Hotărârea nr. 32/2020

32/31.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare", CF 428720, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 32/31.01.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare", CF 428720, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-019744/14.01.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-019744/14.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 10/11.05.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 35/03.10.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 49 din 20.05.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare", CF 428720, Timişoara, având ca beneficiari pe Sencu Adriana Cosmina şi Iftimiciuc-Sencu Daciana, întocmit conform Proiectului nr. 278/2016, realizat de S.C. TECTONICS House S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Funcţiuni propuse: locuinţe individuale şi colective mici cu funcţiuni complementare locuirii, servicii;
SzLi - subzonă locuinţe individuale maxim 2 unităţi locative/parcelă
Funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual (maxim 2 unităţi locative/parcelă)
POT maxim = 35%;
CUT maxim = 0,9;
Regim de înălţime maxim: P+1E+M;
H max. cornişă = 8 m; Hmax = 12 m.
Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei "Reglementări urbanistice - zonificare" nr. 03/278;

SzLc - subzonă locuinţe colective mici, maxim 1 unitate locativă/100 mp teren
Funcţiuni predominante: locuinţe colective cu dotări şi servicii compatibile (maxim 1 unitate locativă/100 mp teren)
POT maxim = 40%;
CUT maxim = 1,2;
Regim de înălţime maxim: D+P+2E;
H max. cornişă = 12 m; Hmax = 16 m.
Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei "Reglementări urbanistice - zonificare" nr. 03/278;

SzS - subzona servicii
Funcţiuni predominante: servicii compatibile cu locuirea
POT maxim = 40%;
CUT maxim = 1,2;
Regim de înălţime maxim: D+P+2E;
H max. cornişă = 12 m; Hmax = 16 m.
Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei "Reglementări urbanistice - zonificare" nr. 03/278;
Suprafaţa de spaţii verzi: minim 5% din suprafaţa totală spaţii verzi publice şi minim 20% spaţii verzi amenajate pe fiecare parcelă. Se vor respecta minim suprafeţele de spaţii verzi impuse prin Decizia Etapei de incadrare nr. 49/20.05.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Se va respecta Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005664/21.11.2019, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal - "Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare", CF 428720, Timişoara, are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 49.723 mp - teren înscris în CF nr. 428720, nr. cad. 428720 (nr. CF vechi 150972, nr. cad. vechi A1554/1/4) - teren intravilan neîmprejmuit, folosinţă actuală arabil, proprietari Sencu Adriana Cosmina şi Iftimiciuc-Sencu Daciana, nu sunt înscrieri cu privire la sarcini.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - "Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare", CF 428720, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: Sencu Adriana Cosmina şi Iftimiciuc-Sencu Daciana;
- Proiectantului: S.C. TECTONICS House S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

UR2019-019744/14.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zona de locuințe individuale mici si locuințe colective mici si funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2019-019744/14.01.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de locuințe individuale mici si locuinte colective mici si funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, prin care se propune reglementarea modului de dezvoltare a unei zone pentru construcții de locuințe și funcțiuni complementare locuirii: drumuri, branșamente la utilități, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, spații verzi, amenajare accese.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-019744/12.12.2019, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de locuințe individuale mici si locuinte colective mici si funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 10/11.05.2017, Avizul Arhitectului Șef nr. 35/03.10.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2829/13.07.2018 cu termen de valabilitate prelungit până în data de 12.07.2020, precum și Decizia de încadrare nr. 49 din 20.05.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ „Zona de locuințe individuale mici si locuințe colective mici si funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, beneficiari Sencu Adriana Cosmina și Iftimiciuc-Sencu Daciana, proiectant S.C. TECTONICS House S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Carmen Nicorici Calance, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 10.08.2017, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-au inregistrat sesizări cu privire la aceasta documentație.

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Rezultatelor informării și consultării publicului nr. UR2017-012808/04.09.2017 și a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2017-012808/13.09.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Zona de locuințe individuale mici si locuinte colective mici si funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 71 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Planul Urbanistic Zonal „Zona de locuințe individuale mici si locuinte colective mici si funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. TECTONICS House S.R.L., proiect nr. 278/2016 la cererea beneficiarilor Sencu Adriana Cosmina și Iftimiciuc-Sencu Daciana,

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Zona de locuințe individuale mici si locuințe colective mici si funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara în suprafață totală 49.723 mp este amplasat în partea de sud - est a Municipiului Timișoara, în intravilan, în apropierea Căii Buziașului - străzii Olarilor, delimitat de terenuri private la est și vest, la nord de De 1549/6, iar la sud de De 1553.

Conform PUG aprobat cu HCL 157/2002 prelungit cu HCL 619/2018: zona industrială propusă cu interdicție de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism, afectată de sistematizarea zonei -modernizare de trasee/deschideri de străzi. Spații verzi conform HCL nr. 62/2012.

Deoarece terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, se află în zonă cu interdicție de construire, s-a obținut Avizul nr. 50/02.08.2019 al Consiliului Județean Timiș, respectiv Avizul nr. 370/15.03.2018 al Direcției Județene pentru Cultură Timiș;

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona de locuințe individuale mici si locuinte colective mici si funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 49.723 mp - teren înscris în CF nr. 428720, nr. cad. 428720 (nr. CF vechi 150972, nr. cad. vechi A1554/1/4) - teren intravilan neîmprejmuit, folosință actuală arabil, proprietari Sencu Adriana Cosmina și Iftimiciuc-Sencu Daciana, nu sunt înscrieri cu privire la sarcini.

Planul Urbanistic Zonal „Zona de locuințe individuale mici si locuințe colective mici si funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara propune dezvoltarea unei zone pentru construcții de locuințe individuale și colective mici și funcțiuni complementare locuirii, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea și amenajarea acceselor la parcelă, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, rețele tehnico-edilitare în incintă, spații verzi.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-005664/21.11.2019, cu respectarea legislației în vigoare.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 666/05.08.2019 și conform Planului de Acțiune asumat nr. UR2019-010494/12.07.2019.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef nr. 35/03.10.2019 sunt următorii:

- Funcțiuni propuse: locuințe individuale și colective mici cu funcțiuni complementare locuirii, servicii;

SzLi - subzonă locuințe individuale maxim 2 unități locative/parcelă

Funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual (maxim 2 unități locative/parcelă)

POT maxim = 35%;

CUT maxim = 0,9;

Regim de înălțime maxim: P+1E+M;

H max. cornișă = 8 m; Hmax = 12 m.

Retrageri față de aliniament, limitele laterale și limita posterioară conform planșei „Reglementări urbanistice - zonificare” nr. 03/278;

SzLc - subzonă locuințe colective mici, maxim 1 unitate locativă/100 mp teren

Funcțiuni predominante: locuințe colective cu dotări și servicii compatibile (maxim 1 unitate locativă/100 mp teren)

POT maxim = 40%;

CUT maxim = 1,2;

Regim de înălțime maxim: D+P+2E;

H max. cornișă = 12 m; Hmax = 16 m.

Retrageri față de aliniament, limitele laterale și limita posterioară conform planșei „Reglementări urbanistice - zonificare” nr. 03/278;

SzS - subzona servicii

Funcțiuni predominante: servicii compatibile cu locuirea

POT maxim = 40%;

CUT maxim = 1,2;

Regim de înălțime maxim: D+P+2E;

H max. cornișă = 12 m; Hmax = 16 m.

Retrageri față de aliniament, limitele laterale și limita posterioară conform planșei „Reglementări urbanistice - zonificare” nr. 03/278;

Suprafața de spații verzi: minim 5% din suprafața totală spații verzi publice și minim 20% spații verzi amenajate pe fiecare parcelă. Se vor respecta minim suprafețele de spații verzi impuse prin Decizia Etapei de incadrare nr. 49/20.05.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș. Suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislației în vigoare.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005664/21.11.2019, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;

S-a obținut Avizul nr. 265382/10.01.2019 al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș care precizează că „beneficiarul are obligația de a solicita un nou aviz la faza P.A.C., în conformitate cu legislația în vigoare, iar la documentația respectivă se va depune și Hotărârea de Consiliul Local prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal.”

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației P.U.Z. si R.L.U. aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Zona de locuințe individuale mici si locuințe colective mici si funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de locuințe individuale mici si locuinte colective mici si funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, beneficiari Sencu Adriana Cosmina și Iftimiciuc-Sencu Daciana,, elaborat de proiectantul S.C. TECTONICS House S.R.L., proiect nr. 278/2016 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

- Funcțiuni propuse: locuințe individuale și colective mici cu funcțiuni complementare locuirii, servicii;

SzLi - subzonă locuințe individuale maxim 2 unități locative/parcelă

Funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual (maxim 2 unități locative/parcelă)

POT maxim = 35%;

CUT maxim = 0,9;

Regim de înălțime maxim: P+1E+M;

H max. cornișă = 8 m; Hmax = 12 m.

Retrageri față de aliniament, limitele laterale și limita posterioară conform planșei „Reglementări urbanistice - zonificare” nr. 03/278;

SzLc - subzonă locuințe colective mici, maxim 1 unitate locativă/100 mp teren

Funcțiuni predominante: locuințe colective cu dotări și servicii compatibile (maxim 1 unitate locativă/100 mp teren)

POT maxim = 40%;

CUT maxim = 1,2;

Regim de înălțime maxim: D+P+2E;

H max. cornișă = 12 m; Hmax = 16 m.

Retrageri față de aliniament, limitele laterale și limita posterioară conform planșei „Reglementări urbanistice - zonificare” nr. 03/278;

SzS - subzona servicii

Funcțiuni predominante: servicii compatibile cu locuirea

POT maxim = 40%;

CUT maxim = 1,2;

Regim de înălțime maxim: D+P+2E;

H max. cornișă = 12 m; Hmax = 16 m.

Retrageri față de aliniament, limitele laterale și limita posterioară conform planșei „Reglementări urbanistice - zonificare” nr. 03/278;

Suprafața de spații verzi: minim 5% din suprafața totală spații verzi publice și minim 20% spații verzi amenajate pe fiecare parcelă. Se vor respecta minim suprafețele de spații verzi impuse prin Decizia Etapei de incadrare nr. 49/20.05.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș. Suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislației în vigoare. Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

- Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005664/21.11.2019, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona de locuințe individuale mici si locuințe colective mici si funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 49.723 mp - teren înscris în CF nr. 428720, nr. cad. 428720 (nr. CF vechi 150972, nr. cad. vechi A1554/1/4) - teren intravilan neîmprejmuit, folosință actuală arabil, proprietari Sencu Adriana Cosmina și Iftimiciuc-Sencu Daciana, nu sunt înscrieri cu privire la sarcini.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 278/2016, și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zona de locuințe individuale mici si locuinte colective mici si funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de locuințe individuale mici si locuinte colective mici si funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. TECTONICS House S.R.L., proiect nr. 278/2016 la cererea beneficiarului beneficiarilor Sencu Adriana Cosmina și Iftimiciuc-Sencu Daciana, pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF,

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Sorina POPA

Red/dact - S.P

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Planul Urbanistic Zonal - „Zonă de locuințe individuale mici și locuințe colective mici și funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara

Proiect emis la solicitarea beneficiarilor Sencu Adriana Cosmina și Iftimiciuc-Sencu Daciana de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe individuale mici și locuințe colective mici și funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara documentație elaborată după obținerea Certificatului de urbanism nr. 2829/13.07.2018 cu termen de valabilitate prelungit până în data de 12.07.2020.

 • 1.  Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației Zonal „Zonă de locuințe individuale mici și locuințe colective mici și funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud - est a Municipiului Timișoara, în apropierea Căii Buziașului - străzii Olarilor, delimitat de terenuri private la est și vest, la nord de De 1549/6, iar la sud de De 1553, accesul fiind realizat conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2019-005664/21.11.2019

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prezentul PUZ „Zonă de locuințe individuale mici și locuințe colective mici și funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara propune reglementarea modului de dezvoltare a unei zone pentru construcții de locuințe și funcțiuni complementare locuirii: drumuri, branșamente la utilități, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, spații verzi, amenajare accese.

 • 3. Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru Planul Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe individuale mici și locuințe colective mici și funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 2829/13.07.2018 cu termen de valabilitate prelungit până în data de 12.07.2020, respectiv Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 35/03.10.2019, precum și Decizia de încadrare nr. 49 din 20.05.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe individuale mici și locuințe colective mici și funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, beneficiari Sencu Adriana Cosmina și Iftimiciuc-Sencu Daciana, proiectant S.C. TeCtONICS House S.R.L. îndeplinește condițiile pentru a fi supus analizării și dezbaterii plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU                    Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 3

PLAN DE ACȚIUNE

In vederea implementării investițiilor propuse prin

Planul Urbanistic Zonal - "Zona de locuințe individuale mici si locuințe colective mici si funcțiuni complementare"

Generat de imobilul situat in Timișoara, zona Calea Buziasului, identificat prin CF 428720 Timișoara, suprafata:49723 mp, Beneficiar: SENCU ADRIANA COSMINA, IFTIMICIUC-SENCU DACIANA conform Avizului de oportunitate nr. 10 din 11.05.2017

IFTIMJP'UC-SENCUNr. crt.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

Denumirea obiectivelor utilitate publica, operațiunilor cadastrale si notariale si a investițiilor propuse

Evaluarea estimativa a costurilor

Responsabilul finanțării

Etape de realizare a operațiunilor si investițiilor (perioada preconizata)

1

Dezlipire, parcelare si intabulare conform PUZ

3600 lei

Investitor

2019-2020

2

Proiect + emitere AC pentru echipare edilitara

19200

Investitor

2019-2022

3

Execuție echipare edilitara: alimentare cu energie electrica

151000 lei

Investitor

2019-2022

4

Execuție echipare edilitara: execuție alimentare cu apa/ canalizare, evacuare ape pluviale, rețea de incendiu

213 750 lei

Investitor

2019-2022

5

Amenajare spatii verzi publice

96 000 lei

Investitor

2019-2022

6

Demersuri in vederea aprobării prin HCL a trecerii din domeniul privat a persoanelor fizice in domeniul public de interes local, a terenurilor cu destinația de străzi si spatii verzi

-

Investitor

2019-2020

7

Demersuri in vederea aprobării prin HCL a preluării din domeniul privat al persoanelor publice in domeniul public local a terenurilor cu destinația de străzi si spatii verzi. HCL+proiect HG pentru completarea inventarului domeniului public cu suprafețele aferente străzilor

Investitor

2019-2020

8

Proiecte construcții + emitere AC + execuție construcții conform puz

20.000.000 lei

Investitor

2020-2022

9

Amenajare alei, parcaje in incinta

230 000 lei

Investitor

2020-2022

10

Realizare drum si accese din drum public

720 000 lei

Investitor

2020-2022

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, Primar, /V/COd/îB /<£ Xs


MUNICIPIUL 1

riMis

OARA

PIAN URBANIST!

N!»*L


PLAN DE ACȚIUNE

In vederea implementării investițiilor propuse prin

Planul Urbanistic Zonal - "Zona de locuințe individuale mici si locuințe colective mici si funcțiuni complementare" Generat de imobilul situat in Timișoara, zona Calea Buziasului, identificat prin CF 428720 Timișoara, suprafata:49723 mp, Beneficiar: SENCU ADRIANA COSMINA, IFTIMICIUC-SENCU DACIANA conform Avizului de oportunitate nr. 10 din 11.05.2017

Nr. crt.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

Denumirea obiectivelor utilitate publica, operațiunilor cadastrale si notariale si a investițiilor propuse

Evaluarea estimativa a costurilor

Responsabilul finanțării

Etape de realizare a operațiunilor si investițiilor (perioada preconizata)

1

Dezlipire, parcelare si intabulare conform PUZ

3600 lei

Investitor

2019-2020

2

Proiect + emitere AC pentru echipare edilitara

19200

Investitor

2019-2022

3

Execuție echipare edilitara: alimentare cu energie electrica

151000 lei

Investitor

2019-2022

4

Execuție echipare edilitara: execuție alimentare cu apa/ canalizare, evacuare ape pluviale, rețea de incendiu

213 750 lei

Investitor

2019-2022

5

Amenajare spatii verzi publice

96 000 lei

Investitor

2019-2022

6

Demersuri in vederea aprobării prin HCL a trecerii din domeniul privat a persoanelor fizice in domeniul public de interes local, a terenurilor cu destinația de străzi si spatii verzi

-

Investitor

2019-2020

7

Demersuri in vederea aprobării prin HCL a preluării din domeniul privat al persoanelor publice in domeniul public local a terenurilor cu destinația de străzi si spatii verzi. HCL+proiect HG pentru completarea inventarului domeniului public cu suprafețele aferente străzilor

Investitor

2019-2020

8

Proiecte construcții + emitere AC + execuție construcții conform puz

20.000.000 lei

Investitor

2020-2022

9

Amenajare alei, parcaje in incinta

230 000 lei

Investitor

2020-2022

10

Realizare drum si accese din drum public

720 000 lei

Investitor

2020-2022

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA,


Primar,


IFTIMJP'UC-SENCUAcest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

PLAN URBANISTIC ZONAL


ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE100TECTONICS house S.R.L.LIMITA PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII


RETELE EXISTENTE


Linie electrica subterana (LES) joasa tensiune 0,4 kV propusa


Stalp de iluminat public metalic h=11 m echipat cu un corp de iluminat cu sursa LED 60 W /halogenuri metalice 125W


RETEA CANALTZARE MENAJERA propusa


Nota :

 • 1. Proprietarii parceleloA vor încheia contract cu operatorul de distributiv al energiei electrice din zona. Operatorul de distpibutie va intocmi fise de solutie pentru racordarea fiecasui consumator

 • 2. Propunerea de amplasare a postului de transformare este informativa, solutia de alimentare a zonei urmand a fi decisa de de operatorul de distributi zonal.


P.W.AT.

