Hotărârea nr. 39/2020

39/07.02.2020 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ŞI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ŞANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 39/07.02.2020
privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ŞI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ŞANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020 - 001038/30.01.2020 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-001038/30.01.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-001038/30.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 31/04.07.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 40/12.12.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 114 din 21.10.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ŞI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ŞANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., întocmit conform proiectului nr. 45/2019, realizat de S.C. LEVANT PROJECT S.R.L..
Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef nr. 40/12.12.2019:
Funcţiuni propuse: SzS - construire supermarket LIDL + servicii, comerţ şi SzU-construcţii pentru echiparea tehnico edilitară a zonei preluată din PUZ aprobat prin HCL 458/2018 şi repoziţionată prin PUZ-ul prezent conform PLAN REGLEMENTĂRI URBANISTICE A.03;
Subzona SzS - Construire supermarket LIDL+servicii , comert :
POTmax = 35%; CUT = 0,35;
Regimul maxim de înălţime propus: P (parter înalt)
Hmax cornisa = 8 m cu zona proprie de utilitati; Hmax coama = 10 m
spatii verzi min.20% pentru subzona SzS;
Subzona SzU- constructii pentru echiparea tehnico edilitara a zonei preluata din PUZ aprobat prin HCL 458 din 2018 si repozitionata prin PUZ - ul prezent:
POTmax=50%; CUT=0,5;
Regimul maxim de înălţime propus: P (parter)
Hmax cornisa = Hmax coama = 6 m
spaţii verzi minim 20% pentru subzone SzU;
Retragere minimă faţă de aliniament: conform planşei nr. A.03 - Reglementari Urbanistice şi precizărilor R.L.U.
- se va respecta limita maximă de implementare a construcţiilor conform planşei de ,,Reglementări urbanistice A.03’’, respectând retrageri zona implant: spre latura NV cu acces din str. N. Andreescu 0.00 m , 3m fata de strada nou propusa latura NE, 3 m fata de latura SE, h/2 dar nu mai putin de 4m fata de SV - pentru subzona SzS, iar pentru subzona SzU limita maxima de implantare a constructiilor conf. planşei de ,,Reglementări urbanistice A.03’’.
Spaţii verzi propuse minim 20% la nivelul terenului reglementat - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 114 din 21.10.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării;
- Circulatii si accese: accese pietonale şi auto din strada Nicolae Andreescu şi strada nou propusă prin PUZ aprobat prin HCL 458/2018, identificată prin CF nr. 447329, nr. top. 447329 - se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019 - 005618/14.11.2019 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 393/13.05.2019 şi de planşele nr. 01-Ed - Reglementări echipare edilitară lucrări hidroedilitare (apă-canalizare) şi nr. 02-Ed - Reglementări echipare edilitară (electrice-telefonie) şi conform Planului de acţiune asumat;

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ŞI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ŞANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 9.304 mp, este înscris în C.F. 447321 Timişoara, în suprafaţă de 2.182 mp, categoria de folosinta: arabil intravilan - teren pentru locuinţe; C.F. 447320, în suprafaţă de 2.179 mp, categoria de folosinta: arabil intravilan - teren pentru locuinţe; C.F. 447319, în suprafaţă de 2.178 mp, categoria de folosinta: arabil intravilan - teren pentru locuinţe; CF 447318, în suprafaţă de 300 mp, categoria de folosinta: arabil intravilan - teren pentru utilităţi; C.F. 447317, în suprafaţă de 2.465 mp, categoria de folosinta: arabil intravilan - teren pentru servicii şi instituţii publice, Timişoara, având ca proprietar pe S.C. LOMAS SERV S.R.L., beneficiar fiind S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., conform Declaratiei Notariale nr. 29 din 15 ianuarie 2020.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar după reglementarea situaţiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.
Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. A.05 - ,,Proprietăţi asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - "CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ŞI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ŞANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.
Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S;
- Proiectantului: S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

str. Nicolae Andreescu

Proiect număr: 45/2019

Adresa: jud. Timis, Timișoara , str. Nicolae Andreescu

Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE

PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI

LEVANT PROJECT

FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect :

PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

Nr. proiect           :

45/2019

Faza                :

PUZ

Beneficiar           :

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

CUI : 15300120

Str. Industriilor, nr.19, sat Chiajna, jud. Ilfov

Amplasament     :

jud.Timis, mun.Timisoara, str.Nicolae Andreescu,

CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP 447318, CF 447317, NR.TOP 447317;

Proiectant general :

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.

arh. MIRON SUTEU

Proiectant specialitate:

S.C. GENIUS LOCCI S.R.L.

arh. CARMEN FALNITA

Proiectant edilitare:

S.C. HAL PRO S.R.L. ing. ALIN COSA

Proiectant drumuri:

S.C. LONGHERSIN S.R.L.

dr. ing. HERMAN CRISTIAN

Data elaborării      :

Ianuarie 2020

FOAIE DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant generaL:


S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.

arh. MIRON SUTEU

Proiectant specialitate: S.C. GENIUS LOCCI S.R.L.

arh. CARMEN FALNITA

Proiectant edilitare:        S.C. HAL PRO

S.R.L.

ing. ALIN COSA

Proiectant drumuri:


S.C. LONGHERSIN S.R.L.


dr. ing. HERMAN CRISTIAN

BORDEROU GENERAL

A. PIESE SCRISE

Foaie de capat

Lista de responsabilități

Borderou general

Memoriu general

 • 1. Introducere

  • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

  • 1.2. Obiectul lucrarii

  • 1.3. Surse de documentare

 • 2. Stadiul actual al dezvoltarii

  • 2.1. Evolutia zonei

  • 2.2. încadrare in localitate

  • 2.3. Vecinatati si limite

  • 2.4. Situatia juridica a terenului

  • 2.5. Elemente ale cadrului natural

  • 2.6. Circulatia

  • 2.7. Ocuparea terenurilor

  • 2.8. Echiparea tehnico edilitara

  • 2.9. Probleme de mediu

  • 2.10. Optiuni ale populatiei

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistica

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

  • 3.2. Prevederi ale PUG, inscrierea in programele PUG

  • 3.3. Valorificarea cadrului natural

  • 3.4. Modernizarea circulatiei

  • 3.5. Zonificarea functionala - reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

  • 3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

  • 3.7. Protectia mediului

 • 4. Concluzii

Anexe : Certificat de urbanism nr.918/20.03.2019 Plan de situatie - anexa la C.U.

Regulament local de urbanism (R.L.U.)

B. PIESE DESENATE

TOPOGRAFIE

 • 1. Ridicare topo vizata OCPI

ARHITECTURĂ

 • 1. PLAN ÎNCADRARE

 • 2. PLAN SITUATIE EXISTENT

 • 3. PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

 • 4. PLAN MOBILARE

 • 5. PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR

 • 6. RANDARI VOLUMETRICE

 • 7. STUDIU DE CVARTAL

 • 8. CIRCULATII

 • 9. PUZ-uri APROBATE IN ZONA

  Întocmit, arh. MIRON SUTEU arh. Bianca Penciu arh. Ioana Petruti arh. Luiza Dan


  pl. nr. A.01 pl. nr. A.02 pl. nr. A.03 pl. nr. A.04 pl. nr. A.05 pl. nr. A.06

  pl. nr. A.07 pl. nr. A.08 pl. nr. A.09


MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

 • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

  Denumire proiect :

  PUZ -CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

  Nr. proiect            :

  45/2019

  Faza                :

  PUZ

  Beneficiar           :

  S.C.LIDL ROMANIA S.C.S.

  CUI : 15300120

  Str. Industriilor, nr. 9, sat Chiajna, jud. Ilfov

  Amplasament     :

  jud.Timis, mun.Timisoara, str.Nicolae Andreescu

  CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP 447318, CF 447317, NR.TOP 447317;

  Proiectant general :

  S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.

  arh. MIRON SUTEU

  Proiectant specialitate:

  S.C. GENIUS LOCCI S.R.L.

  arh. CARMEN FALNITA

 • 1.2. Obiectul lucrarii

Prezenta documentație in faza PUZ, s-a elaborat la comanda inițiatorului S.C. LIDL ROMANIAS.C.S. in vederea reglementarii modului de realizare a unui magazin de tip supermarket pe amplasamentul din Timișoara, str Nicolae Andreescu.

Stabilirea conditiilor de sistematizare urbane sunt necesare in vederea autorizarii obiectivelor viitoare de investitie: construire magazin de tip supermarket cu zona de comert/servicii, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasarea panouri publicitare pe teren proprietate privata si pe fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate si organizare de santier, etc. In vederea realizarii prezentului PUZ, s-a emis Certificatul de Urbanism nr.918 din 20.03.2019 si avizul de oportunitate nr 31 din 04.07.2019

Referitor la necesitatea existenței unui alt Magazin Lidl în zonă, Societatea Lidl România a decis oportunitatea construirii unui alt magazin la distanța de 1,5 km față de magazinul din Piața Prahova în urma unor analize economice și demografice bine fondate. Zona de influență (zona din care provin clienții) a magazinului propus din Strada Andreescu nu interferează cu cea a magazinului din Piața Prahova. Magazinul din Strada Nicolae Andreescu ar urma sa deservească locuitorii din zona Freidorf.

Propunerea PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, CU ZONA DE COMERT/SERVICII SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER, vizeaza extinderea zonei de servicii reglementata prin HCL 458/13.09.2018, respectand toate conditiile impuse prin CU nr.918 din 20.03.2019 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara, precum si legislatia in vigoare.

Solutia propusa respecta si nu depaseste indicii urbanistici maximali aprobati prin HCL 458/13.09.2018, POT max = 55% si CUT max = 0.55, de aceea prin avizul de oportunitate nr.31 din 04.07.2019, a fost aprobata solutia ce propune POT max = 35% si CUT max = 0.35.

Zona care face obiectul prezentei documentatii este amplasata in intravilanul mun. Timisoara, in partea de sud-vest, in cartierul Freidorf, terenul ce se reglementeaza, avand o suprafata de 9304 mp,identificat prin CF 447321 (2182 mp), NR.TOP 447321, CF 447320 (2179 mp), NR.TOP 447320, CF 447319 (2178 mp),NR.TOP 447319, CF 447318 (300), NR.TOP 447318, CF 447317 (2465 mp), NR.TOP 447317, in proprietatea

S.C. LOMAS SERV S.R.L., intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conevntie, cota 1/1 si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala.

Folosinta actuala - teren arabil intravilan.

 • 1.3. Surse de documentare

Pentru intocmirea documentatiei au fost luate in considerare urmatoarele:

 • -  date conținute în piesele scrise și desenate ale Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara:

 • -  PUZ aprobat prin HCL nr. 458/13.09.2018;

 • -  Ridicare topografică efectuata în zonă;

 • -  Studiu geotehnic intocmit la cererea beneficiarului;

 • -  Raportul de evaluare arheologica de teren Timisoara-Freidorf.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

  • 2.1. Evolutia zonei

Studierea țesutului urban existent în zonă face posibilă observația potrivit căreia zona a evoluat dominată de locuințe individuale, cu precădere la nivel P în etapa inițială, in partea vestica. Ulterior, în perioada dezvoltărilor din anii regimului comunist, în zonă au inceput a se dezvolta unități de locuințe în regim de înălțime P+M, P+E. In partea estica a zonei s-au dezvoltat unitati industriale, in special de-al lungul Caii Sagului.

Proiectul propus vine in sprijinul valorificarii zonei prin reglementarea de zona comerciala/servicii.

 • 2.2. încadrare in localitate

Terenul se situeaza la limita intravilanului, in partea sud-vestica a municipiului Timișoara, în apropierea arterei majore de circulatie auto, Calea Sagului, in cartierul Freidorf.

Suprafața totală cuprinsă între limitele cadastrale este de 9304mp, fiind însrisă in CF 447321 (2182 mp), NR.TOP 447321, CF 447320 (2179 mp), NR.TOP 447320, CF 447319 (2178 mp), NR.TOP 447319, CF 447318 (300), NR.TOP 447318, CF 447317 (2465 mp), NR.TOP 447317, in proprietatea S.C. LOMAS SERV S.R.L. intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota 1/1 si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala.

Terenul, proprietatea beneficiarului prin antecontracte de vanzare-cumparare a fost reglementat prin PUZ aprobat prin HCL nr.458/2018 si insumeaza 5 parcele identificate cu 1,2,3,4,5, in PUZ aprobat, respectiv loturile cu nr top. 447317, 447318, 447319, 447320, 447321.

Delimitarea parcelelor si incadrarea terenului studiat este conform planselor anexate in partea desenata.

 • 2.3. Vecinatati si limite

Terenul are o formă neregulată și prezintă ca limite definite următoarele:

 • - Sud-vest: teren privat - locuinte;

 • - Nord-vest: Strada Nicolae Andreescu

 • - Nord-est: strada nou propusa

 • - Sud-est: teren privat - neconstruit

Terenul reglementat este situat intr-o zona cu functiunea predominanta de locuire individuala. Distanta de la limita de proprietate fata de cea mai apropiata locuinta este de

 • 15,5 m directia Nord-Vest, la Sud -Vest 15.4 m, Nord-Est 23.58m, conform plansa nr ”A01 Plan de incadrare”. Interventia propusa nu afecteaza locuintele existente.

 • 2.4. Situatia juridica a terenului

Terenul ce face obiectul PUZ se afla in proprietatea S.C. LOMAS SERV S.R.L. intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota 1/1 si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala.

Terenul este liber de constructii si este salubru.

 • 2.5. Elemente ale cadrului natural

Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural.

Nu exista vegetatie (copaci, pomi) ce necesita a fi pastrata sau protejata si nici canale de desecare. Pe teren exista doar vegetatie spontana.

Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata.

Date generale

Timișoara este așezată în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a râurilor Timiș și Bega. Privit în ansamblu, relieful zonei Timișoara este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeței de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu, însă, relieful orașului și al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularități locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuși modeste, care nu depășesc nicăieri 2-3 m.

Cartierul Freidorf, in care se afla terenul studiat prezinta o zonă de câmpie joasă și șes,unde predomină cernoziomurile și solurile aluviale, iar pânza freatică se află la un nivel foarte ridicat, aceasta găsindu-se la o adâncime de circa 3 m.

Între terasamentul căii ferate ce duce spre Cruceni și digul canalului Bega, terenul este și în prezent foarte mlăștinos.

Terenul este plat, cu denivelari minore si este ocupat de o zonă verde neamenajată reprezentată de vegetație spontană.

In prezent nu exista spatii verzi si nici spatii cu plantatii de protectie.

Seismicitatea

Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condițiile locale de teren studiat in localitatea Timișoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colț Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului R>0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menționat) si accelerația terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea de îngheț este de 0,60 - 0,70 m (conform STAS 054/77).

Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin:

 • •  temperatura aerului:

 • - media lunara minima: - 1oC in ianuarie;

 • - media lunara maxima: + 20 ... 21 oC in iulie - august;

 • - temperatura minima absoluta: - 35,3 oC;

 • - temperatura maxima absoluta: + 40,0 oC;

 • - temperatura medie anuala: + 10,9 oC;

 • •   precipitatii:

 • - media anuala: 631 mm;

 • •  vantul

 • - predominant din sectorul vestic - 15%.

