Hotărârea nr. 31/2020

31/31.01.2020 privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului cu nr. top. 26833/1/1/1/1 inscris in CF nr. 404575 Timisoara, situat in Timisoara, str. Leonard nr. 13, de la suprafata de 6069 mp. la suprafata de 5574 mp.
Hotararea Consiliului Local 31/31.01.2020
privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului cu nr. top. 26833/1/1/1/1 inscris in CF nr. 404575 Timisoara, situat in Timisoara, str. Leonard nr. 13, de la suprafata de 6069 mp. la suprafata de 5574 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotarare nr. UR 2019 - 012477/05.12.2019 , al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. UR 2019 - 012477/05.12.2019, al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. UR 2019 - 012477/17.01.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR 2019 - 012477/05.12.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Ordinul 700/2014 art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) si alin. (2) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea suprafetei imobilului cu nr. top. 26833/1/1/1/1 inscris in CF nr. 404575 Timisoara, situat in Timisoara, str. Leonard nr. 13, de la suprafata de 6069 mp. la suprafata de 5574 mp. conform documentatiei intocmite de SC BLACK LIGHT SRL, Proiect nr. 2895-G/2019, receptionata la O.C.P.I. Timis cu Procesul Verbal de Receptie nr. 3241/2019, care fac parte integranta din prezenta hotarare si constituie Anexa 1 si Anexa 2.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. UR 2019-012477 / 05.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top.26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timișoara, situat în Timișoara str. Leonard nr.13, de la suprafața de 6069 mp. la suprafața 5574 mp.

Având în vedere Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotărâre nr. UR2019-012477/05.12.2019 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top.26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575Timișoara,situat în Timișoara str.Leonard nr.13,de la suprafața de 6069 mp. la suprafața 5574 mp.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa UR 2019-019233/03.12.2019 prin care S.C. BLACK LIGHT S.R.L. ne înaintează documentația întocmită pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top. 26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timișoara, situat în Timișoara str. Leonard nr.13, de la suprafața de 6069 mp. la suprafața 5574 mp.

Având în vedere documentația topo-cadastrală de rectificare a suprafeței întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L proiect nr. 2895-G/2019 și recepționată la OCPI conform Procesului Verbal de Recepție nr.3241/2019;

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. UR 2019-012477/24.09.2019, asupra imobilului nu figurează litigii pe rolul instanțelor.

Conform adresei Compartimentului Administare Fond Funciar nr. UR 2019-012477/23.09.2019, parcela de teren cu nr. top. 26833/1/1/1/1 înscrisă în CF nr. 404575 Timișoara, CF vechi nr.37637/A, nu este solicitată, din această parcelă restituindu-se 116 mp. conform Ordinului Prefectului nr.24/28.01.2010, care nu afectează terenul destinat Creșei -Grădiniței situată pe acest teren

Conform adresei Biroului Clădiri Terenuri II Vest nr. UR 2019-012477/24.09.2019 parcela de teren cu nr. top. 26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timișoara, CF vechi nr.37637/A Chișoda, a fost solicitată prindosarul administrativ nr.39 care a fost soluționat prin emiterea Dispoziției nr. 1957/20.06.2007, conform art.1-se respinge cererea de restituire în natură a terenului solicitat.

Scopul prezentei documentații este rectificarea suprafeței terenului proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Public de la 6069 mp. la 5574 mp. conform măsurătorilor prevăzute în cadrul Documentației topo-cadastrale întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L proiect nr.2895-G/2019 și recepționată la OCPI conform Procesului Verbal de Recepție nr.2941/2019, REGLEMENTÂNDU-SE SUPRAFAȚA DIN CF, ținându-se cont de diminuarea suprafeței ca urmare a atribuirii suprafeței de 116 mp. prin Ordinul Prefectului numiților Jivcov Alexandru și Jivcov Erica Silvia. Prin operațiunea de rectificare se crează de asemenea condițiile de înscrierea geometriei imobilului și aducerea în concordanță a suprafeței din cartea funciară cu situația reală din teren.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top. 26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timișoara, situat în Timișoara str. Leonard nr.13, de la suprafața de 6069 mp. la suprafața 5574 mp.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. BLACK LIGHT S.R.L pe baza măsurătorilor topografice descrise în Memoriul tehnic.

