Hotărârea nr. 270/2020

270/22.07.2020 Privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Mostenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 270/22.07.2020
Privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Mostenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-15999/15.07.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-15999 din data de 15.07.2020 al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-15999/15.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007;
Luand in considerare prevederile art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) si alin. (3) lit. c), coroborat cu prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 589 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se infiinteaza Centrul de Proiecte Culturale si Administrare a Mostenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timisoara,instituţie publică, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu sediul in Timişoara, strada Vasile Alecsandri, nr.1, judeţul Timiş.

Art. 2: Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare, Organigrama si Statul de Functii pentru Centrul de Proiecte Culturale si Administrare a Mostenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timisoara conform Anexelor nr. 1, 2 si 3, parti integrante din prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba nivelul de salarii de baza pentru personalul din cadrul Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Mostenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timisoara, conform Anexei nr. 4 - parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Mostenirii Capitalei Culturale
Europene al Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020-_________/___________

REFERAT DE APROBAREA PROIECTULUI DE HOTARARE privind înființarea, organizarea si funcționarea Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara

Secțiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind înființarea, organizarea si funcționarea Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

In urma câștigării competiției, Timișoara a fost desemnată Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Propunerea de infiintare a Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara se bazeaza pe realizarea următoarelor obiective:

 • a) Implementarea proiectelor culturale angajate prin dosarul de candidatură Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii;

 • b) Prestarea de servicii culturale, prin asigurarea conceptului de ansamblu și al sprijinului logistic, necesare pentru realizarea unor acțiuni, proiecte și programe culturale, artistice, cultural-artistice, cultural-sportive, cultural-educative, de divertisment și alte activități de interes local, cu încadrare în bugetul alocat;

 • c) Implementarea Strategiei culturale a Municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2024, conform HCL 535/31.10.2014;

 • d) Inițierea, organizarea și derularea unor acțiuni, proiecte și programe culturale proprii;

 • e) Acordarea de sprijin financiar, pe bază de selecție de oferte, pentru realizarea unor proiecte și programe culturale, artistice, cultural-artistice, cultural-sportive, cultural-educative, de divertisment și alte activități de interes local;

 • f) Realizarea unor parteneriate cu instituții de profil din mun. Timișoara, din țară și din străinătate, în vederea derulării unor programe și proiecte culturale de interes local, național, european și internațional;

 • g) Organizarea, promovarea și desfășurarea de manifestări culturale, educațional-culturale, artistice, sociale și de divertisment, în regim propriu sau în coproducție cu alte instituții de profil, publice sau private, din mun. Timișoara, din

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020-_________I___________

țară sau din străinătate, în țară și peste hotare, precum: festivaluri, concursuri, workshopuri, spectacole, concerte, târguri etc.;

 • h) Inițierea și susținerea de proiecte culturale, educațional-culturale și social-formative care vizează creșterea consumului cultural și implicarea activă în actul de cultură a publicului țintă;

 • i) Realizarea și/sau participarea la programe și proiecte care urmăresc promovarea pricipiilor multiculturale și antidiscriminatorii, în scopul promovării diversității cultural din spațiul românesc, european și internațional;

 • j) Activarea în rețele cultural europene de profil, din țară și din străinătate;

 • k) Administrarea, conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea in valoare a moștenirii Capitalei Culturale Europene, reprezentată prin patrimoniul cultural material și imaterial;

 • 1) Organizarea și desfășurarea de programe și proiecte cultural-educaționale, de inițiere, formare și de educație permanent, constând în servicii de interes public local destinate titularilor de drepturi conexe drepturilor patrimoniale de autor și personalului specializat, în condițiile legii, precum și desfășurarea de activități de creație și cercetare în domeniul cultural artistic și etnic, pentru meseriile de scenă;

 • m) Desfășurarea activității de impresariat artistic.

Scopul principal este sprijinirea și dezvoltarea de proiecte culturale în folosul comunității.

 • 3. Alte informatii ——

 • 4. Concluzii

Propunem înființarea, organizarea si funcționarea Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timisoara^conform anexelor nr.1,2, 3 si 4.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


SEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AURELIAN

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

SERVICIUL RESURSE UMANE

SC2020-15999/15.07.2020


RAPORT DE SPECIALITATE

Privind înființarea, organizarea si funcționarea Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind înființarea, organizarea si funcționarea Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara.

