Hotărârea nr. 309/2020

309/31.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020
Hotararea Consiliului Local 309/31.07.2020
Privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 17412 /30.07.2020 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 17412/30.07.2020, al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.07.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 17412/30.07.2020 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020 conform Anexei nr.1 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget; Anexei nr.2 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2E - venituri proprii; Anexei nr. 3 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2F - Integral venituri proprii; Anexei nr.4 - Program Dezvoltare 2020 - investitii; Anexei nr. 5 - Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 262/07.07.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                               APROBAT,

PRIMAR

Program Dezvoltare 2020                                                                Nicolae ROBU

Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile

Rectificare 7 HCL

mii Ici

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale instituțiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibiie

0

l«2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL I

367.941,27

29.433,98

45.388,95

43.036,85

249.765,69

315,80

665.366,37

TOTAL GENERAL II

367.941,27

29.433,98

45.388,95

43.036,85

249.765,69

315,80

665.366,37

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

316.016,17

29.281,75

45.228,94

35.428,93

205.760,75

315,80

515.825,65

LUCRĂRI NOI - B

51.925,10

152,23

160,01

7,607,92

44.004,94

0,00

149.540,72

TOTAL GENERAL CHELTUIELI

367.941,27

29.433,98

45.388,95

43.036,85

249.765,69

315,80

665.366,37

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

236,21

3,29

0,00

21,39

211,53

0,00

0,00

51.02.01.03 Autorități executive

236,21

3,29

0,00

21,39

211,53

0,00

0,00

A.Lucrări în continuare

236,21

3,29

0,00

21,39

211,53

0,00

0,00

„Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara” cod SIPOCA 482 Cod SMIS2014+ 119160, HCL 455/2018

164,51

3,29

0,00

21,39

139,83

0,00

0,00

WiFi4EU, Agreement No Inea/Cef/WiFi4EU/l -2018/007134-009609

71,70

0,00

0,00

0,00

71,70

0,00

0,00.

Capitolul 65.02 învățământ

6.128,12

114,14

88,74

705,73

5.219,51

0,00

43.148,75

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

2.277,99

45,56

0,00

296,14

1.936,29

0,00

1.518,66

65.02.03.01. învățământ preșcolar

2,277,99

45,56

0,00

296,14

1.936,29

0,00

1.518,66

A. Lucrări în continuare

2.277,99

45,56

0,00

296,14

1.936,29

0,00

1.518,66

„Grădinița PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent’1 Cod SMIS 2014+: 121232 HCL 223/23.04.2019 HCL181/2020

2.277,99

45,56

0,00

296,14

1.936,29

0,00

1.518,66

65.02.04 învățământ secundar

3.850,13

68,58

88,74

409,59

3.283,22

0,00

41.630,09

65.02.04.01 învățământ secundar inferior

50,00

1,00

0,00

6,50

42,50

0,00

9.000,31

B. Lucrări noi

50,00

1,00

0,00

6,50

42,50

0,00

9.000,31

Construire sală de sport la școala Generală nr.25 din Timișoara, cod SMIS 122504, HCL 124/2020

50,00

1,00

0,00

6,50

42,50

0,00

9.000,31

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri

externe nerambursa bile

Surse proprii ale instituțiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

l=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

65.02,04.02 învățământ secundar superior

3.800,13

67,58

88,74

403,09

3,240,72

0,00

32.629,78

A. Lucrări în continuare

3.510,43

63,56

0,00

376,97

3.069,90

0,00

0,00

Banat Schoolingua eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanțare in cadrul Programul de Cooperare Transfrontaliera Interreg-IPA CBC Romani a-Republica Serbia - Liceul Teoretic 11 Dositei Obradovici"- partener 1 HCL 214/2019

414,97

8,30

0,00

53,95

352,72

0,00

0,00

Proiect transfrontalier Interreg V-A RO ■ HU "Cross-border joint training centers" (eMS ROHU-374) - Liceul Teoretic "Bartok Bela" - leader HCL 331/2019

2.547,88

44,31

0,00

251,84

2.251,73

0,00

0.00

TIPS - Tine pasul cu Școala!, id 104987, HCL 399/2019 - Liceul Teoretic ”Vlad Tepes" Timișoara - partener 2

547,58

10,95

0,00

71,18

465,45

0,00

0,00

B. Lucrări noi

289,70

4,02

88,74

26,12

170,82

0,00

32.629,78

Reabilitare construcții, instalatii clădire B2 la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, cod SMIS 129105, HCL 95/12.03.2019, HCL 483/2019

289,70

4,02

88,74

26,12

170,82

0,00

32.629,78 ■

Capitolul 66.02 Sănătate

74.893,57

189,94

779,53

12.041,74

61.566,56

315,80

30.809,08

66,02.06 Spitale

74.893,57

189,94

779,53

12.041,74

61.566,56

315,80

30.809,08

A, Lucrări în continuare

26.385,24

189,94

779,53

4.766,74

20.333,23

315,80

30.809,08

Dezvoltarea competentelor profesioniștilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afecțiunilor cu impact asupra mortalității infantile Cod proiect 107404 POCU/91/4/8/107404 - SCMUT

1.137,10

0,00

0,00

154,19

960,16

22,75

0,00

Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and periferal vascular' diseases in Bekes-Timis counties" Acronim: Team - Cardio - Prevent Cod eMS ROHU 396

SCMUT

6.216,32

0,00

0,00

808,12

5.283,87

124,33

0,00

New approaches in the prevention and treatment of common cancers". Acronim: 4C: Cure for Cervical and Colorectal Cancer Cod eMS ROHU 397 SCMUT

3.642,84

0,00

0,00

473,56

3.096,42

72,86

0,00

! ?

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale instituțiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

l=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

Common approaches to enhanced early diagnosîs and treatmen of thyroid cancer in the populatîons of partner areas cod e-MS RORS350

SCMUT

4.142,99

0,00

0,00

538,58

3.521,55

82,86

0,00

Imbunatatirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgenta SMIS 125490 (FEDR)

SP. L.Turcanu

628,00

0,00

0,00

82,00

533,00

13,00

0,00

Creșterea performantei in diagnosticul si tratamentul cancerelor la copii prin imbunatatirea echipamentului tehnic, achiziția de aparatura moderna, instruirea personalului medical si dezvoltarea de recomandări - Mecanism financiar norvegian

SP, L.Turcanu

341,00

0,00

0,00

51,00

290,00

0,00

0,00

Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente SMIS 126783         HCL

277/2019

1.345,04

26,89

0,54

376,46

941,15

0,00

9.217,50

Dotarea cu echipamente aUnitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu cod SMIS 121198, HCL477/2018

6.817,67

136,15

9,99

1.906,15

4.765,38

0,00

0,00

Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de

Urgenta Timișoara, prin demolare parțiala si extindere orizontala si verticala”, cod SMIS: 126376, HCL 276/2019

2.114,28

26,90

769,00

376,68

941,70

0,00

21.591,58

B. Lucrări noi

48.508,33

0,00

0,00

7.275,00

41.233,33

0,00

0,00

Creșterea capacitatii de reacție a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara, la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-

CoV-2 smis 138224 SCMUT

48.500,00

0,00

0,00

7.275,00

41.225,00

0,00

0,00

1COVID 19: Spitalul Clinic de Boli pnfectioase si Pneumoftiziologie "DR. :VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de ÎUrgenta pentru Copii „LOUIS IȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS h 39099, HCL 253/2020

8,33

0,00

0,00

0,00

8,33

0,00

0,00

i. i î

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri

externe nerambursa bile

Surse proprii ale instituțiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

1=2+3+44-5

2

3

4

5

6

7

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

634,36

111,67

0,00

69,34

453,35

0,00

533,44

67.02,03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

634,36

111,67

0,00

69,34

453,35

0,00

533,44

A. Lucrări în continuare

533,36

10,67

0,00

69,34

453,35

0,00

533,44

„REDISCOVER - Rcdiscovcr, cxposc and exploit the coiicealed Jewish heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2-084-2.2 - Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (FEDR) HCL 341/2018

318,08

6,36

0,00

41,35

270,37

0,00

200,33

PG106047 ECoC-SME: actions for including SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Actiuni de stimulare a creșterii si ionovarii 1MM-urilorprin evenimentul CEC si moștenirea acestuia

HCL369 715,07.2019

215,28

4,31

0,00

27,99

182,98

0,00

333,11

B. Lucrări noi

101,00

101,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

emPOWERing the informai

2018-3-R001-KA205-061362

HCLnr. 134/27.03.2019

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

„European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minoritîes” / „Orașe europene care promovează dialogul intercultural și lupta împotriva discriminării migranților și minori taților” 612749-CITIZ-l -2019-1-LV-CITIZ-NT HCL nr. 589/26.11.2019

72,00

72,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

10.661,23

141,37

3.002,23

918,27

6.599,36

0,00

27.180,25

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă

1.277,97

21,21

0,00

137,27

1.119,49

0,00

1.305,03

A. Lucrări în continuare

1.056,50

21,21

0,00

137,27

898,02

0,00

1.305,03

GERAS Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici Cod SMIS 126135 FSE POCU 2014-2020 HCL 216/23.04.2019 (DASMTM)

1.056,50

21,21

0,00

137,27

898,02

0,00

1.305,03

B. Lucrări noi

221,47

0,00

0,00

0,00

221,47

0,00

0,00

Dotarea centrelor sociale "INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANȚUL FRANCISC” Timișoara in contextul crizei sanitare COVID19’cod smis 139116, HCL 254/2020

221,47

0,00

0,00

0,00

221,47

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale instituțiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

l=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

68.02,06 Asistenta sociala pentru familie si eonii

881,69

17,63

0,00

114,62

749,44

0,00

646,86

A. Lucrări în continuare

881,69

17,63

0,00

114,62

749,44

0,00

646,86

"SEVA -Stop! Eliminam violenta si agresivitatea" cod SMIS 2014:127586 -FSE- POCU 2014-2020, HCL 116/2019

(DASMTM)

881,69

17,63

0,00

114,62

749,44

0,00

646,86

68.02,11 Creșe

5.955,51

60,49

2.930,96

393,19

2.570,87

0,00

17.293,86

A. Lucrări în continuare

5.955,51

60,49

2.930,96

393,19

2.570,87

0,00

17.293,86

„Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara-Calea Bogdăneștilor” Cod SMIS 2014+:129119, HCL325/14.06.2019

1.932,37

13,00

1.282,00

84,55

552,82

0,00

5.736,95

"Construcție clădire cu destinație cresa Str. Cocea", Timișoara, Str. Nicolae D. Cocea nr. 23A, Cod SMIS 125504, HCL 233/2019, HCL 275/2019

1.987,46

26,73

651,13

173,72

1.135,88

0,00

5.750,15

Construcție clădire cu destinația cresa zona nord in Municipiul Timișoara, str.l.I.de la Brad, nr. 1/E-cod SMIS 127750 HCL 234/23.04.2019; HCL 236/23.04.2019

2.035,68

20,76

997,83

134,92

882,17

0,00

5.806,76

68.02.15.01 Ajutor Social

2.108,88

40,76

71,27

264,89

1.731,96

0,00

7.934,50

B. Lucrări noi

2.108,88

40,76

71,27

264,89

1.731,96

0,00

7.934,50

Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare SMIS 121016 , HCL 500/2019

366,77

6,64

35,00

43,13

282,00

0,00

3.990,49

„Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Tîmișoara-Construire centru multifuncțional” cod SMIS 121017, HCL 274/2019, HCL 451/2019

1.742,11

34,12

36,27

221,76

1.449,96

0,00

3.944,01

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

437,18

1,28

0,00

8,30

427,60

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

6,31

0,13

0,00

0,82

5,36

0,00

0,00

ROOF- Programul de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene HCL 378/2019 (DASMTM)

6,31

0,13

0,00

0,82

5,36

0,00

0,00

B, Lucrări noi

430,87

1,15

0,00

7,48

422,24

0,00

0,00

î.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale instituțiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

l=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

Dotarea centrelor sociale ’TNOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANȚUL FRANCISC” Timișoara in contextul crizei sanitare COVID19’cod smis 139116, HCL 254/2020

373,36

0,00

0,00

0,00

373,36

0,00

0,00

ROOF- Faza II “Programul de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene HCL 216/2020 (DASMTM)

57,51

1,15

0,00

7,48

48,88

0,00

0,00

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare nublica

68.197,43

25.171,49

5.172,73

5.595,13

32.258,08

0,00

18.212,79

70.02.03 Locuințe

68.097,43

25.169,49

5.172,73

5,582,13

32.173,08

0,00

14,500,22

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

68.097,43

25.169,49

5.172,73

5.582,13

32.173,08

0,00

14.500,22

A.Lucrări în continuare

68.097,43

25.169,49

5.172,73

5.582,13

32.173,08

0,00

14.500,22

îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Aleea F.C.Ripensia, Bd. Cornelia Coposu, str. Surorile Martir Caceu, Str. Măgura, Str. Mareșal Averescu, Str. învățătorului, SMIS 116928,HCL 248/18.05.2018

5.723,13

2.238,12

127,83

503,58

2.853,60

0,00

0,00

îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: - zona Dâmbovița I Cod SMIS 2014+: 117520, HCL 343/2018

2.872,06

1.136,91

29,80

255,80

1.449,55

0,00

0,00

Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidențial prin reabilitarea termica a blocurilor de locuințe str.

Martir loan Stanciu nr, 2- Calea

Martirilor 1989 nr. 31, str. Stiintei nr 3-5”, SMIS 119305, HCL 582/16.11.2018

1.885,16

734,71

48,38

165,31

936,76

0,00

0,00

„îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr42" cod SMIS 121543, HCL 676/2018

1.078,46

400,00

78,46

9,00

591,00

0,00

9.709,27

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale instituțiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

1=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Zona Soarelui -Odobescu -Complex " Cod SMIS 2014+:l 19790, HCL580/2018, HCL 642/28.11.2018

3.473,18

1.327,23

155,10

298,63

1.692,22

0,00

0,00

„îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile; str. Măslinului nr.l 1 sc.A,B, str. Cernăuți nr,10:12:14, str. Topologului nr.5 sc,A,B, str.

Topologului nr.l, sc.A, str. Argeș nr.4, fadul Cetății nr.30, str. Răsăritului nr.5” -COD SMIS: 121134, HCL 638/2018

6.077,57

1.737,08

1.734,87

390,84

2.214,78

0,00

0,00

„îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe; str.

Intrarea Doinei 19-21-23-25-31”, Cod SMIS 2014+: 121436,HCL 674/ 12.12.2018

6.248,27

2.418,11

203,00

544,07

3.083,09

0,00

0,00

îmbunătățirea eficientei energetice in sectorul rezidențial prin reabilitarea termica a blocului de locuințe, str.

Nicolae Tîtulescu nr. 10A, SMIS

119739, HCL 566/2018

1.667,09

622,50

110,83

140,06

793,70

0,00

0,00

îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu -Cod SMIS 2014+: 117379, HCL 639/2018

743,80

296,88

1,61

66,80

378,51

0,00

0,00

îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str.C.Brediceanu nr. 13-15; Calea

Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/A SMIS 121587, HCL 12/2019

6.557,74

1.677,59

2.362,77

377,46

2.139,92

0,00

1.000,00

îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din străzile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii SMIS 121578, HCL 14/2019

8.021,06

3.122,90

213,81

702,65

3.981,70

0,00

1.000,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale instituțiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

1=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Zona Take lonescu - Torontalului" Cod SMIS 2014+:121133, HCL 697/2018

4.592,70

1.837,08

0,00

413,34

2.342,28

0,00

0,00

„îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieș nr.20” - COD SMIS 2014+: 121249, HCL 138/2019

3.232,98

1,282,82

25,93

288,63

1.635,60

0,00

0,00

"îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str.Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea

Cristalului nr. 1, bl, 74, se. D și B-dul Take lonescu nr. 11-13”- COD SMIS

2014+: 121538, HCL 675/2018

4.255,32

1.694,66

18,69

381,30

2.160,67

0,00

0,00

îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminița Botoc nr.2, Luminița Botoc nr.4, Martir Dumitru Juganaru nr. 13, Vasile Lucaciu nr. 18- Cod SMIS 2014+1120790, HCL139/2019

2,348,23

939,29

0,00

211,34

1.197,60

0,00

0,00

îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe:

str.Oglinzilor nr. 16-18; str. Gh.Lazăr nr.36; Intr. I.Simu nr.12 bl.8C, SMIS 121240, HCL 647/2018

2.944,74

1.170,69

18,01

263,41

1.492,63

0,00

0,00

îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Zona Aradului - Torontalului" Cod SMIS 2014+1117404, HCL 158/2019

3.748,61

1.492,04

18,50

335,71

1.902,36

0,00

0,00

"îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str, Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10. Str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7” - COD SMIS 2014+; 121401, HCL 166/2019

2.627,33

1.040,88

25,14

234,20

1.327,11

0,00

2.790,95

70.02.06. Iluminat public și electrificări rurale

100,00

2,00

0,00

13,00

85,00

0,00

3.712,57

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale instituțiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

1=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

B. Lucrări noi

100,00

2,00

0,00

13,00

85,00

0,00

3.712,57

Extindere iluminat public in Parcul Botanic SMIS 126909 HCL470/2018; 330/2019; 20/2020

100,00

2,00

0,00

13,00

85,00

0,00

3.712,57

Capitolul 74.02 Protecfia mediului

1.134,00

315,50

0,00

42,25

776,25

0,00

185,07

74.02.03 Reducerea si controlul poluării

825,00

6,50

0,00

42,25

776,25

0,00

185,07

A. Lucrări în continuare

825,00

6,50

0,00

42,25

776,25

0,00

185,07

PadovaFIT Expanded - Expanding PadovaFIT! Home Solutions ID 847143 ■ finanțat in cadrul Programului Horizon 2020 HCL 177/2019

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

141,20

Smart And Sustainable Energy Consumption, acronim SA SEC, e-MS RORS-300 - finanțat in cadrul INTERREG IPA 2014-2020, HCL 44/2019, 117/2019

325,00

6,50

0,00

42,25

276,25

0,00

43,87

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

309,00

309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A, Lucrări în continuare

309,00

309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Timiș- localitatea Timișoara HCL 415/2018

309,00

309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 81,02 Combustibili si energie

73.346,88

1.240,83

11.305,45

8.065,39

52.735,21

0,00

74.771,54

81.02.06 Energie termică

73.346,88

1.240,83

11.305,45

8.065,39

52.735,21

0,00

74.771,54

A. Lucrări în continuare

73.346,88

1.240,83

11.305,45

8,065,39

52.735,21

0,00

74.771,54

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II - PO1M HCL 490/2018.HCL489/2018 SMIS 127006

73.346,88

1.240,83

11.305,45

8.065,39

52.735,21

0,00

74.771,54

Capitolul 84.02 Transporturi

132.709,47

2.145,75

25.040,27

15.577,61

89.945,84

0,00

470.525,45

84.02.03 Transport rutier

132.709,47

2.145,75

25.040,27

15.577,61

89.945,84

0,00

470.525,45

84.02.03.02 Transportul în comun

132.709,47

2.145,75

25.040,27

15.577,61

89.945,84

0,00

470.525,45

A. Lucrări în continuare

132.594,62

2.143,45

25.040,27

15.562,68

89.848,22

0,00

374.261,89

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale instituțiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

1=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

"The role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobilîty - MATCH-UP”, cod proiect PGI05382, HCL 342/22.06.2018

436,43

8,73

0,00

56,74

370,96

0,00

132,11

înnoirea flotei de tramvaie - etapa 1, cod SMIS 123654, HCLnr. 145, 146/11.04.2019

11.609,41

195,19

0,00

3.119,18

8.295,04

0,00

69.613,63

înnoirea flotei de tramvaie - etapa II, cod SMIS 129030, HCLnr. 420, 421/25.07.2019

110,84

2,22

0,00

14,41

94,21

0,00

96.267,57

Achiziție mijloace de transport public -autobuze electrice 18m Brașov, Timișoara, cod SMIS 128114HCL 410/2018,18/2019,63/2019

80.444,08

1.479,09

6.489,50

9.614,10

62.861,39

0,00

99.024,70

Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, calea

Bogdăneștilor, cod SMIS 123184, HCL nr. 355/15.07.2019, 413/25.07.2019

39.768,08

424,35

18.550,77

2.758,25

18.034,71

0,00

108.969,88

Prioritizing low carbon mobility Services for improving accessibilîty of citizens - PriMaaS, Index number PGI05S30

225,78

33,87

0,00

0,00

191,91

0,00

254,00

B. Lucrări noi

114,85

2,30

0,00

14,93

97,62

0,00

96.263,56

înnoirea flotei de tramvaie — etapa III, cod SMIS 129031,

HCL nr. 231,232/2019; 95/27.03.2020

114,85

2,30

0,00

14,93

97,62

0,00

96.263,56

SEF SERVICIUL M.I.P.

