Hotărârea nr. 324/2020

324/06.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA", str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 324/06.08.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA", str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2020-004884/03.08.2020, compl. cu UR2020-006882/16.06.2020, UR2020-007086/19.06.2020, UR2020-009045/03.08.2020 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-004884/03.08.2020, compl. cu UR2020-006882/16.06.2020, UR2020-007086/19.06.2020, UR2020-009045/03.08.2020 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 06.08.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-004884/03.08.2020, compl. cu UR2020-006882/16.06.2020, UR2020-007086/19.06.2020, UR2020-009045/03.08.2020:
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 15/27.02.2020, respectiv Decizia etapei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 27/11.02.2020 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE


Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - "CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA", str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara, având ca beneficiar pe SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII "LOUIS TURCANU", întocmit conform Proiectului nr. 19/2018, realizat de S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Construire parcare supraetajata;
- Regim de construire: 2S/S+P+2E+terasa,etaj partial;
- Înălţime maximă: H max. cornişă 12 m, H max. constructie 15 m;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=2,1;
- Retrageri: minime de 5 m faţă de frontul stradal - conform plansei nr. A-03 ,,Reglementari urbanistice";
- Spaţii verzi: minim 30,54% spaţii verzi amenajate conform Deciziei etapei de încadrare nr. 27/11.02.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
- Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde";
- Circulaţii şi servituţi: conform "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 428/30.07.2013;
- Circulaţii şi accese: accesul auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2020-000821/28.05.2020 şi planşa anexă la aviz;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 828/25.09.2019.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu - "CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA", str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara va avea o valabilitate de 5 ani.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 4.971mp. este înscris în CF nr. 423126 nr. cad. 423126, având ca proprietar asupra terenului MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu privat, si asupra constructiilor C1 si C2 - MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu public, respectiv drept de administrare si drept de folosinta gratuita asupra 450 mp teren conf. HCL 232/05.03.2006 si HCL 160/18.04.2006 in favoarea FUNDATIEI PENTRU COPII RONALD MCDONALD ROMANIA si proprietar constructie C3, FUNDATIEI PENTRU COPII RONALD MCDONALD ROMANIA, pentru care a fost obtinut Acordul nr. 08/28.08.2020.
Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 19/2018, planşa nr. A-05 - ,,Obiective de utilitate publica" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei.
Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUD, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Planului Urbanistic de Detaliu - "CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA", str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara.
Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII "LOUIS TURCANU";
- Proiectantului SC D-CONTEXT STUDIO SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256

408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

UR2020-004884/03.08.2020, compl. cu UR2020-006882/16.06.2020, UR2020-007086/19.06.2020, UR2020-009045/03.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privinda probarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE PARCARE

SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare de aprobare al proiectului de hotarare cu nr. UR2020-004884/10.04.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara, prin care se propune generarea unei zone pentru deservirea circulatiei rutiere in zona prin amplasarea unui parcaj etajat.

Facemurmătoareleprecizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-004884/03.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara;

Ținând cont de Avizul Arhitectului Sef nr. 15/27.02.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2583/25.06.2018 si Certificatului de Urbanism nr. 2551/24.07.2020, precum si Decizia etapei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 27/11.02.2020 prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu.

Documentația Planului Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara, beneficiar SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU” și proiectant SC D-CONTEXT STUDIO SRL, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna martie 2019, cu ocazia demarării Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 218/2020, perioadă în care nu s-a inregistrat nici o sesizare cu privire la aceasta documentație.

Etapa 1 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019-002958/12.04.2019.

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 218/2020 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD -„CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara, se incadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv HCL nr. 218/2020), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legiinr. 52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara.

Planul Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC D-CONTEXT STUDIO SRL, proiect nr.19/2018, la cererea SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU”.

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic de Detaliu -„CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara, identificat prin CF nr. 423126 nr. cad. 423126, având o suprafață totală de 4.971mp, este situat


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256

408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

în zona centrala, a orașului - UTR 1 - Zona centrala de protective istorica de institutii si servicii publice afectate de zona de protectie a caii ferate, pentru care a fost obtinut Avizul Direcției pentru Cultură Timiș cu nr. 174/U/03.07.2019. Delimita reazonei studiate este făcută astfel: - la est: strada Iosif Nemoianu, la sud: teren din domeniul public al municipiului avand nr. Top. 1168 si constructii dedicate sanatatii (Spitalul clinic de urgent pentru copii, “Louis Turcanu”, Sectia de pneumologie), la vest: teren pentru infrastructura feroviara, la nord: parcele proprietate private nr. Top 1165, nr top 1164 avand cladiri in regim de inaltime P, P+1E.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat în suprafață totală de 4.971mp este înscris în CF nr. 423126 nr. cad. 423126, având ca proprietar asupra terenului MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu privat, si asupra constructiilor C1 si C2 - MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu public, respective drept de administrare si drept de folosinta gratuita asupra 450 mp teren conf. HCL 232/05.03.2006 si HCL 160/18.04.2006 in favoarea FUNDATIEI PENTRU COPII RONALD MCDONALD ROMANIA si proprietar constructie C3 - FUNDATIEI PENTRU COPII RONALD MCDONALD ROMANIA, pentru care a fost obtinut Acordul nr. 08/28.08.2020.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara, se propune generarea unei zone pentru deservirea circulatiei rutiere in zona prin amplasarea unui parcaj etajat.

Terenul supus reglementarii prin documentatia Plan Urbanistic de Detaliu -„CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara va fi accesibil auto si pietonal din domeniul public - str. IOSIF NEMOIANU, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2020-000821/28.05.2020 și planșa anexă la aviz.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 828/25.09.2019.

Prevederile Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.): Se propune construirea unei parcari etajate.

Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarului:

POTmax= 50%; CUTmax= 2,1;

Regim de construire: maxim 2S/S+P+2E+terasa, etaj partial, cu respectarea legislatiei in vigoare;

maxcornisa


=12m; H


maxconstrctie


=15m.


Retrageri față de aliniament, limitele laterale și limita posterioară conform planșei nr. A-03 ,,Reglementări urbanistice”;

Spații verzi: minim 30,54% spații verzi amenajate conform Deciziei etapei de încadrare

nr. 27/11.02.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș. Suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privinda probarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde";


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256

408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Circulații și servituți: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-aelaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Circulații și accese: accesul auto și pietonale se vor realize în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2020-000821/28.05.2020 și planșa anexă la aviz;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 828/25.09.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realize pe cheltuiala beneficiarilor.

Autorizațiile de construire se vor emite doardupă realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism conform planșeinr. A-05 - ,,Obiective de utilitate publica” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, înconformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborate documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Planul Urbanistic de Detaliu- „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara va avea valabilitate de 5ani, perioadă în care pot fi demarcate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a realizării Planul Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara proprietar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, conform avizului favorabil al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-7962/28.06.2019, cu condiția reglementării folosinței terenului de către beneficiarul investiției, al dreptului de administrare în fav. SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA;

 • 2. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara, având ca beneficiar pe SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU”, întocmit conform proiectului nr. 19/2018, realizat de SC D-CONTEXT STUDIOSRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 3. Se stabilesc condițiile de construire:

Prevederile Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.): Se propune construirea unei parcari etajate.

Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarului:

POTmax= 50%; CUTmax= 2,1;

Regim de construire: maxim 2S/S+P+2E+terasa, etaj partial, cu respectarea legislatiei in vigoare;

maxcornisa


=12m; H


maxconstrctie


=15m.


Retrageri față de aliniament, limitele laterale și limita posterioară conform planșei nr. A-03 ,,Reglementăriurbanistice”;


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256

408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Spații verzi: minim 30,54% spații verzia menajate conform Deciziei etapei de încadrare nr. 27/11.02.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș. Suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 șiAnexa 1 - Cadastrul Verde";

Circulații și servituți: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-aelaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Circulații și accese: accesul auto și pietonale se vor realize în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2020-000821/28.05.2020 și planșa anexă la aviz;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 828/25.09.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realize pe cheltuiala beneficiarilor.

 • 4. Planul Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara va avea valabilitate de 5 ani, perioadă în care pot fi demarcate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață totală de 4.971mp este înscris în CF nr. 423126 nr. cad. 423126, având ca proprietar asupra terenului MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniu privat, si asupra constructiilor C1 si C2 - MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniu public, respective drept de administrare si drept de folosinta gratuita asupra 450 mp teren conf. HCL 232/05.03.2006 si HCL 160/18.04.2006 in favoarea FUNDATIEI PENTRU COPII RONALD MCDONALD ROMANIA si proprietar constructie C3, FUNDATIEI PENTRU COPII RONALD MCDONALD ROMANIA, pentru care a fost obtinut Acordul nr. 08/28.08.2020.

 • 5. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism conform planșei nr. A-05 -,,Obiective de utilitate publica” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu - „CONȘTRUIRE PARCARE ȘUPRAETAJATA”, str. IOȘIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „CONȘTRUIRE PARCARE ȘUPRAETAJATA”, str. IOȘIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara, elaborat de proiectantul ȘC D-CONTEXT ȘTUDIO ȘRL, proiect nr.19/2018, la cererea beneficiarului ȘPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIȘ TURCANU”, pentru a fi supus analizării și aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT ȘEF, Emilian Șorin CIURARIU

CONȘILIER

Monica MITROFAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

UR2020-004884/03.08.2020, compl. cu UR2020-006882/16.06.2020, UR2020-007086/19.06.2020, UR2020-009045/03.08.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara

Proiect emis la solicitarea beneficiarului SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU”, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara a documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara, documentație elaborată de proiectantul SC D-CONTEXT STUDIO SRL, proiect nr. 19/2018, după obținerea Certificatului de Urbanism nr. 2583/25.06.2018 si Certificatului de Urbanism nr. 2551/24.07.2020.

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara, identificat prin CF nr. 423126 nr. cad. 423126, având o suprafață totală de 4.971mp, este situat în zona centrala, a orasului -UTR 1 - Zona centrala de protectie istorica de institutii si servicii publice afectate de zona de protectie a caii ferate, pentru care a fost obtinut Avizul Direcției pentru Cultură Timiș cu nr. 174/U/03.07.2019. Delimitarea zonei studiate este făcută astfel: la est: strada Iosif Nemoianu, la sud: teren din domeniul public al municipiului avand nr. Top. 1168 si constructii dedicate sanatatii (Spitalul clinic de urgente pentru copii, “Louis Turcanu”, Sectia de pneumologie), la vest: teren pentru infrastructura feroviara, la nord: parcele proprietate privata nr. top 1165, nr top 1164 avand cladiri in regim de inaltime P, P+1E.

Terenul reglementat în suprafață totală de 4.971mp este înscris în CF nr. 423126 nr. cad. 423126, având ca proprietar pe teren MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu privat, proprietar corp C1 si C2 - MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu public, proprietar corp C3 - FUNDATIA PENTRU COPII RONALD MCDONALD ROMANIA, se noteaza drept de administrare si drept de folosinta gratuita asupra 450 mp teren conf. HCL 232/05.03.2006 si HCL 160/18.04.2006.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin Planul Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara, se propune generarea unei zone pentru deservirea circulatiei rutiere in zona prin amplasarea unui parcaj etajat.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va realiza din str. IOSIF NEMOIANU, conform avizului DT2020-000821/28.05.2020 și planșa anexă la aviz.

 • 3. Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată. pentru documentatia Plan Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara, a fost obținut Certificatului de Urbanism nr. 2583/25.06.2018 si Certificatului de Urbanism nr. 2551/24.07.2020, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 15/27.02.2020, Decizia etapei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 27/11.02.2020 prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu.

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 3

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ


Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-004884/03.08.2020,

compl. cu UR2020-006882/16.06.2020, UR2020-007086/19.06.2020, UR2020-009045/03.08.2020

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 06.08.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATĂ” Str. losif Nemoianu nr. 3 Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-004884/03.08.2020 ș.a.m.d. privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire parcare supraetajată" Str. losif Nemoianu nr. 3 Timișoara, beneficiari SPITALUL CLINIC DE URGENȚE PENTRU COPII", proiectant d-Context Studio SRL, proiect nr. 19/2018, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 2583/25.06.2018 si certificatului de urbanism nr. 2551/24.07.2020,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire parcare supraetajată ” Str. losif Nemoianu nr. 3, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

în considerarea Avizului Arhitectului Sef nr. 15/27.02.2020,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat în sistem informatic integrat ANCPI, la data de 06.08.2020, anexat documentației, aferent terenului reglementat prin documentație, în suprafață totală de 4971 mp, rezultă următoarea situație juridică:

Cartea funciară nr. 423126Timișoara nr. cadastral 423126:

referitoare la imobilul teren intravilan, în suprafață de 4971 mp, categorie de folosință „curți construcțiil”, proprietatea Municipiului Timișoara, drept deadministrare Spitalul Clinic de urgențp pentru Copii Louis Turcanu Timișoara

 • - referitor la construcțiile existente pe teren: A1.1 - nr.cad. 423126-C1 - Ambulatoriu de Specialitate Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii “Louis Turcanu”, categoria de folosință: construcții administrative și social culturale pentru 439 mp; A1.2 - nr.cad 423126-C23 Farmacia Spitalului de Urgențe pentru Copii „Louis Țurcanu”, categoria de folosință: construcții administrative și social culturale pentru 297 mp; A1.3, nr. cad. 423126-C3 - Casa Ronald Mc Donald”s cu spații de cazare pentru părinți și copii, categoria de folosință: construcții administrative și social culturale pentru 274 mp. Proprietari: Municipiul Timișoara asupra corpurilor C1 și C2, respectiv Fundația pentru Copii Ronald McDonald Romania - corp C3.

Sunt înscrise următoarele sarcini: drept de administrare în favoarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Louis Turcanu Timișoara sub C1 și C2, respectiv drept de folosință gratuită asupra 450 mp teren în favoarea Fundației pentru copii Ronald McDonald România.

La documentație este atașată declarația nr. 08/08.08.2020 Fundației pentru Copii Ronald McDonald prin care-și exprimă acordul privind elaborarea PUD.

De asemenea, Municipiul Timișoara, prin adresa nr. SC2020-11273/26.05.2020, și-a exprimat acordul privind elaborarea acestui PUD.

Prin adresa nr. SC2019-14572/18.06.2019 a Municipiului Timișoara -Serviciul Juridic se menționează faptul că, pe rolul instanțelor judecătorești, nu figurează litigii, în curs de soluționare, cu privire la imobilul ce face obiectul prezentei documentații, înscris în cartea funciară mai sus menționată, iar prin adresa nr. CT2019-1963/08.05.2019 se menționează faptul că acest imobil nu a făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001 și OUG nr. 94/2000. Potrivit adresei nr. DO2019-001177/06.05.2019 se menționează faptul că imobilele nu au fost solicitate de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora în temeiul legilor fondului funciar.

în considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conținutul dreptului de proprietate privată -“(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

 • (2) în condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după caz.”, coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil - “în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară",

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților”),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-004884/03.08.2020, compi. cu UR2020-006882/16.06.2020, UR2020-007086/19.06.2020, UR2020-009045/03.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire parcare supraetajată" Str. losif Nemoianu nr. 3, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, condiiționat de obținerea de către beneficiar - Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii Louis Turcanu Timișoara ■ a unui drept real asupra terenului reglementat prin documentația de urbanism.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire parcare supraetajată” Str. losif Nemoianu nr. 3, Timișoara,, și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului general al u.a.t, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Adriana\ȘEt^AN

CA-W                    Cod FO53-13,Ver.l

ROMÂNIA

JUDEȚUL timiș municipiul timișoara

Copie conformă cu exemplarul existent în

ARHIVA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Datffi ~ ‘ Semnătura..,/?/!- ^----


CONSILIUL local

HOTĂRÂREA NR. 160 din data: 18.04.2006

privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafețe de teren de 450 mp. din parcela cu nr. TOP. 1166 în suprafață totală de 3360 mp. înscrisă în CF. nr. 560, situată în Timișoara, str. losif Nemoianu nr. 3, către Fundația pentru Copii Ronald McDonald

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul nr. D72006-1444/04.04.2006 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având învedere adresa McDonald's România SRL nr. D72006-1444/06.03.2006;

în conformitate cu prevederile art. 4,5 și 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ;

în conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) și art. 126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;

în temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modoficată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafețe de teren de 450 mp. din parcela cu nr. TOP. 1166 în suprafață totală de 3360 mp. înscrisă în CF- nr. 560, situată în Timișoara, str. losif Nemoianu nr. 3,care face parte din domeniul public al municipiului Timișoara, către Fundația pentru Copii Ronald McDonald , pentru construirea "Casei Ronald McDonald" destinată cazării temporare, gratuite, a familiilor care Vln cu copii la clinicile din Timișoara și care pe perioada spitalizării nu au unde să locuiască.