în conformitate cu prevederile art.5 alin.(l) din OUG nr.l 18/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007,coroborate cu prevederile art.130 alin.(l), art.154 alin.(4) si art.155 alin.(l),lit.d), alin.(5), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, asezamintele culturale, instituții publice, se înființează si funcționează in subordinea autoritarilor administrației publice locale, care aproba pentru acestea :

 • a. regulamentele de organizare și funcționare proprii;

 • b. numărul de posturi;

 • c. statul de funcții;

 • d. bugetul de venituri și cheltuieli

Centrul de Proiecte Culturale si Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara prin noua structura organizatorica, anexa nr.2 la prezentul raport, urmărește, in principal, realizarea următoarelor obiective:

 • a) Implementarea proiectelor culturale angajate prin dosarul de candidatură Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii;

 • b) Prestarea de servicii culturale, prin asigurarea conceptului de ansamblu și al sprijinului logistic, necesare pentru realizarea unor acțiuni, proiecte și programe culturale, artistice, cultural-artistice, cultural-sportive, cultural-educative, de divertisment și alte activități de interes local, cu încadrare în bugetul alocat;

 • c) Implementarea Strategiei culturale a Municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2024, conform HCL 535/31.10.2014;

 • d) Inițierea, organizarea și derularea unor acțiuni, proiecte și programe culturale proprii;

 • e) Acordarea de sprijin financiar, pe bază de selecție de oferte, pentru realizarea unor proiecte și programe culturale, artistice, cultural-artistice, cultural-sportive, cultural-educative, de divertisment și alte activități de interes local;

 • f) Realizarea unor parteneriate cu instituții de profil din municipiul Timișoara, din țară și din străinătate, în vederea derulării unor programe și proiecte cultural de interes local, național, european și internațional;

 • g) Organizarea, promovarea și desfășurarea de manifestări culturale, educațional-culturale, artistice, sociale și de divertisment, în regim propriu sau în coproducție cu alte instituții de profil, publice sau private, din municipiul Timișoara, din țară sau din străinătate, în țară și peste hotare, precum: festivaluri, concursuri, workshopuri, spectacole, concerte, târguri etc.;

 • h) Inițierea și susținerea de proiecte culturale, educațional-culturale și social-formative care vizează creșterea consumului cultural și implicarea activă în actul de cultură a publicului țintă;

 • i) Realizarea și/sau participarea la programe și proiecte care urmăresc promovarea pricipiilor multiculturale și antidiscriminatorii, în scopul promovării diversității cultural din spațiul românesc, european și internațional;

 • j) Activarea în rețele cultural europene de profil, din țară și din străinătate;

 • k) Administrarea, conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea in valoare a moștenirii Capitalei Culturale Europene, reprezentată prin patrimoniul cultural material și imaterial;

 • 1) Organizarea și desfășurarea de programe și proiecte cultural-educaționale, de inițiere, formare și de educație, permanent, constând în servicii de interes public local destinate titularilor de drepturi conexe drepturilor patrimoniale de autor și personalului specializat, în condițiile legii, precum și desfășurarea de activități de creație și cercetare în domeniul cultural artistic și etnic, pentru meseriile de scenă;

 • m) Desfășurarea activității de impresariat artistic.

Pentru desfășurarea unor activitati culturale de calitate, autoritatile administrației publice locale au obligația de a asigura resursele umane, financiare si materiale in conformitate cu reglementările in vigoare.

încadrarea si promovarea personalului se fac in condițiile legii.

In conformitate cu prevederile art.12 din OUG nr. 118/2006 „(l)Functionarea așezămintelor culturale, instituții publice, se asigura prin activitatea personalului angajat cu contract individual de munca, pe perioada nedeterminata sau determinata, in funcții de specialitate, in funcții tehnice si administrative, precum și prin activitatea unor persoane care participa la realizarea programelor și proiectelor culturale în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau în baza unor convenții reglementate de Codul civil.

(2)Incadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se face pe bază de concurs sau de examen, în condițiile legii.

(3)Prin excepție de la prevederile alin. 2, in cazul personalului încadrat pe perioadă determinată, pe durata desfășurării unui program sau proiect, încheierea contractelor de muncă se poate face și in mod direct, prin acordul părților.”

