Hotărârea nr. 271/2020

271/22.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public", strada Siemens nr. 1, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 271/22.07.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public", strada Siemens nr. 1, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-008357/20.07.2020 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-008357/20.07.2020 - al Directiei Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-008357/20.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218/04.06.2020, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", cu modificările şi completările ulterioare";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 52/03.10.2019, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 26/16.07.2020;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 52 din 31.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public",strada Siemens nr. 1, Timişoara, având ca beneficiar pe SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE SRL, întocmit conform Proiectului nr. 2420.07.1, realizat de SC SUBCONTROL SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiuni propuse: Zonă mixtă - birouri, producţie nepoluantă, depozitare;
POT max=70%,
CUT max=2;
Regim de înălţime maxim (S)+P+5E;
Hmax cornişă = 23,00 m
Hmax coamă = 25,00 m;
Indicii de ocupare şi utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicaţi simultan.
Retrageri - conform planşelor nr. 006 şi 007 de Reglementări Urbanistice Etapa I, respectiv de Reglementări Urbanistice Etapa II:
front = 10,00 m;
spate = 10,00 m
laterale = retragerea minimă obligatorie a clădirilor va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul maxim.
Retragerile faţă de limite vor fi corelate cu indicatorii urbanistici POT, CUT, zona verde, astfel încât să existe o reglementare coerentă.
Limita de implantare va fi retrasă de la drumul din nordul parcelei.
Se diferenţiază prin haşuri pe planşele de reglementări 006 şi 007 zonele de implantare pentru subsol, clădiri, parcări şi alte funcţiuni (pista de testare maşini) şi spaţii verzi.
Spaţii verzi conform HCL 62/2012, suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse minim 20%, conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului - Decizia de incadrare nr. 52/31.03.2020. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută
- Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"
- Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2020-000335/20.02.2020 şi planşa anexă la aviz, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul Unic pentru reţele existente nr. 714/26.08.2019 şi conform Planului de Acţiune asumat nr. UR2020-004011/04.03.2020.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public",strada Siemens nr. 1, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public", este situat pe strada Siemens nr. 1, Timişoara, în suprafaţă totală de 36500 mp, este inscris in CF nr. 449885, nr. top 449885, intravilan, cu folosinţă actuală teren neîmprejmuit, având ca proprietar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL. După aprobarea PUZ, terenurile se vor alipi şi dezlipi conform P.U.Z.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 2420.07.1, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2020-004011/04.03.2020.
Autorizaţiile de construire se vor emite după trecerea cu titlu gratuit în proprietatea municipalităţii a terenurilor aferente obiectivului care vor fi afectate de trama stradală de perspectivă şi se va dezmembra după recepţia la terminarea lucrărilor înainte de intabulare, realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2020-000335/20.02.2020, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public",strada Siemens nr. 1, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL;
- Proiectantului: SC SUBCONTROL SRL;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

UR2020-008357/20.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”,

strada Siemens nr. 1, Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-008357/20.07.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”,strada Siemens nr. 1, Timișoara, prin care se propune reglementarea modului de dezvoltare a unei zone mixte - birouri, producție, depozitare, amenajarea unei piste de testare mașini, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-008357/17.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”,strada Siemens nr. 1, Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 52/03.10.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 26/16.07.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2509/11.07.2019, cu termen de valabilitate prelungit până în 10.07.2021, precum si Decizia de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 52/31.03.2020 prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu.

Documentația Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, beneficiar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, proiectant SC SUBCONTROL SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Radu D. Radoslav, a parcurs etapa informării online, în perioada 22.04.2020 -16.05.2020, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu data de 22.04.2020, în condițiile stării de urgență instituită în 16 martie 2020. A fost înregistrată în scris o adresă cu observații pe marginea acestei documentații de urbanism din partea Președintelui Consiliului de Cartier Ciarda, pe e-mailul dezvoltareurbana@primariatm.ro, prin care își manifestă îngrijorarea vis-a-vis de o producție poluantă. Răspunsul proiectantului cu adresa nr. UR2020-004716/03.06.2020 prin care se comunică faptul că fabrica de componente electronice din Timișoara, str. Siemens nr. 1, are drept specific producerea de componente electronice, cu respectarea legislației în vigoare cu respectaea standardelor de securitate și siguranță în muncă, atât pentru angajați cât și pentru locuitorii din cartier, a fost transmis Președintelui Consiliului de Cartier Ciarda. Alte sesizări sau observații nu au fost înregistrate.

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Rezultatelor informării și consultării publicului nr. UR2020-004716/05.06.2020.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 218/04.06.2020, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, cu

Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

modificările și completările ulterioare”, documentația Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent, în baza Dispoziției Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC SUBCONTROL SRL, proiect nr. 2420.07.1, la cererea beneficiarului SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL.

Terenul studiat se situează în partea de sud - est a orașului, în intravilan, teritoriul delimitat la sud de DE 1549/5, la est si vest terenuri private neconstruite, la nord strada Magnus și teren propus pentru drum.

Terenul reglementat în cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, este situat pe strada Siemens nr. 1, Timișoara, are o suprafață totală de 36500 mp, este identificat prin: CF nr. 449885, nr. top 449885, (rezultat ca urmare a alipirii terenurilor din CF nr. 439695 , nr. cad 439695 <<CF vechi 142951, nr.cad A1549/2/4>> și din C.F. 439694, nr. cad 439694 <<CF vechi 136594, nr.cad A1549/2/3>>), intravilan, cu folosință actuală teren neîmprejmuit, având ca proprietar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL. După aprobarea PUZ, terenurile se vor alipi și dezlipi conform P.U.Z.

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 - Zona propusă de unități industriale, cu interdicție de construire până la elaborare PUZ, indicatori urbanistici conf. HG 525/1996 republicată, spații verzi minim conform HCL nr. 62/2012;

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, se află în zonă cu interdicție de construire, pentru care:

 • - Consiliului Județean Timiș a emis comunicarea nr. R 10 679/25.06.2020 prin care se precizează că nu este nevoie de aviz CJT;

 • - Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, prin adresa nr. 4072/15.11.2019, precizează că terenul se află în apropierea unei zone cu patrimoniu arheologic reperat - „Așezarea sarmatică de la Timișoara -Ciarda Roșie” - pentru care se va efectua o „Evaluare arheologică intruzivă (Diagnostic intruziv) a perimetrului propus în documentație”.

Avize în care se precizează ca sunt valabile doar pentru faza PUZ, iar pentru autorizația de construire se va solicita un nou aviz:

 • - MAPN - Aviz nr. DT/8481

 • - Adresa ISU „Banat”, Protecția civilă - nr. 535.136/17.10.2019

 • - Inspectoratul de Poliție Județean Timiș - Aviz nr. 340645/25.03.2020

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de trecerea cu titlu gratuit în proprietatea municipalității a terenurilor aferente obiectivului care vor fi afectate de trama stradală de perspectivă și se va dezmembra după recepția la terminarea lucrărilor înainte de intabulare, realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2020-000335/20.02.2020, cu respectarea legislației în vigoare.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul Unic pentru rețele existente nr. 714/26.08.2019 și conform Planului de Acțiune asumat nr. UR2020-004011/04.03.2020.

Indicii propuși prin documentație și în conformitate cu Avizului Arhitectului Șef cu nr. 26/16.07.2020 sunt următorii:

 • - Funcțiuni propuse: Zonă mixtă - birouri, producție nepoluantă, depozitare;

POTmax=70%,

CUTmax=2;

Regim de înălțime maxim (S)+P+5E;

Hmax cornișă = 23,00 m

Hmax coamă = 25,00 m;

Indicii de ocupare și utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicați simultan.

Retrageri - conform planșelor nr. 006 și 007 de Reglementări Urbanistice Etapa I, respectiv de Reglementări Urbanistice Etapa II:

front = 10,00 m;

spate = 10,00 m

laterale = retragerea minimă obligatorie a clădirilor va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul maxim.

Retragerile față de limite vor fi corelate cu indicatorii urbanistici POT, CUT, zona verde, astfel încât să existe o reglementare coerentă.

Limita de implantare va fi retrasă de la drumul din nordul parcelei.

Se diferențiază prin hașuri pe planșele de reglementări 006 și 007 zonele de implantare pentru subsol, clădiri, parcări și alte funcțiuni (pista de testare mașini) și spații verzi.

Spații verzi conform HCL 62/2012, suprafață minimă de spații verzi amenajate propuse minim 20%, conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului - Decizia de incadrare nr. 52/31.03.2020. Suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută

 • - Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"

 • - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2020-000335/20.02.2020 și planșa anexă la aviz, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;

S-a obținut Avizul nr. 340645/25.03.2020 al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș care precizează că „beneficiarul are obligația de a solicita un nou aviz la faza P.A.C., în conformitate cu

Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

legislația în vigoare, iar la documentația respectivă se va depune și Hotărârea de Consiliul Local prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal.”

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. 009 - ,,Obiective de utilitate publică” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timișoara, având ca beneficiar pe SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, întocmit conform proiectului nr. 2420.07.1, realizat de SC SUBCONTROL SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

Indicii propuși prin documentație și în conformitate cu Avizului Arhitectului Șef cu nr. 26/16.07.2020 sunt următorii:

Funcțiuni propuse: Zonă mixtă - birouri, producție nepoluantă, depozitare;

POTmax=70%,

CUTmax=2;

Regim de înălțime maxim (S)+P+5E;

Hmax cornișă = 23,00 m

Hmax coamă = 25,00 m;

Indicii de ocupare și utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicați simultan.

Retrageri - conform planșelor nr. 006 și 007 de Reglementări Urbanistice Etapa I, respectiv de Reglementări Urbanistice Etapa II:

front = 10,00 m;

spate = 10,00 m

Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

laterale = retragerea minimă obligatorie a clădirilor va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul maxim.

Retragerile față de limite vor fi corelate cu indicatorii urbanistici POT, CUT, zona verde, astfel încât să existe o reglementare coerentă.

Limita de implantare va fi retrasă de la drumul din nordul parcelei.

Se diferențiază prin hașuri pe planșele de reglementări 006 și 007 zonele de implantare pentru subsol, clădiri, parcări și alte funcțiuni (pista de testare mașini) și spații verzi.

Spații verzi conform HCL 62/2012, suprafață minimă de spații verzi amenajate propuse minim 20%, conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului - Decizia de incadrare nr. 52/31.03.2020. Suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută

 • - Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"

 • - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislației în vigoare.

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2020-000335/20.02.2020 și planșa anexă la aviz, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul Unic pentru rețele existente nr. 714/26.08.2019 și conform Planului de Acțiune asumat nr. UR2020-004011/04.03.2020.

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

 • 3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, este situat pe strada Siemens nr. 1, Timișoara, în suprafață totală de 36500 mp, identificat prin extras CF nr. 449885, nr. top 449885, intravilan, cu folosință actuală teren neîmprejmuit, având ca proprietar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL. După aprobarea PUZ, terenurile se vor alipi și dezlipi conform P.U.Z.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 2420.07.1, și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat nr. UR2020-004011/04.03.2020.

Autorizațiile de construire se vor emite după trecerea cu titlu gratuit în proprietatea municipalității a terenurilor aferente obiectivului care vor fi afectate de trama stradală de perspectivă și se va dezmembra după recepția la terminarea lucrărilor înainte de intabulare, realizarea locurilor de

Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2020-000335/20.02.2020, cu respectarea legislației în vigoare.

Accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, este situat pe strada Siemens nr. 1, Timișoara,, elaborat de proiectantul SC SUBCONTROL SRL, proiect nr. 2420.07.1 la cererea beneficiarului SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL., pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Sorina POPA

Red. - S.P.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

UR2020-008357/20.07.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timișoara

Proiect emis la solicitarea beneficiarului SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timișoara, documentație elaborată după obținerea Certificatului de nr. 2509/11.07.2019, cu termen de valabilitate prelungit până în 10.07.2021.

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal - „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timișoara este amplasat în partea de sud - est a Municipiului Timișoara, în intravilan, la sud de strada Magnus.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prezentul PUZ „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timișoara propune reglementarea modului de dezvoltare a unei zone mixte - birouri, producție, depozitare, amenajarea unei piste de testare mașini, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi.

 • 3. Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru Planul Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timișoara a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 2509/11.07.2019, cu termen de valabilitate prelungit până în 10.07.2021, respectiv Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 26/16.07.2020, precum și Decizia de încadrare nr. 52 din 31.03.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire clădiri birouri, hală producție, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timișoara, beneficiar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, proiectant SC SUBCONTROL SRL, îndeplinește condițiile pentru a fi supus analizării și dezbaterii plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.                                                                     Cod: FO 53-03-ver. 3

PLAN DE ACȚIUNE


2.020 -OOlfO//'/0^0^62.0 ,

In vederea implementării investițiilor propuse prin

Plan Urbanistic Zonal PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRI BIROURI, HALA PRODUCȚIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE,

PISTA DE TESTARE, PASARELA INTRE CLĂDIRI PE DRUM PUBLIC

Generat de imobilul Identificat prin CF 439694 si CF 439695

Investitor SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Conform Avizului de oportunitate nr. 52 din data de 03.10.19

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivelor de utilitate publica, operațiunilor cadastrale si notariale si a investițiilor propuse

Evaluarea estimativa a costurilor

Responsabilul finanțării

Etapele de realizare a operațiunilor si investițiilor (perioada preconizata)

1

LES 20kV- linie electrica subterana, realizata cu un cablu de 20kV, pe un traseu cu lungimea aproximativa de 260m

12 220 Lei

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

2022- după obținere AC

2

Realizare rețea alimentare apa potabila, conducta pe aprox. 1200 ml, conform plan edilitare

1 324 718 Lei

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

2022- după obținere AC

3

Ralizare rețea canalizare menajera, tub pe aprox. 620 ml, conform plan edilitare

1 059 288 Lei

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

2022- după obținere AC

4

Realizare rețea canalizare pluviala tub pe aprox. 1640 ml, conform plan edilitare

3 370 632 Lei

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

2022- după obținere AC

5

Operațiuni cadastrale de parcelare conform Plan Proprietate Asupra Terenurilor pentru lărgire str. Magnus, pentru 1459 mp

3 300 Lei

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

2021- după aprobare PUZ

6

Trecere in domeniul public a terenului afectat de lărgirea Str. Magnus, pentru 1459 mp

3 500 Lei

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

2021- după aprobare PUZ


Primăria Municipiului Timișoara,


Investitor,


SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRLReprezentat prin/ , V c, S" \

5      T,\

s: \vnoM'\, •

-ST

\ • RO 1 ' " ^’Oar^^z


UR2020-008357/20.07.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”,

strada Siemens nr. 1, Timişoara

 

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-008357/20.07.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”,strada Siemens nr. 1, Timişoara, prin care se propune reglementarea modului de dezvoltare a unei zone mixte - birouri, producţie, depozitare, amenajarea unei piste de testare maşini, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi, spaţii verzi.

 

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-008357/17.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”,strada Siemens nr. 1, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 52/03.10.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 26/16.07.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2509/11.07.2019, cu termen de valabilitate prelungit până în 10.07.2021, precum si Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 52/31.03.2020 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, beneficiar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, proiectant SC SUBCONTROL SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Radu D. Radoslav, a parcurs etapa informării online, în perioada 22.04.2020 – 16.05.2020, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu data de 22.04.2020, în condiţiile stării de urgenţă instituită în 16 martie 2020. A fost înregistrată în scris o adresă cu observaţii pe marginea acestei documentaţii de urbanism din partea Preşedintelui Consiliului de Cartier Ciarda, pe e-mailul dezvoltareurbana@primariatm.ro, prin care îşi manifestă îngrijorarea vis-a-vis de o producţie poluantă.  Răspunsul proiectantului cu adresa nr. UR2020-004716/03.06.2020 prin care se comunică faptul că fabrica de componente electronice din Timişoara, str. Siemens nr. 1, are drept specific producerea de componente electronice, cu respectarea legislaţiei în vigoare cu respectaea standardelor de securitate şi siguranţă în muncă, atât pentru angajaţi cât şi pentru locuitorii din cartier, a fost transmis Preşedintelui Consiliului de Cartier Ciarda. Alte sesizări sau observaţii nu au fost înregistrate.

Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Rezultatelor informării şi consultării publicului nr. UR2020-004716/05.06.2020.

 

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 218/04.06.2020, privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificãrile şi completările ulterioare”, documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent, în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

 

Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC SUBCONTROL SRL, proiect nr. 2420.07.1, la cererea beneficiarului SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL.

 

Terenul studiat se situează în partea de sud - est a oraşului, în intravilan, teritoriul delimitat la sud de DE 1549/5, la est si vest terenuri private neconstruite, la nord strada Magnus şi teren propus pentru drum.

 

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, este situat pe strada Siemens nr. 1, Timişoara, are o suprafaţă totală de 36500 mp, este identificat prin: CF nr. 449885, nr. top 449885, (rezultat ca urmare a alipirii terenurilor din CF nr. 439695 , nr. cad 439695 <<CF vechi 142951, nr.cad A1549/2/4>> şi din C.F. 439694, nr. cad 439694 <<CF vechi 136594, nr.cad A1549/2/3>>), intravilan, cu folosinţă actuală teren neîmprejmuit, având ca proprietar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL. După aprobarea PUZ, terenurile se vor alipi şi dezlipi conform P.U.Z.

 

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 - Zona propusă de unităţi industriale, cu interdicţie de construire până la elaborare PUZ, indicatori urbanistici conf. HG 525/1996 republicată, spaţii verzi minim conform HCL nr. 62/2012;

 

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, se află în zonă cu interdicţie de construire, pentru care:

- Consiliului Judeţean Timiş a emis comunicarea nr. R 10 679/25.06.2020 prin care se precizează că nu este nevoie de aviz CJT;

- Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş, prin adresa nr. 4072/15.11.2019, precizează că terenul se află în apropierea unei zone cu patrimoniu arheologic reperat – „Aşezarea sarmatică de la Timişoara – Ciarda Roşie” – pentru care se va efectua o „Evaluare arheologică intruzivă (Diagnostic intruziv) a perimetrului propus în documentaţie”.

Avize în care se precizează ca sunt valabile doar pentru faza PUZ, iar pentru autorizaţia de construire se va solicita un nou aviz:

-          MAPN – Aviz nr. DT/8481

-          Adresa ISU „Banat”, Protecţia civilă – nr. 535.136/17.10.2019

-          Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş – Aviz nr. 340645/25.03.2020

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

 

Obtinerea Autorizatiei de Construire este condiţionată de trecerea cu titlu gratuit în proprietatea municipalităţii a terenurilor aferente obiectivului care vor fi afectate de trama stradală de perspectivă şi se va dezmembra după recepţia la terminarea lucrărilor înainte de intabulare, realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2020-000335/20.02.2020, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul Unic pentru reţele existente nr. 714/26.08.2019 şi conform Planului de Acţiune asumat nr. UR2020-004011/04.03.2020.

 

Indicii propuşi prin documentaţie şi în conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 26/16.07.2020 sunt următorii:

            - Funcţiuni propuse: Zonă mixtă – birouri, producţie nepoluantă, depozitare;

POTmax=70%,

CUTmax=2;

Regim de înălțime maxim (S)+P+5E;

Hmax cornişă = 23,00 m

Hmax coamă = 25,00 m;

Indicii de ocupare şi utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicaţi simultan.

Retrageri – conform planşelor nr. 006 şi 007 de Reglementări Urbanistice Etapa I, respectiv de Reglementări Urbanistice Etapa II:

front = 10,00 m;

spate = 10,00 m

laterale = retragerea minimă obligatorie a clădirilor va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul maxim.

 

Retragerile faţă de limite vor fi corelate cu indicatorii urbanistici POT, CUT, zona verde, astfel încât să existe o reglementare coerentă.

Limita de implantare va fi retrasă de la drumul din nordul parcelei.

Se diferenţiază prin haşuri pe planşele de reglementări 006 şi 007 zonele de implantare pentru subsol, clădiri, parcări şi alte funcţiuni (pista de testare maşini) şi spaţii verzi.

