Hotărârea nr. 42/2020

42/07.02.2020 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr. 25",Timişoara, str. Cosminului nr. 42
Hotararea Consiliului Local 42/07.02.2020
Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr. 25",Timişoara, str. Cosminului nr. 42


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-2020/29.01.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-2021/29.01.2020 al Biroului de Construcţii Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-2021/29.01.2020;
Având în vedere Nota de fundamentare nr.BC2020-000010 din data de 04.02.2020 a proiectantului SC ATELIERUL ARHITEXT SRL;
Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-2021/29.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 110/03.03.2015- privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare acoperis la Scoala Generala nr. 25" in municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 402/22.09.2015 - privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din "D.A.L.I. + P.T." - ŤReabilitare acoperis la Scoala Generala 25ť, Timişoara, str. Cosminului, nr. 42, aprobata cu Hotărârea Consiliului Local nr. 110/03.03.2015 in "E. T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C." pentru lucrarea "Realizare mansarda la corpurile existente in regim P.+1E. si P.+2E. - Etapa I la Scoala Generala nr. 25", Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 din "Programul de dezvoltare 2015 - Investitii" ;
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - etapa I Scoala Gimnazială (Generală) nr. 25",Timişoara, str. Cosminului nr. 42 prevazuţi în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă devizul general actualizat, pentru pentru obiectivul de investiţii "Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - etapa I Scoala Gimnazială (Generală) nr. 25",Timişoara, str. Cosminului nr. 42, prevazut în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Construcţii Instalaţii din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-2021 / 29.01.2020


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 05.02.2020

AVIZ

la Raportul de specialitate privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42

Având în vedere Referatului de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”, Timișoara, str. Cosminului nr.42, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici (Anexa 1) și a Devizului General (Anexa 2).

în anul 2014, Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale , Biroul Tehnic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, prin referatul SC2014-20717/07.08.2014 s-a solicitat achiziția publică pentru execuția serviciului de întocmire a documentației ”Expertiză tehnică+DALI+PAC+PT+DDE+CS+A” pentru lucrarea "Reabilitare acoperiș tip șarpantă la Școala Generală nr.25”, Timișoara, str. Cosminului nr.42. Pentru realizarea acestui obiectiv a fost întocmită Tema de Proiectare cu nr. SC2014-20721/07.08.2014. Execuția lucrării de proiectare a fost atribuită, în urma licitației, proiectantului SC ATELIERUL ARHITEXT SRL în baza contractului cu nr.226/22.09.2014. în baza HCL nr.l 10/03.03.2015 se modifică denumirea obiectivului în "Reabilitare acoperiș la Școala Generală nr.25”, Timișoara, str. Cosminului nr.42. Așa cum a fost evidențiat și în Nota de fundamentare a proiectantului ATELIERUL ARHITEXT SRL, cu numărul BC2020-000010/04.02.2020 , în baza HCL 402/22.09.2015 se modifică noua destinație a spațiului, respectiv modificarea sub formă de mansardă, astfel ca se modifică indicatorii tehnico-economici și se schimbă denumirea în „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42. Pentru realizarea acestui obiectiv, a fost necesară reproiectarea întrgului acoperiș. Pentru aceasta în primă fază a fost realizată o completare a expertizei nr.13/2014, realizată în cadrul D.A.L.I.. Completarea expertizei pune în evidență faptul că noua funcțiune a acoperișului mărește gradul de încărcare pe întreagă pe întraga structură, atât din îcărcările statice (șarpantă, șape, parchet, etc) cât și din încărcările ocazionale (aglomerări de persoane). Soluția adoptată a fost realizarea de subfundări și cămășuiri ale diafragmelor de la nivelul parterului. Pentru punerea în operă a obiectivului au fost realizate mai multe licitații în anii 2017,2018 și 2019, acestea fiind anulate deoarece nu s-a prezentat nimeni.