Terenul va fi pus la dispoziția Fundației pentru Copii Ronald McDonald, pe baza unui pîoces verbal de predare primire , întocmit de două comisii una pentru fiecare parte, numite Pentru a executa lucrări de specialitate în vederea materializării în teren a acestei parcele.

iciea eventualelor rețele de utilităti situate pe teren cad în sarcina Fundației pentru Copii Ronald McDonald.

Ț • 2. Fundația pentru Copii Ronald McDonald este obligată ca în maxim 12 luni de la dre tuț * V1are a Prezentei hotărâri să înceapă construirea clădirii. In caz contrar își pierde jndecat                   somiație sau punerea în întârziere și fără intervenția instanțelor de

După terminarea lucrărilor , construcția va deveni proprietatea Fundației pentru Copii Ronald McDonald, terenul rămânând în domeniul public al municipiului Timișoara.

Toate cheltuielile legate de construirea , întreținerea și funcționarea "Casei Ronald

McDonald", precum și de implementare și derulare a programului de cazare gratuită vor fi suportate de către Fundația pentru Copii Ronald McDonald.

Art. 3 : în cazul dizolvării Fundației pentru Copii Ronald McDonald, încetarea activității acesteia sau a schimbării destinației construcției, fără acordul prealabil al Consiliului Local al municipiului Timișoara , construcția va trece în domeniul public al municipiului Timișoara . Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Serviciul Banca de Date Urbane din cadrul Primăriei municipiului Timișoara.


Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Prefecturii Județului Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Serviciul Juridic;

 • - Direcției Economice;


  Copie conformă cu exemplarul existent în

  ARHIVA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMI RA

  Data "f riL ■1    Semnătura!A


 • - Direcției Edilitare;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Patrimoniu;

 • - Direcției Poliția Comunitară;

 • - Biroului Control Intern;

 • - Biroului Reiatii Publice;

 • - Centrului de Consiliere penru Cetățeni;

 • - McDonald's România SRL ;


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Copie conformă cu exemplarul existent în

ARHIVA PRIMĂRIEI


Data


CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 221 din data: 30.05.2006

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Timișoara în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ” Louis Țurcanu " Timișoara a imobilelor în care își desfășoară activitatea și care fac parte din Domeniul Public ai municipiului Timișoara

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 9241/12.05.2006 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regn autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, turism, sport și culte, Comisiei pentru sănătate, muncă și protecție socială, ecologie și protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

în conformitate cu art.l, alin.l din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 modificată și completată prin Legea nr.99/2004 și Ordonanța Guvernului nr. 78/19.08.2004, privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local;

în conformitate cu prevederile art.l2 din Legea ni'. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ;

în conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) și (g) și art. 125, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;

în temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l: Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Timișoara în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru copii " Louis Țurcanu" Timișoara a imobilelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilele rămân în Domeniul Public al municipiului Timișoara .

Transmiterea va avea loc pe baza unui protocol de predare - primire ce se va încheia între cele două părți.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu cnn cadrul Primăriei municipiului Timișoara .

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituției Prefectului - Județului Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Serviciului Juridic;

 • - Direcției Economice;

  Copie conformă cu exemplarul existent în

  ARHIVA PRIMĂRIEI

  MUNICIPIULUI TIMIȘ

  emnătura


 • - Direcției Edilitare;

 • - Direcției Urbanism;


 • - Direcției Patrimoniu;

 • - Biroului Control Intern;

 • - Biroului Reiatii Publice;

 • - Centrului de Consiliere Cetățeni;

 • - Spitalului Clinic de Urgență pentru copii "Louis Țurcanu" Timișoara;

 • - Mass - media locale;

  Președinte de ședință, Consilier DANI  Contrasemnează, SECRETARromânia

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

#                                  111 11    

Coplâ conformă cu exem- <-‘ al existent în

ARHIVA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA.

Datați ' ^emnăturaÂlLX-----


CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 232 din data: 30.05.2006

privind modificarea alin.l al art.l din Hotărârea Consiliului Local nr. 160/18.04.2006 -privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafețe de teren de 450 mp. din parcela cu nr. top 1166 în suprafață totală de 3360 mp. înscrisă în CF nr. 560, situată în Timișoara, str. losif Nemoianu nr. 3, către Fundația pentru Copii

Ronald McDonald

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 9243/12.05.2006 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

în conformitate cu prevederile art.4, 5 și 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată ;

în conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) și art.l26 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată ;

în temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;

HOTĂRĂȘTE :

Ărt.1: Se aprobă modificarea alin.l al art.l din Hotărârea Consiliului Local nr. 160/18.04.2006 astfel:

"Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafețe de teren de 450 mp. din parcela cu nr.top.l 166 în suprafață totală de 3360 mp. înscrisă în Cf.560 care face parte din domeniul public al Municipiului Timișoara și din parcela cu ^r toP-1167 în suprafață totală de 1611 mp. înscrisă în CF.2 proprietatea Primăriei

unicipiului Timișoara, situate în Timișoara, str. I. Nemoianu nr.2, către Fundația pentru °Pn „Ronald Mc Donald” pentru construirea "Casei Ronald Mc Donald" destinată cazării . P01'arc, gratuite a familiilor care vin cu copiii la clinicile din Timișoara și care pe perioada Pdalizării nu au unde să locuiască".

Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 160/2006 rămân neschimbate.

SejȚ "Țu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Artpanca date Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Prezenta hotărâre se comunică:

' Instituției Prefectului - Județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Serviciului Juridic;

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției Edilitare;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Patrimoniu;

 • - Direcției Poliția Comunitară;

 • - Biroului Control Intern;

 • - Biroului Relații Publice;

 • - Centrului de Infonnare pentru Cetățeni;

 • - Mass - media locale.

  Copie conformă cu exemplarul existent în

  ARHIVA PRIMĂRIEI

  MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

  Data


  Președinte de ședința Consilier DANI  Contrasemnează, SECRETARAPROBAT


SPH ALUL CONIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA

DIRECTOR GENERAL, Dr.Minola Budau


Unitatea sanitara SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA.

Comisia numita prin, dispoziția nr. 121/28.01.2003 a Directorului Spitalului Clinic de Urgenta, pentru Copii «louis 'Turcanu » cu sediul in Timișoara, str. I.Nemoianu nr.3, m calitate dePredaior si

Comisia numita prin dispoziția nr./^f Xj/ C/ ?cPd a Primarului mun. Timișoara cu sediul in Timișoara, BcLCD Loga nr. 1, in calitate de Primitor.

In baza prevederilor HGR nr.866/2002, comisiile au efectuat predarea-primirea imobilelor din folosința unitatii sani tare pentru trecerea acestora in. domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiului Timișoara si administrarea Consiliului Local Timișoara.

Predarea, respectiv primirea construcțiilor si terenur ilor s-a făcut prin inventarierea faptica in condițiile legii, potrivit anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul protocol.

Pentru imobilele predate, unitățile sanitare anexeaza la protocol copie de pe fisele de evidenta contabila a mijloacelor fixe si nota contabila de descărcare a gestiunii acesteia; de asemenea se anexeaza nota contabiM de

intrare in gestiunea domeniului public al municipiului Timișoara, documente care fac parte integranta din protocol.

Preamtul protocol s-a încheiat in 3 exemplare ah, </.p/ ‘7/JCA-

COMISII;


PREDATOR:

DIRECTOR DE RJTORMA, Ec.Mihaela Painisoara

SERV. TEHNIC,   M „

Ing.Gabriela Donea

SERV. ADM1NISTRA1W, Vei oui ca I lodgyai W"

CONSILI iM JURIDIQ

AuraPWwici

'T

PRIMITOR,

DIRECTOR DIR PAIRIMONIU

// N i ctis opC -tin Mi ap/-ZcxfveO/

SEFSERVIC(fl,I ADM SPATII, MonicMiidncanu

SEF SERV. TEHNIC- EDR ITATE, Ing. EniilUui Males

SEFfefffOl 1 llCRIW hig Marian Mutl/i

CXINSIIJER,

Petra 0praU,

REF. SPECIAL1TAIK
anexa 1

LISTA INVENTARIERE a bunurilor imobile din cadru!

unitatii sanitare SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA

NR.CRT

ADRESA IMOBIL

COD

CLASIFICARE

DENUMIRE (DESTINAȚIA)

VALOARE

INVENTAR

ANUL

CONSTRUCȚIEI

NR. C.F.

NR.TOPO

OBSERVAȚII

1.

P-ta Regina Maria 2

82906

Clinica Pediatrie bucătărie,spălătorie sala cazane casa scarii+lift casa poarta statie oxigen sera flori magazie, morga

418.288.615

1.324.481

98.440

287.000

61.080

121,1 17

24.830

126.200

1902

1966

131883

I 100

2.

P-ta Regina Maria 2

82906

clinica de oncohematoiogie

7726942649

2001

131883

1100

3.

str.l.Nemoianu nr.3

82906

Ambulatoriul de Specialitate farmacia

Post Trafo

837 300

86,401

20.000.000

1925

560

1166

4.

str.l.Nemoianu nr.2

82906

garaj

anexe gospodărești

25.000

709.500 10404300701 916.747.500

111.360

1928

1972

214

1108/2

clădire chirurgie veche clădire chirurgie noua administrație

5.

str.Teiului nr. I

82906

secție distrofici

1.041.900

1976

127308

26154/1/2

6.

str. Corbului nr.7

82906

clinica Neuropsihiatrie infantila

2.819.780

1977

53691

str.Divizia Cavalerie 2 (Piața Regina Maria 3)

82906

Centrul de Diagnostic "Radu Dunareanu"

1996

10

1168

8.

str.Lenau nr.10

82906

Stomatologie Infantila

910.520

1970

20267

208/1

9.

str.7 Aprilie

82906

ssctia Prie’jn'iGftiziologie lab. Analize medicale arhiva

10.

teren (corp 3 in construcție)

corp B in construcție

TOTAL:


COMISIA DE INVENTARIERE A CONSILIULUI LOCAL AL MUN.


TIMIȘOARA


NICUSOR CONSTANTIN MIUT - Director Direcția Rdtrim


MONICA RUDNEANU - Sef Serviciu


EMILIAN MATES - Sef Birou


MARIAN MUTI - Sef Birou
PETRU OPRA - ConsilierM IRC EA HARABOR - Referent SpecialitateIOANA CIUCUR - Referent Specialitate479.160

1948

580

l 103

imobil notificat cu nr.925/2002

2-2ST

1994

99769

1099/2

19.495.343.533

COMISIA DE INVENTARIERE A

SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PT.COPII

TOLIIS TURCANU" TIMIȘOARA


ec.PAINISOARA MIHAELA- Director de Reforma ing.DONEA GABRIELA - Serviciul Tehnic

HODGYAI VERONICA - Serviciul Administrativ         /) VA, |

POPOVICI AURA - Consilier juridic

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA

Amplasament:

Timișoara,

Str. Iosif Nemoianu, nr.3

C.F. nr. 423126,

Nr. topo 423126,

423126 C1,

423126 C2

423126 C3

Beneficiar:

SPITALUL CLINIC DE URGENTE

PENTRU COPII „LOUIS TURCANU”

Faza:

PUD

Data:FEBRUARIE 2020

FOAIE DE CAPĂT

Data elaborării


FEBRUARIE 2020


Denumirea lucrării

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA

Amplasament

Timișoara,

Str. Iosif Nemoianu, nr.3 C.F. nr. 423126, Nr. topo 423126 423126C1 423126C2

423126C3

Beneficiar

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU

Proiectant general - Urbanism

Pr. nr. 19/2018

S.C."D-CONTEXT STUDIO" S.R.L.

Timișoara, Timișoara, str. Sorin Titel nr. 11 arh. Dragomir DRAGAN

Faza de proiectare

PUD

LISTA ȘI SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR

Proiectant general


s.c."D-CONTEXT STUDIO" s.r.l.

arh. DRAGAN Dragomir

Coordonator Urbanism arh.urb. Oprita Razvan

BORDEROU

- PIESE SCRISE

 • Cerere

 • Foaie de capăt

 • Lista și semnăturile proiectanților

 • Borderou

 • Memoriu de specialitate

 • Anexe :

 • - Certificat de Urbanism

 • - Extras de Carte Funciară

 • - Scheme compozitionale

- PIESE DESENATE

Plan incadrare

01 - A

Plan de situatie existent

02 - A

Reglementari urbanistice

03 - A

Mobilare urbana

04 - A

Obiective de utilitate publica

05 - A

Studiu vecinatati

06 - A

Întocmit:

arh. DRAGAN Dragomir

MEMORIU DE PREZENTARE

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării:  PUD- CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA,

intravilan Timișoara str. losif Nemoianu, nr.3

’     C.F. 423126, nr. cad. 423126 Timișoara,

S teren - 4971 m2

Beneficiar:           Spitalul Clinic de Urgente Pentru Copii Louis Turcanu

Timisoara

Proiectant general:   SC D-Context Studio SRL.

Arh. Dragomir DRAGAN

Data elaborării:      FEBRUARIE 2020

 • 1.2 . OBIECTUL P.U.D.

 • Solicitări ale temei - program

Prin tema program se solicită analizarea contextului urbanistic privind amplasarea obiectivului: PUD- Construire parcare etajata, intravilan Timișoara str, Iosif Nemoianu nr.3, C.F. 423126, nr. cad. 423126 Timișoara, S teren - 4 971 m2.. ’

Prezenta documentație are ca obiect realizarea în intravilanul municipiului Timișoara, zona centrala, a orasului, mai precis UTR 1 - Zona centrala de protectie istorica de institutii si servicii publice afectate de zona de protectie a caii ferate a unui PUD privind construirea unei parcari etajate. Delimitarea zonei studiate este făcută astfel: - la est: strada Iosif Nemoianu;

 • - la sud: teren din domeniul public al municipiului avand nr. Top. 1168 si constructii dedicate sanatatii (Spitalul clinic de urgente pentru copii, “Louis Turcanu”, Sectia de pneumologie);

 • - la vest: teren pentru infrastructura feroviara;

 • - la nord: parcele proprietate privata nr. Top 1165, nr top 1164 avand cladiri in regim de inaltime P, P+1E.

Caracteristici ale amplasamentului:

 • - se constituie teren curti constructii in intravilanul localității Timișoara

 • - se afla in UTR 1 - Zona centrala de protectie istorica de institutii si servicii publice afectate de zona de protectie a caii ferate.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată, în conformitate cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localității.

În conformitate cu PLANUL URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA (MASTERPLAN), zona studiata se încadrează în politica 4 -Asigurarea mobilitatii, a infrastructurii edilitare si a infrastructurii de comunicare, programul 3 -Trasnport motorizat personal si public.

Prin contextul urbanistic se definește conform noului PUG zona mixta cu regim de construire deschis adiacenta arterelor de importanta locala.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

 • Dezvoltarea infrastructurii dedicate traficului staționar ( prin parcari colective) in scopul degrevării retelei stradale de vehicule stationate si imbunatatirii aspectului general urban.

 • respectarea regimului de inaltime al constructiilor deja existente pe parcela

 • reglementarea gradului de constructibilitate a terenului

 • asigurarea suprafetelor de teren necesare drumurilor si aleilor de deservire a obiectivului

 • realizarea unui spatiu verde in conformitate cu directivele de mediu in vigoare.

Obiectul acestei dezvoltări constă în analiza, evaluarea și reanalizarea problemelor funcționale și tehnice din zonă, ținându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administrației locale.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria Timișoara, Certificatul de Urbanism nr. 2583 din 25.06.2018 beneficiar SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII LOUIS TURCANU TIMISOARA.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 - teren situat în intravilan- UTR 1 zona centrala de protectie istorica de institutii, si servicii publice, afectate de zona de protectie a caii ferate.

Alimentarea cu apă și canalizarea se vor realiza în sistem centralizat fiind racordate la retelele deja existente pe parcela. Se vor respecta zonele de protecție ale rețelelor edilitare și cele pentru îmbunătățiri funciare existente.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

 • - Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timișoara;

 • - R.G.U. aprobat cu HG 525 din 16 iulie 1996;       ’

 • - legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

 • - ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul MLPAT 176/N/2000.                        ’     ’

În zona adiacentă amplasamentului se afla in curs de construire corpul B al Spitalului Clinic pentru copii Louis Turcanu Timisoara in regim de inaltime D+P+6E.

În urma analizării documentațiilor mai sus menționate, se pot trage următoarele concluzii generale:

 • poziția terenului îi conferă o poziție importantă în cadrul zonei, parcajul suprateran putand deservi intreg arealul, inlesnind circulatia in zona si oferind posibilitatea degrevarii strazii losif Nemoianu de autoturismele stationate

 • zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de parcaj etajat, urmarindu-se asigurarea numarului de parcaje, a circulatiilor auto si pietonale si a spatiilor verzi necesare parcelei studiate;

 • - soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă țin cont de circulatiile existente, precum și de concluziile documentațiilor întocmite și de avizele obținute, dar și de trama majoră la care acestea se vor raporta.