Spaţii verzi conform HCL 62/2012, suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse minim 20%, conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului – Decizia de incadrare nr. 52/31.03.2020. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută

- Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

- Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2020-000335/20.02.2020 şi planşa anexă la aviz, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;

S-a obţinut Avizul nr. 340645/25.03.2020 al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş care precizează că „beneficiarul are obligaţia de a solicita un nou aviz la faza P.A.C., în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar la documentaţia respectivă se va depune şi Hotărârea de Consiliul Local prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal.”

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 009 - ,,Obiective de utilitate publică” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

 

PROPUNEM:

 

1.      Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, având ca beneficiar pe SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, întocmit conform proiectului nr. 2420.07.1, realizat de SC SUBCONTROL SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 

2.      Se stabilesc condiţiile de construire:

Indicii propuşi prin documentaţie şi în conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 26/16.07.2020 sunt următorii:

            Funcţiuni propuse: Zonă mixtă – birouri, producţie nepoluantă, depozitare;

POTmax=70%,

CUTmax=2;

Regim de înălțime maxim (S)+P+5E;

Hmax cornişă = 23,00 m

Hmax coamă = 25,00 m;

Indicii de ocupare şi utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicaţi simultan.

Retrageri – conform planşelor nr. 006 şi 007 de Reglementări Urbanistice Etapa I, respectiv de Reglementări Urbanistice Etapa II:

front = 10,00 m;

spate = 10,00 m

laterale = retragerea minimă obligatorie a clădirilor va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul maxim.

Retragerile faţă de limite vor fi corelate cu indicatorii urbanistici POT, CUT, zona verde, astfel încât să existe o reglementare coerentă.

Limita de implantare va fi retrasă de la drumul din nordul parcelei.

Se diferenţiază prin haşuri pe planşele de reglementări 006 şi 007 zonele de implantare pentru subsol, clădiri, parcări şi alte funcţiuni (pista de testare maşini) şi spaţii verzi.

Spaţii verzi conform HCL 62/2012, suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse minim 20%, conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului – Decizia de incadrare nr. 52/31.03.2020. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută

- Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

- Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2020-000335/20.02.2020 şi planşa anexă la aviz, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul Unic pentru reţele existente nr. 714/26.08.2019 şi conform Planului de Acţiune asumat nr. UR2020-004011/04.03.2020.

            În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

3.      Prezentul Planul Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, este situat pe strada Siemens nr. 1, Timişoara, în suprafaţă totală de 36500 mp, identificat prin extras CF nr. 449885, nr. top 449885, intravilan, cu folosinţă actuală teren neîmprejmuit, având ca proprietar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL. După aprobarea PUZ, terenurile se vor alipi şi dezlipi conform P.U.Z.

4.      Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 2420.07.1, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2020-004011/04.03.2020.

Autorizaţiile de construire se vor emite după trecerea cu titlu gratuit în proprietatea municipalităţii a terenurilor aferente obiectivului care vor fi afectate de trama stradală de perspectivă şi se va dezmembra după recepţia la terminarea lucrărilor înainte de intabulare, realizarea locurilor de


 

parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2020-000335/20.02.2020, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

 

5.      După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

 

6.      Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

 

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, este situat pe strada Siemens nr. 1, Timişoara,, elaborat de proiectantul SC SUBCONTROL SRL, proiect nr. 2420.07.1 la cererea beneficiarului SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL., pentru a fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local.

 

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIER

Sorina POPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. - S.P.

PLAN DE ACȚIUNE


2.020 -OOlfO//,


In vederea implementării investițiilor propuse prin

Plan Urbanistic Zonal PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRI BIROURI, HALA PRODUCȚIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE,

PISTA DE TESTARE, PASARELA INTRE CLĂDIRI PE DRUM PUBLIC

Generat de imobilul Identificat prin CF 439694 si CF 439695

Investitor SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Conform Avizului de oportunitate nr. 52 din data de 03.10.19

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivelor de utilitate publica, operațiunilor cadastrale si notariale si a investițiilor propuse

Evaluarea estimativa a costurilor

Responsabilul finanțării

Etapele de realizare a operațiunilor si investițiilor (perioada preconizata)

1

LES 20kV- linie electrica subterana, realizata cu un cablu de 20kV, pe un traseu cu lungimea aproximativa de 260m

12 220 Lei

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

2022- după obținere AC

2

Realizare rețea alimentare apa potabila, conducta pe aprox. 1200 ml, conform plan edilitare

1 324 718 Lei

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

2022- după obținere AC

3

Ralizare rețea canalizare menajera, tub pe aprox. 620 ml, conform plan edilitare

1 059 288 Lei

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

2022- după obținere AC

4

Realizare rețea canalizare pluviala tub pe aprox. 1640 ml, conform plan edilitare

3 370 632 Lei

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

2022- după obținere AC

5

Operațiuni cadastrale de parcelare conform Plan Proprietate Asupra Terenurilor pentru lărgire str. Magnus, pentru 1459 mp

3 300 Lei

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

2021- după aprobare PUZ

6

Trecere in domeniul public a terenului afectat de lărgirea Str. Magnus, pentru 1459 mp

3 500 Lei

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

2021- după aprobare PUZ


Primăria Municipiului Timișoara,


Investitor,


SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRLReprezentat prin/ , V c, S" \

5      T,\

§

s: \vnoM'\, •

*3.2000

\ <• • RO 'l-6 1 ' " ^’Oar^^z


Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

FOAIE DE CAPAT

TITLUL P.U.Z.:

CONSTRUIRE CLĂDIRI BIROURI, HALA PRODUCȚIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI PE DRUM PUBLIC

NUMAR PROIECT:

2420.07.1

DATA ELABORARE:

IUNIE 2020

BENEFICIAR:

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

PROIECTANT GEN:

SC SUBCONTROL SRL

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

LISTA DE SEMNATURI

Firma/ Specialitate /Nume

Parafa/Semnatura

S.C. SUBCONTROL S.R.L. Proiectant general Ing. Antonia Rasovan Specialist RUR

Arh. Dipl. Radu D. Radoslav Arh. Dipl. Oana Josan

S.C. PROWASSER S.R.L. Proiectant instalatii edilitare Ing. Simona Fantaneanu

S.C. ATENA PROIECT S.R.L. Proiectant instalatii electrice Ing. Cornel Prodan

S.C. INSTAL 5F S.R.L.

Proiectant instalatii gaz Ing. Victor Rasadea

S.C. PATH S ROUTE S.R.L. Proiectant drumuri Ing. Dan Percec

S.C. GYS SURVEY S.R.L. Proiectant topografie Ing. Tomi Filesi

S.C. DAMIAN ECOPROIECT S.R.L. Proiectant protectia mediului Ing. Marius Damian

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

BORDEROU GENERAL

 • 1. PARTER SCRISA

  • 1.1. Certificat de Urbanism nr.2509/11.07.2019

  • 1.2. Aviz de Oportunitate nr.52/03.10.19

  • 1.3. Aviz tehnic Aquatim nr. 50969/DT/24.02.20

  • 1.4. Aviz unic pentru retele existente nr.714/26.08.2019

  • 1.5. Aviz Directia de Sanatate Publica Timis nr. 23636/829/M/02.12.19

  • 1.6. Aviz Ministerul Apararii Nationale DT9075/15.11.19

  • 1.7. Aviz de principiu mediu urban si gestiune deseuri nr. 1404/25.10.19

  • 1.8. Aviz Agentia pentru Protectia Mediului nr.52/31.03.20

  • 1.9. Aviz Comisia de Circulatie DT2020-000335/20.02.20

  • 1.10. Inspectoratul de politie judetean Timis nr. 340645/25.03.2020

  • 1.11. Aviz Ministerul Culturii- Directia pentru Cultura a jud. Timis nr.4072/15.11.19

  • 1.12. Plan de actiune

  • 1.13. Aviz OCPI nr. 163836/04.09.19

  • 1.14. Aviz Inspectoratul ptr. Situatii de Urgenta „Banat” nr.535.136/17.10.19

  • 1.15. Aviz Consiliul Judetean Timis nr. R 10 679/25.06.20

  • 1.16. Memoriu de prezentare

  • 1.17. Regulament local de urbanism

 • 2. PARTE DESENATA

 • 2.1 Incadrare in P.U.G.U

 • 2.2 Accese spre continental automotive romania srl U

 • 2.3 Retea circulatii cvartal U

 • 2.4 Studiu cvartal existent U

 • 2.5 Situatie existenta U

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

 • 2.6 Reglementari urbanistice etapa I U

 • 2.7 Reglementari urbanistice etapa II U

 • 2.8 Reglementari echipare edilitara U

 • 2.9 Obiective de utilitate publica U

 • 2.10 Scenariu de mobilare U

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

CUPRINS MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE  8

 • 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI .............................................................

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.............................................................................................................

 • 1.2.1. Solicitari ale temei-program .........................................................................................

 • 1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata...............

 • 1.1. SURSE DOCUMENTARE .................................................................................................

 • 1.1.1. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ ....................................................

 • 1.1.2. Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ .................................

 • 1.1.3. Date statistice ...............................................................................................................

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  

 • 2.1. EVOLUTIA ZONEI .........................................................................................................

 • 2.1.1. Date privind evolutia zonei .........................................................................................

 • 2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii ...................

 • 2.1.3. Potential de dezvoltare ..............................................................................................

 • 2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE ......................................................................................

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL..........................................................................

 • 2.3.1. Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica:

relieful, reteua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale................................

 • 2.3.2. Date generale despre amplasament ..........................................................................

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR ..........................................................................................

 • 2.5.1. Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata: ...........................

 • 2.5.2. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit: ............................................................

 • 2.5.3. Aspecte calitative ale fondului construit: ...................................................................

 • 2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine:......................................

  S.C. Subcontrol S.R.L.              O R C. Timiș - J 35/929/1995


str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO c.U.Î. - RO 7705858

tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125   R028BRDE360SV05894843600

e-mail: secretariat@subcontrol.ro            BRD Timișoara

web: www.subcontrol.ro                  capital social 47.380 RON IS014001:2015 ISO 9001:2015

 • 2.5.5. Asigurarea cu spatii verzi: ...........................................................................................

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARA ..................................................................................................

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU ................................................................................................

 • 2.7.1. Relația cadrul natural - cadrul construit

 • 2.7.2. Evidentierea riscurilor naturale si antropice:

 • 2.7.3. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona:

 • 2.7.4. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie:

 • 2.7.5. Evidentierea potentialului balnear si turistic:

 • 2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA .................................................................

 • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

 • 3.2. PREVEDERI ALE PUG / MASTERPLANULUI

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

 • 3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA- REGLEMENTARI,  BILANT TERITORIAL, INDICI

URBANISTICI

 • 3.5.1. Elemente de tema, functionalitate, amplasare

 • 3.5.2. Bilant teritorial

 • 3.5.3. Regim maxim de inaltime

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

 • 3.6.1. Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila:

 • 3.6.2. Lucrari necesare pentru asigurarea canalizarii:

 • 3.6.3. Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric;

 • 3.6.4. Telecomunicatii

 • 3.6.5. Alimentare cu gaze naturale

 • 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

 • 3.7.1. Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare(emisii, deversari, etc.)

  S.C. Subcontrol S.R.L.              O R C. Timiș - J 35/929/1995


str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO c.U.Î. - RO 7705858

tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125   R028BRDE360SV05894843600

e-mail: secretariat@subcontrol.ro            BRD Timișoara

web: www.subcontrol.ro                  capital social 47.380 RON IS014001:2015 ISO 9001:2015

 • 3.7.2. Prevenirea producerii riscurilor naturale  

 • 3.7.3. Epurarea si preepurarea apelor uzate  

 • 3.7.4. Depozitarea controlata a deseurilor ...............................................................................

 • 3.7.5. Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi .......

 • 3.7.6. Organizarea sistemelor de spatii verzi............................................................................

 • 3.7.7. Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate ........................

 • 3.7.8. Refacerea peisagistica si reabilitare urbana ...................................................................

 • 3.7.9. Valorificarea potentialului turistic si balnear- dupa caz .................................................

 • 3.7.10. Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor edilitare majore.........................................................................................................................

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA..............................................................................

 • 3.8.1. Listarea obiectivelor de utilitate publica ....................................................................

 • 3.8.2. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona, conform Legii

213/1998  

 • 3.8.3. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona, conform Legii 213/1998  

 • 3.8.4. Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatori, in vederea realizarii obiectivelor propuse 28

 • 4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrării CONSTRUIRE CLĂDIRI BIROURI, HALA PRODUCȚIE,

SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI PE DRUM PUBLIC

Nr. Proiect 2420.07.1

Faza P.U.Z. ( Plan Urbanistic Zonal )

Beneficiar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

Proiectant general SC Subcontrol SRL

Specialist RUR:Arh. Radu D. Radoslav

Data elaborarii Iulie 2020

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

  • 1.2.1. Solicitări ale temei-program

Documentatia Plan Urbanistic Zonal: „CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI PE DRUM PUBLIC”, judetul Timis, Municipiul Timisoara, in intravilan, CF 439695, CF 439694, a fost intocmita la comanda beneficiarului SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL.

Terenul are o suprafata totala de 36.500 mp, pe care investitorul SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL doreste sa-l amenajeze in vederea integrarii acestuia in complexul pe care il are deja amenajat.

Terenul se imparte in doua C.F.-uri:

 • - CF 439695, nr. cad. 439695, intravilan - 25.000mp;

 • - CF 439694, nr. cad. 439694, intravilan - 11.500mp;

 • 1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localității, pentru zona studiata

Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.229/14.09.1999, terenul se inscrie din punct de vedere al zonificarii teritoriale intravilane, in UTR 72 // Zona unitati industriale.

Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.157/28.05.2002 a carei valabilitate a

Nr. Certificat: 00797 OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

fost prelungita prin Hotararea Consiliului Local nr.105/24.04.2012, din punct de vedere al zonificarii teritoriale, terenul se incadreaza in Zona UEt // Zona de urbanizare - Zona de activitati economice cu caracter tertiar.

 • 1.1. SURSE DOCUMENTARE

  • 1.1.1. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

Pentru prezenta documentatie au fost analizate atat planurile urbanistice aprobate din vecinateatea terenului studiat cat si planurile urbanistice cu caracter director care stabilesc directia de dezvoltare a zonei, dupa cum urmeaza:

 • - Planul de amenajare al teritoriului national;

 • - Planul de amenajare al teritoriului judetean Timis;

 • - Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara proiect IPROTIM

nr.34.233/010/B;

 • - Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/Kb

 • - Studiu topometric intocmit de sc gis survey srl;

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al PUZ - indicativ GM - 010 -

2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/ N 16.08.2000;

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

 • - Legea 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - Ordinul MLPDA nr. 3454/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare;

 • - HG nr. 1076/8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, modificata prin HG 1000/2012;

 • - Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 privind normele de igiena si sanatate publica.

 • - H. C. L. 61/28.02.2012 privind "Concept general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)"

 • - HCL 20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zona ”Extindere hala de productie si

birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, Str. Siemens nr.1, Timisoara

 • 1.1.2. Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ

S-a obtinut:

 • - Certificatul de Urbanism nr. 2509/11.07.2019;

 • - Aviz de Oportunitate nr. 52/03.10.2019.

 • 1.1.3. Date statistice

Nu au fost utilizate date statistice.

Nr. Certificat: 00797 OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

  • 2.1. EVOLUTIA ZONEI

   • 2.1.1. Date privind evoluția zonei

Terenul care face obiectul PUZ-ului, face parte dintr-o zona nereglementata urbanistic, adiacenta unei zone mari industriale cu funcțiuni mixte - birouri, producție si/sau depozitare, ce se gaseste in plina extindere si dezvoltare.

 • 2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evoluția localitatii

Zona este una preponderent industriala, parte a marii Platforme Industriale Calea Buziasului. Cladirile existente in zona sunt preponderent de birouri, productie si/sau depozitare.

 • 2.1.3. Potential de dezvoltare

Zona studiata are un potential de dezvoltare ridicat, fiind in plina expansiue.

 • 2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Terenul se afla pe teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara, in zona de sud-est a orasului.

Terenul are o suprafata totala de 36.500 mp, in proprietatea investitorului SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

Vecinatatile sunt dupa cum urmeaza (conf. planurilor anexate):

 • - la NORD - drum propus in PUG aflat in lucru- strada Magnus;

 • - la SUD - DE 1549/5;

 • - la EST - Spatiu neconstruit, teren arabil;

 • - la VEST - Spatiu neconstruit, teren arabil.

Distantele de la limita de proprietate pana la cele mai apropiate cladiri existente, cu functiunea:

 • - Locuire colectiva- 593m pana la strada Olarilor, 720m la Calea Buziasului;

 • - Locuire individuala- 640m pana la strada Olarilor;

 • - Industrie- 86m pana la BEGA TEHNOMET; 168m pana la ELBROMPLAST;

 • - Servicii- 205m pana la SCHAEFER; 216m pana la EETIM;

 • - Unitati de Invatamant- 758m pana la Colegiul Tehnic Electrotimis.

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

 • 2.3.1. Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica: relieful, reteua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale.

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Amplasamentul se prezinta ca si o suprafata de teren orizontala si nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrarile de prospectare geotehnica, stabilite conform"NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENTELE SI METODELE CERCETARII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007".

 • 2.3.2. Date generale despre amplasament

Morfologic, amplasamentul este situat in Campia Joasa Timis-Bega caracterizata printr-un relief calm, defavorabil scurgerii naturale a apelor din precipitatii, parte integranta din marea unitate geomorfologica Campia de Vest.

Terenul din amplasament este relativ plan si orizontal, cu mici denivelari de ordinul a 10 la 40 cm, avand stabilitatea generala asigurata, iar nivelul parcarii amenajate provizoriu este mai ridicat cu cca. 1,00 m fata de nivelul terenului din zona neamenajata a amplasamentului cercetat.

Geologic, pe adancimea ce intereseaza din punct de vedere geotehnic, se intalnesc depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanta lenticular incrucisata de pamanturi argiloase si nisipoase intr-o larga gama granulometrica, coloristica si de diferite consolidari specifica campiei joase.

Zona se caracterizeaza prin interceptarea in partea superioara a stratificatiei a pamanturilor argilo-prafoase, urmate de un complex nisipos.

Hidrogeologic, ne intereseaza in cazul de fata atat stratul freatic care este cantonat in complexul nisipos din baza stratificatiei interceptate pe amplasament cat si infiltratiile de apa care circula prin pamanturile argilo-prafoase din partea superioara a stratificatiei ( pana la 4 - 5 m adancime ), cu nivele fluctuante sezonier functie de volumul precipitatiilor fiind alimentate in principal de precipitatii.

Seismic, in conformitate cu Normativ P 100 - 1 / 2013 ( cod de proiectare seismica -prevederi de proiectare pentru cladiri ), amplasamentul se situeaza in zona seismica caracterizata printr-o perioada de control ( colt ) a spectrului de raspuns TC = 0,7 s si o acceleratie seismica orizontala a terenului pentru proiectare la cutremure cu interval mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire in 50 ani, ag = 0,20g.

Adancimea maxima de inghet, in conformitate cu STAS 6054/77, este pentru amplasamentul in cauza hi = 0,70 m.

Stratificatia pusa in evidenta de forajele geotehnice executate, redata in fisele de stratificatie anexate, se incadreaza in cea generala a zonei, constand din urmatoarea succesiune de pamanturi :

 • A. Pe zona parcarii amenajate provizoriu ( foraj Fi), situata cu cca. 1,00 m peste nivelul terenului din zona neamenajata a amplasamentului :

Umpluturi recente de sistematizare pe verticala a terenului, acoperite in suprafata de terasamente subtiri din refuz de ciur si piatra parta, extinse la adancime de cca. 1,20 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1, constituite din

O.R.C. Timiș - J 35/929/1995 C.U.Î. - RO 7705858

R028BRDE360SV05894843600

BRD Timișoara                      Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

pamanturi argilo-prafoase-nisipoase, cafenii, cu bucati de caramida si rara fractiune de refuz de ciur.

sol vegetal, extins la adancime de cca. 1,60 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu, impanat aleatoriu cu rara fractiune de refuz de ciur argile, de culoare cenusie cu intercalatii ruginii si cafenii, cu structura afectata de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, goluri pedo-vegetative, radacini ) si a factorilor climato-atmosferici ( cicluri de inghet-dezghet, ploi, seceta, vant ), extinse pana la adancime de cca. 2,30 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1

argile prafoase, de culoare cenusie si cenusie cu intercalatii cafenii, extinse

pana la adancime de cca. 4,50 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1

nisipuri mijlocii, de culoare cenusie, cu rara fractiune de pietris, neepuizate

pe adancimea de cercetare = 6,00 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1

 • B. Pe zona neamenajata a amplasamentului in cauza ( foraj F2 ), situata cu cca. 1,00 m sub nivelul terenului din zona amenajata a amplasamentului :

sol vegetal, extins la adancime de cca. 0,40 m fata de CTN actual din zona forajului F2

argile prafoase, de culoare cafenie-cenusie-inchis, cu structura afectata

intens de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, goluri pedo-vegetative, radacini ) si a factorilor climato-atmosferici ( cicluri de inghet-dezghet, ploi, seceta, vant ), extinse pana la adancime de cca. 0,80 - 0,90 m fata de CTN actual

argile prafoase, de culoare cenusie cu intercalatii cafenii, cu structura afectata

sporadic-aleatoriu de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, radacini filiforme ), extinse pana la adancime de cca. 1,10 m fata de CTN actual din zona forajului F2 argile prafoase, de culoare cenusie-cafenie, extinse pana la adancime de cca.