Având în vedere cele enumerate mai sus se propune actualizarea Devizului General conform art.71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu aplicabilitate de la 01.01.2019, prin care, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră, iar odata cu intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 114/2018, pentru activitatilc principale definite de codul CAEN 4120 (Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale) se vor majora salariile întregului personal implicat in execuția lucrărilor propuse, ceea ce va influienta prin creștere majora costul manoperei luata in considerare la stabilirea valorii devizului general al lucrărilor prin majorarea semnificativa a valorii totale a investiției aprobata prin Anexa 1 precum si analiza economica, ca si componenta a documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., cu indicatorii tehnico-economici -aprobata in cadrul descrierii investiției, aprobata in H.C.L. nr. 79 /2016.

Realizarea obiectivului va conduce la deblocarea situației, având în vedere faptul că pentru biectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. imnazială (Generală) nr.25” există semnat contractul de finanțare cu nr.SC2018-550/21.03.2018 (1932/06.03.2018) în valoare de 1.345.593,00 lei cu Ministerul Dezvoltării egionale și Administrației Publice, având termenul de finanțare de 4 ani începând de la data de 1.03.2018.

Prin nerealizarea obiectivului propus nu se poate relua procedura de achiziție a lucrărilor de cecuție, urmând în mod inevitabil stoparea investiției.

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție a fost elaborata cu respectarea prevederilor .G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-;onomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică conform proiect r. 159/ 2015 "Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială lenerală) nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42 elaborată de prestatorul serviciilor de proiectare și dstență tehnică din partea proiectantului S.C. „ATELIERUL ARHITEXT” S.R.L. in baza contractului ; proiectare nr. 226/22.09.2014.

în concluzie, prin Proiectului Tehnic nr.30/2019 și a modificărilor legislative in conformitate i art.71 din OUG 114/2018 cu privire la majorarea salariului minim in construcții, s-au stabilit •mătoarele:

- valoarea totală estimată a investiției conform Devizului General actualizat, ca fiind de

2.455,90 mii lei inclusiv TVA, din care

C+M are valoarea de 2.163,41 mii lei inclusiv TVA

t conformitate cu prevederile OUG 57/2019privind Codul administrativ :

rt. 129, a 1.(2), lit.b)

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului; ) In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de teres local, în condițiile legii.

rticolul 196-Tipurile de acte administrative

) în exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, ipă caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-2021 / 29.01.2020 ivind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul )iectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială lenerală) nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind •tualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul obiectivul Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) •.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42 și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului [unicipiului Timișoara, reglementat de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat ezenta documentație, nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor Iministrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația n punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC,

CRISTINA BOZAN


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII

Nr. SC2020-2Q21 / 29.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea

indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Se. Gimnazială (Generală)

nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42

Având în vedere Referatului de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2020-2020/29.01.2019, a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”, Timișoara, str. Cosminului nr.42, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici (Anexa 1) și a Devizului General (Anexa 2).

în anul 2014, Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale , Biroul Tehnic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, prin referatul SC2014-20717/07.08.2014 s-a solicitat achiziția publică pentru execuția serviciului de întocmire a documentației "Expertiză tehnică+DALI+PAC+PT+DDE+CS+A" pentru lucrarea "Reabilitare acoperiș tip șarpantă la Școala Generală nr.25”, Timișoara, str. Cosminului nr.42. Pentru realizarea acestui obiectiv a fost întocmită Tema de Proiectare cu nr. SC2014-20721/07.08.2014. Execuția lucrării de proiectare a fost atribuită, în urma licitației, proiectantului SC ATELIERUL ARHITEXT SRL în baza contractului cu nr.226/22.09.2014. în baza HCL nr.l 10/03.03.2015 se modifică denumirea obiectivului în "Reabilitare acoperiș la Școala Generală nr.25", Timișoara, str. Cosminului nr.42. Așa cum a fost evidențiat și în Nota de fundamentare a proiectantului SC ATELIERUL ARHITEXT SRL, cu numărul BC2020-000010/04.02.2020 ,în baza HCL 402/22.09.2015 se modifică noua destinație a spațiului, respectiv modificarea sub formă de mansardă, se modifică indicatorii tehnico-economici și se schimbă denumirea în „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42. Pentru realizarea acestui obiectiv, a fost necesară reproiectarea întrgului acoperiș. Pentru aceasta în primă fază a fost realizată o completare a expertizei nr.l3/2014, realizată în cadrul D.A.L.I.. Completarea expertizei pune în evidență faptul că noua funcțiune a acoperișului mărește gradul de încărcare pe întreagă pe întraga structură, atât din îcărcările statice (șarpantă, șape, parchet, etc) cât și din încărcările ocazionale (aglomerări de persoane). Soluția adoptată a fost realizarea de subfundări și cămășuiri ale diafragmelor de la nivelul parterului. Pentru punerea în operă a obiectivului au fost realizate mai multe licitații în anii 2017,2018 și 2019, acestea fiind anulate deoarece nu s-a prezentat nimeni.

