Hotărârea nr. 302/2020

302/31.07.2020 Privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Bariţiu’’
Hotararea Consiliului Local 302/31.07.2020
Privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Bariţiu’’


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărîre nr.SC2020 - 17337/29.07.2020- al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 17338/29.07.2020 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC 2020-17338/31.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 17338/29.07.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din data de 30.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Avand in vedere adresa cu numarul CDD 2020-702/30.07.2020, prin care Asociatia Prin Banat isi da acordul cu privire la semnarea Acordului si isi asuma valoarea contributiei proprii;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) şi alin. 4 lit. d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) şi art.139 alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă incheierea acordului de parteneriat intre Municipiul Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Bariţiu’’ conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre .

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Asociatia Prin Banat.

Art.3: Prezenta hotărâre se publicî în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare
- Directiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociatiei Prin Banat
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1. Părțile

1. Municipiul Timișoara, cu sediul în Jud. Timiș, Mun. Timișoara, Blv. C.D. Loga, nr. 1, codul fiscal 14756536, având calitatea de Promotor de proiect

și

2. Asociația Prin Banat cu sediul în Jud. Timiș, Mun. Timișoara, str. Piatra Craiului, nr.3, sc. E, ap. 27, având cod de identificare fiscală 35725915, având calitatea de Partener,

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea proiectului: ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, losefin. str. Gh. Barițiu” care este finanțat în cadrul Programului RO-CULTURA - Apel Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice prin GRANTURILE SEE 2014 - 2021

(2) Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1) Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în

cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor

privind evoluția proiectului.

 • (3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor

profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

  Organizația

  Roluri și responsabilități

  Municipiul Timisoara

  Activitatea 1 Gestionarea, monitorizarea și controlul proiectului

  Participa la activitatea de gestionare, monitorizare si control al proiectului prin membrii desemnati in echipa

de management proiectului. Desfasoara achizitiile care ii revin prin proiect.

Activitatea 2 Desfasurarea contractelor necesare pentru realizarea investiție de baza - Reabilitare monument

Monitorizează desfasurarea contractelor de execuție lucrari, dirigentie de santier si proiectare- asistenta tehnica pe durata lucarilor de reabilitare a Turnului de Apa Ioasefin. Se urmareaste punerea acestei constructii in valoare prin completarea ei si integrarea unei noi functiuni , care sa cuprinda esenta primara industriala a obiectivului convertita intr-o functiune publica socio culturala.

Activitatea 4 Dezvoltarea competentelor la locul de munca prin cursuri de formare profesionala Organizarea si desfasurarea unui curs de formare profesionala pentru dobandirea de catre participanti a unui set de cunostiinte aporfundate in domeniile relevante pentru obiectul proiectului: Marketing si management cultural.

Asociatia Prin Banat


Activitatea 1 Gestionarea, monitorizarea și controlul proiectului

Participa la activitatea de gestionare, monitorizare si control al proiectului prin membrii desemnati in echipa de management si echipa de implementare. Desfasoara achizitiile care ii revin prin proiect.

Activitatea 3 Revitalizarea monumentului istoric

Activitatea de revitalizare a monumentului, pornind de la Planul De Valorificare A Monumentului Istoric Restaurat va duce la indeplinirea obiectivelor specifice de valorificare a patrimoniului istoric al Timișoarei prin refuncționalizarea și punerea în circuitul public a Turnului de Apă din Iosefin, stimularea turismului prin desfășurarea de activități culturale în Centrul Cultural Castelul de Apă si educarea comunității privind potențialul patrimoniului ca resursă economico-sociala si promovarea diversității culturale și toleranței.

