Hotărârea nr. 305/2020

305/31.07.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. SPORT MECHANICAL WORKSHOP S.R.L.
Hotararea Consiliului Local 305/31.07.2020
Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. SPORT MECHANICAL WORKSHOP S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. CT2020 - 1265/29.07.2020 a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2020-1265 din 29.07.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul nr.CT2020-1265 din 30.07.2020, al Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT202 - 1265/29.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CT2020 -1265 din 12.03.2020;
Având în vedere, "Declaraţia", de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.569 din 27.02.2020, la Societatea Profesională Notarială "Andraş-Ploscaru";
În conformitate cu prevederile art. 553, alin.2, art.562, alin.2 şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile 129, alin. (2) , lit. c) şi art. 296, alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Calea Şagului, înscris în C.F. nr.449469-Timişoara, în suprafaţă de 1.825 m.p.

Art. 2: Se aprobă trecerea imobilului - teren menţionat la art.1, din domeniul privat al Municipiului Timişoara, în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de "teren intravilan pentru drum".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara, pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generala Urbanism;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Domnului Flavius-Emanuel Holotescu;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST

Nr. CT2020- 1265 din 29.07.2020

RAPORT de SPECIALITATE, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. SPORT MECHANICAL WORKSHOP S.R.L.

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, sub nr.CT2020-1265 din 12.03.2020, de către S.C. SPORT MECHANICAL WORKSHOP S.R.L., reprezentată prin Flavius-Emanuel Holotescu, în calitate de mandatar, prin care ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara Calea Șagului, înscris în C.F. nr.449469-Timișoara, în suprafață de 1.825 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;

Având în vedere, “Declarația”, de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.569 din 27.02.2020, la Societatea Profesională Notarială ”Andraș-Ploscaru”, de către Notar Public, Ploscaru Oana-Daniela, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, reprezentat prin domnul Flavius-Emanuel Holotescu, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia.

Având în vedere, “Declarația”, autentificată sub nr.618 din 03.03.2020, la Societatea Profesională Notarială ”Andraș-Ploscaru”, de către Notar Public, Ploscaru Oana-Daniela, prin care proprietarul tabular, reprezentat prin domnul Flavius-Emanuel Holotescu, declară că, este de acord ca, terenul la care a renunțat în favoarea Municipiului Timișoara, să fie afectat de drumul de acces.

Având în vedere adresa nr.CT2020-1265 din 14.04.2020, prin care Serviciul Juridic ne înștiințează asupra faptului că, pentru imobilul-teren înscris în C.F. nr.449469-Timișoara, sunt dechise litigii pe rolul instanțelor de judecată, în curs de soluționare, termen 21.09.2020.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr. 449469-Timișoara, a fost notată declarația de renunțare la dreptul de proprietate.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

Conform art.296, pct.2 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 ”Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz.”

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, din declarația proprietarului, rezultă că, destinația imobilului-teren este, ”teren pentru drum”, în temeiul art.286, alin.4 și a pct.I din Anexa nr.4, din OUG nr.57 din 03.07.2019 - privind Codul administrativ, înaintăm spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Calea Șagului, înscris în C.F. nr.449469-Timișoara, în suprafață de 1.825 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de ”teren intravilan pentru drum”.

p. DIRECTOR,                                      CONSILIER,

Mihai Boncea                                                Ilie Dumbravă

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr. CT2020-1265 din 29.07.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. SPORT MECHANICAL WORKSHOP S.R.L.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, sub nr.CT2020-1265 din 12.03.2020, de către S.C. SPORT MECHANICAL WORKSHOP S.R.L., reprezentată prin Flavius-Emanuel Holotescu, în calitate de mandatar, ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara Calea Șagului, înscris în C.F. nr.449469-Timișoara, în suprafață de 1.825 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;

Având în vedere, “Declarația”, de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.569 din 27.02.2020, la Societatea Profesională Notarială ”Andraș-Ploscaru”, de către Notar Public, Ploscaru Oana-Daniela, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, reprezentat prin domnul Flavius-Emanuel Holotescu, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia.

Având în vedere, “Declarația”, autentificată sub nr.618 din 03.03.2020, la Societatea Profesională Notarială ”Andraș-Ploscaru”, de către Notar Public, Ploscaru Oana-Daniela, prin care proprietarul tabular, reprezentat prin domnul Flavius-Emanuel Holotescu, declară că, este de acord ca, terenul la care a renunțat în favoarea Municipiului Timișoara, să fie afectat de drumul de acces.

Având în vedere adresa nr.CT2020-1265 din 14.04.2020, prin care Serviciul Juridic ne înștiințează asupra faptului că, pentru imobilul-teren înscris în C.F. nr.449469-Timișoara, sunt dechise litigii pe rolul instanțelor de judecată, în curs de soluționare, termen 21.09.2020.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr. 49469-Timișoara, a fost notată declarația de renunțare la dreptul de proprietate.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, din declarația proprietarului destinația imobilului-teren este, ”teren pentru drum”, în temeiul art.286, alin.4 și a pct.I din Anexa nr.4, din OUG nr.57 din 03.07.2019 - privind Codul administrativ, înaintăm spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Calea Șagului, înscris în C.F. nr.449469-Timișoara, în suprafață de 1.825 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de ”teren intravilan pentru drum”.

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

Imre Farkas


Nicolae Robu

p. DIRECTOR,

Mihai Boncea

MUNICIPIUL TIMIŞOARA  

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST                                                             

Nr. CT2020- 1265 din 29.07.2020

 

 

                                              RAPORT de SPECIALITATE,

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. SPORT MECHANICAL WORKSHOP S.R.L.

 

 Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, sub nr.CT2020-1265 din 12.03.2020, de către S.C. SPORT MECHANICAL WORKSHOP S.R.L., reprezentată prin Flavius-Emanuel Holotescu, în calitate de mandatar, prin care ne înştiinţează că, renunţă la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timişoara Calea Șagului, înscris în C.F. nr.449469-Timişoara, în suprafaţă de 1.825 m.p.,  reprezentând teren intravilan pentru drum ;    

Având în vedere, Declaraţia”, de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.569 din 27.02.2020, la Societatea Profesională Notarială ”Andraș-Ploscaru”, de către Notar Public, Ploscaru Oana-Daniela, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menţionat mai sus, reprezentat prin domnul Flavius-Emanuel Holotescu, declară că, renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia.

Având în vedere, Declaraţia”, autentificată sub nr.618 din 03.03.2020, la Societatea Profesională Notarială ”Andraș-Ploscaru”, de către Notar Public, Ploscaru Oana-Daniela, prin care proprietarul tabular, reprezentat prin domnul Flavius-Emanuel Holotescu, declară că, este de acord ca, terenul la care a renunțat în favoarea Municipiului Timișoara, să fie afectat de drumul de acces. 

Având în vedere adresa nr.CT2020-1265 din 14.04.2020, prin care Serviciul Juridic ne înștiințează asupra faptului că, pentru imobilul-teren înscris în C.F. nr.449469-Timișoara, sunt dechise litigii pe rolul instanțelor de judecată, în curs de soluționare, termen 21.09.2020.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr. 449469-Timişoara, a fost notată declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate.

            În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

Conform art.296, pct.2 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 ”Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.”

Având în vedere cele menţionate mai sus şi faptul că, din declaraţia proprietarului, rezultă că, destinaţia imobilului-teren este, ”teren pentru drum”, în temeiul art.286, alin.4 şi a pct.I din Anexa nr.4, din OUG nr.57 din 03.07.2019 - privind Codul administrativ, înaintăm spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Calea Șagului, înscris în C.F. nr.449469-Timișoara, în suprafață de 1.825 m.p. şi totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de ”teren intravilan pentru drum”.

               p. DIRECTOR,                                                                                        CONSILIER,

      Mihai Boncea                                                                                          Ilie Dumbravă

 

 

 

                                                                                                                       Cod FO 53-01, Ver.1

 

 

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA  

PRIMAR                                                             

Nr. CT2020-1265 din 29.07.2020

 

 

 

 

  REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE           

 

        privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. SPORT MECHANICAL WORKSHOP S.R.L.

 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, sub nr.CT2020-1265 din 12.03.2020, de către S.C. SPORT MECHANICAL WORKSHOP S.R.L., reprezentată prin Flavius-Emanuel Holotescu, în calitate de mandatar, ne înştiinţează că, renunţă la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timişoara Calea Șagului, înscris în C.F. nr.449469-Timişoara, în suprafaţă de 1.825 m.p.,  reprezentând teren intravilan pentru drum ;    

Având în vedere, Declaraţia”, de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.569 din 27.02.2020, la Societatea Profesională Notarială ”Andraș-Ploscaru”, de către Notar Public, Ploscaru Oana-Daniela, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menţionat mai sus, reprezentat prin domnul Flavius-Emanuel Holotescu, declară că, renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia.

Având în vedere, Declaraţia”, autentificată sub nr.618 din 03.03.2020, la Societatea Profesională Notarială ”Andraș-Ploscaru”, de către Notar Public, Ploscaru Oana-Daniela, prin care proprietarul tabular, reprezentat prin domnul Flavius-Emanuel Holotescu, declară că, este de acord ca, terenul la care a renunțat în favoarea Municipiului Timișoara, să fie afectat de drumul de acces. 

Având în vedere adresa nr.CT2020-1265 din 14.04.2020, prin care Serviciul Juridic ne înștiințează asupra faptului că, pentru imobilul-teren înscris în C.F. nr.449469-Timișoara, sunt dechise litigii pe rolul instanțelor de judecată, în curs de soluționare, termen 21.09.2020.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr. 49469-Timişoara, a fost notată declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate.

            În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menţionate mai sus şi faptul că, din declaraţia proprietarului destinaţia imobilului-teren este, ”teren pentru drum”, în temeiul art.286, alin.4 şi a pct.I din Anexa nr.4, din OUG nr.57 din 03.07.2019 - privind Codul administrativ, înaintăm spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Calea Șagului, înscris în C.F. nr.449469-Timișoara, în suprafață de 1.825 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de ”teren intravilan pentru drum”.

 

               PRIMAR,                                                                                                VICEPRIMAR,

 Nicolae Robu                                                                                                  Imre Farkas

 

 

 

                                                                         p. DIRECTOR,

Mihai Boncea

 

 

                                                                                                                                       Cod FO53-03,Ver.2