O. TimișoaraNR. PROIECT


278/2016


SEF PROIECT

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

Instalatii sanitare

Ag.Roxana M atei

Instalatii electrice

ing. Alin Tudor

6D3ES2ENAT

ARH. Carmen NICORICI - CALANCEDese


FAZA


PUZ


NR.PLANSA

: 03.1/2785

12 m2

47

M


COBILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TOTALA

A ZONEI STUDIATE

mp

%

49723

100,00

TEREN CE URMEAZA A 0TRECEIN DOMENIUL PUBLIC

DE INTERES LOCAL

13832

27,82

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR

FIZICE SAU JURIDICE

35891

72,18


TECTONICS house s.r.l. arhitectura

w w w .tectonics.ro E-mail: art@ tectonics.ro                       design

RO-300576 Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1                                 ■

Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216             urbanism

CUI 15404473, J35/1011/2003

SEF PROIECT

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SCARA

1:1000

VERIFICAT

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

PROIECTAT

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

DATA 07. 2019

DESENAT

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PROIECT:     PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI LOCUINTE

COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

NR. PROIECT

278/2016

BENEFICIAR:    SENCU ADRIANA COSMINA

IFTIMICIUC - SENCU DACIANA

AMPLASAMENT: intravilan Timisoara, nr.cad.428720 (A1554/1/4)

FAZA

PUZ

PLANSA: Proprietatea asupra terenurilor

NR.PLANSA

04/278/ F

\\

/ Xj 1

V <0

: ini / IX f

tQ

/ TI

/

O   /


/»/


89.1

59795 1

m2

;©£

25

25C

1 m2 1

?95 m^

■5   /

J / f

r' 1 -

1

fey/

1

/ 1 / / A'oo./

1 d


"■"139

108 m2


139

■Z^O 0

108 Bte?

733~~~_ / ■r ~


39 m2:::::::-^-l. /                ^'''''~''J

1,739 m

■"+•^^9 m2

34Xx""T

111 m2 '::~::r

<*>/


P+1E+M

500 m2

oca 1     1 B

500 m2

511 m2 '

12 r

511 m2


^038. 9

582 'W ©

V' **

500 m2

J ® 1

l 0 39


TECTONICS house s.r.l. arhitectura

w w w .tectonics.ro E-mail: art@ tectonics.ro                       design

RO-300576 Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1                                 ■

Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216             urbanism

CUI 15404473, J35/1011/2003

SEF PROIECT

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SCARA

1:1000

VERIFICAT

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

PROIECTAT

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

DATA 07. 2019

DESENAT

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PROIECT:     PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI LOCUINTE

COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

NR. PROIECT

278/2016

BENEFICIAR:    SENCU ADRIANA COSMINA

IFTIMICIUC - SENCU DACIANA

AMPLASAMENT: intravilan Timisoara, nr.cad.428720 (A1554/1/4)

FAZA

PUZ

PLANSA:

NR.PLANSA

05/278


—-

1I rB^

j

■Ay2A2

îfcA9 L 1

LrJ D

■ 1

r

î r j |1     L___|

r-,,, ...

' sjj 1

|

411

5

| j

■ț——

=>

-1 ! ~J


ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, LOCUINȚE COLECTIVE MICI SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARELEGLIMITA PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII

LIMITA CADASTRALA PARCELE

LIMITA PARCELE PROPUSE IN PUZ

LIMITA ZONA STUDIATA

FUNCȚIUNI -situație existenta/reglementata


DRUM ASFALT EXISTENT


CANAL


CONSTRUCȚII EXISTENTE


442502SUBZONA SERVICII, COMERȚ DEPOZITARE EXISTENTA

ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE -existenta

ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE -existenta

ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA

FUNCȚIUNI -reglementari propuse

SUBZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE max.P+lE+M, cu max. 2 unitati locative/parcela POT MAX. 35%

CUT MAX.0.9

h max . la cornișa 8.00 M


SUBZONA LOCUINȚE COLECTIVE MICI

max.D+P+2E cu max. 1 unitatate locativa/lOOMP teren POT MAX. 40%

CUT MAX. 1,2

h max . la cornișa 12,00 M

SUBZONA SERVICII max.D+P+2E

POT MAX. 40%

CUT MAX. 1,2

h max . la cornișa 12,00 M

421315


445856


DRUM ASFALT PROPUS


TROTUAR

ZONA DE IMPLANTARE

A CLĂDIRILOR PRINCIPALE SPATII VERZI DE ALINIAMENT

SPATII VERZI PUBLICE ce vor fi inscrise in CF ca zone verzi

SPATII VERZI amenajate in incinta

FUNCȚIUNI -propuneri cu reglementari de perspectiva

437320PROPUNERE EXTINDERE ZONA DE LOCUIRE INDIVIDUALA CF.PROPUNERI PUG ETAPA3 PROPUNERE EXTINDERE ZONA DE LOCUIRE COLECTIVA CF.PROPUNERI PUG ETAPA3

PROPUNERE EXTINDERE ZONA DE SERVICII

PROPUNERE EXTINDERE DRUMURI

ZONA VERDE CU ROL DE PROTECȚIE

ZONA SERVICII, AGREMENT SI SPORT


LIMITA ZONA PROTECȚIE CFR (lOOm din ax linie CF )

402721


407488


LINIE FEROVIARA CFR


TECTONICS hOUSe SRL arhitectura

«ww.tectonics.ro  E-maihart@tectonics.ro                          d 6 S i g n ■

30-300576 Timișoara, Bd . Eroilor de la Tisa nr. 1 0-1 2, sc.A, ap.1                              ■

Tel. Fax : +40(0)256 201 491, 0721 850247, 0728 26721 6            urbanism ■

OUI 1 5404473, J35/1 01 1/2003

SEF PROIECT

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SCARA

1:2000

VERIFICAT

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

PROIECTAT

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

DATA

07.2019

DESENAT

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PROIECT-      PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SI LOCUINȚE

COLECTIVE MICI SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

NR. PROIECT

278/2016

BENEFICIAR-    SENCU ADRIANA COSMINA

IFTIMICIUC - SENCU DACIANA

AMPLASAMENT: intravilan Timișoara, nr.cad.428720 (A1554/1/4)

FAZA

PUZ

PLANȘA: Studiu urbanistic zonal

NR.PLANȘA

06/278


PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
PISTA

BICICLETE


1.50


etapa 2


etapa 1


DRUM

PAMANT EXISTENT

DE1549/6


PROPUNERE PROFIL TRANSVERSAL TIP PT2


2.00


trotua


16

00

/     3.50

/     3.50

/

/

V

/

c

z.v


1.50 /

trotuar


trotua


trotuar


TECTONICS houselapa                      <

ELECTRICESEF PROIECT

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

VERIFICAT

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

PROIECTAT

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

DESENAT

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

07. 2019


SCARA

1:200

DATA

PROIECT:

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI LOCUINTE

COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

NR. PROIECT

BENEFICIAR:

SENCU ADRIANA COSMINA IFTIMICIUC - SENCU DACIANA

278/2016

AMPLASAMENT:

intravilan Timisoara, nr.cad.428720 (A1554/1/4)

FAZA

PUZ

PLANSA:

Profile transversale

NR.PLANSA

07/278


TECTONICS house srl.www.tectonics.ro E-mall: art@tectonlcs.ro

RO-300576 Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, se.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1.    INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării

: PLAN URBANISTIC ZONAL

“ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SI LOCUINȚE

COLECTIVE MICI SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”

INTRAVILAN TIMISOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

CF 428720, Nr.cadastral 428720 ( nr. cadastral vechi A1554/1/4)

Nr. proiect

:278/2016

Inițiatori

: SENCU ADRIANA COSMINA si IFTIMICIUC-SENCU DACIANA

Elaborator (Proiectant) Data elaborării

: TECTONICS HOUSE S.R.L

: 06.2019

Faza de proiectare

: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1.2 OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta documentație are ca obiect realizarea pe terenul situat în intravilanul localitatii Timișoara, in partea sud-est a municipiului, a studiului urbanistic in vederea dezvoltării unei zone pentru construcții de locuințe si funcțiuni complementare locuirii.

Obiectivele principale propuse pentru aceasta lucrare sunt:

 • •   schimbarea destinatiei terenului din folosinta actuala: agricol in intravilan in teren pentru constructii, zone verzi si teren pentru drum, in intravilan

 • •   asigurarea accesului la viitoarea investitie, în contextul zonei si a legaturilor acestora cu celelalte zone functionale deja aprobate în vecinatate;

 • •   extinderea infrastructurii tehnico - edilitare în vederea realizarii constructiilor.

Obiectul P.U.Z.-ului consta în analiza, evaluarea si reanalizarea problemelor functionale, tehnice si estetice din zona, tinându-se cont de recomandarile PUG Timisoara aprobat , a Planul de Amenajare a Teritoriului si de noua strategie de dezvoltare urbana a administratiei locale analizata in propunerile noului PUG Timisoara , in lucru.

Aceasta documentatie stabileste conditiile strict necesare dezvoltarii urbanistice a zonei, aceste prevederi realizandu-se etapizat in functie de investitor -beneficiar, dar inscrise coordonat in prevederile de P.U.Z.

Suportul topografic, intocmit de Eficient SA , este in sistem STEREO 70 iar planul de situatie are viza OCPI Timis.

 • 1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

Documentatia este intocmita in conformitate cu :

-Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri realizarea locuintelor cu modificarile ulterioare .

-H.G.R. 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificarile ulterioare -G.N.009-2000-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 175/N/16.08.2000 si cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000.

-PUG Timisoara aprobat si prevederile propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timioara", aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013;

-studii urbanistice intocmite anterior prezentei documentatii, in vecinatate.

-Legea 350/2001 actualizata, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

-Ordin 233/2016 de aprobare a normelor de aplicare a legii 350/2001

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII.

  • 2.1. EVOLUTIA ZONEI

Zona a devenit atractiva din punct de vedere imobiliar, odata cu dezvoltarea unor obiective economice importante in vecinatate si a dezvoltarii infrastructurii edilitare a municipiului Timișoara.

Aceasta evolutie a avut loc treptat, începând cu anul 2000.

 • 2.2. ÎNCADRAREA ÎN ZONA

 • • POZIȚIA ZONEI FATA DE INTRAVILANUL LOCALITATII

Terenul studiat se afla in intravilanul localitatii Timișoara in zona sud-estica.

 • • RELATIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii în domeniul edilitar, servirea cu instituții de interes general, etc.;

Terenul studiat are o suprafata de 49723 mp si este situat în partea de sud-est a localitatii Timisoara la circa 300 m de la Calea Buziasului si aproximativ 100 m nord de strada Olarilor.

Terenul este accesibil dinspre strada Siemens.

Terenul se învecineaza cu:

 • - la nord : De 1549/6

 • - la est: teren agricol proprietate privata A1554/1/5

 • - la sud: De 1553

 • - la vest: teren proprietate privata CC 1554/1/3/a, servicii si spatii de depozitare

Zona studiata este accesibila de pe drumurile de exploatare aflate in zona aflate la nordul si sudul parcelei. Conform reglementarilor aprobate pentru noile zone cu caracter rezidential, se impune rezervarea unui procent de min 5% din totalul suprafetelor pentru dotari de interes general - zone de servicii complementare zonelor de locuit. Aceste zone de dotari vor fi concentrate spre drumurile principale si intersectiile majore.

Nr. crt.

Proprietari

Nr. CF

Nr. cadastral

Suprafata totala din CF

1.

SENCU ADRIANA COSMINA IFTIMICIUC-SENCU DACIANA

428720

428720

A1554/1/4

49723 mp

Din concluziile generale ale Planului Urbanistic General mentionam:

 • - pozitia terenului îi confera o pozitie importanta în cadrul retelei de localitati din judet;

-conform PUG aprobat al Municipiului Timisoara terenul intravilan studiat este cuprins in zona industriala propusa cu interdictie de construire pana la elaborarea PUZ/PUD

 • - pentru realizarea investitiei se are în vedere schimbarea destinatiei terenului agricol din teren pentru constructii de locuinte si functiuni complementare

 • - solutiile propuse pentru rezolvarea circulatiilor în zona, tin cont de concluziile documentatiilor întocmite si de avizele in zona, dar si de trama majora propusa prin P.U.Z.-urile aprobate in zona si prin Planul de Amenajare a Teritoriului aprobat si prevederile propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timioara", aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013;

 • - echiparea edilitara se propune a se realiza prin extinderea de retele apa - canal de la sistemul centralizat al localitatii Timisoara, lucrari care vor fi corelate cu alte PUZ-uri din zona.

Zona studiata în cadrul Planului Urbanistic Zonal, are urmatoarele caracteristici dominante:

 • - situarea terenului într-o zona destinata prin propunerile de reglementare a noului PUG Timisoara, ca fiind o zona destinata locuirii si extinderii serviciilor;

 • - situarea terenului în cadrul unui vast teren arabil adiacent unei zone de servici cu sediu de firma construit, la est si zona de locuire la sud

Zona ce urmeaza a fi reglementata în P.U.Z. are o suprafata de 49723 mp si este teren agricol intravilan .

Terenul este liber de constructii în prezent.

Tipul de proprietate asupra terenului ce include zona studiata este cel de proprietate privata.

Proprietarii terenului sunt:

 • •  SENCU ADRIANA COSMINA

 • •   IFTIMICIUC-SENCU DACIANA

Fara sarcini

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

 • 1. ASPECTE GENERALE

Pe amplasamentul precizat mai sus, definit prin CF 428720 și nr. cad. A1554/1/4, beneficiarii doresc sa dezvolte o zona rezidențiala, de locuințe individuale si locuințe colective mici, cu regim de inaltime, de pâna la D+P+2E si funcțiuni complementare locuirii .

Terenul este plan si are stabilitatea generala asigurata.

Amplasamentul este liber de constructii.

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se înscrie, conform normativului P 100-1/2006, în zona cu hazard seismic, pentru care se vor considera ag = 0,20g și Tc = 0,7 sec. Conform STAS-ului 6054-77, adâncimea maxima de înghet, aferenta amplasamentului, este de 60...70 cm.

Geomorfologic, amplasamentul se afla în zona de Vest a tarii.

Geologic, pe adâncimea pe care intereseaza în cazul de fata, zona se caracterizeaza prin depozite aluvionare cuaternare recente (halocen superior), reprezentata prin pamânturi argiloase în care apar intercalatii de nisipuri si prafuri.

Datele climatice ce pot fi luate în considerare cu caracter informativ, luate din Atlasul climatologic al României, din care se mentioneaza cele mai importante pentru amplasamentul în cauza, sunt : Temperatura aerului : minim absoluta : -29,3 0C ;

maxim absoluta: +40 0C ;

media lunara maxima :+(21.22)0C ;

media lunara minima - (1.2)0C.

Precipitații :

media lunara maxima : 70.80 mm ;

cantitatea maxima: 100 mm/24 ore ;

media anuala: 600.700 mm.

Vânt, directi predominante :

Nord-Sud : 16% ;

Est-Vest :13 %.

Categoria geotehnica : 1 (risc geotehnic redus).

Metoda de cercetare aleasa este cea prin foraje sau sondaje deschise în pământuri, STAS 1242-76.

Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice concrete ale terenului de fundare, pe amplasament, s-au realizat un foraj geotehnic F1, pâna la adâncimea de 6,00 m.

Din forajul executat s-au prelevat probe tulburate de pamânt în vederea determinarii în laborator a caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare.

Stratificatia geotehnica, pusa în evidenta de forajul efectuat, este urmatoarea:

 • - 0,00.0,30 m, strat vegetal;

- 0,30... 2,70 m, praf argilos, gri maroniu, plastic consistent;

 • - 2,70.6,00 m, praf nisipos, gri albicios, plastic consistent.

Din probele de pamânt prelevate, precum si pe baza prelucrarii penetrarii dinamice usoare cu con, s-au determinat caracteristicele geotehnice si mecanice ale terenului folosite pentru calculele de rezistenta, dupa cum urmeaza:

 • - greutatea volumică: y = 18,8 KN/m3;

 • - limitele de plasticitate: W L=31, WP=14, IP= 17;

 • - porozitatea: n = 45 %;

 • - indicele porilor: e = 0,7 ;

 • - modulul de deformație edometric: M2-3 = 78 daN/cm2;

 • - unghiul de frecare: 0 =20,70 ;

 • - coeziunea: c = 0,15 daN/cm2.

Apa subterana a fost interceptată la adâncimea de 3,70 m.

In baza celor de mai sus afirmate precum si din datele tehnice inserate în fișa stratigrafica, se pot trage urmatoarele concluzii si recomandari:

 • - terenul bun de fundare este constituit din stratul de praf argilos, gri maroniu, plastic consistent;

 • - se propune o cota minima de fundare la 80 cm adâncime, sistemul de fundare adoptat putand fi cel de fundatii continue sub pereti sau izolate sub stalpi;

 • - pentru o adâncime de fundare de 2,00 m si o latime a talpii de 1,0 m, la încarcari din gruparea fundamentala de calcul, se considera o presiune conventionala de calcul pconv. barat.= 230 kPa, pentru alte adâncimi de fundare si latmi ale talpii se vor aplica corectiile necesare precizate de STAS-ul 3300/2-85, considerând K1= 0,05 și K2 = 1,5 si se estimeaza ppl=260 kPa, pcr=280 kPa ;

 • - cota de fundare propusa respecta conditia de adâncime maxima de înghet, pentru acest amplasament, definita de STAS-ul 6054-77 ca fiind de 70 cm;

 • - nivelul apelor freatice a fost interceptat la adâncimea de 3,70 m, dar un nivel maxim se poate estima a fi la 1,80 m adâncime, iar un nivel mediu la 2,00 m, valori mai exacte pot fi obtinute doar pe baza unor investigatii de lunga durata;

 • - clasa de expunere, conform NE 012/1-2007: XC2+XF1;

 • - clasa de cloruri conținute 0,20;

- seismic, amplasamentul se încadreaza în zona de hazard seismic pentru care se considera ag = 0,16g și Tc =0,7 sec.

 • - studiu serveste doar pentru obținerea de informații geotehnice generale, pentru proiectare sunt necesare studii geotehnice detailate la fiecare construcție în parte;

 • - nu sunt necesare sprijiniri ale gropilor de fundare si nici epuismente pâna la 1,50 m adâncime;

 • - la executia acestor tipuri de lucrari se vor respecta normele de protectie a muncii, în vigoare, prin grija beneficiarului si a constructorului.

 • 2.4.CIRCULATIA

Parcela care face obiectul studiului, in situatia actuala are accesul asigurat pe dinspre De 1549/6 la nord si DE 1533 la sud, ambele drumuri de exploatare accesibile dinspre Calea Buziasului de pe strazile si drumurile existente in teritoriu: strada Siemens, strada Olarilor respectiv strada Cheveresului.

2.5.OCUPAREA TERENURILOR

Amplasamentul totalizeaza o suprafata de 49723 mp inscrisa in CF Timisoara.

Folosinta actuala a parcelei studiate -teren arabil in intravilan Timisoara

Zona nu prezinta riscuri naturale.

