Hotărârea nr. 320/2020

320/31.07.2020 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, respectiv forma actualizată a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 320/31.07.2020
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, respectiv forma actualizată a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2020 -17421/30.07.2020,de aprobare a proiectului de hotarâre, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-17421/30.07.2020 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2020-17421/30.07.2020 a Direcţiei Economice;
Având in vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-17421/31.07.2020- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 -17421/30.07.07;
Având in vedere Hotararea de Consiliu Local nr. 64 din data de 18.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) si alin. 4 lit. d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) şi art.139 alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei aşa cum sunt prevazuti în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modificarea Articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 prin actualizarea devizului general, Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă modificarea Articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 08.02.2020 prin actualizarea descrierii sumare a investiţiei - Anexa 2, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 4: Celelalte articole rămân neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA DEZVOLTARE

COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE

SC 2020-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara“

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de Hotarare Sc2020-17421/30.07.2020;

Pentru obiectivul de investiții „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara“ a fost întocmită documentația tehnico-economica la faza S.F. de către proiectantul S.C. „SDAC Studio“ S.R.L., preluat cu titlul gratuit de Municipiului Timișoara și aprobat prin HCL nr. 345/06.07.2018.

Proiectul a fost depus in vederea obținerii finanțării nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/773/09.07.2018.

În baza Instrucțiunii AM POR nr.135/23.01.2020, ADR-VEST a reluat procesul de verificare a conformității administrative si a eligibilității proiectului.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 au fost aprobate documentația tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. și anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara“.

Prin solicitarea de clarificări nr. 4 a ADR Vest nr. 20064/15.07.2020, înregistartă cu nr. CDD2020-653/16.07.2020, ADR Vest a anunțat demararea etapei precontractuale și a solicitat aprobarea prin HCL a actualizării documentației tehnico-economice în urma procesului de evaluare și selecție.

Astfel indicatorii tehnico-economici ai investitiei si devizul general au fost modificate conform cerintelor, respectiv a fost actualizate in conformitate cu ultima forma a devizului rezultat in urma etapei de evaluare tehnica si financiara, de catre proiectantul S.C. „SDAC Studio“ astfel :

 • - Valoarea totala a investitiei conform devizului general, inclusiv TVA este de 13.688.600,04 lei, din care C+M, inclusiv TVA este de 10.351.326,49 lei .

Avand in vedere cele de mai sus apreciem ca proiectul de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara“ indeplineste conditiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consiliului local.

 • p. Director Directia Dezvoltare Magdalena Nicoara

  Intocmit, Ioan Dominteanu


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2020-

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara“

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Pentru obiectivul de investiții „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara“ a fost întocmită documentația tehnico-economica la faza S.F. de către proiectantul S.C. „SDAC Studio“ S.R.L., preluat cu titlul gratuit de Municipiului Timișoara și aprobat prin HCL nr. 345/06.07.2018.

Proiectul a fost depus in vederea obținerii finanțării nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/773/09.07.2018.

În baza Instrucțiunii AM POR nr.135/23.01.2020, ADR-VEST a reluat procesul de verificare a conformității administrative si a eligibilității proiectului.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 au fost aprobate documentația tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. și anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara“.

Prin solicitarea de clarificări nr. 4, înregistrată cu nr. CDD2020-653/16.07.2020, ADR Vest a anunțat demararea etapei precontractuale și a solicitat aprobarea prin HCL a actualizării documentației tehnico-economice în urma procesului de evaluare și selecție.

 • 2. Schimbari preconizate si rezultate asteptate

Prin solicitarea de clarificări nr. 4, a ADR Vest, nr. 20064/15.07.2020 înregistrată cu nr. CDD2020-653/16.07.2020, ADR Vest a anunțat demararea etapei precontractuale și a solicitat aprobarea prin HCL actualizarea documentației tehnico-economice în urma procesului de evaluare și selecție, în vederea aprobării finanțării proiectului.

 • 3. Alte informatii

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect sunt: construirea clădirii cu o suprafață desfășurată de 4.136,55 m2 și asigurarea procesului de învățământ pentru un număr de 446 de elevi.

 • 4. Concluzii

Considerăm oportună aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara“.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


p. DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE

MAGDALENA NICOARA

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.3

Anexa 2 la HCL nr.

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

J


DENUMIRE PROIECT:

AMPLASAMENT:

PROPRIETAR:

BENEFICIAR:

PROIECTANT GENERAL

FAZA DE PROIECTARE

PROIECT NR.

DATA         ELABORĂRII

PROIECTULUI

CONTRACT NR.


"Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara"- POR 10/10/1 b

Localitatea Timișoara, str. Uranus, nr. 14, Jud.

Timiș CF 446325 Timișoara, Nr.CAD.446325

Primăria Municipiului Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara

SDAC Studio S.R.L.

str.Circumvalațiunii, nr. 39, sc. C, ap. 14

Timișoara

Studiu de fezabilitate [S.F.]

12/2018

Iunie 2018

17 din 02.03.2018


A. Situația existentă și


necesitatea realizării


obiectivului/proiectului de investiții

Investiția propusă are în vedere construcția unui corp nou de clădire și dotarea acestuia, pentru desfășurarea activității unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, județul Timiș.

Liceul Waldorf Timișoara a fost înființat în anul 1991 ca școală de stat, cu specific de pedagogie alternativă. în cadrul Liceului se întâlnesc toate formele de învățământ preuniversitar: grădiniță, școală primară, școală gimnazială, liceu.

Necesitatea acestui studiu rezultă din constatările făcute în urma unei analize cu privire la condițiile actuale pe care Centrul Pedagogic Waldorf le poate oferi elevilor săi. Momentan, centrul pune la dispoziția elevilor din Timișoara spații care găzduiesc o grădinița, o școală primară, una gimnazială și un liceu. Aceste spații se regăsesc în clădirile construite pe terenul adiacent investiției propuse, având însă un număr insuficient de săli de clasă și laboratoare și o dotare materială care să acopere cererea existentă și să asigure o bună desfășurare a procesului de învățământ primar, gimnazial și liceal.

Ca urmare a observațiilor făcute, s-a întocmit de către proiectant și beneficiarul investiției o temă prin care s-au stabilit principalele lucrări necesare în vederea îmbunătățirii situației descrise. în consecință s-a stabilit necesitatea construirii unui corp nou de clădire care să cuprindă un număr suplimentar de săli de clasă și laboratoare cu scopul derulării optime a procesului de învățământ, precum și dotarea acesteia cu toate materialele și echipamentele didactice necesare.

Prezentul proiect este oportun și necesar deoarece elevii actuali și viitori ai Liceului Waldorf Timișoara, în calitate de principali beneficiari ai proiectului, respectiv personalul didactic care deservește unitatea școlară, se confruntă/se vor confrunta zilnic cu următoarele neajunsuri și inconveniente:

1. Existenta unei infrastructuri educaționale fizice neadecvate, insuficientă si incapabilă să asigure un mediu de predare-învățare sănătos și un nivel adecvat de stimulare al participanților la procesul educațional. Aceasta cu atât mai mult cu cât este general acceptat ca infrastructura de educație și formare reprezintă un factor esențial al procesului educațional, care are efect direct asupra elevilor, asupra interesului acestora față de școală și a rezultatelor școlare obținute. Datorită cererii tot mai mari de locuri la înscrierea în clasa pregătitoare, începând cu anul școlar 2015-2016 s-a început dublarea numărului de clase. Astfel spațiile au devenit insuficiente, clasele de liceu, unde nevoia de mișcare este mai redusă, ajungând în spații sub standardele de volum de spațiu și aer necesar.

