Hotărârea nr. 43/2020

43/07.02.2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA si Directia Politia Locala Timisoara
Hotararea Consiliului Local 43/07.02.2020
privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA si Directia Politia Locala Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020- 2594 /04.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-2594/04.02.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri Poduri, Parcaje si Reţele de Utilităti din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-2594/04.02.2020
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare incheiat intre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA si Directia Politia Locala Timisoara;
Având în vedere Hotararea A.G.A. nr.5/24.04.2018 a Societatii Drumuri Municipale Timisoara S.A.;
Având în vedere Decizia Curtii de Conturi nr.110/08.01.2015 si Raportul de Follow-Up privind modul de ducere la indeplinirea masurilor nr.I.1, I.2 si I.3 dispuse prin Decizia nr.110/1/22.01.2018 la Decizia nr.110/08.01.2015;
Având în vedere adresa SC Societatea Drumuri Municipale SA nr. 321/20.01.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr.RE2020-000164 din 21.01.2020;
În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile publice si Legii nr.155/2010 privind politia locala;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2), lit.b) şi e), alin .(4) lit.e) şi alin.9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind CodulAdministrativ;
În temeiul art. 139 alin.1 şi art.196 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Protocolul de colaborare incheiat intre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA si Directia Politia Locala Timisoara în vederea implementarii unor actiuni comune in scopul asigurarii desfasurarii fluente a circulatiei pe drumurile publice, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, SC Drumuri Municipale Timisoara SA si Directia Politia Locala Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA;
- Directia Politia Locala Timisoara ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020- 2594/04.02.2020

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.yrimariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA si Directia Politia Locala Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020-2594/04.02.2020 a Primarului Municipiului Timișoara, si Proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA si Directia Politia Locala Timisoara, facem următoarele precizări:

In conformitate cu prevederile art.1 alin. (2) OUG nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, “Dispozițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență au ca scop asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, precum și ocrotirea vieții, integrității corporale și a sănătății persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecția drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietății publice și private, cât și a mediului.”

Legea nr. 155/2010 a politiei locale prevede la art. 7 urmatoarele: “În domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • d) participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • e) sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • f) acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • m)  cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.”

Articolul 3 din Legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale stipuleaza că :

“(1) Pentru vehiculele în privința cărora exista indicii temeinice ca ar fi fără stăpân sau ca ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, agenții constatatori din aparatul propriu al consiliului local, împuterniciți de primar, precum și agenții aparținând organelor de poliție vor întocmi procese-verbale de constatare.

 • (2) Cu ocazia întocmirii procesului-verbal, agentul constatator va afișa o somație pe caroseria autovehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia de pe terenul aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile.

 • (3) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), primarul va dispune, la propunerea organului constatator, inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea și depozitarea autovehiculului și a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autoritățile administrației publice locale.”

In baza HCL nr. 12/2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timișoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare a fost incheiat contractul nr. SC2014-11579/07.05.2014 privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciilor de blocare si/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timisoara, avand ca parti Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA, in calitate de concesionar, si Municipiul Timisoara, prin Primar, in calitate de concedent. Prin intermediul contractului concesionarul este imputernicit sa desfasoare in Municipiul Timisoara, activitatile de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor si remorcilor stationate neregulamentar, respectiv fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara.

Din cuprinsul Deciziei nr.110/08.01.2015 a Curtii de Conturi - Camera de Conturi Timis, in urma auditului efectuat la SC Drumuri Municipale SA, reiese ca una din masurile dispuse constă in supunerea spre aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara a unui protocol de colaborare public-privat intre SC Drumuri Municipale SA si Directia Politiei Locale Timisoara in sanctionarea prin ridicare/blocare a autautovehiculelor parcate sau abandonate pe spatial public al municipiului Timisoara, cu scopul final al intensificarii disciplinei rutiere pe teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara si al cresterii veniturilor la bugetul local.

