Hotărârea nr. 36/2020

36/07.02.2020 Privind modificarea Statului de functii la Casa de Cultura a Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 36/07.02.2020
Privind modificarea Statului de functii la Casa de Cultura a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre , nr. 313/27.01.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 314/27.01.2020 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara, înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2020-2349/03.02.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.314/27.01.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Timişoara, nr. SC2020-2349/03.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2), lit.a) si alin.(3), lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi (3) şi art. 196.alin(1), lit. a) din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Statul de functii pentru Casa de Cultura a Municipiului Timisoara conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Casa de Cultura a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

CASĂ DE CULTURA

A MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

Tel: +40 256 498 214 | Fax: +40 256 491 525 | Str. Miron Costin Nr. 2 , Timișoara | CIF: 2483475

'.....'zi '              .                                                                               ■           ■            ■'

Nr. de înregistrare 313/27.01.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre modificarea Statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Timișoara

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1. Descrierea situației actuale

în prezent organigrama și statul de funcții pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara sunt aprobate prin H.C.L. 389 din data de 29.07.2019.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin modificarea statului de funcții pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara se dorește eficientizarea activității, acordarea culturii rolul pe care îl merită datorită beneficiilor multiple pe care le aduce comunității și economiei locale, în perspective faptului că Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană în anul 2021.

  • 3. Alte informații -—

  • 4. Concluzii

Propunem aprobarea Statului de funcții pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, conform anexei.Anexa 1 la H.C.L. nr./


Aprobat,

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


STAT DE FUNCȚII

Nr.c rt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr. posturi

Grad

Clasa

1. Funcții personal contractual de conducere

1.

Director

S

1

II

2.

Șef birou

S

1

3.

Contabil șef

S

1

1

Total personal contractual de conducere

3

2. Funcții personal contractual de execuție

4.

Dirijor

S

1

IA

5.

Dirijor

S

1

1

5.

Corepetitor

S

1

IA

6.

Corepetitor

S

1

1

7.

Corepetitor

S

2

II

8.

Corepetitor

M

1

IA

9.

Corepetitor

M

3

1

10.

Corepetitor

M

1

III

11.

Coregraf

S

1

1

12.

Maestru dans

1

II

13.

Consultant artistic

S

1

IA

14.

Secretar literar

S

1

IA

15.

Impresar artistic

S

1

II

16.

Inspector de specialitate

S

8

II

17.

Economist

S

2

1

18.

Consilier juridic

S

1

D

19.

Referent

M

1

IA

20.

Operator sunet/imagine

S

1

21.

Operator sunet/imagine

M

1

III

22.

Controlor bilete

2

1

23.

Muncitor

2

1

Total personal contractual de execuție

34

Total personal contractual

37

Total posturi

37

Număr total de posturi

37

Total personal contractual:

• De conducere

3

• De execuție

34Tel.: +40 256 498 214 | Fax: +40 256 491 526 | Str. Miron Costin Nr. 2 , Timișoara | GIF: 2483475RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de funcții pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.313/27.01.2020 a Directorului Casei de Cultură a Municipiului Timișoara privind modificare și aprobarea statului de funcții pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile din Anexa III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;

Pentru asigurarea funcționării în condiții optime a activității instituției propun următoarele modificări:

Transformarea unui post vacant de corepetitor, gradul IA, studii superioare în controlor bilete, gradul I, studii medii;

Transformarea unui post de referent, gradul IA, studii medii în corepetitor, gradul IA, studii medii;

Transformarea unui post vacant de consultant artistic, gradul IA, studii superioare în operator sunet, studii superioare;

Transformarea unui post vacant de referent, gradul IA, studii medii în inspector de specialitate gradul II, studii superioare;

Transformarea unui post de inspector de specialitate, grad I, în economist, gradul I, studii superioare

Transformarea unui post de îngrijitor în muncitor I

Se reduce postul de electrician I

în concluzie , propunem modificarea și aprobarea statului de funcții pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara , conform anexei - parte integrantă din prezentul raport.