Hotărârea nr. 29/2020

29/31.01.2020 Privind modificarea Anexei 1 si 2 la Hotararea Consiliului Local nr.608/10.12.2019 - privind aprobarea modelului contractelor de inchiriere si a termenului de prelungire a contractelor de inchiriere incheiate pentru locuintele aflate in proprietatea Statului Roman sau in proprietatea Municipiului Timisoara, precum si aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru locuintele construite de catre ANL, destinate inchirierii
Hotararea Consiliului Local 29/31.01.2020
Privind modificarea Anexei 1 si 2 la Hotararea Consiliului Local nr.608/10.12.2019 - privind aprobarea modelului contractelor de inchiriere si a termenului de prelungire a contractelor de inchiriere incheiate pentru locuintele aflate in proprietatea Statului Roman sau in proprietatea Municipiului Timisoara, precum si aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru locuintele construite de catre ANL, destinate inchirierii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr.SC2020-2160/30.01.2020, al Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-2160 din data de 30.01.2020 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.01.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 2160/30.01.2020;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu art.1.809 alin.1 din Codul Civil "contractul de locatiune inceteaza de drept la expirarea termenului convenit de parti sau, dupa caz, prevazut de lege, fara a fi necesara o instiintare prealabila".
In conformitate cu art.1.810 alin.1 din Codul Civil, "daca, dupa implinirea termenului, locatarul continua sa detina bunul si sa isi indeplineasca obligatiile fara vreo impotrivire din partea locatorului, se considera incheiata o noua locatiune, in conditiile celei vechi, inclusiv in privinta garantiilor"
In conformitate cu art.1.810 alin.2 din Codul Civil, "noua locatiune va fi pe durata nedeterminata daca prin lege sau conventia partilor nu se prevede altfel"
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 152 din data de 11.04.2019 - privind aprobarea criteriilor in baza carora poate opera tacita relocatiune pentru contractele de inchiriere incheiate pentru locuintele din fondul locativ de stat, locuintele sociale sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 608/10.12.2019 - privind aprobarea modelului contractelor de inchiriere si a termenului de prelungire a contractelor de inchiriere incheiate pentru locuintele aflate in proprietatea Statului Roman sau in proprietatea Municipiului Timisoara, precum si aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru locuintele construite de catre ANL, destinate inchirierii;
In conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - legea locuintei;
In temeiul art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129 alin.(2), lit.c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.196 alin.(1) lit.a) si art. 139, alin.(1) si alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1 : Se aproba modificarea Anexelor 1 si 2 la Hotararea Consiliului Local nr.608/10.12.2019 prin inserarea in modelul contractelor de inchiriere care se incheie in cazul contractelor valabile, pentru care a operat tacita relocatiune, a urmatoarei clauze: "La data semnarii prezentului contract, inceteaza contractual de inchiriere nr…… din data de ….., prelungit prin tacita relocatiune conform art.1810 Cod Civil si Hotararea Consiliului Local nr.152/2019".

Art.2 : In cazul contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinta de serviciu, capitolul IV din modelul contractului "transferul folosintei locuintei "se va adapta specificului unui contract de inchiriere locuinta de serviciu.

Art.3 : Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr.608/10.12.2019 raman neschimbate.

Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Locuinte din cadrul Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest- Primaria Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu
- Directia Generala de Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare - Relationare
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Biroului Locuinte;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

Nr. SC2020-2160/30.01.2020


RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Anexei 1 și 2 la H.C.L.M.T. nr.608/10.12.2019 - privind aprobarea modelului contractelor de închiriere și a termenului de prelungire a contractelor de închiriere încheiate pentru locuințele aflate în proprietatea Statului Român sau în proprietatea Municipiului Timișoara, precum și aprobarea modelului contractului de închiriere pentru locuințele construite de către ANL, destinate închirierii

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 1 și 2 la H.C.L.M.T. nr.608/10.12.2019 - privind aprobarea modelului contractelor de închiriere și a termenului de prelungire a contractelor de închiriere încheiate pentru locuințele aflate în proprietatea Statului Român sau în proprietatea Municipiului Timișoara, precum și aprobarea modelului contractului de închiriere pentru locuințele construite de către ANL, destinate închirierii

Facem următoarele precizări:

Astfel, prin H.C.L.M.T. nr. nr.152 din data de 11.04.2019 au fost aprobate criteriile în baza cărora poate opera tacita relocațiune pentru contractele de închiriere încheiate pentru locuințele din fondul locativ de stat, locuințele sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, urmând ca pentru chiriașii care operează tacita relocațiune să fie aplicabil termenul de prelungire la data apariției actului normativ. Precizăm faptul că, contractele de închiriere au fost prelungite succesiv, pe termen de 5 ani, prin OUG nr.40/1999, OUG nr.8/2004, OUG nr.44/2009 și OUG nr.43/2014.

