Hotărârea nr. 33/2020

33/07.02.2020 Privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timişoara, situat în Timişoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 şi Lotul 2 cu suprafaţa 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timişoara-Domeniu Privat cotă 1/2 şi Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieşire din indiviziune
Hotararea Consiliului Local 33/07.02.2020
Privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timişoara, situat în Timişoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 şi Lotul 2 cu suprafaţa 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timişoara-Domeniu Privat cotă 1/2 şi Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieşire din indiviziune


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT 2019-007571/16.01.2019, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT 2019-007571 din data de 16.01.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT 2019 - 7571/30.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT 2019 - 7571/16.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art.78 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1) şi alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139, alin.(1) şi (3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timişoara, situat în Timişoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 şi Lotul 2 cu suprafaţa de 603 mp. nr.cadastral nou 446879 , proprietari Municipiul Timişoara-Domeniu Privat cotă 1/2 şi Rotariu Petru cotă 1/2, conform documentaţiei întocmite de ing. Ionel Brihăcescu admisă la O.C.P.I. Timişoara cu Referatul de Admitere cu nr. 190948/12.09.2018, care fac parte din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 1 şi Anexa 2.

Art. 2: Se aprobă ieşirea din indiviziune a Municipiului Timişoara proprietar al Lotului 2 cu suprafaţa 603 mp. cu nr cadastral nou 446879 cu Rotariu Petru proprietar al Lotului nr.1 cu suprafaţa 603 mp. cu nr. cadastral nou 446878.

Art. 3: Se mandatează dl. Robu Nicolae - Primarul Municipiului Timişoara, pentru semnarea actului de ieşire din indiviziune în formă autentică.

Art. 4: Toate cheltuielile privind dezlipirea, ieşirea din indiviziune şi operaţiile de publicitate imobiliară cad în sarcina d-lui Rotariu Petru.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT 2019-007571 / 16.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafața de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timișoara, situat în Timișoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafața de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 și Lotul 2 cu suprafața 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timișoara-Domeniu Privat cotă 1/2 și Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieșire din indiviziune.

Având în vedere Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotărâre nr. CT 2019-007571/16.01.2020 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafața de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timișoara, situat în Timișoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafața de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 și Lotul 2 cu suprafața 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timișoara-Domeniu Privat cotă 1/2 și Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieșire din indiviziune.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2019-007571/29.11.2019 prin care Rotariu Petru ne înaintează documentația întocmită de ing. Ionel Brihăcescu pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de dezlipire pentru ieșire din indiviziune .

Având în vedere documentația topo-cadastrală dezlipire pentru ieșire din indiviziune întocmită de ing. Ionel Brihăcesu admisă la OCPI conform referatului de Admitere 190948/12.09.2018;

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2019-7571/08.01.2020, asupra imobilului nu figurează litigii pe rolul instanțelor, a adresei Compartimentului Fond Funciar nr.7571/09.01.2020 imobilul a fost solicitat de către Manoilă Vasile cererea fiind respinsă de Comisia Municipală de fond funciar, petentul nedepunând contestație.

Conform adresei Biroului Clădiri Terenuri II Vest nr. CT 2019-007571/13.01.2020 imobilul a fost revendicat cu dosarul administrativ nr.1982 aferent notificării care a fost soluționat prin emiterea Dispoziției nr. 2297/10.11.2003 de respingere.

Scopul prezentei documentații este dezlipirea parcelei de teren cu suprafața de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timișoara, situat în Timișoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafața de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 și Lotul 2 cu suprafața 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timișoara-Domeniu Privat cotă 1/2 și Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieșirea din indiviziune așa cum a fost aprobată prin CU nr. 3394/ 14.08.2018 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara, în acest mod se obțin două loturi ,Lotul 1 cu construcția proprietate Rotariu Petru și Lotul 2 teren liber de construcții proprietar Municipiul Timișoara- Domeniu Privat, teren ce poate fi mai bine administrat nefiind în inidiviziune.

