Hotărârea nr. 268/2020

268/22.07.2020 privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate
Hotararea Consiliului Local 268/22.07.2020
privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-16604/21.07.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-16604/21.07.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-16604/21.07.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-16604/21.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 388/30.09.2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara ca membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara", modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 299/23.04.2013 şi nr. 221/23.04.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 419/25.07.2019 privind acordarea unor mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Trasnsport Timişoara" pentru delegarea serviciului public de transport;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 266/10.07.2020 privind aprobarea Studiul de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate pe raza de competenţă a unităţilor administrativ - teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara";
Având în vedere adresa nr. 1806/21.07.2020 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara";
Având în vedere Avizul Consiliului Concurenţei nr. 9321/21.07.2020;
Având în vedere avizul ANRSC nr. 811216/20.07.2020;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b), lit. c) şi lit. d), precum şi alin. (7), lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) si art. 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modalitatea de gestiune directă a serviciului de transport public local de persoane efectuat pe raza unităţilor administrativ- teritoriale membre ale Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara, către Societatea de Transport Public Timişoara.

Art. 2: Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria administrativ- teritorială a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" cu Operatorul "Societatea de Transport Public Timişoara" în conformitate cu Avizul emis de Consiliul Concurenţei şi Avizul emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice, potrivit Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se acordă mandat Preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara", să semneze Contractul de delegare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA".

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Economice;
- Directiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara";
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-16604/21.07.2020

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane și a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-16604/21.07.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate. Facem următoarele precizări:

Prin HCLMT nr. 388/30.09.2008 s-a aprobat asocierea Municipiului Timișoara prin Consiliul Local, cu sediul în Bvd. C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș cu comuna Ghiroda, comuna Remetea Mare și comuna Moșnița Nouă în vederea înființării asociației "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA" în scopul dezvoltării intercomunitare a transportului public de persoane.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" a fost constituită în anul 2009 în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport public local, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Conform art. 89 alin.1 din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, două sau mai multe unități administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenței autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt persoane juridice de utilitate publică.Alineatul 2 al aceluiași articol stipulează că, asociațiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condițiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Astfel, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” vine în întâmpinarea necesităților de deplasare a cetățenilor dinspre urban spre rural și invers. Elementul care a stat la baza constituirii și care prevalează sub orice aspect în cadrul activității desfășurate de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre cu privire la îmbunătățirea calității, eficienței și disponibilității serviciului de transport public de persoane în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației precum și caracteristicile unui serviciu de transport public de persoane cu privire la accesibilitate, frecvență bună și confort.

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în infrastructura aferentă serviciilor de transport, astfel că, pentru buna funcționare a serviciilor și pentru ca acestea să îndeplinească condițiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare sunt necesare realizarea de acțiuni, activități de utilitate publică și de interes economic și social general la nivelul localităților sau al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

Transportul public de persoane este o prioritate pentru Municipiul Timișoara atât din punct de vedere al siguranței și confortului călătorului cât și al protecției mediului, respectiv al conceptului de mobilitate urbană.

Municipiul Timișoara a depus mai multe proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile pe POR 2014-2020, Axa proioritară 4. Conform Ghidului Solicitantului, pentru anumite investiții asupra componentelor sistemelor de transport public local de călători puse la dispoziția operatorului de transport public, este necesar ca între autoritatea locală competentă (UAT/asociație de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători) și operatorul de transport public, să se încheie și să se prezinte un contract de servicii publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, ale Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Ghidului solicitantului pentru POR 2014-2020, în termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, solicitantul va prezenta contractul de servicii publice de transport (termen ce include hotărârea privind darea în administrare a furnizării serviciului), conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată, definește serviciul de utilitate publică, ca fiind totalitatea activităților reglementate, prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate și interes general a colectivităților locale. Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

Serviciile publice de transport local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul localităților sau al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și de Ministerul Transporturilor în cazul transportului pe căile navigabile interioare, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local. (art. 3 alin. 1 din Legea nr. 92/2007).

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară, poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizați, cu autobuze, tramvaie, troleibuze, hidrobuze tip catamaran.

Alegerea modalității de atribuire a serviciilor publice de transport local se face, în condițiile legi, precum și ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre adoptată de consiliile locale ori de Consiliul General al Municipiului București sau de adunarea generală din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. (art. 21 alin. (2) din Legea nr. 92/2007).

În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării acestora, precum și în ceea ce privește aprobarea documentației de atribuire (art. 8 alin. (2) lit. d) și d1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice).

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată, unitățile administrativ-teritoriale pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în condițiile stabilite prin actul constitutiv și statutul asociației, să exercite, în numele și pe seama lor, atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 și art. 22 alin. (3) și (4), cu excepția celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) și art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d1), d2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (5) este condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației.

În același sens, art. 17 alin. (1A1) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, modificată și completată, unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condițiile prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale având ca scop serviciile publice de transport persoane, prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, să exercite, pe seama și în numele lor, atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d), h), j), j1), l), m) și p).

Astfel, prin Hotărârea nr. 419/25.07.2019, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat mandatul special din partea autorității publice, atât pentru asociație cât și pentru persoana împuternicită să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociației, ca în numele și pe seama Municipiului Timișoara, să realizeze toate atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare în domeniul transportului de persoane prin curse regulate.

Articolul 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, modificată și completată, stipulează că modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice vor asigura elaborarea și vor aproba un studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor. (art. 32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice).

Prin HCLMT nr. 266/10.07.2020 s-a aprobat Studiul de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate pe raza de competență a unităților administrativ - teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara".

Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate a fost întocmit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA”, ținând cont și de prevederile Regulamentului (CE) 1370/ 2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/ 70 ale Consiliului.

Prin studiul de oportunitate se propune, de către asociația ,,Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” (SMTT), ca modalitate de gestiune, gestiunea directă conform dispozițiilor art. 28 din Legea nr. 51/2006 în favoarea operatorului Societatea de Transport Public Timișoara SA.

Potrivit art. 3 din Ordinul nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, autoritățile administrației publice locale competente au obligația publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunț cu privire la intenția de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de călători, cu cel puțin un an înainte de atribuirea directă sau de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire, în condițiile menționate la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Astfel, anunțul în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat în data de 21.03.2017. Termenul a fost prelungit, prin Erate, până la data de 31.10.2020.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și se înființează, se organizează și se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006).

Conform art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, serviciile de utilități publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h).

Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006).

În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ-teritoriale din componența sistemelor de utilități publice (art. 8 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice).

Conform prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice. (art. 22 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice).

Raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilități publice și utilizatorii acestor servicii sunt reglementate de contractul de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice încheiat cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice, a prevederilor legale în vigoare, a regulamentelor serviciilor și a caietelor de sarcini specifice acestora. (art. 23 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice).

Conform prevederilor art. 30 alin. (2) lit. b) și alin. (6) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, coroborate cu prevederile art. 28 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate, se atribuie direct operatorilor înființați de unitățile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice.

Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin:

a)hotărâri privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de utilități publice către operatorii de drept public prevăzuți la art. 28 alin. (2) lit. a), respectiv contracte de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice către operatorii prevăzuți la art. 28 alin. (2) lit. b), în cazul gestiunii directe;

b)contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, în cazul gestiunii delegate.

În cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor și/sau activităților care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor și/sau a activităților delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii (art. 24 alin. (2) din Legea nr. 51/2006).

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, prin concesiune. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme (art. 29, (1) din Legea nr. 51/2006).

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi (art. 29, (8) din Legea nr. 51/2006):

a)contract de concesiune de servicii;

b)contract de achiziție publică de servicii.

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe (art. 29, (10) din Legea nr. 51/2006):

a)caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

b)regulamentul serviciului;

 • c)inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

 • d)procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c);

e)indicatori tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național.

Potrivit art. 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:

 • a)servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

b)societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, la art. 21, 22 și 23, prevede aceleași reglementări așa cum sunt cele mai sus descrise.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Societatea Metropolitană de Transport Timișoara are dreptul de a încredința serviciul de transport public local de persoane unui operator economic (Societatea de Transport Public Timișoara SA) care demonstrează potențialul tehnic, financiar, organizatoric și care totodată, colaborează cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" pentru realizarea obiectivelor și a scopului SMTT, în conformitate cu actele constitutive.

Societatea de Transport Public Timișoara SA a demonstrat capacitatea tehnică și managerială necesară prestării serviciului de transport la standarde europene, prin:

 • > experiență începând cu 8 iulie 1869 în prestarea serviciului de transport pe teritoriul Municipiului Timișoara și începând cu anul 2009 în prestarea serviciului de transport pe teritoriul următoarelor Comune limitrofe: Comuna Ghiroda, Comuna Moșnița Nouă, Comuna Remetea Mare, Comuna Sînmihaiu Român, Comuna Dumbrăvița, Comuna Dudeștii Noi, Comuna Becicherecu Mic, Comuna Săcălaz, Comuna Sânandrei,Comuna Șag, Comuna Giarmata, Comuna Orțișoara;

 • > dotările din parcul auto: tramvaie, troleibuze, autobuze, vehicule de intervenție și mentenanță a infrastructurii și vehiculelor, echipamente și tehnologii pentru operare,vapoare și biciclete;

 • > dotările pentru mentenanță și reparații;

 • > resursa umană și managerială existentă a Societății de Transport Public Timișoara;

 • > preocuparea pentru îmbunătățirea continuă a serviciului de transport oferit (inclusiv modernizarea parcului auto) și adaptarea serviciului la cerințele de deplasare a populației;

 • > implicarea în informarea corectă și completă a călătorilor (panouri de informare);

 • > preocuparea pentru protecția mediului și reducerea consumurilor;

 • > implicarea continuă în instruirea personalului în domeniul transporturilor.

Serviciul de transport public local este un factor important în incluziunea socială. Repartizarea activităților economice și gestionarea mobilității rezidențiale în orașe condiționează deplasările. Factorii ca: locul de muncă, domiciliul, egalitatea de șanse, și transportul au un rol esențial în incluziunea socială. În vederea îndeplinirii acestor nevoi, serviciul de transport public trebuie să atragă utilizatorii prin creșterea atractivității, prin modernizarea infrastructurii, creșterea confortului întregii călătorii cu mijloace de transport în comun, creșterea gradului de accesibilitate pentru toate persoanele- în special pentru persoanele cu nevoi speciale și îmbunătățirea siguranței și a securității în stații și în interiorul vehiculelor pentru călători și șoferi, precum și pentru echipamentele de infrastructură.

La creșterea atractivității transportului public contribuie atât calitatea cât și cantitatea serviciului în ceea ce privește frecvența curselor, viteza, curățenia, siguranța, informarea privind timpii de așteptare în stații. Transportul public local trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar și pentru persoanele cu venituri scăzute. Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de călători, care face concurență automobilului, numai în condițiile unui serviciu eficient, sigur, de calitate și cu tarife accesibile.

Desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează în baza unui contract de delegare, a unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate, conform Statutului, de Asociația ,,Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”, și aprobate de către unitățile administrativ-teritoraiale componente ale asociației așa cum rezultă din prevederile art. 22 alin. 4 din Legea nr. 51/2006.

Asociația Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, prin adresa nr. 1806/21.07.2020 a transmis modelul de contract de delegare, Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului, documente care trebuie aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, s-a obținut avizul Consiliului Concurenței, precum și avizul ANRSC nr. 811216/20.07.2020.

Având în vedere prevederile legale în vigoare privind serviciile comunitare de utilități publice, precum și cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile pentru a supune spre aprobarea C.L.M. Timișoara, urmatoarele:

 • - aprobarea modalitatii de gestiune directă a serviciului de transport public local de persoane efectuat pe raza unităților administrativ- teritoriale membre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara, către Societatea de Transport Public Timișoara;

 • - Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria administrativ- teritorială a Asociației "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" cu Operatorul "Societatea de Transport Public Timișoara" în conformitate cu avizul emis de Consiliul Concurenței și avizul emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice, potrivit Anexei;

 • - se acordă mandat Președintelui Asociației Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, să semneze Contractul de Delegare.

DIRECTOR GENERAL, CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU P.E., LOREDANA SIBIAN


ȘEF BIROU T.S.C., CRISTINA GAVRA


ȘEF BIROU G.M.P.E., NASTASIA POP

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020-      /

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane și a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Prin HCLMT nr. 388/30.09.2008 s-a aprobat asocierea Municipiului Timișoara prin Consiliul Local, cu sediul în Bvd. C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș cu comuna Ghiroda, comuna Remetea Mare și comuna Moșnița Nouă în vederea înființării asociației "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA" în scopul dezvoltării intercomunitare a transportului public de persoane.

Conform art. 89 alin.1 din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, două sau mai multe unități administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenței autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt persoane juridice de utilitate publică.

Alineatul 2 al aceluiași articol stipulează că, asociațiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condițiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Transportul public de persoane este o prioritate pentru Municipiul Timișoara atât din punct de vedere al siguranței și confortului călătorului cât și al protecției mediului, respectiv al conceptului de mobilitate urbană.

Serviciile publice de transport local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul localităților sau al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și de Ministerul Transporturilor în cazul transportului pe căile navigabile interioare, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local. (art. 3 alin. 1 din Legea nr. 92/2007).

Art. 3 alin (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată, specifică faptul că serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

Alegerea modalității de atribuire a serviciilor publice de transport local se face, în condițiile legi, precum și ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre adoptată de consiliile locale ori de Consiliul General al Municipiului București sau de adunarea generală din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. (art. 21 alin. (2) din Legea nr. 92/2007).

Prin Hotărârea nr. 419/25.07.2019, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat mandatul special din partea autorității publice, atât pentru asociație cât și pentru persoana împuternicită să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociației, ca în numele și pe seama Municipiului Timișoara, să realizeze toate atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare în domeniul transportului de persoane prin curse regulate.

În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice vor asigura elaborarea și vor aproba un studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor. (art. 32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice).

Prin HCLMT nr. 266/10.07.2020 s-a aprobat Studiul de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate pe raza de competență a unităților administrativ -teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara".

Conform prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

Conform prevederilor art. 30 alin. (2) lit. b) și alin. (6) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, coroborate cu prevederile art. 28 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate, se atribuie direct operatorilor înființați de unitățile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice.

Desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează în baza unui contract de delegare, a unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate, conform Statutului, de Asociația ,,Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”, și aprobate de către unitățile administrativ-teritoraiale componente ale asociației așa cum rezultă din prevederile art. 22 alin. 4 din Legea nr. 51/2006.

 • 3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., CULIȚĂ CHIȘ

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE

DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

"SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA"

Nr............din data.......................

Prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători a fost încheiat la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" situat în Timișoara, B. dul Regele Carol I nr. 5, între:

(1) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" persoană juridică, cu sediul în Timișoara, B. dul Regele Carol I nr. 5, Județul Timiș având codul de înregistrare fiscală nr. RO25952775 înregistrată sub nr. 59/ 28.05.2009 la Registrul Fundațiilor și Asociațiilor de pe lângă Judecătoria Timișoara, cont nr. R022BRDE360SV94933203600, deschis la BRD Timișoara, reprezentată prin ing. Culiță Chiș, având funcția de Președinte AGA, în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale: Municipiul Timișoara, Comuna Ghiroda, Comuna Remetea Mare, Comuna Moșnița Nouă, Comuna Sânmihaiu Român, Comuna Dumbrăvița, Comuna Dudeștii Noi, Comuna Săcălaz, Comuna Becicherecu Mic, Comuna Sînandrei, Comuna Șag, Comuna Satchinez, Comuna Orțișoara, Comuna Giarmata, Comuna Pădureni, Comuna Biled în calitate de delegatar, pe de o parte, denumită în continuare Entitatea Contractantă,

și

(2) Societatea de Transport Public Timișoara, cu sediul în Timișoara, B.dul Take lonescu nr. 56, înregistrată sub nr. J35Z 3034/1991 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș având contul R.006BRDE360SV4003600, deschis la BRD Timișoara, codul unic de înregistrare R02490570, reprezentat legal prin ing. Nicolae Bitea, având funcția de Director General, în calitate de delegat, pe de altă parte, denumită in continuare Operator.

ÎNTRUCÂT:

 • A. Contractul a fost atribuit potrivit legislației aplicabile în materia serviciilor publice de transport persoane prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul contract și cu respectarea cerințelor privind publicitatea intenției de atribuire a contractului, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și a anunțului de intenție JOUE 2017/S 056-104442

 • B. Prezentul Contract are ca scop prestarea de servicii publice de transport de interes economic general și stabilirea condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de transport public de persoane în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" ce are ca membrii următoarele unități administrativ- teritoriale:

 • a) Municipiul Timișoara, persoană juridică, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, județ Timiș, Bv. C. D. Loga nr. 1, reprezentat de dl. Culiță Chiș, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 23.04.2019.

 • b) Comuna Ghiroda, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, județ Timiș, Str. Victoria nr. 46, reprezentat de dl. lonuț Stănușoiu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 22.03.2017.

 • c) Comuna Moșnița Nouă, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Moșnița Nouă, județ Timiș, Str. Principală, nr. 73, reprezentat de dl. Florin Octavian Bucur, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 30.06.2016.         |

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

"SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA”

Nr............din data.......................

Prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători a fost încheiat la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” situat în Timișoara, B. dul Regele Carol I nr. 5, între:

(1) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” persoană juridică, cu sediul în Timișoara, B. dul Regele Carol I nr. 5, Județul Timiș având codul de înregistrare fiscală nr. RO25952775 înregistrată sub nr. 59/ 28.05.2009 la Registrul Fundațiilor și Asociațiilor de pe lângă Judecătoria Timișoara, cont nr. R022BRDE360SV94933203600, deschis la BRD Timișoara, reprezentată prin ing. Culiță Chiș, având funcția de Președinte AGA, în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale: Municipiul Timișoara, Comuna Ghiroda, Comuna Remetea Mare, Comuna Moșnița Nouă, Comuna Sânmihaiu Român, Comuna Dumbrăvița, Comuna Dudeștii Noi, Comuna Săcălaz, Comuna Becicherecu Mic, Comuna Sînandrei, Comuna Șag, Comuna Satchinez, Comuna Orțișoara, Comuna Giarmata, Comuna Pădureni, Comuna Biled în calitate de delegatar, pe de o parte, denumită în continuare Entitatea Contractantă,

și

(2) Societatea de Transport Public Timișoara, cu sediul în Timișoara, B.dul Take lonescu nr. 56, înregistrată sub nr. J35Z 3034/1991 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș având contul R006BRDE360SV4003600, deschis la BRD Timișoara, codul unic de înregistrare R02490570, reprezentat legal prin ing. Nicolae Bitea, având funcția de Director General, în calitate de delegat, pe de altă parte, denumită in continuare Operator.

ÎNTRUCÂT:

 • A. Contractul a fost atribuit potrivit legislației aplicabile în materia serviciilor publice de transport persoane prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul contract și cu respectarea cerințelor privind publicitatea intenției de atribuire a contractului, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și a anunțului de intenție JOUE 2017/S 056-104442

 • B. Prezentul Contract are ca scop prestarea de servicii publice de transport de interes economic general și stabilirea condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de transport public de persoane în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" ce are ca membrii următoarele unități administrativ- teritoriale:

 • a) Municipiul Timișoara, persoană juridică, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, județ Timiș, Bv. C. D. Loga nr. 1, reprezentat de dl. Culiță Chiș, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 23.04.2019.

 • b) Comuna Ghiroda, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, județ Timiș, Str. Victoria nr. 46, reprezentat de dl. lonuț Stănușoiu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 22.03.2017.

  al Comunei Moșnița Nouă, județ ar, legal împuternicit în acest scop


 • c) Comuna Moșnița Nouă, persoană juridică, prin Consiliul Local Timiș, Str. Principală, nr. 73, reprezentat de dl. Florin Octavian Buc prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 30.06.2016.

 • d) Comuna Remetea Mare, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Remetea Mare, cu sediul în Remetea Mare, județ Timiș, Str. Principală, nr. 112, reprezentat de dl. Golubov Ilie, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 21.08.2008.

 • e) Comuna Sânmihaiu Român, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Sânmihaiu Român, cu sediul în Sânmihaiu Român, județ Timiș, Str. Principală nr. 1, reprezentat de dl.Viorel Mărcuți, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.55 din 27.04.2017.

 • f) Comuna Dumbrăvița, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița, cu sediul în Dumbrăvița, județ Timiș, Str. Petofi Sandor nr. 31 reprezentat de dl. Victor Malac, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 03.09.2009.

 • g) Comuna Dudeștii Noi, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi, cu sediul în Dudeștii Noi, județ Timiș, Calea Becicherecului nr. 29, reprezentat de dl. Alin Adrian Nica, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 13.07.2009.

 • h) Comuna Săcălaz, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Săcălaz, cu sediul în Săcălaz, județ Timiș, nr. 368, reprezentat legal de dl. Ilie Todașcă, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 16.03.2011.

 • i) Comuna Becicherecu Mic, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Becicherecu Mic, cu sediul în Becicherecu Mic, județ Timiș, Calea Banatului nr. 9, reprezentat de dl. Raimond Ovidiu Rusii, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 27.09.2012.

 • j) Comuna Sînandrei, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Sînandrei, cu sediul în Sînandrei nr. 516, județ Timiș, reprezentat legal de dl. Claudiu Florin Coman, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 28.11.2018.

 • k) Comuna Șag, persoană juridică, prin Consiliul local al Comunei Șag, cu sediul în Șag, Str. a II a nr. 49, județ Timiș reprezentat de dl. Flavius Alin Roșu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 29.01.2019.

 • 1) Comuna Satchinez, persoanăjuridică, prin Consiliul Local al Comunei Satchinez, cu sediul în Comuna Satchinez, Str. Daliei nr. 82, județ Timiș, reprezentat legal de dl. Florin Olimpiu Cheaua, legal împuternici în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/ 05.08.2019.

 • m) Comuna Orțișoara, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Orțișoara, cu sediul în Comuna Orțișoara nr. 258/A, județ Timiș, reprezentat legal de dl. Aleodor Gheorghe Sobolu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 49/ 24.09.2019.

 • n) Comuna Giarmata, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Giarmata, cu sediul în Comuna Giarmata, Str. Principală nr. 445, județ Timiș, reprezentat legal de dl. Virgil Bunescu, legal împuternicit în acest scop prin Flotărârea Consiliului Local nr. 352/ 30.10.2019.

o) Comuna Pădureni, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Pădureni, cu sediul în Comuna Pădureni, Str. Principală nr. 220, județ Timiș, reprezentat de dl. Dorin Ignuța, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pădureni nr. 24/ 20.02.2020.

p) Comuna Biled, persoană juridică, prin Consiliul Local a Comunei Biled cu sediul în Comuna Biled, Str. Principală nr. 359 județ Timiș, reprezentat de dl. Cristian David, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Biled nr. 10/ 29.01.2020.

C. Avizul Consiliului Concurenței, emis conform art. 52 alin. (2) a legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare,

D. Hotărârea adunării generale a asociaților privind aprobarea încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători.

PRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, părțile convin să încheie prezentul Contract după cum urmează:

CAPITOLUL 1. DEFINIȚII

în măsura în care nu se prevede altfel, termenii și expresiile folosite în Contract vor avea următorul înțeles:

„A.N.R.S.C.”

înseamnă Autoritatea Național Comunitare de Utilități Publice\

; de Reglementare pentru Serviciile i

„Autoritate de autorizare”

înseamnă structură locală cu atribuții de reglementare, autorizare, monitorizare și control al serviciilor publice de transport persoane, înființată în cadrul aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara".

„Avizul entității contractante”

Este avizul dat de către entitatea contractantă în legătură cu orice aspect definit care are nevoie de acest aviz privind prevederile prezentului contract.

"Caiet de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate"

Document care cuprinde condițiile speciale, în principal cele tehnice care au caracter obligatoriu pentru operatorul de transport.

„Entitatea contractantă”

înseamnă autoritatea locală competentă: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" care are competența legală de a delega gestiunea serviciului public de transport local de călători.

„Compensație”

Reprezintă compensații de serviciu public, definite la art. 2 litera g) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 drept orice beneficii, în special financiare, acordate direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă.

„Continuitatea Serviciului public de transport”

înseamnă capacitatea de menținere și reconstituire a funcțiilor esențiale ale serviciului public de transport, respectiv activitățile sau sarcinile pe care un operator de transport public trebuie să le îndeplinească în siguranță pentru asigurarea limitată a serviciilor vitale pentru susținerea funcțiilor social/economice ale unei zone, în cazul unor situații perturbatoare previzionate sau de urgență.

„Contract”

înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane, inclusiv toate anexele la acesta. Contractul este un contract de servicii publice, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

„Diferențe de tarif’

înseamnă sumele acordate Operatorului de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, care intră în calculul Compensației, în vederea acoperirii influențelor financiare rezultate din gratuitățile și reducerile de tarif la Titlurile de călătorie pentru anumite categorii de călători, potrivit Capitolului 9 din prezentul Contract și Anexei nr. 7.

„Drept exclusiv”

înseamnă acel drept definit la art. 2 litera f) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 care permite Operatorului prestarea anumitor seivicii publice de transport de călători pe un anumit traseu sau grupă de trasee ori într-o anumită zonă din aria teritorială de competență a Entității Contractante, cu excluderea oricărui alt asemenea operator.

„Data Intrării în Vigoare”

înseamnă data semnării prezentului Contract.

„Data începerii”

înseamnă data începerii prestării Serviciului public de transport călători, respectiv la data semi ării de către Părți a procesului verbal

prevăzut în cuprinsul Capitolului 6 („Perioada de Mobilizare”) din prezentul Contract.

"Garanția constituită de Operator"

Garanția de bună execuție a contractului, constituită de Operator în contul Entității Contractante în scopul asigurării Entității Contractante de îndeplinirea calitativă si cantitativă a serviciului de transport public local de călători pe durata de valabilitate a contractului.

„Efectul financiar net”

înseamnă totalitatea efectelor financiare, pozitive sau negative, ale conformării Operatorului cu Obligația de serviciu public. Efectul financiar net va fi calculat potrivit Anexei la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și va ține seama de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate în situațiile financiare anuale auditate ale acestuia, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa nr. 9.

„Licență de traseu”

înseamnă actul tehnic și juridic emis de Autoritatea locală competentă, ca anexă la contractul de delegare a gestiunii, opozabilă față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul public de transport călători, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze, pe un anumit traseu, conform modelului din Anexa nr. 16.

„Obligații de serviciu public”

Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații definite de art. 2 litera e) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, respectiv acele cerințe definite sau stabilite de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit.

"Notificare de negociere"

Documentul emis de oricare dintre părți în scopul începerii negocierilor în cazurile prevăzute în prezentul contract.

„Partea”

înseamnă Entitatea Contractantă sau Operatorul.

"Notificare de încetare"

Document emis de oricare dintre părți în scopul încetării prezentului contract.

„Părți”

înseamnă Entitatea contractantă și Operatorul.

„Program de circulație”

înseamnă documentul utilizat în transportul public de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații, zilele de circulație a curselor, intervalele de succedare a curselor locale.

„Programul de investiții”

înseamnă Programul de investiții al Operatorului și Programul de Investiții al Entității Contractante, atașat Ia prezentul Contract ca Anexa nr. 3.

„Programul de investiții al Entității Contractante”

înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de Entitatea Contractantă, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri publice, atașat la prezentul Cpntract ca Anexa nr. 3.2.

„Programul de investiții al Operatorului”

înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de către Operator, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri proprii ale Operatorului cu avizul entității contractante, atașat la prezentul Contract ca Anexa nr. 3.1.

"Program anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare, transport și a mijloacelor de transport utilizate"

Program anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare, transport și a mijloacelor de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport, asumat de Operator si avizat de Entitatea Contractantă.

„Programul de transport”

înseamnă documentul întocmit și aprobat de Entitatea Contractantă, prin care se stabilesc traseele, Programele de Circulație, numărul mijloacelor de transport necesare și capacitatea minimă de transport pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Entității Contractante. Programul de transport este atașat Ia prezentul Contract ca Anexa nr. 2.1.

„Serviciu public de transport călători”

înseamnă acel serviciu definit la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, ca fiind un serviciu de interes economic general, prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu pe raza teritorială de competență a Entității Contractante, potrivit Programului de transport.

„Sisteme de transport inteligent sau STI”

înseamnă un ansamblu de sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informației și comunicațiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule și utilizatori, în gestionarea traficului și gestionarea mobilității, precum și pentru interfețe cu alte moduri de transport. STI poate cuprinde fără a fi limitat la acestea: sistemul de management și control în trafic, sistemul de informare a călătorilor, sistemul monitorizare și localizare prin GPS a autovehiculelor, sistemul electronic de taxare, sistemul de numărare a călătorilor, etc.

„Raportul lunar de constatare”

înseamnă documentul întocmit în conformitate cu Anexa nr. 8.1 la prezentul Contract, în baza căruia Entitatea Contractantă plătește lunar Operatorului Compensația.

„Tarif de călătorie”

înseamnă prețul perceput de către Operator de la călători în schimbul vânzării Titlurilor de călătorie, stabilit de către Entitatea Contractantă, potrivit dispozițiilor legale și prezentului Contract.

„Unități adm inistrativ-teritoriale”

Reprezintă unitatea administrativ- teritorială membră a Entității Contractante denumită UAT membră(e) a Entității Contractante beneficiară(e) ale serviciului de transport public local prestat de către un Operator pe aria de competență a Entității Contractante și care este reprezentată prin Primarul acesteia sau altă persoană împuternicită.

„Titluri de călătorie”

înseamnă orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, tarif special, legitimații de călătorie, cârduri magnetice sau contactless și orice alte mijloace prin care se pot emite titlurile de călătorie ce permit deplasarea călătorilor beneficiari ai Serviciului public de transport călători, emise conform prevederilor legale.

"Valoarea contractului"

Reprezintă echivalentul remunerației totale pe întreaga durată de valabilitate a contractului, înainte de aplicarea TVA, cuvenită operatorului sau operatorilor de serviciu public, inclusiv compensația de orice fel plătită de autoritățile publice și venitul din vînzarea biletelor care nu este restituit autorității competente în cauză.

Valoarea medie anuală a contractului reprezintă echivalentul valorii totale a contractului, împărțită la numărul de ani de valabilitate a contractului.'. ( \

"Redevența"

Obligația de plată calculată armai și stabilită în sarcina operatorului în

/

schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor puse la dispoziție de fiecare unitate administrativ- teritorială membră a Societății Metropolitane de Transport Timișoara.

CAPITOLUL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1 Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea prin atribuire directă a sarcinilor și responsabilităților către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport pe raza administrativ-teritorială a unităților administrativ- teritoriale membre a Entității Contractante respectiv: Municipiului Timișoara, Comunei Ghiroda, Comunei Remetea Mare, Comunei Moșnița Nouă, Comunei Sânmihaiu Român, Comunei Dumbrăvița, Comunei Dudeștii Noi, Comunei Săcălaz, Comunei Becicherecu Mic, Comunei Sînandrei, Comunei Șag, Comuna Satchinez, Comuna Orțișoara, Comuna Giarmata, Comuna Pădureni, Comuna Biled, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura de transport aferentă seiviciului. (conform Ordin președinte ANRSC și ANAP 131/ 1401/2019).

 • 2.2. Operatorul va presta Serviciul public de transport local de persoane, efectuat cu: autobuze, troleibuze, tramvaie, hidrobuze tip catamaran, în conformitate cu Obligațiile de serviciu public prevăzute la Capitolul 4 din prezentul Contract, pe traseele cuprinse în Anexa 2. (conform Ordin președinte ANRSC și ANAP 131/ 1401/2019).

 • 2.3. Entitatea Contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta, în condițiile legislației din materia achizițiilor sectoriale, cantitatea serviciilor, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în situația în care devine necesară prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau noi stații (conform Ordin președinte ANRSC și ANAP 131/ 1401/2019).

 • 2.4. Subcontractarea de către Operator, de lucrări sau servicii conexe Serviciului de transport public se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice cu informarea prealabilă către entitatea contractantă. Subcontractarea serviciului de transport public care face obiectul prezentului contract este interzisă.

CAPITOLUL 3. VALOAREA CONTRACTULUI

 • 3.1. Valoarea totală estimată pentru 10 ani (VTE) a prezentului contract este de 849.932.870,10 lei la care se adaugă TVA.Valoarea totală a contractului se calculează prin multiplicarea valorii estimată pentru un an (VAE) de zece ori, după formula:

VTE (10 ani) = VAE (1 an) x 10 ani

 • 3.2. Valoarea anuală estimată (VAE) a prezentului contract este de 84.993.287,01 lei la care se adaugă TVA și este obținută astfel:

VAE (1 an) = total costuri eligibile estimate pentru toate modurile de transport + profit rezonabil.

total costuri eligibile estimate pentru toate modurile de transport = costurile eligibile estimate pentru fiecare mod de transport: autobuz, troleibuz, tramvai și hidrobuz tip catamaran.

 • 3.3. Valoarea totală estimată pentru anul 2020 (73 zile) este de 16.998.657,40 lei fără TVA. Valoarea totală estimată a contractului va fi actualizată periodic în funcție de criteriile stabilite și de modificările programului de transport.

 • 3.4. în cazul în care valoarea totală a contractului va fi majorată cu mai mult de 20% se va notifica Autoritatea de Concurență pentru reavizarea măsurii, conform prevederilor O.U.G. 77/ 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

CAPITOLUL 4. OBLIGAȚII DE SERVICIU PUBLIC

 • 4.1 în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul public de transport cu respectarea Obligațiilor de serviciu public stabilite mai jos:

 • a. Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Entitatea Contractantă și va presta servicii de transport pentru categoriile sociale de călători care beneficiază de, re(duceri/gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport și cu hotărârile adoptate de cătfe,adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport|Timișoara".

 • b. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conmrmitate cu principiile continuității, Pagină 6 din 29 jF

\ 1 \

regularității și capacității prevăzute în Programul de transport.

 • c. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuți în prezentul Contract.

 • d. Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în prezentul Contract și în legislația din domeniul transportului public de călători,

 • e. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu vehiculele prevăzute în prezentul Contract, potrivit Anexei nr. 5.2.

 • 4.2 Operatorul va realiza Serviciul public de transport local de călători în conformitate cu Obligațiile de serviciu public prevăzute la art. 4.1. și va avea:

 • a. dreptul la plata Compensației, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract.

 • b. dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract și conform prevederilor legale în vigoare.

 • c. dreptul exclusiv de a presta Serviciul public de transport călători pe traseele atribuite.

 • d. dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în prezentul Contract, e. dreptul de exploatare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport necesare prestării Serviciului public de transport călători, descrise în Anexa nr. 4.1. cu redevența aferentă.

 • f. Operatorul va fi responsabil de implementarea programului de investiții cu finanțare din surse proprii sau după caz a investițiilor din programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetele UAT-urilor membre ale entității contractante.

 • 4.3 Drepturile și obligațiile Operatorului de la pct. 4.1 și pct. 4.2 se completează cu cele prevăzute la Capitolul 15 din prezentul Contract.

 • 4.4 Fiecare Parte va acționa cu bună credință și va face toate eforturile pentru a asigura respectarea prezentului Contract.

CAPITOLUL 5. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI

Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele:

 • a. bunuri de retur, respectiv bunurile publice, puse la dispoziție de către proprietar către Operator în scopul executării Contractului, prevăzute în Anexa nr. 4.1a și Anexa 4.1b, bunurile denatura domeniului public nou creat sau cele existente, dezvoltate și modernizate cu subvenții pentru investiții de la bugetul local sau central precum și cele realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiții și pentru care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, proprietarului. Pentru această categorie de bunuri se va percepe redevența.

Anexa 4.1a. bunurile de retur ce alcătuiesc domeniul public, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială membră a Entității Contractante.

Anexa 4.1b. bunurile de retur ce alcătuiesc domeniul privat, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială membră a Entității Contractante.

 • b. bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator cu acordul Entității Contractante, rezultate prin folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului în condițiile legii, care aparțin Operatorului și care sunt, utilizate de acesta în scopul executării Contractului. Bunurile de preluare sunt prevăzute în Anexa nr. 4.2. La încetarea Contractului, din orice cauză, Entitatea Contractantă are dreptul de a dobândi bunurile de preluare în schimbul plății către Operator în termen de 90 de zile calendaristice de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea neamortizată a bunurilor de preluare. Pe toată durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, fără consimțământul prealabil scris al Entității Contractante. (Conform Ordin ANRSC 131/1401/2019)

 • c. bunuri proprii, respectiv bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute la punctul b) de mai sus. Bunurile proprii sunt prevăzute în Anexa nr. 4.3. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.

