Hotărârea nr. 263/2020

263/07.07.2020 Privind modificarea şi aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 263/07.07.2020
Privind modificarea şi aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-15016/07.07.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-15016 din data de 07.07.2020 al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-15016/07.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit.a) si alin. (3) lit.c) coroborat cu prevederile art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Organigrama si Statul de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, conform Anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Serviciului Şcoli,Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

SERVICIUL RESURSE UMANE

NR. SC2020-15016/07.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind modi ficarea și aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotar are nr.SC 2020-15016/07.07.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

Dezideratele cuprinse in Referatul de aprobare a proiectului de hotarare se relizeaza prin reorganizarea parțiala a aparatului de specialitate a! primarului, cu incadrarea in numărul maxim de posturi, după cum urmeaza:

Se reorganizează Compartimentul Sport prin subordonare in cadrul Direcției Economice si isi va schimba denumirea in Compartimentul Finanțare Sport

Se reorganizează Biroul Cabinet Primar in Serviciul Cabinet Primar care va avea in subordine:

  • • Biroul Asistare Primar

  • • Compartimentul Corpul de Control si Antifrauda a! Primarului unde se transforma un post de execuție in post de conducere

Se reorganizează Biroul Gestiune Populație Canina, Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie prin subordonare in cadrul Direcției de Mediu

Se reorganizează Compartimentul Reiatii Locale, Regionale si Naționale in cadrul Biroului Reiatii Internationale si se va denumi Birou Reiatii Internationale, Naționale, Regionale si Locale

Se reorganizează Compartimentul Monumente in cadrul Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura

Se reorganizează Compartiment Servicii Informatice in Birou Unitate de Digitalizare si Asistenta Informatica, si se transforma un post funcție publica de execuție in funcție publica de conducere

Se reorganizează Biroul Administrativ prin subordonare in cadrul Direcției Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse -I EST

Se infiinteaza Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ si Certificări in subordinea Arhitectului Sef si se transforma un post funcție publica de execuție in post funcție publica de conducere

Având în vedere Referatul Direcției Comunicare înregistrat cu nr.SC2020-14626/02.07.2020 privind transformarea unui post vacant din cadrul Compartimentului Purtător de Cuvânt si Informații Publice;

Având în vedere Referatul Biroului Evidenta Patrimoniu înregistrat cu nr.SC 2020-14839/06.07.2020 privind modificarea denumirii Biroului Evidenta Patrimoniu din cadrul Direcției Economice in Birou Evidenta Mijoacelor Fixe;

Facem următoarele precizări:

  • a. Se transforma postul de referent clasa III gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Purtător de Cuvânt si Informații Ptiblice in consilier clasa I gradul profesional superior;

  • b. Se transforma postul de referent clasa III gradul profesional superior din cadrul Compartiment Înregistrări Acte Stare Civila in consilier clasa I gradul profesional asistent;

  • c. Se transforma postul de referent clasa III gradul profesional superior din cadrul Compartimenuluit Preluare-Eliberare Acte de Identitate in consilier clasa 1 gradul profesional asistent;

  • d. Se modifica denumirea Biroului Evidenta Patrimoniu din cadrul Direcției Economice in Birou Evidenta Mijoacelor Fixe

In vederea înființării Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale si a incadrarii in numărul maxin de posturi prevăzut de OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, se reduc 6posturi vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

In concluzie, propunem modificarea și aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, conform anexelor, parti integrante din prezentul raport.

ȘEF SER VICIU RESURSE UMANE

RODICA AURELIAN

Anexa la HCL nr.-/

APROBAT PRIMAR Nicolae Robu


STAT DE FUNCȚII

Nr.crt

Denumirea funcției

Funcția publică/Post contr

Nr.posturi

Nivel studi

Cls.

Grad

/. FUNCȚII DE DEMNITA TE PUBLICA

1

PRIMAR

1

2

VICEPRIMAR

2

Total funcții demnitate publica

3

II APARAT PROPRIU

A . Funcții publice de conducere

3

Secretar general

S

1

4

Director general

1

5

Director executiv

S

8

6

Arhitect Șef

S

1

7

Sef serviciu

S

18

8

Șef birou

S

32

Total funcții publice de conducere

61

B. Funcții publice de execuție

9

Consilier

S

1

superior

233

10

Consilier achiziții publice

S

1

superior

6

11

Consilier

S

1

principal

89

12

Consilier

S

1

asistent

72

13

Consilier achiziții publice

S

1

asistent

2

14

Consilier

S

1

debutant

13

15

Consilier juridic

S

1

superior

12

16

Consilier juridic

S

1

principal

4

17

Consilier juridic

S

1

asistent

2

18

Auditor

S

1

superior

4

19

Auditor

s

1

principal

1

20

Referent de specialitate

SSD

II

superior

3

21

Referent

M

III

superior

32

Total funcții publice de execuție

473

Total funcții publice

534

C. 1. Funcții personal contractual de conducere

22

Administrator Public

S

1

23

sef birou

S

1

2

Total personal contractual de conducere

3

C.2. Funcții personal contractual execuție

24

Inspector de specialitate

s

IA

18

25

Inspector de specialitate

s

,1

15

26

Inspector de specialitate

s

II

24

27

Expert sportiv

IA

2

28

Funcționar

1

1

29

Referent

M

7

30

Referent

M

1

1

31

Referent

M

II

1

32

Casier

M

5

Total personal contractual de execuție

74

C.3 Funcții contractuale de deservire

33

îngrijitor

8

34

Paznic

2

35

Șofer

5

36

Muncitor calificat

1

8

37

Muncitor calificat

III

3

Total personal contractual de deservire

26

Total personal contractual C.1+C.2+C.3

103

D. TOTAL APARAT PROPRIU

637

TOTAL GENERAL

640

SEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AURELI AN

Cod FO-01,ver,1 Pag.1