Având în vedere cele enumerate mai sus se propune actualizarea Devizului General conform art.71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu aplicabilitate de la 01.01.2019, prin care, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

In fapt, odata cu intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 114/2018, pentru activitatile principale definite de codul CAEN 4120 (Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale) se vor majora salariile întregului personal implicat in execuția lucrărilor propuse, ceea ce va influienta prin creștere majora costul manoperei luata in considerare la stabilirea valorii devizului general al lucrărilor prin majorarea semnificativa a valorii totale a investiției aprobata                                    prin Anexa 1 precum si analiza

1 Timișoara 2021

I Capitală Europeană a Culturii ca, ca si componenta a documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., cu indicatorii tehnico-ci -aprobata in cadrul descrierii investiției, aprobata in H.C.L. nr. 79 /2016.

sa obiectivului va conduce la deblocarea situației, având în vedere faptul că pentru obiectivul ire mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) xistă semnat contractul de finanțare cu nr.SC2018-6550/21.03.2018 (1932/06.03.2018) în valoare de 3,00 lei cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, având termenul de finanțare începând de la data de 21.03.2018.

;alizarea obiectivului propus nu se poate relua procedura de achiziție a lucrărilor de execuție, urmând revitabil stoparea investiției.

cumentatia de avizare a lucrărilor de intervenție a fost elaborata cu respectarea prevederilor H.G. nr. 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente r/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

iterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică conform proiect

115 "Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială i nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42 elaborată de prestatorul serviciilor de proiectare și linică din partea proiectantului S.C. „ATELIERUL ARHITEXT” S.R.L. in baza contractului de ir. 226/22.09.2014.

în concluzie, prin Proiectului Tehnic nr.30/2019 și a modificărilor legislative in conformitate cu □UG 114/2018 cu privire la majorarea salariului minim in construcții, s-au stabilit următoarele: sa totală estimată a investiției conform Devizului General actualizat, ca fiind de

2.455,90 mii lei inclusiv TVA, din care

l-M are valoarea de 2.163,41 mii lei inclusiv TVA

vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că e hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici - Anexa 1 și a Devizului General - Anexa 2, pentru proiectul "Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-. Gimnazială (Generală) nr.25",Timișoara, str. Cosminului nr.42, îndeplinește condițiile tehnice supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.Primăria Municipiului Timișoara              Biroul

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii              CoflStfllCtii Instalații

S-a înregistrat cu numărul: BC2020-000010 din 04.02.2020


3C01 Corespondență - Birou Construcții Instalații

a Biroul Construcții Instalații

\m preluat de la SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

3u adresa: Timișoara, Str.

