Hotărârea nr. 40/2020

40/07.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinta P+1E cu garaj", str. Crisan nr. 35, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 40/07.02.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinta P+1E cu garaj", str. Crisan nr. 35, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-019352/21.01.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-019352/21.01.2020 - al Directiei Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-019352/21.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Arhitectului Sef nr. 38 din 07.11.2019;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4000/22.05.2019;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinta P+1E cu garaj", Timişoara, CF nr. 417072, Timişoara având ca beneficiari pe GOLUB DUSAN, GOLUB OLIMPIA, CIORAN MELANIA-MARIA SI CIORAN MARIUS-PETRU, întocmit conform Proiectului nr. 08/2019, realizat de BOT LUCAN COSMIN-B.I.A., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Construirea unei locuinte P+1E cu garaj pe suprafata de teren de 715 mp.
- Regim de construire: maxim P+1E
- Funcţiune propusă: locuinta;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax = 40%
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax = 1,20;
- Hmax cornisa=7,50 m; Hmax coama=10,00 m;
- Retrageri faţă de aliniament: 17,83 m (5,00 m fata de locuinta P existenta amplasata la aliniamentul stradal), 2,00 m fata de limita laterala dreapta, 5,00 m fata de limita laterala stanga, 10,00 m fata de limita posterioara - conform plansei nr. 03U ,,Reglementari urbanistice";
Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu adresa nr. 4000 din 22.05.2019, suprafaţa totală a zonelor verzi este de 35%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Circulaţii şi accese: accesul auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004811/22.08.2019 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;
Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 577/17.07.2019;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinta P+1E cu garaj",Timişoara, CF nr. 417072, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă de 715mp, este înscris în CF nr. 417072, cad. 417072 - Timişoara, proprietari fiind GOLUB DUSAN, GOLUB OLIMPIA, CIORAN MELANIA-MARIA SI CIORAN MARIUS-PETRU.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 08/2019, planşa nr. 04-U - ,,Obiective de utilitate urbana" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.
Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUD, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinta P+1E cu garaj", Timişoara, CF nr. 417072, Timişoara.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: GOLUB DUSAN, GOLUB OLIMPIA, CIORAN
MELANIA-MARIA SI CIORAN MARIUS-PETRU;
- Proiectantului BOT LUCAN COSMIN-B.I.A.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-019352/21.01.2020


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

29.01.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj", str. Crișan nr. 35, Timișoara,

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-019352/21.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj”, str. Crișan nr. 35, Timișoara, beneficiari Golub Dușan, Golub Olimpia, Cioran Melania-Maria și Cioran Marius-Petru, proiectant Bot Lucian Cosmin - B.I.A., proiect nr. 08/2019,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Crișan nr. 35 Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, rezultă următoarea situație juridică:

Cartea funciară nr. 417072 Timișoara nr. cadastral 417072, referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 715 mp, categorie de folosință „arabil”,pentru suprafața de 372 mp, respectiv „curți construcții" pentru suprafața de 343 mp, teren intravilan, este proprietatea următorilor: Golub Dușan, bun propriu, asupra cotei de 4/8 (B.5), uzufruct viager în favoarea dlui Golub Dușan și dnei Golub Olimpia (B7). respectiv nuda proprietate în favoarea dlui Cioran Marius-Petru și dnei Cioran Melania-Maria asupra cotei de 4/8 (B6).

De asemenea, din examinarea cărții funciare mai sus individualizată (datată 29.01.2020), rezultă că nu sunt notate litigii, fiind înscrise următoarele sarcini:

 • -   sub C1, dreptul de usufruct viager, cota 1/2, în favoarea dlor Golub Dușan și Golub Olimpia

 • -   sub C2, ipoteca legală pentru plata rentei în bani corespunzătoare întreținerii neexecutate conform art.

2386 alin 4 NCC în fav. Golub Olimpia și Golub Dușan

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ("avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților”),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-019352/21.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj”, str. Crișan nr. 35, Timișoara, CF 417072 Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii având drepturi reale asupra terenului.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „„Locuința P+1E cu garaj”, str. Crișan nr. 35, Timișoara, CF 417072Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

UR2020-019352/21.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj”, str. Crisan nr. 35, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2020-019352/21.01.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj” - str. CRISAN nr. 35, identificat prin C.F. 417072, nr. cad. 417072, Timișoara, prin care se propune construirea unei locuințe cu regim de inaltime P+1E cu garaj.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-019352/15.12.2019, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj” - str. CRISAN nr. 35, identificat prin C.F. 417072, nr. cad. 417072, Timișoara;

Ținând cont de Avizul Arhitectului Sef nr. 38 din 07.11.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 895/05.03.2018 prelungit pana la data de 04.03.2020, precum și adresa nr. 4000/22.05.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

Documentația PUD „Locuința P+1E cu garaj” - str. CRISAN nr. 35, identificat prin C.F.417072, nr. cad. 417072, Timișoara, beneficiari GOLUB DUSAN, GOLUB OLIMPIA, CIORAN MELANIA-MARIA SI CIORAN MARIUS-PETRU, proiectant BOT LUCIAN COSMIN-B.I.A., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Bot Lucian pentru categoria E., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 25.03.2019, cu ocazia demarării Etapei l -etapa pregătitoare PUD de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a înregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentație.

Etapa l a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019 - 004137/15.04.2019.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUD „Locuința P+IE cu garaj " - str. CRISANnr. 35, identificat prin C.F. 417072 nr. cad. 417072, Timișoara se încadrează în Etapa 1 - etapa aprobării PUD si RLU aferent (cap. 8.3.2., art. 79 din HCL nr. 140/2011, modificata prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Planul Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj” - str. CRISAN nr. 35, identificat prin C.F. 417072, nr. cad. 417072, Timișoara, este elaborat de proiectantul BOT LUCAN COSMIN-B.I.A., proiect nr. 08/2019, la cererea beneficiarilor GOLUB DUSAN, GOLUB OLIMPIA, CIORAN MELANIA-MARIA SI CIORAN MARIUS-PETRU.