Personalul încadrat în cadrul Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara va fi personal contractual conform statului de funcții anexa nr.3 la prezentul raport.

Având în vedere art. 11, alin. (1) - (4) din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

Art. 11. - (1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație ” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

 • (2) Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. Uit. A pct. III și cap. Illit. A pct. IV.

 • (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

 • (4) Nivelul veniturilor salariate se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz. a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. ”

Salariile de baza pentru personalul din cadrul Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara vor fi stabilite conform anexei nr.4 la prezentul raport.

Regulamentul de organizare și funcționare (R.O.F.) al Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara detaliază cerințele prevăzute in art. 587 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv modul de organizare, modalitățile de gestiune, sursele de finanțare, stabilește regulile de funcționare, politicile, procedurile serviciului public, normele de conduită, drepturile și obligațiile angajaților acestuia, conform anexei nr.l la prezentul raport.

în concluzie, propunem înființarea, organizarea si funcționarea Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE, RODICA AURELIAN

Cod FO53-01,Ver.l

Anexa nr.__2_ la HCL nr.!


APROBAT PRIMAR

Nicolae RobuAnexa nr._4__la Referatul/ HCL nr.I

APOBAT


PRIMAR

Nicolae Robu

NIVEL DE SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE Șl ADMINISTRARE A MOȘTENIRII CAPITALEI CULTURALE EUROPENE AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

a) Funcții de conducere

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Nivel de performanță

Salarii de baza

1

Director

S

I

12829

S

II a

12469

S

II b

11630

2

Director adjunct

S

I

11500

S

II a

11100

S

II b

10800

3

Contabil-sef

S

I

10791

S

II a

10491

S

II b

10071

b) Funcții de execuție

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Grad

Gradație vechime

Salarii de baza

4

Economist/

Consilier juridic

S

II

0

5156

1

5243

2

5338

3

5424

4

5512

5

5606

Anexa nr._3__la Referatul/ HCL nr.!

APOBAT PRIMAR

Nicolae Robu

STAT DE FUNCȚII

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE Șl ADMINISTRARE A MOȘTENIRII CAPITALEI CULTURALE EUROPENE AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

>

Nr.crt

Funcții

Grad/ Treaptă

Nivel studii

Număr posturi

de conducere

de execuție

1

Director

S

1

2

Director adjunct

S

1

3

Contabil-sef

S

1

Total funcții de conducere

3

4

Economist

II

S

2

5

Consilier juridic

II

S

1

Total funcții de execuție

3

Total general

6

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE ȘI ADMINISTRARE A MOȘTENIRII CAPITALEI CULTURALE EUROPENE

CUPRINS:

Cap.l

Dispoziții generale (art.1-3)

Cap.II

Scopul și obiectul de activitate (art.4-6)

Cap.III

Patrimoniu (art.7)

Cap.IV

Structura organizatorica(art.8-20)

Cap.V

Bugetul de venituri și cheltuieli (art.21-23)

Cap. VI

Dispoziții finale(art.24-32)

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1

(1) Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara este o instituție publică, care desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație, permanent, cu personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, fiind finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul local, precum și din sponsorizări sau donații provenite de la persoane fizice și juridice, după caz.

(2) Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara funcționează ca instituție - gazda de spectacole și concerte, prezentând producții artistice - spectacole și concerte definite conform dispozițiilor O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și a activității de impresariat artistic.

Art. 2

Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara își desfășoară activitatea in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.l 18/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 143/2007 și cu cele ale propriului regulament de organizare și funcționare, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art. 3

Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene ai Municipiului Timișoara are sediul in imobilul situat in Timișoara, strada Vasile Alecsandri, nr.l, județul Timiș. Toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile etc. vor conține denumirea completă a instituției și indicarea sediului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

Art. 4

Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara își desfășoară activitatea, în principal, pe baza de programe și proiecte elaborate de conducerea acesteia, in concordanță cu strategiile culturale și educativ-formative stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, urmărind, în principal, realizarea următoarelor obiective:

 • a) Implementarea proiectelor culturale angajate prin dosarul de candidatură Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii;