2,30 m fata de CTN actual din zona forajului F2

prafuri argiloase, de culoare cenusie-cafenie, neepuizate pe adancimea de

cercetare realizata prin forajul F2 = 4,00 m fata de CTN actual

Caracterizarea geotehnica. Pe baza incercarilor in situ - sondajele de penetrare dinamica usoara cu con cuplate forajelor geotehnice, a determinarilor de laborator, a observatiilor din timpul executarii forajelor si a experientei acumulate in practica geotehnica, pamanturile interceptate se pot caracteriza:

umpluturile recente de sistematizare pe verticala a terenului, interceptate

prin forajul F1 pana la adancime de cca. 1,20 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1:

 • - prezinta o structura afectata variabil de la intens la sporadic-aleatoriu de activitatea

florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, goluri pedo-vegetative, radacini ) respectiv de activitatea factorilor climato-atmosferici ( vant, ploi, seceta, cicluri de inghet-dezghet ) si de tehnologia de rambleire realizata;

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

 • - poate prezenta o compresibilitate variabila de la foarte mare la mare functie gradul de

afectare al structurii; un grad de umiditate uscat la saturat functie de conditiile climatice din perioada executiei-exploatarii; o plasticitate mare la foarte mare; o stare de consistenta plastic-tare la plastic-consistenta functie de umiditatea naturala si expunerea la soare; cu valori ale indicilor geotehnici sensibil influentate de variatia umiditatii si actiunea factorilor climato-atmosferici;

 • - sondajele de penetrare dinamica usoara cu con DPL au pus in evidenta un nr. de lovituri

N10L = 6 + 16 lov. / 10 cm.

argilele si argilele prafoase, de culoare cenusie cu intercalatii cafenii si

ruginii interceptate sub solul vegetal prin forajul F1 din zona parcarii amenajate

provizoriu pe intervalul de adancime cuprins dela cca. 1,60 m pana la cca. 2,30 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1, respectiv prin forajul F2 din zona neamenajata pe intervalul de adancime cuprins dela cca. 0,40 m pana la cca. 1,10 m fata de CTN actual din zona forajului F2 :

 • - prezinta o structura afectata sporadic-aleatoriu de activitatea florei-faunei pedologice (

canale vermiculare, radacini ) respectiv de activitatea factorilor climato-atmosferici ( vant, ploi, seceta, cicluri de inghet-dezghet);

 • - poate prezenta o compresibilitate variabila de la medie la foarte mare functie gradul de

afectare al structurii si umiditatea naturala; un grad de umiditate uscat la saturat functie de conditiile climatice din perioada executiei-exploatarii; o plasticitate mare la foarte mare; o stare de consistenta plastic-tare la plastic-consistenta functie de umiditatea naturala si expunerea la soare; cu valori ale indicilor geotehnici sensibil influentate de variatia umiditatii si actiunea factorilor climato-atmosferici;

 • - pe proba recoltata de la adancime 1,85 - 2,15 m ( F1 ) s-au obtinut următoarele valori

ale indicilor geotehnici:

umiditatea                             w = 31,6 %

indicele de plasticitate                       Ip = 49,5 %

indicele de consistenta                       Ic = 0,80

iar pentru greutatea volumica a scheletului mineral, aproximata Ys aprox = 26,68 kN/mc

gradul de umiditate                Sr = 0,90

greutatea volumica               Y = 17,98 kN/mc

greutatea volumica in stare uscata  Yd = 13,67 kN/mc

porozitatea                                n = 48,8 %

indicele porilor                               e = 0,95

 • - sondajul de penetrare dinamica usoara cu con DPL1 a pus in evidenta un nr. de lovituri

N10L = 9 + 10 lov. / 10 cm;

 • - pe proba recoltata de la adancime 0,60 - 0,90 m ( F2 ) s-au obtinut urmatoarele valori

ale indicilor geotehnici:

umiditatea                               w = 17,2 %

indicele de plasticitate                       Ip = 46,0 %

indicele de consistenta                       Ic = 0,98

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

iar pentru greutatea volumica a scheletului mineral, aproximata Ys aprox = 26,10 kN/mc

gradul de umiditate                Sr = 0,80

greutatea volumica                Y = 19,45 kN/mc

greutatea volumica in stare uscata  Yd = 16,59 kN/mc

porozitatea                               n = 36,4 %

indicele porilor                               e = 0,57

 • - sondajul de penetrare dinamica usoara cu con DPL2 a pus in evidenta un nr. de lovituri

N10L = 13 + 27 lov. / 10 cm.

argilele prafoase si prafurile argiloase de culoare cenusie si cenusie-

cafenie interceptate prin forajul F1 din zona parcarii amenajate provizoriu pe intervalul de adancime cuprins dela cca. 2,30 m pana la cca. 4,50 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1, respectiv prin forajul F2 din zona neamenajata pe intervalul de adancime cuprins dela cca. 1,10 m pana la cca. 4,00 m fata de CTN actual din zona forajului F2 :

 • - prezinta o structura compacta si o consolidare normala in raport cu tipul de pamant,

adancimea de situare si varsta; o stare de consistenta plastic-vartoasa la plastic-consistenta; o stare de plasticitate mare la foarte mare functie de granulozitate; o compresibilitate mare; un grad de umiditate umed la submersat; cu valorile indicilor geo sensibil influentate de variatia umiditatii si actiunea factorilor climato-atmosferici;

 • - pe proba recoltata de la adancime 3,00 - 3,10 m ( F1 ) s-au obtinut urmatoarele valori

ale indicilor geotehnici:

umiditatea                               w = 23,8 %

indicele de plasticitate                       Ip = 41,7 %

indicele de consistenta                       Ic = 0,87

 • - pe proba recoltata de la adancime 2,90 - 3,00 m ( F2 ) s-au obtinut urmatoarele valori

ale indicilor geotehnici :

umiditatea                               w = 25,5 %

indicele de plasticitate                       Ip = 26,8 %

indicele de consistenta                       Ic = 0,78

 • - sondajele de penetrare dinamica usoara cu con DPL au pus in evidenta un nr. de lovituri

N10L = 9 + 17 lov. / 10 cm cu valori mai ridicate pe orizonturile cu consistenta ridicata.

nisipurile mijlocii, de culoare cenusie, de pe intervalul d e adancime

cuprins de la cca. 4,50 m pana la peste 6,00 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1:

 • - prezinta o stare de indesare situata la mijlocul domeniului de indesare mijlocie; o

compresibilitate medie; un grad de umiditate submersat;

 • - sondajul de penetrare dinamica usoara cu con DPL1 a pus in evidenta un nr. de lovituri

N10L med = 19 + 23 lov. / 10 cm cu salturi la 26 + 30 lov. / 10 cm pe orizonturile cu fractiune grosiera mai pregnanta.

O.R.C. Timiș - J 35/929/1995 C.U.Î. - RO 7705858 R028BRDE360SV05894843600 BRD Timișoara                      Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Apa subterana ce prezinta interes din punct de vedere al conditiilor de fundare este cantonata in complexul nisipos, dar circula si sub forma de infiltratii prin pamanturile argilo-prafoase-nisipoase din primii 4,0 - 5,0 m ai stratificatiei, de permeabilitate mai ridicata ( k = 103 - 10-5 cm/sec ) in partea sa superioara pana la adancimi variind in cazul de fata intre 1,50 + 2,30 m, ca urmare a activitatii florei-faunei pedologice si influentei factorilor climato-atmosferici, urmat de straturi de permeabilitate scazuta ( k = 10-6 - 10-8 cm/sec ).

Nivelul apei subterane, fluctuant in timp este determinat in principal de :

 • - volumul precipitatiilor, care in absenta conditiilor favorabile scurgerii superficiale catre

emisari, influenteaza cel mai mult oscilatiile de nivel;

 • - existenta unui strat acvifer propriu-zis la adancime de cca. 5,00 + 6,00 m fata de nivelul

terenului, a carui nivel piezometric mentine in timp nivelul freaticului peste o anumita cota in timpul perioadelor calde-secetoase si fara precipitatii;

 • - morfometria locala, in general depresionara si favorabila acumularii superficiale a apei

din precipitatii.

Prin forajele geotehnice executate cu prezenta ocazie ( 16.07.2019 ), s-a interceptat apa subterana, prezentand un nivele masurate la:

 • - in foraj F1 la 2,90 m adancime fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din

zona forajului F1, respectiv la cca. 3,54 m adancime fata de nivel pardosea parter cladire birouri existenta in vecinatate;

 • - in foraj F2 la 2,60 m adancime fata de CTN actual din zona forajului F2, respectiv la

cca. 4,24 m adancime fata de nivel pardosea parter cladire birouri existenta in vecinatate.

Nivelele naturale ale apei subterane se vor aprecia in faza urmatoare de proiectare pe baza unor informatii si masuratori efectuate din mai multe foraje.

Chimismul apei subterane si/sau al solului se va determina in fazele urmatoare de proiectare PT-DDE, DTAC, functie si de caracteristicile tehnice ale constructiilor proiectate ( cu sau fara subsol/demisol, constructii ingropate ), functie de pozarea fundatiilor in raport cu nivelul apei subterane.

Informativ, chimismul apei subterane a fost determinat pe o proba de apa si una de sol prelevate din forajele executate, fiind pus in evidenta de buletinele de analiza nr. 7281 si 7283 / 2019, din interpretarea caruia rezulta ca in acceptiunea Normativului NE 012 - 1 / 2007, apa subterana si solul interceptate cu aceasta ocazie nu prezinta agresivitate fata de beton.

Concluzii si recomandari

Fata de cele de mai sus, rezulta :

Amplasamentul cercetat, cu stabilitatea generala asigurata, prezinta doua zone diferite si anume :

 • - zona parcarii provizorii amenajate recent, care are un nivel mai ridicat cu cca. 1,00 m

fata de nivelul initial al terenului din zona, asa cum este pe zona neamenajata;

 • - zona neamenajata, care prezinta un relief calm, relativ plan si orizontal cu mici

denivelari de ordinul a 20 la 50 cm.

Pamanturile din amplasament se prezinta in general de consolidare normala, iar pe primii cca. 1,10 + 2,30 m ai stratificatiei sunt sub influenta directa a activitatii florei-faunei

O.R.C. Timiș - J 35/929/1995 C.U.Î. - RO 7705858 R028BRDE360SV05894843600 BRD Timișoara                      Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

pedologice si a factorilor climato-atmosferici, prezentand si susceptibilitate la umflari-contractii la variatii de umiditate.

Apa subterana are fluctuatii sezoniere de cca. 1,50 - 2,00 m, cauzate de tipul stratificatiei si volumul precipitatiilor, astfel incat in perioadele bogate in precipitatii nivele hidrostatice se gasesc frecvent la cca. 1,80 - 2,00 m iar in perioade secetoase la 3,00 - 3,50 m.

Adancimea minima de fundare pentru constructii se va adopta astfel incat sa satisfaca simultan:

Df1 min = 1,25 m de la CTN actual din zona cea mai depresionara

Df1 min = 2,90 m de la nivel pardosea parter cladire birouri din vecinatate Df > 1,30 m de la cota terenului sistematizat CTS Terenul de fundare este constituit :

 • - pentru adancimi de fundare Df = 1,25 m pana la 3,50 + 4,00 m fata de CTN din

amplasament din zona neamenajata respectiv Df = 2,25 + 4,50 m fata de nivel actual parcare provizorie amenajata si Df = 2,90 + 5,10 m fata de nivel pardosea parter cladire birouri din vecinatate, din argile prafoase si sporadic prafuri argiloase, de culoare cenusie si cenusie-cafenie; de consolidare normala; de plasticitate mare la foarte mare; de consistenta plastic-vartoasa si grad de umiditate umed la saturat/submersat functie de perioada climatica din perioada executiei-exploatarii ( secetoasa, ploioasa, etc ) si situarea in raport cu nivelul apei subterane;

 • - pentru adancimi de fundare Df = 3,50 + 4,00 m pana la peste 6,00 m fata de CTN din

amplasament din zona neamenajata respectiv Df = 4,50 pana la peste 6,00 m fata de nivel actual parcare provizorie amenajata si Df = 5,10 pana la peste 7,00 m fata de nivel pardosea parter cladire birouri din vecinatate, din nisipuri mijlocii, de culoare cenusie si cenusie -cafenie, de indesare mijlocie, submersate.

Calculul terenului de fundare se poate efectua pe baza presiunilor conventionale, cu adoptarea in gruparea fundamentala de incarcari centrice de calcul, conform STAS 3300/2-85, a unei presiuni conventionale de baza ( pt. B = 1,00 m si Df = 2,00 m ):

p conv = 225 + 300 kPa;

functie de adancimea de fundare adoptata si implicit de terenul de fundare, presiuni la care se vor aplica corectiile mentionate in STAS 3300/2-85 anexa B pct. B2, pentru latimea fundatiilor si adancimea de fundare efectiv proiectate ( la cladiri cu demisol-subsol corectia de adancime se va efectua pentru D'f = adancimea de fundare fata de nivelul finit al pardoselii demisolului-subsolului proiectat )

Adancimea minima de fundare pentru parcaje, pardoseli, se va adopta astfel incat sa satisfaca simultan:

 • - pe zona neamenajata

Df1 min = 0,50 m de la CTN actual din zona cea mai depresionara Df > 0,70 m de la cota terenului sistematizat CTS

 • - pe zona amenajata ca parcare

Df1 min = 0,50 m de la nivel actual actual din zona cea mai depresionara Df > 0,70 m de la cota terenului sistematizat CTS

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

urmand ca pe portiunile pe care sub cota decaparii generale recomandate ( 0,50 m ) nu se epuizeaza umpluturile sunt necesare unele masuri suplimentare care se vor explicita in faza urmatoare de proiectare

Se va avea in vedere susceptibilitatea unei senzivitati de contractie-umflare mai ridicate a pământurilor argilo-prafoase de pe primii 1,50 + 2,30 m ai stratificatiei.

Urmeaza la pentru faza de proiectare PT - DTAC sa se intocmeasca studiile geotehnice de detaliu, pentru fiecare amplasament si/sau constructie in parte.Se recomanda si o ridicare topografica pentru o sistematizare pe verticala de calitate.

 • 2.4. CIRCULATIA

Circulatia in zona este si una dintre cele mai mari disfunctionalitati ale acesteia. Blocajul inelului 4, Bulevardul Industriei, face ca accesul in zona sa fie foarte dificil, atat pentru persoanele care lucreaza acolo cat si in detrimentul celorlalti locuitori ai orasului. Accesul se face improvizat pe doua directii, de pe Strada Siemens si din dreptul strazii Matei Milo. Pentru a rezolva macar partial aceasta problema, documentatia de fata propune deschiderea partiala a inelului 4 pana in dreptul PUZ-ului, pentru un acces facil direct inspre Piata Gheorghe Domasneanu.

Accesul spre parcelele din PUZ se va face in doua etape:

Etapa I provizorie, acces de pe DE1549/5 existent

Etapa II finala, acces de pe strada nou propusa la nordul parcelelor, Strada Magnus, care va fi si principala artera est-vest a cvartalului.

In paralel cu PUZ-ul de fata, se propune si stramutarea DE1549/5 pe viitorul traseu al Strazii Magnus, pentru o dezvoltare mai rationala a zonei in beneficiul functionalitatii ei.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

  • 2.5.1. Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupa zona studiata:

In prezent in zona se gasesc cladiri cu functiuni mixte - birouri, productie si/sau depozitare. Intreaga zona este in plina extindere si dezvoltare.

 • 2.5.2. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit:

Nu este cazul.

 • 2.5.3. Aspecte calitative ale fondului construit:

Nu este cazul.

 • 2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine:

Zona studiata are asigurate servicii conexe functiunii de servicii.

Nr. Certificat: 00797 OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

 • 2.5.5. Asigurarea cu spatii verzi:

Nu exista spatii verzi in acceptiunea urbana a cuvantului pe suprafata de teren de 36.500 mp, in CF 439695, CF 439694

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARA

Lucrari de apa - canal existente

Pe Bulevardul Industriei functioneaza un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila si un sistem unitar centralizat de canalizare, ca parte a sistemului de distributie apa potabila si canalizare al municipiului Timisoara pentru care operatorul autorizat AQUATIM S.A. asigura serviciile de exploatare si intretinere.

Operatorul de apa canal din zona AQUATIM Timisoara are in zona, pe Bulevardul Industriei o retea de alimentare apa potabila De.125 mm si Dn 300 mm si o retea de canalizare menajera D=300-400 mm si colector menajer D=1200 mm.

Conform Avizului Tehnic AQUATIM nr.14483/02.08.2019, pe amplasament nu sunt retele care sa interfereze cu viitoarea constructie.

Retele de energie electrica existente

Conform avizului de amplasament favorabil cu conditii nr. 155637692 / 10.03.2016, emis de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT, in zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie, apartinand Enel Distributie Banat.

Amplasamentul este partial afectat de o linie electrica subterana LES 20kV.

Telefonizare si telecomunicatii

Conform avizului favorabil nr.1396/12.08.2019, in zona exista retele de telefonizare si telecomunicatii, dar aceastea nu afecteaza amplasamentul.

Retea de televiziune in cablu

In zona exista retea urbana de televiziune in cablu, dar aceasta nu afecteaza amplasamentul.

Retele de gaze naturale

In zona studiata, alimentarea cu gaze naturale a obiectivelor existente este asigurata din sistemul de distributie gaze naturale aflat in exploatarea S.C. DELGAZ GRID S.A. Timisoara. Sistemul de distributie gaze este alcatuit din retele de distributie si racorduri presiune medie (P=2...6 bari), statii de reglare de sector, retele de distributie si racorduri presiune redusa (P=0,5...2 bari).

Pe strada Siemens exista o retea de gaze naturale care functioneaza la nivel de presiune medie din care sunt alimentati consumatorii existenti pe aceasta strada. Cladirile de productie si birouri apartinand Siemens-Continental sunt alimentate cu gaze naturale prin intermediul unui bransament racordat la aceasta retea care este realizata din conducte de polietilena SDR 11 montata subteran.

Conform Avizului de amplasament nr 1599 din 08.05.2019, pe amplasament nu exista reele care sa interfereze cu vitoarea constructie.

PROJECT MANAGEMENT

S.C. Subcontrol S.R.L.               O.R.C. Timiș -J 35/929/1995             ,             Nr. Certificat: 00797

str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara. RO c.U.Î. - RO 7705858                 ALLOCER QHSAS 18001'2008

tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125   R028BRDE360SV05894843600                        Vlivnu IUVV I. LUUU

e-mail: secretariat@subcontrol.ro             BRD Timișoara                        Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

SUBCONTROL

web: www.subcontrol.ro                   capital social 47.380 RON           ISO 14001 î 2015 ISO 9001! 2015

2.7. PROBLEME DE MEDIU

 • 2.7.1. Relația cadrul natural - cadrul construit

Terenul a avut o vreme indelungata o folosinta agricola. Pe terenurile din vecinatate, incepand cu anii ‘70 au fost edificate intreprinderi industriale(Electrotimis, Tehnometal, Optica), care au conferit o destinatie industriala a zonei. Procesul a continuat si dupa anii 2000(Draxlamier, Siemens, Continental), astfel incat terenul aferent PUZ propus este inconjurat de constructii (cu destinatie industriala, depozitari, birouri si servicii), pentru care exista retele edilitare disponibile si pentru prezentul plan.