2. Nu există spații dedicate pentru laboratoare de științe (fizică/chimie/biologie/TIC) și o dotare completă cu materiale didactice și echipamente corespunzătoare în acest sens, care să permită realizarea de către elevi de multiple aplicații practice și stabilirea legăturii între noțiunile teoretice și lumea reală. Nu există spații dedicate pentru cabinete didactice (geografie/geologie/astronomie,istorie), ateliere (sculptură/modelaj, pictură, lucru manual), o sală de muzică pentru cor și studiul instrumentelor, o sală pentru euritmie, precum și o sală suplimentară în care să se poată desfășura atât orele de educație fizică, cât și serbările, piesele de teatru și toate celelalte evenimente cltural-artistice organizate în cadrul școlii.

Menționăm că, planurile-cadru ale alternativei educaționale Waldorf au în vedere competențele fundamentale, care sunt dezvoltate și stimulate în ciclul primar, având ca bază antropologia lui Rudolf Steiner precum și recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 2006 privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe întreg parcursul vieții.

în centrul demersului pedagogic din cadrul alternativei educaționale Waldorf se află copilul și dezvoltarea capacităților lui creative, a abilităților lui sociale, a capacității de a deveni un om independent și echilibrat Pentru a dezvolta toate aceste capacități și abilități în copil, abordarea pedagogică include o pondere ridicată a muncii practice, artistice și a observării. Pentru acestea esențiale sunt mijloacele educaționale (hărți, eșantioane, atlase și alte surse științifice) păstrate și prezentate în spații adecvate, precum cabinete și laboratoare. Cadrul didactic care predă în cadrul Liceului Waldorf Timișoara și-a creat deja o bază de dotare de diverse materiale didactice (hărți, eșantioane, etc.), care necesită un spațiu dedicat pentru a fi depozitate și ușor accesibile în cadrul demersului pedagogic.

De asemenea adaugam că, în pedagogia Waldorf disciplinele sunt considerate mijloace de înțelegere a individualității fiecărui copil și de dezvoltare liberă și armonioasă a acestuia. Din acest motiv în pedagogia Waldorf, pe lângă disciplinele întâlnite în învățământul de masă, sunt introduse în planurile cadru specifice (OMEN nr. 4825/28.10.2014 pentru ciclul primar și OMEN 5290/28.12.2001) discipline specifice.

Disciplinele specifice pedagogiei Waldorf sunt:

 • - desenul de forme (la ciclul primar),

 • - euritmia (la ciclul primar și secundar),

 • - cunoștințe despre ținutul natal (materie la clasa a IV-a, care cuprinde geografia și istoria),

 • - geologia (clasa a Vl-a),

 • - astronomia (clasa a Vl-a).

La clasele pregătitoare, I și a ll-a, se studiază integrat la disciplină Matematică și conținuturi care se referă la explorarea mediului.

 • 3. Nu există un spațiu și dotările necesare care să permită elevilor accesul și utilizarea tehnologiei informatice și de comunicare. Dotarea actuală a unității de învățământ este așadar neconformă și neadaptată societății informaționale și societății cunoașterii. Conform planului-cadru pentru învățământul gimnazial alternativ Waldorf, disciplina TIC se predă la nivelul gimnaziului ca disciplină în cadrul curricumului la decizia școlii, cu o alocare de o oră/săptămână. Programa școlară se orientează după cea aprobată la nivel național pentru învățământul gimnazial, astfel încât elevii să dobândească competențele-cheie TIC, pentru a se conforma strategiilor la nivel național și european. în acest sens existența unui laborator de TIC dotat la nivelul tehnologic actual necesar procesului educațional este esențial.

 • 4. Neajunsuri există și în ceea ce privește asigurarea dotărilor și materialelor didactice necesare pentru asigurarea unui mediu propice pentru spațiile de învățare și a unui proces de predare învățare înalt calitativ. Pentru anumite discipline, materialele didactice existente sunt puține, unele dintre ele învechite și uzate, folosite pe parcursul a nenumărate generații, necesitând atât înlocuirea componentelor uzate cât și completarea cu categorii noi de materiale didactice specifice.

 • 5. Având în vedere numărul tot mai mare de elevi înscriși la Liceul Waldorf, este necesară punerea la dispoziție a unei săli suplimentare de sport și dotarea cu material sportiv adecvat acesteia, având în vedere importanța orelor de educație fizică pentru sănătatea elevilor și dezvoltarea fizică armonioasă a tinerei generații. în plus este necesar un spațiu adecvat și suficient care să poate fi utilizat ca sală de spectacole pentru serbările de prezentare a celor învățate în cadrul epocilor, la ciclul primar și gimnazial, respectiv pentru concertele și piesele de teatru ale elevilor din ciclul gimnazial precum și pentru serbările și evenimentele organizate la nivel de școală (Sărbătoarea Toamnei, Ziua Națională, Bazarul de Crăciun, Ziua Unirii, etc). Din acest motiv ar fi justificată construirea unei săli multifuncționale, necesară atât orelor de educație fizică și jocuri (la ciclul primar), cât și ca sală de spectacole, ea trebuind să fie echipată atât cu dotări necesare orelor de educație fizică cât și cu scenă, echipament tehnic și dotări corespunzătoare unei săli de spectacole.

 • 6. De asemenea, este necesară accesibilitatea spațiilor școlare și a spațiilor auxiliare pentru toți elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale, prin realizarea de lucrări de construcții și adaptarea specială a dotărilor pentru această categorie de beneficiari.

Totodată, deși de-a lungul timpului au existat în acest sens numeroase solicitări din partea părinților, unitatea școlară nu dispune de infrastructură pentru programul de tip Școală după școală, prin proiectul propus dorind să fie creat spațiul necesar pentru două grupe de afterschool.

în concluzie este necesară realizarea de investiții pentru asigurarea de spații suficiente necesare desfășurării procesului educațional în condiții optime, în condițiile existenței unei cereri excendentare posibilităților de școlarizare ale Liceului Waldorf. în plus întreaga infrastructura creată va trebui să fie sigură, atractivă și adecvată vârstei și să fie completată prin achiziția de dotări, materiale și echipamente specializate de predare, care să asigure calitatea, relevanta și eficiența educației și să fie aliniate principiilor de învățare moderne.

B. Descrierea scenariilor propuse/recomandate

Scenariul 1 (varianta cu investiție minima), Scenariul 2 (variantă cu investiție maximă); se va preciza varianta selectată .

Scenariul 1

Alternativa construirii unei clădiri cu regim de înălțime P+3E care să fie realizata pe o structura metalica, incadrandu-se intr-o suprafața construita de 1200 mp, lucru ce ar duce la obținerea unei clădiri care are carențe la modul in care se raportează la reperele urbane din imprejurime si la felul in care aceasta utilizează terenul disponibil. Numărul necesar de spatii este satisfăcător, insa calitatea acestora nu este optima deoarece orientarea fata de punctele cardinale nu este optima pentru isorirea corecta a sălilor utilizate in procesul de invatamant.