 • b) Prestarea de servicii culturale, prin asigurarea conceptului de ansamblu și al sprijinului logistic, necesare pentru realizarea unor acțiuni, proiecte și programe culturale, artistice, cultural-artistice, cultural-sportive, cultural-educative, de divertisment și alte activități de interes local, cu încadrare în bugetul alocat;

 • c) Implementarea Strategiei culturale a Municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2024, conform HCL 535/31.10.2014;

 • d) Inițierea, organizarea și derularea unor acțiuni, proiecte și programe culturale proprii;

 • e) Acordarea de sprijin financiar, pe bază de selecție de oferte, pentru realizarea unor proiecte și programe culturale, artistice, cultural-artistice, cultural-sportive, cultural-educative, de divertisment și alte activități de interes local;

 • f) Realizarea unor parteneriate cu instituții de profil din Mun. Timișoara, din țară și din străinătate, în vederea derulării unor programe și proiecte cultural de interes local, național, european și internațional;

 • g) Organizarea, promovarea și desfășurarea de manifestări culturale, educațional-culturale, artistice, sociale și de divertisment, în regim propriu sau în coproducție cu alte instituții de profil, publice sau private, din mun. Timișoara, din țară sau din străinătate, în țară și peste hotare, precum: festivaluri, concursuri, workshopuri, spectacole, concerte, târguri etc.;

 • h) Inițierea și susținerea de proiecte culturale, educațional-culturale și social-formative care vizează creșterea consumului cultural și implicarea activă în actul de cultură a publicului țintă;

 • i) Realizarea și/sau participarea la programe și proiecte care urmăresc promovarea pricipiilor multiculturale și antidiscriminatorii, în scopul promovării diversității cultural din spațiul românesc, european și internațional;

 • j) Activarea în rețele cultural europene de profil, din țară și din străinătate;

 • k) Administrarea, conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea in valoare a moștenirii Capitalei Culturale Europene, reprezentată prin patrimoniul cultural material și imaterial;

 • 1) Organizarea și desfășurarea de programe și proiecte cultural-educaționale, de inițiere, formare și de educație permanent, constând în servicii de interes public local destinate titularilor de drepturi conexe drepturilor patrimoniale de autor și personalului specializat, în condițiile legii, precum și desfășurarea de activități de creație și cercetare în domeniul cultural artistic și ethnic, pentru meseriile de scenă;

 • m) Desfășurarea activității de impresariat artistic.

Art.5

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara are, in principal, următoarele atribuții:

 • a) Implementează, organizează și realizează proiectele culturale angajate prin dosarul de candidatură Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii;

 • b) Inițiază, organizează și realizează proiecte și programe culturale pentru implementarea Strategiei culturale a Municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2024, conform HCL 535/31.10.2014;

 • c) Organizează și realizează, în regie proprie sau în colaborare cu alte instituții publice, autorități sau organisme neguvernamentale, acțiuni, proiecte și programe culturale din domeniul său de activitate;

 • d) Inițiază, menține și dezvoltă legături cu autorități și instituții publice locale sau centrale, asociații și fundații, cu personalitate juridică și alte instituții guvernamentale, precum și cu organizații non-guvernamentale de profil, fără scop lucrativ, în vederea diversificării ofertei culturale, a promovării și afirmării identității culturale a Municipiului Timișoara;

 • e) Organizează și desfășoară anual, din și în limita bugetului alocat, sesiuni de selecție a ofertelor culturale, apeluri deschise de proiecte privind proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, propuse de solicitanți, persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii române sau străine; derularea fondurilor, în acest caz, se face prin compartimentele de specialitate ale Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara. în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • f) Acordă, prin atribuire direct, finanțări nerambursabile destinate satisfacerii unor nevoi culturale de urgență, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • g) Desfășoară activități de promovare a propriilor programe și proiecte culturale, la nivel local, regional, național și internațional;

 • h) Susține inițiative de cercetare și experimentare a noilor modalități de expresie artistică;

 • i) Concepe, redactează, editează și difuzează cărți și publicații, material promoționale, pe orice tip de suport;

 • j) Susține utilizarea, inclusiv financiar, și punerea în valoare a unor spații neconvenționale în scopul desfășurării de activități cultural-artistice;

 • k) Organizează orice alte acțiuni compatibile cu obiectul său de activitate.