Prin strategia urbanistica propusa prin acest PUZ, se va asigura un echilibru intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

 • 2.7.2. Evidențierea riscurilor naturale si antropice:

Nu se prevad riscuri naturale sau antropice in zona studiata sau in vecinatati. Raul Bega este situat la cca. 2 km nord de amplasament. Conform arealelor inundabile din cele 3 scenarii de probabilitate, asa cum sunt prevazute pe harta ABA Banat din cadrul Planului de Management de Risc la Inundatii, amplasamentul este situat in afara acestora.

Energia de relief scazuta si absenta din structura geologica a straturilor moi de glisare, nu favorizeaza alunecarile de teren.

Seismicitatea amplasamentului se incadreaza in cea a municipiului Timisoara(Intensitate seismica exprimata in grade MSK = VII), conform Legii 575/2001, Anexa Nr.3.

Depozitul de produse petroliere al Petrom SA de pe Bd. Constructorilor, este situat la cca. 350 m nord de amplasament, avand interpuse cladiri industriale(Mecatim).

 • 2.7.3. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona:

Nu este cazul.

 • 2.7.4. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie:

Nu e cazul.

 • 2.7.5. Evidentierea potentialului balnear si turistic:

Nu este cazul.

 • 2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

Proprietatea este privata, constructia propusa a se realiza este o constructie pentru servicii, productie si depozitare.

Prin consultarile populatiei ce au avut loc cu prilejul avizarii planurilor de urbanism si proiectelor implementate din zonele adiacente, nu au rezultat opozitii fata de functiunea propusa a zonelor respective (servicii, comert, locuire).

Nr. Certificat: 00797 OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

  • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Nu au fost elaborate studii de fundamentare.

Conform Certificatului de Urbanism nr.2509/11.07.2019 a fost obtinut in baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin H.C.L. 619/2018: Zona propusa de unitati industriale, cu interdictie de construire pana la elaborare PUZ, indicatori urbanistici conf. HG 525/1996 republicata.

S-a obtinut Avizul de Oportunitate nr. 52/03.10.2019 prin care au fost stabiliti indicatorii urbanistici si structurarea terenului in zona mixta (birouri, productie, depozitare).

 • 3.2. PREVEDERI ALE PUG / MASTERPLANULUI

 • - Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.229/14.09.1999, terenul se inscrie din punct de vedere al zonificarii teritoriale intravilane, in UTR 72 // Zona unitati industriale.

 • - Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.157/28.05.2002 a carei valabilitate a fost prelungita prin Hotararea Consiliului Local nr.105/24.04.2012, din punct de vedere al zonificarii teritoriale, terenul se incadreaza in Zona UEt // Zona de urbanizare - Zona de activitati economice cu caracter tertiar.

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Terenul studiat este un fost teren agricol, ce in ultima perioada nu a mai fost folosit in scopuri agircole, aflandu-se adiacent de zona in plina dezvoltare urbanistica.

In concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim intre suprafetele construite existente si viitoare si dotarea cu zone verzi, in concordanta cu reglementarile in vigoare si in spiritul imbunatatirii factorilor de mediu si a calitatii vietii, prin cresterea suprafetelor de spatii verzi amenajate.

Prin prezenta documentatie se propune asigurarea unui minim de 20% spatii verzi.

Pe terenul prezentat, beneficiarul doreste realizarea mai multor obiective:

 • - a unei cladiri cu functiuni mixte (birouri, productie, depozitare)

 • - o parcare pentru angajati;

 • - o pista de testare masini;

 • - un corp de legatura intre caldirile propuse si cele existente, peste drumul public.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Pentru deservirea rutiera a terenului studiat se propune amenajarea etapizata a accesului rutier, in functie de materializarea pe teren a strazii Masnus si a INELULUI IV de circulatie a municipiului Timisoara.

In etapa I accesul la amplasament se propune a se realiza utilizand accesele rutiere existente din calea Buziasului prin intermediul retelei de drumuri existente si accesul rutier

Nr. Certificat: 00797 OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

provizoriu prin prelungirea bulevardului Industriilor cuprins in proiectul de extindere a halei de birouri - proiect Arcadia srl.

In etapa a II-a accesul la amplasament se propune a se realiza utilizand accesele rutiere existente din calea Buziasului prin intermediul retelei de drumuri existente, conectarea drumurilor interioare la INELULUL IV de circulatie al municiului timisoara si amenajarea unui acces rutier din strada Magnus.

Strada propusa pe altura de nord ( strada Magnus) are un prospect de 20,00 m din care 7,00 m parte carosabila marginita de o parte si de alta de 2x4,00 zona verde, 2x1,00m pista pentru biciclete si 2x1,50m trotuar (vezi profil transversal PTT1).

Pe latura de sud a terenului studiat, pe traseul drumului de exploatare De1549/5 se propune amenajarea unei strazi cu prospect variabil 7,50...8,00m din care 6,00 m parte carosabila marginita de o parte si de alta de 2xmin 0,75m trotuar (vezi profil transversal PTT2).

Hala propusa se propune a fi legata de hala existenta de pe parcela sudica printr-o pasarela amplasata peste drumul de explotare De1549/5 l o inaltime care sa asigure gabaritul de libera trecere de 5,50 m.

In incinta se propune amenajarea unor platforme de parcare pentru 480 de autoturisme a unei piste de incercare si a drumului de acces la acestea.

Apele meteorice se suprafata se vor colecta centralizat si se vor evacua in reteua de canalizarea a municipiului.

Structura rutiera a drumurilor si parcajelor porpuse este alcatuita din imbracaminti moderne asezate pe o fundatie din piatra sparta si balast.

Pentru aceasta, amplasarea unei statii de tren urban ar fi o oportunitatea pentru accesul in aceasta zona. Reteaua de tren urban ar urma sa fie utilizata folosind reteaua feroviara existenta in oras, si corelata cu celelalte retele de transport in comun prin statii intermodale.

 • 3.5. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA- REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

  • 3.5.1. Elemente de tema, funcționalitate, amplasare

Interventiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru: -     Generarea unei zone mixte (birouri, productie, depozitare);

 • - Asigurarea mai multor accese in zona studiata;

 • - Asigurarea de locuri de parcare pentru angajati;

 • - Amenajarea unei piste de testare masini;

 • - Spatii verzi - zone verzi de aliniament cu rol de protectie, precum si o retragere de 10m

de la limita parcelei dinspre DE 1549/5, pentru a asigura caracterul verde al zonei.

Nr. Certificat: 00797 OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

3.5.2. Bilant teritorial

Nr. C.F. / Nr. CAD

Proprietar

Suprafata (mp)

CF 439695

Continental Automotive Romania srl

25000

CF 439694

11500

ZONE FUNCȚIONALE

SITUATIE EXISTENTA

SITUATIE PROPUSA

MP

%

MP

%

ZONA CONSTRUITA

0

0

25.550

70

PLATFORME/ACCESE/PARCARI

0

0

3.650

10

ZONE VERZI AMENAJATE

0

0

7.300

20

TOTAL

36.500

100

36.500

100

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

MAX. 70%

COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

MAX. 2

*Indicii de ocupare si utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicati simultan.

 • 3.5.3. Regim maxim de inaltime

Pe parcela studiata se propune reglementarea ca zona cu destinatia mixta (birouri, productie, depozitare) , cu un regim de inaltime de min. (S)+P, max. (S)+P+5E, cu H max. cornisa = 23.00m, H maxim = 25.00m.

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

  • 3.6.1. Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila:

Sursa de apa pentru asigurarea apei potabile si a refacerii rezervei de incendiu pentru construcțiile propuse va fi rețeaua de alimentare cu apa in sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea administrata AQUATIM s.a.

Pentru alimentarea cu apa a consumatorilor din incinta, se propune extinderea retelei de alimentare cu apa stradala pe Bulevardul Industriei, cu o conducta din PEHD De.315 mm, L=600 m. Pe reteaua de apa propusa se vor monta 2 camine de vane echipat si 7 hidranti de incendiu supraterani Dn 100 mm amplasati astfel incat distantele dintre ei sa nu depaseasca 100 m.

Din reteaua extinsa se realizeaza un bransament la incinta. La intrarea pe amplasament se prevede un camin de apometru de la care pleaca un bransament de apa din PEHD, Pn10, De.90

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

mm, L=6 m, care va alimenta consumatorii din incinta: obiectele sanitare din cladiri si rezervorul de incendiu.

Pentru refacerea rezervei de incendiu sprinklere in incinta va fi prevazuta o gospodaria de apa amplasata langa cladire, formata dintr-o statie de pompare cu rezervor de incendiu (V=163 mc).

Pentru asigurarea necesarului de incendiu hidranti exteriori si interiori se va realiza o legare la sistemul existent la incinta Continental existenta si o extindere a retelei de incendiu la noua incinta.

In incinta se realizeaza doua retele de apa independente:

 • - apa potabila, pentru consum curent (folosita pentru grupurile sanitare), care se va

realiza din PE-HD, Pn10, De. 40-90 mm, L=50 m si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip ;

 • - retea de incendiu amplasata perimetral halelor, pentru crearea unui inel de incendiu,

care se va realiza din PE-HD, Pn 10, De. 180 mm, L=550 m si se va echipa cu hidranti de incendiu supraterani Dn 100 mm.

Montarea conductei se face intr-o transee cu dimensiunile de 0,70 x 1,20 m pe un pat de nisip de 10 cm. Lateral conductei si deasupra se vor executa umpluturi de nisip in grosime de 10 cm. In rest, umpluturile se vor executa cu pamantul rezultat din sapatura.

Debitele totale de apa necesare sunt :

Q S ZI MED     = 97,26 mc/zi = 1,13 l/s

Q S ZI MAX     = 106,99 mc/zi = 1,24 l/s

Q S ORAR MAX = 13,38 mc/h = 3,71 l/s

Debitul de bransament = debitul de consum curent+ debit umplere rezervor inc.sprnklere

Qsursa= Q S ORAR MAX + Q RI =3,71 + 1,89 = 5,60 l/s = 20,16 mc/h (refacere 24 ore).

 • 3.6.2. Lucrări necesare pentru asigurarea canalizarii:

Canalizare menajera

Canalizarea propusa in incinta se va racorda la sistemul centralizat de canalizare al municipiului Timisoara, retea administrata AQUATIM s.a.

Paralel cu Bv. Industriei exista un colector unitar de ape uzate din beton Dn 1200 mm. Pentru evacuarea debitelor de apa uzata si apa pluviala de la incinta nou propusa, se propune extinderea retelei de canalizare, pe drumul de acces nou propus cu conducte din PVC-KG (SN 8), D=500 mm, L=360 m.

La aceasta retea extinsa se realizeaza racordul de canalizare al incintei care va descarca atat apele uzate menajere cat si apele pluviale. Racordul propus se va realiza din tuburi de PVC-KG (SN8), D=250 mm, L=4 m.

In incinta conducta de canalizare menajera va fi realizata din PVC-KG, D=110-250 mm, L=260 m pozata ingropat.

Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusa in incinta va functiona gravitational.

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Pentru asigurarea unui montaj corect, reteaua de canalizare se va poza in transee dreptunghiulare cu latimea de 1,00 m, pe un strat de nisip de 10 cm si acoperita peste generatoare cu un strat de nisip gros de 30 cm.

Debitele de apa menajera evacuate sunt:

Q U ZI MED    = 63,77 mc/zi = 0,74 l/s

Q U ZI MAX    = 70,15 mc/zi = 0,81 l/s

Q U ORAR MAX = 8,77 mc/h = 2,44 l/s

Canalizare pluviala

Apele de ploaie din incinta sunt colectate retea de canalizare pluviala ingropata, stocate in bazinul de retentie si apoi descarcate controlat in canalizarea menajera din incinta, de unde sunt evacuate in reteaua stradala.

Pentru colectarea apelor pluviale din incinta sunt prevazute doua retele independente pentru ape pluviale pure si impure.

Apele pure, considerate conventional curate, colectate de pe constructii sunt descarcate direct bazinul de retentie, iar apele pluviale de pe platforme si drumuri, considerate impure sunt trecute printr-un separatorul de namol si hidrocarburi si apoi descarcate in bazinul de retentie.

Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi descarcata controlat, prin pompare in reteau de canalizare din incinta, si apoi in canalizarea stradala. Debitul pompat de pluvial va fi de QPL1=7 l/s.

In incinta conducta de canalizare pluviala va fi realizata din PVC-KG, D=315-600 mm, L=1640 m pozata ingropat. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusa in incinta va functiona gravitational.

Pentru asigurarea unui montaj corect, reteaua de canalizare se va poza in transee dreptunghiulare cu latimea de 1,00 m, pe un strat de nisip de 10 cm si acoperita peste generatoare cu un strat de nisip gros de 30 cm.

Se preia apele de ploaie de pe drum, cladiri si zona verde.

Debitul de ape pluviale este: Q PL = 362,31 l/s

Volumul bazinului de retentie este de 290 mc.

Bazinul de retentie este un bazin subteran din beton cu dimensiunea utila Lxlxh = 15x23x1.5 m.

Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= 32.608 mc/an.

Debitul de ape uzate pe intreaga incinta evacuata la canalizarea orasului este:

Q UZ TOTAL = Q U ORAR MAX + QPL1 =2,44 + 7 = 9,44 l/s.

 • 3.6.3. Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric;

In zona apare un nou consumator de energie electrica, de uz industrial (spatii de productie, depozitare, birouri etc.).

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Bilantul energetic al consumatorului de energie electrica se apreciaza astfel :

Spatii de birouri: 2200 m2

Pi = 264 kW

Ps = 211 kW

Pi = 1300 kW

Ps = 1040 kW

Pi = 990 kW

Ps = 297 kW

Pi = 2 kW

Ps = 2 kW


Pi = 0,12 kW / m2

Spatii de productie: 6500 m2

Pi =0,2 kW / m2

Spatii de depozitare: 33000 m2

Pi = 0,03 kW / m2

22 LL iluminat parcare

Pi =0,1 kW / LL

TOTAL                   Pi = 2556 kW

Ps =1395 kW

Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va utiliza o celula de rezerva dintr-o statie de MT existenta, apartinand beneficiarului.

De la statia de MT se va realiza un traseu de cablu de 20kV, montat subteran, pana in postul de transformare al noii cladiri.

Toate aceste lucrari se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de firme autorizate si se vor executa de catre firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrari.

La proiectare si executie se respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999).

 • 3.6.4. Telecomunicații

Obiectivul se va racorda la retelele de telecomunicatii pe baza comenzii lansate de beneficiar la un operator de specialitate care ii va asigura cerintele conform temei.

La proiectare si executie se vor respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

 • 3.6.5. Alimentare cu gaze naturale

Pentru asigurarea debitului de gaze naturale necesar obiectivului propus (Cladire de birouri, hala de productie si depozitare), sunt necesare urmatoarele lucrari:

 • - Extinderea retea gaze naturale de presiune medie cu conducte din polietilena SDR11

D=110-160 mm, in lungime de cca. 340 m, montata subteran pe trama stradala a strazii propuse.

 • - Racord (bransament gaze naturale presiune medie) pana la limita de proprietate din

conducte de polietilena SDR11 D=90-110 mm, in lungime de 2 m, montat subteran.

 • - Statie de reglare-masurare gaze (SRM), amplasata suprateran, la limita de proprietate.

 • - Instalatie de utilizare gaze naturale montata in incinta obiectivului incepand de la SRM

pana la consumatorii de gaze naturale solicitati.

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Solutia tehnica definitiva de alimentare cu gaze naturale se va stabili prin avizul tehnic de racordare eliberat de catre S.C. DELGAZ GRID Timisoara, in baza solicitarii scrise a consumatorului.

Conductele de gaze naturale proiectate vor fi executate din polietilena de inalta densitate (PEHD), PE 100, clasa de calitate B, cu un raport dimensional standard care va avea valoarea 11 (SDR 11). Adancimea de pozare va fi conform art. 75 din NTPEE-2018.

 • 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

  • 3.7.1. Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare(emisii, deversări, etc.)

Apele pluviale colectate separat de pe caile de comunicatii si parcari sunt trecute printrun separator de namol si hidrocarburi(Q= 20 l/s) si impreuna cu apele cu apele pluviale conventional curate colectate de pe acoperisuri, sunt colectate intr-un bazin de retentie(Vu=80 mc), de unde sunt pompate treptat dupa incetarea ploii in reteaua de canalizare a Aquatim SA.

Apele uzate menajere se evacueaza in reteaua de canalizare a Aquatim SA.

Incalzirea/racirea spatiilor se va face cu echipamente performante, cu emisii reduse de noxe. Prin izolarea termica a cladirilor se reduce necesarul de caldura/frig introdus si implicit emisiile de noxe in atmosfera.

Eventualele noxe gazoase din activitatea de productie se vor filtra sau trata pentru eliminare.

 • 3.7.2. Prevenirea producerii riscurilor naturale

Terenul din zona amplasamentului planului urbanistic propus are stabilitatea asigurata, nu exista straturi moi de alunecare in structura geologica, iar energia de relief este scazuta, astfel incat riscul de alunecari de teren este redus.

Riscul inzapezirilor in cazul ninsorilor abundente este prevenit prin asigurarea accesului mijloacelor de deszapezire la caile de comunicatii, cu posibilitatea stocarii temporare a zapezii pe spatiile verzi.

Riscul generat de efectele caniculei este prevenit prin izolarea termica a cladirlor.

Pentru prevenirea riscurilor generate de cutremure, proiectarea constructiilor si instalatiilor de asigurare a utilitatilor, va tine cont de seismicitatea amplasamentului.

 • 3.7.3. Epurarea si preepurarea apelor uzate

Prin planul propus nu se preconizeaza generarea altor ape uzate decat cele menajere. Acestea se evacueaza in reteaua de canalizare a Aquatim SA. Apele pluviale colectate separat de pe caile de comunicatii si parcari sunt trecute printrun separator de namol si hidrocarburi(Q= 20 l/s) si impreuna cu apele cu apele pluviale conventional curate colectate de pe acoperisuri, sunt colectate intr-un bazin de retentie(Vu=80 mc), de unde sunt pompate treptat dupa incetarea ploii in reteaua de canalizare a Aquatim SA.

Nr. Certificat: 00797

,CERT OHSAS 18001:2008


O.R.C. Timiș - J 35/929/1995 C.U.Î. - RO 7705858 R028BRDE360SV05894843600 BRD Timișoara                      Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Nu se preconizeaza activitati profesionale de preparare a hranei in cadrul serviciilor prestate. In cazul in care totusi vor exista, apele menajere provenite de le acestea se vor trata prin separator de grasimi amplasat local.

 • 3.7.4. Depozitarea controlata a deșeurilor

Se vor amenaja spatii de colectare si stocare adecvata separata, a deseurilor menajere, tehnologice in categorii de reciclabile si eliminabile. Prin amenajarea acestor spatii si utilizarea de recipienti adecvati se vor evita imprastirea deseurilor, disconfortul olfactiv si riscul epidemiologic.

 • 3.7.5. Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi

Nu este cazul de recupreare a terenurilor degradate si consolidari de maluri. Se vor amenaja spatii verzi cu specii autohtone.

 • 3.7.6. Organizarea sistemelor de spatii verzi

Spatiile verzi se propun a fi amenajate sub forma de fasii plantate de aliniament, cu rol de protectie, precum si o retragere de 10m de la limita parcelei dinspre DE 1549/5, pentru a asigura caracterul verde al zonei. Se asigura un procent de spatii verzi de minim 20% din suprafata terenului, conform prevederilor HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism si ale Avizului de Oportunitate emis de Primaria Municipiului Timisoara.

 • 3.7.7. Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

Nu este cazul.

 • 3.7.8. Refacerea peisagistica si reabilitare urbana

Prin amenajarea spatiilor verzi propuse si integrarea lor in ansamblul urban adecvat arhitectural functiunilor zonei, se realizeaza refacerea peisagistica.