GabrielaBICA

Cod FO-03-08, ver.l

I

{DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

*         Steliana STANCIU


p. DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE

Magdalena N ICO ARA


Raport buget Sursa de finanțare: 02E


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4).

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

46.217.658,00

37.143,00

46.254.801,06

00.02

I. VENITURI CURENTE

45.666.372,00

37.143,00

45.703.515,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

45.666.372,00

37.143,00

45.703.515,00

16.00.04

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.794.285,00

0,00

1.794,285,00

30.02E

Venituri din proprietate

1.794.285,00

0,00

1.794.285,00

30.02E.05

Venituri din concesiuni si închirieri

1.430.245,00

0,00

1.430.24^,00,

30.02E.05.30

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

1.430.245,00

0,00

1.430.245,00:

30.02E.50

Alte venituri din proprietate

364.040,00

0,00

364.040,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

43.872.087,00

37.143,00

43.909.230,00.

33.02E

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

42.510.247,00

0,00

j.

42.510.247,0Q

33.02E.05

Taxe si alte venituri in invatamant

8.714.770,00

0,00

8.714.770,00

33.02E.08

Venituri din prestări de servicii

220.400,00

0,00

220.400,00

33.02E.14

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

22.686.260,00

0,00

22.686.260,Oft

33.02E.16

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

5,500,00

0,00

.‘■5;500,00

33.02E.17

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

357.500,00

0,00

357.5O0,OQ

33.02E.19

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

704.000,00

0,00

704.000,00

33.02E.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

9.821.817,00

0,00

9.821.817,oi)

35.02E

Amenzi, penalitati si confiscări

14.000,00

0,00

14.000,00

35.02E.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

14.000,00

0,00

14.000,00

36.02E

Diverse venituri

1.033.900,00

0,00

1.033:960,ob

36.02E.50

Alte venituri

1.033.900,00

0,00

1.033.900,00"

37.02E

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

313.940,00

37.143,00

351,083,00

37.02E.01

Donatii si sponsorizări

241.940,00

37.143,00

279.083,00

37.02E.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-116.000,00

0,00

■ y

-116.000,00

37.02E.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

116.000,00

0,00

116.000,00

37.02E.50

Alte transferuri voluntare

72.000,00

0,00

72.000,0g

39.00.01

II. VENITURI DIN CAPITAL

551.286,00

0,00

551.286,00

. i

■■■ i , \i -1

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (TI+T2+ T3+T4)

40.02E

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

100.000,00

0,00

100.000,00

40.02E.15

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

100.000,00

0,00

100.000,0Q

40.02E.15.01

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

100,000,00

0,00

100.000,00

41.02E

451.286,00

0,00

4517286,00

41.02E.06

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

451.286,00

0,00

451.286,00

TOTAL CHELTUIELI

46.217.658,00

37.143,00

46.254.801,00

01

CHELTUIELI CURENTE

46,108,370,00

37.143,00

46.145.513,0q

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.636,101,00

6.000,00

11.642.101,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34.032.269,00

31.143,00

34.063.41^,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

371.000,00

0,00

371.000,00,

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

69,000,00

0,00

69.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

116.000,00

0,00

116.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

116.000,00

0,00

116.000,0C)

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-6.712,00

0,00

-6.712, 00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-6,712,00

0,00

. ■                  j

-6.712,00

64.02E

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

46.157.658,00

37.143,00

46.194.801,00

v        d

65.02E

Invatamant

42.053.400,00

37.143,00

42.090.543,00

01

CHELTUIELI CURENTE

42.027.400,00

37.143,00

42.064.543,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.347.100,00

6.000,00

11.353.100,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30.240.300,00

31.143,00

30.271.443,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

371.000,00

0,00

371.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

69.000,00

0,00

69.00Q,0Q

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.000,00

0,00

26.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26,000,00

0,00

2 6.000,0 0

65.02E.03

Invatamant preșcolar si primar

20.486.700,00

0,00

20.486,700,00

65.02E.03.01

Invatamant preșcolar

13.919.000,00

0,00

13.919.00(1,00

65.02E.03.02

Invatamant primar

6.567.700,00

0,00

6.567.700,00

65.02E.04

Invatamant secundar

16.913.800,00

37.143,00

16.950.943,00

65.02E.04.01

Invatamant secundar inferior

4.259.600,00

600,00

4.260.200,0Q

65.02E.04.02

Invatamant secundar superior

12.552.200,00

36.543,00

12.588.743,00

65.02E.04.03

Invatamant profesional

102.000,00

0,00

102.000,00

65.02E.05

Invatamant postliceal

2.447.700,00

0,00

2.447.700, o6 f             f i

i

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

65.02E.il

Servicii auxiliare pentru educație

2.205.200,00

0,00

2,205.200,00

65.02E.il,03

Internate si cantine pentru elevi

2.205.200,00

0,00

2.205,200,00

1

67.02E

Cultura, recreere si religie

4.104.258,00

0,00

4.104.258,00

01

CHELTUIELI CURENTE

4.020.970,00

0,00

4.020.970,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

289.001,00

0,00

289.001,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.731.969,00

0,00

3.731.969,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

90.000,00

0,00

90.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

90.000,00

0,00

90.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-6,712,00

0,00

-6.712,00

\ J ,,d

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-6.712,00

0,00

-6.712,00

67.02E.03

Servicii culturale

2.296.000,00

0,00

2.296.000,00

67.02E.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

1.346.000,00

0,00

1.346.000,00

67.02E.03.06

Case de cultura

950.000,00

0,00

950.000,00

67.02E.05

Servicii recreative si sportive

1.808.258,00

0,00

1.808.258,00

67.02E.05.01

Sport

1.808.258,00

0,00

1.808.250,00

69.02E

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

60.000,00

0,00

i Ț

60.000,00

70.02E

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

60,000,00

0,00

60.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

60.000,00

0,00

60.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60.000,00

0,00

60.000,00

70.02E.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

60.000,00

0,00

60.000,00 .. .. 0

78 0

96.02E

Partea a VU-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02E

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02E

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02E

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

1    M’;

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

00.01

TOTAL VENITURI

46.101.658,00

37.143,00

46.138.801,00

00,02

I. VENITURI CURENTE

45.550.372,00

37.143,00

45.587.515,Ofr

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

45.550.372,00

37.143,00

45.587.515,00

16.00.04

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.794.285,00

0,00

1.794.285,00

30.02E

Venituri din proprietate

1,794.285,00

0,00

1.794.285,00

30.02E.05

Venituri din concesiuni si închirieri

1.430.245,00

0,00

1.430,245,00'

____________________________îîj

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (TI+T2+ >

T3+T4)

30.02E.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

1.430.245,00

0,00

1.430.245,00

30.02E.50

Alte venituri din proprietate

364.040,00

0,00

364.040,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

43.756.087,00

37.143,00

43.793.230,00

33.02E

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

42.510.247,00

0,00

"i

42.510.247,00

’J

33.02E.05

Taxe si alte venituri in invatamant

8.714.770,00

0,00

8.714.770,0Q

33.02E.08

Venituri din prestări de servicii

220.400,00

0,00

220.400,0Q.

33.02E.14

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

22.686.260,00

0,00

22.686.260,00!

33.02E.16

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

5.500,00

0,00

5.500,00

33.02E.17

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

357.500,00

0,00

357.500,00

33.02E.19

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

704.000,00

0,00

704.000,00

33.02E.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

9.821.817,00

0,00

9.821.817,0^

35.02E

Amenzi, penalitati si confiscări

14.000,00

0,00

14.000,od

35.02E.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

14,000,00

0,00

14.000,0^

36.02E

Diverse venituri

1.033.900,00

0,00

1.033.900,00

36.02E.50

Alte venituri

1.033.900,00

0,00

1.033.900,00

37.02E

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

197.940,00

37.143,00

235:083,00.

37.02E.01

Donatii si sponsorizări

241.940,00

37.143,00

279.083,00

37.02E.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-116.000,00

0,00

-116.000,00

37.02E.50

Alte transferuri voluntare

72.000,00

0,00

72,000,00.

39.00.01

II. VENITURI DIN CAPITAL

551.286,00

0,00

551.286,00^

40.02E

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

100.000,00

0,00

-.-'P 0

100.000,00

40.02E.15

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

100.000,00

0,00

■ • i

10Q. 000,00

40.02E.15.01

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

100.000,00

0,00

100.000,00

4

41.02E

451.286,00

0,00

451.286,00,

41.02E.06

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

451.286,00

0,00

451.286,08

TOTAL CHELTUIELI

46.101.658,00

37.143,00

46.138.801,00

01

CHELTUIELI CURENTE

46.108.370,00

37.143,00

46.145,513,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total-Total anterior)

Total (T1+T2+

T3+T4)    ’

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.636.101,00

6.000,00

11.642.101,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34.032.269,00

31.143,00

34.063.412,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

371.000,00

0,00

371.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

69.000,00

0,00

69.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT

-6.712,00

0,00

-6.712,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-6.712,00

0,00

-6.712,00

64.02E

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

46.041.658,00

37.143,00

46.078.801,o6

65.02E

Invatamant

42.027.400,00

37.143,00

42.064.543,00

01

CHELTUIELI CURENTE

42.027.400,00

37.143,00

42.064.54T00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.347.100,00

6.000,00

11.353.100,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30.240.300,00

31.143,00

30.271.443,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

371.000,00

0,00

371.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

69.000,00

0,00

69.000,oq

65.02E.03

Invatamant preșcolar si primar

20.486.700,00

0,00

20.486.700,0Q

65.02E.03.01

Invatamant preșcolar

13.919.000,00

0,00

13.919.000,00

65.02E.03.02

Invatamant primar

6.567.700,00

0,00

6.567.700,00

65.02E.04

Invatamant secundar

16.887.800,00

37.143,00

16.924.943,00

65.02E.04.01

Invatamant secundar inferior

4.259.600,00

600,00

4.260:200,00

65.02E.04.02

Invatamant secundar superior

12.526.200,00

36.543,00

12.562.743,0(j

65.02E.04.03

Invatamant profesional

102.000,00

0,00

102.000,Ofi

65.02E.05

Invatamant postliceal

2.447.700,00

0,00

2.447.700,0Q

65.02E.il

Servicii auxiliare pentru educație

2.205.200,00

0,00

2.205.200,00

65.02E.il.03

Internate si cantine pentru elevi

2.205.200,00

0,00

2.205.200,00

i

67.02E

Cultura, recreere si religie

4.014.258,00

0,00

4.014.258,0d

01

CHELTUIELI CURENTE

4.020.970,00

0,00

4.020.970,0()

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

289.001,00

0,00

289.001,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.731.969,00

0,00

3.731.969,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT

-6.712,00

0,00

-6.712,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-6.712,00

0,00

■ ■ T

-6.712,00'

L

67.02E.03

Servicii culturale

2.206.000,00

0,00

2.206.000,00

67.02E.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

1.256.000,00

0,00

1.256.000,00

67.02E.03.06

Case de cultura

950.000,00

0,00

950.000,00

67.02E.05

Servicii recreative si sportive

1.808.258,00

0,00

1.808.258,odj

67.02E.05.01

Sport

1.808.258,00

0,00

1.808.258,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ ' T3+T4)

69.02E

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

60.000,00

0,00

60.000,00

70.02E

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

60.000,00

0,00

60.000, oă

01

CHELTUIELI CURENTE

60.000,00

0,00

60.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60.000,00

0,00

60.000,00

70.02E.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

60.000,00

0,00

60.000,00

96.02E

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02E

REZERVE

0,00

0,00

0,06

98.02E

EXCEDENT

0,00

0,00

6,00

99.02E

DEFICIT

0,00

0,00

:     0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

: -

00.01

TOTAL VENITURI

116.000,00

0,00

116.000,00-

00.02

I. VENITURI CURENTE

116.000,00

0,00

116.000,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

116.000,00

0,00

116.000,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

116.000,00

0,00

116.000,00

37.02E

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

116.000,00

0,00

116.000,00

37.02E.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

116.000,00

0,00

116.000,00

TOTAL CHELTUIELI

116.000,00

0,00

116.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

116.000,00

0,00

116.000,00’

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

116.000,00

0,00

116.000,00

.7

64.02E

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

116.000,00

0,00

116.000,00

65.02E

Invatamant

26.000,00

0,00

26.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.000,00

0,00

26.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26.000,00

0,00

26.000,00

65.02E.04

Invatamant secundar

26.000,00

0,00

26.000,00

65.02E.04.02

Invatamant secundar superior

26.000,00

0,00

26,000,00

67.02E

Cultura, recreere si religie

90.000,00

0,00

90.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

90.000,00

0,00

90.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

90.000,00

0,00

90.000,00

67.02E.03

Servicii culturale

90.000,00

0,00

90.000,00

67.02E.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

90.000,00

0,00

90.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior

(Tla+T2a+

T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ -T3-T4)

96.02E

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02E

REZERVE

0,00

0,00

0,06

98.02E

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02E

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

•ii

PRIMAR

Nicolae Robu


DIRECTOR ECONOMIC

Steliana Stanciu


SEF SERVICIU BUGET


Raport buget Sursa de finanțare: 02F

(lei)

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

784.593.484,00

13.320.002,00

797.913.486,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

478.193.444,00

4.828.582,00

483.022.026,00

16.00,03

C. VENITURI NEFISCALE

478.193.444,00

4.828.582,00

483.022.026,00

16.00,04

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

227.950,00

0,00

227.950,00

30.02F

Venituri din proprietate

227.950,00

0,00

227.950,00

30.02F.05

Venituri din concesiuni si in chirie ri

158.700,00

0,00

158.700,00

30.02F.05.30

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

158.700,00

0,00

158.700,00

30.02F.50

Alte venituri din proprietate

69.250,00

0,00

69.250,00.

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

477.965,494,00

4.828.582,00

482.794.076,00

33.02F

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

476.029.234,00

4,636.413,00

480.665’647,00

33.02F.08

Venituri din prestări de servicii

2.860.960,00

0,00

2.860.960,00

33.02F.20

Venituri din cercetare

80,000,00

710.984,00

790.984,00

33.02F.21

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

328.798.274,00

477.429,00

329.275.703,00'

33.02F.30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

143.120.000,00

3.448.000,00

146.568,000,00

- ■                  ' ■■ j

33.02F.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.170.000,00

0,00

1.170,000,00

36.02F

Diverse venituri

600.000,00

0,00

600.000,00

36.02F.50

Alte venituri

600.000,00

0,00

600.000,00

37.02F

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

1,336.260,00

192.169,00

1.528.429,00

37.02F.01

Donatii si sponsorizări

866.400,00

192.169,00

1.058.569,00

37.02F.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-2.513.750,00

0,00

-2.513.750,00

■■ ' V 1

37.02F.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

2.513.750,00

0,00

2,513.75Q,0q

37.02F.50

Alte transferuri voluntare

469.860,00

0,00

469.860,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE

NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

251.580.040,00

8.491.420,00

260.071.460,00

42.02F

Subvenții de la bugetul de stat

10.402.250,00

260.000,00

10.662.250,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (TI+T2+ i T3+T4)

42.02F.70

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

9.447.230,00

0,00

9.447,250,00

42.02F.82

Sume alocate pentru stimulentul de risc

955.000,00

260.000,00

1.215.000,00,

43.02F

Subvenții de la alte administratii

241.177.790,00

8.231.420,00

249.409.210,00

43.02F.10

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

10.200.000,00

928.200,00

11.128.200,00

43.02F.14

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

31.167.790,00

1.625.720,00

32.793.510,00

43.02F.16

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

3.105.000,00

0,00

3.105.000,0Q

43.02F.16.01

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

3.105.000,00

0,00

\ •

3.105.000,00

43.02F.33

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

194.560.000,00

4.150.000,00

198.710.00b,0d

43.02F.40

Sume alocate pentru stimulentul de risc

2.145.000,00

1.527.500,00

3.672.500,00

46.02F

Alte sume primite de la UE

733.000,00

0,00

733.000,00

46.02F.04

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

733.000,00

0,00

733.000,00

48.02F

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

54,087.000,00

0,00

54.087.000,00

48.02F.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

49.605.290,00

0,00

49.605.290,00

48.02F.01.01

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

49.405.290,00

0,00

49.405.290,00

48.02F.01.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

200.000,00

0,00

200.000,00

48.02F.02

Fondul Social European (FSE)

960.160,00

0,00

960.160,00!