Având în vedere că cele două parcele rezultate din dezlipirea parcelei inițiale au caracteristici tehnice similare, având suprafețe egale fronturi stradale egale precum și laturile limitelor egale și fiind situate în aceeași zonă de impozitare valorile terenurilor parcelelor este aceeași.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru operațiunea de dezlipire a parcelei de teren cu suprafața de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timișoara, situat în Timișoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafața de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 și Lotul 2 cu suprafața 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timișoara-Domeniu Privat cotă 1/2 și Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieșire din indiviziune.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către ing. Ionel Brihăcesu pe baza măsurătorilor topografice descrise în Memoriul tehnic.

Având în vedere cele de mai sus

PROPUNEM:

1. Aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafața de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timișoara, situat în Timișoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafața de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 și Lotul 2 cu suprafața 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timișoara-Domeniu Privat cotă 1/2 și Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieșire din indiviziune conform documentației întocmite de ing.Ionel Brihăcescu admisă la OCPI Timișoara cu referatul de Admitere nr.190948/12.09.2019 care face parte integrantă din prezenta hotarare si constituie Anexa 1 și Anexa 2.

DIRECTOR D.C.T.D.D. II VEST                                         REFERENT DE SPECIALITATE

MIHAI BONCEA                                        GHEORGHE BUCĂTARIU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT 2019-007571 /16.01.2019

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafața de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timișoara, situat în Timișoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafața de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 și Lotul 2 cu suprafața 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timișoara-Domeniu Privat cotă 1/2 și Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieșire din indiviziune.

  • 1. Descrierea situației actuale

Imobilul care face obiectul acestui proiect aparține intravilanului Municipiul Timișoara, fiind situat în Timișoara str. Liliacului nr.16, identificat prin documentația cadastrală întocmită de ing. Ionel Brihăcescu, imobil înscris în CF nr. 412355 Timișoara cu nr.top. 18572/1, proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Privat cotă 1/2 și Rotariu Petru cotă 1/2.

Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către ing. Ionel Brihăcesu pe baza măsurătorilor topografice.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei documentații este dezlipirea parcelei de teren cu suprafața de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timișoara, situat în Timișoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafața de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 și Lotul 2 cu suprafața 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timișoara-Domeniu Privat cotă 1/2 și Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieșirea din indiviziune așa cum a fost aprobată prin CU nr. 3394/ 14.08.2018 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara, în acest mod se obțin două loturi ,Lotul 1 cu construcția proprietate Rotariu Petru și Lotul 2 teren liber de construcții proprietar Municipiul Timișoara- Domeniu Privat, teren ce poate fi mai bine administrat nefiind în inidiviziune.

  • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația întocmită de ing. Ionel Brihăcesu admisă la O.C.P.I Timișoara cu Referatul de Admiteere nr. 190948/12.09.2018.

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de dezlipire și ieșire din indiviziune a imobilului înscris în CF nr.412355 Timișoara, nr. top.18572/1, situat în Timișoara str. Liliacului nr.16.

PRIMAR                                                VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                               IMRE FARKAS

DIRECTOR D.C.T.D.D-II VEST MIHAI BONCEA

Re^rat de admitere, cerere nr 190948 /12-09-2018

jht. WrtMj Z»ua "12" Luna ~ $3/ '


AXCEL


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr. IC, 0256201089

REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei ROTARIU PETRU

Domiciliul Loc, Timișoara, Intr Neptun. Nr. 1, Ei. 4, Ap. 76, Jud. Tîmis

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 190948 din data 12-09-2018, vă informăm:

situat în Loc. Timișoara. Str LILIACULUI. Nr. 16. jud. Timiș. UAT Timișoara având numărul cadastral -12355 a fost dezmembrat în imobilele:

1- 446878 situat în Loc. Timișoara, Str LILIACULUI Nr. 16, Jud. Timiș. UAT Timișoara având suprafața măsurată 603 mp;

446879 situat în Loc. Timișoara, Str LILIACULUI, Nr. 16, Jud. Tim:s, UAT Timișoara având suprafața măsurată 603 mp: ’**-

CerTc câ informațiile din prezentul extras sunt conforme cu date-e d n olanul cadastral de ca^te v -c-3'8 a; OCPi TIMIȘ la data. 19-09-2018.