Total 2 file           Termen de rezolvare: 05.03.2020


Lizarea Devizului General de nsardă la corpurile existente în regim P+1E ) nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42


Termen direcție: 19.02.2020 )bs. NOTA FUNDAMENTARE-REAL.MANSARDA LA CORPURILE EXISTENTE IN REGIM P+1E SI P+2TAPA -LA ȘCOALA GEN NR 25 TM,STR COSMINUL0INR 42 TM


imișoara, la 04.02.2020


Consilier

Camelia Popa•eclar că sunt de acord și îmi exprim consimțământul în mod expres, neechivoc, lib| i privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, conform prevederilor R<


îr și informat ygulamentului JE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu iracter personal și privind libera circulație a acestora, pentru a fi colectate, folosite, prelucrate și ocate de către Primăria Timișoara, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestei instituții. Semnătura.................................


CodFO-24 - 01,ver.3


Instituții Școlare, Medicale, L Tehnic din cadrul Primăriei feratul SC2014-20717/07.08.2014 pentru execuția serviciului de >ertiză tehnică+DALI+PAC+PT+DDE .tare acoperiș tip șarpantă la a, str. Cosminului nr.42.

?tiv a fost întocmită Tema de 7.08.2014. Execuția lucrării de urma licitației, proiectantului în baza contractului cu nr.110/03.03.2015 se modifică


^abilitare acoperiș la Școala . Cosminului nr.42. în baza HCL .oua destinație a spațiului, mă de mansardă, se modifică și se schimbă denumirea în

Le existente in regim P+1E și -------_ ___ ___ . anerală) nr. 25", Timișoara, str. Cosminului nr.42. Pentru realizarea acestui obiectiv, a fost


necesară reproiectarea primă fază nr.13/2014, expertizei


a fost realizată în pune în evidență


întregului acoperiș. Pentru realizată o completare cadrul D.A.L.I..

faptul că


noua


aceasta în a expertizei Completarea funcțiune a


acoperișului mărește gradul de încărcare pe întreagă pe întraga structură, atât din îcărcările statice (șarpantă, șape, parchet, etc) cât și din încărcările ocazionale (aglomerări de persoane). Soluția adoptată a fost realizarea de subfundări și cămășuiri ale diafragmelor de la nivelul parterului. Pentru punerea în operă a obiectivului au fost realizate mai multe licitații în anii 2017,2018 și 2019, acestea fiind anulate deoarece nu s-a prezentat nimeni. Ținând cont de faptul că odată cu trecerea anilor prețurile materialelor s-au modificat,în pricipal majorându-se, dar și a faptului că a fost necesară reproiectarea corpului la


noua funcțiune solicitată nivelul cât și au fost


modificări prețurilor materiale

Toate acestea conduc


atât la acestora noi ce nu


de clădire în vederea adaptării de beneficiar, au cantităților introducerea prevăzute în


fost necesare materiale, a cantități de proiectul inițial,


de

de


la modificarea valorii


implicit face absolut necesară actualizarea

Necesitatea actulizării Devizului


investiției ceea ce Devizului General.

General a fost


imperioasă și având în vedere art.71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a


Notă de fundamentare la actulizarea Devizului General de crări la obiectivul: Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Se. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42

în anul 2014, Direcția Instituții Școlare, Medicale, ortive și Culturale , Biroul Tehnic din cadrul Primăriei nicipiului Timișoara, prin referatul SC2014-20717/07.08.2014 solicitat achiziția publică pentru execuția serviciului de tocmire a documentației "Expertiză tehnică+DALI+PAC+PT+DDE S+A" pentru lucrarea "Reabilitare acoperiș tip șarpantă la oala Generală nr.25", Timișoara, str. Cosminului nr.42.

ntru realizarea acestui obiectiv a fost întocmită Tema de oiectare cu nr. SC2014-2C721/07.08.2014. Execuția lucrării de oiectare a fost atribuită, în urma licitației, proiectantului