Scenariul 2

Alternativa construirii unei clădiri cu regim de înălțime P+1E care să fie realizată pe o structura de zidărie portanta cu stalpisori și centuri de beton armat, având o suprafața construita de 2400 mp. Analiza specificului seismic al zonei, în care se regăsește localitatea și a legislației la care este supusa construcția propusa, indică scenariul 2 ca fiind cel mai coerent si adaptabil normelor obligatorii in construcții.

Soluțiile propuse si-au dovedit eficacitatea in timp, forța de munca din zona fiind familiara cu acest tip de lucrări si nu va ridica probleme tehnice in realizarea investiției.

S-a demarat un studiu al scenariilor având în vedere mai multe puncte de vedere. S-a ținut cont atât de principiile de mobilare urbană, cât și de posibilitățile de ocupare a terenului. După judecata modului în care cele două scenarii se raportează la forma sitului și relaționează cu reperele din jurul imobilului, scenariul 2 s-a dovedit a fi mult mai avantajos. Analiza specificului seismic al zonei în care se regăsește localitatea, și a legislației la care este supusă construcția propusă, indică scenariul 2 ca fiind cel mai coerent și adaptabil normelor tehnice și sanitare în vigoare. Numărul necesar de spatii este similar pentru ambele scenarii, însă în cazul scenariului 2, calitatea acestora este mai bună deoarece orientarea față de punctele cardinale este mai favorabilă pentru însorirea corectă a sălilor utilizate în procesul de învățământ.

SCENARIUL RECOMANDAT :

Ținând cont de caracteristicile arhitecturale, sociale, urbanistice, legistlative și tehnice care afectează scenariile propuse, se recomanda SCENARIUL 2.

Soluția tehnica aferenta scenariului propus (scenariul 2) se reflecta în realizarea Liceului Waldorf prin construirea unui corp de clădire cu aproximativ 2300 mp suprafața construita. Construcția propusa are regimul de înălțime P+1E, iar din punct de vedere volumetric va urmări linii neregulate, avand în plan conturul similar literei L. în interiorul clădirii vor fi amenajate săli de clasa, laboratoare si ateliere, cabinete, o sala multifuncționala, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitari, camera centrala termica.

Din punct de vedere structural clădirea va fi realizata din fundatii de beton armat, suprastructura din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale, placa peste sol din beton armat, plansee din beton armat. Pereții de compartimentare se vor realiza din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale.

Sistemul de acoperire va fi din șarpanta de lemn, cu invelitoare din țigla ceramica, combinat cu sistem de acoperire tip terasa necirculabila.

Pentru construcția propusa se recomanda realizarea branșamentului la rețeaua publica de canalizare si de alimentare cu apa, gaz si curent electric din localitate. Apele pluviale de pe acoperiș se recomanda sa se colecteze intr-un rezervor de retentie de capacitate V=20 mc. Apa colectata in acest rezervor va fi ulterior folosita pentru spălatul platformelor/parcarii si a udatului spațiului verde. Rezervorul va fi prevăzut si un preaplin si cu un sistem de evacuare controlata către sistemul de canalizare al localității a apei înmagazinate.

Descrierea functional-arhitecturală a soluției 9                                                                                                  9

Suprafața terenului, conform extrasului CF este de 4.400 mp.

Conform H.G. 766/1997 - privind calitatea in construcții - clădirea care se amenajeaza se incadreaza in categoria de importanta "B" (importanta deosebita).

Conform normativului P-100-1/2013 - privind clasele de importanta, imobilele se incadreaza in clasa II de importanta.

Conform normativului P-100-1/2013, din punct de vedere seismic, amplasamentul are următoarele caracteristici: ag=0.20; Tc=0.7sec; zapada are 1,5kN/m2; vântul se caracterizează prin intensitatea de 0.6kPa.

Conform P-118/99 clădirea se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc.

FUNCȚIUNI: 9

Investiția propusă are în vedere construcția unui corp nou de clădire cu regim de înălțime P+1E și dotarea acestuia, pentru desfășurarea activității unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, județul Timiș. Acesta va găzdui săli de clasă, laboratoare și ateliere, cabinete, o sală multifuncțională, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitări, cameră centrală termică, holuri de circulații și spații de acces, case de scară. Din punct de vedere volumetric, construcția va urma linii neregulate, iar în plan va urmări forma literei L și va tine cont de spiritul estetic al conceptului Waldorf.

SUPRAFEȚE:

Lista spatiilor propuse

Parter

After school 01

76.36 mp

After school 02

72.07 mp

Atelier 01

74.78 mp

Atelier 02

73.66 mp

Atelier 03

69.42 mp

Cabinet 01

11.47 mp

Cabinet 02

19.94 mp

Casa scării 01

31.98 mp

Casa scării 02

35.92 mp

Centrala Termica

90.99 mp

Clasa 01

73.34 mp

Clasa 02

72.57 mp

Clasa 03

75.28 mp

Clasa 04

66.33 mp

Depozitare 01

2.27 mp

Depozitare 02

12.67 mp

GS Băieți 01

15.65 mp

GS Băieți 02

14.79 mp

GS persoane cu dizabilități

4.84 mp

GS Fete 01

15.34 mp

GS Fete 02

17.20 mp

Hol parter

506.09 mp

Magazie

50.50 mp

Oficiu

6.34 mp

Portar

11.87 mp

Sala Multifuncționala

356.40 mp

Sala Muzica

104.98 mp

Servire masa

50.54 mp

Vestiar Băieți

18.52 mp

Vestiar Fete

20.15 mp

Etaj

Atelier 01

97.72 mp

Cabinet 01

90.16 mp

Cabinet 02

97.87 mp

Cancelarie

76.37 mp

Casa scării 01

15.74 mp

Casa scării 02

19.63 mp

Clasa 01

74.56 mp

Clasa 02

69.47 mp

Clasa 03

73.39 mp

Clasa 04

72.54 mp

Depozitare 01

13.25 mp

Depozitare 02

14.12 mp

Depozitare 03

7.31 mp

Depozitare 04

12.06 mp

Depozitare 05

12.08 mp

Depozitare 06

3.17 mp

Depozitare 07

4.57 mp

GS Băieți 01

14.06 mp

GS Băieți 02

14.89 mp

GS persoane cu dizabilități

3.84 mp

GS Fete 01

14.66 mp

GS Fete 02

14.32 mp

Hol etaj

367.15 mp

Laborator 01

79.02 mp

Laborator 02

75.26 mp

Laborator 03

99.09 mp

Sală Euritmie

105.87 mp

Scara

49.18 mp

BILANȚ TERITORIAL: 9

Suprafața teren

4400.OOmp

Corp propus

SC propusa

2303.45 mp

SD propusa

4136.55 mp

SU propusa

3626.66 mp

POT propus

52.35%

CUT propus

0.94

Concluziile și recomandările ce vor fi prezentate în continuare vor face referire la OPȚIUNEA MAXIMALĂ( SCENARIUL 2)., aceasta fiind varianta cu cea mai mare utilitate din punct de vedere tehnico-economic după cum a reieșit din prezentările și analizele prezentate anterior.