 • 3.7.9. Valorificarea potentialului turistic si balnear- dupa caz

Nu este cazul.

 • 3.7.10. Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor edilitare majore

Pentru eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie, prin prezenta documentatie se propune deschiderea partiala a inelului IV de circulatie pana in dreptul PUZ-ului, pentru un acces facil direct inspre Piata Gheorghe Domasneanu.

Accesul spre parcelele din PUZ se va face in doua etape:

Etapa I provizorie, acces de pe DE1549/5 existent

Etapa II finala, acces de pe strada nou propusa la nordul parcelelor, Strada Magnus, care va fi si principala artera est-vest a cvartalului.

Nr. Certificat: 00797 OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

In paralel cu PUZ-ul de fata, se propune si stramutarea DE1549/5 pe viitorul traseu al Strazii Magnus, pentru o dezvoltare mai rationala a zonei in beneficiul functionalitatii ei.

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

  • 3.8.1. Listarea obiectivelor de utilitate publica

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza pe terenurile ce vor fi in domeniul public al primariei. In acest sens sunt prevazute terenuri in vederea amenajarii unei strazi noi, strada Magnus si pentru DE1549/5 existent.

Obiective de utilitate publica propuse sunt: drumurile si retelele edilitare (alimentare cu apa, canalizare), care vor deveni publice dupa realizare.

Vor fi rezervate zonele de protectie ale instalatiilor tehnico-edilitare, conform avizelor emise, aceste spatii avand destinatia de spatii verzi.

3.8.2. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona, conform Legii 213/1998

Proprietate privata a persoanelor juridice.

C.F. NR.

SUPRAFAȚA PARCELA

SUPRAFAȚA DUPA CEDARE

PARCELE REZULTATE

SUPRAFEȚE REZULTATE

CATEGORIE DE INTERES

439695

25.000

36.500

1

35.044

PRIVAT

439694

11.500

2

1.456

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

 • 3.8.3. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona, conform Legii 213/1998

Proprietate privata a persoanelor juridice.

 • 3.8.4. Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatori, in vederea realizarii obiectivelor propuse

Se va continua deschidere profilului de 10m pe terenul beneficiarului al noii strazi Magnus, propuse in PUZ-ul existent cat si in PUG in lucru, teren ce va fi de utilitate publica.

 • 4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

La baza stabilirii principiilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

corelarea cu planurile urbanistice aprobate pana in prezent pentru zona studiata si zonele adiacente;

asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent acestuia devin documente necesar de coroborat si introduse in prevederile PUG Giarmata odata cu refacerea acestuia.

Intocmit:

Dipl. Arh. Radu D. Radoslav

Nr. Certificat: 00797

CERT OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

FOAIE DE CAPAT

TITLUL P.U.Z.:

CONSTRUIRE CLĂDIRI BIROURI, HALA PRODUCȚIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI PE DRUM PUBLIC

NUMAR PROIECT:

2420.07.1

DATA ELABORARE:

IULIE 2020

BENEFICIAR:

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

PROIECTANT GEN:

SC SUBCONTROL SRL

SPECIALIST RUR:

ARH. DIPL. RADU D. RADOSLAV

1

Nr. Certificat: 00797

CERT OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

CUPRINS

DISPOZITII GENERALE ..............................................................................................................................

Rolul RLU .............................................................................................................................................

Baza legala a elaborarii........................................................................................................................

Domeniul de aplicare ..........................................................................................................................

Zonificare functionala..........................................................................................................................

Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului ............................................

UET // ZONĂ DE URBANIZARE - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR

Caracterul zonei...................................................................................................................................

Servitutii de utilitate publica: ..............................................................................................................

Reglementari pentru spatiul construit: ...............................................................................................

Utilizare functionala ............................................................................................................................

Utilizari admise: ...................................................................................................................................

Utilizari interzise: .................................................................................................................................

Conditii de amplasare ..........................................................................................................................

Caracteristicile parcelelor:...................................................................................................................

Amplasare fata de aliniament: ............................................................................................................

Amplasare fata de limitele laterale si posterioare: .............................................................................

Stationarea autovehicolelor ................................................................................................................

Inaltimea maxima admisa: ..................................................................................................................

Aspectul exterior al cladirilor: .............................................................................................................

Conditii de echipare edilitara si evacuarea deseurilor: .......................................................................

Spatii libere si spatii plantate: .............................................................................................................

Imprejmuiri: .........................................................................................................................................

Indici de ocupare si utilizare a terenului .............................................................................................

Procentul maxim de ocupare a terenului: ...........................................................................................

Coeficietul de utilizare maxim a terenului: .........................................................................................

CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

S.C. Subcontrol S.R.L.              o.R.C. Timiș - J 35/929/1995

'CERT OHSAS 18001:2008


Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059


str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO c.U.Î. - RO 7705858

tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125   RO28BRDE360SV05894843(

e-mail: secretariat@subcontrol.ro            BRD Timișoara

web: www.subcontrol.ro                     capita! social 47.380 RON

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

DISPOZITII GENERALE

Rolul RLU

Regulamentul Local de Urbanism - RLU - este parte integranta din Planul Urbanistic Zonal, cu rolul de a detalia in forma scrisa reglementările acestuia.

Prescripțiile cuprinse in prezentul Regulament Local de Urbanism, permisiuni sau restricții, sunt obligatorii pe întreg teritoriul aferent planului Urbanistic Zonal.

Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, cu adaptare la situația specifica a zonei incluse in studiu.

Planul Urbanistic Zonal, împreuna cu Regulamentul Local de Urbanism, devin acte de autoritate ale administrației publice locale, odată cu aprobarea lor, in baza cărora se pot elibera Certificate de Urbanism si Autorizații de Construire.

Modificarea prezentului regulament aferent Planului Urbanistic Zonal se poate face numai in condițiile in care modificările nu contravin reglementarilor propuse la nivel funcțional pentru zona studiata si numai cu acordul beneficiarului si al proiectantului general. De asemenea, completarea prezentului regulament se poate face doar cu acordul beneficiarului si al proiectantului general.

Baza legala a elaborarii

 • Planul de amenajare al teritoriului national ;

 • Planul de amenajare al teritoriului judetean Timis;

 • Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/B;

 • Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/Kb

 • H. C. L. 61/28.02.2012 privind "Concept general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)"

 • Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/ N 16.08.2000;

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

 • Legea 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

 • H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

 • Ordinul MLPAT 91/1991 - privind formularele, procedura de autorizare si continutul cadru al documentelor.

Domeniul de aplicare

Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal cuprinde ansamblul de norme obligatorii specifice pentru autorizarea constructiilor pentru zona inclusa in studiu.

Nr. Certificat: 00797

CERT OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Zonificare functionala

Zonele functionale au fost stabilite in plansa de reglementari urbanistice (plansele U009/U010). Pentru integrarea in zona a constructiilor se va tine seama de normele de igiena aprobate cu ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119 / 2014.

Incadrare zona studiata in baza P.U.Z. (conf. PUG 2012, aflat in curs de avizare):

UET//ZONĂ DE URBANIZARE - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR

Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

In cazul prezentului regulament , P.O.T. si C.U.T. se stabilesc astfel:

P.O.T. = max. 70%

C.U.T. = max. 2

Zone verzi amenajate = min. 20%

*Indicii de ocupare si utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicati simultan.

In cazul extinderii sau supraetajarii, calculul indicilor de ocupare si utilizare a terenului se va face raportat la intreaga parcela construibila in sens urbanistic, asa cum a fost ea descrisa prin prezentul RLU si cu respectarea reglementarii prezente.

UET // ZONĂ DE URBANIZARE - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU

CARACTERTERȚAR^^^^^^^^^^^M

Caracterul zonei

Zona cu terenuri cu libere in intravilanul orasului, intr-o zona in plina expansiune de noi unitati industriale si de servicii. Platforma Calea Buziasului a fost pentru mai multe decade una dintre platformele industriale cele mai importante ale orasului (inclusiv in domeniul Automotive). In momentul de fata terenul reglementat de PUZ este liber de constructii.

Servitutii de utilitate publica:

Se prevede continuarea dezvoltarii caii de acces de la nordul parcelei, denumita Strada Magnus.

PUZ-ul prevede in Plansa U004 si al 3-lea acces spre incinta Continental Automotive, varianta provizorie pe traseul Inelului 4 de Circulatie, pe Bulevardul Industriilor.

Se propunee cu titlu de potentiala dezvoltare ulterioara si accesul la Reteaua de Cale Ferata din Zona Periurbana a Timisoarei, cu punct intermodal de transport persoane in partea de nord a parcelei (strada Magnus), pe infrastructura existenta de cale ferata.

Reglementari pentru spatiul construit:

Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 P.U.G. și a reglementărilor de mai jos.

Nr. Certificat: 00797

CERT OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Se prevede conectarea la reteaua de Coridoare Ecologice prin prelungirea perdelei verzi dealungul HCN aflat la sudul proprietatii Continental Automotive.

Utilizare funcționala

Utilizări admise:

Administrative - birouri, sedii de companii etc

Servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere,

Cercetare științifică

Productie non-poluanta si depozitare aferenta procesului de productie

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare,

Garaje publice sau private sub- și supraterane în clădiri dedicate cu conditia ca accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulație redusă

Utilizări interzise:

Orice alte utilizari decat cele mentionate mai sus; Locuire de orice tip.

Condiții de amplasare

Caracteristicile parcelelor:

Parcelele construibile vor intruni urmatoarele conditii:

sa aiba front la strada;

sa aiba acces direct din domeniul public;

Se admite comasarea cu parcele invecinate pentru extinderea activitatilor existente.

Amplasare fata de aliniament:

 • Se va pastra retragerea de la aliniament prevăzuta in PUZ „Extindere Hala de Producție si

Birouri, extindere de Parcare, Retele de Incinta, racorduri la drumurile publice, Casa Poarta, extindere Anexe Tehnice” HCL 504 din 20.11.2015, de 10m, la strada Magnus.

 • Zona de implantare va fi retrasa cu 10m fata de DE 1549/5, prevazuta in acelasi PUZ existent.

 • In afara zonei de implantare constructii se accepta amplasarea de echipamente edilitare,

subterane si supraterane, post de transformare, elemente de signalistica, totem, casa poarta, etc..

Amplasare fata de limitele laterale si posterioare:

 • Retragerea minima obligatorie a cladirilor fata de limitele laterale ale parcelei este mai mare

sau egala cu jumatate din inaltimea cladirilor masurata la cornisa superioara sau la atic in punctul maxim. Nu se prevede o retragere minima obligatorie fata de parcelele invecinate, pentru a nu bloca o extindere ulterioara.

 • Zona de implantare va fi retrasa cu 10.00m fata de DE 1549/5 (limita posterioara a parcelei),

prevazuta in acelasi PUZ aprobat prin HCL 504 din 20.11.2015.

Stationarea autovehicolelor

Stationarea autovehiculelor se va organiza in interiorul parcelei.

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

 • Mijloacele de transport al marfurilor, vehiculele de orice alt tip decat autoturismele vor

stationa exclusiv in afara spatiului public, in interiorul incintei.

 • In conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului

Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 157/2002 Anexa 2 - Norme locale privind determinarea numarului locurilor de parcare.

Inaltimea maxima admisa:

 • Inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 23.00m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi

25.00m, respectiv un regim de inaltime de (S)+P+5E.

Aspectul exterior al cladirilor:

 • Arhitectura cladirilor va exprima caracterul programului si se va subordona nevoii de

incadrare in peisajul format de cadrul natural si asezari urbane existente.

Condiții de echipare edilitara si evacuarea deșeurilor:

 • Toate cladirile se vor racorda pentru asigurarea utilitatilor necesare prin extinderile la

retelele edilitare publice existente in zona.

 • Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

 • Infrastructura de bransament si contorizare va fi integrata in imprejmuiri sau in cladiri

dedicate, situate in interiorul incintelor.

 • Se interzice dispunerea aeriana a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe

spatiul public.

 • Fiecare unitate va dispune de un spatiu interior parcelei destinat colectarii deseurilor

evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate.

 • In zona verde de aliniament sunt permise amplasarea de instalatii si echipamente edilitare,

post de transformare, etc..

 • In afara zonei de implantare constructii se accepta amplasarea de echipamente edilitare,

subterane si supraterane, post de transformare, etc..

Spatii libere si spatii plantate:

 • Pe ansamblul unei parcele, spatiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum

20% din suprafata totala si vor cuprinde exclusiv vegetatie (joasa, medie si inalta). Suprafetele avand o acoperire de orice tip sunt cuprinse in categoria spatiilor libere.

 • In zona verde de aliniament si in afara zonei de implantare sunt permise amplasarea de

elemente publicitare, amenajari pentru accese auto si pietonale, post de transformare, echipamente tehnico-edilitare, etc..

 • Sunt permise amplasarea de elemente publicitare in zona verde amenajata in inciinta.

împrejmuiri:

 • In cazul imprejmuirile spre parcelele vecine acestea vor avea maximum 2,45 m inaltime si

vor fi de tip transparent.

 • Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide fara a afecta spatiul public.

Nr. Certificat: 00797

CERT OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Indici de ocupare si utilizare a terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului:

 • POT maxim=70%.

Coeficietul de utilizare maxim a terenului:

 • CUT maxim=2.

*Indicii de ocupare si utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicati simultan.

CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

La baza stabilirii principiilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 • - incadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara, in curs de actualizare;

 • - corelarea cu planurile urbanistice aprobate pana in prezent pentru zona studiata si zonele adiacente;

 • - asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent acestuia devin documente necesar de coroborat si introduse in prevederile PUG Municipiul Timisoara odata cu actualizarea acestuia.

Intocmit

Dipl. Arh. Radu D. Radoslav

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

FOAIE DE CAPAT

TITLUL P.U.Z.:

CONSTRUIRE CLĂDIRI BIROURI, HALA PRODUCȚIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI PE DRUM PUBLIC

NUMAR PROIECT:

2420.07.1

DATA ELABORARE:

IUNIE 2020

BENEFICIAR:

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

PROIECTANT GEN:

SC SUBCONTROL SRL

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

LISTA DE SEMNATURI

Firma/ Specialitate /Nume

Parafa/Semnatura

S.C. SUBCONTROL S.R.L. Proiectant general Ing. Antonia Rasovan Specialist RUR

Arh. Dipl. Radu D. Radoslav Arh. Dipl. Oana Josan

S.C. PROWASSER S.R.L. Proiectant instalatii edilitare Ing. Simona Fantaneanu

S.C. ATENA PROIECT S.R.L. Proiectant instalatii electrice Ing. Cornel Prodan

S.C. INSTAL 5F S.R.L.

Proiectant instalatii gaz Ing. Victor Rasadea

S.C. PATH S ROUTE S.R.L. Proiectant drumuri Ing. Dan Percec

S.C. GYS SURVEY S.R.L. Proiectant topografie Ing. Tomi Filesi

S.C. DAMIAN ECOPROIECT S.R.L. Proiectant protectia mediului Ing. Marius Damian

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

BORDEROU GENERAL

 • 1. PARTER SCRISA

  • 1.1. Certificat de Urbanism nr.2509/11.07.2019

  • 1.2. Aviz de Oportunitate nr.52/03.10.19

  • 1.3. Aviz tehnic Aquatim nr. 50969/DT/24.02.20

  • 1.4. Aviz unic pentru retele existente nr.714/26.08.2019

  • 1.5. Aviz Directia de Sanatate Publica Timis nr. 23636/829/M/02.12.19

  • 1.6. Aviz Ministerul Apararii Nationale DT9075/15.11.19

  • 1.7. Aviz de principiu mediu urban si gestiune deseuri nr. 1404/25.10.19

  • 1.8. Aviz Agentia pentru Protectia Mediului nr.52/31.03.20

  • 1.9. Aviz Comisia de Circulatie DT2020-000335/20.02.20

  • 1.10. Inspectoratul de politie judetean Timis nr. 340645/25.03.2020

  • 1.11. Aviz Ministerul Culturii- Directia pentru Cultura a jud. Timis nr.4072/15.11.19

  • 1.12. Plan de actiune

  • 1.13. Aviz OCPI nr. 163836/04.09.19

  • 1.14. Aviz Inspectoratul ptr. Situatii de Urgenta „Banat” nr.535.136/17.10.19

  • 1.15. Aviz Consiliul Judetean Timis nr. R 10 679/25.06.20

  • 1.16. Memoriu de prezentare

  • 1.17. Regulament local de urbanism

 • 2. PARTE DESENATA

 • 2.1 încadrare in P.U.G.U

 • 2.2 Accese spre continental automotive romania srl U

 • 2.3 Retea circulatii cvartal U

 • 2.4 Studiu cvartal existent U

 • 2.5 Situatie existenta U

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

 • 2.6 Reglementari urbanistice etapa I U

 • 2.7 Reglementari urbanistice etapa II U

 • 2.8 Reglementari echipare edilitara U

 • 2.9 Obiective de utilitate publica U

 • 2.10 Scenariu de mobilare U

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

CUPRINS MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

 • 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z

 • 1.2.1. Solicitari ale temei-program

 • 1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata

 • 1.1. SURSE DOCUMENTARE

 • 1.1.1. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

 • 1.1.2. Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ

 • 1.1.3. Date statistice

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

 • 2.1. EVOLUTIA ZONEI

 • 2.1.1. Date privind evolutia zonei

 • 2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

 • 2.1.3. Potential de dezvoltare

 • 2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

 • 2.3.1. Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica:

relieful, reteua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale

 • 2.3.2. Date generale despre amplasament

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

 • 2.5.1. Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata:

 • 2.5.2. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit:

 • 2.5.3. Aspecte calitative ale fondului construit:

 • 2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine:

S.C. Subcontrol S.R.L.              O R C. Timiș - J 35/929/1995 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO c.U.Î. - RO 7705858

tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125   R028BRDE360SV05894843600

e-mail: secretariat@subcontrol.ro            BRD Timișoara

web: www.subcontrol.ro                  capital social 47.380 RON IS014001:2015 ISO 9001:2015

 • 2.5.5. Asigurarea cu spatii verzi:

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARA

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

 • 2.7.1. Relația cadrul natural - cadrul construit

 • 2.7.2. Evidentierea riscurilor naturale si antropice:

 • 2.7.3. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona:

 • 2.7.4. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie:

 • 2.7.5. Evidentierea potentialului balnear si turistic:

 • 2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

 • 3.2. PREVEDERI ALE PUG / MASTERPLANULUI

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

 • 3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA- REGLEMENTARI,  BILANT TERITORIAL, INDICI

URBANISTICI

 • 3.5.1. Elemente de tema, functionalitate, amplasare

 • 3.5.2. Bilant teritorial

 • 3.5.3. Regim maxim de inaltime

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

 • 3.6.1. Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila:

 • 3.6.2. Lucrari necesare pentru asigurarea canalizarii:

 • 3.6.3. Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric;

 • 3.6.4. Telecomunicatii

 • 3.6.5. Alimentare cu gaze naturale

 • 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

 • 3.7.1. Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare(emisii, deversari, etc.)

S.C. Subcontrol S.R.L.              O R C. Timiș - J 35/929/1995 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara, RO c.U.Î. - RO 7705858

tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125   R028BRDE360SV05894843600

e-mail: secretariat@subcontrol.ro            BRD Timișoara

web: www.subcontrol.ro                  capital social 47.380 RON IS014001:2015 ISO 9001:2015

 • 3.7.2. Prevenirea producerii riscurilor naturale

 • 3.7.3. Epurarea si preepurarea apelor uzate

 • 3.7.4. Depozitarea controlata a deseurilor

 • 3.7.5. Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi

 • 3.7.6. Organizarea sistemelor de spatii verzi

 • 3.7.7. Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

 • 3.7.8. Refacerea peisagistica si reabilitare urbana

 • 3.7.9. Valorificarea potentialului turistic si balnear- dupa caz

 • 3.7.10. Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor

edilitare majore

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

 • 3.8.1. Listarea obiectivelor de utilitate publica

 • 3.8.2. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona, conform Legii

213/1998

 • 3.8.3. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona, conform Legii

213/1998

 • 3.8.4. Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatori, in vederea realizarii obiectivelor propuse 28

 • 4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrării CONSTRUIRE CLĂDIRI BIROURI, HALA PRODUCȚIE,

SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI PE DRUM PUBLIC

Nr. Proiect 2420.07.1

Faza P.U.Z. ( Plan Urbanistic Zonal )

Beneficiar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

Proiectant general SC Subcontrol SRL

Specialist RUR:Arh. Radu D. Radoslav

Data elaborarii Iulie 2020

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

  • 1.2.1. Solicitări ale temei-program

Documentatia Plan Urbanistic Zonal: „CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI PE DRUM PUBLIC”, judetul Timis, Municipiul Timisoara, in intravilan, CF 439695, CF 439694, a fost intocmita la comanda beneficiarului SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL.

