Hotărârea nr. 4/2020

4/14.01.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr.449253 Timişoara, nr.cad. NOU 449253, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către PIŢU IOV
Hotararea Consiliului Local 4/14.01.2020
Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr.449253 Timişoara, nr.cad. NOU 449253, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către PIŢU IOV


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT2019-7721/10.12.2019, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2019-7721 din data de 10.12.2019 al Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.12.2019 - Anexă la raportul de specialitate nr. CT2019-007721/10.12.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CT2019-7721 din 06.12.2019;
Având în vedere "Declaraţia" de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 1616 din 25.11.2019, la Societatea Profesională Notarială "STĂNCIUC", de către Notar Public, Bogdan-Alexandru Stănciuc;
În conformitate cu prevederile art.553, alin (2) , art. 562, alin.(2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 286, alin. (4) şi a pct. I din Anexa nr. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi art. 196, alin, (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren înscris în C.F. nr.449253-Timişoara, în suprafaţă de 529 m.p.

Art.2: Se aprobă trecerea imobilului - teren menţionat la art.1, din domeniul privat al Municipiului Timişoara, în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de "teren intravilan pentru drum".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Domnului Piţu Iov;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2019- 7721/10.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE,

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului înscris în CF nr.449253 Timișoara, nr.cad. NOU 449253, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către PIȚU IOV

Având în vedere adresa nr.CT2019-7721 din data de 06.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către Pițu Iov, prin care ne înștiințează că renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara, teren intravilan pentru drum, categoria de folosință-arabil înscris în C.F. nr.449253-Timișoara, nr.top.NOU 449253 în suprafață de 529 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum .

Având în vedere, “Declarația”, de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.1616 din 25.11.2019, la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ”STĂNCIUC”, de către Notar Public Bogdan-Alexandru Stănciuc, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, reprezentat prin domnul PIȚU IOV, în cota de 1/1, declară că renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini și servituți.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.449253-Timișoara a fost notată declarația de renunțare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, din declarația proprietarului și înscrisul din cărțile funciare, rezultă că, destinația imobilelor-teren este, ”teren intravilan pentru drum”, în temeiul art.286, alin.4 și a pct.I din Anexa nr.4, din OUG nr.57 din 03.07.2019 -privind Codul administrativ, înaintăm spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren înscris în, C.F. nr.449253-Timișoara, în suprafață de 529 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de ”teren intravilan pentru drum”.

DIRECTOR,

ȘEF BIROU,

Călin N.Pîrva


Ec.Florin Răvășilă

ÎNTOCMIT,

Dumitrașcu Viorel


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2019- 007721/10.12.2019

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului înscris în CF nr.449253 Timișoara, nr.cad. NOU 449253, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către PIȚU IOV

Având în vedere adresa nr.CT2019-7721 din data de 06.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către Pițu Iov, prin care ne înștiințează că renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara, teren intravilan pentru drum, categoria de folosință-arabil înscris în C.F. nr.449253-Timișoara, nr.top.NOU 449253 în suprafață de 529 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum .

Având în vedere, “Declarația”, de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.1616 din 25.11.2019, la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ”STĂNCIUC”, de către Notar Public Bogdan-Alexandru Stănciuc, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, reprezentat prin domnul PIȚU IOV, în cota de 1/1, declară că renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini și servituți.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.449253 -Timișoara a fost notată declarația de renunțare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara , teren intravilan pentru drum, categoria de folosință-arabil, înscris în C.F. nr.449253, nr.cad. NOU 446050, în suprafață de 529 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren intravilan pentru drum.

PRIMAR, Nicolae Robu


VICEPRIMAR,

Farkas Imre

DIRECTOR,

Florin Răvășilă

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2019- 7721/10.12.2019

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE,

 

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr.449253 Timişoara, nr.cad. NOU 449253, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către PIŢU IOV

 

 

 

 

Având în vedere adresa nr.CT2019-7721 din data de 06.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către Piţu Iov, prin care ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timişoara, teren intravilan pentru drum, categoria de folosinţă-arabil înscris în C.F. nr.449253-Timişoara, nr.top.NOU 449253 în suprafaţă de 529 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum .

 Având în vedere, Declaraţia”, de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.1616 din 25.11.2019, la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ”STĂNCIUC”, de către Notar Public Bogdan-Alexandru Stănciuc,  prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menţionat mai sus, reprezentat prin domnul PIŢU IOV, în cota de 1/1, declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini şi servituţi.

              În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.449253-Timişoara a fost notată declaraţia de renunţare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

            Având în vedere cele menţionate mai sus şi faptul că, din declaraţia proprietarului şi înscrisul din cărțile funciare, rezultă că, destinaţia imobilelor-teren este, ”teren intravilan pentru drum”, în temeiul art.286, alin.4 şi a pct.I din Anexa nr.4, din OUG nr.57 din 03.07.2019 - privind Codul administrativ, înaintăm spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren înscris în, C.F. nr.449253-Timișoara, în suprafață de 529 m.p. şi totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de ”teren intravilan pentru drum”.

 

 

 

 

DIRECTOR,                                                                                                   ŞEF BIROU,

Ec.Florin Răvăşilă                                                                                           Călin N.Pîrva

 

 

 

 

                                                                                                                        ÎNTOCMIT,

                                                                                                                        Dumitraşcu Viorel

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2019- 007721/10.12.2019

 

 

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

        privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr.449253 Timişoara, nr.cad. NOU 449253, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către PIŢU IOV

 

Având în vedere adresa nr.CT2019-7721 din data de 06.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către Piţu Iov, prin care ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timişoara, teren intravilan pentru drum, categoria de folosinţă-arabil înscris în C.F. nr.449253-Timişoara, nr.top.NOU 449253 în suprafaţă de 529 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum .

Având în vedere, Declaraţia”, de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.1616 din 25.11.2019, la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ”STĂNCIUC”, de către Notar Public Bogdan-Alexandru Stănciuc,  prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menţionat mai sus, reprezentat prin domnul PIŢU IOV, în cota de 1/1, declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini şi servituţi.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.449253 -Timişoara a fost notată declaraţia de renunţare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timişoara , teren intravilan pentru drum, categoria de folosinţă-arabil,   înscris în C.F. nr.449253, nr.cad. NOU 446050, în suprafaţă de 529 m.p. şi totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren intravilan pentru drum.

 

 

PRIMAR,                                                                                                       VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                                                                                  Farkas Imre

 

 

 

 

                                                                                                                        DIRECTOR,

                                                                                                                        Florin Răvăşilă