CAPITOLUL 6. DURATA CONTRACTULUI

 • 6.1 Durata Contractului este de 10 ani, începând de la Data intrării în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 92/2007, cu modificările șț completările ulterioare.

 • 6.2 Durata Contractului poate fi prelungită prin act adițional, pe O perioadă de cel mult jumătate din durata inițială, respectiv 5 ani, în conformitate cu prevederile ari. 4 alin. (4) din Regulamentul (CE) 1370/2007.                                                         'j

 • 6.3 Entitatea Contractantă are dreptul, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, de a prelungi durata Contractului pe măsuri de urgență în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări, pe o perioadă ce nu poate depăși 2 ani în condițiile în care Operatorul va asigura continuitatea prestării serviciului public de transport local de călători până la data desemnării noului operator de transport dar nu mai mult de 90 zile.

CAPITOLUL 7. PERIOADA DE MOBILIZARE

 • 7.1 între Data Intrării în Vigoare și Data de începere, se întinde Perioada de Mobilizare.

 • 7.2 în Perioada de Mobilizare, care este de maximum 90 de zile calendaristice de la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract, dacă Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestei perioade, Operatorul are obligația să prezinte Entității Contractante următoarele:

 • a) mijloacele de transport cu care s-a angajat prin Ofertă, în stare bună de funcționare și dotate conform cerințelor din Caietul de Sarcini;

 • b) copii după licențele/autorizațiile eliberate de autoritățile competente pentru toate mijloacele de transport cu care Operatorul s-a angajat prin Ofertă că va efectua Serviciul public de transport călători; c) copii după actele doveditoare privind angajarea personalului necesar pentru prestarea serviciului, inclusiv personal cu atribuții pentru repararea și întreținerea mijloacelor de transport și manager de transport, însoțite de dovada calificării profesionale aferentă fiecărei activități prestate de personalul angajat;

 • d) copii după actele doveditoare privind infrastructura aflată la dispoziția Operatorului, amenajată și dotată pentru parcarea, întreținerea, repararea și alimentarea cu combustibili și energie electrică a mijloacelor de transport pe raza teritorială de competență a Entității Contractante, conform cerințelor din Caietul de Sarcini, precum și prezentarea fizică, în teren, a respectivelor amenajări;

 • e) copii după contractele de asigurare a persoanelor transportate și a bagajelor acestora, inclusiv contractele de asigurare obligatorie RCA pentru fiecare autovehicul;

 • f) copii după actele doveditoare privind organizarea operațională a dispeceratului și a dotărilor speciale de urmărire și coordonare în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare;

 • g) copii după actele doveditoare privind stabilirea domiciliului fiscal și înființarea punctului de lucru/ sucursalei/ filialei în aria teritorială de competență a Entității Contractante; în cazul în care Operatorul are sediul social într-un alt județ sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

 • h) copii după certificatele de înmatriculare/ înregistrare, din care să rezulte că toate mijloacele de transport cu care s-a angajat în prestarea Serviciului public de transport călători au fost înmatriculate/ înregistrate în județul sau, după caz, în localitatea de reședință a Entității Contractante, în cazul în care operatorul deține mijloacele de transport înmatriculate/înregistrate într-un alt județ sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

 • i) dovada punerii în funcțiune a sistemului de taxare.

 • j) dovada constituirii garanției de bună execuție a contractului, în cuantumul de 0,1% din valoarea prezentului Contract.

 • 7.3 în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data îndeplinirii de către Operator a tuturor obligațiilor prevăzute la pct. 7.2. ori de la data expirării Perioadei de Mobilizare, Părțile vor încheia Procesul-verbal de constatare a îndeplinirii obligațiilor din Perioada de Mobilizare.

 • 7.4 Dacă oricare dintre obligațiile prevăzute la pct.7.2. de mai sus, inclusiv semnarea Procesului-verbal de constatare a îndeplinirii obligațiilor din Perioada de Mobilizare, nu a fost îndeplinită și nici nu s-a renunțat la ea în momentul sau înaintea expirării termenului prevăzut la pct.7.2. de mai sus, atunci, cu excepția cazului în care Părțile convin altfel în scris, Entitatea Contractantă poate denunța unilateral acest Contract, prin notificarea celeilalte Părți, aceasta din urmă având obligația să plătească daune-interese în valoare de 0,02% din valoarea contractului, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la pct. 7.2.

 • 7.5 Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părțile vor coopera în sensul că:

 • - își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligentele pentru ca efectuarea Serviciului să poată începe în termenul prevăzut la pct. 7.2. de mai sus, astfel cum a fost prelungit, dacă este cazul, și se vor informa reciproc cu privire la datele la care estimează că tvor îndeplini obligațiile ce le revin, precum și cu privire la orice alte aspecte de interes în legătură cu stadiul îndeplinirii acestor obligații ori la activitățile întreprinse în vederea îndeplinirii acestora. \l

CAPITOLUL 8. REDEVENȚĂ. SERVICII MONITORIZARE DERULARE CONTRACT

 • 8.1. în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor publice puse la dispoziție de către proprietarul bunurilor, prevăzute în Anexa 4.1a și 4.1b, Operatorul se obligă să plătească Entității Contractante, conform prevederilor art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o redevență calculată anual, pe toată durata contractului în procent de 0,3% din valoarea totală a mijloacelor fixe puse la dispoziția Operatorului, conform Anexei 4.1a și 4.1b astfel:

  AN

  TOTAL VALOARE

  REDEVENȚĂ

  2020

  133.662.112,03

  80.197,27

  2021

  133.662.112,03

  400.986,34

  2022

  133.662.112,03

  400.986,34

  2023

  133.662.112,03

  400.986,34

  2024

  133.662.1 12,03

  400.986,34

  2025

  133.662.112,03

  400.986,34

  2026

  133.662.112,03

  400.986,34

  2027

  133.662.112,03

  400.986,34

  2028

  133.662.112,03

  400.986,34

  2029

  133.662.112,03

  400.986,34

 • 8.2. Operatorul va achita trimestrial Entității Contractante pe baza facturii emise împărțită în tranșe egale, valoarea redevenței anuale datorate, cel târziu până la data de 30 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care redevență este datorată. Plata redevenței se va face în contul Entității Contractante. Codul de înregistrare al Entității Contractante este RO25952775.

 • 8.2.1. Pe durata derulării prezentului contract, părțile vor proceda la actualizarea Anexei 4.1 (4.1a și 4.1b) care cuprinde bunurile de retur, în baza încheierii unui act adițional la prezentul contract.

 • 8.2.2 Redevență se va calcula începând cu data semnării procesului verbal de predare primire a bunurilor de retur.

 • 8.2.3 Plata redevenței se va face în baza facturii emise de Entitatea Contractantă către Operator având la bază factura primită de la fiecare unitate administrativ teritorială membră a Entității Contractante și proprietară a bunurilor concesionate cel târziu până la data de 10 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care redevență este datorată, în contul comunicat de către Entitatea Contractantă.

 • 8.3. Operatorul va transmite Entității Contractante o copie a dovezii virării sumelor datorate, în termen de 3 zile calendaristice de la data efectuării plătii.

 • 8.4. Pentru nerespectarea termenului de plată a redevenței, Operatorul datorează Entității Contractante penalități de întârziere, în procent de 0,02 %/zi din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere. In caz de întârziere la plată a redevenței cu 90 de zile calendaristice, Entitatea Contractantă va executa garanția constituită de Operator sau suma stabilită în modalitatea mai sus prezentată va fi încasată prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de transport.

 • 8.5. Pentru componentele sistemului de transport, care aparțin domeniului public al unităților administrativ- teritoriale membre ale SMTT, se va calcula și percepe Redevență în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Redevență care va rămâne la dispoziția SMTT în vederea constituirii fondului de dezvoltare a sistemului de transport în aria de competență a SMTT, în baza Strategiei de Dezvoltare a Sistemului de Transport în zona metropolitană inclusiv utilizarea Sisteme Inteligente de Transport, conform Legii 51/ 2006 (art. 29) (Entitatea contractantă are obligația de a finanța investițiile din Programul de Investiții al Entității Contractante, prevăzut în Anexa nr. 3.2, conform Ordin președinte ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 8.6. In vederea realizării de investiții, cheltuieli de funcționare respectiv urmărire supraveghere și control a sistemului de transport conform contractului de servicii publicei acheiat cu operatorul (i) de transport, entitatea contractantă va încasa lunar un procent de 10% aplicat la contravaloarea titlurilor de călătorie emise conform prevederilor legale și vândute de către operator(i) de transport în luna precedentă încasării. Lunar, suma stabilită în modalitatea mai sus prezentată va fi încasată prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de transport. Veniturile lunare obținute de către operatorul de transport din vânzarea titlurilor de călătorie (bilete și abonamente) se vor comunica SMTT până la data de 15 a lunii pentru luna precedentă în vederea stabilirii valorii serviciilor de monitorizare derulare contract și facturarea acesteia.

 • 8.7 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la Capitolul 8 "Redevența. Servicii de Monitorizare Derulare Contract" fără a fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești. Pentru punerea în executare a contractului, entitatea contractantă se va adresa direct, fără alte proceduri prealabile, executorului judecătoresc, pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor prevăzute în cuprinsul Capitolului 8 "Redevența. Servicii de Monitorizare Derulare Contract".

CAPITOLUL 9. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

 • 9.1 Entitatea Contractantă are dreptul de a nu solicita operatorului constituirea garanției de bună execuție în cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât cea prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.

 • 9.2 în baza Legii 99 din 2016 privind achizițiile sectoriale și a Hotărârii de Guvern nr. 394/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului- cadru din legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Operatorul va constitui garanția de bună execuție în termen de 60 de zile calendaristice de Ia Data Intrării în Vigoare a Contractului de Servicii Publice. Operatorul este obligat să constituie, cu titlu de garanție de bună execuție, în contul Entității Contractante, garanția de bună execuție în cuantum de 0,1% din valoarea prezentului Contractului. Anual până la data de 31 decembrie a anului în curs, Operatorul se obligă la constituirea garanției de bună execuție pentru anul următor, în funcție de modificările prezentului contract, (conform art. 45 H.G.394/ 2016).

 • 9.3 Anual, Operatorul va constitui garanția de bună execuție sub condiția deblocării garanției de bună execuție constituită pentru anul precedent. în caz de neconstituire a garanției de bună execuție, Entitatea Contractantă va încasa suma stabilită ca garanție de bună execuție în modalitatea mai sus prezentată va fi încasată prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de transport sau să rezilieze de plin drept contractul, fără alte formalități prealabile.

 • 9.4 Garanția de bună execuție se actualizează anual cu rata inflației și se reîntregește trimestrial de către Operator, până la data de 15 a primei luni a fiecărui trimestru. în caz contrar, Entitatea Contractantă va încasa suma datorată prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de transport, fără alte formalități prealabile.

 • 9.5 Din garanția de bună execuție se rețin, dacă este cazul, penalitățile și orice alte sume datorate Entității Contractante și neachitate de către Operator la termenele stabilite și în baza clauzelor prezentului contract respectiv, în condițiile prevăzute la art. 47 din Anexa la H.G. nr. 394/2016.

 • 9.6 Garanția de bună execuție se restituie la sfârșitul prezentului Contract, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (2) din Anexa Ia H.G. nr. 394/2016.

 • 9.7 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la Capitolul 9 "Garanție de bună execuție" fără a fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești. Pentru punerea în executare a contractului, Entitatea Contractantă se va adresa direct, fără alte proceduri prealabile, executorului judecătoresc, pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor prevăzute în cuprinsul Capitolului 9 " Garanția de bună execuție ".

CAPITOLUL 10. DIFERENȚELE DE TARIF

 • 10.1 Operatorul este obligat să transporte toți călătorii care dețin un Titlu de călătorie valabil, inclusiv categoriile de călători care beneficiază de facilități la transport, respectiv de gratuitățile și reducerile la Titlurile de călătorie, prevăzute în Anexa 7.1, precum și de orice alte gratuități și reduceri ce vor fi stabilite după Data Intrării în Vigoare a Contractului de Servicii Publice prin: acte normative, hotărâri ale Consiliilor Locale, hotărâri ale SMTT.

 • 10.2 Modul de acordare a Diferențelor de tarif este cel prevăzutjn Ordinul președintelui ANRSC și ANAP 131/ 1401/2019 privind documentele standard și contractai cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale realizat cu autobuze, troleibuze și/ sau tramvaie, respectiv Anexa 7.2. a prezentului Contract, astfel:

  Categoria socială/ Tipul de protecție sociala

  Perioada

  Număr de călătorii pe perioada selectată, utilizat pentru calcul

  Tarif

  Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

  Modalitatea de acordare a protecției sociale

  Tarif

  întreg

  Reducerea oferita

 • 10.3 . Operatorul este obligat să emită Titluri de călătorie pentru toate categoriile de călători care beneficiază de reduceri și gratuități, potrivit prevederilor legale și hotărârilor Adunării Generale a SMTT adoptate în baza Hotărârilor de Consiliu Local al UAT-urilor membre.

Sumele aferente Diferențelor de tarif se estimează anual și se prevăd în bugetele UAT-urilor membre a SMTT, potrivit prevederilor Ordinului președintelui ANRSC și ANAP 131/1401/2019 privind documentele standard și contractul cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie, respectiv Anexa 7.3. a prezentului Contract, astfel:______________

Nr. crt.

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Unități de calcul (abonament e/ călătorii vândute)

Număr estimat de unități

Nivelul protecției sociale acordate (lei/ unitate)

Sume totale (lei)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)x(4)

 • 10.4 Acoperirea Diferențelor de tarif acordate Operatorului se va face până la valoarea integrală a Titlurilor de călătorie, în baza numărului de Titluri de călătorie cu valoare redusă vândute și a numărului de Titluri de călătorie de care beneficiază gratuit fiecare categorie de călători, în luna respectivă, dovedite prin rapoartele lunare ale sistemului electronic de taxare și ale sistemului de numărare a călătorilor respectiv a altor documente justificative stabilite prin acte normative (conform Ordin Președinte ANRSC și ANAP 191/ 1401/2019).

 • 10.5 Plata Diferențelor de tarif către Operator se va face lunar de către Entitatea Contractantă, în baza facturii emise de către Operator și a documentației justificative. Operatorul are obligația de a comunica la sediul SMTT, factura până la data de 10 a lunii următoare a celei pentru care se face decontarea, la care va atașa documentația justificativă pentru fiecare categorie de călători care beneficiază de reduceri și gratuități

 • 10.6 Entitatea Contractantă are obligația să facă plata Diferențelor de tarif în termen de 60 de zile de la data primirii facturii și a documentației justificative depusă de către Operator. Modelul de decont este prevăzut în Ordinul președintelui ANRSC și ANAP 131/ 1401/ 2019 privind documentele standard și contractul cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie

(conform Legea 72/ 20

3 art. 7), astfel:

Nr. Crt

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Unități de calcul (abonamente/ călătorii vândute)

Număr estimat de unități

Nivelul protecției sociale acordate (lei/ unitate)

Sume totale (lei)

Document justificativ necesar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)x(4)

(6)

Suma reprezentând Diferențele de tarif pentru luna respectivă fadtȘurată intră în calculul Compensației, indiferent de stadiul plății facturii pentru diferențele de tarif. J

Pagină 11 din 29

 • 10.7 . Entitatea Contractantă va emite factura pentru fiecare UAT beneficiară de transport în maxim 3 zile lucrătoare de la aprobarea documentelor justificative care stau la baza emiterii facturii de către operatorul de transport. UAT se obligă să achite Entității Contractante factura în termen de maxim 30 zile de la data primirii facturii (conform Legea 72/ 2013 art. 6).

 • 10.8 . Operatorul are obligația de a întocmi lunar factura pentru diferențe de tarif, pentru fiecare linie în parte care deservește unitatea administrativ- teritorială respectivă și să atașeze documentele justificative care stau la baza emiterii facturilor inclusiv rapoartele cu total validări pe linia respectivă pentru fiecare categorie de persoane beneficiare de diferențe de tarif (beneficiare de reduceri și gratuități).

CPAITOLUL 11. PROFITUL REZONABIL

 • 11.1. Profitul rezonabil reprezintă o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public și care ține seama de nivelul de risc al serviciului public de transport suportat de operator, aplicată la total cheltuieli eligibile.

 • 11.2. Profitul rezonabil se calculează conform ratei SWAP pentru 10 ani care este de 3,23% plus 100 puncte procentuale (1%).

 • 11.3. Rata profitului rezonabil stabilită de Entitatea Contractantă, pe întreaga durată de valabilitate a contractului, care se aplică la total cheltuieli eligibile este de 4,23% pe an.

CAPITOLUL 12. COMPENSAȚIA

 • 12.1. UAT- urile membre prin ADI în calitate de Entitate Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru acoperirea costurilor de exploatare plus un profit rezonabil în cazul în care impune obligații de serviciu public și/sau obligații tarifare privind practicarea unor tarife de călătorie sub nivelul tarifului mediu pe călătorie (lei/călătorie) ofertat/aplicat și fundamentat de către Operator în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzută în anexa la normele-cadru aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007.

 • 12.2. Sumele aferente Compensației se prevăd în bugetul local și se estimează anual de către Entitatea contractantă potrivit formulei (conform Ordin ANRSC 131/1401/2019):

Canuală= (Tem - Tc) x N estimat căi.

unde:

Camialățlei]- reprezintă Compensația anuală estimată a fi plătită Operatorului, calculată conform Anexei 17 a prezentului contract.

Tem [lei/călătorie]- tariful mediu pe călătorie, ofertat și fundamentat de către Operator în conformitate cu prevederile din Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007;

Tc [lei/călătorie]- tariful de călătorie, impus de Entitatea contractantă pe criterii sociale;

N estimat căi. - numărul de călătorii estimate a fi efectuate în anul de referință.

 • 12.3. Compensația lunară plătită Operatorului se calculează după următoarea formulă:

C lunară = CE + Pr - V unde:

 • C lunară[lei] - reprezintă Compensația lunară plătită Operatorului;

CE [lei]- total cheltuieli eligibile, la nivelul cheltuielilor de exploatare și cheltuielilor financiare suportate de Operator pentru îndeplinirea Obligațiilor de serviciu public, condițiilor de mediu impuse și a tuturor cerințelor prevăzute în prezentul Contract, fundamentate în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzută în anexa la Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, prin aplicarea principiilor privind stabilirea cheilor de repartizare a cheltuielilor indirecte și cheltuielilor generale și administrative între activitățile desfășurate de Operator, potrivit Anexei nr. 9 Ia prezentul Contract. Cheltuielile eligibile CE sunt calculate cu includerea amortizării lunare a investițiilor realizate de Operator din fonduri proprii și a cheltuielilor financiare aferente rambursării creditelor de investiții. Amortizarea investițiilor realizate de Operator din fonduri publice nu este eligibilă pentru calculul CE;

Pr[lei]- reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public și care ține seama de nivelul de risc al serviciului public de transport suportat de Operator, aplicată la total costuri eligibile. Rata profitului rezonabil stabilită de Entitatea Contractantă, pentru întreaga durată de valabilitate a Contractului, care se aplică la total cheltuieli eligibile este de 4,23% pe an. La începutul fiecăruiȚn, se desfășoară, prin grija Entității Contractante un audit tehnic- economic care certifică și regularizează ulterior nivelul compensației acordat operatorilor pentru anul anterior.

Mecanism de stimulare a eficienței: în situația în care, în anul N, se vor înregistra reduceri de costuri unitare rezultate din creșterea eficienței activității operatorului, certificate ca atare de un auditor independent, față de anul N-l, acestea vor fi repartizate astfel: 50% din câștigurile de eficiență rămân la dispoziția operatorului sub forma de profit majorat, iar restul la autoritatea publică.

Vflei]— reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea serviciului public de transport de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv venituri din vânzarea Titlurilor de călătorie Ia care Operatorul este îndreptățit, venituri din alte activități legate de prestarea serviciului public de transport.

Veniturile din vânzarea titlurilor de călătorie- reprezintă totalitatea veniturilor realizate din vânzarea biletelor și abonamentelor. Biletul vândut și validat în mijlocul de transport reprezintă venitul realizat din vânzarea acestuia pentru o singură călătorie. Abonamentul va avea un număr nelimitat de călătorii. Venituri le realizate din vânzarea de abonamente se vor calcula în funcție de numărul de călătorii validate în sistemul de biletărie (e- ticketing) înmulțit cu valoarea unei singure călătorii (valoarea unui bilet vândut și validat în sistemul de biletărie e-ticketing). în acest sens, lunar se vor emite rapoarte cu numărul de călătorii pentru politica tarifară aplicată (număr călătorii din validarea abonamentelor vândute respectiv numărul de călătorii din vânzarea biletelor vândute), rapoarte care vor conține minim datele de identificare a locației în care au fost validate titlurile de călătorie în mijloacele de transport a operatorului (lor).

 • 12.4. Compensația se calculează și se plătește cumulat pentru toate obligațiile tarifare impuse și pentru serviciile publice de transport efectuate cu toate tipurile de mijloace de transport.

 • 12.5. Compensația va fi plătită Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare și a facturii emise de Operator. Raportul lunar de constatare se întocmește de către Operator potrivit Anexei 8.1. și se depune la registratura Entității Contractante până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, Raportul lunar de constatare se analizează și semnează de către Entitatea Contractantă până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația.

 • 12.6. în cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare nu sunt agreate de către Entitatea Contractantă, acest lucru va fi menționat în Raportul lunar de constatare, iar Entitatea Contractantă va plăti suma necontestată, urmând ca pentru partea Compensației contestată, Părțile să acționeze clauzelor prevăzute în prezentul Contract de Servicii Publice.

 • 12.7. Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata compensației în termen de 5 zile de la semnarea Raportului lunar de constatare. Entitatea Contractantă are obligația de a plăti compensația Operatorului în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării la sediul SMTT a facturii, (conform Legii 72/ 2013).

 • 12.8. Operatorul are obligația de a întocmi lunar factura pentru compensație, pentru fiecare linie în parte care deservește unitatea administrativ- teritorială respectivă și să atașeze documentele justificative care stau la baza emiterii facturilor inclusiv rapoartele cu total validări pe linia respectivă pentru călătorii încadrați în următoarele grupe de vârstă: 16-30 ani, 30-40 ani, 40-50 ani, 50-60 ani, 60- vârstă de pensionare.

 • 12.9. în vederea evitării efectului financiar negativ cât și a supra compensării, în termen de 60 de zile calendaristice de la aprobarea situațiilor financiare anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei 8.2. și prevederilor legale în vigoare.

 • 12.10. în cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare decât compensația anuală calculată conform prevederilor legale în vigoare, diferența rezultată și stabilită în modalitatea mai sus prezentată va fi încasată astfel: prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de transport sau din garanția de bună execuție a contractului cu respectarea termenului de 30 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale. în mod corespunzător, în cazul în care compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mică decât Compensația calculată potrivit prevederilor legale în vigoare, Entitatea Contractantă va vira în contul Operatorului diferența rezultată în termen de 30 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale, iar dacă suma necesară nu se încadrează în prevederile bugetare aprobate Entitatea Contractantă va vira partea rămasă din compensația anuală în termen de 30 zile calendaristice de la rectificarea bugetului.

 • 12.11. Părțile vor datora penalități de întârziere în cuantum de 0,02% din suma datorată, pentru fiecare de întârziere, în cazul în care nu virează la timp sumele datorate s abilite conform prezentului Capitol.

 • 12.12. Operatorul poate solicita, în cursul anului, ajustarea /modificarea tarifului mediu pe călătorie [lei/călătorie] în conformitate cu prevederile din Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007.

 • 12.13. Sumele ce urmează a fi acordate anual Operatorului cu titlu de Compensație vor fi aprobate de către consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale membre a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, în funcție de estimările inițiale și vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume până la sfârșitul anului.

 • 12.14. în situația în care prin normele fiscale se prevede ca această compensație să intre în baza de impozitare a TVA, atunci la sumele plătite cu titlu de Compensație se va aplica TVA.

 • 12.15. Evitarea supra compensării sau a sub compensării și respectarea Anexei la Regulamentul (CE) 1370/ 2007 se realizează prin mecanismul auditului tehnico- economic urmat de decontarea anuală de regularizare.

CAPITOLUL 13. TARIFE Șl TITLURI DE CĂLĂTORIE

 • 13.1 Entitatea contractantă va stabili și aproba Tarifele de călătorie, iar Operatorul va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile publice de transport călători prestate în baza prezentului Contract.

 • 13.2 La data începerii prezentului Contract, Operatorul va aplica Tarifele de călătorie prevăzute în Anexa nr. 6.1.

 • 13.3 Operatorul are obligația de a organiza și presta activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie. în acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie și distribuirea acestora în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 6.3.

 • 13.4 Elementele de identificare ale Titlurilor de călătorie vor fi stabilite de Entitatea Contractantă potrivit legii.

 • 13.5 Transportul public de călători se va desfășura conform legislației în vigoare și a Regulamentului serviciului de transportul public de călători aprobat de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercom unitară.

 • 13.6 Controlul călătorilor pe raza teritorială de competență a Entității Contractante este realizat de către Operator în mijloacele de transport prin personal propriu și de personalul autorizat al Societății Metropolitane de Transport Timișoara respectiv personalul autorizat al unităților administrativ-teritoriale membre a entității contractante, în ținută corespunzătoare- uniforme. Operatorul se obligă să întreprindă toate acțiunile necesare pentru reducerea numărului de călători care circulă fără titlu de călătorie valabil pe traseele pe care acesta operează asigurând necesarul de controlori titlu de călătorie începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract.

 • 13.7 Tarifele de călătorie sunt stabilite, ajustate, modificate de către Entitatea Contractantă conform prevederilor din Anexa nr. 6.2.

 • 13.7.1 Operatorul poate solicita, anual, ajustarea cu indicele de inflație comunicat de către Institutul Național de Statistică, a tarifelor de călătorie.

 • 13.8 Operatorul are obligația să aplice Tarifele de călătorie aprobate începând cu data prevăzută în hotărârile adoptate de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară.

 • 13.9 Pentru realizarea decontărilor între Operator și alți operatori, din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile publice de transport prestate de către fiecare operator, se va lua în considerare numărul de călătorii efectuate. Dovada se va face prin rapoartele lunare ale sistemului electronic de taxare (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 13.10 Titlul de călătorie validat pe teritoriul unei unități administrativ- teritoriale membre e Entității Contractante se face venit în calculul compensației lunare plătită Operatorului pentru respectiva unitate administrativ- teritorială.

CAPITOLUL 14. INVESTIȚII

 • 14.1 Operatorul are obligația de a realiza investițiile în legătură cu prestarea Serviciului public de transport călători în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului, prevăzut în Anexa nr. 3.1

 • 14.2 Costurile aferente investițiilor realizate de Operator conform Anexei nr. 3.1 vor fi luate în președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 și instrucțiunilor din Anexa nr. 9.

  considerare pentru calculul Compensației, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

  14.3 Activitățile de implementare a investițiilor din Programul de Investiții al Entității Contractante, desfășurate de Operator în baza prezentului Contract, se consid'ej-ă activități eligibile pentru calculul cheltuielilor CE aferente Obligațiilor de serviciu public, fundamentate conform prevederilor din Ordinul


 • 14.4 Entitatea Contractantă are obligația de a finanța investițiile din Programul de Investiții al Entității Contractante, prevăzut în Anexa nr. 3.2 (conform Ordin președinte ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 14.5 Cheltuielile în legătură cu implementarea investițiilor din Programul de Investiții al Entității Contractante, desfășurate de Operator în baza împuternicirii dată de aceasta și a prezentului Contract, se evidențiază distinct și se comunică după recepția lucrărilor Entității Contractante pentru înregistrare în evidenta bunurilor de natura domeniului public, care se pun la dispoziția Operatorului (conform Ordin președinte ANRSC și ANAP 131/ 1401/2019).

CAPITOLUL 15. SISTEMUL ȘI SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT

 • 15.1 Infrastructura de Transport

 • 15.1.1 Infrastructura de transport este cea definită de art. 14 din Legea nr. 92/2007 ca fiind infrastructura tehnico-edilitară specifică care, împreună cu mijloacele de transport formează sistemul de transport public, (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 15.1.2 Operatorul are dreptul și obligația de a administra componentele din sistemul de transport public, care reprezintă infrastructura de transport pusă la dispoziție de către unitățile administrativ- teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară: Municipiul Timișoara, Comuna Ghiroda, Comuna Remetea Mare, Comuna Moșnița Nouă, Comuna Sînmihaiu Român, Comuna Dumbrăvița, Comuna Dudeștii Noi, Comuna Săcălaz, Comuna Becicherecu Mic, Comuna Sînandrei, Comuna Șag, Comuna Satchinez, Comuna Orțișoara, Comuna Giarmata, Comuna Pădureni, Comuna Biled în baza procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor publice, anexă la prezentul Contract, împreună cu infrastructura de transport proprie a Operatorului utilizată pentru prestarea serviciului (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 15.1.3 Operatorul are obligația de a administra și responsabilitatea de a întreține componentele infrastructurii de transport aferente infrastructurii tehnico- edilitare utilizate pentru efectuarea serviciului public de transport călători care sunt puse la dispoziția acestuia (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 15.1.4 Operatorul va întocmi un Program anual de întreținere și reparare a infrastructurii de transport prevăzută la pct. 15.1.2, până la data de 31 octombrie a anului precedent celui pentru care se întocmește, cu scopul de a asigura menținerea infrastructurii de transport într-o condiție tehnică optimă de funcționare, pe care îl va trimite spre aprobare Entității Contractante (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 15.1.5 Independent de executarea Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de transport întocmit și aprobat potrivit pct. 15.1.4 de mai sus, Operatorul va asigura lucrări de reparație ori de câte ori este necesar, în caz de accidente ori alte cazuri de avarie a infrastructurii, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 zile de la producerea evenimentului, în vederea asigurării continuității și siguranței prestării Serviciului public de transport călători (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 15.2 Condiții de exploatare a sistemului de transport

 • 15.2.1 Exploatarea sistemului de transport public se va realiza de Operator în concordanță cu reglementările specifice și legislația aplicabilă în vigoare, în baza autorizării exercitării activității de transport acordată de către autoritățile competente, conform prevederilor legale.

 • 15.2.2 Operatorul are obligația să exploateze sistemul de transport în condițiile prevăzute în Programul de transport și a celorlalte Obligații de serviciu public stabilite prin prezentul Contract.

 • 15.3 Elaborarea Programului de Transport

 • 15.3.1 Entitatea Contractantă este responsabilă de întocmirea Programului de transport(conform Ordin

  ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

  15.3.2 Numărul total de kilometri din Programul de transport nu va putea varia de la un an la altul cu


mai mult de 10% în plus sau 20% în minus, față de numărul de kilometri din anul anterior, decât cu încheierea unui act adițional la prezentul contract având la bază îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:                                                               \

 • a) cu acordul prealabil și scris al Operatorului emis în termen ie maxim 30 zile de la data primirii

notificării de negociere a contractului

și

 • b) aprobarea ulterioară a adunării generale a SMTT.

 • 15.3.3 Programul de transport va putea fi modificat oricând pe parcursul derulării Contractului, unilateral de către Entitatea Contractantă, pe baza unor criterii obiective, având la bază studiul de mobilitate, studii de trafic, necesități generate de lucrări la infrastructura de transport, sau evenimente speciale. Operatorul are obligația de a implementa Programul de transport astfel modificat, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării în acest sens de la Entitatea Contractantă (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 15.4 Cerințele standard pentru mijloacele de transport

 • 15.4.1 Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu mijloace de transport:

 • a) aflate la dispoziția sa, în condițiile legii.

 • b) achiziționate de către Operator conform Programului de investiții, potrivit Anexei nr. 3.1.

 • c) puse la dispoziție de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale SMTT, potrivit proceselor-verbale de predare-preluare a bunurilor publice, anexe la prezentul Contract.

 • 15.4.2 Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului public de transport călători numai mijloace de transport care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) respectă cerințele legale privind siguranța în trafic și protecția mediului, sănătății și securității publice în mijlocul de transport.

 • b) dețin toate autorizațiile, licențele și celelalte documente cerute de lege în scopul prestării Serviciului public de transport călători.

 • c) respectă specificațiile tehnice din Anexa nr. 5.1.

 • 15.4.3 La Data începerii prezentului Contract Operatorul va presta serviciul cu mijloacele de transport prevăzute în Anexele: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4

 • 15.4.4 Pe parcursul executării Contractului, Operatorul poate înlocui un autovehicul cu care a obținut licența de traseu numai cu un autovehicul care are cel puțin aceeași capacitate cu cea prevăzută în programul de transport și care întrunește cel puțin cerințele tehnice și de vechime ale autovehiculului înlocuit, avute în vedere la atribuirea Contractului, după notificarea Entității Contractante.

15.5.5. Investițiile privind achiziția de mijloace de transport respectiv altor componente din cadrul sistemului de transport utilizate în derularea prezentului contract vor fi doar de tip ecologic, cu respectarea Legii nr. 37/ 2018 privind promovarea transportului ecologic și a standardelor de calitate și mediu pentru toți operatorii desemnați.

 • 15.5 Siguranța

 • 15.5.1 Operatorul este singurul responsabil de siguranța călătorilor săi.

 • 15.5.2 Călătorii și bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecințele accidentelor de trafic. în acest sens, Operatorul are obligația de a încheia și menține valabile, pe toată durata Contractului, polițe de asigurare pentru asigurarea călătorilor și a bunurilor acestora. Entitatea Contractantă are dreptul de a verifica în orice moment polițele de asigurare încheiate.

 • 15.5.3 Mijloacele de transport și personalul folosit de Operator pentru prestarea Serviciului public de transport călători trebuie să respecte toate cerințele legale privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducătorilor mijloacelor de transport.

 • 15.6 Calitatea Serviciului, Reclamațiile Călătorilor

 • 15.6.1 Indicatorii de calitate și performanță ce trebuie respectați de Operator și monitorizați de Entitatea Contractantă sunt prezentați în Anexa nr. 10 la prezentul Contract. Indicatorii și documentele doveditoare privind îndeplinirea acestora se vor comunica Entității Contractante lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna precedentă de raportare. Entitatea Contractantă în urma realizării verificărilor indicatorilor de calitate și performanță poate solicita în scris clarificări însoțite de

  documente justificative.

  • 15.6.2 Abaterile justificate de la Programul de Transport sunt prezentate în Anexa nr. 12.

  • 15.6.3 Nerespectarea indicatorilor de calitate și performanță de penalități, în conformitate cu Anexa nr. 10 la prezentul Contract.

  • 15.6.4 Penalitățile vor 1


către Operator duce la aplicarea de are cu Anexa nr. i u ia prezentul contract. \

fi reținute din garanția constituită conform Capitolului 9 din prezentul Contract.

în cazul în care garanția nu acoperă totalitatea penalităților, suma rămasă de plată va fi reținută din Compensația lunară datorată de Entitatea Contractantă, conform Capitol 22 pct 22.4 a prezentului Contract.

 • 15.6.5 în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator, Entitatea Contractantă va stabili în sarcina acestuia un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, în termen de 5 zile calendaristice, care se va comunica Operatorului.

 • 15.6.6 Operatorul are obligația de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de reclamație pe panouri de informare ori în alte locuri vizibile, amplasate pe traseele din Programul de transport.

 • 15.6.7 Operatorul va înregistra toate reclamațiile călătorilor indiferent de calea de primire a acestora, direct prin telefon/fax, pe adresa poștală sau adresa electronică, într-un registru special pentru reclamații “Registrul de Reclamații” în conformitate cu Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 • 15.6.8 Operatorul este obligat să răspundă reclamațiilor scrise ale călătorilor primite, în conformitate cu Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 • 15.6.9 Entitatea Contractantă va transmite Operatorului petițiile cu privire la activitatea acestuia și la activitatea de transport public în general primite prin sistemele proprii de înregistrare a petițiilor pentru a-si exprima punctul de vedere asupra acestora și spre soluționare, după caz.