Recomandările vor fi prezentate, după cum urmează, pe fiecare specialitate în parte:

ARHITECTURĂ:

Corpul de clădire propus va cuprinde următoarele funcțiuni: săli de clasa, laboratoare și ateliere, cabinete, o sala multifuncționala, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitari, camera centrala termica, holuri de circulatii și spatii de acces, case de scara.

Lucrări construcție

1. Realizarea săpăturilor premergătoare turnării fundațiilor si turnarea betonului de egalizare de 10 cm

 • 1. Realizarea fundațiilor din beton armat.

 • 2. Hidroizolarea fundațiilor cu membrana bitumoasa.

 • 3. Termoizolarea fundațiilor cu polistiren extrudat de 10 cm.

 • 4. Realizarea stalpisorilor, a centurilor si a grinzilor din beton armat.

 • 5. Executarea stratului de pietriș sort 0 16/32 mm, avand grosimea de 15 cm

 • 6. Montarea termoizolatiei sub placa de pe sol, din polistiren extrudat de 30 cm

 • 7. Montarea stratului de separare din folie de polietilena deasupra termoizolatiei.

 • 8. Cofrarea si turnarea plăcii de pe sol si a planseelor din beton armat.

 • 9. Realizarea scărilor interioare si exterioare din beton armat. Realizarea rampelor de acces in clădire din beton armat.

 • 10. Realizarea pereților structurali exteriori din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm.

 • 11. Realizarea pereților structurali interiori cu zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm.

 • 12. Realizarea aticului din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm.

 • 13. Realizarea șarpantei din lemn, intr-o apa. Șarpanta este compusa dintr-un sistem de popi 15x15 cm, cosoroabe 15 x 15 cm si căpriori 10 x 15 cm. Montarea asterealei, a hidroizolatiei, a sipcilor, contrasipcilor si a invelitoarei din țigla ceramica.

 • 14. lgnifugarea, tratarea împotriva insectelor si a fungilor, a elementelor structurale ale șarpantei. Soluția de ignifigare va corespunde clasei de reacție la foc B,s1,d0.

 • 15. Turnare sapa suport pentru finisaj.

 • 16. Montarea tamplariilor exterioare si interioare.

 • 17. Realizarea unei platforme circulabile in zona nordica a scolii. Pavarea acesteia cu pavele din beton si cărămidă, pe un pat de nisip avand grosimea de 10 cm.

Lucrări exterioare

 • 18. Izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat de 25 cm.

 • 19. Izolarea termica a pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 25 cm. In interiorul golurilor de pe fațada se va introduce un strat de vata minerala bazaltica de 5 cm, dispus perimtral.

 • 20. Izolarea termica a planseului peste etaj se va realiza cu 40 cm polistiren expandat, in zona unde acoperișul va avea alcătuire tip terasa. Protejarea termoizolatiei se va realiza la partea inferioara cu o bariera de vapori, iar la partea superioara cu un strat de separare folie PE.

 • 21. Termoizolarea planseului dintre pod si etaj (in cadrul zonei unde acoperișul va fi tip șarpanta) cu saltele de vata minerala 40 cm, protejate la partea superioara cu 2 straturi de OSB si la partea inferioara cu bariera contra vaporilor. Prevederea unei rețele din dulapi de lemn 5x20 cm pentru susținerea podinei din OSB.

 • 22. Termoizolarea aticului cu vata minerala de 25 cm la partea exterioara si superioara, respectiv cu 25 cm la partea interioara.

 • 23. Prevedea unui strat separator din polistiren extrudat de 20 cm, montat pe verticala, aplicat pe ambele fete ale peretelui care desparte terasa de pod.

 • 24. Turnarea betonul de panta. Montarea unui strat de geotextil si a unei membrane hidroizolante din PVC, rezistenta la UV.

 • 25. Realizarea sistemului de colectare al apelor pluviale. Acoperișul va fi prevăzut cu scurgeri si burlane in zona terasei, iar in zona acoperișului tip șarpanta se vor prevedea jgheaburi si burlane, Jgheaburile vor fi realizate tabla faltuita din otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar. Burlanele se vor realiza din tabla, otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar. Burlanele vor fi de secțiune dreptunghiulara.

 • 26. Apele pluviale de pe acoperiș se recomanda sa se colecteze intr-un rezervor de retentie de capacitate V=20 mc. Apa colectata in acest rezervor va fi ulterior folosita pentru spălatul platformelor/parcarii si a udatului spațiului verde. Rezervorul va fi prevăzut si un preaplin si cu un sistem de evacuare controlata către sistemul de canalizare al localității a apei înmagazinate.

 • 27. Prevederea unei rigole, care va colecta apele pluviale de pe platforma de circulație aflata in partea nordica a scolii.

 • 28. Prevederea sorturilor de tabla la nivelul aticului din tabla de otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar.

 • 29. Prevederea unei scări metalice cu cos pentru a facilita accesul pe invelitoarea tip terasa.

 • 30. Prevederea scării metalice exterioare pentru accesul la etajul 1 al clădirii.

 • 31. Prevederea balustradelor metalice aferente scării de acces la etaj, vopsite in câmp electrostatic.

 • 32. Aplicarea tencuielilor decorative pe fațada. Finisarea soclului cu tencuiala mozaicata pentru soclu.

 • 33. Realizarea parasolarelor alcătuite din lemn si metal.

 • 34. Realizarea chepengului peste golul in planseul de peste etajul 1.

 • 35. Realizarea chepengului etanș la foc cu scara de lemn pentru acces pod

 • 36. Placarea podestelor de acces, a rampelor si a scărilor cu gresie antirepanta, acolo unde acest tip de finisaj este indicat in partea desenata.

Lucrări interioare

 • 37. Realizarea pereților de compartimentare interiori din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 11.5 cm.

 • 38. Realizarea compartimentărilor interioare cu panouri de HPL in interiorul grupurilor sanitare.

 • 39. Peretele de compartimentare destinat centralei detecție incediu, va fi rezistent la foc min 60 min.

 • 40. Executarea tencuielilor interioare. Aplicarea gletului si a zugrăvelilor lavabile (se va respecta cromatica încăperilor indicata in planșele de arhitectura).

 • 41. Pereții grupurilor sanitare se vor placa cu faianța pana la cota +2.10 m fata de cota finita a pardoselii.

 • 42. Turnarea sapei de egalizare, suport pentru pardoseala.

 • 43. Montarea suportului pentru covorul PVC compus din 2 placi OSB, strat polistiren expandat si folie de separare, respectiv a covorului PVC clasa de reacție la foc Bs1. Aplicarea adezivului pentru fixarea pardoselii PVC, trafic intens, clasa de reacție la foc Bs1, respectiv a gresiei antiderapante. Montarea foliei de polietilena expandata si a parchetului triplustratificat, clasa de reacție la foc Bs1.

 • 44. Sălile de clasa, de afterschool, atelierele si laboratoarele vor avea tavans fals fonoabsorbant. Cancelaria, holurile, cabinetele pentru profesori, depozitările, vestiarele si centrala termica vor avea tavan fals pe structura metalica. Grupurile sanitare vor fi prevăzute cu tavan fals hidrofug, pe structura metalica.

 • 45. Aplicarea gletului si a zugrăvelilor lavabile la tavane.

 • 46. Prevederea balustradelor metalice aferente scărilor de acces la etaj, vopsite in câmp electrostatic.

 • 47. Mobilarea si dotarea spatiilor.