Terenul reglementat în cadrul documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj” - str. CRISAN nr. 35, identificat prin C.F. 417072, nr. cad. 417072, Timișoara în suprafață totală 715mp este amplasat în partea de nord-vest a orașului, cu acces din str. Crisan, fiind delimitat de strada Crisan (top. 22137) si de cinci terenuri proprietate privata, identificate cu: top. 21981, 21982 si top. 21983, 21984 la vest, IE 421980 si top. 21899 la sud, top. 21977, 21978 la est.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș, respectiv Avizul Direcției pentru Cultură Timiș;

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj” - str. CRISAN nr. 35, identificat prin C.F. 417072, nr. cad. 417072, Timișoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul situat in intravilan conform extras CF anexat, reglementat prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj” - str. CRISAN nr. 35, identificat prin C.F. 417072, nr. cad. 417072, Timișoara, in suprafață totală de 715 mp, este înscris în:

• CF 417072, nr. cad. 417072, avand S=715 mp, proprietari si beneficiari fiind GOLUB DUSAN, GOLUB OLIMPIA, CIORAN MELANIA-MARIA SI CIORAN MARIUS-PETRU.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj” - str. CRISAN nr. 35, identificat prin C.F. 417072, nr. cad. 417072, Timișoara se propune construirea unei locuințe P+1E cu garaj.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse în conformitate cu Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996, si în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004811/22.08.2019. De asemenea, toate dotările tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

Terenul supus reglementarii prin documentația Plan Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj” - str. Crisan nr. 35, identificat prin C.F. 417072, nr. cad. 417072, Timișoara va fi accesibil auto si pietonal din domeniul public - strada Crisan, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004811/22.08.2019.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 577/17.07.2019.

Prevederile Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.):

Construirea unei locuințe P+1E cu garaj pe suprafața de teren de 715 mp.

 • - Regim de construire: - maxim P+1E

 • - Funcțiune propusă: locuința;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax = 40%

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax = 1,20;

 • - Hmax comisa=7,50 m; Hmax coama=10,00 m;

- Retrageri față de aliniament: 17,83 m (5,00 m fata de locuința P existenta amplasata la aliniamentul stradal), 0 m/2,00 m fata de limita laterala dreapta, 5,00 m fata de limita laterala stanga, 10,00 m fata de limita posterioara - conform planșei nr. 03U „Reglementari urbanistice”;

Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu adresa nr. 4000 din 22.05.2019, suprafața totală a zonelor verzi este de 35%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde";

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesul auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004811/22.08.2019 și planșa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 577/17.07.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1 Al) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUD, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj” - str. CRISAN nr. 35, identificat prin C.F. 417072, nr. cad. 417072, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj” - str. CRISAN nr. 35, identificat prin C.F. 417072, nr. cad. 417072, Timișoara, beneficiari GOLUB DUSAN, GOLUB OLIMPIA, CIORAN MELANIA-MARIA SI CIORAN MARIUS-PETRU, elaborat de proiectantul BOT LUCAN COSMIN-B.I.A., proiect nr. 08/2019, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

Prevederile Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.):

Construirea unei locuințe P+1E cu garaj pe suprafața de teren de 715 mp.

 • - Regim de construire: maxim P+1E

 • - Funcțiune propusă: locuința;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax = 40%

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax = 1,20;

 • - Umax cornisa=7,50 m; Hmax coama=10,00 m;

 • - Retrageri față de aliniament: 17,83 m (5,00 m fata de locuința P existenta amplasata la aliniamentul stradal), 0 m/2,00 m fata de limita laterala dreapta, 5,00 m fata de limita laterala stanga, 10,00 m fata de limita posterioara - conform planșei nr. 03U „Reglementari urbanistice”;

Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu adresa nr. 4000 din 22.05.2019, suprafața totală a zonelor verzi este de 35%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde";

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesul auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004811/22.08.2019 și planșa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 577/17.07.2019.

2 21

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj” - str. CRISAN nr. 35, identificat prin C.F. 417072, nr. cad. 417072, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul situat in intravilan, conform extras CF anexat, reglementat prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj” - str. CRISAN nr. 35, identificat prin C.F. 417072, nr. cad. 417072, Timișoara, in suprafață totală de 715 mp, este înscris în:

• CF 417072, nr. cad. 417072, avand S=715 mp, proprietari si beneficiari fiind GOLUB DUSAN, GOLUB OLIMPIA, CIORAN MELANIA-MARIA SI CIORAN MARIUS-PETRU.

 • 4. Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse în conformitate Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996, si în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004811/22.08.2019.

De asemenea, toate amenajările rutiere precum si dotările tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUD, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj” - str. CRISAN nr. 35, identificat prin C.F. 417072, nr. cad. 417072, Timișoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj” - str. CRISAN nr. 35, identificat prin C.F. 417072, nr. cad. 417072, Timișoara, elaborat de proiectantul BOT LUCAN COSMIN-B.I.A., proiect nr. 08/2019, la cererea beneficiarilor GOLUB DUSAN, GOLUB OLIMPIA, CIORAN MELANIA-MARIA SI CIORAN MARIUS-PETRU pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF,

Emilian Sorin CIURARIU

2 21

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. UR2020-019352/21.01.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „LOCUINȚA P+1E CU GARAJ”, str. Crisan nr. 35, Timișoara

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUD „LOCUINȚA P+1E CU GARAJ”, str. Crisan nr. 35, CF 417072, cad. 417072, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de nord-vest a orașului, în cartierul Mehala, in cvartalul delimitat la vest strada Vuk. St. Karadzic, sud de str. Cloșca, nord de str. Crisan si la est de P-ta Avram Iancu.

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.D.: teritoriul este delimitat la nord de strada Crisan (top. 22137) si de cinci terenuri proprietate privata, identificate cu: top. 21981, 21982 si top. 21983, 21984 la vest, IE 421980 si top. 21899 la sud, top. 21977, 21978 la est.