Potrivit art.1.809 alin.1 din Codul Civil ” contractul de locațiune încetează de drept la expirarea termenului convenit de părți sau, după caz, prevăzut de lege, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.

Potrivit art.1.810 din Legea nr.287/2009 din Codul Civil, ”dacă, după împlinirea termenului, locatarul continuă să dețină bunul și să își îndeplinească obligațiile fără vreo împotrivire din partea locatorului, se consideră încheiată o nouă locațiune, în condițiile celei vechi, inclusiv în privința garanțiilor”

Totodată, având în vedere că Legea locuinței nr.114/1996 a suferit numeroase modificări, cele mai importante fiind aduse de prevederile noului Cod Civil, precum și apariția Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, s-a impus și actualizarea clauzelor contractuale conform noilor reglementări legislative

Deoarece de la data expirării contractelor, respectiv 27.06.2019 și până în prezent Guvernul României nu a emis nici un act normativ cu privire la durata contractelor de închiriere pentru care a operat tacita relocațiune, prin HCLMT nr.608/10.12.2019 s-a aprobat modificarea contractelor de închiriere și a fost stabilit termenul de prelungire a contractelor pentru care a operat tacita relocațiune.


Cod FO 53 - 02 ver.2


Deoarece la data emiterii HCLMT nr.608/2019 existau contracte valabile -prelungite prin tacita relocațiune - se impune completarea modelului contractelor în aceste cazuri prin inserarea unei clauze de încetare a vechiului contract prelungit prin tacita relocațiune și care are ca obiect aceeași reparțiție,

Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre ” privind modificarea Anexei 1 și 2 la H.C.L.M.T. nr.608/10.12.2019 - privind aprobarea modelului contractelor de închiriere și a termenului de prelungire a contractelor de închiriere încheiate pentru locuințele aflate în proprietatea Statului Român sau în proprietatea Municipiului Timișoara, precum și aprobarea modelului contractului de închiriere pentru locuințele construite de către ANL, destinate închirierii, ”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local

DIRECTOR,

ȘEF BIROU,


Simona Bălan


Mihai Boncea

2*21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


Cod FO 53 - 02 ver.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr.SC2020-2160/30.01.2020


REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 și 2 la H.C.L.M.T. nr.608/10.12.2019 - privind aprobarea modelului contractelor de închiriere și a termenului de prelungire a contractelor de închiriere încheiate pentru locuințele aflate în proprietatea Statului Român sau în proprietatea Municipiului Timișoara, precum și aprobarea modelului contractului de închiriere pentru locuințele construite de către ANL, destinate închirierii

Având în vedere H.C.L.M.T. nr.152/2019 - privind aprobarea criteriilor în baza cărora poate opera tacita relocațiune pentru contractele de închiriere încheiate pentru locuințele din fondul locativ de stat, locuințele sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, se impune modificarea Anexelor 1 și 2 din H.C.L.M.T 608/2019 - privind aprobarea modelului contractelor de închiriere și a termenului de prelungire a contractelor de închiriere încheiate pentru locuințele aflate în proprietatea Statului Român sau în proprietatea Municipiului Timișoara, precum și aprobarea modelului contractului de închiriere pentru locuințele construite de către ANL, destinate închirierii, prin introducerea unei clauze în contractele de închiriere care se încheie în cazul celor pentru care a operat tacita relocațiune și adaptarea Capitolului IV din contract în cazul locuințelor de serviciu, conform specificului acestora.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR,

IMRE FARKAS


DIRECTOR D.C.T.D.D.

Mihai Boncea


Cod FO 53 - 03 ver.3


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Nr.SC2020-2160/30.01.2020

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 și 2 la H.C.L.M.T. nr.608/10.12.2019 - privind aprobarea modelului contractelor de închiriere și a termenului de prelungire a contractelor de închiriere încheiate pentru locuințele aflate în proprietatea Statului Român sau în proprietatea Municipiului Timișoara, precum și aprobarea modelului contractului de închiriere pentru locuințele construite de către ANL, destinate închirierii

 

 

 

 

Având în vedere H.C.L.M.T. nr.152/2019 - privind aprobarea criteriilor în baza cărora poate opera tacita relocațiune pentru contractele de închiriere încheiate pentru locuințele din fondul  locativ de stat, locuințele sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, se impune modificarea Anexelor 1 și 2 din H.C.L.M.T 608/2019 – privind aprobarea modelului contractelor de închiriere și a termenului de prelungire a contractelor de închiriere încheiate pentru locuințele aflate în proprietatea Statului Român sau în proprietatea Municipiului Timișoara, precum și aprobarea modelului contractului de închiriere pentru locuințele construite de către ANL, destinate închirierii, prin introducerea unei clauze în contractele de închiriere care se încheie în cazul celor pentru care a operat tacita relocațiune și adaptarea Capitolului IV din contract în cazul locuințelor de serviciu, conform specificului acestora.