Art. 6

Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin și realizarea activităților specifice, Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara colaborează cu instituții de specialitate, organizații neguvernamentale, persoane juridice și cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (etice, politice, religioase, etc.). Acțiunile specifice sunt stabilite prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în cadrul Programului anual al acțiunilor culturale.

CAPITOLUL III

Patrimoniu

Art. 7

 • (1) Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara își desfășoară activitatea în spații proprietate publică a Municipiului Timișoara, atribuite în administrare conform legii.

 • (2) Patrimoniul Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara este format din drepturi și obligații asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, pe care le administrează în condițiile legii, sau în proprietatea privata a instituției.

 • (3) Patrimoniul Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara poate fi imbogățit și completat prin achiziții, donații, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților, de bunuri din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale sau locale, a unor persoane juridice de drept public și/sau privat, a unor persoane fizice din tara sau străinătate.

 • (4) Bunurile mobile și imobile aflate in Administrarea Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara se gestionează potrivit dispozițiilor legale in vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

CAPITOLUL IV

Structura organizatorica

Art. 8

Structura organizatorica a Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara, concretizata in Organigrama, fundamentata la propunerea conducerii Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene , se întocmește de către instituție, se avizeaza pentru conformitate de către compartimentul de resort din cadrul Primăriei Municipiului Timisoarasi se aproba de către Consiliul Municipiului Timișoara, la propunerea Primarului Municipiului Timișoara.

Conducerea Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara

Directorul

Art.9

Directorul este angajat in condițiile legii, prin contract de munca incheiat pe perioada nedeterminata, in urma unui concurs , organizat in condițiile legii;

Art.10

Directorul indeplineste funcția de angajator si ordonator tertiar de credite si exercita managementul general al întregii activitati a instituției;

Art.ll

Directorul reprezintă si angajeaza instituția in raporturile cu persoane fizice si juridice de drept public sau de drept privat, din tara si din străinătate, precum si in fata justiției;

Art.12

Principalele atribuții ale directorului:

1) Elaborează si aplica strategii specifice, in măsură sa asigure desfasurarea in condiții performante a activitatii curente si de perspectiva a instituției;

 • 2) Urmărește calitatea si impactul evenimentelor cultural realizate;

 • 3) Aproba colaboratorii pentru proiectele instituției;

 • 4) Asigura gestionarea si administrarea, in condițiile legii, a integrității patrimoniului instituției;

 • 5) Răspunde pentru daunele produse instituției prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utlizarea neglijenta sau abuziva a fondurilor instituției;

 • 6) Aproba, in limitele prevăzute de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat al instituției, devizele de cheltuieli pentru proiectele culturale angajate;

 • 7) Răspunde de organizarea controlului financiar preventiv si de sistemul de control managerial intern;

 • 8) Asigura si răspunde de inventarea patrimoniului instituției, in condițiile legii;

 • 9) Aproba componenta comisiilor de recepție, inventarierea, casare si declasare;

 • 10) Coordonează si participa la procesul de elaborare a proiectului bugetului de venituri si cheltuielial instituției pe care il inainteaza spre avizare direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului Timișoara;

 • 11) Adopta masuri in vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri si cheltuieli al instituției, pentru dezvoltarea si diversificarea surselor de venituri, in condițiile reglementarilor in vigoare;

 • 12) Asigura respectarea destinațiilor alocațiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

 • 13) Urmărește si asigura buna execuție a bugetului de venituri si cheltuieli al instituției;

 • 14) Se preocupa de atragerea unor surse de venituri extrabugetare pentru desfasurarea si lărgirea activitatii specifice a instituției;

 • 15) îndeplinește funcția de angajator:

 • - Aproba Regulamentul intern si urmărește modul de aplicare si respectare a dispozițiilor prevăzute in acesta;

 • - Fundamentează si propune proiectul de organigrama, numărul de personal, statul de funcții si Regulamentul de organizare si funcționare al instituției, supunandu-le spre aprobare conform reglementarilor legale;

 • - Asigura consultarea si negocierea cu sindicatele sau cu reprezentantii salariatilor, conform legii;

 • - Stabilește eventualele delegări de atribuții pe trepte ierarhice si compartimente in cadrul instituției, pe baza structurii organizatorice, a Regulamentului de Organizare si Funcționare si a Regulamentului intern;

 • - Aproba detașarea, delegarea sau trecerea temporara in alta funcție, potrivit legii;