 • 15.7 Măsuri de Control al Traficului

 • 15.7.1 Entitatea Contractantă va menține pe toată durata Contractului, un sistem de management al traficului pentru reglementarea priorității în intersecțiile cu trafic controlat, astfel încât să asigure: a) menținerea în grafic a vehiculelor Operatorului, conform Programului de circulație aprobat.

b) stabilirea priorităților de trafic.

c) transmisia, înregistrarea și stocarea imaginilor din trafic.

 • 15.7.2 Durata de stocare a înregistrărilor va fi stabilită de Entitatea Contractantă.

 • 15.7.3 Entitatea Contractantă va asigura benzi dedicate mijloacelor de transport public local, prioritate având traseele principale stabilite de Entitatea Contractantă.

 • 15.8 Sistemul de taxare

 • 15.8.1 Gestiunea sistemului de taxare electronică și a sistemului de numărare a călătorilor revine în sarcina Operatorului, pe întreaga durată a Contractului.

 • 15.8.2 Operatorul are obligația de a monta pe mijloacele de transport folosite pentru realizarea Serviciului public de transport persoane, validatoare pentru Titlurile de călătorie, sisteme de numărare a călătorilor și echipamente de bord cu casă de marcat fiscală în cazul în care eliberează Titluri de călătorie în mijlocul de transport, potrivit specificațiilor din Anexa nr. 5.1 și de a le menține în stare de funcționare pe toată durata efectuării curselor. Operatorul de transport poate pune la dispoziție și alte metode de achiziție a titlurilor de călătorie în mijlocul de transport, cu aprobarea conducerii SMTT.

 • 15.8.3 Pentru mijloacele de transport nou achiziționate pe parcursul derulării prezentului Contract Operatorul are obligația de a achiziționa și instala validatoare, sisteme de numărare a călătorilor și echipamente de bord care sa fie compatibile cu sistemul de taxare electronică sau, după caz, cu sistemul de numărare a călătorilor aferent transportului public local.

 • 15.9 Controlul Titlurilor de călătorie

 • 15.9.1 Controlul Titlurilor de călătorie se va realiza conform legislației în vigoare și a Regulamentului serviciului de transportul public de călători aprobat de Entitatea Contractantă, care prevede obligațiile călătorilor și sancțiunile aplicate pentru încălcarea respectivelor obligații, inclusiv pentru călătorii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt Titlu de călătorie valabil.

 • 15.9.2 Unitatea administrativ- teritorială membră a Entității Contractante are dreptul să organizeze acțiuni de verificare a validării titlurilor de călătorie utilizate pe teritoriul său administrativ împreună cu persoanele desemnate de Entitatea Contractantă, în ținută corespunzătoare- uniforme.

 • 15.9.3 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, în funcție de gravitatea faptei, se va face de către personalul propriu al Operatorului și de personalul autorizat al Societății Metropolitane de Transport Timișoara, în ținută corespunzătoare- uniforme, în conformitate cu prevederile din Regulamentul serviciului de transportul public de călători aprobai de Entitatea Contractantă.

 • 15.9.4 Programul de control se va întocmi și aproba de Entitaiea Contractantă și va fi comunicat

Pagină 17 din 29 j

Operatorului cu maxim 5 zile calendaristice înainte de data de 1 ale lunii pentru care s-a aprobat programul de control. în scopul reducerii fraudei și pentru creșterea calității serviciului prestat, programul de control are caracter obligatoriu pentru Operator iar nerespectarea acestuia este considerată abatere și se va sancționa conform Regulamentului serviciului. Programul de control va cuprinde data, linia (liniile) de transport pe care se va efectua controlul și tematica de control.

CAPITOLUL 16. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract și în legislația în vigoare, Operatorul va avea următoarele drepturi și obligații:

 • 16.1 Autorizații și licențe

 • 16.1.1 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract toate autorizările necesare pentru exercitarea serviciului public de transport călători eliberate de autoritățile competente, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 • 16.1.2 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract Licență de traseu valabilă pentru fiecare autobuz, respectiv autorizație de transport pentru transportul cu tramvai sau troleibuz, folosit în realizarea Serviciului public de transport călători.

 • 16.2 Restricții teritoriale

 • 16.2.1 Operatorul are dreptul de a presta Serviciul public de transport călători doar în aria teritorială de competență a Entității Contractante, fără a depăși limitele administrativ-teritoriale ale membrilor acesteia, cu excepția liniilor de ieșire și intrare sau altor elemente auxiliare activității respective care intră pe teritoriul localității învecinate.

 • 16.2.2 Operatorul nu are dreptul de a participa la procedurile de atribuire a contractelor pentru prestarea de servicii publice de transport călători în afara ariei teritoriale de competență a Entității Contractante.

 • 16.3 Separarea contabilității

 • 16.3.1 Operatorul are obligația de a tine o evidență contabilă distinctă pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prestării Serviciului public de transport călători din prezentul Contract sau sunt asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului public de transport călători, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare, potrivit Anexei nr. 9.

 • 16.3.2 Separarea contabilității între activitățile Serviciului public de transport călători care fac obiectul prezentului Contract și celelalte activități/servicii prestate de către Operator trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) conturile contabile corespunzătoare acestor activități trebuie să fie separate, iar proporția costurilor indirecte aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu procedeele de repartizare a acestor costuri;

 • b) costurile Serviciului public de transport călători trebuie să fie acoperite din veniturile din exploatare și plățile din partea Entității Contractante, fără nici o posibilitate de transfer a acestor venituri către un alt sector de activitate a Operatorului.

 • 16.4 întreținere și reparații

 • 16.4.1 Operatorul are obligația exploatării, întreținerii, reparării și modernizării sistemului de transport public și a echipamentelor existente și viitoare aferente acestuia, puse la dispoziție de către Entitatea Contractantă, potrivit prevederilor prezentului Contract.

 • 16.4.2 Operatorul are obligația să asigure operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin Contract, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități.

 • 16.4.3 Operatorul are obligația să efectueze lucrările de întreținere, revizii și reparații, conform prescripțiilor și normativelor tehnice în vigoare, care se impun, la bunurile puse la dispoziție de către Entitatea Contractantă. Cheltuielile aferente acestor activități vor fi luate în considerare pentru calculul costurilor eligibile CE aferente Obligațiilor de serviciu public, conform instrucțiunilor din Anexa nr. 9.

 • 16.4.4 Operatorul are obligația să asigure întreținerea și reparația infrastructurii de transport în conformitate cu Programul anual de întreținere și reparații aprobatue Entitatea Contractantă, precum și lucrările accidentale care se impun potrivit prevederilor din prezentul Contract (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 16.4.5 Operatorul are obligația să asigure fondurile pentru realizarea lucrărilor de întreținere și reparații la infrastructura de transport pusă la dispoziție, conform Programului anual de întreținere și reparații aprobat de Entitatea contractantă.

 • 16.4.6 Operatorul are obligația de a informa și obține aprobarea prealabilă Entității Contractante, în termen de maxim 3 ore, în legătură cu efectuarea unor lucrări de întreținere (lucrări proprii) la infrastructura de transport care afectează prestarea Serviciului public de transport călători.

 • 16.4.7 Entitatea Contractantă are dreptul să solicite informații cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor puse la dispoziție pentru realizarea Serviciului public de transport călători (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 16.5 Confortul călătorilor

 • 16.5.1 Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranța și confortul călătorilor.

 • 16.5.2 Operatorul are obligația să asigure prestarea Serviciului public de transport călători cu respectarea reglementărilor și normativelor tehnice în vigoare.

 • 16.5.3 Operatorul are obligația să presteze Serviciul public de transport călători cu vehicule prevăzute în prezentul Contract și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa nr. 5.1.

 • 16.5.4 Operatorul are obligația de a asigura securitatea si sănătatea călătorilor, implicit de a lua toate măsurile pentru a proteja călătorii împotriva infracțiunilor, și accidentelor rutiere respectiv incidente de orice fel, dar fără a se limita la:

 • a) menținerea iluminării constante a mijloacelor de transport.

 • b) afișarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informații despre cum trebuie acordată asistenta în cazuri urgente.

 • c) luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deraieri sau avarii apărute în funcționarea Serviciului public de transport călători.

 • 16.5.5 Operatorul are obligația să asigure verificările necesare, înainte de plecare, a vehiculelor și șoferilor, pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.

 • 16.5.6 Operatorul are obligația să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră.

 • 16.5.7 Operatorul are obligația să se asigure că niciun călător nu are acces în interiorul cabinei șoferului, în situația în care mijlocul de transport este dotat cu cabină pentru șofer.

 • 16.5.8 Operatorul are obligația să se asigure că vehiculele staționează numai în stațiile amenajate și că ușile vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului.

 • 16.5.9 Operatorul are obligația să mențină în stare de funcționare toate echipamentele de siguranță, inclusiv, dar fără a se limita la mânere, balustrade, suporturi speciale.

 • 16.5.10 Operatorul are obligația să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă întocmai prevederile legislative relevante și să implementeze măsuri de îmbunătățire a calificării acestora.

 • 16.5.11 Operatorul are obligația să aplice normele de protecția muncii specifice Serviciului public de transport călători.

 • 16.6 Proceduri interne

în cazul în care Operatorul nu deține proceduri interne referitoare la situațiile enumerate mai jos, acesta are obligația de a întocmi proceduri interne cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în termen de 60 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului Contract, care se vor referi cel puțin la: a) Actualizarea informațiilor de transport pe afișe și panouri de informare.

 • b) Administrarea și controlul bunurilor pierdute.

 • c) Administrarea reclamațiilor, întrebărilor și sugestiilor formulate de călători.

 • d) Codul de conduită al conducătorilor vehiculelor.

 • e) Instrucțiuni privind prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni.

 • f) Instrucțiuni și planuri privind situațiile de urgență.

 • 16.7 Activități conexe Serviciului public de transport călători

 • 16.7.1 Operatorul are dreptul să presteze, în condițiile legii, și aii

  servicii/activități precum și activități


conexe Serviciului public de transport, care nu fac obiectul prezentului Contract.

 • 16.7.2 Activitățile conexe Serviciului public de transport pot include prestarea pentru terțe persoane de servicii de transport turistic, servicii regulate speciale, servicii de inspecție tehnică periodică ITP, școală pentru conducătorii de vehicule, fără a se limita la acestea, cu respectarea reglementărilor specifice domeniului, etc.

 • 16.7.3 Costurile aferente acestor activități nu intră în calculul Compensației. Pentru aceste activități, Operatorul va tine o evidentă contabilă separată, distinctă pentru fiecare serviciu prestat. Operatorul va implementa în realizarea evidențelor contabile, măsuri de restricționare și departajare a costurilor între Serviciul public de transport călători și activitățile comerciale, în conformitate cu Anexa nr. 9.

 • 16.7.4 Operatorul va reține toate veniturile rezultate din prestarea altor activități de transport și a activităților conexe Serviciului public de transport călători, care nu fac obiectul prezentului Contract.

 • 16.8 Cesiunea și subcontractarea

 • 16.8.1 Operatorul are obligația de a nu cesiona Serviciul public de transport călători unei alte societăți decât în cazul în care această societate este declarată în stare de faliment este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății Operatorului, cu aprobarea Entității Contractante și cu asumarea de către cesionar a condițiilor prezentului Contract.

 • 16.8.2 Operatorul are obligația de a nu încheia cu terți contracte de subcontractare a serviciului de transport public local.

 • 16.8.3 în cazul în care este afectat principiul continuității activității Operatorului, ca urmare a analizei realizate de Entitatea Contractantă pe baza documentelor puse la dispoziție de către Operator, acesta va putea proceda conform principiului prudenței la aplicarea măsurilor ce se impun în vederea asigurării continuității serviciului public de transport local de călători.

 • 16.9 Informarea publicului

 • 16.9.1 Operatorul are obligația să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație deservite, Tarifele de călătorie aplicate, precum și modificarea acestora, cu aprobarea Entității Contractante (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 16.9.2 Operatorul are obligația să producă și să distribuie materiale informative cu privire la traseele și programele de circulație, modificările acestora, Titlurile de călătorie și punctele de vânzare ale acestora, modul de cumpărare, Tarifele de călătorie practicate, obligațiile călătorilor și obligațiile Operatorului fată de călători, precum și sancțiunile pentru încălcarea acestor obligații, cu aprobarea Entității Contractante.

 • 16.9.3 Afișarea informațiilor de mai sus se va face în stații, în mijloacele de transport, pe site-ul propriu al Entității Contractante și Operatorului respectiv în mass-media. Informațiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate, cu aprobarea Entității Contractante.

 • 16.9.4 Operatorul are obligația să editeze, cu aprobarea Entității Contractante, hărți și pliante cu traseele mijloacelor de transport, și să afișeze în fiecare stație orele de circulație a mijloacelor de transport care trec prin stația respectivă.

 • 16.9.5 Operatorul are obligația să realizeze declarații de presă și anunțuri cu privire la schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciul public de transport călători și va întocmi campanii promoționale pentru promovarea activității sale, cu aprobarea Entității Contractante.

 • 16.10 Drepturi și obligații aferente prestării Serviciului public de transport călători

 • 16.10.1 Operatorul are obligația să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile puse la dispoziție și să presteze Serviciul public de transport călători care face obiectul prezentului Contract.

 • 16.10.2 Operatorul are obligația să respecte obligațiile prevăzute în prezentul Contract, în Regulamentul și Caietul de Sarcini al Serviciului public de transport călători și legile în vigoare.

 • 16.10.3 Operatorul are obligația să pună la dispoziția Entității Contractante toată documentația solicitată pentru calculul lunar al Compensației și pentru regularizarea lunară, trimestrială, semestrială, anuală sau ori de câte ori este nevoie.

 • 16.10.4 Operatorul are obligația să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul Contract.                                              \|j

 • 16.10.5 Operatorul are obligația să constituie garanția dețbună execuție potrivit prevederilor Pagină 20 din 29 I

Capitolului 9 din prezentul Contract.

 • 16.10.6 Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu respectarea Programului de transportai Operatorului prevăzut în Anexa nr.2.1 (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3a, 2.1.3b, 2.1.3c, 2.1.3d, 2.1.4) 16.10.7 Operatorul are obligația să utilizeze bunurile de retur și bunurile de preluare prevăzute în prezentul Contract, numai, pentru asigurarea Serviciului public de transport călători, iar pentru alte activități și servicii doar cu aprobarea prealabilă a Entității Contractante.

 • 16.10.8 Operatorul are obligația să asigure continuitatea Serviciului public de transport călători prin curse regulate conform caietului de sarcini și a programului de transport.

 • 16.10.9 Operatorul are obligația să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor de exploatare, a obligațiilor de transport și a obligațiilor tarifare.

 • 16.10.10 Operatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare.

 • 16.10.11 Operatorul are obligația să plătească pentru întreaga durată a Contractului taxele și impozitele datorate statului, precum și cheltuielile ce se ivesc cu privire la asigurarea bunurilor puse la dispoziție.

 • 16.10.12 Operatorul are obligația să permită accesul liber și nediscriminatoriu al călătorilor Ia Serviciul public de transport călători și să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute în legislația aplicabilă și în hotărârile adoptate de Entitatea Contractantă.

 • 16.10.13 Operatorul are obligația să asigure și să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, conform Programului de investiții prevăzut în Anexa nr. 3.

 • 16.10.14 Operatorul are obligația ca, în cazul în care sesizează existenta sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice în termen de 30 zile calendaristice Entității Contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciului public de transport călători. ( conform Ordin ANRSC 131/ 1401/ 2019)

 • 16.10.15 Operatorul are obligația să asigure accesul organelor de control ale Entității Contractante la informațiile privind executarea Serviciului public de transport călători și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor puse la dispoziție.

 • 16.10.16 Operatorul are obligația să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare.

 • 16.10.17 Operatorul are obligația să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale periodice ale propriilor angajați, conform prevederilor legale.

 • 16.10.18 Operatorul are obligația să preia de la membrii Entității Contractante mijloacele de transport, infrastructura aferentă și orice alte bunuri puse la dispoziție, pe bază de proces-verbal de predare-primire anexă la prezentul Contract (conform Ordin președinte ANRSC și AN AP 131/ 1401/2019).

 • 16.10.19 La încetarea Contractului, Operatorul are obligația să restituie Entității Contractante în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, cu uzura normală proporțională cu durata utilizării.

 • 16.10.20 La expirarea Contractului, Operatorul are obligația să predea Entității Contractante în deplină proprietate bunurile de preluare pe care aceasta le solicită, contra plății unei compensații egală cu valoarea contabilă rămasă neamortizată (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 16.10.21 Operatorul are obligația ca, în cazul încetării Contractului din alte cauze decât prin ajungerea la termen ori forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului public de transport călători, în condițiile stipulate în Contract si cu respectarea prevederilor legale în vigoare, până la preluarea acesteia de către Entitatea Contractantă sau de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice de la data notificării încetării contractului.

 • 16.10.22 în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu dizabilități, Operatorul are obligația ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să adapteze atunci când este posibil din punct de vedere tehnic și constructiv toate mijloacele de transport în comun folosite în prestarea Serviciului public de transport călători pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități locomotorii la transport si călătorie.

 • 16.10.23 Operatorul are obligația să respecte condițiile impușe^de natura bunurilor și a Serviciului public de transport călători, precum materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului.

 • 16.10.24 Operatorul are obligația să respecte normele legale, privind atestarea, calificarea și autorizarea personalului pentru exercitarea profesiei.

 • 16.10.25 Operatorul are obligația să dețină la sediul social documentele prevăzute de lege.

 • 16.10.26 Operatorul are dreptul să ceară întreruperea executării Serviciului public de transport călători în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de importante prejudicii bunurilor puse la dispoziție.

 • 16.10.27 Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de călători infrastructura rutieră publică, precum străzi, poduri, pasaje și instalațiile auxiliare aferente acestora.

 • 16.10.28 Operatorul are obligația să solicite în instanță daune-interese pentru încălcarea de către alți operatori de transport rutier/transportatori autorizați a Drepturilor exclusiv acordate prin prezentul Contract.

 • 16.10.29 Operatorul are obl igația ca urmare a analizelor proprii respectiv sesizărilor terțelor persoane să informeze Entitatea Contractantă cu privire la propunerea de modificare a programului de transport în vederea schimbării, anulării sau adăugării de noi trasee ori a Programului de circulație, iar Entitatea Contractantă va iniția, dacă consideră necesar, aprobarea modificării Programului de Transport.

 • 16.10.30 Operatorul are obligația să efectueze, după informarea și aprobarea prealabilă Entității Contractante, în maxim 3 ore, modificări temporare, precum suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc., în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii, incidente, accidente rutiere/ feroviare sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura publică rutieră. în cazuri excepționale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare astfel încât să asigure continuitatea Serviciului public de transport călători, dar numai sub condiția informării și aprobării Entității Contractante.

 • 16.10.31 Operatorul are dreptul să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor și/ sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.

 • 16.10.32. Operatorul are obligația să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute în legislația aplicabilă și hotărârile adoptate de entitatea contractantă.

 • 16.10.33 Operatorul are obligația ca la solicitarea scrisă entității contractante să-i furnizeze acesteia balanța de verificare analitică pe ultimele 3 luni, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare.

 • 16.10.34 înainte de data de 15 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a furniza Entității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare aprobate de un auditor certificat independent, în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării acestora.

 • 16.10.35. Operatorul este obligat să permită necondiționat accesul la baza de date al Sistemului de Monitorizare Vehicule și a Sistemului de Ticketing pentru Dispeceratul și Direcția Economică a Entității Contractante. Cheltuiala legată de realizarea conexiunilor și comunicațiilor ce privesc acest aspect respectiv interconectarea pentru accesul la baza de date a Sistemului de Monitorizare Vehicule și Sistemul de Ticketing aflat în administrarea Operatorului se va realiza de către Entitatea Contractantă.

 • 16.11 Sistemul de management integrat de calitate mediu sănătate și securitate în muncă

 • 16.11.1 Operatorul are obligația ca în termen de 12 luni de la semnarea contractului să implementeze și să obțină certificarea sistemului de management integrat de calitate, mediu, ssănătate și securitate în muncă, conform standardelor SR EN ISO 9001/ 2015, SR EN 1401/ 2005, SR OHSAS 18001/ 2008, SA 8000/ 2014.

 • 16.11.2 Operatorul va pune la dispoziția entității contractante, în format electronic, manualele sistemelor certificate cu procedurile de sistem si operaționale aprobate în termen de 90 zile calendaristice de la obținerea certificatelor. Totodată, reziviziile asupra documentelor care stau la baza cerificatelor vor fi comunicate entității contractante în termen de 10 zile de la aprobarea lor.

 • 16.11.3 în termen de 30 zile calendaristice de la aprobare, Operatorul va transmite Entității Contractante atât obiectivele anuale stabilite prin sistemul de management integrat de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, cât și raportul privind îndeplinirea acestora.

 • 16.11.4. Operatorul are obligația sa implementeze și să obțină certificarea EN ISO 13816/2002 pentru transportul public de călători, logistică și servicii în termen de 12 luni de Ia semnarea contractului.

CAPITOLUL 17. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ENTITĂȚII CONTRACTANTE

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi și obligații ale Entității Contractante, prevăzute în prezentul Contract și în legislația în vigoare, Entitatea Contractantă are următoarele drepturi și obligații:

 • 17.1 Infrastructura publică rutieră

 • 17.1.1 Entitatea Contractantă are obligația să informeze Operatorul, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră sau evenimentele ce au loc pe traseele cuprinse în Programul de transport.

 • 17.1.2 Entitatea Contractantă are obligația să asigure condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare.

 • 17.1.3 Entitatea Contractantă are obligația să elaboreze măsuri pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului public de transport călători, inclusiv benzi de autobuze, troleibuze, tramvaie și marcarea stațiilor, semafoare cu prioritare pentru toate mijloacele de transport (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 17.1.4 Entitatea Contractantă are obligația să colaboreze activ cu Departamentul rutier din cadrul Poliției Române pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului public de transport călători.

 • 17.1.5 Unitatea administrativ- teritorială membră a Entității Contractante are obligația să amenajeze și să întrețină infrastructura de transport (infrastructura rutieră, stațiile, capetele de linie, semafoarele, marcajele, indicatoarele de semnalizare etc.) de pe teritoriul său administrativ și în competența sa la parametrii care să asigure deplasarea și staționarea vehiculelor de transport public, confortul și siguranța călătorilor inclusiv deszăpezire și salubrizarea acestora.

 • 17.2 Controlul exercitat asupra Operatorului

 • 17.2.1 Entitatea Contractantă prin echipele de control, are obligația să verifice și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului public de transport călători efectuat în baza prezentului Contract de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor și instalațiilor folosite de Operator, în prezenta unui reprezentant al acestuia.

 • 17.2.2 în urma fiecărei verificări se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părți. In procesul-verbal se vor specifica timpul și locul inspecției, obiectul controlului, măsurile propuse, termenele de soluționare, precum și obiecțiile Operatorului, dacă este cazul. Entitatea Contractantă va soluționa obiecțiile Operatorului în termen de 15 zile calendaristice și va comunica totodată masurile ce urmează a fi implementate de către Operator în vederea remedierii aspectelor constatate și cuprinse în procesul verbal cu termenul de soluționare.

 • 17.2.3 înainte de data de 15 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a furniza Entității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare aprobate de un auditor certificat independent, în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării acestora.

 • 17.2.4 Lunar Operatorul are obligația de a prezenta Entității Contractante un raport al vânzărilor de bilete și abonamente și al numărului de călători transportați (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 17.2.5 Operatorul are obligația de a prezenta lunar, până la data de 25 a lunii următoare pentru luna precedentă, un raport cu informațiile pe baza cărora Entitatea Contractantă poate evalua respectarea indicatorilor prevăzuți în Anexa nr. 10, și în conformitate cu metodologia descrisă la Anexa nr. 12 (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 17.2.6 Operatorul are obligația de a pune, în termen de 48 ore de la aducerea la cunoștință prin înregistrarea la sediul social al Operatorului a ordinului de serviciu și a tematicii de control, la dispoziția echipei de control a Entității Contractante orice date și informații solicitate și să asigure accesul la toate informațiile privind prestarea Serviciului public de transport călători și exploatarea bunurilor puse la dispoziție, inclusiv la cele contabile (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 17.2.7 Entitatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni scrise pentru remedierea oricărei încălcări a obligațiilor Operatorului rezultate din prezentul Contract instrucțiuni obligatoriu a fi aplicate de la data înregistrării acestora la sediul social al Operatorului. \!

 • 17.2.8 Entitatea Contractantă are dreptul de a adopta programe ije măsuri ca urmare a neîndeplinirii Pagină 23 din 29 i /

indicatorilor de calitate și performanță de către Operator și de a aplica sancțiunile prevăzute în prezentul Contract.

 • 17.2.9 Entitatea Contractantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în care sunt gestionate reclamațiile călătorilor.

 • 17.2.10 Evaluarea indicelui de satisfacție al călătorilor se va face în baza metodologiei prezentate în Anexa nr. 11.

 • 17.2.11 Operatorul are obligația de a pune la dispoziția echipei de control a Entității Contractante orice date și informații solicitate și să asigure accesul la toate informațiile privind prestarea serviciului public de transport călători și exploatarea bunurilor puse la dispoziție inclusiv informațiile contabile în cazul controlului periodic, conform procedurii de control întocmită în Perioada de Mobilizare.

 • 17.2.12 Pe baza sondajelor, studiilor de piață, gradul de satisfacție a călătorilor și controalelor efectuate, Entitatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni obligatorii către Operator pentru îmbunătățirea serviciului de transport local, aspecte utilizate în actualizarea nivelului de calitate și performanță a indicatorilor respectiv actualizarea programului de transport al Operatorului.

 • 17.2.13 Entitatea Contractantă are dreptul de a accesa baza de date a Sistemului de Monitorizare Vehicule și a Sistemului de Ticketing prin Dispecerat și Direcția Economică. Cheltuiala legată de realizarea conexiunilor și comunicațiilor ce privesc acest aspect respectiv interconectarea pentru accesul la baza de date a Sistemului de Monitorizare Vehicule și Sistemul de Ticketing aflat în administrarea Operatorului se va realiza de către Entitatea Contractantă.

CAPITOLUL 18. RESURSELE UMANE ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ A ANGAJAȚILOR OPERATORULUI

 • 18.1 . Operatorul are obligația de a asigura resursele umane necesare prestării Serviciului public de transport călători și va realiza protecția socială a angajaților potrivit Anexei nr. 15.

CAPITOLUL 19. FORȚA MAJORĂ

 • 19.1 Prin forța majoră se înțelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art. 1351 Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voința părților, inclusiv, dar fără a se limita la inundații, cutremure, alte calamități naturale, și care, survenind după încheierea contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor izvorând din contract.

 • 19.2 Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective este cauzată de un eveniment de

forță majoră.

 • 19.3 Partea care invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura și pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau întârziată de situația de forță majoră.

 • 19.4 Apariția forței majore se va comunica celeilalte Părți de îndată, prin telefon, sau orice altă modalitate de realizare a comunicărilor potrivit prezentului Contract. în caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor Părților se decalează în consecință cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una din Părți nu va solicita penalități pentru întârzierile în executarea Contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării probei forței posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de forța majoră și să reia îndeplinirea obligațiilor contractuale cu notificarea, în scris, a celeilalte Părți despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forță majoră încetează.

  majore nu va fi exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a evenimentului de forță majoră.

  19.5 Partea afectată de un caz de forță majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere și în limita


 • 19.6 Executarea Contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. în cazul dispariției sau imposibilității obiective de exploatare a bunurilor de retur pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, datorată forței majore, Părțile vor conveni asupra continuității sau încetării Contractului.

  19.7 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea', dd plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.                     \


CAPITOLUL 20. CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

 • 20.1 Raporturile contractuale dintre Entitatea Contractantă și Operator se bazează pe principiul echilibrului financiar între drepturile care îi sunt acordate Operatorului și obligațiile care îi sunt impuse. 20.2 în vederea menținerii echilibrului contractual, Părțile pot proceda la modificarea prețului Contractului în condițiile Legii nr. 99/2016 și prezentului Contract (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 20.3 La solicitarea oricărei Părți se va proceda la renegocierea Contractului. Dacă renegocierea nu duce la restabilirea echilibrului contractual ori Părțile nu ajung la un acord într-un termen rezonabil, litigiul urmează să fie soluționat de instanțele judecătorești, care pot dispune încetarea contractului sau modificarea acestuia în sensul distribuirii în mod echitabil între Părți a pierderilor și beneficiilor ce rezultă din schimbarea circumstanțelor.

CAPITOLUL 21. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 21.1 Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepția cazurilor de prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor Contractului. Părțile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voință exprimat în scris (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 21.2 Entitatea Contractantă are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 60 de zile calendaristice și cu plata unei despăgubiri juste și prealabile către Operator, în cazul în care interesul național sau local o impune (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 21.3 Contractul va înceta în cazul dispariției, dintr-o cauză de forță majoră, a bunurilor de retur sau a unei părți importante din acestea ori în cazul imposibilității obiective a Operatorului de a le exploata pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri, sub rezerva dispozițiilor din prezentul Contract (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 21.4 Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Entității Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la pct. 21.7 de mai jos:

 • a) neplata de către Operator a redevenței stabilite potrivit Contractului pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice (Legea 72/ 2013);

 • b) încălcarea de 3 ori într-un an calendaristic a măsurilor stabilite de Entitatea Contractantă potrivit prevederilor prezentului Contract;

 • c) Operatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și care să asigure atingerea indicatorilor de performantă asumați prin Contract, atunci când acest lucru este necesar potrivit prevederilor Contractului;

 • d) Operatorul totalizează un număr de 12 încălcări majore ale indicatorilor de performanță, în decursul unui an, potrivit Anexei nr. 10;

 • e) Operatorul nu asigură prestarea Serviciului public de transport călători în condiții de continuitate, potrivit Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă mai mare de 24 de ore, fără a fi incident vreun eveniment de forță majoră;

 • f) retragerea sau încetarea valabilității licenței sau autorizației pentru exercitarea ocupației de operator de transport persoane;

 • g) Operatorul încalcă interdicția de subdelegare, subcontractare ori de cesionare a drepturilor și obligațiilor izvorâte din prezentul Contract;

 • h) Operatorul nu asigură întreținerea corespunzătoare a bunurilor de retur ori a celor de preluare, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului;

 • i) Operatorul nu constituie garanția de bună execuție stabilită la Capitolul 9 din prezentul Contract.

 • j) Operatorul nu reîntregește garanția de bună execuție, conform pct. 9.4. din Capitolul 9 a prezentului contract, în cazul în care Entitatea Contractantă a reținut penalități și orice alte sume datorate și neachitate de către Operator în baza contractului sau a altor prevederi legale în vigoare.

 • 21.5 . Operatorul are dreptul să rezilieze Contractul cu respectarea procedurii menționate la pct. 21.7 de mai jos, în cazul în care Entitatea Contractantă nu plătește Compensația sau Diferențele de tarif prevăzute în prezentul contract pentru o perioadă mai mare de 90 de zile (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 21.6 Cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de Partea care solicită încetarea prin transmiterea celeilalte Părți a unei notificări în acest scop “Notificarea de încetare” (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 21.7 înainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca cealaltă Parte la negocieri, prin transmiterea unei notificări “Notificarea de negociere” în vederea încercării de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puțin următoarele elemente:

 • a) Data și locul unde vor avea loc negocierile;

 • b) Obligațiile pretinse neîndeplinite;

 • c) Termenul în care se așteaptă remedierea obligațiilor încălcate, termen care nu poate fi mai mic decât termenul menționat în Contract, pentru fiecare situație de neîndeplinire în parte.

 • 21.8 Dacă a) Partea în culpă nu se prezintă 1a negociere, așa cum această întâlnire a fost convocată conform prezentului Contract, sau b) negocierea nu conduce la soluționarea diferendului, sau c) Partea în culpă nu își îndeplinește toate obligațiile pretinse a fi îndeplinite, conform celor decise în procesul de negociere,

Partea prejudiciată are dreptul să transmită Părții în culpă Notificarea de încetare dacă partea prejudiciată renunță la pretențiile din Notificarea de negociere sau dacă partea prejudiciată nu se prezintă la negociere.

 • 21.9 Dacă a) Partea prejudiciată renunță la pretențiile din Notificarea de negociere, sau b) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere, Partea prejudiciată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligațiile menționate în Notificarea de negociere, cu excepția situației în care este reluată procedura de la pct. 21.7 de mai sus.

 • 21.10 în situația în care în urma negocierilor pentru soluționarea diferendului pe cale amiabilă Părțile nu decid prin voință comună nici continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, partea prejudiciată va transmite părții în culpa Notificarea de încetare și se va adresa instanței competente pentru constatarea rezilierii Contractului și stabilirea cuantumului prejudiciului.

 • 21.11 La încetarea Contractului, indiferent de motiv:

 • a) Drepturile și obligațiile impuse Părților în baza Contractului vor înceta, cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel.

 • b) Operatorul va transmite de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Entității Contractante bunurile de retur;

 • c) Entitatea Contractantă sau UAT-urile membre ale Entității Contractante după caz va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în termen de 90 de zile calendaristice de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea rămasă de amortizat a bunurilor de preluare.

 • 21.12 în cazul încetării Contractului din culpa Entității Contractante, înainte de termenul stabilit în Contract:

 • a) Entitatea Contractantă va prelua Bunurile de retur realizate de Operator în temeiul prezentului contract;

 • b) Entitatea Contractantă va plăti Operatorului daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care Entitatea Contractantă l-a cauzat în mod direct Operatorului.

 • 21.13 Operatorul are obligația ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului public de transport călători, în condițiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Entitatea Contractantă sau de către un alt operator (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 21.14 Entitatea Contractantă are dreptul de a denunța unilateral Contractul în condițiile prevăzute de art. 244 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

 • 21.15 Contractul încetează la declararea falimentului Operatorului de către instanța judecătorească competentă.

CAPITOLUL 22. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ \ '

 • 22.1 Nerespectarea dovedită de către Părți a obligațiilor contMctuale prevăzute în Contract atrage

răspunderea contractuală a Părții în culpă.

 • 22.2 Entitatea Contractantă are dreptul să sancționeze și să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului.

 • 22.3 Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către Entitatea Contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, după cum urmează:

 • a) 600 lei pentru neîndeplinirea măsurilor de conformare impuse de către Entitatea Contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind modul de executare a Contractului sau evaluării modului de realizare a operării;

 • b) 500 lei pentru nerespectarea condițiilor de salubrizare a mijlocului de transport si a mediului (păstrarea curățeniei la capetele de traseu si in stațiile de îmbarcare/ debarcare).

 • c) 500 lei pentru nerespectarea obligației de a pune la dispoziția Entității Contractante toate datele, informațiile și documentele care au legătură cu prezentul contract, inclusiv acces în timp real cu drept de vizualizare la sistemele care stau la baza acestor date.

 • d) 400 lei pentru nerespectarea altor termenele prevăzute în Contract, altele decât cele de la lit. a) de mai sus;

 • e) 300 lei pentru utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât cele stabilite prin Contractul și caietul de sarcini, cu excepția cazului când înlocuirea unui autovehicul se face numai cu un autovehicul care are cel puțin aceeași capacitate cu cea prevăzută în Programul de transport și care întrunește cel puțin același punctaj cu al autovehiculului înlocuit;

 • f) 200 lei pentru nerespectarea programului de vânzare a Titlurilor de călătorie prevăzut în Anexele nr. 6.3.1., 6.3.2 si 6.3.3.

 • 22.4 Despăgubirile și penalitățile izvorâte din prezentul contract nu sunt cheltuieli eligibile pentru plata compensației. Despăgubirile și penalitățile izvorâte din acest contract se vor reține din garanția de bună execuție constituită conform Capitolului 9 sau se vor încasa de către SMTT prin compensare din orice alte sume datorate Operatorului de Transport, în luna următoare celei în care a fost încheiată și înregistrată la sediul Entității Contractante nota de constatare/ proces verbal, fără alte formalități prealabile.

 • 22.5 Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzate de încălcarea oricăror altor obligații stabilite în Contract, Partea în culpa este obligată la daune-interese, potrivit principiului reparării integrale a prejudiciului (conform Ordin ANRSC și ANAP 131/1401/2019).

CAPITOLUL 23. REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

 • 23.1 Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părți, exprimat într-un act adițional.

