Hotărârea nr. 34/2020

34/07.02.2020 Privind repartizarea apartamentului 38 din str. Miloia nr.52 sc.A (fost Miloia bl.B1 sc.A) către Sitariu Alexandru
Hotararea Consiliului Local 34/07.02.2020
Privind repartizarea apartamentului 38 din str. Miloia nr.52 sc.A (fost Miloia bl.B1 sc.A) către Sitariu Alexandru


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020 - 1926/28.01.2020 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-1926 din data de 28.01.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 28.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 1926/28.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere H.C.L.M.T. nr.116/2009 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin H.G. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea O.U.G. nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu H.G. nr. 592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.15 din H.G. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Legea nr.221/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi (3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă repartizarea apartamentului 38 din str. Miloia nr.52 sc.A (fost Miloia bl.B1 sc.A) către Sitariu Alexandru, înscris pe lista de priorităţi aprobată prin Hotîrârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.116/2009 la poziţia 466.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Biroul Locuinţe - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Sitariu Alexandru;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI

DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2020-1926/28.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind repartizarea apartamentului 38 din str. Miloia nr.52 sc.A

(fost Miloia bl.B 1 sc.A)

Având în vedere Referatu de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind repartizarea apartamentului 38 din str. Miloia nr.52 sc.A (fost Miloia bl.B1 sc.A), prin care se propune atribuirea apartamentului disponibil în vederea încheierii contractului de închiriere;

Facem următoarele precizări:

Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorități A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Până în prezent au fost soluționate cererile primelor 454 de persoane înscrise pe lista de priorități.

Ap.38 din Miloia nr.52 sc.A (fost Miloia bl.B1 sc.A) a devenit liber din punct de vedere juridic prin predarea acestuia de către fostul chiriaș.

Conform art.8 din Legea nr.152/1998 modificată prin Legea nr.221/2015 au fost invitați la data de 14.01.20120 persoanele înscrise pe lista de priorități A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009 la poziția 466 și 468 respectiv doamnul Sitariu Alexandru și doamna Dogariu Loredana.

Precizăm că persoanele înscrise la pozițiile 455, 456, 457, 460, 461, 462, 464, 467 au depășit vârsta de 38 de ani. Persoanele înscrise la poz. 458, 463, 465, 468 au fost invitate și nu s-au prezentat ca urmare a invitației, iar persoana înscrisă la poziția 459 deține proprietate personală și astfel nu mai îndeplinește criteriile restrictive impuse de lege, respectiv criteriile cadru prevăzute în Anexa 1 la HCLMT nr.588/19.12.2006.

Domnul Sitariu Alexandru s-a prezentat ca urmare a invitației și a reconfirmat criteriile de acces la locuință, acceptând apartamentul 38 din str. Miloia nr.52, sc.A (fost Miloia bl.B1 sc.A) și astfel s-a întocmit la data de 15.01.2020 un proces-verbal anexat la acest raport.

Având în vedere prevederile legale și acceptul expimat în scris de către domnul Sitariu Alexandru înregistrat cu nr. CT2020-116/15.01.2020, considerăm că proiectul de hotărâre privind repartizarea ap.38 din str. Miloia nr.52, sc.A (fost Miloia bl.B1 sc.A) îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR,                                     ȘEF BIROU,

Mihai Boncea                                           Simona Bălan

2    04 Timișoara2021

| Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-1926/28.01.2020


REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 38 din str. Miloia nr.52 sc.A (fost Miloia bl.B1 sc.A)

Având în vedere faptul că s-au disponibilizat apartamentul 38 din str. Miloia nr.52, sc.A (fost Miloia bl.B1 sc.A), prin predarea acestuia de către fostul chiriaș,, în vederea întocmirii contractului de închiriere pentru următoarea persoană înscrisă pe lista de priorități pentru anul 2009, listă care a fost aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009, este necesară aprobarea repartizării acestuia.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR,

IMRE FARKAS


DIRECTOR D.C.T.D.D.

Mihai Boncea


Cod FO 53 - 03 ver.3