Hotărârea nr. 30/2020

30/31.01.2020 privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 30/31.01.2020
privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul de aprobarea a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu cu nr. SC2019 - 32525/13.12.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. IF 2019 - 75374 din data de 13.12.2019 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.IF2019 - 75374/13.12.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR                       ,   .

Nr. SC 2019 -                                         ■

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlu! proiectului de hotărâre

Proiect dc hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

Sectiuneaa2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara își desfășoară activitatea în strânsă legătură cu domeniul de aplicare al Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală, având prevăzut în statul de funcții un număr de 155 de salariați

• In cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara trei funcționari publici debutanti si-a finalizat perioada de stagiu;

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere prevederile art. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 475 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ este necesară transformarea a 3 funcții publice de execuție de consilier, clasa I. gradul profesional debutant de la: Biroul Impuneri Mijloace de Transport. Serviciul Impuneri Persoane Juridice si Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice, în funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei dc stagiu a titularilor acelor posturi.

Menționăm că modificările propuse nu influențeză numărul de posturi aprobate la nivelul DFMT, ci se modifica doar Statul de funcții aprobat prin H.C.L. nr. 431/2019.

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


Cod FO 53-03, vcr. 3

3. Alte informații

Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare nu se modifică și rămân în forma aprobată prin H.C.L. nr. 422/2018, respectiv prin H.C.L. nr. 79/2017.

4. Concluzii

Raportat la cele prezentate mai sus propunem:

- modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta expunere de motive.

PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR FARKAS IMRE


DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO


NOTÂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


Cod FO 53-03, ver. 3

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

NR. IF 2019 - 75374/13.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind proiectul de hotarare pentru modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Având in vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara prin care se propune modificarea și aprobarea Statului de funcții.

Facem următoarele precizări:

Direcția Fiscale a Municipiului Timișoara își desfășoară activitatea în strânsă legătură cu domeniul de aplicare al Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală, având prevăzut în statul de funcții un număr de 155 de salariați

In cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara trei funcționari publici debutanti si-au


finalizat perioada de stagiu.

In conformitate cu art. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 475 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ este necesară transformarea a 3 posturi:

  • - 1 funcție publica de execuție de consilier, clasa I. gradul profesional debutant de la Biroul Impuneri Mijloace de Transport. în funcția publica de execuție de consilier, clasa I. gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu a titularului acelui post;

  • - 1 funcție publica de execuție de consilier, clasa I. gradul profesional debutant de la Serviciul Impuneri Persoane Juridice. în funcția publica dc execuție de consilier, clasa I. gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei dc stagiu a titularului acelui post;

  • - 1 funcție publica de execuție de consilier, clasa 1, gradul profesional debutant de la Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice, în funcția publica de execuție de consilier, clasa I. gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu a titularului acelui post:

Menționăm că modificările propuse nu influențeză numărul de posturi aprobat la nivelul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Organigrama instituției nu se modifică, aceasta rămânând în forma aprobată prin HCL nr. 422/ 13.09.2018. și dc asemenea nici Regulamentul de Organizare și Funcționare nu se modifică și rămâne în forma aprobată prin prin H.C.L. nr. 79/14.03.2017

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului dc funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara indcplineste condițiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR EXECUTIV EC. BODO ADRIAN


21


COMPARTIMENT RESURSE UMANE EC. PĂUN FLOARE

Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

Cod FO 53-01. vcr. 2


DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Anexa I la HCL nr..........


APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU


STAT DE FUNCȚII

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr. posturi

Clasa

Grad

A . Funcții publice de conducere

1

Director executiv

S

1

II

2

Sef serviciu

S

5

11

3

Șef birou

s

4

11

Total funcții publice de conducere

10

B. Funcții publice de execuție

4

Consilier

s

73

1

superior

5

Consilier

s

30

1

principal

6

Consilier

s

10

I

asistent

7

Consilier

s

6

1

debutant

8

Consilier juridic

s

5

1

superior

9

Consilier juridic

s

I

I

principal

10

Consilier juridic

s

0

I

asistent

II

Consilier juridic

s

1

I

debutant

12

Referent

M

11

III

superior

13

Referent

M

0

III

principal

14

Referent

M

0

III

asistent

15

Referent

M

0

III

debutant

Total funcții publice de execuție

137

fiii®

Total funcții publice

147

C. 1. Funcții personal contractual conducere

Grad

14

Șef birou

S

1

II

Total personal contractual de conducere

1

C. 2   Funcții personal contractual execuție

Treapta

15

Inspector de specialitate

S

2

1

16

Inspector de specialitate

s

1

II

17

Referent

M

2

1

18

Referent

M

2

II

Total personal contractual de execuție

7

Total personal contractual

8

TOTAL GENERAL

155

Număr total posturi

155

din care :

1. Funcții publice

147

- de conducere

IO

- de execuție

137

2. Personal contractual

8

- de conducere

1

- de execuție

7

DIRECTOR EXECUTIVCOMPARTIMENT RESURSE UMANE

PĂUN FLOARE

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ                                                                           

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

Nr. SC 2019 – 032525/13.12.2019

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.       Descrierea situaţiei actuale  

 

               Direcţia  Fiscală  a  Municipiului Timişoara îşi desfăşoară activitatea în strânsă legătură cu domeniul de aplicare al Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală, având prevăzut în statul de funcţii un număr de 155 de salariaţi

 

        •  In cadrul Direcţiei  Fiscale a Municipiului Timişoara trei functionari publici debutanti si-a finalizat perioada de stagiu;

 

 

2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate  

        

 Având în vedere prevederile art. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 475 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ este necesară  transformarea a 3 funcţii publice de executie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant de la: Biroul Impuneri Mijloace de Transport, Serviciul Impuneri Persoane Juridice si Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice, în  functii publice de executie  de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu a titularilor acelor posturi.