 • (2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 10.957.611,20 lei cu TVA, din care:

 • - cheltuieli eligibile aferente Solicitantului Primaria Municipiului Timisoara = 9.199.116,70 lei cu TVA

 • - cheltuieli eligibile aferente partenerului Asociația Prin Banat= 1.758.494,50 lei cu TVA

Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Părțile se angajează să asigure mijloacele financiare pentru implementarea Proiectului în conformitate cu bugetul planificat, pentru activitățile de care sunt responsabile, astfel:

Organizația               Contribuția

Promotor de proiect

Municipiul Timisoara


Partener

Asociația Prin Banat


Valoarea contribuției 1.999.711,74 lei cu TVA, din care:

 • - 20% din cheltuielile eligibile = 1.839.823,34 lei cu TVA

 • - cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA ( valoarea totala a contractului de proiectare)

Valoarea contribuției 351.698,90 lei cu TVA, reprezentand 20% din cheltuielile eligibile

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile Promotorul de proiect Primaria Municipiului Timișoara Drepturile Promotorul de proiect

 • (1) Promotorul de proiect are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

Obligațiile Promotorul de proiect

 • (1) Promotorul de proiect Primaria Municipiului Timisoara va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2) Promotorul de proiect Primaria Municipiului Timisoara va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management.

 • (4) Promotorul de proiect este responsabil cu transmiterea rapoartelor intermediare de progres și raportului final către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanțare, conform procedurii.

 • (5) Promotorul de proiect va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (6) Promotorul de proiect este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerului Asociația Prin Banat

Drepturile Partenerului

(1) Cheltuielile angajate de Partener sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către promotorul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2) Partenerul are dreptul, prin transfer de către Promotorul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către acesta, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către Promotorul de proiect, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către promotorul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4) Partenerul are dreptul să fie consultat, de către Promotorul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management

Obligațiile Partenerului

 • (1) Partenerul este obligat să pună la dispoziția Promotorului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (2) Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (3) Partenerul este obligat să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (4) Partenerul este obligat să furnizeze Promotorului de proiect orice informații sau

documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (5) Partenerul este obligat pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente

cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.

Art. 8 Achiziții publice

 • (1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu

respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea

 • (1) Înainte de sfârșitul proiectului, dacă va fi cazul, părțile vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală privind rezultatele proiectului. După caz, copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (2) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (3) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

Art. 10 Confidențialitate

(1)   Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate

informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

(1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Municipiul

Timisoara

Nicolae Robu - Primar

Semnătura

Data și semnării

locul

Asociația

Prin Banat

Alexandra Palconi-Sitov - Președinte

Semnătura

Data și semnării

locul

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA DEZVOLTARE

COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE SC 2020-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncționalizare imobil

pentru Centru Cultural - Turn de Apă, losefin, str. Gh. Barițiu’’

Primaria Municipiului Timisoara (Promotor de proiect) in parteneriat cu Asociatia Prin Banat ( Partener) a depus spre finantare proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural -Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara in cadrul programului RO-CULTURA -Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice.

Obiectivul general al proiectului este „Stimularea dezvoltării economico-sociale la nivelul municipiului Timisoara prin reabilitarea si valorificarea patrimoniului cultural si istoric al orasului.”

Obiectivele specifice:

 • - Valorificarea patrimoniului istoric al Timișoarei prin reabilitarea, refuncționalizarea și punerea în circuitul public a Turnului de Apă Iosefin și stimularea turismului prin desfășurarea de activități culturale în Centrul Cultural Castelul de Apă

 • - Educarea comunității privind potențialul patrimoniului ca resursă economico-sociala si promovarea diversității cultural și toleranței, prin prezentarea patrimoniului cultural material din losefin ca moștenire a beneficiilor interculturalității.

 • - Dezvoltarea competentelor la locul de munca prin cursuri de formare profesionala

Obiectivele prezentate mai sus vor fi indeplinite prin restaurarea si refunctionalizarea monumentului Turnul de Apa- Iosefin si apoi, in noul spatiu spațiul multifunțional neconventional creat, desfasurarea de activitati socio-culturale prin implementarea Planului de Revitalizare aferent cererii de finantare.

