Hotărârea nr. 30/2020

30/31.01.2020 privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 30/31.01.2020
privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul de aprobarea a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu cu nr. SC2019 - 32525/13.12.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. IF 2019 - 75374 din data de 13.12.2019 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.IF2019 - 75374/13.12.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR                       ,   .

Nr. SC 2019 -                                         ■

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlu! proiectului de hotărâre

Proiect dc hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

Sectiuneaa2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara își desfășoară activitatea în strânsă legătură cu domeniul de aplicare al Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală, având prevăzut în statul de funcții un număr de 155 de salariați

• In cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara trei funcționari publici debutanti si-a finalizat perioada de stagiu;

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere prevederile art. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 475 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ este necesară transformarea a 3 funcții publice de execuție de consilier, clasa I. gradul profesional debutant de la: Biroul Impuneri Mijloace de Transport. Serviciul Impuneri Persoane Juridice si Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice, în funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei dc stagiu a titularilor acelor posturi.

Menționăm că modificările propuse nu influențeză numărul de posturi aprobate la nivelul DFMT, ci se modifica doar Statul de funcții aprobat prin H.C.L. nr. 431/2019.

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


Cod FO 53-03, vcr. 3

3. Alte informații

Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare nu se modifică și rămân în forma aprobată prin H.C.L. nr. 422/2018, respectiv prin H.C.L. nr. 79/2017.

4. Concluzii

Raportat la cele prezentate mai sus propunem:

- modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta expunere de motive.

PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR FARKAS IMRE


DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO


NOTÂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


Cod FO 53-03, ver. 3

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

NR. IF 2019 - 75374/13.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind proiectul de hotarare pentru modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Având in vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara prin care se propune modificarea și aprobarea Statului de funcții.

Facem următoarele precizări:

Direcția Fiscale a Municipiului Timișoara își desfășoară activitatea în strânsă legătură cu domeniul de aplicare al Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală, având prevăzut în statul de funcții un număr de 155 de salariați

In cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara trei funcționari publici debutanti si-au


finalizat perioada de stagiu.

In conformitate cu art. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 475 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ este necesară transformarea a 3 posturi:

  • - 1 funcție publica de execuție de consilier, clasa I. gradul profesional debutant de la Biroul Impuneri Mijloace de Transport. în funcția publica de execuție de consilier, clasa I. gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu a titularului acelui post;

  • - 1 funcție publica de execuție de consilier, clasa I. gradul profesional debutant de la Serviciul Impuneri Persoane Juridice. în funcția publica dc execuție de consilier, clasa I. gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei dc stagiu a titularului acelui post;

  • - 1 funcție publica de execuție de consilier, clasa 1, gradul profesional debutant de la Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice, în funcția publica de execuție de consilier, clasa I. gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu a titularului acelui post:

Menționăm că modificările propuse nu influențeză numărul de posturi aprobat la nivelul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Organigrama instituției nu se modifică, aceasta rămânând în forma aprobată prin HCL nr. 422/ 13.09.2018. și dc asemenea nici Regulamentul de Organizare și Funcționare nu se modifică și rămâne în forma aprobată prin prin H.C.L. nr. 79/14.03.2017

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului dc funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara indcplineste condițiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR EXECUTIV EC. BODO ADRIAN


21


COMPARTIMENT RESURSE UMANE EC. PĂUN FLOARE

Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

Cod FO 53-01. vcr. 2


DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Anexa I la HCL nr..........


APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU


STAT DE FUNCȚII

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr. posturi

Clasa

Grad

A . Funcții publice de conducere

1

Director executiv

S

1

II

2

Sef serviciu

S

5

11

3

Șef birou

s

4

11

Total funcții publice de conducere

10

B. Funcții publice de execuție

4

Consilier

s

73

1

superior

5

Consilier

s

30

1

principal

6

Consilier

s

10

I

asistent

7

Consilier

s

6

1

debutant

8

Consilier juridic

s

5

1

superior

9

Consilier juridic

s

I

I

principal

10

Consilier juridic

s

0

I

asistent

II

Consilier juridic

s

1

I

debutant

12

Referent

M

11

III

superior

13

Referent

M

0

III

principal

14

Referent

M

0

III

asistent

15

Referent

M

0

III

debutant

Total funcții publice de execuție

137

fiii®

Total funcții publice

147

C. 1. Funcții personal contractual conducere

Grad

14

Șef birou

S

1

II

Total personal contractual de conducere

1

C. 2   Funcții personal contractual execuție

Treapta

15

Inspector de specialitate

S

2

1

16

Inspector de specialitate

s

1

II

17

Referent

M

2

1

18

Referent

M

2

II

Total personal contractual de execuție

7

Total personal contractual

8

TOTAL GENERAL

155

Număr total posturi

155

din care :

1. Funcții publice

147

- de conducere

IO

- de execuție

137

2. Personal contractual

8

- de conducere

1

- de execuție

7

DIRECTOR EXECUTIVCOMPARTIMENT RESURSE UMANE

PĂUN FLOARE