Hotărârea nr. 37/2020

37/07.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics"
Hotararea Consiliului Local 37/07.02.2020
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 2241/30.01.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020 - 2241/30.01.2020 al Direcţiei Generale Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data 03.02.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020- 2241/30.01.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020- 2241/30.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 03/08.01.2020 a Comisiei tehnico-economice;
Având în vedere prevederile art. 129 alin.2 lit.c) şi lit.d), alin.4 lit.d) şi lit.e), alin.7 lit.m) precum şi alin.14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.1 şi alin.3 şi 196 alin.1 lit a) din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam Mickiewics", întocmit de ASSISTENT HB S.R.L. - Timişoara, conform Contractului de prestări de servicii nr. 184 / 18.12.2017 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.4: Obiectivul de investiţie ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generale Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa nr. 1 la HCL nr.


din.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol - Banul Severinului - Adam Mickiewics”

Studiul de fezabilitate întocmit de ASSISTENT HB S.R.L.-Timișoara, aferent obiectivului de investiții „Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol -Banul Severinului- Adam Mickiewics”, conform contractului de prestări de servicii nr. 184 din data de 18.12.2017 are principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Durata de execuție a lucrărilor:

8 luni

Valoare de investiție (INV)

5.011.663,34 lei. (TVA inclusiv)

Din care construcții montaj C+M

4.158.734,26 lei. (TVA inclusiv)

Capacități (în unități fizice):

  • - Lungime străzi

  • - Suprafața carosabilă

  • - Trotuare

  • - amenajare accese

965,89 m

6332 mp

4.219 mp

740,56 mp

  • - lungime deviere rețea de gaz ( str. Xenopol) 150 m

  • - extindere rețea de canalizare (str. Mickiewics) 190 m

DIRECTOR GENERAL DDPPRU, CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERVICIU DPPCAA, IOAN GANCIOV


ȘEF BIROU DPP

CONSILIER

VASILE OLAR

EUGENIA VĂTĂȘESCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DRUMURI, PODURI, PARCAJE, REȚELE DE UTILITĂȚI

SERVICIUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIMENTARE cu APA

BIROUL DRUMURI, PODURI SI PARCAJE

Nr. SC2020 -

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție

„Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție „Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam Mickiewics”, prin care se propune realizarea investiției și aprobarea devizului general aferent investiției în valoare de 5.011.663,34 lei. (TVA inclus),

Facem următoarele precizări:

Direcția Drumuri Poduri Parcaje Rețele de Utilități prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2020 realizarea obiectivul de investiții „Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics ”.

Zona propusă a fi amenajată este situată în partea de vest a municipiul Timișoara. În situația actuală străzile au o structură rutieră de drum, cu două benzi de circulație (o bandă pe sens ).

Nu există o delimitare a trotuarelor, partea carosabilă nefiind la același nivel pe întreaga lățime între fronturile clădite, iar în situația unor ploi străzile sunt circulabile în condiții dificile.

Pe aceste străzi au fost executate lucrări de întreținere prin stabilizare pentru asigurarea viabilității și desfășurării traficului în condiții de siguranță și confort, care în prezent au un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar traficul ușor cu autoturisme.

Întreținerea permanentă a drumurilor constituie factorul primordial al menținerii acestora într-o stare de viabilitate corespunzătoare cerințelor traficului. Activitățile de prevenire și remediere ale defecțiunilor, calitatea lucrărilor executate în acest sens, determină în mare măsura starea tehnică a drumurilor.

Investiția care face obiectul acestui studiu de fezabilitate are ca obiectiv general: modernizarea părții carosabile, amenajarea trotuarelor, piste de biciclete, acceselor la proprietăți și a spațiilor verzi, acolo unde situația în teren permite.

Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul „Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam Mickiewics” a fost întocmit de ASSISTENT HB S.R.L- Timișoara în baza contractului de prestări de servicii nr. 184/18.12.2017.

În vederea realizării investiției este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiției „Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam Mickiewics”este estimată, conform devizului general al investiției, la 5.011.663,34 lei. (TVA inclusiv).