 • - echiparea edilitară se propune a se dezvolta pe baza retelelor existente pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  2.1 EVOLUȚIA ZONEI

  Terenul supus planului urbanistic de detaliu se află in zona centrala a municipiului Timișoara, cu acces din strada losif Nemoianu. Terenul studiat are o suprafață totală de 4971 mp , conform CF nr. 423126, Timisoara, nr.top. 423126

Amplasamentul face parte din intravilanul municipiului Timișoara.

Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timișoara propune pentru această zonă functiuni mixte in regim de inaltime deshis raportate la arterele de importanta locala. Din punct de vedere a circulațiilor sunt propuse câteva artere majore care să relaționeze și să fluidizeze circulația. Astfel in imediata apropiere a parcelei studiate, in noul PUG se propune o artera ce va conecta Strada Iosif Nemoianu si Calea Circumvalatiunii, in acest context parcajul propus poate remedia o parte din problemele rezultate din stationarea vehiculelor pe traseu.

Prin urmare, datorită bunei poziții pe care o are amplasamentul - atât din punct de vedere a traficului și circulațiilor majore, cât și din punct de vedere urbanistic pentru funcțiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcțiuni se vor dezvolta și în continuare .

 • 2.2 . ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Parcela pe care se dorește construirea obiectivului propus este situată intr-o zona cu acces de la Strada Iosif Nemoianu. Terenul studiat are o suprafață totală de 4971 mp , conform CF nr. 423126, Timisoara, nr.top. 423126.

Vecinătățile terenului studiat sunt următoarele:

 • - la est: strada Iosif Nemoianu;

 • - la sud: teren din domeniul public al municipiului avand nr. Top. 1168 si constructii dedicate sanatatii (Spitalul clinic de urgente pentru copii, “Louis Turcanu”, Sectia de pneumologie);

 • - la vest: teren pentru infrastructura feroviara;

 • - la nord: parcele proprietate privata nr. Top 1165, nr top 1164 avand cladiri in regim de inaltime P, P+1E.

Terenul este plat.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, terenul se află situat în intravilan, având categoria de folosință de zonă pentru institutii si servicii publice. Din punctul de vedere al situării acestui amplasament în structura urbană a Municipiului Timisoara, el se află în unitatea teritorială de referință UTR 1.

Constructiile existente cele mai apropiate sunt: spre Nord - Cantina si internat corpul Liceului Teoretic Nikolaus lenau Timisoara - 11.57 m, respectiv 5.91 m cladire locuinte colective P+1E,un corp anexe in regim de inaltime P, spre Vest calea ferata CFR Ronat -13.8m, spre Sud Spitalul clinic de urgente pentru copii Louis Turcanu Sectia Pneumologie -3.50 m, iar spre Est se afla Spitalul Clinic de urgente pentru copii Louis Turcanu la 14.69 m. Distantele sunt figurate si pe planul de situatie, anexat acestui memoriu. Zona este salubra, nu exista pe o raza de 1000 m industrie poluanta, cimitir, zona mlastinoasa sau ferme de animale.

Cladirea propusa spre construire va avea urmatoarele retrageri fata de limitele laterale ale terenului studiat:

 • - limita nord-2.00 m

 • - limita est: 33.81 m

 • - limita sud: 6.00 m

 • - limita vest:6.11 m

Cladirea propusa spre construire va avea următoarele retrageri fata de cele mai apropiate clădiri :

 • - 2m-fata de anexa situata pe limita de proprietate a parcelei nordice

 • - 11.57m-fata de corpul cantina si internat al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau din Timișoara

 • - 6.00m : fata de Ambulatoriu De specialitate Spitalul Clinic de urgente pentru Copii Louis Tucanu Timisoara

 • - 6.00 m: fata de Casa “Ronald Mc Donald's cu spatii de cazare pentru copii si parinti.

 • - 6.00m: fata de

 • - limita vest:6.00 m Fundatia Sancta Maria Hilfe

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate amenajat, avand spatii verzi amenajate in suprafata de 631 mp- ceea ce inseamna 12.7 % din suprafata actuala a terenului.

Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării noastre, clima temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate:

 • - primăverile sunt timpurii și ades capricioase

 • - veri uscate și lungi

 • - toamne lungi și cu temperaturi relativ constante

 • - ierni blânde și scurte

Caracterizarea climaterică a zonei:

 • - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8° C

 • - data medie a primului îngheț: 11 octombrie

 • - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. >30 ° C]: 8 zile/an

 • - cantitatea medie multianuala a precipitațiilor: 660mm/ an

 • - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an

 • - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an

 • - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile / an

În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică.

Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație solară directă medie de 736cal/m2 la 21.06 și 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile.

Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiție relativ uniformă în suprafața unora dintre elementele meteorologice.

Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasa Timiș-Bega cu energie de relief redusă, parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică.

Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alacatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100 m adancime, Fundamentul cristalin granitic se afla la circa 1400- 1700 m adancime si este strabatut de o retea de microfalii.

Zona studiata are urmatoarea stratificatie: 0.00-1.50m-umplutura de pamant cu resturi de caramida, 1.50-3.00 m- argila prafoasa vanata cu oxizi, avand indice de consistenta lc=0.57-0.56 si modul de deformatie M=61-60 daN/cm2, 3.00-5.00 m- nisip mijlociu vanat, avand grad de indesare Ip=0.28-0.34 si modul de deformatie M=70-76 aN/cm2, 5.00-6.00m -argila prafoasa nisipoasa vanata cu oxizi avand indice de consistenta Ic=1.01-1.32 si modul deformatic M=92-101 daN/cm2, 6.00-7.00m argila vanata avand indice de consistenta Ic=1.36-1.17 si modul de deformatie M=102-90 daN/cm2.

La data executarii sondajului geotehnic s-a constatat ca nivelul apelor subterane apare in sondaj la cota 3.80m fata de cota terenului. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa 0.50-1.00 m in functie de anotimpuri si cantitatea de precipitatii.

Adâncimea de îngheț este de 0,60-0,70m.

Datele geotehnice și condițiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru fiecare amplasament pe care urmează a se construi.

În conformitate cu normativul P100/92 și harta seismică, amplasamentul se găsește în zona seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks=0,16 și perioada de colț Tc=1,0 sec.

 • 2.4. CIRCULAȚIA

În prezent accesul pe parcelă se poate face din strada Iosif Nemoianu.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea de teren intravilan, domeniul privat- curti constructii. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism este repartizată în felul următor:

 • - C.F. 423126, nr. cad. 423126 Steren = 4971 m2 MUNICIPIUL TIMISOA

În stadiul actual, nu exista spatiu verde special amenajat pe parcela studiata Nu există riscuri naturale în zonă.

Analiza situației existente a relevat disfuncționalități grupate pe categorii:

 • a) de circulație (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicație):

 • - Traseul de circulatie al strazii Iosif Nemoianu este afectat de vehiculele stationate atat pe carosabil cat si pe trotuar din cauza necesarului mare de parcaje aferent spitalului, nesatisfacut in situatia de fata.

 • b) funcționale

-congestionarea rutiera a traseului este un rezultat al functiunii spitalului care implica un aflux mare de persoane zilnic .

 • 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

 • a) Căi de comunicație

Zona studiată este este mărginită Est de strada Iosif Nemoianu care conecteaza pe directia Nord Sud Strada Coriolan Brediceanu si Bulevardul Republicii. In partea de vest a parcelei, la o distanta de aproximativ 20 m se afla traseul caii ferate CFR.

Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circulației rutiere: 5                                                                                                                                                                                          t                                 f                                                   5

 • traseul de circulatie al strazii Iosif Nemoianu este afectat de vehiculele stationate atat pe carosabil cat si pe trotuar din cauza necesarului mare de parcaje aferent spitalului, nesatisfacut in situatia de fata;

 • ingreunarea traseului auto si pietonal la nivelul strazii implica si o lipsa a fluidizarii traficului care implica traseul intre cele doua artere importante : Strada Coroiolan Brediceanu si Bulevardul Republcii, afectand astfel indirect intreaga zona centrala din apropierea Pietei Victoriei.

 • b) Alimentarea cu apă și canalizare

Pe parcela studiata există următoarele retele:

 • - retea de alimentare cu apa si canalizare menajera de pe strada losif Nemoianu, care deservesc intreaga zona;

 • - retea de canalizare menajera PVC, D=250 mm pe strada losif Nemoianu;

 • - retea de alimentare cu apa, PE-HD. De.110 mm, pe strada Iosif Nemoianu.

 • c) Alimentarea cu gaze naturale

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic de Detaliu, există rețea de gaze naturale racordata la reteaua orasului..

 • d) Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul PUD, exista retele de alimentare cu energie electrica racordate la reteaua orsaului.

 • e) Telefonizare

În zonă există cabluri fibră optică, ce impune restricții referitor la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziționarea exactă a acestora se va cere un aviz de principiu de la TELEKOM.

 • f) Rețea de televiziune în cablu

În zonă există rețea urbană de televiziune în cablu.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au destinatia in principal curti constructii dedicate in special zonei de servicii si locuire. In zona nu exista surse de poluare importante.

Se va asigura în consecință, un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă.

În prezent, zona este dotată atat cu canalizare centralizată, cat si cu rețea de distribuție a apei potabile, iar apele pluviale sunt preluate si distribuite in reteaua orasului.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice: nu există.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu este cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu este cazul.

Traseele din sistemul de comunicații ce prezintă posibile poluări pentru zonă se referă la strada Iosif Nemoianu si principalele artere din zona Strada Coroian Brediceanu, Bulevardul Republicii sau calea Circumvalatiunii, datorită intensității traficului.

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

 • dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G.-ul municipiului;

 • asigurarea necesarului de spații verzi;

 • asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

  Conform prevederilor P.A.T. pentru această zonă sunt propuse funcțiuni de servicii.

 • RIDICAREA TOPOGRAFICĂ

A fost realizată o ridicare topografică în scopul elaborării acestei documentații. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine, poziționarea fata de drumuri.

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Terenul studiat în prezenta documentație se află situat in zona aferenta UTR 1 a Municipiului Timișoara, in intravilan, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Se va interveni doar asupra parcelei proprii, accesele auto pe parcela vor fi gandite astfel incat sa nu afecteze traseul actual de circulatie. Principalul scop al acestei documentatii este acela de a moderniza indirect circulatia in zona prin oferirea unor spatii de garare care sa permita fluidizarea acesteia.

Sunt de menționat câteva intervenții majore ce influențează în mod pozitiv dezvoltările ulterioare: în interiorul terenului aferent investiției sunt propuse căi de circulație cu două benzi de 5.5m lățime carosabil, platforme și locuri de parcare. Se vor respecta căile de intervenție pentru mașinile de pompieri.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare).

Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice.

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

In perimetrul amplasamentului ce face obiectul documentatiei, se dorește construirea unui parcaj suppraetajat in regim 2S/S+P+2E+terasa, etaj partial. Functiunea este parcajul nu altereaza caracterul functional al zonei, avand tocmai scopul de a sustine intreg arealul din punctul de vedere al asigurarii locurilor de parcare al autovehiculelor.

Constructia propusa in studiul de fata se incadreaza in utilitatea functionala a zonei, respectand regulamentele in vigoare stabilite de PUG dupa cum urmeaza:

 • Functiunea propusa sustine caracterul de servicii al zonei studiate

 • respecta compatibilitatea cu securitatea zonei , salubritatea si confortul acesteia.

 • Nu este o constructie poluanta

Obiective si modalitati de operare

Solutia urbanistica a fost elaborata tinandu-se seama de urmatoarele obiective:

 • - respectarea regimului de inaltime al constructiilor deja existente pe parcela;

 • - realizarea unei constructii care sa deserveasca functional intreaga zona, imbunatatind conditiile de trafic si garare a vehiculelor;

 • - asigurarea suprafetelor de teren necesare drumurilor si aleilor de deservire a obiectivului;

 • - realizarea unui spatiu verde in conformitate cu directivele de mediu in vigoare

Funcțiunea propusă pe terenul studiat este aceea parcaj supraetajat, urmarindu-se asigurarea numarului de parcaje, a circulatiilor auto si pietonale si a spatiilor verzi necesare parcelei studiate.

Zonificarea funcțională a zonei studiate s-a făcut ținând cont de funcțiunea predominantă propusă a fiecărei arii studiate și de proximități urbanistice care impuneau constrângeri legate de funcțiune și/sau indici urbanistici.

Intervențiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate și au condus la următoarele principii de lucru:

 • - generarea unei zone pentru deservirea circulației rutiere in zona prin amplasarea unui parcaj etajat;

 • - spații verzi cu rol de protecție

 • - regim de înălțime maxim 2S/S+P+2E+terasa,etaj parțial P.O.T. maxim = 50%, C.U.T.

  Maxim = 2.1, H max. cornișă 12 m;
  - H max. construcție 15 m

  - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă și a canalizării pentru viitoarea dezvoltare;

 • - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz

Bilanț teritorial:

Situația existentă (mp)

Situația propusă (%)               (mp)

Terenul studiat

4 971

4 971

Circulații pietonale, auto si parcaje

3584

23.42

1 164.46

Spații verzi

0

30.54

1 518.5

Suprafata construita

1 387

46.04

2 288.04

Indici

Situația existentă

Situația propusă

POT

27.9%

50%

CUT

0.61

max. 2.1

Investiția se va face gradat și etapizat.

S-au rezervat zone speciale pentru spații verzi și dotările edilitare: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM.

Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea unei distanțe minime de 5 m față de frontul stradal, conform planșelor anexate.

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI.

Rezolvarea parcajelor necesare se va face dupa cum urmeaza:

 • Se vor asigura locurile de parcare amplasate pe parcela, cu acces de pe strada Iosif Nemoianu.

 • Deservind o arie mai mare, constructia isi propune amenajarea a 250 locuri de parcare, deservind astfel intreaga zona, nu doar parcela studiata.

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Alimentare cu apă

Suprafata totală a zonei studiate este de 4971 m2; zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de zona de servicii, în intravilanul municipiului Timișoara.

Sursa de apa pentru asigurarea apei potabile pentru construcțiile propuse va fi rețeaua de alimentare cu apa in sistem centralizat a municipiului Timișoara, retea administrata de s.c. AQUATIM s.a. si existenta pe strada losif Nemoianu.

Racordul din punct de vedere al alimentarii cu apa se va face de la reteaua existenta pe parcela .

Canalizarea menajeră

Canalizarea menajera exsistenta in zona studiata este racordata la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara. (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a. si existent pe str. losif Nemoianu).

Canalizarea menajera propusa în zona PUD pentru cladirea propusa se va realiza la bransamentul existent

Lucrările de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala se vor executa prin grija beneficiarului, pe domeniul public.

Canalizarea pluviala

Apele de ploaie din zona studiata (acoperisuri si drumuri) sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata D=315 mm,trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si stocate intr-un bazin de retentie de 150 m3, urmand ca apoi sa fie descărcate în canalizarea existenta a orasului.

Echiparea edilitara propusa, suporta constructiile nou propuse prin proiect ca si debit si gabarit.

Realizarea retelei de canalizare pentru preluarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe zonele parcarilor se vor colecta prin intermediul gurilor de scurgere amplasate.

Apele pluviale de pe acoperis vor fi preluate prin intermediuljgheaburilor si burlanelor si deversate, prin intermediul caminelor de vizitare, la bazinul de colectare ape pluviale. Apa pluviala va fi deversata in reteaua de canalizare menajera existenta.

Sistemul de canalizare pluvial cuprinde:

 • - retele de canalizare pluviala exterioara, din PVC KG;

 • - guri de scurgere pentru descarcarea apelor meteorice

 • - separator de hidrocarburi, cu trapa de namol incorporata;

 • - bazine colectoare ape pluviale;

 • - camine de vizitare

Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare:

Debitul de calcul qc=0.0001x I x LO Sc (1/s)

 • i- intensitatea ploii de calcul, in l?sha, in functie de frecventa normata si durata ploii i=230 l/sha pentru durata t=3 min si frecventa ploii f=2/1

O- coeficientul de scurgere a apei meteorice de pe suprafata respectica;

0=0.90

Sc- suprafata de calcul in mp;

Suprafetele betonate

Debitul de calcul pentru suprafetele betonate se detemina conform STAS 1846-2002, cu formula:

Qp= m x 9 x i x Sc (l/s)

Unde:

M=0.8, 9=0.8

I= intensitatea ploii de calcul, stabilita in funcție de frecventa normala a ploii de calcul (2/1) si de durata teoretica a ploii de calcul:

T= tcs+ l/Va (min)

tcs=10 min; l=400 m; Va= 100 m/min; f=2/1

t= 10+ 400/100=14 min i=140 l/s.ha

S asfaltate 1 =3600 = 0.36 ha

Alimentarea cu gaze naturale

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic de Detaliu, există rețea de gaze naturale racordata la reteaua orasului..

Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul PUD, exista retele de alimentare cu energie electrica racordate la reteaua orsaului.

Telefonizare

În zonă există cabluri fibră optică, ce impune restricții referitor la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziționarea exactă a acestora se va cere un aviz de principiu de la TELEKOM.

Rețea de televiziune în cablu

În zonă există rețea urbană de televiziune în cablu

 • 3.7. Amplasarea construcțiilor pe parcelă

Orientarea cladirii va tine cont de punctele cardinale, si de dispunerea cladirilor deja existente pe parcela. Amplasarea construcției în interiorul parcelei va respecta următoarele coordonate:

 • Clădirea cu regim de înălțime 2S/S+P+2E+terasa+etaj partial

 • Va fi retrasa 6 m fata de limita vestica a terenului

 • Va fi retrasa 2 m fata de limita nordica a terenului

 • Fata de cladirile existente pe parcela se va retrage 6 m respectand astfel regula de

retragere H/2 din inaltimea la nivelul laturii apropiate de cladirile existente.

 • 4. Lucrari rutiere

Pentru realizarea si functionarea investitiei propuse se prevad a se realiza lucrari rutiere la nivelul parcelei si lucrari de conectare a circulatiei auto la strada losif Nemoianu.Strada Nicolae Ivan are sens unic, fiind asfaltata si avand profilul stradal de 10 m carosabil si 2.79, 2.39 m trotuar pietonal.

Se va asigura accesul auto in curte si si conectarea la parcarea supraetajata propusa.

 • 5. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  5.1. Accese carosabile

  Se va asigura acces carosabil la amplasament. Acesta se va realiza din drumul cu o latime de 10 m si trotuare de 2.5 latime, strada losif Nemoianu. Racordarea accesului carosabil la strada se va face cu curburi de raza minim 3.00 m in zonele in care este cazul.

  • 5.2. Accese pietonale

Accesul pietonal se va asigura din trotuarul drumului existent.

 • 6.7. PROTECTIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

 • - Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 5% din suprafața privată ocupată de spații verzi. Plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

 • - Spațiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi și plante decorative

Odată cu realizarea obiectivului propus, retelele de apa si canalizare nu vor fi afectate. Prin adaptarea soluției de canalizare și alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

Depozitarea controlată a deșeurilor: colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face peparcela proprie, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract deja existent.

Ca principale acte normative privind protecția mediului ce trebuie respectate, sunt precizate următoarele:

 • - Se vor respecta condițiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87;

 • - Deșeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile - hârtie, carton, sticlă etc. - vor fi colectate separate, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deșeurilor reciclabile, precum și cele al O.U. 78/2000 privind regimul deșeurilor;

 • - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol;

 • - Nivelul de zgomot exterior se va menține în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) și STAS 6156/1986;                               ’                                                ’

 • - Emisiile de poluanți în aer nu vor depăși valorile impuse de O. 462/93 și O. MAPM 1103/2003;            ’                           ’                                         ’

 • - Apele uzate vor respecta condițiile de colectare din NTPA 002/2002;

 • - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condițiilor impuse de Legea 426/2001;

 • - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritățile administrației publice locale sau județene.

 • 6.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare.

Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației.

 • 6.9. SĂNĂTATEA POPULAȚIEI

 • 3.9.1 - Amplasarea cladirii pe terenul propus se va face in conditii care sa asigure:

 • a) protecția populației față de producerea unor fenomene naturale ca alunecări de teren, inundații, avalanșe;

 • b) reducerea degajării sau infiltrării de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, apărute ca urmare a poluării mediului;

 • c) sistem de alimentare cu apă potabilă în conformitate cu normele legale în vigoare;

 • d) sistem de canalizare pentru colectarea, îndepărtarea și neutralizarea apelor reziduale menajere, a apelor meteorice;

 • e) sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere;

 • f) sănătatea populației față de poluarea antropică cu compuși chimici, radiații și/sau contaminanți biologici.

 • 3.9.2 - La zonificarea funcțională se are în vedere: separarea funcțiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone funcționale, evitarea incompatibilităților funcționale în zonele destinate locuirii și funcțiunilor complementare ale acestora.

 • 3.9.3 - Zonele de protecție sanitară se vor asigura, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza avizelor corespunzătoare dotărilor tehnico-edilitare ale zonelor servicii.

 • 3.9.4 - Dimensionarea zonelor de protecție sanitară se face în așa fel încât în teritoriile protejate să se asigure și să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

 • a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuințelor din zona valoarea de 55 dB;

 • b) în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul llocuintelor din zona valoarea de 45 dB;

 • c) 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la exteriorul locuinței pe perioada nopții în vederea comparării rezultatului acestei măsurări cu valoarea-limită specificată la lit. b).

 • 3.9.5 - Zonele cu riscuri naturale sau antropice vor fi desemnate ca zone cu interdicție de construire a clădirilor cu destinație de locuințe sau socioculturale, pe baza studiilor geologice de către instituții abilitate, până la înlăturarea riscului.

 • 3.9.6 - Amplasarea clădirilor destinate locuințelor se va face în așa fel încât va asigura însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăper ilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate.

În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1).

Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile sus-menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită.

 • 6.10. COSTURI ȘI CONSECINȚE ECONOMICE / SOCIALE ALE INVESTIȚIEI

Prin planul urbanistic zonal ce face obiectul acestei documentații, apar costuri (pentru obiective de utilitate publică, operațiuni cadastrale și notariale), după cum urmează:

 • - Amenajare drumuri (parte carosabilă, trotuare, piste de biciclete, inclusiv traversări de canale / podețe, dacă este cazul etc.) și spații verzi

 • - Rețele edilitare (apă, canal, energie electrică, gaz, etc.).

Consecințele economice și sociale ale acestei investiții sunt pozitive, în sensul întregirii unei zone deja dezvoltate și lotizate, completându-se astfel drumuri, rețele edilitare, spații verzi.

 • 7. MEDIU:

  • 7.1. Conform HG 1076/2004 privitoare la evaluarea impactului de mediu pentru planuri și programe, anexa 1 ,,Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului ”:

 • a) Gradul în care planul sau programul creeează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentului, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor:

Prin realizarea investiției, se dezvoltă zona din punct de vedere urbanistic, cât și din punct de vedere al cerințelor zonei.

b)Gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Planul sau programul nu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

 • c) Relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;

Nu afectează negativ alte programe, din contră va atrage atenția organelor locale în modernizarea circulațiilor auto si pietonale in arealul studiat.

Dezvoltarea durabilă din punct de vedere al programului se motivează prin comutarea acestuia dintr-un program cu implicații minore și defavorabile zonei într-unul cu caracter mai amplu ce se preconizează a ridica nivelul calitativ al zonei. Astfel, putem vorbi de o îmbunățire a mediului ambient în zonă prin implementarea unui obiectiv ce poate fi strict controlat din punct de vedere al poluării.

Planul obiectivului propus pentru implementare, vine să susțină dezvoltarea durabilă a mediului prin amenajarea corespunzătoare a spațiului verde păstrat pe parcelă, și utilizarea eficientă a suprafeței existente dedicate construcțiilor.

d)Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

Nu se efectuează în mediu poluanți care să afecteze apa subterană.

Aerul și solul sau subsolul nu depășesc limitele acceptate de zgomot și vibrații. Nu există surse de radiații, nu emană subtanțe toxice sau periculoase, în consecință nu sunt afectate așezările umane sau obiective de interes public prin construcția investiției.

Deșeurile rezultate vor fi de tip menajer, iar colectarea lor se va face în europubele amplasate în loc special amenajat, pe platformă betonată. Evacuarea se va face conform graficului întocmit de către serviciul de salubritate al localității.

e)Relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu ( de exemplu, planurile și programele legate de gospodărirea deșeurilor sau gospodărirea apelor ):

Colectarea selectivă - ecologică.

Ape - conform normativelor.

 • 7.2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: a)Probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor:

Probabilitate sigură, pe termen lung.

b)Natura cumulativă a efectelor:

Planul sau programul nu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

c)Natura transfrontalieră a efectelor:

Planul sau programul nu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

d)Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu ( de exemplu, datorită accidentelor ):

Nu există risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu ( de exemplu, datorită accidentelor ).

Se vor lua toate măsurile pentru protecția oamenilor prin montarea semnelor de circulație.

În execuție se vor lua toate măsurile de protecția muncii.

e)Mărimea și spațialitatea efectelor ( zona geografică și mărimea populației potențial afectate ):

Efectele generate de acest plan sunt de mici dimensiuni raportate la mărimea cartierului sau a orașului.

f)Valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

 • (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniului cultural: (ii)depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului:

(iii)folosirea terenului în mod intensiv:

Chiar dacă terenul în cauză va fi folosit în mod intensiv, se dorește a se păstra un indice corespunzător al spațiilor verzi plantate și amenajate în raport cu suprafața parcelei. Arealul afectat din punctul de vedere al mediului este minim din cauza menținerii în interiorul parcelei a cumulului efectelor de acest gen.

g)Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional:

Nu există efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional.

 • 8. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția urbanistică adoptată se înscrie în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

Din analiza globală a situației urbanistice existente și a propunerilor de dezvoltare a zonei se desprind următoarele concluzii:

 • -funcțiunea propusă (clădire cu functiune de parcare supraetajata) a apărut ca urmare a cerintei beneficiarului adaptata si raportata la functiunea predominanta a zonei, prevazuta prin PUG, si a cerintei de locuri de parcare in zona studiata;

 • -situația actuală cere rezolvatrea parcajelor in zona studiata intrucat din cauza cerintei mari si a lipsei amenajarii acestora, multe masini sunt parcate pe trotuar, ingreunand astfel circulatia pietonala in zona

Întocmit, șef proiect,

Arh. Dragomir DRAGAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMISIA DE CIRCULAȚIE

BIROUL OPERATIV

TIMIȘOARA 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

NR. DT2020-000821/28.05.2020

Către,

S.C. DRUM PROIECTCONSULT S.R.L. TIMIȘOARA

REFERITOR LA: Adresa Dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. DT2020-000821/22.05.2020

COMISIA DE CIRCULAȚIE vă comunică următoarele:

AVIZ FAVORABIL pentru modificarea avizului eliberat cu nr DT2019-004615 /25.07.2019 pentru obiectivul ”PUD - Construire parcare etajată, str. Dr. losif Nemoianu, nr. 3, C.F. 423126 nr. top. 423126, nr. cad. 423126-C1, 423126-C2, 423126-C3 Timișoara” conform planului de situație anexat.Cod. FO14-03Ver. 2

red. A.C.

dact. A.C.

Pi imaria Municipiului Timisoaia Direcția Generala de Urbanism

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

S-a înregistrat cu numărul: UR2020-006882 din 16.06.2020

UR63 Solicitare Aviz Comisia de Urbanism

Am preluat de la OCOLISAN BOGDAN PT.

Firma: SPITALUL CLINIC DE URGENTA PT. COPII LOUIS TURCANU

Cu adresa: TIMIȘOARA, IOSIF NEMOIANU nr.3 bl.tel 0733 291681

Adresa lucrării: Timișoara, losif Nemoianu nr.3

Total 2 file            Termen de rezolvare: 16.07.2020

Termen direcție: 01.07.2020

' Obs. in atentia insp. monica mitrofan, completare doc. pud -consțp parcare etajata cu acord propr. teren

i

Timișoara, la 16.06.2020

Consilier/Re-ferent/

Anamaria Balanesci


..................

, cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului | (UE) 2' 79 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu | caracter p^.sonal și privind libera circulație a acestora, pentru a fi colectate, folosite, prelucrate și ! stocate de către Primăria Timișoara, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestei instituții.

Semnătura.................................

I                                    M M          Cod FO-24-01, ver. 4


Adresa: B-dul C.D. Loga, nr. 1, cod poștal 300030, Telefon: 0256-408310

Către,

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” în atenția domnului Manager Dr. Ovidiu Adam

Referitor la adresa emisă de dumneavoastră nr. 6320/22.05.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2020 - 11273/25.05.2020

Pe această cale, vă aducem la cunoștință faptul că administrația publică a municipiului Timișoara, în calitate de proprietar al terenului, este de acord cu elaborarea "Planului Urbanistic de detaliu - lucrări de tip B) Construire parcare etajată", în curtea ambulatorului de specialitate din Timișoara, str. losif Nemoianu nr. 3.

Subliniem faptul că documentația și execuția obiectivului de investiții se vor realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale specifice, în vigoare.2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


RMHC


România


Către:


Fundația pentru Copii Ronald McDonald

Cont: R060BRDE450SV04009814500, deschis la BRD, Suc. Mari Clienti Corporativi

Codul de înregistrare fiscala: 11074704

Sediul social: Șos. Nicolae Titulescu 4-8, America House

Aripa de Vest, etaj 5, birou nr. 4, Sect 1, București

Tel: 021 2026800 Fax: 021 2026803 Tel. mobil: 0733 337 4 49


Nr. 08/28.08.2020


Spitalul Clinicde Urgență pentru Copii “LouisȚurcanu1


în atenția: Domnului Dr. Ovidiu Adam - Manager

Doamnei Ing.Ana Liculescu - Șef Serviciu Administrativ

Referitor: Solicitareacord cu privirela elaborarea Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) si


elaborare AC construire parcare etajata conform proiect nr19/2018 întocmit de SC D-Context Studio SRL


DECLARAȚIE

5


Prin prezenta, subscrisa, FUNDAȚIA PENTRU COPII RONALD MCDONALD, fundație de utilitate publică prin HGR nr. 767/2018, cu sediul în București, Sectorul 1, Șoseaua NicoIaeTitulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, etajul 5, biroul nr. 4, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 227/B/2003, cod fiscal 11074704 (denumită în continuare „Fundația”), reprezentată prin dna. Andreea Cioban,în calitate de Director Executiv, declarămcă suntem deacord cu elaborarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) si elaborare AC construire parcare etajata conform proiect nr 19/2018 întocmit de SC D-Context Studio SRL.

Vă rugăm respectuos ca în detalierea proiectului tehnic să aveți în vedere obturarea pe direcțiaclădirii Casa Ronald McDonald Timișoara.

Cu deosebită considerație, f


Andreea Cioban


Director Executiv


Fundația pentru Copii'Ronald McDonald


ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANUSM

BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

romanîa2019.eu


Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


Nr. UR2019-002958/ 12.04.2018

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 1- etapa pregătitoare PUD:

PUD - „Construire parcare supraetajata”;

Amplasament: str. Dr. losif Nemoianu nr.3, Timișoara

Beneficiari: SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII LOUIS TURCANU

Proiectant: SC D-CONTEXT STUDIO SRL

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa si a consulta publicul.

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 19.03.2019 - 07.04.2019, la documentația disponibilă in cadrul Biroului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

în acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată), au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate și a fost afișat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro;

Proprietari notificați:

 • • LICEUL TEORETIC NIKOLAUS LENAU - str.losif Nemoianu nr. 5, nr. Top. 1165, Timișoara

 • • CAROL GABOR - str.Iosif Nemoianu nr. 5, nr. Top. 1164, Timișoara

 • • CASA „RONALD MC DONALD'S” CU SPATII CAZARE PT. PĂRINȚI SI COPII -str. losif Nemoianu nr. 3, Top. 423126

 • • FUNDAȚIA SANCTA MARIA HILFE - str. losif Nemoianu nr. 1, nr. Top. 1168, Timișoara

 • • SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „LOIUS TURCANU ‘ ’ - SECȚIA PNEUMOLOGIE - str. losif Nemoianu nr. 1, nr. Top. 1168, Timișoara

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

Nu s-au formulat sugestii si/sau obiecții cu privire la aceasta investiție.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația PUD - „Construire parcare supraetajata”, str. Dr. losif Nemoianu nr.3, Timișoara, beneficiar SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII LOUIS TURCANU, proiectant SC

D-CONTEXT STUDIO SRL a fost finalizată, si se va putea începe circuitul legal de avizare.