Principalele disfunctionalitati semnalate sunt urmatoarele:

-accesul la amplasament se face pe drumuri nemodernizate.

-lipsesc dotarile edilitare pe teren: alimentare cu apa, canalizare, telefonie.

-vecinatatea cu zona pentru productie, comert si servicii Calea Buziasului.

 • 2.6. ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTĂ

Cai de comunicatie

Analiza situatiei existente a relevat urmatoarele disfunctionalitati ale circulatiei rutiere:

 • - zona studiata este caracterizata de existenta terenurilor ce au avut pâna în prezent caracter arabil, accesul facându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

Alimentare cu apa și canalizare - situatia existenta

Documentatia de fata prezintă solutii posibile de asigurare cu utilitati - apa - canal, solutii care vor fi reluate la faza de proiect tehnic.

Alimentarea cu gaze naturale

Conform aviz favorabil al Delgaz Grid SA- SUCURSALA TIMISOARA, nu detine retele de gaze pe terenul studiat.

Alimentarea cu energie electrica

Conform aviz favorabil eliberat de S.C. Enel Distributie BANAT” S.A , amplasamentul nu este afectat de instalatii electrice de distributie si furnizare energie electrica.

Telefonizare

Conform aviz tehnic favorabil fara conditii, eliberat de TELEKOM SA, amplasamentul nu este traversat de instalații de telecomunicații.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Zona studiata este cuprinsa in circuit agricol. Zona nu prezinta riscuri naturale. Conditiile de autorizare a executarii constructiilor in aceasta zona vor avea in vedere pastrarea calitatii mediului natural si a echilibrului ecologic avand in vedere caracterul nou al zonei .

 • 2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

Zona a fost luata in studiu la comanda proprietarilor ce doresc dezvoltarea unei zone de locuit si spatii de complementare ale zonei de locuit.

Prin AVIZUL DE OPORTUNITATE - eliberat de Primaria Municipiului in Timisoara se recomanda elaborarea Planului Urbanistic Zonal cu respectarea prevederilor propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timioara", aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013;

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. PREVEDERI ALE P.U.G Timisoara

Solutia urbanistica in cadrul studiului se coreleaza cu prevederile propunerilor PLANULUI URBANISTIC GENERAL Timisoara, in curs de elaborare- Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timisoara , aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013, cat si cu P.U.Z.-urile elaborate sau in curs de elaborare din vecinatate, integrand zona cat mai coerent in viitoarea dezvoltare urbanistica .

Propunerile s-au concentrat asupra :

-CIRCULATIEI MAJORE DIN TERITORIU

-ZONIFICAREA FUNCTIONALA

-ECHIPAREA EDILITARA

Propunerile de urbanism pentru parcela studiata se incadreaza in prevederile noului P.U.G. Timișoara in elaborare, Etapa a 3-a, aprobat prin H.C.L. nr.428/30.07.2013.

Zonificarea functionala are in vedere pozitia in teritoriu, functiunea propusa fiind: zona de locuințe individuale si locuințe colective mici cu funcțiuni complementare zonei de locuire .

Propunerile continute în Planul Urbanistic Zonal modifica prevederile P.U.G. Timisoara in vigoare in care functiunea in zona studiata este de :

“zona industriala propusa cu interdicție de construire pana la elaborare PUZ/PUD”.

 • 3.2. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata este amplasata în cadrul unui teren arabil, situat în intravilanul municipiului Timisoara.

Tinând cont de Regulamentul Local de Urbanism aprobat pentru intravilanul Municipiului Timisoara, ideea valorificarii cadrului natural trebuie privita prin prisma asigurarii unor suprafete verzi de minimum 20% pe fiecare parcela in parte.

Parcelele pentru spatiile verzi propuse se vor intabula in CF ca si spatii verzi.

Solutia aleasa pentru zona de servicii si dotari ale zonei de locuit, a avut în vedere prevederile normativelor în vigoare cu privire la forma, dimensiunile terenului, orientarea fata de punctele cardinale, astfel încât si permita o buna însorire a fatadelor, tinând cont de functiunea propusa.

 • 3.3. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Solutiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zona tin cont atât de parcelările si P.U.Z.-urile deja aprobate în zona, precum si de concluziile documentatiilor întocmite si de avizele obtinute, dar si de trama majora propusa prin Planurile urbanistice aprobate anterior,

Strazile vor fi executate din îmbracaminti moderne. Stratificatie drumurilor propuse va fi alcatuit dintr-o fundatie din balast si piatra sparta si o îmbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice. Apele meteorice de suprafata vor fi colectate in rigole.

La realizarea parcelelor de colt, s-a tinut cont de raza de racordare între strazi.

Prospectele stradale proiectate sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor în localitati (Ord. M.T. nr. 50/1998).

 • 3.4. SISTEMATIZAREA PE VERTICALA

Avand in vedere natura terenului zonei studiate, se impun lucrari de sistematizare pe verticala pentru realizarea platformelor caselor de locuit si a platformelor drumurilor, in vederea asigurarii pantelor necesare scurgerii si colectarii apelor meteorice la reteaua de ape pluviale stradale si mai departe la emisar.

 • 3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA - REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Interventiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru:

 • -    generarea (din punct de vedere functional ) a unei zone de locuinte si functiuni complementare si dotari ale zonei de locuit.

 • -    asigurarea accesului în zona studiata

 • -    asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu energie electrica, gaz metan, apa si a canalizarii pentru viitoarea dezvoltare.

Stabilirea acestor propuneri s-a facut în concordanta cu prevederile strategiei de dezvoltare cuprinse in noul P.U.G. Timisoara si corelat cu celelalte interventii din zona.

Confortul ridicat de functionare impune:

 • - realizarea si modernizarea acceselor rutiere majore la zona studiata

 • - realizarea drumurilor interioare cu asigurarea accesului la fiecare lot

 • - echiparea edilitara completa

Au rezultat un numar total de 48 loturi.

Prin propunerile de urbanism parcelele studiate s-au zonificat dupa cum urmeaza :

 • •   loturi destinate constructiei de locuinte individuale: nr.1-12; 14-19 ;

 • •   loturi destinate constructiei de locuinte colective mici: nr.21-23 ;29-34,39-41 ;

 • •   loturi destinate constructiei de servicii si locuinte colective: nr. 42-47

 • •   lot destinat spatiilor verzi : nr. 13, 24, 25, 28, 35, 38

 • •   loturi destinate circulatiilor: nr. 48

  Parcela nr.

  Suprafața (mp)

  Destinație teren

  POT maxim(%)

  CUT maxim

  Regim maxim de inalțime

  1.

  582

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  2.

  500

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+ M

  3.

  500

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+ M

  4.

  500

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+ M

  5.

  649

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  6.

  545

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  7.

  530

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  8.

  500

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  9.

  500

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  10.

  500

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  11.

  500

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  12

  562

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  13.

  1137

  Spațiu verde

  -

  -

  -

  14.

  525

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  15.

  511

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  16.

  511

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  17.

  511

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  18.

  511

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  19.

  533

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  20.

  11345

  Teren pențru drum

  -

  -

  -

  21.

  1739

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  22.

  1275

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  23.

  1274

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  24.

  344

  Spațiu verde

  -

  -

  -

  25.

  256

  Spațiu verde

  -

  -

  -

  26.

  775

  Teren pențru parcare aferența locuințe lor colecțive mici parcelele 21,22,23

  -

  -

  -

  27.

  796

  Teren pențru parcare aferența locuințe lor colecțive mici parcelele 29,30,31

  -

  -

  -

  28.

  250

  Spațiu verde

  -

  -

  -

  29.

  1290

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  30.

  1290

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  31.

  1289

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  32.

  1289

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  33.

  1290

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  34.

  1290

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  35.

  250

  Spațiu verde

  -

  -

  -

  36.

  795

  Teren pențru parcare aferența locuințe lor colecțive mici parcelele 32,33,34

  -

  -

  -

  37.

  795

  Teren pențru parcare aferența locuințe lor colecțive mici parcelele 39,40,41

  -

  -

  -

  38.

  250

  Spațiu verde

  -

  -

  -

  39.

  1290

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  40.

  1290

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  41.

  1289

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  42.

  1233

  Servicii

  40

  1.2

  D+P+2E

  43.

  1237

  Servicii

  40

  1.2

  D+P+2E

  44.

  1213

  Servicii

  40

  1.2

  D+P+2E

  45.

  1203

  Servicii si locuire colecțiva

  40

  1.2

  D+P+2E

  46.

  1237

  Servicii

  40

  1.2

  D+P+2E

  47.

  1242

  Servicii

  40

  1.2

  D+P+2E

TABEL 2. BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TOTALA

A ZONEI STUDIATE

EXISTENT

PROPUS

%

49723 mp

49723 mp

100,00

TEREN AGRICOL

49723

-

100.00

SUBZONA LOCUINTE INDIVIDUALE max. P+1E+M cu max. 2 unitati locative pe parcela

9470

19.05

SUBZONA DE LOCUINTE COLECTIVE max. D+P+2E cu max. 1 unitate locativa/100 mp de teren

19056

38.32

SUBZONA SERVICII max. D+P+2E

7365

14.81

CIRCULATII

11345

22.82

Zone verzi publice

2487

5.00

Pe parcele se vor asigura spatii verzi in incinta inscrise in CF ca si spatii verzi in suprafața de 7739 mp ce reprezintă 15,56 % din suprafața terenului studiat.

Construcțiile cuprinse in aceasta zona vor fi prevazute cu accese carosabile, parcaje, spatii verzi conform destinatiei si capacitatii acestora avand in vedere H.G. 525/1996 de aprobare a Regulamentului - general de urbanism-anexele 1-6, precum si Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal intocmit.

Regimul de inaltime va fi :    D+P+2E pentru subzona servicii

D+P+2E pentru zona de locuinte colective mici

P+1E+M pentru zona de locuinte individuale

SUBZONA de locuinte individuale maxim 2 unitati locative - cuprinde loturile 1^12; 14^19 fiecare lot are asigurat acesul auto, garajul si un loc de stationare in interiorul lotului.

Regimul de inaltime al cladirilor de locuit va fi P+1E+ M.

Pentru zona de locuire se prevede un procent de ocupare a terenului : POT maxim de 35 %.

Coeficientul de utilizare a terenului CUT este de maxim 0.9

Parcarea autovehiculelor in zona de locuit se va face obligatoriu in fiecare lot ( min.2 locuri) Zona verde min. 20% pe parcela.

SUBZONA subzona locuinte colective mici (max. 1 unitate locativa / 100 mp teren) cu prinde loturile

21^23 ;29^34,39^41 : fiecare lot are asigurat acesul auto, garajul si un loc de stationare in interiorul lotului ca si in coproprietate pe parcela destinata parcarii.

Regimul de inaltime al cladirilor de locuit va fi D+P+2E.

Pentru zona de locuire colectiva ( 1 unitate locativa/100 mp teren) se se prevede un procent de ocupare a terenului : POT maxim de 40%.

Coeficientul de utilizare a terenului CUT este de maxim 1.2

Parcarea autovehiculelor in zona de locuit se va face obligatoriu in fiecare lot 1,15 locuri de parcare / unitate locativa Zona verde min. 20% pe parcela.

SUBZONA de servicii -cuprinde loturile 42^47

Regimul de inaltime al cladirilor va fi D+P+2E.

Pentru zona de servicii se prevede un procent de ocupare a terenului POTmax. de 40 %.

Coeficientul de utilizare a terenului CUT este de maxim 1.2

Parcarea autovehiculelor in zona de locuit se va face obligatoriu in fiecare lot 1,15 locuri de parcare / unitate locativa respectiv respectarea nr. de pacaje impus de legislatia in vigoare conform functiunii

Zona verde min. 20% pe parcela.

Propunerile de urbanism s-au facut avand in vedere disfunctionalitatile evidentiate, particularitatile terenului, posibilitatea de asigurare a utilitatiilor in zona, urmarind integrarea in prevederile de dezvoltare generala a intregii zone, respectiv a teritoriului localitatii Timisoara.

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Lucrări edilitare se vor realiza pe terenurile aflate in domeniul public al UAT Timisoara , conform planuloui de actiune.

În apropierea zonei există următoarele retele:

-retea de apa De.125 mm pe str.Siemens;

-retele de canalizare pe str.Olarilor D=300 mm;

-canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol și parțial apele de ploaie, HCn 1539 la limita parcelei studiate.

 • a.  1. Alimentare cu apă

Suprafața totală a zonei studiate este de 49.723 m1 2; zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de zonă de locuinte individuale si locuinte mici si functiuni complementare ce va fi introdusă în intravilanul municipiului Timișoara.

Sursa de apa pentru asigurarea apei potabile și de incendiu pentru constructiile propuse va fi rețeaua de alimentare cu apa in sistem centralizat a municipiului Timișoara, rețea administrata de s.c. AQUATIM s.a.

Reteaua de apa propusa in PUZ se va lega la reteaua de alimentare cu apa existentă pe strada Siemens, PE-HD De.125 mm si va asigura necesarul de apa potabila, cat si necesarul de apa pentru stingerea unui eventual incendiu.

Reteaua de alimentare cu apa propusa se va realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 10, De.125 mm, L= 900 m si se va amplasa in zona verde pe toate strazile proiectate in PUZ, astfel incat sa se poată bransa fiecare parcela. Conducta se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. Reteaua de apa se va echipa cu cămine de vane și hidranti de incendiu supraterani.

Pe bransamentul de apa, la intrarea in fiecare incinta studiata, la cca 1m fata de limita de proprietate, se amplaseaza un camin de apometru.

Debitele totale de apa sunt :

Q S ZI MED   = 44,23 mc/zi = 0,51 l/s

Q s zi max   = 57,49 mc/zi = 0,66 l/s

Q S ORAR MAX = 4,79 mc/h = 1,33 l/s

 • b.  Canalizarea menajeră

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timișoara. (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a.)

Canalizarea propusa in PUZ se va racorda la canalizarea existentă de pe str. Olarilor D=300 mm, apele uzate urmand sa ajunga in final la statia de epurare a municipiului Timisoara. Canalizarea menajera propusa în zona PUZ se va realiza din tuburi din PVC-KG cu diametrul D=250 mm, L=1100 m si se amplaseaza pe strazile nou-create in axul acestora. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea generala a zonei va functiona gravitational.

Debitele menajere evacuate sunt:

Q u zi med = 44,23 mc/zi = 0,51

Q u zi max = 57,49 mc/zi = 0,66

Q U orar MAX = 4,79 mc/h = 1,33

Canalizarea pluviala

Apele de ploaie din zona studiata sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata D=315 mm, L=800 m, trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (ambele propuse spre amplasare in zona verde).

Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi pompata printr-o conducta de refulare (L~1.050 m) in canalul de desecare Hcn 1516, printr-o gura de descarcare, la intervale regulate, dupa momentul ploii. Traseul conductei de refulare spre Hcn 1516 merge de-a lungul De 1543/6 si apoi De 1520/1/19, pana la intersectia intre Hcn 1516 cu Hcn 1539, unde descarca apele de ploaie in Hcn 1516 (aflat in administrarea ANIF).

Debitul de ape pluviale este: Q PL = 69,64 l/s

Volumul bazinului de retentie este de 56 mc

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual = 6.267 mc/an

BREVIAR DE CALCUL

ALIMENTARE CU APĂ

Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1/2006 "Alimentari cu apă. Determinarea cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane și rurale”. Calculul necesarului de apă și dimensionarea lucrărilor s-a făcut pentru etapa finală si se preconizeaza ca zona se va amenaja între anii 2016 - 2017.

Suprafata totală a zonei studiate este de 49.723 mp. Numărul total estimat de locuitori va fi de 270.

 • 1. NECESARUL DE APĂ

Debitele specifice avute în vedere pentru dimensionarea surselor sunt:

 • - 120 l/om,zi pentru locuitori ;

 • - 50 l/om,zi pentru angajati - muncitori;

 • - 0,20 l/mp,zi pentru spalare/igienizare suprafete.

 • - locuitori: - 250 persoane x 120 l/om,zi = 30.000 l/zi : 1.000           = 30,00

 • - angajati: - 20 persoane x 50 l/om,zi = 1.000 l/zi : 1.000              = 1,00

 • - suprafete spalare: 36.000 mp/zi x 0,2 l/mp,zi = 7.200 l/zi : 1.000     = 7,20

unde :

Kp =1,007 - coeficient ce ține seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune și rețelele de distribuție, conform S.R. 1343/1-2006

Ks =1,15 - coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform

S.R. 1343/1-2006

Q S zi med = 1,007 x 1,15 x 38,20 = 44,23 mc/zi = 0,51 l/s

Q s zi MAX - debitul zilnic maxim ( mc/zi )

Q S ZI MAX = k Zi x Q

S ZI MED

unde :

K ZI =1,30 - coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1-2006, tabel 1-zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

Q S ZI MAX = 1,30 x 44,23 = 57,49 mc/zi = 0,66 l/s

Q s orar MAX - debitul orar maxim ( mc/h )

Q S ORAR MAX = k o x Q S ZI MAX / 24

unde :

K O = 2,0 - coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-2006, tabel 2.

Qs orar max = 2,0 x 57,49 / 24 = 4,79 mc/h = 1,33 l/s

Debitele necesare sunt:

Q s zi med = 44,23 mc/zi = 0,51 l/s

Q s ZI MAX = 57,49 mc/zi = 0,66 l/s

Q S ORAR MAX = 4,79 mc/h = 1,33 l/s

CANALIZARE MENAJERA

Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un numar de 270 persoane. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat.

Debitele evacuate sunt:

Q u zi med = 44,23 mc/zi = 0,51

Q U ZI MAX = 57,49 mc/zi = 0,66

Q U ORAR MAX = 4,79 mc/h = 1,33

CANALIZARE PLUVIALA

Apele de ploaie de pe drumurile din zona studiata sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata D=315 mm, L=800 m, trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (ambele propuse spre amplasare in zona verde).

Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi pompata printr-o conducta de refulare (L~1.050 m) in canalul de desecare Hcn 1516, printr-o gura de descarcare, la intervale regulate, dupa momentul ploii. Traseul conductei de refulare spre Hcn 1516 merge de-a lungul De 1543/6 si apoi De 1520/1/19, pana la intersectia intre Hcn 1516 cu Hcn 1539, unde descarca apele de ploaie in Hcn 1516 (aflat in administrarea ANIF).

Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul, conform STAS 1846-2/2007 - „Canalizări exterioare” și STAS 9470-73 - „Ploi maxime” debitul pluvial se calculează cu relatia:

Qpi = S x 0 x I x m, unde

m- coeficient adimensional egal cu 0,8 pentru t< 40 min.

Suprafata totală a zonei studiate este de 10.139 mp, respectiv 1,0139ha.

Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt:

Drumuri S= 10.139 mp

 • -   Drumuri coef. de scurgere 0 = 0,85

Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/1.

t =durata ploii

t=tcs + — =5+----= 15 minute

va     42

tcs =5 minute pentru zonă de ses

va = 42 m/min

 • - lungimea colectorului este de 450 m

I= 100 l/sxha - pentru durata de 15 minute și frecventa de 1/1

Q pl = 1,0242 x 0,85 x 100 x 0,8 = 69,64 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an

Vanual = 69,64 x 15 x 60 x 100/1.000 = 6.267 mc/an

Volumul bazinului de retentie ape pluviale:

V = 1 x — x Qpl x k1 = 1 x 2^ x 69,64 x 0,06 = 55,71 mc

2 tc             2   15

 • 4. Alimentarea cu energie electrica

Situația existenta

În momentul actual retele electice a Enel Distribuție SA nu afecteaza terenul studiat.

Situația propusa

In lungul trotuarelor propuse se va realiza o retea electrica subterana pentru racordarea consumatorilor ce vor aparea in zona studiata.

Puterea instalata estimata pentru viitorii consumatori aferenti parcelelor cu destinatie de case este Pi=21x12 kW=252 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs=21x6 kW = 126 kW.

Puterea instalata estimata pentru realizarea iluminatului public este Pi=19x0,125 W = 2,38 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs= 19x0,125 W = 2,38 kW.

Puterea instalata estimata totala(locuinte++iluminat public) este Pi=254,38 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= 128, 38 kW.

Se propune amplasarea unui post de transformare de retea, 20/0,4 kV, cu Sn=250 kVA, cu gabarit de 630 kVA pentru dezvoltari ulterioare. Puterea activa disponibila totala a acestui post de transformare, in regim de functionare optima, este de cca 160 kW.

Fiecare parcelă va beneficia de alimentare cu energie electrică. Se propune realizarea de branșamente in cablu subteran.

Operatorul de distribuție va decide soluția de alimentare cu energie electrică pentru fiecare loc de consum în parte.

La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu energie electrică care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Iluminat public

Situația existentă

În momentul actual, în zona studiată nu există iluminat public.

Situația propusă

Se propune amplasarea de stalpi metalici din OLZn cu inaltimea de 11m, capabili sa reziste la lovituri de trasnet, echipati cu corpuri de iluminat cu sursa LED de 60W sau cu sursa cu halogenuri metalice de 125W. Stalpii vor fi prevazuti cu tablou electric inglobat in corpul stalpului si vor fi legati la priza de pamant. Alimentarea stalpilor de iluminat se va realiza in cablu pozat ingropat in sapatura predominant in zona verde.

Comanda iluminatului public se va realiza de la punctele de aprindere din posturile de transformare propuse.

La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu energie electrică a iluminatului public care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Canalizație telecomunicații

Situația existentă

În momentul actual, în zona studiată nu există rețea de telecomunicații, ci doar adiacent.

Situația propusă

In lungul trotuarelor propuse se va realiza o canalizație de telecomunicații. Datorită multitudinii de operatori ce pot furniza servicii de telecomunicații și pentru asigurarea flexibilității în alegerea furnizorului, se va realiza o canalizație Tc subterană cu 2 tuburi PVC-M D90mm, fară pozarea cablurilor de fibra optică. Echipamentele active, pasive și cablurile de telecomunicații vor fi procurate și montate de către furnizorii de servicii agreați.

Fiecare parcelă va beneficia de branșament de telecomunicații.

La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția de racordare și branșament pentru rețelele de telecomunicații care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • 6. Retea TVC

în functie de solicitarile beneficiarilor si a dezvoltarii zonei se va extinde si reteaua urbana de televiziune în cablu.

 • 7. Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va realiza prin extinderea retelei de distributie gaze naturale din zona. Solutia de alimentare cu gaze naturale va fi stabilita de catre Eon Gaz care va elibera si cota de gaz aferenta obiectivului.

 • 8. Gospodărie comunala

Colectarea si depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcela, controlat, în containere speciale, urmând a fi efectuate periodic prin colectarea de catre o firma specializata, în baza unui contract si transportate la deponeu autorizat.

 • 3.7. PROTECȚIA MEDIULUI

Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit.

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de globalitate a problematicii mediului .

 • •   Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de 5% din total suprafața studiata ocupata de spatii verzi publice vor fi inscrise in CF ca si spatii verzi

Se vor asigura min.15,56 % spatii verzi amenajate pe parcelele de locuinte colective, comune imobilelor din proximitate

 • •   Odata cu realizarea urbanizarii zonei propuse este necesara si asigurarea utilitatilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apa si canalizarea.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTARÂRII 1076 din 08/07/2004)

 • l.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special la:

 • l.a. Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare , fie in privinta alocarii resurselor :

Solutiile de urbanism propuse creaza un cadru pentru activitati ulterioare. Fiind un P.U.Z. pentru locuinte si cu functiuni complementare se vor crea conditii de crestere a calitatii locuirii cu efect benefic asupra comunitatii. Totodata exista premisele pentru aparitia de noi locuri de munca din sfera serviciilor.

 • l.b. Gradul in care planul influenteaza alte planuri si programe , inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele: Se incadreaza in prevederile P.U.G.-ului prevazandu-se pentru o arie mai extinsa dezvoltarea unei zone rezidentiale reprezentative cu dotarile aferente.

Zona va fi supusa urbanizarii, integrinadu-se in strategia de dezvoltare a zonei metropolitane a aglomerari urbane Timisoara in perspectiva anului 2050.

 • l.c. Relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspective promovarii dezvoltarii durabile :

In situatia existenta terenul are categoria de folosinta: teren agricol.

In vederea respectarii principiilor dezvoltarii durabile, in P.U.Z. s-a avut in vedere optimizarea densitatii de locuire corelata cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradale.

S-a optat pentru adoptarea unor solutii de lotizare cu parcele mai mari (500 - 1000 mp) care permit un procent mai mic de ocupare a terenului in favoarea spatiului liber plantat.

S-a asigurat procentul optim de spatiu verde in corelare cu functiunea propusa pe fiecare lot in parte si pe ansamblu.

 • l.d. Probleme de mediu relevante pentru plan sau program :

Se estimeaza ca lucrarile de construire a zonei rezidentiale propuse prin prezenta documentatie vor afecta mediul pe timp limitat, pe durata edificarii locuintelor.

Functionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru.

 • 1. e. Relevanta planului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu:

Prin canalizare si alimentare cu apa in sistem centralizat, solutia ce se propune este conforma cu normele europene actuale.

 • 2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la:

 • 2.a. Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor :

Propunerile din documentatia de urbanism prezenta produc efecte cu caracter ireversibil prin schimbarea de folosinta din teren agricol in teren construibil.

Interventile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce odata cu efectuarea lucrarilor de constructii, caracterizate prin distrugerea elementelor de vegetatie se vor remedia prin luarea unor masuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbusti si arbori, amenajarea de zone verzi mai ample, modelate dupa reguli peisagistice cu denivelari, plantatii diverse, oglinzi de apa.

Orice proiect de construire atrage dupa sine obligatia de a trata cel putin 20% din suprafata terenului ca spatii verzi si de a planta minim un arbore la fiecare l50 mp de spatiu liber pe fiecare parcela edificabila.

 • 2.b. Natura cumulativa a efectelor :Nu este cazul.

2.c. Natura transfrontaliera a efectelor : Nu se produc efecte transfrontaliere.

2.d. Riscul pentru sanatatea umana si pentru mediu : Nu exista riscuri pentru sanatatea umana sau pentru mediu.

 • 2.e.Marimea si spatialitatea efectelor : Nu este cazul.

 • 2.f. Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat : Nu este cazul.

2.f.1. Caracteristici naturale speciale sau patrimoniu cultural: nu sunt zone naturale speciale sau patrimoniu cultural care sa fie afectat.

 • 2.f.2 Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului : nu este cazul.

Nu se depasesc standardele si valorile limita de calitate a mediului.

 • 2.f.3 Folosirea terenului in mod intensiv : nu este cazul.

2.g. Efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international : Nu este cazul.

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

A fost analizat regimul juridic al terenurilor in zona studiata precum si modul de circulatie al terenurilor in functie de destinatia propusa.

Tipurile de proprietate identificate sunt :

-teren proprietate privata a persoanelor fizice

-terenuri apartinand domeniului public de interes local.

Functie de necesitatile de amplasare a obiectivelor de utilitate publica a fost determinat modul de circulatie a terenurilor intre detinatori.

Terenurile ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul public sunt cele pe care urmeaza a se realiza strazile propuse.

Zonele afectate de realizarea acestor obiective au fost instituite in interdictie temporara de construire.

4.CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu cadrul continut al documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului in avizare (prevederile noului PUG Timisoara ).

La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 • a)  corelarea cu prevederile noului Planul Urbanistic General Timisoara in vederea unei dezvoltarii durabile .

 • b)  asigurarea amplasamentelor si a amenajarilor neceare pentru obiectivele prevazute prin tema;

 • c)  valorificarea terenurilor libere aflate in proprietate publica, in interesul comunitati locale;

 • d)  consolidarea localitatii prin compensarea cu noile capacitati de cazare si dotari propuse .

Terenul intravilan ce urmeaza a i se schimba destinatia prin proiectul P.U.Z., avand actualmente categoria de folosinta agricola este supus INTERDICTIEI TEMPORARE DE CONSTRUIRE, ridicarea interdictiei facandu-se numai cu respectarea Legii Fondului Funciar nr.18 / 1991 republicata.

Întocmit, arhitect CARMEN NICORICI-CALANCE

1

N = 30,00+1,00+7,20 = 38,20 mc/zi

2

DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL

Q S ZI MED - debitul zilnic mediu ( mc/zi )

Q S ZI MED = k p x k s x N

TECTONICS house sac.


www.tectonics.ro E-mall: art@tectonics.ro

RO-300576 Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 • I.DISPOZITII GENERALE

 • 1. ROLUL RLU

Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat RLU) aferent PUZ - Zona de locuințe individuale si locuințe colective mici si funcțiuni complementare, reprezinta o piesa de baza in aplicarea PUZ el intarind si detaliind reglementarile din PUZ

“ ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SI LOCUINȚE COLECTIVE MICI SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”

INTRAVILAN TIMISOARA, JUDETUL TIMIS

CF 428720, Nr.cadastral 428720 ( nr. cadastral vechi A1554/1/4)

RLU aferen PUZ constituie act de autoritate al Administratiei Publice Locale si cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe teritoriul ce face obiectul acestei documentatii.

 • 2. BAZA LEGALA

La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al P.U.Z. stau urmatoarele acte normative si legislative :

 • •   Legea 50/ 91republicata, cu modificarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 • •   Legea 10/1995 referitoare la calitatea in constructii

 • •   LEGEA NR. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare privind AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMULUI

 • •   H.G.R. NR. 525/1996 (cu modificarile ulterioare) pentru aprobarea regulamentului general de urbanism

 • •   Legea 18/1991 privind fondul funciar

 • •   Legea 137/1995 privind protectia mediului

 • •   Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare

 • •   Ordinul Ministerului Sanatatii 119/2014

 • •   Legea 54/1998 privind circulatia juridical a terenurilor

 • •   Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism”, (indicativ GM - 007 - 2000)

 • •   Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului Urbanistic Zonal (indicativ G.M. - 010 - 2000)

 • •   Legea 215/2001 a administratie publice locale

 • •   Legea 213 /1998 privind proprietatea publica

 • •   HGR 349/2005 privind depozitarea deseurilor

 • •   Codul civil

 • •   PUG Timisoara

 • •   Studiu geotehnic

 • 3. DOMENIUL DE APLICARE

P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice teren aflat in limita terenului studiat :

CF 428720, Nr.cadastral 428720 ( nr. cadastral vechi A1554/1/4), intravilan Timisoara.

Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, prezentate in plansa de reglementari urbanistice.

Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone fuctionale.

 • II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Regulamentul de Urbanism, aferent «PUZ Zona de locuințe individuale mici si locuințe colective mici si funcțiuni complementare», se aplica pe teritoriu delimitat ca zona studiata in planul de Reglementari urbanistice U04, ce face parte integranta din prezentul regulament, astfel:

 • - la nord : De 1549/6

 • - la est: teren agricol proprietate privata A1554/1/5

 • - la sud: De 1553

 • - la vest: teren proprietate privata CC 1554/1/3/a

  Nr. crt.

  Propiretari

  Nr. CF

  Nr. cadastral

  Suprafata totala din CF

  1.

  SENCU ADRIANA COSMINA IFTIMICIUC-SENCU DACIANA

  428720

  428720

  A1554/1/4

  49723 mp

 • 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL CONSTRUIT

Functiunea principala a zonei este LOCUIREA iar principalul beneficiar al activitatii de reglementare este populatia.

Principiile si elementele care stau la baza pastrarii integritatii mediului in scopul asigurarii unei dezvoltari durabile, sunt:

-principiul precautiei in luarea deciziilor de amplasare a investitiilor cu impact asupra mediului in vederea prevenirii riscurilor ecologice

 • •   inlaturarea cu prioritate a tuturor surselor de poluare care pericliteaza mediu si sanatatea oamenilor

 • •   amenajarea cf. normelor sanitare si de mediu a platformelor pentru containere in vederea depozitarii deseurilor menajere inerte

 • •   creearea unui program-cadru prin care sa fie implicate inclusive populatia localitatii in luarea si respectarea deciziilor privind pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural construit.

Art.4.1. UTILIZARI PERMISE

Este permisa constructia de locuinte si functiuni complementare locuirii astfel :

SzLi— subzona locuințe individuale maxim 2 unitati locative

SzLc - subzona locuinte colective mici (max. 1 unitate locativa / 100 mp teren) SzS - zona servicii

 • ■  spatii pentru sport si intretinere corporala suprafata construita de max. 1000 mp ( sali de fitness, frizerie,coafor, cosmetica ,masaj , sauna)

 • ■  spatii pentru servicii de medicale in suprafata de max.600 mp : centru de medicina de familie; cabinete medicale individuale , azil de batrani, centru de asistenta pentru varstnici; laboratoare individuale de tehnica dentara, cabinete de medicina veterinara pentru animale mici )

 • ■  institutii private de invatamant prescolar si scolar primar ( scoala primara si/sau gimnaziala; after school, crese, gradinite, locuri de joaca acoperite)

 • ■  sedii de firma, birouri sediu al asociatiilor de proprietari, spatii de intrunire pentru comunitatea locala

 • ■  comert alimentar si nealimentar cu suprafete de max.300 mp construiti / unitate

 • ■  spatii pentru cultura (galerii de arta, ateliere de creatie studiouri fotografice biblioteca, mediateca, centru cultural;)

 • ■   spatii pentru birouri (cabinet de avocatura si asistenta juridica, cabinete individuale de contabilitate,consultanta , proiectare, design )

 • ■  spatii pentru servicii nepoluante manufacturiere (reparatii radio TV , IT, ateliere individuale de croitorie, rame si tablori, oglinzi, tamplarie ,reparatii incaltaminte, curatatorie haine)

Sv - spatii verzi publice

C - cai de comunicatie: strazi , parcaje si drumuri de deservire, plantatii de protectie/aliniament Infrastructura cailor de comunicatie va include si echipamentele tehnico - edilitare ce deservesc zona

Se vor respecta suprafetele minimale ale spatiilor de locuit in conformitate cu Anexa 1-Exigente minimale pentru locuinte, din Legea Locuintei nr. 114/1996 actualizata.

Art.4.2.UTILIZARI PERMISE CU CONDIȚII

Este permisa realizarea de spatii de utilitate publica de comert, servicii ( medicale, bancare,de invatamat, pt.cultura si alte activitati nepoluante) pe parcelele alocate pentru locuinte, cu conditia ca acestea sa aiba asigurate locurile de parcare pe parcele cf. legislatiei si acordul vecinilor direct afectati.

Este permisa construirea locuintelor colective pe subzona destinata serviciilor, cu conditia ca acestea sa fie amplasate la etajele superioare sa sa se asigure un numar de min.1,15 locuri de parcare / unitate locativa.

Modificarea reglementarilor prezentului regulament se poate face prin intocmirea unui Proiect urbanistic de Detaliu - pt modificari de amplasament , sau Proiect Urbanistic Zonal pt modificarea regimului maxim de inaltime, al utilizarii permise, a POT si CUT.

Art.4.3. INTERDICȚII TEMPORARE

Necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica (retele de apa, electricitate, gaz metan, canalizare si strazile de acces) impune instituirea unor interdictii temporare de construire pe terenul ce urmeaza a trece in domeniu public.

Art.4.4 UTILIZARI INTERZISE

Este interzisa amplasarea utilitatilor cu caracter de productie, unitati pentru prestari servicii poluante, depozite en gros,anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor, ferme agrozootehnice, depozite de deseuri, panouri mari publicitare pe spatiile verzi sau pe cladiri depozitare de materiale refolosibile si de substante chimice periculoase de tip Seveso.

Art.4.5 SERVITUTI

Se recomanda corelarea constructiilor de locuinte cu executarea lucrarilor publice edilitare si de drumuri.

Solutia propusa este prevazuta a se realiza etapizat, functie de ritmul popularii zonei, precum si de bugetul comunitatii proprietarilor de teren vizand posibilitatea de finantare a dotarilor de echipare tehnico-edilitara, caracteristice zonei de locuit conform planului de actiune.

 • 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC Art.5.1.

Autorizarea executarii constructiilor care prin natura si destinatia lor pot afecta vecinii (lucrari care pot afecta rezistenta si stabilitatea cladirilor) se poate face numai cu acordul notarial al acestora.

Se va respecta legislatia in vigoare privind autorizarea constructiilor.

 • 6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Art.6.1 ORIENTARE FATA DE PUNCTELE CARDINALE

Se va asigura pentru fiecare parcela posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv la nord. Se vor respecta prevederile OMS 119/2014.

Amplasarea constructiilor se va face astfel incat pentru toate incaperile de locuit sa se asigure durata minima de insorire 1h si30min/zi.