Durata pentru execuția lucrărilor proiectate este estimată la 8 luni. Sursa de finanțare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi Ținând cont de prevederile:

- O.G. nr. 43/1997privind regimul drumurilor, republicat și Ordinul nr.49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct. 3.8: “Desființarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naționale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor, și la propunerea consiliilor județene, în cazul drumurilor județene” și

Având în vedere prevederile legale, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam Mickiewics” îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR GENERAL DDPPRU, CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A, IOAN GANCIOV


ȘEF BIROU D.P.P., VASILE OLAR


CONSILIER, EUGENIA VĂTĂȘESCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-        /

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea I

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție „Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam Mickiewics”

Secțiunea II

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1. Descrierea situației actuale

Direcția Generală Drumuri Poduri Parcaje și Rețele de Utilități a încheiat cu societatea ASSISTENT HB S.R.L-Timișoara în baza Contractului de prestări de servicii nr. 184/18.12.2017 întocmirea Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul „Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam Mickiewics ”.

Zona propusă a fi amenajată este situată în partea de vest a municipiul Timișoara. În situația actuală străzile au o structură rutieră de drum, cu două benzi de circulație (o bandă pe sens ).

Nu există o delimitare a trotuarelor, partea carosabilă nefiind la același nivel pe întreaga lățime între fronturile clădite, iar în situația unor ploi străzile sunt circulabile în condiții dificile.

Pe aceste străzi au fost executate lucrări de întreținere prin stabilizare pentru asigurarea viabilității și desfășurării traficului în condiții de siguranță și confort, care în prezent au un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar traficul ușor cu autoturisme.

Astfel sunt necesare lucrări de amenajare carosabil, trotuare, zone verzi și acolo unde terenul permite se vor amenaja piste de bicicliști și locuri de parcare.

Având în vedere cele menționate, este necesară și oportună, amenajarea drumurilor propuse, acest fapt conducând la îmbunătățirea accesului rutier și pietonal în zonă.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei, cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai și implicit o îmbunătățire a calității vieții locuitorilor ei. Ca parte componentă a planului de creștere a calității vieții cetățenilor, pe același considerent, municipalitatea a inclus în proiectele de investiție și modernizarea infrastructurii străzilor sus menționate.

Realizarea proiectului va contribui totodată la diminuarea surselor de poluare prin asigurarea unui sistem rutier corespunzător și a unui sistem de colectare și scurgere a apelor de pe platforma străzilor, cât și ameliorarea calității mediului înconjurător.

  • 3. Concluzii

Prin urmare, în conformitate cu art. 139 și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ și Ordinul nr. 49/27.01.1998-privind aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct.3.8., supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam Mickiewics”.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U. CHIȘ CULIȚĂ

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                  

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DRUMURI, PODURI, PARCAJE, REȚELE DE UTILITĂȚI

SERVICIUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIMENTARE cu APA

BIROUL DRUMURI, PODURI SI PARCAJE

Nr. SC2020 –

  

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie

,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics

     

            Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam Mickiewics, prin care se propune realizarea investiției și aprobarea devizului general aferent investiției în valoare de 5.011.663,34 lei. (TVA inclus),

Facem următoarele precizări:

Direcţia Drumuri Poduri Parcaje Rețele de Utilități prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2020 realizarea obiectivul de investiţii ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics”.

Zona propusă a fi amenajată este situată în partea de vest a municipiul Timişoara.  În situația actuală străzile au o structură rutieră de drum, cu două benzi de circulație (o bandă pe sens ).

Nu există o delimitare a trotuarelor, partea carosabilă nefiind la același nivel pe întreaga lățime între fronturile clădite, iar în situația unor ploi străzile sunt circulabile în condiții dificile.

Pe aceste străzi au fost executate lucrări de întreținere prin stabilizare pentru asigurarea viabilității și desfășurării traficului în condiții de siguranță și confort, care în prezent au un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar traficul ușor cu autoturisme.

Întreţinerea permanentă a drumurilor constituie factorul primordial al menţinerii acestora într-o stare de viabilitate corespunzătoare cerinţelor traficului. Activităţile de prevenire şi remediere ale defecţiunilor, calitatea lucrărilor executate în acest sens, determină în mare măsura starea tehnică a drumurilor.

Investiţia care face obiectul acestui studiu de fezabilitate are ca obiectiv general: modernizarea părții carosabile, amenajarea trotuarelor, piste de biciclete, acceselor la proprietăți și a spațiilor verzi, acolo unde situația în teren permite.

Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics a fost întocmit de ASSISTENT HB S.R.L– Timișoara în baza contractului de prestări de servicii nr. 184/18.12.2017.