Terenul are o suprafata totala de 36.500 mp, pe care investitorul SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL doreste sa-l amenajeze in vederea integrarii acestuia in complexul pe care il are deja amenajat.

Terenul se imparte in doua C.F.-uri:

 • - CF 439695, nr. cad. 439695, intravilan - 25.000mp;

 • - CF 439694, nr. cad. 439694, intravilan - 11.500mp;

 • 1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localității, pentru zona studiata

Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.229/14.09.1999, terenul se inscrie din punct de vedere al zonificarii teritoriale intravilane, in UTR 72 // Zona unitati industriale.

Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.157/28.05.2002 a carei valabilitate a

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

fost prelungita prin Hotararea Consiliului Local nr.105/24.04.2012, din punct de vedere al zonificarii teritoriale, terenul se incadreaza in Zona UEt // Zona de urbanizare - Zona de activitati economice cu caracter tertiar.

 • 1.1. SURSE DOCUMENTARE

  • 1.1.1. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

Pentru prezenta documentatie au fost analizate atat planurile urbanistice aprobate din vecinateatea terenului studiat cat si planurile urbanistice cu caracter director care stabilesc directia de dezvoltare a zonei, dupa cum urmeaza:

 • - Planul de amenajare al teritoriului national;

 • - Planul de amenajare al teritoriului judetean Timis;

 • - Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara proiect IPROTIM

nr.34.233/010/B;

 • - Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/Kb

 • - Studiu topometric intocmit de SC GIS SURVEY SRL;

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al PUZ - indicativ GM - 010 -

2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/ N 16.08.2000;

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

 • - Legea 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - Ordinul MLPDA nr. 3454/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare;

 • - HG nr. 1076/8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, modificata prin HG 1000/2012;

 • - Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 privind normele de igiena si sanatate publica.

 • - H. C. L. 61/28.02.2012 privind "Concept general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)"

 • - HCL 20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zona ”Extindere hala de productie si

birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, Str. Siemens nr.1, Timisoara

 • 1.1.2. Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ

S-a obtinut:

 • - Certificatul de Urbanism nr. 2509/11.07.2019;

 • - Aviz de Oportunitate nr. 52/03.10.2019.

 • 1.1.3. Date statistice

Nu au fost utilizate date statistice.

Nr. Certificat: 00797 OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

  • 2.1. EVOLUTIA ZONEI

   • 2.1.1. Date privind evoluția zonei

Terenul care face obiectul PUZ-ului, face parte dintr-o zona nereglementata urbanistic, adiacenta unei zone mari industriale cu funcțiuni mixte - birouri, producție si/sau depozitare, ce se gaseste in plina extindere si dezvoltare.

 • 2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evoluția localitatii

Zona este una preponderent industriala, parte a marii Platforme Industriale Calea Buziasului. Cladirile existente in zona sunt preponderent de birouri, productie si/sau depozitare.

 • 2.1.3. Potential de dezvoltare

Zona studiata are un potential de dezvoltare ridicat, fiind in plina expansiue.

 • 2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Terenul se afla pe teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara, in zona de sud-est a orasului.

Terenul are o suprafata totala de 36.500 mp, in proprietatea investitorului SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

Vecinatatile sunt dupa cum urmeaza (conf. planurilor anexate):

 • - la NORD - drum propus in PUG aflat in lucru- strada Magnus;

 • - la SUD - DE 1549/5;

 • - la EST - Spatiu neconstruit, teren arabil;

 • - la VEST - Spatiu neconstruit, teren arabil.

Distantele de la limita de proprietate pana la cele mai apropiate cladiri existente, cu functiunea:

 • - Locuire colectiva- 593m pana la strada Olarilor, 720m la Calea Buziasului;

 • - Locuire individuala- 640m pana la strada Olarilor;

 • - Industrie- 86m pana la BEGA TEHNOMET; 168m pana la ELBROMPLAST;

 • - Servicii- 205m pana la SCHAEFER; 216m pana la EETIM;

 • - Unitati de Invatamant- 758m pana la Colegiul Tehnic Electrotimis.

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

 • 2.3.1. Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica: relieful, reteua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale.

Nr. Certificat: 00797 OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Amplasamentul se prezinta ca si o suprafata de teren orizontala si nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrarile de prospectare geotehnica, stabilite conform"NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENTELE SI METODELE CERCETARII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007".

 • 2.3.2. Date generale despre amplasament

Morfologic, amplasamentul este situat in Campia Joasa Timis-Bega caracterizata printr-un relief calm, defavorabil scurgerii naturale a apelor din precipitatii, parte integranta din marea unitate geomorfologica Campia de Vest.

Terenul din amplasament este relativ plan si orizontal, cu mici denivelari de ordinul a 10 la 40 cm, avand stabilitatea generala asigurata, iar nivelul parcarii amenajate provizoriu este mai ridicat cu cca. 1,00 m fata de nivelul terenului din zona neamenajata a amplasamentului cercetat.

Geologic, pe adancimea ce intereseaza din punct de vedere geotehnic, se intalnesc depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanta lenticular incrucisata de pamanturi argiloase si nisipoase intr-o larga gama granulometrica, coloristica si de diferite consolidari specifica campiei joase.

Zona se caracterizeaza prin interceptarea in partea superioara a stratificatiei a pamanturilor argilo-prafoase, urmate de un complex nisipos.

Hidrogeologic, ne intereseaza in cazul de fata atat stratul freatic care este cantonat in complexul nisipos din baza stratificatiei interceptate pe amplasament cat si infiltratiile de apa care circula prin pamanturile argilo-prafoase din partea superioara a stratificatiei ( pana la 4 - 5 m adancime ), cu nivele fluctuante sezonier functie de volumul precipitatiilor fiind alimentate in principal de precipitatii.

Seismic, in conformitate cu Normativ P 100 - 1 / 2013 ( cod de proiectare seismica -prevederi de proiectare pentru cladiri ), amplasamentul se situeaza in zona seismica caracterizata printr-o perioada de control ( colt ) a spectrului de raspuns TC = 0,7 s si o acceleratie seismica orizontala a terenului pentru proiectare la cutremure cu interval mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire in 50 ani, ag = 0,20g.

Adancimea maxima de inghet, in conformitate cu STAS 6054/77, este pentru amplasamentul in cauza hi = 0,70 m.

Stratificatia pusa in evidenta de forajele geotehnice executate, redata in fisele de stratificatie anexate, se incadreaza in cea generala a zonei, constand din urmatoarea succesiune de pamanturi :

 • A. Pe zona parcarii amenajate provizoriu ( foraj Fi), situata cu cca. 1,00 m peste nivelul terenului din zona neamenajata a amplasamentului :

Umpluturi recente de sistematizare pe verticala a terenului, acoperite in suprafata de terasamente subtiri din refuz de ciur si piatra parta, extinse la adancime de cca. 1,20 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1, constituite din

O.R.C. Timiș - J 35/929/1995 C.U.Î. - RO 7705858

R028BRDE360SV05894843600

BRD Timișoara                      Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

pamanturi argilo-prafoase-nisipoase, cafenii, cu bucati de caramida si rara fractiune de refuz de ciur.

sol vegetal, extins la adancime de cca. 1,60 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu, impanat aleatoriu cu rara fractiune de refuz de ciur argile, de culoare cenusie cu intercalatii ruginii si cafenii, cu structura afectata de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, goluri pedo-vegetative, radacini ) si a factorilor climato-atmosferici ( cicluri de inghet-dezghet, ploi, seceta, vant ), extinse pana la adancime de cca. 2,30 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1

argile prafoase, de culoare cenusie si cenusie cu intercalatii cafenii, extinse

pana la adancime de cca. 4,50 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1

nisipuri mijlocii, de culoare cenusie, cu rara fractiune de pietris, neepuizate

pe adancimea de cercetare = 6,00 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1

 • B. Pe zona neamenajata a amplasamentului in cauza ( foraj F2 ), situata cu cca. 1,00 m sub nivelul terenului din zona amenajata a amplasamentului :

sol vegetal, extins la adancime de cca. 0,40 m fata de CTN actual din zona forajului F2

argile prafoase, de culoare cafenie-cenusie-inchis, cu structura afectata

intens de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, goluri pedo-vegetative, radacini ) si a factorilor climato-atmosferici ( cicluri de inghet-dezghet, ploi, seceta, vant ), extinse pana la adancime de cca. 0,80 - 0,90 m fata de CTN actual

argile prafoase, de culoare cenusie cu intercalatii cafenii, cu structura afectata

sporadic-aleatoriu de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, radacini filiforme ), extinse pana la adancime de cca. 1,10 m fata de CTN actual din zona forajului F2 argile prafoase, de culoare cenusie-cafenie, extinse pana la adancime de cca.

2,30 m fata de CTN actual din zona forajului F2

prafuri argiloase, de culoare cenusie-cafenie, neepuizate pe adancimea de

cercetare realizata prin forajul F2 = 4,00 m fata de CTN actual

Caracterizarea geotehnica. Pe baza incercarilor in situ - sondajele de penetrare dinamica usoara cu con cuplate forajelor geotehnice, a determinarilor de laborator, a observatiilor din timpul executarii forajelor si a experientei acumulate in practica geotehnica, pamanturile interceptate se pot caracteriza:

umpluturile recente de sistematizare pe verticala a terenului, interceptate

prin forajul F1 pana la adancime de cca. 1,20 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1:

 • - prezinta o structura afectata variabil de la intens la sporadic-aleatoriu de activitatea

florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, goluri pedo-vegetative, radacini ) respectiv de activitatea factorilor climato-atmosferici ( vant, ploi, seceta, cicluri de inghet-dezghet ) si de tehnologia de rambleire realizata;

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

 • - poate prezenta o compresibilitate variabila de la foarte mare la mare functie gradul de

afectare al structurii; un grad de umiditate uscat la saturat functie de conditiile climatice din perioada executiei-exploatarii; o plasticitate mare la foarte mare; o stare de consistenta plastic-tare la plastic-consistenta functie de umiditatea naturala si expunerea la soare; cu valori ale indicilor geotehnici sensibil influentate de variatia umiditatii si actiunea factorilor climato-atmosferici;

 • - sondajele de penetrare dinamica usoara cu con DPL au pus in evidenta un nr. de lovituri

N10L = 6 + 16 lov. / 10 cm.

argilele si argilele prafoase, de culoare cenusie cu intercalatii cafenii si

ruginii interceptate sub solul vegetal prin forajul F1 din zona parcarii amenajate

provizoriu pe intervalul de adancime cuprins dela cca. 1,60 m pana la cca. 2,30 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1, respectiv prin forajul F2 din zona neamenajata pe intervalul de adancime cuprins dela cca. 0,40 m pana la cca. 1,10 m fata de CTN actual din zona forajului F2 :

 • - prezinta o structura afectata sporadic-aleatoriu de activitatea florei-faunei pedologice (

canale vermiculare, radacini ) respectiv de activitatea factorilor climato-atmosferici ( vant, ploi, seceta, cicluri de inghet-dezghet);

 • - poate prezenta o compresibilitate variabila de la medie la foarte mare functie gradul de

afectare al structurii si umiditatea naturala; un grad de umiditate uscat la saturat functie de conditiile climatice din perioada executiei-exploatarii; o plasticitate mare la foarte mare; o stare de consistenta plastic-tare la plastic-consistenta functie de umiditatea naturala si expunerea la soare; cu valori ale indicilor geotehnici sensibil influentate de variatia umiditatii si actiunea factorilor climato-atmosferici;

 • - pe proba recoltata de la adancime 1,85 - 2,15 m ( F1 ) s-au obtinut următoarele valori

ale indicilor geotehnici:

umiditatea                             w = 31,6 %

indicele de plasticitate                       Ip = 49,5 %

indicele de consistenta                       Ic = 0,80

iar pentru greutatea volumica a scheletului mineral, aproximata Ys aprox = 26,68 kN/mc

gradul de umiditate                Sr = 0,90

greutatea volumica               Y = 17,98 kN/mc

greutatea volumica in stare uscata  Yd = 13,67 kN/mc

porozitatea                                n = 48,8 %

indicele porilor                               e = 0,95

 • - sondajul de penetrare dinamica usoara cu con DPL1 a pus in evidenta un nr. de lovituri

N10L = 9 + 10 lov. / 10 cm;

 • - pe proba recoltata de la adancime 0,60 - 0,90 m ( F2 ) s-au obtinut urmatoarele valori

ale indicilor geotehnici:

umiditatea                               w = 17,2 %

indicele de plasticitate                       Ip = 46,0 %

indicele de consistenta                       Ic = 0,98

O.R.C. Timiș - J 35/929/1995 C.U.Î. - RO 7705858 R028BRDE360SV05894843600 BRD Timișoara                      Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

iar pentru greutatea volumica a scheletului mineral, aproximata Ys aprox = 26,10 kN/mc

gradul de umiditate                Sr = 0,80

greutatea volumica                Y = 19,45 kN/mc

greutatea volumica in stare uscata Yd = 16,59 kN/mc

porozitatea                               n = 36,4 %

indicele porilor                               e = 0,57

 • - sondajul de penetrare dinamica usoara cu con DPL2 a pus in evidenta un nr. de lovituri

N10L = 13 + 27 lov. / 10 cm.

argilele prafoase si prafurile argiloase de culoare cenusie si cenusie-

cafenie interceptate prin forajul F1 din zona parcarii amenajate provizoriu pe intervalul de adancime cuprins dela cca. 2,30 m pana la cca. 4,50 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1, respectiv prin forajul F2 din zona neamenajata pe intervalul de adancime cuprins dela cca. 1,10 m pana la cca. 4,00 m fata de CTN actual din zona forajului F2 :

 • - prezinta o structura compacta si o consolidare normala in raport cu tipul de pamant,

adancimea de situare si varsta; o stare de consistenta plastic-vartoasa la plastic-consistenta; o stare de plasticitate mare la foarte mare functie de granulozitate; o compresibilitate mare; un grad de umiditate umed la submersat; cu valorile indicilor geo sensibil influentate de variatia umiditatii si actiunea factorilor climato-atmosferici;

 • - pe proba recoltata de la adancime 3,00 - 3,10 m ( F1 ) s-au obtinut urmatoarele valori

ale indicilor geotehnici: umiditatea                               w = 23,8 %

indicele de plasticitate                       Ip = 41,7 %

indicele de consistenta                       Ic = 0,87

 • - pe proba recoltata de la adancime 2,90 - 3,00 m ( F2 ) s-au obtinut urmatoarele valori

ale indicilor geotehnici : umiditatea                               w = 25,5 %

indicele de plasticitate                       Ip = 26,8 %

indicele de consistenta                       Ic = 0,78

 • - sondajele de penetrare dinamica usoara cu con DPL au pus in evidenta un nr. de lovituri

N10L = 9 + 17 lov. / 10 cm cu valori mai ridicate pe orizonturile cu consistenta ridicata.

nisipurile mijlocii, de culoare cenusie, de pe intervalul d e adancime

cuprins de la cca. 4,50 m pana la peste 6,00 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1:

 • - prezinta o stare de indesare situata la mijlocul domeniului de indesare mijlocie; o

compresibilitate medie; un grad de umiditate submersat;

 • - sondajul de penetrare dinamica usoara cu con DPL1 a pus in evidenta un nr. de lovituri

N10L med = 19 + 23 lov. / 10 cm cu salturi la 26 + 30 lov. / 10 cm pe orizonturile cu fractiune grosiera mai pregnanta.

O.R.C. Timiș - J 35/929/1995 C.U.Î. - RO 7705858 R028BRDE360SV05894843600 BRD Timișoara                      Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Apa subterana ce prezinta interes din punct de vedere al conditiilor de fundare este cantonata in complexul nisipos, dar circula si sub forma de infiltratii prin pamanturile argilo-prafoase-nisipoase din primii 4,0 - 5,0 m ai stratificatiei, de permeabilitate mai ridicata ( k = 103 - 10-5 cm/sec ) in partea sa superioara pana la adancimi variind in cazul de fata intre 1,50 + 2,30 m, ca urmare a activitatii florei-faunei pedologice si influentei factorilor climato-atmosferici, urmat de straturi de permeabilitate scazuta ( k = 10-6 - 10-8 cm/sec ).

Nivelul apei subterane, fluctuant in timp este determinat in principal de :

 • - volumul precipitatiilor, care in absenta conditiilor favorabile scurgerii superficiale catre

emisari, influenteaza cel mai mult oscilatiile de nivel;

 • - existenta unui strat acvifer propriu-zis la adancime de cca. 5,00 + 6,00 m fata de nivelul

terenului, a carui nivel piezometric mentine in timp nivelul freaticului peste o anumita cota in timpul perioadelor calde-secetoase si fara precipitatii;

 • - morfometria locala, in general depresionara si favorabila acumularii superficiale a apei

din precipitatii.

Prin forajele geotehnice executate cu prezenta ocazie ( 16.07.2019 ), s-a interceptat apa subterana, prezentand un nivele masurate la:

 • - in foraj F1 la 2,90 m adancime fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din

zona forajului F1, respectiv la cca. 3,54 m adancime fata de nivel pardosea parter cladire birouri existenta in vecinatate;

 • - in foraj F2 la 2,60 m adancime fata de CTN actual din zona forajului F2, respectiv la

cca. 4,24 m adancime fata de nivel pardosea parter cladire birouri existenta in vecinatate.

Nivelele naturale ale apei subterane se vor aprecia in faza urmatoare de proiectare pe baza unor informatii si masuratori efectuate din mai multe foraje.

Chimismul apei subterane si/sau al solului se va determina in fazele urmatoare de proiectare PT-DDE, DTAC, functie si de caracteristicile tehnice ale constructiilor proiectate ( cu sau fara subsol/demisol, constructii ingropate ), functie de pozarea fundatiilor in raport cu nivelul apei subterane.

Informativ, chimismul apei subterane a fost determinat pe o proba de apa si una de sol prelevate din forajele executate, fiind pus in evidenta de buletinele de analiza nr. 7281 si 7283 / 2019, din interpretarea caruia rezulta ca in acceptiunea Normativului NE 012 - 1 / 2007, apa subterana si solul interceptate cu aceasta ocazie nu prezinta agresivitate fata de beton.

Concluzii si recomandari

Fata de cele de mai sus, rezulta :

Amplasamentul cercetat, cu stabilitatea generala asigurata, prezinta doua zone diferite si anume :

 • - zona parcarii provizorii amenajate recent, care are un nivel mai ridicat cu cca. 1,00 m

fata de nivelul initial al terenului din zona, asa cum este pe zona neamenajata;

 • - zona neamenajata, care prezinta un relief calm, relativ plan si orizontal cu mici

denivelari de ordinul a 20 la 50 cm.

Pamanturile din amplasament se prezinta in general de consolidare normala, iar pe primii cca. 1,10 + 2,30 m ai stratificatiei sunt sub influenta directa a activitatii florei-faunei

O.R.C. Timiș - J 35/929/1995 C.U.Î. - RO 7705858 R028BRDE360SV05894843600 BRD Timișoara                      Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

pedologice si a factorilor climato-atmosferici, prezentand si susceptibilitate la umflari-contractii la variatii de umiditate.

Apa subterana are fluctuatii sezoniere de cca. 1,50 - 2,00 m, cauzate de tipul stratificatiei si volumul precipitatiilor, astfel incat in perioadele bogate in precipitatii nivele hidrostatice se gasesc frecvent la cca. 1,80 - 2,00 m iar in perioade secetoase la 3,00 - 3,50 m.