 • 2.6. Circulația

Accesul auto pe teren se face de pe drumul asfaltat Str. Nicolae Andreescu, cat si de pe drumul propus prin PUZ-ul aprobat conform HCL 458/13.09.2018 “Dezvoltare zona de locuinte colective cu functini complementare”.

 • 2.7. Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce cupa zona studiata

Situl face parte dintr-un cvartal neomogen, cu o ocupare a terenului variabila, functiuni variate, diferite regimuri de inaltime. Functiunea dominanta este cea de locuire.

Gradul de ocupare al terenului cu fond construit In prezent terenul este liber de construcții.

Asigurarea cu spatii verzi

Terenul studiat nu are spații verzi amenajate, spatiile libere fiind în prezent teren arabil cu vegetatie spontana si se afla intr-o zona reglementata prin PUZ aprobat prin HCL nr. 458/13.09.2018. Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentații, se propune asigurarea unui procent de minim 20% spațiu verde compact din totalul suprafeței terenului.

 • 2.8. Echiparea tehnico edilitara

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordare la reteaua existenta a orasului.

Alimentarea cu energie termica se va realiza prin racordare la reteaua existenta a orasului.

Alimentarea cu apa cat si canalizarea se va realiza prin racordare la retelele existente ale orasului.

Salubrizarea se va realiza prin contractarea unor servicii specializate colectare deseuri.

 • 2.9. Probleme de mediu

Relația cadrul natural - cadrul construit

Terenul este ocupat de o zonă verde neamenajată reprezentată de vegetație mica spontană. Se va asigura un balans optim intre suprafata ocupata de constructie si suprafata rezervata spatiului verde.

Folosinta actuala: conform PUZ aprobat prin HCL 458/2018 terenul este situat într-o zona de locuinte colective cu functiuni complementare.

Riscuri naturale/antropice: nu este cazul.

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona: prin realizarea planului nu vor exista riscuri pentru zona.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie: nu au fost identificate monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice în perimetrul vizat. .

Evidentierea potentialului balnear si turistic: nu e cazul.

2.10.Optiuni ale populatiei

Terenul studiat este proprietate privata.

Legea nr.52/2003 privind transparenta decizitionala in administratia publica facliteaza accesul populatei la luarea deciziilor in administratia publica la consultarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanismului, propunerile acestora fiind analizate si integrate corespunzator in aceste documentatii.

Consultarea populatiei se realizeaza prin anunturi publice, in diferite faze de elaborare si dezbatere publica.

Intalnirea cu proiectantul a fost organizata in data de 24.09.2019, intre orele 14:00-15:00 la Sediul Primariei Municipiului Timisoara - Directia de Urbanism. Ulterior acestei intalniri, s-au raspuns observatiilor aduse din partea vecinilor, iar raportul final rezultat acestei intalniri este unul favorabil.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Dezvoltare urbană

Certificatul de Urbanism nr. 918/20.03.2019 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara a fost emis in baza PUZ aprobat prin H.C.L nr.458/2018 - „Dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa Timisoara.

Conform PUZ aprobat prin HCL nr 458/2018, exista 5 parcele care se reglementeaza prin prezentul PUZ. Patru dintre acestea, respectiv Nr top 447317, 447319, 447320, 447321 se vor unifica si vor fi reglementate prin noul PUZ pentru construire supermarket si functiunile aferente acestuia. Ce-a de-a cincea parcela, respectiv Nr top.447318 isi pastreaza functiunea de subzona utilitati propuse precum si dimensiunile initiale si va fi translatata la limita dintre lot 1 (parcela nou formata din unificarea celor 4 loturi) si lot 3, respectiv parcela cu nr top 447322, conform plansa A.03 Reglementari urbanistice.

 • 3.2. Prevederi ale P.U.G in vigoare

Conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 458/2018, terenul reglementat este situat în intravilan, într-o zona de locuinte colective cu functiuni complementare.

3.3 Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantații care să pună problema menținerii acestora. Prin sistematizarea zonei se urmărește integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

Terenul care face obiectul PUZ este teren proprietate privată, liber de construcții în intravilan.

Terenul nu are o valoare deosebită din punct de vedere al mediului. Se va asigura un echilibru optim între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

Suprafața de spații verzi amenajate va asigura procentul de minim 20% din suprafața terenului studiat. La nevoie in zona verde vor fi amplasate mijloace publicitare necesare, retele de utilitati, constructii subterane si echipamente pentru utilitati.

3.4 Modernizarea circulației

Circulație auto, velo

In ceea ce privește accesul pe parcela, soluția propusa a obtinut avizul comisiei de circulație cu nr.DT2019-005618/14.11.2019, aviz favorabil pentrul obiectivul studiat, conform planului de situatie anexat acestuia.

Conform acestui aviz accesul pe parcela studiat se poate realiza atat din strada Nicolae Andreescu (profil stradal PTT4 - 15.50m din care 7.00m carosabil) cat si de pe strada propusa prin aprobarea HCL 458/13.09.2018 si HCL 121.31.03.2017 (profil stradal PTT1 - 13.75m din care 7.00m carosabil si 2.50m banda de stocare pentru accesul in parcare).

Strada propusa prin HCL 458/13.09.2018 si HCL 121.31.03.2017 se va realiza conform Planurilor de actiune aprobate de Primaria Municipiului Timisoara.

Se propune realizarea a doua etape in ceea ce priveste accesul pe latura din strada secundara, conform comisei de circulatie. In prima etapa se va realiza accesul in partea nordica, in apropierea intersectiei cu str. Nicolae Andreescu, iar in cea de-a doua etapa se va realiza un alt acces, in vecinatatea subzonei de utilitati.

Pentru accesul marfa pe parcela studiata se va obtine, ulterior aprobarii PUZ-ului Autorizatie de liber acces in zone cu restrictii de tonaj. Tirurile nu vor stationa in parcarea aferenta spatiului comercial, acestea avand zona de andocare propusa in partea Est-Sudica a lotului, pe directia de Acces de pe strada secundara. Tirurile vor stationa doar pentru aprovizionare, conform Autorizatie de liber acces in zone cu restrictii de tonaj.

In ceea ce priveste profilul si extinderea strazii Bacalbasa, aceasta a fost preluata din Etapa 3 propunere PUG in lucru, PT47 -12,5m din care 6.50m carosabil.

Studiul de trafic nu este necesar deoarce a fost obtinul aviz favorabil nr.

. DT2019-005618/14.11.2019 al comisiel de circulatie.

Parcări

Pe parcela vor fi asigurate locuri de parcare suficiente care sa deserveasca personalului si clientilor supermarketului LIDL, a serviciilor de comert si a zonei de servicii pentru supermarket LIDL si va fi gandit accesul camioanelor pentru aprovizionarea supermarketului. Se propune un nr de 103 locuri de parcare, dintre care 3 destinate persoanelor cu dizabilitati si 2 pentru ”mama si copilul”.

Circulația pietonală

Circulația pietonală pe parcela nu este momentan accesibila, ea va fi ulterior amenajata.

 • 3.5 Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Funcțiunea propusă pentru zona studiată este spatiu comercial - construire supermarket LIDL cu zona de comert/servicii. Terenul studiat de pe str. Nicolae Andreescu, face parte din intravilanul Municipiului Timișoara și din teritoriul administrativ al acestuia, având ca proprietar SC LOMAS SERV SRL si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala. Amplasamentul, înregistrat prin CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP 447318, CF 447317, NR.TOP 447317, cu o suprafață de 9304 mp, va fi zonificat astfel:

- zonă alocată spatiului comercial - construire supermarket LIDL + servicii zonă de utilități pentru supermarket LIDL zonă de utilități pentru zonă-conf PUZ probat

zonă alocată circulației auto, pietonale și parcajelor zonă verde min 20%

Pe parcela nou creata prin unificarea celor 4 loturi reglementate cu destinatia de spatiu comercial si functiuni complementare acestuia si alipirea celui de-al cincilea lot, destinat functiunii de utilitati pentru zona, conf PUZ aprobat prin HCL 458/2018, se propun 2 loturi, celelalte loturi reglementate prin PUZ aprobat prin HCL 458/2018, raman neschimbate.

Cele 2 loturi propuse sunt impartite astfel:

SzS - parcela pentru Construire Supermarket LIDL, cu zona proprie de utilitati, pozitionata in vecinatatea subzonei de utilitati preluata din PUZ aprobat prin HCL 458/2018 si repozitionata prin PUZ-ul prezent;

SzU - Subzona de utilitati pentru zona, preluata din PUZ aprobat prin HCL 458/2018 si repozitionata prin PUZ-ul prezent.

INDICATORI URBANISTICI

Existent

Suprafata teren studiat (teren arabil intravilan):

9304 mp

- 100%

SzS

- Dotari servicii confrom PUZ aprobat:

2465 mp

- 26.50%

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat:

6539 mp

- 70.28%

SzU

- Zona utilitati:

300 mp

- 3.22%

Propus

SzS - Construire supermarket LIDL propus cu

zona de utilitati pentru deservirea supermarketului:      9004 mp      - 96.78%

SzU - Subzona utilitati propuse 1 conf PUZ aprobat: 300 mp      - 3.22%

Bilant teritorial din Stotal:

100% - 9304 mp

Sconstructii

Max 35% - 3256,4 mp

Sverde

Min 20% - 1860,8 mp

Scirculatii

Max 45% - 4186,8

SzS - Construire supermarket LIDL + construire servicii comert - cu zona pentru utilitati tehnico-edilitare a spatiilor comerciale.

POT max :

35%

CUT max :

0,35

Regim max de inaltime :

P - parter inalt

Inaltimea max la coama:

10 m

Inaltimea max la cornisa:

8 m

Retrageri zona implant:

 • -     latura NV cu acces str. Nicolae Andreescu : 0.00 m

 • -    latura NE cu acces de pe PPT1: min 3.00 m

 • -     latura SE: min 3.00 m

latura SV: H/2 - min 4.00m

SzU - Subzona utilitati propuse - pentru zona, conf. PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

POT max :                                    50%

CUT max :

Regim max de inaltime :

Inaltimea max:

Înălțimea max a constructiilor amplasate in cadrul subzonelor de utilitati, nu va ajunge limita maxima de 6m, deoarece acestea au un regim de inaltime maxim P si este vorba de constructii destinate utilitatilor. Inaltimea maxima de 6m este propusa pentru corpurile de iluminat si alte elemente supraterane specifice utilitatilor.

In cazul amplasarii constructiilor pe limita de proprietate in cadrul subzonei de utilitati (3), va fi necesar acordul vecinilor conform Legii 50/2001.

SzS

 • -    Spatiu comercial cu zona de comert/servicii

 • -    Parcaje la sol pentru deservirea supermarket-ului LIDL, a serviciilor de comert si a subzonei de utilitati propusa pentru supermarket LIDL

 • -     Spatii verzi

 • -    Constructii pentru echiparea tehnico - edilitara a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: bazine de retenție, rețele de utilități, amenajari si constructii necesare realizarii utilitatilor, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc.

 • -    Imprejmuiri

 • -    Platforme colectare deseuri menajere

- In zona verde se permite amplasarea de mijloace publicitare necesare, retele de utilitati, construcții subterane si amplasare echipamente pentru utilitati.

SzU

- Constructii pentru echiparea tehnico - edilitara a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: bazine de retenție, rețele de utilități, amenajari si constructii necesare realizarii utilitatilor, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc., in regim individual.

Prin PUZ-ul ce se reglementeaza, se propune reamplasarea subzonei de utilitati din pozitia initiala conform PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018, la limita cu lotul nr 3, din PUZ aprobat, identificat prin CF nr. 447322. Nu se intervine la nivel de suprafata propusa pentru aceasta subzona, ramanand suprafata de 300mp.

Înălțimea max a constructiilor amplasate in cadrul zonei si a subzonei de utilitati, nu va ajunge limita maxima de 6m, deoarece acestea au un regim de inaltime maxim P si este vorba de constructii destinate utilitatilor. Inaltimea maxima de 6m este propusa pentru corpurile de iluminat si alte elemente supraterane specifice utilitatilor.

Sunt interzise construcțiile care prin amplasare, configurație sau exploatare împiedică buna desfășurare, organizare și dirijare a traficului de pe drumuri și prezintă riscuri de accidente.

 • 3.6 Dezvoltarea echipării edilitare

Alimentarea cu apa

Consumul de apa va consta in principal din consum menajer pentru angajati si pentru igienizarea spatiilor. Sistemul de alimentare cu apa propus este format dintr-un bransament la reteaua de alimentare cu apa a municipiului Timisoara existenta pe str. Nicolae Andreescu. Bransamentul se va realiza cu conducte de polietilena PE-ID, avand diametrul de 63 mm.

Bransamentul va asigura atat consumul menajre cat si refacerea rezervei de apa de incendiu proprie a obiectivului. Conductele vor fi pozate subteran, la o adancime de cca. 1,1-1,5 m in lungul strazilor. Debitul si presiunea necesare in retelele de distributie vor fi asigurate de statiile de pompare a municipiului.

Canalizarea

Canalizarea propusa se va face in sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

- Ape uzate menajere

Apele uzate menajere colectate de pe parcela studiata vor fi evacuate in reteaua de canalizare a municipiului Timisoara existenta pe str. Nicolae Andreescu, prin intermediul unui racord de canalizare nou propus, racord ce va fi realizat din PVC-KG avand diamentrul de 250 mm.

Conductele de canalizare vor fi poziționate obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutura de nisip de cca. 15 cm iar in lateral de 20 cm.

- Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate, parcari, drumuri, trotuare, cladiri si zone verzi vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor -separator de hidrocarburi si dirijate spre un bazin de retentie propus. Bazinul de retentie va avea un volum de 68 m3. Din acest bazin , apele pluviale vor fi utilizate pentru intretinerea spatiilor vezi prevazute, iar surplusul va fi descarcat controlat, gravitational sau prin pompare in reteaua de canalizare stradala, la 30 de minute de la terminarea precipitatiilor.

Rezulta volumul de apa pluviala colectat de la o ploaie:

Vcolectat = 67,94 m3

Volum de apa pluviala colectat anual este:

Vanual = 5 861,52 m3/an

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică se va face prin solicitarea racordării locului nou de consum la rețelele electrice de interes public pentru transportul și distribuția energiei electrice, în conformitate cu HG90\2008 - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un post de transformare de rețea, proiectat și executat de către distribuitorul local de energie electrică.

Datele energetice stabilite în baza normativului I7\2011, capitolul 3, sunt următoarele:

 • -    Putere instalată - 740kW;

 • -    Ku (coeficient de utilizare) - 0.5;

 • -    Putere ceruta - 370 kW;

 • -    Ks (coeficient de simultaneitate) - 0.48;

 • -    Putere simultan absorbită: 177.6kW;

Din postul de transformare propus se va realiza reteaua LES 0.4kV până la fiecare FDCP propus. Lucrările se vor realiza în baza avizelor tehnice de racordare, în grija distribuitorului local de energie electrică.