S *u3Ț3 prezentată poate face obiectul unor mod-hcâr ulterioare, 'n co-dT He Leg3 cadastruîu și a c jpf cdâț'-i imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modT'icâriie ș! compietânie ulterioare.

Inspector

GABRIELA TANASIE


ANEXA NR. 136 la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului <

Scara 1: 1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

top. 18572/1

1206 mp

Loc.Timisoara str. Liliacului nr.16

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

412355

TIMIȘOARA

480100                                                       480100

M                                                                              NJ

O                                                   O

M                                                                           ro

<p                                                                                                    cd

O                                                  O

y^x

/     zXx Proprietate privata

/       Xc ^op. 18582

7      X

/         /3 X

Proprietate privata      /                       /

top. 18572/2      /                   /

/         /        XX

#Lot1 /

/ top. 18572/1/2     /                    /

/ Supr.603 m.p. '                     7

7                          /'^7                        /

/               /£    Lot 2      /

7/X.                 top. 18572/1/1  /

7 /                /     Supr.603 m.p. /

7 / C1 /    /           Z/

/ x     /       /               /

XX/ /     r

^XA    /        / X

/ / /

/    / topi 8570-18571/1

X X^      / /

/ s XV

m                                                                       ro

o                                                 o

M                                                                                                   t-o

CD                                                                                                   CD

o                                                 o

480030                                                     480030

Situația actuala inainte de dezmembrare

Situația propusa după dezmembrare

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

412355

top. 18572/1

1206

Cc

Curți construcții cu C1-CASA PARTER

ISWî

603

Cc

Curți construcții cu

C1-CASA PARTER

603

Cc

Curți construcții cu

Total

1206

Total /

1206

Executant Ing. BRIHACESCIM^NEE''Xx Confirm executarea măsurătOȚ.iîorJa teren,' X corectitudinea întocmirii docum^dtabiei cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Data-08-2017                 t.

Semnătura si stampila                          yJ

y7    Inspector

Confirm iptroditeerea imobilului în baza de date integrat

i       xXJ^.-at.rjbuir1eaniumăr.ului><Qadasirah^ ]

/'/V'z       ' -Data.'..............1  a 1

?/                CONSILIER I A /      )

/ ySemnatura si parată'H1J '

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

NR. CT 2019-007571 / 16.01.2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timişoara, situat în Timişoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 şi Lotul 2 cu suprafaţa 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timişoara-Domeniu Privat cotă 1/2 şi Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieşire din indiviziune.

 

            Având în vedere Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotărâre nr. CT 2019-007571/16.01.2020 a Primarului Municipiului Timişoara privind aprobarea operaţiunii de  dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timişoara, situat în Timişoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 şi Lotul 2 cu suprafaţa 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timişoara-Domeniu Privat cotă 1/2 şi Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieşire din indiviziune.

                Facem următoarele precizări:            

                Având în vedere adresa CT 2019-007571/29.11.2019 prin care Rotariu Petru  ne înaintează documentaţia întocmită de ing. Ionel Brihăcescu pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operaţiunea de dezlipire pentru ieşire din indiviziune .

                Având în vedere documentaţia topo-cadastrală dezlipire pentru ieşire din indiviziune întocmită de ing. Ionel Brihăcesu admisă  la OCPI conform referatului de Admitere 190948/12.09.2018;

                Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2019-7571/08.01.2020, asupra imobilului nu figurează litigii pe rolul instanţelor, a adresei Compartimentului Fond Funciar nr.7571/09.01.2020 imobilul a fost solicitat de către Manoilă Vasile cererea fiind respinsă de Comisia Municipală de fond funciar, petentul nedepunând contestaţie. 

            Conform adresei Biroului Clădiri Terenuri II Vest nr. CT 2019-007571/13.01.2020 imobilul a fost revendicat cu dosarul administrativ nr.1982 aferent notificării care a fost soluţionat prin emiterea Dispoziţiei nr. 2297/10.11.2003 de respingere.