 • 23.2 Entitatea Contractantă poate modifica unilateral, în condițiile legii, orice parte a Contractului din motive excepționale legate de interesul public local, cu notificare prealabilă, transmisă cu 30 zile calendaristice înainte către Operator.

 • 23.3 în cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu, Operatorul are dreptul să primească o justă despăgubire stabilită de instanța de judecată. Plata contravalorii prejudiciului stabilit de instanță va fi efectuată în termen de 90 de zile calendaristice de la dovedirea prejudiciului. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită Operatorului să suspende executarea obligațiilor stabilite în Contract.

 • 23.4 Programul de transport poate fi modificat de Entitatea Contractantă, dacă acest fapt este justificat din punct de vedere al cerințelor de transport, în limita procentului de 10 în plus sau 20%, în minus cu notificarea Operatorului cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de modificare. Operatorul va răspunde notificării în termen de 3 zile calendaristice și nu poate refuza modificările solicitate de Entitatea Contractantă, cu excepția cazului în care cererea depășește capacitatea de transport. în acest sens, Operatorul va transmite Entității contractante o negație prin care va motiva lipsa capacității de transport, a infrastructurii și personalului de bord necesar, sau orice alt motiv care are legătură cu cerința de transport solicitată de către SMTT.

 • 23.5 Operatorul poate solicita Entității Contractante modificarea Programului de transport, care va iniția dacă consideră necesar aprobarea modificării Programului de Transport.

 • 23.6 Operatorul are obligația de a transmite către Entitatea Contractantă informațiile, sesizările și analizele proprii pentru modificările propuse, necesare reevaluării Programului de transport din punct de vedere social și al viabilității economice.

 • 23.7 în cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislația din România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat prin act adițional. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contractului.

CAPITOLUL 24. LITIGII

 • 24.1 Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluționării pe cale amiabilă a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.

 • 24.2 Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea căzută în pretenții are obligația să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziția sa împreună cu propunerea de conciliere directă.

 • 24.3 în cazul apariției unei dispute, aceasta nu îndreptățește Operatorul să suspende prestarea Serviciului public de transport călători ori Entitatea contractantă să suspende executarea obligațiilor sale, potrivit prezentului Contract.

 • 24.4 în cazul în care o dispută nu este soluționată în termen de 45 de zile calendaristice din momentul în care Părțile au început negocierile pentru soluționarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 45 de zile calendaristice de la notificarea oficială a disputei de către una dintre Părți celeilalte Părți, acestea se vor adresa instanței judecătorești competente.

CAPITOLUL 25. LEGEA APLICABILĂ

 • 25.1 Prezentul Contract, precum și orice dispute sau cereri rezultate din ori în legătură cu prezentul Contract ori cu încheierea acestuia sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea română.

 • 25.2 Prezentul Contract se completează cu prevederile Codului civil și cu reglementările legale speciale în materia transportului public de călători.

CAPITOLUL 26. ALTE CLAUZE

 • 26.1 Orice notificare, adresă, cerere făcută în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în scris, în limba română.

 • 26.2 Toate notificările, cererile sau alte comunicări între Părți vor fi înregistrate la sediul destinatarului, confirmate în mod prompt de primire de către Partea destinatară.

 • 26.3 Data primirii de către destinatar a oricărei cereri, notificări sau comunicări transmise prin: a) scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire; b) fax și/sau e-mail, va fi data expedierii. în situația în care faxul/e-mail nu a fost transmis într-o zi lucrătoare, sau a fost expediat în afara programului de lucru al destinatarului, data recepționării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.

 • 26.4 . Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:

 • A. Către Entitatea Contractantă la:

Adresa: Timișoara, B. dul Regele Carol I nr. 5, județ Timiș

Tel/Fax: +(40)356179177

E-mail: office@smtt.ro

 • B. Către Operator la:

Adresa:B. dul Dâmbovița nr. 67

Tel/ Fax:+ (40) 0356803720

E-mail :cabinet.dg@stpt.ro

CAPITOLUL 27. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

 • 27.1 . Limba care guvernează Contractul este limba română. în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, Părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare.

 • 27.2 . Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul Contract.

 • 27.3 . Capitolele referitoare la drepturile și obligațiile Părților se completează cu prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile și obligațiile în raporturile dintre Societatea Metropolitană de Transport Timișoara și operatorii de transbdrt rutier/transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport călători.               \

Prezentul contract a fost semnat azi 22.07.2020 în 2 exemplare originale dintre care unul pentru Entitatea Contractantă și unul pentru Operator.

ENTITATEA CONTRACTANTĂ,                       OPERATOR,

SMTT                                    STPT

Anexa nr. 1 la Contract

Nr.

crt.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI

(se trec, după caz, actele normative de mai jos, fără a se limita la acestea)

1

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

2

Comunicarea Comisiei 2014/C 92/01 referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;

3

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier;

4

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport;

5

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;

6

Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistică și Servicii - Transporturi Publice de Pasageri - definirea, urmărirea și măsurarea calității serviciilor;

7

Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

8

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

9

Ordonanță de Guvern nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

10

Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;                                              V

11

Ordonanță de Guvern nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

12

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice republicată, cu modificările și completările ulterioare;

13

Ordonanță de Guvern nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport;

14

Ordonanță de Guvern nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare republicată;

15

Ordonanță de Guvern nr. 19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral;

16

Ordonanță de Guvern nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, cu modificările și completările ulterioare;

17

Ordonanță de Guvern nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu modificările și completările ulterioare;

18

Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

19

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

20

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

21

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

22

Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare;

23

Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Romane, cu modificările și completările ulterioare;

24

Hotărârea Guvernului nr.l 088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

25

Ordinul ministrului transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, cu modificările și completările ulterioare;

26

Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările și completările ulterioare;

27

Hotărâre de Guvern nr. 246/ 2006 privind Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.

28

Ordonanța de Guvern nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile interioare, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare, cu modificările și completările ulterioare

29

Legea 72/ 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și alte autorități contractante.

PROGRAM ANUAL DE TRANSPORT

Tip program /mod de transport

Kilometrii planificați

Perioada de aplicare

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică și sărbători legale

PROGRAM NORMAL

Tramvaie

1,364,831.93

153,564.70

183,286.90

în toate zilele ,în afara de vacanța de vară elevi

Troleibuze

892,555.25

108,412.36

127,465.85

Din care :

Trasee metropolitan

195,546.21

14,013.24

14,795.93

Autobuze

2,640,490.55

236,598.82

281,316.92

Din care :

Trasee urbane

867,683.39

85,092.21

101,564.63

Trasee expres

1,133,382.52

120,434.69

143,744.63

Trasee școlare

118,623.33

0.00

0.00

Trasee metropolitan

520,801.30

31,071.92

36,007.66

Transport naval1

25,887.60

2,027.40

1,962.00

PROGRAM DE VACANȚĂ

Tramvaie

736,841.78

104,027.70

128,796.20

în toate zilele de vacanța de vară elevi

Troleibuze

481,870.32

73,440.63

89,570.60

Din care :

Trasee metropolitan

105,570.96

9,492.84

10,397.14

Autobuze

1,156,182.54

146,318.76

181,158.64

Din care :

Trasee urbane

468,442.57

57,643.11

71,369.74

Trasee expres

611,887.50

81,584.79

101,009.74

Trasee școlare

0.00

0.00

0.00

Trasee metropolitan

75,852.48

7,090.86

8,779.16

Transport naval2

8,065.20

523.20

523.20

TOTAL KILOMETRII ANUAL PLANIFICAȚI

Tramvaie

2,671,349.20

Troleibuze

1,773,315.01

Din care :

Trasee metropolitan

349,816.32

Autobuze

4,642,066.23

Din care :

Trasee urbane

1,651,795.65

Trasee expres

2,192,043.87

Trasee școlare

118,623.33 \j

Trasee metropolitan

679,603.38    [

Trasee transport naval

48,134.64    /'

TOTAL KM TRANSPORT

9,125,719.05

Din care :

Total kilometrii urban

8,057,310.75

Total kilometrii metropolitan

1,029,419.70

Total kilometrii naval

38,988.60

1 - la transportul naval programul normal se referă la programul de circulație din lunile aprilie -octombrie

2 - la transportul naval programul de vacanță se referă la programul de circulație din lunile noiembrie, decembrie parțial și martie

Nr.crt.

Linia

Kilometrii planificați

Program normal

Program de vacanță

Zi de lucru

Zi de sîmbătă

Zi de duminică Și sărbători legale

Zi de lucru

Zi de sîmbătă

Zi de duminică Și sărbători legale

1.

1

838.69

529.33

529.33

838.69

529.33

529.33

2.

2

1348.34

1006.39

1006.39

1348.34

1006.39

1006.39

3.

4

1627.81

940.18

940.18

1627.81

940.18

940.18

4.

6

226.15

226.15

226.15

226.15

226.15

226.15

5.

7

1552.52

836.71

836.71

1552.52

836.71

836.71

6.

8

1263.85

665.79

665.79

1263.85

665.79

665.79

7.

9

1515.84

749.15

749.15

1515.84

749.15

749.15

Total Km planificați /zi

8373.20

4953.7

4953.7

8373.202

4953.7

4953.7

Nr de zile

163

31

37

88

21

26

Total Km planificați anual

2,671,349.20

Programul de transport pentru rețeaua de troleibuze

Nr.crt.

Linia

Kilometrii planificați

Program normal

Program de vacanță

Zi de lucru

Zi de sîmbătă

Zi de duminică Și sărbători legale

Zi de lucru

Zi de sîmbătă

Zi de duminică Și sărbători legale

1.

11

788.34

617.24

617.24

788.34

617.24

617.24

2.

14

799.24

601.74

601.74

799.24

601.74

601.74

3.

15

656.86

355.51

355.51

656.86

355.51

355.51

4.

16

829.36

399.76

399.76

829.36

399.76

399.76

5.

17

764.04

446.95

446.95

764.04

446.95

446.95

6.

18

438.30

623.94

623.94

438.30

623.94

623.94

7.

MII

623.31

334.6

207.77

623.31

334.6

207.77

8.

M14

576.36

309,56

192.12

576.36

309.56

192.12

Total Km planificați /zi

5475.80

3689.29

3445.02

5475.80

3689.29

3445.02

Nr de zile

163

31

37

88

21

26

Total Km planificați anual

1,783,305.25

Anexa 2.1.c la Contract

Programul de transport pentru rețeaua de autobuze

Nr.crt.

Linia

Kilometri planificați

Program normal

Program de vacanță

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică Și sărbători legale

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică Și sărbători legale

1.

3

538.22

160.93

160.93

538.22

160.93

160.93

2.

5A

480.78

480.78

3.

5B

528.97

253.81

253.81

528.97

253.81

253.81

4.

13

363.64

223.35

223.35

363.64

223.35

223.35

5.

21

203.80

261.30

261.30

203.80

261.30

261.30

6.

28

178.35

178.35

7.

32

274.79

213.57

213.57

274.79

213.57

213.57

8.

33

1092.811

684.88

684.88

1092.811

684.88

684.88

9.

33b

654.077

299.45

299.53

654.077

299.45

299.53

10.

40

770.209

501.09

501.09

770.209

501.09

501.09

11.

46

237.57

146.53

146.53

237.57

146.53

146.53

12.

EXPRES 1

931.23

514.28

514.28

931.23

514.28

514.28

13.

EXPRES 2

1295.41

555.08

555.08

1295.414

555.08

555.08

14.

EXPRES 3

454.58

120.48

120.48

454.58

120.48

120.48

15.

EXPRES 4

889.60

451.39

451.39

889.6

451.39

451.39

16.

EXPRES 4b

353.92

349.83

349.83

353.92

349.83

349.83

17.

EXPRES 6

519.64

243.62

243.62

519.64

243.62

243.62

18.

EXPRES 7

1201.16

809.36

809.36

1201.158

809.36

809.36

19.

EXPRES 8

1307.73

840.95

840.95

1307.725

840.95

840.95

20.

S 1+B4

65.15

0.00

21.

S 2

52.28

0.00

22.

S3+B2

55.52

0.00

23.

S4+B5

57.52

0.00

24.

S5+B1

60.40

0.00

25.

S6+B7

66.28

0.00

26.

S7+B6

69.04

0.00

27.

S8

74.62

0.00

28.

S9+B3

63.67

0.00

29.

S10+B2

80.61

0.00

30.

Sil

49.85

0.00

31.

S 12

46.10

0.00

32.

M22

713,30

337.66

337.66

622.57

337.66

337.66

33.

M29

275,99

239.39

34.

M30

337,46

\3)37.46

35.

M35

467,22

111.99

111.99

J17.05

111.99

111.99

36.

M36

387,55

161.32

161.32

347.56

161.32

161.32

37.

M41

196,24

89.68

89.68

196.24

89.68

89.68

38.

M42

56,86

56.86

39.

M44

161,4

74.95

40.

M45

193,11

193.11

41.

M46

323,9

109.91

109.91

323.90

109.91

109.91

42.

M47

251,52

43.

M48

177,86

177.86

44.

M49

308,15

191.76

162.62

308.15

191.76

162.62

Total Km planificați /zi

16868,07

7632.22

7593,48

13138.44

6967.56

6967.64

Nr de zile

163

31

37

88

21

26

Total Km planificați anual

4.750.712,69

Programul de transport pentru transport naval

Nr.crt.

Linia

Kilometrii planificați

Program normal

Program de iarna

Zi de lucru

Zi de sîmbătă

Zi de duminică Și sărbători legale

Zi de lucru

Zi de sîmbătă

Zi de duminică Și sărbători legale

1.

VI

169.2

65.4

65.4

155.1

52.32

52.32

Total Km planificați /zi

169.2

65.4

65.4

155.1

52.32

52.32

Nr de zile

153

31

30

52

10

10

Total Km planificați anual

38,988.60

Programul de transport public local pentru rețeaua de trasee tramvaie din municipiul Timișoara

Linia Nr. statii/sens Lungimea

Traseul

Capacit ate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

șOO _ y00

y00 _ g30

830- j200

12°°- 17oo

17°°-2O00

20°°- 2400

prima

ultima

Dus: Gara de

Nord- P-ta Timișoara

20-28/

20-28*

(29/30)

(29/30)

17-18/

17-18*

(29/30) (29/30)

22-22/

22-22*

(29/30) (29/30)

19-31/

19-31*

(29/30) (29/30)

20-22/

20-22*

(29/30) (29/30)

21-28/

21-28*

(29/30) (29/30)

Capăt 1:

1

18/17

700 - P-ta Traian- P-ța Gcn.V.Economu -U.M.T. - Meteo

întors: Meteo -P-ța Traian - P-ta Timișoara 700-Gara de Nord

Cap. 1 :

Gara de Nord

Cap. 2 :

Meteo

126/ 276

440/440*

(555/555)

225,/2251*

(2232/223Z)

Capăt 2:

14.665 m

5/5*

(2/2)

5/5*

(3/3)

5/5*

(3/3)

5/5*

(3/3)

5/5*

(3/3

4/ 4*

(3/3)

524/524*

(639/639)

2330/2330*

(2316/2316)

Dus: CityMall-

Dambovita - P-ta

20-24/

19-24*

20-24/

14-21*

28-30/

17-18*

20-24/

12-18*

28-30/

17-25*

28-30/

21-24*

Capăt 1:

Timișoara 700-P-ta

Traian-Gara de Est -

430/430*

2246/2246*

2

Meteo

întors: Meteo -P-ta

Gcn.V.Economu -P-ta Traian- P-ta Timișoara 700-Dambovita-City Mall

(28-30)

(28-30)

(28-30)

(28-30)

(28-30)

(28-30)

(28-30)

(28-30)

(28-30)

(28-30)

(28-30)

(28-30)

(536/536)

(22',8/2248)

25/25

126/ 276

Capăt 2:

19.800 m

6/6*

7/7*

7/7*

7/7*

7 / 7*

6/6*

508/508*

2340/2340*

Cap. 1 : City

Cap. 2 : Meteo

(5/5)

(5/5)

(5/5)

(5/5)

(5/5)

(5/5)

(553/553)

(232l/2321)

Dus: Calea

Torontalului — P-ta

14-20/

11-15/

11-13/

11-20/

15-20/

15-17/

Capăt 1:

4

Timișoara 700 - P-ta Traian- P-ta Gen.Ghe.Domasnean - Ciarda Roșie

14-20*

(21-24/ 21-24)

11-15*

(21-22/ 21-23)

11-13*

(21-24/ 21-24)

11-20*

(21-23/ 21-23)

15-20*

(21-22/ 21-22)

15-20*

(21-23/ 21-23)

500/500*

(530/530)

2322/2 322*

(2303/2303)

întors: Ciarda

22/22

Roșie - P-ta

Gen.Ghe.Domasnean - P-ta Traian- P-ta Timișoara 700-Calea Torontalului

126/ 276

Capăt 2:

17.552 m

7/7*

8/8*

8/8*

8/8*

6/6*

6 / 6*

522/522*

2335/2325*

Cap. 1 :

Calea Torontalului

Cap. 2 :

Ciarda Roșie

(4/4)

(4/4)

(4/4)

(4/4)

(4/4)

(4/4)

(53G/536)

(2327/2327)

Legendă:

®     1 - 5 - Luni - Vineri;

®    S/V*- Școală/Vacanță*;
®     (6 / 7) - ( Sâmbătă / Duminică).

Linia Nr. stati i/sens Lungimea

Traseul

Capacit ate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

șOO _ yOO

y00 _ g30

830- 12oo

l2o°_ 17oo

17oo_20oo

2O00- 2 400

prima

ultima

Dus: P-ta Maria -

P-ta 700-

Capăt I:

6a

P-ta Traian

întors: P-ta Traian. -Banatim P-ta Maria

126/ 276

36-39/

36-39*

(36-39)/ (36-39)

39-45/

39-45*

(39-45)/ (39-45)

39-39/

39-39*

(39-39)/ (39-39)

655/65S*

(655/655)

16E/16m*

(16,!/16112)

10/10

Cap. 1 :

P-ta Maria

Cap. 2 :

P-ta Traian

Capăt 2:

7696 m

0/0*

1/1*

1/1*

1/1*

0/0*

0/0*

715y715*

I622/1622

(0/0)

(1/1)

(1/1)

(1/1)

(0/0)

(0/0)

(7,5/715)

(1621/1622)

Dus: P-ta Maria Banatim

35-39/

35-39*

39-44/

39-39*

39-39/

39-39*

Capăt 1:

Traian

650/650*

15!7/15s1*

6b

Întors: P-ta Traian. - P-ta Timișoara 700 -P-ta Maria

(39-41)/ (39-41)

(46-79)/ (46-79)

(39-41)/ (39-41)

(650/650)

(15”/15S7)

10/9

7724 rn

Cap. 1 : P-ta Maria Cap. 2 :

P-ta Traian

126/

Capăt 2:

276

0/0*

1/1*

1/1*

1/1*

0/0*

0/0*

708y7»8*

16l5/1615

(0/0)

(1/1)

(1/1)

(1/1)

(0/0)

(0/0)

(650/650)

(16l!/1615)

Dus: Dambovita-

P-Ta Veteranilor-P-ta

Capăt 1:

7

25/25

20.320 m

Balcescu-P-ta Maria-Balta Verde-Torontalului

întors:

Torontaluiui -

Balta Verde- P-ta

126/ 276

13-17/ 13-17*

(22-23)/ (22-23)

13-17/

13-17*

(22-23)/ (22-23)

14-19/

14-19*

(22-23)/ (22-23)

13-19/

13-19*

(24-30)/ (24-30)

15-18/

15-18*

(29-30)/ (29-30)

15-18/ 15-18*

(29-30) (29-30)

435/435*

(550/550)

2234/2234*

(2244/2244)

Sf. Maria - P-ta

7/7*

7/7*

7 / 7*

7/ 7*\

6/6*

6/ 6*

Capăt 2:

./

Linia Nr. statii/sens Lungimea

Traseul

Capacit ate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

ȘOO _ 7OO

7OO _ g30

830- 1200

12°o_ 1700

1700_20°°

2o°o_ 2400

prima

ultima

Balcescu- P-ta Veteran ilor-Dambovita

Cap. 1 :

Dambovita

Cap. 2 :

Torontalului

(4/4)

(4/4)

(4/4)

(4/4)

(3 /3)

(3/3)

522/522.

(634/634)

23”/2319*

(23W)

Dus: Gara de Nord - P-ta Mocioni- P-ta Sf.Maria- P-ta N.Balcescu -Banatim - P-ta Gen Ghe.Domasnean-Ciarda Roșie

15-21/

15-21*

(25-25)/ (25-25)

13-18/

13-18*

(25-30)/ (25-30)

12-19/

12-19*

(25-27)/ (25-27)

13-18/

13-18*

(25-28)/ (25-28)

15-19/

15-19*

(25-28)/ (25-28)

15-18/

15-18*

(25-28)/ (25-28)

Capăt 1:

8

440/440*

(528/528)

2259/2259*

(2246/2246)

întors: Ciarda Roșie P-ta Gen. Ghe. Domasnean — Banatim -P-ta N. Balcescu- P-ta Sf.Maria - P-ta Mocioni - Gara de Nord

Cap. 1 :

Gara de Nord

Cap. 2 :

Ciarda Roșie

Capăt 2:

18/17

15.470 m

126/

276

6/6*

(3/3)

6/6*

(3/3)

6/6*

(3/3)

6/6*

(3/3)

5/ 5*

(3/3)

5/ 5*

(3/3)

5'4/514*

(607/607)

2338/2338*

(23W5)

Dus: Ciarda Roșie - P-ta Gen Ghe. Domasnean -bv.Iosif Bulbuca-bv.L.Rebreanu -Dambovita-Gara de Nord

15-19/ 15-19*

(23-24)/ (23-24)

11-17/

11-17*

(23-24/) (23-24)

11-15/

11-15*

(23-26) /(23-26)

11-17/

11-17*

(25-41)/ (25-41)

15-20/

15-20*

(30-32)/ (30-32)

15-19/

15-19*

(30-32) (30-32)

Capăt 1:

4^/4^^

(507/507)

22W9*

(2248/2248)

9

întors: Gara de Nord Dambovita -bv.Liviu Rebreanu - bv losif Bulbuca- P-ta Gen Ghe. Domasnean-Gara de Nord Cap. 1 :

Ciarda Roșie Cap. 2 :

Gara de Nord

Capăt 2:

20/20

17.750 m

126/ 276

6/6*

(4/4)

8/ 8*

(4/4)

8/ 8*

(4/4)

8/8*

(4/4)

6/6*

(3/3)

6/6*

(3/3)

512/512*

(554/554)

2324/2324*

(2330/233°)

Legendă:

o 1 - 5 - Luni - Vineri;

®    S/V*- Școală/Vacanță*;
®     (6 / 7) - ( Sâmbătă / Duminică).

Programul de transport public local pentru rețeaua de trasee troleibuze

din Municipiul Timișoara

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseul

Capacitate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

ș00 _ ’/OO

7OO _ <>30

83012oo

1200- 1700

17°°-2O00

20°°- 2400

prima

ultima

11

14/14

13.355 m

Dus:

Ghe. Baritiu -Gara de Nord -Piața 700 - Piața Marasti - Arena Aquasport

întors:

Arena Aquasport - Oituz — Piața 700 - Gara de Nord -Ghe. Baritiu

Cap. 1 :

Ghe.Baritiu

Cap. 2 : Arena Aquasport

81

17-24/

17-24*

(28-29)/ (28-29)

17-24/

17-24*

(28-29)/ (28-29)

21-24/

21-24*

(20-29)/ (20-29)

18-27/

18-27*

(19-21)/ (19-21)

19-24/

19-24*

(26-31)/ (26-31)

22-25/

22-25*

(28-30)/ (28-30)

Capăt 1:

451/451A

(604/604)

2300/2300*

(2258/2258)

4/4*

(2/2)

4/4*

(2/2)

4/4*

(2/2)

4/ 4*

(2/2)

4/4*

(2/2)

3 / 3*

(2/2)

Capăt 2:

520/52°*

(633/633)

2335/2335*

(2318/2328)

14

13/12

11.480 m

Dus:

Glie. Baritiu -Gara de Nord -Piața 700 - Piața Marasti - LI. de la Brad

întors:

LI. de la Brad -Piața C. Europei -Piața 700 - Gara de Nord - Ghe. Baritiu

Cap. 1 : Ghe.Baritiu

Cap. 2 :

I.I. de la Brad

81

14-20/

14-20*

(25-26)/ (25-26)

12-19/

12-19*

(23-31)/ (23-31)

19-22/

19-22*

(17-20)/ (17-20)

16-20/

16-20*

(17-20)/ (17-20)

18-20/

18-20*

(23-38)/ (23-38)

19-22/

19-22*

(26-27)/ (26-27)

Capăt 1:

431/431*

(558/558)

23®/230’*

(2302/2302)

5/5*

(2/2)

5/5*

(3/3)

4/4*

(3/3)

4/4*

(3/3)

4/4*

(3/3)

3 / 3*

(2/2)

Capăt 2:

455/455*

(624/624)

2334/2334*

(2329/2329)

15

8/8

6.527 m

Dus:

C. Prezan -Martirilor - Sala Olimpia - Traian Grozavescu

Întors:

T. Grozavescu -

81

10-12/

10-12*

(20-20)/ (20-20)

8-12/

8-12*

(20-22)/ (20-22)

13-15/

13-15*

(20-27)/ (20-27)

10-17/

10-17*

(20-20)/ (20-20)

10-15/

10-15*

(20-27)/ (20-27)

14-15/

14-15*

(19-20)/ (19-20)

Capăt 1:

511/511*

(600/600)

2 234/2234*

(2300/2300)

5/5*

5/5*

5/5*

5/5*

5/5*

3/3*

Capăt 2:

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseul

Cluj - Martirilor -C. Prezan

Cap. 1 :

C. Prezan

Cap. 2 :

T. Grozavescu

Capacitate fnr locuri'k

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; 66/7^) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

șOO _ yOO

yOO _ g30

83o_ 12oo

12°°- 17°°

17°°-

- 2O00

2o°°_ 24°°

prima

ultima

(2/2)

(2/2)

(2/2)

(2/2)

(2/2)

(2/2)

528/528*

(617/617)

22”/23*

(2317/2317)

16

9/11

10.276 m

Dus:

Bv. Sudului -Spitalul Județean - Sala Olimpia -Pod     saguna-T.

Grozavescu

întors:

T. Grozavescu -Pod Saguna- Str. Cluj - Spitalul Județean - Bv. Sudului

Cap. 1 :

Bv. Sudului

Cap. 2 :

T. Grozavescu

81

14-18/

14-18*

(28-29)/ (28-29)

12-15/ 12-15*

(28-29)/ (28-29)

15-17/

15-17*

(28-29)/ (28-29))

13-17/

13-17*

(28-29)/ (28-29)

13-16/

13-16*

(28-29)/ (28-29)

15-16/

15-16*

(28-29)/ (28-29)

Capăt 1:

515/515*

(6’°/610)

22S5/2255*

(2258/2258)

5/5*

(2/2)

5/5*

(2/2)

5/5*

(2/2)

5/5*

(2/2)

5/5*

(2/2)

4/4*

(2/2)

Capăt 2:

543/543*

(636/636)

23WS* (23M/2324)

17

9/9

8.945 m

Dus: Ba ader -Oituz - Piața Consiliul Europei - Calea Aradului -Institutul Agronomic

întors:

Institutul

Agronomic     -

Calea Aradului -Piața Consiliul Europei - Bastion - Baader

Cap. 1 :

Baader

Cap. 2 :

Inst. Agronomic

81

13-14/

13-14*

(20-21)/ (20-21)

11-12/

11-12*

(20-21)/ (20-21)

14-18/

14-18*

(20-21)/ (20-21)

13-19/

13-19*

(20-21)/ (20-21)

13-17/

13-17*

(20-21)/ (20-21)

16-21/

16-21*

(35-39)/ (35-39)

Capăt 1:

509/509*

(557555)

23°723M*

(2305/2305)

3/3*

(2/2)

4/4*

(2/2)

4/4*

(2/2)

4/4*

(2/2)

4/4*

(2/2)

3/3*

(1/1)

Capăt 2:

533/533*

(617/617)

232S/232S * (2321/2321)

18

11/11

11.173 m

Dus:

C.P.Solventul

Gara de Nord -

Piața Marasti -

Liege

întors:

Liege - Piața Consiliul Europei

- Gara de Nord -C.P.Solventul

81

25-25/

25-25*

(24-25)/ (24-25)

28-30/

28-30*

(24-25)/ (24-25)

29-30/

29-30*

(17-26)/ (17-26)

29-30/

29-30*

(16-19)/ (16-19)

29-30/

29-30*

(B7-24)/ (1U4)

29-30/

29-30*

(23-24)/ (23-24)

Capăt 1:

457/457*

(607/607)

2302/2302*

(2305/2305)

2/2 *

2/2*

2/2*

2/2*

1,

2 /

2/2*

Capăt 2:

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseul

Cap. 1 :

C.P.Solventul

Cap. 2 : Liege

Capacitate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

5OO _ yOO

yOO _ g30

830- 12oo

1200- 1700

17°°-2O00

2O00- 2400

prima

ultima

(2/2)

(2/2)

(3/3)

(3/3 )

(3/3)

(2/2)

519/519*

(628/628)

2329/2329*

(2326/2326)

Legendă:

®    1-5 - Luni-Vineri;

®    S/V*- Școală/Vacanță*;

®     (6 / 7) - (Sâmbătă / Duminică).

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseul

ipacitate r. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

500 _ 700

7 00 _ §30

g3°_ [200

1900 _ [ 700

17°°-2O00

20°°- 24°°

prima

ultima

O

£

Dus:

Baritiu - Gara de Nord - Jiul - P-ta 700 -P-ta       Marasti-

V.Econom u-Ghiroda (lalomitei)

27-30/

27-30*

(61-61)/

30 -40/

30 - 40*

(59-60)/ (89-90)

50-60/

50-60*

(60-60)/ (89-90))

30-30/ 30-30*

(60-60)/ (114-120)

37-65/

37-65*

(72-90)/ (120-120)

60-60/

60-60*

(80-91)/ (120-120)

Capăt 1:

435/435*

(541/542)

222S/2225*

(22H/2141)

MII

întors:

Ghiroda (lalomitei) -Cam ping-

V.Economu - P-ta Marasti-P-ta 700-Jiul-Gara de Nord-Baritiu

Cap. 1 :

Ghe. Baritiu

Cap. 2 :

Ghiroda (lalomitei)

81

Capăt 2:

20/24

20.235 m

3/3*

(2/1 )

3/3*

(2/1)

3 /3*

(2/1 )

3/3*

(2/1)

3 / 3*

(2/1)

2 / 2*

(1/1)

5 09/509*

(614/614)

2259/2259*

(2244/2214)

Dus:

Baritiu - Gara de Nord - Jiul - P-ta 700 -P-ta Ma răsti- I.I.de la Brad-Dumbravita (Giratie)

22-25/

22-25*

(70-70)/

32 50/

39 -40/ 39-40*

(50-50)/ (100-100)

35 -40/ 35-40*

(50-50)/ (100-100)

48 -60/ 48-60*

(100-100)/ (100-100)

74-100/

74-100*

(100-100)/ (100-100)

Capăt 1:

M14

32-50*

(50-60)/ (100-100)

425/425*

(535/545)

2320/2320*

(2045/2045)

întors:

Capăt 2:

19/18

18.670 m

Dumbravita (Giratie) -I.I.de la Brad- P-ta Marasti-P-ta 700-JiuI-Gara de Nord-Baritiu

Cap. 1 :

Ghe. Baritiu

Cap. 2 : Dumbravita (Giratie)

81

3/3*

(1/1)

3/3*

(2/1)

3/3*

(2/1)

3/3*

(2/1)

3

(

/3*

l/l)

2/2*

(1/1)

500/500*

(6,0/620)

235O/235°*

(2120/2120)

Legendă:

®     1 - 5 - Luni - Vineri;

 • • S / V* - Școală / Vacanță*;

©     (6 / 7) - (Sâmbătă / Duminică).

Programul de transport public local pentru rețeaua de trasee autobuze Expres din municipiul Timișoara

Linia Nr. stati i/sens Lungimea

Traseul

Capacit ate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

3OO _ 7 00

7°°. §30

830— 1200

120°_ [7oo

1700- 2000

2O00- 2400

prima

ultima

E 1

18/17

19.500 m

Dus: Pod C.Sagului -

106/ 143

26-39/

26-39*

(-/-)

19-33/

19-33*

(36-42/ 36-42)

22-33/

22-33*

(42-51/ 42-51)

23-33/

23-33*

(40-42/ 40-42 )

24-32/ 24-32*

(42-50 /42-50)

37-47/

37-47*

(37-47/ 37-47)

Capăt 1:

Gara de Nord -C.Circumvalațiunii- P-ța C.Europei -T.Tzara

întors: T.Tzara -

515/5,s*

(635/635)

2240/224°*

(22n/2232)

P-ța C.Europei -C.Circumvalațiunii-Gara de Nord -Pod.C.Șagului

Cap. 1 :

Pod Calea Șagului

Cap. 2 :

T.Tzara

3/3*

(1/1)

5/ 5*

(2/2)

5/5*

(2/2)

5/5*

(2/2)

4/4*

(2/2)

2/2*

(2/2)

Capăt 2:

546/546*

(7O6/7O6)

23n/2323*

(2307/2 3 07)

E2

13/ 14

22.790 m

Dus: Continental -Bv. Sudului -Punctele Cardinale-P-ta Marasti-Calea Lipovei - Sf.Ap.Petru si Pavel

întors: Sf.Ap.Petru si Pavel - Divizia 9 Cavalerie - P-ta Marasti - Bv. Sudului - Ghe. Domășnean -Continental

Cap. 1 : Continental (Ghe. Domășnean)

Cap. 2 :

Sf.Ap.Petru si Pavel

106/ 143

20-28/

20-28*

(47-67/ 47-67)

18-22/

18-22*

(35-46/ 35-46)

18-21/

18-21*

(39-45/ 39-45)

18-22/

18-22*

(36-48/ 36-48)

21-30/

21-30*

(41-46/ 41-46)

25-34/

25-34*

(38-43/ 38-43)

Capăt 1:

442/442*

(557/557)

23l9/2319*

(2257/2257)

5/5*

(2/2)

6/6*

(2/2)

6/6*

(2/2)

6/6*

(2/2)

6/6*

(2/2)

5/5*

(2/2)

Capăt 2:

519/519*

(527/527)

2328/2328*

(2333/23 33)

E3

13/12

12.210 ni

Dus: Gara de Nord -

106/ 41

25-25/

25-25*

(-/-)

26-32/

26-32*

(105-105/ 105-105)

32-36/

32-36*

(108-115/

108-115)

30-38/

30-38*

(105-105/ 105-105)

31-34/

31-34*

(100-100/ 100-100)

30-36/

30-36*

(109-115/ 109-115)

Capăt 1:

Catedrala Mitropolitană - Complexul Studențesc - Calea Martirilor -Apicultorilor

întors: Apicultorilor-

646/646*

(737/73')

2335/2335*

(2148/2148)

Calea Martirilor-Complexul Studențesc -Catedrala Mitropolitană - Gara de Nord

Cap. 1:

Gara de Nord

Cap. 2 :

Apicultorilor

4/4*

( -)

4/4*

(1/1)

4 / 4*

(1/1)

4/4*

(1/1)

4/4*

(1/1)

Capăt 2:

4/4*

(1/1)

1 .

530/530*

(62O/62))

222O/22M*

(2216/2216)

Linia Nr.