Retele de telecomunicații

Fiecare construcție se va racorda la rețelele de fibră optică prin extinderea rețelelor din zonă până la fiecare consumator. Fiecare obiectiv se va racorda la rețelele extinse prin fibră optică de tip single mode, de 6 perechi, pozată în tub gofrat de protecție, având punctul de delimitare la limita de proprietate. Fiecare obiectiv se va echipa cu un punct de conexiune, având punctele de delimitare în interiorul fiecărui obiectiv racordat.

Extinderea rețelelor se va face de către providerii de servicii.

Interdicții temporare

Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

 • 3.7 Protecția mediului

Vor fi respectate toate cerintele si masurile solicitate de catre Agentia Nationala de Protectia Mediului Timisoara.

-Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversari,etc.) Nu este cazul. Functiunea propusa in zona studiata nu reprezinta o sursa de poluare.

-Prevenirea producerii riscurilor naturale

In zona nu exista risc de calamitate.

-Epurarea si preepurarea apelor uzate

Nu este cazul.

-Depozitarea controlata a deseurilor

Ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati precum si deseuri rezultate din constructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv, respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr. 852/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

-Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi

Nu este cazul.

-Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate Nu este cazul.

-Refacere peisagistica si reabilitare urbana

Dupa finalizarea lucrarilor, va fi restabilit echilibrul ecologic al zonelor verzi, iar terenurile degradate in urma lucrarilor vor fi reamenajate, dezvoltand potentialul urbanistic al zonei studiate.

-Valorificarea potentialului turistic si balnear

Nu este cazul.

-Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor edilitare majore.

Nu este cazul.

Criterii pentru determinarea efectelor semnificativ potențiale asupra mediului:

Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

- Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

Se pune astfel în valoare potențialul zonei prin creșterea functionalitatii zonei din punct de vedere al extinderii zonei de functiuni complementare (comert). Astfel, se aduce un aport la dezvoltarea zonei.

- Gradul in care Planul Urbanistic Zonal influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele care se integreaza sau care deriva din el

Planul Urbanistic Zonal stabilește amplasamentul ce urmeaza a fi edificat si incadrarea lui intr-o solutie de ansamblu pe intreaga zona, corelat cu cerintele economice actuale, cu modelarea arhitecturala, urbanistica si functionala a zonei potrivit exigentelor programului arhitectural.

Obiectul prezentului proiect il constituie realizarea unui Plan Urbanistic Zonal -

PUZ pentru dezvoltarea unei investitii private, construire supermarket, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare santier, conform Avizului de oportunitate nr.31 din 04.07.2019.

 • -    Relevanta planului pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspective dezvoltarii durabile

Prin propunerile studiate și prezentate se asigură înscrierea proiectului în prioritățile de amenajare și dezvoltare urbanistice.

 • -   Probleme de mediu relevante pentru P.U.Z.

 • - relatia cadru natural-cadru construit: in prezent regimul economic conform CU este: zona de locuinte colective cu functiuni complementare

-riscuri naturale/antropice: nu e cazul.

-monumente istorice/ale naturii/zone de protectie: nu au fost identificate monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice în perimetrul vizat.

-potential turistic: nu e cazul.

-modificarea temporara a peisajului prin depunerile temporare de sol vegetal pe amplasament pentru realizarea fundatiilor si a sistemelor centralizate de utilitati.

Managementul deseurilor

Ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati precum si deseuri rezultate din constructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv, respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr. 852/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

Apa

Alimentarea cu apa va fi asigurata de bransarea la rețeaua de alimentare cu apa a municipiului Timișoara, existenta pe str. Nicolae Andreescu.

Canalizarea menajera: canalizarea orasului.

Canalizarea pluviala: apele pluviale vor fi colectate vor fi trecute pintr-un separator de hidrocarburi dirijate spre un bazin de retentie si mai apoi surplusul va fi descarcat in canalizarea orasului.

Aerul

Implementarea planului nu va duce la o poluare a aerului.

Solul

Activitatea propusă in zona studiată nu reprezintă o sursă de poluare pentru sol.

Zgomotul si vibrațiile

Implementarea planului nu va duce la o poluare fonica in zona. Pe perioada de realizare a lucrarilor se va respecta programul de lucru si se vor utiliza masini si echipamente performante.

Se va realiza un studiu fonic in urma caruia daca este cazul se vor adopta solutii cu privire la dimiuarea zgomotului pentru incadrarea in limitele legale.

Radiații

Atât lucrarile cât și activitățile industriale propuse nu produc și nu folosesc radiatii. Din acest motiv nu este necesara implementarea de masuri de protecție împotriva radiatiilor.

- Relevanța P.U.Z. pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu

Zona studiată se înscrie din punct de vedere al zonificării funcționale și reglementărilor propuse, în propunerile de dezvoltare urbanistica conform avizului de oportunitate.

Gospodărirea subsțantelor toxice și periculoase

Activitatile proiectate sunt nepoluante și nu vor genera nici un fel de substante toxice sau periculoase, motiv pentru care nu necesita prevederea unor masuri speciale în acest scop.

Protecția calității apelor

Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru PUZ, se propune realizarea unui bransament la reteaua existenta.

Se vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Protectia calitatii aerului

In perioada de construire vor fi utilizate masini si echipamente performante. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreținerea/repararea acestora se va face doar prin intermediul unităților specializate autorizate.

Protecția solului

Pe perioada de realizare a planului se vor evita depozitarile necontrolate de deșeuri. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreținerea/repararea acestora se va face doar prin intermediul unităților specializate autorizate. Deseurile vor fi colectate selectiv si vor fi preluate de unitati specializate autorizate.

Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

- probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor;

Prin realizarea proiectului nu rezulta efecte negative asupra factorilor de mediu.

- natura cumulativa a efectelor;

Nu este cazul.

 • -     natura transfrontiera a efectelor;

Nu este cazul.

 • -    riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor);

Nu este cazul.

 • -    marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate);

Nu este cazul.

 • -    valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

 • -   caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: Nu este cazul.

 • -   depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului:

Nu este cazul.

 • -   folosirea terenului in mod intensiv:

Nu este cazul.

 • -   efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international:

Nu este cazul.

4. CONCLUZII-MASURI IN CONTINUARE

Soluția propusă nu afectează în vreun fel trăsăturile specifice ale zonei urbane din care face parte. Aceasta va completa pattern-ul zonei mixte cu funcțiuni comerciale si zona de comert/servicii.

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație au stat la bază obiective precum:

 • -    realizarea unei constructii adaptate la necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;

 • -    corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă;

  LEVANT PROJECT


Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

- rezolvarea problemelor urbanistice (in principal raportarea la vecinatati) pentru integrarea fireasca in fondul construit existent.

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

Întocmit, Arh.MIRON SUTEU


Verificat,

Arh. CARMEN FALNITA

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 • 1. GENERALITATI

1.1.Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate.

Regulamentul prezent, aferent PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) “CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL CU ZONA COMERT/SERVICII SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER” intravilan Timisoara, str. Nicolae Andreescu, CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP 447318, CF 447317, NR.TOP 447317 cuprinde un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism,respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • -    stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • -    precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

 • 1.2.Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • -    Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal - indicativ GM-010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • -    Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • -    Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • -    Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • -    Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • -    Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • -    Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001.

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -    P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017);

 • -    Etapa 2 P.U.G. al Municipiului Timișoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012

 • -    PUZ “Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er”, Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa aprobat cu HCL nr. 121/2017

 • -    PUZ „Dezvoltare zona de locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Baclabasa, Timisoara, aprobat prin HCL nr 458/2018.

 • 1.3.Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal “Construire supermarket LIDL cu zona comert/servicii si amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier”, cu front pe latura Nord-Vest la strada Nicolae Andreescu si pe latura Nord-Est la strada propusa prin PUZ -aprobat prin HCL nr 458/52018, elaborat pe teren arabil intravilanul Municipiului Timisoara, identificat prin CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP 447318, CF 447317,NR.TOP 447317, se aproba prin Hotararea Consiliului Local a Municipiuluiui Timisoara in baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

 • 1.4.Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren aflată în intravilanul Municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 9304 mp, cu front pe latura Nord-Vest la strada Nicolae Andreescu și pe latura Nord-Est la strada propusa prin PUZ - aprobat prin HCL nr 458/52018. Zona reglementata este identificata prin CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP 447318, CF 447317,NR.TOP 447317 - teren arabil în intravilan Timișoara, proprietar S.C. LOMAS SERV S.R.L. si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala.

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI SI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA

REGULAMENTULUI LOCAL SI LA AUTORIZAREA EXECUTARII CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1.      Terenuri agricole din intravilan

În zona reglementata au fost inițial terenuri având categoria de folosință arabil.

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile arabile din intravilan este permisă pentru funcțiunile și condițiile stabilite de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Parcelele ce fac obiectul proiectului se vor încadra în această situație ulterior obținerii H.C.L. pentru aprobare P.U.Z.

 • 2.1.2.      Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

Amplasamentul proiectului nu se situează în apropierea vreunui sit de importanță comunitară.

 • 2.1.3. Resursele de apă

Autorizarea executării lucrărilor pentru construcții este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane.

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.2.1. Siguranța în construcții

Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • -    Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • -    Legea nr. 10/1995 cu completările și modificările ulterioare, privind calitatea în Construcții;

 • -    H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

- Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.2.2. Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea executării construcțiilor este conditionata de obligația efectuării, lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați, conform Planului de Actiune asumat de beneficiari.

 • 2.2.3. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului În cazul prezentului regulament, POT și CUT se stabilesc astfel:

Solutia propusa respecta si nu depaseste indicii urbanistici maximali aprobati prin HCL 458/13.09.2018, POT max = 55% si CUT max = 0.55, de aceea prin avizul de oportunitate nr.31 din 04.07.2019, a fost aprobata solutia ce propune POT max = 35% si CUT max = 0.35.

 • 2.2.4. Lucrări de utilitate publică

Terenuri din prezenta documentație sunt terenuri proprietate privata -persoane fizice si juridice. Acestea se unifica si dezmembreaza conform prezentei documentatii.

Terenurile - domeniu public din care se va face accesul la noile parcele sunt deja reglementate conform PUZ-urillor aprobate prin HCL. 458/13.09.2018 si prin HCL 121/31.03.2017.

 • 3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

  • 3.1. Domeniul de aplicare

Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt situate în intravilanul Municipiului Timișoara și au o suprafață totală de 9304 mp, functiunea propusa fiind cea de servicii si comert.

Referitor la necesitatea existenței unui alt magazin Lidl într-o zonă in care mai exista deja un magazin Lidl (cel din Piata Prahova), Societatea Lidl România a decis în urma unor analize economice și demografice bine fondate construirea unui alt magazin la distanța de 1,5 km față de magazinul din Piața Prahova. Zona de influență (zona din care provin clienții) a magazinului propus din Strada Andreescu nu interferează cu cea a magazinului din Piața Prahova. Magazinul din Strada Nicolae Andreescu ar urma sa deservească locuitorii din zona Freidorf.

Propunerea PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL CU ZONA DE COMERT/SERVICII SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER, vizeaza extinderea zonei de servicii reglementata prin HCL 458/13.09.2018, respectand toate conditiile impuse prin CU nr.918 din 20.03.2019 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara, precum si legislatia in vigoare.

Terenul ce face obiectul PUZ se împarte în următoarele subzone funcționale:

SzS - Zona comert si servicii supermarket Lidl si construcții pentru echiparea tehnico-edilitara a supermarketului

SzU - Subzona de utilitati destinata constructiilor pentru echiparea tehnico- edilitara a zonei (conform PUZ aprobat prin HC 458/2018)

 • 3.2. Utilizari permise

SzS

 • -    Spatii comerciale/servicii,   birouri, spatii administrative, spatii

depozitare anexa la cele comerciale in regim de construire individual;

 • -     Parcaje la sol

 • -     Spatii verzi

 • -    Constructii pentru echiparea tehnico - edilitara a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: bazine de retenție, rețele de utilități, amenajari si constructii necesare realizarii utilitatilor, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc.,

 • -    împrejmuiri

 • -    Platforme colectare deseuri menajere

 • -    în zona verde se permite amplasarea de mijloace publicitare necesare, retele de utilitati, constructii subterane si amplasare echipamente pentru utilitati.

SzU

 • -    construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc, in regim individual.

 • 3.3. Utilizari premise cu conditii

SzS

 • -    Activitati nepoluante fara riscuri tehnologice, fara incomodari datorate utilizarii incintei pentru depozitare deseuri

 • -    Functiuni complementare pentru servicii si comert de capacitate redusa, de ex: farmacie, birouri, prestari servicii, cafenele, patiserii, coafor, spalatorie auto maxim 5 masini etc., cu acces public, happening-uri,expozitii, care sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa se adreseze preponderant locuitorilor zonei; activitatea (inclusiv depozitarea) sa se desfasoare numai in interiorul cladirii; sa nu produca poluare fonica, chimica sa se asigure locurile de parcare necesare in incinta.

Orice instalatie/constructie se va amplasa cu avizul autorităților de resort.

 • 3.4. Utilizări interzise

SzS

 • - Activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat

 • -    Ferme agro-zootehnice, abatoare

 • -    Anexe pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor,

 • -    Sunt interzise constructiile care prin amplasare, configuratie sau exploatare impiedica buna desfasurare, organizare si dirijare a traficului de pe drumuri si prezinta riscuri de accidente

SzU

 • -  Sunt interzise constructiile care prin amplasare, configuratie sau exploatare impiedica buna desfasurare, organizare si dirijare a traficului de pe drumuri si prezinta riscuri de accidente.

 • -    Activitati care genereaza noxe, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.

 • 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

  • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

   • 4.1.1.      Orientarea față de punctele cardinale

Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr. 119/2014.

Se recomandă ca, clădirea în care se va desfășoara activitate zilnică administrativă, comercială să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor pentru birouri cât și a celor pentru public.

Retrageri zona implant:

-

 • -     latura NV cu acces str. Nicolae Andreescu : 0.00 m

 • -     latura NE cu acces de pe PPT1: min 3.00 m

 • -     latura SE: min 3.00m

 • -     latura SV: H/2 - min 4.00m

 • 4.1.2. Amplasarea față de aliniament

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

SzS

 • -    Nord-Vest - str. Nicolae Andreescu: retragere de min 0,00m față de limita de proprietate

 • -    Nord-Est: retragere de min. 3,00m față de limita de proprietate

 • -    Sud-Est: retragere de min. 3,00m față de limita de proprietate

 • -    Sud-Vest: retragere de min 4 m, respectiv h/2 fata de aliniamentul de limita de proprietate, unde h=h constructie.

SzU

 • -    Nord-Vest: retragere de min. 0.60m față de limita de proprietate

 • -    Nord-Est: retragere de min. 0.00m față de limita de proprietate

 • -    Sud-Vest: retragere de min. 6.00m față de limita de proprietate

 • -    Sud-Est: retragere de min. 0.60m față de limita de proprietate

 • 4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice: SzS

Se propun 3 accese auto si pietonale pe parcela:

-de pe latura Nord-Vest, din strada Nicolae Andreescu, intrare-iesire

-de pe latura Nord-Est, de pe strada nou propusa si aprobata prin HCL 458/2018, profil PTT1, intrare-iesire.