ȘEF BIROU

Liliana IO VAN

Red/Dact L.I. - 2ex

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA

Amplasament:

Timișoara,

Str. Iosif Nemoianu, nr.3

C.F. nr. 423126,

Nr. topo 423126,

423126 C1,

423126 C2

423126 C3

Beneficiar:

SPITALUL CLINIC DE URGENTE

PENTRU COPII „LOUIS TURCANU”

Faza:

PUD

Data:FEBRUARIE 2020

FOAIE DE CAPĂT

Data elaborării


FEBRUARIE 2020


Denumirea lucrării

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA

Amplasament

Timișoara,

Str. Iosif Nemoianu, nr.3 C.F. nr. 423126, Nr. topo 423126 423126C1 423126C2

423126C3

Beneficiar

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU

Proiectant general - Urbanism

Pr. nr. 19/2018

S.C."D-CONTEXT STUDIO" S.R.L.

Timișoara, Timișoara, str. Sorin Titel nr. 11 arh. Dragomir DRAGAN

Faza de proiectare

PUD

LISTA ȘI SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR

Proiectant general


s.c."D-CONTEXT STUDIO" s.r.l.

arh. DRAGAN Dragomir

Coordonator Urbanism arh.urb. Oprita Razvan

BORDEROU

- PIESE SCRISE

 • Cerere

 • Foaie de capăt

 • Lista și semnăturile proiectanților

 • Borderou

 • Memoriu de specialitate

 • Anexe :

 • - Certificat de Urbanism

 • - Extras de Carte Funciară

 • - Scheme compozitionale

- PIESE DESENATE

Plan incadrare

01 - A

Plan de situatie existent

02 - A

Reglementari urbanistice

03 - A

Mobilare urbana

04 - A

Obiective de utilitate publica

05 - A

Studiu vecinatati

06 - A

Întocmit:

arh. DRAGAN Dragomir

MEMORIU DE PREZENTARE

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării:  PUD- CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA,

intravilan Timișoara str. losif Nemoianu, nr.3

’     C.F. 423126, nr. cad. 423126 Timișoara,

S teren - 4971 m2

Beneficiar:           Spitalul Clinic de Urgente Pentru Copii Louis Turcanu

Timisoara

Proiectant general:   SC D-Context Studio SRL.

Arh. Dragomir DRAGAN

Data elaborării:      FEBRUARIE 2020

 • 1.2 . OBIECTUL P.U.D.

 • Solicitări ale temei - program

Prin tema program se solicită analizarea contextului urbanistic privind amplasarea obiectivului: PUD- Construire parcare etajata, intravilan Timișoara str, Iosif Nemoianu nr.3, C.F. 423126, nr. cad. 423126 Timișoara, S teren - 4 971 m2.. ’

Prezenta documentație are ca obiect realizarea în intravilanul municipiului Timișoara, zona centrala, a orasului, mai precis UTR 1 - Zona centrala de protectie istorica de institutii si servicii publice afectate de zona de protectie a caii ferate a unui PUD privind construirea unei parcari etajate. Delimitarea zonei studiate este făcută astfel: - la est: strada Iosif Nemoianu;

 • - la sud: teren din domeniul public al municipiului avand nr. Top. 1168 si constructii dedicate sanatatii (Spitalul clinic de urgente pentru copii, “Louis Turcanu”, Sectia de pneumologie);

 • - la vest: teren pentru infrastructura feroviara;

 • - la nord: parcele proprietate privata nr. Top 1165, nr top 1164 avand cladiri in regim de inaltime P, P+1E.

Caracteristici ale amplasamentului:

 • - se constituie teren curti constructii in intravilanul localității Timișoara

 • - se afla in UTR 1 - Zona centrala de protectie istorica de institutii si servicii publice afectate de zona de protectie a caii ferate.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată, în conformitate cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localității.

În conformitate cu PLANUL URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA (MASTERPLAN), zona studiata se încadrează în politica 4 -Asigurarea mobilitatii, a infrastructurii edilitare si a infrastructurii de comunicare, programul 3 -Trasnport motorizat personal si public.

Prin contextul urbanistic se definește conform noului PUG zona mixta cu regim de construire deschis adiacenta arterelor de importanta locala.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

 • Dezvoltarea infrastructurii dedicate traficului staționar ( prin parcari colective) in scopul degrevării retelei stradale de vehicule stationate si imbunatatirii aspectului general urban.

 • respectarea regimului de inaltime al constructiilor deja existente pe parcela

 • reglementarea gradului de constructibilitate a terenului

 • asigurarea suprafetelor de teren necesare drumurilor si aleilor de deservire a obiectivului

 • realizarea unui spatiu verde in conformitate cu directivele de mediu in vigoare.

Obiectul acestei dezvoltări constă în analiza, evaluarea și reanalizarea problemelor funcționale și tehnice din zonă, ținându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administrației locale.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria Timișoara, Certificatul de Urbanism nr. 2583 din 25.06.2018 beneficiar SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII LOUIS TURCANU TIMISOARA.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 - teren situat în intravilan- UTR 1 zona centrala de protectie istorica de institutii, si servicii publice, afectate de zona de protectie a caii ferate.

Alimentarea cu apă și canalizarea se vor realiza în sistem centralizat fiind racordate la retelele deja existente pe parcela. Se vor respecta zonele de protecție ale rețelelor edilitare și cele pentru îmbunătățiri funciare existente.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

 • - Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timișoara;

 • - R.G.U. aprobat cu HG 525 din 16 iulie 1996;       ’

 • - legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

 • - ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul MLPAT 176/N/2000.                        ’     ’

În zona adiacentă amplasamentului se afla in curs de construire corpul B al Spitalului Clinic pentru copii Louis Turcanu Timisoara in regim de inaltime D+P+6E.

În urma analizării documentațiilor mai sus menționate, se pot trage următoarele concluzii generale:

 • poziția terenului îi conferă o poziție importantă în cadrul zonei, parcajul suprateran putand deservi intreg arealul, inlesnind circulatia in zona si oferind posibilitatea degrevarii strazii losif Nemoianu de autoturismele stationate

 • zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de parcaj etajat, urmarindu-se asigurarea numarului de parcaje, a circulatiilor auto si pietonale si a spatiilor verzi necesare parcelei studiate;

 • - soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă țin cont de circulatiile existente, precum și de concluziile documentațiilor întocmite și de avizele obținute, dar și de trama majoră la care acestea se vor raporta.

 • - echiparea edilitară se propune a se dezvolta pe baza retelelor existente pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  2.1 EVOLUȚIA ZONEI

  Terenul supus planului urbanistic de detaliu se află in zona centrala a municipiului Timișoara, cu acces din strada losif Nemoianu. Terenul studiat are o suprafață totală de 4971 mp , conform CF nr. 423126, Timisoara, nr.top. 423126

Amplasamentul face parte din intravilanul municipiului Timișoara.

Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timișoara propune pentru această zonă functiuni mixte in regim de inaltime deshis raportate la arterele de importanta locala. Din punct de vedere a circulațiilor sunt propuse câteva artere majore care să relaționeze și să fluidizeze circulația. Astfel in imediata apropiere a parcelei studiate, in noul PUG se propune o artera ce va conecta Strada Iosif Nemoianu si Calea Circumvalatiunii, in acest context parcajul propus poate remedia o parte din problemele rezultate din stationarea vehiculelor pe traseu.

Prin urmare, datorită bunei poziții pe care o are amplasamentul - atât din punct de vedere a traficului și circulațiilor majore, cât și din punct de vedere urbanistic pentru funcțiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcțiuni se vor dezvolta și în continuare .

 • 2.2 . ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Parcela pe care se dorește construirea obiectivului propus este situată intr-o zona cu acces de la Strada Iosif Nemoianu. Terenul studiat are o suprafață totală de 4971 mp , conform CF nr. 423126, Timisoara, nr.top. 423126.

Vecinătățile terenului studiat sunt următoarele:

 • - la est: strada Iosif Nemoianu;

 • - la sud: teren din domeniul public al municipiului avand nr. Top. 1168 si constructii dedicate sanatatii (Spitalul clinic de urgente pentru copii, “Louis Turcanu”, Sectia de pneumologie);

 • - la vest: teren pentru infrastructura feroviara;

 • - la nord: parcele proprietate privata nr. Top 1165, nr top 1164 avand cladiri in regim de inaltime P, P+1E.

Terenul este plat.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, terenul se află situat în intravilan, având categoria de folosință de zonă pentru institutii si servicii publice. Din punctul de vedere al situării acestui amplasament în structura urbană a Municipiului Timisoara, el se află în unitatea teritorială de referință UTR 1.

Constructiile existente cele mai apropiate sunt: spre Nord - Cantina si internat corpul Liceului Teoretic Nikolaus lenau Timisoara - 11.57 m, respectiv 5.91 m cladire locuinte colective P+1E,un corp anexe in regim de inaltime P, spre Vest calea ferata CFR Ronat -13.8m, spre Sud Spitalul clinic de urgente pentru copii Louis Turcanu Sectia Pneumologie -3.50 m, iar spre Est se afla Spitalul Clinic de urgente pentru copii Louis Turcanu la 14.69 m. Distantele sunt figurate si pe planul de situatie, anexat acestui memoriu. Zona este salubra, nu exista pe o raza de 1000 m industrie poluanta, cimitir, zona mlastinoasa sau ferme de animale.

Cladirea propusa spre construire va avea urmatoarele retrageri fata de limitele laterale ale terenului studiat:

 • - limita nord-2.00 m

 • - limita est: 33.81 m

 • - limita sud: 6.00 m

 • - limita vest:6.11 m

Cladirea propusa spre construire va avea următoarele retrageri fata de cele mai apropiate clădiri :

 • - 2m-fata de anexa situata pe limita de proprietate a parcelei nordice

 • - 11.57m-fata de corpul cantina si internat al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau din Timișoara

 • - 6.00m : fata de Ambulatoriu De specialitate Spitalul Clinic de urgente pentru Copii Louis Tucanu Timisoara

 • - 6.00 m: fata de Casa “Ronald Mc Donald's cu spatii de cazare pentru copii si parinti.

 • - 6.00m: fata de

 • - limita vest:6.00 m Fundatia Sancta Maria Hilfe

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate amenajat, avand spatii verzi amenajate in suprafata de 631 mp- ceea ce inseamna 12.7 % din suprafata actuala a terenului.

Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării noastre, clima temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate:

 • - primăverile sunt timpurii și ades capricioase

 • - veri uscate și lungi

 • - toamne lungi și cu temperaturi relativ constante

 • - ierni blânde și scurte

Caracterizarea climaterică a zonei:

 • - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8° C

 • - data medie a primului îngheț: 11 octombrie

 • - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. >30 ° C]: 8 zile/an

 • - cantitatea medie multianuala a precipitațiilor: 660mm/ an

 • - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an

 • - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an

 • - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile / an

În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică.

Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație solară directă medie de 736cal/m2 la 21.06 și 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile.

Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiție relativ uniformă în suprafața unora dintre elementele meteorologice.

Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasa Timiș-Bega cu energie de relief redusă, parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică.

Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alacatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100 m adancime, Fundamentul cristalin granitic se afla la circa 1400- 1700 m adancime si este strabatut de o retea de microfalii.

Zona studiata are urmatoarea stratificatie: 0.00-1.50m-umplutura de pamant cu resturi de caramida, 1.50-3.00 m- argila prafoasa vanata cu oxizi, avand indice de consistenta lc=0.57-0.56 si modul de deformatie M=61-60 daN/cm2, 3.00-5.00 m- nisip mijlociu vanat, avand grad de indesare Ip=0.28-0.34 si modul de deformatie M=70-76 aN/cm2, 5.00-6.00m -argila prafoasa nisipoasa vanata cu oxizi avand indice de consistenta Ic=1.01-1.32 si modul deformatic M=92-101 daN/cm2, 6.00-7.00m argila vanata avand indice de consistenta Ic=1.36-1.17 si modul de deformatie M=102-90 daN/cm2.

La data executarii sondajului geotehnic s-a constatat ca nivelul apelor subterane apare in sondaj la cota 3.80m fata de cota terenului. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa 0.50-1.00 m in functie de anotimpuri si cantitatea de precipitatii.

Adâncimea de îngheț este de 0,60-0,70m.

Datele geotehnice și condițiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru fiecare amplasament pe care urmează a se construi.

În conformitate cu normativul P100/92 și harta seismică, amplasamentul se găsește în zona seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks=0,16 și perioada de colț Tc=1,0 sec.

 • 2.4. CIRCULAȚIA

În prezent accesul pe parcelă se poate face din strada Iosif Nemoianu.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea de teren intravilan, domeniul privat- curti constructii. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism este repartizată în felul următor:

 • - C.F. 423126, nr. cad. 423126 Steren = 4971 m2 MUNICIPIUL TIMISOA

În stadiul actual, nu exista spatiu verde special amenajat pe parcela studiata Nu există riscuri naturale în zonă.

Analiza situației existente a relevat disfuncționalități grupate pe categorii:

 • a) de circulație (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicație):

 • - Traseul de circulatie al strazii Iosif Nemoianu este afectat de vehiculele stationate atat pe carosabil cat si pe trotuar din cauza necesarului mare de parcaje aferent spitalului, nesatisfacut in situatia de fata.

 • b) funcționale

-congestionarea rutiera a traseului este un rezultat al functiunii spitalului care implica un aflux mare de persoane zilnic .

 • 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

 • a) Căi de comunicație

Zona studiată este este mărginită Est de strada Iosif Nemoianu care conecteaza pe directia Nord Sud Strada Coriolan Brediceanu si Bulevardul Republicii. In partea de vest a parcelei, la o distanta de aproximativ 20 m se afla traseul caii ferate CFR.

Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circulației rutiere: 5                                                                                                                                                                                          t                                 f                                                   5

 • traseul de circulatie al strazii Iosif Nemoianu este afectat de vehiculele stationate atat pe carosabil cat si pe trotuar din cauza necesarului mare de parcaje aferent spitalului, nesatisfacut in situatia de fata;

 • ingreunarea traseului auto si pietonal la nivelul strazii implica si o lipsa a fluidizarii traficului care implica traseul intre cele doua artere importante : Strada Coroiolan Brediceanu si Bulevardul Republcii, afectand astfel indirect intreaga zona centrala din apropierea Pietei Victoriei.

 • b) Alimentarea cu apă și canalizare

Pe parcela studiata există următoarele retele:

 • - retea de alimentare cu apa si canalizare menajera de pe strada losif Nemoianu, care deservesc intreaga zona;

 • - retea de canalizare menajera PVC, D=250 mm pe strada losif Nemoianu;

 • - retea de alimentare cu apa, PE-HD. De.110 mm, pe strada Iosif Nemoianu.

 • c) Alimentarea cu gaze naturale

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic de Detaliu, există rețea de gaze naturale racordata la reteaua orasului..

 • d) Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul PUD, exista retele de alimentare cu energie electrica racordate la reteaua orsaului.

 • e) Telefonizare

În zonă există cabluri fibră optică, ce impune restricții referitor la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziționarea exactă a acestora se va cere un aviz de principiu de la TELEKOM.

 • f) Rețea de televiziune în cablu

În zonă există rețea urbană de televiziune în cablu.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au destinatia in principal curti constructii dedicate in special zonei de servicii si locuire. In zona nu exista surse de poluare importante.

Se va asigura în consecință, un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă.

În prezent, zona este dotată atat cu canalizare centralizată, cat si cu rețea de distribuție a apei potabile, iar apele pluviale sunt preluate si distribuite in reteaua orasului.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice: nu există.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu este cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu este cazul.

Traseele din sistemul de comunicații ce prezintă posibile poluări pentru zonă se referă la strada Iosif Nemoianu si principalele artere din zona Strada Coroian Brediceanu, Bulevardul Republicii sau calea Circumvalatiunii, datorită intensității traficului.

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

 • dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G.-ul municipiului;

 • asigurarea necesarului de spații verzi;

 • asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

  Conform prevederilor P.A.T. pentru această zonă sunt propuse funcțiuni de servicii.

 • RIDICAREA TOPOGRAFICĂ

A fost realizată o ridicare topografică în scopul elaborării acestei documentații. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine, poziționarea fata de drumuri.

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Terenul studiat în prezenta documentație se află situat in zona aferenta UTR 1 a Municipiului Timișoara, in intravilan, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Se va interveni doar asupra parcelei proprii, accesele auto pe parcela vor fi gandite astfel incat sa nu afecteze traseul actual de circulatie. Principalul scop al acestei documentatii este acela de a moderniza indirect circulatia in zona prin oferirea unor spatii de garare care sa permita fluidizarea acesteia.

Sunt de menționat câteva intervenții majore ce influențează în mod pozitiv dezvoltările ulterioare: în interiorul terenului aferent investiției sunt propuse căi de circulație cu două benzi de 5.5m lățime carosabil, platforme și locuri de parcare. Se vor respecta căile de intervenție pentru mașinile de pompieri.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare).

Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice.

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

In perimetrul amplasamentului ce face obiectul documentatiei, se dorește construirea unui parcaj suppraetajat in regim 2S/S+P+2E+terasa, etaj partial. Functiunea este parcajul nu altereaza caracterul functional al zonei, avand tocmai scopul de a sustine intreg arealul din punctul de vedere al asigurarii locurilor de parcare al autovehiculelor.