Tamplarie

 • 48. Tamplaria exterioara va fi realizata din PVC colorat cu geam termoizolant, excepție facand tamplaria aferenta centralei termice. Pentru centrala termica se va prevedea o usa incombustibila din tabla. Ferestrele centralei termice vor fi realizate din tamplarie de otel cu geam armat, rezistente la foc. Culorile tamplariilor vor respecta indicațiile cromatice din partea desenata.

 • 49. Tamplaria interioara va fi realizata din lemn.

 • 50. Toate tamplariile exterioare vor fi prevăzute cu picurator la partea superioara.

 • 51. Montarea glafurilor din tabla de otel moale , cu acoperire HBPE, PREM sau similar.

 • 52. Ușile de acces spre casele de scara, corpul de legătură, si ușile de evacuare spre exterior vor fi prevăzute cu sistem de autoinchidere sau închidere automata. Partea vitrata a ușilor se va realiza cu sticla securizata.

 • 53. Montarea glafurilor interioare din PVC colorat. Culorile glafurilor vor respecta indicațiile cromatice din partea desenata.

 • 54. Usa de acces in centrala de detecție incediu si semnalizare incendiu va fi din lemn, rezistenta la foc si va fi prevăzută cu sistem de autoinchidere sau închidere automata.

AMENAJARE EXTERIOARA

 • 55. Realizarea săpăturilor premergătoare turnării fundațiilor necesare scărilor si podestelor de acces

 • 56. Realizarea fundațiilor din beton armat necesare scărilor si podestelor de acces.

57„Cofrarea si turnarea plăcii de pe sol si a planseelor din beton armat.

 • 58. Executarea stratului de pietriș sort 0 16/32 mm

 • 59. Pavarea scărilor si a podestelor de acces cu pavele din beton, pe un pat de nisip avand grosimea de 10 cm.

 • 60. Prevederea gospodăriei subterane rezerva de apa instalatii hidrant

 • 61. Realizarea aleilor, a platformelor de circulație si a parcării, pavate cu pavele din beton si cărămidă pe pat de nisip. Prevederea unui strat suport de pietriș si a membranei geotextile.

 • 62. Prevederea spatiilor verzi in cadrul incintei si plantarea arborilor ornamentali.

 • 63. Sistematizarea terenului.

STRUCTURĂ:

La solicitarea beneficiarului se va realiza o construcție noua care va adăposti activitatea Liceului Waldorf Timișoara.

Lucrările aferente structurii de rezistenta cuprind următoarele etape:

 • ■ Construirea unui corp nou de clădire. Corpul nou va avea fundație de beton armat, suprastructura alcatuita din pereți din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm confinate cu centuri si sâmburi de beton armat, plansee de beton armat, scări de beton armat, acoperiș tip șarpanta de lemn cu invelitoare din țigla ceramica combinata cu acoperiș tip terasa necirculabila.

INSTALAȚII 9

Instalații electrice:

Instalațiile electrice aferente au o putere instalată totală estimata de circa 200 kW pentru consumatorii de iluminat, forță și prize. Puterea electrica simultan absorbita este de aproximativ 100 kW și va fi preluată din postul de transformare propus de capacitate 250 kVA. De la postul de transfomare se vor alimenta tablourile TG si respectiv TDSI, fiecare pe un circuit separat din postul de transformare.

De la tabloul general TG amplasat in conform pieselor desenate se vor alimenta toate tablourile de distribuție ale clădirii, iar de la TDSI se vor alimenta consumatorii cu rol de securitate la incendiu si anume statia de pompare hidranti (interiori si exteriori), respectiv centrala de detecție incendiu amplasata in incaperea portarului.

Alimentarea corpurilor de iluminat si prizelor se face prin intermediul cablurilor tip CYY-F din categoria F, cu manta cu proprietăți ignifuge foarte bune. Cablurile sunt caracterizate de izolație si manta din PVC si sunt proiectate pentru transportul energiei electrice in instalatii electrice fixe corespunzătoare mediului din prezentul proiect. Cablurile sunt montate pe pat de cablu, in tub din materiale plastice, după caz.

Corpurile de iluminat de tip autonom (executate conform SREN 60598-2-22) se alimentează pe circuite din tablourile de distribuție pentru receptoare normale. Pot fi alimentate de pe circuite comune cu corpurile de iluminat pentru iluminatul normal. Conductoarele și/sau cablurile de alimentare trebuie să fie cu întârziere la propagarea flăcării în mănunchi (conform cu SR EN 50266 pe părți - de exemplu CYY-F)

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare vor fi amplasate conform pieselor desenate si vor asigura evacuarea in condiții de siguranța in caz de incendiu a persoanelor aflate in clădire, indiferent de localizarea acestora. Corpurile sunt marcate cu sigla EXIT (sau IEȘIRE), vor avea doua surse de iluminat fluorescente (2x8 W), vor avea timp de punere in funcțiune de 5 secunde si un timp de funcționare de cel puțin 2 ore, conform presciptiilor 17-2011. Vor fi prevăzute cu LED pentru semnalizarea încărcării acumulatorilor si un buton TEST pentru verificarea funcționarii produsului in regim de siguranța.

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare amplasate in exteriorul ușilor de evacuare trebuie sa aiba IP aferent mediului exterior existent (IP 65).

Corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii se vor monta in interiorul corpului de clădire si vor asigura un nivel de iluminare de minim 1 Ix pentru o lățime de 2 metri la nivelul pardoselii, conform SR EN 1838:2014. Acestea se vor prevedea cu comandă automată de punere în funcțiune după căderea iluminatului normal. în afară de comanda automată a intrării lui în funcțiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se va prevedea si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii se va face numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate împotriva panicii vor fi integrate în iluminatul normal, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura funcționarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor.

Corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii vor avea timpul de punere în funcțiune de 5 secunde si timpul de funcționare de cel puțin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011.

Iluminatul de evacuare impotriva panicii a fost amplasat astfel incat sa asigure si iluminatul caii de circulație pentru evacuare.

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru circulație sunt considerate ca parte a iluminatului de securitate si va asigura deplasarea ocupantilor in condiții de securitate către caile de evacuare sau către zonele de intervenție din clădire.

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru circulație se vor monta in interiorul clădirii si vor asigura un nivel de iluminare de minim 1 Ix pentru o lățime de 2 metri la nivelul pardoselii, conform SR EN 1838:2014. Acestea se vor prevedea cu comandă automată de punere în funcțiune după căderea iluminatului normal. în afară de comanda automată a intrării lui în funcțiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se va prevedea si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii se va face numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate împotriva panicii vor fi integrate în iluminatul normal, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura funcționarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor.

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru circulație vor avea timpul de punere în funcțiune de 5 secunde si timpul de funcționare de cel puțin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011.

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor vor avea timpul de punere în funcțiune de 5 secunde si timpul de funcționare de cel puțin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcării hidranților interiori de incendiu se vor amplasa în afara hidrantului (alături sau deasupra) la maximum 2 m și poate fi comun cu unul din corpurile de iluminat de securitate cu condiția ca nivelul de iluminare să asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui.

Se va prevedea un generator diesel de energie electrica de putere estimata la 200 kVA complet automatizat pentru a asigura dubla alimentare cu energie electrica a statiei de pompare incendiu si a consumatorilor specificati de beneficiar (server, circuite prize, etc). Acesta va avea următoarele date tehnice:

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru intervenții vor avea timpul de punere în funcțiune de 5 secunde si timpul de funcționare de cel puțin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011.

