Hotărârea nr. 35/2020

35/07.02.2020 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
Hotararea Consiliului Local 35/07.02.2020
privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-2300/31.01.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 714 din data de 29.01.2020 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.714/29.01.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC2020 - 2298/31.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 476, art. 477, alin. (1), art. 478 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 153/2017 - Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 549 din 20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Ţinând cont de art. 407 şi art. 409, alin. (1) şi alin. (3), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza prevederilor art. 129 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.1 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 625/10.12.2019 - privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Direcția Politiei Locale Timișoara

Anexa la H.C.L. Nr.


din......................


APROB,

PRIMAR, NICOLAE ROBU


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Funcții publice/ Posturi contractuale prevazute

Ocupate

Vacante

Nr.

posturi

Clasa

Grad

DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMIȘOARA

A. 1. Funcții publice de conducere

1

Director executiv

S

1

II

0

1

2

Director executiv adjunct

S

3

II

3

0

3

Sef serviciu

S

10

II

10

0

4

Șef birou

S

10

II

10

0

Total functii publice de conducere

24

23

1

A. 2. Funcții publice de execuție

5

Consilier

S

15

I

superior

15

0

6

Consilier

S

3

I

principal

3

0

7

Consilier

S

4

I

asistent

3

1

8

Consilier

S

1

I

debutant

1

0

9

Consilier juridic

S

3

I

superior

2

1

10

Consilier juridic

S

0

I

principal

0

0

11

Consilier juridic

S

0

I

asistent

0

0

12

Consilier juridic

S

2

I

debutant

2

0

13

Auditor

S

2

I

superior

2

0

14

Auditor

S

0

I

principal

0

0

15

Consilier achizitii publice

S

1

I

superior

0

1

16

Consilier achizitii publice

S

1

I

principal

1

0

17

Politist local

S

33

I

superior

33

0

18

Politist local

S

54

I

principal

53

1

19

Politist local

S

33

I

asistent

33

0

20

Politist local

S

0

I

debutant

0

0

21

Politist local

SSD

1

II

superior

1

0

22

Referent

M

4

III

superior

3

1

23

Referent

M

0

III

principal

0

0

24

Referent

M

0

III

asistent

0

0

25

Referent

M

0

III

debutant

0

0

26

Politist local

M

76

III

superior

75

1

27

Politist local

M

14

III

principal

13

1

28

Politist local

M

58

III

asistent

52

6

29

Politist local

M

1

III

debutant

0

1

Total functii publice de executie

306

292

14

TOTAL FUNCTII PUBLICE

330

315

15

_

B. 1. Funcții personal contractual conducere

Grad

30

Sef serviciu

S

1

II

1

0

B. 2. Funcții personal contractual execuție

Grad/Treapta

31

Inspector de specialitate

S

1

I A

1

0

32

Inspector de specialitate

S

0

I

0

0

33

Referent

M

2

IA

2

0

34

Referent

M

0

II

0

0

35

Secretar - dactilograf

M

1

IA

1

0

36

Arhivar

M

1

1

0

37

Agent de securitate (guard)

G/M

33

33

0

B. 3. Funcții contractuale de deservire

38

Muncitor calificat (mecanic)

G

1

I

1

0

39

Ingrijitor

G

2

2

0

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL

42

________42

0

TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMIȘOARA

372

|         357

15

Număr total posturi

372

din care:

1. Funcții publice

330

- de conducere

24

- de execuție

306

2. Personal contractual

42

- de conducere

1

- de execuție

38

- de deservire

3

Director executiv,

Jr. Ec. DOREL COJAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

NR. 714/29.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara prin care se propune modificarea și aprobarea Statului de funcții;

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile art. 477, alin. (1), art. 478 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public poate promova în funcția publică, în condițiile legii, iar promovarea în grade profesionale nu este condiționată de existența unui post vacant. Promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către instituția publică, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public, ca urmare a promovării concursului sau examenului, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

În baza prevederilor art. 479 alin.(1), cu excepția literei b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • ■  să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

 • ■  să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

 • ■  să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

Ținând cont de cele expuse, propunem modificări în structura de funcții publice respectiv transformarea unor posturi - funcții publice, ca urmare a rezultatelor examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, după cum urmează:

 • -  1 post de POLITIST LOCAL, clasa a IlI-a, gradul profesional asistent în 1 post de POLITIST LOCAL, clasa III, gradul profesional principal;

 • -  6 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional principal în 6 posturi de POLITIST LOCAL, clasa III, gradul profesional superior.

