Hotărârea nr. 321/2020

321/31.07.2020 Privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara", cod SMIS 124711
Hotararea Consiliului Local 321/31.07.2020
Privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara", cod SMIS 124711


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2020-17422/30.07.2020 de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-17422/30.07.2020 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-17422/30.07.2020;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr.SC2020-17422/31.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-17422/30.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Luând în considerare Solicitarea de clarificăre nr. 4 de la ADR Vest, nr.20064/15.07.2020 , înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD2020-653/16.07.2020;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) şi alin.(4), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă cererea de finanţare cu titlul "Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara" Cod SMIS 124711, depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, apelul "POR/317/10/1/ Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/ Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului" cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/773/09.07.2018.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara", cod SMIS 124711 în cuantum de 13.688.600,04 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 13.688.600,04 lei.

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 273.772,04 lei, reprezentând contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanţarea proiectului "Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara", cod SMIS 124711 - suportată de Fundaţia Rudolf Steiner conform convenţiei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 07.02.2020.

Art. 4: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA DEZVOLTARE

COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE

SC 2020-

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul

„Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara“, cod SMIS 124711

Pentru obiectivul de investiții „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara“ a fost întocmită documentația tehnico-economica la faza S.F. de către proiectantul S.C. „SDAC Studio“ S.R.L., preluat cu titlul gratuit de Municipiului Timișoara și aprobat prin HCL nr. 345/06.07.2018.

Proiectul a fost depus în vederea obținerii finanțării nerambursabile in cadrul POR 20142020, apelul “POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/773/09.07.2018.

În baza Instrucțiunii AM POR nr.135/23.01.2020, ADR-VEST a reluat procesul de verificare a conformității administrative si a eligibilității proiectului și prin solicitarea de clarificări nr.4 a ADR Vest nr. 20064/15.07.2020, înregistrată cu nr.CDD2020-653/16.07.2020, ADR Vest a anunțat demararea etpei precontractuale și a solicitat aprobarea prin HCL a Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente.

Valoarea totala a investiției conform bugetului proiectului este de 13.688.600,04 lei (inclusiv TVA), din care:

 • - valoare totală eligibilă 13.688.600,04 lei ( inclusiv TVA ).

 • - 273.772,04 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanțarea proiectului - suportată de Fundația Rudolf Steiner conform convenției aprobată prin HCL nr. 52/07.02.2020.

Avand in vedere cele de mai sus apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara“, cod SMIS 124711 indeplineste conditiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consiliului local.

 • p. Director Directia Dezvoltare Magdalena Nicoara

  Intocmit, Ioan Dominteanu


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2020-

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara“, cod SMIS 124711

 • 1. Descrierea situației actuale

Pentru obiectivul de investiții „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara“ a fost întocmită documentația tehnico-economica la faza S.F. de către proiectantul S.C. „SDAC Studio“ S.R.L., preluat cu titlul gratuit de Municipiului Timișoara și aprobat prin HCL nr. 345/06.07.2018.

Proiectul a fost depus in vederea obtinerii finantarii nerambursabile in cadrul POR 20142020, apelul “POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/773/09.07.2018.

 • 2. Schimbari preconizate si rezultate asteptate

Prin adresa de clarificări nr. 4 a ADR Vest, nr. 20064/15.07.2020, înregistrată cu nr.CDD2020-653/16.06.2020, ADR Vest a anunțat demararea etapei precontractuale și a solicitat aprobarea prin HCL a Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în vederea aprobării cererii de finanțare și a semnării contractului de finanțare.

 • 3. Alte informatii

Valoarea totala a proiectului este de 13.688.600,04 lei (inclusiv TVA), din care:

 • - valoare totală eligibilă 13.688.600,04 lei ( inclusiv TVA ).

 • - 273.772,04 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanțarea proiectului - suportată de Fundația Rudolf Steiner conform convenției aprobată prin HCL nr. 52/07.02.2020.