Terenul reglementat în suprafață totală de 715 mp, este înscris în CF nr. 417072 nr. cad. 417072, teren intravilan situat pe str. CRISAN nr. 35, conform CF anexat, proprietari fiind Golub Dusan, Golub Olimpia, Cioran Melania-Maria si Cioran Marius-Petru.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj”, str. Crisan nr. 35, CF 417072, cad. 417072, Timișoara, propune realizarea unei locuințe cu regim de inaltime de P+1E cu garaj.

 • 3. Alte informații

In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată, pentru documentația PUD „Locuința P+1E cu garaj”, str. Crisan nr. 35, CF 417072, cad. 417072, Timișoara au fost obținute: Certificatul de Urbanism nr. 895 din 05.03.2018 (prelungit), precum si Avizul Arhitectului Sef nr. 38 din 07.11.2019;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuința P+1E cu garaj”, str. Crisan nr. 35, CF 417072, cad. 417072, Timișoara, beneficiari Golub Dusan, Golub Olimpia, Cioran Melania-Maria si Cioran Marius-Petru, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU

Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ - TIMIȘOARA, STR. CRISAN, NR. 35, CF 417072, CAD 417072

Foaie de capat

Denumire proiect:


P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E CU GARAJ

Amplasament:

TIMISOARA, STR. CRISAN, NR. 35 CF 417072 CAD 417072

Beneficiari:

GOLUM DUSAN, GOLUB OLIMPIA

CIORAN MELANIA-MARIA, CIORAN MARIUS-PETRU

Proiectant general:

BOT LUCIAN COSMIN - B.I.A.

Lugoj, Str. Ana Ipatescu nr. 15A, jud. Timis

Proiect nr:

08/2019

Faza:

P.U.D.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ - TIMIȘOARA, STR. CRISAN, NR. 35, CF 417072, CAD 417072

Borderou

Parte scrisa:

 • •  Foaie de capat

 • •  Borderou

 • •  Colectiv de elaborare

 • •  Memoriu general

Parte desenata:

 • •  01-U - Plan de incadrare in localitate/zona

 • •  02-U - Situatia existenta

 • •  03-U - Reglementari urbanistice

 • •  04-U - Obiective de utilitate urbana

 • •  05-U - Mobilare urbana

 • •  06-U - Volumetrie propusa

 • •  07-U - Studiu de insorire

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ - TIMIȘOARA, STR. CRISAN, NR. 35, CF 417072, CAD 417072

Colectiv de elaborare

Urbanism arh. Lucian BOT

Topografie ing. Ovidiu STOIA

Instalatii edilitare ing. Sebastian DORHOI

Instalatii electrice ing. Ionut ARDELEAN

Studiu geotehnic ing. Victor HILOHI

Drumuri ing. Bogdan LAZIE

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ - TIMIȘOARA, STR. CRISAN, NR. 35, CF 417072, CAD 417072

Memoriu General

1.INTRODUCERE

 • 1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

NR. PROIECT:                    08/2019 FAZA: P.U.D.

DENUMIRE PROIECT:              P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E CU GARAJ

BENEFICIARI:                   GOLUB DUSAN, GOLUB OLIMPIA

CIORAN MELANIA-MARIA, CIORAN MARIUS-PETRU

PROIECTANT:                     Bot Lucian Cosmin - Birou Individual

de Arhitectura

DATA ELABORARII PROIECTULUI: MARTIE 2019

 • 1.2  OBIECTUL LUCRARII

Obiectul proiectului este elaborarea soluției urbanistice, pentru amplasarea unei locuințe P+1E cu garaj, ca adoua locuinta pe parcela, in vederea aprobarii de catre Consiliul Local Timisoara. De asemenea, proiectul are ca scop: dimensionarea, zonificarea functiunii propuse, integrarea in fondul construit existent, rezolvarea accesului auto si pietonal pe parcela, echiparea cu utilitati edilitare, a acesteia.

Amplasamentul lucrarii este situat in Timisoara, pe strada Crisan, nr. 35 , CF 417072 CAD 417072. Terenul supus studiului urbanistic este proprietate privata a d-lui Golub Dusan si a sotiei Golub Olimpia, precum si a sotilor Cioran Melania-Maria si Cioran Marius-Petru, care sunt si beneficiarii acestei documentatii.

Proiectul are la baza Certificatul de Urbanism nr. 895 din 04.03.2018 prelungit pana la 05.03.2020, eliberat de Primaria Municipiului Timisoara. La baza intocmirii documentatiei a stat “Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu”, indicativ GM 009-2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 37/N/08.06.2000.

 • 1.3 SURSE DE DOCUMENTARE

Pentru elaborarea PUD s-a tinut cont de urmatoarele planuri, studii si documentatii:

-PUG Timisoara aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prn HCL 131/2017;

-documentatie topografica;

-studiu geotehnic.

La elaborarea prezentei documentatii in faza de PUD s-a tinut cont de urmatoarele legi, normative si regulamente:

 • -  Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

 • -  HG 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism;

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ - TIMIȘOARA, STR. CRISAN, NR. 35, CF 417072, CAD 417072

 • -  OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica priv’nd mediul de viata al populatiei, modificat prin OMS 994/2018;

 • -   Codul Civil;

 • -  RLU aferent PUG Timisoara.

2.INCADRAREA IN ZONA

 • 2.1 CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE

La intocmirea acestei documentatii, s-au luat in considerare studiile urbanistice aprobate in zona care stabilesc directiile de dezvoltare ale teritoriului precum și informatiile cu caracter analitic.

Parcela se situeaza in partea de N-V a orasului, in cartierul Mehala, intr-o zona rezidentiala si functiuni complementare, cu locuinte individuale cu regim redus de inaltime. Conform P.U.G. mun. Timisoara zona se afla in UTR 11 - subzona LMa -subzona rezidentiala existenta cu locuinte mici cu regim P-P+2E, terenul facand parte din teritoriul intravilan al orasului. Parcela nu se afla in zona protejata sau rezervatie naturala.