Iluminatul de securitate pentru intervenții se va prevedea in incaperea in care este montat tabloul general si in incaperea centralei termice si vor asigura un nivel de iluminare de 15 Ix la nivelul pardoselii, minim 10% din iluminatul general, conform SR EN 1838:2014.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru intervenții, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura funcționarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor.

Corpurile pentru iluminatul de securitate continuarea lucrului vor avea timpul de punere în funcțiune de 5 secunde si timpul de funcționare pana la terminarea activitatii cu risc de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va prevedea in apropierea centralei de detecție si semnalizare incendiu si respectiv in camera tehnica a statiei de pompare la incendiu.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura funcționarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor.

Instalația electrică de utilizare va asigura funcționarea tuturor consumatorilor în condiții de siguranță. Pentru protecția la atingeri directe si indirecte se va asigura gradul de izolare corespunzător si legarea la priza de pământ prin conductorul de nul de protecție. Se vor executa instalatii electrice de siguranță pentru continuarea lucrului si evacuare.

Dimensionarea coloanelor de alimentare ale tablourilor se va face considerând un coeficient de simultaneitate de ”0,80”, rezultând secțiunile specificate în schema monofilară. Alegerea materialelor si sistemul de montare a tinut cont de categoria de încadrare a încăperilor din punct de vedere al caracteristicilor de mediu, al pericolului de electrocutare si al pericolului de incendiu. De asemenea s-a tinut cont de destinația construcțiilor si de criteriile economice de folosire a materialelor: tuburi de protecție din materiale plastice.

Instalația de protecție impotriva trăsnetelor va fi cu dispozitiv de amorsare, cu o înălțime a catargului de 4 metri, catarg montat pe invelitoarea clădirii conform pieselor desenate. Se va monta un sistem de protecție impotriva trăsnetului cu dispozitiv PDA, 60 ps, ci cu o raza de protecție de circa 63 metri. Se va realiza legătură cu instalația de impamantare. Rezistenta electrica a prizei de pamant va avea valoarea Rp<1Q.

Se vor face măsurători a prizei de pamant si se va elibera un buletin de măsură de către o firma autorizata si se va atașa prezentului proiect.

Daca prin măsurători se obțin valori ale rezistentei de dispersie pentru priza de pământ mai mari de 1 ohm, se va executa o priză artificială care va fi echipata cu un număr de electrozi OL Zn tip cruce 50x50x3 de lungime 1,50 metri. Electrozii vor fi amplasati la o distanta de 3 metri intre ei si numărul lor va fi suplimentat pana la atingerea unei valori mai mici sau egale cu 1 ohm a prizei comune de pamant si paratrăsnet.

Paratrăsnetul cu dispozitiv de amorsare (PDA) este compus dintr-un vârf de captare, un dispozitiv de amorsare si o tija suport pe care se gaseste un sistem de conexiune al conductorului de coborâre de la care se va realiza legătură la minim 5 electrozi de lungime 2 m si distanta 3 metri intre ei după care se va realiza legătură la priza de pamant prin intermediul unei cutii de conexiune/vizitare.

Alimentarea sistemului antiefractie

Alimentarea cu energie electrica a sistemului antiefracție. Alimentarea cu energie electrică se face din tabloul electric general, prin circuite special alocate în acest sens, cu tensiunea de 230V/50Hz. Sistemul antiefracție nu face obiectul proiectului

Instalații Sanitare: -------------------------,---------------------------------------

Alimentarea cu apă rece a instalațiilor interioare din clădire se face de la sistemul de alimentare cu apa al localității, prin intermediul unei conducte din PE-HD de diametru 63 mm pozata in pamant sub adancimea de inghet.

Distribuția apei reci se va face prin intemediul conductelor, de la acestea apa rece fiind distribuita către grupurile sanitare ale vestiarelor, umplerii sistemului de incalzire si respectiv unui circuit pentru asigurarea apei reci in incinta centralei termice prin intermediul unui robinet dublu serviciu. Se va prevedea si o electrovana pentru umplerea automata a instalației de incalzire.

Pentru prepararea apei calde de consum se va prevedea un branșament la sistemul de termoficare al orașului, asigurandu-se astfel apa calda necesara in pentru grupurile sanitare.

Apele uzate menajer vor fi evacuate in căminele menajere din incinta si in final vor fi colectate la rețeaua de canalizare a orașului. Apele uzate menajer vor fi evacuate cu ajutorul conductelor din PVC-KG pentru instalatii exterioare, acestea avand o panta de circa 0,70 - 2,00 % si fiind îngropate la o adâncime de minim 0,80 m fata de cota terenului sistematizat.

Se vor prevedea sifoane de pardoseala amplasate in grupurile sanitare.

Apele pluviale de pe platforme/parcari exterioare vor fi preluate de către guri de scurgere si se vor deversa in rețeaua de colectare ape pluviale a incintei. După ce vor fi filtrate printr-un separator de hidrocarburi de capacitate QSh= 151/s se vor deversa in rețeaua pluviala existenta a localității, prin intermediul conductelor din PVC-U.

Apele pluviale de pe acoperiș se recomanda sa se colecteze intr-un rezervor de retentie de capacitate V=20 mc. Apa colectata in acest rezervor va fi ulterior folosita pentru spălatul platformelor/parcarii si a udatului spațiului verde. Rezervorul va fi prevăzut si un preaplin si cu un sistem de evacuare controlata către sistemul de canalizare al localității a apei înmagazinate.

Pentru preluarea condensului de la ventiloconvectoare se va prevedea un sistem de preluare local al condensului, acestea urmad sa fie conectate la sistemul de preluare a apelor pluviale.

In caz de avarie sau de necesitate a golirii instalației de incalzire, se recomanda montarea intr-o basa din camera centralei termice a unei pompe submersiblea. Aceasta va avea rolul sa pompeze apa spre sistemul de canalizare prin intermediul unei conducte PE-HD 032 mm pozata îngropat, sub adancimea de inghet.

Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate descărcate se vor încadra în valorile impuse de NTPA - 002/1997.

Pentru conductele de apă rece și apă caldă din se vor utiliza țevi de tip PP-R cu diametre cuprinse intre 020 si 032 mm. Pentru conductele de canalizare interioara se vor utiliza țevi și piese fasonate din polipropilena (PP), STAS 6675/2-80; iar pentru canalizarea exterioara se vor utiliza țevi și piese din PVC-KG, pentru conductele de canalizare pozate îngropat în pardoseală si pentru cele montate subteran.

INSTALAȚII DE STINGERE SI LIMITARE INCENDIU CU HIDRANTI INTERIORI si EXTERIORI

In vederea asigurării limitării propagării incendiului si a stingerii acestuia, clădirea se va dota cu un sistem comun de hidranti interiori si exteriori.

Hidrantii interiori vor asigura un debit simultan de 4,2 l/s si cei exteriori de 15 l/s. Grupul de pompare fiind comun va fi dimensionat sa asigura debitul cumulat al hidrantilor interiori si exterori, adica de 19,2 l/s = 69,12 mc/h.