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+ :

T3+T4)

48.02F.02.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

407.610,00

0,00

407.610,od

48.02F.02.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

552.550,00

0,00

552.550,00

48.02F.il

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAII)

3.521.550,00

0,00

3.521.550,00

48.02F.11.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

3.472.370,00

0,00

3.472.370,00

48.02F.il.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

49.180,00

0,00

49.180,00

TOTAL CHELTUIELI

784.593.484,00

13.320.002,00

797.913.486,00

01

CHELTUIELI CURENTE

747.806.944,00

11.694.282,00

759.501.226,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

441.879.000,00

5.522.430,00

447.401.430,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

239.770.694,00

6.171.852,00

245.942.546,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

64.267.250,00

0,00

64.267.250,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.890.000,00

0,00

1.890,000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

36.786.540,00

1.625.720,00

38.412.260,OOj

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

36.786.540,00

1.625.720,00

38.412.260,00

J-

64.02F

Partea a III-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE

784.593.484,00

13.320.002,00

797.913.486,00 y

66.02F

Sanatate

784.593.484,00

13.320.002,00

797.913.486,00

01

CHELTUIELI CURENTE

747.806.944,00

11.694.282,00

759.501.226,0Q

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

441.879.000,00

5.522.430,00

447.401.430,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

239.770.694,00

6.171.852,00

245.942.546,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

64.267.250,00

0,00

■i

64.267.250;o0

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.890.000,00

0,00

1.890.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

36.786.540,00

1.625.720,00

38.412.260,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

36.786.540,00

1.625.720,00

38.412.260,00

66.02F.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

784.593.484,00

13.320.002,00

797.913.486,00

66.02F.06.01

Spitale generale

784.593.484,00

13.320.002,00

797.913.486,00

96.02F

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

b,od

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

97.02F

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02F

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02F

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

' : : ș

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

00.01

TOTAL VENITURI

683.539.694,00

11.694.282,00

695.233.97Ș,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

475.679.694,00

4.828.582,00

480.508.276,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

475.679.694,00

4.828.582,00

480.508.276,00J

16.00.04

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

227.950,00

0,00

227.950,00

30.02F

Venituri din proprietate

227.950,00

0,00

227.950,0Q

30.02F.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

158.700,00

0,00

158.700,00

30.02F.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

158.700,00

0,00

158.700,00

30.02F.50

Alte venituri din proprietate

69.250,00

0,00

69.250,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

475.451.744,00

4.828.582,00

480.280.326,0Q

33.02F

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

476.029.234,00

4.636.413,00

480.665.647,00

33.02F.08

Venituri din prestări de servicii

2.860.960,00

0,00

2.860.960,00'

33.02F.20

Venituri din cercetare

80.000,00

710.984,00

790.984,00’

33.02F.21

Venituri din contractele Încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

328.798.274,00

477.429,00

329.275.703,00

■. . ■■ ;iJ. i

33.02F.30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

143.120.000,00

3.448.000,00

146.568.000,00

33.02F.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.170.000,00

0,00

1.170.000,00

).

36.02F

Diverse venituri

600.000,00

0,00

600.000,00

36.02F.50

Alte venituri

600.000,00

0,00

600.000,00

37.02F

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-1.177.490,00

192.169,00

-985.321,00

37.02F.01

Donatii si sponsorizări

866.400,00

192.169,00

1.058.569,0q

37.02F.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-2.513.750,00

0,00

-2.513.750,00

>• !                    7

37.02F.50

Alte transferuri voluntare

469.860,00

0,00

469.860,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

207.860.000,00

6.865.700,00

214.725.700,00

_______________ ■[

42.02F

Subvenții de la bugetul de stat

955.000,00

260.000,00

1.215,000,00

42.02F.82

Sume alocate pentru stimulentul de risc

955.000,00

260.000,00

1.215.000,0Q

43.02F

Subvenții de la alte administratii

206.905.000,00

6.605.700,00

213.510.700,00

■■ ■■■■■■

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+

T3+T4)

43.02F.10

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

10.200.000,00

928,200,00

11.128.200,og

43.02F.33

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

194.560.000,00

4.150.000,00

198.710.000,00

43.02F.40

Sume alocate pentru stimulentul de risc

2.145.000,00

1.527.500,00

3.672.500,00

TOTAL CHELTUIELI

683.539,694,00

11.694.282,00

695.233.976,00

01

CHELTUIELI CURENTE

683.539.694,00

11.694.282,00

695.233.976,00-

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

441.879.000,00

5.522.430,00

447.401.43b,00'

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

239.770.694,00

6.171.852,00

245.942.546,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.890.000,00

0,00

1.890/000,00

64.02F

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

683.539.694,00

11.694.282,00

695.233.976,00

66.02F

Sanatate

683.539.694,00

11.694.282,00

695.233.976,00

01

CHELTUIELI CURENTE

683.539.694,00

11.694.282,00

695.233.976,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

441.879.000,00

5.522.430,00

447.401.430,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

239.770.694,00

6.171.852,00

245.942.546,00' ■

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.890.000,00

0,00

1.890.000,0b

66.02F.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

683.539.694,00

11.694.282,00

695.2^3;976,0â’

66.02F.06.01

Spitale generale

683.539.694,00

11.694.282,00

695.233.976,00

96.02F

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02F

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02F

EXCEDENT

0,00

0,00

o,od

99.02F

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

00,01

TOTAL VENITURI

101.053.790,00

1.625.720,00

102.679;5îp,0Q

00.02

I, VENITURI CURENTE

2.513.750,00

0,00

2.513.750,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

2.513.750,00

0,00

2.513.750,0Q:

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

2.513.750,00

0,00

2.513.750,00:

37.02F

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

2.513.750,00

0,00

2,513.750,00

37.02F.04

Vărs aminte din secțiunea de funcționare

2.513.750,00

0,00

T

2.513,75.0,00

. v 9:

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

43.720.040,00

1.625.720,00

45.345.760,00:

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (TI+T2+ > T3+T4)

42.02F

Subvenții de la bugetul de stat

9.447.230,00

0,00

9.447.250,00

42.02F.70

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

9.447.250,00

0,00

9.447.250,00

43.02F

Subvenții de la alte administratii

34.272.790,00

1.625.720,00

35.898.510,00

43.02F.14

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

31.167.790,00

1.625.720,00

32.793:510,0d

43.02F.16

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

3.103.000,00

0,00

3.105.000,00

43.02F.16.01

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

3.105.000,00

0,00

3.105.000,00

)

46.02F

Alte sume primite de la UE

733.000,00

0,00

733.000,00

46.02F.04

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

733.000,00

0,00

733.000,OU

48.02F

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

54.087.000,00

0,00

54.087.000,00

48.02F.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

49.605.290,00

0,00

49.605.290,00

48.02F.01.01

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

49.405.290,00

0,00

49.405.290,00

48.02F.01.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

200.000,00

0,00

200.000,00

48.02F.02

Fondul Social European (FSE)

960.160,00

0,00

960.160,00

48.02F.02.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

407.610,00

0,00

407.610,0d

48.02F.02.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

552.550,00

0,00

552.550,0Q

48.02F.il

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAII)

3.521.550,00

0,00

3.521.550,00

48.02F.il.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

3.472.370,00

0,00

3.472.370,00;

I

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+

T3+T4)

48.02F.11.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

49.180,00

0,00

49.180,00

TOTAL CHELTUIELI

101.053.790,00

1.625.720,00

102.679.510,00

01

CHELTUIELI CURENTE

64.267.250,00

0,00

64.267.250,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

64.267.250,00

0,00

64,267,250,00.

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

36.786.540,00

1.625.720,00

38.412.260,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

36.786.540,00

1.625.720,00

38.412.260,00

64.02F

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

101.053.790,00

1.625.720,00

102.679.510,00

66.02F

Sanatate

101.053.790,00

1.625.720,00

102.679.510,00

01

CHELTUIELI CURENTE

64.267.250,00

0,00

64.267.250,00'

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

64.267.250,00

0,00

64.267.250,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

36.786.540,00

1.625.720,00

38.412.260,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

36,786.540,00

1.625.720,00

38.412.260,00

66.02F.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

101.053.790,00

1.625.720,00

102.679.510,0q

66.02F.06.01

Spitale generale

101.053.790,00

1.625.720,00

102.679.510,0q

’ 5

96.02F

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,0Q

97.02F

REZERVE

0,00

0,00

0,0(1

98.02F

EXCEDENT

0,00

0,00

o,oq

99.02F

DEFICIT

0,00

0,00

o,oq

PRIMAR                     DIRECTOR ECONOMIC

SEF SERVICIU BUGET


Nicolae Robu                    Steliana Stanciu

R0MÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ                                 APROBAT,       H/VCM

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                               PRIMAR

SC 2020 -                                            Nicolae ROBU

Program Dezvoltare 2020 - investitii rectificare 7 HCL                                                                                            mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

343.301,88

18.251,64

2.629,75

322.420,49

2.463.960,60

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

121.358,49

13.740,46

0,00

107.618,03

125.648,11

LUCRĂRI NOI - B

81.059,28

1.406,18

0,00

79.653,10

1.820.851,21

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -

140.884,11

3.105,00

2.629,75

135.149,36

517.461,28

■      T()TAL GENERAL

A 343.301,88

18.251,64

2,629,75

A 322.420,49

2.463.960,60

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

14.042,31

0,00

0,00

14.042,31

10.420,13

51.02.01.03 Autorități executive

14.042,31

0,00

0,00

14.042,31

10.420,13

A.Lucrări în continuare

5.884,76

0,00

0,00

5.884,76

0,00

Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.l Timișoara HCL 79/2016

5.884,76

0,00

0,00

5.884,76

0,00

B. Lucrări noi

3.300,00

0,00

0,00

3.300,00

8.000,26

"Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara din B-dul C.D.Loga , nr.l" HCL 113/2019

2.800,00

0,00

0,00

2.800,00

7,044,26

Reamenajare camera 30 din clădirea PMT b-dul C.D.Loga nr.l HCL 218/2016

500,00

0,00

0,00

500,00

956,00

C. Dotări independente și alte investiții

4.857,55

0,00

0,00

4.857,55

2.419,87

b. Dotări independente

2.747,79

0,00

0,00

2.747,79

0,00

Dotări Direcția Fiscala

84,49

0,00

0,00

84,49

0,00

Dotări Primărie

2.663,30

0,00

0,00

2.663,30

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prcfezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.109,76

0,00

0,00

2.109,76

2.419,87

Sistem infogeografic de administrare al Municipiului Timișoara (migrarea pe o alta platforma, actualizarea si completarea cu noi aplicatii a Sistemului Informatic Geografic de administrare al Municipiului Timișoara

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2.419,87

DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara din B-dul C.D.Loga, nr.l"

181,48

0,00

0,00

181,48

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

ET+DALI „ Reparații capitale la ansamblul „Primăria Veche” format din imobil inscris in CF nr. 416672 si imobil inscris in CF nr, 419709-C1”

261,80

0,00

0,00

261,80

0,00

DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din clădirea PMT b-dul CD Loga nr 1

16,48

0,00

0,00

16,48

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU a clădirii situate B-dul C. D, Loga nr.l ■ PMT

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

3.678,97

0,00

0,00

3.678,97

0,00

61.02.03.Ordine publică

3.678,97

0,00

0,00

3.678,97

0,00

61.02.03.04 Poliție locala

3.241,47

0,00

0,00

3.241,47

0,00

A. Lucrări în continuare

1.750,96

0,00

0,00

1.750,96

0,00

Monitorizarea video a unei porțiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018

1.750,96

0,00

0,00

1.750,96

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.490,51

0,00

0,00

1.490,51

0,00

b.Dotări independente

1.207,98

0,00

0,00

1.207,98

0,00

Dotări

1,207,98

0,00

0,00

1.207,98

0,00

Studii și proiecte

282,53

0,00

0,00

282,53

0,00

SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe"

47,43

0,00

0,00

47,43

0,00

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obținerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deșeuri"

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obținerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video sediu DPLT"

15,10

0,00

0,00

15,10

0,00

Studiu pentru construire ponton pe Canalul Bega

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

61.02.05. Protecție Civilă

437,50

0,00

0,00

437,50

0,00

C, Dotări independente și alte investiții

437,50

0,00

0,00

437,50

0,00

b. Dotări independente

437,50

0,00

0,00

437,50

0,00

Dotări

437,50

0,00

0,00

437,50

0,00

Capitolul 65.02 învățământ

62.146,04

4.626,05

26,00

57.493,99

132.897,15

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

1.423,99

0,00

0,00

1.423,99

2.516,67

65.02.03.01. învățământ preșcolar

1.423,99

0,00

0,00

1.423,99

2.516,67

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

A. Lucrări în continuare

332,63

0,00

0,00

332,63

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Grădiniței P.P. 27, str, Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015

137,23

0,00

0,00

137,23

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Grădiniței P.P. 11, str. Versului, nr. 2 HCL 113/2015

195,40

0,00

0,00

195,40

0,00

C.Dotări independente și alte investiții

1.091,36

0,00

0,00

1.091,36

2.516,67

a. Achiziții imobile

100,00

0,00

0,00

100,00

1.801,20

Achiziție imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 14 HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

1.801,20

b. Dotări independente

56,88

0,00

0,00

56,88

0,00

Dotări invatamant preșcolar

56,88

0,00

0,00

56,88

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

934,48

0,00

0,00

934,48

715,47

Expertiza +DALI Reabilitare corp clădire Grădiniță PP nr. 1, Timișoara, str, Alunis nr. 41 A

15,56

0,00

0,00

15,56

•0,00

Expertiza +DALI Reabilitare corp clădire GRĂDINIȚA PP NR.10 TIMIȘOARA Str. luliu Maniu nr 42

10,41

0,00

0,00

10,41

17,30

Expertiza+DALI+PT Reabilitare grădiniță PP nr. 23, str. Musîcescu nr.9

80,65

0,00

0,00

80,65

83,87

Expertiza+DALI+PT Reabilitare grădiniță PP nr. 30, str. Vasile Lupu nr.29A

74,29

0,00

0,00

74,29

0,00

AE+ET+DALI+SF+PT+AC Mansardare si reabilitare construcții instalatii Grădiniță PP 22, str.semenic nr.8, Timișoara, jud.

5,00

0,00

0,00

5,00

382,25

SF+PT+AC Construire grădiniță, cu utilitati,Timișoara, jud.Timis

154,70

0,00

0,00

154,70

232,05

"Studii si proiecte - învățământ preșcolar"

100,00

0,00

0,00

100,00

0,09

“Expertiza+DALI reabilitare la Grădiniță PP 26 MUNICIPIUL TIMIȘOARA str. Teiului nr.3” Timișoara, jud. Timiș

65,20

0,00

0,00

65,20

0,00

“DALI+PT+DTAC reabilitare la Grădiniță PP 5 Municipiul Timișoara, str. Canal Bega nr.l” Timișoara, jud. Timiș

42,84

0,00

0,00

42,84

0,00

"Audit energetic + DALI reabilitare termica corp clădire Grădiniță PP nr.6, Timișoara, str. Ismail nr.17

46,83

0,00

0,00

46,83

.0,00

„Expertizare+AE + DALI+PT - reabilitare GRĂDINIȚA PP nr.48 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Dragasani nr.l, din Timișoara, Jud. Timiș”

30,36

0,00

0,00

30,36

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

"Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariul de securitate la incendiu) +AE+ DTAC +DALI+ PT intabulare extindere si refunctionalizare clădire grădiniță program saptamanal, Timișoara, str. Al. Odobescu nr. 46/A" jud. Timiș

81,00

0,00

0,00

81,00

0,00

ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale clădiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timișoara str.Crisan nr.21-23 (Grădiniță Caria Peltz)

52,69

0,00

0,00

52,69

0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unităților de invatamnt preșcolar ( Grădinițe: PP nr. 22, PP nr. 27, PP nr. 48, PP nr.53) Timișoara

174,95

0,00

0,00

174,95

0,00

65.02.04 învățământ secundar

60.722,05

4.626,05

26,00

56.070,00

130.380,48

65.02.04,01 învățământ secundar inferior

11.741,28

4.538,15

0,00

7.203,13

24.469,63

A. Lucrări in continuare

5.047,62

3.192,56

0,00

1.855,06

0,00

Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015

416,61

0,00

0,00

416,61

0,00

Extindere școala in regim P+2E Școala Gimnaziala nr.l 6, str. București nr.l 1, HCL13/2015,HCL499/2017; PNDL

3.280,52

3.192,56

0,00

87,96

0,00

Reabilitare acoperiș tip șarpantă (corp C2) la Școala Gimnazială nr,19, Bv. Cetății nr.24 Timișoara HCL 215/2015

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015

488,86

0,00

0,00

488,86

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Scolii Generale nr. 24, str. Brândușei nr. 7 HCL 108/2015

510,91

0,00

0,00

510,91

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Scolii Generale nr. 2, str. Mureș, nr. 8 HCL 112/2015

349,72

0,00

0,00

349,72

0,00

B. Lucrări noi

2.145,59

1.345,59

0,00

800,00

24.041,63

Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - Etapa I Sc, Gimnaziala (Generala) nr. 25, Timișoara, str. Cosminului nr. 42, HCL 498/2017, HCL 42/2020 PNDL

1.845,59

1.345,59

0,00

500,00

610,31

Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.l3 din Timișoara, str. Muzicescu nr.14 -HCL 40/05.02.2019

200,00

0,00

0,00

200,00

3.775,64

"Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara”-HCL 316/15.09.2018

100,00

0,00

0,00

100,00

19.655,68

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1-2+3+4

2

3

4

5

C. Dotări independente și alte investiții

4.548,07

0,00

0,00

4.548,07

428,00

b. Dotări independente

3.491,35

0,00

0,00

3.491,35

0,00

Dotări invatamant secundar inferior

880,53

0,00

0,00

880,53

0,00

Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru unități de învățământ din municipiul

2.183,80

0,00

0,00

2.183,80

0,00

Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 3 săli de clasă pentru Școala Gimnaziala nr.27, Timișoara

427,02

0,00

0,00

427,02

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii

1.056,72

0,00

0,00

1.056,72

428,00

SF+PT+DTAC+AC Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr,13 din Timișoar str, Muzicescu nr.14

48,91

0,00

0,00

48,91

0,00

DALI+PT realizare instalatii curenti tari si slabi, tablouri electrice la Școala Gimnaziala nr.6, str. Vulturilor nr.89A, Tmisoara, Jud Timiș

78,30

0,00

0,00

78,30

0,00

D.A.L.I.+P.T. Extindere corp clădire CI Școala Generala nr.7, str.LI de la Brad, nr.2, Timișoara

95,00

0,00

0,00

95,00

0,00

„Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădiri Școala cu clasele LIV, nr 11, Timișoara str. Razboieni nr,2”

11,93

0,00

0,00

11,93

0,00

“Expertiza+DALI reabilitare la Școala Generala nr. 19 - corp clădire str. Avram lancu nr. 5” Timișoara,

54,00

0,00

0,00

54,00

■:!