Având în vedere cele de mai sus

PROPUNEM:

1.Aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top. 26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timișoara, situat în Timișoara str. Leonard nr.13, de la suprafața de 6069 mp. la suprafața 5574 mp. conform documentației întocmite de S.C. BLACK LIGHT S.R.L proiect nr. 2895-G/2019 recepționată la OCPI Timișoara cu Procesului Verbal de Recepție nr.3241/2019 care face parte integrantă din prezenta hotarare si constituie Anexa 1 și Anexa 2.

DIRECTOR D.C.T.D.D. II VEST                                REFERENT DE SPECIALITATE

MIHAI BONCEA                                  GHEORGHE BUCĂTARIU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. UR 2019-012477 /29.07.2019

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top.26833/1/1/1/1 înscris în CF nr.

404575 Timișoara, situat în Timișoara str. Leonard nr.13, de la suprafața de 6069 mp. la suprafața 5574 mp.

  • 1. Descrierea situației actuale

Imobilul care face obiectul acestui proiect aparține intravilanului Municipiul Timișoara, fiind situat în Timișoara str. Leonard nr.13, identificat prin documentația cadastrală întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L. imobil înscris în CF nr. 404575 Timișoara cu nr.top. 26833/1/1/1/1, proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Public.

Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei documentații este rectificarea suprafeței terenului așa cum a fost aprobată prin CU nr. 3481/ 23.10.2019 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara, în acest mod se aduce în concordanță situația din cartea funciară cu situația din teren și se poate înscrie geometria imobilului în cartea funciară.

  • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C.BLACK LIGHT S.R.L. proiect nr.2895-G/2019 recepționată la O.C.P.I Timișoara conform Procesului Verbal de Recepție nr.3241/2019.

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului înscris în CF nr.404575 Timișoara, nr. top.26833/1/1/1/1, situat în Timișoara str. Leonard nr.13.

PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR IMRE FARKAS


PT. DIRECTOR D.C.T.D.D-II VEST MIHAI BONCEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR. UR 2019-012477 / 05.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top.26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timișoara, situat în Timișoara str. Leonard nr.13, de la suprafața de 6069 mp. la suprafața 5574 mp.

Având în vedere Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotărâre nr. UR2019-012477/05.12.2019 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top.26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575Timișoara,situat în Timișoara str.Leonard nr.13,de la suprafața de 6069 mp. la suprafața 5574 mp.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa UR 2019-019233/03.12.2019 prin care S.C. BLACK LIGHT S.R.L. ne înaintează documentația întocmită pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top. 26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timișoara, situat în Timișoara str. Leonard nr.13, de la suprafața de 6069 mp. la suprafața 5574 mp.

Având în vedere documentația topo-cadastrală de rectificare a suprafeței întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L proiect nr. 2895-G/2019 și recepționată la OCPI conform Procesului Verbal de Recepție nr.3241/2019;

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. UR 2019-012477/24.09.2019, asupra imobilului nu figurează litigii pe rolul instanțelor.

Conform adresei Compartimentului Administare Fond Funciar nr. UR 2019-012477/23.09.2019, parcela de teren cu nr. top. 26833/1/1/1/1 înscrisă în CF nr. 404575 Timișoara, CF vechi nr.37637/A, nu este solicitată, din această parcelă restituindu-se 116 mp. conform Ordinului Prefectului nr.24/28.01.2010, care nu afectează terenul destinat Creșei -Grădiniței situată pe acest teren

Conform adresei Biroului Clădiri Terenuri II Vest nr. UR 2019-012477/24.09.2019 parcela de teren cu nr. top. 26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timișoara, CF vechi nr.37637/A Chișoda, a fost solicitată prindosarul administrativ nr.39 care a fost soluționat prin emiterea Dispoziției nr. 1957/20.06.2007, conform art.1-se respinge cererea de restituire în natură a terenului solicitat.

Scopul prezentei documentații este rectificarea suprafeței terenului proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Public de la 6069 mp. la 5574 mp. conform măsurătorilor prevăzute în cadrul Documentației topo-cadastrale întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L proiect nr.2895-G/2019 și recepționată la OCPI conform Procesului Verbal de Recepție nr.2941/2019, REGLEMENTÂNDU-SE SUPRAFAȚA DIN CF, ținându-se cont de diminuarea suprafeței ca urmare a atribuirii suprafeței de 116 mp. prin Ordinul Prefectului numiților Jivcov Alexandru și Jivcov Erica Silvia. Prin operațiunea de rectificare se crează de asemenea condițiile de înscrierea geometriei imobilului și aducerea în concordanță a suprafeței din cartea funciară cu situația reală din teren.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top. 26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timișoara, situat în Timișoara str. Leonard nr.13, de la suprafața de 6069 mp. la suprafața 5574 mp.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. BLACK LIGHT S.R.L pe baza măsurătorilor topografice descrise în Memoriul tehnic.