 • 4. Concluzii

Considerăm oportună aprobarea cererii de finanțare și cheltuielile aferente pentru obiectivul „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara“ cod SMIS 124711, în vederea finanțării în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Prioritatea de investitii 10.1b.

PRIMAR                           p. DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE

NICOLAE ROBU                     MAGDALENA NICOARA

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în nota de fundamentare.

MUNICIPIUL  TIMISOARA                                                                    

DIRECTIA DEZVOLTARE                                                                        

COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE                                                                                                                                       

SC 2020-

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“, cod SMIS 124711

 

 

Pentru obiectivul de investiţii „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara“ a fost întocmita documentaţia tehnico-economica la faza S.F. de către proiectantul  S.C. „SDAC Studio“ S.R.L., preluat cu titlul gratuit de Municipiului Timișoara și aprobat prin HCL nr. 345/06.07.2018.

 Proiectul a fost depus în vederea obţinerii finanţării nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/773/09.07.2018.

În baza Instrucţiunii AM POR nr.135/23.01.2020, ADR-VEST a reluat procesul de verificare a conformităţii administrative si a eligibilităţii proiectului și prin solicitarea de clarificări nr.4 a ADR Vest nr. 20064/15.07.2020, înregistrată cu nr.CDD2020-653/16.07.2020, ADR Vest a anunțat demararea etpei precontractuale și a solicitat aprobarea prin HCL a Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente.

 

Valoarea totala a investiţiei conform bugetului proiectului este de 13.688.600,04 lei (inclusiv TVA), din care:

-           valoare totală eligibilă 13.688.600,04  lei ( inclusiv TVA ).

-          273.772,04 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanțarea proiectului – suportată de Fundația Rudolf Steiner conform convenției aprobată prin HCL nr. 52/07.02.2020.

 

Avand in vedere cele de mai sus apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“, cod SMIS 124711 indeplineste conditiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consiliului local. 

 

p. Director Directia Dezvoltare                                                                   Intocmit,

Magdalena Nicoara                                                                                      Ioan Dominteanu

                                 

 

                                   

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ                                                                              

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2020-

 

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

  privind aprobarea a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“, cod SMIS 124711

1.                   Descrierea situatiei actuale

Pentru obiectivul de investiţii „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara“ a fost întocmita documentaţia tehnico-economica la faza S.F. de către proiectantul  S.C. „SDAC Studio“ S.R.L., preluat cu titlul gratuit de Municipiului Timișoara și aprobat prin HCL nr. 345/06.07.2018.

Proiectul a fost depus in vederea obtinerii finantarii nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/773/09.07.2018. 

 

2.                   Schimbari preconizate si rezultate asteptate

      Prin adresa de clarificări nr. 4 a ADR Vest, nr. 20064/15.07.2020, înregistrată cu nr.CDD2020-653/16.06.2020, ADR Vest a anunțat demararea etapei precontractuale și a solicitat aprobarea prin HCL a Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în vederea aprobării cererii de finanțare și a semnării contractului de finanțare.

 

3.            Alte informatii

Valoarea totala a proiectului este de  13.688.600,04  lei (inclusiv TVA), din care:

-     valoare totală eligibilă 13.688.600,04 lei ( inclusiv TVA ).

-    273.772,04 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanțarea proiectului – suportată de Fundația Rudolf Steiner conform convenției aprobată prin HCL nr. 52/07.02.2020.

 

4.                   Concluzii

Considerăm oportună aprobarea cererii de finanțare și cheltuielile aferente pentru obiectivul „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“ cod SMIS 124711,  în vederea finanțării în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Prioritatea de investitii 10.1b.

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR                                                                   p. DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE

NICOLAE ROBU                                                       MAGDALENA NICOARA                                                               

           

                                   

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune,  în nota de fundamentare.

                                                                                                            Cod FO53-03,Ver.3