Art.6.2 AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE

Autorizarea executarii constructiilor cu functiunea de locuire este permisa cu respectare zonei rezervate prospectului stradal delimitat conform legii.

Art.6.3. AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT

Amplasarea fata de aliniament se va face cu retragere specificata pe plansa U 04 Reglementari urbanistice-zonificare.

Art.6.4. AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI.

 • a) In cazul in care cladirile de locuit sunt izolate, distanta acestora fata de proprietatile vecine va fi de minim 2,00 m pentru constructiile in regim de inaltime P ; P+1E si % H cornisa pentru constructiile care depasesc P+1E.

 • b)  In cazul in care cladirile de locuit sunt cuplate, distanta acestora fata de limitele laterale pe care nu le ating va fi de minim 3,0 m. In cazul caselor cuplate proiectarea se recomanda a fi corelata.

 • c)  In cazul in care cladirile de locuit sunt in regim insiruit, (atingind ambele laturi ale parcelei) acestea se pot construi cu conditia de a avea asigurat un acces auto pe parcela

 • d) Cladirile principale pentru locuinte se vor amplasa la minimum 10,0 m fata de limita posterioara a lotului.

 • e) Constructiile de garaje se recomanda sa faca corp comun cu locuinta

 • f)  Garajele din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora in conditiile respectarii prevederilor codului civil si pot avea un regim de inaltime maxim parter.

 • g) Este interzisa executarea pe loturile destinate construirii de locuințe ca: anexe gospodărești pentru creșterea animalelor, pentru depozitarea produselor agricole, unelte etc. cu exceptia dotarilor ca piscine, pergole sau a constructiilor mentionate la 5. 1.

 • h)  Proiectarea tuturor obiectivelor va fi obligatoriu corelata, incat sa rezulte un ansamblu unitar din punct de vedere arhitectonic, cat si al sistematizarii pe verticala.

 • i)   Nu se admit calcane spre vecini, decat constructii parter sau la garaje; in cazul caselor cuplate sau insiruite proiectarea se recomanda a fi corelata.

 • j)   Este interzisa executarea pe loturile destinate extinderii de locuinte a oricarui alt tip de constructie ca: anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor, pentru depozitarea produselor agricole etc., cu exceptia dotarilor ca: piscine, pergole sau a constructilor mentionate mai sus.

 • 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Art.7.1. ACCESE CAROSABILE

 • a) Autorizarea executiei constructiilor se va face numai in cazul asigurarii acceselor la drum public.

 • b) La dimensionarea strazilor noi, se va tine seama de legislatia in vigoare privind profilul stradal si de categoria strazii.

 • c) Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80m latime si 4,20m inaltime.

Art.7.2. ACCESE PIETONALE

 • a)  Autorizarea executiei constructiilor se va face numai in cazul asigurarii acceselor pietonale potrivit importantei destinatiei constructiilor

 • b)  La trotuare si spatii publice se vor prevedea rampe pentru persoanele cu dizabilitati

 • 8. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ECHIPARII TEHNICO-EDILITARE

Art.8.1. RACORDAREA LA RETELELE EDILITARE PROPUSE

 • a) Autorizarea executiei constructiilor se vor face doar in cazul existentei posibilitatilor de racordare la retelele de apa, canalizare si energie electrica.

 • c) Realizarea de solutii temporare de echipare in sistem individual, cu respectarea normelor sanitare si de protectie a mediului, nu se admit

Art.8.2. REALIZAREA DE RETELE EDILITARE

 • a) Realizarea de retele publice edilitare se va realiza de catre autoritatiile locale sau beneficiari total sau partial. Lucrarile de racordare si bransament in reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

Art.8.3. PROPRIETATE PUBLICA ASUPRA RETELELOR EDILITARE

 • a)  Retelele de alimentare cu energie electrica si telecomunicatii sunt proprietatea publica a localitatii sau in parteneriat cu firme private.

 • b)  Retelele de apa, canalizare, drumuri publice(strazi) - sunt proprietatea publica a comunitatii sau in parteneriat cu firme private.

Art.8.4. AMPLASAREA LUCRARILOR DE ECHIPARE A CLADIRILOR

 • a)  Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate.

 • b)  Orice amenajare realizata pe teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu fie un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale la canalele existente.

 • c)   Lucrarile de sistematizare pe verticala a terenului destinat construirii se vor realiza astfel incat apele pluviale sa nu aibe directia de scurgere spre terenurile vecine, ci numai spre santurile drumurilor publice, strazi sau canale de desecare.

 • 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII.

Art.9.1. PARCELAREA.

 • a) Proprietarii terenului supus parcelarii vor ceda fara despagubire si sarcini de orice natura, suprafetele necesare pentru deschideri de strazi, piete, alei sau parcuri .

 • b) Prin parcelare se asigura conditiile necesare obtinerii unor loturi construibile cu o suprafata minima de 150 mp si front minim de 8,0 m pentru constructii de locuinte individuale mici , insituite si de 250 mp si front minim de 12,0 m pentru constructii izolate sau cuplate precum si a unei suprafete de min 1000 mp pentru locuintele colective sau de servicii, in conformitate cu Regulamentul General de Urbanism

 • c) Adancimea loturilor va fi mai mare sau cel putin egala cu frontul acestora.

Art.9.2. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

Regimul de inaltime maxim, general impus, este de :

P+1E+M pentru subzona SzLi - locuinte individuale maxim 2 unitati locative cu H max. la cornisa : 8 m , Hmax =12 m D+P+2E pentru subzona SzLc - locuinte colective mici cu H max. la cornisa : 12m, H max=16 m

D+P+2E pentru pentru subzona SzS- servicii cu H max. la cornisa : 12m, H max=16m

Art.9.3. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTILOR

 • a) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu contravine funcțiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei.

 • b) Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura nespecifice zonei.

 • c) Culorile determinante pentru fatadele constructiilor vor fi alb, ocru, nature, in general culori armonizate. Se va respecta Regulamentul privind identitatea cromatica a cladirilor din Municipiul Timisoara

 • d) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin aspect architectural-comformare si amplasarea golurilor, materiale utilizate, invelitoare, palete cromatica, volumetrie si aspect exterior depreciaza valoarea peisajului, este interzisa.

Art.9.4. Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), coeficientul de utilizare a terenului(C.U.T.).

SzLi- locuințe individuale maxim 2 unitati locative P+1E+ M ,

POT max. = 35%

CUT max. 0.9

SzLc - locuinte colective mici (max. 1 unitate locativa/ 100 mp de teren) D+P+2E

POT max. = 40%

CUT max. 1,2

SzS- servicii D+P+2E

POT max. = 40%

CUT max. 1,2

 • 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI ,PARCAJE, ÎMPREJMUIRI

Art.10.1. PARCAJE, GARAJE

 • a)  La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafetele necesare parcarii si gararii caracteristice fiecarei functiuni :

SzLi- subzona locuinte individuale maxim 2 unitati locative

Se vor asigura 1,15 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa dar nu mai putin de doua locuri pe fiecare parcela.

SzLc - subzona locuinte colective mici (max. 1 unitate locativa/ 100 mp de teren)

Se vor asigura 1,15 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa, in parcaje ce vor vi folosite in comun (coproprietate) de 3 parcele invecinate

SzS - subzona servicii

Se vor asigura numarul de parcaje conform legislatiei in vigoare pentru fiecare functiune, iar pentru de locuire vor asigura 1,15 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa, cu parcaje in vecinatate pe parcela coproprietate.

 • b)  Stationarea vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie asigurate in afara spatiilor publice .

 • c)  Amplasare parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avand in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 • d)   Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa se asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

 • e)  Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari la nivelul trotuarului avand denivelarii care ar putea provoca accidente pietonilor

 • f)   Pentru garaje cu cota pardoselii sub cota terenului, partea de acces va incepe dupa limita de proprietate.

 • g)  Pentru construirea de locuinte individuale sunt necesare cel putin doua locuri de stationare in interiorul parcelei, fiind asigurat cel putin un loc de garaj.

 • h)  De regula, lucrarile rutiere vor fi insotite si de lucrarile de plantare. Plantatiile rutiere fac parte integranta din ansamblul lucrarilor de drumuri, permitand integrarea drumului in peisajul pe care il traverseaza asigurand reducerea noxelor si a poluarii sonore.

Art.10.2. SPATII VERZI

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de 5% din total suprafata studiata ocupata de spatii verzi publice si inca a minim 20% spatii verzi amenajate pe fiecare parcela

Spatiile verzi de incinta aferente locuirii colective mici si serviciilor se vor incrie in CF ca si spatii verzi.

In vecinatatea cu drumurile propuse se impune realizarea unui spatiu verde tampon, cu caracter de spatii verzi de protectie.

 • a) Este obligatorie amenajarea si plantarea spatiilor verzi aferente circulatiilor carosabile si a dotarilor edilitare comune.

 • b) Se prevede plantarea obligatorie a cel putin un arbore la o suprafata de 150 mp de parcela constituibila pentru fiecare casa. Arborii se vor planta la min. 2 m de parcela vecina.

 • c) Spatiul verde pe fiecare parcela nu va fi mai mic de 20 % din suprafata lotului.

 • d) Se interzice folosirea spatiilor verzi ca locuri de depozitare a gunoaielor. Acestea se vor depozita in spatii special prevazute pentru fiecare lot.

 • e) Se va realiza o zona verde plantata, cu rol de protectie, de min. 5 m latime intre zona de locuinte colective si zona aferenta parcarii .

Art.10.3. ÎMPREJMUIRI

 • a) Proprietatile de pe cuprinsul intravilanului pot fi imprejmuite, potrivit prezentului Regulament, chiar daca nu sunt construite , mai putin subzona pentru locuinte colective mici si subzona pentru servicii unde se recomanda a nu se realiza cel mult delimitari cu gard viu.

 • b) Spre frontul stradal si la limitele de vecinatate, pana la frontul casei in interior, se vor realiza imprejmuiri transparente, din grilaje metalice cu inaltimea maxima de 2.00 m, cu soclu de maxim 60 cm. Acestea pot fi dublate sau realizate cu gard viu.

 • c) De la constructie pana in spatele lotului se pot realiza imprejmuiri opace cu inaltimea maxima de 2,0 m.

 • III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

 • 1. TIPURI DE ZONE FUNCȚIONALE

Zona studiata se incadreaza in prezent ca zona functionala in categoria terenurilor cu destinatie agricola propuse spre urbanizare.

In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii lucrarilor se face pe baza analizei raportului intre constructia propusa si structura functionala a zonei in cadrul documentatiilor de urbanism.

Pentru integrarea in zona a constructiilor noi se va tine seama de Normele de Igiena aprobate cu ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014.

Terenul studiat cuprinde o zone functionale majore si anume:

zona rezidențiala cu functiuni complementare zonei de locuit ( comert, servicii, activitati nepoluante )

 • 2. FUNCȚIUNEA DOMINANTA A ZONEI

Functiunea propusa pentru zona studiata este LOCUIREA cu functiuni complementare si dotarile aferente zonei de locuit .

 • 3. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE IN ZONA

In afara functiunii de locuire, dezvoltarea propusa cuprinde si subzona de servicii .

 • -   spatii comerciale (alimentare si nealimentare) spatii pentru servicii, spatii medicale, pentru invatamint , pentru cultura si sport ;

 • -   spatii verzi, plantatii de protectie;

 • -    circulatii;

 • -   echipamente tehnico - edilitare

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR FUNCTIONALE

La nivelul unitatilor functionale se definesc:

L - ZONA rezidențiala cu următoarele subzone :

SzLi- subzona de locuinte individuale maxim 2 unitati locative P+1E+ M , POT = 35% CUT 0.9

SzLc - subzona de locuinte colective mici ( max. 1 unitate locativa / 100 mp teren) D+P+2E , POT = 40% CUT 1.2

SzS- subzona de servicii, D+P+2E , POT = 40% CUT 1.2

C - CAI DE COMUNICATIE

ZV - ZONA VERDE

TE - ZONA ECHIPARE EDILITARA

 • V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Zona studiata se incadreaza in prezent ca zona functionala in categoria terenurilor cu destinatie agricola propuse spre urbanizare.

In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii lucrarilor se face pe baza analizei raportului intre constructia propusa si structura functionala a zonei in cadrul documentatiilor de urbanism.

Pentru integrarea in zona a constructiilor noi se va tine seama de Normele de Igiena aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014.

Zona studiata a fost inclusa intr-o unitate teritoriala de referinta cu functiunea dominanta de locuire pentru care se aplica regulile prezentului Regulament

Întocmit,

Arh. CARMEN NICORICI-CALANCE

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

TECTONICS house srl.


www.tectonics.ro E-mall: art@tectonlcs.ro

RO-300576 Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, se.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

   Denumirea lucrării

   : PLAN URBANISTIC ZONAL

   “ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SI LOCUINȚE COLECTIVE MICI SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”

   INTRAVILAN TIMISOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

   CF 428720, Nr.cadastral 428720 ( nr. cadastral vechi A1554/1/4)

   Nr. proiect

   :278/2016

   Inițiatori

   : SENCU ADRIANA COSMINA si IFTIMICIUC-SENCU DACIANA

   Elaborator (Proiectant) Data elaborării

   : TECTONICS HOUSE S.R.L

   : 06.2019

   Faza de proiectare

   : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

  • 1.2 OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta documentație are ca obiect realizarea pe terenul situat în intravilanul localitatii Timișoara, in partea sud-est a municipiului, a studiului urbanistic in vederea dezvoltării unei zone pentru construcții de locuințe si funcțiuni complementare locuirii.

Obiectivele principale propuse pentru aceasta lucrare sunt:

 • • schimbarea destinatiei terenului din folosinta actuala: agricol in intravilan in teren pentru constructii, zone verzi si teren pentru drum, in intravilan

 • • asigurarea accesului la viitoarea investitie, în contextul zonei si a legaturilor acestora cu celelalte zone functionale deja aprobate în vecinatate;

 • • extinderea infrastructurii tehnico - edilitare în vederea realizarii constructiilor.

Obiectul P.U.Z.-ului consta în analiza, evaluarea si reanalizarea problemelor functionale, tehnice si estetice din zona, tinându-se cont de recomandarile PUG Timisoara aprobat , a Planul de Amenajare a Teritoriului si de noua strategie de dezvoltare urbana a administratiei locale analizata in propunerile noului PUG Timisoara , in lucru.

Aceasta documentatie stabileste conditiile strict necesare dezvoltarii urbanistice a zonei, aceste prevederi realizandu-se etapizat in functie de investitor -beneficiar, dar inscrise coordonat in prevederile de P.U.Z.

Suportul topografic, intocmit de Eficient SA , este in sistem STEREO 70 iar planul de situatie are viza OCPI Timis.

 • 1.3 . SURSE DE DOCUMENTARE

Documentatia este intocmita in conformitate cu :

 • -Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri realizarea locuintelor cu modificarile ulterioare .

 • -H.G.R. 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificarile ulterioare -G.N.009-2000-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 175/N/16.08.2000 si cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000.

 • -PUG Timisoara aprobat si prevederile propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timioara", aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013;

-studii urbanistice intocmite anterior prezentei documentatii, in vecinatate.

-Legea 350/2001 actualizata, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

-Ordin 233/2016 de aprobare a normelor de aplicare a legii 350/2001

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII.

  2.1. EVOLUTIA ZONEI

  Zona a devenit atractiva din punct de vedere imobiliar, odata cu dezvoltarea unor obiective economice importante in vecinatate si a dezvoltarii infrastructurii edilitare a municipiului Timișoara.

Aceasta evolutie a avut loc treptat, începând cu anul 2000.

 • 2.2. ÎNCADRAREA ÎN ZONA

 • • POZIȚIA ZONEI FATA DE INTRAVILANUL LOCALITATII

Terenul studiat se afla in intravilanul localitatii Timișoara in zona sud-estica.

 • • RELATIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii în domeniul edilitar, servirea cu instituții de interes general, etc.;

Terenul studiat are o suprafata de 49723 mp si este situat în partea de sud-est a localitatii Timisoara la circa 300 m de la Calea Buziasului si aproximativ 100 m nord de strada Olarilor.

Terenul este accesibil dinspre strada Siemens.

Terenul se învecineaza cu:

 • - la nord : De 1549/6

 • - la est: teren agricol proprietate privata A1554/1/5

 • - la sud: De 1553

 • - la vest: teren proprietate privata CC 1554/1/3/a, servicii si spatii de depozitare

Zona studiata este accesibila de pe drumurile de exploatare aflate in zona aflate la nordul si sudul parcelei. Conform reglementarilor aprobate pentru noile zone cu caracter rezidential, se impune rezervarea unui procent de min 5% din totalul suprafetelor pentru dotari de interes general - zone de servicii complementare zonelor de locuit. Aceste zone de dotari vor fi concentrate spre drumurile principale si intersectiile majore.

Nr. crt.

Proprietari

Nr. CF

Nr. cadastral

Suprafata totala din CF

1.

SENCU ADRIANA COSMINA IFTIMICIUC-SENCU DACIANA

428720

428720

A1554/1/4

49723 mp

Din concluziile generale ale Planului Urbanistic General mentionam:

 • - pozitia terenului îi confera o pozitie importanta în cadrul retelei de localitati din judet;

 • - conform PUG aprobat al Municipiului Timisoara terenul intravilan studiat este cuprins in zona industriala propusa cu interdictie de construire pana la elaborarea PUZ/PUD

 • - pentru realizarea investitiei se are în vedere schimbarea destinatiei terenului agricol din teren pentru constructii de locuinte si functiuni complementare

 • - solutiile propuse pentru rezolvarea circulatiilor în zona, tin cont de concluziile documentatiilor întocmite si de avizele in zona, dar si de trama majora propusa prin P.U.Z.-urile aprobate in zona si prin Planul de Amenajare a Teritoriului aprobat si prevederile propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timioara", aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013;

 • - echiparea edilitara se propune a se realiza prin extinderea de retele apa - canal de la sistemul centralizat al localitatii Timisoara, lucrari care vor fi corelate cu alte PUZ-uri din zona.

Zona studiata în cadrul Planului Urbanistic Zonal, are urmatoarele caracteristici dominante:

 • - situarea terenului într-o zona destinata prin propunerile de reglementare a noului PUG Timisoara, ca fiind o zona destinata locuirii si extinderii serviciilor;

 • - situarea terenului în cadrul unui vast teren arabil adiacent unei zone de servici cu sediu de firma construit, la est si zona de locuire la sud

Zona ce urmeaza a fi reglementata în P.U.Z. are o suprafata de 49723 mp si este teren agricol intravilan .