În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiţiei ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam Mickiewicseste estimată, conform devizului general al investiţiei, la 5.011.663,34  lei. (TVA inclusiv).

Durata pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 8 luni.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi

Ținând cont de prevederile:

- O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat și Ordinul nr.49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct. 3.8: Desfiinţarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administraţia Națională a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naţionale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor, şi la propunerea consiliilor judeţene, în cazul drumurilor judeţene”  și

Având în vedere prevederile legale, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 

            DIRECTOR  GENERAL DDPPRU,                            ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A,                                                    

                        CHIŞ CULIŢĂ                                                          IOAN GANCIOV                                                               

 

 

                      ŞEF BIROU D.P.P.,                                                      CONSILIER,                               

VASILE  OLAR                                                EUGENIA VĂTĂȘESCU                                                                                                                                                                                              

        Cod FO53-01,Ver.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIŞ                                                                            

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-                /

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea I

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam Mickiewics

 

Secțiunea II

   Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

            1.Descrierea situației actuale

Direcția Generală Drumuri Poduri Parcaje și Rețele de Utilități a încheiat cu societatea ASSISTENT HB S.R.L–Timișoara în baza Contractului de prestări de servicii nr. 184/18.12.2017 întocmirea Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics”.

Zona propusă a fi amenajată este situată în partea de vest a municipiul Timişoara. În situația actuală străzile au o structură rutieră de drum, cu două benzi de circulație (o bandă pe sens ).

Nu există o delimitare a trotuarelor, partea carosabilă nefiind la același nivel pe întreaga lățime între fronturile clădite, iar în situația unor ploi străzile sunt circulabile în condiții dificile.

Pe aceste străzi au fost executate lucrări de întreținere prin stabilizare pentru asigurarea viabilității și desfășurării traficului în condiții de siguranță și confort, care în prezent au un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar traficul ușor cu autoturisme.

Astfel sunt necesare lucrări de amenajare carosabil, trotuare, zone verzi și acolo unde terenul permite se vor amenaja piste de bicicliști și locuri de parcare.

Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, amenajarea drumurilor propuse, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă.

            2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei, cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai și implicit o îmbunătățire a calității vieții locuitorilor ei. Ca parte componentă a planului de creștere a calității vieții cetățenilor,  pe același considerent,  municipalitatea a inclus în proiectele de investiție și modernizarea infrastructurii străzilor sus menționate.

Realizarea proiectului va contribui totodată la diminuarea surselor de poluare prin asigurarea unui sistem rutier corespunzător şi a unui sistem de colectare şi scurgere a apelor de pe platforma străzilor, cât şi ameliorarea calităţii mediului înconjurător.

            3. Concluzii

            Prin urmare, în conformitate cu art. 139 şi art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ şi Ordinul nr. 49/27.01.1998-privind aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct.3.8., supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam Mickiewics”.

 

 

                 PRIMAR                                              DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.               

         NICOLAE ROBU                                                                 CHIȘ CULIȚĂ                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                      Cod FO53-03,Ver.3

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la HCL  nr............. din.................

 

 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol - Banul Severinului - Adam Mickiewics”

 

 

Studiul de fezabilitate întocmit de ASSISTENT HB S.R.L.-Timișoara, aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol -Banul Severinului- Adam Mickiewics”, conform contractului de prestări de servicii nr. 184 din data de 18.12.2017 are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

 

   Durata de execuție a lucrărilor:                8  luni

 

   Valoare de investiție (INV)                       5.011.663,34  lei. (TVA inclusiv) 

 

Din care construcții montaj C+M              4.158.734,26  lei.  (TVA inclusiv) 

 

         Capacităţi (în unităţi fizice):

 

      - Lungime străzi                                                    965,89 m

- Suprafața carosabilă                                           6332     mp

- Trotuare                                                             4.219    mp      

- amenajare accese                                                 740,56 mp

      - lungime deviere rețea de gaz ( str. Xenopol)     150 m

      - extindere  rețea de canalizare (str. Mickiewics)  190 m

 

 

                       

 

           

            DIRECTOR GENERAL DDPPRU,                                   ŞEF SERVICIU DPPCAA,              

                        CHIŞ CULIŢĂ                                                              IOAN GANCIOV  

 

 

 

                                                           

 

                        ŞEF BIROU DPP                                                            CONSILIER

                         VASILE OLAR                                                     EUGENIA VĂTĂȘESCU

                                                                       

                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Cod FO53-01,ver.1