Constructia propusa in studiul de fata se incadreaza in utilitatea functionala a zonei, respectand regulamentele in vigoare stabilite de PUG dupa cum urmeaza:

 • Functiunea propusa sustine caracterul de servicii al zonei studiate

 • respecta compatibilitatea cu securitatea zonei , salubritatea si confortul acesteia.

 • Nu este o constructie poluanta

Obiective si modalitati de operare

Solutia urbanistica a fost elaborata tinandu-se seama de urmatoarele obiective:

 • - respectarea regimului de inaltime al constructiilor deja existente pe parcela;

 • - realizarea unei constructii care sa deserveasca functional intreaga zona, imbunatatind conditiile de trafic si garare a vehiculelor;

 • - asigurarea suprafetelor de teren necesare drumurilor si aleilor de deservire a obiectivului;

 • - realizarea unui spatiu verde in conformitate cu directivele de mediu in vigoare

Funcțiunea propusă pe terenul studiat este aceea parcaj supraetajat, urmarindu-se asigurarea numarului de parcaje, a circulatiilor auto si pietonale si a spatiilor verzi necesare parcelei studiate.

Zonificarea funcțională a zonei studiate s-a făcut ținând cont de funcțiunea predominantă propusă a fiecărei arii studiate și de proximități urbanistice care impuneau constrângeri legate de funcțiune și/sau indici urbanistici.

Intervențiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate și au condus la următoarele principii de lucru:

 • - generarea unei zone pentru deservirea circulației rutiere in zona prin amplasarea unui parcaj etajat;

 • - spații verzi cu rol de protecție

 • - regim de înălțime maxim 2S/S+P+2E+terasa,etaj parțial P.O.T. maxim = 50%, C.U.T.

  Maxim = 2.1, H max. cornișă 12 m;
  - H max. construcție 15 m

  - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă și a canalizării pentru viitoarea dezvoltare;

 • - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz

Bilanț teritorial:

Situația existentă (mp)

Situația propusă (%)               (mp)

Terenul studiat

4 971

4 971

Circulații pietonale, auto si parcaje

3584

23.42

1 164.46

Spații verzi

0

30.54

1 518.5

Suprafata construita

1 387

46.04

2 288.04

Indici

Situația existentă

Situația propusă

POT

27.9%

50%

CUT

0.61

max. 2.1

Investiția se va face gradat și etapizat.

S-au rezervat zone speciale pentru spații verzi și dotările edilitare: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM.

Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea unei distanțe minime de 5 m față de frontul stradal, conform planșelor anexate.

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI.

Rezolvarea parcajelor necesare se va face dupa cum urmeaza:

 • Se vor asigura locurile de parcare amplasate pe parcela, cu acces de pe strada Iosif Nemoianu.

 • Deservind o arie mai mare, constructia isi propune amenajarea a 250 locuri de parcare, deservind astfel intreaga zona, nu doar parcela studiata.

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Alimentare cu apă

Suprafata totală a zonei studiate este de 4971 m2; zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de zona de servicii, în intravilanul municipiului Timișoara.

Sursa de apa pentru asigurarea apei potabile pentru construcțiile propuse va fi rețeaua de alimentare cu apa in sistem centralizat a municipiului Timișoara, retea administrata de s.c. AQUATIM s.a. si existenta pe strada losif Nemoianu.

Racordul din punct de vedere al alimentarii cu apa se va face de la reteaua existenta pe parcela .

Canalizarea menajeră

Canalizarea menajera exsistenta in zona studiata este racordata la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara. (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a. si existent pe str. losif Nemoianu).

Canalizarea menajera propusa în zona PUD pentru cladirea propusa se va realiza la bransamentul existent

Lucrările de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala se vor executa prin grija beneficiarului, pe domeniul public.

Canalizarea pluviala

Apele de ploaie din zona studiata (acoperisuri si drumuri) sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata D=315 mm,trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si stocate intr-un bazin de retentie de 150 m3, urmand ca apoi sa fie descărcate în canalizarea existenta a orasului.

Echiparea edilitara propusa, suporta constructiile nou propuse prin proiect ca si debit si gabarit.

Realizarea retelei de canalizare pentru preluarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe zonele parcarilor se vor colecta prin intermediul gurilor de scurgere amplasate.

Apele pluviale de pe acoperis vor fi preluate prin intermediuljgheaburilor si burlanelor si deversate, prin intermediul caminelor de vizitare, la bazinul de colectare ape pluviale. Apa pluviala va fi deversata in reteaua de canalizare menajera existenta.

Sistemul de canalizare pluvial cuprinde:

 • - retele de canalizare pluviala exterioara, din PVC KG;

 • - guri de scurgere pentru descarcarea apelor meteorice

 • - separator de hidrocarburi, cu trapa de namol incorporata;

 • - bazine colectoare ape pluviale;

 • - camine de vizitare

Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare:

Debitul de calcul qc=0.0001x I x LO Sc (1/s)

 • i- intensitatea ploii de calcul, in l?sha, in functie de frecventa normata si durata ploii i=230 l/sha pentru durata t=3 min si frecventa ploii f=2/1

O- coeficientul de scurgere a apei meteorice de pe suprafata respectica;

0=0.90

Sc- suprafata de calcul in mp;

Suprafetele betonate

Debitul de calcul pentru suprafetele betonate se detemina conform STAS 1846-2002, cu formula:

Qp= m x 9 x i x Sc (l/s)

Unde:

M=0.8, 9=0.8

I= intensitatea ploii de calcul, stabilita in funcție de frecventa normala a ploii de calcul (2/1) si de durata teoretica a ploii de calcul:

T= tcs+ l/Va (min)

tcs=10 min; l=400 m; Va= 100 m/min; f=2/1

t= 10+ 400/100=14 min i=140 l/s.ha

S asfaltate 1 =3600 = 0.36 ha

Alimentarea cu gaze naturale

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic de Detaliu, există rețea de gaze naturale racordata la reteaua orasului..

Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul PUD, exista retele de alimentare cu energie electrica racordate la reteaua orsaului.

Telefonizare

În zonă există cabluri fibră optică, ce impune restricții referitor la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziționarea exactă a acestora se va cere un aviz de principiu de la TELEKOM.

Rețea de televiziune în cablu

În zonă există rețea urbană de televiziune în cablu

 • 3.7. Amplasarea construcțiilor pe parcelă

Orientarea cladirii va tine cont de punctele cardinale, si de dispunerea cladirilor deja existente pe parcela. Amplasarea construcției în interiorul parcelei va respecta următoarele coordonate:

 • Clădirea cu regim de înălțime 2S/S+P+2E+terasa+etaj partial

 • Va fi retrasa 6 m fata de limita vestica a terenului

 • Va fi retrasa 2 m fata de limita nordica a terenului

 • Fata de cladirile existente pe parcela se va retrage 6 m respectand astfel regula de

retragere H/2 din inaltimea la nivelul laturii apropiate de cladirile existente.

 • 4. Lucrari rutiere

Pentru realizarea si functionarea investitiei propuse se prevad a se realiza lucrari rutiere la nivelul parcelei si lucrari de conectare a circulatiei auto la strada losif Nemoianu.Strada Nicolae Ivan are sens unic, fiind asfaltata si avand profilul stradal de 10 m carosabil si 2.79, 2.39 m trotuar pietonal.

Se va asigura accesul auto in curte si si conectarea la parcarea supraetajata propusa.

 • 5. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  5.1. Accese carosabile

  Se va asigura acces carosabil la amplasament. Acesta se va realiza din drumul cu o latime de 10 m si trotuare de 2.5 latime, strada losif Nemoianu. Racordarea accesului carosabil la strada se va face cu curburi de raza minim 3.00 m in zonele in care este cazul.

  • 5.2. Accese pietonale

Accesul pietonal se va asigura din trotuarul drumului existent.

 • 6.7. PROTECTIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

 • - Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 5% din suprafața privată ocupată de spații verzi. Plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

 • - Spațiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi și plante decorative

Odată cu realizarea obiectivului propus, retelele de apa si canalizare nu vor fi afectate. Prin adaptarea soluției de canalizare și alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

Depozitarea controlată a deșeurilor: colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face peparcela proprie, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract deja existent.

Ca principale acte normative privind protecția mediului ce trebuie respectate, sunt precizate următoarele:

 • - Se vor respecta condițiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87;

 • - Deșeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile - hârtie, carton, sticlă etc. - vor fi colectate separate, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deșeurilor reciclabile, precum și cele al O.U. 78/2000 privind regimul deșeurilor;

 • - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol;

 • - Nivelul de zgomot exterior se va menține în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) și STAS 6156/1986;                               ’                                                ’

 • - Emisiile de poluanți în aer nu vor depăși valorile impuse de O. 462/93 și O. MAPM 1103/2003;            ’                           ’                                         ’

 • - Apele uzate vor respecta condițiile de colectare din NTPA 002/2002;

 • - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condițiilor impuse de Legea 426/2001;

 • - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritățile administrației publice locale sau județene.

 • 6.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare.

Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației.

 • 6.9. SĂNĂTATEA POPULAȚIEI

 • 3.9.1 - Amplasarea cladirii pe terenul propus se va face in conditii care sa asigure:

 • a) protecția populației față de producerea unor fenomene naturale ca alunecări de teren, inundații, avalanșe;

 • b) reducerea degajării sau infiltrării de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, apărute ca urmare a poluării mediului;

 • c) sistem de alimentare cu apă potabilă în conformitate cu normele legale în vigoare;

 • d) sistem de canalizare pentru colectarea, îndepărtarea și neutralizarea apelor reziduale menajere, a apelor meteorice;

 • e) sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere;

 • f) sănătatea populației față de poluarea antropică cu compuși chimici, radiații și/sau contaminanți biologici.

 • 3.9.2 - La zonificarea funcțională se are în vedere: separarea funcțiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone funcționale, evitarea incompatibilităților funcționale în zonele destinate locuirii și funcțiunilor complementare ale acestora.

 • 3.9.3 - Zonele de protecție sanitară se vor asigura, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza avizelor corespunzătoare dotărilor tehnico-edilitare ale zonelor servicii.

 • 3.9.4 - Dimensionarea zonelor de protecție sanitară se face în așa fel încât în teritoriile protejate să se asigure și să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

 • a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuințelor din zona valoarea de 55 dB;

 • b) în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul llocuintelor din zona valoarea de 45 dB;

 • c) 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la exteriorul locuinței pe perioada nopții în vederea comparării rezultatului acestei măsurări cu valoarea-limită specificată la lit. b).

 • 3.9.5 - Zonele cu riscuri naturale sau antropice vor fi desemnate ca zone cu interdicție de construire a clădirilor cu destinație de locuințe sau socioculturale, pe baza studiilor geologice de către instituții abilitate, până la înlăturarea riscului.

 • 3.9.6 - Amplasarea clădirilor destinate locuințelor se va face în așa fel încât va asigura însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăper ilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate.

În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1).

Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile sus-menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită.

 • 6.10. COSTURI ȘI CONSECINȚE ECONOMICE / SOCIALE ALE INVESTIȚIEI

Prin planul urbanistic zonal ce face obiectul acestei documentații, apar costuri (pentru obiective de utilitate publică, operațiuni cadastrale și notariale), după cum urmează:

 • - Amenajare drumuri (parte carosabilă, trotuare, piste de biciclete, inclusiv traversări de canale / podețe, dacă este cazul etc.) și spații verzi

 • - Rețele edilitare (apă, canal, energie electrică, gaz, etc.).

Consecințele economice și sociale ale acestei investiții sunt pozitive, în sensul întregirii unei zone deja dezvoltate și lotizate, completându-se astfel drumuri, rețele edilitare, spații verzi.

 • 7. MEDIU:

  • 7.1. Conform HG 1076/2004 privitoare la evaluarea impactului de mediu pentru planuri și programe, anexa 1 ,,Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului ”:

 • a) Gradul în care planul sau programul creeează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentului, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor:

Prin realizarea investiției, se dezvoltă zona din punct de vedere urbanistic, cât și din punct de vedere al cerințelor zonei.

b)Gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Planul sau programul nu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

 • c) Relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;

Nu afectează negativ alte programe, din contră va atrage atenția organelor locale în modernizarea circulațiilor auto si pietonale in arealul studiat.

Dezvoltarea durabilă din punct de vedere al programului se motivează prin comutarea acestuia dintr-un program cu implicații minore și defavorabile zonei într-unul cu caracter mai amplu ce se preconizează a ridica nivelul calitativ al zonei. Astfel, putem vorbi de o îmbunățire a mediului ambient în zonă prin implementarea unui obiectiv ce poate fi strict controlat din punct de vedere al poluării.

Planul obiectivului propus pentru implementare, vine să susțină dezvoltarea durabilă a mediului prin amenajarea corespunzătoare a spațiului verde păstrat pe parcelă, și utilizarea eficientă a suprafeței existente dedicate construcțiilor.

d)Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

Nu se efectuează în mediu poluanți care să afecteze apa subterană.

Aerul și solul sau subsolul nu depășesc limitele acceptate de zgomot și vibrații. Nu există surse de radiații, nu emană subtanțe toxice sau periculoase, în consecință nu sunt afectate așezările umane sau obiective de interes public prin construcția investiției.

Deșeurile rezultate vor fi de tip menajer, iar colectarea lor se va face în europubele amplasate în loc special amenajat, pe platformă betonată. Evacuarea se va face conform graficului întocmit de către serviciul de salubritate al localității.

e)Relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu ( de exemplu, planurile și programele legate de gospodărirea deșeurilor sau gospodărirea apelor ):

Colectarea selectivă - ecologică.

Ape - conform normativelor.

 • 7.2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: a)Probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor:

Probabilitate sigură, pe termen lung.

b)Natura cumulativă a efectelor:

Planul sau programul nu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

c)Natura transfrontalieră a efectelor:

Planul sau programul nu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

d)Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu ( de exemplu, datorită accidentelor ):

Nu există risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu ( de exemplu, datorită accidentelor ).

Se vor lua toate măsurile pentru protecția oamenilor prin montarea semnelor de circulație.

În execuție se vor lua toate măsurile de protecția muncii.

e)Mărimea și spațialitatea efectelor ( zona geografică și mărimea populației potențial afectate ):

Efectele generate de acest plan sunt de mici dimensiuni raportate la mărimea cartierului sau a orașului.

f)Valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

 • (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniului cultural: (ii)depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului:

(iii)folosirea terenului în mod intensiv:

Chiar dacă terenul în cauză va fi folosit în mod intensiv, se dorește a se păstra un indice corespunzător al spațiilor verzi plantate și amenajate în raport cu suprafața parcelei. Arealul afectat din punctul de vedere al mediului este minim din cauza menținerii în interiorul parcelei a cumulului efectelor de acest gen.

g)Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional:

Nu există efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional.

 • 8. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția urbanistică adoptată se înscrie în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

Din analiza globală a situației urbanistice existente și a propunerilor de dezvoltare a zonei se desprind următoarele concluzii:

 • -funcțiunea propusă (clădire cu functiune de parcare supraetajata) a apărut ca urmare a cerintei beneficiarului adaptata si raportata la functiunea predominanta a zonei, prevazuta prin PUG, si a cerintei de locuri de parcare in zona studiata;

 • -situația actuală cere rezolvatrea parcajelor in zona studiata intrucat din cauza cerintei mari si a lipsei amenajarii acestora, multe masini sunt parcate pe trotuar, ingreunand astfel circulatia pietonala in zona

Întocmit, șef proiect,

Arh. Dragomir DRAGAN

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANUSM

BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

romanîa2019.eu


Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


Nr. UR2019-002958/ 12.04.2018

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 1- etapa pregătitoare PUD:

PUD - „Construire parcare supraetajata”;

Amplasament: str. Dr. losif Nemoianu nr.3, Timișoara

Beneficiari: SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII LOUIS TURCANU

Proiectant: SC D-CONTEXT STUDIO SRL

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa si a consulta publicul.

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 19.03.2019 - 07.04.2019, la documentația disponibilă in cadrul Biroului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

în acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată), au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate și a fost afișat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro;

Proprietari notificați:

 • • LICEUL TEORETIC NIKOLAUS LENAU - str.losif Nemoianu nr. 5, nr. Top. 1165, Timișoara

 • • CAROL GABOR - str.Iosif Nemoianu nr. 5, nr. Top. 1164, Timișoara

 • • CASA „RONALD MC DONALD'S” CU SPATII CAZARE PT. PĂRINȚI SI COPII -str. losif Nemoianu nr. 3, Top. 423126

 • • FUNDAȚIA SANCTA MARIA HILFE - str. losif Nemoianu nr. 1, nr. Top. 1168, Timișoara

 • • SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „LOIUS TURCANU ‘ ’ - SECȚIA PNEUMOLOGIE - str. losif Nemoianu nr. 1, nr. Top. 1168, Timișoara

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

Nu s-au formulat sugestii si/sau obiecții cu privire la aceasta investiție.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația PUD - „Construire parcare supraetajata”, str. Dr. losif Nemoianu nr.3, Timișoara, beneficiar SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII LOUIS TURCANU, proiectant SC

D-CONTEXT STUDIO SRL a fost finalizată, si se va putea începe circuitul legal de avizare.