Astfel, prin Hotararea Adunării Generale a Extraordinare a Acționarilor a SC SDM SA nr. 5/24.04.2018 s-a aprobat initierea demersurilor de înaintare a Protocolului de colaborare încheiat intre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA si Directia Politia Locala Timisoara, in vederea emiterii unei hotarari a Consiliului Local in acest sens.

Fata de cele aratate mai sus, in scopul asigurarii desfasurarii fluente a circulatiei pe drumurile publice, a asigurarii respectarii prevederilor legale privind oprirea, stationarea si parcarea autovehiculelor, a asigurarii respectarii prevederilor legale referitoare la circulatia in zona pietonala, in zona rezidentiala, in parcuri si zone de agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate, respectiv a aplicarii prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timisoara, se impune aprobarea unui protocol care să conțină cadrul general de colaborare între cele doua instituții.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU TRANSPORT , ADRIAN COLOJOARA

ȘEF BIROU G.M.P.E.,

NASTASIA POP


CONSILIER B.G.M.P.E.,

TEODORA GENTIMIR

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-2594/04.02.2020

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA si Directia Politia Locala Timisoara

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Primăria Municipiului Timișoara, prin HCL nr.12/28.01.2014 a a probat Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara, incheiat cu SC Societatea Drumuri Municipale SA.

Urmare a Deciziei nr.110/08.01.2015 a Curtii de Conturi - Camera de Conturi Timis, in urma auditului efectuat la SC Drumuri Municipale SA si masurilor dispuse prin aceasta, a fost incheiat Protocolului de colaborare inregistrat cu nr. 887/11.02.2015 la Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA si cu nr.740/11.02.2015 la Directia Politiei Locale, avand ca scop realizarea unui parteneriat in sanctionarea prin ridicare/blocare a autovehiculelor parcate sau abandonate pe spatiul public al municipiului Timisoara, cu scopul final al intensificarii disciplinei rutiere pe teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara si al cresterii veniturilor la bugetul local.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Raportul de Follow-Up privind modul de ducere la indeplinirea masurilor nr.I.1, I.2 si I.3 dispuse prin Decizia nr.110/1/22.01.2018 la Decizia nr.110/08.01.2015 prevede ca necesara inaintarea unei propuneri catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara de aprobare a acestui protocol.

In acest scops, prin adresa nr. 321/20.1.2020 Societatea Drumuri Municipale SA inregistrata la Municipiul Timisoara sub nr. RE2020-000164 din 21.01.2020 a inaintat Hotararea Adunarii Generale a Extraordinare a Actionarilor SC SDM SA nr.5/24.04.2018 prin care s-a aprobat initierea demersurilor de inaintare a Protocolului de colaborare incheiat intre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA si Directia Politia Locala Timisoara in vederea emiterii unei hotarari a Consiliului Local in acest sens.

 • 3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA si Directia Politia Locala Timisoara, conform anexei.

PRIMAR,                            DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

NICOLAE ROBU                             CULIȚĂ CHIȘ

Cod FO53-03, Ver.1

Societatea DRUMURI MUNICIPALE


TIMIȘOARA S.A.

Nr.       / /b 02-20^

DIRECȚIA POLITIEI LOCALE

TIMIȘOARA

Xr.          ______22.0'2- -

PROTOCOL

In vederea aplicării prevederilor OUG195/'2002,privind circulația pe drumurile publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 155/201privind politia locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, a Hotărârii Guvernului nr.. 142/26.03.1992, privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice, a Hotărârii Consiliului Local Timișoara nr. 149/12.06.2001, prin care s-a aprobat Regulamentul privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor si remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public din Timișoara, a Hotărârii Consiliului Local Timișoara nr. 321/30.10.2002, privind constatarea si sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările si completările ulterioare, a Hotărârii Consiliului Local Timișoara nr. 486/31.10.2006, privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările si completările ulterioare, a Hotărârii Consiliului Local Timișoara nr. 251/12.09.2002, privind interzicerea circulației vehiculelor cu tracțiune animala pe raza Municipiului Timișoara, cu modificările si completările ulterioare, si avand in vedere contractul nr. SC2014-11529/02.05.2014, privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciilor de blocare si/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara, incheiat intre Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A., in calitate de concesionar, si Municipiul Timișoara, prin Primar, in calitate de concedent, prin intermediul caruia concesionarul este împuternicit sa desfasoare in Municipiul Timișoara, activitatile de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor si remorcilor staționate neregulamentar, respectiv fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timișoara;