Se propune realizarea a doua etape in ceea ce priveste accesul pe latura din strada secundara, conform comisei de circulatie. In prima etapa se va realiza accesul in partea nordica, in apropierea intersectiei cu str. Nicolae Andreescu, iar in cea de-a doua etapa se va realiza un alt acces, in vecinatatea subzonei de utilitati.

SzU

Se propune acces de pe strada nou propusa si aprobata prin HCL 458/2018, profil PTT1, intrare-iesire

 • 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse față de limitele laterale și de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerințelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condițiilor de vizibilitate, în acord cu asigurarea intimității pentru locuire a construcțiilor învecinate.

Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face ținând cont de distanțele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu.Numarul constructiilor nu este limitat. Constructiile se vor incadra in procentul maxim de ocupare al parcelei.

Nu se admit calcane spre vecini.

Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând limita de implantare conform subcapitolului mai sus detaliat.

 • 4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limita posterioară a parcelei

SzS

Construcția se va amplasa cu o retragere de minim 4 m, respectiv h/2 față de limita Sud-Vestică a parcelei, unde h=inaltimea construcției.

Construcția va avea regim max de inaltime P si nu trebuie să depășească înălțimea de 10,00m la coamă de la cota terenului sistematizat pe limita de proprietate.

Pe parcela s-au asigurat locuri de parcare care sa deserveasca atat personalul cat si clientii serviciilor de comert propuse si supermarketului LIDL. Astfel s-a asigurat si accesul autovehiculelor de transport marfa pentru aprovizionarea supermarketului.

Se propune un nr de 103 locuri de parcare, dintre care 3 destinate persoanelor cu dizabilitati si 2 pentru ”mama si copilul”, conform avizului de circulatie nr. DT2019/005618/14.11.2019

Constructiile unele fata de celelalte trebuie sa respecte distanta min h/2 a celei mai inalte.

SzU

Construcția se va amplasa cu o retragere de minim 6.00 m, față de limita Sud-Vestică a parcelei si o retragere de min 0.60m fata de limitele laterale.

Constructiile unele fata de celelalte trebuie sa respecte distanta min h/2 a celei mai inalte.

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  • 4.2.1. Accese carosabile

In ceea ce priveste accesul pe parcela, solutia propusa a obtinut avizul comisie de circulatie cu nr. DT2019/005618/14.11.2019 aviz favorabil pentru obiectivul studiat, conform planului de situatie anexat acestuia.

Se propune realizarea a doua etape in ceea ce priveste accesul pe latura din strada secundara, conform comisei de circulatie. In prima etapa se va realiza accesul in partea nordica, in apropierea intersectiei cu str. Nicolae Andreescu, iar in cea de-a doua etapa se va realiza un alt acces, in vecinatatea subzonei de utilitati.

SzS

-Accesul se va realiza atat din strada Nicolae Andreescu (profil stradal PTT4 -15.50m din care 7.00m carosabil) cat si de pe strada propusa prin HCL 458/13.09.2018 si HCL 121.31.03.2017 (profil stradal PTT1 - 13.75m din care 7.00m carosabil si 2.50m banda de stocare pentru accesul in parcare).

Tirurile nu vor stationa in parcarea aferenta spatiului comercial, acestea avand zona de andocare propusa in partea Est-Sudica a lotului, pe directia de Acces de pe strada secundara. Tirurile vor stationa doar pentru aprovizionare, conform Autorizatiei de liber acces in zone cu restrictii de tonaj.

-un singur acces, simplu de pe strada propusa prin HCL 458/13.09.2018 si HCL 121.31.03.2017, profil stradal PTT1.

 • 4.2.2. Accese pietonale

SzS

Accesul pietonal se va realiza din strada Nicolae Andreescu si din strada propusa prin HCL 458/13.09.2018 si HCL 121.31.03.2017, profil stradal PTT1.

Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădire.

În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

  • 4.3.1.      Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării construcției este conditionata de racordarea de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente in zona și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică;

 • 4.3.2.      Realizarea de rețele tehnico-edilitare

Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se recomanda a se realiza subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează (dacă este cazul).

Este obligatorie realizarea bazinelor de retenție pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spațiilor verzi și la circuite tehnice care nu necesită apă potabilă.

Alimentarea cu energie electrică

Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Ansamblul de lucrări inginerești care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul național, aparținând domeniului public și exploatată de instituția publică specializată va cuprinde: posturi de transformare și rețea de distribuție a energiei electrice.

Telecomunicații

Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran.

Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra rețelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

 • 4.4.1.      Parcelarea

Dezmembrarea terenului studiat se va face în baza prevederilor prezentei documentatii de PUZ, în urma aprobării acestuia prin HCL.

Ulterior, in baza unui nou PUZ se pot admite dezmembrari sau alipiri.

Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

Suprafețele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituți de trecere.

 • 4.4.2.      Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcției se va avea în vedere:

Protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

SzS

Regimul de înălțime al construcției este de maxim P - parter inalt.

Înălțimea maximă la cornișă a construcției este de 8.00m, iar la coama inălțimea maximă de 10.00m.

LEVANT PROJECT

SzU

Regimul de înălțime al construcției este de maxim P. Înălțimea max = 6.00m;

Înălțimea max a constructiilor amplasate in cadrul subzonelor de utilitati, nu va ajunge limita maxima de 6m, deoarece acestea au un regim de inaltime maxim P si este vorba de constructii destinate utilitatilor. Inaltimea maxima de 6m este propusa pentru corpurile de iluminat si alte elemente supraterane specifice utilitatilor.

In cazul amplasarii constructiilor pe limita de proprietate in cadrul subzonei de utilitati, va fi necesar acordul vecinilor conform Legii 50/2001.

 • 4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor SzS +SzU

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

Sunt permise culori specifice firmelor ce își desfășoară activitatea în clădirile respective.

Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziția și dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

 • 4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

Procentul de ocupare (P.O.T.) a terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului.

In cazul prezentului regulament:

SzS

POT max :                 35%

CUT max :                    0.35

SzU

POT max :                 50%

CUT max :                    0.5


 • 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

  • 4.5.1. Parcaje

SzS

Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din

H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Conform acestuia, este necesar un loc de parcare la 40 m2 suprafata desfaurata a constructiei - spatiu comercial la suprafata desfasurata de peste 2000 m2, ceea ce inseamna un minim de 50 locuri de parcare.

Se propune un nr de 103 locuri de parcare amenajate in incinta, la sol, dintre care 3 sunt destinate persoanelor cu handicap si 2 pentru mama si copilul. Locurile destinate persoanelor cu handicap se vor realiza conform prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Aceste locuri vor deservi supermarketul si serviciile de comert propuse pe zona reglementata.

Se propune zona de andocare si platforma de intoarcere pentru tiruri, in dreptul accesului de pe strada propusa prin HCL 458/2018, profil stradal PTT1.

Conform Avizului Comisiei de Circulatie, la faza de AC se va prevedea amenajarea unei statii taxi de utilitate publica, precum si rastel pentru biciclete, totodata toate amenajarile rutiere precum si dotarile tehnico - edilitare necesare pentru deservirea obiectivului, ce se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

SzU

Nu este cazul.

 • 4.5.2.      Spații verzi și plantate SzS si SzU

Spatiile verzi minime au fost dispuse independent pe cele doua parcele:

Spatiul verde de pe SzS reprezinta 20% din suprafata, respectiv 1800,8mp, iar spatiul verde de pe SzU reprezinta 20% din suprafata parcelei, respectiv 60 m.

Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate.

Se va acorda atenție reconstrucției ecologice după încheierea lucrărilor de construcție, constând în: plantații de aliniament, grupuri de arbori izolați, aranjamente peisajere cu arbuști, partere florale, gazon.

La nevoie, in zona verde pot fi amplasate mijloace publicitare necesare, retele de utilitati, constructii subterane si echipamente pentru utilitati..

Totemul publicitar/panoul publicitar se va amplasa in zona de parcaje sau pe spatiul verde.

 • 4.5.3.      Împrejmuiri SzS

Se recomanda a nu se imprejmui terenul pe laturile dispuse la cele doua strazi.

Daca se doreste delimitarea aceasta poate fi facuta prin amenajarea spatiului verde, borduri sau jardiniere.

Pe laturile de Sud-Vest si Sud-Est se recomanda a se imprejmui terenul cu gard transparent, cu o zona de soclu de maxim 0.60 m inaltime si gard transparent de maxim 1.80 m inaltime sau din elemente metalice transparente discontinue, ori cu jardiniere de plante.

Aceste elemente vor fi discontinue.

SzU

Se recomanda a nu se imprejmui spre strada terenul.

Pe laturile de Sud-Vest si Sud Est se recomanda a se imprejmui terenul cu gard transparent, cu o zona de soclu de maxim 0.60 m inaltime si gard transparent de maxim 1.80 m inaltime sau din elemente metalice transparente discontinue, ori cu jardiniere de plante.

Aceste elemente vor fi discontinue.

 • 4.5.4. Gestionarea deșeurilor

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un deponeu de gunoi autorizat. Platforma deseuri menajere va fi pozitionata tinandu-se cont de pozitia supermarketului, astfel incat sa nu afecteze circulatia pietonala si accesele auto.

Sef de proiect,


Arh.MIRON SUTEU


Verificator

Arh. CARMEN FALNITA

ROMANIA                              Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-001038/30.01.2020

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

30.01.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ȘI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ȘI FAȚADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ȘANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr, UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele -asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor ari. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-001038/30.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire supermarchet Lidl și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare de șantier, Str. Nicolae Andreescu, CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timișoara, beneficiar LIDL ROMANIA SCS, proiectant Levant Project SRL, proiect nr, 45/2019, conform certificatului de urbanism nr. 918/20.03.2019,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal „Construire supermarchet Lidl și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare de șantier", Str. Nicolae Andreescu, CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, anexate documentației, rezultă următoarea situație juridică:

 • -   Cartea funciară nr. 447321 Timișoara nr. cadastral 447321 (datat 08.01.2020), referitoare la Imobilul teren intravilan în suprafață de 2179 mp, categorie de folosință „arabil", "teren pentru locuințe”, este proprietatea SC Lomas Serv SRL. Este notat antecontractul de vânzare cumpărare până la data de 03.03.2020 în fav. Lidl Romania, CIF 15300120. Cu privire la sarcini asupra imobilului, este notat dreptul de ipotecă legală în valoare de 500000 Euro în fav. Lidl Romania CIF 15300120

 • -   Cartea funciară nr. 447320 Timișoara nr. cadastral 447320 (datat 08.01.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 2179 mp, categorie de folosință „arabil”, “teren pentru locuințe", este proprietatea SC Lomas Serv SRL. Este notat antecontractul de vânzare cumpărare până la data de 03.03.2020 în fav. Lidl Romania, CIF 15300120. Cu privire la sarcini asupra imobilului, este notat dreptul de ipotecă legală în valoare de 500000 Euro avans achitat în fav. Lidl Romania CIF 15300120

 • -   Cartea funciară nr. 447319 Timișoara nr. cadastral 447319 (datat 08.01,2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 2178 mp, categorie de folosință „arabil”, "teren pentru locuințe”, este proprietatea SC Lomas Serv SRL. Este notat antecontractul de vânzare cumpărare până la data de 03.03.2020 în fav. Lidl Romania, CIF 15300120, precum și interdicție de înstrăinare și grevare în rangul încheieriii 43883 din 01.03.2019 în fav. Lidl Romania CIF 15300120.. Cu privire la sarcini asupra imobilului, este notat dreptul de ipotecă legală în valoare de 500000 Euro în rangul încheierii 43883 din 01.03.2019 în fav. Lidl Romania CIF 15300120

 • -   Cartea funciară nr. 447318 Timișoara nr. cadastral 447318 (datat 08.01.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 300 mp, categorie de folosință „arabil", “teren pentru utilități", este proprietatea SC Lomas Serv SRL. Este notată promisiune bilaterală de vânzare cumpărare până la data de 03.03.2020 în fav. Lidl Romania, CIF 15300120, precum și interdicție de înstrăinare și grevare în favoarea aceleiași persoane juridice. Cu privire la sarcini asupra imobilului, este notat dreptul de ipotecă legală în valoare de 500000 Euro în fav. Lidl Romania CIF 15300120

- Cartea funciară nr. 447317 Timișoara nr. cadastral 447317 (datat 08.01.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 2465 mp, categorie de folosință „arabil", "teren pentru servicii și instituții publice", este proprietatea SC Lomas Serv SRL. Este notat antecontract de vânzare cumpărare până la data de 03.03.2020 în fav. Lidl Romania, GIF 15300120, iar cu privire la sarcini asupra imobilului, este notat dreptul de ipotecă legaiă în valoare de 500000 Euro în fav. Lidl Romania GIF 15300120

Prin adresa nr. SC2019-21266/12.09.2019 a Municipiului Timișoara - Biroul Contencios, transmisă beneficiarului documentației, se menționează faptul că nu figurează litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobilele ce fac obiectul prezentei documentații și înscrise în cărțile funciare mai sus individualizate, iar prin adresa nr. CT2019-4707/19.07.2019 se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul retrocedării conform Legii nr. 10/2001. Potrivit adresei nr. DO2019-001510/19.07.2019 se menționează faptul că un număr de trei parcele din vechea înscriere cadastrală tip Sarmeș se suprapun cu părți din cărțile funciare individualizate prin prezenta documentație, acestea făcând obiect al cererii de revendicare conform Legii nr. 247/2005, admisă, însă, neexistând posibilitatea retrocedării pe vechiul amplasament și refuzând terenuri în compensație, în prezent figurează litigiu pe rolul instanței judecătorești.

Având în vedere Declarația dată în fața notarului public și autentificată sub nr. 29/15.01.2020 a SPN Lăpădat Maria și Velciov Răzvan-Lucian prin care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor reglementate prin prezentul Plan urbanistic zonal și-a exprimat acordul privind proiectul realizat în acest sens,

în considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conținutul dreptului de proprietate privată - "(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

(2) în condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după caz," coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil "în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară”.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ("avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților"),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-001038/30.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire supermarchet Lidl și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare de șantier", Str. Nicolae Andreescu, CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având drepturi reale asupra terenului.                                  <

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „„Construire supermarchet Lidl și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare de șantier”, Str. Nicolae Andreescu, CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Adriana


1TAN


PLAN DE ACȚIUNE

în vederea implementării investițiilor propuse prin Planul UrbanisticZonal„CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL"

Generat de imobiluETEREN, str. Nicolae Andreescu Beneficiar:SC LIDL ROMANIA SCS


IdentificatprinCF447321, CF447320, CF447319, CF447318, CF447317

ConformAvizuluideoportunitatenr.31 dindatade04.07.2019


SCLOBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

Nr.

Crt.