Adancimea minima de fundare pentru constructii se va adopta astfel incat sa satisfaca simultan:

Df1 min = 1,25 m de la CTN actual din zona cea mai depresionara

Df1 min = 2,90 m de la nivel pardosea parter cladire birouri din vecinatate Df > 1,30 m de la cota terenului sistematizat CTS Terenul de fundare este constituit :

 • - pentru adancimi de fundare Df = 1,25 m pana la 3,50 + 4,00 m fata de CTN din

amplasament din zona neamenajata respectiv Df = 2,25 + 4,50 m fata de nivel actual parcare provizorie amenajata si Df = 2,90 + 5,10 m fata de nivel pardosea parter cladire birouri din vecinatate, din argile prafoase si sporadic prafuri argiloase, de culoare cenusie si cenusie-cafenie; de consolidare normala; de plasticitate mare la foarte mare; de consistenta plastic-vartoasa si grad de umiditate umed la saturat/submersat functie de perioada climatica din perioada executiei-exploatarii ( secetoasa, ploioasa, etc ) si situarea in raport cu nivelul apei subterane;

 • - pentru adancimi de fundare Df = 3,50 + 4,00 m pana la peste 6,00 m fata de CTN din

amplasament din zona neamenajata respectiv Df = 4,50 pana la peste 6,00 m fata de nivel actual parcare provizorie amenajata si Df = 5,10 pana la peste 7,00 m fata de nivel pardosea parter cladire birouri din vecinatate, din nisipuri mijlocii, de culoare cenusie si cenusie -cafenie, de indesare mijlocie, submersate.

Calculul terenului de fundare se poate efectua pe baza presiunilor conventionale, cu adoptarea in gruparea fundamentala de incarcari centrice de calcul, conform STAS 3300/2-85, a unei presiuni conventionale de baza ( pt. B = 1,00 m si Df = 2,00 m ):

p conv = 225 + 300 kPa;

functie de adancimea de fundare adoptata si implicit de terenul de fundare, presiuni la care se vor aplica corectiile mentionate in STAS 3300/2-85 anexa B pct. B2, pentru latimea fundatiilor si adancimea de fundare efectiv proiectate ( la cladiri cu demisol-subsol corectia de adancime se va efectua pentru D'f = adancimea de fundare fata de nivelul finit al pardoselii demisolului-subsolului proiectat )

Adancimea minima de fundare pentru parcaje, pardoseli, se va adopta astfel incat sa satisfaca simultan:

 • - pe zona neamenajata

Df1 min = 0,50 m de la CTN actual din zona cea mai depresionara Df > 0,70 m de la cota terenului sistematizat CTS

 • - pe zona amenajata ca parcare

Df1 min = 0,50 m de la nivel actual actual din zona cea mai depresionara Df > 0,70 m de la cota terenului sistematizat CTS

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

urmand ca pe portiunile pe care sub cota decaparii generale recomandate ( 0,50 m ) nu se epuizeaza umpluturile sunt necesare unele masuri suplimentare care se vor explicita in faza urmatoare de proiectare

Se va avea in vedere susceptibilitatea unei senzivitati de contractie-umflare mai ridicate a pământurilor argilo-prafoase de pe primii 1,50 + 2,30 m ai stratificatiei.

Urmeaza la pentru faza de proiectare PT - DTAC sa se intocmeasca studiile geotehnice de detaliu, pentru fiecare amplasament si/sau constructie in parte.Se recomanda si o ridicare topografica pentru o sistematizare pe verticala de calitate.

 • 2.4. CIRCULATIA

Circulatia in zona este si una dintre cele mai mari disfunctionalitati ale acesteia. Blocajul inelului 4, Bulevardul Industriei, face ca accesul in zona sa fie foarte dificil, atat pentru persoanele care lucreaza acolo cat si in detrimentul celorlalti locuitori ai orasului. Accesul se face improvizat pe doua directii, de pe Strada Siemens si din dreptul strazii Matei Milo. Pentru a rezolva macar partial aceasta problema, documentatia de fata propune deschiderea partiala a inelului 4 pana in dreptul PUZ-ului, pentru un acces facil direct inspre Piata Gheorghe Domasneanu.

Accesul spre parcelele din PUZ se va face in doua etape:

Etapa I provizorie, acces de pe DE1549/5 existent

Etapa II finala, acces de pe strada nou propusa la nordul parcelelor, Strada Magnus, care va fi si principala artera est-vest a cvartalului.

In paralel cu PUZ-ul de fata, se propune si stramutarea DE1549/5 pe viitorul traseu al Strazii Magnus, pentru o dezvoltare mai rationala a zonei in beneficiul functionalitatii ei.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

  • 2.5.1. Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupa zona studiata:

In prezent in zona se gasesc cladiri cu functiuni mixte - birouri, productie si/sau depozitare. Intreaga zona este in plina extindere si dezvoltare.

 • 2.5.2. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit:

Nu este cazul.

 • 2.5.3. Aspecte calitative ale fondului construit:

Nu este cazul.

 • 2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine:

Zona studiata are asigurate servicii conexe functiunii de servicii.

Nr. Certificat: 00797 OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

 • 2.5.5. Asigurarea cu spatii verzi:

Nu exista spatii verzi in acceptiunea urbana a cuvantului pe suprafata de teren de 36.500 mp, in CF 439695, CF 439694

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARA

Lucrari de apa - canal existente

Pe Bulevardul Industriei functioneaza un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila si un sistem unitar centralizat de canalizare, ca parte a sistemului de distributie apa potabila si canalizare al municipiului Timisoara pentru care operatorul autorizat AQUATIM S.A. asigura serviciile de exploatare si intretinere.

Operatorul de apa canal din zona AQUATIM Timisoara are in zona, pe Bulevardul Industriei o retea de alimentare apa potabila De.125 mm si Dn 300 mm si o retea de canalizare menajera D=300-400 mm si colector menajer D=1200 mm.

Conform Avizului Tehnic AQUATIM nr.14483/02.08.2019, pe amplasament nu sunt retele care sa interfereze cu viitoarea constructie.

Retele de energie electrica existente

Conform avizului de amplasament favorabil cu conditii nr. 155637692 / 10.03.2016, emis de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT, in zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie, apartinand Enel Distributie Banat.

Amplasamentul este partial afectat de o linie electrica subterana LES 20kV.

Telefonizare si telecomunicatii

Conform avizului favorabil nr.1396/12.08.2019, in zona exista retele de telefonizare si telecomunicatii, dar aceastea nu afecteaza amplasamentul.

Retea de televiziune in cablu

In zona exista retea urbana de televiziune in cablu, dar aceasta nu afecteaza amplasamentul.

Retele de gaze naturale

In zona studiata, alimentarea cu gaze naturale a obiectivelor existente este asigurata din sistemul de distributie gaze naturale aflat in exploatarea S.C. DELGAZ GRID S.A. Timisoara. Sistemul de distributie gaze este alcatuit din retele de distributie si racorduri presiune medie (P=2...6 bari), statii de reglare de sector, retele de distributie si racorduri presiune redusa (P=0,5...2 bari).

Pe strada Siemens exista o retea de gaze naturale care functioneaza la nivel de presiune medie din care sunt alimentati consumatorii existenti pe aceasta strada. Cladirile de productie si birouri apartinand Siemens-Continental sunt alimentate cu gaze naturale prin intermediul unui bransament racordat la aceasta retea care este realizata din conducte de polietilena SDR 11 montata subteran.

Conform Avizului de amplasament nr 1599 din 08.05.2019, pe amplasament nu exista reele care sa interfereze cu vitoarea constructie.

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

  • 2.7.1. Relația cadrul natural - cadrul construit

Terenul a avut o vreme indelungata o folosinta agricola. Pe terenurile din vecinatate, incepand cu anii ‘70 au fost edificate intreprinderi industriale(Electrotimis, Tehnometal, Optica), care au conferit o destinatie industriala a zonei. Procesul a continuat si dupa anii 2000(Draxlamier, Siemens, Continental), astfel incat terenul aferent PUZ propus este inconjurat de constructii (cu destinatie industriala, depozitari, birouri si servicii), pentru care exista retele edilitare disponibile si pentru prezentul plan.

Prin strategia urbanistica propusa prin acest PUZ, se va asigura un echilibru intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

 • 2.7.2. Evidențierea riscurilor naturale si antropice:

Nu se prevad riscuri naturale sau antropice in zona studiata sau in vecinatati. Raul Bega este situat la cca. 2 km nord de amplasament. Conform arealelor inundabile din cele 3 scenarii de probabilitate, asa cum sunt prevazute pe harta ABA Banat din cadrul Planului de Management de Risc la Inundatii, amplasamentul este situat in afara acestora.

Energia de relief scazuta si absenta din structura geologica a straturilor moi de glisare, nu favorizeaza alunecarile de teren.

Seismicitatea amplasamentului se incadreaza in cea a municipiului Timisoara(Intensitate seismica exprimata in grade MSK = VII), conform Legii 575/2001, Anexa Nr.3.

Depozitul de produse petroliere al Petrom SA de pe Bd. Constructorilor, este situat la cca. 350 m nord de amplasament, avand interpuse cladiri industriale(Mecatim).

 • 2.7.3. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona:

Nu este cazul.

 • 2.7.4. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie:

Nu e cazul.

 • 2.7.5. Evidentierea potentialului balnear si turistic:

Nu este cazul.

 • 2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

Proprietatea este privata, constructia propusa a se realiza este o constructie pentru servicii, productie si depozitare.

Prin consultarile populatiei ce au avut loc cu prilejul avizarii planurilor de urbanism si proiectelor implementate din zonele adiacente, nu au rezultat opozitii fata de functiunea propusa a zonelor respective (servicii, comert, locuire).

Nr. Certificat: 00797 OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

  • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Nu au fost elaborate studii de fundamentare.

Conform Certificatului de Urbanism nr.2509/11.07.2019 a fost obtinut in baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin H.C.L. 619/2018: Zona propusa de unitati industriale, cu interdictie de construire pana la elaborare PUZ, indicatori urbanistici conf. HG 525/1996 republicata.

S-a obtinut Avizul de Oportunitate nr. 52/03.10.2019 prin care au fost stabiliti indicatorii urbanistici si structurarea terenului in zona mixta (birouri, productie, depozitare).

 • 3.2. PREVEDERI ALE PUG / MASTERPLANULUI

 • - Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.229/14.09.1999, terenul se inscrie din punct de vedere al zonificarii teritoriale intravilane, in UTR 72 // Zona unitati industriale.

 • - Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.157/28.05.2002 a carei valabilitate a fost prelungita prin Hotararea Consiliului Local nr.105/24.04.2012, din punct de vedere al zonificarii teritoriale, terenul se incadreaza in Zona UEt // Zona de urbanizare - Zona de activitati economice cu caracter tertiar.

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Terenul studiat este un fost teren agricol, ce in ultima perioada nu a mai fost folosit in scopuri agircole, aflandu-se adiacent de zona in plina dezvoltare urbanistica.

In concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim intre suprafetele construite existente si viitoare si dotarea cu zone verzi, in concordanta cu reglementarile in vigoare si in spiritul imbunatatirii factorilor de mediu si a calitatii vietii, prin cresterea suprafetelor de spatii verzi amenajate.

Prin prezenta documentatie se propune asigurarea unui minim de 20% spatii verzi.

Pe terenul prezentat, beneficiarul doreste realizarea mai multor obiective:

 • - a unei cladiri cu functiuni mixte (birouri, productie, depozitare)

 • - o parcare pentru angajati;

 • - o pista de testare masini;

 • - un corp de legatura intre caldirile propuse si cele existente, peste drumul public.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Pentru deservirea rutiera a terenului studiat se propune amenajarea etapizata a accesului rutier, in functie de materializarea pe teren a strazii Masnus si a INELULUI IV de circulatie a municipiului Timisoara.

In etapa I accesul la amplasament se propune a se realiza utilizand accesele rutiere existente din calea Buziasului prin intermediul retelei de drumuri existente si accesul rutier

Nr. Certificat: 00797 OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

provizoriu prin prelungirea bulevardului Industriilor cuprins in proiectul de extindere a halei de birouri - proiect Arcadia srl.

In etapa a II-a accesul la amplasament se propune a se realiza utilizand accesele rutiere existente din calea Buziasului prin intermediul retelei de drumuri existente, conectarea drumurilor interioare la INELULUL IV de circulatie al municiului timisoara si amenajarea unui acces rutier din strada Magnus.

Strada propusa pe altura de nord ( strada Magnus) are un prospect de 20,00 m din care 7,00 m parte carosabila marginita de o parte si de alta de 2x4,00 zona verde, 2x1,00m pista pentru biciclete si 2x1,50m trotuar (vezi profil transversal PTT1).

Pe latura de sud a terenului studiat, pe traseul drumului de exploatare De1549/5 se propune amenajarea unei strazi cu prospect variabil 7,50...8,00m din care 6,00 m parte carosabila marginita de o parte si de alta de 2xmin 0,75m trotuar (vezi profil transversal PTT2).

Hala propusa se propune a fi legata de hala existenta de pe parcela sudica printr-o pasarela amplasata peste drumul de explotare De1549/5 l o inaltime care sa asigure gabaritul de libera trecere de 5,50 m.

In incinta se propune amenajarea unor platforme de parcare pentru 480 de autoturisme a unei piste de incercare si a drumului de acces la acestea.

Apele meteorice se suprafata se vor colecta centralizat si se vor evacua in reteua de canalizarea a municipiului.

Structura rutiera a drumurilor si parcajelor porpuse este alcatuita din imbracaminti moderne asezate pe o fundatie din piatra sparta si balast.

Pentru aceasta, amplasarea unei statii de tren urban ar fi o oportunitatea pentru accesul in aceasta zona. Reteaua de tren urban ar urma sa fie utilizata folosind reteaua feroviara existenta in oras, si corelata cu celelalte retele de transport in comun prin statii intermodale.

 • 3.5. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA- REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

  • 3.5.1. Elemente de tema, funcționalitate, amplasare

Interventiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru: -     Generarea unei zone mixte (birouri, productie, depozitare);

 • - Asigurarea mai multor accese in zona studiata;

 • - Asigurarea de locuri de parcare pentru angajati;

 • - Amenajarea unei piste de testare masini;

 • - Spatii verzi - zone verzi de aliniament cu rol de protectie, precum si o retragere de 10m

de la limita parcelei dinspre DE 1549/5, pentru a asigura caracterul verde al zonei.

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

MAX. 70%

COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

MAX. 2

*Indicii de ocupare si utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicati simultan.


3.5.2. Bilant teritorial

Nr. C.F. / Nr. CAD

Proprietar

Suprafata (mp)

CF 439695

Continental Automotive Romania srl

25000

CF 439694

11500

ZONE FUNCȚIONALE

SITUATIE EXISTENTA

SITUATIE PROPUSA

MP

%

MP

%

ZONA CONSTRUITA

0

0

25.550

70

PLATFORME/ACCESE/PARCARI

0

0

3.650

10

ZONE VERZI AMENAJATE

0

0

7.300

20

TOTAL

36.500

100

36.500

100

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)__MAX. 70%

 • 3.5.3. Regim maxim de inaltime

Pe parcela studiata se propune reglementarea ca zona cu destinatia mixta (birouri, productie, depozitare) , cu un regim de inaltime de min. (S)+P, max. (S)+P+5E, cu H max. cornisa = 23.00m, H maxim = 25.00m.

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

  • 3.6.1. Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila:

Sursa de apa pentru asigurarea apei potabile si a refacerii rezervei de incendiu pentru construcțiile propuse va fi rețeaua de alimentare cu apa in sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea administrata AQUATIM s.a.

Pentru alimentarea cu apa a consumatorilor din incinta, se propune extinderea retelei de alimentare cu apa stradala pe Bulevardul Industriei, cu o conducta din PEHD De.315 mm, L=600 m. Pe reteaua de apa propusa se vor monta 2 camine de vane echipat si 7 hidranti de incendiu supraterani Dn 100 mm amplasati astfel incat distantele dintre ei sa nu depaseasca 100 m.

Din reteaua extinsa se realizeaza un bransament la incinta. La intrarea pe amplasament se prevede un camin de apometru de la care pleaca un bransament de apa din PEHD, Pn10, De.90

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

mm, L=6 m, care va alimenta consumatorii din incinta: obiectele sanitare din cladiri si rezervorul de incendiu.

Pentru refacerea rezervei de incendiu sprinklere in incinta va fi prevazuta o gospodaria de apa amplasata langa cladire, formata dintr-o statie de pompare cu rezervor de incendiu (V=163 mc).

Pentru asigurarea necesarului de incendiu hidranti exteriori si interiori se va realiza o legare la sistemul existent la incinta Continental existenta si o extindere a retelei de incendiu la noua incinta.

In incinta se realizeaza doua retele de apa independente:

 • - apa potabila, pentru consum curent (folosita pentru grupurile sanitare), care se va

realiza din PE-HD, Pn10, De. 40-90 mm, L=50 m si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip ;

 • - retea de incendiu amplasata perimetral halelor, pentru crearea unui inel de incendiu,

care se va realiza din PE-HD, Pn 10, De. 180 mm, L=550 m si se va echipa cu hidranti de incendiu supraterani Dn 100 mm.

Montarea conductei se face intr-o transee cu dimensiunile de 0,70 x 1,20 m pe un pat de nisip de 10 cm. Lateral conductei si deasupra se vor executa umpluturi de nisip in grosime de 10 cm. In rest, umpluturile se vor executa cu pamantul rezultat din sapatura.

Debitele totale de apa necesare sunt :

Q S ZI MED     = 97,26 mc/zi = 1,13 l/s

Q S ZI MAX     = 106,99 mc/zi = 1,24 l/s

Q S ORAR MAX = 13,38 mc/h = 3,71 l/s

Debitul de bransament = debitul de consum curent+ debit umplere rezervor inc.sprnklere

Qsursa= Q S ORAR MAX + Q RI =3,71 + 1,89 = 5,60 l/s = 20,16 mc/h (refacere 24 ore).

 • 3.6.2. Lucrări necesare pentru asigurarea canalizarii:

Canalizare menajera

Canalizarea propusa in incinta se va racorda la sistemul centralizat de canalizare al municipiului Timisoara, retea administrata AQUATIM s.a.

Paralel cu Bv. Industriei exista un colector unitar de ape uzate din beton Dn 1200 mm. Pentru evacuarea debitelor de apa uzata si apa pluviala de la incinta nou propusa, se propune extinderea retelei de canalizare, pe drumul de acces nou propus cu conducte din PVC-KG (SN 8), D=500 mm, L=360 m.

La aceasta retea extinsa se realizeaza racordul de canalizare al incintei care va descarca atat apele uzate menajere cat si apele pluviale. Racordul propus se va realiza din tuburi de PVC-KG (SN8), D=250 mm, L=4 m.

In incinta conducta de canalizare menajera va fi realizata din PVC-KG, D=110-250 mm, L=260 m pozata ingropat.

Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusa in incinta va functiona gravitational.

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Pentru asigurarea unui montaj corect, reteaua de canalizare se va poza in transee dreptunghiulare cu latimea de 1,00 m, pe un strat de nisip de 10 cm si acoperita peste generatoare cu un strat de nisip gros de 30 cm.

Debitele de apa menajera evacuate sunt:

Q U ZI MED    = 63,77 mc/zi = 0,74 l/s

Q U ZI MAX    = 70,15 mc/zi = 0,81 l/s

Q U ORAR MAX = 8,77 mc/h = 2,44 l/s

Canalizare pluviala

Apele de ploaie din incinta sunt colectate retea de canalizare pluviala ingropata, stocate in bazinul de retentie si apoi descarcate controlat in canalizarea menajera din incinta, de unde sunt evacuate in reteaua stradala.

Pentru colectarea apelor pluviale din incinta sunt prevazute doua retele independente pentru ape pluviale pure si impure.

Apele pure, considerate conventional curate, colectate de pe constructii sunt descarcate direct bazinul de retentie, iar apele pluviale de pe platforme si drumuri, considerate impure sunt trecute printr-un separatorul de namol si hidrocarburi si apoi descarcate in bazinul de retentie.

Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi descarcata controlat, prin pompare in reteau de canalizare din incinta, si apoi in canalizarea stradala. Debitul pompat de pluvial va fi de QPL1=7 l/s.

In incinta conducta de canalizare pluviala va fi realizata din PVC-KG, D=315-600 mm, L=1640 m pozata ingropat. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusa in incinta va functiona gravitational.