              

                Menţionăm că modificarile propuse nu influenţeză numărul de posturi aprobate la nivelul DFMT, ci se  modifica doar Statul de functii aprobat prin H.C.L. nr. 431/ 2019.

 

 

                                                                                                                                         

 

3. Alte informaţii

                

               Organigrama şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare nu se modifică și rămȃn ȋn forma aprobată prin H.C.L. nr. 422/2018, respectiv prin H.C.L. nr. 79/2017.

 

 

4. Concluzii

 

Raportat la cele prezentate mai sus propunem:

 

- modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara conform Anexei I care face parte integrantă din  prezenta expunere de motive.

 

 

 

 

PRIMAR                                                                                           VICEPRIMAR               NICOLAE ROBU                                                                             FARKAS IMRE 

                                                                                

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune,  în nota de fundamentare.                                

                                                                                                           

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

NR. IF 2019 – 75374/13.12.2019

                       

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind proiectul de hotarare pentru modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timisoara

 

            Avand in vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre,  al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru  Direcţia Fiscala a Municipiului Timisoara prin care se propune modificarea și aprobarea Statului de funcții,      

Facem urmatoarele precizari:   

 

Direcţia Fiscale a Municipiului Timişoara îşi desfăşoară activitatea în strânsă legătură cu domeniul de aplicare al Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală, având prevăzut în statul de funcţii un număr de 155 de salariaţi

     In cadrul Direcţiei  Fiscale a Municipiului Timişoara  trei functionari publici debutanti si-au finalizat perioada de stagiu.

 

 In  conformitate cu  art. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 475 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ este necesară  transformarea a 3 posturi:

- 1 funcţie publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant de la Biroul Impuneri Mijloace de Transport, în  functia publica de executie  de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu a titularului acelui post;

- 1 funcţie publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant de la Serviciul Impuneri Persoane Juridice, în  functia publica de executie  de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu a titularului acelui post;

- 1 funcţie publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant de la Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice, în  functia publica de executie  de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu a titularului acelui post;

 

               Menţionăm că modificarile propuse nu influenţeză numărul de posturi aprobat la nivelul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

 

               Organigrama instituţiei nu se modifică, aceasta rămânând în forma aprobată prin HCL nr. 422/ 13.09.2018, şi de asemenea nici Regulamentul de Organizare şi Funcţionare nu se modifică și rămȃne ȋn forma aprobată prin prin H.C.L. nr. 79/14.03.2017

 

             Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timisoara indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consiliului local.

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV                                               COMPARTIMENT RESURSE UMANE

   EC. BODO ADRIAN                                                                      EC. PAUN FLOARE               

     

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA
Anexa I la HCL nr……….APROBAT
PRIMAR
NICOLAE ROBU
STAT DE FUNCŢII
Nr.crtDenumirea funcţiei Nivel studii"Din care
ocupate"Vacante
Nr. posturiClasaGrad
A . Funcţii publice de conducere
1Director executivS1II4-3
2Sef serviciuS5II19-14
3Şef birouS4II8-4
Total functii publice de conducere1031-21
B. Funcţii publice de execuţie
4Consilier S73Isuperior
5Consilier S30Iprincipal327
6Consilier S10Iasistent
7Consilier S6Idebutant
8Consilier juridicS5Isuperior23
9Consilier juridicS1Iprincipal2-1
10Consilier juridicS0Iasistent1-1
11Consilier juridicS1Idebutant
12ReferentM11IIIsuperior53-42
13ReferentM0IIIprincipal4-4
14ReferentM0IIIasistent1-1
15ReferentM0IIIdebutant
Total funcţii publice de execuţie137 66-19
Total functii publice147
C.1. Funcţii personal contractual conducereGrad
14Şef birouS1II01
Total personal contractual de conducere1
C.2 . Functii personal contractual executie C.2 Funcţii personal contractual execuţieTreapta
15Inspector de specialitateS2I60
16Inspector de specialitateS1II
17ReferentM2I
18ReferentM2II
Total personal contractual de execuţie7
Total personal contractual861
TOTAL GENERAL155
Număr total posturi 155
din care :
1. Funcţii publice147
- de conducere10
- de execuţie137
2. Personal contractual8
- de conducere1
- de execuţie7
DIRECTOR EXECUTIV COMPARTIMENT RESURSE UMANE
ADRIAN BODO PAUN FLOARE