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                    VICEPRIMAR,

                       NICOLAE ROBU                                                           IMRE FARKAS

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                            DIRECTOR D.C.T.D.D.

                                                                                                                    Mihai Boncea

 

                       

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

            ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

Nr. SC2020-2160/30.01.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Anexei 1 și 2 la H.C.L.M.T. nr.608/10.12.2019 - privind aprobarea modelului contractelor de închiriere și a termenului de prelungire a contractelor de închiriere încheiate pentru locuințele aflate în proprietatea Statului Român sau în proprietatea Municipiului Timișoara, precum și aprobarea modelului contractului de închiriere pentru locuințele construite de către ANL, destinate închirierii

 

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 1 și 2 la H.C.L.M.T. nr.608/10.12.2019 - privind aprobarea modelului contractelor de închiriere și a termenului de prelungire a contractelor de închiriere încheiate pentru locuințele aflate în proprietatea Statului Român sau în proprietatea Municipiului Timișoara, precum și aprobarea modelului contractului de închiriere pentru locuințele construite de către ANL, destinate închirierii

Facem următoarele precizări:

Astfel, prin H.C.L.M.T. nr. nr.152 din data de 11.04.2019 au fost aprobate criteriile în baza cărora poate opera tacita relocațiune pentru contractele de închiriere încheiate pentru locuințele din fondul  locativ de stat, locuințele sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, urmând ca pentru chiriașii care operează tacita relocațiune să fie aplicabil termenul de prelungire la data apariției actului normativ. Precizăm faptul că, contractele de închiriere au fost prelungite succesiv, pe termen de 5 ani, prin OUG nr.40/1999, OUG nr.8/2004, OUG nr.44/2009 și OUG nr.43/2014.

Potrivit art.1.809 alin.1 din Codul Civil ”contractul de locaţiune încetează de drept la expirarea termenului convenit de părţi sau, după caz, prevăzut de lege, fără a fi necesară o înştiinţare prealabilă.

Potrivit art.1.810 din Legea nr.287/2009 din Codul Civil,  ”dacă, după împlinirea termenului, locatarul continuă să deţină bunul şi să îşi îndeplinească obligaţiile fără vreo împotrivire din partea locatorului, se consideră încheiată o nouă locaţiune, în condiţiile celei vechi, inclusiv în privinţa garanţiilor”

Totodată, având în vedere că Legea locuinței nr.114/1996 a suferit numeroase modificări, cele mai importante fiind aduse de prevederile noului Cod Civil, precum și apariția Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, s-a impus și actualizarea clauzelor contractuale conform noilor reglementări legislative

Deoarece de la data expirării contractelor, respectiv 27.06.2019 și până în prezent Guvernul României nu a emis nici un act normativ cu privire la durata contractelor de închiriere pentru care a operat tacita relocațiune, prin HCLMT nr.608/10.12.2019 s-a aprobat modificarea contractelor de închiriere și a fost stabilit termenul de prelungire a contractelor pentru care a operat tacita relocațiune.

 

 

 

Deoarece la data emiterii HCLMT nr.608/2019 existau contracte valabile – prelungite prin tacita relocațiune – se impune completarea modelului contractelor în aceste cazuri prin inserarea unei clauze de încetare a vechiului contract prelungit prin tacita relocațiune și care are ca obiect aceeași reparțiție,

Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre ” privind modificarea Anexei 1 și 2 la H.C.L.M.T. nr.608/10.12.2019 - privind aprobarea modelului contractelor de închiriere și a termenului de prelungire a contractelor de închiriere încheiate pentru locuințele aflate în proprietatea Statului Român sau în proprietatea Municipiului Timișoara, precum și aprobarea modelului contractului de închiriere pentru locuințele construite de către ANL, destinate închirierii, ”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local

 

 

 

              DIRECTOR,                                                                           ȘEF BIROU,

              Mihai Boncea                                                                          Simona Bălan