 • -  2 posturi de CONSILIER, clasa a I-a, gradul profesional principal în 2 posturi de CONSILIER, clasa I, gradul profesional superior;

 • -  15 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a I-a, gradul profesional asistent în 15 posturi de POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional principal;

 • -  3 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a I-a, gradul profesional principal în 3 posturi de POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional superior;

În vederea eficientizării activității instituției, a reducerii cheltuielilor de personal și ținând cont de prevederile art. 409, alin. (1) și alin. (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem transformarea a trei funcții publice vacante după cum urmează:

> funcția publică vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, la Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă, ID 395582 se desființează și se înființează un post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă;

 • > funcția publică vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, la Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă, ID 395443 se desființează și se înființează un post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă;

 • > funcția publică vacantă de referent, clasa III, gradul profesional superior, la Compartiment Logistic, ID 395369 se desființează și se înființează un post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă;

Conform art. 407 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem transformarea următoarei funcții contractuale:

 • > funcția contractuală vacantă de agent de securitate (guard), la Serviciul Pază Obiective, se desființează și se înființează o funcție publică specifică vacantă de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă.

În concordanță cu prevederile Legii nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 549 din 20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara și a Ordonanței de Urgență nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Menționăm că modificările propuse nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama instituției.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem modificarea Statului de funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Ținând cont de prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării consiliului local.

Director Executiv, Jr. Ec. DOREL COJAN

Șef Serviciu Resurse Umane, Jr. IOAN HADA

Șef Serviciu Juridic, Jr. MARIN BLAJIN

Consilier,

ANDREEA-DAIANA RUS

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

Având în vedere prevederile art. 477, alin. (1), art. 478 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare în carieră, funcționarul public poate promova în funcția publică, în condițiile legii.

Ținând cont de prevederile art. 477, alin. (1), art. 478 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public poate promova în funcția publică, în condițiile legii, iar promovarea în grade profesionale nu este condiționată de existența unui post vacant. Promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către instituția publică, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public, ca urmare a promovării concursului sau examenului, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

În conformitate cu prevederile art. 479 alin.(1), cu excepția literei b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • ■  să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

 • ■  să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

 • ■  să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere Raportul final nr.15704 din 09.12.2019 încheiat cu ocazia desfășurării examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 02.12.2019 - proba scrisă și 05.12.2019 - interviul, pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, solicităm transformarea posturilor ocupate de persoanele care au susținut și promovat examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, astfel:

Funcția existentă

Nr. posturi

Mutația intervenită

Funcția modificată

Polițist local, clasa III, grad profesional asistent

1

Transformare posturi

Polițist local, clasa III, grad profesional principal

Polițist local, clasa III, grad profesional principal

6

prin promovare

Polițist local, clasa III, grad profesional superior

Consilier, clasa I, grad profesional principal

2

Consilier, clasa I, grad profesional superior

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent

15

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

3

Polițist local, clasa I, grad profesional superior

În vederea eficientizării activității instituției, a reducerii cheltuielilor de personal și ținând cont de prevederile art. 409, alin. (1) și alin. (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem transformarea a trei funcții publice vacante după cum urmează:

 • > funcția publică vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, la Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă, ID 395582 se desființează și se înființează un post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă;

 • > funcția publică vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, la Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă, ID 395443 se desființează și se înființează un post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă;

 • > funcția publică vacantă de referent, clasa III, gradul profesional superior, la Compartiment Logistic, ID 395369 se desființează și se înființează un post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă;

Conform art. 407 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem transformarea următoarei funcții contractuale:

 • > funcția contractuală vacantă de agent de securitate (guard), la Serviciul Pază Obiective se desființează și se înființează o funcție publică specifică vacantă de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă.

