Hotărârea nr. 3/2020

3/14.01.2020 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC KOBER SRL
Hotararea Consiliului Local 3/14.01.2020
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC KOBER SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr.CT2019-007664 din 05.12.2019 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2019-007664 din 05.12.2019 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea nr.CT2019-007664 din 04.12.2019 depusă la Primăria Municipiului Timişoara de către SC KOBER SRL, prin împuternicit Grigoriu Romeo Daniel ;
Având în vedere Declaraţia autentificată sub nr.1832 din 12.11.2019, dată în faţa Notarului Public Postelnicu Mihai, prin care proprietara tabulară a imobilului mai sus menţionat, renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată aceasta declară că imobilul nu este grevat de sarcini;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 06.12.2019 - Anexă la raportul de specialitate nr. CT2019 - 7664/05.12.2019 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2), lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu prevederile art. art.196, alin.(1) lit. a) şi art.139, alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;
HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului teren înscris în C.F. nr.449103 Timişoara nr. cad. 449103, în suprafaţă de 333 mp, reprezentând "Imobil neîmprejmuit, destinat pentru străzi", care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC KOBER SRL.

Art.2: Se aprobă trecerea imobilului menţionat la art.1 din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara reprezentând "Imobil neîmprejmuit, destinat pentru străzi".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpul de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Grigoriu Romeo Daniel, str Veseliei nr.5, bl.D4, ap.53, Piatra Neamţ, jud. Neamţ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2019-007664/05.12.20 19


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC CT2019-007664/06.12.2019

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC KOBER SRL

Având în vedere raportul de specialitate al Biroului Clădiri Terenuri din cadrul Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II VEST nr. CT2019-007664/05.12.2019 conform căruia este necesară aprobarea aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC KOBER SRL în suprafață de 333 mp înscris în C.F.449103 Timișoara și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara cu destinația teren intravilan pentru străzi;

Având în vedere adresa nr. CT2019-007664/04.12.2019, dn. Kober Aurel, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara;

Având în vedere Declarația autentificată nr. 1832 din 12.11.2019 la Uniunea Națională a Notarilor Publici - Notar Public Postelnicu Mihai prin care proprietarul imobilului-teren menționat mai sus, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia și declară că este liber de sarcini.

în conformitate cu prevederile art.562 alin.(2) Cod Civil , „Proprietarul poate abandona bunul său mobil sau poate renunța, prin declarație autentică, la dreptul de proprietate asupra bunului imobil, înscris în cartea funciară. Dreptul se stinge în momentul părăsirii bunului mobil, iar dacă bunul este imobil, prin înscrierea în cartea funciară, în condițiile legii, a declarației de renunțare

în baza art.553 alin (2) Cod Civil, „...Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art. 562 alin. (2) se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local, și art.889 Cod Civil, alin. (1) Proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroid de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului și alin. (2) „In acest caz, comuna, orașul sau municipiul, după caz, poate cere înscrierea dreptidui de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferid drepturilor reale imobiliare, dacă o altă persoană nu a solicitat înscrierea în temeiul uzucapiunii ”.

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c)” atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Având în vedere art. 296 alin. (2) și Anexa 4 pct. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ : ” Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al comunei, al orașidui sau al municipiului,                        după                        caz.                          LISTA

cuprinzând unele bunuri care aparțin domeniului public al comunei, al orașului sau al municipiului* 1. drumurile comunale, vicinale și străzile

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. CT2019-007664/05.12.2019 conform căruia este necesară aprobarea aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC KOBER SRL;

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind propunerea de „dobândirea de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC KOBER SRL” și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI II VEST

NR. CT2019-007664 din 05.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC KOBER SRL

Având în vedere adresa nr. CT2019-007664 din 04.12.2019, prin care suntem înștiințați că SC KOBER SRL, renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara C.F. nr.449103 Timișoara nr. cad. 449103, în suprafață de 333 mp, reprezentând “Imobil neîmprejmuit, destinat pentru străzi”;

Având în vedere, declarația autentificată sub nr.1832 din 12.11.2019, dată în fața Notarului Public Postelnicu Mihai, prin care proprietara tabulară a imobilului mai sus menționat, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată aceasta declară că imobilul nu este grevat de sarcini.

în conformitate cu prevederile art. 8 89 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare. ”

în conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

în conformitate cu prevederile art. 196, alin(l) lit.a) și art 139, alin(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere cele menționate mai sus, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara C.F. nr.449103 Timișoara nr. cad. 449103, în suprafață de 333 mp, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC KOBER SRL și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, Imobil neîmprejmuit, destinat pentru străzi;


PT. DIRECTOR

Mihai Boncea red/dact MH

Cod FO 53-01,ver. 1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST

Nr. CT2019-007664 din 05.12.2019

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC KOBER SRL

Având în vedere adresa nr. CT2019-007664 din 04.12.2019, prin care suntem înștiințați că SC KOBER SRL, renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara C.F. nr.449103 Timișoara nr. cad. 449103, în suprafață de 333 mp, reprezentând “Imobil neîmprejmuit, destinat pentru străzi”;

Având în vedere, declarația autentificată sub nr.1832 din 12.11.2019, dată în fața Notarului Public Postelnicu Mihai, prin care proprietara tabulară a imobilului mai sus menționat, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată aceasta declară că imobilul nu este grevat de sarcini.

în conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare. ”

în conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

în conformitate cu prevederile art.196, alin(l) lit.a) și art 139, alin(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere cele menționate mai sus, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara C.F. nr.449103 Timișoara nr. cad. 449103, în suprafață de 333 mp, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC KOBER SRL și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, Imobil neîmprejmuit, destinat pentru străzi;

PRIMAR


Nicolae Robu

red/dact MH

Cod FO53-03,Ver.2