Hotărârea nr. 269/2020

269/22.07.2020 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019
Hotararea Consiliului Local 269/22.07.2020
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-16536/21.07.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-16536/21.07.2020, al Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.07.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-16536/21.07.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 16536/21.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa nr. SC2020-016535 din data de 21.07.2020 transmisă de către arhitect Adina-Marilena Szitar în calitate de elaborator al proiectului realizat în cadrul S.C. ATELIER 21 S.R.L.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul "Reabilitare imobil cinematograf "STUDIO" DALI + PT";
Având în vedere Dispoziţia nr. 1.468/4.12.2019 a Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit. b) din Legea 500/2002 privind finanţele publice;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2), pct. b), alin. (4), pct. d), alin. (7), pct. f), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ
În temeiul art. 139, alin. (1), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019 prin care se modifică valoarea devizului general din 17.784.639,40 lei (TVA inclus) în 17.777.622,65 lei (TVA inclus).

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEst;
- Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

SC2020-16536/21.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre și Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019,

Facem următoarele precizari:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI + PT”, Municipiul Timișoara și-a asumat investiția în valoare de 17.784.639,40 lei (TVA inclus), valoare cuprinsă în devizul general care este parte integrantă a proiectului în faza DALI și anexă la Hotărârea mai sus menționată.

Având în vedere adresa SC2020-016535 din data de 21.07.2020 transmisă de către arhitect Adina-Marilena Szitar în calitate de elaborator al proiectului nr. 271 „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI + PT” realizat în cadrul S.C. ATELIER21 S.R.L., devizul general al obiectivului se modifică, astfel noua valoare totală a investiției este de 17.777.622,65 lei (TVA inclus).

Menționăm că aceste modificări au apărut ca urmare a avansării și detalierii proiectului în special a sumei alocate pentru dirigenția de șantier (cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică) și pentru echipamente ce nu necesită montaj (cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază).

Propunem aprobarea valorii noului deviz general aferent obiectivului „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI + PT” prin modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.

ȘEF SERVICIU U.I.P.I.C., SANDA GREBLĂ

CONSILIER S.U.I.P.I.C., ANDREEA PĂTROI


2 21

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020-16536/21.07.2020

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1. Descrierea situației actuale

Prin HCL 395 din 22.09.2015 a fost aprobată candidatura Municipiului Timișoara și angajamentul de susținere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timișoara la acțiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România.

În anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală europeană a culturii pentru 2021 iar unul din obiectivele de investiții propuse privind modernizarea infrastructurii și punerii în valoare a patrimoniului municipiului Timișoara este revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza Municipiului.

Pe partea de infrastructură culturală și de turism, municipalitatea și-a asumat realizarea unor centre culturale: studiouri de teatru, cinematografe, galerii de artă, reprezintă obiective cuprinse în Manualul de licitație -candidatură Timișoara 2021, Capitală Europeană a Culturii (Bid Book TM 2021), la capitolul ”Intervenții de infrastructură culturală”, devenind obiective asumate în calitate de oraș - Capitală Europeană a Culturii 2021.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI + PT”, Municipiul Timișoara și-a asumat investiția în valoare de 17.784.639,40 lei (TVA inclus), valoare cuprinsă în devizul general care este parte integrantă a proiectului în faza DALI și anexă la Hotărârea mai sus menționată.

Ca urmare a avansării proiectului în faza de Proiect tehnic, devizul general a suferit modificări la unele articole, astfel valoarea totală devenind 17.777.622,65 lei (TVA inclus).

  • 3. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR,

VICEPRIMAR, DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

Șef Serviciu U.I.P.I.C. Sanda Greblă