În baza art. 476, art. 477, alin. (1) și art. 478 din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 125 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificarile și completările ulterioare;

În conformitate cu legea nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 549 din 20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara și a Ordonanței de Urgență nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 • 3. Alte informații

Precizăm că modificările solicitate nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama instituției.

 • 4. Concluzii

Având în vedere considerentele expuse, propunem aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara, conform anexei.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR EXECUTIV, Jr. Ec. DOREL COJAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii

pentru Direcția Poliţiei Locale Timişoara

 

 

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

1.   Descrierea situației actuale

Având în vedere prevederile art. 477, alin. (1), art. 478 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare în carieră, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii.

Ținând cont de prevederile art. 477, alin. (1), art. 478 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii, iar promovarea în grade profesionale nu este condiţionată de existenţa unui post vacant. Promovarea în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către instituţia publică, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public, ca urmare a promovării concursului sau examenului, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

În conformitate cu prevederile art. 479 alin.(1), cu excepția literei b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

§  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

§  să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

§  să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

 

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere Raportul final nr.15704 din 09.12.2019 încheiat cu ocazia desfăşurării examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 02.12.2019 – proba scrisă şi 05.12.2019 – interviul, pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, solicităm transformarea posturilor ocupate de persoanele care au susţinut și promovat examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, astfel:

 

Funcția existentă

Nr.

posturi

Mutația intervenită

Funcția modificată

Polițist local, clasa III, grad profesional asistent

1

Transformare posturi prin promovare

Polițist local, clasa III, grad profesional principal

Polițist local, clasa III, grad profesional principal

6

Polițist local, clasa III, grad profesional superior

Consilier, clasa I, grad profesional principal

2

Consilier, clasa I, grad profesional superior

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent

15

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

3

Polițist local, clasa I, grad profesional superior

 

În vederea eficientizării activității instituției, a reducerii cheltuielilor de personal și ținând cont de prevederile art. 409, alin. (1) și alin. (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem transformarea a trei funcții publice vacante după cum urmează:

Ø funcția publică vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, la Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă, ID 395582 se desființează și se înființează un post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă;

Ø funcția publică vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, la Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă, ID 395443 se desființează și se înființează un post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă;

Ø funcția publică vacantă de referent, clasa III, gradul profesional superior, la Compartiment Logistic, ID 395369 se desființează și se înființează un post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă;

 

          Conform art. 407 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem transformarea următoarei funcții contractuale:

 

Ø funcția contractuală vacantă de agent de securitate (guard), la Serviciul Pază Obiective se desființează și se înființează o funcție publică specifică vacantă de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă.

 

În baza art. 476, art. 477, alin. (1) şi art. 478 din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 125 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile şi completările ulterioare;

În conformitate cu legea nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 549 din 20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara și a Ordonanței de Urgență nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

3.    Alte informații

Precizăm că modificările solicitate nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama instituției.

 

4. Concluzii

Având în vedere considerentele expuse, propunem aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara, conform anexei.

 

 