 • - Aproba deplasarea in tara si străinătate a personalului angajat in instituție , precum si a colaboratorilor externi implicati in proiecte proprii ale instituției, in vederea participării la manifestări culturale de gen;

 • - Aproba programarea concediilor de odihna anuale, pe compartimente sau individual;

 • - Aproba fisele posturilor si fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru toti salariatii instituției;

 • - Se sesizează cu privire la disfunctionalitatile aparute in activitatea instituției: solicita, in acest sens, note explicative șefilor de compartimente si persoanelor direct implicate;

 • - Stabilește si aplica sancțiunile disciplinare si materiale pentru intreg personalul, conform legii;

 • - la masuri pentru asigurarea pazei instituției, precum si a apararii impotriva incendiilor;

 • - Dispune masuri pentru organizarea activitatii de sanatate, securitate si medicina muncii si stabilește masuri pentru cunoașterea de către salariati a normelor de securitate a muncii;

Art.13

(1) In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, directorul Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara informează, ori de cate ori este necesar, Primarul Municipiului Timișoara, cu privire la activitatea instituției, organizarea si desfasurarea proiectelor si programelor culturale stabilite de autoritatile administrației publice si, de asemenea , despre organizarea si desfasurarea propriilor proiecte si programe culturale, totodată răspunde la interpelările Consiliului Municipiului Timișoara;

(2) In relizarea obligațiilor ce ii revin, potrivit alin.(l), directorul Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara prezintă, anual, un raport de activitate, Primarului Municipiului Timișoara.

Art.14

In exercitarea atribuțiilor sale, directorul Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara emite decizii, avize, instrucțiuni si note de serviciu, privind buna organizare si desfășurare a activitatii instituției, precum si a personalului angajat sau, după caz, a colaboratorilor.

Art.15

Performantele profesionale individuale ale directorului Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara sunt evaluate anual, conform legii.

Art.16

In perioada absentarii din instituție, atribuțiile postului de director sunt preluate de directorul adjunct sau de către Primarul Municipiului Timișoara, după caz.

Art.17

Pe perioada efectuării concediului de odihna, atribuțiile postului de director sunt preluate de directorul adjunct sau de către Primarul Municipiului Timișoara, după caz.

Directorul adjunct

Art.18 Principalele atribuții ale directorului adjunct:

1) Răspunde in fata Directorului de respectarea normelor legale in domeniul sau de activitate

 • 2) Asigura buna desfășurare a activitatii tehnico- administrative a instituției, in conformitate cu dispozițiile legale;

 • 3) Participa la elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al instituției;

 • 4) Întocmește planuri anuale de achiziții, investitii si de dotare cu mașini, utilaje si aparatura necesara tuturor sectoarelor de activitate, cu aprobarea conducerii;

 • 5) întocmește planul centralizat de aprovizionare cu materialele necesare bunei desfășurări a activitatii;

 • 6) Coordonează elaborarea tuturor materialelor cu privire la activitatea compartimentelor subordonate;

 • 7) Coordonează si avizeaza procedurile legale privind achiziția publica de produse, servicii si lucrări;

 • 8) Ia masuri cu privire la reabilitarea patrimoniului instituției, facand propuneri de reparatii curente necesare;

 • 9) Coordonează activitatea compartimentelor din subordinea sa si, in mod nemijlocit, activitatea șefilor acestor compartimente;

 • 10) Face propuneri pentru necesarul de cheltuieli al compartimentelor din subordine, in determinarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituției;

 • 11) Propune, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, cheltuielile de capital de natura dotărilor independente;

 • 12) Controlează modul de aplicare si executare a dispoziilor si atribuțiilor prevăzute in regulamentul intern pentru compartimentele din subordine;

 • 13) întocmește fisele posturilor si participa la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;

 • 14) Propune masuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activitatii compartimentelor din subordine;

 • 15) Organizează si urmărește modul de aducere la cunoștința a salariatilor din subordine a masurilor si deciziilor luate cu privire la organizarea si funcționarea instituției;

 • 16) Analizează, avizeaza sau aproba, după caz, cererile personalului din subordine;

 • 17) Solicita note explicative șefilor compartimentelor subordonate si persoanelor direct implicate, in cazul apariției unor disfunctionalitati;