0,00

Expertiza +DALI Reabilitare Corp Școala Generala nr. 2, str. Izlaz, nr. 44-46

17,60

0,00

0,00

17,60

28,00

"Studii si proiecte - învățământ secundar inferior"

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Expertiza+AE+D.A.L.I.+P.T. Reabilitare construcții si instalatii la Școala Generala nr.12 b-dul Regele Carol I (Tinereții) nrl7, Timișoara

126,00

0,00

0,00

126,00

0,00

„Expertizare+SF+DALI+PT Extindere corp clădire școala la Școala Generala nr.27, Aleea Corniștilor, nr.3, Timișoara, jud. Timiș”

192,78

0,00

0,00

192,78

0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unităților de invatamant secundar inferior ( Școala Gimnaziala nr.2, Școala generala nr. 12 ,Școala Gimnaziala nr.21, Școala gimnaziala nr. 24, Școala generala nr. 27, ) Municipiul Timișoara

323,00

0,00

0,00

323,00

400,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

SF+DALI construire clădire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii aferente la Școala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr,23

9,20

0,00

0,00

9,20

0,00

65.02.04,02 învățământ secundar superior

48.980,77

87,90

26,00

48.866,87

105.910,85

A. Lucrări în continuare

31.699,58

87,90

0,00

31.611,68

56.778,95

Mansardare școala P.+1E. pentru amenajarea 4 salî de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017, HCL 156/2018 ,HCL 167/11.04.2019-PNDL

149,60

87,90

0,00

61,70

0,00

Reabilitare corp clădire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timișoara, str. Brediceanu nr. 35-39 HCL 584/2018

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

3.110,85

PT + Reabilitare fațade si invelitoare Colegiul I.C.Bratianu , P-ța Huniade nr.2 HCL717/2018

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

9.596,32

Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timișoara, str.Popa Șapcă, nr,5 HCL 398/2015

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

40.167,54

Reabilitare Corp A Lic, W. Shakespeare-acoperis si instalatii corp I. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015

49,98

0,00

0,00

49,98

0,00

Reabilitare corp clădire școala D+P+2E din Timișoara, str. Regele Carol nr.ll colt cu str. Dragalina nr,8 (înlocuire acoperiș nou)- cf. HG 673/2017) la Lic. de Arte Plastice Timișoara" HG 673/2018; HCL 560/2018

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

3.904,24

B. Lucrări noi

450,00

0,00

0,00

450,00

47.205,67

PT + Execuție Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica construcții si instalatii la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara FICL 327/14.06.2019

50,00

0,00

0,00

50,00

12.000,35

PT + Execuție „Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica construcții si instalatii la Colegiul Tehnic HENRI COANDĂ", str. Brediceanu nr.37 HCL 326/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

18.859,02

Extindere corp clădire școala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renașterii nr.24/A HCL237/2014

300,00

0,00

0,00

300,00

2.707,70

„PT+executie lucrări „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara"

50,00

0,00

0,00

50,00

13.638,60

C. Dotări independente și alte investiții

16.831,19

0,00

26,00

16.805,19

1.926,23

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

a. Achiziții imobile

11.840,07

0,00

0,00

11.840,07

1.926,23

“Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 6 Săli clasa pe amplasamentul Liceului Waldorf, str, Uranus nr.10, Timișoara” jud. Timiș

634,00

0,00

0,00

634,00

0,00

Achiziționarea imobilului situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest

100,00

0,00

0,00

100,00

1.926,23

Achiziție de dotări „Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 6 săli de clasă pentru Liceul Teologic Ortodox Antim Ivireanul, Timișoara”

707,00

0,00

0,00

707,00

0,00

Achiziție imobile in care funcționează Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici, Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016

10.399,07

0,00

0,00

10.399,07

0,00

b. Dotări independente

1.121,26

0,00

26,00

1.095,26

0,00

Dotări invatamant secundar superior

1.121,26

0,00

26,00

1.095,26

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

3.869,86

0,00

0,00

3.869,86

0,00

“AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperiș si fațade la Colegiul Banatean- corp str. 16 Decembrie nr,4, jud Timiș"

63,30

0,00

0,00

63,30

0,00

ET+AE+DALI+PT Reabilitare clădire cămin internat I al Liceului Tehnologic Energetic "Regele Ferdinand I" (fost Liceu Tănăsescu) str, Lorena nr.35, Timișoara

141,38

0,00

0,00

141,38

0,00

"Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp ateliere si clase, Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str, Ghe, Lazarnr. 20” jud. Timiș

90,00

0,00

0,00

90,00

0,00

“Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str, Ghe, Lazar nr, 22-30” jud. Timiș

228,60

0,00

0,00

228,60

0,00

“AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperiș la corp Sala festiva Colegiul C.D. Loga, Timișoara"

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

“Expertiza+DALI +PT Reabilitare termica corp școala Colegiul National “Ana Aslan”, Timișoara, B-dul.Revoluției,nr,15/ A, jud. Timiș

177,60

0,00

0,00

177,60

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

“Expertiza+DALI reabilitare corp clădire internat la Colegiul Tehnic

"ELECTROTIMIȘ", Str.Matei Millo nr,2/ a” Timișoara, jud. Timiș

120,00

0,00

0,00

120,00

0,00

„Expertizare+ DALI+PT reabilitare fațade, acoperiș si tamplarie la Liceul Pedagogic "CARMEN SYLVA", B-dul C.D.Loga NR.45, Timișoara, jud. Timiș”

250,00

0,00

0,00

250,00

. 0,00

Documentație tehnica pentru conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timișoara

177,53

0,00

0,00

177,53

0,00

Documentație tehnica pentru conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga

53,32

0,00

0,00

53,32

0,00

SF+PT realizare corp clădire P+1E, si spatii conexe de invatamant la Colegiul Banatean- fosta PPM, Timișoara

111,50

0,00

0,00

111,50

0,00

SF (avize) pentru realizarea investiției: “Creșterea eficientei energetice prin reabilitare termică construcții și instalații; amenajare mansarda in pod existent la Liceul Teoretic “Grigore Moisif’-pentru corp de clădire situat in Piața N.Balcescu, Nr.2-3, Timișoara

17,07

0,00

0,00

17,07

0,00

SF (avize) pentru realizarea investiției: “ Reabilitare fațade existente Corp A si B, mansardare si extindere corp clădire B existent cu doua corpuri de clădire in regim de inaltime maxim D+P+2E si amenajare incinta, la Liceul Teoretic Grigore Moisil, corp Ghe, Doja, Timișoara

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

Expertiza+DALI +PT Realizare șarpanta, reabilitare finisaje corp școala Liceul de Arte Plastice, TIMIȘOARA, str. Lorena nr.35, jud. Timiș

44,04

0,00

0,00

44,04

0,00

ET+DALI+PT - Reabilitare acoperiș tip șarpantă la Căminul internat al Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau, situat în Timișoara str. Dr. losif Nemoianu nr. 5

15,90

0,00

0,00

15,90

0,00

Expertiză+ DALI+PT - Refuncționalizarea atelierelor școală ale Colegiului Tehnic I.C.

Brătianu, situate în str. Cuvin nr. 2, în spații pentru învățământul preșcolar

242,05

0,00

0,00

242,05

0,00

"studii si proiecte - învățământ secundar superior"

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

“ SF+PT Construire sala sport la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES", Timișoara” jud. Timiș

137,00

0,00

0,00

137,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst, subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=24-3+4

2

3

4

5

“DALI+PT - realizare instalație climatizare LICEUL TEORETIC "GRIGORE

MOISIL", corp clădire str. Ghirlandei nr.4, Timișoara” jud. Timiș

31,32

0,00

0,00

31,32

0,00

„AE+expertiza+DALI+SF+PT+AC Extindere corp clădire CI (școala) la Colegiului Economic" FRANCESCO SAVERIO NITTI" Munucipiul Timișoara, Str.Corbului nr.7/C, Timișoara, jud. Timiș”

172,30

0,00

0,00

172,30

0,00

Expertiza+DALI +PT Realizare șarpanta, reabilitare finisaje corp școala Colegiul Național de Arta "ION VIDU", Municipiul Timișoara, str. Cluj nr.12

178,40

0,00

0,00

178,40

0,00

D.A.L.L+P.T.-Reabilitare termica clădire internat Liceul Teoretic Bela Bartok

54,84

0,00

0,00

54,84

0,00

DALI Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica construcții si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str.

Brediceanu nr.37

57,47

0,00

0,00

57,47

0,00

DALI Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica construcții si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara

43,47

0,00

0,00

43,47

0,00

Expertizare+DALI reabilitare acoperiș la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Școala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timișoara

100,29

0,00

0,00

100,29

0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unităților de invatamant superior:

(Liceul Tehnologic Transporturi Auto,Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SH AICE SPE ARE", Colegiul Economic "F. S. NITTI"), Timișoara

814,34

0,00

0,00

814,34

0,00

DALI+PT lucrări de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta, realizare prize de pamant si spor de putere la Liceul Teoretic „W.Shakespeare, str.I.L.Caragiale, nr.6, Timișoara, jud.Timis

60,34

0,00

0,00

60,34

0,00

ET+DALI+PT Reabilitare corp clădire școala D+P+2E (înlocuire acoperiș nou) din Timișoara, str. Regele Carol nr.l 1 colt cu str. Dragalina nr.8

24,43

0,00

0,00

24,43

0,00

„Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp clădire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timișoara, str. Brediceanu nr. 35-39

31,86

0,00

0,00

31,86

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

„Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădiri LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" -Timișoara, Str. Moise Nicoară”

22,90

0,00

0,00

22,90

0,00

„Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădire internat - Colegiul de Silvicultură și Agricultură ”CASA

VERDE” - Timișoara, Str, Aleea Padurea Verde nr. 5”

35,42

0,00

0,00

35,42

0,00

” Spor de putere- redimensionare rețea electrica” la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES", Timișoara

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

Expertiza tehnica la Sala de sport al Liceului Teoretic Grigore Moîsil Timișoara

3,19

0,00

0,00

3,19

0,00

Capitolul 66,02 Sănătate

66.756,97

8.105,00

2.513,75

56.138,22

566.952,50

66.02.06 Spitale

66.756,97

8.105,00

2.513,75

56.138,22

566.952,50

A. Lucrări în continuare

20.759,01

5.000,00

0,00

15.759,01

47.593,66

Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta și lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftîziologie "Victor Babes'TICL 303/25.06.2015

2.581,13

0,00

0,00

2.581,13

967,59

Modernizare stație de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeș, str.Ghe. Adam, nr. 13 HCL 302/2015

335,97

0,00

0,00

335,97

0,00

Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revoluției nr.6 Timișoara HCL 452/30.10.2015

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

PT +Executie„ Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timișoara cu un corp de construcție pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu - Timișoara, str. Gheorghe Dima nr,5, HCL 328/14.06.2019

1.710,62

0,00

0,00

1.710,62

0,00

Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timișoara ,str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str.

BrailaHCL 124/2013

16.111,29

5.000,00

0,00

11.111,29

46.626,07

B. Lucrări noi

2.971,54

0,00

0,00

2.971,54

513.695,34

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inși, subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=24-3+4

2

3

4

5

PT + Execuție Creșterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeș Timișoara Ia corpurile C2-7 din CF -respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital TBC, Spital Infecțioase I și II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică, HCL 413/2018

50,00

0,00

0,00

50,00

12.206,14

Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli

Infecțioase si Pneumoftiziologie dr. V.

Babes Timișoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie HCL 301/2017, HCL 560/2019

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

36.555,17

Reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgențe pentru copii "Louis Țurcanu" din Timișoara HCL 528/2019

331,50

0,00

0,00

331,50

5,700,75

Construcție in regim maxim de inaltime cu funcțiuni mixte (administrativ, birouri, spital) inprejmuire si amenajare incinta si realizarea branșamentelor la rețelele utilitare pentru,,Spitalul Clinic Municipal de Urgenta", str.Balta Verde, nr.17, Timișoara , Timiș HCL 316/2019

300,00

0,00

0,00

300,00

356.574,12

Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timișoara str, Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila HCL 300/2017, HCL468/2019

200,00

0,00

0,00

200,00

10.523,24

PT+ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infecțioase Victor Babes, Timișoara, str.Gheoeghe Adam nr.13 HCL 90/2020

1.090,04

0,00

0,00

1.090,04

92.135,92

C. Dotări independente și alte investiții

43.026,42

3.105,00

2.513,75

37.407,67

5.663,50

a.Achiziții imobile

2.558,50

0,00

0,00

2.558,50

2.558,50

Achiziție construcții pentru Spitalului Clinic Municipal de Urgență, situate in Timișoara, str. Intrarea Doinei nr.2

2.558,50

0,00

0,00

2.558,50

2,558,50

b. Dotări independente

37.554,43

3.105,00

1.050,99

33.398,44

3.105,00

Spatii modulare pentru realizarea unei farmacii la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

679,93

0,00

0,00

679,93

0,00

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu"

5.498,13

0,00

373,13

5.125,00

0,00

DOTĂRI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

9.498,18

3.105,00

677,86

5.715,32

3.105,00

Dotări Spitalul Clinic Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

21.878,19

0,00

0,00

21.878,19

.0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst, subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2.913,49

0,00

1.462,76

1.450,73

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V, Babes)

75,00

0,00

0,00

75,00

. 0,00

SF + DTAC + DDE+PT Laborator imagistica (SCMUT)

56,23

0,00

56,23

0,00

0,00

SF+DTAC+DDE+PT Radioterapie si farmacia 2(SCMUT)

103,89

0,00

103,89

0,00

0,00

Foraj Secția Balneo(SCMUT)

316,64

0,00

316,64

0,00

0,00

SF+DTAC+DDE Secție îngrijiri Paleative (SCMUT)

186,00

0,00

186,00

0,00

0,00

Spor de putere Clinicile Noi (SCMUT)

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

“Expertiza+DALI refunctionalizare si reabilitare corp clădire internat, Timișoara, str. V. Babes nr.22” jud. Timiș

86,00

0,00

0,00

86,00

0,00

“Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie , Timișoara, str. C.D. Loga nr,42-44” jud. Timiș

79,00

0,00

0,00

79,00

0,00

SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timișoara

134,75

0,00

0,00

134,75

0,00

DALI+PT+DTAC „Documentație pentru avizare si autorizare ISU, Refacere rețele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L, Turcanu, Timișoara - str. I.Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str.Brăila”

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădiri Secție Chirurgie - Ortopedie Pediatrica si ATI care aparțin de Spitalul Clinic de Urgenta Louis Turcanu, Timișoara - str. I. Nemoianu nr.2

23,40

0,00

0,00

23,40

q i

0,00

DALI+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgențe pentru copii "Louis Țurcanu" din Timișoara

35,62

0,00

0,00

35,62

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timișoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie

14,80

0,00

0,00

14,80

0,00

DALI+PT lucrări de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta la imobilele din ansamblul clădirilor Spitalului de boli infectioase "Victor Babes", Timișoara, jud. Timiș

21,18

0,00

0,00

21,18

0,00

D.A.L.I. «Creșterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații la Spitalul clinic nr,4 V.Babeș Timișoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile

Administrativ, Laboratoare, Spital Infectioase I și II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timișoara, str. Ghe, Adam, nr, 13

54,74

0,00

0,00

54,74

0,00

Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timișoara

160,00

0,00

0,00

160,00

0,00

ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timișoara str.

Nenioianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila

138,00

0,00

0,00

138,00

0,00

Studii si proiecte - spitale

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

SF +PT Maternitate SCMU Timișoara si Corp Administrativ

258,24

0,00

0,00

258,24

0,00

ET+DALI+PT Reabilitare construcții si .instalatii la Clinica de oftalmologie, Timișoara str. Scuarul Radian Belici nr.l, jud. Timiș

170,00

0,00

0,00

170,00

0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

56.119,69

0,00

90,00

56.029,69

400.081,71

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

26.502,21

0,00

90,00

26.412,21

203.705,70

A. Lucrări în continuare

5.312,04

0,00

0,00

5.312,04

0,00

Refunctîonalizarea clădirilor ce aparțin Palatului Culturii, Piața Victoriei HCL 286/2008

5.312,04

0,00

0,00

5.312,04

0,00

B. Lucrări noi

18.002,19

0,00

0,00

18.002,19

201.383,46

Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. CD Loga nr.2, Timișoara, HCL 488/02.10.2019

50,00

0,00

0,00

50,00

113.605,13

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Refunctionalizare imobil pentru Centru CulturaT’Turnul de apa” losefîn, str.