Terenul este liber de constructii în prezent.

Tipul de proprietate asupra terenului ce include zona studiata este cel de proprietate privata.

Proprietarii terenului sunt:

 • • SENCU ADRIANA COSMINA

 • • IFTIMICIUC-SENCU DACIANA

Fara sarcini

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 1. ASPECTE GENERALE

Pe amplasamentul precizat mai sus, definit prin CF 428720 și nr. cad. A1554/1/4, beneficiarii doresc sa dezvolte o zona rezidențiala, de locuințe individuale si locuințe colective mici, cu regim de inaltime, de pâna la D+P+2E si funcțiuni complementare locuirii .

Terenul este plan si are stabilitatea generala asigurata.

Amplasamentul este liber de constructii.

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se înscrie, conform normativului P 100-1/2006, în zona cu hazard seismic, pentru care se vor considera ag = 0,20g și Tc = 0,7 sec. Conform STAS-ului 6054-77, adâncimea maxima de înghet, aferenta amplasamentului, este de 60.70 cm.

Geomorfologic, amplasamentul se afla în zona de Vest a tarii.

Geologic, pe adâncimea pe care intereseaza în cazul de fata, zona se caracterizeaza prin depozite aluvionare cuaternare recente (halocen superior), reprezentata prin pamânturi argiloase în care apar intercalatii de nisipuri si prafuri.

Datele climatice ce pot fi luate în considerare cu caracter informativ, luate din Atlasul climatologic al României, din care se mentioneaza cele mai importante pentru amplasamentul în cauza, sunt : Temperatura aerului : minim absoluta : -29,3 0C ;

maxim absoluta: +40 0C ;

media lunara maxima :+(21...22)0C ;

media lunara minima - (1...2)0C.

Precipitații :

media lunara maxima : 70.80 mm ;

cantitatea maxima: 100 mm/24 ore ;

media anuala: 600.700 mm.

Vânt, directi predominante :

Nord-Sud : 16% ;

Est-Vest :13 %.

Categoria geotehnica : 1 (risc geotehnic redus).

Metoda de cercetare aleasa este cea prin foraje sau sondaje deschise în pământuri, STAS 1242-76.

Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice concrete ale terenului de fundare, pe amplasament, s-au realizat un foraj geotehnic F1, pâna la adâncimea de 6,00 m.

Din forajul executat s-au prelevat probe tulburate de pamânt în vederea determinarii în laborator a caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare.

Stratificatia geotehnica, pusa în evidenta de forajul efectuat, este urmatoarea:

 • - 0,00.0,30 m, strat vegetal;

 • - 0,30... 2,70 m, praf argilos, gri maroniu, plastic consistent;

 • - 2,70.6,00 m, praf nisipos, gri albicios, plastic consistent.

Din probele de pamânt prelevate, precum si pe baza prelucrarii penetrarii dinamice usoare cu con, s-au determinat caracteristicele geotehnice si mecanice ale terenului folosite pentru calculele de rezistenta, dupa cum urmeaza:

 • - greutatea volumică: y = 18,8 KN/m3;

 • - limitele de plasticitate: W L=31, WP=14, IP= 17;

 • - porozitatea: n = 45 %;

 • - indicele porilor: e = 0,7 ;

 • - modulul de deformație edometric: M2-3 = 78 daN/cm2;

 • - unghiul de frecare: 0 =20,70 ;

 • - coeziunea: c = 0,15 daN/cm2.

Apa subterana a fost interceptată la adâncimea de 3,70 m.

In baza celor de mai sus afirmate precum si din datele tehnice inserate în fișa stratigrafica, se pot trage urmatoarele concluzii si recomandari:

 • - terenul bun de fundare este constituit din stratul de praf argilos, gri maroniu, plastic consistent;

 • - se propune o cota minima de fundare la 80 cm adâncime, sistemul de fundare adoptat putand fi cel de fundatii continue sub pereti sau izolate sub stalpi;

 • - pentru o adâncime de fundare de 2,00 m si o latime a talpii de 1,0 m, la încarcari din gruparea fundamentala de calcul, se considera o presiune conventionala de calcul pconv. barat.= 230 kPa, pentru alte adâncimi de fundare si latmi ale talpii se vor aplica corectiile necesare precizate de STAS-ul 3300/2-85, considerând K1= 0,05 și K2 = 1,5 si se estimeaza ppl=260 kPa, pcr=280 kPa ;

 • - cota de fundare propusa respecta conditia de adâncime maxima de înghet, pentru acest amplasament, definita de STAS-ul 6054-77 ca fiind de 70 cm;

 • - nivelul apelor freatice a fost interceptat la adâncimea de 3,70 m, dar un nivel maxim se poate estima a fi la 1,80 m adâncime, iar un nivel mediu la 2,00 m, valori mai exacte pot fi obtinute doar pe baza unor investigatii de lunga durata;

 • - clasa de expunere, conform NE 012/1-2007: XC2+XF1;

 • - clasa de cloruri conținute 0,20;

 • - seismic, amplasamentul se încadreaza în zona de hazard seismic pentru care se considera ag = 0,16g și Tc =0,7 sec.

 • - studiu serveste doar pentru obținerea de informatii geotehnice generale, pentru proiectare sunt necesare studii geotehnice detailate la fiecare construcție în parte;

 • - nu sunt necesare sprijiniri ale gropilor de fundare si nici epuismente pâna la 1,50 m adâncime;

 • - la executia acestor tipuri de lucrari se vor respecta normele de protectie a muncii, în vigoare, prin grija beneficiarului si a constructorului.

 • 2.4. CIRCULATIA

Parcela care face obiectul studiului, in situatia actuala are accesul asigurat pe dinspre De 1549/6 la nord si DE 1533 la sud, ambele drumuri de exploatare accesibile dinspre Calea Buziasului de pe strazile si drumurile existente in teritoriu: strada Siemens, strada Olarilor respectiv strada Cheveresului.

2.5.OCUPAREA TERENURILOR

Amplasamentul totalizeaza o suprafata de 49723 mp inscrisa in CF Timisoara.

Folosinta actuala a parcelei studiate -teren arabil in intravilan Timisoara

Zona nu prezinta riscuri naturale.

Principalele disfunctionalitati semnalate sunt urmatoarele:

 • - accesul la amplasament se face pe drumuri nemodernizate.

 • - lipsesc dotarile edilitare pe teren: alimentare cu apa, canalizare, telefonie.

 • - vecinatatea cu zona pentru productie, comert si servicii Calea Buziasului.

 • 2.6. ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTĂ

Cai de comunicatie

Analiza situatiei existente a relevat urmatoarele disfunctionalitati ale circulatiei rutiere:

 • - zona studiata este caracterizata de existenta terenurilor ce au avut pâna în prezent caracter arabil, accesul facându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

Alimentare cu apa și canalizare - situatia existenta

Documentatia de fata prezintă solutii posibile de asigurare cu utilitati - apa - canal, solutii care vor fi reluate la faza de proiect tehnic.

Alimentarea cu gaze naturale

Conform aviz favorabil al Delgaz Grid SA- SUCURSALA TIMISOARA, nu detine retele de gaze pe terenul studiat.

Alimentarea cu energie electrica

Conform aviz favorabil eliberat de S.C. Enel Distributie BANAT” S.A , amplasamentul nu este afectat de instalatii electrice de distributie si furnizare energie electrica.

Telefonizare

Conform aviz tehnic favorabil fara conditii, eliberat de TELEKOM SA, amplasamentul nu este traversat de instalații de telecomunicații.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Zona studiata este cuprinsa in circuit agricol. Zona nu prezinta riscuri naturale. Conditiile de autorizare a executarii constructiilor in aceasta zona vor avea in vedere pastrarea calitatii mediului natural si a echilibrului ecologic avand in vedere caracterul nou al zonei .

 • 2.8. OPTIUNI ale populației

Zona a fost luata in studiu la comanda proprietarilor ce doresc dezvoltarea unei zone de locuit si spatii de complementare ale zonei de locuit.

Prin AVIZUL DE OPORTUNITATE - eliberat de Primaria Municipiului in Timisoara se recomanda elaborarea Planului Urbanistic Zonal cu respectarea prevederilor propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timioara", aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013;

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

  • 3.1. PREVEDERI ALE P.U.G Timisoara

Solutia urbanistica in cadrul studiului se coreleaza cu prevederile propunerilor PLANULUI URBANISTIC GENERAL Timisoara, in curs de elaborare- Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timisoara , aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013, cat si cu P.U.Z.-urile elaborate sau in curs de elaborare din vecinatate, integrand zona cat mai coerent in viitoarea dezvoltare urbanistica .

Propunerile s-au concentrat asupra :

 • - CIRCULATIEI MAJORE DIN TERITORIU

 • - ZONIFICAREA FUNCTIONALA

 • - ECHIPAREA EDILITARA

Propunerile de urbanism pentru parcela studiata se incadreaza in prevederile noului P.U.G. Timișoara in elaborare, Etapa a 3-a, aprobat prin H.C.L. nr.428/30.07.2013.

Zonificarea functionala are in vedere pozitia in teritoriu, functiunea propusa fiind: zona de locuințe individuale si locuințe colective mici cu funcțiuni complementare zonei de locuire .

Propunerile continute în Planul Urbanistic Zonal modifica prevederile P.U.G. Timisoara in vigoare in care functiunea in zona studiata este de :

“zona industriala propusa cu interdicție de construire pana la elaborare PUZ/PUD”.

 • 3.2. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata este amplasata în cadrul unui teren arabil, situat în intravilanul municipiului Timisoara.

Tinând cont de Regulamentul Local de Urbanism aprobat pentru intravilanul Municipiului Timisoara, ideea valorificarii cadrului natural trebuie privita prin prisma asigurarii unor suprafete verzi de minimum 20% pe fiecare parcela in parte.

Parcelele pentru spatiile verzi propuse se vor intabula in CF ca si spatii verzi.

Solutia aleasa pentru zona de servicii si dotari ale zonei de locuit, a avut în vedere prevederile normativelor în vigoare cu privire la forma, dimensiunile terenului, orientarea fata de punctele cardinale, astfel încât si permita o buna însorire a fatadelor, tinând cont de functiunea propusa.

 • 3.3. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Solutiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zona tin cont atât de parcelările si P.U.Z.-urile deja aprobate în zona, precum si de concluziile documentatiilor întocmite si de avizele obtinute, dar si de trama majora propusa prin Planurile urbanistice aprobate anterior,

Strazile vor fi executate din îmbracaminti moderne. Stratificatie drumurilor propuse va fi alcatuit dintr-o fundatie din balast si piatra sparta si o îmbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice. Apele meteorice de suprafata vor fi colectate in rigole.

La realizarea parcelelor de colt, s-a tinut cont de raza de racordare între strazi.

Prospectele stradale proiectate sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor în localitati (Ord. M.T. nr. 50/1998).

 • 3.4. SISTEMATIZAREA PE VERTICALA

Avand in vedere natura terenului zonei studiate, se impun lucrari de sistematizare pe verticala pentru realizarea platformelor caselor de locuit si a platformelor drumurilor, in vederea asigurarii pantelor necesare scurgerii si colectarii apelor meteorice la reteaua de ape pluviale stradale si mai departe la emisar.

 • 3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA - REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Interventiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru:

 • - generarea (din punct de vedere functional ) a unei zone de locuinte si functiuni complementare si dotari ale zonei de locuit.

 • - asigurarea accesului în zona studiata

 • - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu energie electrica, gaz metan, apa si a canalizarii pentru viitoarea dezvoltare.

Stabilirea acestor propuneri s-a facut în concordanta cu prevederile strategiei de dezvoltare cuprinse in noul P.U.G. Timisoara si corelat cu celelalte interventii din zona.

Confortul ridicat de functionare impune:

 • - realizarea si modernizarea acceselor rutiere majore la zona studiata

 • - realizarea drumurilor interioare cu asigurarea accesului la fiecare lot

 • - echiparea edilitara completa

Au rezultat un numar total de 48 loturi.

Prin propunerile de urbanism parcelele studiate s-au zonificat dupa cum urmeaza :

 • • loturi destinate constructiei de locuinte individuale: nr.1-12; 14-19 ;

 • • loturi destinate constructiei de locuinte colective mici: nr.21-23 ;29-34,39-41 ;

 • • loturi destinate constructiei de servicii si locuinte colective: nr. 42-47

 • • lot destinat spatiilor verzi : nr. 13, 24, 25, 28, 35, 38

 • • loturi destinate circulatiilor: nr. 48

  Parcela nr.

  Suprafața (mp)

  Destinație teren

  POT maxim(%)

  CUT maxim

  Regim maxim de inalțime

  1.

  582

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  2.

  500

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+ M

  3.

  500

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+ M

  4.

  500

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+ M

  5.

  649

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  6.

  545

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  7.

  530

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  8.

  500

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  9.

  500

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  10.

  500

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  11.

  500

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  12

  562

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  13.

  1137

  Spațiu verde

  -

  -

  -

  14.

  525

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  15.

  511

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  16.

  511

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  17.

  511

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  18.

  511

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  19.

  533

  Locuințe individuale

  35

  0.9

  P+1E+M

  20.

  11345

  Teren pențru drum

  -

  -

  -

  21.

  1739

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  22.

  1275

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  23.

  1274

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  24.

  344

  Spațiu verde

  -

  -

  -

  25.

  256

  Spațiu verde

  -

  -

  -

  26.

  775

  Teren pențru parcare aferența locuințe lor colecțive mici parcelele 21,22,23

  -

  -

  -

  27.

  796

  Teren pențru parcare aferența locuințe lor colecțive mici parcelele 29,30,31

  -

  -

  -

  28.

  250

  Spațiu verde

  -

  -

  -

  29.

  1290

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  30.

  1290

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  31.

  1289

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  32.

  1289

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  33.

  1290

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  34.

  1290

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  35.

  250

  Spațiu verde

  -

  -

  -

  36.

  795

  Teren pențru parcare aferența locuințe lor colecțive mici parcelele 32,33,34

  -

  -

  -

  37.

  795

  Teren pențru parcare aferența locuințe lor colecțive mici parcelele 39,40,41

  -

  -

  -

  38.

  250

  Spațiu verde

  -

  -

  -

  39.

  1290

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  40.

  1290

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  41.

  1289

  Locuințe colecțive mici

  40

  1.2

  D+P+2E

  42.

  1233

  Servicii

  40

  1.2

  D+P+2E

  43.

  1237

  Servicii

  40

  1.2

  D+P+2E

  44.

  1213

  Servicii

  40

  1.2

  D+P+2E

  45.

  1203

  Servicii si locuire colecțiva

  40

  1.2

  D+P+2E

  46.

  1237

  Servicii

  40

  1.2

  D+P+2E

  47.

  1242

  Servicii

  40

  1.2

  D+P+2E

TABEL 2. BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TOTALA A ZONEI STUDIATE

EXISTENT

PROPUS

%

49723 mp

49723 mp

100,00

TEREN AGRICOL

49723

-

100.00

SUBZONA LOCUINTE INDIVIDUALE max. P+1E+M cu max. 2 unitati locative pe parcela

9470

19.05

SUBZONA DE LOCUINTE COLECTIVE max. D+P+2E cu max. 1 unitate locativa/100 mp de teren

19056

38.32

SUBZONA SERVICII max. D+P+2E

7365

14.81

CIRCULATII

11345

22.82

Zone verzi publice

2487

5.00

Pe parcele se vor asigura spatii verzi in incinta inscrise in CF ca si spatii verzi in suprafața de 7739 mp ce reprezintă 15,56 % din suprafața terenului studiat.

Construcțiile cuprinse in aceasta zona vor fi prevazute cu accese carosabile, parcaje, spatii verzi conform destinatiei si capacitatii acestora avand in vedere H.G. 525/1996 de aprobare a Regulamentului - general de urbanism-anexele 1-6, precum si Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal intocmit.

Regimul de inaltime va fi :    D+P+2E pentru subzona servicii

D+P+2E pentru zona de locuinte colective mici

P+1E+M pentru zona de locuinte individuale

SUBZONA de locuinte individuale maxim 2 unitati locative - cuprinde loturile 1+12; 14+19 fiecare lot are asigurat acesul auto, garajul si un loc de stationare in interiorul lotului.

Regimul de inaltime al cladirilor de locuit va fi P+1E+ M.

Pentru zona de locuire se prevede un procent de ocupare a terenului : POT maxim de 35 %.

Coeficientul de utilizare a terenului CUT este de maxim 0.9

Parcarea autovehiculelor in zona de locuit se va face obligatoriu in fiecare lot ( min.2 locuri) Zona verde min. 20% pe parcela.

SUBZONA subzona locuinte colective mici (max. 1 unitate locativa / 100 mp teren) cu prinde loturile

21+23 ;29+34,39+41 : fiecare lot are asigurat acesul auto, garajul si un loc de stationare in interiorul lotului ca si in coproprietate pe parcela destinata parcarii.

Regimul de inaltime al cladirilor de locuit va fi D+P+2E.

Pentru zona de locuire colectiva ( 1 unitate locativa/100 mp teren) se se prevede un procent de ocupare a terenului : POT maxim de 40%.

Coeficientul de utilizare a terenului CUT este de maxim 1.2

Parcarea autovehiculelor in zona de locuit se va face obligatoriu in fiecare lot 1,15 locuri de parcare / unitate locativa Zona verde min. 20% pe parcela.

SUBZONA de servicii -cuprinde loturile 42+47

Regimul de inaltime al cladirilor va fi D+P+2E.

Pentru zona de servicii se prevede un procent de ocupare a terenului POTmax. de 40 %.

Coeficientul de utilizare a terenului CUT este de maxim 1.2

Parcarea autovehiculelor in zona de locuit se va face obligatoriu in fiecare lot 1,15 locuri de parcare / unitate locativa respectiv respectarea nr. de pacaje impus de legislatia in vigoare conform functiunii Zona verde min. 20% pe parcela.

Propunerile de urbanism s-au facut avand in vedere disfunctionalitatile evidentiate, particularitatile terenului, posibilitatea de asigurare a utilitatiilor in zona, urmarind integrarea in prevederile de dezvoltare generala a intregii zone, respectiv a teritoriului localitatii Timisoara.

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Lucrări edilitare se vor realiza pe terenurile aflate in domeniul public al UAT Timisoara , conform planuloui de actiune.