In scopul asigurării desfășurării fluente a circulației pe drumurile publice; a asigurării respectării prevederilor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis; a asigurării respectării prevederilor legale referitoare la circulația in zona pietonala, in zona rezidențiala, in parcuri si zone de agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap; respectiv a aplicării prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara; in temeiul prevederilor art. 2 alin. 3 si 5 din Legea nr. 155/2010 părțile:

 • - Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A., cu sediul in Timișoara, str, Eternității, nr. 45, Jud. Timiș, GIF RO 3286536, număr de ordine in registrul comerțului de pe langa Tribunalul Timiș J35/3475/1994, reprezentata prin ing. Valentin Martânov - director general si

 • - Direcția Politiei Locale Timișoara, cu sediul in Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 54, jud. Timiș, reprezentata prin col. (r) jr. ec. Dorel Cojan - director executiv, convin asupra următoarelor:

CAP. I ATRIBUȚIILE PÂRTILOR

A. Direcția Politia Locala Timișoara

Art. 1. Direcția Politia Locala Timișoara are următoarele atribuții:

 • a) va solicita in scris sau telefonic Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., in fiecare dimineața sau ori de cate ori va considera necesar, echipaje specializate pentru ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public pentru asigurarea respectării prevederilor legale in domeniul circulației rutiere in Municipiul Timișoara, acolo unde situația o va impune;

 • b) va desemna de comun acord cu reprezentanții Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., în funcție de situația operativa, un număr de polițiști locali suficienti pentru asigurarea in bune conditiuni a activității de ridicare de pe teren, precum si un polițist local care va fi prezent la punctul de lucru Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A unde se afla locul de depozitare al autovehiculelor ridicate, situat in Timișoara, Calea Sagului nr. 147 E, jud. Timiș;

 • c)  polițiștii locali care au dreptul de a dispune ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar, precum si a vehiculelor cu tracțiune animala care nu dețin avize eliberate de către Primăria Municipiului Timișoara, vor dispune ridicarea acestora conform prevederilor legale in vigoare.

 • d) polițiștii locali vor insoti lucratorii Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. si vor asigura punerea in aplicare a dispoziției Primarului Municipiului Timișoara, privind ridicarea de către operator a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al Municipiului Timișoara.

Art. 2. In situația ridicării, transportului si depozitarii autovehiculelor, polițiștii locali au următoarele obligații:

 • - in situația in care polițistul local va dispune ridicarea, transportul si depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar, precum si a vehiculelor cu tracțiune animala care nu dețin avize eliberate de către Primăria Municipiului Timișoara, conform prevederilor legale in vigoare, acesta va semna procesul-verbal de ridicare a autovehiculului in cauza, in momentul in care dispune ridicarea autovehiculului;

 • - sa supravegheze operațiunea de incarcare a autovehiculului pentru care a dispus ridicarea;

 • - la sosirea proprie tarului/deținătorului, la locul de depozitare, sa întocmească procesul-verbal de constatare a contravenției, pe loc, care va avea inscris in mod obligatoriu si măsură tehnico-administrativa dispusa de ridicare, transport si depozitare a autovehiculului in cauza;

 • - in toate situațiile in care proprietarii/deținătorii legali ai autovehiculelor ridicate nu se prezintă in termen de 30 de zile de la ridicare pentru recuperarea acestora, operatorul va instiinta Direcția Politiei Locale Timișoara despre aceste situații, urmând ca polițiștii locali in termenul legal prevăzut de OG nr. 2/2001, privind regimul contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare, sa întocmească procesul-verbal de constatare a contravenției, care va avea înscris in mod obligatoriu si măsură tehnico-administrativa dispusa de ridicare, transport si depozitare a autovehiculului in cauza.