Gh.Baritiu, HCL 572/12.11.2019

50,00

0,00

0,00

50,00

8,658,73

Refunctionalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie in clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016

5,000,00

0,00

0,00

5.000,00

24.743,00

Reabilitare imobil Cinematograful

Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr, 7-8,Timișoara HCL 278/2019

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

7.268,50

Reabilitare imobil Cinematograful Timiș, Piața Victoriei, nr.7 Timișoara HCL

1.800,00

0,00

0,00

1.800,00

6.582,40

Reabilitare imobil Cinematograful

Fratelia, str.Izlaz nr.40,Timișoara HCL

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

6.741,70

Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr,2,Timișoara HCL 615/2019

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

14,784,00

Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr,7, Timișoara HCL 351/2019

2.143,54

0,00

0,00

2.143,54

14.000,00

Reabilitare termica si reamenajare parțiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCL 585/2018

1.958,65

0,00

0,00

1.958,65

5.000,00

C. Dotări independente și alte investiții

3.187,98

0,00

90,00

3.097,98

2.322,24

b. Dotări independente

303,10

0,00

90,00

213,10

0,00

Dotări Teatrul Maghiar

68,10

0,00

0,00

68,10

0,00

Dotări Filarmonica

235,00

0,00

90,00

145,00

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.884,88

0,00

0,00

2.884,88

2.322,24

DALI pentru obiectivul "Imobil situat in Timișoara str, lancu Vacarescunr.18, Refunctionalizare clădire Cinematograf Arta" cf. contract nr.2840/2018 (Teatrul Maghiar de Stat Csîky Gergely Timișoara)

118,00

0,00

0,00

118,00

0,00

DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare parțiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii

138,66

0,00

0,00

138,66

0,00

DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere școala ale Colegiului Tehnic I.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creație pentru Teatrul German de Stat Timișoara

133,88

0,00

0,00

133,88

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

DALI + PT corp D in vederea refunctionalizarii si schimbării destinației din funcțiune de spital in clădire cu funcțiune de spațiu multicultural

108,00

0,00

0,00

108,00

0,00

DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str, CD Loga nr.2, Timișoara

222,77

0,00

0,00

222,77

99,01

Expertiza / Documentație pentru obținerea avizului de securitate la incendiu pentru clădirile ce aparțin Palatului Culturii

44,50

0,00

0,00

44,50

0,00

DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru CulturaP’Turnul de apa” losefm, str. Gh.Baritiu HCL 572/2019

103,93

0,00

0,00

103,93

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timiș, Piața Victoriei, nr.7 ( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timișoara

314,87

0,00

0,00

314,87

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil

Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timișoara

69,51

0,00

0,00

69,51

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7-8,Timișoara

70,62

0,00

0,00

70,62

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timișoara în centru cultural multifuncțional

68,16

0,00

0,00

68,16

0,00

Consultanta + DALI+PT

"Centru pentru Arta, Tehnologie și Experiment, MultipleXity", în Timișoara HCL 1/2020

1.075,20

0,00

0,00

1.075,20

2.000,00

DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare -Sala de spectacole Sinagoga Fabric, Timișoara

378,20

0,00

0,00

378,20

223,23

DALI+PT Conservare si punere in siguranța a balconului de la etajul 1, str. Alba lulia-Palatul Culturii-Teatrul Maghiar

33,58

0,00

0,00

33,58

0,00

Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2,Timișoara HCL 615/2019- AVIZE

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

67.02.03.30 Alte servicii culturale

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

b. Dotări

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

Restaurare bust din bronz a lui Emanoil Ungureanu si amplasarea lui pe soclul ramas liber din fata liceului situat in Piața Huniade nr.3 Timișoara

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

67.02.03.06 Casa de cultură

849,74

0,00

0,00

849,74

0,00

B. Lucrări noi

783,91

0,00

0,00

783,91

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Realizare fundație si amplasare CATARG in Piața Libertății din Timișoara HCL 538/2019

147,26

0,00

0,00

147,26

0,00

PT+Executie Reabilitare scena de spectacole in Parcul Rozelor HCL 530/2019

636,65

0,00

0,00

636,65

0,00

C. Dotări independente și alte investitii

65,83

0,00

0,00

65,83

0,00

Studii și proiecte

65,83

0,00

0,00

65,83

0,00

SF+PT Realizare fundație si amplasare CATARG in Piața Libertății din Timișoara

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor "

15,83

0,00

0,00

15,83

0,00

67.02.05.01 Sport

6.498,21

0,00

0,00

6.498,21

193.376,0.1

A. Lucrări în continuare

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

10.921,00

Sala Polivalenta Universitatea Politehnica

2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofînantare UPT HCL nr. 134/14,03.2013 HCL nr. 196/04.04.2013; HCL nr.344/2015

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

10.921,00

B. Lucrări noi

600,00

0,00

0,00

600,00

182.322,45

Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifuncțional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra - Zona Lipovei, Timișoara”, HCL 366/2019

500,00

0,00

0,00

500,00

25.738,09

Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, al te amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman, HCL 12/2020

50,00

0,00

0,00

50,00

59.305,40

Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei, HCL 13/2020

50,00

0,00

0,00

50,00

97.278,96

C. Dotări independente și alte investitii

2.898,21

0,00

0,00

2.898,21

132,56

c.Studii și proiecte

1.798,36

0,00

0,00

1.798,36

132,56

SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei

286,79

0,00

0,00

286,79

70,21

SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str, P.Constantinescu, Alee Dedeman

187,67

0,00

0,00

187,67

44,9.1

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst, subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

SF+PT „Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifuncțional, alte amenajarî interioare si exterioare) str. Verde, Silistra - Zona

17,43

0,00

0,00

17,43

17,44

Studii de fezabilitate - amenajare terenuri de sport multifuncționale de minifotbal, baschet, handbal în Timișoara

90,00

0,00

0,00

90,00

0,00

ET+DALI+PT - Reabilitare acoperiș Complex Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor nr. 2, Timișoara

87,98

0,00

0,00

87,98

0,00

ET+DALI+PT - Reabilitare acoperiș și fațade clădire Sala Polivalentă Constantin Jude, str. F.C. Ripensia nr. 11, Timișoara

320,32

0,00

0,00

320,32

0,00

SF - „Reabilitare si refunctionalizare, inclusiv utilitati, baza sportiva in Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu

214,61

0,00

0,00

214,61

0,00

SF - „Amenajare teren de fotbal in

Timișoara, str. Mircea Cel Bătrân nr.l 14

66,10

0,00

0,00

66,10

0,00

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul: „Amenajare terenuri de sport multifuncționale de minifotbal/baschet/handbal Calea Bogdanestilor/Ion Ratiu”

43,70

0,00

0,00

43,70

0,00

SF - „Realizare anexe sportive la teren rugby, inclusiv utilitati, in Timișoara str. Pictor Aman nr.l 1

45,30

0,00

0,00

45,30

0,00

"ET+DALI+PT- Reabilitarea terenului de sport din Parcul Regina Maria(fost Parcul Poporului), Timișoara

28,70

0,00

0,00

28,70

0,00

DALI Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude”

13,09

0,00

0,00

13,09

0,00

SF - Amenajare terenuri de sport -„Construire stadion pe structură metalică”

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

DALI+PT Reabilitare loc de joaca cu teren betonat existent în loc de joaca cu suprafața sintetica teren baschet/streetball- in incinta Parcului Frații Constantin, str. Uzinei

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

Studiul Geotehnic cu referat Af pentru realizarea investiției "Construire bază sportivă TIP 1, Str, Costică Rădulescu, nr.

6, Timișoara, județul Timiș

25,00

0,00

0,00

25,00

0,00

Studiu geotehnic -Construire Sală Polivalentă 16.000 de locuri, str. Aleea F.C. Ripensia nr, 35-37, Municipiul Timișoara (inclusiv amenajări conexe: parcare, drumuri de incintă, alei, etc.)",

65,17

0,00

0,00

65,17

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Documentație pentru avizare si autorizare siguranța la incendii la Sala Polivalenta "Constantin Jude"(Olimpia), Aleea FC Ripensia nr. 11

91,50

0,00

0,00

91,50

0,00

"studii si proiecte - sport11

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

b. Dotări independente

L099,85

0,00

0,00

1.099,85

0,00

Dotări Sala Polivalenta "Constantin Jude”:

846,32

0,00

0,00

846,32

0,00

Echipamente pentru terenuri multifuncționale

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

Dotări echipamente Complex Sportiv Bega

218,53

0,00

0,00

218,53

0,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

22.214,53

0,00

0,00

22.214,53

3.000,00

A, Lucrări în continuare

6.088,27

0,00

0,00

6.088,27

0,00

Modernizarea Parcului Cetății (Civic) HCL 78/2016

6.033,81

0,00

0,00

6.033,81

0,00

Modernizarea Parcului Scudier (Central) HCL 291/2015

47,91

0,00

0,00

47,91

0,00

Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 260/29.06.2010

6,55

0,00

0,00

6,55

0,00

C, Dotări independente și alte investiții

16.126,26

0,00

0,00

16.126,26

3.000,00

a. Achiziții imobile

10.251,69

0,00

0,00

10.251,69

0,00

Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe str. Verde, HCL 237/2020

10.251,69

0,00

0,00

10.251,69

0,00

b. Dotări independente

362,83

0,00

0,00

362,83

0,00

Dotări Gradina Zoologica

178,38

0,00

0,00

178,38

0,00

Achiziție Tomograf pentru evaluarea sanatatii arborilor

184,45

0,00

0,00

184,45

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

5.511,74

0,00

0,00

5.511,74

3.000,00

SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu

59,50

0,00

0,00

59,50

0,00

SF+PT+DE+CS+DTAC Amenajare parc pe Bulevardul Dâmbovița

142,80

0,00

0,00

142,80

0,00

Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Kiriac

56,43

0,00

0,00

56,43

0,00

Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Verde

80,24

0,00

0,00

80,24

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst, subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Scuarului Piața Crucii

42,04

0,00

0,00

42,04

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Scudier (Central), HCL 291/2015

5,80

0,00

0,00

5,80

0,00

DALI +PT+CS+DE-KDTAC Modernizare Parcul Cetății (Civic)

3,81

0,00

0,00

3,81

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte , Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga

127,84

0,00

0,00

127,84

0,00

Studiul de fezabilitate „Amenajare habitate feline mari (lei și tigrii) la Grădina Zoologică Timișoara”

48,20

0,00

0,00

48,20

0,00

Studiu - "Amenajament Silvic"

25,03

0,00

0,00

25,03

0,00

întocmirea Registrului Spaților Verzi în Municipiul Timișoara

4.920,05

0,00

0,00

4.920,05

3.000,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

2,681,79

0,00

0,00

2.681,79

7.075,00

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă

654,60

0,00

0,00

654,60

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

654,60

0,00

0,00

654,60

0,00

b. Dotări independente

638,03

0,00

0,00

638,03

0,00

Dotări pentru persoane vârstnice

638,03

0,00

0,00

638,03

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

16,57

0,00

0,00

16,57

0,00

Documentație de proiectare si avizare centrala termica - Cămin persoane vârstnice M,Klein DASMTM

16,57

0,00

0,00

16,57

0,00

68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invalidități

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

Dotări independente

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

Dotări Servicii pentru persoane cu dizabilitati

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie .      '■        .        si copii \

60,11

0,00

0,00

60,11

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

60,11

0,00

0,00

60,11

0,00

Dotări independente

54,16

0,00

0,00

54,16

0,00

Dotări Servicii pentru copii si familie

54,16

0,00

0,00

54,16

0,00

Studii și proiecte

5,95

0,00

0,00

5,95

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Reabilitare clădiri istorice In Municipiul Timișoara - Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii și a spațiilor adiacente clădirii Liceului Nikolaus Lenau, str Ghe. Lazar, Timișoara" HCL414/2009 HCL 74/2016

2.187,70

0,00

0,00

2.187,70

0,00

Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-33HCL 145 /31.10.2016

636,95

0,00

0,00

636,95

0,00

B. Lucrări noi

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

47.000,00

Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timișoara, aprobat prin HCL 158/.2016

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

47.000,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.029,51

0,00

0,00

2.029,51

290,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii

2.029,51

0,00

0,00

2.029,51

290,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.30

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.32

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.34

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

DALI+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3

165,00

0,00

0,00

165,00

0,00

DALI+PT+ET Reabilitare SAD - Bv. Republicii nr.6

50,00

0,00

0,00

50,00

290,0.0

SF în vederea construirii unui bloc de locuințe ANL teren str.ion lonescu de la Brad nr.l/E CF 444151

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

SF în vederea construirii unui bloc de locuințe ANL teren str.ion lonescu de la Brad nr.l/E CF 444153

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

SF în vederea construirii unui bloc de locuințe ANL teren str.ion lonescu de la Brad nr.l/E CF 444150

65,00

0,00

0,00

65,00

o,o‘b

SF în vederea construirii de locuințe de către ANL teren înscris în CF 446813

188,40

0,00

0,00

188,40

0,00

SF în vederea construirii de locuințe ANL teren Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

Studiu privind evaluarea vulnerabilității clădirilor istorice in caz de seism

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuințe din Municipiul Timișoara POR 2014-2020

931,11

0,00

0,00

931,11

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst, subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

3.515,00

0,00

0,00

3.515,00

22.720,00

70.02.05,01 Alimentări cu apă

3.515,00

0,00

0,00

3,515,00

22.720,00

A. Lucrări în continuare

1.326,00

0,00

0,00

1.326,00

700,00

Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016

576,00

0,00

0,00

576,00

0,00

PT+ Fantana Ornamentala cu Pești HCL 192/2018

50,00

0,00

0,00

50,00

700,00

PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL

411/31.10.17

700,00

0,00

0,00

700,00

. 0,00

B. Lucrări noi

2.105,00

0,00

0,00

2.105,00

22.020,00

Execuție podeț canal desecare CCP263 str.

D. Dinicu HCL 437/21.11,17

275,00

0,00

0,00

275,00

0,00

Execuție podeț canal desecare CCP263 str, Neajlov HCL 438/21.11.17

275,00

0,00

0,00

275,00

0,00

Execuție podeț canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hațeg HCL 436/21.11.17

275,00

0,00

0,00

275,00

0,00

Execuție Fântâni publice forate in municipiul Timișoara HCL6O5/16.11.2018

970,00

0,00

0,00

970,00

0,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Piața Balcescu HCL 404/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

930,66

PT+Executie Fantana Ornamentala Galeria

1 HCL

50,00

0,00

0,00

50,00

470,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Calea Lipovei HCL 370/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

240,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Selgros HCL372/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

940,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Piața luliu ManiuHCL3 73/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

450,00

PT+Executie Fantana Ornamentala

Praktiker HCL371/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

700,00

PT+Executie Fantana ornamentala muzicala in municipiul Timișoara HCL

10,00

0,00

0,00

10,00

18.290,00

C. Dotări independente și alte investiții

84,00

0,00

0,00

84,00

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

84,00

0,00

0,00

84,00

0,00

SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timișoara

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

SF +PT Execuție de fântâni publice forate in Mun. Timișoara

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

SF- Fantana Ornamentala Galeria 1

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări

1.951,89

0,00

0,00

1.951,89

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

B, Lucrări noi

1.629,82

0,00

0,00

1.629,82

0,00

PT + Execuție lucrări - Extindere iluminat publci în parcare Calea Buziașului -str.Siemens HCL

801,05

0,00

0,00

801,05

0,00

PT+Executie lucrări - Extindere iluminat public Calea Aradului Est HCL

536,70

0,00

0,00

536,70

.0,00

PT+Executie lucrări - Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului), str. losif Sârbu HCL

292,07

0,00

0,00

292,07

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

322,07

0,00

0,00

322,07

0,00

Studii și proiecte

322,07

0,00

0,00

322,07

0,00

SF - Extindere iluminat public Extindere iluminat public în parcare Calea Buziașului ■ str.Siemens

34,99

0,00

0,00

34,99

.0,00

SF - Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est

26,18

0,00

0,00

26,18

.0,00

SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului) și str, losif Sarbu

14,28

0,00

0,00

14,28

0,00

SF - Extindere iluminat public pe str. Radu Tudoran (parțial) și Calea Dorobanților (porțiunea de la Hotel 2000 până la ieșirea din oraș)

7,50

0,00

0,00

7,50

0,00

SF - Extindere iluminat public pe str.

Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între Calea Torontalului și Calea Aradului

20,74

0,00

0,00

20,74

0,00

SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu

17,98

0,00

0,00

17,98

0,00

SF - Extindere iluminat public cu 1000 puncte luminoase in municipiul Timișoara

84,10

0,00

0,00

84,10

0,00

DALI - Modernizarea iluminat public Calea Șagului, Calea Martirilor

22,38

0,00

0,00

22,38

0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat public biv. Takc lonescu și biv.

Simion Barnuțiu

11,31

0,00

0,00

11,31

0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu

31,78

0,00

0,00

31,78

0,00

DALI - Modernizare iluminat publicpe străzile: M. Eminescu, C.D.Loga, Acad. Alex.Borza, Michelangelor, I.C. Brătianu, 20 Decembrie 1989

15,83

0,00

0,00

15,83

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+34-4

2

3

4

5

Consultanță și întocmire cerere de finanțare aferente proiectului „Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș”

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

6.409,30

0,00

0,00

6.409,30

19.500,00

C.Dotări independente și alte investiții

6.409,30

0,00

0,00

6.409,30

19.500,00

a. Achiziții imobile

4.059,00

0,00

0,00

4.059,00

18.700,00

Achiziție imobile

500,00

0,00

0,00

500,00

18.700,00

Exproprierea terenului in suprafața de 3769 mp situat in Timișoara, str. Bistrei nr. 5

2.618,00

0,00

0,00

2.618,00

0,00

Achiziții imobile/expopriere pentru cauza de utilitate publică Str,Mureș nr,52

941,00

0,00

0,00

941,00

0,00

b. Dotări independente

299,30

0,00

0,00

299,30

800,00

Mecanism pentru Ceas Floral situat in zona centrala a Timișoarei

97,30

0,00

0,00

97,30

0,00

Camera tehnică si dotări pentru Serviciul Public de Administrare a C.E.R.C.

34,00

0,00

0,00

34,00

0,00

Dotări Serviciul Public de Administrare a C.E.R.C.