Traseul

Capacit ate

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1 -5 S/V* Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*

(6/7)

; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

statii/sens Lungimea

(nr. locuri)

^oo _ 700

7OO _ g30

830— 1200

12°°_ 1700

170o_2qoo

20oo_ 2400

prima

ultima

Dus: Bastion-

Piața Badea Cârțan -Piața V.Economu -Aeroport Civil -Cartier Aeroport

întors: Cartier

Aeroport -

Aeroport Civil -

27-34/

34-47/

35-40/

33-47/

34-42/

36-42/

36-42*

(64-64/

64-64)

Capăt 1:

E4

41/

106

27-34*

(65-66)/ (65-66)

34-47*

(53-55)/ (53-55)

35-40*

(66-74/ 66-74)

33-47*

(64-74/ (64-74)

34-42*

(66-74)/ (66-74)

424/424*

(545/545)

2244/2244*

(22‘19/2249)

12/ 9

Capăt 2:

24.880 m

Piața V.Economu -Piața Badea Cârțan - Bastion

Cap. 1: Bastion

Cap. 2:

Cartier Aeroport

2 / 2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

444/444*

(620/620)

2310/23’°* (2320/2320)

Dus: Baritiu- P-ta

Marasti — V.Economu

85-85/

85-85*

(-/-)

85-90/

85-90*

(-/-)

97-110/

92-110/

88-103/

105-110/

105-110*

(89-110)/ (89-110)

Capăt 1:

E 4b

11 / li

- Aeroport

întors: Aeroport -V.Economu - P-ta Marasti — Baritiu

41/

106

97-110*

(89-110)/ (89-110)

92-110*

(89-110)/ (89-110)

88-103*

(89-110)/ (89-110)

525/525*

(720/720)

2240/2240*

(2225/22 25)

28.743 m

Cap. 1 : Baritiu Cap. 2 : Aeroport

1/1*

(-/-)

1 /l*

(1/1)

1 ZI*

(1/1)

1/1*

(1/1)

1 /l*

(1/1)

1/1*

(1/1)

Capăt 2:

6°5/605*

/■740/74O)

2321/2322*

(2340/234°)

Dus: Bastion (Oituz) - P-ța Cons. Europei -Torontalului - Metro PITT

întors: PITT -Metro-Torontalului-P-ța Cons. Europei-P-ta Marasti-Bastion

Cap. 1 :

Bastion (Oituz)

Cap. 2 : PITT

24-30/

25-35/

25-30/

25-30*

(59-60) /(59-60)

25-31/

25-31*

((59-71)

/(59-71)

25-25/

25-25*

(59-60)

/(59-60)

46-56/

46-56*

(53-60) /(53-60)

Capăt 1:

E 6

41/

106

24-30*

(36-36) /(36-36)

25-35*

(59-60) /(59-60)

540/54°*

(605/605)

2226/22m*

(22,0/2210)

8/10

Capăt 2:

m

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

1 /1*

(1/1)

606/606*

(623/623)

2246/2246*

(223S/2235)

Dus: Traian Grozavescu - P-ța Mocioni-P-ța Petofi - Cornii m

întors: Comtim -P-ța Petofi - P-ța Mocioni — Traian Grozavescu

20-31/

12-18/

18-21/

16-22/

22-32/

31-32/

Capăt 1:

E 7

106/ 143/

20-31*

(29-30) /(29-30)

12-18*

(29-30)

/(29-30)

18-21*

(24-30) /(24-30)

16-22*

(21-22) /(21-22)

22-32*

(29-32)

/(29-32)

31-32*

(31-32)

/(31-32)

425/425^

(607/60J)

23,8/2318*

(23'723")

19/19

Capăt 2:

18.455 m

Cap. 1 :

P-ța Traian Grozavescu

Cap. 2 :

Comtim

5/5*

(2/2)

6/6*

(2/2)

5/ 5*

(3/3)

6/ 6*

(3/3)

4/4* (1/3)

/ 1

2/2*

(2/2)

452/452*

(538/538)

2345/2345*

(2344/2344)

Linia

Capac it ate

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*

; (6/7)

Plecări de la

Nr.

Traseul

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

capete de traseu

statii/sens Lungimea

(nr. locuri)

5 00 _ 7OO

7OO _ g30

830- 12°°

1200- 1700

] 700 _ 7Q°°

20°°- 24°°

prima

ultima

Dus: Sc.Gen.Plopi

- Universitatea de

22-27/

18-26/

25-32/

22-30/

24-40/

39-42/

Capăt 1:

E 8

24/27

Vest - P-ța Bălcescu - Pod Calea Șagului

întors: Pod Calea Șagului - P-ța Bălcescu -

Universitatea de Vest - Baba Dochia-Sc.Gen.plopi

106/

22-28*

(42-46) /(42-46)

22-29*

(40-41)

/(40-41)

28-32*

(41-46)

/(41-46)

27-35*

(40-46)

/(40-46)

33-43*

(40-41)

/(40-41)

38-40*

(41-46)

/(41-46)

432/432*

(53O/53C)

23'723u*

(2249/2249)

143/

Capăt 2:

24300 m

6/6*

6/6*

6/ 6*

6/ 6*

5/5*

3/3*

507/507*

23W2*

Cap. 1 :

Sc.Gen.Plopi

Cap. 2:

Pod Calea Șagului

(2/2)

(2/2)

(3/3)

(3/3)

(3/3)

(2/2)

(6°7605)

(2320/23 20)

Legendă:

®     1 - 5 - Luni - Vineri;

®     S / V* - Școală / Vacanță*;
©     (6 / 7 ) - ( Sâmbătă / Duminică + Sărbători legale).

Programul de transport public local pentru rețeaua de trasee de autobuze dedicate transportului școlar din municipiul Timișoara

Linia Nr. stati i/sens Lungimea

Traseul

Capacit ate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

5 00 _ nOO

■yOO _ g30

830_ 1200

12°°_ j7oo

17«o _ 2000

20°o_ 2400

prima

ultima

Dus: Agronomie -P-la

Capăt 1:

Dacia - C.Circumvalați uni i -

MIU -C.Sylva

întors: M.I.U. -

S 1

-/-*

-/-*

-/-*

60/-*

- / -*

-/-*

705/-*

■/-*

10/9

Liege/P-ta Verde -Agronomie - P-ta Dacia -C.Circumvatiuni

41 /

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

106

Capăt 2:

10.090 m

Cap. 1 :

Agronomie

-/-*

1/-*

1 /-*

1 /-*

-/-*

-/-*

1210/-*

14'°/-*

Cap. 2 :

M.I.U./E.Lngureanu

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

Dus: Pod C.Sagului -

Capăt 1:

Veteranilor - C.Banatean -

S2

MIU - C.Sylva

întors: C.D.Loga-

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

(-/-)

60 / -*

(-/-)

-/-*

-/-*

(-/-)

710/.*

-/-*

7/7

C.Banatean - Veteranilor— Pod C.Sagului

41 /

(-/-)

(-/-)

Cap. 1 :

106

Capăt 2:

11.330 m

Pod C.Sagului

Cap. 2 : C.D.Loga

-/-*

(-/-)

1 /-*

(-/-)

1 /-*

('/-)

1 /-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

1210/-*

(-/-)

14”/-*

(-/-)

Dus: Drubeta - Bucla

Capăt 1:

Prezan - Cv.Sudului -

S3

C.Studentesc - C.D.Loga -M.I.U.

întors: C.D.Loga-

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

60/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

710/-* (-/-)

-/-*

(-/-)

7/7

Spit, Județean -Cv.Sudului - Bucla Prezan - Drubeta

41 /

106

Capăt 2:

8.370 m

Cap. 1 : Drubeta

Cap. 2 :

C.D.Loga

-/-*

(-/-)

1/-*

(-/-)

1 /-*

(-/-)

1/-*

(-/-)

-/-*

(-/’)

-/-*

(-/-)

1210/-*

(-/-)

14'°/-*

(-/-)

Linia Nr. statii/sens Lungimea

Traseu]

Capacit ate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilei Numărul de mijloace de transport: zile

e 1-5 S/V*; 66/7) e 1-5 S/V"; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

^00 _ 7 00

y00 _ g30

830_ 1200

1200 — 1700

17°°-2O00

2O00- 2400

prima

ultima

84

7/7

8.330 un

Dus: Stup a iilor -

41 /

106

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/’)

-/-*

60/-*

(-/-)

-/-*

-/-*

(-/-)

Capăt 1:

Sf. Ap.Petru si Pavel -Pomiculturii - M.I.U. -

C.Sylva

întors: M.I.U. -

7'7-*

(-/■)

-/-*

(-/-)

Stopărilor—Sf.Ap.Petru si

Pavel - Pomiculturii

Cap. 1:

Stopărilor

Cap. 2:

M.l.U./Ungureanu

-/-*

(-/-)

1 /-*

(-/-)

1 /-*

(-/-)

1 /-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

- / -*

(-/-)

Capăt 2:

12'7-*

(-/-)

1410/-*

(-/-)

S5

7/7

111.730 m

Dus: Apicultorilor -

41 /

106

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/")

-/-*

(-/-)

60/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

- / -*

(-/-)

Capăt 1:

Prezan - Balcescu - Corbului - C.Banatcan

întors: C. Banatean

yiSy.A

(-/-)

-/-*

(-/-)

- Corbului - Balcescu -Prezan - Apicultorilor

Cap. 1 : Apicultorilor

Cap. 2 :

Colegiul Banatean

-/-*

(-/-)

1 / -*

(-/-)

1 /-*

(-/-)

1 /-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

Capăt 2:

12’7-*

(-/■)

14'7-*

(-/-)

86

17/17

13.870 m

Dus: Grădinarilor -

41 / 106

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

60/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

Capăt 1:

I. Vulcan - V.Economu -Prințul Turcesc-M.I.U. -

C.Sylva

întors: M1U/ -

705/-*

(-/■)

-/-*

(-/-)

Lic.Shakespeare-Balcescu - I. Vulcan -Grădinarilor-V.Economu

Cap. 1: Grădinarilor

Cap. 2 :

M.l.U./Ungureanu

-/-*

(-/-)

1 /-*

(-/-)

1 / -*

(-/-)

1/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

- / -*

(-/-)

Capăt 2:

12'7-*

(-/-)

14’7-*

(-/-)

S7

10/10

12.100 m

Dus: Agronomie-

41 /

106

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

60/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

Capăt 1:

Miresei - P-ta C.Europei -Ghe. Lazar-Colegiul Banatean

întors: C.Banatean

710/-* (-/-)

-/-*

(-/-)

- Ghe.Lazar-P-ta C.Europei - Liege— Agronomie

Cap. 1 : Agronomie

Cap. 2 : Colegiul Banatean

-/-*

(-/-)

1/-*

(-/-)

1/-*

(-/-)

1/-*

(-/-)

1

-/-*

(-/-)

Capăt 2:

12'7-*

(-/-)

14'7-*

(-/-)

Linia Nr. stati i/sens Lungimea

Traseul

Capacit ate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

<j00 _ y00

yOO _ g30

830- 1200

1200 - 1700

17°°-2O00

2o°o_ 24°°

prima

ultima

S8

13/13

15.910 m

Dus: F-ca de Zahar -Lic.Auto - Dambovita-Colegiul Banatean - M.I.U.

întors: M.I.U. -C.Banatean - Dambovita -Lic.Auto - F-ca de Zahar

Cap. 1 :

F-ca de Zahar

Cap. 2 :

M.I.U./Ungureanu

41 / 106

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

60/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

Capăt 1:

725/-* (-/-)

-/-*

(■/■)

-/-*

(-/-)

1 /-*

(-/-)

1/-*

(-/-)

1/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

Capăt 2:

12l%*

(-/-)

1410/-*

(-/-)

S9

13/ 13

11.120 m

Dus: Pod C.Sagului -Dambovita - Porumbescu -Balcescu - Lic. V.Tepes

întors: Lic. V.Tepes

- P-ta Balcescu -Corbului - Dambovita — Pod C.Sagului

Cap. 1 :

Pod C.Sagului

Cap. 2 : Lic. V.Tepes

41 / 106

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

60/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

Capăt 1:

7'5/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

1 / -*

(-/-)

1/-*

(-/-)

1 /-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

Capăt 2:

12 "7-*

(-/-)

14'°/-*

(-/-)

S 10

15/15

11.320 m

Dus: Ronat - B.Verde-P-la 700-P-ta Libertății -M.I.U.-C.Sylva

întors: M.I.U.-P-ta Libertății-P-ta 700 -B.Verde- Ronat

Cap. 1 :

Ronat

Cap. 2 :

M.I.U./Ungureanu

41 /

106

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

60/-*

(-/-)

- / -*

(-/-)

-/-*

(-/-)

Capăt 1:

715/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

1/-*

(-/-)

1 /-*

(-/-)

1 /-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

Capăt 2:

12‘%*

(-/-)

14'°/-*

(-/-)

S 11

7/7

11.320 m

Dus: Holdelor -

Sf.Ap.Petru si Pavel -Circumvalatiunii - M.I.U. -C.Banatean

întors: C.Banatean

- M.I.U.-Ghe.Lazar-Pomiculturii - Holdelor

Cap. 1 :

Holdelor

Cap. 2 :

Colegiul Banatean

41 / 106

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

60/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

Capăt 1:

-/

(-

Jt

/-)

715/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

1/-*

(-/-)

1 / -*

(-/■)

1/-*

(-/-)

k

<)

-/-*

(-/-)

Capăt 2:

1210/-*

(-/-)

1410/-*

(-/-)

S 12

16/15

Dus: Câmpului-

41 /

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

60/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/■)

Capăt 1:

V.Economu- Lalelelor -Baba Dochia - P-ta Traian

întors: Radio

715/-*

(-/-)

-/-*

(■A)

Timișoara-P-ta

Traian - Saguna -V.Economu-Câmpului

106

Capăt 2:

10.510 m

Cap. 1 :

Câmpului

- / -*

1/-*

1/-*

1 / -*

- / -*

-/-*

l2i°/>

1410/-*

Cap. 2 :

Radio Timișoara

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

Legendă:


1-5 - Luni - Vineri;

S / V* - Școală / Vacanță*;
(6 / 7 ) - ( Sâmbătă / Duminică + Sărbători legale).

Programul de transport public local pentru rețeaua de trasee autobuze metropolitane din municipiul Timișoara

Linia Nr. statii/sens Lungimea

Traseul

Capacit ate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capele de traseu

5-7

7.830

83°_ 1200

12°o-i7

17-20

20- 24

prima

ultima

M22

38/38

32.850 in

Dus: Electrotimis - Urseni-Albina-Mosnita Veche -Mosnita Noua

întors: Mosnita Veche -Mosnita

Noua - Electrotimis

Cap. 1 :

Electrotimis

Cap. 2 : Mosnita Noua

106/ 143/ 41

14-48/

15-48*

(-/-)

28-51/

28-51*

(57-115)/ (57-115)

38-105/

38-105*

(125-250)/ (125-250)

24-70/

24-70*

(94-230/ 94-230)

36-90/

36-90*

(48-120/ 48-120)

37-120/ 37-120*

(60-150/

60-150)

Capăt 1:

43O/43O*

(525/52i)

2230/2230*

(2230/2230)

3/3*

(2/2)

3/3*

(2/2)

3 / 3*

(2/2)

3 / 3*

(2/2)

3 / 3*

(2/2)

3/2*

(2/2)

Capăt 2:

457y^46fe

(5‘13/545)

22'16/2246*

(2248/2248)

M29

9/12

9.030m

Dus: V.

Econom u-Aleea Ghirodei - Giratie Pod Ghiroda

întors: Giratie Pod

Ghiroda- Aleea Ghirodei - Prințul Turcesc-V. Economii

Cap. 1 : V.

Economu

Cap. 2 : Giratie Pod Ghiroda

106/ 143/ 41

35-36/

35-36*

(-/-)

35-36/

35-36*

(-/-)

40-45/

40-45*

(-/-)

37-40/

37-40*

(-/-)

39-45/

39-45*

(-/-)

37-43/

37-43*

(-/-)

Capăt 1:

2308/2308*

1/1*

(-/-)

1/1*

(-/-)

1 / 1*

(-/-)

1/1*

(-/-)

1/1*

(-/-)

1/1*

(-/-)

Capăt 2:

505/5OS*

2320/2320*

M30

16/13

15.000m

Dus: Bastion-V. Economu-Aleea

Ghirodei-Giratie Pod Ghiroda- Primărie Ghiroda

întors: Primărie Ghiroda- str.

Victoria — str. Sinaia Ghiroda- Calea Lugojului - Bastion

Cap. 1: Bastion Cap. 2 Primărie

Ghiroda

106/ 143/ 41

46-47/

46-47*

(-/-)

46-47/

46-47*

(-/-)

51-60/

51-60*

(-/-)

55-60/

55-60*

(-/-)

51-58/

51-58*

(-/-)

56-60/

56-60*

(-/-)

Capăt 1:

448/448*

2312/23i2*

1/1*

(-/-)

1/1*

(-/-)

1/1*

(-/-)

1/1*

(-/-)

1 \(

/1*

M)

1/1*

(-/-)

Capăt 2:

5°9/509i

2333/2333*

Linia Nr. statii/sens Lungimea

Traseul

Capacit ate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

5-7

7-830

830- 1200

1200- 17

17-20

20-24

prima

ultima

Dus: Bastion-V. Economu-Aleea Padurea Verde-Giarmata Vii

întors: Giarmata Vii-V, Economii-

32-52/

46-100/

88-120/

41-60/

40-60/

98-120/

Capăt 1:

M35

11 / IO

106/ 143/

42-44*

(50-51 /5O-51)

75-107*

(99-100/ 99 -100)

95-120*

(150-180 /150 -180)

49-120*

(179-180/ 179-180)

59-60*

(179-180/ 179-180)

98-120*

(-/■)

440/440=

(609/6°s)

2320/233°*

(1830/1 830)

B-dea Cartan-

Bastion

Cap. 1 : Bastion

41

2/2*

2/2*

1/1*

2/2*

2/2*

1/1*

Cipăt2:

18.6 7 Om

(1/1)

(1/1)

(1/1)

(1/1)

(1/1)

(-/-)

455/455=

9352/2352*

Cap. 2 Giarmata Vii

(620/62{)

(19°°/1900)

Dus: P-ta Maniu - Liceul Auto-Utvin-Sanmihaiu Roman-Sanmihaiu German

întors: Sanmihaiu

61 -100/

35 - 36/

133-174/

92-135/

97-120/

132-165/

Cipăt 1:

M36

83-100*

(-/■)

90-91*

(155/155)

212-299*

(175/175)

172-270*

(420/420)

97-120*

(311-555/ 311-555)

132-165*

(-/-)

440/440*

(520/52t)

2230/2230*

(19,5/1915)

German -

Sanmihaiu Roman-Utvin-Liceul Auto-P-ta Maniu

106/

Capăt 2:

17/17

143/ 41

1 /1*

2/1*

1 /l*

1/1*

1/1*

1/1*

500/5'Ox

23O6/2306*

39.720m

Cap. 1 : P-ta Maniu

Cap. 2 Sanmihaiu German

(1/1)

(1/1)

(1/1)

(1/1 )

(1/1)

(-/-)

(550/55()

(20oo/2Oo°)

Dus: Cimitir Buziasului - P-ta Cons. Europei-Sanandrei -Carani

Capăt 1:

70-75/

70-75*

-/-*

-/-*

547-580/

547-580*

170-190/

170-190*

267-285/

267-285*

500/500.

2245/2245*

M41

9/11

întors: Ca răni-Sanandrei-Cons. Europei-Cimitir Buziasului

106/ 143/ 41

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(520/520)

(-/-) \

(-/-)

(620/62t)

(1450/145°)

44.590m

Cap. 1 : Cimitir Buziasului

/H

Capăt 2:

Cap. 2 Carani

1/1*

-/-*

-/-*

1 /1*

1 /1*

1/1*

545/545.

2310/231°*

(-/-)

(1/1)

(-/-)

(1/1)

(-/-)

(-/-)

j'’/00//0i)

(1 550/1550)

Linia Nr. statii/sens Lungimea

Traseul

Capacit ate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

5-7

7-830

830- 1200

1200- 17

17-20

20-24

prima

ultima

M42

6/7

28.180m

Dus: Cimitir Buziasului - P-ta Cons. Europei-Covaci

întors: Covaci-Cons. Europei-Cimitir Buziasului

Cap. 1 : Cimitir Buziasului

Cap. 2 Covaci

106/ 143/ 41

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

525-530/

525-530*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

Capăt 1:

625/625*

(-/-)

1505/1503*

(-/-)

-/-*

(-/-)

1/1*

(-/-)

-/-*

(-/-)

1/1*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-*

(-/-)

Capăt 2:

yOOy'jOOj;

(-/-)

1550/1550*

(-/-)

M44

10/11

43.755m

Dus: Cimitir Buziasului - P-ta 700- Torontal -Dudesti-

Intors: Dudesti-Torontal -P-ta 700-Cimitir Buziasului

Cap. 1 : Cimitir Buziasului

Cap. 2 Dudesti

106/ 143/ 41

76-80 /

(-/-)

1 /I* (-/-)

-/-*

(-/-)

-/-* (-/-)

-/-*

(-/-)

-/-* (-/-)

307-510/ 685*

(-/-)

1/1*

(-/-)

-/-*

(-/-)

-/-* (-/-)

-/-*

(-/-)

-/-* (-/-)

Capăt 1:

455/455*

(-/-)

Cap

1620/1620*

(-/-)

ăt 2:

530/530*

(-/-)

17w/17fl7*

(-/-)

M45

10/11

11.270m

Dus: Agronomiei -Tzara-I. Creanga -Simfoniei

întors: Simfoniei-Tzara-Agronomiei

Cap. 1 : Agronomiei

Cap. 2 Simfoniei

106/ 143/ 41

31-32/

31-32*

(-/-)

35-36 /

35-36*

(-/-)

80 /80* (-/-)

66-80/

66-80*

(-/-)

80 / 80* (-/-)

80 / 80* (-/■)

Capăt 1:

540/540*

(-/-)

22l8/2218*

(-/■)

1 /1* (-/-)

1/1*

(-/-)

1 /l*

(-/-)

1/1*

(-/-)

1/1*

(-/-)

1 /1*

(-/-)

Capăt 2:

556/556*

(-/-)

2235/223S*

(-/-)

M46

7/12

29.320m

Dus: Veteranilor -Incontro-Sag str.IV colt cu CXI întors: Sag-Incontro-Veteranilor

Cap. 1 : Veteranilor

Cap. 2: Sag-str.IV colt cu CXI

106/ 143/ 41

51-55/

53-60*

(115-116/-)

70-75 /

62-65*

(120 /145)

140-145 /

135-140*

(-/145)

93-175/

90-130*

(452-460 /245 -246)

90-100/

146-170/

146-170*

(-/■)

Capăt 1:

90-100*

(295-300/-)

445/445*

(505/605)

2230/2230*

(193o/1235)

1 /1*

(1/1)

1/1*

(1/1)

1 /l*

(-/l)

1 /l*

(1/1)

J

7

M)

1/1*

(-/-)

Capăt 2:

510/510*

(53O/63C)

2255/225s*

(1955/1300)

Linia Nr. stati i/sens Lungimea

Traseul

Capacit ate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

5-7

7 - 830

830- 1200

1200- 17

17-20

20-24

prima

ultima

Dus: Banatim -

-/-*

-/■*

-/-*

602-610/

157-170/

-/-*

Capăt 1:

Hodoni

4^5/ _ a

1740/.

M47

întors: Hodoni-

Banatim

106/

(- /-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(- /-)

(-/-)

(-/-)

ii /n

143/

41

Cap. 1 : Banatim

Capăt 2:

85.370 m

-/-*

1/-*

- / -*

1 /-*

1 /-*

-/-*

605/-*

1840/-*

Cap. 2 : Hodoni

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

Dus: Banatim -

-/-*

-/-*

562-580/

Capăt 1:

-/-*

-/-*

- / -*

Seccani

525/52S*

14)0/1430*

M48

întors: Seceani-

Banatim

106/

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

13/13

143/

(- / -)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

41

88.680 m

Cap. 1 : Banatim

Capăt 2:

Cap. 2 : Seceani

1 / -*

-/-*

-/-*

1 /-*

-/-*

-/-*

620/620*

16°°/1600*

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

Dus: l.I.dc la

56-75/

72-80/

70/70*

195-285/

101-120/

240/

Capăt 1:

56-75*

72-80*

195-285*

101-120*

240*

430/430*

2240/2240*

Brad - Seceani

M49

întors: Seceani-

1.1. de la Brad

106/

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(545/600)

(22‘10/2240)

11/7

143/

41

30.480m

Cap.l: I.I. de la

Capăt 2:

Brad

1/1*

1/1*

1 /1*

1/1*

1/1*

1 /1*

455/455*

23lo/2310*

Cap. 2 Seceani

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(-/-)

(615/800)

(23l0/2310)

Legendă:


1-5 - Luni-Vineri;

S / V* - Școală / Vacanță*;
(6 / 7 ) - ( Sâmbătă / Duminică + Sărbători legale).

Programul de transport public local pentru rețeaua de trasee autobuze Urban din municipiul Timișoara

Linia Nr. statii/sens Lungimea

Traseul

Capacit ate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

ș00 _ yOO

7OO _ g 30

830— 12°°

12°°- 17°°

I700 _ 20°°

20°°- 2400

prima

ultima

Dus: Gara de nord - Dâmbovița -ELBA

întors: ELBA -Dâmbovița - Gara de Nord

32-36/

43-46*

(106-112)/ (106-112)

30-38/

41-50*

(106-115)/ (106-115)

32-36/

41-44*

(105-115)/ (105-115)

29-33 /

39-46*

(107-115)/ (107-115)

Capăt 1:

3

16/17

41/

106

25-25/

33-33*

(-/-)

27-34/

36-43*

(-/-)

559/5s?*

(6V)

2249/2249*

(2243/2243)

Capăt 2:

15.830 m

Cap. 1 :

Gara de Nord

Cap. 2: ELBA

3 / 3*

(1/1)

4/4*

( 1 /1 )

4/4*

(1/1)

4 / 4*

(1/1)

4/4*

( 1 /1 )

4/4*

(1/1)

622/622*

(7|4/714)

23"/23n*

(2125/2125)

Dus: Regina Maria -P-ta 700 -Bogdanestilor -Razboieni

16-19/

16-19*

18-26/

18-26*

17-26/

17-26*

17-20/

17-20*

18-27/

18-27*

16-20/

16-20*

Capăt 1:

5 A

459/459*

2237/2237*

10/10

întors: Razboieni

41/

106

— Bogdanestilor - P-ta 700-R.egina Maria

Capăt 2:

7.500 m

Cap. 1 : Regina Maria

2/2*

2/ 2*

2 / 2*

2 / 2*

2/2*

2/2*

520/520*

22 58/225S*

Cap. 2 : Razboieni

Dus: P-ta 700 -

23-27/

23-27*

(39-40/ (39-40)

20-26/

20-26*

(39-40/

(39-40)

24-33/

24-33*

(40-47/

(40-47)

22-26/

22-26*

(39-40/ (39-40)

23-32/

23-32*

(41-48/

(41-48)

22-26/

22-26*

(39-40/

(39-40)

Capăt 1:

5 B

18/13

Bogdanestilor -IML

întors: IML -Bogdanestilor - P-ta 700

41/

445/445*

(5 57/5 57)

2243/2243*

(2255/2255)

106

Capăt 2:

10.680 m

Cap. 1 : P-ta 700

Cap. 2 : IML

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

5W1*

(623/623)

2304/2304*

(232,/2321)

Dus: - P-ta

19-25/

20-25/

34-40/

20-40/

33-40/

39-40/

Capăt 1:

13

10/10

Marasti-B-dul Cetati - P-ta de Gros-Pasaj CF

întors: — Pasaj CF-

P-ta de Gros- B-dul Cetati-P-ta MarastI

41/

19-25*

(40 /40)

20-25*

(39-40/ 39-40)

34-40*

(40-47/ 40-47)

20-40*

(40/40)

33-40*

(41-48/ 41-48)

39-40*

(40/40)

508/508*

( 558/558)

2324/2324*

(2244/2244)

106

Capăt 2:

8.310 m

Cap. 1 :-P-ta

Marasti

Cap. 2 :Pasaj CF

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

2/2*

W 2* l 1/1) / '

1/1*

(1/1)

524/524*

( 622/622)

2340/2340*

(2308/2308)

Linia Nr. statii/sens Lungimea

Traseul

Capacit ate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

5 00 _ yOO

700.

8301200

1200- 1700

170o_2()0o

2o°°_ 2400

prima

ultima

21

Dus: - Cimitir Buziasului - losif Vulcan - Sc Gen Plopi

întors: - Sc Gen.

41/

106

38-38/ 38-38*

(-/-)

53-70/ 53-70*

(80/ 80)

58-65/ 58-65*

(92-110/ 92-110)

60-61/

60-61*

(80/80)

60-61/

60-61*

(80-80 )

66-87/ 66-87*

(87-110/ 87-110)

Capăt 1:

441/441*

( 546/546)

2245/2245*

(2237/22 37)

13/8

Plopi-Iosif Vulcan - Cimitir

Capăt 2:

10.165 m

Buziasului

Cap. 1: Cimitir Buziasului

Cap. 2 : Sc Gen. Plopi

1/1*

(-/-)

1/1*

(1/1)

1/1*

(1/1)

1/1*

(1/1)

1/1*

(1/1)

1/1*

(1/1)

502/502*

(6O5/6C5)

2301/2304*

(2256/2256)

Dus :-V. Economii-

36-40/

32-40 /

40-40/

40-40*

(80-110/ 80-110)

39-40/

39-40*

(80 / 80)

40-40/

40-40*

(80/80)

39-40/

39-40*

(95-110/ 80-110)

Capăt 1:

28

9/5

Uzinei - Titeica

întors: - Titeica-

Uzinei- V.Economii

41/

36-40*

(-/-)

32-40 *

( 80/ 80)

500/5m*

(616/615)

2309/2309*

(2 1 56/2 1 56)

Cap. 1 : V.Economu (Uzinei)

Cap. 2 : Titeica (Câmpului)

106

Capăt 2:

5.940 m

1/1*

(-/-)

1/1*

(1/1)

1 /l*

(1/1)

I /1*

(1/1)

1/1*

(1/1)

1 /l*

(1/1)

514/s14*

( 637/63’)

232l/2321*

(2217/2217)

Dus: - P-ta

35-36 / 35-36*

(42-44)/ (42-44)

49-67/

49-67*

(43-45/ 43-45)

52-58/ 52-58*

(57-60/ 57-60)

50-72 / 50-72*

(45-58/ 45-58)

52-60 / 52-60*

(60-63/ 60-63)

41-46/ 41-46*

(59-60/ 59-60)

Capăt 1:

32

13/13

Mocioni-

Brancoveanu-Gara de Sud

întors: -Gara de

41/

106

435/43s*

(548/54?)

2232/2232*

(222,/2221)

Sud- Brancovcanu- P-ta Mocioni

Capăt 2:

11.116 in

Cap. 1 :P-ta

Mocioni-

Cap. 2 :Gara de Sud

1/1*

(1/1)

1/1*

(1/1)

1 /l*

(1/1)

1/1*

(1/1)

1/1*

(1/1)

1/1*

(1/1)

453/453*

(615/615)

2300/2300*

(2300/2300)

Dus: Catedrala Mitropolitana -Piața Mocioni - Piața luliu Maniu-Pod C.Sagului

întors: Pod C.Sagului - Piața luliu Maniu- Piața Mocioni - Catedrala Mitropolitana

13-16/

7-12/

7-12/

7-10/ 7-10*

(13-14 13-14)

12-18/

12-18*

(14-18/ 14-18)

19 13/

Capăt 1:

33

13-16*

(17-26 /I7-26)

7-12*

(12-13/ 12-13)

7-12*

(14-18/ 14-18)

1 L 1 Jl

12-13*

(13-14/ 13-14)

445/4454

( 5 34/534)

23W5*

(23'4/2314)

8/8

106/ 143

Capăt 2:

8.272 m

Cap. 1:

Catedrala Mitropolitana Cap. 2 : Pod C.Sagului

4/4*

(3/3)

6/6*

(3/3)

6/6*

(3/3)

6/6*

(3/3)

< .(3/3)

3/3*

(3/3)

459/459*

( 553/553)

2318/2318*

(2336/23 36)

Linia Nr. stati i/sens Lungimea

Traseul

Capacit ate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

Plecări de la capete de traseu

5 00 _ ?00

7 00 _ g30

830- 1200

1200- 1700

17°o_20°o

2o°o_ 2400

prima

ultima

Dus: Catedrala Mitropolitana -Piața Mocioni-Piața luliu Maniu - Metro

15-37/

15-37*

25-48/

25-48*

Capăt 1:

35-53/

35-53*

36-54/

36-54*

38-47/

38-47*

33-45/

33-45*

511/511*

2235/22î5*

33 b

13/13

întors: Metro -Piața luliu Maniu -Piața Mocioni -Catedrala Mitropolitana

41/

106

(57-63 /50-55)

(51-54/ 65-85)

(68-82/ 64-93)

(58-69/ 56-60)

(62-68/ 55-69)

(69-77/ 57-64)

(52S/5M)

(2136/2153)

Capăt 2:

18.990 m

Cap. 1 :

Catadrala Mitropolitana Cap. 2 : Metro

3/3*

(1/1)

3/3*

(1/1)

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

2/2*

(1/1)

5V536*

(6O5/559)

23O4/23(M*

(2224/2224)

Dus: Traian

Capăt 1:

40

6/7

Grozavescu - Popa Șapca -luliusMall Divizia 9 Cavalerie-

Stuparilor

întors: Stuparilor - Pomicultură -

Divizia 9 Cavalerie-lulius Mall - Popa Șapca - Traian

106/ 143

14-18/

14-18*

(15-16/

(15-16)

10-13/

10-13*

(15-16/ (15-16)

12-13/

12-13*

(18-24/ (18-24)

10-14/

10-14*

(17-18/ (17-18)

11-14/

11-14*

(18-27/ (18-27)

13-16/

13-16*

(17-19/ (17-19)

452/452*

(551/5S1)

23'72319*

(2326/23 2S)

Capăt 2:

7.861 m

Grozavescu

Cap. 1 : Traian Grozavescu Cap. 2 : Stuparilor

4/4*

(2/2)

4/4*

(2/2)

4 / 4*

(2/2)

4/4*

(2/2)

4/4*

(2/2)

3/3*

(2/2)

506/5K*

(6W)

2333/2333*

(2341/234!)

Dus: - Bastion - Str

25 / 25*

30-36/

44-70/

44-70*

(60/60)

30-32/

55-60/

55-60*

(60/60)

43-60 /

43-60*

(60 / 60)

Capăt 1:

46

T.Ioncscu -(V.Economu) B-dea Cartan -Muzeul Satului

întors: - Muzeul Satului -

(V.Economu) P-ta B-dea Cartan -Bv T. lonescu - Bastion

(-/-)

30-36 *

( 59-60 )/ (59-60)

30-32*

(48-60)/ (48-60)

5S7/55’*

( 627/627 )

23°°/2300*

(2227/2227)

8/8

41/

106

Capăt 2:

8.134 m

1/1*

1/1*

1/1*

1 /1*

1/1*

1/1*

6'°/610*

2320/23M*

Cap. 1 : Bastion

(1/1)

(1/1)

(1/1)

(1/1)

(1/1)

(1/1)

(715/715)

(23'723’5)

Cap. 2 : Muzeul Satului

Legendă:

@     1 - 5 - Luni - Vineri;

®    S / V* - Școală / Vacanță*;
®     (6 / 7 ) - ( Sâmbătă / Duminică + Sărbători legale).

Program de Transport Public Local pentru navele de pasageri de zi (VAPORETTO) pe lunile APRILIE - MAI - IUNIE -IULIE - AUGUST -SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE

LINIA NR.

Stații/ Sens

Lungimea

Traseul

Capacitate (număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:LUNI-VINERI (minute) Numărul de Mijloace de Transport: LUNI-VINERI

Plecări de la capetele de traseu

6-10

10-13

13-19

Prima

Ultima

1

9 stații/ sens

7,050 Iun lungime

Dus

Ardealul -

Constantin Brâncoveanu -

Ștefan cel Mare -Sfânta Maria-Catedrala Mitropolitană -

Vasile Pârvan -Corneliu Coposu -Dacia -

Mihai Viteazul

întors

Mihai Viteazul - Dacia - Corneliu Coposu - Vasile Pârvan - Sfânta Maria-Catedrala Mitropolitană -

Ștefan cel Mare - Constantin Brâncoveanu - Ardealul

Cap. 1 Ardealul

Cap. 2 Mihai Viteazul

50

52-89

47-170

47-49

06:55

18:28

3

52

49-215

47-49

07:20

18:09

3

Program zilnic și anual Transport Public Local pe lunile APRILIE - MAI -IUNIE -IULIE - AUGUST - SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE

Program zilnic

Program anual

Km efectuați

169.20

25.887,6

Ture efectuate

12

1.836

Ore exploatare

30:21

4643:33

Program de Transport de Promenadă pentru navele de pasageri de zi (VAPORETTO) pe lunile lunile APRILIE - MAI - IUNIE -IULIE - AUGUST -SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE

LINIA NR.