Terenul studiat are o suprafata plana, neexistand astfel un potential de alunecare. Amplasamentul in studiu face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa TIMIS - BEGA denumita Depresiunea Panonica. In conformitate cu Codul P100/2013, perioada de colt Tc = 0,7s. Factorul de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului de catre structură B0 = 2,5. Spectrul normalizat de raspuns elastic Se(T) = ag B(T) se considera pt. zona Banat, iar acceleratia orizontala a terenului pt. proiectare ag = 0,20 g. Din punct de vedere climatic, zona Timisoara se caracterizeaza prin urmatoarele:

 • a) Temperatura aerului :

 • - media lunara maxima : +(21:22)°C in iulie, august

 • - media lunara minima : -(1:2)°C in ianuarie

 • - maxima absoluta: +40°C in 16.08.1952

 • - minima absoluta : -29°C in 13.02.1935

 • b) Precipitatii :

 • - media lunara maxima : 70 : 80 mm in iulie

 • - media anuala : 600 : 700 mm

 • - cantitatea maxima in 24 h : 100 mm

 • c) Vantul :

 • - directii predominante : nord - sud

 • d) Adancimea maximă de inghet : 0,70 m conform STAS 6054-77

Regimul tehnic al terenului este exprimat prin indicii de construibilitate stabiliti prin Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Timisoara pentru zona studiata -zona de locuinte pt. max. doua familii, cu regim de inaltime P-P+2E si POT maxim=40%.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ - TIMIȘOARA, STR. CRISAN, NR. 35, CF 417072, CAD 417072

 • 2.2 CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT

CU P.U.D.

Avand in vedere destinatia si caracterul zonei (rezidential) si posibilitatea edificarii unei a doua locuinte pe parcela oferita prin RLU aferent PUG Timisoara, consideram oportuna functiunea propusa prin prezenta documentatie de urbanism in faza PUD.

3.SITUATIA EXISTENTA

3.1 ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICATIE

Parcela afla pe str. Crisan, fiind o parcele de front. Accesul pe parcela se realizeaza frontal de pe strada mentionata, pe partea de nord-est a parcelei. Strada Crisan se desfasoara pe directia SE-NV de la Bd. Cetatii pana la str. Grigore Alexandrescu.

Str. Crisan are un prospect de cca 25 m, ce cuprinde de trotuare (2x2 m), zone verzi generoase (2x7 m) si zona carosabila de cca 7,00 m latime asigurand circulatia auto pe doua sensuri, cate unul pe fiecare sens, prezentand imbracaminte rutiera asfaltica in stare buna.

 • 3.2 SUPRAFATA OCUPATA, LIMITE SI VECINATATI

Suprafata parcelei este de 715 mp si se afla privata a d-lui Golub Dusan si a sotiei Golub Olimpia, precum si a sotilor Cioran Melania-Maria si Cioran Marius-Petru. Forma terenului este usor neregulata (aproximativ patrulatera), frontul stradal fiind pe latura NE. Terenul face parte dintr-un parcelar de tip periferic cu cladiri cu regim de inaltime redus.

Terenul studiat se invecineaza la front cu str. Crisan, Top 22137 (NE), in partea stanga cu o parcela proprietate private, TOP 21977, 21978 (SE), in partea dreapta cu doua parcele proprietate private, TOP 219814, 21982 si TOP 21983, 21984 (NV), iar la partea posterioara se invecineaza cu doua parcele proprietate private IE 421980 si TOP 21899 (SV). Toate parcelele invecinate au destinatie rezidentiala.

 • 3.3 SUPRAFETE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFETE DE TEREN LIBERE

Actualmente pe parcela se afla o locuinta in regim parter avand suprafata desfasurata de 116 mp, amplasata la frontul stradal si adiacent limitei de proprietate din dreapta. Parcela este partial sistematizata, la partea anterioara, cu platforme dalate (64,50 mp), restul de teren fiind spatiu verde si gradina (534,50 mp). Terenul este imprejmuit pe toate laturile. POT existent=16,22%, CUT existent=0,16.

 • 3.4 CARACTERUL ZONEI

Zona ce cuprinde terenul studiat prin planul urbanistic, este una preponderent rezidentiala, cu cladiri cu regim redus de inaltime P-P+1E avand un caracter semi-urban de tip pariferic, sistematizata in prima parte a sec. XX.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ - TIMIȘOARA, STR. CRISAN, NR. 35, CF 417072, CAD 417072

Trama stradala este una regulate (de tip caroiaj) cu strazi cu prospecte largi (2425 m), bine definite. Tipologic si morfologic, zona are un caracter omogen, cu un grad relativ redus de ocupare al terenului. Unul din punctele slabe ale zonei aflata in imediata vecinatate este lipsa serviciilor publice, acest fapt datorandu-se si pozitiei orecum periferice la nivelul orasului.

Parcela este situata intr-o zona lipsita de factori de poluare, neexistand in vecinatate agenti cu degajari de noxe, produceri de zgomote sau alte elemente care nu sunt compatibile cu o zona rezidentiala.

 • 3.5 TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, SUPRAFEȚE OCUPATE

In cadrul zonei studiate exista terenuri ce se incadreaza urmatoarele categorii de proprietate:

-Zona strazilor - domeniu public de interes local

-Terenuri private - proprietate a persoanelor fizice si juridice

-Terenul destinat functiunii propuse - proprietate privata a persoanelor fizice

Acesta din urma se gaseste in Cartea Funciara la numarul 417072, cu nr. cadastral 417072 si avand o suprafata masurata de 715 mp. Parcelele din zona invecinata sunt proprietate privata a persoanelor fizice, fiind edificate si sitematizate la in general pe zonele anterioare, partile posterioare fiind amenajate ca gradini.

 • 3.6 CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC

Stabilitatea terenului este asigurata iar lucrarile de prospectare geotehnica au scos in evidenta o omogenitate relativ buna in ceea ce priveste stratificatia terenului de pe amplasament. La suprafata terenului pana la adancimea de 0,60 m este un strat de sol vegetal. Din buletinul de analiza chimica pe sol rezulta faptul ca solul nu prezinta agresivitate chimica fata de betoane. Din punct de vedere al rezistentei la sapare terenurile interceptate se incadreaza la terenuri mijlocii. Pentru constructia ce urmeaza sa se execute avand regimul de inaltime P+1E se recomanda fundarea directa la adancimea minima Dfmin = 1,00 m fata de nivelul terenului natural.