8,00

0,00

0,00

8,00

0,00

Reabilitarea panourilor informative din cadrul sistemului de informare si comunicare facil pentru cetateni

160,00

0,00

0,00

160,00

800,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.051,00

0,00

0,00

2.051,00

0,00

Elaborare studii de urbanism (PUZ , PUD,)

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

Alte studii si proiecte

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

PUZ Regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul cuprins intre străzile Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Studii si proiecte de regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul cuprins intre străzile Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Creștere Timișoara

206,00

0,00

0,00

206,00

0,00

Realizare PUZ în vederea construirii de locuințe ANL teren Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu

282,00

0,00

0,00

282,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst, subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=24-3+4

2

3

4

5

Revizuire Planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant

48,80

0,00

0,00

48,80

0,00

Plan Urbanistic General - municipiul Timișoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare

614,20

0,00

0,00

614,20

0,00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

1.259,93

60,59

0,00

1.199,34

4.625,71

74.02.03 Reducerea si controlul poluării

278,92

60,59

0,00

218,33

4.055,71

B. Lucrări noi

148,79

60,59

0,00

88,20

4.055,71

Realizare statii de reincarnare pentru vehicule electrice in Munucipiul Timișoara HCL 15/2019

148,79

60,59

0,00

88,20

4.055,71

C. Dotări independente și alte investiții

130,13

0,00

0,00

130,13

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

130,13

0,00

0,00

130,13

0,00

Sudiu privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timișoara

130,13

0,00

0,00

130,13

0,00

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

981,01

0,00

0,00

981,01

570,00

C. Dotări independente și alte investiții

981,01

0,00

0,00

981,01

570,00

Dotări independente

531,01

0,00

0,00

531,01

0,00

Dotări salubritate

531,01

0,00

0,00

531,01

0,00

Studii și proiecte

450,00

0,00

0,00

450,00

570,00

DALI+PT Retehnologizare si modernizarea Statiei de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara, str. Mile Cărpenișan nr,3

450,00

0,00

0,00

450,00

570,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

24.920,98

0,00

0,00

24.920,98

29.140,00

81.02.06 Energie termică

24.920,98

0,00

0,00

24.920,98

29.140,00

A. Lucrări în continuare

428,97

0,00

0,00

428,97

0,00

PT+ Execuție lucrări privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în rețeaua de transport, prin funcționarea interconectata cu CET Centru HCL 263/2016

423,46

0,00

0,00

423,46

0,00

PT-l- Execuție lucrări privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017

5,51

0,00

0,00

5,51

> 0,00

B. Lucrări noi

200,00

0,00

0,00

200,00

29.140,00

PT + Execuție lucrări de Retehnologizare rețea primară de termoficare în municipiul Timișoara - Zona centrală și Zona Constantin cel Mare. HCL 213/2020

100,00

0,00

0,00

100,00

A ;•

26.972,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst, subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

PT + Execuție lucrări de re tehnologizare gospodărie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa HCL 214/2020

100,00

0,00

0,00

100,00

2.168,00

C, Dotări independente și alte investiții

24.292,01

0,00

0,00

24.292,01

0,00

Studii și proiecte

421,01

0,00

0,00

421,01

0,00

Consultanta întocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timișoara

46,83

0,00

0,00

46,83

0,00

Consultanță privind revizuirea/actualizarea cererii de finanțare si a documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție publica aferente proiectului -Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timișoara - etapa Il-a.

52,88

0,00

0,00

52,88

0,00

Asistenta tehnica pentru întocmirea SF si cerere de finanțare pentru proiectul "Realizarea unei noi instalatii de cogenerare care sa producă energie termica si electrica prin arderea biomasei, cu o putere termica instalata de 15 MW"

160,65

0,00

0,00

160,65

o,do

Asistenta tehnica pentru întocmirea SF si cerere de finanțare pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana" etapa III

160,65

0,00

0,00

160,65

0,00

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

23.871,00

0,00

0,00

23.871,00

0,00

Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016

23.871,00

0,00

0,00

23.871,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

93.964,85

5.460,00

0,00

88.504,85

1.223.258,40

84.02.03 Transport rutier

93.964,85

5.460,00

0,00

88.504,85

1.223.258,40

84.02.03.02 Transportul în comun

12.307,86

0,00

0,00

12.307,86

792.817,42

B. Lucrări noi

8.607,84

0,00

0,00

8.607,84

314.847,86

Lucrări de energoalîmentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală și platformă de garare pentru autobuzele electrice HCL

500,00

0,00

0,00

500,00

22.967,00

PT+execuție Port agrement Timișoara

100,00

0,00

0,00

100,00

8.825,00

Ml6a.Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete - etapa a ILa HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

26,603,60

PT+execuție "Tunelul Luminii" HCL

500,00

0,00

0,00

500,00

4.300,00

PT+ Execuție "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timișoara, Traseul 4, B-dul Cetatii" HCL 186/2016 -PMUD

1.808,37

0,00

0,00

1.808,37

85.077,81

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

PT+execuție "Linie nouă de tramvai: Solventul - Gara de Nord" HCL 91/2019

2.229,74

0,00

0,00

2.229,74

54.828,74

PT+execuție "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timișoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin" HCL 66/2020

2.369,73

0,00

0,00

2.369,73

88.940,36

Amenajare parcare P+4E+etaj Retras HCL 629/2019

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

23.305,35

C. Dotări independente și alte investiții

3.700,02

0,00

0,00

3.700,02

477.969,56

b.Dotări independente

1.262,50

0,00

0,00

1.262,50

477.569,56

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.262,50

0,00

0,00

1.262,50

477.569,56

Reabilitare tramvaie HCL 328/2015

97,50

0,00

0,00

97,50

0,00

Achiziție autobuze de capacitate mica (21 buc.) + autocar

500,00

0,00

0,00

500,00

24.004,48

M7a.Innoirea flotei de tramvaie

115,00

0,00

0,00

115,00

301.259,00

Achiziție statii de transport public

100,00

0,00

0,00

100,00

13.539,78

Achiziție ambarcațiune

50,00

0,00

0,00

50,00

445,10

Achiziție autobuze hibride (30 buc.)

100,00

0,00

0,00

100,00

54.735,20

Achiziție troleibuze (15 buc. troleibuze articulate și 15 buc. troleibuze scurte)

50,00

0,00

0,00

50,00

81.346,00

Achiziție navă turistică

200,00

0,00

0,00

200,00

1,450,00

Sistem proiecție holografică Poarta Cetății

50,00

0,00

0,00

50,00

790,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.437,52

0,00

0,00

2.437,52

400,00

Studii si proiecte

2.437,52

0,00

0,00

2.437,52

400,00

Actualizare SF +elaborare PT M4 Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS)

293,52

0,00

0,00

293,52

0,00

Actualizarea Modelului de Transport pentru Polul de Creștere Timișoara

130,00

0,00

0,00

130,00

.....0,00

SF+PT - Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete STP Timișoara", situat în str. Gării, nr. 17

50,00

0,00

0,00

50,00

400,00

SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou

145,00

0,00

0,00

145,00

0,00

Studiu de oportunitate privind înființarea Portului Timișoara; Elaborare regulament de navigație portuară

410,00

0,00

0,00

410,00

0,00

SF+PT - Lucrări de energo alimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală și platformă de garare pentru autobuzele electrice

595,00

0,00

0,00

595,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst, subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

SF+PT Ml6a,Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a

714,00

0,00

0,00

714,00

0,00

SPF Amenajare autostrada pentru biciclete in Municipiul Timișoara, pe relația E-V, respectiv pe relația N-S

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

84.02.03,01 Drumuri si poduri

19.802,81

5.460,00

0,00

14.342,81

228.658,88

A. Lucrări în continuare

8.169,02

5.460,00

0,00

2.709,02

0,00

Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015

PNDL

4.459,02

2.150,00

0,00

2.309,02

0,00

Reabilitare Podul Ștefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015 PNDL

3.710,00

3.310,00

0,00

400,00

0,00

B. Lucrări noi

11.055,61

0,00

0,00

11.055,61

228.658,88

Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 845/2018

2.121,32

0,00

0,00

2.121,32

22.230,41

Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereții)

HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

11.900,00

Reabilitare Podul luliu Maniu (Muncii) HCL 455/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

48.115,()0

Pasaj inferior Solventul HCL 590/2019

8.148,29

0,00

0,00

8.148,29

124;000,00

PT+Executie Pasarela îndrăgostiți lor HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

9.900,00

Pasarela Gelu Crizantemelor HCL 456/

2019

536,00

0,00

0,00

536,00

12.513,47

C. Dotări independente și alte investiții

578,18

0,00

0,00

578,18

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

578,18

0,00

0,00

578,18

0,00

SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul

54,88

0,00

0,00

54,88

0,00

SF+PT Pasarelă îndrăgostiți lor (Parcul Copiilor)

75,00

0,00

0,00

75,00

... 0,00

DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereții)

56,74

0,00

0,00

56,74

0,00

DALI+PT Reabilitare Podul luliu Maniu (Muncii)

71,41

0,00

0,00

71,41

0,00

DALI+PT Pasarela Str. Gelu- str. Crizantemelor

20,15

0,00

0,00

20,15

0,00

Alte studii si proiecte

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

84.02.03.03 Străzi

61.854,18

0,00

0,00

61.854,18

201.782,10

A. Lucrări în continuare

28.734,98

0,00

0,00

28.734,98

9.654,50

PT+ Execuție Modernizare si extindere Biv, Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

7.654,50

Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str, Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013

6.820,18

0,00

0,00

6.820,18

2.000,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Amenajare strada Gr, Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016

23,53

0,00

0,00

23,53

0,00

Amenajare diurn de legătură între Calea, Moșniței și DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017

16.597,69

0,00

0,00

16.597,69

0,00

Amenajare intersecție intre Centura Sud si legătură Calea Mosnitei- DC 149

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

; 0,00

PT+Executie utilitari bloc locuințe ANI. str, I, lonescu de la Brad 1/E etapa I-pt.specîalisti in sanatate HCL 384/2017

293,58

0,00

0,00

293,58

0,00

B. Lucrări noi

27.858,99

0,00

0,00

27.858,99

191.404,95

Realizarea drumurilor de legătură si a utilitarilor aferente, intre str.Popa Șapca, Calea Aradului si str, Oituz HCL 435/2014

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.886,26

Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C, Aradului HCL 96/2018 HCL 583/2018

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

4.932,96

Modernizare si extindere la 4 benzi str.

Mareșal C-tîn Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

44.609,53

Modernizarea străzilor din piatra cubica din municipiul Timișoara, HCL

_______________3.8.9/22. 09 2015________________

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

3.212,34

Modernizare străzi zona Orastie -Alpinistilor HCL 454/2019

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

4.918,96

Amenajare str. Spătarul Nicolae Milescu HCL 527/2019

528,99

0,00

0,00

528,99

o,do

Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu -Demetriade HCL 92/2019

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

47.693,20

Extindere Calea Buziașului HCL 505/2019

2,340,00

0,00

0,00

2.340,00

34.616,00

PT+Execurie Inel IV tronson Calea Buziașului - Malul stâng al Canalului Bega

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

PT+Executie Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

Inelul II: închidere estica cu intersecții la nivel (Str.A.Demetriade-Splaiul Nistrului-Str.J.H.Pestalozzî) HCL 564/2018

2.490,00

0,00

0,00

2,490,00

46.535,70

C. Dotări independente și alte investiții

5.260,21

0,00

0,00

5.260,21

722,65

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

5.260,21

0,00

0,00

5.260,21

722,65

DALI+PT Reabilitare Piața Victoriei

100,00

0,00

0,00

100,00

350,65

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst, subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

SF+PT+DE Amenajare drum de legătură intre Calea Mosnitei si DC149

79,10

0,00

0,00

79,10

0,00

SF+PT Modernizare str. Gr, Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului

35,81

0,00

0,00

35,81

.0,-00

SF+PT Modernizarea străzilor din piatra cubica din Mun. Timișoara

25,53

0,00

0,00

25,53

0,00

SF+PT Amenajare legătură intre str.

Constructorilor - LI. de la Brad

84,10

0,00

0,00

84,10

0,00

SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus

107,48

0,00

0,00

107,48

0,00

SF+PT Modernizare străzi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz

54,42

0,00

0,00

54,42

0,00

SF+PT Modernizare străzi zona Orastie -Alpinistilor

108,60

0,00

0,00

108,60

.'0,00

SF+PT Amenajare str. Spătarul Nicolae Mii eseu

18,26

0,00

0,00

18,26

0,00

SF+PT Viabilizare zona cu destinație sportiva, cuprinsa intre Bv. Liviu Rebreanu • str. Costica Radulescu - Aleea F.C.

Ripensia, in vederea realizării obiectivelor CNI

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea

370,00

0,00

0,00

370,00

. 0,00

SF+PT Amenajare străzi Zona Blașcovîci

150,25

0,00

0,00

150,25

■ 0,00

SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade

119,96

0,00

0,00

119,96

0,00

DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor-Apicultorilor - Cehov

81,02

0,00

0,00

81,02

0,00

SF+PT Extindere Calea Buziasului

158,58

0,00

0,00

158,58

0,00

SF+PT Amenajare zona Procopîu (str.

S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H.

Hulubei)

218,10

0,00

0,00

218,10

0,00

SF +PT Amenajare zona Emanuel de Martonne

70,00

0,00

0,00

70,00

0,00

SF Inel IV tronson Calea Buziasului -Malul stâng al Canalului Bega

353,00

0,00

0,00

353,00

0,00

SF Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului

443,00

0,00

0,00

443,00

0,00

SF+PT Amenajare zona Torac-Rudolf Walter - Canal Bega

405,00

0,00

0,00

405,00

0,00

SF Inel IV tronson Calea Lugojului - str. Măcin

159,00

0,00

0,00

159,00

372,00

SF Inel IV tronson Calea Sever Bocu - str. Armoniei

115,00

0,00

0,00

115,00

0,00

SF Inel IV tronson Calea Torontalului - Str, Cloșca

246,00

0,00

0,00

246,00

0,00

SF Inel IV tronson str. Cloșca - Calea Bogdaneștilor

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

SF+PT Amenajare zona Paul

Constantinescu

71,00

0,00

0,00

71,00

0,00

SF+PT Amenajare drum de legătură între str.Aurel Pop și Calea Torontaluluî

34,00

0,00

0,00

34,00

0,00

SF Amenajare strada Ștefan Szonyi

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

SF Amenajarezona Azaleelor- Anemonelor

85,00

0,00

0,00

85,00

0,00

SF Modernizare strada Ovidîu Cotruș

225,00

0,00

0,00

225,00

0,00

SF+PT Viabilizare zona de locuințe ANL str. Chișodei

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

SF+PT Zona Calea Urseni

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

SF+PT Amenajare zona Kuntz

175,00

0,00

0,00

175,00

0,Q0

DALI Reabilitare pasaj Slavici Polona

145,00

0,00

0,00

145,00

0,00

DALI Amenajare străzi Crizantemelor, Capitan Damsescu, Barac

163,00

0,00

0,00

163,00

. ..Q>

Alte studii și proiecte parcări

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Alte studii și proiecte drumuri

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

Steliana STANCIU

SEF SERVICIUL M.I.P,

Gabriela Bica

Cod FO-03-07, ver.l

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

(lei)

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total ■ Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

1.461.589.023,08

15.373.120,00

1.476.962.143,08

00.02

VENITURI PROPRII

830.771.319,10

9.767.686,00

840.539.005,10

00.03

I. VENITURI CURENTE

898.406.491,15

9.634.050,00

908.040.541,15

00.04

A. VENITURI FISCALE

848.469.359,00

9.634.050,00

858.103.409,00

00.05

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

505.726.000,00

0,00

505.726.000,00

03.00.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

504.726.000,00

0,00

504.726,000,00

03.02A

Impozit pe venit

3.500.000,00

0,00

3.500,000,00

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

501.226.000,00

0,00

501.226,000,OG

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

501.226.000,00

0,00

501.226.000,00

05.00.01

A13. ALTE IMPOZITE PE

VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00 ■ ,

05.02A

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

05.02A.50

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

07.00.01

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

201.800.000,00

9.634.050,00

211.434.050,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

201.800.000,00

9.634.050,00

211.434.050,00

07.02A.01

Impozit pe clădiri

168.700.000,00

9.634.050,00

178.334.050,00

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

30.000.000,00

9.634.050,00

39.634,050,od

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

138.700.000,00

0,00

138.700.000,00,

07.02A.02

Impozit pe terenuri

22.600.000,00

0,00

22.600.000,OG

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

12.000.000,00

0,00

12.000.000,0Q

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

600.000,00

0,00

600.000,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

9,000.000,00

0,00

9.00Q.000,0Q

07.02A.50

Alte impozite si taxe de proprietate

1.500.000,00

0,00

1.500.000,0Q

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

11.00.01

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

138.443.359,00

0,00

138.443359,00

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

67.749.000,00

0,00

67.749.000,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

57.814.000,00

0,00

57.814.000,00

ll.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

9.935.000,00

0,00

9.935:000,0(î

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

3.000,000,00

0,00

3.000.000,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

3.000.000,00

0,00

3.000.000,0Q

15.02A

Taxe pe servicii specifice

90.000,00

0,00

90.000,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

30.000,00

0,00

30.000,00

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

60,000,00

0,00

60,000,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

67.604.359,00

0,00

67.604.359,00

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

48.602,134,00

0,00

48.602.134,00

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33.587.134,00

0,00

33.587.134,00

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

15.015.000,00

0,00

i.l

15.015.000,Op

16.02A.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

2.225,00

0,00

'2.225,00

16.02A.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

18.00.01

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.500.000,00

0,00

2.500.000,ob

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

49.937.132,15

0,00

49.937.132,15

30.00.02

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

18.000.000,81

0,00

18.000.000,81

30.02A

Venituri din proprietate

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si Închirieri

15.000.000,00

0,00

15.000.ooo,od

I

1

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+Ț2+

T3+T4)      1 i

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

15.000.000,00

0,00

. i '

15.000.000,0Q

30.02A.08

Venituri din dividente

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

30.02A.08.03

Dividende de la societățile °i companiile naționale °i societățile cu capital majoritar de stat

3,000,000,00

0,00

i

3.000.000,00

31.02A

Venituri din dobânzi

0,81

0,00

0,81

31.02A.03

Alte venituri din dobânzi

0,81

0,00

;,    0,81

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

31.937,131,34

0,00

31.937.131,34

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

;y

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

500.000,00

0,00

500.ooo,oâ

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1.000.000,00

0,00

i.ooo.ooo,od

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

100.000,00

0,00

........................ U

100.000, od

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

1.500.020,00

0,00

1.500.020,00

34.02A.02

Taxe extrajudiciare de timbru

20,00

0,00

20,00

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

1.500,000,00

0,00

1.500.000,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20.100.300,00

0,00

20.100.30(3,00

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

20.000.000,00

0,00

20.006:000,oh:

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

20.000.000,00

0,00

J-'V

20.000.000,00

J

35.02A.02

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declarației de impozite si taxe

300,00

0,00

300,Od

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

100.000,00

0,00

100,000,00

36.02A

Diverse venituri

8.681.811,34

0,00

8.681.811,34

36.02A.06

Taxe speciale

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00.1

36.02A.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

100.000,00

0,00

,J !

îoo.ooo,od-

36.02A.23

Taxa de reabilitare termica

478.220,68

0,00

478.220,68' fi;

36.02A.50

Alte venituri

2.603.590,66

0,00

2.603.590,66

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+ j

T3+T4)

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

55.000,00

0,00

55.000,00;

37.02A.01

Donatii si sponsorizări

35.000,00

0,00

35.000,00J

37.02A.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-97.810,018,39

5.000.000,00

-92.810.018,39

37.02A.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

97.810.018,39

-5.000.000,00

92.810.018,39.

37.02A.50

Alte transferuri voluntare

20.000,00

0,00

20.000,00

39.00.01

II. VENITURI DIN CAPITAL

158.611,75

133.636,00

292.247,7â

39.02A

Venituri din valorificarea unor bunuri

158.611,75

133.636,00

292.247,75

39.02A.03

Venituri din vânz are a locuințelor construite din fondurile statului

139.370,89

106.036,00

245.406,89

39.02A.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

18.325,86

27.600,00

45.925,86

39.02A.10

Depozite speciale pentru construcții de construinte

915,00

0,00

915,00

40.00.01

III. OPERAȚIUNI

FINANCIARE

10.216,20

0,00

10.216,20

40.02A

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

10.216,20

0,00

10.216,20

40.02A.16

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

10.216,20

0,00

10.216,20.

42.00.01

IV. SUBVENȚII

48.232.148,24

0,00

48.232.148,24

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

48.232.148,24

0,00

48.232.148,24

42.02A

Subvenții de Ia bugetul de stat

48.232.148,24

0,00

48.232.148,24

42.02A.16

Suventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

8.105.000,00

0,00

■J '

8.105.000, od

42.02A.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

3.105.000,00

0,00

' r:                    t

3.105.000,00

li

42.02A.16.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investitii in sanatate

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

T-

■ J

■ J

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+ . T3+T4)

42.02A.20

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

216.233,62

0,00

216.235,62

42.02A.34

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

180,00

0,00

180,00

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

16.077.370,00

0,00

16.077.370,00

42.02A.65

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala

21.044.613,00

0,00

21.044.613,001

42.02A.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

303.699,62

0,00

Â'

303.699,62

■, 'j

42.02A.80

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

1.920.000,00

0,00

" ' A.- -V

1.920.000,00

42.02A.81

Sume alocate pentru indemniza?ii aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportiva

565.050,00

0,00

565.050,00;

45.02A

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate

984.392,74

0,00

984.392,74

45.02A.01

Fondul European de Dezvoltare regionala

984.392,74

0,00

984.392,74

45.02A.01.02

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

984.392,74

0,00

984.392,74

48.02A

Sume primite de ia UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

513.797.163,00

5.605.434,00

519.402.597,00'

4

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

431.541.448,00

5.605.434,00

437.146.882,00

48.02A.01.01

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

431.389.010,99

5.605.434,00

436.994,444,99

48.02A.01.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

152.437,01

0,00

.................... : ,/

152.437,01

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

18.585.764,00

0,00

18.585.764,00

48.02A.02.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

17.528.594,00

0,00

17.528.594,00;

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+

T3+T4) :

48.02A.02.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

465,00

0,00

465,00

, : ,                         J

48.02A.02.03

Prefinantare

1.056.705,00

0,00

1.056.705,00

48.02A.03

Fondul de Coeziune (FC)

62.350.430,00

0,00

62.350.430,00

48.02A.03.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

62.350.430,00

0,00

62.350.430,00

48.02A.il

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAII)

747.821,00

0,00

747.821,00

48.02A.11.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

737.023,23

0,00

737.023,23

48.02A.il.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

10.797,77

0,00

10.797,77

. -S 1

48.02A.15

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

571.700,00

0,00

•-?

571.700,00

L :

48.02A.15.01

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

571.700,00

0,00

571.700,00

J

TOTAL CHELTUIELI

1.461.946.932,08

15.373.120,00

1.477.320.052,08

01

CHELTUIELI CURENTE

1.141.757.277,08

16.912.930,00

1.158.670.207,08

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

200.290.370,00

0,00

200.290.370,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

348.535.053,08

13.564.000,00

362.099.053,08

30

TITLUL III DOBÂNZI

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2.000.000,00

0,00

2.000.000,od

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

48.777.790,00

2.553.920,00

51.331.710,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.414.594,00

0,00

10.414.594,OCj

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

35.474.050,00

0,00

35.474.050,0(j

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

302.679.860,00

653.160,00

.j

303.333.020,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

40.944.690,00

141.850,00

41.086.540,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

303.313.430,00

-1.539.810,00

301.773,620,06

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

279,442.430,00

-1.539.810,00

277.902.620,0Q

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

0,00

23.871.000,00

79

OPERAȚIUNI

FINANCIARE

16.919.270,00

0,00

16.919.270,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+

T3+T4)     '

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

16.919.270,00

0,00

16.919.270,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-43.045,00

0,00

-43.045,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-43.045,00

0,00

-43,045,00

50.02A

Partea La SERVICII

PUBLICE GENERALE

141.248.210,00

300.000,00

141.548.210,00

-                  7

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

121.109.340,00

0,00

i

121.109.340,00

01

CHELTUIELI CURENTE

107.067.030,00

0,00

107.067.030,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

62.967.000,00

0,00

62.967.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

25.110.720,00

0,00

25.110.720,00

•}

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

236.210,00

0,00

236.210,00

;        . ij. 3

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.753.100,00

0,00

18.753.100,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.042.310,00

0,00

14.042.310,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14.042.310,00

0,00

14.042.310,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

121.109,340,00

0,00

121.109.340,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

121.109.340,00

0,00

121.109.340,00

S4.02A

Alte servicii publice generale

2.498.000,00

300.000,00

2,798.000, OG

01

CHELTUIELI CURENTE

2.498.000,00

300.000,00

2.798.000, Oci

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

498.000,00

300.000,00

798.000, od

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2.000.000,00

0,00

...........,J

2.000.000,od

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

54.02A.50

Alte servicii publice generale

498.000,00

300.000,00

798.000,0(1

5S.02A

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

01

CHELTUIELI CURENTE

17.640.870,00

0,00

17.640;870,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

-■ . V 7

59.02A

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

39.442.360,00

0,00

39.442.360,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

39.442.360,00

0,00

39.442.360,00

01

CHELTUIELI CURENTE

35.763.390,00

0,00

35.763.390,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.037.000,00

0,00

30.037.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2,941.390,00

0,00

2.941.390,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.000,00

0,00

15.000,00

•;       1 :             j

■                  U

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.770.000,00

0,00

2.770.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.678.970,00

0,00

3.678.970,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.678.970,00

0,00

3.678.970,00

61.02A.03

Ordine publica

35.433.230,00

0,00

35.433.230,00

61.02A.03.04

Politie locala

35.433.230,00

0,00

35.433.230,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

4.009.130,00

0,00

'     V țȚ

4.009.130,00

64.02A

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

556.405.068,08

11.573.120,00

567.978.18^08

65.02A

Invatamant

136.906.104,00

2.305.850,00

139.211.954,00

01

CHELTUIELI CURENTE

74.636.064,00

2.455.850,00

77.091.914,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

300.000,00

0,00

300.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

46.575.350,00

2.264.000,00

48.839.350,00

,                7;

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.414.594,00

0,00

10.414.59$,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

2.718.000,00

0,00

2.718.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

6.078.120,00

50.000,00

6.128.120,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

8.550.000,00

141.850,00

8.691.850,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

62.270.040,00

-150.000,00

62.120,040,0Q

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

62.270.040,00

-150.000,00

62.120.040,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

15.762.537,00

231.850,00

15.994.387,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

14.487.602,00

231.850,00

14.719.452,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.274.935,00

0,00

1.274.935,00

1

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+   -

T3+T4)

65.02A.04

Invatamant secundar

120.663.973,00

2.074.000,00

122.737.973,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

26.940.816,00

97.000,00

27.037.816,0(ț

65.02A. 04,02

Invatamant secundar superior

93.723.157,00

1.977.000,00

95.700.157,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

479.594,00

0,00

479.594,00

66.02A

Sanatate

102.521.250,00

5.120.750,00

107.642.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

75.735.040,00

3.562.250,00

79,297.290,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.077.370,00

0,00

16.077.370,0(j

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.687.890,00

1.000.000,00

4.687.890,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

44.492.790,00

2.553.920,00

.               o

47.046.710,00

-■ •, .A. 1

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.276.990,00

8.330,00

10.285.320,00 '                ti

T J

59

TITLUL XI ALTE

X, JL li li 1 if JL * 1 .li j iluj I-L

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.786.210,00

1.558.500,00

28.344.710,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26.786.210,00

1.558.500,00

28.344.710,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

85.680.990,00

5.120.750,00

90.801.740,00

66.02A.06.01

Spitale generale

85.680.990,00

5.120.750,00

90.801.740,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

16.840.260,00

0,00

16.840.260,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

190.019.604,08

3.551.690,00

193.571.294,08

01

CHELTUIELI CURENTE

140.584.649,08

0,00

140.584.649,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31.696.000,00

0,00

31.696.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

104.291.279,08

0,00

104.291.279,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.000.000,00

0,00

3.000,000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

565.050,00

0,00

565.050,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

634.360,00

0,00

’.î ;

634.360,0d,

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

397.960,00

0,00

397.960,00;

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior

(Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+   '

T3+T4) % >

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

49.478.000,00

3.551.690,00

53.029.690,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

49.478.000,00

3.551.690,00

53.029.690,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-43.045,00

0,00

-43.045,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-43.045,00

0,00

O

-43.045,00

67.02A.03

Servicii culturale

100,862.364,08

-6.700.000,00

94.162.364,08

67.02A.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

66.681.925,00

-6.700.000,00

59.981.925,od

67.02A.03.06

Case de cultura

34.030.439,08

0,00

34.030.439,08

67.02A.03.30

Alte servicii culturale

150.000,00

0,00

150.000,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

87.752.240,00

10.251.690,00

98.003.930,00

67.02A.05.01

Sport

29.039.400,00

0,00

29.039.400,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

58.712.840,00

10.251.690,00

68.964.53(),00

67.02A.06

Servicii religioase

370.000,00

0,00

370.000,06

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1.035.000,00

0,00

1.035.000,09

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

126.958.110,00

594.830,00

127.552.940,0(j

01

CHELTUIELI CURENTE

124.276.320,00

594.830,00

124.871.15i),00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

58.785.000,00

0,00

58.785.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.690.290,00

0,00

12,690.290,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI

INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.270.000,00

0,00

1.270.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

32.191.000,00

0,00

32.191.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe neramburs abile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.066.400,00

594.830,00

. j

10.661.230,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9.273.630,00

0,00

9.273.630,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.681.790,00

0,00

2.681.790,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2,681.790,00

0,00

2.681.790,0d

68.02A.04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

7.567.849,00

221.470,00

7.789.319,00’

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

70.161.489,00

0,00

70.161.489,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1-+T2+   ’

T3+T4)

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

70.161.489,00

0,00

70.161.489,00

68.02A.06

Asistenta sociala pentru familie si copii

2.668.894,00

0,00

2.668.894,00

68.02A.il

Crese

16.749.800,00

0,00

16.749.800,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

29.810.078,00

373.360,00

30.183.438,00

68.02A.15.01

Ajutor social

20.387.978,00

0,00

20.387.978,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

9.422.100,00

373.360,00

9.795.460,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

196.139.067,00

1.500.000,00

197.639.067,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

148.975.027,00

1.500.000,00

........                   . j

150.475.027, od

01

CHELTUIELI CURENTE

113.825.407,00

2.000.000,00

115.825.407,0d

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

428.000,00

0,00

428.000,od

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

45.199.977,00

2.000.000,00

47.199.977,00 ' >• ! •

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

68.197.430,00

0,00

■■ ■                 j

68.197.430,00

■ ■7

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

18.230.350,00

-500.000,00

17.730.350,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

18.230.350,00

-500.000,00

17.730.350,0(j

79

OPERAȚIUNI

FINANCIARE

16.919.270,00

0,00

16.919.270,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

16.919.270,00

0,00

16.919.270,00

70.02A.03

Locuințe

73.951.590,00

0,00

73.951.590,00

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

73.951.590,00

0,00

73.951.590,00

70.02A.05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

8.315.000,00

0,00

8.315.000,00

70.02A.05.01

Alimentare cu apa

8.315.000,00

0,00

8.315.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

17.051.890,00

0,00

17.051.890,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

49.656.547,00

1.500.000,00

51.156.547,00 ■ i)

•/

74.02A

Protecția mediului

47.164.040,00

0,00

47.164.040,00

01

CHELTUIELI CURENTE

45.904.110,00

0,00

45.904410,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

44.770.110,00

0,00

44.770.110,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1.134.000,00

0,00

ț

1.134.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)      ;

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1,259.930,00

0,00

1.259.930,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.259.930,00

0,00

1.259.930,0(j

74.02A.03

Reducerea si controlul poluării

1.103.920,00

0,00

1.103.920,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

45.751.120,00

0,00

45.751.120,00

74.02A.05.01

Salubritate

35.730.470,00

0,00

35.730.470,00

74.02A.05.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

10.020.650,00

0,00

10.020.650,00

74.02A.06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

309.000,00

0,00

309,000,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

528.712.227,00

2.000.000,00

530.712.227,00

81.02A

Combustibili si energie

148.267.860,00

0,00

148.267.860,0b

01

CHELTUIELI CURENTE

123.346.880,00

0,00

123.346.880,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

73.346.880,00

0,00

73.346.880,0b

L 1,1 :

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

24.920.980,00

0,00

24.920.980,00:

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.049.980,00

0,00

■j

1.049.980,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

0,00

23.871.000,0Q

' . u:

81.02A.06

Energie termica

148.267.860,00

0,00

148.267.860,00

ă

84.02A

Transporturi

380.444.367,00

2.000.000,00

382.444,367,00

01

CHELTUIELI CURENTE

280.479.517,00

8.000.000,00

288.479.517,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

62.770.047,00

8.000.000,00

-7

70.770,047,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

132.709.470,00

0,00

-1

132,709.470,0Q:

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

99.964.850,00

-6.000,000,00

93.964.850,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

99.964.850,00

-6.000,000,00

93.964.850,00

84.02A.03

Transport rutier

380.444.367,00

2.000.000,00

382.444.367,00

84.02A.03.01

Drumuri si poduri

23.802.810,00

-4.000.000,00

19.802.810,00

84.02A.03.02

Transport in comun

230.103.080,00

0,00

230.103.080,06

84.02A.03.03

Străzi

126.538.477,00

6.000.000,00

132.538.477,00

96.02A

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02A

EXCEDENT

0,00

0,00

b,oo

99.02A

DEFICIT

357.909,00

0,00

357.909,00;

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

: • u

Total (T1+T2+ ’;

T3+T4)     -

T

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

7               .• i,

00,01

TOTAL VENITURI

818.680.852,08

14.634.050,00

833.314.902,08

00.02

VENITURI PROPRII

830,124,270,47

9.634.050,00

839.758.320,47

00.03

I. VENITURI CURENTE

800.118.252,08

14.634.050,00

814.752.302,08

00.04

A. VENITURI FISCALE

848.469.359,00

9.634.050,00

858.103.409,00 :

00.05

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

505.726.000,00

0,00

505.726.000,00 :

03.00.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

504.726.000,00

0,00

504.726.000,00

03.02A

Impozit pe venit

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

3.500.000,00

0,00

3.500. oob, o6

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

501.226.000,00

0,00

501.226.000,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

501,226.000,00

0,00

501.226.000,Orf.

05.00.01

A13. ALTE IMPOZITE PE

VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

1,000,000,00

0,00

î.ooo.oob,ori

05.02A

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

1.000,000,00

0,00

1.000.000,00

05.02A.50

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

1.000.000,00

0,00

i.ooo.ooo,ob.

07,00,01

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

201.800.000,00

9.634,050,00

211.434.050,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

201.800.000,00

9.634.050,00

211.434.050,0d

07.02A.01

Impozit pe clădiri

168.700,000,00

9.634.050,00

178,334.050,00.

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

30.000.000,00

9.634.050,00

39.634.05 b,Of).

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

138.700.000,00

0,00

138.700.000,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri

22.600.000,00

0,00

22.600.000,00

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

10.000.000,00

0,00

10.000.000,od

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

12.000.000,00

0,00

12.000.000,Ori

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

600.000,00

0,00

600.000,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

9.000.000,00

0,00

9.000,000,00

07.02A.50

Alte impozite si taxe de proprietate

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

11.00.01

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

138.443.359,00

0,00

‘V’ .f           1

138.443’359,0Q

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

67.749.000,00

0,00

67.749.000,0(j

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2* T3+T4)

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

57.814.000,00

0,00

57.814.000,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

9.935.000,00

0,00

9.935.000,00

.i

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

15.02A

Taxe pe servicii specifice

90.000,00

0,00

90.000,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

30.000,00

0,00

30.000,00.

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

60.000,00

0,00

60.000,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

67.604.359,00

0,00

67.604.359,00

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

48.602.134,00

0,00

48.602,134,0d

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33.587.134,00

0,00

33.587.134,00

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

15.015.000,00

0,00

i5.oi5.ooo,oq-

16.02A.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

2.225,00

0,00

2.225,00

16.02A.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

19.000,000,00

0,00

19.000.000,00.

18,00.01

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.500.000,00

0,00

2.500,000,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.500.000,00

0,00

2.500.ooO,od;

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

-48.351.106,92

5.000.000,00

-43.351.106,92

30.00.02

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

18.000.000,81

0,00

18.000.000,81,

30.02A

Venituri din proprietate

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00.

30.02A.05

Venituri din concesiuni si Închirieri

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00-

30.02A.08

Venituri din dividente

3.000.000,00

0,00

3.000.000,0Q:

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

30.02A.08.03

Dividende de la societățile °i companiile naționale °i societățile cu capital majoritar de stat

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

31.02A

Venituri din dobânzi

0,81

0,00

0,81-

31.02A.03

Alte venituri din dobânzi

0,81

0,00

0,81

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-66.351.107,73

5.000.000,00

-61.351.107,73

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea copiilor in crese

500.000,00

0,00

500.000,00

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1.000.000,00

0,00

1.000.000,0Q

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

100.000,00

0,00

100.000,00

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

1.500.020,00

0,00

1.500.020,00

/ ■ ' 'Ci. ;i.

34.02A.02

Taxe extrajudiciare de timbru

20,00

0,00

20,00

____________________: • x z'.r n :

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

1.500.000,00

0,00

J'J, u:

1.500.000,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20.100.300,00

0,00

20.100.300,00

a

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

20.000.000,00

0,00

■:

20.000.000,00

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

U'

35.02A.02

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu Întârziere a declarației de impozite si taxe

300,00

0,00

300,od?