În apropierea zonei există următoarele retele:

 • - retea de apa De.125 mm pe str.Siemens;

 • - retele de canalizare pe str.Olarilor D=300 mm;

 • - canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol și parțial apele de ploaie, HCn 1539 la limita parcelei studiate.

 • a. 1. Alimentare cu apă

Suprafața totală a zonei studiate este de 49.723 m2; zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de zonă de locuinte individuale si locuinte mici si functiuni complementare ce va fi introdusă în intravilanul municipiului Timișoara.

Sursa de apa pentru asigurarea apei potabile și de incendiu pentru constructiile propuse va fi rețeaua de alimentare cu apa in sistem centralizat a municipiului Timișoara, rețea administrata de s.c. AQUATIM s.a.

Reteaua de apa propusa in PUZ se va lega la reteaua de alimentare cu apa existentă pe strada Siemens, PE-HD De.125 mm si va asigura necesarul de apa potabila, cat si necesarul de apa pentru stingerea unui eventual incendiu.

Reteaua de alimentare cu apa propusa se va realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 10, De.125 mm, L= 900 m si se va amplasa in zona verde pe toate strazile proiectate in PUZ, astfel incat sa se poată bransa fiecare parcela. Conducta se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. Reteaua de apa se va echipa cu cămine de vane și hidranti de incendiu supraterani.

Pe bransamentul de apa, la intrarea in fiecare incinta studiata, la cca 1m fata de limita de proprietate, se amplaseaza un camin de apometru.

Debitele totale de apa sunt :

Q S ZI MED   = 44,23 mc/zi = 0,51 l/s

Q s zi max   = 57,49 mc/zi = 0,66 l/s

Q S ORAR MAX = 4,79 mc/h = 1,33 l/s

 • b. Canalizarea menajeră

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timișoara. (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a.)

Canalizarea propusa in PUZ se va racorda la canalizarea existentă de pe str. Olarilor D=300 mm, apele uzate urmand sa ajunga in final la statia de epurare a municipiului Timisoara. Canalizarea menajera propusa în zona PUZ se va realiza din tuburi din PVC-KG cu diametrul D=250 mm, L=1100 m si se amplaseaza pe strazile nou-create in axul acestora. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea generala a zonei va functiona gravitational.

Debitele menajere evacuate sunt:

Q u zi med = 44,23 mc/zi = 0,51

Q u zi max = 57,49 mc/zi = 0,66

Q U orar MAX = 4,79 mc/h = 1,33

Canalizarea pluviala

Apele de ploaie din zona studiata sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata D=315 mm, L=800 m, trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (ambele propuse spre amplasare in zona verde).

Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi pompata printr-o conducta de refulare (L~1.050 m) in canalul de desecare Hcn 1516, printr-o gura de descarcare, la intervale regulate, dupa momentul ploii. Traseul conductei de refulare spre Hcn 1516 merge de-a lungul De 1543/6 si apoi De 1520/1/19, pana la intersectia intre Hcn 1516 cu Hcn 1539, unde descarca apele de ploaie in Hcn 1516 (aflat in administrarea ANIF).

Debitul de ape pluviale este: Q PL = 69,64 l/s

Volumul bazinului de retentie este de 56 mc

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual = 6.267 mc/an

BREVIAR DE CALCUL

ALIMENTARE CU APĂ

Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1/2006 “Alimentari cu apă. Determinarea cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane și rurale”. Calculul necesarului de apă și dimensionarea lucrărilor s-a făcut pentru etapa finală si se preconizeaza ca zona se va amenaja între anii 2016 - 2017.

Suprafata totală a zonei studiate este de 49.723 mp. Numărul total estimat de locuitori va fi de 270.

 • 1 .NECESARUL DE APĂ

Debitele specifice avute în vedere pentru dimensionarea surselor sunt:

 • - 120 l/om,zi pentru locuitori ;

 • - 50 l/om,zi pentru angajati - muncitori;

 • - 0,20 l/mp,zi pentru spalare/igienizare suprafete.

 • - locuitori: - 250 persoane x 120 l/om,zi = 30.000 l/zi : 1.000           = 30,00

 • - angajati: - 20 persoane x 50 l/om,zi = 1.000 l/zi : 1.000              = 1,00

 • - suprafete spalare: 36.000 mp/zi x 0,2 l/mp,zi = 7.200 l/zi : 1.000     = 7,20

N = 30,00+1,00+7,20 = 38,20 mc/zi

 • 2.DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL

Q S ZI MED — debitul zilnic mediu ( mc/zi )

QS ZI MED = k p x k s x N

unde :

Kp =1,007 - coeficient ce ține seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune și rețelele de distribuție, conform S.R. 1343/1-2006

Ks =1,15 - coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform

S.R. 1343/1-2006

Q S ZI MED = 1,007 x 1,15 x 38,20 = 44,23 mc/zi = 0,51 l/s

Q S ZI MAX — debitul zilnic maxim ( mc/zi )

Q S ZI MAX = k zi x Q s ZI MED

unde :

K ZI =1,30 - coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1-2006, tabel 1-zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

Q s ZI MAX = 1,30 x 44,23 = 57,49 mc/zi = 0,66 l/s

Q S ORAR MAX — debitul orar maxim ( mc/h )

Q S ORAR MAX = k o x Q S ZI MAX / 24

unde :

K O = 2,0 - coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-2006, tabel 2.

Qs orar max = 2,0 x 57,49 / 24 = 4,79 mc/h = 1,33 l/s

Debitele necesare sunt:

Q S ZI med = 44,23 mc/zi = 0,51 l/s

Q S ZI MAX = 57,49 mc/zi = 0,66 l/s

Q S ORAR MAX = 4,79 mc/h = 1,33 l/s

CANALIZARE MENAJERA

Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un numar de 270 persoane. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat.

Debitele evacuate sunt:

Q u ZI med = 44,23 mc/zi = 0,51 l/s

Q u ZI max = 57,49 mc/zi = 0,66 l/s

Q U ORAR MAX = 4,79 mc/h = 1,33 l/s

CANALIZARE PLUVIALA

Apele de ploaie de pe drumurile din zona studiata sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata D=315 mm, L=800 m, trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (ambele propuse spre amplasare in zona verde).

Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi pompata printr-o conducta de refulare (L~1.050 m) in canalul de desecare Hcn 1516, printr-o gura de descarcare, la intervale regulate, dupa momentul ploii. Traseul conductei de refulare spre Hcn 1516 merge de-a lungul De 1543/6 si apoi De 1520/1/19, pana la intersectia intre Hcn 1516 cu Hcn 1539, unde descarca apele de ploaie in Hcn 1516 (aflat in administrarea ANIF).

Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul, conform STAS 1846-2/2007 - „Canalizări exterioare” și STAS 9470-73 - „Ploi maxime” debitul pluvial se calculează cu relatia:

Qpi = S x 0 x I x m, unde

m- coeficient adimensional egal cu 0,8 pentru t< 40 min.

Suprafata totală a zonei studiate este de 10.139 mp, respectiv 1,0139ha.

Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt:

Drumuri S= 10.139 mp

 • - Drumuri coef. de scurgere 0 = 0,85

Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/1.

t =durata ploii

t=tcs + — =5+----= 15 minute

va     42

tcs =5 minute pentru zonă de ses

va = 42 m/min

 • - lungimea colectorului este de 450 m

I= 100 l/sxha - pentru durata de 15 minute și frecventa de 1/1

Q PL = 1,0242 x 0,85 x 100 x 0,8 = 69,64 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an

 • Vanual = 69,64 x 15 x 60 x 100/1.000 = 6.267 mc/an

Volumul bazinului de retentie ape pluviale:

1   12r                1   202

V = x - x QPL x k1 = x      x 69,64 x 0,06 = 55,71 mc

2   tc             2   15

 • 4. Alimentarea cu energie electrica

Situația existenta

În momentul actual retele electice a Enel Distribuție SA nu afecteaza terenul studiat.

Situația propusa

In lungul trotuarelor propuse se va realiza o retea electrica subterana pentru racordarea consumatorilor ce vor aparea in zona studiata.

Puterea instalata estimata pentru viitorii consumatori aferenti parcelelor cu destinatie de case este Pi=21x12 kW=252 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.=21x6 kW = 126 kW-

Puterea instalata estimata pentru realizarea iluminatului public este Pi=19x0,125 W = 2,38 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= 19x0,125 W = 2,38 kW.

Puterea instalata estimata totala(locuinte++iluminat public) este Pi=254,38 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= 128, 38 kW.

Se propune amplasarea unui post de transformare de retea, 20/0,4 kV, cu Sn=250 kVA, cu gabarit de 630 kVA pentru dezvoltari ulterioare. Puterea activa disponibila totala a acestui post de transformare, in regim de functionare optima, este de cca 160 kW.

Fiecare parcelă va beneficia de alimentare cu energie electrică. Se propune realizarea de branșamente in cablu subteran.

Operatorul de distribuție va decide soluția de alimentare cu energie electrică pentru fiecare loc de consum în parte.

La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu energie electrică care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Iluminat public

Situația existentă

În momentul actual, în zona studiată nu există iluminat public.

Situația propusă

Se propune amplasarea de stalpi metalici din OLZn cu inaltimea de 11m, capabili sa reziste la lovituri de trasnet, echipati cu corpuri de iluminat cu sursa LED de 60W sau cu sursa cu halogenuri metalice de 125W. Stalpii vor fi prevazuti cu tablou electric inglobat in corpul stalpului si vor fi legati la priza de pamant. Alimentarea stalpilor de iluminat se va realiza in cablu pozat ingropat in sapatura predominant in zona verde.

Comanda iluminatului public se va realiza de la punctele de aprindere din posturile de transformare propuse.

La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu energie electrică a iluminatului public care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Canalizație telecomunicații

Situația existentă

În momentul actual, în zona studiată nu există rețea de telecomunicații, ci doar adiacent.

Situația propusă

In lungul trotuarelor propuse se va realiza o canalizație de telecomunicații. Datorită multitudinii de operatori ce pot furniza servicii de telecomunicații și pentru asigurarea flexibilității în alegerea furnizorului, se va realiza o canalizație Tc subterană cu 2 tuburi PVC-M D90mm, fară pozarea cablurilor de fibra optică. Echipamentele active, pasive și cablurile de telecomunicații vor fi procurate și montate de către furnizorii de servicii agreați.

Fiecare parcelă va beneficia de branșament de telecomunicații.

La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția de racordare și branșament pentru rețelele de telecomunicații care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • 6. Retea TVC

în functie de solicitarile beneficiarilor si a dezvoltarii zonei se va extinde si reteaua urbana de televiziune în cablu.

 • 7. Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va realiza prin extinderea retelei de distributie gaze naturale din zona. Solutia de alimentare cu gaze naturale va fi stabilita de catre Eon Gaz care va elibera si cota de gaz aferenta obiectivului.

 • 8. Gospodărie comunala

Colectarea si depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcela, controlat, în containere speciale, urmând a fi efectuate periodic prin colectarea de catre o firma specializata, în baza unui contract si transportate la deponeu autorizat.

 • 3.7. PROTECȚIA MEDIULUI

Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit.

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de globalitate a problematicii mediului .

 • Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de 5% din total suprafața studiata ocupata de spatii verzi publice vor fi înscrise in CF ca si spatii verzi

Se vor asigura min.15,56 % spatii verzi amenajate pe parcelele de locuinte colective, comune imobilelor din proximitate

 • • Odata cu realizarea urbanizarii zonei propuse este necesara si asigurarea utilitatilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apa si canalizarea.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTARÂRII 1076 din 08/07/2004)

l.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special la:

1.a. Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare , fie in privinta alocarii resurselor :

Solutiile de urbanism propuse creaza un cadru pentru activitati ulterioare. Fiind un P.U.Z. pentru locuinte si cu functiuni complementare se vor crea conditii de crestere a calitatii locuirii cu efect benefic asupra comunitatii. Totodata exista premisele pentru aparitia de noi locuri de munca din sfera serviciilor.

1.b. Gradul in care planul influenteaza alte planuri si programe , inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele: Se incadreaza in prevederile P.U.G.-ului prevazandu-se pentru o arie mai extinsa dezvoltarea unei zone rezidentiale reprezentative cu dotarile aferente.

Zona va fi supusa urbanizarii, integrinadu-se in strategia de dezvoltare a zonei metropolitane a aglomerari urbane Timisoara in perspectiva anului 2050.

1.c. Relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspective promovarii dezvoltarii durabile :

In situatia existenta terenul are categoria de folosinta: teren agricol.

In vederea respectarii principiilor dezvoltarii durabile, in P.U.Z. s-a avut in vedere optimizarea densitatii de locuire corelata cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradale.

S-a optat pentru adoptarea unor solutii de lotizare cu parcele mai mari (500 - 1000 mp) care permit un procent mai mic de ocupare a terenului in favoarea spatiului liber plantat.

S-a asigurat procentul optim de spatiu verde in corelare cu functiunea propusa pe fiecare lot in parte si pe ansamblu.

1.d. Probleme de mediu relevante pentru plan sau program :

Se estimeaza ca lucrarile de construire a zonei rezidentiale propuse prin prezenta documentatie vor afecta mediul pe timp limitat, pe durata edificarii locuintelor.

Functionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru.

1.e. Relevanta planului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu:

Prin canalizare si alimentare cu apa in sistem centralizat, solutia ce se propune este conforma cu normele europene actuale.

2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la:

2.a. Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor :

Propunerile din documentatia de urbanism prezenta produc efecte cu caracter ireversibil prin schimbarea de folosinta din teren agricol in teren construibil.

Interventile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce odata cu efectuarea lucrarilor de constructii, caracterizate prin distrugerea elementelor de vegetatie se vor remedia prin luarea unor masuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbusti si arbori, amenajarea de zone verzi mai ample, modelate dupa reguli peisagistice cu denivelari, plantatii diverse, oglinzi de apa.

Orice proiect de construire atrage dupa sine obligatia de a trata cel putin 20% din suprafata terenului ca spatii verzi si de a planta minim un arbore la fiecare 150 mp de spatiu liber pe fiecare parcela edificabila.

2.b. Natura cumulativa a efectelor :Nu este cazul.

2.c. Natura transfrontaliera a efectelor : Nu se produc efecte transfrontaliere.

2.d. Riscul pentru sanatatea umana si pentru mediu : Nu exista riscuri pentru sanatatea umana sau pentru mediu.

2.e.Marimea si spatialitatea efectelor : Nu este cazul.

2.f. Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat : Nu este cazul.

2.f.1. Caracteristici naturale speciale sau patrimoniu cultural: nu sunt zone naturale speciale sau patrimoniu cultural care sa fie afectat.

2.f.2 Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului : nu este cazul.

Nu se depasesc standardele si valorile limita de calitate a mediului.

2.f.3 Folosirea terenului in mod intensiv : nu este cazul.

 • 2.g. Efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international : Nu este cazul.

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

A fost analizat regimul juridic al terenurilor in zona studiata precum si modul de circulatie al terenurilor in functie de destinatia propusa.

Tipurile de proprietate identificate sunt :

 • -teren proprietate privata a persoanelor fizice

 • -terenuri apartinand domeniului public de interes local.

Functie de necesitatile de amplasare a obiectivelor de utilitate publica a fost determinat modul de circulatie a terenurilor intre detinatori.

Terenurile ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul public sunt cele pe care urmeaza a se realiza strazile propuse.

Zonele afectate de realizarea acestor obiective au fost instituite in interdictie temporara de construire.

 • 4.CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu cadrul continut al documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului in avizare (prevederile noului PUG Timisoara ).

La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 • a) corelarea cu prevederile noului Planul Urbanistic General Timisoara in vederea unei dezvoltarii durabile .

 • b) asigurarea amplasamentelor si a amenajarilor neceare pentru obiectivele prevazute prin tema;

 • c) valorificarea terenurilor libere aflate in proprietate publica, in interesul comunitati locale;

 • d) consolidarea localitatii prin compensarea cu noile capacitati de cazare si dotari propuse .

Terenul intravilan ce urmeaza a i se schimba destinatia prin proiectul P.U.Z., avand actualmente categoria de folosinta agricola este supus INTERDICTIEI TEMPORARE DE CONSTRUIRE, ridicarea interdictiei facandu-se numai cu respectarea Legii Fondului Funciar nr.18 / 1991 republicata.

Întocmit, arhitect CARMEN NICORICI-CALANCE

TECTONICS house sac.


www.tectonics.ro E-mall: art@tectonics.ro

RO-300576 Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I.DISPOZITII GENERALE

1. ROLUL RLU

Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat RLU) aferent PUZ - Zona de locuințe individuale si locuințe colective mici si funcțiuni complementare, reprezinta o piesa de baza in aplicarea PUZ el intarind si detaliind reglementarile din PUZ

“ ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SI LOCUINȚE

COLECTIVE MICI SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”

INTRAVILAN TIMISOARA, JUDETUL TIMIS

CF 428720, Nr.cadastral 428720 ( nr. cadastral vechi A1554/1/4)

RLU aferen PUZ constituie act de autoritate al Administratiei Publice Locale si cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe teritoriul ce face obiectul acestei documentatii.

 • 2. BAZA LEGALA

La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al P.U.Z. stau urmatoarele acte normative si legislative :

 • Legea 50/ 91republicata, cu modificarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 • Legea 10/1995 referitoare la calitatea in constructii

 • LEGEA NR. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare privind AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMULUI

 • H.G.R. NR. 525/1996 (cu modificarile ulterioare) pentru aprobarea regulamentului general de urbanism

 • Legea 18/1991 privind fondul funciar

 • Legea 137/1995 privind protectia mediului

 • Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare

 • Ordinul Ministerului Sanatatii 119/2014

 • Legea 54/1998 privind circulatia juridical a terenurilor

 • Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism”, (indicativ GM - 007 - 2000)

 • Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului Urbanistic Zonal (indicativ G.M. - 010 - 2000)

 • Legea 215/2001 a administratie publice locale

 • Legea 213 /1998 privind proprietatea publica

 • HGR 349/2005 privind depozitarea deseurilor

 • Codul civil

 • PUG Timisoara

 • Studiu geotehnic

 • 3. DOMENIUL DE APLICARE

P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice teren aflat in limita terenului studiat :

CF 428720, Nr.cadastral 428720 ( nr. cadastral vechi A1554/1/4), intravilan Timisoara.

Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, prezentate in plansa de reglementari urbanistice.

Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone fuctionale.