Având în vedere cele de mai sus

PROPUNEM:

1.Aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top. 26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timișoara, situat în Timișoara str. Leonard nr.13, de la suprafața de 6069 mp. la suprafața 5574 mp. conform documentației întocmite de S.C. BLACK LIGHT S.R.L proiect nr. 2895-G/2019 recepționată la OCPI Timișoara cu Procesului Verbal de Recepție nr.3241/2019 care face parte integrantă din prezenta hotarare si constituie Anexa 1 și Anexa 2.

DIRECTOR D.C.T.D.D. II VEST                                REFERENT DE SPECIALITATE

MIHAI BONCEA                                  GHEORGHE BUCĂTARIU

Oficiul de Cadastru ș? Publicitate Imobiliară TP.MIS Biroul! de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

-ANCEI..

C'.'.'.'' Adresa BCPI: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 3241 / 2019

întocmit astăzi, 07/11/2019, privind cererea 225778 din 25/10/2019 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr...... din .........

  • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA,BEZNOSZKA LOREDANA

  • 2. Executant: Beznoszka Loredana

  • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Documentație tehnică în vederea recepției planului de situație necesar obținerii Hotărârii Consiliului Local cu scopul rectificării suprafeței imobilului cu nr. top. 26833/1/1/1/1, înscris in CF nr. 404575, str. Leonard, nr. 13, UAT Timișoara.

  • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act

Data act

Tip act

Emitent

3481

23.10.2019

act administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Așa cum sunt atașate la cerere.

  • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 3241 au fost recepționate 1 propuneri:

* Documentație tehnică pentru obținere H.C.L. în scopul "Alocare numere cadastrale în vederea rectificării suprafeței", conform Certificat de Urbanism nr. 3481/23.10.2019", localitatea Timișoara, U.A.T. Timișoara. Ridicarea topografică privește imobilul cu nr.top. 26833/1/1/1/1 înscris în cartea funciară nr. 404575, localitatea Timișoara, str.Leonard, nr.13, U.A.T. Timișoara, având suprafața măsurată 5574 mp (suprafața din cartea funciară este 6069 mp).

Documentația se încadrează în prevederile normativelor în vigoare.

  • 6. Erori t©po!o.'gice față de alte entități spațiale:

Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă


Inspector

LENUTA RODII NA


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

NR. UR 2019-012477 / 05.12.2019

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului  cu nr. top.26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timişoara, situat în Timişoara str. Leonard nr.13, de la suprafaţa de 6069 mp. la suprafaţa 5574 mp.

 

            Având în vedere Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotărâre nr. UR2019-012477/05.12.2019 a Primarului Municipiului Timişoara privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului  cu nr. top.26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575Timişoara,situat în Timişoara str.Leonard nr.13,de la suprafaţa de 6069 mp. la suprafaţa 5574 mp.

            Facem următoarele precizări:     

            Având în vedere adresa UR 2019-019233/03.12.2019 prin care S.C. BLACK LIGHT S.R.L.  ne înaintează documentaţia întocmită pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operaţiunea de rectificare a suprafeţei imobilului  cu nr. top. 26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timişoara, situat în Timişoara str. Leonard nr.13, de la suprafaţa de 6069 mp. la suprafaţa 5574 mp.

            Având în vedere documentaţia topo-cadastrală de rectificare a suprafeţei întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L proiect nr. 2895-G/2019 şi recepţionată  la OCPI conform Procesului Verbal de Recepţie nr.3241/2019;

            Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. UR 2019-012477/24.09.2019, asupra imobilului nu figurează litigii pe rolul instanţelor.

            Conform adresei Compartimentului Administare Fond Funciar nr. UR 2019-012477/23.09.2019, parcela de teren cu nr. top. 26833/1/1/1/1  înscrisă în CF nr. 404575 Timişoara, CF vechi nr.37637/A, nu este solicitată, din această parcelă restituindu-se 116 mp. conform Ordinului Prefectului nr.24/28.01.2010, care nu afectează terenul destinat Creşei -Grădiniţei situată pe acest teren

            Conform adresei Biroului Clădiri Terenuri II Vest nr. UR 2019-012477/24.09.2019 parcela de teren cu nr. top. 26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timişoara, CF vechi nr.37637/A Chişoda,  a fost solicitată prindosarul administrativ nr.39 care a fost soluţionat prin emiterea Dispoziţiei nr. 1957/20.06.2007, conform art.1-se respinge cererea de restituire în natură a terenului solicitat.