 • 3.7 ACCIDENTE DE TEREN

Terenul este in general plan neprezentand denivelari si avand o usoara declivitate pe diagonala catre coltul anterior drept. In conformitate cu ridicarea topografica a zonei se poate observa ca terenul se situeaza aproximativ la cota +88 m fata de nivelul Marii Negre (sistem altimetric 1975).

 • 3.8 ADANCIMEA APEI SUBTERANE

Apa subterana, nu are un nivel fix, fiind cu caracter usor ascensional, si depinzand de perioada din an si de tipul de an ploios sau secetos.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ - TIMIȘOARA, STR. CRISAN, NR. 35, CF 417072, CAD 417072

 • 3.9 PARAMETRII DE FUNDARE

In faza de predimensionare a noilor fundatii, drept capacitate portanta a terenului se va admite Pconv stabilit in functie de presiunea conventionala de baza corectata pentru latimea si adancimea de fundare corespunzatoare fundatiei dimensionate si pentru gruparea de incarcari, conf. STAS 3300/ 2-85. La proiectarea infrastructurii se va tine seama de prescriptiile “Normativului pentru proiectarea structurilor de fundare directa” indicativ NP 112 - 04.

 • 3.10 ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Terenurile din zona parcelei studiate prin PUD sunt sistematizate si edificate. Fondul construit este unul omogen, relativ unitar, atat din punct de vedere al regimului de inaltime (P-P+2E), cat si al gradului de ocupare al terenurilor. Cladirile din zona parcelei studiate sunt edificate fie in anii ‘20-’30, fie dupa 1989, ca si cladiri independente sau ca extinderi ale unor cladiri existente. Gradul de conservare al cladirilor este in medie destul de bun, cu exceptia unor anexe gospodaresti.

Pa parcela din stanga se afla o cladire rezidentiala in regim D+P+2E retrasa fata de limita de proprietate laterala si un corp anexa P adiacent acesteia. Pe parcela din drepta anterior se afla o locuinta in regim P amplasata spre coltul anterior drept si trei corpuri anexa parter. Pe parcela din dreapta posterioar se afla o locuinta P amplasata la str. Vuk St. Karadzic si doua corpuri anexa parter. Pe parcela posterioara dreapta se afla o locuinta P+M la frontul str. Closca si cinci corpuri anexa parter. Pe parcela posterioara stanga se afla o locuinta P+M la frontul str. Closca si un corp anexa parter.

 • 3.11 ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTA

Utilitatile existente in zona sunt cele de: energie electrica, apa si canalizare, gaze naturale, energie termica, retea de telefonie, retea de televiziune si date. Necesarul de utilitati pentru functiunea propusa va fi stabilit prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si in cazul devierii sau extinderii retelelor de utilitati existente. Actualmente terenul este bransat/racordat la toate utilitatile publice.

Avizul unic est insotit de urmatoarele avize ale societatilor de utilitati publice: Telekom - aviz favorabil nr. 721/07.05.2019

STPT - aviz favorabil nr. UR2019-00-6240/22.04.2019

Aquatim - aviz favorabil nr. 7682/08.05.2019

Delgaz Grid - aviz favorabil nr. 1690/12.07.2019

Colterm - aviz favorabil nr. UR2019-006240/23.04.2019

Enel - aviz favorabil nr. 263888892/03.05.2019

 • 3.12 PROBLEME DE MEDIU

Nu sunt semnalate probleme deosebite din punct de vedere al mediului, in zona neexistand surse de poluare, iar functiunea propusa nu ridica probleme de acest gen.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ - TIMIȘOARA, STR. CRISAN, NR. 35, CF 417072, CAD 417072

4.REGLEMENTARI

4.1 OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM

Tema de proiectare a fost stabilita de comun de acord cu beneficiarii pentru obiectivul propus. Astfel, se propune amplasarea unei a doua locuinte pe parcela in regim P+1E cu garaj P sau integrat locuintei. Se propune sistematizarea zonei posterioare si partial a zonei din partea stanga ale parcelei.

 • 4.2 FUNCTIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCTIILOR

Pe parcela studiata de propune amplasarea unei a doua locuinte cu regim de inaltime P+1E cu garaj parter sau integrat locuintei. In conformitate cu prevederile RLU aferent PUG Timisoara aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin hCl 131/2017, la nivel de zone si subzone functionale, pentru zona rezidentiala, se pot stabili urmatoarele:

 • - parcela se afla in UTR 11 - subzona LMa - subzona rezidentiala existenta cu locuinte mici cu regim P-P+2E si POT maxim=40%;

 • - utilizarile permise sunt: locuinte individuale pentru maxim doua familii cu garaje aferente, locuinte colective, conversia locuintelor in alte functiuni ce nu deranjeaza zona de locuit precum si functiuni complementare zonei de locuit: comert, alimentatie publica, servicii, administratie, cultura, culte, invatamant, sanatate, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii conform normativelor in vigoare in cat sa fie evitata accidentarea acestora, instalatii tehnico-edilitare necesare zonei;

 • - utilizarile interzise sunt: activitati industriale sau alte tipuri de activitati care generează noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat, activitati de depozitare, comert en gros, antrepozite, statii de intretinere auto, ferme agro-zootehncie, abatoare, anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor, depozite de deseuri;

La stabilirea zonei de implantare pe parcela a locuintei propuse s-a tinut cont de forma terenului, amplasarea locuintei existente parter, orientarea fata de punctele cardinale, insorire, zone invecinate, distantele fata de locuinta existenta si a cladirilor de pe parcelele invecinate, zona de accese auto si pietonal existente si impunerile legate de utilitatile publice.

Orientarea fata de punctele cardinale

 • -  Se vor respecta prevederile OMS 119/2014 modificat prin OMS 994/2018;

 • -  Se recomanda dubla orientare pentru camerele de locuit, astfel încat sa se evite orientarea exclusiv nord (recomandare);

 • -  Amplasarea locuintei va fi facuta astfel incat, pentru toate incaperile de locuit, sa se asigure durata minima de insorire de 1 1/? h la soltitiul de iarna.