Obiectul parteneriatului încheiat între entitățile mai sus menționate este reprezentat de implementarea proiectului “Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apa, Iosefin, str. Gh. Baritiu‘’. Activitatea principala ce revine Municipiului Timisoara este restaurarea si refunctionalizarea monumentului si activitatea principala ce revine Asociatiei Prin Banat este desfasurarea de activitati socio-culturale pentru revitalizarea si punerea în circuitul public a Turnului de Apă Iosefin.

Valoarea totala a proiectului este de 11.117.499,60 lei cu TVA, din care:

Valoare totala aferenta Promotorului de proiect Primaria Municipiului Timisoara este de 9.359.005,10 lei cu TVA, din care:

 • - cheltuieli eligibile = 9.199.116,70 lei cu TVA

 • - cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA ( valoarea totala a contractului de proiectare)

Valoarea totala aferenta Partenerului Asociatia Prin Banat este de 1.758.494,50 lei cu TVA.

Conform reglementarilor programului contributia proprie este 20% din cheltuielile eligibile la care se aduga chetuielile ne-eligibile. Astfel:

Contributia proprie a Municipiului Timisoara este: 1.999.711,74 lei cu TVA, din care:

 • - 20% din cheltuielile eligibile = 1.839.823,34 lei cu TVA

 • - cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA

Contributia proprie a Asociatiei Prin Banat este: 351.698,90 lei cu TVA

Având în vedere cele de mai sus apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, losefin, str. Gh. Barițiu’’, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 • p. Director Directia Dezvoltare

  Intocmit,

  Roxana Canceal


Magdalena Nicoară

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2020-

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncționalizare imobil pentru

Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’

 • 1. Descrierea situației actuale

Primaria Municipiului Timisoara (Promotor de proiect) in parteneriat cu Asociatia Prin Banat ( Partener) a depus spre finantare proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara in cadrul programului RO-CULTURA - Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice.

 • 2. Schimbari preconizate si rezultate așteptate

Obiectivul general al proiectului este „Stimularea dezvoltării economico-sociale la nivelul municipiului Timisoara prin reabilitarea si valorificarea patrimoniului cultural si istoric al orasului.”

Obiectul parteneriatului încheiat Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat este reprezentat de implementarea proiectului “Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apa, Iosefin, str. Gh. Baritiu". Activitatea principala ce revine Municipiului Timisoara este restaurarea si refunctionalizarea monumentului si activitatea principala ce revine Asociatiei Prin Banat este desfasurarea de activitati socio-culturale pentru revitalizarea si punerea în circuitul public a Turnului de Apă Iosefin.

 • 3. Alte informatii

Valoarea totala a proiectului este de 11.117.499,60 lei cu TVA, din care:

 • - Valoarea totala eligibila este de 10.957.611,20 lei cu TVA

 • - Valoare totala ne-eligibila este de 159.888, 40 lei cu TVA (valoarea contractului de proiectare nr. 138/17.09.2019 )

Valoare totala aferenta Solicitantului Primaria Municipiului Timisoara este de 9.359.005,10 lei cu TVA, din care:

 • - cheltuieli eligibile = 9.199.116,70 lei cu TVA

 • - cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA

Valoarea totala aferenta Partenerului Asociatia Prin Banat este de 1.758.494,50 lei cu TVA.

Conform reglementarilor programului contributia proprie este 20% din cheltuielile eligibile la care se aduga chetuielile ne-eligibile. Astfel:

Contributia proprie a Municipiului Timisoara este: 1.999.711,74 lei cu TVA, din care:

 • - 20% din cheltuielile eligibile = 1.839.823,34 lei cu TVA

 • - cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA

Contributia proprie a Asociatiei Prin Banat este: 351.698,90 lei cu TVA

 • 4. Concluzii

Considerăm oportună incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, losefin, str. Gh. Barițiu’’.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


p. Director Directia Dezvoltare MAGDALENA NICOARĂ

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.3

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ                                                                            

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2020-

 

 

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’

 

 

1.            Descrierea situatiei actuale

 

Primaria Municipiului Timisoara (Promotor de proiect) in parteneriat cu Asociatia Prin Banat ( Partener)  a depus spre finantare proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara in cadrul programului RO-CULTURA - Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice.