Stații/ Sens

Lungimea

Traseul

Capacitate (număr locuri)

INTERVAL DE

SUCCEDARE A CURSELOR: SAMBATA-DUMINICA (minute)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: SAMBATA-DUMINICA

11-21

Prima

Ultima

1

1 stație/ sens

2, 860 km lungime

Dus-Intors

Catedrala Mitropolitană -

Ștefan cel Mare - Catedrala

Mitropolitană

Cap. 1 Catedrala Mitropolitană

50

60

11:30

20:30

1

LINIA NR.

Stații/ Sens

Lungimea

Traseul

Capacitate (număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR: SAMBATA-DUMINICA (minute)

Numărul de Mijloace de Transport: SAMBATA-DUMIN1CA

Plecări de la capetele de traseu

11-21

Prima

Ultima

1

1 stație/ sens 3, 680 km lungime

Dus-Intors

Catedrala Mitropolitană -Parcul Copiilor-Sfânta Maria-

Catedrala Mitropolitană

Cap. 1 Catedrala Mitropolitană

50

60

11:00

20:00

1

Program zilnic și anual Transport de Promenadă pe lunile APRILIE - MAI -IUNIE -IULIE - AUGUST - SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE

Program zilnic

Program anual

Km efectuați

65,40

3.989,4

Ture efectuate

20

1.220

Ore exploatare

20:22

' 1242:22 O V

Program de Transport Public Local pentru navele de pasageri de zi (VAPORETTO) pe lunile NOIEMBRIE - DECEMBRIE - MARTIE

LINIA NR.

Stații/ Sens

Lungimea

Traseul

Capacitate (număr locuri)

INTERVAL DE

SUCCEDARE A CURSELOR: LUNI-VINERI

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: LUNI-VINERI (minute)

6-10

10-13

13-19

Prima

Ultima

2

9 stații/ sens

7,050 km lungime

Dus

Ardealul -

Constantin Brâncoveanu -

Ștefan cel Mare -Catedrala Mitropolitană -

Vasile Pârvan -

Cornelia Coposu -Dacia -

Mihai Viteazul

întors

Mihai Viteazul - Dacia - Cornelii!

Coposu - Vasile Pârvan - Catedrala Mitropolitană - Ștefan cel Mare -

Constantin Brâncoveanu - Ardealul

Cap. 1

Ardealul

Cap. 2

Mihai Viteazul

50

60-83

38-77

30-76

07:11

16:27

3

58-83

38-60

25-110

07:21

17:07

3

Program zilnic și anual Transport Public Local pe lunile NOIEMBRIE -

DECEMBRIE - MARTIE

Program zilnic

Program anual

Km efectuați

155,10

8.065,2

Ture efectuate

11

572

Ore exploatare

29:09

1515:48

Program de Transport de Promenadă pentru navele de pasageri de zi

(VAPORETTO) pe lunile NOIEMBRIE - DECEMBRIE - MARTIE

LINIA NR.

Stații/ Sens

Lungimea

Traseul

Capacitate (număr locuri)

INTERVAL DE

SUCCEDARE A

CURSELOR: SAMBATA-DUMINICA (minute)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: SAMBATA-DUMINICA

10-18

Prima

Ultima

1

1 stație/ sens

2,860 km lungime

Dus-întors

Catedrala Mitropolitană -

Ștefan cel Mare - Catedrala

Mitropolitană

Cap. 1 Catedrala Mitropolitană

50

60

10:30

17:30

1

LINIA NR.

Stații/ Sens

Lungimea

Traseul

Capacitate (număr locuri)

INTERVAL DE

SUCCEDARE A CURSELOR: SAMBATA-DUMINICA (minute)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: SAMBATA-DUMINICA

10-18

Prima

Ultima

1

1 stație/ sens

3, 680 km lungime

Dus-întors

Catedrala Mitropolitană -Parcul Copiitor-Sfânta Maria-

Catedrala Mitropolitană

Cap. 1 Catedrala Mitropolitană

50

60

10:00

17:00

1

Program zilnic și anual Transport de Promenadă pe lunile NOIEMBRIE -

DECEMBRIE - MARTIE

Program zilnic

Program anual

Km efectuați

52.32

1.046,4

Ture efectuate

16

320

Ore exploatare

16:42

334:00 a

im0020

Anexa 3.1 la Contract

Programul de investiții ai Operatorului

Nr. crt.

Denumire proiect

Descriere proiect

Valoarea estimată [mii lei], cu TVA

Data începe rii

Data finaliz arii

Sursă de Finanț are

Tipul de bun (de retur, de preluare

Anul

2020

Anul

2021

Anul

2022

Anul

2023

Anul

2024

Anul

2025

Anul

2026

Anul

2027

Anul

2028

Anul

2029

Total

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

50

1.

Amenajare foraj de apa industrială pentru spălare troleibuze și autobuze, în incinta Bv. Dâmbovița

Amenajare foraj de apa industrială pentru spălare troleibuze și autobuze

50

50

2020

2020

Fonduri proprii-profit și amortiza-re

B

DOTĂRI INDEPENDENTE

Șl ALTE

INVESTIȚII

6.500

a

Dotări independente

6.000

1.

Dispozitive, aparate și alte elemente de exploatare

Diferite dispozitive necesare manipulării, mentenanț ei și reparării mijloacelor de transport

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1.500

anual

Fonduri proprii-profit și amortiza-re

2.

Utilaje (buldoexcavator , autoturn, autobascualant ă etc.)

Diferite utilaje necesare mentenanț ei și reparării linie cale și reațea de contact

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3.000

anual

Credit de investiții (rate)

3.

Tehnică de calcul (IT) și e-tiketing

Imprimante fiscal, scanerre, omnikey, multifuncti onale, ecran de afișare, PC-uri, automate bilete etc.

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1.500

anual

Fonduri proprii-profit și amortiza-re

b

Cheltuieli pt. elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiție

500

1

Studii și proiecte

- Studii de fezabilitate, proiecte pt. obținerea autorizație de construire, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru reabilitări clădiri;

Documenta ții pt. întocmire cărți tehnice clădiri

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

500

anual

Fonduri proprii-profit și amortiza- re

Programul de Investiții al Entității Contractante

Denumire Proiect

Descriere Proiect

Durata finalizare/

Valoarea Respectivă

Data începere

Data Finalizare

Sursa de Finanțare

1. Sistem e-ticketing

Se va asigura tipărirea si distribuția titlurilor de călătorie forma materializată sau nematerializată prin puncte de lucru fixe, automate de bilete și dispozitive electronice. Sistemul va asigura controlul valabilității titlurilor de călătorie. Sistemul va asigura colectarea veniturilor pe tip de mijloc de transport traseu, mod de transport în orice moment al validării titlului de călătorie. Sistemul va asigura atât colectarea cât și distribuția veniturilor pentru stabilirea compensației de transport, a diferențelor de tarif și plata acestora către operatorii de transport. Sistemul va asigura generarea , modificarea sau ajustarea politicii tarifare. Sistemul va asigura rapoarte cu privire la indicatorii financiari contabili care definesc activitatea economică a serviciului de transport public.

3.000.000 euro

de la data de începere a CSP

3 ani de la data începere CSP

SMTT

2. Sistem de monitorizare trafic

Sistemul va asigura monitorizarea mijloacelor de transport pentru traseele cuprinse în programul de transport. Sistemul va genera, modifica și ajusta programele de transport.

Sistemul va asigura rapoarte cu privire la indicatorii de exploatare care definesc calitatea serviciului de transport public.

3.000.000 euro

de la data de începere a CSP

3 ani de la data începere CSP

SMTT

3. Planificator local de călătorie

Planificatorul va asigura clătorului informațiile și configurrea posibilelor destinații pe trasee, în aria de competență a SMTT. Planificatorul va asigura, integrarea mecanismelor de coordonare și alinierea mai bună a operatorilor de transport și a operatorilor de informații de călătorie de la diferite niveluri în o modalitate tehnică și organizatorică pentru a dezvolta o rețea de informații de călătorie multimodală transfrontalieră. Prin acest proiect se va crea infrastructura digitală necesară, metode inovatoare ode și instrumente noi pentru a facilita o rețea operațională de servicii și - mai ales- creează în strategia și planurile de acțiune structura organizatorică pe termen lung pentru rețea.

1.000.000 euro

de la data de începere a CSP

3 ani de la data începere CSP

SMTT

4. Achiziționare (construire) imobil sediu social

Imobilul constuit va asigura spațiu spațiile necesare organizării și funcționării activității aparatului tehnic al ADI corelat cu nivelul de dezvoltarea! sistemului de transport public local în aria de competența a SMTT.

3.900.000 euro

de la data de începere a CSP

10 ani de la data de începere a CSP

SMTT

Nr. Crt

Denumire Proiect

Valoare Totală

1

Înnoirea flotei de tramvaie- Etapa 1

81.223.027,55 lei

2

înnoirea flotei de tramvaie- Etapa II

96.378.403,45 lei

3

înnoirea flotei de tramvaie- Etapa III

96.378.403,45 lei

4

Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor

148.851.248,45 lei

5

Achiziție mijloace de transport public- autobuze electrice 18m, Brașov- Timișoara

178.407.663,64 lei

Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investiții din surse proprii ale Operatorului

Lista obiectivelor de investiții propuse în perioada 2020-2029 cu finanțare din surse proprii STPT este în valoare de 6.550.000 lei (TVA inclus) și este structurată pe următoarele capitol:

Lucări în continuare:                                                          50.000 lei

Dotări independente și alte investiții,                                         6.500.000 lei

din care:

Dotări independente                                               6.000.000 lei

Cheltuieli pt. elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de 500.000 lei fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiție

Dotările cuprinse în “ Programul de investiții al Operatorului “ au în vedere:

 • - îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului;

 • - Realizarea de lucrări de întreținere și reparații a mijloacelor de transport utilizate în conformitate cu cerințele: RAR, AFER, ISCIR etc;

 • - Lucrări de întreținere și reparare la calea de rulare a tramvaielor;

 • - Lucrări de intervenție la rețelele de contact tramvaie și troleibuze;

 • - îmbunătățirea facilităților de planificare și operare prin informatizare precum și îmbunătățirea rețelei de vânzări;

 • - Achiziție de echipamente de comunicare pentru dirijarea traficului;

 • - Dispozitive de diagnoză;

 • - Standuri de verificare a parametrilor de funcționare a vehiculelor;

 • - Dispozitive privind protecția lucrului la înălțime.

Pagină 1 din 1

Bunuri patrimoniu privat

NR.INV

S.T.P.T.

NR.INV P.M.T.

DENUMIRE ACTIV CORPORA L

COD DE CLASIFICARE

AN INTRARE

VALOARE INVENTAR

12008

18725

CL.STATIE REDRESORI 6

STR.ABRUDNR.4

1.1.3.

Ol-Jan-52

2450,24

12011

19305

ATELIER REPARAȚII SI ÎNTREȚINERE i.t.p.

1.1.1.

18-Dec-02

4123,67

12098

18740

SUBSTATIA NR.7 BUZIASULUI

NR.2

1.1.3.

30-Dec-74

4391,08

12110

18688

CONST.SUBSTATIA NR.l STR.BANATUL

1.1.3.

29-Jul-77

5981,26

12180

19329

FORAJ F 1 -SECȚIA AUTO

1.8.1.

28-Feb-00

4663,56

12206

19330

EXTINDERE ILUMINAT

EXTERIOR INCINTA AUTO

1.7.1.2.

18-Dec-02

9845,45

12207

19324

INSTALAȚII EL.SUPLIM.RETELE CABLURI EL.

I.7.2.2.

18-Dec-02

4119,18

12222

18869

CABLU ALIMENTARE INTRE S.7-

S.6-ST.CETATE

1.7.2.2.

23-Dec-03

325004,14

12223

18877

CABLU ALIMENTARE ST.VICTORIA-S.9-S.7

I.7.2.2.

23-Dec-03

3 2 7690,07

12237

18988

CABLU 600 V-SECTOR 776-S7-ST.CLUJ

I.7.2.3.

16-Dec-04

191788,49

12238

18989

CABLU 600 V-SECTOR 775-S7-DELIBLATA

1.7.2.3.

16-Dec-04

68867,50

12239

18990

CABLU 600 V-SECTOR 773-S7-1

DEC.-MANUSI

1.7.2.3.

16-Dec-04

34374,78

12240

18991

CABLU 600 V-SECTOR 772-S7-1

DEC.-BANATUL

1.7.2.3.

16-Dec-04

51702,49

12241

18992

CABLU 600 V-SECTOR 771-S7

C.BUZIAS-AUTO

I.7.2.3.

16-Dec-04

35432,33

22004

18754

LINIE SIMPLA TRAMVAI NR.3

1.3.2.1.

Ol-Jan-28

115,99

22013

18757

LINIE SPITALUL NOU LORENA-

V.BABES

1.3.2.1.

30-May-89

14,04

22014

18758

LINIE DUBLA GARA DE EST-ARENA PROGRESUL

1.3.2.1.

Ol-Jan-28

126,04

22017

18767

LINIE DUBLA 13 DECEMBRIE-GARA DE NORD

1.3.2.1.

Ol-Jan-29

186,85

22025

18785

RET ELEC.STR.I .SLAVICI PINA COLT DAMSE.

1.3.4.2.

Ol-Jan-54

40,48

22031

18800

REȚEA ELECTRICA CONTACT LINIE DUBLA

1.3.4.2.

Ol-Jan-27

32,43

22035

18788

REȚEA ELECTRICA CONTACT LINIE DUBLA

1.3.4.2.

Ol-Jan-24

9,C0

22042

18821

REȚEA EL.C0LT6 MARTIE-B-ULTINERETII

1.3.4.2.

Ol-Jan-62

6368,28

22053

19325

CAI DE ACCES LA PLATFORMA ;B'BUZIAS 2

1.3.7.3.

31-Dec-68

253,11

22058

19326

PLATFORMA DE PARCARE ;B'PTR.AUTOCAMIOANE

1.3.8.

31-Dec-68

549,08

22062

19327

RAMPA PTR.SPALAT MAȘINI BUZIASULUI 2

1.1.5.

31-Dec-68

7,43

22096

19322

CONDUCTA PTR.ALIMENTARE CU APA SI CANAL.

1.8.13.

31-Mar-03

10

5842,42

22101

19323

CONDUCTE PT.ALIMENTARE CU APA PINA 2ATM.

1.8.13.

31-Jan-38

1,82

22102

19302

INSTALAȚIE DE GAZ METAN TAKE IONESCU 56

1.9.3.

Ol-Jun-68

\89

22106

19320

ÎMPREJMUIRE mixta calea BUZIASULUI 2

1.6.3.2.

Ol-Jan-69

3,06

22111

18727

CENTURA DE LEGĂTURĂ LA PAMINT L.52

1.7.1.3.

Ol-Jan-59

0,60

22115

19328

PLATFORMA DE PARCARE ;A'SI CAI DE ACCES

1.3.7.3.

Ol-Jan-69

406,65

22140

18764

LINIE SIMPLA B-UL EROILOR-F-CA.MANUSI

1.3.2.1.

29-Dec-73

40353,18

22141

18793

REȚEA ELECTRICA CONTACT LINIE SIMPLA

1.3.4.2.

29-Dec-73

247,63

22146

18776

LINIE SIMPLA ANA IPATRSCU-

BLDIMBOVITA

1.3.2.1.

31-Aug-74

21779,00

22147

18803

LINIE CONTACT TRAMVAI ANA IPATESCU

1.3.4.2.

31-Aug-74

1673,89

22150

18782

LINIE CONTACT TRAMVAI C.TORONTALULUI

1.3.4.2.

30-Dec-74

7511,41

22155

18751

LINIE SIMPLA CALEA TORONTALULUI

1.3.2.1.

30-Dec-74

40853,79

22161

18752

LINIE DUBLA B.CETATII-M.BASARAB-C.BOGDA.

1.3.2.1.

28-Nov-75

15512,09

22162

18783

LINIE CONTACT GH.LAZAR-C.BOGDANESTILOR

1.3.4.2.

28-Nov-75

2212,39

22163

18834

LINIE CALE IN FATA BAZEI MIXTE

1.3.2.1.

28-Aug-75

12577,14

22166

19321

REȚEA TERMOFICARE AT.AUTO

1.9.2.1.

31-Dec-75

35,39

22197

18746

CABLURI DE CURENT CONȚINU STATIA 8.

1.7.1.3.

31-Oct-78

33 089,93

22201

18824

LINIE SIMPLA CALEA GIROCULUI

1.3.4.2.

27-Dec-78

14069,18

22212

18759

LINIE CALE REFUGIU PROGRESUL-METEO

1.3.2.1.

28-Dec-79

1698,49

22220

18777

LINIE SIMPLASTR.A.IPATESCU-STR.PAVLOV

1.3.2.1.

31-Oct-80

18530,00

22224

18723

CABLU CURENT CONȚINU SUBSTATIA NR.5.

1.7.1.3.

28-Feb-81

8249,56

22267

18765

LINIE CALE CALEA BUZIASULUI - I.O.T

13.2.1.

31-Jan-88

72525,57

22268

18756

LINIE I.SLAVICI-RASCOALA-POLONA

13.2.1.

31-Jan-88

85098,14

22273

18692

EXTINDERE SUBST.REDRE.BANATUL-TIMISOARA.

1.7.1.3.

31-Jan-89

10872,55

22280

18693

REȚEA EL.CABLU ALIMENTARE LINIA NR.91KV

1.7.13.

24-Jun-92

14838,07

22283

18753

LINIE CALE B-DUL CETATII-RONAT

13.2.1.

31-Mar-93

40762,18

22284

18784

REȚEA CONTACT B-DUL CETATII-RONAT

13.4.2.

31-Mar-93

700,43

22285

18792

LINIE CONTACT CALEA BUZIASULUI I.O.T

13.4.2.

28-JU1-87

9969,58

22288

18760

LINIE DUBLA ARENA

PROGRESUL-SP.V.BABES

13.2.1.

Ol-Jan-59

67,28

22289

18741

REȚEA DE ALIMENTARE -ÎNTOARCERE

1.7.13.

15-Mar-96

18929,25

20172

19293

ÎMPREJMUIRE EXTERIOARA

1.63.2.

30-Apr-85

420,46

22001

19299

COS DE FUM-CENTRALA TERMICA

1.1.12.

Ol-Jan-26

8,07

22110

19292

ÎMPREJMUIRE MIXTA TAKE IONESCU NR.56

1.63.2.

Ol-Jan-53

12002

19283

CLĂDIRE PTR.TURNATORIE

T.IONESCU NR.56

1.1.1.

Ol-Jan-38

| 301,04

22055

19300

DRUM IN INCINTA INTEPRINDERI T.IONES.56

1.3.12.

Ol-Jan-26

9,75

22060

19298

CONSTRUCTI

PTR.TELECOMUNICATII

1.3.20.

Ol-Jan-63

36,45

22090

19294

CONDUCTE PTR.ALIM.CU APA,CU PRESIUNE 2AT

1.8.13.

01-Jan-20

3,15

22091

19295

CONDUCTE ALIM.CU APA CU PRESIUNE PINA2A

1.8.13.

Ol-Jan-63

1,41

22097

19297

CONDUCTA ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

1.8.13.

Ol-Jan-18

8,14

22113

19301

CAI DE ACCES LA ATELIERE reparatii

1.3.7.3.

Ol-Jan-69

473,12

12014

19284

ATELIER DE ÎNTREȚINERE SI REVIZII

1.1.1.

01-Jan-20

256,24

12087

19280

CONSTR.CENTRALEI TERMICE

T.IONESCU 56

1.6.5.

30-Jun-72

457147,94

12068

19286

CL.PTR.VENTILATOR SI POLIZOR TURNATORIE

1.1.1.

Ol-Jan-43

0,59

22056

18728

DRUM IN INCINTA SUBSTATIEI NR.6

I.3.7.3.

01-Jan-60

205,35

22082

18734

CABLU DE ALIMENTARE P-TA ROMANILOR

1.7.1.3.

31-Dec-97

3622,60

22095

18730

CONDUCTA ALIMENTARE

SUBST.NR.6 ABRUD.4

1.8.13.

01-Jan-60

0,67

22099

18731

CONDUCTA PTR.CANALIZARE FARA PRESIUNE S6

1.8.7.

01-Jan-60

53,77

22103

18729

CONDUCTATERMOFICARE CU APA CALDA S.6

I.9.2.2.

Ol-Jan-62

53,89

22107

18726

ÎMPREJMUIRE MIXTA STATIA

NR.6

1.6.3.2.

01-Jan-60

23,03

12224

18876

CABLU ALIMENTARE S.6-S.5-ST.DUMBRAVITA

1.7.2.2.

23-Dec-03

422223,27

12268

19232

CABLU 600 V C.C.SECTOR-655 STR.SAGUNA

1.7.2.3.

26-Oct-05

349738,70

12269

19233

CABLU 600 V C.C SECTOR-657 PODUL DACILOR

1.7.2.3.

26-Oct-05

63 083,35

12270

19234

CABLU 600 V C.C.SECTOR-653

BV.T.IONESCU

1.7.2.3.

26-Oct-05

94336,98

12300

19534

CABLU 600 VCC SECTOR 652, PIAȚA SF.GHE

1.7.2.3.

31-Oct-07

99146,20

12301

19535

CABLU 600 VCC, SECTOR 659 POSTA MARE

1.7.2.3.

31-Oct-07

144943,62

12302

19536

CABLU VCC,SECTOR 651 BANCA NAȚIONALA

1.7.2.3.

31-Oct-07

137849,73

22323

18738

CABLU ALIMENTARE COLT CINEMA PARC

1.7.1.3.

28-Apr-98

3080,15

22324

18739

CABLU ALIMENTARE LA BĂILE NEPTUN

1.7.1.3.

28-Apr-98

2310,55

Total:

3.436.901,91

în cazul în care Entitatea Contractantă este o Asociație de dezvoltare intercomunitară Operatorul va încheia proces-verbal cu fiecare unitate administrativ-teritorială membră a asociației care îi pune la dispoziție bunuri publice.

Bunuri patrimoniu public

NR.INV S.T.P.T.

NR.IN V P.M.T.

DENUMIRE

ACTIV CORPORAL

COD DE CLASIFICARE

AN INTRAR E

VALOARE

INVENTAR

12001

19282

CLĂDIRE PTR.VOPSITORIE T.IONESCU NR.56

1.1.1.

Ol-Jan-26

33,25

12005

18694

CL.STATIEI REDRESORI 2 BUL.6 MARTIEVB V

1.1.3.

Ol-Jan-29

187,25

12006

18695

CL.STATIEI REDRESORI 2 6 MARTIE CL.NOUA

1.1.3.

30-Dec-68

888,59

12012

19306

ATELIER ÎNTREȚINERE SI REP.AUTOBUZE

1.1.1.

18-Dec-02

6000,00

12015

19259

CLĂDIREA DEPOULUI TRAMVAIE T.IONESCU 83

1.1.1.

Ol-Jan-25

202,01

12048

19310

BIROURI SECȚIA AUTOBUZE

1.6.4.

Ol-Jan-26

8,85

12055

19260

CLĂDIRE PTR.DISPECERI T.IONESCU 83

1.6.4.

Ol-Jan-21

4,29

12057

19285

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA T.IONESCU NR.56

1.6.4.

Ol-Jan-39

368,60

12058

19276

CLĂDIRE ADM-TIVA B-ULTAKE IONESCU NR.56

1.6.4.

01-Jun-00

801100,00

12069

19287

CLPOSTULUI DE TRANSFORMARE T.I.NR.56

1.1.3.

Ol-Jan-43

3,14

12076

19291

CLĂDIRE PTR.BAIE

1.6.1.

Ol-Jan-43

1,70

12077

19314

CLĂDIRE DISPECERAT SI BIROU EXPLOATARE

1.6.4.

01-Jan-40

1,07

12085

18702

SUBSTATIE REDRESARE S.3 BREDICEANU

1.1.3.

Ol-Jan-71

3918,33

12111

18742

CONST.SUBST.NR.8 STR.ODOBESCU

1.1.3.

31-Oct-78

5853,19

12113

18718

CL.SUBST.REDRESORI NR.5 RENAȘTERI

1.1.3.

28-Jan-81

4661,57

12121

18711

CL.SUBST.REDRESARE S.4 CALEA LIPOVEI

1.1.3.

Ol-Jan-86

18883,37

12123

18747

CLĂDIRE S.9 TIMIȘOARA SUD

1.1.3.

31-Aug-87

13204,32

12127

19317

HALA REPARAȚII A DOUA AUTOBUZE C.BUZIAS.

1.1.1.

29-Dec-96

481700,00

12201

18835

LINIE CALE TRAMVAI BV.TINERETII

1.3.2.1.

29-Aug-01

2460611,23

12202

18808

REȚEA CONTACT BV.TINERETII

1.3.4.2.

29-Aug-01

366373,53

12204

18830

LINIE CONTACT TROLEIBUZ STR.PARIS

1.3.4.2.

31-Mar-02

155017,45

12211

18851

LINIE CALE TRAMVAI BV.16 DECEMBRIE 1989

1.3.3.

19-Dec-03

1924270,08

12212

18852

REȚEA CONTACT TRAMVAI BV.16 DEC. 1989

I.3.4.2.

19-Dec-03

269745,62

12213

18853

LINIA CALE TRAMVAI LA PIAȚA MARIA

1.3.3.

19-Dec-03

1231881,19

12214

18855

LINIE CALE TRAMVAI STR.GH.DOJA

1.3.3.

19-Dec-03

4432199,28

12215

18856

REȚEA CONTACT TRAMVAI STR.GH.DOJA

1.3.4.2.

19-Dec-03

253351,02

12216

18857

LINIE CALE TRAMVAI PIAȚA BALCESCU

1.3.3.

19-Dec-03

1205507,75

12217

18859

REȚEA CONTACT TRAMVAI PIAȚA BALCESCU

1.3.4.2.

19-Dec-03

413647,65

12218

18860

LINIA CALE TRAMVAI STR.l DECEMBRIE

1.3.3.

19-Dec-03

10092297,14

12219

18861

REȚEA CONTACT TRAMVAI STR.l DECEMBRIE

I.3.4.2.

19-Dec-03

1171973,80

12220

18862

LINIA CALE TR.INTERSECȚIA C.BUZIASULUI

1.3.3.

19-Dec-03

1178703,22

12221

18864

REȚEA CONTACT TR.INTERSECȚIA C.BUZIAS.

1.3.4.2.

19-Dec-03

51587,76

12225

18875

CABLU ALIMENTARE ST.FRATELIA-S.l(PlllO)

I.7.2.2.

23-Dec-03

150395,50

12226

18874

CABLU ALIMENTARE S.l(P1110)-S.2(P1009)

I.7.2.2.

23-Dec-03

146055,35

12227

18873

CABLU ALIMENTARE S.2(P1009)-S.8(P1313)

1.7.2.2.

23-Dec-03

112145,93

12228

18872

CABLU ALIMENTARE S.8-ST.VICTORIA

I.7.2.2.

23-Dec-03

223608,05

12229

18871

CABLU ALIMENTARE S.4(P1032)-S.3(P1070)

1.7.2.2.

23-Dec-03

243605,70

12230

18870

CABLU ALIMENTARE S.3(P1070)-ST.CETATE

1.7.2.2.

23-Dec-03

67604,42

12231

18982

LINIE CALE TRAMVAI TRONS.BV.TINERETII

1.3.3.

16-Dec-04

2276655,20

12232

18981

REȚEA CONTACT TRAMVAI TRONS.BV.TINERETII

1.3.4.2.

16-Dec-04

216769,17

12233

18984

LINIE CALE TRAMVAI I.PREYER-ION BARAC

1.3.3.

16-Dec-04

5622233,69

12234

18983

REȚEA CONTACT TRAMV.STR.I.PREYER-I.BARAC

1.3.4.2.

16-Dec-04

792263,65

12235

18987

LINIE CALE TRAMVAI LA BUCLA BV.DAMBOVITA

1.3.3.

16-Dec-04

2863503,62

12236

18985

REȚEA CONTACT TRAMVAI BUCLA BV.DAMBOVITA

1.3.4.2.

16-Dec-04

266420,03

12242

18993

CABLU 600 V-SECTOR 881-STR.FELDIOARA

1.7.2.3.

16-Dec-04

6308,76

12243

18994

CABLU 600 V-SECTOR 882-STR.SOIMUS

1.7.2.3.

16-Dec-04

6878,23

12244

18995

CABLU 600 V-SECTOR 221-S2-STR.BRAȘOV

1.7.2.3.

16-Dec-04

262970,41

12245

18996

CABLU 600 V-SECTOR 213-S2 ZUGRAV NEDELCU

1.7.23.

16-Dec-04

210011,07

12246

18997

CABLU 600 V-SECTOR 214-S2-C.STUDENTILOR

1.7.23.

16-Dec-04

124104,66

12247

18998

CABLU 600 V-SECTOR 215-S2-ST.VACARESCU

1.7.23.

16-Dec-04

109986,23

12248

18999

CABLU 600 V-SECTOR 219-S2-STR.VACARESCU

1.7.23.

16-Dec-04

81883,62

12249

19000

CABLU 600 V-SECTOR 101-S1-STR.DAMBOVITA

1.7.2.3.

16-Dec-04

94116,00

12250

19001

CABLU 600 V-SECTOR 109-STALP DAMBOVITA

1.7.23.

16-Dec-04

1301,61

12251

19002

CABLU 600 V-SECTOR 102-CAB.VECHI DAMBOV.

1.7.23.

16-Dec-04

130933,92

12252

19213

LINIE CALE TR.-ST.MIHALACHE-ST.A.SAGUNA

1.3.3.

31-0ct-05

9001684,01

12253

19212

REȚEA CONTACT TR.-ST.MIHALACHE-A.SAGUNA

I.3.4.2.

31-Oct-05

997424,26

12254

19216

LINIE CALE TR.-BUCLA GARA DE EST

1.3.3.

26-Oct-05

507852,77

12255

19214

REȚEA CONTACT TRAMVAI BUCLA GARA DE EST

1.3.4.2.

26-Oct-05

105299,42

12256

19218

LINIA CALE TRAMVAI-STR.M.KOGALNICEANU

1.3.3.

26-Oct-05

3155676,62

12257

19217

REȚEA CONTACT TR.PE ST.M.KOGALNICEANU

1.3.4.2.

26-0ct-05

423384,16

12258

19221

LINIE CALE TRAMVAI-INTERS.STR.DRAGASANI

1.3.3.

26-Oct-05

414108,78

12259

19219

REȚEA CONTACT TR.LA INTERS.ST.DRAGASANI

1.3.4.2.

26-Oct-05

23585,69

12260

19224

LINIA CALE TR.LA INTERS.BV.TAKE IONESCU

1.3.3.

26-Oct-05

657688,97

12261

19222

REȚEA CONTACT TR.INTERSECȚIA T.IONESCU

1.3.4.2.

26-Oct-05

39909,27

12262

19226

LINIE CALE TRAMVAI PE STR.M.KOGALNICEANU

1.3.3.

26-Oct-05

1890502,61

12263

19225

REȚEA CONTACT TR.PE STR.M.KOGALNICEANU

I.3.4.2.

26-Oct-05

245550,07

12264

19228

LINIA CALE TRAMVAI PE STR.DACILOR

1.3.3.

26-Oct-05

2102982,69

12265

19227

REȚEA CONTACT TRAMVAI PE STR.DACILOR

1.3.4.2.

26-Oct-05

171733,61

12266

19231

LINIA CALE TRAMV.INTERS.PIAȚA TRAIAN

1.3.3.

26-Oct-05

860401,78

12267

19229

REȚEA CONTACT TR.INTERS.PIAȚA TRAIAN

I.3.4.2.

26-Oct-05

226755,05

12271

19195

LINIA CALE TR.ST.M.ANTONESCU-BREDICEANU

1.3.3.

28-Oct-05

5710162,69

12272

19196

REȚEA CONTACT TR.-M.ANTONESCU-BREDICEANU

1.3.4.2.

28-Oct-05

686960,21

12273

19199

LINIA CALE TR.INTER.BREDICEANU-NEMOIANU

1.3.3.

28-Oct-05

222161,86

12274

19197

REȚEA CONTACT INTER.BREDICEANU-NEMOIANU

1.3.4.2.

28-Oct-05

33821,20

12275

19200

CABLU 600 V C.C.SECTOR-322 PLUS SI MINUS

1.7.2.3.

28-Oct-05

24038,99

12276

19201

CABLU 600 V C.C.SECTOR-328 PLUS SI MINUS

1.7.2.3.

28-Oct-05

24038,99

12277

19902

CABLU 600 V C.C.SECTOR-324 PLUS SI MINUS

I.7.2.3.

28-Oct-05

36058,48

12278

19203

CABLU 600 V C.C SECTOR-327 PLUS

1.7.2.3.

28-Oct-05

18029,24

12279

19204

CABLU 600 V C.C SECTOR-362 PLUS

1.7.2.3.

28-Oct-05

18029,24

12280

19205

CABLU 600 V C.C. SECTOR-329 PLUS

1.7.2.3.

28-Oct-05

18029,24

12281

19206

CABLU 600 V S-325 +,- CIRCUMVALATIUNI

1.7.2.3.

28-Oct-05

6009,75

12282

19207

CABLU 600 V ST.326 +,- ST.M.ANTONESCU

1.7.2.3.

28-Oct-05

132214,43

12283

19208

CABLU 600 V SECTOR-323 PLUS BV.CETATII

I.7.2.3.

28-Oct-05

72116,97

12284

19209

CABLU 600 V SECTOR 321 PLUS MINUS PARIS

1.7.2.3.

28-Oct-05

90146,21

12285

19210

CABLU 600 V SECTOR-331 +,-,ST.NEMOIANU

I.7.2.3.

28-Oct-05

102165,70

12286

19211

CABLU 600 V.SECTOR-329 TV +,ST.SF.IOAN

1.7.2.3.

28-Oct-05

60097,47

12287

19357

LINIA CALE ST.INDEPENDENTEI-ST.DRUBETA

1.3.3.

30-Jun-06

6822370,62

12288

19356

REȚEA CONTACT T9 INDEPENDENTEI-DRUBETA

I.3.4.2.

30-Jun-06

411017,13

12289

19358

CABLU 600 V CC. SECTOR: 886

I.7.2.3.

30-Jun-06

15886,04

12290

19361

CABLU 600 V CC, SECTOR: 883

1.7.2.3.

30-Jun-06

41018,63

12291

19364

LINIA CALE TR-ST.NEMOIANU-REGINA MARIA

1.3.3.

16-Jun-O6

5078709,19

12292

19363

REȚEA CONTACT TRONS.T2-NEMOIANU R.MARIA

1.3.4.2.

16-Jun-O6

754558,67

12298

19532

LINIE CALE TRAMVAI TRASEUL TI REST

1.3.3.

31-0ct-07

7305176,46

12299

19533

REȚEA CONTACT TRAMVAI TRONSONUL TI REST

1.3.4.2.

31-0ct-07

679942,74

12303

19595

LINIE CALE TRAMVAI PE B-UL DAMBOVITA

1.3.3.

27-Dec-07

6600770,43

12304

19594

REȚEA CONTACT TRAMVAI PE B-UL DAMBOVITA

1.3.4.2.

27-Dec-07

881940,56

12305

19598

LINIA CALE TR. BV.DAMBOVITA-BV.REBREANU

1.3.3.

27-Dec-07

7668642,15

12306

19597

REȚEA CONTACT TRAMV.DAMBOVITA-L.REBREANU

1.3.4.2.

27-Dec-07

643331,56

12307

19601

LINIA CALE TRAMV.INTERS.REBREANU-DRUBETA

1.3.3.

27-Dec-07

2561060,36

12308

19599

REȚEA CONTACT TR.INTERS.REBREANU-DRUBETA

1.3.4.2.

27-Dec-07

183920,37

12309

19602

CABLU 600 V.C.C. SECTOR 105

1.7.2.3.

27-Dec-07

42909,59

12310

19603

CABLU 600 V.C.C. SECTOR 109

1.7.2.3.

27-Dec-07

81394,05

12318

19769

LINIE CALE TRAMVAI BV.L.REBREANU-DRUBETA

1.3.3.

29-Aug-08

5744273,44

12319

19768

REȚEA CONTACTTR.BV.L.REBREANU-DRUBETA

1.3.4.2.

29-Aug-08

438691,90

12320

19771

LINIA CALE TRAMVAI PE BV.IOSIF BULBUCA

1.3.3.

29-Aug-08

8315813,96

12321

19770

REȚEA CONTACT TRAMVAI BV.IOSIF BULBUCA

1.3.4.2.