Denumireaobiectivelordeutilitatepublică, operațiunilorcadastraleșinotarialeșia investițiilor propuse 1

Evaluarea estimativă a costurilor

Responsabilul finanțării

Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada preconizată)

1

Alimentare cu energie electrica

290.000 RON

Investitorul

2019-2021

2

Alimentare cu apa/canal

25.000 RON

Investitorul

2019-2021

3

Operațiuni cadastrale dezlipire, unificare

5.000 RON

Investitorul

2019-2021

4

Trecere in domeniul public a terenului afectat de drum

500 RON

Proprietarul terenului

2019-2021

Observație:

Sevormenționa:efectuareaoperațiunilorcadastraleșinotarialedupăaprobareaP.U.Z.(dezlipireparcere7i bulare,trecere^î/idomeniulpub terenurilor prevăzute prin P.U.Z.), în corelare cu etapele de proiectare, obținere a autorizațiilor de construire și execuție a lucrărilor zde investiții

publicepropuseînP.U.Z.șicustabilirearesponsabilitățiipentrufiecareacțiuneînparte.pagina v


ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL CERTIFICĂRI SI AUTORIZĂRI

Nr. UR2019-013929/28.10.2019

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ - "Construire supermarket LIDL”;

Amplasament: str. Nicolae Andreescu, Timișoara;

Beneficiar: SC LIDL ROMANIA SCS;

Proiectant: SC Levant Project SRL

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.UZ. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 05.09.2019 - 29.09.2019.

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Direcția Urbanism, a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

Str. Constantin Daniel nr: 3,3A,5,5A,7,7A,9,ml 1,13,15,19,21,23,25,27-Proprietar Imobil ;

 • -  Str.Nicolae Andreescu nr :36,36A,36B,44,46,48,50,47,49,51,53,55,57,59,63,63A-Proprietar imobil;

 • -   Str.Agronomiei nr. 1 -Proprietar imobil;

 • -   Str.Aurel Buteanu :2,4,6,8-Proprietar imobil

Documentația disponibilă la Direcția Urbanism, a fost consultată de o singura persoana interesata.

La intalnirea cu proiectantul, SC LEVANT PROJECT SRL organizata in data de 24.09.2019, intre orele 14.00 - 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, la sediul PMT - Direcția Urbanism, s-au prezentat 3 persoane interesate, care a făcut obiecții cu privire la ,"fiind o zona rezidențiala , realizarea magazinului Lidl v-a duce la o supraaglomerare as trazii Nicolae Andreescu, zgomot suplimentar de la generatoare, exista un asemenea magazin la 1,5Km, se justifica o astfel de investiție???; cu privire la relocarea amplasamentului de servicii de aproximativ 310 mp-solicitam reglementrea precisa privind regimul de inlatime si amplasarea pe parcela, ca h-de 6m sa fie permis doar pentru corp de iluminat de exemplu, nu pentru prefabricate-amplasate pe limita!;sa fie reglementat in partea scrisa zona de amplasare a activitatilor S2U3. In acest moment, prin Avizul de Oportunitate se da posibilitatea construririi pana la 6m inaltime, fara a se preciza distanta fata de limite, se poate menționa acordul vecinilor in cadrul cosntruirii pe limita de proprietate".

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL CERTIFICĂRI SI AUTORIZĂRI

S-au formulat sugestii si obiecții din partea publicului cu privire la aceasta investiție, atat din partea persoanei care a consultat documentația in perioada informării si consultării publicului, cat si prin adrese inregistrate pe mail - ul Biroului Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ - dezvoltareurbanaffiprimariatm.ro.

La toate aceste sugestii si obiecții din partea publicului, proiectantul documentației PUZ ,, Construire supermarket LIDL", str.Nicolae Andreescu Timișoara, a răspuns prin adresa înregistrată cu nr.SC2019-025607/09.10.2019.

Conform acestui raspuns”solutia propusa respecta si nu depășește indicii urbanisticii POT, CUT, aprobat prin HCL 458/2018. Conform aviz Comisia de Circulație DT2019-004326/14.06.2019 si DT2019-004742/29.07.2019,accesul pe parcela se realizează atat din str.N.Andrescu cat si din strada propusa prin aprobarea HCL458/2018 si HCL 121/2017 cu un profil stradal de 13,75 m din care 7m carosabil si 2.50 m banda de stocare pentru accesul in parcare. Pentru accesul marfa pe parcela studiata se va obține, ulterior aprobării PUZ-lui autorizație de liber acces in zona cu restricții de tonaj. In ceea ce privește profilul si extinderea străzii Bacalbasa, aceasta a fost preluta din Etapa 3 propunere PUG in lucru, PT47-12,5 m din care 6.50 m carosabil. Studiul de trafic nu este necesar deoarece a fost obtinut avizul fvaorabil al comisiei de circulație cu nr.DT2019-004326/14.06.2019 si nr.DT2019-004742/29.07.2019. Se vor respecta toate cerințele si masurile solicitate de către Agenția Naționala de Protecția Mediului Timișoara. Zona verde minima este reprezentata pe planșa A04. Construirea magazinului Lidil din strada N.Andreescu ar urma sa deservească locuitorii din zona Freidorf. Soluția propusa PUZ_Construire supermarket Lidl”, vizeaza extinderea zonei de servicii regelementata anterior prin HCL 458/13.09.2018. Inaltimea maxima a construcțiilor amplasate in cadrul subzonei de utilitati (3), (conf.plansa "A03 regelementari"), nu va. ajunge limita maxima de 6m-, deoarece acestea au un regim de inaltime maxim P si este vorba de construcții destinate utilităților.Inaltimea maxima de 6m este propusa pentru corpurile de iluminat si alte elemente supraterane specifice utilităților, observație ce va fi specificata in Regulamentul de Urnbanism. In cazul amplasării construcțiilor pe limita de prorpietate in cadrul subzonei de utilitati (3), va fi necesar acordul vecinilor conform Legii 50/1991 rep si act.”.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului,, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal -,, Construire supermarket LIDL ” str.N.Andreescu Timișoara, beneficiar SC LIDL ROMANIA SCS, proiect nr.45/2019, elaborat de SC LEVANT PROJECT SRL, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

Red - E.S. - 22 21


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

str. Nicolae Andreescu


 

 

FOAIE  DE  CAPĂT

 

 

 

Denumire proiect     :           PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

 

Nr. proiect                  :

 

Faza                           :

 

Beneficiar                  :

45/2019

 

PUZ

 

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

 

 

CUI : 15300120

Str. Industriilor, nr.19, sat Chiajna, jud. Ilfov

Amplasament          :

jud.Timis, mun.Timisoara, str.Nicolae Andreescu, CF    447321,    NR.TOP    447321,    CF    447320,

 

NR.TOP

 

447320,    CF    447319,    NR.TOP    447319,    CF

NR.TOP 447318, CF 447317, NR.TOP 447317;

447318,

Proiectant general   :

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.

arh. MIRON SUTEU

 

 

 

Proiectant specialitate:        S.C. GENIUS LOCCI S.R.L.

arh. CARMEN FALNITA

 

 

Proiectant edilitare:              S.C. HAL PRO S.R.L.

ing. ALIN COSA

 

 

Proiectant drumuri:              S.C. LONGHERSIN  S.R.L.

 dr. ing. HERMAN CRISTIAN

 

 

 

Data elaborării          :           Ianuarie 2020


 

 

FOAIE  DE  RESPONSABILITĂȚI

 

 

 

 

 

Proiectant generaL:             S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.

arh. MIRON SUTEU

 

 

 

 

 

Proiectant specialitate:        S.C. GENIUS LOCCI S.R.L.

arh. CARMEN FALNITA

 

 

 

 

 

Proiectant edilitare:               S.C. HAL PRO S.R.L.

ing. ALIN COSA

 

 

 

 

 

 

 

Proiectant drumuri:              S.C. LONGHERSIN  S.R.L.

           dr. ing. HERMAN CRISTIAN


 

 

BORDEROU GENERAL

A.            PIESE SCRISE

 

Foaie de capat

Lista de responsabilităţi Borderou general

 

Memoriu general

 

1.    Introducere

1.1.  Date de recunoastere a documentatiei

1.2.  Obiectul lucrarii

1.3.  Surse de documentare

 

2.    Stadiul actual al dezvoltarii

2.1.  Evolutia zonei

2.2.  Incadrare in localitate

2.3.  Vecinatati si limite

2.4.  Situatia juridica a terenului

2.5.  Elemente ale cadrului natural

2.6.  Circulatia

2.7.  Ocuparea terenurilor

2.8.  Echiparea tehnico edilitara

2.9.  Probleme de mediu

2.10.  Optiuni ale populatiei

 

3.    Propuneri de dezvoltare urbanistica

3.1.  Concluzii ale studiilor de fundamentare

3.2.  Prevederi ale PUG, inscrierea in programele PUG

3.3.  Valorificarea cadrului natural

3.4.  Modernizarea circulatiei

3.5.  Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

3.6.  Dezvoltarea echiparii edilitare

3.7.  Protectia mediului

 

 

4.    Concluzii

 

Anexe : Certificat de urbanism nr.918/20.03.2019 Plan de situatie – anexa la C.U.

 

Regulament local de urbanism (R.L.U.)


 

 

 

 

B.            PIESE DESENATE

 

TOPOGRAFIE

1. Ridicare topo vizata OCPI

 

ARHITECTURĂ

 

1.  PLAN INCADRARE                                                                                                pl. nr. A.01

2.  PLAN SITUATIE EXISTENT                                                                                  pl. nr. A.02

3.  PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE                                                               pl. nr. A.03

4.  PLAN MOBILARE                                                                                                  pl. nr. A.04

5.  PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR                                                             pl. nr. A.05

6.  RANDARI VOLUMETRICE                                                                                   pl. nr. A.06

7.  STUDIU DE CVARTAL                                                                                          pl. nr. A.07

8.  CIRCULATII                                                                                                           pl. nr. A.08

9.  PUZ-uri APROBATE IN ZONA                                                                               pl. nr. A.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

arh. MIRON SUTEU

arh. Bianca Penciu arh. Ioana Petruti arh. Luiza Dan


 

 

MEMORIU GENERAL

 

1.   INTRODUCERE

1.1.   Date de recunoaștere a documentației

Denumire proiect     :         PUZ –CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE  LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

 

Nr. proiect                  :           45/2019

 

Faza                           :           PUZ

 

Beneficiar                  :           S.C.LIDL ROMANIA S.C.S.

CUI : 15300120

Str. Industriilor, nr. 9, sat Chiajna, jud. Ilfov

 

Amplasament           :           jud.Timis, mun.Timisoara, str.Nicolae Andreescu

CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320,

CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP  447318,

CF 447317, NR.TOP 447317;

 

Proiectant general   :           S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.

arh. MIRON SUTEU

 

Proiectant specialitate:        S.C. GENIUS LOCCI S.R.L.

arh. CARMEN FALNITA

 

 

1.2.     Obiectul lucrarii

Prezenta documentatie in faza PUZ, s-a elaborat la comanda initiatorului S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. in vederea reglementarii modului de realizare a unui magazin de tip supermarket pe amplasamentul din Timisoara, str Nicolae Andreescu.

Stabilirea conditiilor de sistematizare urbane sunt necesare in vederea autorizarii obiectivelor viitoare de investitie: construire magazin de tip supermarket cu zona de comert/servicii, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasarea panouri publicitare pe teren proprietate privata si pe fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate si organizare de santier, etc. In vederea realizarii prezentului PUZ, s-a emis Certificatul de Urbanism nr.918 din 20.03.2019 si avizul de oportunitate nr 31 din 04.07.2019

Referitor la necesitatea existenței unui alt Magazin Lidl în zonă, Societatea Lidl România a decis oportunitatea construirii unui alt magazin la distanța de 1,5 km față de

magazinul din Piața Prahova în urma unor analize economice și demografice bine fondate. Zona de influență (zona din care provin clienții) a magazinului propus din Strada Andreescu nu interferează cu cea a magazinului din Piața Prahova. Magazinul din Strada Nicolae Andreescu ar urma sa deservească locuitorii din zona Freidorf.

Propunerea PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, CU ZONA DE COMERT/SERVICII SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE  TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER, vizeaza extinderea zonei de servicii reglementata prin HCL 458/13.09.2018, respectand toate conditiile impuse prin CU nr.918 din 20.03.2019 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara, precum si legislatia in vigoare.

Solutia propusa respecta si nu depaseste indicii urbanistici maximali aprobati prin HCL 458/13.09.2018, POT max = 55% si CUT max = 0.55, de aceea prin avizul de oportunitate nr.31 din 04.07.2019, a fost aprobata solutia ce propune POT max = 35% si CUT max = 0.35.

Zona care face obiectul prezentei documentatii este amplasata in intravilanul mun. Timisoara, in partea de sud-vest, in cartierul Freidorf, terenul ce se reglementeaza, avand o suprafata de 9304 mp,identificat prin CF 447321 (2182 mp), NR.TOP 447321, CF 447320 (2179 mp), NR.TOP   447320, CF 447319 (2178 mp),NR.TOP 447319, CF 447318 (300), NR.TOP 447318, CF 447317 (2465 mp), NR.TOP 447317, in proprietatea S.C. LOMAS SERV S.R.L., intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conevntie, cota 1/1 si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala.

 

Folosinta actuala – teren arabil intravilan.

 

1.3.     Surse de documentare

 

Pentru intocmirea documentatiei au fost luate in considerare urmatoarele:

-  date conţinute în piesele scrise şi desenate ale Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara:

-  PUZ aprobat prin HCL nr. 458/13.09.2018;

-  Ridicare topografică efectuata în zonă;

-  Studiu geotehnic intocmit la cererea beneficiarului;

-  Raportul de evaluare arheologica de teren Timisoara-Freidorf.

 

2.      STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

 

2.1.     Evolutia zonei

 

Studierea țesutului urban existent în zonă face posibilă observația potrivit căreia zona a evoluat dominată de locuințe individuale, cu precădere la nivel P în etapa inițială, in partea vestica. Ulterior, în perioada dezvoltărilor din anii regimului comunist, în zonă au inceput a se dezvolta unități de locuințe în regim de înălțime P+M, P+E. In partea estica a zonei s-au dezvoltat unitati industriale, in special de-al lungul Caii Sagului.

Proiectul propus vine in sprijinul valorificarii zonei prin reglementarea de zona comerciala/servicii.


 

 

2.2.     Incadrare in localitate

 

Terenul se situeaza la limita intravilanului, in partea sud-vestica a municipiului Timisoara, în apropierea arterei majore de circulatie auto, Calea Sagului, in cartierul Freidorf.

Suprafaţa totală cuprinsă între limitele cadastrale este de 9304mp, fiind însrisă in CF 447321 (2182 mp), NR.TOP 447321, CF 447320 (2179 mp), NR.TOP  447320, CF 447319 (2178 mp), NR.TOP 447319, CF 447318 (300), NR.TOP 447318, CF 447317 (2465 mp), NR.TOP 447317, in proprietatea S.C. LOMAS SERV S.R.L. intabulare,  drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota 1/1 si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala.

Terenul, proprietatea beneficiarului prin antecontracte de vanzare-cumparare a fost reglementat prin PUZ aprobat prin HCL nr.458/2018 si insumeaza 5 parcele identificate cu 1,2,3,4,5, in PUZ aprobat, respectiv loturile cu nr top. 447317, 447318, 447319, 447320, 447321.

Delimitarea parcelelor si incadrarea terenului studiat este conform planselor anexate in partea desenata.

 

2.3.     Vecinatati si limite

Terenul are o formă neregulată și prezintă ca limite definite următoarele:

-    Sud-vest: teren privat - locuinte;

-    Nord-vest: Strada Nicolae Andreescu

-    Nord-est: strada nou propusa

-    Sud-est: teren privat - neconstruit

Terenul reglementat este situat intr-o zona cu functiunea predominanta de locuire individuala. Distanta de la limita de proprietate fata de cea mai apropiata locuinta este de 15,5 m directia Nord-Vest, la Sud –Vest 15.4 m, Nord-Est 23.58m, conform plansa nr  ”A01  Plan de incadrare”. Interventia propusa nu afecteaza locuintele existente.

 

2.4.     Situatia juridica a terenului

Terenul ce face obiectul PUZ se afla in proprietatea S.C. LOMAS SERV S.R.L. intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota 1/1 si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala.

Terenul este liber de constructii si este salubru.

 

2.5.     Elemente ale cadrului natural

Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural.

Nu exista vegetatie (copaci, pomi) ce necesita a fi pastrata sau protejata si nici canale de desecare. Pe teren exista doar vegetatie spontana.

Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata.

 

Date generale

Timișoara este așezată în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a râurilor Timiș și Bega. Privit în ansamblu, relieful zonei Timișoara este de o remarcabilă


 

monotonie, netezimea suprafeței de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu, însă, relieful orașului și al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularități locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuși modeste, care nu depășesc nicăieri 2–3 m.

Cartierul Freidorf, in care se afla terenul studiat prezinta o zonă de câmpie joasă și șes,unde predomină cernoziomurile și solurile aluviale, iar pânza freatică se află la un nivel foarte ridicat, aceasta găsindu-se la o adâncime de circa 3 m.

Între terasamentul căii ferate ce duce spre Cruceni și digul canalului Bega, terenul este și în prezent foarte mlăștinos.

Terenul este plat, cu denivelari minore si este ocupat de o zonă verde neamenajată reprezentată de vegetație spontană.

In prezent nu exista spatii verzi si nici spatii cu plantatii de protectie.

 

Seismicitatea

Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condiţiile locale de teren studiat in localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea de îngheţ este de 0,60 – 0,70 m (conform STAS 054/77). Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin:

·         temperatura aerului:

-    media lunara minima: - 1oC in ianuarie;

-    media lunara maxima: + 20 ... 21 oC in iulie - august;

-    temperatura minima absoluta: - 35,3 oC;

-    temperatura maxima absoluta: + 40,0 oC;

-    temperatura medie anuala: + 10,9 oC;

·         precipitatii:

-   media anuala: 631 mm;

·         vantul

-   predominant din sectorul vestic - 15%.

 

2.6.     Circulatia

 

Accesul auto pe teren se face de pe drumul asfaltat Str. Nicolae Andreescu, cat  si de pe drumul propus prin PUZ-ul aprobat conform HCL 458/13.09.2018 “Dezvoltare zona de locuinte colective cu functini complementare”.

 

2.7.     Ocuparea terenurilor

 

Principalele caracteristici ale functiunilor ce cupa zona studiata

Situl face parte dintr-un cvartal neomogen, cu o ocupare a terenului variabila, functiuni variate, diferite regimuri de inaltime. Functiunea dominanta este cea de  locuire.


 

Gradul de ocupare al terenului cu fond construit

In prezent terenul este liber de constructii.

 

Asigurarea cu spatii verzi

Terenul studiat nu are spaţii verzi amenajate, spatiile libere fiind în prezent teren arabil cu vegetatie spontana si se afla intr-o zona reglementata prin PUZ aprobat prin HCL nr. 458/13.09.2018. Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaţii, se propune asigurarea unui procent de minim 20% spaţiu verde compact din totalul suprafeţei terenului.

 

2.8.     Echiparea tehnico edilitara

 

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordare la reteaua existenta a orasului.

Alimentarea cu energie termica se va  realiza prin racordare la reteaua existenta a orasului.

Alimentarea cu apa cat si canalizarea se va realiza prin racordare la retelele existente ale orasului.

Salubrizarea se va realiza prin contractarea unor servicii specializate colectare deseuri.

 

2.9.     Probleme de mediu

 

Relaţia cadrul natural – cadrul construit

Terenul este ocupat de o zonă verde neamenajată reprezentată de vegetație mica spontană. Se va asigura un balans optim intre suprafata ocupata de constructie si suprafata rezervata spatiului verde.

Folosinta actuala: conform PUZ aprobat prin HCL 458/2018 terenul este situat

într-o zona de locuinte colective cu functiuni complementare.

Riscuri naturale/antropice: nu este cazul.

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona: prin realizarea planului nu vor exista riscuri pentru zona.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie: nu au fost identificate monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice în perimetrul vizat. .

Evidentierea potentialului balnear si turistic: nu e cazul.

 

2.10. Optiuni ale populatiei

 

Terenul studiat este proprietate privata.

Legea nr.52/2003 privind transparenta decizitionala in administratia publica facliteaza accesul populatei la luarea deciziilor in administratia publica la consultarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanismului, propunerile acestora fiind analizate si integrate corespunzator in aceste documentatii.

Consultarea populatiei se realizeaza prin anunturi publice, in diferite faze de elaborare si dezbatere publica.


 

Intalnirea cu proiectantul a fost organizata in data de 24.09.2019, intre orele 14:00-15:00 la Sediul Primariei Municipiului Timisoara – Directia de Urbanism. Ulterior acestei intalniri, s-au raspuns observatiilor aduse din partea vecinilor, iar raportul final rezultat acestei intalniri este unul favorabil.

 

3.      PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1.     Concluzii ale studiilor de fundamentare

Dezvoltare urbană

Certificatul de Urbanism nr. 918/20.03.2019 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara a fost emis in baza PUZ aprobat prin H.C.L nr.458/2018 - „Dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa Timisoara.

Conform PUZ aprobat prin HCL nr 458/2018, exista 5 parcele care se reglementeaza prin prezentul PUZ. Patru dintre acestea, respectiv Nr top 447317, 447319, 447320, 447321 se vor unifica si vor fi reglementate prin noul PUZ pentru construire supermarket si functiunile aferente acestuia. Ce-a de-a cincea parcela, respectiv Nr top.447318 isi pastreaza functiunea de subzona utilitati propuse precum si dimensiunile initiale si va fi translatata la limita dintre lot 1 (parcela nou formata din unificarea celor 4 loturi) si lot 3, respectiv parcela cu nr top 447322, conform plansa A.03 Reglementari urbanistice.

 

3.2.     Prevederi ale P.U.G in vigoare

 

Conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 458/2018, terenul reglementat este situat în intravilan, într-o zona de locuinte colective cu functiuni complementare.

 

3.3       Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantaţii care pună problema menţinerii acestora. Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

Terenul care face obiectul PUZ este teren proprietate privată, liber de construcții în intravilan.

Terenul nu are o valoare deosebită din punct de vedere al mediului. Se va asigura un echilibru optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

Suprafața de spații verzi amenajate va asigura procentul de minim 20% din suprafața terenului studiat. La nevoie in zona verde vor fi amplasate mijloace publicitare  necesare, retele de utilitati, constructii subterane si echipamente pentru utilitati.


 

3.4       Modernizarea circulaţiei

Circulație auto, velo

In ceea ce priveste accesul pe parcela, solutia propusa a obtinut avizul comisiei de circulatie cu nr.DT2019-005618/14.11.2019, aviz favorabil pentrul obiectivul studiat, conform planului de situatie anexat acestuia.

Conform acestui aviz accesul pe parcela studiat se poate realiza atat din strada Nicolae Andreescu (profil stradal PTT4 – 15.50m din care 7.00m carosabil) cat si de pe strada propusa prin aprobarea HCL 458/13.09.2018 si HCL 121.31.03.2017 (profil stradal PTT1 – 13.75m din care 7.00m carosabil si 2.50m banda de stocare pentru accesul in parcare).

Strada propusa prin HCL 458/13.09.2018 si HCL 121.31.03.2017 se va realiza conform Planurilor de actiune aprobate de Primaria Municipiului Timisoara.

Se propune realizarea a doua etape in ceea ce priveste accesul pe latura din strada secundara, conform comisei de circulatie. In prima etapa se va realiza accesul in partea nordica, in apropierea intersectiei cu str. Nicolae Andreescu, iar in cea de-a doua etapa se va realiza un alt acces, in vecinatatea subzonei de utilitati.

Pentru accesul marfa pe parcela studiata se va obtine, ulterior aprobarii PUZ-ului Autorizatie de liber acces in zone cu restrictii de tonaj. Tirurile nu vor stationa in parcarea aferenta spatiului comercial, acestea avand zona de andocare propusa in partea Est-Sudica a lotului, pe directia de Acces de pe strada secundara. Tirurile vor stationa doar pentru aprovizionare, conform Autorizatie de liber acces in zone cu restrictii de tonaj.

In ceea ce priveste profilul si extinderea strazii Bacalbasa, aceasta a fost preluata din Etapa 3 propunere PUG in lucru, PT47 -12,5m din care 6.50m carosabil.

Studiul de trafic nu este necesar deoarce a fost obtinul aviz favorabil nr. .DT2019-005618/14.11.2019 al comisiel de circulatie.

 

Parcări

Pe parcela vor fi asigurate locuri de parcare suficiente care sa deserveasca personalului si clientilor supermarketului LIDL, a serviciilor de comert si a zonei de servicii pentru supermarket LIDL si va fi gandit accesul camioanelor pentru aprovizionarea supermarketului. Se propune un nr de 103 locuri de parcare, dintre care 3 destinate persoanelor cu dizabilitati si 2 pentru ”mama si copilul”.

 

Circulaţia pietonală

Circulația pietonală pe parcela nu este momentan accesibila, ea va fi ulterior amenajata.

 

3.5       Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Funcțiunea propusă pentru zona studiată este spatiu comercial – construire supermarket LIDL cu zona de comert/servicii. Terenul studiat de pe str. Nicolae Andreescu, face parte din intravilanul Municipiului Timişoara şi din teritoriul administrativ al acestuia, având ca proprietar SC LOMAS SERV SRL si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala. Amplasamentul, înregistrat prin CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP 447318, CF 447317, NR.TOP 447317, cu o suprafață de 9304 mp, va fi zonificat astfel:

-                                      zonă alocată spatiului comercial – construire supermarket LIDL + servicii de comert

-                                      zonă de utilități pentru supermarket LIDL

-                                      zonă de utilități pentru zonă-conf PUZ probat

-                               zonă alocată circulației auto, pietonale și parcajelor

-                               zonă verde min 20%

Pe parcela nou creata prin unificarea celor 4 loturi reglementate cu destinatia de spatiu comercial si functiuni complementare acestuia si alipirea celui de-al cincilea lot, destinat functiunii de utilitati pentru zona, conf PUZ aprobat prin HCL 458/2018, se propun 2 loturi, celelalte loturi reglementate prin PUZ aprobat prin HCL 458/2018, raman neschimbate.

 

Cele 2 loturi propuse sunt impartite astfel:

 

SzS – parcela pentru Construire Supermarket LIDL, cu zona proprie de utilitati, pozitionata in vecinatatea subzonei de utilitati preluata din PUZ aprobat prin HCL 458/2018 si repozitionata prin PUZ-ul prezent;

 

SzU – Subzona de utilitati pentru zona, preluata din PUZ aprobat prin HCL 458/2018 si repozitionata prin PUZ-ul prezent.

 

INDICATORI URBANISTICI

 

Existent

Suprafata teren studiat (teren arabil intravilan):                9304 mp

- 100%

SzS        – Dotari servicii confrom PUZ aprobat:                2465 mp

- 26.50%

SzL        – Locuire colectiva si functiuni complementare

 

conform PUZ aprobat:                                                           6539 mp

- 70.28%

SzU       Zona utilitati:                                                       300 mp

- 3.22%

Propus

 

SzS        - Construire supermarket LIDL propus cu

 

zona de utilitati pentru deservirea supermarketului:         9004 mp

- 96.78%

SzU       - Subzona utilitati propuse 1 conf PUZ aprobat:    300 mp

- 3.22%

 

 

 

 

Bilant teritorial din Stotal:                                    100% - 9304 mp

Sconstructii

Max 35% - 3256,4 mp

Sverde

Min 20% - 1860,8 mp

Scirculatii

Max 45% - 4186,8


 

SzS – Construire supermarket LIDL + construire servicii comert – cu zona pentru utilitati tehnico-edilitare a spatiilor comerciale.

 

POT max :

 

35%

CUT max :

 

0,35

Regim max de inaltime :

 

P – parter inalt

Inaltimea max la coama:

 

10 m

 

Inaltimea max la cornisa:

 

8 m

 

Retrageri zona implant:

-                                      latura NV cu acces str. Nicolae Andreescu : 0.00 m

-                                      latura NE cu acces de pe PPT1: min 3.00 m

-                                      latura SE: min 3.00 m

-                                           latura SV: H/2 - min 4.00m

 

SzU Subzona utilitati propuse – pentru zona, conf. PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

 

POT max :                                                                                       50%

CUT max :                                                                                       0.5

Regim max de inaltime :                                                             P

Inaltimea max:                                                                               6 m

 

Înălţimea max a constructiilor amplasate in cadrul subzonelor de utilitati, nu va ajunge limita maxima de 6m, deoarece acestea au un regim de inaltime maxim P si este vorba de constructii destinate utilitatilor. Inaltimea maxima de 6m este propusa pentru corpurile de iluminat si alte elemente supraterane specifice utilitatilor.

In cazul amplasarii constructiilor pe limita de proprietate in cadrul subzonei de utilitati (3), va fi necesar acordul vecinilor conform Legii 50/2001.

 

SzS

-                               Spatiu comercial cu zona de comert/servicii

-                               Parcaje la sol pentru deservirea supermarket-ului LIDL, a serviciilor de comert si a subzonei de utilitati propusa pentru supermarket LIDL

-                               Spatii verzi

-        Constructii pentru echiparea tehnico – edilitara a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: bazine de retenție, rețele de utilități, amenajari si constructii necesare realizarii utilitatilor, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat, gaz metan și racordurile acestora la infra- structura urbană majoră etc.

-                               Imprejmuiri

-                               Platforme colectare deseuri menajere


 

-                                      In zona verde se permite amplasarea de mijloace publicitare necesare, retele de utilitati, constructii subterane si amplasare echipamente pentru utilitati.

 

SzU

-                                      Constructii pentru echiparea tehnico – edilitara a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: bazine de retenție, rețele de utilități, amenajari si constructii necesare realizarii utilitatilor, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat, gaz metan și racordurile acestora la infra- structura urbană majoră etc., in regim individual.

 

Prin PUZ-ul ce se reglementeaza, se propune reamplasarea subzonei de utilitati din pozitia initiala conform PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018, la limita cu lotul nr 3, din PUZ aprobat, identificat prin CF nr. 447322. Nu se intervine la nivel de suprafata propusa pentru aceasta subzona, ramanand suprafata de 300mp.

 

Înălţimea max a constructiilor amplasate in cadrul zonei si a subzonei de utilitati, nu va ajunge limita maxima de 6m, deoarece acestea au un regim de inaltime maxim P si este vorba de constructii destinate utilitatilor. Inaltimea maxima de 6m este propusa pentru corpurile de iluminat si alte elemente supraterane specifice utilitatilor.

Sunt interzise construcţiile care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împiedică buna desfăşurare, organizare şi dirijare a traficului de pe drumuri şi prezintă riscuri de accidente.

 

3.6       Dezvoltarea echipării edilitare

Alimentarea cu apa

Consumul de apa va consta in principal din consum menajer pentru angajati si pentru igienizarea spatiilor. Sistemul de alimentare cu apa propus este format dintr-un bransament la reteaua de alimentare cu apa a municipiului Timisoara existenta pe str. Nicolae Andreescu. Bransamentul se va realiza cu conducte de polietilena PE-ID, avand diametrul de 63 mm.

Bransamentul va asigura atat consumul menajre cat si refacerea rezervei de apa de incendiu proprie a obiectivului. Conductele vor fi pozate subteran, la o adancime de cca. 1,1-1,5 m in lungul strazilor. Debitul si presiunea necesare in retelele de distributie vor fi asigurate de statiile de pompare a municipiului.

 

Canalizarea

Canalizarea propusa se va face in sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

-                                      Ape uzate menajere

Apele uzate menajere colectate de pe parcela studiata vor fi evacuate in reteaua de canalizare a municipiului Timisoara existenta pe str. Nicolae Andreescu, prin intermediul unui racord de canalizare nou propus, racord ce va fi realizat din PVC-KG avand diamentrul de 250 mm.


 

Conductele de canalizare vor fi pozitionate obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutura de nisip de cca. 15 cm iar in lateral de 20 cm.

-                                      Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate, parcari, drumuri, trotuare, cladiri si zone verzi vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi si dirijate spre un bazin de retentie propus. Bazinul de retentie va avea un volum de 68 m3. Din acest bazin , apele pluviale vor fi utilizate pentru intretinerea spatiilor vezi prevazute, iar surplusul va fi descarcat controlat, gravitational sau prin pompare in reteaua de canalizare stradala, la 30 de minute de la terminarea precipitatiilor.

 

Rezulta volumul de apa pluviala colectat de la o ploaie:

Vcolectat = 67,94 m3

Volum de apa pluviala colectat anual este:

Vanual = 5 861,52 m3/an

 

Alimentarea cu energie electrica

 

Alimentarea cu energie electrică se va face prin solicitarea racordării locului nou de consum la rețelele electrice de interes public pentru transportul și distribuția energiei electrice, în conformitate cu HG90\2008 - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un post de transformare de rețea, proiectat și executat de către distribuitorul local de energie electrică.

Datele energetice stabilite în baza normativului I7\2011, capitolul 3, sunt următoarele:

-                Putere instalată - 740kW;

-                Ku (coeficient de utilizare) – 0.5;

-                Putere ceruta – 370 kW;

-                Ks (coeficient de simultaneitate) – 0.48;

-                Putere simultan absorbită: 177.6kW;

Din postul de transformare propus se va realiza reteaua LES 0.4kV până la fiecare FDCP propus. Lucrările se vor realiza în baza avizelor tehnice de racordare, în grija distribuitorului local de energie electrică.

 

Retele de telecomunicatii

 

Fiecare construcție se va racorda la rețelele de fibră optică prin extinderea rețelelor din zonă până la fiecare consumator. Fiecare obiectiv se va racorda la rețelele extinse prin fibră optică de tip single mode, de 6 perechi, pozată în tub gofrat de protecție, având punctul de delimitare la limita de proprietate. Fiecare obiectiv se va echipa cu un punct de conexiune, având punctele de delimitare în interiorul fiecărui obiectiv racordat.

Extinderea rețelelor se va face de către providerii de servicii.


 

Interdictii temporare

 

Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la găsirea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

 

3.7       Protectia mediului

 

Vor fi respectate toate cerintele si masurile solicitate de catre Agentia Nationala de Protectia Mediului Timisoara.

 

-Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversari,etc.)

Nu este cazul. Functiunea propusa in zona studiata nu reprezinta o sursa de poluare.

 

-Prevenirea producerii riscurilor naturale

In zona nu exista risc de calamitate.

 

-Epurarea si preepurarea apelor uzate

Nu este cazul.

 

-Depozitarea controlata a deseurilor

Ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati precum si deseuri rezultate din constructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv, respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr. 852/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

 

-Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone

verzi

Nu este cazul.

 

-Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

Nu este cazul.

 

-Refacere peisagistica si reabilitare urbana

Dupa finalizarea lucrarilor, va fi restabilit echilibrul ecologic al zonelor verzi, iar terenurile degradate in urma lucrarilor vor fi reamenajate, dezvoltand potentialul urbanistic  al zonei studiate.

 

-Valorificarea potentialului turistic si balnear

Nu este cazul.

 

-Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor edilitare majore.

Nu este cazul.


 

Criterii pentru determinarea efectelor semnificativ potentiale asupra mediului:

 

·               Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

 

-    Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

Se pune astfel în valoare potentialul zonei prin cresterea functionalitatii zonei din punct de vedere al extinderii zonei de functiuni complementare (comert). Astfel, se aduce un aport la dezvoltarea zonei.

 

-    Gradul in care Planul Urbanistic Zonal influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele care se integreaza sau care deriva din el

Planul Urbanistic Zonal stabileste amplasamentul ce urmeaza a fi edificat si incadrarea lui intr-o solutie de ansamblu pe intreaga zona, corelat cu cerintele economice actuale, cu modelarea arhitecturala, urbanistica si functionala a zonei potrivit exigentelor programului arhitectural.

Obiectul prezentului proiect il constituie realizarea unui Plan Urbanistic Zonal –

P.U.Z.   pentru dezvoltarea unei investitii private, construire supermarket, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare santier, conform Avizului de oportunitate nr.31 din 04.07.2019.

 

-    Relevanta planului pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspective dezvoltarii durabile

Prin propunerile studiate şi prezentate se asigură înscrierea proiectului în priorităţile de amenajare şi dezvoltare urbanistice.

 

-    Probleme de mediu relevante pentru P.U.Z.

- relatia cadru natural-cadru construit: in prezent regimul economic conform CU este: zona de locuinte colective cu functiuni complementare

-riscuri naturale/antropice: nu e cazul.

-monumente istorice/ale naturii/zone de protectie: nu au fost identificate monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice în perimetrul vizat.

-potential turistic: nu e cazul.

-modificarea temporara a peisajului prin depunerile temporare de sol vegetal pe amplasament pentru realizarea fundatiilor si a sistemelor centralizate de utilitati.

 

Managementul deseurilor

Ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati precum si deseuri rezultate din constructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv, respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr. 852/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.


 

Apa

Alimentarea cu apa va fi asigurata de bransarea la reteaua de alimentare cu apa a municipiului Timisoara, existenta pe str. Nicolae Andreescu.

Canalizarea menajera: canalizarea orasului.

Canalizarea pluviala: apele pluviale vor fi colectate vor fi trecute pintr-un separator de hidrocarburi dirijate spre un bazin de retentie si mai apoi surplusul va fi descarcat in canalizarea orasului.

Aerul

Implementarea planului nu va duce la o poluare a aerului.

 

Solul

Activitatea propusă in zona studiată nu reprezintă o sursă de poluare pentru sol.

 

Zgomotul si vibratiile

Implementarea planului nu va duce la o poluare fonica in zona. Pe perioada de realizare a lucrarilor se va respecta programul de lucru si se vor utiliza masini si echipamente performante.

Se va realiza un studiu fonic in urma caruia daca este cazul se vor adopta solutii cu privire la dimiuarea zgomotului pentru incadrarea in limitele legale.

 

Radiaţii

Atât lucrarile cât şi activităţile industriale propuse nu produc şi nu folosesc radiatii. Din acest motiv nu este necesara implementarea de masuri de protecţie împotriva radiatiilor.

 

-    Relevanţa P.U.Z. pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu

Zona studiată se înscrie din punct de vedere al zonificării funcţionale şi reglementărilor propuse, în propunerile de dezvoltare urbanistica conform avizului de oportunitate.

 

Gospodărirea subsţantelor toxice şi periculoase

Activitatile proiectate sunt nepoluante şi nu vor genera nici un fel de substante toxice sau periculoase, motiv pentru care nu necesita prevederea unor masuri speciale în acest scop.

 

Protecţia calităţii apelor

Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru PUZ, se propune realizarea unui bransament la reteaua existenta.

Se vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

 

Protectia calitatii aerului

In perioada de construire vor fi utilizate masini si echipamente performante. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreţinerea/repararea acestora se va face


 

doar prin intermediul unităţilor specializate autorizate.

 

Protectia solului

Pe perioada de realizare a planului se vor evita depozitarile necontrolate de deseuri. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreţinerea/repararea acestora se va face doar prin intermediul unităţilor specializate autorizate. Deseurile vor fi colectate selectiv si vor fi preluate de unitati specializate autorizate.

Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

-                   probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor;

Prin realizarea proiectului nu rezulta efecte negative asupra factorilor de mediu.

 

-                   natura cumulativa a efectelor;

Nu este cazul.

 

-                   natura transfrontiera a efectelor;

Nu este cazul.

 

-                   riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor);

Nu este cazul.

 

-                   marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate);

Nu este cazul.

 

-                valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

-            caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural:

Nu este cazul.

-            depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului:

Nu este cazul.

-            folosirea terenului in mod intensiv:

Nu este cazul.

-            efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international:

Nu este cazul.

 

4.            CONCLUZII-MASURI IN CONTINUARE

Soluția propusă nu afectează în vreun fel trăsăturile specifice ale zonei urbane din care face parte. Aceasta va completa pattern-ul zonei mixte cu funcțiuni comerciale si zona de comert/servicii.

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație au stat la bază obiective precum:

-    realizarea unei constructii adaptate la necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;

-    corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă;


 

-    rezolvarea problemelor urbanistice (in principal raportarea la vecinatati) pentru integrarea fireasca in fondul construit existent.

 

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

 

 

 

                       Întocmit,                                                             Verificat,

            Arh.MIRON SUTEU                                         Arh. CARMEN FALNITA

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 

1.            GENERALITATI

1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate.

 

Regulamentul prezent, aferent PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) “CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL CU ZONA COMERT/SERVICII SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER” intravilan Timisoara, str. Nicolae Andreescu, CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP 447318, CF 447317, NR.TOP 447317 cuprinde un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism,respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată.

 

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

-                               stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

-                               precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

 

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

-                               Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM–010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

-                               Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

-                               Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

-                               Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

-                               Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism


indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

-                               Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;

-                               Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001.

şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

-                               P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017);

-                               Etapa 2 P.U.G. al Municipiului Timişoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012

-                               PUZ “Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er”, Străzile Nicolae Andreescu – Anton Bacalbașa aprobat cu HCL nr. 121/2017

-                               PUZ „Dezvoltare zona de locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Baclabasa, Timisoara, aprobat prin HCL nr 458/2018.

 

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

 

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal “Construire supermarket LIDL cu zona comert/servicii si amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier”, cu front pe latura Nord-Vest la strada Nicolae Andreescu si pe latura Nord-Est la strada propusa prin PUZ – aprobat prin HCL nr 458/52018, elaborat pe teren arabil intravilanul Municipiului Timisoara, identificat prin CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP 447318, CF 447317,NR.TOP 447317, se aproba prin Hotararea Consiliului Local a Municipiuluiui Timisoara in baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale.

 

1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren aflată în intravilanul Municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 9304 mp, cu front pe latura Nord-Vest la strada Nicolae Andreescu și pe latura Nord–Est la strada propusa prin PUZ – aprobat prin HCL nr 458/52018. Zona reglementata este identificata prin CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP 447318, CF 447317,NR.TOP 447317 – teren arabil în intravilan Timişoara, proprietar S.C. LOMAS SERV S.R.L. si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala.

 

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.


2.            PRECIZARI, DETALIERI SI EXEMPLIFICARI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL SI LA AUTORIZAREA EXECUTARII CONSTRUCTIILOR

 

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 

2.1.     REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

 

2.1.1.                      Terenuri agricole din intravilan

În zona reglementata au fost initial terenuri având categoria de folosinţă arabil.

Autorizarea executării construcţiilor și amenajărilor pe terenurile arabile din intravilan este permisă pentru funcţiunile şi condiţiile stabilite de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Parcelele ce fac obiectul proiectului se vor încadra în această situație ulterior obținerii H.C.L. pentru aprobare P.U.Z.

 

2.1.2.                      Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

Amplasamentul proiectului nu se situează în apropierea vreunui sit de importanță comunitară.

 

2.1.3. Resursele de apă

Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţii este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane.

 

2.2.     REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

 

2.2.1.                      Siguranţa în construcţii

Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

-                Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

-                Legea nr. 10/1995 cu completările și modificările ulterioare, privind calitatea în Construcţii;

-                H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.


-             Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

 

2.2.2. Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea executării construcţiilor este conditionata de obligaţia efectuării, lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi, conform Planului de Actiune asumat de beneficiari.

 

2.2.3.   Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului În cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc astfel:

 

Solutia propusa respecta si nu depaseste indicii urbanistici maximali aprobati prin HCL 458/13.09.2018, POT max = 55% si CUT max = 0.55, de aceea prin avizul de oportunitate nr.31 din 04.07.2019, a fost aprobata solutia ce propune POT max = 35% si CUT max = 0.35.

 

2.2.4.   Lucrări de utilitate publică

 

Terenuri din prezenta documentație sunt  terenuri proprietate privata – persoane fizice si juridice. Acestea se unifica si dezmembreaza conform prezentei documentatii.

Terenurile - domeniu public din care se va face accesul la noile parcele sunt deja reglementate conform PUZ-urillor aprobate prin HCL. 458/13.09.2018 si prin HCL 121/31.03.2017.

 

3.            UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

3.1.     Domeniul de aplicare

Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt situate în intravilanul Municipiului Timişoara şi au o suprafaţă totală de 9304 mp, functiunea propusa fiind cea de servicii si comert.

Referitor la necesitatea existenței unui alt magazin Lidl într-o zonă in care mai exista deja un magazin Lidl (cel din Piata Prahova), Societatea Lidl România a decis în urma unor analize economice și demografice bine fondate construirea unui alt magazin la distanța de 1,5 km față de magazinul din Piața Prahova. Zona de influență (zona din care provin clienții) a magazinului propus din Strada Andreescu nu interferează cu cea a magazinului din Piața Prahova. Magazinul din Strada Nicolae Andreescu ar urma sa deservească locuitorii din zona Freidorf.

Propunerea PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL CU ZONA DE COMERT/SERVICII SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER, vizeaza extinderea zonei de servicii reglementata prin HCL 458/13.09.2018, respectand toate conditiile impuse prin CU nr.918 din 20.03.2019 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara, precum si legislatia in vigoare.


Terenul ce face obiectul PUZ se împarte în următoarele subzone funcționale:

 

SzS - Zona comert si servicii supermarket Lidl si constructii pentru echiparea tehnico-edilitara a supermarketului

 

SzU – Subzona de utilitati destinata constructiilor pentru echiparea tehnico- edilitara a zonei (conform PUZ aprobat prin HC 458/2018)

 

3.2.     Utilizari permise

 

SzS

-                Spatii comerciale/servicii, birouri, spatii administrative, spatii depozitare anexa la  cele comerciale in regim de construire individual;

-                Parcaje la sol

-                Spatii verzi

-                Constructii pentru echiparea tehnico – edilitara a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: bazine de retenție, rețele de utilități, amenajari si constructii necesare realizarii utilitatilor, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc.,

-                Imprejmuiri

-                Platforme colectare deseuri menajere

-                In zona verde se permite amplasarea de mijloace publicitare necesare, retele de utilitati, constructii subterane si amplasare echipamente pentru utilitati.

 

SzU

-                construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc, in regim individual.

3.3.     Utilizari premise cu conditii

      SzS

-                Activitati nepoluante fara riscuri tehnologice, fara incomodari datorate utilizarii incintei pentru depozitare deseuri

-                Functiuni complementare pentru servicii si comert de capacitate redusa, de ex: farmacie, birouri, prestari servicii, cafenele, patiserii, coafor, spalatorie auto maxim 5 masini etc., cu acces public, happening-uri,expozitii, care sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa se adreseze preponderant locuitorilor zonei; activitatea (inclusiv depozitarea) sa se desfasoare numai in interiorul cladirii; sa nu produca poluare fonica, chimica sa se asigure locurile de parcare necesare in incinta.


SzU

Orice instalatie/constructie se va amplasa cu avizul autorităților de resort.

 

3.4.        Utilizari interzise

 

SzS

-       Activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat

-                               Ferme agro-zootehnice, abatoare

-                               Anexe pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor,

-                               Sunt interzise constructiile care prin amplasare, configuratie sau exploatare impiedica buna desfasurare, organizare si dirijare a traficului de pe drumuri si prezinta riscuri de accidente

 

SzU

-                  Sunt interzise constructiile care prin amplasare, configuratie sau exploatare impiedica buna desfasurare, organizare si dirijare a traficului de pe drumuri si prezinta riscuri de accidente.

-                               Activitati care genereaza noxe, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.

 

4.            CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

 

4.1.     REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

4.1.1.                      Orientarea faţă de punctele cardinale

 

Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014.

Se recomandă ca, clădirea în care se va desfăşoara activitate zilnică administrativă, comercială să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor pentru birouri cât şi a celor pentru public.

Retrageri zona implant:

-

-                                        latura NV cu acces str. Nicolae Andreescu : 0.00 m

-                                        latura NE cu acces de pe PPT1: min 3.00 m

-                                        latura SE: min 3.00m

-                                        latura SV: H/2 - min 4.00m

 

4.1.2.                      Amplasarea faţă de aliniament

 

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.


SzS

-                               Nord-Vest – str. Nicolae Andreescu: retragere de min 0,00m față de limita de proprietate

-                               Nord-Est: retragere de min. 3,00m faţă de limita de proprietate

-                               Sud-Est: retragere de min. 3,00m faţă de limita de proprietate

-                               Sud-Vest: retragere de min 4 m, respectiv h/2 fata de aliniamentul de limita de proprietate, unde h=h constructie.

 

SzU

-                               Nord-Vest: retragere de min. 0.60m faţă de limita de proprietate

-                               Nord-Est: retragere de min. 0.00m faţă de limita de proprietate

-                               Sud-Vest: retragere de min. 6.00m faţă de limita de proprietate

-                               Sud-Est: retragere de min. 0.60m faţă de limita de proprietate

4.1.3.                      Amplasarea faţă de drumurile publice: SzS

Se propun 3 accese auto si pietonale pe parcela:

-de pe latura Nord-Vest, din strada Nicolae Andreescu, intrare-iesire

-de pe latura Nord-Est, de pe strada nou propusa si aprobata prin HCL 458/2018, profil PTT1, intrare-iesire.

Se propune realizarea a doua etape in ceea ce priveste accesul pe latura din strada secundara, conform comisei de circulatie. In prima etapa se va realiza accesul in partea nordica, in apropierea intersectiei cu str. Nicolae Andreescu, iar in cea de-a doua etapa se va realiza un alt acces, in vecinatatea subzonei de utilitati.

 

SzU

Se propune acces de pe strada nou propusa si aprobata prin HCL 458/2018, profil PTT1, intrare-iesire

 

4.1.4.                      Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei

 

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condiţiilor de vizibilitate, în acord cu asigurarea intimităţii pentru locuire a construcţiilor învecinate.

Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.Numarul constructiilor nu este limitat. Constructiile se vor incadra in procentul maxim de ocupare al parcelei.

Nu se admit calcane spre vecini.

Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând limita de implantare conform subcapitolului mai sus detaliat.


4.1.5.                      Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei

 

SzS

Construcţia se va amplasa cu o retragere de minim 4 m, respectiv h/2 faţă de limita Sud-Vestică a parcelei, unde h=inaltimea constructiei.

Constructia va avea regim max de inaltime P si nu trebuie să depăşească înălţimea de 10,00m la coamă de la cota terenului sistematizat pe limita de proprietate.

Pe parcela s-au asigurat locuri de parcare care sa deserveasca atat personalul cat si clientii serviciilor de comert propuse si supermarketului LIDL. Astfel s-a asigurat si accesul autovehiculelor de transport marfa pentru aprovizionarea supermarketului.

Se propune un nr de 103 locuri de parcare, dintre care 3 destinate persoanelor cu dizabilitati si 2 pentru ”mama si copilul”, conform avizului de circulatie nr. DT2019/005618/14.11.2019

Constructiile unele fata de celelalte trebuie sa respecte distanta min h/2 a celei mai inalte.

 

SzU

Construcţia se va amplasa cu o retragere de minim 6.00 m, faţă de limita Sud- Vestică a parcelei si o retragere de min 0.60m fata de limitele laterale.

Constructiile unele fata de celelalte trebuie sa respecte distanta min h/2 a celei mai inalte.

 

4.2.     REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

 

4.2.1.                      Accese carosabile

 

In ceea ce priveste accesul pe parcela, solutia propusa a obtinut avizul comisie de circulatie cu nr. DT2019/005618/14.11.2019 aviz favorabil pentru obiectivul studiat, conform planului de situatie anexat acestuia.

Se propune realizarea a doua etape in ceea ce priveste accesul pe latura din strada secundara, conform comisei de circulatie. In prima etapa se va realiza accesul in partea nordica, in apropierea intersectiei cu str. Nicolae Andreescu, iar in cea de-a doua etapa se va realiza un alt acces, in vecinatatea subzonei de utilitati.

 

SzS

- Accesul se va realiza atat din strada Nicolae Andreescu (profil stradal PTT4 – 15.50m din care 7.00m carosabil) cat si de pe strada propusa prin HCL 458/13.09.2018 si HCL 121.31.03.2017 (profil stradal PTT1 – 13.75m din care 7.00m carosabil si 2.50m banda de stocare pentru accesul in parcare).

Tirurile nu vor stationa in parcarea aferenta spatiului comercial, acestea avand zona de andocare propusa in partea Est-Sudica a lotului, pe directia de Acces de pe strada secundara. Tirurile vor stationa doar pentru aprovizionare, conform Autorizatiei de liber acces in zone cu restrictii de tonaj.

 

 

 

SzU

- un singur acces, simplu de pe strada propusa prin HCL 458/13.09.2018 si HCL 121.31.03.2017, profil stradal PTT1.

 

4.2.2.                      Accese pietonale

 

SzS

Accesul pietonal se va realiza din strada Nicolae Andreescu si din strada propusa prin HCL 458/13.09.2018 si HCL 121.31.03.2017, profil stradal PTT1.

Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădire.

În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 

4.3.     REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

 

4.3.1.                      Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

 

Autorizarea executării construcţiei este  conditionata de racordarea de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente in zona şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică;

 

4.3.2.                      Realizarea de reţele tehnico-edilitare

 

Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială

Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se recomanda a se realiza subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă este cazul).

Este obligatorie realizarea bazinelor de retenţie pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spaţiilor verzi şi la circuite tehnice care nu necesită apă potabilă.

 

Alimentarea cu energie electrică

 

Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

 

 

Telecomunicaţii

 

Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 

Reţele termice, alimentare cu gaze

 

Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.

Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.

Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc.

 

4.3.3.                      Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

 

Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

 

4.4.     REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI  ALE CONSTRUCŢIILOR

 

4.4.1.                      Parcelarea

Dezmembrarea terenului studiat se va face în baza prevederilor prezentei documentatii de PUZ, în urma aprobării acestuia prin HCL.

Ulterior, in baza unui nou PUZ se pot admite dezmembrari sau alipiri.

Pentru a fi construibil, un teren trebuie fie accesibil dintr-un drum public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

Suprafeţele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituţi de trecere.

 

4.4.2.                      Înălţimea construcţiilor

 

La stabilirea înălţimii construcţiei se va avea în vedere:

Protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;

Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

SzS

Regimul de înălţime al construcţiei este de maxim P – parter inalt.

Înălţimea maximă la cornişă a construcţiei este de 8.00m, iar la coama inălţimea maximă de 10.00m.

SzU

Regimul de înălţime al construcţiei este de maxim P. Înălţimea max = 6.00m;

 

Înălţimea max a constructiilor amplasate in cadrul subzonelor de utilitati, nu va ajunge limita maxima de 6m, deoarece acestea au un regim de inaltime maxim P si este vorba de constructii destinate utilitatilor. Inaltimea maxima de 6m este propusa pentru corpurile de iluminat si alte elemente supraterane specifice utilitatilor.

In cazul amplasarii constructiilor pe limita de proprietate in cadrul subzonei de utilitati, va fi necesar acordul vecinilor conform Legii 50/2001.

4.4.3.                      Aspectul exterior al construcţiilor SzS +SzU

Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

Sunt permise culori specifice firmelor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirile respective.

Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

 

4.4.4.                      Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului

 

Procentul de ocupare (P.O.T.) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului.

In cazul prezentului regulament:


SzS


POT max :                                          35%

CUT max :                                          0.35


SzU


 

POT max :                                          50%

CUT max :                                          0.5

 


4.5.     REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI

 

4.5.1.                      Parcaje

 

SzS

Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din

H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Conform acestuia, este necesar un loc de parcare la 40 m2 suprafata desfaurata a constructiei – spatiu comercial la suprafata desfasurata de peste 2000 m2, ceea ce inseamna un minim de 50 locuri de parcare.

Se propune un nr de 103 locuri de parcare amenajate in incinta, la sol, dintre care 3 sunt destinate persoanelor cu handicap si 2 pentru mama si copilul. Locurile destinate persoanelor cu handicap se vor realiza conform prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Aceste locuri vor deservi supermarketul si serviciile de comert propuse pe zona reglementata.

Se propune zona de andocare si platforma de intoarcere pentru tiruri, in dreptul accesului de pe strada propusa prin HCL 458/2018, profil stradal PTT1.

Conform Avizului Comisiei de Circulatie, la faza de AC se va prevedea ame- najarea unei statii taxi de utilitate publica, precum si rastel pentru biciclete, totodata toate amenajarile rutiere precum si dotarile tehnico - edilitare necesare pentru deservirea obiectivului, ce se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

 

SzU

Nu este cazul.

4.5.2.                      Spaţii verzi şi plantate SzS si SzU

Spatiile verzi minime au fost dispuse independent pe cele doua parcele:

Spatiul verde de pe SzS reprezinta 20% din suprafata, respectiv 1800,8mp, iar spatiul verde de pe SzU reprezinta 20% din suprafata parcelei, respectiv 60 m.

Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate.

Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisajere cu arbuşti, partere florale, gazon.

La nevoie, in zona verde pot fi amplasate mijloace publicitare necesare, retele de utilitati, constructii subterane si echipamente pentru utilitati..

Totemul publicitar/panoul publicitar se va amplasa in zona de parcaje sau pe spatiul verde.

4.5.3.                      Împrejmuiri SzS

Se recomanda a nu se imprejmui terenul pe laturile dispuse la cele doua strazi.

Daca se doreste delimitarea aceasta poate fi facuta prin amenajarea spatiului verde, borduri sau jardiniere.

Pe laturile de Sud-Vest si Sud-Est se recomanda a se imprejmui terenul cu gard transparent, cu o zona de soclu de maxim 0.60 m inaltime si gard transparent de


maxim 1.80 m inaltime sau din elemente metalice transparente discontinue, ori cu jardiniere de plante.

Aceste elemente vor fi discontinue.

 

SzU

Se recomanda a nu se imprejmui spre strada terenul.

Pe laturile de Sud-Vest si Sud Est se recomanda a se imprejmui terenul cu gard transparent, cu o zona de soclu de maxim 0.60 m inaltime si gard transparent de maxim 1.80 m inaltime sau din elemente metalice transparente discontinue, ori cu jardiniere de plante.

Aceste elemente vor fi discontinue.

 

4.5.4.                      Gestionarea deşeurilor

 

Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat. Platforma deseuri menajere va fi pozitionata tinandu-se cont de pozitia supermarketului, astfel incat sa nu afecteze circulatia pietonala si accesele auto.

 

 

 

 

        Sef de proiect,                                                                 Verificator

  Arh.MIRON SUTEU                                                    Arh. CARMEN FALNITA

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Intocmire PUZ si RLU - Constouire supermarket LIDL si ameeajupe locuri de parcare in incinta, ampIdsara panouripubliuitarepptueen proprietate si tatada, _________________________________________________________________________amplmeara tatem, amesajare accese, imprejmuit^^ propri1^0e, organizare de aantier


mun. Timișoara, jud. TimiS1 smr. Nicolae An dreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CU 4PU318, CF 447317Limita PUZ studiat

aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Limita PUZ cu HCL 121/31.03.2017


PROPRIETATI PUBLICE SI PROPRIETATI PRIVATE:


Terenuri proprietate privata persoane fizice si euădice


PTT 1 - conf. PUZ aprobat prin HCL 458/2018


2.00


2.50


trotuar


stationari/ z. verde


12.50


trotuar   z.v.


6.50

carosabil + biciclete t


15.50                         u

L 2.00,<1.7(

7.00

3.00

><1.80,1

zona

1 trotuar         .

*

carosabil f

zona

trotuar |

fii

1           verd

1

verde


Nr.

Coordonate puncte de contur

Lungimi

laturi

pct

X [m]

Y[m]

D(i,i+1)

11

447777117711..448822

220033447711..666644

2266..669944

221

444777777111878881...848228442

222000333444979111...996556747

332464...060999545

332

444777777212181008...989772444

222000333554191771...889775777

434..433.7700095

443

444777777222111000...696007444

222000333555212227...228337171

3430.03..67644022

11444

444777777121010000...969220114

222000333665121332...442553616

663404...262040424

111554

444777777010505990...898662661

222000333556616443...004995464

336444...020000040
Titlu planșa:

PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR


Plansa nr:

PlAan.s0a5nr:


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".