 

2.            Schimbari preconizate si rezultate asteptate

 

Obiectivul general al proiectului este „Stimularea dezvoltării economico-sociale la nivelul municipiului Timisoara prin reabilitarea si valorificarea patrimoniului cultural si istoric al orasului.”

 

Obiectul parteneriatului încheiat Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat este reprezentat de implementarea proiectului “Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apa, Iosefin, str. Gh. Baritiu‘’. Activitatea principala ce revine Municipiului Timisoara este restaurarea si refunctionalizarea monumentului si activitatea principala ce revine Asociatiei Prin Banat este desfasurarea de activitati socio-culturale pentru revitalizarea si  punerea în circuitul public a Turnului de Apă Iosefin.

 

 

3.         Alte informatii

 

Valoarea totala a proiectului este de 11.117.499,60 lei cu TVA, din care:

-          Valoarea totala eligibila este de 10.957.611,20 lei cu TVA

-          Valoare totala ne-eligibila este de 159.888, 40 lei cu TVA (valoarea contractului de proiectare nr. 138/17.09.2019 )

Valoare totala aferenta Solicitantului Primaria Municipiului Timisoara este de 9.359.005,10 lei cu TVA, din care:

-      cheltuieli eligibile = 9.199.116,70 lei cu TVA

-      cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA

Valoarea totala aferenta Partenerului Asociatia Prin Banat este de 1.758.494,50 lei cu TVA.

 

Conform reglementarilor programului contributia proprie este 20% din cheltuielile eligibile la care se aduga chetuielile ne-eligibile. Astfel:

Contributia proprie a Municipiului Timisoara este: 1.999.711,74 lei cu TVA, din care:

-      20% din cheltuielile eligibile = 1.839.823,34 lei cu TVA

-      cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA

Contributia proprie a Asociatiei Prin Banat este: 351.698,90 lei cu TVA

 

 

4.            Concluzii

 

Considerăm oportună incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’.

 

 

PRIMAR                                                                     p. Director Directia Dezvoltare

NICOLAE ROBU                                                           MAGDALENA NICOARĂ                                                                   

                       

 

 

                       

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune,  în nota de fundamentare.

                                                                                                            Cod FO53-03,Ver.3

MUNICIPIUL  TIMISOARA                                                                    

DIRECTIA DEZVOLTARE                                                                       

COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE                                                                                                                                                

SC 2020-

 

 

                                                   RAPORT  DE SPECIALITATE

privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’

 

 

Primaria Municipiului Timisoara (Promotor de proiect) in parteneriat cu Asociatia Prin Banat ( Partener)  a depus spre finantare proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara in cadrul programului RO-CULTURA - Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice.

 

Obiectivul general al proiectului este „Stimularea dezvoltării economico-sociale la nivelul municipiului Timisoara prin reabilitarea si valorificarea patrimoniului cultural si istoric al orasului.”

Obiectivele specifice:

-          Valorificarea patrimoniului istoric al Timișoarei prin reabilitarea, refuncționalizarea și punerea în circuitul public a Turnului de Apă Iosefin și stimularea turismului prin desfășurarea de activități culturale în Centrul Cultural Castelul de Apă

-          Educarea comunității privind potențialul patrimoniului ca resursă economico-sociala si promovarea diversității cultural și toleranței, prin prezentarea patrimoniului cultural material din Iosefin ca moştenire a beneficiilor interculturalităţii.

