregistrare sistematică, în condițiile art. 9, alin. 34, pct. 1 și 12 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, în cadrul Programului Național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unități administrativ – teritoriale pentru sectoare cadastrale și  contractul de finanțare nr.2203 din data de 13.05.2019, încheiat între Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș și Municipiul Timișoara, privind programul național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrative – teritoariale pentru sectoare cadastrale.

          Potrivit Legii nr.7/1996 a cadastrului sunt prevăzute  două tipuri de contracte de finanțare și anume:

-          În baza art.9 alin (29)primăria poate contracta lucrarea de cadastru sistematic pe sectoare sau pe întreg UAT-ul din bugetul propriu. La acest tip de lucrare nu este impus un preț maximal. Între ANCPI și primărie se va încheia un contract de cofinanțare, în care valoarea cofinanțăriiANCPI este în valoare fixă de 60 lei/ carte funciară.

 

-          În baza art. 9 alin (341) primăria poate contracta lucrarea de cadastru sistematic pe sectoare din extravilanul localității. În acest caz valoarea este de maxim 60 lei/carte funciară și se va încheia un contract de finanțare între OCPI și primărie, la acest tip de lucrare primăria nu poate cofinanța lucrarea.

        Având în vedere ODG* nr.1/2020 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară și ODG nr. 2/2020.

Având în vedere Ordin nr. 819/2016 privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiar a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ – teritoriale cu modificările ulterioare.

          Numărul minim de imobile pentru care se contractează lucrarea de cadastru sistematic este de 100.

          Contractul de finanțare este multianual, întră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.

         Nu pot face obiectul  decontării:

 

-          Cărțile funciare care au geometrie asociată, înregistrate în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, până la data la care executantul primește dreptul de acces la baza de date e-Terra.

-          Imobilele care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din fonduri publice.

 

PROPUNEM:

 

          Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care se aprobă  finanţarea din  cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de către unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale și a contractului de finanțare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș.

 

                   DIRECTOR,                                                                                         ŞEF BIROU,

      EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ                                                                          CĂLIN N.PÎRVA