Hidrantii interiori vor fi montati in cutii metalice, la o înălțime h=1,35 m deasupra pardoselii si vor fi echipati cu furtun plat de lungime 20 metri. Vor fi grupati cate 2 pentru a asigura debitul simultan de 4,2 l/s in orice punct al clădirii.

Se va monta o statie de pompare va asigura un debit de circa 70...72 mc/h si o inaltime de pompare de circa 58...60 mCA. Statia de pompare va avea o pompa principala si una de rezerva, vase de expansiune pentru menținerea presiunii in instalație si va avea dubla alimentare cu energie electrica. Prima sursa de alimentare va fi asigurata de furnizorul de energie electrica si cea de-a doua sursa (de rezerva) de alimentare cu energie electrica va fi asigurata de un generator electric ce funcționează pe combustibil motorina, de capacitate 200 kVA.

Pentru racordarea autospecialei de intervenție a pompierilor se vor prevedea 2 racorduri tip C conectati la sistemul de stingere interior.

Se va prevedea si un racord tip A conectat direct la rezervorul de apa pentru stingerea incendiilor. Tabloul statiei de pompe de incendiu va fi alimentat din tabloul TDSI.

Nota: Sistemul de hidranti interiori si exteriori precum si sistemul de instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu se va proiecta la faza proiectului tehnic, după elaborarea in prealabil a unui scenariu la incendiu.

Instalații Termice: ----------------------------,--------------------------------------------

Alimentarea cu energie termică se face de la sistemul de termoficare al localității fiind necesara o putere de circa Qth=200 kW. Pentru asigurarea alimentarii cu energie termica, de la camera tehnica pentru instalatii sanitare si termice agentul termic este trimis către instalația interioara de ventiloconvetoare, conform pieselor desenata. De la acesta, prin intermediul unui distribuitor-colector principal agentul termic va fi trimis prin intermediul pompelor de circulație către sistemele de încălzire din incinta. Pentru asigurarea preluării dilatatilor din sistem si pentru protecție se vor prevedea doua vase de expansiune de capacitate V=250 litri fiecare.

Pentru asigurarea răcirii clădirii se va monta un chiller de putere 200 kW termici. Acesta se va cupla la instalația interioara de ventiloconvectori si va fi pornit pe durata sezonului cald. Se va prevedea un sistem de izolare prin robineti intre cele doua surse de asigurare a încălzirii (sistem termoficare) si de răcire (chiller) pentru a permite ultilizarea alternativa a surselor de incalzire/racire.

Chillerul va fi complet echipat si va alimenta cu agent de răcire (apa răcită) un vas tampon vertical (puffer) de capacitate 1000 de litri, izolat, de la care se va alimenta instalația interioara de ventiloconvectoare.

Instalația de încălzire interioara va fi realizata din conducte din cupru, izolate. Instalația se va aerisi local la nivelul ventiloconvectoarelor care vor fi prevăzute cu robineti de aerisire in punctul cel mai inalt al instalației.

Pentru asigurarea aerului proaspăt in clădire si pentru o economie de energie se va prevedea o instalație semi-descentralizata prevăzută cu recuperatoare zonale individuale de căldură aer-aer de înalta eficienta energetica.

V2 - INSTALAȚII TERMICE

Se va efectua un racord in interiorul camerei centralei termice de la sistemul de termoficare al orașului.

Se va prevedea un schimbător de căldură in placi, prin intermediul caruia se va realiza incalzirea agentului termic care va fi folosit la incalzirea spațiului. Se va prevedea un puffer de capacitate 1000 litri care va avea rolul de acumulare energie termica. De la acesta se va alimenta cu energie termica ventiloconvectoarele si bateria de incalzire a centralei de tratare aer.

V2 - INSTALAȚII SANITARE

Alimentarea cu apa calda de consum se va face de la sistemul de termoficare al orașului. Se va prevedea si o conducta de recirculare in vederea asigurării unui confort ridicat in utilizarea apei calde.

LUCRĂRI RUTIERE

Parcarea este amenajată având lungimea unui loc de parcare de 4,80 m și lățimea de 2,20 m, amplasate oblic la 45°, rezultând un total de 35 de locuri de parcare. Accesul la parcare se face din Aleea Cristalului, stradă având 7,00 m lățime. Accesul se prevede cu o lățime de 3,50 m cu sens unic, ieșirea din parcare făcându-se la 70 m distanță tot în Aleea Cristalului, cu semnalizare pe verticală cu obligatoriu dreapta - fig. D3.

Accesul în parcare, circulația în parcare cât și ieșirea din parcare se face printr-o bretea paralelă cu str. Aleea Cristalului, având o lățime de 3,50 m.

De asemenea, se prevede un rastel de biciclete cu 36 posturi calculate conform Anexei nr. 2 din PUG Timișoara, pct. G Funcțiuni de învățământ și cercetare, art. 12.

Poziția locurilor de parcare este prezentată în planșa nr. 01-D.

Statutul juridic al terenului: Imobilul ce face obiectul prezentei documentatii se afla in proprietatea Primăriei Timișoara si este identificat cu CF 446325 Timișoara, Nr.CAD.446325 in suprafața de 4400 mp conform CF. Tot conform CF, imobilul se afla in proprietatea Municipiului Timișoara - domeniu privat. Imobilul este compus din teren intravilan care, in acest moment, este neimprejmuit si liber de construcții.

în profil longitudinal, linia roșie s-a proiectat cu respectarea prevederilor STAS 10144/3-91 si ORDIN 50/1998 Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane.

în profil longitudinal suprafața carosabilului va avea pantă în axă și se urmăresc următoarele criterii:

 • - asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze de bază de 25 km/h;

 • - realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare;

 • - respectarea eventualelor punctelor de cotă obligate.

Zonele verzi având suparafața totală de 120 m2 se amenajează astfel: cu pământ vegetal pe o adâncime de 30 de cm, semănare iarbă (gazon), plantare arbori respectiv gard viu.

în profil transversal, situația se prezintă astfel:

1. pe porțiunea de carosabil - acces la parcare, în conformitate cu STAS 10144/1-90 și ORDIN 50/1998, sectorul de drum s-a proiectat ca un drum de clasă tehnică IV cu o bandă de circulație, având lățimea părții carosabile de 3,50 m. Acest sector se va realiza în etapa I.

în profil transversal carosabilul - acces la parcare va avea pantă de 2,5% orientată spre parcare, iar locurile de parcare vor avea o pantă 2,5% orientată spre carosabil.

Astfel au rezultat următoare elemente în profil transversal pentru sectorul de drum:

1.

lățime parte carosabilă

3,50 m;

2.

panta transversală în aliniament

2,5 % - pantă unică

3.

trotuar

min. 1,50 m;

4.

zonă verde

variabil;

5.

număr locuri de parcare

35 buc.

Structura rutieră proiectată

Pentru amenajarea trotuarelor și a acceselor la garaje care face obiectul prezentei documentații, având la bază calculul de dimensionare a structurii rutiere, precum și situația existentă s-au adoptat următoarele structuri rutiere:

 • 1. Structura de rezistență proiectată pentru realizarea trotuarelor:

 • 1. realizarea unui strat de fundație din balast cu grosimea de 15 cm, conform STAS 6400-84 și Normativ C 148-85. Balastul va respecta condițiile de calitate prevăzute de SR 662-02;

 • 2. îmbrăcăminte din pavele autoblocante din beton de ciment cu grosimea de 6 cm așezate pe un strat de nisip cu grosimea de 3 cm.