 • 18) Propune sancțiuni disciplinare si materiale pentru personalul din subordine, conform legii;

 • 19) Emite note de serviciu adresate personalului din subordine, avize si instrucțiuni privind desfasurarea activitatii specific compartimentelor din subordine;

 • 20) Răspunde in fata Directorului de respectarea normelor legale in domeniul sau de activitate;

Contabilul-sef

Art.19 Principalele atribuții ale Contabilului-sef:

1) Organizează controlul financiar preventiv si sistemul de control managerial intern;

 • 2) Asigura si răspunde de conducerea si coordonarea activitatii economico-finaciare, stabilind sarcini concrete, indrumand , controlând si urmărind efectuarea lor;

 • 3) Răspunde, alaturi de Director, pentru buna gestionare si folosire a tuturor mijloacelor materiale si financiare ale Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara si de respectarea prevederilor legale in adoptarea actelor decizionale;

 • 4) Coordonează activitatea de organizare si funcționare a Compartimentului Financiar-Contabilitate prin indicatii si consultanta privind circuitul documentelor, conform dispozițiilor legale in vigoare si a dispozițiilor prezentului Regulament;

 • 5) Răspunde de respectarea normelor legale in domeniul sau de activitate si are obligația de a acționa ferm pentru obținerea unei eficiente maxime in utilizarea fondurilor publice alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara;

 • 6) Propune si răspunde de luarea masurilor privind integritatea patrimoniului Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara si de recuperarea pagubelor in caz de producere a acestora;

 • 7) Răspunde de înregistrarea cronologica, sistematica si corecta, de prelucrarea, raportarea si pastrarea informațiilor privind situația patrimoniului;

 • 8) Răspunde, împreuna cu directorul adjunct, de inventarierea bunurilor apartinand patrimoniului instituției, in conformitate cu prevederile legale, la termenele stabilite, organizează si urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;

 • 9) Participa la evaluarea perfomantelor profesionale si individuale anuale ale personalului din Compartimentul Financiar Contabilitate;

 • 10) Participa in comisiile de examinare constituite pentru angajarea pe post a personalului cu atribuții de gestiune;

 • 11) Face propuneri pentru imbunatatirea activitatii economice a instituției cu luarea de masuri corespunzătoare;

 • 12) Întocmește lunar contul de execuție a bugetului de venituri si cheltuieli, pe baza datelor din evidenta contabila si stabilește necesarul creditelor bugetare pentru luna următoare pe care le transmite (la termenele stabilite) direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

 • 13) Se preocupa permanent de creșterea eficientei economice a activitatii financiare a instituției, de cunoașterea, respectarea si aplicarea tuturor legilor si actelor normative in domeniu;

 • 14) Controlează gestiunea obiectelor de inventor, a mijloacelor fixe;

 • 15) Duce la îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din masurile si sarcinile stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele abilitate de lege;

 • 16) Analizează si evalueaza situația privind structura si valoarea stocurilor materiale existente la nivelul instituției;

 • 17) Elaborează situația financiara si contul de execuție bugetara trimestrial si anual;

 • 18) Asigura verificarea actelor si înregistrărilor notelor contabile atat in contabilitate, cat si in execuție;

 • 19) Planifica si elaborează, in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat si monitorizarea execuției bugetare ale lunii precedente, necesarul lunar de credite;

 • 20) Coordonează, verifica si vizeaza întocmirea actelor comisiilor de recepție, inventariere, casare si declasare, transferare a bunurilor;

 • 21) Răspunde de organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale privind activitatea instituției;

 • 22) Urmărește operațiunile de plati pana la finalizarea lor si răspunde de efectuarea acestora in termen, de încadrarea platilor in prevederile bugetare, contractuale si legale;

 • 23) Urmărește debitele instituției si răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora;

 • 24) Urmărește derularea contractelor de investitii din punct de vedere financiar;

 • 25) Răspunde de respectarea obligațiilor de plata ce deriva din legile cu caracter fiscal si de varsarea de către instituție integral si la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligatii;

 • 26) Coordonează procesul de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si activitatea presupusa de derularea operațiunilor cu caracter economico-financiar care urmeaza acestora.