Retrageri minime obligatorii

 • -  Amplasarea fata de drumurile publice - nu este cazul.

 • -  Amplasarea fata de caile navigabile - nu este cazul.

 • -  Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR - nu este cazul.

 • -  Amplasarea fata de aeroporturi - nu este cazul.

 • -  Retragerea fata de fasia de protectie a frontierei - nu este cazul.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ - TIMIȘOARA, STR. CRISAN, NR. 35, CF 417072, CAD 417072

Amplasarea fata de aliniament

 • -  Aliniamentul este limita dintre domeniul public/privat al statului si domeniul privat al pesoanelor fizice/juridice;

 • -  Locuinta P+1E cu garaj propusa se va amplasa in spatele locuintei parter existenta care este aliniata frontului stradal. Astefel va rezulta o retragere fata de aliniamentul stradal de cca 16 m.

Amplasarea in interiorul parcelei

 • -  Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena prevazute in OMS 119/2014 modificat prin OMS 994/2018 precum si din punct de vedere PSI cu respectarea distantelor minime de siguranta si acceselor in caz de interventie conform normativului P118-2/2013.

 • -  Locuinta P+1E cu garaj propusa va avea o retragere minima de 5,00 m fata de locuinta parter existenta (jumatate din inaltimea maxima - H/2); va avea o retragere minima de 5,00 m fata de limita laterala din stanga (jumatate din inaltimea maxima - H/2); va fi amplasata adiacent limitei laterale din dreapta pana la limita posterioara a parcelei vecine de la nr. 37 (str. Crisan) identificata cu nr. Top 219814, 21982 si cu retragere de 2,00 m fata de limita posterioara a parcelei de la nr. 2 (str. Vuk St. Karadzic) identificata cu nr. Top 21983, 21984; va avea o retragere de minim 10,00 m fata de limita posterioara a parcelei.

 • -  Garajul va fi amplasat in zona de implantare propusa, independent/adiacent locuintei propuse sau va fi integrat acesteia.

 • 4.3 REGIMUL DE CONSTRUIRE

Inaltimea construcțiilor

Regimul de inaltime propus este de P+1E pentru locuinta si P pentru garaj (in cazul in care nu va fi integrat locuintei). Inaltimea maxima la cornisa sau atic a locuintei va fi de 7,50 m, iar inaltimea maxima va fi de 10,00 m.

Procentul de ocupare al terenului, coeficientul de utilizare al terenului

Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi 40%.

Coeficientul maxim de ocupare al terenului (CUT) va fi de 1,2.

Suprafata terenului - 715 mp

S construita/desfasurata locuinta existenta - 116 mp

S construita maxima propusa locuinta noua+garaj - 170 mp

S construita maxima propusa totala - 286 mp

S desfasurata maxima propusa locuinta noua+garaj - 742 mp

S desfasurata maxima propusa totala - 858 mp

 • 4.4 PRINCIPII DE COMPOZIȚIE, PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ - TIMIȘOARA, STR. CRISAN, NR. 35, CF 417072, CAD 417072

Cladirea propusa va avea acoperis tip sarpanta - cu pante maxime de 45o - sau acoperis tip terasa.

Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura nespecifice si imitatiile de materiale. Culorile dominante pentru fatadele imobilelor vor fi cele cuprinse in „REGULAMENTUL PRIVIND IDENTITATEA CROMATICĂ A CLĂDIRILOR DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA” aprobat prin HCL 455/2014, culori armonizate in general.

 • 4.5 INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE MENȚINUTE PRINCIPII DE INTERVENTIE ASUPRA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

Locuinta propusa P+1E cu garaj va avea o volumetrie ce va fi adaptata la scara zonei adiacente si nu va fi in contradictie cu imaginea de ansamblu a str. Crisan. Fiind amplasata in spatele locuintei P existenta, va fi vizibila doar partial de pe str. Crisan.

 • 4.6  MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULATIEI CAROSABILE SI PIETONALE

Atat accesul auto cat si cel pietonal existente se vor mentine. Terenul va contine obligatoriu loc/locuri de parcare/garare (in garaj inchis), amenajate exclusiv pe parcela. Manevrele de parcare si intoarcere a masinilor se vor efectua doar in incinta. In interiorul parcelei vor fi necesare lucrari pentru sistematizarea pe verticala a terenului pentru circulatia carosabila si pietonala.

 • 4.7  PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUTIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Relieful parcelei studiate este plan fara denivelari, cu o usoara declivitate catre coltul anterior drept. Amplasarea locuintei propuse P+1e cu garaj, amenajarea platformelor dalate si a spatiilor verzi se va face in functie de forma terenului, vecinatati si pozitia accesului pe parcela.

 • 4.8 CONDITII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDITIONARI IMPUSE DE ACEASTA

Parcela studiata nu prezinta un caracter special din punct de vedere al faunei, vegetatiei si nu se afla in zona protejata pentru a fi impuse conditii speciale de protectie.

 • 4.9  SOLUTII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUARII

Pentru a se evita poluarea mediului ambiant constructiile vor avea toate conditiile de norme igienico-sanitare, in ceea ce privește evacuarea deseurilor menajere si a celor rezultate in urma depozitarii si evacuarea gunoiului menajer.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ - TIMIȘOARA, STR. CRISAN, NR. 35, CF 417072, CAD 417072 Pentru depozitarea gunoiului menajer, se va realiza un spatiu special de colectare cu pubele, amplasat la min. 10 m de ferestrele locuintei. Evacuarea acestora din urma se va realiza periodic, in baza unui contract de salubritate dintre beneficiar si o firma abilitata de a efectua astfel de servicii. Vor fi respectate Normele de igiena privind mediul de viata al populației si Normele de protecția muncii in vigoare.

 • 4.10 PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINATATEA AMPLASAMENTULUI

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regula pe terenurile din domeniul public sau privat al primariei. Obiective de utilitate publica sunt drumurile si retelele de utilitati existente pe str. Crisan. Pe terenul studiat nu vor fi prevazute obiective de utilitate publica.