29-Aug-08

764085,09

12322

19772

CABLU 600 V.C.C. SECTOR 933 (S9-0RI0N)

1.7.2.3.

29-Aug-08

74182,75

12323

19773

CABLU 600 V.C.C.SECTOR (S9-CAI-SUDULUI)

1.7.2.3.

29-Aug-08

106526,74

12324

19774

CABLU 600 V.C.C,SECT.931 S9-CAI-SUDULUI

I.7.2.3.

29-Aug-08

53186,17

12325

19775

CABLU 600 V.C.C. SECT.932 S9-CAI-SUDULUI

1.7.2.3.

29-Aug-08

104288,14

22043

18809

REȚEA CONTACT P-TA MARASTI-STATIA RADIO

1.3.4.2.

01-Jan-40

16,35

22044

18810

REȚEA CONTACT INTERSECȚIA 1.1. DE LA BRAD

1.3.4.2.

01-Jan-40

90,98

22045

18822

REȚEA ELECTRICA P-TA BALCESCU-RESITA

1.3.4.2.

Ol-Jan-62

2576,95

22046

18823

REȚEA CONTACT COLT CU STR.GARII

1.3.4.2.

Ol-Jan-62

72,56

22047

18813

REȚEA CONTACT INTERS.CU POP DE BASESTI

I.3.4.2.

01-Jan-40

109,71

22048

18816

LINIE CONTACT DUBLA PIAȚA OITUZ

1.3.4.2.

03-Dec-66

41,89

22049

18817

LINIE CONTACT T.IONESCU-ST.POPA ȘAPCA

I.3.4.2.

Ol-Sep-68

977,44

22050

18828

LINIE CONTACT STR.GH.LAZAR-P-TA A.IANCU

1.3.4.2.

31-Dec-68

6431,55

22051

18815

LINIE CONTACT OPEREI B-DUL.REPUBUCII

1.3.4.2.

Ol-Jan-56

32,13

22052

18812

LINIE CONTACT P-TA.HORATIU P-TA BALCESCU

1.3.4.2.

01-Jan-40

229,56

22122

18703

DRUM DE ACCS SUBSTATIA III

1.3.7.3.

30-Jul-72

128,64

22123

18704

ÎMPREJMUIRI SI PORTI SUBST.III

1.6.3.2.

30-Jul-72

82,75

22125

18705

REȚELE EXTERIOARE IN INCINTA SUBST.III

1.8.4.

30-Jul-72

43,03

22158

18708

CABLU SUBTERAN C.C DE 1KV SECTOR.16

1.7.1.3.

30-Aug-75

1203,53

22177

18819

ÎMBUNĂTĂȚIRE TRAFIC S.BARNUTIU REȚEA

1.3.4.2.

31-Jul-77

1573,51

22193

18820

EXTINDERE LINIE-COMBINATUL PETROCHIMIC

1.3.4.2.

31-Mar-78

3678,82

22194

18743

ÎMPREJMUIRI STATI A 8

1.6.3.2.

31-Oct-78

244,97

22196

18744

BRANȘAMENT APA CANAL STATIA ST.8 BETON

1.9.3.

31-Oct-78

120,44

22207

18827

LINIE CONTACT DUBLA STR.CLOSCA

1.3.4.2.

30-Jun-79

5433,35

22208

18814

LINIE CONTACT TROLEIB.DUBLA GHE.DIMA

1.3.4.2.

30-Jun-79

2264,65

22218

18818

LINIE CONTACT STR.SIMION BARNUTIU

1.3.4.2.

29-Jan-80

10444,56

22222

18719

ÎMPREJMUIRE SUBSTATIA NR.5

1.6.3.2.

Ol-Feb-81

194,73

22223

18720

DRUMURI SI ALEI IN INCINTA SUBSTATIEI 5

1.3.7.3.

Ol-Feb-81

194,14

22253

18724

ALIMENT.CU EN.EL.SUBST.5 RENAȘTERII

1.7.1.3.

30-Dec-85

1199,88

22255

18712

CANALIZARE SUBSTATIA REDRESARE C.LIPOVEI

1.8.4.

30-Nov-86

33,56

22256

18713

CONDUCTA ALIM.CU APA SUBST.C.LIPOVEI.

1.8.13.

Ol-Nov-86

159,11

22258

18714

CABLURI TELEFONICE ST.REDRES.C.LIPOVEI

1.3.20.

Ol-Nov-86

531,74

22259

18715

PLATFORME, TROTUARE, IMPREJMUIRI.C.LIPOVEI

1.3.7.3.

Ol-Nov-86

707,29

22260

18829

LINIE CONTACT C.ARADULUI-C.TORONTALULUI

1.3.4.2.

31-Jan-87

54760,83

22261

18825

LINIE CONTACT B-DUL SUDULUI-CENTRU CIVIC

1.3.4.2.

30-Jun-87

24184,47

22262

18717

INSTALAT! TEH.ELECTRICE S.4 C.LIPOVEI

1.7.1.3.

30-Jun-87

2980,72

22264

18748

LUCRĂRI DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE S.9

1.8.13.

30-Jun-87

967,25

22265

18749

ÎMPREJMUIRI STATIA NR.9.

1.6.3.2.

30-Jun-87

595,78

22269

18826

LINIE TROLEIBUZ B-DUL.SUD-CENTRU CIVIC.

1.3.4.2.

31-Jan-88

32,71

22270

18811

LUCRĂRII I.I.DE LA BRAD

1.3.4.2.

31-Jan-88

10115,98

22290

18700

REȚEA DE ALIMENTARE-INTOARCERE SUB.N.2

1.7.1.3.

15-Mar-96

24616,76

22291

18701

REȚEA DE ALIMENTARE CABLU C.C. S.RESITA

1.7.1.3.

15-Mar-96

1246,60

22321

18761

LINIE CALE TRAMVAI STR. 3 AUGUST 1919

1.3.2.1.

31-Dec-97

1863 2 2,47

22322

18790

REȚEA CONTACT P.DECEBAL-3 AUGUST 1919

1.3.4.2.

28-Apr-98

23742,61

22334

18762

LINIE CALE P-TATRAIAN -PESTALOZZI

1.3.2.1.

31-Dec-98

290791,84

22335

18791

REȚEA CONTACT P-TA TRAIAN-STR.PESTALOZZI

1.3.4.2.

31-Dec-98

665 86,89

22399

18854

ECHIPAMENTE LA PIAȚA MARIA

2.1.22.1.2.

19-Dec-03

280842,36

22400

18858

ECHIPAMENTE PIAȚA BALCESCU

2.1.22.1.2.

19-Dec-03

399940,87

22401

18863

ECHIPAMENTE INTERSECȚIA C.BUZIASULUI

2.1.22.1.2.

19-Dec-03

618894,75

22492

18986

ECHIPAMENTE LA BUCLA DIN BV.DAMBOVITA

2.1.22.1.2.

16-Dec-04

808203,01

22531

19215

ECHIPAMENTE LA BUCLA GARA DE EST

2.1.22.1.2.

26-Oct-05

305461,80

22532

19220

ECHIPAMENTE LA INTERSECȚIA STR.DRAGASANI

2.1.22.1.2.

26-Oct-05

203695,49

22533

19223

ECHIPAMENTE LA INTERSECȚIA BV.T.IONESCU

2.1.22.1.2.

26-Oct-05

491616,80

22534

19230

ECHIPAMENTE LA INTERSECȚIA PIAȚA TRAIAN

2.1.22.1.2.

26-Oct-05

1022806,91

22535

19198

ECHIPAMENTE INTER.C.BREDICEANU-NEMOIANU

2.1.22.1.2.

28-Oct-05

996442,91

22688

19596

ECHIPAMENTE LA INTERSECȚIA BV.DAMBOVITA

2.1.22.1.2.

27-Dec-07

288076,93

22689

19600

ECHIPAMENTE INTERS.L.REBREANU-ST.DRUBETA

2.1.22.1.2.

27-Dec-07

77207,32

TOTAL:

130.225.210,12

în cazul în care Entitatea Contractantă este o Asociație de dezvoltare intercom unitară Operatorul va încheia proces-

verbal cu fiecare unitate administrativ-teritorială membră a asociației care îi pune la dispoziție bunuri pțiblice.

Bunuri de Preluare

Clasificare

Denumire bunuri mobile și imobile

Număr inventar la Operator

Valoare de inventar

Valoare amortizată

Valoarea rămasă Ia data de

Bunuri de preluare sunt bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de acesta în scopul executării Contractului. La încetarea Contractului, din orice cauză. Entitatea contractantă are dreptul de a dobândi bunurile de preluare. în schimbul plății către Operator în termen de .......................... zile de la încetarea Contractului, a unei

compensații egale cu valoarea rămasă neamortizată a bunurilor de preluare. Pe toată durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, Iară consimțământul prealabil scris al Entității Contractante;

Bunurile realizate de Operator din fonduri publice fac parte din categoria bunurilor de retur. Amortizarea acestei categorii de bunuri nu este eligibilă pentru calculul costului/km. La încetarea Contractului, din orice cauză. Entitatea contractantă va dobândi aceste bunurile de preluare Iară plata vreunei compensații.

Bunuri proprii ale Operatorului

Clasificare

Denumire bunuri mobile si imobile

Număr inventar la Operator

Valoare de inventar

Valoare amortizata

Valoare ramasa

1.1.1.

BAZA DE ÎNTREȚINERE TROLEIBUZE

12119

3.119.530,82

988.862,40

2.130.668,42

1.1.1.

HALA BAZA MIXTA

12086

5.655.710,05

739.759,95

4.915.950,10

1.1.1.

AMENAJARE HALA REPARAȚII A DOUA AUTOBUZE

12341

76.557,43

10.162,35

66.395,08

1.1.2.1.

BOXA MATERIALE INFLAMABILE VOPSELE

12091

6.900,00

5.175,00

1.725,00

1.1.2.1.

DISPECERAT DEPOUL ll-STR.ION BARAC NR.3

12097

48.400,00

8.819,10

39.580,90

1.1.3.

CLĂDIREA CENTRALEI TERMICE

1.BARAC NR.3

12195

145.600,00

84.000,15

61.599,85

1.3.1.

CLĂDIRE STATIE ALUMINIU CAPAT LINIE 33

12178

33.900,00

5.982,30

27.917,70

1.3.1.

CONSTRUCȚIE STATIE CAPAT TR.DÎMBOVIȚA

12199

269.900,00

41.737,05

228.162,95

1.3.1.

STATIE CAPATTROLEIBUZE STR.GH.BARITIU

12203

82.500,00

12.051,90

70.448,10

1.3.1.1.

CABINA DISPECERAT PIAȚA MARASTI

12129

4.600,00

2.760,12

1.839,88

1.3.2.1.

LINIE TRAMVAI IN INCINTA BAZEI MIXTE

22185

19.400,00

4.824,45

14.575,55

1.3.2.1.

ADAPTARE LINIE TR.ACCES DRAGASANI

22272

241.700,00

32.084,10

209.615,90

1.3.2.1.

LINIE CALE TR. GARARE ATELIER REV+REP.

22178

350.300,00

66.244,50

284.055,50

1.3.21.

LEGĂTURĂ TELECOMANDA

SUBST.NR.5

22232

77.300,00

57.974,85

19.325,15

1.3.24.

ANSAMBLU CONTAINERIZAT

6,16*2,44*2,67 M

12350

39.900,00

21.622,05

18.277,95

1.3.24.

CABINA POARTA TIP CONTAINER

1.6X1.6X2.5

12360

7.503,00

3.593,25

3.909,75

I.3.4.2.

REȚEA CONT AF. TRIAJ GAR.DAMBOVITA

22179

25.600,00

16.000,20

9.599,80

I.3.4.2.

REȚEA CT.AF.LINIE CALE INT.HALE BAZA

22186

5.100,00

3.187,35

1.912,65

1.3.4.2.

LINIE DUBLA STR.BANATUL

22138

57.100,00

35.687,70

21.412,30

1.3.4.2.

LINIE CONTACT HALATROL.-STR. BA NATUL

22211

22.400,00

22.400,00

0,00

1.3.4.2.

LINIE CONTACT IN INCINTA BAZEI-MIXTE

22219

8.200,00

8.200,00

0,00

1.3.4.2.

LINIE CONTACT TROL.M.VITEAZUL-V.PARVAN

12354

729.981,34

142.204,05

587.777,29

1.3.7.2.

ACCES PARCARE TAKE IONESCU NR.56

12344

49.800,00

10.094,40

39.705,60

1.3.7.2.

PLATFORMA ÎMBRĂCĂMINTE DIN PAVAJ, PARCARI

12345

495.700,00

98.718,75

\ 396.981,25

1.3.8.

AMENAJARI PLATFORME PTR.STATIONARE

22145

885.419,61

138.346,65

|47.072,96

1.5.12.

CHIOȘC VINZARE BIL.l DEC.COLT C.BUZIASUL

12130

4.600,00

3.450,15

/ i 1.149,85

1.5.12.

CABINA VANZARE BILETE PE STR.CAMPINA

12184

5.200,00

3.249,90

1.950,10

1.5.12.

CHIOȘC CAL. MARTIRI LOR CU MARTI.STÂNCI U

12185

5.200,00

3.249,90

1.950,10

1.5.12.

CHIOȘC VANZ.TITLURI CĂLĂTORIE GROZAVESCU

12186

5.200,00

3.249,90

1.950,10

1.5.12.

CHIOȘC VANZARE BILETE STATIA AEM

12188

5.200,00

3.249,90

1.950,10

1.5.12.

CHIOȘC VANZARE TITLURI CALATORIE-MODERN

12189

5.200,00

3.249,90

1.950,10

1.5.12.

AMENAJARE CENTRU VANZARE

BILETE P-TA 700

12295

71.100,00

71.100,00

0,00

1.5.12.

CHIOȘC B-DUL SUDULUI

12296

9.900,00

9.900,00

0,00

1.5.12.

CHIOȘC CALEA TORONTAL

12297

9.900,00

9.900,00

0,00

1.5.12.

CHIOȘC (GARA DE NORD )

12326

10.100,00

10.100,00

0,00

1.5.12.

CHIOȘC BILETE STR.CLUJ

12335

11.200,00

9.502,20

1.697,80

1.5.2.

AMENAJARE CENTRU VANZ.BILETE GH.DOJA58

12209

19.200,00

19.200,00

0,00

1.6.1.

IMOBIL SITUAT IN BV.DIMBOVITA

NR.3

12128

1.482.244,43

181.766,25

1.300.478,18

1.6.1.1.

CENTRU VZ.BILETE SI

ABONAM.INTR.DOINEI 2

10055

676.300,00

111.871,35

564.428,65

1.6.3.2.

GARD DIN BETON ARMAT STR.T.IONESCU NR.56

12337

58.400,00

12.166,65

46.233,35

1.6.3.2.

GARD DIN CĂRĂMIDĂ

IMPREJ.T.IONESCU NR.83

12338

250.768,61

49.364,10

201.404,51

1.6.4.

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA

INTRAREA DOINEI 2

10054

1.546.800,00

158.180,85

1.388.619,15

1.6.4.

REAMENAJARE CL.AD-TIV BV.T.IONESCU NR.56

12349

222.500,00

21.438,00

201.062,00

1.6.4.

LUCRĂRI DE REABILITARE CL.T.IONESCU N.56

12353

166.310,12

7.566,75

158.743,37

1.7.1.2.

REȚELE ELECTRICE EXTERIOR BAZA MIXTA

22192

7.800,00

4.385,25

3.414,75

1.7.2.3.

RACORD ÎNALTA TENSIUNE

22144

102.100,00

102.100,00

0,00

1.7.2.3.

CABLU ALIMENTARE C.C.SUBSTATIA 8

12346

74.300,00

12.204,45

62.095,55

1.7.2.3.

CABLU ALIMENTARE C.C.SUBSTATIA 8

12347

60.100,00

9.872,10

50.227,90

1.7.2.3.

CABLU ALIMENTARE C.C.SUBSTATIA 8

12348

97.400,00

15.998,85

81.401,15

1.7.2.3.

CABLU ALIMENTARE CCSUBSTATIA 1 L=631 M

12351

85.300,00

13.907,70

71.392,30

1.7.2.3.

CABLU ÎNTOARCERE C.C.SUBSTATIA 1 L=149 M

12352

20.200,00

3.293,55

16.906,45

1.7.2.3.

CABLU ALIMENT.SI ÎNTOARCERE CC,SUST.5

12356

190.700,00

30.534,75

160.165,25

1.8.12.

POMPA DISTRIBUIT CARBURANȚI

40946

3.800,00

2.335,95

1.464,05

1.8.14.

GRUP SANITAR MOBIL CALEA TORONTALULUI

12191

7.000,00

4.374,90

2.625,10

1.8.4.

REȚELE APA EXTERIOR BAZA MIXTA

22191

3.400,00

3.400,00

\l o,oo

1.8.4.

REȚELE CANAL EXTERIOR BAZA MIXTA

22190

4.500,00

1.687,50

V/2.812,50

1.9.2.1.

REȚELE TERMICE BAZA MIXTA

22189

7.000,00

4.374,90

//[ 2.625,10

1.9.2.1.

PUNCT TERMIC B-DUL TAKE IONESCU NR.83

12327

423.700,00

90.792,90 '

' $32.907,10

1.9.2.2.

REȚELE EXTERIOARE LA CENTRALA TERMICA

12328

171.600,00

46.228,50

125.371,50

1.9.3.

CONDUCTA EXTERIOARA DE GAZ

I.BARAC NR.3

12198

800,00

750,15

49,85

1.9.3.

INSTALAȚII AUM.CU GAZE NAT.BV.DAMBOVITA

12359

182.329,00

58.589,10

123.739,90

1.3.22.

PLATFORMA DE VIZITARE ACOPERIȘ TRAMVAI

12361

71.482,00

30.085,20

41.396,80

1.3.24.

CONSTRUCȚIE MODULARA PREFABRICATA

12362

107.754,69

47.142,48

60.612,21

1.3.24.

CABINA DE BILETE 2MX2M DUMBRAVITA

12363

14.239,09

6.081,12

8.157,97

1.3.24.

CABINA DE BILETE 2MX2M GHIRODA

12364

14.239,09

6.081,12

8.157,97

1.3.24.

CONTAINER MODULAR C.S.SINDICAL

12365

25.702,00

10.976,93

14.725,07

1.1.1.

REABILITARE ATEL. INTRET-REP. AUTOBUZE

12366

18.954,84

6.476,36

12.478,48

1.7.2.3.

CABLU ALIMENTARE SI ÎNTOARCERE CC -CIRCUMV.

12368

163.682,85

18.755,22

144.927,63

1.3.7.2.

CAI DE ACCES,ZONE VERZI-SEDIU AD-TIV DAMBOVITA

12381

30.956,50

1.289,90

29.666,60

1.5.7.

REZERVOR APA SUBTERAN V=3000L

12382

3.223,50

96,75

3.126,75

1.5.12.

COPERTINA CU PATRU PICIOARE DE SPRIJIN

12383

5.369,00

279,65

5.089,35

1.5.12.

COPERTINA CU PATRU PICIOARE DE SPRIJIN

12384

5.369,00

279,65

5.089,35

2.1.16.1.2.

GENERATOR CURENT ELECTRIC

22939

4.900,00

4.097,63

802,37

2.1.16.1.2.

GRUP ELECTROGEN TIP ESE 44 TI

22954

39.900,00

16.758,00

23.142,00

2.1.16.1.2.

GRUP ELECTROGEN TIP ESE 16 DW

22955

22.100,00

9.282,00

12.818,00

2.1.16.3.1.

TRANSFORMATOARE SUBSTATIA 5

22369

5.300,00

5.300,00

0,00

2.1.16.3.1.

TRANSFORMATOARE SUBSTATIA 6

22372

3.300,00

3.300,00

0,00

2.1.16.3.1.

TRANSFORMATOARE SUBSTATIA 8

22378

4.200,00

4.200,00

0,00

2.1.16.3.1.

TRANSFORMATOARE SUBSTATIA 9

22381

7.900,00

7.406,25

493,75

2.1.16.3.2.

ECHIPAMENT DE REDRESARE SUBSTATIA 4

22367

4.300,00

3.225,00

1.075,00

2.1.16.3.2.

ECHIPAMENT DE REDRESARE SUBSTATIA 5

22370

2.400,00

2.400,00

0,00

2.1.16.3.2.

ECHIPAMENT SE REDRESARE SUBSTATIA 8

22379

1.200,00

1.200,00

0,00

2.1.16.3.2.

ECHIPAMENT DE REDRESARE

SUBSTATIA 9

22382

5.200,00

3.256,50

1.943,50

2.1.16.3.2.

APARAT AJUTOR PORNIRE MIDI 12/24V 2400A

22956

7.200,00

7.200,00

0,00

2.1.16.3.2.

APARAT AJUTOR PORNIRE MIDI 12/24V 2400A

22957

7.200,00

7.200,00

0,00

2.1.16.3.21

ROBOT PORNIRE 2024 Sl<

22848

5.400,00

5.400,00

0,00

2.1.16.3.3.

TRAFO TTU. 1000KVA-10/0,4KV

32053

9.400,00

9.400,00

0,00

2.1.16.3.3.

SISTEM AUTOMAT DE COMP.A

FACT.DE PUTERE

22652

2.000,00

2.000,00

i      0,00

2.1.16.4.2.

COMPRESOR CU PISTON PRACTIC B59/270D

22856

2.000,00

2.000,00

0,00 /_________

2.1.16.4.2.

COMPRESOR CU PISTON PRACTIC B59/270D

22857

2.000,00

2.000,00

4

2.1.16.4.2.

COMPRESOR CU PISTON PRACTIC B59/270D

22870

2.000,00

2.000,00 '

\ 0,00

2.1.16.5.

CAZAN DEDIETRICH CU FOCAR PRESURIZAT

22655

38.500,00

38.500,00

0,00

2.1.16.5.

SISTEM DE TELECOMANDA PT.SU BST.REDRESARE

22790

218.500,00

218.500,00

0,00

2.1.16.5.

CENTRALA TERMICA B-DULTAKE IONESCU N.56

22815

906.100,00

866.458,13

39.641,87

2.1.16.5.

CENTRALA TERMICA B-DUL DAMBOVITA NR.1-3

22814

301.700,00

288.500,63

13.199,37

2.1.16.5.

SISTEM FOTOVOLT.ST.MOCIONI-SENSIOSEFIN

22881

2.000,00

1.665,00

335,00

2.1.16.5.

SISTEM FOTOVOLT.ST.MOCIONI-SENS CATEDRAL

22882

2.000,00

1.665,00

335,00

2.1.16.5.

SISTEM FOTOVOLT.ST.CONS.EUROP-SENSGARA

22883

2.000,00

1.665,00

335,00

2.1.16.5.

SISTEM FOTOVOLT.ST.CONS.EURO-SENS C.ARA

22884

2.000,00

1.665,00

335,00

2.1.16.5.

PANOU FOTOVOLT.ST.PREFECT-SENS

P.TRAIAN

22877

2.000,00

1.665,00

335,00

2.1.16.5.

PANOU FOTOVOLT.ST.PREFECT.SENS

PTA 700

22878

2.000,00

1.665,00

335,00

2.1.16.5.

PANOU

FOTOVOLT.ST.CONTINENTAL-SENS PREF

22879

2.000,00

1.665,00

335,00

2.1.16.5.

PANOU FOTOVOLT.ST.CONTIN.-SENS PTA 700

22880

2.000,00

1.665,00

335,00

2.1.16.5.

SISTEM DE ALIMEN.FOTOVOLTAIC ST. 1.VULCAN

22904

2.000,00

1.500,00

500,00

2.1.16.5.

SISTEM DE ALIM.FOTOVOLTAIC ST.V.CARLOVA

22905

2.000,00

1.500,00

500,00

2.1.16.5.

SISTEM DE ALIM.FOTOVOLTAIC ST.LEVANTICA

22908

2.000,00

1.500,00

500,00

2.1.16.5.

SISTEM DE ALIM.FOTOVOLTAIC ST.APATEU

22909

2.000,00

1.500,00

500,00

2.1.16.6.

AGREGAT BLOC ABURI (CAZAN)

32075

1.200,00

1.125,00

75,00

2.1.16.6.

CELULE MEDIE TENSIUNE SI CURENT CONȚINU

22359

9.600,00

7.200,00

2.400,00

2.1.16.6.

CELULE MEDIE TENSIUNE SI CURENT CONTINUU

22365

9.600,00

7.200,00

2.400,00

2.1.16.6.

CELULE MEDIE TENSIUNE SI CURENT CONTINUU

22368

14.400,00

13.500,00

900,00

2.1.16.6.

CELULE MEDIE TENSIUNE SI CURENT CONTINUU

22371

9.600,00

7.200,00

2.400,00

2.1.16.6.

CELULE MEDIE TENSIUNE SI CURENT CONTINUU

22374

14.400,00

13.500,00

900,00

2.1.16.6.

CELULE MEDIE TENSIUNE SI CURENT CONTINUU

22380

9.600,00

7.200,00

2.400,00

2.1.16.6.

CELULE MEDIE TENSIUNE SI CURENT CONTINUU

22383

14.400,00

13.500,00

t 900,00

2.1.17.1.2

ELECTROPOMPA TRANSFER- POMPA AD BLUE

22851

1.600,00

1.600,00

1 0,00

2.1.17.2.

MAȘINA ECHILIBRAT DINAMICA TIP-MEC-100

42519

25.400,00

25.400,00

/

/

' 0,00

2.1.17.3.

CENTRALA ELECTRICA TIP ROMSTAL

22901

1.500,00

1.141,88

1

358,12

2.1.17.3.

CENTRALA TERMICA TIP ROMSTAL

22902

1.400,00

1.065,75

334,25

2.1.17.3.

CENTRALATREMICA TIP PROTHERM

22903

1.400,00

1.065,75

334,25

2.1.17.3.

CENTRALA ELECTRICA 34 KW.

22929

22.500,00

14.090,63

8.409,37

2.1.17.3.

VENTILATOR MOBIL TIP RG-300

22935

12.900,00

11.174,63

1.725,37

2.1.17.3.1.

APARAT INCARCAT FREON ASC 3000 S:310042

22813

8.100,00

8.100,00

0,00

2.1.17.7.

AGREGAT CLIMATIZARE CHILLER TCAEBY 2100

22942

59.500,00

25.213,13

34.286,87

2.1.19.

DISPOZITIV DE MONTAT SI DEMONT.ANVELOPE

70465

2.600,00

2.600,00

0,00

2.1.19.

DISPOZITIV DE MONTAT SI DEMON.ANVELOPE

70466

2.600,00

2.600,00

0,00

2.1.19.

TRUSA SCULE ELECTRICIAN (60 PIESE)

22885

1.300,00

1.300,00

0,00

2.1.19.

APARAT INCARCAT FREON ASC CU IMPRIMANTA

22886

16.400,00

16.400,00

0,00

2.1.19.

EXTRACTOR PENTRU RULMENȚI CU BILE

22914

4.200,00

4.200,00

0,00

2.1.19.

CHEIE FIXA PENTRU DEBLOCAT CUPLAJ

22915

2.700,00

2.700,00

0,00

2.1.19.

EXTRACTOR RULMENȚI RADIALI

22916

3.400,00

3.400,00

0,00

2.1.19.

EXTRACTOR RULMENȚI RADIALI

22917

4.000,00

4.000,00

0,00

2.1.19.

EXTRACTOR PENTRU ROTOARE

22918

6.700,00

6.700,00

0,00

2.1.19.

SET SCULE PT.REPARARE MOTOARE TROLEIBUZE

22919

4.500,00

4.500,00

0,00

2.1.19.

CHEIE DINAMOMETRICA IND.3/4 " 200-800 NM

22923

2.400,00

2.400,00

0,00

2.1.19.

CLEȘTE SERTIZARE CGPZ

22984

2.961,00

2.961,00

0,00

2.1.2.2.9

DISPOZITIV MOBIL DE LEGĂTURĂ LA PAMANT

22875

1.400,00

1.065,75

334,25

2.1.20.1.

BULDOEXCAVATOR TIP3CX

22629

55.800,00

55.800,00

0,00

2.1.20.1.

ECHIPAMENT-VIBROMAX VMT390

22632

57.500,00

57.500,00

0,00

2.1.20.10.

FREZA BETON SERIA.970153403 B

32325

1.900,00

1.900,00

0,00

2.1.20.11

MAȘINA DE TAIATȘINA SERIA 13.86 ROBEL

22989

17.845,00

11.510,03

6.334,97

2.1.20.4.1.

GBH 11 DE CIOCAN ROTOPERCUTOR

22941

2.900,00

2.900,00

0,00

2.1.20.4.1.

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS MAX-BOSCH

22985

3.500,00

3.500,00

0,00

2.1.20.6.1.

MAI COMPACTOR TC 62, UTILAJ DE TASAT

22738

3.900,00

3.900,00

0,00

2.1.20.7.

MAȘINA DE TIRFONAT ROBEL 3082 S:BF3965

22395

12.900,00

12.900,00

0,00

2.1.20.7.

DISPOZITIV HIDRAULIC DE ÎNDOIT ȘINA

22397

19.100,00

19.100,00

0,00

2.1.21.5.

MOTOCOASA FS 480

22872

1.000,00

1.000,00

0,00

2.1.21.5.

MOTOUNEALTA HUSQ.VARNA 545 RX

22888

1.600,00

1.600,00

0,00

2.1.21.5.

MOTOUNEALTA HUSQVARNA 545 RX

22889

1.600,00

1.600,00

0,00

2.1.21.5.

MOTO FERĂSTRĂU ELAGAJ HUSQVARNA H327 P4

22892

1.900,00

1.900,00

0,00

2.1.21.5.

MOTOUNEALTA HUSQVARNATIP 545 RX

22925

1.900,00

1.900,00

(°'00

2.1.22.1.1.

LAMA SF 250 PE PLACA FRONTALA DIN 76060

22894

24.100,00

13.194,75

10.905,25

2.1.22.1.1.

LAMASF 250 PE PLACA FRONTALA DIN 76060

22895

24.100,00

13.194,75

10.905,25

2.1.22.1.1.

LAMA SF 250 CU PLACA FRONTALA DIN 76060

22912

21.800,00

11.526,75

10.273,25

2.1.22.1.1.

LAMA SF 250 PE PLACA FRONTALA DIN 76060

22913

21.800,00

11.526,75

10.273,25

2.1.22.2.

PRESA EXTRAS PIVOȚI AUTOBUZ MERCEDES

22852

15.900,00

11.746,13

4.153,87

2.1.22.2.

ECHIPAMENT DE DEJANTAT ROTI AUTOBUZE

22937

41.900,00

20.897,63

21.002,37

2.1.22.2.

ECHIPAMENT DE ECHILIBRAT ROTI AUTOBUZE

22938

17.900,00

8.927,63

8.972,37

2.1.22.5.3.

PLACA DIGITALA D1GIUM TEI22B

22853

1.700,00

1.700,00

0,00

2.1.22.8.

DISPOZ. MECANIZAT PRIN SUDARE SERIA318

22331

3.200,00

3.200,00

0,00

2.1.22.8.

FREZA ZAPADA CU TURBINA 7534WDE,TEXAS

22911

3.200,00

3.200,00

0,00

2.1.22.8.

APARAT DE CU RATAT CU APA RECE S:010121

22921

6.100,00

6.100,00

0,00

2.1.22.8.

PISTOL IMPACT 1”

22969

2.300,00

2.300,00

0,00

2.1.22.9.

DISPOZITIV MOBIL DE LEGARE LA PAMANT

22873

1.400,00

1.086,75

313,25

2.1.22.9.

SCURTCIRCUITOR MOBIL TRIFAZAT

22874

1.400,00

1.086,75

313,25

2.1.24.1.

MAȘINA DE SPALAT CU JET DE APA HD 10/25

22819

4.000,00

4.000,00

0,00

2.1.24.1.

MAȘINA DE SPALAT CU JET DE APA HD 10/25

22820

4.000,00

4.000,00

0,00

2.1.24.1.

MAȘINA DE SPALAT CU JET DE APA HD 10/25

22821

4.000,00

4.000,00

0,00

2.1.24.1.

ASPIRATOR USCAT UMED NT 72/2 ECO TC

22822

1.000,00

1.000,00

0,00

2.1.24.1.

ASPIRATOR USCAT UMED NT 72/2 ECOTC

22823

1.000,00

1.000,00

0,00

2.1.24.1.

ASPIRATOR USCAT UMED NT 72/2 ECOTC

22824

1.000,00

1.000,00

0,00

2.1.24.1.

ASPIRATOR CU SPALARE PUZZI 100

22825

1.000,00

1.000,00

0,00

2.1.25.1.

AUDIOMETRU MAICO ST 20 SISI

22978

8.500,00

4.239,38

4.260,62

2.1.25.2.1.

ELECTROCARDIOGRAF PORTABIL FUKUDA

22910

3.800,00

3.800,00

0,00

2.1.28.

PISTOL PNEUMATIC CHICAGO 21O2NM

22858

1.900,00

1.900,00

0,00

2.1.3.4.

MODEL DISC FRANA 441099 (MATRITA)

22859

2.400,00

2.070,00

330,00

2.1.5.2.

STRUNG SN.402

43013

1.400,00

1.400,00

0,00

2.1.5.2.

STRUNG SN 502*1000

43130

2.400,00

2.400,00

0,00

2.1.5.2.

STRUNG SN 502*1500

43083

1.900,00

1.900,00

0,00

2.1.5.2.

MAȘINA DE FREZAT UNIVERSALA

43245

1.300,00

1.300,00

0,00

2.1.5.2.

STRUNG SM 502*2000

42948

1.400,00

1.400,00

0,00

2.1.5.2.

MAȘINA DE RECTIFICAT ROTUND TIP 350*1000

42955

1.000,00

1.000,00

0,00

2.1.5.2.

STRUNG SERIA:4639/1998-24609

32320

3.900,00

3.900,00

0,00

2.1.5.2.

STRUNG RANGHET

22826

2.900,00

2.900,00

/ 0,00

2.1.5.5.

1NVERTOR TIG 230 AC/DC CU ACCESORII.

32277

1.100,00

1.100,00

]L °-°°

2.1.5.5.

INVERTOR XMT 304 CC/CV-MILLER

S. KG150087

32282

1.000,00

1.000,00

A 0,00

2.1.5.5.

ECHIPAMENT SUDARE 250 HZ.

S.98061003107

32329

800,00

800,00

7

0,00

2.1.5.5.

INSTALAȚIE DE SUDARE

SERIA:128868 EL 350

22394

1.800,00

1.800,00

0,00

2.1.5.5.

APARAT SUDURA 250 MIG SERIA-94718

22493

1.900,00

1.900,00

0,00

2.1.5.5.

APARAT SUDARE EWM PICO 162

22528

1.100,00

1.100,00

0,00

2.1.5.5.

APARAT SUDARE EWM PICO 162

22529

1.000,00

1.000,00

0,00

2.1.5.5.

APARAT SUDARE EWM PICO 162

22536

1.000,00

1.000,00

0,00

2.1.5.5.

INVERTOR HI STIK 161 COMPLET ECHIPAT

22607

1.400,00

1.400,00

0,00

2.1.5.5.

ECHIP.SUDARE INVERTOR INVERTEC V2O5 S

22685

3.400,00

3.187,50

212,50

2.1.5.5.

ECHIP.SUDARE INVERTOR INVERTEC V205 S

22686

3.400,00

3.187,50

212,50

2.1.5.5.

ECHIPAMENT MIG/MAG PENTRU SUDARE

22710

6.200,00

6.200,00

0,00

2.1.5.7.

MAȘINA DE ȘLEFUIT TIPUL ROBEL

22386

5.500,00

5.500,00

0,00

2.1.16.3.2.1.

APARAT DE SUDURA INVERTEC 400SX LINCOLN

22990

12.200,00

11.437,50

762,50

2.1.22.8.

STATIE DE AN DOCARE

22993

2.534,00

2.534,00

0,00

2.1.19.

CHEIE DINAMOMETRICA l"300-1500 NM

22995

4.200,00

4.200,00

0,00

2.1.19.

CLEȘTE HIDRAULIC SERTIZARE CABLURI PH240

23000

5.690,00

5.690,00

0,00

2.1.19.

CLEȘTE HIDRAULIC SERTIZARE CABLURI PH240

23001

5.690,00

5.690,00

0,00

2.1.22.5.3.

MATRICE REDUNDANTA DE DISCURI INDEP.