Pentru asigurarea unui montaj corect, reteaua de canalizare se va poza in transee dreptunghiulare cu latimea de 1,00 m, pe un strat de nisip de 10 cm si acoperita peste generatoare cu un strat de nisip gros de 30 cm.

Se preia apele de ploaie de pe drum, cladiri si zona verde.

Debitul de ape pluviale este: Q PL = 362,31 l/s

Volumul bazinului de retentie este de 290 mc.

Bazinul de retentie este un bazin subteran din beton cu dimensiunea utila Lxlxh = 15x23x1.5 m.

Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= 32.608 mc/an.

Debitul de ape uzate pe intreaga incinta evacuata la canalizarea orasului este:

Q UZ TOTAL = Q U ORAR MAX + QPL1 =2,44 + 7 = 9,44 l/s.

 • 3.6.3. Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric;

In zona apare un nou consumator de energie electrica, de uz industrial (spatii de productie, depozitare, birouri etc.).

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Bilantul energetic al consumatorului de energie electrica se apreciaza astfel :

Spatii de birouri: 2200 m2

Pi = 264 kW

Pi = 0,12 kW / m2

Ps = 211 kW

Spatii de productie: 6500 m2

Pi = 1300 kW

Pi =0,2 kW / m2

Ps = 1040 kW

Spatii de depozitare: 33000 m2

Pi = 990 kW

Pi = 0,03 kW / m2

Ps = 297 kW

22 LL iluminat parcare

Pi = 2 kW

Pi =0,1 kW / LL

Ps = 2 kW

TOTAL                   Pi = 2556 kW

Ps =1395 kW

Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va utiliza o celula de rezerva dintr-o statie de MT existenta, apartinand beneficiarului.

De la statia de MT se va realiza un traseu de cablu de 20kV, montat subteran, pana in postul de transformare al noii cladiri.

Toate aceste lucrari se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de firme autorizate si se vor executa de catre firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrari.

La proiectare si executie se respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999).

 • 3.6.4. Telecomunicații

Obiectivul se va racorda la retelele de telecomunicatii pe baza comenzii lansate de beneficiar la un operator de specialitate care ii va asigura cerintele conform temei.

La proiectare si executie se vor respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

 • 3.6.5. Alimentare cu gaze naturale

Pentru asigurarea debitului de gaze naturale necesar obiectivului propus (Cladire de birouri, hala de productie si depozitare), sunt necesare urmatoarele lucrari:

 • - Extinderea retea gaze naturale de presiune medie cu conducte din polietilena SDR11

D=110-160 mm, in lungime de cca. 340 m, montata subteran pe trama stradala a strazii propuse.

 • - Racord (bransament gaze naturale presiune medie) pana la limita de proprietate din

conducte de polietilena SDR11 D=90-110 mm, in lungime de 2 m, montat subteran.

 • - Statie de reglare-masurare gaze (SRM), amplasata suprateran, la limita de proprietate.

 • - Instalatie de utilizare gaze naturale montata in incinta obiectivului incepand de la SRM

pana la consumatorii de gaze naturale solicitati.

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Solutia tehnica definitiva de alimentare cu gaze naturale se va stabili prin avizul tehnic de racordare eliberat de catre S.C. DELGAZ GRID Timisoara, in baza solicitarii scrise a consumatorului.

Conductele de gaze naturale proiectate vor fi executate din polietilena de inalta densitate (PEHD), PE 100, clasa de calitate B, cu un raport dimensional standard care va avea valoarea 11 (SDR 11). Adancimea de pozare va fi conform art. 75 din NTPEE-2018.

 • 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

  • 3.7.1. Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare(emisii, deversări, etc.)

Apele pluviale colectate separat de pe caile de comunicatii si parcari sunt trecute printrun separator de namol si hidrocarburi(Q= 20 l/s) si impreuna cu apele cu apele pluviale conventional curate colectate de pe acoperisuri, sunt colectate intr-un bazin de retentie(Vu=80 mc), de unde sunt pompate treptat dupa incetarea ploii in reteaua de canalizare a Aquatim SA.

Apele uzate menajere se evacueaza in reteaua de canalizare a Aquatim SA.

Incalzirea/racirea spatiilor se va face cu echipamente performante, cu emisii reduse de noxe. Prin izolarea termica a cladirilor se reduce necesarul de caldura/frig introdus si implicit emisiile de noxe in atmosfera.

Eventualele noxe gazoase din activitatea de productie se vor filtra sau trata pentru eliminare.

 • 3.7.2. Prevenirea producerii riscurilor naturale

Terenul din zona amplasamentului planului urbanistic propus are stabilitatea asigurata, nu exista straturi moi de alunecare in structura geologica, iar energia de relief este scazuta, astfel incat riscul de alunecari de teren este redus.

Riscul inzapezirilor in cazul ninsorilor abundente este prevenit prin asigurarea accesului mijloacelor de deszapezire la caile de comunicatii, cu posibilitatea stocarii temporare a zapezii pe spatiile verzi.

Riscul generat de efectele caniculei este prevenit prin izolarea termica a cladirlor.

Pentru prevenirea riscurilor generate de cutremure, proiectarea constructiilor si instalatiilor de asigurare a utilitatilor, va tine cont de seismicitatea amplasamentului.

 • 3.7.3. Epurarea si preepurarea apelor uzate

Prin planul propus nu se preconizeaza generarea altor ape uzate decat cele menajere. Acestea se evacueaza in reteaua de canalizare a Aquatim SA. Apele pluviale colectate separat de pe caile de comunicatii si parcari sunt trecute printrun separator de namol si hidrocarburi(Q= 20 l/s) si impreuna cu apele cu apele pluviale conventional curate colectate de pe acoperisuri, sunt colectate intr-un bazin de retentie(Vu=80 mc), de unde sunt pompate treptat dupa incetarea ploii in reteaua de canalizare a Aquatim SA.

Nr. Certificat: 00797

,CERT OHSAS 18001:2008


O.R.C. Timiș - J 35/929/1995 C.U.Î. - RO 7705858 R028BRDE360SV05894843600 BRD Timișoara                      Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Nu se preconizeaza activitati profesionale de preparare a hranei in cadrul serviciilor prestate. In cazul in care totusi vor exista, apele menajere provenite de le acestea se vor trata prin separator de grasimi amplasat local.

 • 3.7.4. Depozitarea controlata a deșeurilor

Se vor amenaja spatii de colectare si stocare adecvata separata, a deseurilor menajere, tehnologice in categorii de reciclabile si eliminabile. Prin amenajarea acestor spatii si utilizarea de recipienti adecvati se vor evita imprastirea deseurilor, disconfortul olfactiv si riscul epidemiologic.

 • 3.7.5. Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi

Nu este cazul de recupreare a terenurilor degradate si consolidari de maluri. Se vor amenaja spatii verzi cu specii autohtone.

 • 3.7.6. Organizarea sistemelor de spatii verzi

Spatiile verzi se propun a fi amenajate sub forma de fasii plantate de aliniament, cu rol de protectie, precum si o retragere de 10m de la limita parcelei dinspre DE 1549/5, pentru a asigura caracterul verde al zonei. Se asigura un procent de spatii verzi de minim 20% din suprafata terenului, conform prevederilor HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism si ale Avizului de Oportunitate emis de Primaria Municipiului Timisoara.

 • 3.7.7. Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

Nu este cazul.

 • 3.7.8. Refacerea peisagistica si reabilitare urbana

Prin amenajarea spatiilor verzi propuse si integrarea lor in ansamblul urban adecvat arhitectural functiunilor zonei, se realizeaza refacerea peisagistica.

 • 3.7.9. Valorificarea potentialului turistic si balnear- dupa caz

Nu este cazul.

 • 3.7.10. Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor edilitare majore

Pentru eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie, prin prezenta documentatie se propune deschiderea partiala a inelului IV de circulatie pana in dreptul PUZ-ului, pentru un acces facil direct inspre Piata Gheorghe Domasneanu.

Accesul spre parcelele din PUZ se va face in doua etape:

Etapa I provizorie, acces de pe DE1549/5 existent

Etapa II finala, acces de pe strada nou propusa la nordul parcelelor, Strada Magnus, care va fi si principala artera est-vest a cvartalului.

Nr. Certificat: 00797 OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

In paralel cu PUZ-ul de fata, se propune si stramutarea DE1549/5 pe viitorul traseu al Strazii Magnus, pentru o dezvoltare mai rationala a zonei in beneficiul functionalitatii ei.

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

  • 3.8.1. Listarea obiectivelor de utilitate publica

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza pe terenurile ce vor fi in domeniul public al primariei. In acest sens sunt prevazute terenuri in vederea amenajarii unei strazi noi, strada Magnus si pentru DE1549/5 existent.

Obiective de utilitate publica propuse sunt: drumurile si retelele edilitare (alimentare cu apa, canalizare), care vor deveni publice dupa realizare.

Vor fi rezervate zonele de protectie ale instalatiilor tehnico-edilitare, conform avizelor emise, aceste spatii avand destinatia de spatii verzi.

3.8.2. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona, conform Legii 213/1998

Proprietate privata a persoanelor juridice.

C.F. NR.

SUPRAFAȚA PARCELA

SUPRAFAȚA DUPA CEDARE

PARCELE REZULTATE

SUPRAFEȚE REZULTATE

CATEGORIE DE INTERES

439695

25.000

36.500

1

35.044

PRIVAT

439694

11.500

2

1.456

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

 • 3.8.3. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona, conform Legii 213/1998

Proprietate privata a persoanelor juridice.

 • 3.8.4. Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatori, in vederea realizarii obiectivelor propuse

Se va continua deschidere profilului de 10m pe terenul beneficiarului al noii strazi Magnus, propuse in PUZ-ul existent cat si in PUG in lucru, teren ce va fi de utilitate publica.

 • 4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

La baza stabilirii principiilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

corelarea cu planurile urbanistice aprobate pana in prezent pentru zona studiata si zonele adiacente;

asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent acestuia devin documente necesar de coroborat si introduse in prevederile PUG Giarmata odata cu refacerea acestuia.

Intocmit:

Dipl. Arh. Radu D. Radoslav

O.R.C. Timiș - J 35/929/1995


Nr. Certificat: 00797

CERT OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

FOAIE DE CAPAT

TITLUL P.U.Z.:

CONSTRUIRE CLĂDIRI BIROURI, HALA PRODUCȚIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI PE DRUM PUBLIC

NUMAR PROIECT:

2420.07.1

DATA ELABORARE:

IULIE 2020

BENEFICIAR:

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

PROIECTANT GEN:

SC SUBCONTROL SRL

SPECIALIST RUR:

ARH. DIPL. RADU D. RADOSLAV

Nr. Certificat: 00797

CERT OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

CUPRINS

DISPOZITII GENERALE

Rolul RLU

Baza legala a elaborarii

Domeniul de aplicare

Zonificare functionala

Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

UET // ZONĂ DE URBANIZARE - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR

Caracterul zonei

Servitutii de utilitate publica:

Reglementari pentru spatiul construit:

Utilizare functionala

Utilizari admise:

Utilizari interzise:

Conditii de amplasare

Caracteristicile parcelelor:

Amplasare fata de aliniament:

Amplasare fata de limitele laterale si posterioare:

Stationarea autovehicolelor

Inaltimea maxima admisa:

Aspectul exterior al cladirilor:

Conditii de echipare edilitara si evacuarea deseurilor:

Spatii libere si spatii plantate:

Imprejmuiri:

Indici de ocupare si utilizare a terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului:

Coeficietul de utilizare maxim a terenului:

CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Nr. Certificat: 00797

CERT OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

DISPOZITII GENERALE

Rolul RLU

Regulamentul Local de Urbanism - RLU - este parte integranta din Planul Urbanistic Zonal, cu rolul de a detalia in forma scrisa reglementările acestuia.

Prescripțiile cuprinse in prezentul Regulament Local de Urbanism, permisiuni sau restricții, sunt obligatorii pe întreg teritoriul aferent planului Urbanistic Zonal.

Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, cu adaptare la situația specifica a zonei incluse in studiu.

Planul Urbanistic Zonal, împreuna cu Regulamentul Local de Urbanism, devin acte de autoritate ale administrației publice locale, odată cu aprobarea lor, in baza cărora se pot elibera Certificate de Urbanism si Autorizații de Construire.

Modificarea prezentului regulament aferent Planului Urbanistic Zonal se poate face numai in condițiile in care modificările nu contravin reglementarilor propuse la nivel funcțional pentru zona studiata si numai cu acordul beneficiarului si al proiectantului general. De asemenea, completarea prezentului regulament se poate face doar cu acordul beneficiarului si al proiectantului general.

Baza legala a elaborarii

Planul de amenajare al teritoriului national ;

Planul de amenajare al teritoriului judetean Timis;

Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/B;

Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/Kb

H. C. L. 61/28.02.2012 privind "Concept general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)" Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/ N 16.08.2000;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

Legea 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

Ordinul MLPAT 91/1991 - privind formularele, procedura de autorizare si continutul cadru al documentelor.

Domeniul de aplicare

Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal cuprinde ansamblul de norme obligatorii specifice pentru autorizarea constructiilor pentru zona inclusa in studiu.

Nr. Certificat: 00797

CERT OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Zonificare functionala

Zonele functionale au fost stabilite in plansa de reglementari urbanistice (plansele U009/U010). Pentru integrarea in zona a constructiilor se va tine seama de normele de igiena aprobate cu ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119 / 2014.

Incadrare zona studiata in baza P.U.Z. (conf. PUG 2012, aflat in curs de avizare):

UET//ZONĂ DE URBANIZARE - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR

Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

In cazul prezentului regulament , P.O.T. si C.U.T. se stabilesc astfel:

P.O.T. = max. 70%

C.U.T. = max. 2

Zone verzi amenajate = min. 20%

*Indicii de ocupare si utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicati simultan.

In cazul extinderii sau supraetajarii, calculul indicilor de ocupare si utilizare a terenului se va face raportat la intreaga parcela construibila in sens urbanistic, asa cum a fost ea descrisa prin prezentul RLU si cu respectarea reglementarii prezente.

UET // ZONĂ DE URBANIZARE - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU

CARACTERTERȚAR^^^^^^^^^^^M

Caracterul zonei

Zona cu terenuri cu libere in intravilanul orasului, intr-o zona in plina expansiune de noi unitati industriale si de servicii. Platforma Calea Buziasului a fost pentru mai multe decade una dintre platformele industriale cele mai importante ale orasului (inclusiv in domeniul Automotive). In momentul de fata terenul reglementat de PUZ este liber de constructii.

Servitutii de utilitate publica:

Se prevede continuarea dezvoltarii caii de acces de la nordul parcelei, denumita Strada Magnus.

PUZ-ul prevede in Plansa U004 si al 3-lea acces spre incinta Continental Automotive, varianta provizorie pe traseul Inelului 4 de Circulatie, pe Bulevardul Industriilor.

Se propunee cu titlu de potentiala dezvoltare ulterioara si accesul la Reteaua de Cale Ferata din Zona Periurbana a Timisoarei, cu punct intermodal de transport persoane in partea de nord a parcelei (strada Magnus), pe infrastructura existenta de cale ferata.

Reglementari pentru spatiul construit:

Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 P.U.G. și a reglementărilor de mai jos.

O.R.C. Timiș - J 35/929/1995


Nr. Certificat: 00797

CERT OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Se prevede conectarea la reteaua de Coridoare Ecologice prin prelungirea perdelei verzi dealungul HCN aflat la sudul proprietatii Continental Automotive.

Utilizare funcționala

Utilizări admise:

Administrative - birouri, sedii de companii etc

Servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere,

Cercetare științifică

Productie non-poluanta si depozitare aferenta procesului de productie

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare,

Garaje publice sau private sub- și supraterane în clădiri dedicate cu conditia ca accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulație redusă

Utilizări interzise:

Orice alte utilizari decat cele mentionate mai sus; Locuire de orice tip.

Condiții de amplasare

Caracteristicile parcelelor:

Parcelele construibile vor intruni urmatoarele conditii:

sa aiba front la strada;

sa aiba acces direct din domeniul public;

Se admite comasarea cu parcele invecinate pentru extinderea activitatilor existente.

Amplasare fata de aliniament:

 • Se va pastra retragerea de la aliniament prevăzuta in PUZ „Extindere Hala de Producție si

Birouri, extindere de Parcare, Retele de Incinta, racorduri la drumurile publice, Casa Poarta, extindere Anexe Tehnice” HCL 504 din 20.11.2015, de 10m, la strada Magnus.

 • Zona de implantare va fi retrasa cu 10m fata de DE 1549/5, prevazuta in acelasi PUZ existent.

 • In afara zonei de implantare constructii se accepta amplasarea de echipamente edilitare,

subterane si supraterane, post de transformare, elemente de signalistica, totem, casa poarta, etc..

Amplasare fata de limitele laterale si posterioare:

 • Retragerea minima obligatorie a cladirilor fata de limitele laterale ale parcelei este mai mare

sau egala cu jumatate din inaltimea cladirilor masurata la cornisa superioara sau la atic in punctul maxim. Nu se prevede o retragere minima obligatorie fata de parcelele invecinate, pentru a nu bloca o extindere ulterioara.

 • Zona de implantare va fi retrasa cu 10.00m fata de DE 1549/5 (limita posterioara a parcelei),

prevazuta in acelasi PUZ aprobat prin HCL 504 din 20.11.2015.

Stationarea autovehicolelor

Stationarea autovehiculelor se va organiza in interiorul parcelei.

Nr. Certificat: 00797

OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Mijloacele de transport al marfurilor, vehiculele de orice alt tip decat autoturismele vor stationa exclusiv in afara spatiului public, in interiorul incintei.

In conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului

Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 157/2002 Anexa 2 - Norme locale privind determinarea numarului locurilor de parcare.

Inaltimea maxima admisa:

Inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 23.00m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 25.00m, respectiv un regim de inaltime de (S)+P+5E.

Aspectul exterior al cladirilor:

Arhitectura cladirilor va exprima caracterul programului si se va subordona nevoii de incadrare in peisajul format de cadrul natural si asezari urbane existente.

Condiții de echipare edilitara si evacuarea deșeurilor:

Toate cladirile se vor racorda pentru asigurarea utilitatilor necesare prin extinderile la retelele edilitare publice existente in zona.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Infrastructura de bransament si contorizare va fi integrata in imprejmuiri sau in cladiri dedicate, situate in interiorul incintelor.

Se interzice dispunerea aeriana a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spatiul public.

Fiecare unitate va dispune de un spatiu interior parcelei destinat colectarii deseurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate.

In zona verde de aliniament sunt permise amplasarea de instalatii si echipamente edilitare, post de transformare, etc..

In afara zonei de implantare constructii se accepta amplasarea de echipamente edilitare, subterane si supraterane, post de transformare, etc..

Spatii libere si spatii plantate:

Pe ansamblul unei parcele, spatiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% din suprafata totala si vor cuprinde exclusiv vegetatie (joasa, medie si inalta). Suprafetele avand o acoperire de orice tip sunt cuprinse in categoria spatiilor libere.

In zona verde de aliniament si in afara zonei de implantare sunt permise amplasarea de elemente publicitare, amenajari pentru accese auto si pietonale, post de transformare, echipamente tehnico-edilitare, etc..

Sunt permise amplasarea de elemente publicitare in zona verde amenajata in inciinta.

împrejmuiri:

In cazul imprejmuirile spre parcelele vecine acestea vor avea maximum 2,45 m inaltime si vor fi de tip transparent.

Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide fara a afecta spatiul public.

Nr. Certificat: 00797

CERT OHSAS 18001:2008

Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059

Indici de ocupare si utilizare a terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului:

 • POT maxim=70%.

Coeficietul de utilizare maxim a terenului:

 • CUT maxim=2.

*Indicii de ocupare si utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicati simultan.

CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

La baza stabilirii principiilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 • - incadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara, in curs de actualizare;

 • - corelarea cu planurile urbanistice aprobate pana in prezent pentru zona studiata si zonele adiacente;

 • - asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent acestuia devin documente necesar de coroborat si introduse in prevederile PUG Municipiul Timisoara odata cu actualizarea acestuia.

Intocmit

Dipl. Arh. Radu D. Radoslav