 • 2. Structura de rezistență proiectată pentru parcaje:

 • 1. realizarea unui strat de fundație din balast cu grosimea de 20 cm, conform STAS 6400-84 și Normativ C 148-85. Balastul va respecta condițiile de calitate prevăzute de SR 662-02;

 • 2. realizarea unui strat de fundație din piatră spartă împănată cu split cu grosimea de 15 cm, conform STAS 6400-84 și SR 667-01;

 • 3. îmbrăcăminte din pavele autoblocante din beton de ciment cu grosimea de 8 cm așezate pe un strat de nisip cu grosimea de 3 cm.

Scurgerea apelor de pe zona de trotuare și a parcării se va face prin intermediul pantelor transversale și longitudinale spre gurile de scurgere proiectate, care se deversează în canalizarea orașului după ce au fost filtrare de un separator de hidrocarburi.

Pe sectorul proiectat se vor amplasa dispozitive de preluare a apelor provenite de pe partea carosabilă, parcajelor și trotuarelor. Aceste dispozitive vor fi materializate prin guri de scurgere tip „Geiger”. Ele vor fi racordate la canalul colector existent prin intermediul unor cămine de vizitare.

Căminele de vizitare vor fi acoperite prin capace de metal rezistente la 40 tf.

Acestea vor fi amplasate la nivelul carosabilului proiectat permițând deschiderea lor.

C. Costurile estimative ale investiției

J

Valoarea totala a investiției este:

Valoare fără TVA

11.535.241,34

Valoare TVA

2.153.358,70

Valoare inclusiv TVA

13.688.600,04

Din care:

Valoare C+M fără TVA

8.698.593,70

Valoare C+M-TVA

1.652.732,79

Valoare C+M inclusiv TVA

10.351.326,49

D. Durata estimată de execuție a obiectivului de investitii: 24 luni.

9                                                                                                9

Anexa 1 la HCL nr.


/

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA S.F.


DENUMIRE PROIECT

AMPLASAMENT


„Construcție și dotareLiceu Waldorf Timișoara" - POR 10/10/lb

Localitatea Timișoara, str. Uranus, nr. 14, jud. Timiș, CF 446325

Timișoara, Nr. CAD. 446325


TITULARUL INVESTIȚIEI Primăria Municipiului Timișoara


BENEFICIARUL INVESTIȚIEI Primăria Municipiului Timișoara


NUMĂR PROIECT


12/2018


ELBORATOR PROIECT


SDAC Studio SRL, str. Circumvalațiunii, nr. 39, Sc. C, ap. 14 Timișoara, jud. Timiș


INDICATORI TEHNICI

SUPRAFAȚA TOTALĂ TEREN

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ LA SOL

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ

SUPRAFAȚĂ UTILĂ

POT 52,35%

CUT = 0,94

Numărul de locuri create: 446.


S=4.400,00 mp

Sc=2.303,45 mp

Sd=4.136,55 mp

Su=3.626,66 mp


INDICATORI ECONOMICI

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.:13.688.600,04 lei


10.351.326,49 lei


MUNICIPIUL  TIMISOARA                                                                    

DIRECTIA DEZVOLTARE                                                                        

COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE                                                                                                                                       

SC 2020-

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul  aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice pentru obiectivul  „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“

         Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de Hotarare Sc2020-17421/30.07.2020;

Pentru obiectivul de investiţii „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara“ a fost întocmita documentaţia tehnico-economica la faza S.F. de către proiectantul  S.C. „SDAC Studio“ S.R.L., preluat cu titlul gratuit de Municipiului Timișoara și aprobat prin HCL nr. 345/06.07.2018.

Proiectul a fost depus in vederea obţinerii finanţării nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/773/09.07.2018.

În baza Instrucţiunii AM POR nr.135/23.01.2020, ADR-VEST a reluat procesul de verificare a conformităţii administrative si a eligibilităţii proiectului.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 au fost aprobate documentaţia tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi anexa privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul  „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“.

Prin solicitarea de clarificări nr. 4 a ADR Vest nr. 20064/15.07.2020, înregistartă cu nr. CDD2020-653/16.07.2020, ADR Vest a anunțat demararea etapei precontractuale și a solicitat aprobarea prin HCL a actualizării documentației tehnico-economice în urma procesului de evaluare și selecție.

Astfel indicatorii tehnico-economici ai investitiei si devizul general au fost modificate conform cerintelor, respectiv a fost actualizate in conformitate cu ultima forma a devizului rezultat in urma etapei de evaluare tehnica si financiara, de catre proiectantul S.C. „SDAC Studio“ astfel :

- Valoarea totala a investitiei conform devizului general, inclusiv TVA este de 13.688.600,04 lei, din care C+M, inclusiv TVA  este de 10.351.326,49 lei .

Avand in vedere cele de mai sus apreciem ca proiectul de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul  aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice pentru obiectivul  „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“ indeplineste conditiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consiliului local. 

 

p. Director Directia Dezvoltare                                                                   Intocmit,

Magdalena Nicoara                                                                                      Ioan Dominteanu

                                 

 

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ                                                                              

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2020-

 

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul  aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice pentru obiectivul  „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“

1.                   Descrierea situatiei actuale

Pentru obiectivul de investiţii „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara“ a fost întocmita documentaţia tehnico-economica la faza S.F. de către proiectantul  S.C. „SDAC Studio“ S.R.L., preluat cu titlul gratuit de Municipiului Timișoara și aprobat prin HCL nr. 345/06.07.2018.

Proiectul a fost depus in vederea obţinerii finanţării nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/773/09.07.2018.

În baza Instrucţiunii AM POR nr.135/23.01.2020, ADR-VEST a reluat procesul de verificare a conformităţii administrative si a eligibilităţii proiectului.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 au fost aprobate documentaţia tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi anexa privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul  „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“.

Prin solicitarea de clarificări nr. 4, înregistrată cu nr. CDD2020-653/16.07.2020, ADR Vest a anunțat demararea etapei precontractuale și a solicitat aprobarea prin HCL a actualizării documentației tehnico-economice în urma procesului de evaluare și selecție.

 

2.                   Schimbari preconizate si rezultate asteptate

      Prin solicitarea de clarificări nr. 4, a ADR Vest, nr. 20064/15.07.2020 înregistrată cu nr. CDD2020-653/16.07.2020, ADR Vest a anunțat demararea etapei precontractuale și a solicitat aprobarea prin HCL actualizarea documentației tehnico-economice în urma procesului de evaluare și selecție, în vederea aprobării finanțării proiectului.

 

3.            Alte informatii

      Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării şi performanţei investiţiei propuse prin proiect sunt: construirea clădirii cu o suprafaţă desfăşurată de 4.136,55 m2 și asigurarea procesului de învățământ pentru un număr de 446 de elevi.

 

4.                   Concluzii

Considerăm oportună aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul  aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice pentru obiectivul

 „Construcţie și  dotare Liceu Waldorf Timișoara“.
 

 

 

PRIMAR                                                            p. DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE

NICOLAE ROBU                                                       MAGDALENA NICOARA

 

 

 

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune,  în nota de fundamentare.                                                                                                     

         Cod FO53-03,Ver.3