22997

42.444,10

29.003,47

13.440,63

2.1.17.7.

MAȘINA DE FRECAT-ASPIRAT PARDOSELI

22996

4.853,38

2.072,80

2.780,58

2.1.17.3.1.

APARAT DE INCARCAT FREON IN ASC 3000G

23005

17.274,44

14.395,37

2.879,07

2.1.19.

CLEȘTE HIDRAULIC SERTIZARE CABLURI PH240

23008

5.690,00

5.690,00

0,00

2.1.17.7.

CURATITOARE CU PRESIUNE FARA ÎNCĂLZIRE

23023

7.699,17

3.127,79

4.571,38

2.1.22.8.

DISPOZITIV DE NITUIT GARNITURI DE FRANA

23031

6.921,00

6.722,02

198,98

2.1.17.1.2.

HIDRANT INCINTA BV.DAMBOVITA-STR.BANATUL

23044

4.382,80

1.597,89

2.784,91

2.1.17.1.2.

HIDRANT INCINTA BV.DAMBOVITA RAMPA TROLEB.

23045

4.039,80

1.472,84

2.566,96

2.1.17.1.2.

HIDRANT INCINTA BV.DAMBOVITA

23046

3.863,40

1.408,53

2.454,87

2.1.17.1.2.

HIDRANT INCINTA BV.DAMBOVITA

23047

3.814,00

1.390,52

2.423,48

2.1.22.5.3.

SISTEM DESCARCARI-VALIDARI

23049

6.456,00

3.766,00

2.690,00

2.1.16.3.2.1.

APARAT DE SUDURA PORTABIL CU INVERTOR PICO

23051

2.790,00

1.918,13

871,87

2.1.19.

TRUSA ÎNTREȚINERE ETRIERI FRANA

23052

8.400,00

7.692,30

707,70

2.1.17.7.

CURATITOARE CU PRESIUNE FARA ÎNCĂLZIRE

23053

8.025,00

2.758,59

4

5.266,41

2.1.17.7.

CURATITOARE CU PRESIUNE FARA ÎNCĂLZIRE

23054

8.025,00

2.758,59

i/66,41

2.1.19.

CURATITOARE CU PRESIUNE KARCHER SERIA 010409

23055

7.242,32

6.230,21

fi

Aoi2,ll

2.1.19.

CURATITOARE CU PRESIUNE KARCHER SERIA 010436

23056

7.242,32

6.230,21

1.012,11

2.1.22.8.

EXHAUSTOR MOBIL GAZE EȘAPAMENT

23057

5.457,00

3.410,63

2.046,37

2.1.19.

TRUSA VERIFICARE INSTALAȚIE FRANARE

23058

14.209,62

11.829,51

2.380,11

2.1.22.8.

MATRITA CAPAC REDUCTOR TRAMVAI

23059

2.792,80

2.247,51

545,29

2.1.19.

DISPOZITIV PNEUMATIC ÎNLOCUIT LICHID FRANA

23074

2.676,58

2.676,58

0,00

2.1.22.8.

MATRITA REDUCTOR CARCASA TRAMVAI

23075

15.606,82

12.126,50

3.480,32

2.1.22.8.

SET INDUCTOR F-1200

23084

4.000,00

2.997,00

1.003,00

2.1.22.8.

PISTOL PNEUMATIC PERCUȚIE 1"CP 299 NM

23085

3.479,40

2.510,39

969,01

2.1.17.3.1.

APARAT AER CONDIȚIONAT HEINNER HAC-24INV

23088

2.704,82

1.465,11

1.239,71

2.1.17.3.1.

APARAT AER CONDIȚIONAT HEINNER HAC-24INV

23089

2.704,82

1.465,11

1.239,71

2.1.22.8.

MAȘINA DE CAROTAT RODIACUT 250/500

23091

14.864,00

9.899,42

4.964,58

2.1.19.

CHEIE DINAMOMETRICA 3/4 L 1230 mm

23092

2.544,70

1.341,69

1.203,01

2.1.25.2.1.

APARAT DE IONIZARE A APEI KANGENS 8

23093

17.257,68

5.177,30

12.080,38

2.1.25.2.1.

APARAT DE IONIZARE A APEI KANGENS8

23095

17.257,68

5.177,30

12.080,38

2.1.25.2.1.

APARAT DE IONIZARE A APEI KANGENS 8

23096

17.257,68

5.177,30

12.080,38

2.1.22.8.

APARAT DE JANTAT-DEJANTAT AUTOMATA

23097

8.677,00

4.334,16

4.342,84

2.1.22.1.1.

POLIZOR UNGHIULAR PT.SINA

TRIFAZIC 7KW

23099

131.990,00

21.998,33

109.991,67

2.1.25.2.1.

APARAT DE IONIZARE A APEI KANGENS 8

23101

17.186,19

2.864,37

14.321,82

2.1.20.2.2.

PISTOL PNEUMATIC PERCUȚIE 1"CP 2900 NM

23105

3.814,86

1.376,21

2.438,65

2.1.20.6.1.

PLACA COMPACTOARE+CADRU SUBARU EX 17

23107

2.668,00

814,41

1.853,59

2.1.8.1.1.

MOTOFIERASTRAU MS 462 50CM

1.6MM

23108

3.612,61

1.002,50

2.610,11

2.1.20.4.1.

DISPOZITIV PNEUMATIC 1T0L ANTR.LUNG 2476

23109

4.917,47

1.228,14

3.689,33

2.1.5.7.

ȘURUBELNIȚA PERCUȚIE 20V

23113

3.765,00

705,94

3.059,06

2.1.5.7.

TRUSA REPARAT PARBRIZE CU MAȘINA DE GĂURIT

23114

3.484,86

773,64

2.711,22

2.1.16.1.2.3.

GENERATOR SUDURA ESE-TS 600PS

23115

61.968,00

3.614,80

58.353,20

2.1.21.1.1.

MOTOCULTOR 1001 KSD CU PLUG SI FREZA

23117

4.278,59

427,86

3.850,73

2.1.17.1.1.1.

CURATITOARE CU PRESIUNE

KARCHER HD 10

23118

7.320,00

732,00

6.588,00

2.1.16.4.2.

COMPRESOR CECCATO CU PISTON

23120

5.616,20

292,51

5.323,69

2.1.5.7.

SET INDUCTOR F-1200

23155

5.645,96

470,50

5.175,46

2.1.22.8

STAND DE ÎNCĂRCARE TROTINETE-CANTINA POLITEH

23126

48.768,91

4.064,08

44.^4,83

2.1.22.8

STAND DE ÎNCĂRCARE TROTINETE-UNIV.DE VEST

23127

47.497,09

3.958,09

43.49,00

2.1.22.8

STAND DE ÎNCĂRCARE TROTINETE-FAC.DE AUTOMATICA

23128

48.768,91

4.064,08

44.704,83

2.1.21.5.

MOTOUNEALTA H 545RX SERIA 20191800512

23156

2.520,17

209,80

2.310,37

2.1.21.5.

MOTOUNEALTA H 545RX SERIA 20191801236

23157

2.520,17

209,80

2.310,37

2.1.21.5.

MOTOUNEALTA H 545RX SERIA 20191800836

23158

2.520,17

209,80

2.310,37

2.1.21.5

MOTOCOSITOARE CU MOTOR HONDA GX200

23179

8.930,06

247,81

8.682,25

2.1.17.3.1.

APARAT AER CONDIȚIONAT TESLA B37049011106N00384

23181

3.950,00

0,00

3.950,00

2.1.17.3.1.

APARAT AER CONDIȚIONAT TESLA B37049011106N00440

23182

3.950,00

0,00

3.950,00

2.1.17.3.1.

APARAT AER CONDIȚIONAT TESLA B37049011106N00298

23183

3.950,00

0,00

3.950,00

2.1.17.3.1.

APARAT AER CONDIȚIONAT TESLA

B37049011106N00849

23184

3.950,00

0,00

3.950,00

2.1.17.3.1.

APARAT AER CONDIȚIONAT TESLA B37049011106N01086

23185

3.950,00

0,00

3.950,00

2.1.17.3.1.

APARAT AER CONDIȚIONAT TESLA

B37049011106N01093

23186

3.950,00

0,00

3.950,00

2.1.17.3.1.

APARAT AER CONDIȚIONAT TESLA

B37049011106N00379

23187

3.950,00

0,00

3.950,00

2.1.17.3.1.

APARAT AER CONDIȚIONAT TESLA

B37049011106N00861

23188

3.950,00

0,00

3.950,00

2.1.20.4.1.

ȘURUBELNIȚA CU PERCUȚIE 18V

23190

3.779,00

0,00

3.779,00

2.2.1.1.

ECHIPAMENT VERIFICARE GEOMETRIE ROTI

43683

3.300,00

3.300,00

0,00

2.2.1.1.

SISTEM ÎNCĂRCARE AXA SIA - 5T

22638

3.700,00

3.700,00

0,00

2.2.1.1.

ECHIPAMENT PT.VERIF.SI REGLAREA ROȚILOR

22928

22.300,00

14.132,63

8.167,37

2.2.1.1.

DETECTOR DE JOCURI IN articulatii

22972

28.000,00

14.490,00

13.510,00

2.2.1.2.

STAND PT.VERIF.FRANELOR LA AUTOTURISME

22971

100.200,00

51.853,50

48.346,50

2.2.10.

SISTEM COMANDA LA DIST.TELECOM. S-3733

22452

10.400,00

10.400,00

0,00

2.2.10.

MAȘINA DE ECHILIBRAT SBM 800

22499

4.500,00

4.500,00

0,00

2.2.10.

MAȘINA DE ECHILIBRAT SBM 800

22500

4.500,00

4.500,00

0,00

2.2.10.

ETILOTEST PROFESIONAL TIP AT 6510

22765

2.500,00

2.500,00

0,00

2.2.10.

ETILOTEST PROFESIONAL TIP AT 6510

22766

2.500,00

2.500,00

0,00

2.2.10.

ETILOTEST PROFESIONAL TIP AT 6510

22767

2.500,00

2.500,00

0,00

2.2.10.

ETILOTEST PROFESIONAL CU IMPRIMANTA 6810

22768

2.500,00

2.500,00

0,00

2.2.23.

TIS COMPACT II - CONTROL

22854

1.400,00

997,50

402,50

2.2.2.3.

DECELEROMETRU VZM 300 MAHA

22871

4.000,00

3.270,00

730,00

2.2.2.3.

TRADUCTOR UNIVERSAL DE TURATIE MGT300

22922

1.800,00

1.282,50

1

1 517,50

2.23.1.

MEGOHMETRU SI MULTIMETRU DIGITAL

22924

3.100,00

3.100,00

j

Lo,oo

2.2.3.1.

MULTIMETRU METRAHIT27I MULTIMETER

22977

5.400,00

5.400,00

1

0,00

/

2.2.3.2.

STAND recup.pt.incerc.motoarel.de

TRACT.

32188

1.100,00

1.100,00

0,00

2.2.3.2.

MILIOHMETRU DIGITAL-METRAHIT 271

22530

1.500,00

1.500,00

0,00

2.2.3.2.

MEGOHMETRU -TERAHOM 5 KV.

22538

1.700,00

1.700,00

0,00

2.2.5.1.

PRESA HIDRAULICA OMCN 163

S.2980185-P5

32353

2.800,00

819,00

1.981,00

2.2.5.1.

PRESA HIDRAULICA OMCN 163

S.2980180-P5

32354

2.800,00

819,00

1.981,00

2.2.5.2.

SISTEM PTR.EXHAUSTAT GAZE SERIA:779

30020

1.700,00

1.700,00

0,00

2.2.5.2.

DISPOZITIV PT.MASURAT SARCINA PE PUNTE

30022

1.300,00

1.218,75

81,25

2.2.5.2.

TESTER DE JOCURI IN ARTICUL.LA AUTOVEH.

30023

2.500,00

2.500,00

0,00

2.2.5.2.

TESTR DE CONVERGENTA PTR. AUTOVEH ICO LE

30031

2.500,00

2.500,00

0,00

2.2.5.2.

STAND TESTARE FRINASI DISP.MASURARE

30053

9.100,00

9.100,00

0,00

2.2.5.2.

OPACIMETRU CAPELEC 3200 0

SERIA-2569

22494

7.700,00

5.775,00

1.925,00

2.2.5.2.

ANALIZATOR STARGAS 898

22926

9.500,00

6.376,88

3.123,12

2.2.5.2.

EXHAUSTOR MOBIL TECNOLUX 5500

22973

3.300,00

1.707,75

1.592,25

2.2.6.2.

OPACIMETRU OPAX 2000-11 S.19613/022/1996

43600

2.400,00

2.400,00

0,00

2.2.6.2.

OSCILOSCOP PORTABIL CU ACCSORII

43651

1.400,00

1.400,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR TIPUL AMD i<-6 SERIA:902008

30003

1.600,00

1.600,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR AMD l<6 II 128 HB. 5:9452752

30008

1.800,00

1.800,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR SHUTTLE INTEL 810

S:201122

30044

2.400,00

2.400,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR INTELSHETLE SERIA:4008

30049

2.400,00

2.400,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR PENTIUM III 733 MHZ S:108011

30104

2.300,00

2.300,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR PENTIUM III 733 MHZ S:108005

30105

2.100,00

2.100,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR PENTIUM 4, 500 GB HDD

30107

3.200,00

3.200,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR (SERVER) SERIA:301143

30118

10.600,00

10.600,00

0,00

2.2.9.

SERVER IBM SERIES 205,SERIA:205

30124

3.000,00

3.000,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR BENEFIT SERIA:50300290

22506

881,03

881,03

I/0-00

2.2.9.

CALCULATOR BENEFIT SERIA:50300292

22508

716,67

716,67

\ 0,00

2.2.9.

SERVER IBM X206, 3 GB, 2 GB, 73

GB

22554

2.800,00

2.800,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR PC:CPU INTEL P630-3, 160 GB

22563

2.200,00

2.200,00

T 0,00 . 1

2.2.9.

CALCULATOR PC:CPU INTEL P630-3, 160 GB

22564

2.900,00

2.900,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR PC PENTIUM 3.0GHZ LGA775BOX

22588

1.191,26

1.191,26

0,00

2.2.9.

COMPUTER PC HP AK819AW DC 5800 E8400

22779

800,00

800,00

0,00

2.2.9.

COMPUTER PC HP AK819AW DC 5800 MT E8400

22780

800,00

800,00

0,00

2.2.9.

COMPUTER PC HP AK89AW DC 5800 MT E8400

22781

800,00

800,00

0,00

2.2.9.

COMPUTER PC HP AK819AW DC 5800 MT E8400

22782

800,00

800,00

0,00

2.2.9.

COMPUTER PC HP AK819AW DC 5800 MT E8400

22783

800,00

800,00

0,00

2.2.9.

COMPUTER PC HP AK819AW DC 5800 MT E8400

22784

800,00

800,00

0,00

2.2.9.

COMPUTER PC HP AK819AW DC 5800 MT E8400

22785

800,00

800,00

0,00

2.2.9.

COMPUTER PC HP AK819AW DC 5800 MT E8400

22786

800,00

800,00

0,00

2.2.9.

COMPUTER PC HP AK819AW DC 5800 MT E8400

22787

800,00

800,00

0,00

2.2.9.

COMPUTER PC HP AK819AW DC 5800 MT E8400

22788

2.452,72

2.452,72

0,00

2.2.9.

COMPUTER PC HP AK819AW DC 5800 MT E8400

22789

800,00

800,00

0,00

2.2.9.

LAPTOP FUJITSU SIEMENS V6535

22802

1.000,00

1.000,00

0,00

2.2.9.

IMPRIMANTA TATOO2 BASIC USB PRINTER

22816

900,00

900,00

0,00

2.2.9.

IMPRIMANTA TATOO2 BASIC USB PRINTER

22817

900,00

900,00

0,00

2.2.9.

CAMERE VIDEO SUPRAVEGHERE -DAMBOVITA

22900

6.100,00

6.100,00

0,00

2.2.9.

LAPTOP SERIA:

NXM74EX00535001F4E7200

22931

3.500,00

3.500,00

0,00

2.2.9.

LAPTOP

SERIA:NXMGTEX006348534433400

22932

3.500,00

3.500,00

0,00

2.2.9.

LAPTOP

SERIA:NXMGTEX00534852D3F3400

22933

3.500,00

3.500,00

0,00

2.2.9.

IMPRIMANTA EPSON A3 MATRICIALA LX 1170

22934

1.900,00

1.900,00

0,00

2.2.9.

ECHIPAMENT Q9610041 XENTRY DIAGNOSE

22936

39.300,00

39.300,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR PC INTEL CORE 15,4 GB, 1TB HDD

22940

2.500,00

2.500,00

0,00

2.2.9.

SISTEM DE CALCUL

I5,SERIA:4318001091009

22944

2.700,00

2.700,00

0,00

2.2.9.

SISTEM DECALCUL l5,SERIA:4318001092006

22945

2.700,00

2.700,00

4

0,00

2.2.9.

SISTEM DE CALCUL l5,SERIA:4318001093003

22946

2.700,00

2.700,00

/ 0,00

2.2.9.

SISTEM DE CALCUL

I5.SERIA:4318001094000

22947

2.700,00

2.700,00

/ 0,00

2.2.9.

SISTEM DE CALCUL l5,SERIA:4318001095007

22948

2.700,00

2.700,00

' 0,00

2.2.9.

SISTEM DE CALCUL

I5,SERIA:4318001096004

22949

2.700,00

2.700,00

0,00

2,2.9.

SISTEM DE CALCUL

I5,SERIA:4318001097001

22950

2.700,00

2.700,00

0,00

2.2.9.

SISTEM DE CALCUL

I5,SERIA:4318001098008

22951

2.700,00

2.700,00

0,00

2.2.9.

SISTEM DE CALCUL

I5,SERIA:4318001099005

22952

2.700,00

2.700,00

0,00

2.2.9.

SISTEM DE CALCUL

I5,SERIA:4318001100008

22953

2.700,00

2.700,00

0,00

2.2.9.

SWITCH KVM 16 PORT KH 1516-AL-AX-G

22943

4.100,00

4.100,00

0,00

2.2.9.

SISTEM DE CALCUL 15

22958

2.700,00

2.700,00

0,00

2.2.9.

SISTEM DE CALCUL 15

22959

2.700,00

2.700,00

0,00

2.2.9.

SISTEM DE CALCUL 15

22960

2.700,00

2.700,00

0,00

2.2.9.

SISTEM DECALCUL 15

22961

2.700,00

2.700,00

0,00

2.2.9.

SISTEM DE CALCUL 15

22962

2.700,00

2.700,00

0,00

2.2.9.

SISTEM DECALCUL 15

22963

2.700,00

2.700,00

0,00

2,2.9.

SISTEM DECALCUL 15

22964

2.700,00

2.700,00

0,00

2.2.9.

SISTEM DECALCUL 15

22965

2.700,00

2.700,00

0,00

2.2.9.

SISTEM DE CLACUL 15

22966

2.700,00

2.700,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR PC

22967

2.000,00

2.000,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR PC

22968

3.900,00

3.900,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR PC

22981

2.628,00

2.628,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR PC

22982

2.628,00

2.628,00

0,00

2.2.9.

SERVER DELL POWEREDGE R730 XEON E5-2630V

22987

17.784,00

17.784,00

0,00

2.2.9.

MONITOR HYUNDAI-H325MSV

22988

16.327,94

16.327,94

0,00

2.2.9.

COMPUTER PERSONAL SIS 17 8G DVD AOC 21.4

22991

2.760,00

2.760,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR PC

22994

2.647,08

2.647,08

0,00

2.2.9.

CALCULATOR PC SIS 13 4G DVD AOC

21.5

22999

3.518,06

3.518,06

0,00

2.2.9.

DULAP RACK DATA CENTER 2

23006

2.523,46

2.523,46

0,00

2.2.9.

CALCULATOR PC INTEL C 15

23007

3.996,50

3.996,50

0,00

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U22A

23012

5.300,00

5.300,00

0,00

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U22A

23013

5.300,00

5.300,00

0,00

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U22A

23014

5.300,00

5.300,00

0,00

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U22A

23015

5.300,00

5.300,00

0,00

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U22A

23016

5.300,00

5.300,00

0,00

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U22A

23017

5.300,00

5.300,00

0,00

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U22A

23018

5.300,00

5.300,00

0,00

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U22A

23019

5.300,00

5.300,00

b 0,00

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U22A

23020

5.300,00

5.300,00

0,00

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U22A

23021

5.300,00

5.300,00

0,00

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U22A

23022

5.300,00

5.300,00

0,00

2.2.9.

IMPRIMANTA CÂRDURI EVOUS S:10000534199

23027

8.181,00

8.181,00

0,00

2.2.9.

IMPRIMANTA CÂRDURI EVOUS S:10000534199

23028

8.181,00

8.181,00

0,00

2.2.9.

CALCULATOR INTEL CORE 2 DUO E6300

23029

5.741,08

5.741,08

0,00

2.2.9.

CALCULATOR INTEL CORE 2 DUO E6300

23030

6.190,08

6.190,08

0,00

2.2.9.

CALCULATOR INTEL PENTIUM CORE 2DUO E6300

23032

3.278,14

3.278,14

0,00

2.2.9.

LAPTOP ASUS I7-6500U TP501UQ. 1DG5/4G

23033

4.009,37

3.894,10

115,27

2.2.9.

LAPTOP ASUS I7-6500U TP501UQ 1DG5/4G

23034

4.009,37

3.894,10

115,27

2.2.9.

LAPTOP ASUS I7-65OOU TP501UQ. 1DG5/4G

23035

4.009,37

3.894,10

115,27

2.2.9.

LAPTOP ASUS I7-6500U TP501UQ. 1DG5/4G

23036

4.009,37

3.894,10

115,27

2.2.9.

LAPTOP ASUS I7-6500U TP501UQ 1DG5/4G

23037

4.009,37

3.894,10

115,27

2.2.9.

LAPTOP ASUS I7-6500U TP501UQ 1DG5/4G

23038

4.009,37

3.894,10

115,27

2.2.9.

LAPTOP ASUS I7-6500U TP501UQ 1DG5/4G

23039

4.009,37

3.894,10

115,27

2.2.9.

LAPTOP ASUS I7-6500U TP501UQ 1DG5/4G

23040

4.009,37

3.894,10

115,27

2.2.9.

LAPTOP ASUS I7-6500U TP501UQ 1DG5/4G

23041

4.009,37

3.894,10

115,27

2.2.9.

LAPTOP ASUS I7-6500U TP501UQ 1DG5/4G

23042

4.009,37

3.894,10

115,27

2.2.9.

VALIDATOR CU CITITOR DE CÂRDURI

23060

6.762,00

5.441,72

1.320,28

2.2.9.

VALIDATOR CU CITITOR DE CÂRDURI

23061

6.762,00

5.441,72

1.320,28

2.2.9.

VALIDATOR CU CITITOR DE CÂRDURI

23062

6.762,00

5.441,72

1.320,28

2.2.9.

VALIDATOR CU CITITOR DE CÂRDURI

23063

6.762,00

5.441,72

1.320,28

2.2.9.

VALIDATOR CU CITITOR DE CÂRDURI

23064

6.762,00

5.441,72

1.320,28

2.2.9.

VALIDATOR CU CITITOR DE CÂRDURI

23065

6.762,00

5.441,72

1.320,28

2.2.9.

VALIDATOR CU CITITOR DE CÂRDURI

23066

6.762,00

5.441,72

1.320,28

2.2.9.

VALIDATOR CU CITITOR DE CÂRDURI

23067

6.762,00

5.441,72

1.320,28

2.2.9.

VALIDATOR CU CITITOR DE CÂRDURI

23068

6.762,00

5.441,72

1.320,28

2.2.9.

VALIDATOR CU CITITOR DE CÂRDURI

23069

6.762,00

5.441,72

1.320,28

2.2.9.

VALIDATOR CU CITITOR DE CÂRDURI

23070

6.762,00

5.441,72

1.320,28

2.2.9.

VALIDATOR CU CITITOR DE CÂRDURI

23071

6.762,00

5.441,72

1.320,28

2.2.9.

VALIDATOR CU CITITOR DE CÂRDURI

23072

6.762,00

5.441,72

1.320,28

2.2.9.

SERVER HP Dl360 GEN9 E5 2620V4 16GB

23073

6.590,00

5.120,43

1.469,57

2.2.9.

IMPRIMANTA CÂRDURI EVOUS S:10000607188

23077

8.181,00

6.356,64

1.824,36

2.2.9.

IMPRIMANTA CÂRDURI EVOUS S:10000607251

23078

8.181,00

6.356,64

1.824,36

2.2.9.

IMPRIMANTA CÂRDURI EVOUS 5:10000609274

23079

8.181,00

6.356,64

' 1.824,36

2.2.9.

IMPRIMANTA CÂRDURI EVOUS 5:10000609993

23080

8.181,00

6.356,64

//1.824,36

2.2.9.

IMPRIMANTA CÂRDURI EVOUS 5:10000610038

23081

8.181,00

6.356,64 (

1.824,36

2.2.9.

IMPRIMANTA CÂRDURI EVOLIS S:10000610047

23082

8.181,00

6.356,64

1.824,36

2.2.9.

SERVER DELL PE R730XD E5-2640V4 16GB

23083

16.958,72

12.706,32

4.252,40

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA MATRICEALA TM-U 220 A

23086

5.300,00

3.823,95

1.476,05

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA MATRICEALA TM-U 220 A

23087

5.300,00

3.823,95

1.476,05

2.2.9.

CALCULATOR SDRAM PC 100 SERIA

201121

30033

2.648,37

2.648,37

0,00

2.2.9.

CALCULATOR+MONITOR TIPUL PC-PROVIEW

30109

3.001,82

3.001,82

0,00

2.2.9.

CALCULATOR + MONITOR 15"SERI A

301141

30116

3.268,73

3.268,73

0,00

2.2.9.

CALCULATOR TIP-PC ETA 2U SERIA-40600102

30125

3.169,63

3.169,63

0,00

2.2.9.

CALCULATOR TIP-PC ETA 2U SERIA-40600106

30129

3.169,63

3.169,63

0,00

2.2.9.

SISTEM DESKTOP ALL IN ONE

LENOVO 520S-23IKU

23104

4.033,60

1.567,05

2.466,55

2.2.9.

SISTEM ALL IN ONE ASUSVIVO

V272UAK-BA002D

23106

2.731,00

909,42

1.821,58

2.2.9.

SISTEM ALL IN ONE ASUS 27"

V272UAK

23116

4.095,00

597,19

3.497,81

2.2.9.

SISTEM ALL IN ONE HP INTEL CORE 17-8700

23119

4.369,74

606,30

3.763,44

2.2.9.

SISTEM PC LENOVO 27"INTEL 8400T

23121

3.949,50

547,99

3.401,51

2.2.9.

CALCULATOR AMD RYZEN 5 2600X 3.6 GHZ

23154

2.714,84

301,35

2.413,49

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U220A

23159

2.530,39

210,65

2.319,74

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U220A

23160

2.530,39

210,65

2.319,74

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U220A

23161

2.530,39

210,65

2.319,74

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U220A

23162

2.530,39

210,65

2.319,74

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U220A

23163

2.530,39

210,65

2.319,74

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U220A

23164

2.530,39

210,65

2.319,74

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U220A

23165

2.530,39

210,65

2.319,74

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U220A

23166

2.530,39

210,65

2.319,74

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U220A

23167

2.530,39

210,65

2.319,74

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U220A

23168

2.530,39

210,65

2.319,74

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U220A

23169

2.530,39

210,65

2.319,74

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U220A

23170

2.530,39

210,65

1/2.319,74

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U220A

23171

2.530,39

210,65

2.319,74

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U220A

23172

2.530,39

210,65

2.319,74

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U220A

23173

2.530,39

210,65

2.319,74

2.2.9.

IMPRIMANTA FISCALA EPSON TM U220A

23174

2.530,39

210,65

2.319,74

2.2.9.

IMPRIMANTA MULTIFUNCT.LASER KONICA MINOLTA

23180

17.459,24

484,49

16.974,75

2.2.9.

MULTIFUNCȚIONALA CANON LASER A3

23189

2.838,77

0,00

2.838,77

2.3.1.4.

LOCOMOTIVA ELECTRICA TIP „MUCHI"

22970

5.200,00

2.359,50

2.840,50

2.3.2.1.1.

AUTOTURISM CIELO EXECUTIVE TM-08-WZY

43799

14.800,00

14.800,00

0,00

2.3.2.1.1.

AUTOTURISM CIELO EXECUTIVE TM-08-WZZ

43800

14.800,00

14.800,00

0,00

2.3.2.1.1.

AUTOTURISM CIELO EXECUTIVE TM-08-WZW

43801

17.800,00

17.800,00

0,00

2.3.2.1.1.

AUTOTURISM CIELO EXECUTIVE TM-08-WZX

43802

17.800,00

17.800,00

0,00

2.3.2.1.1.

AUTOTURISM CIELO EXECUTIVE TM-08-XAA

43803

14.800,00

14.800,00

0,00

2.3.2.1.1.

AUTOMOBIL TICO SL TM-06-KAV

43816

3.700,00

3.700,00

0,00

2.3.2.1.1.

AUTOTURISM RENAULT LAGUNA NR.TM-09-EFP

43822

19.200,00

19.200,00

0,00

2.3.2.1.1.

AUTOTURISM MATIZ E S:D063350-TM-09-WAE

43851

10.900,00

10.900,00

0,00

2.3.2.1.1.

AUTOTURISM MATIZ E S:DO65619-TM-09 WXH

43853

10.900,00

10.900,00

0,00

2.3.2.1.1.

PEUGEOT 206 5 USI ONE LINE NR-TM-14-LZE

22631

20.100,00

20.100,00

0,00

2.3.2.1.1.

PEUGEOT 206 5 USI ONE LINE NR-TM-14-LXG

22636

18.200,00

18.200,00

0,00

2.3.2.1.1.

PEUGEOT 206 5 USI ONE LINE NR-TM-14-LXK

22637

18.200,00

18.200,00

0,00

2.3.2.1.1.

PEUGEOT 206 5 USI ONE LINE NR-TM-14-LXI

22633

18.200,00

18.200,00

0,00

2.3.2.1.1.

PEUGEOT 206 5 USI ONE LINE NR-TM-14-LXF

22634

20.100,00

20.100,00

0,00

2.3.2.1.1.

AUTOTURISM PEUGEOT 407 NR.-TM 12 WTT

22640

28.000,00

28.000,00

0,00

2.3.2.1.1.

PEUGEOT 206 ONE LINE TM-14-MGI

22682

20.100,00

20.100,00

0,00

2.3.2.I.I.

PEUGEOT 206 ONE LINE NR.-TM-14-MGO

22650

20.100,00

20.100,00

0,00

2.3.2.1.1.

PEUGEOT 206 ONE LINE NR.-TM-14-MGJ

22651

20.100,00

20.100,00

0,00

2.3.2.1.1.

AUTOTURISM SKODA NOUA OCTAVIA TM-13-NZH

22797

33.800,00

33.800,00

0,00

2.3.2.1.1.

AUTOTURISM SKODA OCTAVIA TM-31-NZH

22796

45.100,00

45.100,00

0,00

2.3.2.1.1.

AUTOTURISM FORD FOCUS TM-17-FXM

22974

61.800,00

61.800,00

0,00

2.3.2.1.2.

MERCEDES BENZ VITO 115 NR.-TM 11 WTT

22635

37.900,00

37.900,00

0,00

2.3.2.I.2.

AUTOTURISM FORD KUGATM-12-XJP

22776

31.500,00

31.500,00

L_

/

0,00

2.3.2.I.2.

AUTOTURISM FORD KUGATM-12-XJT

22777

31.500,00

31.500,00

0,00

2.3.2.1.2.

AUTOTURISM FORD KUGATM-12-XJR

22778

31.500,00

31.500,00

0,00

2.3.2.1.2.

MICROBUZ MERCEDES BENZ TRAPO VITO 116

22979

129.300,00

129.300,00

0,00

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ IKARUS ARTICULAT NR.TM-01-VYL

65990

2.400,00

2.400,00

0,00

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ IKARUS-260.02 NR.-TM 1OJGR

22514

2.400,00

2.400,00

0,00

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ IKARUS-280.03 NR.-TM 1OJLK

22523

2.400,00

2.400,00

0,00

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ IKARUS-260.43 NR.-TM ÎOJGO

22527

2.400,00

2.400,00

0,00

2.3.2.2.1

AUTOUTILITARA CU PLATF.FORD TRANSIT

22983

107.388,00

107.388,00

0,00

2.3.2.2.1.

AUTOUTILITARA MERCEDES NR. TM-ll-YDU

43861

25.700,00

25.700,00

0,00

2.3.2.2.1.

AUTOUTILITARA MERCEDES NR. TM-ll-YGL

43862

25.700,00

25.700,00

0,00

2.3.2.2.1.

AUTOUTILITARA FORD NR.CIRC.TM-11-YIY

43864

11.900,00

11.900,00

0,00

2.3.2.2.1.

AUTOUTILITARA FORD NR.CIRC.TM-11-YDT

43865

11.900,00

11.900,00

0,00

2.3.2.2.I.

MERCEDES BENZ SPRINTER 311 NR.-TM-14-DHW

22678

40.400,00

40.400,00

0,00

2.3.2.2.1.

MERCEDES BENZ SPRINTER 311 NR-TM-14-HNB

22679

40.400,00

40.400,00

0,00

2.3.2.2.1.

AUTOUTILITARA MERCEDES BENZ TM-14-DHV

22680

36.400,00

36.400,00

0,00

2.3.2.2.1.

AUTOUTILITARA CU PLATF.FORD TM-17-GJE

22975

113.200,00

113.200,00

0,00

23.2.2.2.

AUTOCAMION 10215 F TM-06-WDF

65970

22.600,00

22.600,00

0,00

23.2.2.2.

AUTOREMORCHER 26,440 DFAR TM-14-XJW

22681

62.500,00

62.500,00

0,00

2.3.2.23.

AUTOSASIU 10215 TM-06-SIU

65896

22.600,00

22.600,00

0,00

2.3.2.23.

AUTOSASIU 10215 TM-07-JAD

65897

22.600,00

22.600,00

0,00

23.2.23.

AUTOCISTERNA PE AUTOSASIU TM-06-LIP

65977

21.100,00

21.100,00

0,00

23.2.2.9.1

AUTOCAMION PRB 16 32-TM-5038

65892

23.500,00

23.500,00

0,00

23.2.2.9.1

AUTOTURN R.B.10215 TM 02 FEL

65986

23.500,00

23.500,00

0,00

23.2.2.9.1

AUTOTURN R.D.10215 TM 02 FEK

65987

23.500,00

23.500,00

0,00

23.2.2.9.1.

MOTOSTIVUITOR DE3.2TF

65974

4.100,00

4.100,00

0,00

23.2.2.9.1

AUTOSPECIALA MERCEDES BENZ TM-14-HNC

22648

21.400,00

21.400,00

0,00

23.2.2.9.1

AUTOSPECIALA MERCEDES BENZ TM-14-MGU

22653

21.400,00

21.400,00

\ 1 0,00

23.2.2.9.1

MERCEDES BENZ SPRINTER 309 CDI TM-15-AWZ

22687

46.200,00

46.200,00

N /0,00

2.3.2.2.93

AUTODUBA V005044 FORD TRANSIT TM-14-LFA

22849

31.500,00

31.500,00

0,00

23.5.1.

VAGON TRAMVAI NR.252

64785

4.300,00

4.300,00

U ’ 0,00

23.5.1.

VAGON TRAMVAI NR.263

64817

34.300,00

34.300,00

0,00

23.5.1.

VAGON TRAMVAI NR311

65031

35.500,00

35.500,00

0,00

23.5.1.

VAGON MOTOR TIMIȘ 2 NR.363

65866

7.500,00

7.500,00

0,00

23.5.1.

VAGON MOTOR ARTICULAT TIP GT-4B NR.3420

52869

61300,00

61.300,00

0,00

23.5.1.

VAGON MOTOR ARTICULAT TIP GT-4B NR3426

52870

61.300,00

61.300,00

0,00

23.5.1.

VAGON MOTOR ARTICULAT TIP GT-4B NR.3443

52871

61.300,00

61300,00

0,00

23.5.1.

VAGON MOTOR ARTICULAT TIP GT-4B NR.3432

52873

61300,00

61300,00

0,00

23.5.1.

VAGON MOTOR ARTICULAT TIP GT-4C NR.3477

52890

6.100,00