            Scopul prezentei documentaţii este dezlipirea parcelei de teren cu suprafaţa de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timişoara, situat în Timişoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 şi Lotul 2 cu suprafaţa 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timişoara-Domeniu Privat cotă 1/2 şi Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieşirea din indiviziune aşa cum a fost aprobată prin CU nr. 3394/ 14.08.2018 eliberat de Primăria Municipiului Timişoara, în acest mod se obţin două loturi ,Lotul 1 cu construcţia proprietate Rotariu Petru  şi Lotul 2 teren liber de construcţii proprietar  Municipiul Timişoara- Domeniu Privat, teren ce poate fi mai bine administrat  nefiind în inidiviziune.

             Având în vedere că cele două parcele rezultate din dezlipirea parcelei iniţiale au caracteristici tehnice similare, având suprafeţe egale ,fronturi stradale egale precum şi laturile limitelor egale şi fiind situate în aceeaşi zonă de impozitare valorile terenurilor parcelelor este aceeaşi.

                Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei pentru operaţiunea de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timişoara, situat în Timişoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 şi Lotul 2 cu suprafaţa 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timişoara-Domeniu Privat cotă 1/2 şi Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieşire din indiviziune.

                Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către  ing. Ionel Brihăcesu pe baza măsurătorilor topografice descrise în Memoriul tehnic.

                Având în vedere cele de mai sus                      

PROPUNEM:

 

            1. Aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timişoara, situat în Timişoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 şi Lotul 2 cu suprafaţa 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timişoara-Domeniu Privat cotă 1/2 şi Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieşire din indiviziune conform documentaţiei întocmite de ing.Ionel Brihăcescu admisă la   OCPI Timişoara cu referatul de Admitere nr.190948/12.09.2019 care  face  parte integrantă din prezenta hotarare si constituie  Anexa 1 şi  Anexa 2.

 

                DIRECTOR D.C.T.D.D. II VEST                                                                                 REFERENT DE SPECIALITATE                    

                            MIHAI BONCEA                                                                                                        GHEORGHE BUCĂTARIU

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                    Cod FO53-01, ver. 2

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

NR. CT 2019-007571 /16.01.2019

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timişoara, situat în Timişoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 şi Lotul 2 cu suprafaţa 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timişoara-Domeniu Privat cotă 1/2 şi Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieşire din indiviziune.

 

 

1. Descrierea situaţiei actuale

            Imobilul  care face obiectul  acestui proiect  aparține intravilanului   Municipiul Timişoara, fiind situat în Timişoara str. Liliacului nr.16,  identificat prin documentația cadastrală  întocmită de ing. Ionel Brihăcescu,  imobil înscris în CF nr. 412355 Timişoara cu nr.top. 18572/1, proprietatea Municipiului Timişoara-Domeniu Privat cotă 1/2 şi Rotariu Petru cotă 1/2.

            Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către  ing. Ionel Brihăcesu pe baza măsurătorilor topografice.

           

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

            Scopul prezentei documentaţii este dezlipirea parcelei de teren cu suprafaţa de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timişoara, situat în Timişoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 şi Lotul 2 cu suprafaţa 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timişoara-Domeniu Privat cotă 1/2 şi Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieşirea din indiviziune aşa cum a fost aprobată prin CU nr. 3394/ 14.08.2018 eliberat de Primăria Municipiului Timişoara, în acest mod se obţin două loturi ,Lotul 1 cu construcţia proprietate Rotariu Petru  şi Lotul 2 teren liber de construcţii proprietar  Municipiul Timişoara- Domeniu Privat, teren ce poate fi mai bine administrat  nefiind în inidiviziune.

 

3. Alte informaţii

            Se va lua în considerare documentaţia întocmită de ing. Ionel Brihăcesu admisă la O.C.P.I Timişoara cu Referatul de Admiteere nr. 190948/12.09.2018.

 

4. Concluzii

            Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm  necesară şi oportună aprobarea operaţiunii  de dezlipire şi ieşire din indiviziune a imobilului  înscris în CF nr.412355 Timişoara, nr. top.18572/1, situat în Timişoara str. Liliacului nr.16.

 

                  PRIMAR                                                                                                       VICEPRIMAR

             NICOLAE ROBU                                                                                                  IMRE FARKAS              

 

                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                

  DIRECTOR D.C.T.D.D-II VEST                                                            

             MIHAI BONCEA                                                                                            

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                       Cod FO53-03, ver. 2