 • 4.11  SOLUTII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

Autorizatia de construire va conține obligatia crearii de spatii verzi si plantate pe parcela supusa studiului urbanistic. Din punct de vedere al valorificarii cadrului natural nu se impune luarea de masuri speciale. Se propune amenajarea de spatii verzi corelate cu zona de amplasare a constructiilor, cu suprafata carosabila si cu cea pietonala. Se recomanda plantarea de arbori de talie medie si inalta pentru umbrire si cresterea calitatii spatiului exterior.

Procentul minim de spatii verzi va fi de minim 35% din suprafata parcelei si va fi calculat conform cap. XIII din “Strategiei dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020” aprobat prin HCL 62/2012. Procentul minim al spatiilor verzi inierbate la sol va fi de 25% din suprafata parcelei, suprafata ce se include in procentul minim de 35% prezentat anterior. Categoriile de spatii verzi ce pot fi amenajate sunt urmatoarele: peluze inierbate, arbori, arbusti, plantatii joase, gard viu, luciu de apa, pavaje ecologice, terase inierbate, fatade verzi, acoperisuri verzi.

 • 4.12 LUCRARI NECESARE DE SISTEMATIZARE VERTICALA

Lucrarile de sistematizare pe verticala necesare realizarii obiectivului propus sunt in categoria celor obisnuite nefiind necesare interventii speciale. Se propune sitematizarea suprafetelor neconstruite prin amenajarea de terase, platforme dalate, parcari ecologice si spatii verzi tratate peisagistic.

Cota pardoselilor exterioare (CTS) va fi la cota trotuarului stradal. Se recomanda ca nivelul de calcare al locuintei la cota parterului sa fie cu cel putin trei trepte (circa 45-50 cm) peste cota terenului sistematizat (CTS). Cota de calcare la garaj se recomanda a fi la cota CTS.

Se recomanda refacerea imprejmuirii stradale existente cu panouri transparente din grilaje metalice, lemn, plase de sarma, cu stalpi metalici, din beton sau zidarie, cu inaltime maxima de 1,80 m de la cota trotuarului, cu soclu plin de 0,30 - 0,60 m, eventual dublata de un gard viu. Imprejmuirile laterale si posterioara vor putea fi opace din zidarie, beton, lemn si vor avea inaltimea maxima de 2,00 m de la cota CTS.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ - TIMIȘOARA, STR. CRISAN, NR. 35, CF 417072, CAD 417072

 • 4.13 ASIGURAREA UTILITATILOR

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele existente de apa si canalizare, energie electrica, gaze naturale, energie termica, telecomunicatii la locuinta propusa.

Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se vor realiza de catre detinatorii fiecarei retele in parte. Lucrarile de racordare si de bransare la retelele de utilitati publice vor fi suportate de beneficiari. Extinderea retelelor de utilitati interioare existente, se vor realiza subteran.

Alimentarea cu apa

Pentru alimentarea cu apă a imobilului nou se va realiza racordul la bransamentul existent care face fata. Obiectele prezentate mai sus cuprind toate construcțiile și instalațiile necesare funcționării obiectivului. Determinarea cantitatilor de apa necesare pentru alimentarea cu apa a imobilului se vor calcula in conformitate cu STAS 1343-1:”Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati”. Branșamentul de apă rece existent face fata necesitatilor.

Determinarea cantitații de apă potabilă

Determinarea debitelor de apă s-a facut pe baza SR 1343-1-2006 astfel:

Qzi med = 1/1000 * N(i) * qs(i) [mc/zi]

Ni - numarul de utilizatori

Ni = 6 persoane

qs - debitul specific ( litri /consumator si zi )

qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi )

qg - debit specific pentru nevoi gospodaresti

qg = 120 l/om.zi

qp - debit specific pentru nevoi publice

qp = 50 l/om.zi

 • a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 1/1000 * 6 * (120+50) = 1,02 mc/zi

Qzi med = 1,02 mc/zi

 • b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = 1/1000 * [N(i) * q(i) * Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi - abaterea valorii consumului zilnic

Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,30

Qzi max = 1/1000 * 6 * (120+50) * 1,30 = 1,33 mc/zi

Qzi max =1,33 mc/zi

 • c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 1 /1000 * 1 /24 * N(i) * qs(i) * Ko * Kzi [mc/zi]

Ko - coeficient de variatie orara a debitului

Ko = 3 (sub 10000 locuitori)

Qo.max = 1/1000 * 1/24 * 6 * (120+50) * 3 * 1,30 = 1,39 mc/h

Qo.max = 0,165 [mc/h]

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ - TIMIȘOARA, STR. CRISAN, NR. 35, CF 417072, CAD 417072 Tehnologia de execuție a rețelei de apă este următoarea:

 • •      pregătirea și trasarea corecta a lucrării

 • •      săpătură, executarea șanțului, realizarea patului de pozare;

 • •     verificarea materialelor, manevrarea, transportul, depozitarea și montarea tuburilor;

 • •     îmbinarea tuburilor, mintarea vanelor, a armăturilor și a accesoriilor pentru branșamente;

 • •      realizarea umpluturilor (parțial);

 • •     probe de etanșeitate, probe de presiune, spălare și dezinfectare conductă;

 • •      recepția și punerea în funcțiune.

Canalizare menajera

Pentru preluarea canalizarii menajere de la imobilul nou se va prelungi bransamentul existent. Racordul de canalizare existent face fata necesitatilor. Traseul retelei de evacuare a apelor uzate menajere este propus conform partii desenate plansa IS01. Rețeaua de canalizare menajeră se va dimensiona respectând condiția de curgere gravitațională, la grade de umplere mai mici de 0,7 %. Rețeaua de canalizare menajeră stradală propusă este compusă dintr-un colector 30/45. Conducta de legatura la caminul de record va fi din țeavă PVC-KG Dn110. Apele menajere ale locuintei propuse vor fi evacuate reteaua interioara de canalizare din care vor fi deversate in canalizarea stradala. Apele pluviale vor putea fi colectate prin rigole catre un bazin de acumulare si vor fi folosite la intretinerea spatiilor verzi.