 • II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Regulamentul de Urbanism, aferent «PUZ Zona de locuințe individuale mici si locuințe colective mici si funcțiuni complementare», se aplica pe teritoriu delimitat ca zona studiata in planul de Reglementari urbanistice U04, ce face parte integranta din prezentul regulament, astfel:

 • - la nord : De 1549/6

 • - la est: teren agricol proprietate privata A1554/1/5

 • - la sud: De 1553

 • - la vest: teren proprietate privata CC 1554/1/3/a

  Nr. crt.

  Propiretari

  Nr. CF

  Nr. cadastral

  Suprafata totala din CF

  1.

  SENCU ADRIANA COSMINA IFTIMICIUC-SENCU DACIANA

  428720

  428720

  A1554/1/4

  49723 mp

 • 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL CONSTRUIT

Functiunea principala a zonei este LOCUIREA iar principalul beneficiar al activitatii de reglementare este populatia.

Principiile si elementele care stau la baza pastrarii integritatii mediului in scopul asigurarii unei dezvoltari durabile, sunt:

-principiul precautiei in luarea deciziilor de amplasare a investitiilor cu impact asupra mediului in vederea prevenirii riscurilor ecologice

 • • inlaturarea cu prioritate a tuturor surselor de poluare care pericliteaza mediu si sanatatea oamenilor

 • • amenajarea cf. normelor sanitare si de mediu a platformelor pentru containere in vederea depozitarii

deseurilor menajere inerte

 • • creearea unui program-cadru prin care sa fie implicate inclusive populatia localitatii in luarea si respectarea deciziilor privind pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural construit.

Art.4.1. UTILIZARI PERMISE

Este permisa constructia de locuinte si functiuni complementare locuirii astfel :

SzLi- subzona locuințe individuale maxim 2 unitati locative

SzLc - subzona locuinte colective mici (max. 1 unitate locativa / 100 mp teren)

SzS - zona servicii

 • spatii pentru sport si intretinere corporala suprafata construita de max. 1000 mp ( sali de fitness, frizerie,coafor, cosmetica ,masaj , sauna)

 • spatii pentru servicii de medicale in suprafata de max.600 mp : centru de medicina de familie; cabinete medicale individuale , azil de batrani, centru de asistenta pentru varstnici; laboratoare individuale de tehnica dentara, cabinete de medicina veterinara pentru animale mici )

 • institutii private de invatamant prescolar si scolar primar ( scoala primara si/sau gimnaziala; after school, crese, gradinite, locuri de joaca acoperite)

 • sedii de firma, birouri sediu al asociatiilor de proprietari, spatii de intrunire pentru comunitatea locala

 • comert alimentar si nealimentar cu suprafete de max.300 mp construiti / unitate

 • spatii pentru cultura (galerii de arta, ateliere de creatie studiouri fotografice biblioteca, mediateca, centru cultural;)

 • spatii pentru birouri (cabinet de avocatura si asistenta juridica, cabinete individuale de contabilitate,consultanta , proiectare, design )

 • spatii pentru servicii nepoluante manufacturiere (reparatii radio TV , IT, ateliere individuale de croitorie, rame si tablori, oglinzi, tamplarie ,reparatii incaltaminte, curatatorie haine)

Sv - spatii verzi publice

C - cai de comunicatie: strazi , parcaje si drumuri de deservire, plantatii de protectie/aliniament Infrastructura cailor de comunicatie va include si echipamentele tehnico - edilitare ce deservesc zona

Se vor respecta suprafetele minimale ale spatiilor de locuit in conformitate cu Anexa 1-Exigente minimale pentru locuinte, din Legea Locuintei nr. 114/1996 actualizata.

Art.4.2.UTILIZARI PERMISE CU CONDIȚII

Este permisa realizarea de spatii de utilitate publica de comert, servicii ( medicale, bancare,de invatamat, pt.cultura si alte activitati nepoluante) pe parcelele alocate pentru locuinte, cu conditia ca acestea sa aiba asigurate locurile de parcare pe parcele cf. legislatiei si acordul vecinilor direct afectati.

Este permisa construirea locuintelor colective pe subzona destinata serviciilor, cu conditia ca acestea sa fie amplasate la etajele superioare sa sa se asigure un numar de min.1,15 locuri de parcare / unitate locativa.

Modificarea reglementarilor prezentului regulament se poate face prin intocmirea unui Proiect urbanistic de Detaliu - pt modificari de amplasament , sau Proiect Urbanistic Zonal pt modificarea regimului maxim de inaltime, al utilizarii permise, a POT si CUT.

Art.4.3. INTERDICȚII TEMPORARE

Necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica (retele de apa, electricitate, gaz metan, canalizare si strazile de acces) impune instituirea unor interdictii temporare de construire pe terenul ce urmeaza a trece in domeniu public.

Art.4.4 UTILIZĂRI INTERZISE

Este interzisa amplasarea utilitatilor cu caracter de productie, unitati pentru prestari servicii poluante, depozite en gros,anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor, ferme agrozootehnice, depozite de deseuri, panouri mari publicitare pe spatiile verzi sau pe cladiri depozitare de materiale refolosibile si de substante chimice periculoase de tip Seveso.

Art.4.5 SERVITUTI

Se recomanda corelarea constructiilor de locuinte cu executarea lucrarilor publice edilitare si de drumuri.

Solutia propusa este prevazuta a se realiza etapizat, functie de ritmul popularii zonei, precum si de bugetul comunitatii proprietarilor de teren vizand posibilitatea de finantare a dotarilor de echipare tehnico-edilitara, caracteristice zonei de locuit conform planului de actiune.

 • 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC Art.5.1.

Autorizarea executarii constructiilor care prin natura si destinatia lor pot afecta vecinii (lucrari care pot afecta rezistenta si stabilitatea cladirilor) se poate face numai cu acordul notarial al acestora.

Se va respecta legislatia in vigoare privind autorizarea constructiilor.

 • 6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

  Art.6.1 ORIENTARE FATA DE PUNCTELE CARDINALE

  Se va asigura pentru fiecare parcela posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv la nord. Se vor respecta prevederile OMS 119/2014.

Amplasarea constructiilor se va face astfel incat pentru toate incaperile de locuit sa se asigure durata minima de insorire 1h si30min/zi.

Art.6.2 AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE

Autorizarea executarii constructiilor cu functiunea de locuire este permisa cu respectare zonei rezervate prospectului stradal delimitat conform legii.

Art.6.3. AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT

Amplasarea fata de aliniament se va face cu retragere specificata pe plansa U 04 Reglementari urbanistice-zonificare.

Art.6.4. AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI.

 • a) In cazul in care cladirile de locuit sunt izolate, distanta acestora fata de proprietatile vecine va fi de minim 2,00 m pentru constructiile in regim de inaltime P ; P+1E si % H cornisa pentru constructiile care depasesc P+1E.

 • b) In cazul in care cladirile de locuit sunt cuplate, distanta acestora fata de limitele laterale pe care nu le ating va fi de minim 3,0 m. In cazul caselor cuplate proiectarea se recomanda a fi corelata.

 • c) In cazul in care cladirile de locuit sunt in regim insiruit, (atingind ambele laturi ale parcelei) acestea se pot construi cu conditia de a avea asigurat un acces auto pe parcela

 • d) Cladirile principale pentru locuinte se vor amplasa la minimum 10,0 m fata de limita posterioara a lotului.

 • e) Constructiile de garaje se recomanda sa faca corp comun cu locuinta

 • f) Garajele din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora in conditiile respectarii prevederilor codului civil si pot avea un regim de inaltime maxim parter.

 • g) Este interzisa executarea pe loturile destinate construirii de locuințe ca: anexe gospodărești pentru creșterea animalelor, pentru depozitarea produselor agricole, unelte etc. cu exceptia dotarilor ca piscine, pergole sau a constructiilor mentionate la 5. 1.

 • h) Proiectarea tuturor obiectivelor va fi obligatoriu corelata, incat sa rezulte un ansamblu unitar din punct de vedere arhitectonic, cat si al sistematizarii pe verticala.

 • i) Nu se admit calcane spre vecini, decat constructii parter sau la garaje; in cazul caselor cuplate sau insiruite proiectarea se recomanda a fi corelata.

 • j) Este interzisa executarea pe loturile destinate extinderii de locuinte a oricarui alt tip de constructie ca: anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor, pentru depozitarea produselor agricole etc., cu exceptia dotarilor ca: piscine, pergole sau a constructilor mentionate mai sus.

 • 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  Art.7.1. ACCESE CAROSABILE

  a) Autorizarea executiei constructiilor se va face numai in cazul asigurarii acceselor la drum public.

 • b) La dimensionarea strazilor noi, se va tine seama de legislatia in vigoare privind profilul stradal si de categoria strazii.

 • c) Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80m latime si 4,20m inaltime.

Art.7.2. ACCESE PIETONALE

 • a) Autorizarea executiei constructiilor se va face numai in cazul asigurarii acceselor pietonale potrivit importantei destinatiei constructiilor

 • b) La trotuare si spatii publice se vor prevedea rampe pentru persoanele cu dizabilitati

 • 8. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ECHIPARII TEHNICO-EDILITARE

  Art.8.1. RACORDAREA LA RETELELE EDILITARE PROPUSE

  a) Autorizarea executiei constructiilor se vor face doar in cazul existentei posibilitatilor de racordare la retelele de apa, canalizare si energie electrica.

 • c) Realizarea de solutii temporare de echipare in sistem individual, cu respectarea normelor sanitare si de protectie a mediului, nu se admit

Art.8.2. REALIZAREA DE RETELE EDILITARE

 • a) Realizarea de retele publice edilitare se va realiza de catre autoritatiile locale sau beneficiari total sau partial. Lucrarile de racordare si bransament in reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

Art.8.3. PROPRIETATE PUBLICA ASUPRA RETELELOR EDILITARE

 • a) Retelele de alimentare cu energie electrica si telecomunicatii sunt proprietatea publica a localitatii sau in parteneriat cu firme private.

 • b) Retelele de apa, canalizare, drumuri publice(strazi) - sunt proprietatea publica a comunitatii sau in parteneriat cu firme private.

Art.8.4. AMPLASAREA LUCRARILOR DE ECHIPARE A CLADIRILOR

 • a) Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate.

 • b) Orice amenajare realizata pe teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu fie un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale la canalele existente.

 • c) Lucrarile de sistematizare pe verticala a terenului destinat construirii se vor realiza astfel incat apele pluviale sa nu aibe directia de scurgere spre terenurile vecine, ci numai spre santurile drumurilor publice, strazi sau canale de desecare.

 • 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII.

  Art.9.1. PARCELAREA.

  a) Proprietarii terenului supus parcelarii vor ceda fara despagubire si sarcini de orice natura, suprafetele necesare pentru deschideri de strazi, piete, alei sau parcuri .

 • b) Prin parcelare se asigura conditiile necesare obtinerii unor loturi construibile cu o suprafata minima de 150 mp si front minim de 8,0 m pentru constructii de locuinte individuale mici , insituite si de 250 mp si front minim de 12,0 m pentru constructii izolate sau cuplate precum si a unei suprafete de min 1000 mp pentru locuintele colective sau de servicii, in conformitate cu Regulamentul General de Urbanism

 • c) Adancimea loturilor va fi mai mare sau cel putin egala cu frontul acestora.

Art.9.2. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

Regimul de inaltime maxim, general impus, este de :

P+1E+M pentru subzona SzLi - locuinte individuale maxim 2 unitati locative cu H max. la cornisa : 8 m , Hmax =12 m D+P+2E pentru subzona SzLc - locuinte colective mici cu H max. la cornisa : 12m, H max=16 m

D+P+2E pentru pentru subzona SzS- servicii cu H max. la cornisa : 12m, H max=16m

Art.9.3. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTILOR

 • a) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu contravine funcțiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei.

 • b) Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura nespecifice zonei.

 • c) Culorile determinante pentru fatadele constructiilor vor fi alb, ocru, nature, in general culori armonizate. Se va respecta Regulamentul privind identitatea cromatica a cladirilor din Municipiul Timisoara

 • d) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin aspect architectural-comformare si amplasarea golurilor, materiale utilizate, invelitoare, palete cromatica, volumetrie si aspect exterior depreciaza valoarea peisajului, este interzisa.

Art.9.4. Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), coeficientul de utilizare a terenului(C.U.T.).

SzLi- locuințe individuale maxim 2 unitati locative P+1E+ M , POT max. = 35%

CUT max. 0.9

SzLc - locuinte colective mici (max. 1 unitate locativa/ 100 mp de teren) D+P+2E

POT max. = 40%

CUT max. 1,2

SzS- servicii D+P+2E

POT max. = 40%

CUT max. 1,2

 • 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI ,PARCAJE, ÎMPREJMUIRI

  Art.10.1. PARCAJE, GARAJE

  a) La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafetele necesare parcarii si gararii caracteristice fiecarei functiuni :

SzLi- subzona locuinte individuale maxim 2 unitati locative

Se vor asigura 1,15 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa dar nu mai putin de doua locuri pe fiecare parcela.

SzLc - subzona locuinte colective mici (max. 1 unitate locativa/ 100 mp de teren)

Se vor asigura 1,15 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa, in parcaje ce vor vi folosite in comun (coproprietate) de 3 parcele invecinate

SzS - subzona servicii

Se vor asigura numarul de parcaje conform legislatiei in vigoare pentru fiecare functiune, iar pentru de locuire vor asigura 1,15 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa, cu parcaje in vecinatate pe parcela coproprietate.

 • b) Stationarea vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie asigurate in afara spatiilor publice .

 • c) Amplasare parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avand in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 • d) Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa se asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

 • e) Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari la nivelul trotuarului avand denivelarii care ar putea provoca accidente pietonilor

 • f) Pentru garaje cu cota pardoselii sub cota terenului, partea de acces va incepe dupa limita de proprietate.

 • g) Pentru construirea de locuinte individuale sunt necesare cel putin doua locuri de stationare in interiorul

parcelei, fiind asigurat cel putin un loc de garaj.

 • h) De regula, lucrarile rutiere vor fi insotite si de lucrarile de plantare. Plantatiile rutiere fac parte integranta din ansamblul lucrarilor de drumuri, permitand integrarea drumului in peisajul pe care il traverseaza asigurand reducerea noxelor si a poluarii sonore.

Art.10.2. SPATII VERZI

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de 5% din total suprafata studiata ocupata de spatii verzi publice si inca a minim 20% spatii verzi amenajate pe fiecare parcela

Spatiile verzi de incinta aferente locuirii colective mici si serviciilor se vor incrie in CF ca si spatii verzi.

In vecinatatea cu drumurile propuse se impune realizarea unui spatiu verde tampon, cu caracter de spatii verzi de protectie.

 • a) Este obligatorie amenajarea si plantarea spatiilor verzi aferente circulatiilor carosabile si a dotarilor edilitare comune.

 • b) Se prevede plantarea obligatorie a cel putin un arbore la o suprafata de 150 mp de parcela constituibila pentru fiecare casa. Arborii se vor planta la min. 2 m de parcela vecina.

 • c) Spatiul verde pe fiecare parcela nu va fi mai mic de 20 % din suprafata lotului.

 • d) Se interzice folosirea spatiilor verzi ca locuri de depozitare a gunoaielor. Acestea se vor depozita in spatii special prevazute pentru fiecare lot.

 • e) Se va realiza o zona verde plantata, cu rol de protectie, de min. 5 m latime intre zona de locuinte colective si zona aferenta parcarii .

Art.10.3. ÎMPREJMUIRI

 • a) Proprietatile de pe cuprinsul intravilanului pot fi imprejmuite, potrivit prezentului Regulament, chiar daca nu sunt construite , mai putin subzona pentru locuinte colective mici si subzona pentru servicii unde se recomanda a nu se realiza cel mult delimitari cu gard viu.

 • b) Spre frontul stradal si la limitele de vecinatate, pana la frontul casei in interior, se vor realiza imprejmuiri transparente, din grilaje metalice cu inaltimea maxima de 2.00 m, cu soclu de maxim 60 cm. Acestea pot fi dublate sau realizate cu gard viu.

 • c) De la constructie pana in spatele lotului se pot realiza imprejmuiri opace cu inaltimea maxima de 2,0 m.

 • III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

  1. TIPURI DE ZONE FUNCȚIONALE

  Zona studiata se incadreaza in prezent ca zona functionala in categoria terenurilor cu destinatie agricola propuse spre urbanizare.

In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii lucrarilor se face pe baza analizei raportului intre constructia propusa si structura functionala a zonei in cadrul documentatiilor de urbanism.

Pentru integrarea in zona a constructiilor noi se va tine seama de Normele de Igiena aprobate cu ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014.

Terenul studiat cuprinde o zone functionale majore si anume: zona rezidențiala cu functiuni complementare zonei de locuit ( comert, servicii, activitati nepoluante )

 • 2. FUNCȚIUNEA DOMINANTA A ZONEI

Functiunea propusa pentru zona studiata este LOCUIREA cu functiuni complementare si dotarile aferente zonei de locuit .

 • 3. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE IN ZONA

In afara functiunii de locuire, dezvoltarea propusa cuprinde si subzona de servicii .

 • - spatii comerciale (alimentare si nealimentare) spatii pentru servicii, spatii medicale, pentru invatamint , pentru cultura si sport ;

 • - spatii verzi, plantatii de protectie;

 • - circulatii;

 • - echipamente tehnico - edilitare

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR FUNCTIONALE

La nivelul unitatilor functionale se definesc:

L - ZONA rezidențiala cu următoarele subzone :

SzLi- subzona de locuinte individuale maxim 2 unitati locative P+1E+ M , POT = 35% CUT 0.9

SzLc - subzona de locuinte colective mici ( max. 1 unitate locativa / 100 mp teren) D+P+2E , POT = 40% CUT 1.2

SzS- subzona de servicii, D+P+2E , POT = 40% CUT 1.2 C - CAI DE COMUNICATIE ZV - ZONA VERDE TE - ZONA ECHIPARE EDILITARA

 • V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Zona studiata se incadreaza in prezent ca zona functionala in categoria terenurilor cu destinatie agricola propuse spre urbanizare.

In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii lucrarilor se face pe baza analizei raportului intre constructia propusa si structura functionala a zonei in cadrul documentatiilor de urbanism.

Pentru integrarea in zona a constructiilor noi se va tine seama de Normele de Igiena aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014.

Zona studiata a fost inclusa intr-o unitate teritoriala de referinta cu functiunea dominanta de locuire pentru care se aplica regulile prezentului Regulament

Întocmit,

Arh. CARMEN NICORICI-CALANCE