-          Dezvoltarea competentelor la locul de munca prin cursuri de formare profesionala

 

Obiectivele prezentate mai sus vor fi indeplinite prin restaurarea si refunctionalizarea monumentului Turnul de Apa- Iosefin si apoi, in noul spatiu spaţiul multifunţional neconventional creat,  desfasurarea de activitati socio-culturale prin implementarea Planului de Revitalizare aferent cererii de finantare.

 

Obiectul parteneriatului încheiat între entitățile mai sus menționate este reprezentat de implementarea proiectului “Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apa, Iosefin, str. Gh. Baritiu‘’. Activitatea principala ce revine Municipiului Timisoara este restaurarea si refunctionalizarea monumentului si activitatea principala ce revine Asociatiei Prin Banat este desfasurarea de activitati socio-culturale pentru revitalizarea si  punerea în circuitul public a Turnului de Apă Iosefin.

 

Valoarea totala a proiectului este de 11.117.499,60 lei cu TVA, din care:

 

Valoare totala aferenta Promotorului de proiect Primaria Municipiului Timisoara este de 9.359.005,10 lei cu TVA, din care:

-      cheltuieli eligibile = 9.199.116,70 lei cu TVA

-      cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA ( valoarea totala a contractului de proiectare)

 

Valoarea totala aferenta Partenerului Asociatia Prin Banat este de 1.758.494,50 lei cu TVA.

 

Conform reglementarilor programului contributia proprie este 20% din cheltuielile eligibile la care se aduga chetuielile ne-eligibile. Astfel:

Contributia proprie a Municipiului Timisoara este: 1.999.711,74 lei cu TVA, din care:

-      20% din cheltuielile eligibile = 1.839.823,34 lei cu TVA

-      cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA

Contributia proprie a Asociatiei Prin Banat este: 351.698,90 lei cu TVA

 

Având în vedere cele de mai sus apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 

 

 

p. Director Directia Dezvoltare                                           Intocmit,

Magdalena Nicoară                                                            Roxana Canceal

                                

                                  

 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT

 

 

 

Art. 1. Părţile

 

1.    Municipiul Timișoara, cu sediul în Jud. Timiș, Mun. Timișoara, Blv. C.D. Loga, nr. 1, codul fiscal 14756536, având calitatea de Promotor de proiect

 

și

 

2.    Asociația Prin Banat cu sediul în Jud. Timiș, Mun. Timișoara, str. Piatra Craiului, nr.3, sc. E, ap. 27, având cod de identificare fiscală 35725915, având calitatea de Partener,

 

au convenit următoarele:

 

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea proiectului: ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu” care este finanțat în cadrul Programului RO-CULTURA – Apel Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice prin GRANTURILE SEE 2014 – 2021

 

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

 

 

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

(1)       Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

(2)       Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

(3)       Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte.

(4)       Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

 

 

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

(1)       Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

 

Organizaţia       

Roluri şi responsabilităţi

Municipiul Timisoara

Activitatea 1  Gestionarea, monitorizarea și controlul proiectului

Participa la activitatea de gestionare, monitorizare si control al proiectului prin membrii desemnati in echipa de management proiectului. Desfasoara achizitiile care ii revin prin proiect.

Activitatea 2 Desfasurarea contractelor necesare pentru

realizarea investitie de baza – Reabilitare monument

Monitorizeaza desfasurarea contractelor de executie lucrari, dirigentie de santier si proiectare- asistenta tehnica pe durata lucarilor de reabilitare a Turnului de Apa Ioasefin. Se urmareaste punerea acestei constructii in valoare prin completarea ei si integrarea unei noi functiuni , care sa cuprinda esenta primara industriala a obiectivului convertita intr-o functiune publica socio culturala.

Activitatea 4 Dezvoltarea competentelor la locul de munca prin cursuri de formare profesionala

Organizarea si desfasurarea unui curs de formare profesionala pentru  dobandirea de catre participanti a unui set de cunostiinte aporfundate in domeniile relevante pentru obiectul proiectului: Marketing si management cultural.