ȘEF BIROU

Liliana IO VAN

Red/Dact L.I. - 2ex

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA

Amplasament:

Timișoara,

Str. Iosif Nemoianu, nr.3

C.F. nr. 423126,

Nr. topo 423126,

423126 C1,

423126 C2

423126 C3

Beneficiar:

SPITALUL CLINIC DE URGENTE

PENTRU COPII „LOUIS TURCANU”

Faza:

PUD

Data:FEBRUARIE 2020

FOAIE DE CAPĂT

Data elaborării


FEBRUARIE 2020


Denumirea lucrării

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA

Amplasament

Timișoara,

Str. Iosif Nemoianu, nr.3 C.F. nr. 423126, Nr. topo 423126 423126C1 423126C2

423126C3

Beneficiar

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU

Proiectant general - Urbanism

Pr. nr. 19/2018

S.C."D-CONTEXT STUDIO" S.R.L.

Timișoara, Timișoara, str. Sorin Titel nr. 11 arh. Dragomir DRAGAN

Faza de proiectare

PUD

LISTA ȘI SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR

Proiectant general


s.c."D-CONTEXT STUDIO" s.r.l.

arh. DRAGAN Dragomir

Coordonator Urbanism arh.urb. Oprita Razvan

BORDEROU

-

PIESE SCRISE

-

 • Cerere

 • Foaie de capăt

 • Lista și semnăturile proiectanților

 • Borderou

 • Memoriu de specialitate

 • Anexe :

 • - Certificat de Urbanism

 • - Extras de Carte Funciară

 • - Scheme compozitionale

PIESE DESENATE

Plan incadrare

01 - A

Plan de situatie existent

02 - A

Reglementari urbanistice

03 - A

Mobilare urbana

04 - A

Obiective de utilitate publica Studiu vecinatati

05 - A

06 - A

Întocmit:

arh. DRAGAN Dragomir

MEMORIU DE PREZENTARE

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării:  PUD- CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA,

intravilan Timișoara str. losif Nemoianu, nr.3

’     C.F. 423126, nr. cad. 423126 Timișoara,

S teren - 4971 m2

Beneficiar:           Spitalul Clinic de Urgente Pentru Copii Louis Turcanu

Timisoara

Proiectant general:   SC D-Context Studio SRL.

Arh. Dragomir DRAGAN

Data elaborării:      FEBRUARIE 2020

 • 1.2 . OBIECTUL P.U.D.

 • Solicitări ale temei - program

Prin tema program se solicită analizarea contextului urbanistic privind amplasarea obiectivului: PUD- Construire parcare etajata, intravilan Timișoara str, Iosif Nemoianu nr.3, C.F. 423126, nr. cad. 423126 Timișoara, S teren - 4 971 m2.. ’

Prezenta documentație are ca obiect realizarea în intravilanul municipiului Timișoara, zona centrala, a orasului, mai precis UTR 1 - Zona centrala de protectie istorica de institutii si servicii publice afectate de zona de protectie a caii ferate a unui PUD privind construirea unei parcari etajate. Delimitarea zonei studiate este făcută astfel: - la est: strada Iosif Nemoianu;

 • - la sud: teren din domeniul public al municipiului avand nr. Top. 1168 si constructii dedicate sanatatii (Spitalul clinic de urgente pentru copii, “Louis Turcanu”, Sectia de pneumologie);

 • - la vest: teren pentru infrastructura feroviara;

 • - la nord: parcele proprietate privata nr. Top 1165, nr top 1164 avand cladiri in regim de inaltime P, P+1E.

Caracteristici ale amplasamentului:

 • - se constituie teren curti constructii in intravilanul localității Timișoara

 • - se afla in UTR 1 - Zona centrala de protectie istorica de institutii si servicii publice afectate de zona de protectie a caii ferate.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată, în conformitate cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localității.

În conformitate cu PLANUL URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA (MASTERPLAN), zona studiata se încadrează în politica 4 -Asigurarea mobilitatii, a infrastructurii edilitare si a infrastructurii de comunicare, programul 3 -Trasnport motorizat personal si public.

Prin contextul urbanistic se definește conform noului PUG zona mixta cu regim de construire deschis adiacenta arterelor de importanta locala.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

 • Dezvoltarea infrastructurii dedicate traficului staționar ( prin parcari colective) in scopul degrevării retelei stradale de vehicule stationate si imbunatatirii aspectului general urban.

 • respectarea regimului de inaltime al constructiilor deja existente pe parcela

 • reglementarea gradului de constructibilitate a terenului

 • asigurarea suprafetelor de teren necesare drumurilor si aleilor de deservire a obiectivului

 • realizarea unui spatiu verde in conformitate cu directivele de mediu in vigoare.

Obiectul acestei dezvoltări constă în analiza, evaluarea și reanalizarea problemelor funcționale și tehnice din zonă, ținându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administrației locale.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria Timișoara, Certificatul de Urbanism nr. 2583 din 25.06.2018 beneficiar SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII LOUIS TURCANU TIMISOARA.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 - teren situat în intravilan- UTR 1 zona centrala de protectie istorica de institutii, si servicii publice, afectate de zona de protectie a caii ferate.

Alimentarea cu apă și canalizarea se vor realiza în sistem centralizat fiind racordate la retelele deja existente pe parcela. Se vor respecta zonele de protecție ale rețelelor edilitare și cele pentru îmbunătățiri funciare existente.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

 • - Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timișoara;

 • - R.G.U. aprobat cu HG 525 din 16 iulie 1996;       ’

 • - legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

 • - ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul MLPAT 176/N/2000.                        ’     ’

În zona adiacentă amplasamentului se afla in curs de construire corpul B al Spitalului Clinic pentru copii Louis Turcanu Timisoara in regim de inaltime D+P+6E.

În urma analizării documentațiilor mai sus menționate, se pot trage următoarele concluzii generale:

 • poziția terenului îi conferă o poziție importantă în cadrul zonei, parcajul suprateran putand deservi intreg arealul, inlesnind circulatia in zona si oferind posibilitatea degrevarii strazii losif Nemoianu de autoturismele stationate

 • zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de parcaj etajat, urmarindu-se asigurarea numarului de parcaje, a circulatiilor auto si pietonale si a spatiilor verzi necesare parcelei studiate;

 • - soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă țin cont de circulatiile existente, precum și de concluziile documentațiilor întocmite și de avizele obținute, dar și de trama majoră la care acestea se vor raporta.

 • - echiparea edilitară se propune a se dezvolta pe baza retelelor existente pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  2.1 EVOLUȚIA ZONEI

  Terenul supus planului urbanistic de detaliu se află in zona centrala a municipiului Timișoara, cu acces din strada losif Nemoianu. Terenul studiat are o suprafață totală de 4971 mp , conform CF nr. 423126, Timisoara, nr.top. 423126

Amplasamentul face parte din intravilanul municipiului Timișoara.

Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timișoara propune pentru această zonă functiuni mixte in regim de inaltime deshis raportate la arterele de importanta locala. Din punct de vedere a circulațiilor sunt propuse câteva artere majore care să relaționeze și să fluidizeze circulația. Astfel in imediata apropiere a parcelei studiate, in noul PUG se propune o artera ce va conecta Strada Iosif Nemoianu si Calea Circumvalatiunii, in acest context parcajul propus poate remedia o parte din problemele rezultate din stationarea vehiculelor pe traseu.

Prin urmare, datorită bunei poziții pe care o are amplasamentul - atât din punct de vedere a traficului și circulațiilor majore, cât și din punct de vedere urbanistic pentru funcțiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcțiuni se vor dezvolta și în continuare .

 • 2.2 . ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Parcela pe care se dorește construirea obiectivului propus este situată intr-o zona cu acces de la Strada Iosif Nemoianu. Terenul studiat are o suprafață totală de 4971 mp , conform CF nr. 423126, Timisoara, nr.top. 423126.

Vecinătățile terenului studiat sunt următoarele:

 • - la est: strada Iosif Nemoianu;

 • - la sud: teren din domeniul public al municipiului avand nr. Top. 1168 si constructii dedicate sanatatii (Spitalul clinic de urgente pentru copii, “Louis Turcanu”, Sectia de pneumologie);

 • - la vest: teren pentru infrastructura feroviara;

 • - la nord: parcele proprietate privata nr. Top 1165, nr top 1164 avand cladiri in regim de inaltime P, P+1E.

Terenul este plat.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, terenul se află situat în intravilan, având categoria de folosință de zonă pentru institutii si servicii publice. Din punctul de vedere al situării acestui amplasament în structura urbană a Municipiului Timisoara, el se află în unitatea teritorială de referință UTR 1.

Constructiile existente cele mai apropiate sunt: spre Nord - Cantina si internat corpul Liceului Teoretic Nikolaus lenau Timisoara - 11.57 m, respectiv 5.91 m cladire locuinte colective P+1E,un corp anexe in regim de inaltime P, spre Vest calea ferata CFR Ronat -13.8m, spre Sud Spitalul clinic de urgente pentru copii Louis Turcanu Sectia Pneumologie -3.50 m, iar spre Est se afla Spitalul Clinic de urgente pentru copii Louis Turcanu la 14.69 m. Distantele sunt figurate si pe planul de situatie, anexat acestui memoriu. Zona este salubra, nu exista pe o raza de 1000 m industrie poluanta, cimitir, zona mlastinoasa sau ferme de animale.

Cladirea propusa spre construire va avea urmatoarele retrageri fata de limitele laterale ale terenului studiat:

 • - limita nord-2.00 m

 • - limita est: 33.81 m

 • - limita sud: 6.00 m

 • - limita vest:6.11 m

Cladirea propusa spre construire va avea următoarele retrageri fata de cele mai apropiate clădiri :

 • - 2m-fata de anexa situata pe limita de proprietate a parcelei nordice

 • - 11.57m-fata de corpul cantina si internat al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau din Timișoara

 • - 6.00m : fata de Ambulatoriu De specialitate Spitalul Clinic de urgente pentru Copii Louis Tucanu Timisoara

 • - 6.00 m: fata de Casa “Ronald Mc Donald's cu spatii de cazare pentru copii si parinti.

 • - 6.00m: fata de

 • - limita vest:6.00 m Fundatia Sancta Maria Hilfe

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate amenajat, avand spatii verzi amenajate in suprafata de 631 mp- ceea ce inseamna 12.7 % din suprafata actuala a terenului.

Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării noastre, clima temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate:

 • - primăverile sunt timpurii și ades capricioase

 • - veri uscate și lungi

 • - toamne lungi și cu temperaturi relativ constante

 • - ierni blânde și scurte

Caracterizarea climaterică a zonei:

 • - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8° C

 • - data medie a primului îngheț: 11 octombrie

 • - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. >30 ° C]: 8 zile/an

 • - cantitatea medie multianuala a precipitațiilor: 660mm/ an

 • - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an

 • - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an

 • - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile / an

În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică.

Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație solară directă medie de 736cal/m2 la 21.06 și 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile.

Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiție relativ uniformă în suprafața unora dintre elementele meteorologice.

Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasa Timiș-Bega cu energie de relief redusă, parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică.

Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alacatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100 m adancime, Fundamentul cristalin granitic se afla la circa 1400- 1700 m adancime si este strabatut de o retea de microfalii.

Zona studiata are urmatoarea stratificatie: 0.00-1.50m-umplutura de pamant cu resturi de caramida, 1.50-3.00 m- argila prafoasa vanata cu oxizi, avand indice de consistenta lc=0.57-0.56 si modul de deformatie M=61-60 daN/cm2, 3.00-5.00 m- nisip mijlociu vanat, avand grad de indesare Ip=0.28-0.34 si modul de deformatie M=70-76 aN/cm2, 5.00-6.00m -argila prafoasa nisipoasa vanata cu oxizi avand indice de consistenta Ic=1.01-1.32 si modul deformatic M=92-101 daN/cm2, 6.00-7.00m argila vanata avand indice de consistenta Ic=1.36-1.17 si modul de deformatie M=102-90 daN/cm2.

La data executarii sondajului geotehnic s-a constatat ca nivelul apelor subterane apare in sondaj la cota 3.80m fata de cota terenului. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa 0.50-1.00 m in functie de anotimpuri si cantitatea de precipitatii.

Adâncimea de îngheț este de 0,60-0,70m.

Datele geotehnice și condițiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru fiecare amplasament pe care urmează a se construi.

În conformitate cu normativul P100/92 și harta seismică, amplasamentul se găsește în zona seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks=0,16 și perioada de colț Tc=1,0 sec.

 • 2.4. CIRCULAȚIA

În prezent accesul pe parcelă se poate face din strada Iosif Nemoianu.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea de teren intravilan, domeniul privat- curti constructii. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism este repartizată în felul următor:

 • - C.F. 423126, nr. cad. 423126 Steren = 4971 m2 MUNICIPIUL TIMISOA

În stadiul actual, nu exista spatiu verde special amenajat pe parcela studiata Nu există riscuri naturale în zonă.

Analiza situației existente a relevat disfuncționalități grupate pe categorii:

 • a) de circulație (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicație):

 • - Traseul de circulatie al strazii Iosif Nemoianu este afectat de vehiculele stationate atat pe carosabil cat si pe trotuar din cauza necesarului mare de parcaje aferent spitalului, nesatisfacut in situatia de fata.

 • b) funcționale

-congestionarea rutiera a traseului este un rezultat al functiunii spitalului care implica un aflux mare de persoane zilnic .

 • 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

 • a) Căi de comunicație

Zona studiată este este mărginită Est de strada Iosif Nemoianu care conecteaza pe directia Nord Sud Strada Coriolan Brediceanu si Bulevardul Republicii. In partea de vest a parcelei, la o distanta de aproximativ 20 m se afla traseul caii ferate CFR.

Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circulației rutiere: 5                                                                                                                                                                                          t                                 f                                                   5

 • traseul de circulatie al strazii Iosif Nemoianu este afectat de vehiculele stationate atat pe carosabil cat si pe trotuar din cauza necesarului mare de parcaje aferent spitalului, nesatisfacut in situatia de fata;

 • ingreunarea traseului auto si pietonal la nivelul strazii implica si o lipsa a fluidizarii traficului care implica traseul intre cele doua artere importante : Strada Coroiolan Brediceanu si Bulevardul Republcii, afectand astfel indirect intreaga zona centrala din apropierea Pietei Victoriei.

 • b) Alimentarea cu apă și canalizare

Pe parcela studiata există următoarele retele:

 • - retea de alimentare cu apa si canalizare menajera de pe strada losif Nemoianu, care deservesc intreaga zona;

 • - retea de canalizare menajera PVC, D=250 mm pe strada losif Nemoianu;

 • - retea de alimentare cu apa, PE-HD. De.110 mm, pe strada Iosif Nemoianu.

 • c) Alimentarea cu gaze naturale

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic de Detaliu, există rețea de gaze naturale racordata la reteaua orasului..

 • d) Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul PUD, exista retele de alimentare cu energie electrica racordate la reteaua orsaului.

 • e) Telefonizare

În zonă există cabluri fibră optică, ce impune restricții referitor la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziționarea exactă a acestora se va cere un aviz de principiu de la TELEKOM.

 • f) Rețea de televiziune în cablu

În zonă există rețea urbană de televiziune în cablu.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au destinatia in principal curti constructii dedicate in special zonei de servicii si locuire. In zona nu exista surse de poluare importante.

Se va asigura în consecință, un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă.

În prezent, zona este dotată atat cu canalizare centralizată, cat si cu rețea de distribuție a apei potabile, iar apele pluviale sunt preluate si distribuite in reteaua orasului.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice: nu există.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu este cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu este cazul.

Traseele din sistemul de comunicații ce prezintă posibile poluări pentru zonă se referă la strada Iosif Nemoianu si principalele artere din zona Strada Coroian Brediceanu, Bulevardul Republicii sau calea Circumvalatiunii, datorită intensității traficului.

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

 • dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G.-ul municipiului;

 • asigurarea necesarului de spații verzi;

 • asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

  Conform prevederilor P.A.T. pentru această zonă sunt propuse funcțiuni de servicii.