A

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

100.000,00

0,00

100.000,00

36.02A

Diverse venituri

8.203.590,66

0,00

8.203.590,66

36.02A.06

Taxe speciale

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

36.02A.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

100.000,00

0,00

100.006,06

36.02A.50

Alte venituri

2.603.590,66

0,00

2.603.590,66

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-97.755.018,39

5.000.000,00

-92.755.018,39

37.02A.01

Donatii si sponsorizări

35.000,00

0,00

35.000,00

!

Pagina 15/27                                                                                                                       j î

■ s

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+

T3+T4)       :

37.02A.03

Vărs aminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-97.810.018,39

5.000.000,00

-92.810.018,39

37.02A.50

Alte transferuri voluntare

20.000,00

0,00

20.000,00

42.00.01

IV. SUBVENȚII

18.562.600,00

0,00

18.562.6QQ,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

18.562.600,00

0,00

18.562.600,Od

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

18.562.600,00

0,00

18.562.600,00

42.02A.34

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

180,00

0,00

j

180,00

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

16.077,370,00

0,00

16.077.370,0d

42.02A.80

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

1.920.000,00

0,00

1.920.000,oq

42.02A.81

Sume alocate pentru indemniza?ii aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportiva

565.050,00

0,00

565.050,00

TOTAL CHELTUIELI

818.680.852,08

14.634.050,00

833.314.902,08

01

CHELTUIELI CURENTE

801.804.627,08

14,634.050,00

816.438.677,08

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

200.290.370,00

0,00

200.290.370,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

348.535.053,08

13.564.000,00

- .■ 1

362.099.053,08

30

TITLUL III DOBÂNZI

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

135.000.000,00

0,00

135.000.000,od

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2,000.000,00

0,00

2.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11,505.000,00

928.200,00

12.433.20$,0Q

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.414.594,00

0,00

10.414.594,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

35.474.050,00

0,00

35.474.050,0d

r1

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

40.944.690,00

141.850,00

41.086.540,00

79

OPERAȚIUNI

FINANCIARE

16.919.270,00

0,00

16.919.270,00

■ ' j

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

16.919.270,00

0,00

16.919.270,00

' î - V 4

■         4

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-43.045,00

0,00

-43.045,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-43.045,00

0,00

-43.045,00

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

126.969.690,00

300.000,00

127.269.690,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

106.830.820,00

0,00

106.830.820,0(1

01

CHELTUIELI CURENTE

106.830.820,00

0,00

106.830.820,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

62.967.000,00

0,00

62.967.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

25.110.720,00

0,00

25.110.720,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.753.100,00

0,00

18.753.100,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

106.830.820,00

0,00

106.830.820,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

106.830.820,00

0,00

106.830.820,00

} L

S4.02A

Alte servicii publice generale

2.498.000,00

300.000,00

2.798.00Q,0Q

' /                ..r

01

CHELTUIELI CURENTE

2.498.000,00

300.000,00

2.798.000,OQ

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

498.000,00

300.000,00

798.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

2.000.000,00

0,00

2.000.000,oq

54.02A.50

Alte servicii publice generale

498.000,00

300.000,00

798.000,0(5

55.02A

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

01

CHELTUIELI CURENTE

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

17.640.870,00

0,00

17.640^870,00

S5.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

S9.02A

Partea a II-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

35.763.390,00

0,00

35.763.390,0Q

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

35.763.390,00

0,00

35.763.390,0(i

01

CHELTUIELI CURENTE

35.763.390,00

0,00

35.763.390,od

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.037.000,00

0,00

30.037.000,00

TI

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior

(Tla+T2a+T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+

T3+T4)

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2,941.390,00

0,00

2.941.390,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15,000,00

0,00

15.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2,770.000,00

0,00

2.770.000,00

61.02A.03

Ordine publica

32.191.760,00

0,00

32.191.760,00

61.02A.03.04

Politie locala

32.191.760,00

0,00

32.191.760,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

3.571.630,00

0,00

3.571.630,00

64.02A

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

350.860.368,08

4.334.050,00

355.194.418,08

65.02A

Invatamant

68.557.944,00

2.405.850,00

70.963.794,00

01

CHELTUIELI CURENTE

68.557.944,00

2.405.850,00

70.963.794,00

_______________________________:____-____LL

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

300.000,00

0,00

300.000,00

■ ■' ■ Ti 3

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

46.575.350,00

2.264,000,00

48.839.350,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.414.594,00

0,00

10.414.594,0Q

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

2.718.000,00

0,00

2.718.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

8.550.000,00

141.850,00

8.691.85’0,0$

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

12.060.557,00

231.850,00

12.292.407,Oij

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

10.785.622,00

231.850,00

11.017.472,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.274,935,00

0,00

1.274.03^,00

65.02A.04

Invatamant secundar

56.017.793,00

2.174.000,00

58.191.793,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

14.999.536,00

247.000,00

15.246.536,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

41.018.257,00

1.927.000,00

42.945.257,00

/

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

479.594,00

0,00

479.594,0Q

• •                 V

66.02A

Sanatate

31.185.260,00

1.928.200,00

33.113.460,00

01

CHELTUIELI CURENTE

31.185.260,00

1,928.200,00

33.1 13.460,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.077.370,00

0,00

16.077.370,Oq

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.687.890,00

1.000.000,00

4.687.890,0()

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.220.000,00

928.200,00

11,148,200,00

_________________________________ - i:-________

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

i i

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+

T3+T4) ■      ;

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

14.345.000,00

1.928.200,00

16.273.200,00

66.02A.06.01

Spitale generale

14.345.000,00

1.928.200,00

16.273.200,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

16.840.260,00

0,00

16.840.260,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

136.907.244,08

0,00

136.907.244,08

01

CHELTUIELI CURENTE

136.950.289,08

0,00

136.950.289,08

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31.696.000,00

0,00

31.696.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

104.291,279,08

0,00

104.291.279,08

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

565.050,00

0,00

565.050,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

397.960,00

0,00

397.960,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-43.045,00

0,00

-43.045,OQ

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-43.045,00

0,00

-43.045,00

/ f- • z •                       f

67.02A.03

Servicii culturale

66.211.054,08

0,00

66.211.054,08

67.02A.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

32.935.355,00

0,00

32.935.355,00

67.02A.03.06

Case de cultura

33.180.699,08

0,00

33.180.699,00

67.02A.03.30

Alte servicii culturale

95.000,00

0,00

95.000,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

69.291.190,00

0,00

69.291.190,00

67.02A.05.01

Sport

22.541.190,00

0,00

22.541.190,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

46.750.000,00

0,00

46.750.000,0(1

67.02A.06

Servicii religioase

370.000,00

0,00

370.000,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1.035.000,00

0,00

1.035.000,00

•T

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

114.209.920,00

0,00

114.209.920,00

01

CHELTUIELI CURENTE

114.209.920,00

0,00

114.209.920,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

58.785.000,00

0,00

58.785.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.690.290,00

0,00

12.690.290,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.270.000,00

0,00

■                      -j

1.270.000,00

V,J'

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+. t

T3+T4) \

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

32,191,000,00

0,00

32.191.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9.273.630,00

0,00

9.273.630,00

68.02A.04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

5.856.749,00

0,00

5.856.749,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

69.815.659,00

0,00

69.815.659,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

69.815.659,00

0,00

69.815.659,00

68.02A.06

Asistenta sociala pentru familie si copii

1.727.094,00

0,00

1.727.094,00

68.02A.il

Crese

10.258.290,00

0,00

10.258.290,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

26.552.128,00

0,00

26.552.128,00

68.02A. 15.01

Ajutor social

17.628.358,00

0,00

17.628.358,OCj

68.02A. 15.02

Cantine de ajutor social

8.923.770,00

0,00

8.923.770,0Q

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

107.317.357,00

2.000.000,00

109.317.357,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

62.547.247,00

2.000.000,00

64.547.247,00

01

CHELTUIELI CURENTE

45.627.977,00

2.000.000,00

47.627.977,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

428.000,00

0,00

4^8.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

45.199.977,00

2.000.000,00

/

47.199.977,00

79

OPERAȚIUNI

FINANCIARE

16.919.270,00

0,00

16.919.270,00

81

IȚI JȚ J ț ȚȚ RAMBURSĂRI DE CREDITE

16.919.270,00

0,00

16,919.270,OO

70.02A.05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

70.02A.05.01

Alimentare cu apa

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

15.000.000,00

0,00

15.000:00.0,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

42.747.247,00

2.000.000,00

44.747.247,00

74.02A

Protecția mediului

44.770.110,00

0,00

44.770.110,00

01

CHELTUIELI CURENTE

44.770.110,00

0,00

44.770.110,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

44.770.110,00

0,00

44.770.110,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

44.770.110,00

0,00

44.770.110,0^

,T

74.02A.05.01

Salubritate

35.199.460,00

0,00

35.199.460,00

74.02A.05.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

9.570.650,00

0,00

9.570.650,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

197.770.047,00

8.000.000,00

205.770.047,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+

T3+T4)

81.02A

Combustibili si energie

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

81.02A.06

Energie termica

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

84.02A

Transporturi

147.770.047,00

8.000.000,00

155.770.047,00

01

CHELTUIELI CURENTE

147.770.047,00

8.000.000,00

155.770.047,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

62.770.047,00

8.000.000,00

70.770.047^00-

40

TITLUL IV SUBVENȚII

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

84.02A.03

Transport rutier

147.770.047,00

8.000.000,00

155.770.047,00

84.02A.03.02

Transport in comun

85.085.750,00

0,00

85.085.750,00

84.02A.03.03

Străzi

62.684.297,00

8.000.000,00

70.684.297,od

:.î

96.02A

Partea a VILa REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02A

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02A

DEFICIT

0,00

0,00

0,0Q

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

00.01

TOTAL VENITURI

642.908.171,00

739.070,00

643.647.241,0(j

00.02

VENITURI PROPRII

647.048,63

133.636,00

780.684,63

00.03

I. VENITURI CURENTE

98.288.239,07

-5.000.000,00

93.288.239,07

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

98.288.239,07

-5.000.000,00

93.288.239,07

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

98.288.239,07

-5.000.000,00

93.288.239,07

36.02A

Diverse venituri

478.220,68

0,00

478.220; 6^

36.02A.23

Taxa de reabilitare termica

478.220,68

0,00

478.22Q,68r

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

97.810.018,39

-5.000.000,00

92.810.018,39

37.02A.04

Vărs aminte din secțiunea de funcționare

97.810.018,39

-5.000.000,00

92.810.018,39

39.00.01

II. VENITURI DIN CAPITAL

158.611,75

133.636,00

292.247,75

39.02A

Venituri din valorificarea unor bunuri

158.611,75

133.636,00

292.247,75*

39.02A.03

Venituri din vânz are a locuințelor construite din fondurile statului

139.370,89

106.036,00

243.406,89

39.02A.07

Venituri din van zar ea unor bunuri apartinand domeniului privat

18.325,86

27.600,00

45.925,86

39.02A.10

Depozite speciale pentru construcții de construinte

915,00

0,00

915,0(|

40.00.01

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

10.216,20

0,00

10.216,20'

7

40.02A

Incasari din rambursarea Împrumuturilor acordate

10.216,20

0,00

10.216,20

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+

T3+T4)

40.02A.16

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

10.216,20

0,00

10.216,20

42.00,01

IV. SUBVENȚII

29.669.548,24

0,00

29.669.548,24

42,00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

29.669.548,24

0,00

29.669.548,24

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

29.669.548,24

0,00

29.669.548,24

42.02A.16

Suventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

8.105.000,00

0,00

8.105.000,00

42.02A.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

3.105.000,00

0,00

3.105.ooo,od

h

42.02A.16.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investitii in sanatate

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

42.02A.20

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

216.235,62

0,00

216.235,62

42.02A.65

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

21.044.613,00

0,00

21.044.613,00'

42.02A.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

303.699,62

0,00

303.699,62

45.02A

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

984.392,74

0,00

984.392,74

45.02A.01

Fondul European de Dezvoltare regionala

984.392,74

0,00

984.392,74

45.02A.01.02

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

984.392,74

0,00

984.392,74,

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

513.797.163,00

5.605.434,00

519.402.597,00

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

431.541.448,00

5.605.434,00

437.146.882,00:

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+

T3+T4)

48.02A.01.01

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

431.389.010,99

5.605.434,00

436.994.444,99

48.02A.01.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

152.437,01

0,00

152.437,01

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

18.585.764,00

0,00

18.585.764,00

48.02A.02.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

17.528.594,00

0,00

17.528.594,00

48.02A.02.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

465,00

0,00

465,00

48.02A.02.03

Prefinantare

1.056.705,00

0,00

1.056.705,00

48.02A.03

Fondul de Coeziune (FC)

62.350.430,00

0,00

62.350.430,00

48.02A.03.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

62.350.430,00

0,00

62.350.430, o6

48.02A.il

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAII)

747.821,00

0,00

747.821,00

48.02A.il.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

737.023,23

0,00

■ . ..}

737.023,23

48.02A.il.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

10.797,77

0,00

10.797,77

48.02A.15

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

571.700,00

0,00

571.700,00

48.02A.15.01

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

571.700,00

0,00

571.700,00 j

TOTAL CHELTUIELI

643.266.080,00

739.070,00

644.005 150,00

01

CHELTUIELI CURENTE

339.952.650,00

2.278.880,00

342.231.530,00

SI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37.272.790,00

1.625.720,00

38.898.510,00

7

38

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

302.679.860,00

653.160,00

J

303.333.020,Od

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

303.313.430,00

-1,539.810,00

301.773.620,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

279.442.430,00

-1.539.810,00

277.902:620,0(j

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

0,00

23.871.000,00}

■ - u 1

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

14.278.520,00

0,00

14.278.520,00

S1.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

14.278.520,00

0,00

14.278.520,0(ț

01

CHELTUIELI CURENTE

236.210,00

0,00

236.210,0Q

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+ /

T3+T4) ,

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

236.210,00

0,00

236.210,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.042.310,00

0,00

14.042.310,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14.042.310,00

0,00

14.042.310,0q

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

14.278.520,00

0,00

14.278.520,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

14.278.520,00

0,00

14.278.520,00

59.02A

Partea a II-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

3.678.970,00

0,00

3.678.970,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

3.678.970,00

0,00

3.678.970,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.678.970,00

0,00

3.678.970,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.678.970,00

0,00

3.678.970,00

61.02A.03

Ordine publica

3.241.470,00

0,00

3.241.470,06

61.02A.03.04

Politie locala

3.241.470,00

0,00

3.241:470,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

437.500,00

0,00

437.500,00

" ■ ; ;V. q

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI

S O CIAL-CULTURALE

205.544.700,00

7.239.070,00

212.783.770,00 p.l

65.02A

Invatamant

68.348.160,00

-100.000,00

68.248.160,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.078.120,00

50.000,00

6.128.120,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

6.078.120,00

50.000,00

6.128.120,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

62.270.040,00

-150.000,00

62.120.040,0Q

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

62.270.040,00

-150.000,00

62.120.040,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

3.701,980,00

0,00

3.701.980,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

3.701.980,00

0,00

3.701.980,00

65.02A.04

Invatamant secundar

64.646.180,00

-100,000,00

64.546.180,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

11.941.280,00

-150.000,00

11.791.280,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

52.704.900,00

50.000,00

52.754.900,00

66.02A

Sanatate

71.335.990,00

3.192.550,00

74.528.540,00

01

CHELTUIELI CURENTE

44.549.780,00

1.634.050,00

46.183.830,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI

INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

34.272.790,00

1.625.720,00

35.898.510,00

■ *

i

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2T 7

T3+T4)

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.276.990,00

8.330,00

10.285.320,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.786.210,00

1.558.500,00

28.344.710,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26.786.210,00

1.558.500,00

28.344.710,od

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

71.335.990,00

3.192.550,00

74.528.540,00

66.02A.06.01

Spitale generale

71.335.990,00

3.192.550,00

74.528.540,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

53.112.360,00

3.551.690,00

56,664.050,00

01

CHELTUIELI CURENTE

3.634.360,00

0,00

3.634.360,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI

INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ne rambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

634.360,00

0,00

634.360,00

■ț.

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

49.478.000,00

3.551.690,00

53.029.690,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

49.478.000,00

3.551.690,00

53.029.690,00

67.02A.03

Servicii culturale

34.651.310,00

-6.700.000,00

27.951.310,00

67.02A. 03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

33.746.570,00

-6.700.000,00

27.046.570,00

67.02A, 03.06

Case de cultura

849.740,00

0,00

849.740,00

67.02A.03.30

Alte servicii culturale

55.000,00

0,00

55.000,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

18.461.050,00

10.251.690,00

28.712.740,00

67.02A.05.01

Sport

6.498.210,00

0,00

6.498.210,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

11.962.840,00

10.251.690,00

22.214.530,00

l

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

12.748.190,00

594.830,00

13.343.020,00

01

CHELTUIELI CURENTE

10.066.400,00

594.830,00

10.661.230, od

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.066.400,00

594.830,00

*x J

10.661.230,00

)

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.681.790,00

0,00

2.681.790,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.681.790,00

0,00

2.681.790,00

68.02A.04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

1.711.100,00

221.470,00

1.932.570,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

345.830,00

0,00

345.83b,00

. rv 1

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total -Total anterior)

Total (T1+T2+ *

T3+T4)

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

345 830,00

0,00

345.830,Op

68.02A.06

Asistenta sociala pentru familie si copii

941.800,00

0,00

941.800,00

68.02A.il

Crese

6.491.510,00

0,00

6.491.510,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

3.257.950,00

373.360,00

3.631.310,00

68.02A.15.01

Ajutor social

2.759.620,00

0,00

2.759.620,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

498.330,00

373.360,00

871.690,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

88,821.710,00

-500.000,00

88.321.710,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

86.427.780,00

-500.000,00

85.927.780,00

01

CHELTUIELI CURENTE

68.197.430,00

0,00

68.197.430, Of)

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

68.197.430,00

0,00

i

68.197.430)00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

18.230.350,00

-500.000,00

17.730,350,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

18.230.350,00

-500.000,00

17,730.350,00

70.02A.03

Locuințe

73.951.590,00

0,00

73.951.590,00

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

73.951.590,00

0,00

73.951.590,0(1

70.02A.05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

3.515.000,00

0,00

3.515.000,0(1

70.02A.05.01

Alimentare cu apa

3.515.000,00

0,00

3.515.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

2.051.890,00

0,00

2.051.890,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

6.909.300,00

-500.000,00

6.409.300,00

74.02A

Protecția mediului

2.393.930,00

0,00

2.393.930,00