ATELIERUL ARHITEXT SRL în baza contractului cu .226/22.09.2014. în baza HCL nr.110/03.03.2015 se modifică numirea obiectivului în "Reabilitare acoperiș la Școala nerală nr.25", Timișoara, str. Cosminului nr.42. în baza HCL 2/22.09.2015 se modifică noua destinație a spațiului, spectiv modificarea sub formă de mansardă, se modifică dicatorii tehnico-economici și se schimbă denumirea în ealizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și 2E-etapa I Sc . Gimnazială (Generală) nr.25",Timișoara, str. sminului nr.42. Pentru realizarea acestui obiectiv, a fost unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu aplicabilitate de la 01.01.2019, prin care, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată se stabilește in bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

cesară reproiectarea imă fază

. 13/2014, pertizei


a fost realizată în pune în evidență


întregului acoperiș. Pentru realizată o completare cadrul D.A.L.I..

faptul că


noua


aceasta în a expertizei Completarea funcțiune a


operișului mărește gradul de încărcare pe întreagă pe întraga ructură, atât din îcărcările statice rchet, etc) cât și din încărcările ocazionale rsoane).

mășuiri nerea în operă a obiectivului au fost citații în anii 2017,2018 și 2019, oarece nu s-a prezentat nimeni. Ținând ată cu trecerea anilor prețurile dificat,în pricipal majorându-se, dar și a faptului că a fost cesară reproiectarea corpului de clădire

noua funcțiune solicitată dificări ețurilor teriale ate acestea conduc plicit face absolut necesară actualizarea


(șarpantă, șape, etc) cât și din încărcările ocazionale (aglomerări de Soluția adoptată a fost realizarea de subfundări și ale diafragmelor de la nivelul parterului. Pentru în operă a obiectivului au fost realizate mai multe în anii 2017,2018 și 2019, acestea fiind anulate nu s-a prezentat nimeni. Ținând cont de faptul că cu trecerea anilor prețurile materialelor s-au


atât la acestora noi ce nu


beneficiar,au de de


nivelul cantitățiloi cât și introducerea au fost prevăzute în la modificarea valorii


fost necesare materiale, a cantități de proiectul inițial, investiției ceea ce Devizului General.


Având în vedere cele enumerate mai sus, considerăm absolut necesar și justificat, actulizarea Documentației economice, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții.

SC ATELIERUL ARHITEXT SRL

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIREȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2020 -2021/29.01.2020

Către,

BIROUL CONSTRUCȚII INSTALAȚII

Având în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2020 - 2021/29.01.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice la data prezentei, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul de investiții.

Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timișoara pe anul 2020, defalcata pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finanțele Publice Locale.


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL CONSTRUCȚII-INSTALAȚII

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR:      /

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Se. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42

„Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42 întocmit de S.C. ARHITEXT SRL, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Durata de realizare a investiției este de 4 luni.

Valoarea totala a investiției :       2.455.900,80 lei (inclusiv TVA),

Din care construcții montaj C+M 2.163.413,77 lei (inclusiv TVA)

Capacitate(in unitati fizice si valorice):

  • - Regim de înălțime propus: Sp+P+2E+M

  • - Amprenta la sol corp Sp+P+2E+M care necesită lucrări de consolidare = 1.273 mp

  • - Suprafața construită desfășurată totală existentă : 3.957 mp

  • - Suprafața construită desfășurată totală propusă : 1.273 mp


1 Timișoara 2021

| Capitală Europeană a Culturii

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

REABILITARE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTA LA SC. GENERALA NR. 25 TIMIȘOARA, REALIZARE MANSARDA LA CORPURILE EXISTENETE IN REGIM P+1E SI P+2E ETAPA I, STRUCTURA DE REZISTENTA SI ÎNCHIDERI EXTERIOARE DE ARHITECTURA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare(fara TVA 19%)

TVA 19%

Valoare(cu TVA 19%)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.1 Defrișări - nu este cazul

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Alimentare cu apa potabila

0,00

0,00

0,00

2.2

Alimentare la rețeaua de canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3

Alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

2.4

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

2,50

Alimentare cu fibra optica(internet, telefonizare, cablu TV)

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1 Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.200,00