Art.20

încadrarea si promovarea personalului contractual se fac în condițiile legii;

 • (1) Funcționarea Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara este asigurată prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcții de specialitate, în funcții tehnice și administrative, precum și prin activitatea unor persoane care participă la realizarea programelor și proiectelor culturale in baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau in baza unor convenții reglementate de Codul Civil.

 • (2) încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se face pe bază de concurs sau de examen, în condițiile legii.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. 2, in cazul personalului încadrat pe perioadă determinată, pe durata desfășurării unui program sau proiect, încheierea contractelor de muncă se poate face și in mod direct, prin acordul părților.

CAPITOLUL V

Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 21

 • (1) Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara este finanțat din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local, precum și din alte surse, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale.

 • (2) Veniturile proprii ale Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara pot rezulta din:

 • a) încasările realizate din vânzarea biletelor de intrare la spectacol și a caietelor program;

 • b) încasările realizate din vânzarea de produse și alte material promoționale pe care instituția le produce (cărți, broșuri, CD-uri, DVD-uri, albume, tricouri, etc.);

 • c) Taxele de participare la ateliere de lucru/ workshop-uri sau alte forme de instruire sau formare profesională, organizate și autorizate în condițiile legii;

 • d) închirierea temporară și amenajarea de spații pentru activități care nu contravin obiectului său de activitate. în ipoteza în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă-parte între 20-50%, stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • e) Valorificări de bunuri (de natura obiectelor de inventar și mijloacelor fixe);

 • f) Onorarii și comisioane provenite din participări la festivaluri, schimburi cultural și parteneriate cu alte instituții de gen;

 • g) Asocierea, colaborarea și orice alte activități comerciale cu caracter cultural, organizate conform normelor legale în vigoare;

 • h) Valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice, cu respectarea Legii nr.8/ 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;

 • i) Sponsorizări sau donații de la persoane fizice și juridice.

Art. 22

Bugetul Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la propunerea primarului, în baza proiectului de buget transmis de către directorul Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara.

Art. 23

Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara poate primi finanțări pentru programe cultural de interes local, național și internațional, donații și sponsorizări, în condițiile prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art. 24

Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara dispune de stampila proprie si arhiva in care pastreaza, in condițiile legii, documentele, cu respectarea nomenclatorului arhivistic al Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara aprobat potrivit dispoziilor Legii nr. 16/1996 a arhivelor naționale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 25

Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara poate recurge la externalizarea, in condițiile legii, a unor servicii, inclusive a celor tehnice, administrative si de producție, necesare realizării obiectivelor sale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 26

Activitatea de audit public intern va fi asigurata de stuctura specializata din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Art. 27

Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara intocmeste anual, raportul de activitate, pe care il prezintă Primarului Municipiului Timișoara.

Art. 28

Litigiile de orice fel in care este implicat Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara sunt de competenta instanțelor judecătorești, potrivit legii, in cazul in care nu au putut fi soluționate pe cale amiabila.

Art. 29

(l)Personalul contractual are obligația respectării codului de conduita prevăzut in O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

 • (2) Persoana Împuternicita sa primească sesizările privind cazurile de incalcare a normelor de conduita profesionala, va si desemnata prin decizie de către directorul Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara.

 • (3) Personalul Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara poate sesiza persoana competenta cu privire la incalcarea normelor de conduita profesionala, constrângerea sau amenințarea exercitata asupra unui angajat contractual pentru a-1 determina sa încalce dispozițiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator.

Art. 30

Centrul de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara respecta relațiile de autoritate funcționala cu compartimentele din structura organizatorica a Primăriei Municipiului Timișoara, in conformitate cu obiectul de activitate si atribuțiile specifice acestora, stabilite prin regulamentul de organizare si funcționare al PMT sau in conformitate cu atribuțiile acordate prin dispoziția Primarului Municipiului Timișoara, in limitele prevăzute de lege.

Art. 31

Prezentul regulament de organizare si funcționare se completează, cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al instituției, si a actelor subsecvente acesteia.

Art. 32

Prezentul regulament a fost intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare si se va modifica si completa, după caz, cu celelalte reglementari legale aplicabile sau cu reglementările legislative aparute ulterior aprobării acestuia.

Viceprimar,                                    Director executiv,

Dan Diaconu                          Direcția de Comunicare-Relationare,
Alina Pintilie

Sef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian