Hotărârea nr. 267/2020

267/22.07.2020 Privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local, la obiectivul de investiţii „Construire Pod peste Bega - str. Jiul "
Hotararea Consiliului Local 267/22.07.2020
Privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local, la obiectivul de investiţii „Construire Pod peste Bega - str. Jiul "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 13877/24.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-13877 din data de 24.06.2020 al Directiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I EST, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Directiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 13877/24.06.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020 - 13877/15.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 13877/24.06.2020;
Având în vedere Adresa Biroului Drumuri Poduri si Parcaje cu nr.SC.2020-15496/13.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare Legii nr. 255/2010, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 845 / 20.12.2018 prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate ( şi indicatorii tehnico-economici ) pentru obiectivul de investiţii "Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timişoara ", (Procesul-verbal de recepţie nr. 1189/2020 al O.C.P.I Timiş, privind avizarea şi recepţia Documentaţiei, plan topografic aferent coridorului de expropriere stabilit în baza variantei finale a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timişoara );
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara nr. 220/04.06.2020 prin care s-a aprobat actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Pod peste Bega- str. Jiul’’ din Municipiul Timişoara, întocmit de VCE Vienna Consulting Engineers SRL. precum şi modificarea in mod corespunzator a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 845 / 20.12.2018;
În temeiul art.129 alin. (2) lit. c si alin.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ.
Potrivit dispoziţiilor art. 196 alin. (1), lit.a, si art. 139 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiţii "Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timişoara, în suprafaţă de 2041 mp, potrivit documentaţiei tehnice pentru recepţia planului topografic necesar identificării imobilelor ce se suprapun peste coridorul de expropriere a lucrării de investiţii " Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,,din Municipiul Timişoara, documentaţie recepţionată şi avizată sub nr. 1189/22.04.2020, de către O.C.P.I Timiş şi a variantei finale a studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 220/2020, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, de interes local, a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul prevăzut la art.1.

Art. 3: Se aprobă lista imobilelor, a proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care se suprapun peste amplasamentul obiectivului de investiţii " Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timişoara şi sunt afectate de coridorul de expropriere, identificate pe baza evidenţelor O.C.P.I. Timiş, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. 4.078/2020 întocmit de către SC . FIDOX S.R.L. BRAŞOV, pentru imobilele proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere în vederea realizării obiectivului de investiţii "Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timişoara, conform Anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă atribuirea sumelor individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 220/2020 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul" stabilite în baza raportului de evaluare, conform Anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se aprobă alocarea din bugetul Municipiului Timişoara a sumei de 341.230,00 lei 70.680,00 euro (fara TVA), aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 220/2020, privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul" ,reprezentând valoarea aferentă despăgubirilor individuale prevăzute la art. 5 şi virarea acesteia într-un cont bancar deschis pe numele Municipiului Timişoara, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, proprietarilor de imobile afectate de coridorul de expropriere pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local obiectivul de investiţii " Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timişoara. Sumele individuale prevăzute anterior urmează a fi asigurate din fondurile bugetului local al Municipiului Timisoara şi se virează, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Municipiului Timisoara, la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de interes local prevăzute la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 7: Se mandatează Primarul municipiului Timişoara, sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 8: Se aprobă constituirea nr.cadastral cu suprafaţa de 2.041 mp conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre şi inscrierea acestei suprafeţe într-o noua coală de C.F., în proprietatea publică a Municipiului Timişoara, după perfectarea operaţiunilor legale privind exproprierea.

Art. 9: Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, la obiectivul de investiţii " Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timişoara si lista imobilelor ce urmează a fi expropriate, se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul Consiliului local al Municipiului Timişoara si prin afişare pe pagina de internet a Municipiului Timişoara.

Art. 10: Intenţia de expropriere a imobilelor cuprinse în coridorul de expropriere şi lista imobilelor ce urmează a fi expropriate vor fi notificate prin poştă tuturor proprietarilor.

Art. 11: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, Serviciul Juridic şi Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 12: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generale Urbanism;
-Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- OCPI Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

SC2020-13877/24.06.2020

RAPORT de SPECIALITATE,

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local, la obiectivul de investiții „Construire Pod peste Bega - str. Jiul “

Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2020 obiectivul de investiții „Construire Pod peste Bega - str. Jiul”.

Municipiul Timișoara este străbătut, de la est la vest, de Canalul Bega și calea ferată. Aceste două bariere generează numeroase puncte de conflict în trafic din cauza numărului mic de treceri raportat la gradul ridicat al traficului, traversarea orașului dinspre nord spre sud și invers, în orele de vârf, fiind greoaie și necesitând timp îndelungat.

Un punct prioritar în programul de modernizare al municipiului îl constituie asigurarea legăturii în zona de nord a orașului, respectiv între strazile Jiul și Splaiul Tudor Vladimirescu peste râul Bega.

Având în vedere modernizarea pasajului CF strada Jiul - Calea Circumvalațiunii, este necesară dezvoltarea tramei stradale a municipiului prin asigurarea conectivității între malul sudic și nordic al Canalului Bega. În zona respectivă acest lucru se poate face prin realizarea unui pod ce va asigura continuitatea străzii Jiul până la Splaiul Tudor Vladimirescu, supratraversând râul Bega la cca. 200 de metri aval de Podul de Fier situat pe strada Andrei Mureșanu și la cca. 320 de metri amonte de Podul Traian creând astfel o rută alternativă și diminuând traficul rutier din centrul orașului.

Avand in vedere Hotărârea nr. 845 / 20.12.2018 modificata prin HCL220/04.06.2020 , prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate ( și indicatorii tehnico-economici ) pentru obiectivul de investiții „Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din municipiul Timișoara ”, (Procesul-verbal de recepție nr. 1189/2020 al O.C.P.I Timiș, privind avizarea și recepția Documentației, plan topografic aferent coridorului de expropriere stabilit în baza variantei finale a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din municipiul Timișoara ).

Având în vedere Raportul de evaluare nr.4.078 intocmit de SC Fidox SRL in anul 2020 , care constituie Anexa nr.3, la Proiectul de hotărâre ;

Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L.

Având în vedere cele menționate mai sus, înaintăm, spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată a SC A- INVEST SRL,situate la adresa Tudor

Vladimirescu nr. 18, afectate de coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local, la obiectivul de investiții „Construire Pod peste Bega - str. Jiul” după cum urmează: -C2 Bazin de înot cu cabine având suprafața construită de 307,00 mp, C6- Platforma betonată pentru plaje având suprafața construită de 502,00 mp, C8- Teren handbal cu tribune având suprafața construită de 1621,00 mp identificate în baza CF 432972.

DIRECTOR, EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

ȘEF BIROU, CĂLIN PÎRVA


ÎNTOCMIT

Raluca Neiconi


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIS

Nr. cerere

78074

Ziua

05

Luna

05

Anul

2020


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timisoara

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 404934 Timisoara

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:2

Nr. topografic:17297/2/1

Adresa: Loc. Timisoara, Str Splaiul Nicolae Titulescu, Jud. Timis

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

A1

404934

31.904

Teren neimprejmuit;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1803 / 13/07/1949

  Act nr. 0;

  B1

  Intabulare, drept de PROPRIETATEposesor la localizare, cumparare, unificare, schimb, donatie, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1

  A1

  1) PRIMARIA MUN. TIMISOARA

  OBSERVATII: (provenita din conversia CF 2)

 • C. Partea III. SARCINI .

  Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

404934

31.904

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curti constructii

DA

31.904

-

-

17297/2/1

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

10.846

4

5

6.489

7

8

130.865

10

11

237.834

13

14

142.53

16

17

40.284

19

20

82.016


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

56.691

5

6

453.26

8

9

21.115

11

12

402.198

14

15

20.743

17

18

37.925

20

21

17.232


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

144.203

6

7

130.86

9

10

179.373

12

13

187.86

15

16

45.631

18

19

22.074

21

22

107.138


Pagina 2 din3

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

22

23

89.798

25

26

65.874

28

29

43.636

31

32

20.244

34

35

29.095

37

38

37.422

40

41

21.005

43

44

28.35

46

47

20.147

49

50

29.117

52

53

40.498

55

56

161.575


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

23

24

20.649

26

27

85.237

29

30

37.01

32

33

50.211

35

36

93.275

38

39

48.796

41

42

37.353

44

45

14.35

47

48

152.841

50

51

44.93

53

54

12.527

56

1

90.089


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

24

25

41.877

27

28

88.837

30

31

39.332

33

34

6.894

36

37

77.949

39

40

35.753

42

43

18.959

45

46

59.528

48

49

24.492

51

52

15.251

54

55

50.739


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/05/2020, 13:18

Pagina 3 din3

©BLACK LIGHT

---------------------trustcd alnce 1392


Tabel centralizator al terenurilor ce fac obiectul exproprierii in vederea dobândirii prin expropriere a imobilelor necesare realizării lucrării "Pod Jiul"

nr.crt.

Descriere imobil

Document proprietate

Proprietar

Suprafața totala CF (mp)

Suprafața afectata de coridor (mp)

observatii

1

Curți construcții intravilan, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 16A, avand construcțiile: CI, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8

CF nr.432972 TIMIȘOARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA cu drept superficie in fav. SC A-INVESTSRL

4777

1118

Construcții afectate de coridor: C2-BAZIN ÎNOT CU CABINE C6-PLATFORMA BETONATA PENTRU PLAJA C8-TEREN HANDBAL CU TRIBUNE

2

Curți construcții intravilan, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 16A

CF nr.432971 TIMIȘOARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

134

37

3

Teren intravilan, Splaiul Titulescu - Canal Bega

CF nr.404872 TIMIȘOARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA in adm. ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA BANAT

157460

691

4

Curți construcții intravilan, Splaiul Nicolae Titulescu

CF nr.404934 TIMIȘOARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

31904

195

TOTAL

194275

2041

întocmit, SC BLACK LIGHT SRL Ing.Loredana BEZNOS^I<CeRT|Fic


de autorizare "âlțO-TM-F 3^)9.05.2016


J/^EZNOSZKA


Timișoara, Strada Virtuții, nr. 1, cod 300126, tel.: 0356 808 870, fax: 0356 808 871;

Cluj-Napoca, Strada Sarmisegetuza, nr. 18, cod 400592, tel. :0364409098, fax: 0264484982;

București, str. Piața Montreal, nr. 10, clădirea WTC, intrarea F, etaj 1 , sect. 1, tel.: 0745252583;

office@blacklight.ro www.blacklight.ro

BL-5.5.3.-PS.01 p. 1/1Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIS

Nr. cerere

78073

Ziua

05

Luna

05

Anul

2020Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timisoara

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 432972 Timisoara

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Timisoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 16A, Jud. Timis

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

A1

432972

Din acte: 4.776

Masurata: 4.777

Constructia C1 inscrisa in CF 432972-C1; Constructia C2 inscrisa in CF 432972-C2; Constructia C3 inscrisa in CF 432972-C3; Constructia C4 inscrisa in CF 432972-C4; Constructia C5 inscrisa in CF 432972-C5; Constructia C6 inscrisa in CF 432972-C6; Constructia C7 inscrisa in CF 432972-C7; Constructia C8 inscrisa in CF 432972-C8;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  81193 / 05/06/2012

  Act nr. 0;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 50/50

  A1

  1) PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

  OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 405720/Timisoara, ‘înscrisa prin incheierea nr. 19120 din 19/08/1999;

 • C. Partea III. SARCINI

  Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  198064 / 04/11/2015

  Hotarare Judecatoreasca nr. Decizia Civila nr 1701, din 05/06/2012 emis de TRIBUNALUL TIMIS- dosar nr 32600/325/2010 (Decizia Civila nr 16/05.02.2013 emis de Curtea de Apel Timisoara;Decizia Civila nr 42/26. 03.2013 emis de Curtea de Apel Timisoara; Decizia nr 5006-Sedinta publica din 05.11.2013 -dosar nr 32600/325/2010);

  C1

  Intabulare, drept de SUPERFICIE

  A1

  1) SC A-INVEST SRL

Pagina 1 din3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

432972

Din acte: 4.776

Masurata: 4.777

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curti constructii

DA

4.776

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (** (m)

1

2

14.96

2

3

7.551

3

4

12.676

4

5

19.914

5

6

0.585

6

7

4.441

Pagina 2 din3

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (** (m)

7

8

0.673

8

9

13.532

9

10

14.168

10

11

8.025

11

12

15.45

12

13

37.311

13

14

109.851

14

1

45.938


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/05/2020, 13:18

Pagina 3 din3


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIS

Nr. cerere

78075

Ziua

05

Luna

05

Anul

2020Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timisoara

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 432971 Timisoara

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Timisoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 16A, Jud. Timis

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

A1

432971

134

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  81193 / 05/06/2012

  Act nr. 0;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 50/50

  A1

  1) PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

  OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 405720/Timisoara, ‘înscrisa prin incheierea nr. 19120 din 19/08/1999;

 • C. Partea III. SARCINI .

  Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

432971

134

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curti constructii

DA

134

-

-

-

alee pietonala si spatiu verde adiacent Canalului Bega

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (** (m)

1

2

8.866

2

3

15.876

3

4

62.48

4

5

8.336

5

6

8.025

6

7

14.168

Pagina 2 din3

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (** (m)

7

8

13.532

8

9

0.673

9

10

4.441

10

11

0.585

11

12

19.914

12

13

12.676

13

14

7.551

14

15

14.96

15

1

0.769


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/05/2020, 13:18

Pagina 3 din3


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIS

Nr. cerere

78074

Ziua

05

Luna

05

Anul

2020


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timisoara

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 404934 Timisoara

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:2

Nr. topografic:17297/2/1

Adresa: Loc. Timisoara, Str Splaiul Nicolae Titulescu, Jud. Timis

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

A1

404934

31.904

Teren neimprejmuit;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1803 / 13/07/1949

  Act nr. 0;

  B1

  Intabulare, drept de PROPRIETATEposesor la localizare, cumparare, unificare, schimb, donatie, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1

  A1

  1) PRIMARIA MUN. TIMISOARA

  OBSERVATII: (provenita din conversia CF 2)

 • C. Partea III. SARCINI .

  Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

404934

31.904

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curti constructii

DA

31.904

-

-

17297/2/1

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

10.846

4

5

6.489

7

8

130.865

10

11

237.834

13

14

142.53

16

17

40.284

19

20

82.016


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

56.691

5

6

453.26

8

9

21.115

11

12

402.198

14

15

20.743

17

18

37.925

20

21

17.232


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

144.203

6

7

130.86

9

10

179.373

12

13

187.86

15

16

45.631

18

19

22.074

21

22

107.138


Pagina 2 din3

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

22

23

89.798

25

26

65.874

28

29

43.636

31

32

20.244

34

35

29.095

37

38

37.422

40

41

21.005

43

44

28.35

46

47

20.147

49

50

29.117

52

53

40.498

55

56

161.575


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

23

24

20.649

26

27

85.237

29

30

37.01

32

33

50.211

35

36

93.275

38

39

48.796

41

42

37.353

44

45

14.35

47

48

152.841

50

51

44.93

53

54

12.527

56

1

90.089


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

24

25

41.877

27

28

88.837

30

31

39.332

33

34

6.894

36

37

77.949

39

40

35.753

42

43

18.959

45

46

59.528

48

49

24.492

51

52

15.251

54

55

50.739


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/05/2020, 13:18

Pagina 3 din3


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIS

Nr. cerere

78072

Ziua

05

Luna

05

Anul

2020Nr. CF vechi:2


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timisoara

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 404872 Timisoara

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Timisoara, Str Splaiul Titulescu, Jud. Timis

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

A1

Top: 17296/2

157.460

Canalul Bega

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1803 / 13/07/1949

  Act nr. 0;

  B1

  Intabulare, drept de PROPRIETATEposesor la localizare, cumparare, unificare, schimb, donatie, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1

  A1

  1) PRIMARIA MUN. TIMISOARA

  OBSERVATII: (provenita din conversia CF 2)

  108278 / 23/05/2019

  Act Administrativ nr. HOT.NR.467, din 21/11/2017 emis de MUNICIPIUL TIMISOARA;

  B2

  Intabulare, drept de ADMINISTRARE

  A1

  1) ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT

 • C. Partea III. SARCINI .

  Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din2

Carte Funciară Nr. 404872 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 17296/2

157.460

Canalul Bega

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

157.460

-

-

17296/2

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18

Pagina 2 din2

Sf •'        Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

AXCEJL

Adresa BCPI: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1189 / 2020

întocmit astăzi, 22/04/2020, privind cererea 70554 din 14/04/2020

având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din.........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA

 • 2. Executant: Beznoszka Loredana

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Documentație tehnică pentru recepția planului topografic necesar emiterii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru dobândirea culoarului aferent Pod Jiul, în scopul exproprierii, UATTimișoara, suprafața = 2041 mp

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ conform avizului de incepere a lucrărilor:

  Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  PLAN

  14.04.2020

  inscris sub semnătură privata

  SC BLACK LIGHT SRL

  FIXIER DXF

  14.04.2020

  inscris sub semnătură privata

  SC BLACK LIGHT SRL

  450

  15.02.2019

  act administrativ

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

  PLAN PROIECT

  14.04.2020

  inscris sub semnătură privata

  SC BLACK LIGHT SRL

  OP 329

  10.04.2020

  inscris sub semnătură privata

  BANCA TRANSILVANIA

  anexe dosar

  14.04.2020

  inscris sub semnătură privata

  SC BLACK LIGHT SRL

  Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 1189 au fost recepționate 1 propuneri:

 • * Documentație tehnică pentru obținerea Hotărârii Consiliului Local în scopul "Construire pod peste Sega -str. Jiul", conform Certificat de Urbanism nr. 450/15.02.2019", localitatea Timișoara, U.A.T. Timișoara. Ridicarea topografică privește imobilele cu nr.top. 17297/2/l(CF nr. 404934 Timișoara), nr.top. 17296/2 (CF nr. 404872 Timișoara), nr.cadastral 432971 (CF nr.432971 Timișoara), nr.cad.432972 (CF nr.432972 Timișoara), localitatea Timișoara, U.A.T. Timișoara.

Suprafața măsurată a zonei studiate este de 2041 mp.

Documentația se încadrează în prevederile normativelor în vigoare.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

(Identificator [Fip eroare (Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă •

Inginer ȘefInspector

LENUTA RODINA

Digitally signed by Horatiu Moldovan Date: 2020.04.22 12:43:39 +03'00'

Lenuta

Rodina


Lenuta Rodina

c=RO, o=OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIȘ, cn=Lenuta Rodina, serialNumber=RL155, givenName=Lenuta, sn=Rodina, 2.5.4.97=10149310

2020.04.22 11:45:53 +03'00’


Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 1


MMM ?!

Solicitant

MUNICIPIUL TIMIȘOARA JUDEȚ TIMIȘ

Evaluare proprietate imobiliară

Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere

Evaluare proprietate imobiliară CONSTRUCȚII

C2 - BAZIN DE ÎNOT CU CABINE

C6 - PLATFORMĂ BETONATĂ PENTRU PLAJE

C8 - TEREN HANDBAL CU TRIBUNE

CF 432972 - TIMIȘOARAData: 08.05.2020

1S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_________________________=_____________________Nr.4.078/2020

Referitor la: EVALUARE PROPRIETATE IMOBILIARĂ - Imobile proprietate privată afectate

de coridorul de expropiere C2 - Bazin de înot cu cabine, C6 - Platformă betonată pentru plaje C8 - Teren handbal cu tribune - CF 432972 - Timișoara

 • 1. Identificarea și competența evaluatorului - S.C. FIDOX S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/343/2001, având codul unic de înregistrare RO 13789500, membru corporativ ANEVAR autorizația nr.23/01.01.2019, reprezentată prin ing. PANȚEL OVIDIU -administrator, membru titular ANEVAR cu legitimația nr. 14997 având specializările EI, EPI și EBM, în baza Acord cadru nr.83/10.07.2018 și a contract subsecvent nr.112/20.08.2019 încheiate cu Primăria Municipiului Timișoara și a comenzii CT2020 - 10130/08.05.2020 emisă de Primăria Municipiului Timișoara, a efectuat raportul de evaluare al bunului imobil menționat mai sus.

 • 2. Identificarea clientului - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, bulevardul C.D.Loga nr.1, având Codul Unic de Înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar -NICOLAE ROBU și Director economic - STELIANA STANCIU.

 • 3. Scopul evaluării - Raportul de evaluare a fost solicitat pentru stabilirea valori pentru expropriere pentru cauza de utilitate publică.

 • 4. Obiectul supus evaluării - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară - Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere: C2 - Bazin de înot cu cabine având suprafața construită de 307,00 mp, C6 - Platformă betonată pentru plaje având suprafața construită de 502,00 mp, C8 - Teren handbal cu tribune având suprafața construită de 1.621,00 mp identificate în baza CF 432972 - Timișoara.

 • 5. Tipul valorii - Este valoarea specială calculată conform prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Hotărârii de Guvern nr.53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 și valoarea de piață așa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 - Cadru general, SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportare, SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare și GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile.

 • 6. Proprietarul imobilului - SC A - INVEST SRL

  7. Data evaluării - 08.05.2020

  Data inspectării bunurilor imobile - 03.10.2019

 • 8. Documentele și informațiile ce stau la baza evaluării
 • - Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018

 • - CF 432972 -Timișoara

 • - Autorizația de construire nr.8/G/11.02.1992.

 • - Informațiile primite în zonă și publicațiile imobiliare

 • - Cursul RON/EUR din 08.05.2020

 • 9. Valoarea propusă - Raportul de evaluare determină valoarea stabilită conform prevederilor Legii nr. 255 și a HG nr. 53/2011 în vederea demararii procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică. Valoarea propusă este valabilă la data evaluării și a rezultat în urma calculelor efectuate și din analiza comparativă a datelor deținute de evaluator.

Calculele au fost efectuate având în vedere urmatoarele prevederi:

Extras din HG 53/2011: “Art. 8 - (1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

Extras din Legea 255/2010: “Art. 11. - (7) Inainte de data începerii activității comisiei prevazute la art. 18, un Evaluator autorizat specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_______________________________________________Nr.4.078/2020

Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosinta.

 • (8) Raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • (9) Raportul de evaluare se intocmeste sub coordonarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.”

Valoarea specială (de piață) a construcțiilor din CF 432972 Timișoara care urmează a fi expropiate este :

341.230,00 Lei « 70.680,00 Euro

Nr.

Denumire

CF

S

Valoare piață (lei)    ’

Valoare piață (euro)

1

Bazin de înot cu cabine

432972

C2

307,00

157.680,00

32.660,00

2

Platforma betonată plaje

432972

C6

502,00

45.160,00

9.350,00

3

Teren Handbal cu tribune

432972

C8

1.621,00

138.390,00

28.670,00

TOTAL

341.230,00

70.680,00

Valoarea nu conține TVA

Valoarea specială (gila notarilor) a construcțiilor din CF 432972 Timișoara care urmează a fi expropiate este :

NU POATE FI STABILITĂ CONFORM GRILEI NOTARILOR

 • 10. Argumente privind valoarea propusă

Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport;

Valoarea estimată se referă la bunurile menționate mai sus;

Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport (expropriere pentru utilitate publica);

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea calculată având în vedere prevederile Legii 255/2010.

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR. (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România), precum și în baza prevederilor Legii nr. 255/2010 și a HG nr. 53/2011.

Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM     Ing. Panțel Ovidiu

Declarație de certificare

Prin prezenta certificăm că :

 • Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

 • Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în acest raport.

 • Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare și nu avem nici un interes personal și nu suntem părtinitori față de vreuna din părțile implicate.

 • Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acționar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul.

 • Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înțelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare.

 • Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacției.

 • Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România)

 • Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

 • Bunurile supuse evaluării a fost inspectate personal de către evaluator.

 • Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.

Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM     Ing. Panțel Ovidiu

Capitolul 1

TERMENI DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII

 • l.l. Identificarea obiectului evaluării - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară - Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere: C2 -Bazin de înot cu cabine având suprafața construită de 307,00 mp, C6 - Platformă betonată pentru plaje având suprafața construită de 502,00 mp, C8 - Teren handbal cu tribune având suprafața construită de 1.621,00 mp identificate în baza CF 432972 - Timișoara.

 • 1.2. Scopul evaluării - Raportul de evaluare a fost solicitat pentru stabilirea valori pentru expropriere pentru cauza de utilitate publică.

 • 1.3. Utilizarea evaluării - Prezentul raport de evaluare se adresează PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, bd. C.D.Loga nr.1, având Codul Unic de Înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar - NICOLAE ROBU și Director economic - STELIANA STANCIU, în calitate de client și destinatar. Având în vedere Statutul ANEVAR și Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu își asumă răspunderea decât față de client și față de destinatarul lucrării.

 • 1.4. Baza de evaluare și tipul valorii estimate - Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanță cu scopul ei, reprezintă o estimare a valorii speciale de expropriere (de circulatie) așa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 - Cadru general, SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportare, SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare și GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile, precum si in Legea nr. 255/2010.

 • 1.5. Data inspecției - Inspecția proprietății a fost realizată în data de 03.10.2019, de ing.Panțel Ovidiu expert evaluator autorizat leg. 14997, dată la care s-a inspectat proprietatea subiect în totalitate, și vecinătățile, s-au efectuat fotografii ce pun în evidență starea proprietății și a vecinătăților la data evaluării. Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări ale terenului sau defecte ascunse ale proprietății.

 • 1.6. Data estimării valorii - La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor și datele furnizate de client la data inspecției, dată la care sunt disponibile datele și informatiile și la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum și valorile estimate de către evaluator.

Data evaluării este 08.05.2020.

 • 1.7. Proprietarul imobilului - SC A INVEST SRL
 • 1.8. Moneda raportului - Opinia finală a evaluării va fi prezentată în RON și EURO. Valorile exprimate nu conțin TVA. Curs valutar 1euro = 4,8278 lei

 • 1.9. Standardele aplicabile - Metodologia de calcul a valorii de piață / valorii in vederea exproprierii a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările standardelor ANEVAR, precum și de legislația în vigoare (Legea nr. 255/2010 si HG 53/2011)

Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018

SEV 100 - Cadru general

SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării

SEV 102 - Implementare

SEV 103 - Raportare

SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

Hotararea de Guvern nr.53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piață / valoarea în vederea exproprierii așa cum a fost ea definită mai sus.

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:

Documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului; au fost solicitate: date din care să reiasă proprietarul imobilului de expropriat, documentația cadastrală. Calculele au fost efectuate în

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_______________________________________________Nr.4.078/2020

ipoteza în care acestea fac obiectul exproprierii în baza Legii nr. 255/2010, respectiv prin raportare la Ghidul Notrilor Publici - valabil pentru anul 2019.

Obținerea informatiilor referitoare la proprietatea evaluată;

Stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

Selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;

Deducerea și estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se țină seama la derularea lucrarii;

Analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării; Aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii și fundamentarea opiniei evaluatorului - tinand cont de scopul lucrarii;

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR.

 • 1.10. Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare

Informațiile și sursele de informații utilizate în acest raport sunt: Informații obtinute de la reprezentantii beneficiarului; Catalog ”Aplicații cu Evaluarea Terenului”, editura IROVAL București 2010;

Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători și cumpărători imobiliari de pe piață imobiliară, informații privind cererea și oferta preluate de la agenții imobiliare și din publicații de profil, informații care au fost sintetizate în analiza pieței imobiliare;

Adresele de pe internet: www.homezz.ro, www.imobiliare.net, www.olx.ro.

Informatiile puse la dispozitia evaluatorului de catre personalul beneficiarului.

Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrării aparține celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului.

 • 1.11. Ipoteze generale - Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către client și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare.

Se presupune că titlul de proprietate este bun și marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel; Informațiile furnizate de terte părți sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanții pentru acuratețe;

Se presupune că nu există condiții ascunse sau neevidențiate ale proprietății. Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiții sau pentru obținerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor.

Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză sau o cercetare stiințifică necesară pentru a fi descoperit.

Evaluatorul nu are cunostință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezența contaminanților sau materialelor periculoase și nici nu a efectuat investigații speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există așa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări sau că au fost sau sunt puse în funcțiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării;

Evaluatorul nu a făcut o expertiză tehnică a bunurilor sau a părților componente, nici nu a inspectat acele părți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în stare tehnică bună corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia asupra stării părților neexpertizate și acest raport nu trebuie înțeles că ar valida integritatea lor.

Valoarea de piață estimată este valabilă la data evaluării. Întrucât condițiile de piață se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment.

 • 1.12. Condiții limitative - Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, nu trebuie utilizată în combinație cu nici o altă evaluare, în caz contrar ele fiind nevalide. Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietățile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil;

Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.

 • 1.13. Clauza de nepublicare - Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară (exceptie facand - publicarea lucrarii ca urmare a derularii procedurii de expropriere). Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât destinatarul și clientul, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale și acționarea în instanță a vinovaților.

 • 1.14. Responsabilitatea față de terți - Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului și destinatarului precizat. Raportul este confidențial, strict pentru client și destinatar iar evaluatorul nu acceptă nicio responsabilitate față de o terță persoană, în nici o circumstanță.

Capitolul 2 PREZENTAREA DATELOR
 • 2.1. Descrierea juridică a bunului imobil. Drepturi de proprietate evaluate - Dreptul asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

Dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice construcții existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate și îngrădiri stabilite prin lege;

Drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de a poseda și de a folosi o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere;

Drept de folosință a terenului sau construcțiilor, fără un drept exclusiv de a poseda și de a folosi, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de a-l folosi numai pentru o anumită activitate.

 • 2.2. Situația juridică - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară -Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere: C2 - Bazin de înot cu cabine având suprafața construită de 307,00 mp, C6 - Platformă betonată pentru plaje având suprafața construită de 502,00 mp, C8 - Teren handbal cu tribune având suprafața construită de 1.621,00 mp identificate în baza CF 432972 - Timișoara, dreptul la proprietate este deplin

 • 2.3. Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

Amplasamentul proprietății imobiliare evaluate se află într-o zonă de agrement, zona 1, cartierul Central.

Tipul zonei - Zonă de agrement centrală

În zonă se află

Artere de circulație cu o bandă pe sens

Rețea de transport în comun în apropiere

Unități comerciale în apropiere: magazine suficiente, bine aprovizionate cu mărfuri de calitate, unități de învățământ, unități bancare.

Unități edilitare: curent electric, apă, gaz metan, canalizare.

Gradul de poluare (rezultat din observații ale evaluatorului, fără expertizare): absența poluării.

Concluzie privind zona de amplasare a proprietății imobiliare:

Zona de referință agrement, amplasare favorabilă. Poluare in limite normale. Ambient civilizat. 2.4. Descrierea proprietății imobiliare

Proprietatea imobiliară - Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere: C2 -Bazin de înot cu cabine având suprafața construită de 307,00 mp, C6 - Platformă betonată pentru plaje având suprafața construită de 502,00 mp, C8 - Teren handbal cu tribune având suprafața construită de 1.621,00 mp identificate în baza CF 432972 - Timișoara construcțiile sunt în stare tehnică nesatisfăcătoare fiind puternic deteriorate.

Capitolul 3

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

Piața imobiliară din România continuă să crească pe toate segmentele, anul acesta, însă într-un ritm ceva mai lent comparativ cu evoluția din ultimii ani, estimează consultanții Colliers International. Potrivit acestora, segmentul imobiliar oferă în continuare oportunități de investiții, în special celor care se pot adapta la o lichiditate mai redusă, în condițiile în care există potențial pentru venituri constante pe termen lung și pentru majorarea valorii capitalului investit.

Anul trecut, construcțiile și tranzacțiile imobiliare au avut o contribuție de aproape un punct procentual la creșterea economică de 4% a țării, înregistrată în primele trei trimestre, mai precizează sursele citate, cu mențiunea că, totuși, reducerea ritmului de creștere economică în 2020 va influența și evoluția pieței imobiliare, chiar dacă performanța economică a României va fi mai bună decât în majoritatea țărilor din UE. Țara noastră va continua să fie una dintre economiile europene cu potențial de creștere ridicat, chiar dacă ritmul va încetini, conform consultanților din cadrul Colliers, iar implementarea unor reforme structurale majore în domenii precum mobilitatea forței de muncă sau educație ar debloca un potențial de creștere suplimentară, cu un efort destul de mic."Dincolo de evoluțiile interne, există schimbări pe plan extern, cum ar fi Brexit-ul, noile politici economice și comerciale ale Statelor Unite, tensiunile geopolitice în creștere, incertitudinile din zona euro sau încetinirea economiei Chinei. Însă, contextul extern va avea un impact neutru asupra creșterii economice estimate pentru România în 2020", mai susțin specialiștii, adăugând că anul curent se conturează a fi cel mai bun an pentru investițiile imobiliare din România din perioada post-criză, întrucât există deja tranzacții în valoare de peste 600 de milioane de euro cu proiecte de birouri care ar putea fi finalizate în curând, inclusiv tranzacția de 300 de milioane de euro din portofoliul Nepi Rockcastle, semnată deja, dar nefinalizată în 2019. În același timp, segmentele industrial și de retail au evoluții pozitive, dar există limitări la nivel de ofertă, iar referitor la tendințe, experții estimează consolidarea subsegmentelor de piață, de la clădirile de birouri clasă A, către abordări cu valoare adăugată și reconversii ale clădirilor existente. "Investițiile în spațiile imobiliare comerciale din România au ajuns la un grad de maturitate crescut, iar în prezent, principalii diferențiatori țin de calitate, atât în sectorul industrial, unde concurența este destul de mare, cât și în cazul clădirilor de birouri, unde tot mai mulți investitori sunt interesați de obținerea certificărilor «verzi». Bucureștiul începe să devină o piață a chiriașilor de clădiri de birouri, tendință mult mai vizibilă în 2020, rata de neocupare fiind estimată la 12-13%. Dezvoltatorii vor livra circa 700.000 de metri pătrați de spații de birouri în următorii doi ani, reprezentând aproape un sfert din stocul actual. Creșterea costurilor de construcție - o noutate pentru piața din România - la care se adaugă și creșterea costurilor cu amenajarea spațiilor (cu aproximativ 25-30%), influențează deciziile de relocare ale companiilor", susțin sursele citate.

 • • Specialiștii Colliers: "România va atinge pragul de 5 milioane de metri pătrați de spații moderne de depozitare în 2020"

Anul curent prefigurează creșteri și pe segmentul spațiilor industriale și logistice, în contextul în care stocul de circa 4,6 milioane de metri pătrați de spații logistice și industriale moderne din țară este la jumătate față de cel din Cehia și de patru ori mai mic decât cel din Polonia, mai apreciază consultanții Colliers International.

Potrivit acestora, aproximativ 500.000 de metri pătrați de noi spații pentru depozitare ar putea fi gata, acestea fiind construite de dezvoltatori care până nu demult erau mai activi în segmentul rezidențial sau de birouri, ceea ce înseamnă că România va atinge pragul de 5 milioane de metri pătrați de spații moderne de depozitare în 2020.

Totodată, centre comerciale în zone consacrate de birouri vor continua să se dezvolte pe fondul unui consum mai sănătos, proprietarii centrelor comerciale continuând să se concentreze pe îmbunătățirea experienței clienților, cu un accent special pe partea de agrement, mai spun specialiștii Colliers, menționând că dezvoltatorii vor căuta sinergii: noile mall-uri, de exemplu, se vor construi în zone consacrate de birouri sau vor avea propriile componente de birou sau rezidențial atașate.

Inclusiv apariția spațiilor de birouri partajate în centrele comerciale este o opțiune atractivă, iar în ceea ce privește segmentul de retail, va continua expansiunea în orașele mici și mijlocii, unde există deficit de spații moderne de retail, explică experții din cadrul Colliers.

Sursele citate mai afirmă: "Anul 2019 a fost un an record pentru numărul de noi unități rezidențiale de pe piață, însă este puțin probabil ca trendul să se mențină și anul acesta. Există semne că lucrările de construcție încetinesc spre sfârșitul anului. Dar, atât timp cât economia are o evoluție ascendentă, ne așteptăm ca prețurile să crească moderat comparativ cu anul precedent, însă sub ritmul de creștere a salariilor.

Pe piața terenurilor, vom asista la temperarea cererii. Portofoliul de proiecte în plan și în stadii avansate nu este la fel de generos ca în anii precedenți și nu se prefigurează, la acest moment, anunțuri pentru noi proiecte de anvergură. În general, 2020 va fi un an echilibrat, dar este puțin probabil să rivalizeze cu volumele tranzacțiilor din perioada 2017-2019".

Nu în ultimul rând, tot mai mulți români stabiliți în străinătate se gândesc să se întoarcă acasă și, în acest context, balanța migrării ar putea să înceapă să se echilibreze, estimează consultanții Colliers International.

Aceștia sunt de părere că o altă tendință pozitivă este aceea că marile orașe regionale de la noi din țară se află încă pe o cale de convergență rapidă.

Compania de consultanță imobiliară și management al investițiilor subliniază că, dincolo de anul 2020, următorii trei ani post-electorali reprezintă o oportunitate relativ unică pentru promovarea reformelor structurale, de la îmbunătățirea sistemelor de sănătate și educație și până la realizarea unor progrese majore privind infrastructura.

Incertitudinea viitorului

Impactul crizei pe piața imobiliară va depinde de durata crizei și de efectele măsurilor luate de către autorități, precum protejarea locurilor de muncă și veniturilor. Deficitul de proprietăți disponibile spre vânzare exista și înainte de declanșarea crizei. Este de așteptat ca acest deficit sa crească, de aceea este important ca dezvoltatorii proiectelor rezidențiale și băncile creditoare să continue să investeasca în construcțiile noi. Cererea nu a dispărut complet, iar cumpărătorii și investitorii aflați în stadii avansate de achiziție au în continuare încredere în piață. Totuși, reducerea volumului tranzacțiilor în urmatoarele luni va face dificilă măsurarea evoluției prețurilor și estimarea valorii de piață a proprietaților imobiliare.

Două propuneri pentru a recupera decalajele existente, fără a dezavantaja bugetul de stat

1. O piedică reală pentru cumpărătorii de locuințe cu trei-patru camere din Timișoara, Cluj-Napoca sau București este TVA-ul de 19% la achizițiile de peste 450.000 de lei. O posibiăa soluție, cu predictibilitate pe termen lung, ar putea fi creșterea progresivă a plafonului cu 50.000 de lei anual, de la 450.000 de lei în prezent, în paralel cu majorarea TVA-ului redus cu 1 punct procentual pe an, de la 9%.

2. A doua problemă este strâns legată de încrederea că poți plăti ipoteca în următorii 20-30 de ani. Locuința reprezintă cea mai valoroasă investiție pentru majoritatea dintre noi, de aceea o asigurăm împotriva incendiilor și cutremurelor. Similar, ar trebui să ne luăm măsuri de protejare a plății creditelor, în anumite situații speciale. O soluție este extinderea creditelor garantate de FNGCIMM: ridicarea plafonului la nivelul mediu al unui apartament cu patru camere (aproximativ 120.000 de euro) și creșterea avansului de la 5% la 15%.

Cererea este mai mare decât oferta existenta

Începutul anului 2020 a fost unul promițător pentru piața rezidențială. Potrivit datelor publicate de INS au fost finalizate la nivel național 67.512 de locuințe pe parcursul anului trecut, cel mai mare număr de locuințe finalizate în cursul unui singur an în ultimii 30 de ani.

Cererea a înregistrat valori peste cele din anul anterior. În primul trimestru, au fost înregistrate la ANCPI peste133.000 de imobile vândute, o creștere anuală de 14,7%. Inclusiv pe parcursul lunii martie s-au vândut, la nivelul întregii țări, 48.379 de imobile, cu 3.813 în plus față de perioada similară din 2019, în contextul în care existau tranzacții într-un stadiu avansat și care urmau sa fie închise. De asemenea, numărul persoanelor cu intenție de achiziție din cele șase orașe mari a crescut cu 4% pe parcursul primelor trei luni din acest an comparativ cu perioada similară a anului anterior, depășind 171.000 în primul trimestru din 2020. Cererea este mai mare decat oferta la vânzare în orașele mari: pe piața veche există 14.000, iar, pe piața nouă, există 17.000 de locuințe la vânzare.

 • 3.1. Definirea pieței

Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii.

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influențată de reglementările guvernamentale și locale. Cererea și oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere și ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu echilibru. De multe ori, informațiile despre prețuri de tranzacționare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietățile imobiliare sunt durabile și pot fi privite ca investiții.

In cazul proprietății evaluate, pentru identificarea pieței imobiliare specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietății. Subiectul evaluării este teren situat într-o zonă rezidențială a municipiului Timișoara

 • 3.2. Oferta competitivă

Oferta se referă la disponibilitatea produsului imobiliar in diferitele lui faze de dezvoltare. Un cumpărător are alternativa de a achiziționa/închiria de pe piață un număr mai mare de proprietăți cu caracteristici asemănătoare. În competiție cu acestea intră si proprietatea subiuect, care este doar una dintre variantele alternative din totalul celor disponibile pe piață.

Oferta aferentă proprietăților disponibile spre vânzare/închiriere, care sunt asimilabile( caracteristicilor si utilități proprietății subiect se numește ofertă competitivă.

Piața imobiliară din România continuă să crească pe toate segmentele, anul acesta, însă într-un ritm ceva mai lent comparativ cu evoluția din ultimii ani, estimează consultanții Colliers International.Potrivit acestora, segmentul imobiliar oferă în continuare oportunități de investiții, în special celor care se pot adapta la o lichiditate mai redusă, în condițiile în care există potențial pentru venituri constante pe termen lung și pentru majorarea valorii capitalului investit.

Specialiștii companiei de consultanță imobiliară Colliers International apreciază că România poate depăși performanțele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) și în 2020, marcând încă un an bun pentru domeniul imobiliar. Cu toate că situația la nivel macroeconomic nu se mai bucură de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, contextul economic va continua să fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare, se arată într-un comunicat al companiei. Mai jos sunt principalele tendințe asociate anului 2020:

 • 1. Creșterea economică va încetini, însă rezultatele vor fi mai bune decât în majoritatea țărilor din UE. În 2019, PIB-ul a înregistrat o creștere de aproximativ 4%, datorită consumului privat și exporturilor, iar sectorul imobiliar a contribuit cu aproximativ 1%. Luând în considerare creșterea bruscă a PIB din anul trecut, anul acesta este de așteptată o corecție până la un nivel mai sustenabil (spre 2-3%), însă România va continua să fie una dintre cele mai dinamice economii europene.

 • 2. Investițiile în spațiile imobiliare comerciale din România au ajuns la un grad de maturitate crescut, iar în prezent, principalii diferențiatori țin de calitate, atât în sectorul industrial, unde concurența este destul de mare, cât și în cazul clădirilor de birouri, unde tot mai mulți investitori sunt interesați de obținerea certificărilor «verzi». Bucureștiul începe să devină o piață a chiriașilor de clădiri de birouri, tendință mult mai vizibilă în 2020, rata de neocupare fiind estimată la 12-13%. Dezvoltatorii vor livra circa 700.000 de metri pătrați de spații de birouri în următorii doi ani, reprezentând aproape un sfert din stocul actual. Creșterea costurilor de construcție - o noutate pentru piața din România - la care se adaugă și creșterea costurilor cu amenajarea spațiilor (cu aproximativ 25-30%), influențează deciziile de relocare ale companiilor", susțin Colliers International.

 • 3. Migrația (internă și externă) va deveni din ce în ce mai relevantă. Tiparul migrației interne și numeroase studii sugerează deja o preferință în creștere pentru principalele orașe din România - Cluj-Napoca, Timișoara și Iași - în detrimentul Bucureștiului, astfel că marile companii vor viza extinderea sau înființarea unor birouri în afara Capitalei. Un alt fenomen important de urmărit este cel al românilor care lucrează în alte țări și care ar putea începe să se întoarcă în țară în număr mai mare.

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_________________________________~________________Nr.4.078/2020

 • 4. Segmentul industrial va continua să înregistreze rezultate bune. „În 2018, cererea din partea chiriașilor va fi din ce în ce mai puternică, mai ales în condițiile intensificării comerțului electronic, în timp ce numărul dezvoltărilor speculative va crește”.

 • 5. Infrastructura slabă va constitui în continuare o problemă. Având în vedere situația fiscală și rezultatele slabe ale absorbției fondurilor UE, nu ne așteptăm să vedem o accelerare semnificativă în dezvoltarea infrastructurii.

 • 6. Piața forței de muncă va fi mai încordată.Dezechilibrul dintre cerere și ofertă pe piața forței de muncă a crescut, în timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea puțini în comparație cu nevoile angajatorilor. Această piață extrem de competitivă a muncii ar putea limita abilitățile companiilor de a se extinde în București și în alte orașe ale țării, fapt ce va frâna, astfel, activitatea de pe piața de birouri din punct de vedere al închirierilor și al noilor livrări.

 • 7. Noi spații de retail la nivel național. Investițiile se vor concentra asupra îmbunătățirii situației orașelor cu deficit de spații moderne de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-150.000 de locuitori.

 • 8. Retailul online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. „În procesul decizional, românii doresc de regulă să vadă un produs înainte de a-l achiziționa, ceea ce reprezintă un avantaj pentru mall-uri. Totuși, pentru a face față mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie să se definească drept destinații pentru petrecerea timpului liber. Mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food-court și de servicii, precum cinema și terenuri de joacă pentru copii”.

 • 9. Cererea pentru terenuri va continua să vină din partea segmentului rezidențial. „Luând în considerare creșterea salariilor și a intenției de a achiziționa o locuință, proiectele rezidențiale vor continua să rămână principalele motoare ale cererii pentru terenuri. De asemenea, proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale în zonele învecinate”.

 • 3.3. Cererea probabilă

Având în vedere care este structura terenurilor care fac obiectul ofertei de vânzare, o componentă importantă a cererii o reprezintă potențialii promotori imobiliari sau persoane fizice care doresc să își construiască o locuință proprie în oraș.

Un element important care va influența intensitatea cererii și implicit prețurile de tranzaționare îl va reprezenta dezvoltarea localității. Chiar dacă există oferte pentru parcele de vânzare este foarte important care va fi utilizarea acestora.

Pe piața terenurilor, vom asista la temperarea cererii. Portofoliul de proiecte în plan și în stadii avansate nu este la fel de generos ca în anii precedenti și nu se prefigurează, la acest moment, anunțuri pentru noi proiecte de anvergură. În general, 2020 va fi un an echilibrat, dar este puțin probabil să rivalizeze cu volumele tranzacțiilor din perioada 2017-2019.

Nu în ultimul rând, tot mai mulți români stabiliți în străinătate se gândesc să se întoarcă acasă. În acest context, balanța migrării ar putea să înceapă să se echilibreze, estimează consultanții Colliers International. O altă tendință pozitivă este aceea că marile orașe regionale din România se află încă pe o cale de convergență rapidă.

Dincolo de anul 2020, următorii trei ani post-electorali reprezintă o oportunitate relativ unică pentru promovarea reformelor structurale, de la îmbunătățirea sistemelor de sănătate și educație și până la realizarea unor progrese majore privind infrastructura, apreciază consultanții Colliers International. Având în vedere cele expuse până acum, ne așteptăm ca în acest an să fim în prezența unei piețe subtil mai echilibrate decât în anul precedent.

 • 3.4. Echilibrul pieței

Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere și oferta. În comparație cu piețele de bunuri, de valori mobiliare sau de marfuri, piețele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai mulți factori cum sunt o ofertă relativ inelastică și o localizare fixă a proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliară nu se adaptează rapid ca răspuns la schimbările de pe piață.

Prognoza evoluției pieței imobiliare în 2020 este una pozitivă, fiind așteptate creșteri ale activității de dezvoltare, un nivel activ al cererii în toate segmentele, alături de o evoluție stabil/crescătoare a chiriilor și scăderea randamentelor investiționale.

Capitolul 4 ESTIMAREA VALORII PROPRIETĂȚII

Pentru exprimarea unei concluzii asupra valorii unei proprietăți imobiliare, evaluatorii utilizează metode de evaluare specifice, care sunt incluse în cele trei abordări în evaluare: abordarea prin piață;

abordarea prin venit;

abordarea prin cost.

În estimarea valorii unei proprietăți imobiliare se pot utiliza una sau mai multe dintre aceste abordări. Alegerea lor depinde de tipul de proprietate imobiliară, de scopul evaluării, de termenii de referință ai evaluării, de calitatea și cantitatea datelor disponibile pentru analiză.

Toate cele trei abordări în evaluare se bazează pe date de piață.

Abordarea prin piață

Abordarea prin piață este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin compararea acesteia cu proprietăți similare care au fost vândute recent sau care sunt oferite pentru vânzare.

Abordarea prin piață este cunoscută și sub denumirea de comparația directă sau comparația vânzărilor.

Abordarea prin piață este aplicabilă tuturor tipurilor de proprietăți imobiliare, atunci când există suficiente informații credibile privind tranzacții și/sau oferte recente credibile.

Prin informații recente, în contextul abordării prin piață, se înțeleg acele informații referitoare la prețuri de tranzacționare care nu sunt afectate major de modificările intervenite în evoluția pieței specifice sau la oferte care mai sunt valabile la data evaluării.

Atunci când există informații disponibile privind prețurile bunurilor comparabile, abordarea prin piață este cea mai directă și adecvată abordare ce poate fi aplicată pentru estimarea valorii de piață.

Dacă nu există suficiente informații, aplicabilitatea abordării prin piață poate fi limitată. Neaplicarea acestei abordări nu poate fi însă justificată prin invocarea lipsei informațiilor suficiente în condițiile în care acestea puteau fi procurate de către evaluator printr-o documentare corespunzătoare.

Prin informații despre prețurile bunurilor comparabile se înțeleg informații privind prețurilor activelor similare care au fost tranzacționate sau oferite spre vânzare pe piață, cu condiția ca relevanța acestor informații să fie clar stabilită și analizată critic.

Elaborarea rapoartelor de evaluare prin utilizarea parțială sau exclusivă a ofertelor de piață, având ca obiect bunuri imobile comparabile, este conformă cu prezentele Standarde de evaluare.

Evaluatorul trebuie să se asigure că proprietățile comparabile sunt reale (adică pot fi identificate) și că au caracteristicile fizice conforme cu informațiile scriptice. În raportul de evaluare trebuie să se indice sursele de informațiii, datele utilizate și raționamentul pe baza cărora evaluatorul a selectat proprietățile comparabile.

Tehnicile recunoscute în cadrul abordării prin piață sunt:

tehnicile cantitative:

analiza pe perechi de date; analiza pe grupe de date; analiza datelor secundare; analiza statistică; analiza costurilor; capitalizarea diferențelor de venit.

tehnicile calitative:

analiza comparațiilor relative; analiza tendințelor; analiza clasamentului; interviuri.

Informațiile privind tranzacțiile sau ofertele care prezintă diferențe majore (cantitative și/sau calitative) față de proprietatea subiect nu pot fi utilizate ca surse de informații pentru proprietăți comparabile din cauza ajustărilor prea mari, necesare a fi aplicate.

În abordarea prin piață, analiza prețurilor proprietăților comparabile se aplică în funcție de criteriile de comparație adecvate specificului proprietății subiect.

În abordarea prin piață, se analizează asemănările și diferențele între caracteristicile proprietăților comparabile și cele ale proprietății subiect și se fac ajustările necesare în funcție de elementele de comparație.

În abordarea prin piață, elementele de comparație recomandate a fi utilizate includ, fără a se limita la acestea: drepturile de proprietate transmise, condițiile de finanțare, condițiile de vânzare, cheltuielile

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_______________________________________________Nr.4.078/2020

necesare imediat după cumpărare, condițiile de piață, localizarea, caracteristicile fizice, caracteristicile economice, utilizarea, componentele non-imobiliare ale proprietății.

Selectarea concluziei asupra valorii este determinată de proprietatea imobiliară comparabilă care este cea mai apropiată din punct de vedere fizic, juridic și economic de proprietatea imobiliară subiect și asupra prețului căreia s-au efectuat cele mai mici ajustări. În această etapă, evaluatorul trebuie să considere următoarele:

intervalul de valori rezultate, numărul de ajustări aplicate prețului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, totalul ajustărilor aplicate prețului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, calculat ca sumă absolută (adică ajustare brută - valoric și procentual), totalul ajustărilor aplicate prețului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, calculat ca sumă algebrică (adică ajustare netă - valoric și procentual), orice ajustări deosebit de mari aplicate prețurilor proprietăților comparabile și orice alți factori care pentru o proprietate comparabilă pot avea o importanță mai mare.

Abordarea prin venit

Abordarea prin venit este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin aplicarea metodelor pe care un evaluator le utilizează pentru a analiza capacitatea proprietății subiect de a genera venituri și pentru a transforma aceste venituri într-o indicație asupra valorii proprietății prin metode de actualizare.

Abordarea prin venit este aplicabilă oricărei proprietăți imobiliare care generează venit la data evaluării sau care are acest potențial în contextul pieței (proprietăți vacante sau ocupate de proprietar). Abordarea prin venit include două metode de bază: capitalizarea venitului;

fluxul de numerar actualizat (analiza DCF).

Prin luarea în considerare a unor informații adecvate și printr-o aplicare corectă, metoda capitalizării venitului și metoda fluxului de numerar actualizat trebuie să conducă la indicații similare asupra valorii.

Capitalizarea venitului, numită și capitalizarea directă, se utilizează când există informații suficiente de piață, când nivelul chiriei și cel al gradului de neocupare sunt la nivelul pieței și când există informații despre tranzacții sau oferte de vânzare de proprietăți imobiliare comparabile. Capitalizarea directă constă în împărțirea venitului stabilizat, dintr-un singur an, cu o rată de capitalizare corespunzătoare.

Analiza DCF se utilizează pentru evaluarea proprietăților imobiliare pentru care se estimează că veniturile și/sau cheltuielile se modifică în timp. Metoda fluxului de numerar actualizat necesită luarea în considerare a veniturilor și cheltuielilor probabile din perioada de previziune. Când se folosește această metodă, evaluatorul trebuie să utilizeze previziuni ale veniturilor și cheltuielilor din această perioadă, precum și valoarea terminală, care apoi sunt convertite în valoare prezentă prin tehnici de actualizare. Previziunile sunt, de regulă, puse la dispoziția evaluatorului de către client.

În aplicarea fiecărei metode menționate anterior, este necesară corelarea tipului de venit/flux de numerar cu rata de capitalizare/ rata de actualizare.

În metoda capitalizării venitului, evaluarea se realizează, de regulă, utilizând venitul net din exploatare.

Venitul net din exploatare se estimează pornind de la venitul brut potențial și venitul brut efectiv. Venitul brut potențial reprezintă venitul total generat de proprietatea imobiliară în condițiile unui grad de ocupare de 100%. Pentru a estima venitul brut efectiv evaluatorul trebuie să ajusteze venitul brut potențial cu pierderile aferente gradului de neocupare și neîncasării chiriei. Pentru a estima venitul net din exploatare, evaluatorul trebuie să scadă din venitul brut efectiv cheltuielile de exploatare aferente proprietății, cheltuieli care cad în sarcina proprietarului, acestea fiind cheltuieli nerecuperabile. Cheltuielile care sunt suportate de către chiriași nu trebuie scăzute din venitul brut efectiv. Din venitul brut efectiv nu se scad taxele aferente veniturilor proprietarului (de exemplu, impozitul pe venit și alte taxe similare), plățile aferente creditului (serviciului datoriei) sau amortizarea contabilă a construcțiilor. Abordarea prin cost Abordarea prin cost este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect prin deducerea din costul de nou al construcției/construcțiilor a deprecierii cumulate și adăugarea la acest rezultat a valorii terenului estimată la data evaluării.

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_______________________________________________Nr.4.078/2020

Utilizarea abordării prin cost poate fi adecvată atunci când proprietatea imobiliară include: construcții noi sau construcții relativ nou construite; construcții vechi, cu condiția să existe date suficiente și adecvate pentru estimarea deprecierii acestora; construcții aflate în faza de proiect; construcții care fac parte din proprietatea imobiliară specializată.

Evaluatorul trebuie să aleagă între cele două tipuri de cost de nou - costul de înlocuire și costul de reconstruire - și să utilizeze unul dintre aceste tipuri în mod consecvent în aplicarea acestei abordări. Evaluatorul trebuie să se asigure că toate datele de intrare pentru evaluare sunt corelate cu tipul de cost utilizat în evaluare.

Se recomandă aplicarea costului de înlocuire, iar dacă nu este posibil, se aplică costul de reconstruire, argumentând de ce s-a ales acest tip de cost. În cazul construcțiilor speciale, atunci când nu sunt disponibile informații cu privire la costurile de reconstruire, pot fi utilizați indici de cost adecvați pentru a transforma costurile istorice într-o estimare a costului de reconstruire.

Metodele de estimare a costului de nou pentru evaluarea construcțiilor sunt: metoda comparațiilor unitare, metoda costurilor segregate și metoda devizelor.

Datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou trebuie să fie preluate din surse credibile care vor fi indicate în raportul de evaluare. Ori de câte ori este posibil, datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou vor trebui verificate din două surse de date credibile diferite, înainte de a fi utilizate în raport. În abordarea prin cost se pot considera numai cheltuielile financiare din perioada construirii ce sunt incluse în costul de construire și sunt în sarcina constructorului. De regulă, nu apar aceste cheltuieli financiare din cauza ipotezei prin care construcția se realizează în mai puțin de un an.

Tipurile de deprecieri pe care le poate avea o construcție sunt următoarele: deprecierea (uzura) fizică, ce poate fi:

recuperabilă (reparații neefectuate la timp);

nerecuperabilă - elemente cu viață scurtă;

nerecuperabilă - elemente cu viață lungă;

deprecierea (neadecvarea) funcțională, ce poate fi:

recuperabilă;

nerecuperabilă;

deprecierea externă (economică).

Evaluatorul nu trebuie să confunde conceptul de depreciere din accepțiunea evaluării, cu conceptul contabil de depreciere care se referă la amortizarea imobilizărilor corporale.

Capitolul 5 EVALUAREA PROPRIETĂȚII

5.1. Generalități - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară -Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere: C2 - Bazin de înot cu cabine având suprafața construită de 307,00 mp, C6 - Platformă betonată pentru plaje având suprafața construită de 502,00 mp, C8 - Teren handbal cu tribune având suprafața construită de 1.621,00 mp identificate în baza CF 432972 - Timișoara.

5.2. Cea mai bună utilizare - Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire și să genereze ipotezele de lucru necesare operațiunii de evaluare.

Cea mai bună utilizare este utilizarea care, din perspectiva unui participant pe piață, are ca rezultat cea mai mare valoare a unui activ. Deși acest concept se aplică cel mai frecvent activelor nefinanciare, deoarece multe active financiare nu au utilizări alternative, pot totuși exista circumstanțe unde se impune luarea în considerare a celei mai bune utilizări a activelor financiare.

Cea mai bună utilizare trebuie să fie fizic posibilă (dacă este cazul), fezabilă din punct de vedere financiar, permisă din punct de vedere legal și să reprezinte cea mai mare valoare a activului. Dacă cea

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_______________________________________________Nr.4.078/2020

mai bună utilizare este diferită de utilizarea curentă, valoarea este influențată de costul conversiei activului la cea mai bună utilizare a sa.

Cea mai bună utilizare a unui activ poate fi utilizarea sa curentă sau existentă, atunci când activul este utilizat optim. Cu toate acestea, cea mai bună utilizare poate să difere de utilizarea curentă, putând fi chiar și o vânzare ordonată.

Cea mai bună utilizare a unui activ evaluat pe bază de sine-stătătoare poate să difere de cea mai bună utilizare a sa ca parte a unui grup de active, situație în care trebuie luată în considerare contribuția acelui activ la valoarea totală a grupului de active.

Determinarea celei mai bune utilizări implică luarea în considerare a următoarelor: pentru a stabili dacă utilizarea este fizic posibilă, trebuie avut în vedere ceea ce participanții la piață ar considera a fi rezonabil. Pentru a respecta cerința ca utilizarea să fie permisă din punct de vedere legal, trebuie luate în considerare orice constrângeri legale privind utilizarea activului, de exemplu, planul de urbanism/zonare, precum și probabilitatea schimbării acestor constrângeri cerința ca utilizarea să fie fezabilă din punct de vedere financiar ia în considerare dacă utilizarea alternativă, fizic posibilă și permisă din punct de vedere legal, va genera o rentabilitate suficientă pentru un participant tipic pe piață, superioară rentabilității generate de utilizarea curentă, după luarea în calcul a costurilor de conversie la acea utilizare.

Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare. Cea mai bună utilizare a unei parcele de teren nu este determinată printr-o analiză subiectivă a deținătorului proprietății imobiliare, a constructorului sau a evaluatorului; cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piața în care este localizată proprietatea.

Proprietatea este întotdeauna evaluată pe baza celei mai bune și profitabile utilizări, care poate fi sau nu poate fi utilizarea prezentă. Valoarea terenului este bazată pe cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind disponibilă și gata de a fi dezvoltată pentru acea utilizare. Îmbunătățirile sunt evaluate conform modului în care ele contribuie (sau nu) la valoarea terenului. Cea mai bună utilizare trebuie să apară într-un viitor rezonabil și nu poate fi îndepartată sau speculativă.

În cursul analizei, evaluatorul trebuie să facă distincția între cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber și cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită.

Perioada de timp a unei utilizări specificate reprezintă un punct important al analizei celei mai bune utilizări. În multe cazuri, cea mai bună utilizare a unei proprietăți se poate schimba în viitorul apropriat. Tradițional, analiza celei mai bune utilizări a fost asociată cu analiza reziduală a terenului ce este cuprinsă în economia clasică. În această analiză, valoarea este dată de venitul ce rămâne după ce a fost amortizată construcția.

Cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piață. Analiza se poate realiza în două cazuri: (1) cea mai bună utilizare a terenului considerat liber și (2) cea mai bună utilizare a terenului construit. Există patru condiții care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se realizează această analiză. Cea mai bună utilizare trebuie să fie: admisibilă legal, fizic posibilă, financiar fezabilă și maxim productivă.

Criteriile analizei celei mai bune utilizări

 • a. Permisibilă legal - În toate cazurile, evaluatorul trebuie să determine care utilizări sunt permise de lege. El trebuie să analizeze reglementările privind zonarea, restricțiile de construire, normativele de construcții, restricțiile privind construcțiile din patrimoniu și siturile istorice, impactul asupra mediului. Închirierea pe termen lung poate afecta cea mai bună utilizare a proprietății din cauza unor clauze în contractul de închiriere. Dacă nu există restricții cu caracter privat, atunci utilizările admise de certificatul de urbanism determină alternativele avute în vedere pentru cea mai bună utilizare. Evaluatorul poate avea în vedere - cu riscurile aferente - și eventualele modificări ale planurilor de urbanism, elemente ce trebuie clar explicate în raportul de evaluare.

Normativele de construcții și condițiile de impact asupra mediului, pot avea influențe asupra fezabilității utilizării, dacă nu o scot în afara legii.

 • b. Posibilă fizic - Dimensiunile, forma, suprafața, structura geologică a terenului și accesibilitatea unui lot de teren și riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundații) afectează utilizările unei anumite

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_______________________________________________Nr.4.078/2020

proprietăți imobiliare. Unele loturi de teren pot atinge cea mai bună utilizare numai ca făcând parte dintr-un ansamblu. În acest caz, evaluatorul va analiza și fezabilitatea ansamblului.

Evaluatorul va considera capacitatea și disponibilitatea utilităților publice (canalizare, apă, linie de transport energie electrică, gaze, agent termic, etc.). Structura geologică a terenului poate împiedica (sau face foarte scumpă) anumite utilizări ale proprietății, cum ar fi: clădiri cu regim mare de înălțime, subsoluri multiple, etc. Condițiile fizice influențează și costurile de conversie ale utilizării actuale în altă utilizare considerată mai bună.

 • c. Fezabilă financiar - Utilizările care au îndeplinit criteriile de permisibile legal și posibile fizic, sunt analizate mai departe pentru a determina dacă ele ar produce un venit care să acopere cheltuielile de exploatare, obligațiile financiare și amortizarea capitalului. Toate utilizările din care rezultă fluxuri financiare pozitive sunt considerate ca fiind fezabile financiar. Pentru a determina fezabilitatea financiară, evaluatorul va prognoza veniturile generate de proprietate, din care se va scădea cheltuielile de exploatare (inclusiv impozitul pe profit), rezultând profitul net. Se va calcula rata de fructificare a capitalului propriu și dacă aceasta este mai mare sau egală cu cea așteptată de investitori pe piață, atunci utilizarea este fezabilă.

 • d. Maximum productivă - Dintre utilizările fezabile financiar, cea mai bună utilizare este acea utilizare care conduce la cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordanță cu rata de fructificare a capitalului cerută de piață pentru acea utilizare. Valoarea reziduală a terenului poate fi găsită estimând valoarea utilizării propuse (teren și construcții) și scăzând costul materialelor, manoperei, regiei și al capitalului, necesare realizării construcției. Valoarea terenului poate fi estimată și prin capitalizarea venitului rezidual datorat terenului. Venitul datorat terenului este venitul rămas după scăderea cheltuielilor de exploatare și a recuperărilor capitalului investit în construcțiile alocate în proporțiile determinate pe piața imobiliară. Cea mai bună utilizare potențială a terenului este de obicei utilizare pe termen lung și se presupune că va rămâne aceeași pe durata de viață economică sau utilă a construcțiilor.

Cea mai bună utilizare a terenului liber - Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber presupune că terenul este liber sau poate fi eliberat prin demolarea construcțiilor. În această ipoteză, pot fi identificate utilizări care crează valoare și evaluatorul poate începe selecția de proprietăți comparabile și apoi să estimeze valoarea terenului. Dacă o prognoză a celei mai bune utilizări indică o schimbare în viitor, cea mai bună utilizare actuală este considerată ca o utilizare interimară. În unele cazuri, cea mai bună utilizare este ca terenul să rămână liber până când piața va fi pregătită pentru dezvoltare imobiliară. Zona în care este subiectul evaluat este zonă centrală rezidențială și servicii. Având în vedere datele prezentate considerăm că: CMBU cea actuală

 • 5.3.1. Evaluarea construcțiilor prin abordarea comparațiilor directe

Drepturile asupra proprietății imobiliare nu sunt omogene. Chiar dacă terenul și construcțiile, de care este atașat dreptul asupra proprietății imobiliare supus evaluării, au caracteristici fizice identice cu ale altora care se tranzacționează pe piață, localizarea va fi diferită. În pofida acestor deosebiri, abordarea prin piață se aplică, în mod uzual, pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare.

Pentru a putea compara subiectul evaluării cu prețul altor drepturi asupra proprietății imobiliare, care au fost recent tranzacționate sau care pot fi disponibile pe piață, este normal să se adopte un criteriu de comparație adecvat. Criteriile de comparație, care se utilizează frecvent, rezultă din analiza prețurilor de vânzare prin calcularea prețului pe metru pătrat pentru o clădire sau a prețului pe hectar pentru teren. Alte criterii folosite pentru compararea prețurilor, atunci când există suficientă omogenitate între caracteristicile fizice ale proprietăților, sunt prețul pe cameră sau prețul pe unitatea de producție, de exemplu, în cazul producției agricole. Un criteriu de comparație este util numai atunci când este selectat în mod judicios și este aplicat proprietății subiect și proprietăților comparabile în fiecare analiză. În măsura în care este posibil, orice criteriu de comparație utilizat ar trebui să fie cel care se utilizează în mod obișnuit de către participanții de pe piața relevantă.În evaluare, încrederea care poate fi acordată informației despre prețul oricărei comparabile se determină prin comparația diferitelor caracteristici ale proprietății imobiliare și ale tranzacției din care au rezultat datele despre preț, cu cele ale proprietății evaluate. Trebuie luate în considerare diferențele dintre următoarele elemente: dreptul care oferă dovada despre preț și dreptul asupra proprietății supus evaluării;

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_______________________________________________Nr.4.078/2020

localizările respective;

calitatea terenului sau vârsta și specificațiile construcțiilor;

utilizarea permisă sau zonarea pentru fiecare proprietate imobiliară;

situațiile în care a fost determinat prețul și tipul valorii solicitat; data efectivă a dovezii despre preț și data evaluării solicitată.

Această metodă analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru proprietăți similare. Ea este o metoda globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate in mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor efectuate în zona. Metoda comparațiilor de piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”. Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele care influențează prețurile de tranzacție.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între proprietatea imobiliară „de evaluat” și celelalte proprietăți deja tranzacționate, despre care există informații suficiente Estimarea valorii proprietății imobiliare se realizează conform relației:

valoarea proprietății evaluate = prețul proprietății comparabile ± corecții

METODA NU SE APLICĂ NU S-AU GĂSIT COMPAREBILE CREDIBILE

 • 5.3.2. Evaluarea construcțiilor prin abordarea capitalizării venitului

Sub denumirea generică de abordare prin venit sunt utilizate diverse metode pentru indicarea valorii, toate acestea având ca o caracteristică comună faptul că valoarea se bazează pe un venit realizat sau pe unul previzionat, care fie este generat, fie ar putea fi generat de către un titular al dreptului. În cazul unei investiții imobiliare, acel venit ar putea fi sub formă de chirie; în cazul unei clădiri ocupate de proprietar ar putea fi o chirie asumată/ipotetică(sau chirie evitată), determinată pe baza costului care ar fi suportat de proprietar pentru a închiria un spațiu echivalent. În cazul în care o clădire este specializată numai pentru un anumit tip de activitate comercială, venitul este deseori reprezentat de fluxul de numerar efectiv sau potențial, provenit din activitatea comercială, care ar reveni proprietarului acelei clădiri.

Fluxul de venit identificat este utilizat apoi pentru a indica valoarea printr-un proces de capitalizare. Un flux de venit, care este probabil să rămână constant, poate fi capitalizat prin aplicarea unei rate de capitalizare sau multiplicator. Acesta reprezintă câștigul sau „randamentul” pe care un investitor l-ar aștepta sau câștigul teoretic pe care un proprietar ocupant l-ar aștepta să reflecte valoarea banilor în timp, precum și riscurile și recompensările proprietarului. Această metodă, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all risks yield method), este rapidă și simplă, dar utilizarea ei nu este credibilă în situația că, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare decât se așteaptă în general pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului.

În astfel de cazuri, se pot utiliza diferitele modele ale fluxului de numerar actualizat. Acestea diferă în mod semnificativ, dar au drept caracteristică de bază faptul că venitul net, dintr-o perioadă viitoare definită, se aduce la valoarea actualizată prin utilizarea unei rate de actualizare. Suma valorilor actualizate, din perioadele individualizate, reprezintă valoarea capitalului. Ca și în cazul metodei randamentului cu toate riscurile incluse, rata de actualizare aferentă unui model al fluxului de numerar actualizat se va baza pe valoarea banilor în timp, precum și pe riscurile și recompensările proprietarului, atașate fluxului de numerar în cauză.

Randamentul sau rata de actualizare comentate anterior vor fi determinate de termenii de referință ai evaluării. Dacă obiectivul este de a stabili valoarea pentru un anumit proprietar sau pentru un proprietar potențial, în baza criteriilor de investiții proprii ale acestora, rata utilizată poate reflecta rata rentabilității cerută de aceștia sau costul mediu ponderat al capitalului. Dacă scopul este estimarea

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_______________________________________________Nr.4.078/2020

valorii de piață, rata se va obține din examinarea rentabilităților implicite derivate din prețurile plătite pentru drepturile asupra proprietății imobiliare tranzacționate pe piață între participanții de pe piață.

Rata de actualizare adecvată ar trebui să fie determinată în urma analizei ratelor implicite în tranzacțiile de piață. Când acest lucru nu este posibil, se poate construi o rată de actualizare adecvată, plecând de la o rată tipică „fără risc“ a rentabilității, corectată pentru riscurile și oportunitățile adiționale specifice unui anumit drept asupra proprietății imobiliare.

Randamentul adecvat sau rata de actualizare adecvată vor depinde și de faptul dacă datele de intrare utilizate pentru venit sau pentru fluxurile de numerar se exprimă în niveluri curente (termeni reali) sau dacă previziunile au fost făcute cu includerea inflației sau deflației viitoare preconizate.

Abordarea pe bază de venit, ia în considerare valoarea prezentă a beneficiilor viitoare ca procedeu de măsurare a valorii.Capitalizarea veniturilor, este una din metodele prin care veniturile viitoare previzionate (așteptate) sunt convertite în valoare. Principalii termeni utilizați în abordarea pe bază de venit sunt:

Venitul net din exploatare (VNE), care reprezintă venitul net anticipat, rezultat după deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare. Venitul net din exploatare se exprimă ca o sumă anuală.

Rata de capitalizare reprezintă relația dintre câștig și valoare, relație acceptată de piață și rezultă dintr-o comparație a vânzărilor de proprietăți comparabile. Estimarea ratei de capitalizare se face prin metoda comparației directe - analiza tranzacțiilor recente de proprietăți comparabile.

Rata de capitalizare reprezintă relația dintre câștig și valoare, relație acceptată pe piață și rezultă dintr-o analiză comparativă pe ramura. Capitalizarea veniturilor este procesul de transformare a unei serii de tranșe periodice anticipate de venit, în valoarea lor prezentă. Folosirea capitalizării veniturilor în valoarea proprietăților imobiliare este bazată pe premiza că valoarea este suma prezentă a beneficiilor previzionate sau anticipate exprimate în bani.Evaluarea se face din punctul de vedere al unui investitor interesat și informat și este bazată pe venitul produs de proprietate, mai puțin pierderile din neocuparea integrală a proprietății - spații neocupate, neâncasarea la timp a chiriei, alte venituri nerealizate.

Formula de calcul este: Valoarea proprietății imobiliare = Venit / rata de capitalizare

METODA NU SE APLICĂ NU S-AU GĂSIT COMPAREBILE CREDIBILE

 • 5.3.3. Evaluarea construcțiilor prin abordarea costurilor

Această abordare este aplicată, în general, pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare prin metoda costului de înlocuire net (după deducerea deprecierii). Ea se utilizează când fie nu există nici o dovadă despre prețurile de tranzacționare pentru proprietăți imobiliare similare, fie nu există niciun flux de venit identificabil, efectiv sau teoretic, care ar reveni titularului dreptului. Această abordare se utilizează, în principal, pentru evaluarea proprietății imobiliare specializate, adică a proprietății imobiliare care se vinde rar sau chiar nu se vinde pe piață, cu excepția cazului în care se vinde întreprinderea sau entitatea din care face parte.Prima etapă solicită calcularea unui cost de înlocuire. În mod normal, acesta reprezintă costul de înlocuire a proprietății imobiliare cu un echivalent modern, la data evaluării. O excepție este cazul în care ar fi necesar ca o proprietate imobiliară echivalentă să fie o replică a proprietății imobiliare subiect, pentru a furniza aceeași utilitate unui participant de pe piață, caz în care costul de înlocuire ar fi mai degrabă cel de reproducere sau de reconstruire a clădirii subiect, decât cel de înlocuire cu un echivalent modern. Costul de înlocuire este necesar să reflecte și toate costurile suplimentare, cum ar fi valoarea terenului, infrastructura, onorariile pentru proiectare și cheltuielile de finanțare care ar fi suportate de un participant de pe piață pentru producerea unui activ echivalent. Costul echivalentului modern se corectează apoi pentru a fi reflectată deprecierea. Scopul ajustării pentru depreciere este acela de a estima cu cât ar fi mai puțin valoroasă proprietatea imobiliară subiect, pentru un potențial cumpărător, față de echivalentul său modern. Deprecierea ia în considerare starea fizică, utilitatea funcțională și economică a proprietății imobiliare subiect, în comparație cu echivalentul său modern

S-a realizat prin aplicarea metodei costurilor segregate, metodă care constă în aplicarea costurilor unitare pentru diferite componente ale clădirii, exprimate în unități de măsură adecvate.

Pe baza acestei metodologii, evaluarea cuprinde urmatoarele etape:

Stabilirea costului de constructie a unei clădiri similare noi cu ajutorul “Îndreptarului tehnic pentru

evaluarea imediată, la prețul zilei, a costurilor elementelor și construcțiilor de locuințe”, ed. Matrix Rom, martie 2011 sau Costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire - autor Cornel Șchiopu, editura IROVAL 2010

Determinarea valorii rămase la acelasi nivel de prețuri, pe baza Normativului P 135-1999 (avizat de MLPAT cu Ordinul nr. 85/N/1999 și care stabilește coeficienți de uzură fizică a mijloacelor fixe din grupa 1 - construcții).

Pentru determinarea valorilor unitare și totale a fiecărui obiect de construcții ce se evaluează se parcurg următoarele etape:

 • • documentație privind clădirea care urmează a fi evaluată, prin studierea planurilor parțiale puse la dispoziție de client;

 • • cercetarea obiectului la fața locului, stabilirea dotărilor și instalațiilor precum și stabilirea stării tehnice a clădirii și a subansamblelor componente;

 • • se efectuază încadrarea clădirii într-unul din tipurile de clădiri ale căror costuri segregate sunt calculate în Îndreptarul tehnic;

 • • se calculează valoarea unitară și totală a construcției similare noi;

 • • se stabilește valoarea ramasă prin diminuarea valorii de înlocuire cu pierderea de valoare datorită deprecierilor care afectează clădirea.

Determinarea valorii rămase, prin estimarea deprecierii cumulate.

Deprecierea - reprezintă o pierdere de valoare față de costul de înlocuire brut al construcției similare noi, ce există la construcția existentă, din cauze fizice, funcționale sau externe.

Formula folosită este:

Cost brut - Depreciere = Valoare În acest caz :

CIN = Cost de înlocuire brut (nou) — Deprecieri (fizică + funcțională + externă)

În cazul prezentei lucrări s-a luat în considerare deprecierea fizică estimată pe baza Normativului P 135-1999 (avizat de MLPAT cu Ordinul nr. 85/N/1999) care stabilește coeficienții de uzură fizică a mijloacelor fixe din grupa 1 - construcții.

Conform anexei 45 din Normativul P135/99, ponderea subansamblelor unei clădiri din întregul acesteia, se prezintă astfel:

 • Structura de rezistență         - pondere 40%

 • Închideri și compartimentări - pondere 17%

 • Finisaje                      - pondere 25%

 • Instalații                       - pondere 18%

În cadrul inspecției efectuate asupra imobilului evaluat, se apreciază prin observare directă deprecierea fizică a fiecărui subansamblu, iar prin cumulare ponderată rezultă deprecierea fizică totală a imobilului.

Deprecierea funcțională este pierderea de valoare a proprietății ca rezultat al progresului în domeniul comercial. Deprecierea funcțională este independentă de orice deteriorare fizică a proprietății.

Deprecierea externă este pierderea de valoare a proprietății ca rezultat al acțiunii unor factori externi activului. Factorii de bază în deprecierea economică sunt: cererea redusă, concurența acerbă, veniturile medii scăzute al populației, etc

Valoare de piață a construcțiilor:

341.230,00 Lei « 70.680,00 EUro

Valoarea nu conține TVA

Nr.

Denumire

CF

S

Valoare piață (lei)    ’

Valoare piață (euro)

1

Bazin de înot cu cabine

432972

C2

307,00

157.680,00

32.660,00

2

Platforma betonată plaje

432972

C6

502,00

45.160,00

9.350,00

3

Teren Handbal cu tribune

432972

C8

1.621,00

138.390,00

28.670,00

TOTAL

341.230,00

70.680,00

Tabel centralizator pentru calcularea costurilor de înlocuire

Evaluarea rapidă a construcțiilor (catalog 1965), ed.Matrix Rom București, 1995 ’ C2 - BAZIN ÎNOT

Adresă                                                                Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A

Stare tehnică                                                             Nesatisfăcătoare

Deprecierea fizică                                                      85,00%

S construită (mp)                                                          307,00

Catalog de reevaluare                                                                      119

Fișa                                                                                       39

1 Valoarea de înlocuire unitară necorectată                                           1.400,00 ROL/mp

TOTAL                                                          429.800,00 ROL/mp

Valoarea de înlocuire unitară necorectată                                                42,98 Lei

Coeficient de corecție cu TVA                                                  29.104,137

Coeficient de corecție fără TVA                                                24.457,258

Valoarea de înlocuire corectată                                                  1.051.172,95 Lei

Depreciere fizică                                                                 85,00% %

Valoarea înlociure (lei)                                                            157.680,00 Lei

Valoarea înlociure (euro)                                                           32.660,00 Euro

Tabel centralizator pentru calcularea costurilor de înlocuire

Catalog cost înlocuire, cost reconstrucție - autor Cornel Șchiopu - Ed. IROVAL 2010 C6 - PLATFORMĂ BETONATĂ PLAJE

Adresă                     Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A

Stare tehnică                   Satisfăcătoare

Mediu                   Normal

Deprecierea fizică           75,00%

Infrastructură                 Beton

S construită (mp)             502,00

S desfășurată (mp)            502,00

Sc=                502,00 mp                   Scd=       502,00 mp

Nr.

cr.

Denumirea (simbol)

Suprafața (mp)

Cost / mp (Lei)

Total cost catalog

Corecție distantă

Corecție manoperă

Cost total corectat

Indice actualizare

Cost total

INDEXAT

A

B

C=AxB

D

E

F=CxDxE

I

CI=FxI

1

BRMBRD

502,00

270,50

135.791,00

1,060

1,0360

149.120,24

1,4415

214.956,83

TOTAL

149.120,24

214.956,83

428,20

Depreciere fizică

75,00%

161.217,62

VALOARE DE ÎNLOCUIRE CU TVA ( lei )

53.739,21

VALOARE DE ÎNLOCUIRE FARA TVA ( lei )

45.160,00

VALOARE DE ÎNLOCUIRE FARA TVA (euro)

9.350,00

Tabel centralizator pentru calcularea costurilor de înlocuire Evaluarea rapidă a construcțiilor (catalog 1965), ed.Matrix Rom București, 1995 C8 - TEREN HANDBAL CU TRIBUNE

Adresă                                                                Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A

Stare tehnică                                                                 Satisfăcătoare

Deprecierea fizică                                                      75,00%

S construită (mp)                                                          1.621,00

Catalog de reevaluare                                                                      119

Fișa                                                                                       39

 • 1 Valoarea de înlocuire unitară necorectată                                             73,00 ROL/mp

 • 2 Valoarea de înlocuire unitară necorectată tribună (aprox.300 locuri)                 108.000,00 ROL

TOTAL                                                          226.333,00 ROL/mp

Valoarea de înlocuire unitară necorectată                                                22,63 Lei

Coeficient de corecție cu TVA                                                  29.104,137

Coeficient de corecție fără TVA                                                24.457,258

Valoarea de înlocuire corectată                                                    553.548,46 Lei

Depreciere fizică                                                                 75,00% %

Valoarea înlociure (lei)                                                            138.390,00 Lei

Valoarea înlociure (euro)                                                           28.670,00 Euro

5.4.Stabilirea valorii prin metoda prevazuta de Legea 255/2010

La întocmirea raportului de evaluare s-a ținut cont de prevederile Legii 255/2010 și de Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010.

Extras din HG 53/2011: “Art. 8 - (1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

Extras din Legea 255/2010: “Art. 11. - (7) Înainte de data începerii activității comisiei prevazute la art. 18, un Evaluator autorizat specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosință.

(8) Raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare.

(9) Raportul de evaluare se întocmeste sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.”

Astfel, conform “Ghid Camera Notarilor Publici Timișoara” pentru acest tip de construcții nu există valori

Capitolul 6

RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORULUI

Reconcilierea este analiza unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea valorii finale.

Pentru a fi pregătit pentru reconciliere, eu, evaluator am făcut o reexaminare, o recapitulare a întregii evaluări, asigurându-mă că datele disponibile sunt autentice, pertinente și suficiente, tehnicile analitice, raționamentul și logica aplicată au condus la judecăți consecvente.

Opinia mea este bazată pe adecvarea abordărilor care sunt cele mai aplicabile; precizia măsurată de încrederea în corectitudinea datelor, de calculele efectuate și de corecțiile aduse prețurilor de vânzare ale proprietăților comparabile și cantitatea informațiilor.

Valoarea de piață a terenului, în opinia evaluatorului este valoarea obținută prin abordarea prin cost, care reflectă cel mai bine valoarea imobilului.

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum și considerentele avute în vedere la determinarea acestei valori sunt:

Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport.

Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport.

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață.

În concluzie :

Valoarea specială (de piață) a construcțiilor din CF 432972 Timișoara care urmează a fi expropiate este :

341.230,00 Lei « 70.680,00 Euro

Nr.

Denumire

CF

S

Valoare piață (lei)    ’

Valoare piață (euro)

1

Bazin de înot cu cabine

432972

C2

307,00

157.680,00

32.660,00

2

Platforma betonată plaje

432972

C6

502,00

45.160,00

9.350,00

3

Teren Handbal cu tribune

432972

C8

1.621,00

138.390,00

28.670,00

TOTAL

341.230,00

70.680,00

Valoarea nu conține TVA

Valoarea specială (gila notarilor) a construcțiilor din CF 432972 Timișoara care urmează a fi expropiate este :

NU POATE FI STABILITĂ CONFORM GRILEI NOTARILOR

Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM     Ing. Panțel Ovidiu

ACTE PUSE LA DISPOZIȚIE

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

BIROUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI

CT2020-10130/08.05.2020

CĂTRE, S.C. FIDOX S.R.L.

£4= s-:“

prezintă un interes                     *   .    5 m numărul CT2020-10130/07.05.2020,

A.Vii”Lîn         rlrerariTSt eu privire la obiectivul de investiție „Construire

SZXa - Jr^X întocmiți raportul de evaluare pentru imobiieie proprietate privatâ, afectate «ral de ==.

. AdresX^ eu nun^i CT2020-10130/07.05.2020;

• ... Extrasele de carte funciara.

PRIMAI


DIRECTOR ECONOMIC, / Stelîana Sțarttiu

ȘEF BIROU, Slavița Dubleș

Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE 1 EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI 1 EST

Nr.CT2020-............./ 07.05.2020

Către

SC Fidox SRL

Pornind de la Raportul de evaluare nr 3650/06.09.2019 întocmit de dvs va rugam sa ne precizati daca valorile imobilelor din acest raport pot fi utilizate in vederea exproprierii construcțiilor C2,C6 si C8.Daca răspunsul este afirmativ va rugam sa ne retransmiteti raportul de evaluare sub următoarea denumire:

Raport de evaluare imobile proprietate privata afectate de coridorul de expropriere.

Anexam:

 • -tabelul centralizator al terenurilor si construcțiilor afectate de expropriere;

 • -extrase de carte funciara cu nr.432972 Timișoara,404934 Timișoara , 432971 Timișoara si 404872Timisoara


  ȘEF BIROU


04 Timișoara 2021

| Capitală Europeană a Culturii

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov____________________________________________Nr.4.078/2020

■A

1

Tabel centralizator al terenurilor ce fac obiectul exproprierii in vederea dobândirii prin expropriere a imobilelor necesare realizării lucrării "Pod Jiul"

nr.crt.

Descriere imobil

Document proprietate

Proprietar

Suprafața totala CF (mp)

Suprafața afectata de coridor (mp)

OBSERVAȚII

1

Curți construcții intravilan, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 16A, avand construcțiile: CI, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8

CF nr.432972 TIMIȘOARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA cu drept su perfide in fav. SC A-INVEST SRL

4777

1118

Construcții afectate de coridor: C2-BAZIN ÎNOT CU CABINE C6 PLATFORMA BETONATA PENTRU PLAJA C8-TEREN HANDBAL CU TRIBUNE

2

Curți construcții intravilan, Splaiul Tudor Vladimirescu nr.

16A

CF nr.432971 TIMIȘOARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

134

37

3

Teren intravilan. Splaiul Trtulescu - Canal Bega

CF nr.4O4872 TIMIȘOARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA in adm. ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA BANAT

157460

691

4

Curți construcții intravilan, Splaiul Nicolae Titulescu

CF nr.404934

TIMIȘOARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

31904

195

TOTAL

194275

2041

întocmit

SC BLACK LIGHT SRL /46“                   /' Vr.    =i\

/y                          '■ eR ficat ■ \

Ing.Loredana BEZNOSWx       Dp'c^r9'X     '      de      *\

/?                  M *utorizare  A

(f  ^0^0^ ij ll^f^țO-TM-F 11

1 â/                >1 '              2016 ?/

\\ 4x|C^ e >/. t M^edana >/ J/{[/U<be?noszka J/

Timișoara, Strada Virtuții, nr. 1, cod 300126, tel,: 0356 808 870, fax: 0356 808 871;                        officeg>blackliqht.ro

Cluj-Napoca, Strada Sarmisegetuza, nr. 18, cod 400592, tel. :0364409098, fax: 0264484982;             www.blacklight.ro

București, str. Piața Montreal, nr. 10, clădirea WTC, intrarea F, etaj 1, sect 1, tel.: 0745252583;         BL-5.5.3.-PS.01 p. 1/1

Oficiul d© Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ

Nr. cerere

78072

Ziua

05

Luna

05

Anul

2020

Cod verificare

100084222591


IIIIIIIIIIIIM


&'          Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

ANCEI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE fi mînni

Carte Funciară Nr. 404872 Timișoara

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                                           Nr. CF vechi:2

Adresa: Loc. Timișoara, Str Splaiul Titulescu, Jud. Timiș

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 17296/2

157.460

Canalul Bega

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1803 / 13/07/1949

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEposesor la localizare, cumpărare, unificare, schimb, donație, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) PRIMĂRIA MUN. TIMIȘOARA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2)

  108278 / 23/05/2019

  Act Administrativ nr. HOT.NR.467, din 21/11/2017 emis de MUNICIPIUL TIMIȘOARA;

  B2

  Intabulare, drept de ADMINISTRARE

  Al

  1) ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 404872 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 17296/2

157.460

Canalul Bega

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Cit

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

157.460

-

-

17296/2

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                     Pagina 2 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro                                                                      Formular versiunea 1.1

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Nr. cerere

78074

Ziua

05

Luna

05

Anul

2020

Cod verificare 100084223059 lllllllllllllllll


X A NIC PI               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

fi II HÎ7AT1       HA

Carte Funciară Nr. 404934 Timișoara

A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:2

TEREN Intravilan                                                                   Nr. topografic:17297/2/l

Adresa: Loc. Timișoara, Str Splaiul Nicolae Titulescu, Jud. Timiș

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

404934

31.904

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1803 / 13/07/1949

Act nr. 0;

BL

Intabulare, drept de PROPRIETATEposesor la localizare, cumpărare, unificare, schimb, donație, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) PRIMĂRIA MUN. TIMIȘOARA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 404934 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

404934

31.904

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

31.904

-

-

17297/2/1

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

10.846

4

5

6.489

7

8

130.865

10

11

237.834

13

14

142.53

16

17

40.284

19

20

82.016


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

56.691

5

6

453.26

8

9

21.115

11

12

402.198

14

15

20.743

17

18

37.925

20

21

17.232


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

144.203

6

7

130.86

9

10

179.373

12

13

187.86

15

16

45.631

18

19

22.074

21

22

107.138


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 404934 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

22

23

89.798

25

26

65.874

28

29

43.636

31

32

20.244

34

35

29.095

37

38

37.422

40

41

21.005

43

44

28.35

46

47

20.147

49

50

29.117

52

53

40.498

55

56

161.575


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

23

24

20.649

26

27

85.237

29

30

37.01

32

33

50.211

35

36

93.275

38

39

48.796

41

42

37.353

44

45

14.35

47

48

152.841

50

51

44.93

53

54

12.527

56

1

90.089


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

24

25

41.877

27

28

88.837

30

31

39.332

33

34

6.894

36

37

77.949

39

40

35.753

42

43

18.959

45

46

59.528

48

49

24.492

51

52

15.251

54

55

50.739


 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării.

05/05/2020, 13:18

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3


Formular versiunea 1.1


Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Carte Funciară Nr. 404934 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

22

23

89.798

25

26

65.874

28

29

43.636

31

32

20.244

34

35

29.095

37

38

37.422

40

41

21.005

43

44

28.35

46

47

20.147

49

50

29.117

52

53

40.498

55

56

161.575


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

23

24

20.649

26

27

85.237

29

30

37.01

32

33

50.211

35

36

93.275

38

39

48.796

41

42

37.353

44

45

14.35

47

48

152.841

50

51

44.93

53

54

12.527

56

1

90.089


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

24

25

41.877

27

28

88.837

30

31

39.332

33

34

6.894

36

37

77.949

39

40

35.753

42

43

18.959

45

46

59.528

48

49

24.492

51

52

15.251

54

55

50.739


 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării.

05/05/2020, 13:18

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3


Formular versiunea 1.1


Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

78075

Ziua

05

Luna

05

Anul

2020

Cod verificare 100084223060 llllllllllllllllllllll


Carte Funciară Nr. 432971 Timișoara


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 16A, Jud. Timiș

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

432971

134

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

81193 / 05/06/2012

Act nr. 0;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 50/50                                                  '

Al

1) PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 405720/Timisoara, înscrisa prin încheierea nr. 19120 din 19/08/1999;

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 432971 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

432971

134

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Cit

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

134

-

-

-

alee pietonala si spațiu verde adiacent Canalului Bega

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<** (m)

1

2

8.866

2

3

15.876

3

4

62.48

4

5

8.336

5

6

8.025

6

7

14.168

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 432971 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(»* (m)

7

8

13.532

8

9

0.673

9

10

4.441

10

11

0.585

11

12

19.914

12

13

12.676

13

14

7.551

14

15

14.96

15

1

0.769


 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001 coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                     Pagina 3 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro                                                                      Formular versiunea 1.1

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ

Nr. cerere

78073

Ziua

05

Luna

05

Anul

2020

Cod verificare 100084222589 lllllllllllllllllll


&'          Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE f1 »i rriTMT      1l ItA

Carte Funciară Nr. 432972 Timișoara

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Ad resa: Loc. Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 16A, Jud. Timiș

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

432972

Din acte: 4.776

Masurata: 4.777

Construcția CI înscrisa in CF 432972-C1; Construcția C2 înscrisa in CF 432972-C2; Construcția C3 înscrisa in CF 432972-C3; Construcția C4 inscrisa in CF 432972-C4; Construcția C5 inscrisa in CF 432972-C5; Construcția C6 inscrisa in CF 432972-C6; Construcția C7 inscrisa in CF 432972-C7; Construcția C8 inscrisa in CF 432972-C8;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

81193 / 05/06/2012

Act nr. 0;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 50/50                                              *

Al

1) PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 405720/Timisoara, inscrisa prin incheierea nr. 19120 din 19/08/1999;

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

198064 / 04/11/2015

Hotarare Judecătoreasca nr. Decizia Civila nr 1701, din 05/06/2012 emis de TRIBUNALUL TIMIȘ- dosar nr 32600/325/2010 (Decizia Civila nr 16/05.02.2013 emis de Curtea de Apel Timisoara;Decizia Civila nr 42/26. 03.2013 emis de Curtea de Apel Timișoara; Decizia nr 5006-Sedinta publica din 05.11.2013 -dosar nr 32600/325/2010);

CI

Intabulare, drept de SUPERFICIE

Al

1) SC A-INVEST SRL

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 432972 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

432972

Din acte: 4.776

Masurata: 4.777

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70

Date referitoare la teren

Nr

Cit

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4.776

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan,

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(** (m)

1

2

14.96

2

3

7.551

3

4

12.676

4

5

19.914

5

6

0.585

6

7

4.441

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                     Pagina 2 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro                                                                      Formular versiunea 1.1

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (** (m)

7

8

0.673

8

9

13.532

9

10

14.168

10

11

8.025

11

12

15.45

12

13

37.311

13

14

109.851

14

1

45.938


Carte Funciară Nr. 432972 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara


 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001 coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                     Pagina 3 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro                                                                      Formular versiunea 1.1


Nr. cerere

86406

Ziua

19

Luna

04

Anul

2019

Cod veffcarg

IBII0M

10CC69145739


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al

432972-C2

Loc. Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 16A, lud. Timiș_

5. construita la sol;307 mp; BAZIN ÎNOT CU CABINE


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

81193 / 05/05/2012    ____________________________________

Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLAIC1 ANA VALENTINA;_______________

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin uonvenlie, cota actuala 1/50______________________________________________

Al

Act N

1) SC “A INVEST SRL. ________________________

ntarial nr. 1331. din 31/03/2010 emis de N.P.CLA1CI ANA VALENTINA; -------------- --------------.

B3

1'ntabulare73rept~de PROPRIETATE, dobândit prin Ieșire Din Indiviziune, cota actuala 49/50------------------------------

i \ cr a INVEST SRL CIF:17369283

Al

-------—I

I

NU

L__C. Partea 111. SARCINI .______

nscrierl privind dezmembramlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini__

SUNT__________________.________________________

Referințe

' JCrt

Număr

Destinație construcție

Al

432972-C2

construcții anexa

Supraf. (mp)Nr. cerere

36406

Ziua

19

Luna

04

Anul

2019

mbimii

1C0069145739


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al

432972-C6

Loc. Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 16A, ]ud. Timiș

S. construita la soliioi mp; PLAt^RMA BETONATA PENTRU PLAIA__


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate ți alte drepturi reale

Referințe

81193 / 05/06/2012

Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLAICI ANA VALENTINA;

B2

intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/50

Al

1) SC "A INVEST" SRL, CIF:R017369283

Act Notarial nr. 1331, din 31/08/2010 emis de N.P.CLAICI ANA VALENTINA;

B3

intabuiare, drept de PROPRIEIA1E, dobândit prin Ieșire Din Indiviziune, cota actuala 49/50

Al

1) SC A INVEST SRL, CIF:17369283


III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție ți sarcini

ReferințeCrt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Al

432972-C6

construcții anexa

502

Cu acte In CF propriu

Observatii / Referințe construita la sol:5d2 mp; PI BETONATA PENTRU PLAJANr, cerere

86406

Ziua

19

Luna

04

Anul

2019

1CCG69145739


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al

432972-C8

Loc. Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 16A, lud. Timiș

S. construita la sol;1621 mp; TEREN HANDBAL CU TRIBUNE


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

81193 1 05/06/2012

Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLAICI ANA VALENTINA;                     __ ______

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, rota actuala 1/50

Al

1) SC "A INVEST" SRL, CIF:RO17369283                       __________________________

Art Notarial nr. 1331. din 31/08/2010 emis de N.P.CLAICI ANA VALENTINA;__;____

83

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Ieșire Din Indiviziune, rnta artuala 49/50                 _____________________________

Al

1) SC A INVEST SRL, CIF:17369233_______________——__


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT______________________________________________Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe ' ~~5

Al

432972-C9

construcții anexa

1.621

Cu acte in CF propriu

5. construita la sol:L621 mp; 1 LtttN HANdKt CU TRIBUNE


-48-


© ANEVAR*

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMANIA


AUTORIZAȚIA DE MEMBRU CORPORATIV
Nr. 0023

Se acordă societății:

FIDOX SRL


Cu sediul în județul Brașov, cod unic de înregistrare 13789500


Data emiterii: 01. 01. 2020

Valabil până la: 31.12. 2020


Președinte, Sorin Adrian Petre


S.C. FIDOX S.R.L. Brașov____________________________________________Nr.4.078/2020


MMM

Solicitant

MUNICIPIUL TIMIȘOARA JUDEȚ TIMIȘ

Evaluare proprietate imobiliară

Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere

Evaluare proprietate imobiliară CONSTRUCȚII

C2 - BAZIN DE ÎNOT CU CABINE

C6 - PLATFORMĂ BETONATĂ PENTRU PLAJE

C8 - TEREN HANDBAL CU TRIBUNE

CF 432972 - TIMIȘOARAData: 08.05.2020

1S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_________________________=_____________________Nr.4.078/2020

Referitor la: EVALUARE PROPRIETATE IMOBILIARĂ - Imobile proprietate privată afectate

de coridorul de expropiere C2 - Bazin de înot cu cabine, C6 - Platformă betonată pentru plaje C8 - Teren handbal cu tribune - CF 432972 - Timișoara

 • 1. Identificarea și competența evaluatorului - S.C. FIDOX S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/343/2001, având codul unic de înregistrare RO 13789500, membru corporativ ANEVAR autorizația nr.23/01.01.2019, reprezentată prin ing. PANȚEL OVIDIU -administrator, membru titular ANEVAR cu legitimația nr. 14997 având specializările EI, EPI și EBM, în baza Acord cadru nr.83/10.07.2018 și a contract subsecvent nr.112/20.08.2019 încheiate cu Primăria Municipiului Timișoara și a comenzii CT2020 - 10130/08.05.2020 emisă de Primăria Municipiului Timișoara, a efectuat raportul de evaluare al bunului imobil menționat mai sus.

 • 2. Identificarea clientului - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, bulevardul C.D.Loga nr.1, având Codul Unic de Înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar -NICOLAE ROBU și Director economic - STELIANA STANCIU.

 • 3. Scopul evaluării - Raportul de evaluare a fost solicitat pentru stabilirea valori pentru expropriere pentru cauza de utilitate publică.

 • 4. Obiectul supus evaluării - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară - Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere: C2 - Bazin de înot cu cabine având suprafața construită de 307,00 mp, C6 - Platformă betonată pentru plaje având suprafața construită de 502,00 mp, C8 - Teren handbal cu tribune având suprafața construită de 1.621,00 mp identificate în baza CF 432972 - Timișoara.

 • 5. Tipul valorii - Este valoarea specială calculată conform prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Hotărârii de Guvern nr.53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 și valoarea de piață așa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 - Cadru general, SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportare, SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare și GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile.

 • 6. Proprietarul imobilului - SC A - INVEST SRL

  7. Data evaluării - 08.05.2020

  Data inspectării bunurilor imobile - 03.10.2019

 • 8. Documentele și informațiile ce stau la baza evaluării
 • - Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018

 • - CF 432972 -Timișoara

 • - Autorizația de construire nr.8/G/11.02.1992.

 • - Informațiile primite în zonă și publicațiile imobiliare

 • - Cursul RON/EUR din 08.05.2020

 • 9. Valoarea propusă - Raportul de evaluare determină valoarea stabilită conform prevederilor Legii nr. 255 și a HG nr. 53/2011 în vederea demararii procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică. Valoarea propusă este valabilă la data evaluării și a rezultat în urma calculelor efectuate și din analiza comparativă a datelor deținute de evaluator.

Calculele au fost efectuate având în vedere urmatoarele prevederi:

Extras din HG 53/2011: “Art. 8 - (1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

Extras din Legea 255/2010: “Art. 11. - (7) Inainte de data începerii activității comisiei prevazute la art. 18, un Evaluator autorizat specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_______________________________________________Nr.4.078/2020

Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosinta.

 • (8) Raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • (9) Raportul de evaluare se intocmeste sub coordonarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.”

Valoarea specială (de piață) a construcțiilor din CF 432972 Timișoara care urmează a fi expropiate este :

341.230,00 Lei « 70.680,00 Euro

Nr.

Denumire

CF

S

Valoare piață (lei)    ’

Valoare piață (euro)

1

Bazin de înot cu cabine

432972

C2

307,00

157.680,00

32.660,00

2

Platforma betonată plaje

432972

C6

502,00

45.160,00

9.350,00

3

Teren Handbal cu tribune

432972

C8

1.621,00

138.390,00

28.670,00

TOTAL

341.230,00

70.680,00

Valoarea nu conține TVA

Valoarea specială (gila notarilor) a construcțiilor din CF 432972 Timișoara care urmează a fi expropiate este :

NU POATE FI STABILITĂ CONFORM GRILEI NOTARILOR

 • 10. Argumente privind valoarea propusă

Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport;

Valoarea estimată se referă la bunurile menționate mai sus;

Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport (expropriere pentru utilitate publica);

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea calculată având în vedere prevederile Legii 255/2010.

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR. (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România), precum și în baza prevederilor Legii nr. 255/2010 și a HG nr. 53/2011.

Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM     Ing. Panțel Ovidiu

Declarație de certificare

Prin prezenta certificăm că :

 • Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

 • Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în acest raport.

 • Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare și nu avem nici un interes personal și nu suntem părtinitori față de vreuna din părțile implicate.

 • Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acționar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul.

 • Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înțelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare.

 • Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacției.

 • Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România)

 • Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

 • Bunurile supuse evaluării a fost inspectate personal de către evaluator.

 • Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.

Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM     Ing. Panțel Ovidiu

Capitolul 1

TERMENI DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII

 • l.l. Identificarea obiectului evaluării - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară - Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere: C2 -Bazin de înot cu cabine având suprafața construită de 307,00 mp, C6 - Platformă betonată pentru plaje având suprafața construită de 502,00 mp, C8 - Teren handbal cu tribune având suprafața construită de 1.621,00 mp identificate în baza CF 432972 - Timișoara.

 • 1.2. Scopul evaluării - Raportul de evaluare a fost solicitat pentru stabilirea valori pentru expropriere pentru cauza de utilitate publică.

 • 1.3. Utilizarea evaluării - Prezentul raport de evaluare se adresează PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, bd. C.D.Loga nr.1, având Codul Unic de Înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar - NICOLAE ROBU și Director economic - STELIANA STANCIU, în calitate de client și destinatar. Având în vedere Statutul ANEVAR și Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu își asumă răspunderea decât față de client și față de destinatarul lucrării.

 • 1.4. Baza de evaluare și tipul valorii estimate - Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanță cu scopul ei, reprezintă o estimare a valorii speciale de expropriere (de circulatie) așa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 - Cadru general, SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportare, SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare și GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile, precum si in Legea nr. 255/2010.

 • 1.5. Data inspecției - Inspecția proprietății a fost realizată în data de 03.10.2019, de ing.Panțel Ovidiu expert evaluator autorizat leg. 14997, dată la care s-a inspectat proprietatea subiect în totalitate, și vecinătățile, s-au efectuat fotografii ce pun în evidență starea proprietății și a vecinătăților la data evaluării. Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări ale terenului sau defecte ascunse ale proprietății.

 • 1.6. Data estimării valorii - La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor și datele furnizate de client la data inspecției, dată la care sunt disponibile datele și informatiile și la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum și valorile estimate de către evaluator.

Data evaluării este 08.05.2020.

 • 1.7. Proprietarul imobilului - SC A INVEST SRL
 • 1.8. Moneda raportului - Opinia finală a evaluării va fi prezentată în RON și EURO. Valorile exprimate nu conțin TVA. Curs valutar 1euro = 4,8278 lei

 • 1.9. Standardele aplicabile - Metodologia de calcul a valorii de piață / valorii in vederea exproprierii a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările standardelor ANEVAR, precum și de legislația în vigoare (Legea nr. 255/2010 si HG 53/2011)

Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018

SEV 100 - Cadru general

SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării

SEV 102 - Implementare

SEV 103 - Raportare

SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

Hotararea de Guvern nr.53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piață / valoarea în vederea exproprierii așa cum a fost ea definită mai sus.

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:

Documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului; au fost solicitate: date din care să reiasă proprietarul imobilului de expropriat, documentația cadastrală. Calculele au fost efectuate în

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_______________________________________________Nr.4.078/2020

ipoteza în care acestea fac obiectul exproprierii în baza Legii nr. 255/2010, respectiv prin raportare la Ghidul Notrilor Publici - valabil pentru anul 2019.

Obținerea informatiilor referitoare la proprietatea evaluată;

Stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

Selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;

Deducerea și estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se țină seama la derularea lucrarii;

Analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării; Aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii și fundamentarea opiniei evaluatorului - tinand cont de scopul lucrarii;

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR.

 • 1.10. Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare

Informațiile și sursele de informații utilizate în acest raport sunt: Informații obtinute de la reprezentantii beneficiarului; Catalog ”Aplicații cu Evaluarea Terenului”, editura IROVAL București 2010;

Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători și cumpărători imobiliari de pe piață imobiliară, informații privind cererea și oferta preluate de la agenții imobiliare și din publicații de profil, informații care au fost sintetizate în analiza pieței imobiliare;

Adresele de pe internet: www.homezz.ro, www.imobiliare.net, www.olx.ro.

Informatiile puse la dispozitia evaluatorului de catre personalul beneficiarului.

Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrării aparține celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului.

 • 1.11. Ipoteze generale - Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către client și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare.

Se presupune că titlul de proprietate este bun și marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel; Informațiile furnizate de terte părți sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanții pentru acuratețe;

Se presupune că nu există condiții ascunse sau neevidențiate ale proprietății. Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiții sau pentru obținerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor.

Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză sau o cercetare stiințifică necesară pentru a fi descoperit.

Evaluatorul nu are cunostință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezența contaminanților sau materialelor periculoase și nici nu a efectuat investigații speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există așa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări sau că au fost sau sunt puse în funcțiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării;

Evaluatorul nu a făcut o expertiză tehnică a bunurilor sau a părților componente, nici nu a inspectat acele părți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în stare tehnică bună corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia asupra stării părților neexpertizate și acest raport nu trebuie înțeles că ar valida integritatea lor.

Valoarea de piață estimată este valabilă la data evaluării. Întrucât condițiile de piață se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment.

 • 1.12. Condiții limitative - Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, nu trebuie utilizată în combinație cu nici o altă evaluare, în caz contrar ele fiind nevalide. Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietățile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil;

Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.

 • 1.13. Clauza de nepublicare - Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară (exceptie facand - publicarea lucrarii ca urmare a derularii procedurii de expropriere). Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât destinatarul și clientul, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale și acționarea în instanță a vinovaților.

 • 1.14. Responsabilitatea față de terți - Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului și destinatarului precizat. Raportul este confidențial, strict pentru client și destinatar iar evaluatorul nu acceptă nicio responsabilitate față de o terță persoană, în nici o circumstanță.

Capitolul 2 PREZENTAREA DATELOR
 • 2.1. Descrierea juridică a bunului imobil. Drepturi de proprietate evaluate - Dreptul asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

Dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice construcții existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate și îngrădiri stabilite prin lege;

Drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de a poseda și de a folosi o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere;

Drept de folosință a terenului sau construcțiilor, fără un drept exclusiv de a poseda și de a folosi, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de a-l folosi numai pentru o anumită activitate.

 • 2.2. Situația juridică - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară -Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere: C2 - Bazin de înot cu cabine având suprafața construită de 307,00 mp, C6 - Platformă betonată pentru plaje având suprafața construită de 502,00 mp, C8 - Teren handbal cu tribune având suprafața construită de 1.621,00 mp identificate în baza CF 432972 - Timișoara, dreptul la proprietate este deplin

 • 2.3. Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

Amplasamentul proprietății imobiliare evaluate se află într-o zonă de agrement, zona 1, cartierul Central.

Tipul zonei - Zonă de agrement centrală

În zonă se află

Artere de circulație cu o bandă pe sens

Rețea de transport în comun în apropiere

Unități comerciale în apropiere: magazine suficiente, bine aprovizionate cu mărfuri de calitate, unități de învățământ, unități bancare.

Unități edilitare: curent electric, apă, gaz metan, canalizare.

Gradul de poluare (rezultat din observații ale evaluatorului, fără expertizare): absența poluării.

Concluzie privind zona de amplasare a proprietății imobiliare:

Zona de referință agrement, amplasare favorabilă. Poluare in limite normale. Ambient civilizat. 2.4. Descrierea proprietății imobiliare

Proprietatea imobiliară - Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere: C2 -Bazin de înot cu cabine având suprafața construită de 307,00 mp, C6 - Platformă betonată pentru plaje având suprafața construită de 502,00 mp, C8 - Teren handbal cu tribune având suprafața construită de 1.621,00 mp identificate în baza CF 432972 - Timișoara construcțiile sunt în stare tehnică nesatisfăcătoare fiind puternic deteriorate.

Capitolul 3

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

Piața imobiliară din România continuă să crească pe toate segmentele, anul acesta, însă într-un ritm ceva mai lent comparativ cu evoluția din ultimii ani, estimează consultanții Colliers International. Potrivit acestora, segmentul imobiliar oferă în continuare oportunități de investiții, în special celor care se pot adapta la o lichiditate mai redusă, în condițiile în care există potențial pentru venituri constante pe termen lung și pentru majorarea valorii capitalului investit.

Anul trecut, construcțiile și tranzacțiile imobiliare au avut o contribuție de aproape un punct procentual la creșterea economică de 4% a țării, înregistrată în primele trei trimestre, mai precizează sursele citate, cu mențiunea că, totuși, reducerea ritmului de creștere economică în 2020 va influența și evoluția pieței imobiliare, chiar dacă performanța economică a României va fi mai bună decât în majoritatea țărilor din UE. Țara noastră va continua să fie una dintre economiile europene cu potențial de creștere ridicat, chiar dacă ritmul va încetini, conform consultanților din cadrul Colliers, iar implementarea unor reforme structurale majore în domenii precum mobilitatea forței de muncă sau educație ar debloca un potențial de creștere suplimentară, cu un efort destul de mic."Dincolo de evoluțiile interne, există schimbări pe plan extern, cum ar fi Brexit-ul, noile politici economice și comerciale ale Statelor Unite, tensiunile geopolitice în creștere, incertitudinile din zona euro sau încetinirea economiei Chinei. Însă, contextul extern va avea un impact neutru asupra creșterii economice estimate pentru România în 2020", mai susțin specialiștii, adăugând că anul curent se conturează a fi cel mai bun an pentru investițiile imobiliare din România din perioada post-criză, întrucât există deja tranzacții în valoare de peste 600 de milioane de euro cu proiecte de birouri care ar putea fi finalizate în curând, inclusiv tranzacția de 300 de milioane de euro din portofoliul Nepi Rockcastle, semnată deja, dar nefinalizată în 2019. În același timp, segmentele industrial și de retail au evoluții pozitive, dar există limitări la nivel de ofertă, iar referitor la tendințe, experții estimează consolidarea subsegmentelor de piață, de la clădirile de birouri clasă A, către abordări cu valoare adăugată și reconversii ale clădirilor existente. "Investițiile în spațiile imobiliare comerciale din România au ajuns la un grad de maturitate crescut, iar în prezent, principalii diferențiatori țin de calitate, atât în sectorul industrial, unde concurența este destul de mare, cât și în cazul clădirilor de birouri, unde tot mai mulți investitori sunt interesați de obținerea certificărilor «verzi». Bucureștiul începe să devină o piață a chiriașilor de clădiri de birouri, tendință mult mai vizibilă în 2020, rata de neocupare fiind estimată la 12-13%. Dezvoltatorii vor livra circa 700.000 de metri pătrați de spații de birouri în următorii doi ani, reprezentând aproape un sfert din stocul actual. Creșterea costurilor de construcție - o noutate pentru piața din România - la care se adaugă și creșterea costurilor cu amenajarea spațiilor (cu aproximativ 25-30%), influențează deciziile de relocare ale companiilor", susțin sursele citate.

 • • Specialiștii Colliers: "România va atinge pragul de 5 milioane de metri pătrați de spații moderne de depozitare în 2020"

Anul curent prefigurează creșteri și pe segmentul spațiilor industriale și logistice, în contextul în care stocul de circa 4,6 milioane de metri pătrați de spații logistice și industriale moderne din țară este la jumătate față de cel din Cehia și de patru ori mai mic decât cel din Polonia, mai apreciază consultanții Colliers International.

Potrivit acestora, aproximativ 500.000 de metri pătrați de noi spații pentru depozitare ar putea fi gata, acestea fiind construite de dezvoltatori care până nu demult erau mai activi în segmentul rezidențial sau de birouri, ceea ce înseamnă că România va atinge pragul de 5 milioane de metri pătrați de spații moderne de depozitare în 2020.

Totodată, centre comerciale în zone consacrate de birouri vor continua să se dezvolte pe fondul unui consum mai sănătos, proprietarii centrelor comerciale continuând să se concentreze pe îmbunătățirea experienței clienților, cu un accent special pe partea de agrement, mai spun specialiștii Colliers, menționând că dezvoltatorii vor căuta sinergii: noile mall-uri, de exemplu, se vor construi în zone consacrate de birouri sau vor avea propriile componente de birou sau rezidențial atașate.

Inclusiv apariția spațiilor de birouri partajate în centrele comerciale este o opțiune atractivă, iar în ceea ce privește segmentul de retail, va continua expansiunea în orașele mici și mijlocii, unde există deficit de spații moderne de retail, explică experții din cadrul Colliers.

Sursele citate mai afirmă: "Anul 2019 a fost un an record pentru numărul de noi unități rezidențiale de pe piață, însă este puțin probabil ca trendul să se mențină și anul acesta. Există semne că lucrările de construcție încetinesc spre sfârșitul anului. Dar, atât timp cât economia are o evoluție ascendentă, ne așteptăm ca prețurile să crească moderat comparativ cu anul precedent, însă sub ritmul de creștere a salariilor.

Pe piața terenurilor, vom asista la temperarea cererii. Portofoliul de proiecte în plan și în stadii avansate nu este la fel de generos ca în anii precedenți și nu se prefigurează, la acest moment, anunțuri pentru noi proiecte de anvergură. În general, 2020 va fi un an echilibrat, dar este puțin probabil să rivalizeze cu volumele tranzacțiilor din perioada 2017-2019".

Nu în ultimul rând, tot mai mulți români stabiliți în străinătate se gândesc să se întoarcă acasă și, în acest context, balanța migrării ar putea să înceapă să se echilibreze, estimează consultanții Colliers International.

Aceștia sunt de părere că o altă tendință pozitivă este aceea că marile orașe regionale de la noi din țară se află încă pe o cale de convergență rapidă.

Compania de consultanță imobiliară și management al investițiilor subliniază că, dincolo de anul 2020, următorii trei ani post-electorali reprezintă o oportunitate relativ unică pentru promovarea reformelor structurale, de la îmbunătățirea sistemelor de sănătate și educație și până la realizarea unor progrese majore privind infrastructura.

Incertitudinea viitorului

Impactul crizei pe piața imobiliară va depinde de durata crizei și de efectele măsurilor luate de către autorități, precum protejarea locurilor de muncă și veniturilor. Deficitul de proprietăți disponibile spre vânzare exista și înainte de declanșarea crizei. Este de așteptat ca acest deficit sa crească, de aceea este important ca dezvoltatorii proiectelor rezidențiale și băncile creditoare să continue să investeasca în construcțiile noi. Cererea nu a dispărut complet, iar cumpărătorii și investitorii aflați în stadii avansate de achiziție au în continuare încredere în piață. Totuși, reducerea volumului tranzacțiilor în urmatoarele luni va face dificilă măsurarea evoluției prețurilor și estimarea valorii de piață a proprietaților imobiliare.

Două propuneri pentru a recupera decalajele existente, fără a dezavantaja bugetul de stat

 • 1. O piedică reală pentru cumpărătorii de locuințe cu trei-patru camere din Timișoara, Cluj-Napoca sau București este TVA-ul de 19% la achizițiile de peste 450.000 de lei. O posibiăa soluție, cu predictibilitate pe termen lung, ar putea fi creșterea progresivă a plafonului cu 50.000 de lei anual, de la 450.000 de lei în prezent, în paralel cu majorarea TVA-ului redus cu 1 punct procentual pe an, de la 9%.

 • 2. A doua problemă este strâns legată de încrederea că poți plăti ipoteca în următorii 20-30 de ani. Locuința reprezintă cea mai valoroasă investiție pentru majoritatea dintre noi, de aceea o asigurăm împotriva incendiilor și cutremurelor. Similar, ar trebui să ne luăm măsuri de protejare a plății creditelor, în anumite situații speciale. O soluție este extinderea creditelor garantate de FNGCIMM: ridicarea plafonului la nivelul mediu al unui apartament cu patru camere (aproximativ 120.000 de euro) și creșterea avansului de la 5% la 15%.

Cererea este mai mare decât oferta existenta

Începutul anului 2020 a fost unul promițător pentru piața rezidențială. Potrivit datelor publicate de INS au fost finalizate la nivel național 67.512 de locuințe pe parcursul anului trecut, cel mai mare număr de locuințe finalizate în cursul unui singur an în ultimii 30 de ani.

Cererea a înregistrat valori peste cele din anul anterior. În primul trimestru, au fost înregistrate la ANCPI peste133.000 de imobile vândute, o creștere anuală de 14,7%. Inclusiv pe parcursul lunii martie s-au vândut, la nivelul întregii țări, 48.379 de imobile, cu 3.813 în plus față de perioada similară din 2019, în contextul în care existau tranzacții într-un stadiu avansat și care urmau sa fie închise. De asemenea, numărul persoanelor cu intenție de achiziție din cele șase orașe mari a crescut cu 4% pe parcursul primelor trei luni din acest an comparativ cu perioada similară a anului anterior, depășind 171.000 în primul trimestru din 2020. Cererea este mai mare decat oferta la vânzare în orașele mari: pe piața veche există 14.000, iar, pe piața nouă, există 17.000 de locuințe la vânzare.

 • 3.1. Definirea pieței

Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii.

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influențată de reglementările guvernamentale și locale. Cererea și oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere și ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu echilibru. De multe ori, informațiile despre prețuri de tranzacționare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietățile imobiliare sunt durabile și pot fi privite ca investiții.

In cazul proprietății evaluate, pentru identificarea pieței imobiliare specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietății. Subiectul evaluării este teren situat într-o zonă rezidențială a municipiului Timișoara

 • 3.2. Oferta competitivă

Oferta se referă la disponibilitatea produsului imobiliar in diferitele lui faze de dezvoltare. Un cumpărător are alternativa de a achiziționa/închiria de pe piață un număr mai mare de proprietăți cu caracteristici asemănătoare. În competiție cu acestea intră si proprietatea subiuect, care este doar una dintre variantele alternative din totalul celor disponibile pe piață.

Oferta aferentă proprietăților disponibile spre vânzare/închiriere, care sunt asimilabile( caracteristicilor si utilități proprietății subiect se numește ofertă competitivă.

Piața imobiliară din România continuă să crească pe toate segmentele, anul acesta, însă într-un ritm ceva mai lent comparativ cu evoluția din ultimii ani, estimează consultanții Colliers International.Potrivit acestora, segmentul imobiliar oferă în continuare oportunități de investiții, în special celor care se pot adapta la o lichiditate mai redusă, în condițiile în care există potențial pentru venituri constante pe termen lung și pentru majorarea valorii capitalului investit.

Specialiștii companiei de consultanță imobiliară Colliers International apreciază că România poate depăși performanțele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) și în 2020, marcând încă un an bun pentru domeniul imobiliar. Cu toate că situația la nivel macroeconomic nu se mai bucură de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, contextul economic va continua să fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare, se arată într-un comunicat al companiei. Mai jos sunt principalele tendințe asociate anului 2020:

 • 1. Creșterea economică va încetini, însă rezultatele vor fi mai bune decât în majoritatea țărilor din UE. În 2019, PIB-ul a înregistrat o creștere de aproximativ 4%, datorită consumului privat și exporturilor, iar sectorul imobiliar a contribuit cu aproximativ 1%. Luând în considerare creșterea bruscă a PIB din anul trecut, anul acesta este de așteptată o corecție până la un nivel mai sustenabil (spre 2-3%), însă România va continua să fie una dintre cele mai dinamice economii europene.

 • 2. Investițiile în spațiile imobiliare comerciale din România au ajuns la un grad de maturitate crescut, iar în prezent, principalii diferențiatori țin de calitate, atât în sectorul industrial, unde concurența este destul de mare, cât și în cazul clădirilor de birouri, unde tot mai mulți investitori sunt interesați de obținerea certificărilor «verzi». Bucureștiul începe să devină o piață a chiriașilor de clădiri de birouri, tendință mult mai vizibilă în 2020, rata de neocupare fiind estimată la 12-13%. Dezvoltatorii vor livra circa 700.000 de metri pătrați de spații de birouri în următorii doi ani, reprezentând aproape un sfert din stocul actual. Creșterea costurilor de construcție - o noutate pentru piața din România - la care se adaugă și creșterea costurilor cu amenajarea spațiilor (cu aproximativ 25-30%), influențează deciziile de relocare ale companiilor", susțin Colliers International.

 • 3. Migrația (internă și externă) va deveni din ce în ce mai relevantă. Tiparul migrației interne și numeroase studii sugerează deja o preferință în creștere pentru principalele orașe din România - Cluj-Napoca, Timișoara și Iași - în detrimentul Bucureștiului, astfel că marile companii vor viza extinderea sau înființarea unor birouri în afara Capitalei. Un alt fenomen important de urmărit este cel al românilor care lucrează în alte țări și care ar putea începe să se întoarcă în țară în număr mai mare.

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_________________________________~________________Nr.4.078/2020

 • 4. Segmentul industrial va continua să înregistreze rezultate bune. „În 2018, cererea din partea chiriașilor va fi din ce în ce mai puternică, mai ales în condițiile intensificării comerțului electronic, în timp ce numărul dezvoltărilor speculative va crește”.

 • 5. Infrastructura slabă va constitui în continuare o problemă. Având în vedere situația fiscală și rezultatele slabe ale absorbției fondurilor UE, nu ne așteptăm să vedem o accelerare semnificativă în dezvoltarea infrastructurii.

 • 6. Piața forței de muncă va fi mai încordată.Dezechilibrul dintre cerere și ofertă pe piața forței de muncă a crescut, în timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea puțini în comparație cu nevoile angajatorilor. Această piață extrem de competitivă a muncii ar putea limita abilitățile companiilor de a se extinde în București și în alte orașe ale țării, fapt ce va frâna, astfel, activitatea de pe piața de birouri din punct de vedere al închirierilor și al noilor livrări.

 • 7. Noi spații de retail la nivel național. Investițiile se vor concentra asupra îmbunătățirii situației orașelor cu deficit de spații moderne de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-150.000 de locuitori.

 • 8. Retailul online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. „În procesul decizional, românii doresc de regulă să vadă un produs înainte de a-l achiziționa, ceea ce reprezintă un avantaj pentru mall-uri. Totuși, pentru a face față mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie să se definească drept destinații pentru petrecerea timpului liber. Mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food-court și de servicii, precum cinema și terenuri de joacă pentru copii”.

 • 9. Cererea pentru terenuri va continua să vină din partea segmentului rezidențial. „Luând în considerare creșterea salariilor și a intenției de a achiziționa o locuință, proiectele rezidențiale vor continua să rămână principalele motoare ale cererii pentru terenuri. De asemenea, proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale în zonele învecinate”.

 • 3.3. Cererea probabilă

Având în vedere care este structura terenurilor care fac obiectul ofertei de vânzare, o componentă importantă a cererii o reprezintă potențialii promotori imobiliari sau persoane fizice care doresc să își construiască o locuință proprie în oraș.

Un element important care va influența intensitatea cererii și implicit prețurile de tranzaționare îl va reprezenta dezvoltarea localității. Chiar dacă există oferte pentru parcele de vânzare este foarte important care va fi utilizarea acestora.

Pe piața terenurilor, vom asista la temperarea cererii. Portofoliul de proiecte în plan și în stadii avansate nu este la fel de generos ca în anii precedenti și nu se prefigurează, la acest moment, anunțuri pentru noi proiecte de anvergură. În general, 2020 va fi un an echilibrat, dar este puțin probabil să rivalizeze cu volumele tranzacțiilor din perioada 2017-2019.

Nu în ultimul rând, tot mai mulți români stabiliți în străinătate se gândesc să se întoarcă acasă. În acest context, balanța migrării ar putea să înceapă să se echilibreze, estimează consultanții Colliers International. O altă tendință pozitivă este aceea că marile orașe regionale din România se află încă pe o cale de convergență rapidă.

Dincolo de anul 2020, următorii trei ani post-electorali reprezintă o oportunitate relativ unică pentru promovarea reformelor structurale, de la îmbunătățirea sistemelor de sănătate și educație și până la realizarea unor progrese majore privind infrastructura, apreciază consultanții Colliers International. Având în vedere cele expuse până acum, ne așteptăm ca în acest an să fim în prezența unei piețe subtil mai echilibrate decât în anul precedent.

 • 3.4. Echilibrul pieței

Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere și oferta. În comparație cu piețele de bunuri, de valori mobiliare sau de marfuri, piețele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai mulți factori cum sunt o ofertă relativ inelastică și o localizare fixă a proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliară nu se adaptează rapid ca răspuns la schimbările de pe piață.

Prognoza evoluției pieței imobiliare în 2020 este una pozitivă, fiind așteptate creșteri ale activității de dezvoltare, un nivel activ al cererii în toate segmentele, alături de o evoluție stabil/crescătoare a chiriilor și scăderea randamentelor investiționale.

Capitolul 4

ESTIMAREA VALORII PROPRIETĂȚII

Pentru exprimarea unei concluzii asupra valorii unei proprietăți imobiliare, evaluatorii utilizează metode de evaluare specifice, care sunt incluse în cele trei abordări în evaluare: abordarea prin piață;

abordarea prin venit;

abordarea prin cost.

În estimarea valorii unei proprietăți imobiliare se pot utiliza una sau mai multe dintre aceste abordări. Alegerea lor depinde de tipul de proprietate imobiliară, de scopul evaluării, de termenii de referință ai evaluării, de calitatea și cantitatea datelor disponibile pentru analiză.

Toate cele trei abordări în evaluare se bazează pe date de piață.

Abordarea prin piață

Abordarea prin piață este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin compararea acesteia cu proprietăți similare care au fost vândute recent sau care sunt oferite pentru vânzare.

Abordarea prin piață este cunoscută și sub denumirea de comparația directă sau comparația vânzărilor.

Abordarea prin piață este aplicabilă tuturor tipurilor de proprietăți imobiliare, atunci când există suficiente informații credibile privind tranzacții și/sau oferte recente credibile.

Prin informații recente, în contextul abordării prin piață, se înțeleg acele informații referitoare la prețuri de tranzacționare care nu sunt afectate major de modificările intervenite în evoluția pieței specifice sau la oferte care mai sunt valabile la data evaluării.

Atunci când există informații disponibile privind prețurile bunurilor comparabile, abordarea prin piață este cea mai directă și adecvată abordare ce poate fi aplicată pentru estimarea valorii de piață.

Dacă nu există suficiente informații, aplicabilitatea abordării prin piață poate fi limitată. Neaplicarea acestei abordări nu poate fi însă justificată prin invocarea lipsei informațiilor suficiente în condițiile în care acestea puteau fi procurate de către evaluator printr-o documentare corespunzătoare.

Prin informații despre prețurile bunurilor comparabile se înțeleg informații privind prețurilor activelor similare care au fost tranzacționate sau oferite spre vânzare pe piață, cu condiția ca relevanța acestor informații să fie clar stabilită și analizată critic.

Elaborarea rapoartelor de evaluare prin utilizarea parțială sau exclusivă a ofertelor de piață, având ca obiect bunuri imobile comparabile, este conformă cu prezentele Standarde de evaluare.

Evaluatorul trebuie să se asigure că proprietățile comparabile sunt reale (adică pot fi identificate) și că au caracteristicile fizice conforme cu informațiile scriptice. În raportul de evaluare trebuie să se indice sursele de informațiii, datele utilizate și raționamentul pe baza cărora evaluatorul a selectat proprietățile comparabile.

Tehnicile recunoscute în cadrul abordării prin piață sunt:

tehnicile cantitative:

analiza pe perechi de date; analiza pe grupe de date; analiza datelor secundare; analiza statistică; analiza costurilor; capitalizarea diferențelor de venit.

tehnicile calitative:

analiza comparațiilor relative; analiza tendințelor; analiza clasamentului; interviuri.

Informațiile privind tranzacțiile sau ofertele care prezintă diferențe majore (cantitative și/sau calitative) față de proprietatea subiect nu pot fi utilizate ca surse de informații pentru proprietăți comparabile din cauza ajustărilor prea mari, necesare a fi aplicate.

În abordarea prin piață, analiza prețurilor proprietăților comparabile se aplică în funcție de criteriile de comparație adecvate specificului proprietății subiect.

În abordarea prin piață, se analizează asemănările și diferențele între caracteristicile proprietăților comparabile și cele ale proprietății subiect și se fac ajustările necesare în funcție de elementele de comparație.

În abordarea prin piață, elementele de comparație recomandate a fi utilizate includ, fără a se limita la acestea: drepturile de proprietate transmise, condițiile de finanțare, condițiile de vânzare, cheltuielile

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_______________________________________________Nr.4.078/2020

necesare imediat după cumpărare, condițiile de piață, localizarea, caracteristicile fizice, caracteristicile economice, utilizarea, componentele non-imobiliare ale proprietății.

Selectarea concluziei asupra valorii este determinată de proprietatea imobiliară comparabilă care este cea mai apropiată din punct de vedere fizic, juridic și economic de proprietatea imobiliară subiect și asupra prețului căreia s-au efectuat cele mai mici ajustări. În această etapă, evaluatorul trebuie să considere următoarele:

intervalul de valori rezultate, numărul de ajustări aplicate prețului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, totalul ajustărilor aplicate prețului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, calculat ca sumă absolută (adică ajustare brută - valoric și procentual), totalul ajustărilor aplicate prețului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, calculat ca sumă algebrică (adică ajustare netă - valoric și procentual), orice ajustări deosebit de mari aplicate prețurilor proprietăților comparabile și orice alți factori care pentru o proprietate comparabilă pot avea o importanță mai mare.

Abordarea prin venit

Abordarea prin venit este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin aplicarea metodelor pe care un evaluator le utilizează pentru a analiza capacitatea proprietății subiect de a genera venituri și pentru a transforma aceste venituri într-o indicație asupra valorii proprietății prin metode de actualizare.

Abordarea prin venit este aplicabilă oricărei proprietăți imobiliare care generează venit la data evaluării sau care are acest potențial în contextul pieței (proprietăți vacante sau ocupate de proprietar). Abordarea prin venit include două metode de bază: capitalizarea venitului;

fluxul de numerar actualizat (analiza DCF).

Prin luarea în considerare a unor informații adecvate și printr-o aplicare corectă, metoda capitalizării venitului și metoda fluxului de numerar actualizat trebuie să conducă la indicații similare asupra valorii.

Capitalizarea venitului, numită și capitalizarea directă, se utilizează când există informații suficiente de piață, când nivelul chiriei și cel al gradului de neocupare sunt la nivelul pieței și când există informații despre tranzacții sau oferte de vânzare de proprietăți imobiliare comparabile. Capitalizarea directă constă în împărțirea venitului stabilizat, dintr-un singur an, cu o rată de capitalizare corespunzătoare.

Analiza DCF se utilizează pentru evaluarea proprietăților imobiliare pentru care se estimează că veniturile și/sau cheltuielile se modifică în timp. Metoda fluxului de numerar actualizat necesită luarea în considerare a veniturilor și cheltuielilor probabile din perioada de previziune. Când se folosește această metodă, evaluatorul trebuie să utilizeze previziuni ale veniturilor și cheltuielilor din această perioadă, precum și valoarea terminală, care apoi sunt convertite în valoare prezentă prin tehnici de actualizare. Previziunile sunt, de regulă, puse la dispoziția evaluatorului de către client.

În aplicarea fiecărei metode menționate anterior, este necesară corelarea tipului de venit/flux de numerar cu rata de capitalizare/ rata de actualizare.

În metoda capitalizării venitului, evaluarea se realizează, de regulă, utilizând venitul net din exploatare.

Venitul net din exploatare se estimează pornind de la venitul brut potențial și venitul brut efectiv. Venitul brut potențial reprezintă venitul total generat de proprietatea imobiliară în condițiile unui grad de ocupare de 100%. Pentru a estima venitul brut efectiv evaluatorul trebuie să ajusteze venitul brut potențial cu pierderile aferente gradului de neocupare și neîncasării chiriei. Pentru a estima venitul net din exploatare, evaluatorul trebuie să scadă din venitul brut efectiv cheltuielile de exploatare aferente proprietății, cheltuieli care cad în sarcina proprietarului, acestea fiind cheltuieli nerecuperabile. Cheltuielile care sunt suportate de către chiriași nu trebuie scăzute din venitul brut efectiv. Din venitul brut efectiv nu se scad taxele aferente veniturilor proprietarului (de exemplu, impozitul pe venit și alte taxe similare), plățile aferente creditului (serviciului datoriei) sau amortizarea contabilă a construcțiilor. Abordarea prin cost Abordarea prin cost este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect prin deducerea din costul de nou al construcției/construcțiilor a deprecierii cumulate și adăugarea la acest rezultat a valorii terenului estimată la data evaluării.

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_______________________________________________Nr.4.078/2020

Utilizarea abordării prin cost poate fi adecvată atunci când proprietatea imobiliară include: construcții noi sau construcții relativ nou construite; construcții vechi, cu condiția să existe date suficiente și adecvate pentru estimarea deprecierii acestora; construcții aflate în faza de proiect; construcții care fac parte din proprietatea imobiliară specializată.

Evaluatorul trebuie să aleagă între cele două tipuri de cost de nou - costul de înlocuire și costul de reconstruire - și să utilizeze unul dintre aceste tipuri în mod consecvent în aplicarea acestei abordări. Evaluatorul trebuie să se asigure că toate datele de intrare pentru evaluare sunt corelate cu tipul de cost utilizat în evaluare.

Se recomandă aplicarea costului de înlocuire, iar dacă nu este posibil, se aplică costul de reconstruire, argumentând de ce s-a ales acest tip de cost. În cazul construcțiilor speciale, atunci când nu sunt disponibile informații cu privire la costurile de reconstruire, pot fi utilizați indici de cost adecvați pentru a transforma costurile istorice într-o estimare a costului de reconstruire.

Metodele de estimare a costului de nou pentru evaluarea construcțiilor sunt: metoda comparațiilor unitare, metoda costurilor segregate și metoda devizelor.

Datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou trebuie să fie preluate din surse credibile care vor fi indicate în raportul de evaluare. Ori de câte ori este posibil, datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou vor trebui verificate din două surse de date credibile diferite, înainte de a fi utilizate în raport. În abordarea prin cost se pot considera numai cheltuielile financiare din perioada construirii ce sunt incluse în costul de construire și sunt în sarcina constructorului. De regulă, nu apar aceste cheltuieli financiare din cauza ipotezei prin care construcția se realizează în mai puțin de un an.

Tipurile de deprecieri pe care le poate avea o construcție sunt următoarele: deprecierea (uzura) fizică, ce poate fi:

recuperabilă (reparații neefectuate la timp);

nerecuperabilă - elemente cu viață scurtă;

nerecuperabilă - elemente cu viață lungă;

deprecierea (neadecvarea) funcțională, ce poate fi:

recuperabilă;

nerecuperabilă;

deprecierea externă (economică).

Evaluatorul nu trebuie să confunde conceptul de depreciere din accepțiunea evaluării, cu conceptul contabil de depreciere care se referă la amortizarea imobilizărilor corporale.

Capitolul 5 EVALUAREA PROPRIETĂȚII

 • 5.1. Generalități - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară -Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere: C2 - Bazin de înot cu cabine având suprafața construită de 307,00 mp, C6 - Platformă betonată pentru plaje având suprafața construită de 502,00 mp, C8 - Teren handbal cu tribune având suprafața construită de 1.621,00 mp identificate în baza CF 432972 - Timișoara.

 • 5.2. Cea mai bună utilizare - Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire și să genereze ipotezele de lucru necesare operațiunii de evaluare.

Cea mai bună utilizare este utilizarea care, din perspectiva unui participant pe piață, are ca rezultat cea mai mare valoare a unui activ. Deși acest concept se aplică cel mai frecvent activelor nefinanciare, deoarece multe active financiare nu au utilizări alternative, pot totuși exista circumstanțe unde se impune luarea în considerare a celei mai bune utilizări a activelor financiare.

Cea mai bună utilizare trebuie să fie fizic posibilă (dacă este cazul), fezabilă din punct de vedere financiar, permisă din punct de vedere legal și să reprezinte cea mai mare valoare a activului. Dacă cea

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_______________________________________________Nr.4.078/2020

mai bună utilizare este diferită de utilizarea curentă, valoarea este influențată de costul conversiei activului la cea mai bună utilizare a sa.

Cea mai bună utilizare a unui activ poate fi utilizarea sa curentă sau existentă, atunci când activul este utilizat optim. Cu toate acestea, cea mai bună utilizare poate să difere de utilizarea curentă, putând fi chiar și o vânzare ordonată.

Cea mai bună utilizare a unui activ evaluat pe bază de sine-stătătoare poate să difere de cea mai bună utilizare a sa ca parte a unui grup de active, situație în care trebuie luată în considerare contribuția acelui activ la valoarea totală a grupului de active.

Determinarea celei mai bune utilizări implică luarea în considerare a următoarelor: pentru a stabili dacă utilizarea este fizic posibilă, trebuie avut în vedere ceea ce participanții la piață ar considera a fi rezonabil. Pentru a respecta cerința ca utilizarea să fie permisă din punct de vedere legal, trebuie luate în considerare orice constrângeri legale privind utilizarea activului, de exemplu, planul de urbanism/zonare, precum și probabilitatea schimbării acestor constrângeri cerința ca utilizarea să fie fezabilă din punct de vedere financiar ia în considerare dacă utilizarea alternativă, fizic posibilă și permisă din punct de vedere legal, va genera o rentabilitate suficientă pentru un participant tipic pe piață, superioară rentabilității generate de utilizarea curentă, după luarea în calcul a costurilor de conversie la acea utilizare.

Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare. Cea mai bună utilizare a unei parcele de teren nu este determinată printr-o analiză subiectivă a deținătorului proprietății imobiliare, a constructorului sau a evaluatorului; cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piața în care este localizată proprietatea.

Proprietatea este întotdeauna evaluată pe baza celei mai bune și profitabile utilizări, care poate fi sau nu poate fi utilizarea prezentă. Valoarea terenului este bazată pe cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind disponibilă și gata de a fi dezvoltată pentru acea utilizare. Îmbunătățirile sunt evaluate conform modului în care ele contribuie (sau nu) la valoarea terenului. Cea mai bună utilizare trebuie să apară într-un viitor rezonabil și nu poate fi îndepartată sau speculativă.

În cursul analizei, evaluatorul trebuie să facă distincția între cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber și cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită.

Perioada de timp a unei utilizări specificate reprezintă un punct important al analizei celei mai bune utilizări. În multe cazuri, cea mai bună utilizare a unei proprietăți se poate schimba în viitorul apropriat. Tradițional, analiza celei mai bune utilizări a fost asociată cu analiza reziduală a terenului ce este cuprinsă în economia clasică. În această analiză, valoarea este dată de venitul ce rămâne după ce a fost amortizată construcția.

Cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piață. Analiza se poate realiza în două cazuri: (1) cea mai bună utilizare a terenului considerat liber și (2) cea mai bună utilizare a terenului construit. Există patru condiții care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se realizează această analiză. Cea mai bună utilizare trebuie să fie: admisibilă legal, fizic posibilă, financiar fezabilă și maxim productivă.

Criteriile analizei celei mai bune utilizări

 • a. Permisibilă legal - În toate cazurile, evaluatorul trebuie să determine care utilizări sunt permise de lege. El trebuie să analizeze reglementările privind zonarea, restricțiile de construire, normativele de construcții, restricțiile privind construcțiile din patrimoniu și siturile istorice, impactul asupra mediului. Închirierea pe termen lung poate afecta cea mai bună utilizare a proprietății din cauza unor clauze în contractul de închiriere. Dacă nu există restricții cu caracter privat, atunci utilizările admise de certificatul de urbanism determină alternativele avute în vedere pentru cea mai bună utilizare. Evaluatorul poate avea în vedere - cu riscurile aferente - și eventualele modificări ale planurilor de urbanism, elemente ce trebuie clar explicate în raportul de evaluare.

Normativele de construcții și condițiile de impact asupra mediului, pot avea influențe asupra fezabilității utilizării, dacă nu o scot în afara legii.

 • b. Posibilă fizic - Dimensiunile, forma, suprafața, structura geologică a terenului și accesibilitatea unui lot de teren și riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundații) afectează utilizările unei anumite

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_______________________________________________Nr.4.078/2020

proprietăți imobiliare. Unele loturi de teren pot atinge cea mai bună utilizare numai ca făcând parte dintr-un ansamblu. În acest caz, evaluatorul va analiza și fezabilitatea ansamblului.

Evaluatorul va considera capacitatea și disponibilitatea utilităților publice (canalizare, apă, linie de transport energie electrică, gaze, agent termic, etc.). Structura geologică a terenului poate împiedica (sau face foarte scumpă) anumite utilizări ale proprietății, cum ar fi: clădiri cu regim mare de înălțime, subsoluri multiple, etc. Condițiile fizice influențează și costurile de conversie ale utilizării actuale în altă utilizare considerată mai bună.

 • c. Fezabilă financiar - Utilizările care au îndeplinit criteriile de permisibile legal și posibile fizic, sunt analizate mai departe pentru a determina dacă ele ar produce un venit care să acopere cheltuielile de exploatare, obligațiile financiare și amortizarea capitalului. Toate utilizările din care rezultă fluxuri financiare pozitive sunt considerate ca fiind fezabile financiar. Pentru a determina fezabilitatea financiară, evaluatorul va prognoza veniturile generate de proprietate, din care se va scădea cheltuielile de exploatare (inclusiv impozitul pe profit), rezultând profitul net. Se va calcula rata de fructificare a capitalului propriu și dacă aceasta este mai mare sau egală cu cea așteptată de investitori pe piață, atunci utilizarea este fezabilă.

 • d. Maximum productivă - Dintre utilizările fezabile financiar, cea mai bună utilizare este acea utilizare care conduce la cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordanță cu rata de fructificare a capitalului cerută de piață pentru acea utilizare. Valoarea reziduală a terenului poate fi găsită estimând valoarea utilizării propuse (teren și construcții) și scăzând costul materialelor, manoperei, regiei și al capitalului, necesare realizării construcției. Valoarea terenului poate fi estimată și prin capitalizarea venitului rezidual datorat terenului. Venitul datorat terenului este venitul rămas după scăderea cheltuielilor de exploatare și a recuperărilor capitalului investit în construcțiile alocate în proporțiile determinate pe piața imobiliară. Cea mai bună utilizare potențială a terenului este de obicei utilizare pe termen lung și se presupune că va rămâne aceeași pe durata de viață economică sau utilă a construcțiilor.

Cea mai bună utilizare a terenului liber - Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber presupune că terenul este liber sau poate fi eliberat prin demolarea construcțiilor. În această ipoteză, pot fi identificate utilizări care crează valoare și evaluatorul poate începe selecția de proprietăți comparabile și apoi să estimeze valoarea terenului. Dacă o prognoză a celei mai bune utilizări indică o schimbare în viitor, cea mai bună utilizare actuală este considerată ca o utilizare interimară. În unele cazuri, cea mai bună utilizare este ca terenul să rămână liber până când piața va fi pregătită pentru dezvoltare imobiliară. Zona în care este subiectul evaluat este zonă centrală rezidențială și servicii. Având în vedere datele prezentate considerăm că: CMBU cea actuală

 • 5.3.1. Evaluarea construcțiilor prin abordarea comparațiilor directe

Drepturile asupra proprietății imobiliare nu sunt omogene. Chiar dacă terenul și construcțiile, de care este atașat dreptul asupra proprietății imobiliare supus evaluării, au caracteristici fizice identice cu ale altora care se tranzacționează pe piață, localizarea va fi diferită. În pofida acestor deosebiri, abordarea prin piață se aplică, în mod uzual, pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare.

Pentru a putea compara subiectul evaluării cu prețul altor drepturi asupra proprietății imobiliare, care au fost recent tranzacționate sau care pot fi disponibile pe piață, este normal să se adopte un criteriu de comparație adecvat. Criteriile de comparație, care se utilizează frecvent, rezultă din analiza prețurilor de vânzare prin calcularea prețului pe metru pătrat pentru o clădire sau a prețului pe hectar pentru teren. Alte criterii folosite pentru compararea prețurilor, atunci când există suficientă omogenitate între caracteristicile fizice ale proprietăților, sunt prețul pe cameră sau prețul pe unitatea de producție, de exemplu, în cazul producției agricole. Un criteriu de comparație este util numai atunci când este selectat în mod judicios și este aplicat proprietății subiect și proprietăților comparabile în fiecare analiză. În măsura în care este posibil, orice criteriu de comparație utilizat ar trebui să fie cel care se utilizează în mod obișnuit de către participanții de pe piața relevantă.În evaluare, încrederea care poate fi acordată informației despre prețul oricărei comparabile se determină prin comparația diferitelor caracteristici ale proprietății imobiliare și ale tranzacției din care au rezultat datele despre preț, cu cele ale proprietății evaluate. Trebuie luate în considerare diferențele dintre următoarele elemente: dreptul care oferă dovada despre preț și dreptul asupra proprietății supus evaluării;

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_______________________________________________Nr.4.078/2020

localizările respective;

calitatea terenului sau vârsta și specificațiile construcțiilor;

utilizarea permisă sau zonarea pentru fiecare proprietate imobiliară;

situațiile în care a fost determinat prețul și tipul valorii solicitat; data efectivă a dovezii despre preț și data evaluării solicitată.

Această metodă analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru proprietăți similare. Ea este o metoda globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate in mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor efectuate în zona. Metoda comparațiilor de piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”. Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele care influențează prețurile de tranzacție.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între proprietatea imobiliară „de evaluat” și celelalte proprietăți deja tranzacționate, despre care există informații suficiente Estimarea valorii proprietății imobiliare se realizează conform relației:

valoarea proprietății evaluate = prețul proprietății comparabile ± corecții

METODA NU SE APLICĂ NU S-AU GĂSIT COMPAREBILE CREDIBILE

 • 5.3.2. Evaluarea construcțiilor prin abordarea capitalizării venitului

Sub denumirea generică de abordare prin venit sunt utilizate diverse metode pentru indicarea valorii, toate acestea având ca o caracteristică comună faptul că valoarea se bazează pe un venit realizat sau pe unul previzionat, care fie este generat, fie ar putea fi generat de către un titular al dreptului. În cazul unei investiții imobiliare, acel venit ar putea fi sub formă de chirie; în cazul unei clădiri ocupate de proprietar ar putea fi o chirie asumată/ipotetică(sau chirie evitată), determinată pe baza costului care ar fi suportat de proprietar pentru a închiria un spațiu echivalent. În cazul în care o clădire este specializată numai pentru un anumit tip de activitate comercială, venitul este deseori reprezentat de fluxul de numerar efectiv sau potențial, provenit din activitatea comercială, care ar reveni proprietarului acelei clădiri.

Fluxul de venit identificat este utilizat apoi pentru a indica valoarea printr-un proces de capitalizare. Un flux de venit, care este probabil să rămână constant, poate fi capitalizat prin aplicarea unei rate de capitalizare sau multiplicator. Acesta reprezintă câștigul sau „randamentul” pe care un investitor l-ar aștepta sau câștigul teoretic pe care un proprietar ocupant l-ar aștepta să reflecte valoarea banilor în timp, precum și riscurile și recompensările proprietarului. Această metodă, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all risks yield method), este rapidă și simplă, dar utilizarea ei nu este credibilă în situația că, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare decât se așteaptă în general pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului.

În astfel de cazuri, se pot utiliza diferitele modele ale fluxului de numerar actualizat. Acestea diferă în mod semnificativ, dar au drept caracteristică de bază faptul că venitul net, dintr-o perioadă viitoare definită, se aduce la valoarea actualizată prin utilizarea unei rate de actualizare. Suma valorilor actualizate, din perioadele individualizate, reprezintă valoarea capitalului. Ca și în cazul metodei randamentului cu toate riscurile incluse, rata de actualizare aferentă unui model al fluxului de numerar actualizat se va baza pe valoarea banilor în timp, precum și pe riscurile și recompensările proprietarului, atașate fluxului de numerar în cauză.

Randamentul sau rata de actualizare comentate anterior vor fi determinate de termenii de referință ai evaluării. Dacă obiectivul este de a stabili valoarea pentru un anumit proprietar sau pentru un proprietar potențial, în baza criteriilor de investiții proprii ale acestora, rata utilizată poate reflecta rata rentabilității cerută de aceștia sau costul mediu ponderat al capitalului. Dacă scopul este estimarea

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov_______________________________________________Nr.4.078/2020

valorii de piață, rata se va obține din examinarea rentabilităților implicite derivate din prețurile plătite pentru drepturile asupra proprietății imobiliare tranzacționate pe piață între participanții de pe piață.

Rata de actualizare adecvată ar trebui să fie determinată în urma analizei ratelor implicite în tranzacțiile de piață. Când acest lucru nu este posibil, se poate construi o rată de actualizare adecvată, plecând de la o rată tipică „fără risc“ a rentabilității, corectată pentru riscurile și oportunitățile adiționale specifice unui anumit drept asupra proprietății imobiliare.

Randamentul adecvat sau rata de actualizare adecvată vor depinde și de faptul dacă datele de intrare utilizate pentru venit sau pentru fluxurile de numerar se exprimă în niveluri curente (termeni reali) sau dacă previziunile au fost făcute cu includerea inflației sau deflației viitoare preconizate.

Abordarea pe bază de venit, ia în considerare valoarea prezentă a beneficiilor viitoare ca procedeu de măsurare a valorii.Capitalizarea veniturilor, este una din metodele prin care veniturile viitoare previzionate (așteptate) sunt convertite în valoare. Principalii termeni utilizați în abordarea pe bază de venit sunt:

Venitul net din exploatare (VNE), care reprezintă venitul net anticipat, rezultat după deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare. Venitul net din exploatare se exprimă ca o sumă anuală.

Rata de capitalizare reprezintă relația dintre câștig și valoare, relație acceptată de piață și rezultă dintr-o comparație a vânzărilor de proprietăți comparabile. Estimarea ratei de capitalizare se face prin metoda comparației directe - analiza tranzacțiilor recente de proprietăți comparabile.

Rata de capitalizare reprezintă relația dintre câștig și valoare, relație acceptată pe piață și rezultă dintr-o analiză comparativă pe ramura. Capitalizarea veniturilor este procesul de transformare a unei serii de tranșe periodice anticipate de venit, în valoarea lor prezentă. Folosirea capitalizării veniturilor în valoarea proprietăților imobiliare este bazată pe premiza că valoarea este suma prezentă a beneficiilor previzionate sau anticipate exprimate în bani.Evaluarea se face din punctul de vedere al unui investitor interesat și informat și este bazată pe venitul produs de proprietate, mai puțin pierderile din neocuparea integrală a proprietății - spații neocupate, neâncasarea la timp a chiriei, alte venituri nerealizate.

Formula de calcul este: Valoarea proprietății imobiliare = Venit / rata de capitalizare

METODA NU SE APLICĂ NU S-AU GĂSIT COMPAREBILE CREDIBILE

 • 5.3.3. Evaluarea construcțiilor prin abordarea costurilor

Această abordare este aplicată, în general, pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare prin metoda costului de înlocuire net (după deducerea deprecierii). Ea se utilizează când fie nu există nici o dovadă despre prețurile de tranzacționare pentru proprietăți imobiliare similare, fie nu există niciun flux de venit identificabil, efectiv sau teoretic, care ar reveni titularului dreptului. Această abordare se utilizează, în principal, pentru evaluarea proprietății imobiliare specializate, adică a proprietății imobiliare care se vinde rar sau chiar nu se vinde pe piață, cu excepția cazului în care se vinde întreprinderea sau entitatea din care face parte.Prima etapă solicită calcularea unui cost de înlocuire. În mod normal, acesta reprezintă costul de înlocuire a proprietății imobiliare cu un echivalent modern, la data evaluării. O excepție este cazul în care ar fi necesar ca o proprietate imobiliară echivalentă să fie o replică a proprietății imobiliare subiect, pentru a furniza aceeași utilitate unui participant de pe piață, caz în care costul de înlocuire ar fi mai degrabă cel de reproducere sau de reconstruire a clădirii subiect, decât cel de înlocuire cu un echivalent modern. Costul de înlocuire este necesar să reflecte și toate costurile suplimentare, cum ar fi valoarea terenului, infrastructura, onorariile pentru proiectare și cheltuielile de finanțare care ar fi suportate de un participant de pe piață pentru producerea unui activ echivalent. Costul echivalentului modern se corectează apoi pentru a fi reflectată deprecierea. Scopul ajustării pentru depreciere este acela de a estima cu cât ar fi mai puțin valoroasă proprietatea imobiliară subiect, pentru un potențial cumpărător, față de echivalentul său modern. Deprecierea ia în considerare starea fizică, utilitatea funcțională și economică a proprietății imobiliare subiect, în comparație cu echivalentul său modern

S-a realizat prin aplicarea metodei costurilor segregate, metodă care constă în aplicarea costurilor unitare pentru diferite componente ale clădirii, exprimate în unități de măsură adecvate.

Pe baza acestei metodologii, evaluarea cuprinde urmatoarele etape:

Stabilirea costului de constructie a unei clădiri similare noi cu ajutorul “Îndreptarului tehnic pentru

evaluarea imediată, la prețul zilei, a costurilor elementelor și construcțiilor de locuințe”, ed. Matrix Rom, martie 2011 sau Costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire - autor Cornel Șchiopu, editura IROVAL 2010

Determinarea valorii rămase la acelasi nivel de prețuri, pe baza Normativului P 135-1999 (avizat de MLPAT cu Ordinul nr. 85/N/1999 și care stabilește coeficienți de uzură fizică a mijloacelor fixe din grupa 1 - construcții).

Pentru determinarea valorilor unitare și totale a fiecărui obiect de construcții ce se evaluează se parcurg următoarele etape:

 • • documentație privind clădirea care urmează a fi evaluată, prin studierea planurilor parțiale puse la dispoziție de client;

 • • cercetarea obiectului la fața locului, stabilirea dotărilor și instalațiilor precum și stabilirea stării tehnice a clădirii și a subansamblelor componente;

 • • se efectuază încadrarea clădirii într-unul din tipurile de clădiri ale căror costuri segregate sunt calculate în Îndreptarul tehnic;

 • • se calculează valoarea unitară și totală a construcției similare noi;

 • • se stabilește valoarea ramasă prin diminuarea valorii de înlocuire cu pierderea de valoare datorită deprecierilor care afectează clădirea.

Determinarea valorii rămase, prin estimarea deprecierii cumulate.

Deprecierea - reprezintă o pierdere de valoare față de costul de înlocuire brut al construcției similare noi, ce există la construcția existentă, din cauze fizice, funcționale sau externe.

Formula folosită este:

Cost brut - Depreciere = Valoare În acest caz :

CIN = Cost de înlocuire brut (nou) — Deprecieri (fizică + funcțională + externă)

În cazul prezentei lucrări s-a luat în considerare deprecierea fizică estimată pe baza Normativului P 135-1999 (avizat de MLPAT cu Ordinul nr. 85/N/1999) care stabilește coeficienții de uzură fizică a mijloacelor fixe din grupa 1 - construcții.

Conform anexei 45 din Normativul P135/99, ponderea subansamblelor unei clădiri din întregul acesteia, se prezintă astfel:

 • Structura de rezistență         - pondere 40%

 • Închideri și compartimentări    - pondere 17%

 • Finisaje                      - pondere 25%

 • Instalații                       - pondere 18%

În cadrul inspecției efectuate asupra imobilului evaluat, se apreciază prin observare directă deprecierea fizică a fiecărui subansamblu, iar prin cumulare ponderată rezultă deprecierea fizică totală a imobilului.

Deprecierea funcțională este pierderea de valoare a proprietății ca rezultat al progresului în domeniul comercial. Deprecierea funcțională este independentă de orice deteriorare fizică a proprietății.

Deprecierea externă este pierderea de valoare a proprietății ca rezultat al acțiunii unor factori externi activului. Factorii de bază în deprecierea economică sunt: cererea redusă, concurența acerbă, veniturile medii scăzute al populației, etc

Valoare de piață a construcțiilor:

341.230,00 Lei « 70.680,00 EUro

Valoarea nu conține TVA

Nr.

Denumire

CF

S

Valoare piață (lei)    ’

Valoare piață (euro)

1

Bazin de înot cu cabine

432972

C2

307,00

157.680,00

32.660,00

2

Platforma betonată plaje

432972

C6

502,00

45.160,00

9.350,00

3

Teren Handbal cu tribune

432972

C8

1.621,00

138.390,00

28.670,00

TOTAL

341.230,00

70.680,00

Tabel centralizator pentru calcularea costurilor de înlocuire

Evaluarea rapidă a construcțiilor (catalog 1965), ed.Matrix Rom București, 1995 ’ C2 - BAZIN ÎNOT

Adresă                                                                Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A

Stare tehnică                                                             Nesatisfăcătoare

Deprecierea fizică                                                      85,00%

S construită (mp)                                                          307,00

Catalog de reevaluare                                                                      119

Fișa                                                                                       39

1 Valoarea de înlocuire unitară necorectată                                           1.400,00 ROL/mp

TOTAL                                                          429.800,00 ROL/mp

Valoarea de înlocuire unitară necorectată                                                42,98 Lei

Coeficient de corecție cu TVA                                                  29.104,137

Coeficient de corecție fără TVA                                                24.457,258

Valoarea de înlocuire corectată                                                  1.051.172,95 Lei

Depreciere fizică                                                                 85,00% %

Valoarea înlociure (lei)                                                            157.680,00 Lei

Valoarea înlociure (euro)                                                           32.660,00 Euro

Tabel centralizator pentru calcularea costurilor de înlocuire

Catalog cost înlocuire, cost reconstrucție - autor Cornel Șchiopu - Ed. IROVAL 2010 C6 - PLATFORMĂ BETONATĂ PLAJE

Adresă                     Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A

Stare tehnică                   Satisfăcătoare

Mediu                   Normal

Deprecierea fizică           75,00%

Infrastructură                 Beton

S construită (mp)             502,00

S desfășurată (mp)            502,00

Sc=                502,00 mp                   Scd=       502,00 mp

Nr.

cr.

Denumirea (simbol)

Suprafața (mp)

Cost / mp (Lei)

Total cost catalog

Corecție distantă

Corecție manoperă

Cost total corectat

Indice actualizare

Cost total

INDEXAT

A

B

C=AxB

D

E

F=CxDxE

I

CI=FxI

1

BRMBRD

502,00

270,50

135.791,00

1,060

1,0360

149.120,24

1,4415

214.956,83

TOTAL

149.120,24

214.956,83

428,20

Depreciere fizică

75,00%

161.217,62

VALOARE DE ÎNLOCUIRE CU TVA ( lei )

53.739,21

VALOARE DE ÎNLOCUIRE FARA TVA ( lei )

45.160,00

VALOARE DE ÎNLOCUIRE FARA TVA (euro)

9.350,00

Tabel centralizator pentru calcularea costurilor de înlocuire Evaluarea rapidă a construcțiilor (catalog 1965), ed.Matrix Rom București, 1995 C8 - TEREN HANDBAL CU TRIBUNE

Adresă                                                                Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A

Stare tehnică                                                                 Satisfăcătoare

Deprecierea fizică                                                      75,00%

S construită (mp)                                                          1.621,00

Catalog de reevaluare                                                                      119

Fișa                                                                                       39

 • 1 Valoarea de înlocuire unitară necorectată                                             73,00 ROL/mp

 • 2 Valoarea de înlocuire unitară necorectată tribună (aprox.300 locuri)                 108.000,00 ROL

TOTAL                                                          226.333,00 ROL/mp

Valoarea de înlocuire unitară necorectată                                                22,63 Lei

Coeficient de corecție cu TVA                                                  29.104,137

Coeficient de corecție fără TVA                                                24.457,258

Valoarea de înlocuire corectată                                                    553.548,46 Lei

Depreciere fizică                                                                 75,00% %

Valoarea înlociure (lei)                                                            138.390,00 Lei

Valoarea înlociure (euro)                                                           28.670,00 Euro

5.4.Stabilirea valorii prin metoda prevazuta de Legea 255/2010

La întocmirea raportului de evaluare s-a ținut cont de prevederile Legii 255/2010 și de Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010.

Extras din HG 53/2011: “Art. 8 - (1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

Extras din Legea 255/2010: “Art. 11. - (7) Înainte de data începerii activității comisiei prevazute la art. 18, un Evaluator autorizat specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosință.

 • (8) Raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare.

 • (9) Raportul de evaluare se întocmeste sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.”

Astfel, conform “Ghid Camera Notarilor Publici Timișoara” pentru acest tip de construcții nu există valori

Capitolul 6

RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORULUI

Reconcilierea este analiza unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea valorii finale.

Pentru a fi pregătit pentru reconciliere, eu, evaluator am făcut o reexaminare, o recapitulare a întregii evaluări, asigurându-mă că datele disponibile sunt autentice, pertinente și suficiente, tehnicile analitice, raționamentul și logica aplicată au condus la judecăți consecvente.

Opinia mea este bazată pe adecvarea abordărilor care sunt cele mai aplicabile; precizia măsurată de încrederea în corectitudinea datelor, de calculele efectuate și de corecțiile aduse prețurilor de vânzare ale proprietăților comparabile și cantitatea informațiilor.

Valoarea de piață a terenului, în opinia evaluatorului este valoarea obținută prin abordarea prin cost, care reflectă cel mai bine valoarea imobilului.

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum și considerentele avute în vedere la determinarea acestei valori sunt:

Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport.

Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport.

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață.

În concluzie :

Valoarea specială (de piață) a construcțiilor din CF 432972 Timișoara care urmează a fi expropiate este :

341.230,00 Lei « 70.680,00 Euro

Nr.

Denumire

CF

S

Valoare piață (lei)    ’

Valoare piață (euro)

1

Bazin de înot cu cabine

432972

C2

307,00

157.680,00

32.660,00

2

Platforma betonată plaje

432972

C6

502,00

45.160,00

9.350,00

3

Teren Handbal cu tribune

432972

C8

1.621,00

138.390,00

28.670,00

TOTAL

341.230,00

70.680,00

Valoarea nu conține TVA

Valoarea specială (gila notarilor) a construcțiilor din CF 432972 Timișoara care urmează a fi expropiate este :

NU POATE FI STABILITĂ CONFORM GRILEI NOTARILOR

Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM     Ing. Panțel Ovidiu

ACTE PUSE LA DISPOZIȚIE

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

BIROUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI

CT2020-10130/08.05.2020

CĂTRE, S.C. FIDOX S.R.L.

£4= s-:“

prezintă un interes                     *   .    5 m numărul CT2020-10130/07.05.2020,

A.Vii”Lîn         rlrerariTSt eu privire la obiectivul de investiție „Construire

SZXa - Jr^X întocmiți raportul de evaluare pentru imobiieie proprietate privatâ, afectate «ral de ==.

. AdresX^ eu nun^i CT2020-10130/07.05.2020;

• ... Extrasele de carte funciara.

PRIMAI


DIRECTOR ECONOMIC, / Stelîana Sțarttiu

ȘEF BIROU, Slavița Dubleș

Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE 1 EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI 1 EST

Nr.CT2020-

/ 07.05.2020

Către

SC Fidox SRL

Pornind de la Raportul de evaluare nr 3650/06.09.2019 întocmit de dvs va rugam sa ne precizati daca valorile imobilelor din acest raport pot fi utilizate in vederea exproprierii construcțiilor C2,C6 si C8.Daca răspunsul este afirmativ va rugam sa ne retransmiteti raportul de evaluare sub următoarea denumire:

Raport de evaluare imobile proprietate privata afectate de coridorul de expropriere.

Anexam:

-tabelul centralizator al terenurilor si construcțiilor afectate de expropriere;

-extrase de carte funciara cu nr.432972 Timișoara,404934 Timișoara , 432971 Timișoara si 404872Timisoara04 Timișoara 2021

| Capitală Europeană a Culturii

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov____________________________________________Nr.4.078/2020

■A

1

Tabel centralizator al terenurilor ce fac obiectul exproprierii in vederea dobândirii prin expropriere a imobilelor necesare realizării lucrării "Pod Jiul"

nr.crt.

Descriere imobil

Document proprietate

Proprietar

Suprafața totala CF (mp)

Suprafața afectata de coridor (mp)

OBSERVAȚII

1

Curți construcții intravilan, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 16A, avand construcțiile: CI, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8

CF nr.432972 TIMIȘOARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA cu drept su perfide in fav. SC A-INVEST SRL

4777

1118

Construcții afectate de coridor: C2-BAZIN ÎNOT CU CABINE C6 PLATFORMA BETONATA PENTRU PLAJA C8-TEREN HANDBAL CU TRIBUNE

2

Curți construcții intravilan, Splaiul Tudor Vladimirescu nr.

16A

CF nr.432971 TIMIȘOARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

134

37

3

Teren intravilan. Splaiul Trtulescu - Canal Bega

CF nr.4O4872 TIMIȘOARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA in adm. ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA BANAT

157460

691

4

Curți construcții intravilan, Splaiul Nicolae Titulescu

CF nr.404934

TIMIȘOARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

31904

195

TOTAL

194275

2041

întocmit

SC BLACK LIGHT SRL /46“                   /' Vr.    =i\

/y                          '■ eR ficat ■ \

Ing.Loredana BEZNOSWx       Dp'c^r9'X     '      de      *\

/?                  M *utorizare  A

(f  ^0^0^ ij ll^f^țO-TM-F 11

1 â/                >1 '              2016 ?/

\\ 4x|C^ e >/. t M^edana >/ J/{[/U<be?noszka J/

Timișoara, Strada Virtuții, nr. 1, cod 300126, tel,: 0356 808 870, fax: 0356 808 871;                        officeg>blackliqht.ro

Cluj-Napoca, Strada Sarmisegetuza, nr. 18, cod 400592, tel. :0364409098, fax: 0264484982;             www.blacklight.ro

București, str. Piața Montreal, nr. 10, clădirea WTC, intrarea F, etaj 1, sect 1, tel.: 0745252583;         BL-5.5.3.-PS.01 p. 1/1


de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

78072

Ziua

05

Luna

05

Anul

2020

Cod verificare 10008422259]


Carte Funciară Nr. 404872 Timișoara


llllllllllllllllllllll


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:2


Adresa: Loc. Timișoara, Str Splaiul Titulescu, Jud. Timiș

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 17296/2

157.460

Canalul Bega

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1803 / 13/07/1949

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEposesor la localizare, cumpărare, unificare, schimb, donație, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) PRIMĂRIA MUN. TIMIȘOARA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2)

  108278 / 23/05/2019

  Act Administrativ nr. HOT.NR.467, din 21/11/2017 emis de MUNICIPIUL TIMIȘOARA;

  B2

  Intabulare, drept de ADMINISTRARE

  Al

  1) ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 6 77/2001.                      Pagina 1 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro                                                                     Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 404872 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 17296/2

157.460

Canalul Bega

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Cit

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

157.460

-

-

17296/2

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                     Pagina 2 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro                                                                      Formular versiunea 1.1

S'      Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE Fl il li'iTvri IMMIM LvA

Carte Funciară Nr. 404934 Timișoara

Nr. cerere

78074

Ziua

05

Luna

05

Anul

2020

Cod verificare 100084223059 llllllllllllllllllllllllll


A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:2

Nr. topografic:17297/2/l


Adresa: Loc. Timișoara, Str Splaiul Nicolae Titulescu, Jud. Timiș

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

404934

31.904

Teren neimprejmuit;


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1803 / 13/07/1949

Act nr. 0;

BL

Intabulare, drept de PROPRIETATEposesor la localizare, cumpărare, unificare, schimb, donație, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) PRIMĂRIA MUN. TIMIȘOARA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2)


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                     Pagina 1 din 3


Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro


Formular versiunea 1.1


Carte Funciară Nr. 404934 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

404934

31.904

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

31.904

-

-

17297/2/1

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

10.846

4

5

6.489

7

8

130.865

10

11

237.834

13

14

142.53

16

17

40.284

19

20

82.016


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

56.691

5

6

453.26

8

9

21.115

11

12

402.198

14

15

20.743

17

18

37.925

20

21

17.232


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

144.203

6

7

130.86

9

10

179.373

12

13

187.86

15

16

45.631

18

19

22.074

21

22

107.138


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                     Pagina 2 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro                                                                     Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 404934 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

22

23

89.798

25

26

65.874

28

29

43.636

31

32

20.244

34

35

29.095

37

38

37.422

40

41

21.005

43

44

28.35

46

47

20.147

49

50

29.117

52

53

40.498

55

56

161.575


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

23

24

20.649

26

27

85.237

29

30

37.01

32

33

50.211

35

36

93.275

38

39

48.796

41

42

37.353

44

45

14.35

47

48

152.841

50

51

44.93

53

54

12.527

56

1

90.089


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

24

25

41.877

27

28

88.837

30

31

39.332

33

34

6.894

36

37

77.949

39

40

35.753

42

43

18.959

45

46

59.528

48

49

24.492

51

52

15.251

54

55

50.739


 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3


Formular versiunea 1.1


Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Carte Funciară Nr. 404934 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

22

23

89.798

25

26

65.874

28

29

43.636

31

32

20.244

34

35

29.095

37

38

37.422

40

41

21.005

43

44

28.35

46

47

20.147

49

50

29.117

52

53

40.498

55

56

161.575


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

23

24

20.649

26

27

85.237

29

30

37.01

32

33

50.211

35

36

93.275

38

39

48.796

41

42

37.353

44

45

14.35

47

48

152.841

50

51

44.93

53

54

12.527

56

1

90.089


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

24

25

41.877

27

28

88.837

30

31

39.332

33

34

6.894

36

37

77.949

39

40

35.753

42

43

18.959

45

46

59.528

48

49

24.492

51

52

15.251

54

55

50.739


 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3


Formular versiunea 1.1


Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere

78075

Ziua

05

Luna

05

Anul

2020

Cod verificare 100084223060


Carte Funciară Nr. 432971 Timișoara

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 16A, Jud. Timiș

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

432971

134

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

81193 / 05/06/2012

Act nr. 0;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 50/50                                                  '

Al

1) PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 405720/Timisoara, înscrisa prin încheierea nr. 19120 din 19/08/1999;

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Pagina 1 din 3


Formular versiunea 1.1


Carte Funciară Nr. 432971 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

432971

134

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

404934

Date referitoare la teren

Nr

Cit

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

134

-

-

-

alee pietonala si spațiu verde adiacent Canalului Bega

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<** (m)

1

2

8.866

2

3

15.876

3

4

62.48

4

5

8.336

5

6

8.025

6

7

14.168

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                     Pagina 2 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro                                                                       Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 432971 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(»* (m)

7

8

13.532

8

9

0.673

9

10

4.441

10

11

0.585

11

12

19.914

12

13

12.676

13

14

7.551

14

15

14.96

15

1

0.769

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001 coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                     Pagina 3 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro                                                                      Formular versiunea 1.1

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere

78073

Ziua

05

Luna

05

Anul

2020

Cod verificare 100084222589 lllllllllllllllllll


Carte Funciară Nr. 432972 Timișoara

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Ad resa: Loc. Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 16A, Jud. Timiș

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

432972

Din acte: 4.776

Masurata: 4.777

Construcția CI înscrisa in CF 432972-C1; Construcția C2 înscrisa in CF 432972-C2; Construcția C3 înscrisa in CF 432972-C3; Construcția C4 inscrisa in CF 432972-C4; Construcția C5 inscrisa in CF 432972-C5; Construcția C6 inscrisa in CF 432972-C6; Construcția C7 inscrisa in CF 432972-C7; Construcția C8 înscrisa in CF 432972-C8;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

81193 / 05/06/2012

Act nr. 0;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 50/50                                              *

Al

1) PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 405720/Timisoara, inscrisa prin incheierea nr. 19120 din 19/08/1999;

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

198064 / 04/11/2015

Hotarare Judecătoreasca nr. Decizia Civila nr 1701, din 05/06/2012 emis de TRIBUNALUL TIMIȘ- dosar nr 32600/325/2010 (Decizia Civila nr 16/05.02.2013 emis de Curtea de Apel Timisoara;Decizia Civila nr 42/26. 03.2013 emis de Curtea de Apel Timișoara; Decizia nr 5006-Sedinta publica din 05.11.2013 -dosar nr 32600/325/2010);

CI

Intabulare, drept de SUPERFICIE

Al

1) SC A-INVEST SRL

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Pagina 1 din 3


Formular versiunea 1.1Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

432972

Din acte: 4.776

Masurata: 4.777

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


Nr

Cit

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4.776

-

-

-


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(** (m)

1

2

14.96

2

3

7.551

3

4

12.676

4

5

19.914

5

6

0.585

6

7

4.441


Carte Funciară Nr. 432972 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (** (m)

7

8

0.673

8

9

13.532

9

10

14.168

10

11

8.025

11

12

15.45

12

13

37.311

13

14

109.851

14

1

45.938

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001 coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                     Pagina 3 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro                                                                      Formular versiunea 1.1


Nr. cerere

86406

Ziua

19

Luna

04

Anul

2019

Cod /effcare __

IBII0M

10CC69145739


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al

432972-C2

Loc. Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 16A, lud. Timiș_

5. construita la sol;307 mp; BAZIN ÎNOT CU CABINE


II

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

81193 / 05/05/2012    ____________________________________

Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLA1C1 ANA VALENTINA;_______________

Intabulate, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin convenție, 82 cota actuala 1/50______________________________________________

Al

1) SC A INVEST SRL, UFIKUI/_______________________________

Act Notarial nr. 1331. din 31/08/2010 emis de N.P.CLA1CI ANA VALENTINA; ----------------;

----rlntabulare73rept de PROPRIETATE, dobândit prin Ieșire Din Indivixiune, 83 Icota actuala 49/50---------------------

1) SC A INVEST SRL, CIF:17369283         ________________

Al ___— ICrt

Număr

Destinație construcție

Al

432972-C2

construcții anexa

Supraf. (mp)Nr. cerere

36406

Ziua

19

Luna

04

Anul

2019

mbimii

1C0069145739


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al

432972-C6

Loc. Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 16A, ]ud. Timiș

S. construita la soliioi mp; PLATFORMA BETONATA PENTRU PLAIA___


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate ți alte drepturi reale

Referințe

81193 / 05/06/2012

Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLAICI ANA VALENTINA;

B2

intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/50

Al

1) SC 'A INVEST" SRL, CIF:R017369283

Act Notarial nr. 1331, din 31/08/2010 emis de N.P.CLAICI ANA VALENTINA;

B3

intabuiare, drept de PROPRIEIA1E, dobândit prin Ieșire Din Indiviziune, cota actuala 49/50

Al

1) SC A INVEST SRL, CIF:17369283


III. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție ți sarcini

ReferințeCrt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Al

432972-C6

construcții anexa

502

Cu acte In CF propriu

Observații / Referințe construita la soi:5d2 mp; PI BETONATA PENTRU PLAJANr, cerere

86406

Ziua

19

Luna

04

Anul

2019

1CCG69145739


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al

432972-C8

Loc. Timișoara, Splaiul Tudor Vladlmirescu, Nr. 16A, lud. Timiș

S. construita la sol:1621 mp; TEREN HANDBAL CU TRIBUNE


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

81193 1 05/06/2012

Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLAICI ANA VALENTINA;                     __ ______

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin convenție, rota actuala 1/50

Al

1) SC "A INVEST" SRL, CIF:RO17369283                       __________________________

Act Notarial nr. 1331. din 31/08/2010 emis de N.P.CLAICI ANA VALENTINA;__;____

83

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Ieșire um moiviziune, cota actuala 49/50        __

1) SC A INVEST SRL, CIF:17369233____________________

Al

ReferințeCrt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Al

432972-C9

construcții anexa

1.621

Cu acte in CF propriu

L construita la sol:L621'mp; I ERIrN HANDKiri

CU TRIBUNE


-48-


© ANEVAR*

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMANIA


AUTORIZAȚIA DE MEMBRU CORPORATIV
Nr. 0023

Se acordă societății:

FIDOX SRL


Cu sediul în județul Brașov, cod unic de înregistrare 13789500


Data emiterii: 01. 01. 2020

Valabil până la: 31.12. 2020


Președinte, Sorin Adrian Petre


S.C. FIDOX S.R.L. Brașov____________________________________________Nr.4.078/2020