Sistemul de canalizare cuprinde :

 • •  racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara;

 • •  retele de canalizare exterioara ;

 • •  camine de racord la canalizarea exterioara;

Determinarea cantitatii de apa uzata menajera

Debitul evacuat la canalizare se va considera identică ca valoare cu cea a de alimentare cu apă:

Qzi med = 1,02 mc/zi

Qzi max =1,33 mc/zi

Qo.max = 0,165 [mc/h]

Tehnologia de execuție a canalizării este următoarea:

 • •      trasarea axului canalului și fixarea reperilor de nivelment, necesari în perioada de execuție a lucrărilor;

 • •      executarea săpăturilor și a sprijinirilor - excavațiile rezultate urmând a se depozita pe aceeași parte a străzii și parțial transportate în depozite intermediare;

 • •      execuția patului din nisip pentru pozarea tuburilor;

 • •      lansarea și montarea tuburilor canalului și racordurilor;

 • •     execuția căminelor;

 • •     verificarea etanșeității canalului, conform prevederilor STAS 3051-91;

 • •     execuția umpluturii tranșeii cu material excavat și compactarea acestuia;

 • •     transportul excedentului de pământ;

 • •      refacerea pavajului carosabilului

Execuția rețelelor se face pe tronsoane, în flux continu, din aval spre amonte.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ - TIMIȘOARA, STR. CRISAN, NR. 35, CF 417072, CAD 417072 Alimentarea cu energie electrica

Cladirea se va alimente dintr-un bransament de energie electrica din reteaua de joasa tensiune, prin intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat amplasat la limita de proprietate conform plansei desenate. Bilanțul puterilor consumatorilor se prezintă astfel:

Nr.crt

Denumire

Tensiune [V]

1

Centrala termica si accesorii

230

2

Aparatura electrica bucatarie

400

3

Aparatura electrica diversa

230

4

Apartura electrica climatizare

400

5

Iluminat interior

230

7

Iluminat exterior

230

Total: Pi = 18kW, Ps= 10.8kW


Buc

Putere [kw]

Putere

totala [kw]

1

2

2

1

8

8

1

2

2

1

3

4

1

1

1

1

1

1


Lucrarile de alimentare cu energie vor fi executate de firme autorizate pentru acest gen de lucrari. Solutia de alimentarea cu energie, pina la BMPT, nu face obiectul acestui proiect. Racordul electric de la BMPT pana la tabloul electric general se va executa ingropat la cota -0.8m pe pat de nisip utilizand conductor din cupru CyABy -4x16mmp. Lucrarile de instalatii electrice interioare vor fi executate de firme sau persoane fizice autorizate in acest sens de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE.

Alimentarea cu gaze naturale/energie termica

Alimentarea cu gaze naturale a noului consumator se va realiza prin extinderea retelei existente pe parcela. Sistemul de incalzire individuala, ales de beneficiar, in raport cu necesitatile sale, se vor dimensiona si amplasa in conformitate cu normativele de specialitate, detaliindu-se ca solutie tehnica, numai in etapa elaborarii documentatiei tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire. Beneficiarul poate opta pentru un sistem de incalzire ce nu necesita gaze naturale. Centrala termica va avea cazan cu randament ridicat (peste 92%), rezultand astfel emisii reduse de noxe.

-Situația existentă și posibilități de alimentare

Pe strada Crisan există conductă de distribuție gaze naturale din PE, care face parte din sistemul de distribuție existent, conform planului de situație.

-Situația proiectată

In ceea ce priveste alimentarea imobilului NR. CF 417072, strada Crisan cu gaze natural, aceasta se face printr-un bransament existent racordat la conducta existenta de pe strada Crisan, regim de presiune redusa.Diametrul Dn 32 mm va asigura debitul necesar consumatorilor imobilului Nr.CF417072. Bransamentul existent cta de distributie gaze naturale prin intermediul unei piese de bransament.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ - TIMIȘOARA, STR. CRISAN, NR. 35, CF 417072, CAD 417072 Îmbinarea piesei de branșament la conducta de distribuție se va face prin procedeul de electrofuziune. Traseul branșamentului este rectiliniu, perpendicular pe conducta de distribuție, marcat prin inscripții sau prin aplicarea de plăcuțe indicatoare pe construcții si stâlpii din vecinătate în conformitate cu STAS 9750, în interiorul proprietăți conform HCL 470/2011, unde se face legătura cu postul de reglare trecerea de la polietilenă la oțel se va face prin intermediul unui capăt de branșament cu răsuflător de tip REISER fără anod de protecție. La execuția lucrărilor, recepția și punerea în funcțiune, se vor respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale -2008, prescripțiilor tehnice pT CR 9/1-2003, PT CR 9/3-2003, cât și avizele anexate proiectului.

Retea de telecomunicații / TV

Se propune racordarea locuintei propuse la retelele de telefonie, internet si cablu TV ale operatorilor din zona.

6.BILANT TERITORIAL

FUNCTIUNI

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

SUPRAFATA    TEREN

STUDIAT

715

100

715

100

SUPRAFATA       C-TII

EXISTENTE

116

16,22

286

40

SUPRAFATA PLATFORME

64,50

9,02

178,75

25

SUPRAFATA    SPATIU

VERDE

534,50

74,76

250,25

35

TOTAL

715

100

580

100

7. CONCLUZII

Solutia urbanistica propusa se inscrie in prevederile PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017. Solutia propusa nu afecteaza in vreun fel trasaturile specifice ale zonei urbane din care face parte si va duce la imbunatatirea valorii fondului construit.

Prezentul PUD are un caracter de reglementare locala ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de amplasare si conformare a constructiilor pe zona studiata. Planul Urbanistic de Detaliu se va integra in Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara.

Dupa obtinerea aprobarii PUD prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, beneficiarii vor putea solicita Autorizatia de Construire pentru obiectivul propus, pe baza documentatiilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 895 din 05.03.2018 prelungit emis de PMT.

Intocmit, Arh. Bot Lucian