Asociatia Prin Banat

Activitatea 1  Gestionarea, monitorizarea și controlul proiectului

Participa la activitatea de gestionare, monitorizare si control al proiectului prin membrii desemnati in echipa de management si echipa de implementare. Desfasoara achizitiile care ii revin prin proiect.

Activitatea 3 Revitalizarea monumentului istoric

Activitatea de revitalizare a monumentului, pornind de la Planul De Valorificare A Monumentului Istoric Restaurat va duce la indeplinirea obiectivelor specifice de  valorificare a patrimoniului istoric al Timișoarei prin refuncționalizarea și punerea în circuitul public a Turnului de Apă din Iosefin,  stimularea turismului prin desfășurarea de activități culturale în Centrul Cultural Castelul de Apă si educarea comunității privind potențialul patrimoniului ca resursă economico-sociala si promovarea diversității culturale și toleranței.

 

 

 

(2)       Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

 
Valoarea totala eligibila a proiectului este de 10.957.611,20 lei cu TVA, din care:

-       cheltuieli eligibile aferente Solicitantului Primaria Municipiului Timisoara = 9.199.116,70 lei cu TVA

-       cheltuieli eligibile aferente partenerului Asociația Prin Banat=  1.758.494,50 lei cu TVA

 

             Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

Părțile se angajează să asigure mijloacele financiare pentru implementarea Proiectului în conformitate cu bugetul planificat, pentru activitățile de care sunt responsabile, astfel:

Organizaţia       

Contribuţia

Promotor de proiect Municipiul Timisoara

Valoarea contribuţiei 1.999.711,74 lei cu TVA, din care:

-       20% din cheltuielile eligibile = 1.839.823,34 lei cu TVA

-       cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA ( valoarea totala a contractului de proiectare)

 

Partener

Asociația Prin Banat

Valoarea contribuţiei 351.698,90 lei cu TVA, reprezentand 20% din cheltuielile eligibile

 

 

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Promotorul de proiect Primaria Municipiului Timisoara
Drepturile Promotorul de proiect
(1)       Promotorul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.
 
Obligaţiile Promotorul de proiect
(1)       Promotorul de proiect Primaria Municipiului Timisoara va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.
(2)       Promotorul de proiect Primaria Municipiului Timisoara va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
(3)       Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management.
(4)       Promotorul de proiect este responsabil cu transmiterea rapoartelor intermediare de progres și raportului final către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii.
(5)       Promotorul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.
(6)       Promotorul de proiect este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

 

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerului Asociația Prin Banat
Drepturile Partenerului
(1)       Cheltuielile angajate de Partener sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către promotorul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.
(2)       Partenerul are dreptul, prin transfer de către Promotorul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către acesta, care au fost certificate ca eligibile.
(3)       Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către Promotorul de proiect, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către promotorul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
(4)       Partenerul are dreptul să fie consultat, de către Promotorul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management

 

Obligaţiile Partenerului
(1)       Partenerul este obligat să pună la dispoziţia Promotorului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.
(2)       Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
(3)       Partenerul este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.
(4)       Partenerul este obligat să furnizeze Promotorului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

(5)       Partenerul este obligat pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.

 

Art. 8 Achiziții publice

(1)      Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea
(1) Înainte de sfârşitul proiectului, dacă va fi cazul, părţile vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală privind rezultatele proiectului. După caz, copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.
(2)  Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
(3) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.
 
Art. 10 Confidențialitate
(1)       Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.
 
Art. 11 Legea aplicabilă
(1)       Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(2)       Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.
 
Art. 12 Dispoziţii finale
(1)       Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

 

Întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finanţare.

 

Semnături

 

Municipiul Timisoara

Nicolae Robu - Primar

Semnătura

Data şi locul semnării

 

 

Asociația Prin Banat

Alexandra Palconi-Sitov - Președinte

Semnătura

Data şi locul semnării