            Scopul prezentei documentaţii este rectificarea suprafeţei terenului proprietatea Municipiului Timişoara-Domeniu Public de la 6069 mp. la 5574 mp. conform măsurătorilor prevăzute în cadrul Documentaţiei topo-cadastrale  întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L proiect nr.2895-G/2019 şi recepţionată  la OCPI conform Procesului Verbal de Recepţie nr.2941/2019, REGLEMENTÂNDU-SE SUPRAFAŢA DIN CF, ţinându-se cont de diminuarea suprafeţei ca urmare a atribuirii suprafeţei de 116 mp. prin Ordinul Prefectului numiţilor Jivcov Alexandru şi Jivcov Erica Silvia. Prin operaţiunea de rectificare se crează de asemenea condiţiile de înscrierea geometriei imobilului  şi aducerea în concordanţă a suprafeţei din cartea funciară cu situaţia reală din teren.

            Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei pentru operaţiunea de rectificare a suprafeţei imobilului  cu nr. top. 26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timişoara, situat în Timişoara str. Leonard nr.13, de la suprafaţa de 6069 mp. la suprafaţa 5574 mp.

            Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către  firma S.C. BLACK LIGHT S.R.L pe baza măsurătorilor topografice descrise în Memoriul tehnic.

            Având în vedere cele de mai sus

                       

PROPUNEM:

 

            1.Aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului  cu nr. top. 26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timişoara, situat în Timişoara str. Leonard nr.13, de la suprafaţa de 6069 mp. la suprafaţa 5574 mp. conform documentaţiei întocmite de S.C. BLACK LIGHT S.R.L proiect nr. 2895-G/2019 recepţionată la   OCPI Timişoara cu Procesului Verbal de Recepţie nr.3241/2019 care  face  parte integrantă din prezenta hotarare si constituie  Anexa 1 şi  Anexa 2.

                DIRECTOR D.C.T.D.D. II VEST                                                              REFERENT DE SPECIALITATE                    

                              MIHAI BONCEA                                                                         GHEORGHE BUCĂTARIU

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Cod FO53-01, ver. 2

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

NR. UR 2019-012477 /29.07.2019

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului  cu nr. top.26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timişoara, situat în Timişoara str. Leonard nr.13, de la suprafaţa de 6069 mp. la suprafaţa 5574 mp.

 

 

1. Descrierea situaţiei actuale

            Imobilul  care face obiectul  acestui proiect  aparține intravilanului   Municipiul Timişoara, fiind situat în Timişoara str. Leonard nr.13,  identificat prin documentația cadastrală  întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L.  imobil înscris în CF nr. 404575 Timişoara cu nr.top. 26833/1/1/1/1, proprietatea Municipiului Timişoara-Domeniu Public.

            Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către  S.C. BLACK LIGHT S.R.L.   pe baza măsurătorilor topografice.

           

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

            Scopul prezentei documentaţii este rectificarea suprafeţei terenului aşa cum a fost aprobată prin CU nr. 3481/ 23.10.2019 eliberat de Primăria Municipiului Timişoara, în acest mod se aduce în concordanţă situaţia din cartea funciară cu situaţia din teren şi se poate înscrie geometria imobilului în cartea funciară.

 

3. Alte informaţii

            Se va lua în considerare documentaţia întocmită de  S.C.BLACK LIGHT S.R.L.  proiect nr.2895-G/2019  recepţionată  la O.C.P.I Timişoara conform Procesului Verbal de Recepţie nr.3241/2019.

 

4. Concluzii

            Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm  necesară şi oportună aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului înscris în CF nr.404575 Timişoara, nr. top.26833/1/1/1/1, situat în Timişoara str. Leonard nr.13.

 

                  PRIMAR                                                                                                       VICEPRIMAR

             NICOLAE ROBU                                                                                                  IMRE FARKAS              

 

                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                

PT. DIRECTOR D.C.T.D.D-II VEST                                                            

             MIHAI BONCEA                                                                                            

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                       Cod FO53-03, ver. 2