       PRIMAR,                                                                          DIRECTOR EXECUTIV,

NICOLAE ROBU                                                                     Jr. Ec. DOREL COJAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA
Directia Politiei Locale Timisoara
Anexa la H.C.L. Nr. .............. din ......................"APROB,"
" PRIMAR,"
NICOLAE ROBU
STAT DE FUNCŢII
"Nr.
crt."Denumirea funcţiei Nivel studii"Funcţii publice/
Posturi contractuale
prevazute""Din care
ocupate"VacanteOcupateVacante
"Nr.
posturi"ClasaGrad
DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA
A. 1. Functii publice de conducere
1Director executivS1II4-301
2Director executiv adjunctS3 II0330
3Sef serviciuS10II19-9100
4Şef birouS10II82100
Total functii publice de conducere2431-7231
A. 2. Functii publice de executie
5ConsilierS15Isuperior91-76150
6Consilier S3Iprincipal3030
7ConsilierS4Iasistent2231
8ConsilierS1Idebutant3-210
9Consilier juridicS3Isuperior2121
10Consilier juridicS0Iprincipal2-200
11Consilier juridicS0Iasistent1-100
12Consilier juridicS2Idebutant3-120
13AuditorS2Isuperior20
14AuditorS0Iprincipal00
15Consilier achizitii publiceS1Isuperior01
16Consilier achizitii publiceS1Iprincipal10
17Politist localS33Isuperior033330
18Politist localS54Iprincipal054531
19Politist localS33Iasistent033330
20Politist localS0Idebutant0000
21Politist localSSD1IIsuperior10
22ReferentM4IIIsuperior53-4931
23ReferentM0IIIprincipal4-400
24ReferentM0IIIasistent1-100
25ReferentM0IIIdebutant2-200
26Politist localM76IIIsuperior076751
27Politist localM14IIIprincipal311131
28Politist localM58IIIasistent157526
29Politist localM1IIIdebutant0101
Total functii publice de executie306 17113029214
TOTAL FUNCTII PUBLICE33031515
B. 1. Functii personal contractual conducereGrad
30Sef serviciuS1II10
B. 2. Functii personal contractual executieGrad/Treapta
31Inspector de specialitate S1I A10
32Inspector de specialitate S0I00
33ReferentM2IA6020
34ReferentM0II00
35Secretar - dactilograf M1IA3110
36ArhivarM18010
37Agent de securitate (guard)G/M33330
B. 3. Functii contractuale de deservire
38Muncitor calificat (mecanic)G1I0110
39IngrijitorG21020
TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL42182420
TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA37235715
Număr total posturi 372
din care:
1. Funcţii publice330
- de conducere24
- de execuţie306
2. Personal contractual42
- de conducere1
- de execuţie38
- de deservire3
"Director executiv,"
Jr. Ec. DOREL COJAN


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

NR. 714/29.01.2020                                               

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru

Direcția Poliției Locale Timișoara 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara prin care se propune modificarea și aprobarea Statului de funcții;

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile art. 477, alin. (1), art. 478 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii, iar promovarea în grade profesionale nu este condiţionată de existenţa unui post vacant. Promovarea în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către instituţia publică, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public, ca urmare a promovării concursului sau examenului, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

În baza prevederilor art. 479 alin.(1), cu excepția literei b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

§  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

§  să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

§  să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

Ținând cont de cele expuse, propunem modificări în structura de funcții publice respectiv transformarea unor posturi – funcții publice, ca urmare a rezultatelor examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, după cum urmează:

-    1 post de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional asistent în 1 post de POLITIST LOCAL, clasa III, gradul profesional principal;

-    6 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional principal în 6 posturi de POLITIST LOCAL, clasa III, gradul profesional superior.

-    2 posturi de CONSILIER, clasa a I-a, gradul profesional principal în 2 posturi de CONSILIER, clasa I, gradul profesional superior;

-    15 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a I-a, gradul profesional asistent în 15 posturi de POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional principal;

-    3 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a I-a, gradul profesional principal în 3 posturi de POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional superior;

În vederea eficientizării activității instituției, a reducerii cheltuielilor de personal și ținând cont de prevederile art. 409, alin. (1) și alin. (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem transformarea a trei funcții publice vacante după cum urmează:

Ø funcția publică vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, la Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă, ID 395582 se desființează și se înființează un post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă;

Ø funcția publică vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, la Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă, ID 395443 se desființează și se înființează un post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă;

Ø funcția publică vacantă de referent, clasa III, gradul profesional superior, la Compartiment Logistic, ID 395369 se desființează și se înființează un post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă;

 

Conform art. 407 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem transformarea următoarei funcții contractuale:

 

Ø funcția contractuală vacantă de agent de securitate (guard), la Serviciul Pază Obiective, se desființează și se înființează o funcție publică specifică vacantă de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă.

 

În concordanță cu prevederile Legii nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 549 din 20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara și a Ordonanței de Urgență nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Menționăm că modificările propuse nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama instituției.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem modificarea Statului de funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Ținând cont de prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării consiliului local.

 

        

 

             Director Executiv,                                         

        Jr. Ec. DOREL COJAN                                            

             

 

 

     Șef Serviciu Resurse Umane,

                Jr. IOAN HADA

                                            

 

 

            Șef Serviciu Juridic,

           Jr. MARIN BLAJIN

 

 

 

                     Consilier,

       ANDREEA-DAIANA RUS