228,00

1.428,00

3.3

Experizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

29.100,00

5.529,00

34.629,00

3.5.1 Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0,00

0,00

0,00

3.5.4 Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor(faza DTAC)

0,00

0,00

0,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

29.100,00

5.529,00

34.629,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investituii

0,00

0,00

0,00

3.7.2 Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

8.500,00

1.615,00

10.115,00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.500,00

665,00

4.165,00

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2 Dirigentie de șantier

5.000,00

950,00

5.950,00

TOTAL CAPITOL 3

38.800,00

7.372,00

46.172,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.773.653,43

336.994,15

2.110.647,58

4.1.1

închideri exterioare de arhitectura

400.632,09

76.120,10

476.752,19

4.1.2

Structura de rezistenta

734.384,88

139.533,13

873.918,01

4.1.3

Realizare mansarda la corpurile existente

628.761,20

119.464,63

748.225,83

4.1.4

Instalații electrice

9.875,26

1.876,30

11.751,56

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si fuctionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Mobilier, dotări PSI si semnalistica

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.773.653,43

336.994,15

2.110.647,58

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

49.531,34

9.410,95

58.942,29

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

44.341,34

8.424,85

52.766,19

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.190,00

986,10

6.176,10

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

19.997,94

0,00

19.997,94

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente cerditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de constructii(0,5% din C+M )

9.089,97

0,00

9.089,97

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructii(0,l% din C+M )

1.817,99

0,00

1.817,99

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC (0,5% din C+M)

9.089,97

0,00

9.089,97

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10% din C+M)

181.799,48

34.541,90

216.341,38

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

251.328,75

43.952,85

295.281,61

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare

a beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.063.782,18

392.118,62

2.455.900,80

C+M

1.817.994,77

345.419,01

2.163.413,77

Beneficiar,

Municipiul TimișoaraAPROBAT,

PRIMAR NICOLAE ROBU


Nr. x/C - 2^2o! f <? A ^7 2^

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind actualizarea

indicatorilor tehnico-economici faza PT si a Devizului General pentru obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Se. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timișoara, str.

Cosminului nr.42

  • 1.  Descrierea situației actuale

In vederea realizării obiectivului „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42, în anul 2015 a fost realizat proiectul nr. 159/2015 de către firma de proiectare SC ATELIERUL ARHITEXT SRL. Având în vedere că până în anul 2018 nu s-a putut realiza contractarea lucrărilor de execuție la obiectivul mai sus amintit, odată cu intarea în vigoare a OUG 114/2018, este necesară actualizarea documentației economice cu prevederile acesteia.

Se propune actualizarea Devizului General conform art.71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu aplicabilitate de la 01.01.2019, prin care, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

  • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin actualizarea documentației tehnico-economice, se va realiza corectarea indicatorilor tehnico-economici cu măsurile impuse de OUG 114/2018. Acest fapt va permite reluarea procedurii de licitație a lucrărilor de execuție.

  • 3. Concluzii

Prin Proiectul nr.159/2015 „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42, faza D.A.L.I +PT., aprobate prin HCL nr 402/201 s-au stabilit următoarele:

Valoarea totală a investiției conform devizului general:

1.473,25 mii lei inclusiv TVA

din care valoarea totala a investiției C+M:

1.226,91 mii lei inclusiv TVA,

2 21

Ca urmare a modificărilor legislative in conformitate cu art.71 din OUG 114/2018 cu privire la majorarea salariului minim in construcții, au rezultat următoarele valori conform Devizului General actualizat

Valoarea totală estimată a investiției conform devizului general actualizat, ca fiind de 2.455,90 mii lei inclusiv TVA

din care valoarea totala a investiției C+M:

2.163,41 mii lei inclusiv TVA;

Durata de realizare a investiției este de 4 luni.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a indicatorilor tehnico-economici actualizați, prevăzuți in Anexa 1 și Devizului General actualizat prevăzut în Anexa 2, pentru proiectul „Realizare mansardă Ia corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42.


ȘEF BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚIICO


IN


IN PASCU