 • RIDICAREA TOPOGRAFICĂ

A fost realizată o ridicare topografică în scopul elaborării acestei documentații. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine, poziționarea fata de drumuri.

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Terenul studiat în prezenta documentație se află situat in zona aferenta UTR 1 a Municipiului Timișoara, in intravilan, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Se va interveni doar asupra parcelei proprii, accesele auto pe parcela vor fi gandite astfel incat sa nu afecteze traseul actual de circulatie. Principalul scop al acestei documentatii este acela de a moderniza indirect circulatia in zona prin oferirea unor spatii de garare care sa permita fluidizarea acesteia.

Sunt de menționat câteva intervenții majore ce influențează în mod pozitiv dezvoltările ulterioare: în interiorul terenului aferent investiției sunt propuse căi de circulație cu două benzi de 5.5m lățime carosabil, platforme și locuri de parcare. Se vor respecta căile de intervenție pentru mașinile de pompieri.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare).

Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice.

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

In perimetrul amplasamentului ce face obiectul documentatiei, se dorește construirea unui parcaj suppraetajat in regim 2S/S+P+2E+terasa, etaj partial. Functiunea este parcajul nu altereaza caracterul functional al zonei, avand tocmai scopul de a sustine intreg arealul din punctul de vedere al asigurarii locurilor de parcare al autovehiculelor.

Constructia propusa in studiul de fata se incadreaza in utilitatea functionala a zonei, respectand regulamentele in vigoare stabilite de PUG dupa cum urmeaza:

 • Functiunea propusa sustine caracterul de servicii al zonei studiate

 • respecta compatibilitatea cu securitatea zonei , salubritatea si confortul acesteia.

 • Nu este o constructie poluanta

Obiective si modalitati de operare

Solutia urbanistica a fost elaborata tinandu-se seama de urmatoarele obiective:

 • - respectarea regimului de inaltime al constructiilor deja existente pe parcela;

 • - realizarea unei constructii care sa deserveasca functional intreaga zona, imbunatatind conditiile de trafic si garare a vehiculelor;

 • - asigurarea suprafetelor de teren necesare drumurilor si aleilor de deservire a obiectivului;

 • - realizarea unui spatiu verde in conformitate cu directivele de mediu in vigoare

Funcțiunea propusă pe terenul studiat este aceea parcaj supraetajat, urmarindu-se asigurarea numarului de parcaje, a circulatiilor auto si pietonale si a spatiilor verzi necesare parcelei studiate.

Zonificarea funcțională a zonei studiate s-a făcut ținând cont de funcțiunea predominantă propusă a fiecărei arii studiate și de proximități urbanistice care impuneau constrângeri legate de funcțiune și/sau indici urbanistici.

Intervențiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate și au condus la următoarele principii de lucru:

 • - generarea unei zone pentru deservirea circulației rutiere in zona prin amplasarea unui parcaj etajat;

 • - spații verzi cu rol de protecție

 • - regim de înălțime maxim 2S/S+P+2E+terasa,etaj parțial P.O.T. maxim = 50%, C.U.T.

  Maxim = 2.1, H max. cornișă 12 m;
  - H max. construcție 15 m

  - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă și a canalizării pentru viitoarea dezvoltare;

 • - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz

Bilanț teritorial:

Situația existentă (mp)

Situația propusă (%)               (mp)

Terenul studiat

4 971

4 971

Circulații pietonale, auto si parcaje

3584

23.42

1 164.46

Spații verzi

0

30.54

1 518.5

Suprafata construita

1 387

46.04

2 288.04

Indici

Situația existentă

Situația propusă

POT

27.9%

50%

CUT

0.61

max. 2.1

Investiția se va face gradat și etapizat.

S-au rezervat zone speciale pentru spații verzi și dotările edilitare: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM.

Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea unei distanțe minime de 5 m față de frontul stradal, conform planșelor anexate.

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI.

Rezolvarea parcajelor necesare se va face dupa cum urmeaza:

 • Se vor asigura locurile de parcare amplasate pe parcela, cu acces de pe strada Iosif Nemoianu.

 • Deservind o arie mai mare, constructia isi propune amenajarea a 250 locuri de parcare, deservind astfel intreaga zona, nu doar parcela studiata.

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Alimentare cu apă

Suprafata totală a zonei studiate este de 4971 m2; zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de zona de servicii, în intravilanul municipiului Timișoara.

Sursa de apa pentru asigurarea apei potabile pentru construcțiile propuse va fi rețeaua de alimentare cu apa in sistem centralizat a municipiului Timișoara, retea administrata de s.c. AQUATIM s.a. si existenta pe strada losif Nemoianu.

Racordul din punct de vedere al alimentarii cu apa se va face de la reteaua existenta pe parcela .

Canalizarea menajeră

Canalizarea menajera exsistenta in zona studiata este racordata la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara. (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a. si existent pe str. losif Nemoianu).

Canalizarea menajera propusa în zona PUD pentru cladirea propusa se va realiza la bransamentul existent

Lucrările de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala se vor executa prin grija beneficiarului, pe domeniul public.

Canalizarea pluviala

Apele de ploaie din zona studiata (acoperisuri si drumuri) sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata D=315 mm,trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si stocate intr-un bazin de retentie de 150 m3, urmand ca apoi sa fie descărcate în canalizarea existenta a orasului.

Echiparea edilitara propusa, suporta constructiile nou propuse prin proiect ca si debit si gabarit.

Realizarea retelei de canalizare pentru preluarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe zonele parcarilor se vor colecta prin intermediul gurilor de scurgere amplasate.

Apele pluviale de pe acoperis vor fi preluate prin intermediuljgheaburilor si burlanelor si deversate, prin intermediul caminelor de vizitare, la bazinul de colectare ape pluviale. Apa pluviala va fi deversata in reteaua de canalizare menajera existenta.

Sistemul de canalizare pluvial cuprinde:

 • - retele de canalizare pluviala exterioara, din PVC KG;

 • - guri de scurgere pentru descarcarea apelor meteorice

 • - separator de hidrocarburi, cu trapa de namol incorporata;

 • - bazine colectoare ape pluviale;

 • - camine de vizitare

Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare:

Debitul de calcul qc=0.0001x I x LO Sc (1/s)

 • i- intensitatea ploii de calcul, in l?sha, in functie de frecventa normata si durata ploii i=230 l/sha pentru durata t=3 min si frecventa ploii f=2/1

O- coeficientul de scurgere a apei meteorice de pe suprafata respectica;

0=0.90

Sc- suprafata de calcul in mp;

Suprafetele betonate

Debitul de calcul pentru suprafetele betonate se detemina conform STAS 1846-2002, cu formula:

Qp= m x 9 x i x Sc (l/s)

Unde:

M=0.8, 9=0.8

I= intensitatea ploii de calcul, stabilita in funcție de frecventa normala a ploii de calcul (2/1) si de durata teoretica a ploii de calcul:

T= tcs+ l/Va (min)

tcs=10 min; l=400 m; Va= 100 m/min; f=2/1

t= 10+ 400/100=14 min i=140 l/s.ha

S asfaltate 1 =3600 = 0.36 ha

Alimentarea cu gaze naturale

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic de Detaliu, există rețea de gaze naturale racordata la reteaua orasului..

Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul PUD, exista retele de alimentare cu energie electrica racordate la reteaua orsaului.

Telefonizare

În zonă există cabluri fibră optică, ce impune restricții referitor la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziționarea exactă a acestora se va cere un aviz de principiu de la TELEKOM.

Rețea de televiziune în cablu

În zonă există rețea urbană de televiziune în cablu

 • 3.7. Amplasarea construcțiilor pe parcelă

Orientarea cladirii va tine cont de punctele cardinale, si de dispunerea cladirilor deja existente pe parcela. Amplasarea construcției în interiorul parcelei va respecta următoarele coordonate:

 • Clădirea cu regim de înălțime 2S/S+P+2E+terasa+etaj partial

 • Va fi retrasa 6 m fata de limita vestica a terenului

 • Va fi retrasa 2 m fata de limita nordica a terenului

 • Fata de cladirile existente pe parcela se va retrage 6 m respectand astfel regula de

retragere H/2 din inaltimea la nivelul laturii apropiate de cladirile existente.

 • 4. Lucrari rutiere

Pentru realizarea si functionarea investitiei propuse se prevad a se realiza lucrari rutiere la nivelul parcelei si lucrari de conectare a circulatiei auto la strada losif Nemoianu.Strada Nicolae Ivan are sens unic, fiind asfaltata si avand profilul stradal de 10 m carosabil si 2.79, 2.39 m trotuar pietonal.

Se va asigura accesul auto in curte si si conectarea la parcarea supraetajata propusa.

 • 5. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  5.1. Accese carosabile

  Se va asigura acces carosabil la amplasament. Acesta se va realiza din drumul cu o latime de 10 m si trotuare de 2.5 latime, strada losif Nemoianu. Racordarea accesului carosabil la strada se va face cu curburi de raza minim 3.00 m in zonele in care este cazul.

  • 5.2. Accese pietonale

Accesul pietonal se va asigura din trotuarul drumului existent.

 • 6.7. PROTECTIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

 • - Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 5% din suprafața privată ocupată de spații verzi. Plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

 • - Spațiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi și plante decorative

Odată cu realizarea obiectivului propus, retelele de apa si canalizare nu vor fi afectate. Prin adaptarea soluției de canalizare și alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

Depozitarea controlată a deșeurilor: colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face peparcela proprie, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract deja existent.

Ca principale acte normative privind protecția mediului ce trebuie respectate, sunt precizate următoarele:

 • - Se vor respecta condițiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87;

 • - Deșeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile - hârtie, carton, sticlă etc. - vor fi colectate separate, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deșeurilor reciclabile, precum și cele al O.U. 78/2000 privind regimul deșeurilor;

 • - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol;

 • - Nivelul de zgomot exterior se va menține în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) și STAS 6156/1986;                               ’                                                ’

 • - Emisiile de poluanți în aer nu vor depăși valorile impuse de O. 462/93 și O. MAPM 1103/2003;            ’                         ’                                       ’

 • - Apele uzate vor respecta condițiile de colectare din NTPA 002/2002;

 • - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condițiilor impuse de Legea 426/2001;

 • - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritățile administrației publice locale sau județene.

 • 6.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare.

Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației.

 • 6.9. SĂNĂTATEA POPULAȚIEI

  • 3.9.1 - Amplasarea cladirii pe terenul propus se va face in conditii care sa asigure:

 • a) protecția populației față de producerea unor fenomene naturale ca alunecări de teren, inundații, avalanșe;

 • b) reducerea degajării sau infiltrării de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, apărute ca urmare a poluării mediului;

 • c) sistem de alimentare cu apă potabilă în conformitate cu normele legale în vigoare;

 • d) sistem de canalizare pentru colectarea, îndepărtarea și neutralizarea apelor reziduale menajere, a apelor meteorice;

 • e) sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere;

 • f) sănătatea populației față de poluarea antropică cu compuși chimici, radiații și/sau contaminanți biologici.

 • 3.9.2 - La zonificarea funcțională se are în vedere: separarea funcțiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone funcționale, evitarea incompatibilităților funcționale în zonele destinate locuirii și funcțiunilor complementare ale acestora.

 • 3.9.3 - Zonele de protecție sanitară se vor asigura, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza avizelor corespunzătoare dotărilor tehnico-edilitare ale zonelor servicii.

 • 3.9.4 - Dimensionarea zonelor de protecție sanitară se face în așa fel încât în teritoriile protejate să se asigure și să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

 • a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuințelor din zona valoarea de 55 dB;

 • b) în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul llocuintelor din zona valoarea de 45 dB;

 • c) 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la exteriorul locuinței pe perioada nopții în vederea comparării rezultatului acestei măsurări cu valoarea-limită specificată la lit. b).

 • 3.9.5 - Zonele cu riscuri naturale sau antropice vor fi desemnate ca zone cu interdicție de construire a clădirilor cu destinație de locuințe sau socioculturale, pe baza studiilor geologice de către instituții abilitate, până la înlăturarea riscului.

 • 3.9.6 - Amplasarea clădirilor destinate locuințelor se va face în așa fel încât va asigura însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăper ilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate.

În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1).

Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile sus-menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită.

 • 6.10. COSTURI ȘI CONSECINȚE ECONOMICE / SOCIALE ALE INVESTIȚIEI

Prin planul urbanistic zonal ce face obiectul acestei documentații, apar costuri (pentru obiective de utilitate publică, operațiuni cadastrale și notariale), după cum urmează:

 • - Amenajare drumuri (parte carosabilă, trotuare, piste de biciclete, inclusiv traversări de canale / podețe, dacă este cazul etc.) și spații verzi

 • - Rețele edilitare (apă, canal, energie electrică, gaz, etc.).

Consecințele economice și sociale ale acestei investiții sunt pozitive, în sensul întregirii unei zone deja dezvoltate și lotizate, completându-se astfel drumuri, rețele edilitare, spații verzi.

 • 7. MEDIU:

  • 7.1. Conform HG 1076/2004 privitoare la evaluarea impactului de mediu pentru planuri și programe, anexa 1 ,,Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului ”:

 • a) Gradul în care planul sau programul creeează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentului, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor:

Prin realizarea investiției, se dezvoltă zona din punct de vedere urbanistic, cât și din punct de vedere al cerințelor zonei.

b)Gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Planul sau programul nu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

 • c) Relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;

Nu afectează negativ alte programe, din contră va atrage atenția organelor locale în modernizarea circulațiilor auto si pietonale in arealul studiat.

Dezvoltarea durabilă din punct de vedere al programului se motivează prin comutarea acestuia dintr-un program cu implicații minore și defavorabile zonei într-unul cu caracter mai amplu ce se preconizează a ridica nivelul calitativ al zonei. Astfel, putem vorbi de o îmbunățire a mediului ambient în zonă prin implementarea unui obiectiv ce poate fi strict controlat din punct de vedere al poluării.

Planul obiectivului propus pentru implementare, vine să susțină dezvoltarea durabilă a mediului prin amenajarea corespunzătoare a spațiului verde păstrat pe parcelă, și utilizarea eficientă a suprafeței existente dedicate construcțiilor.

d)Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

Nu se efectuează în mediu poluanți care să afecteze apa subterană.

Aerul și solul sau subsolul nu depășesc limitele acceptate de zgomot și vibrații. Nu există surse de radiații, nu emană subtanțe toxice sau periculoase, în consecință nu sunt afectate așezările umane sau obiective de interes public prin construcția investiției.

Deșeurile rezultate vor fi de tip menajer, iar colectarea lor se va face în europubele amplasate în loc special amenajat, pe platformă betonată. Evacuarea se va face conform graficului întocmit de către serviciul de salubritate al localității.

e)Relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu ( de exemplu, planurile și programele legate de gospodărirea deșeurilor sau gospodărirea apelor ):

Colectarea selectivă - ecologică.

Ape - conform normativelor.

 • 7.2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: a)Probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor:

Probabilitate sigură, pe termen lung.

b)Natura cumulativă a efectelor:

Planul sau programul nu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

c)Natura transfrontalieră a efectelor:

Planul sau programul nu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

d)Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu ( de exemplu, datorită accidentelor ):

Nu există risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu ( de exemplu, datorită accidentelor ).

Se vor lua toate măsurile pentru protecția oamenilor prin montarea semnelor de circulație.

În execuție se vor lua toate măsurile de protecția muncii.

e)Mărimea și spațialitatea efectelor ( zona geografică și mărimea populației potențial afectate ):

Efectele generate de acest plan sunt de mici dimensiuni raportate la mărimea cartierului sau a orașului.

f)Valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

 • (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniului cultural: (ii)depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului:

(iii)folosirea terenului în mod intensiv:

Chiar dacă terenul în cauză va fi folosit în mod intensiv, se dorește a se păstra un indice corespunzător al spațiilor verzi plantate și amenajate în raport cu suprafața parcelei. Arealul afectat din punctul de vedere al mediului este minim din cauza menținerii în interiorul parcelei a cumulului efectelor de acest gen.

g)Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional:

Nu există efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional.

 • 8. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția urbanistică adoptată se înscrie în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

Din analiza globală a situației urbanistice existente și a propunerilor de dezvoltare a zonei se desprind următoarele concluzii:

 • -funcțiunea propusă (clădire cu functiune de parcare supraetajata) a apărut ca urmare a cerintei beneficiarului adaptata si raportata la functiunea predominanta a zonei, prevazuta prin PUG, si a cerintei de locuri de parcare in zona studiata;

 • -situația actuală cere rezolvatrea parcajelor in zona studiata intrucat din cauza cerintei mari si a lipsei amenajarii acestora, multe masini sunt parcate pe trotuar, ingreunand astfel circulatia pietonala in zona

Întocmit, șef proiect,

Arh. Dragomir DRAGAN

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".