Art. 3. In toate situațiile in care se impune luarea de către polițiștii locali a măsurii blocării roților vehiculelolor, se va respecta aceeași procedura administrativa prevăzută si pentru situația aplicării măsurii tehnico-administrativa de ridicare a vehiculelor.

B. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Art. 4. După ce polițistul local a dispus ridicarea autovehiculului, operatorul desemnat din cadrul Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A, va intocmi procesul-verbal de ridicare si fisa acestuia după care va proceda la Înregistrarea pe suport video a autovehiculului atat cu privire la poziționare cat si cu privire la avariile existente înaintea începerii opereatiunilor de ridicare si transport.

Art. 5. Cu ocazia efectuării operațiunii de ridicare, transport si depozitare a autovehiculelor, operatorul are următoarele obligații:

 • - sa verifice înainte de operațiunea de ridicare, daca în interiorul vehiculului nu sunt persoane sau animale, iar in caz afirmativ sa anunțe polițistul local despre acest impediment care împiedica ridicarea autovehiculului;

 • - sa întocmească si sa semneze procesul-verbal de ridicare si fisa de ridicare a autovehiculului oprit, stationat sau parcat neregulamentar, urmând a inmana polițistului local care a dispus ridicarea, spre semnare, procesul-verbal de ridicare;

 • - sa procedeze la ridicarea si incarcarea autovehiculului pe autovehiculul special destinat pentru transport si sa-1 transporte la locul de depozitare unde va fi asigurata paza acestuia pana la restituirea către proprietarul/deținătorul legal, după plata cheltuielilor ocazionate de ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculului, precum si după achitarea contravalorii amenzii conform HG nr. 147/1992, respectiv HCL Timișoara nr. nr. 149/12.06.2001;

 • - sa solicite din partea proprietarului/deținătorului, consemnarea in fisa autovehiculului ridicat, la rubrica “observații” eventualele mențiuni pe care dorește sa le faca după care acesta va semna pentru primirea autovehiculul in aceasta fisa.

Art. 6. In situația măsurii blocării vehiculelor, operatorul va respecta aceeași procedura administrativa prevăzută si pentru situația aplicării măsurii tehnico-administrativa de ridicare a vehiculelor, cu excepția procesului-verbal de ridicare.

CAP. II OBLIGAȚII COMUNE

Art. 7. Părțile semnatare vor proceda la organizarea de ședințe periodice de analiza si planificare a acțiunilor comune pe linia blocării si ridicării autovehiculelor care nu respecta restricțiile de oprire, staționare si parcare pe raza Municipiului Timișoara.

Art 8. Organizarea de activitati comune de colaborare pentru realizarea unor materiale de informare (pliante, broșuri, articole in mass-media, afișe, etc.) prin care cetățenii sa fie informați si sa cunoască sensul si necesitatea activitatii de ridicare a autovehiculelor, precum si cu privire la prevederile legale in ceea ce privește oprirea, staționarea si parcarea autovehiculelor.

CAP. III DISPOZIȚII FINALE

Art. 9. Prezentul protocol va putea fi modificat sau completat, numai prin acordul pârtilor, printr-un act adițional.

Art. 10. Protocol este valabil pe toata perioada de valabilitate a contractul de delegare de gestiune nr. SC2014-11579/07.05.2014, menționat in preambul si obliga părțile semnatare la respectarea tuturor atribuțiilor ce le revin.

Art. 11. Direcția Politiei Locale Timișoara, participa la aceasta colaborare prin polițiști locali din cadrul instituției cu atribuții in acest sens.

Prezentul protocol se încheie si se semnează in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi. fl.02.MC

in Timișoara.

Societatea DRUMURI MUWPffl TIMIȘOARA SA


SEF SERVICIU ADM. PAR CARI irig. Ionel Ursu


SEF BIROU RIDICĂRI AUTO ing^Vașile Aurelian Bucovan

AVOCAT $

Florin BaiasAS 1

RiN J

Cabinet de

Avocat