Hotărârea nr. 260/2020

260/07.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 260/07.07.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020-14807/06.07.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-14807/06.07.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 06.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-14807/06.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218/04.06.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 55/07.11.2019 si Avizul Arhitectului Sef nr. 23/02.07.2020;
Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1496 / 24.04.2019 prelungit până la 23.04.2021, Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 43/25.06.2020, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 522/18.02.2020, precum si Decizia Etapei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 44/06.03.2020 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, având ca beneficiar pe PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, întocmit conform Proiectului nr. 272/2019, realizat de SC ATELIER 21 SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- ZONA DE INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE:
UTR 01 - extras CF 442899:
- functiuni predominante: institutii si servicii publice;
- Regim de construire: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice - nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;
- Hmaxim=18.00m, S+P+2E
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.5;
- Retrageri faţă de aliniament, minime faţă de limitele laterale şi fata de limitele posterioare: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice - nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;

UTR 02- extras CF 443018:
- functiuni predominante: institutii si servicii publice;
- Regim de construire: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice - nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;
- Hmaxim=18.00m, S+P+2E in subzone S1 si S2;
- Hmaxim=22.00m, S+P+4E+Er in subzona P1;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.5;
- Retrageri faţă de aliniament, minime faţă de limitele laterale şi fata de limitele posterioare: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice - nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;
Spaţii verzi: minim 10% conform Deciziei de încadrare nr. 44/06.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
Suprafata totala de spatii verzi prevazuta in PUZ, va fi amenajata si intretinuta.

- Circulatii si accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din strada Dragasani si din bv. Take Ionescu, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2020-000169/06.02.2020;
- Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat la faza D.T.A.C.;
Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 92/17.02.2020.


Art.3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, este identificat prin: CF nr. 443018 cad 443018 in suprafata de 13.072 mp - categoria de folosinta curti constructii, proprietar DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, si CF. nr. 442899 Cad 442899 in suprafata de 6.748 mp. - categoria de folosinta curti constructii, proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA DOMENIU PUBLIC.
Tinand cont de oferta de donatie cu incheierea de autentificare nr. 1014/02.07.2020 emisa de notar public Miriana Alexandra Cadarean, prin care "Subscrisa Societatea TAKE PROJECT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Timisoara, Bulevardul Take Ionescu nr. 46C, parter, Ap. P.1, judetul Timis, avand nr. de ordine in Registrul Comertului Timis J35/2206/2015, CUI RO35002233, reprezentata de administrator unic - Societatea Mulberry Development SRL - prin reprezentant permanent dl. ŞANDOR OVIDIU-SILVIU, cetăţean roman…, înţelege să doneze Municipiului Timisoara dreptul de proprietate asupra Proiectului "PUZ Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente-MultipleXity", proiect având amplasamentul în Timisoara, Bd. Take Ionescu nr . 56-58, 83, CF nr. 442899 Timisoara, CF. nr. 443018 Timisoara, întocmit de catre firma de proiectare Societatea ATELIER 21 S.R.L., persoană juridică română cu sediul în mun. Timişoara Spl. Tudor Vladimirescu nr. 6 , et.P , ap.6, jud. Timiş, CUI:RO 17158898", respectiv "...cu păstrarea de către Societatea TAKE PROJECT S.R.L., a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Proiectului avand nr. 272/2019 întocmit de catre firma de proiectare Societatea ATELIER 21 S.R.L., cu denumirea- "PUZ Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente-MultipleXity".
Oferta de donatie cu privire la dreptul de proprietate asupra PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, proiect 272/2019 realizat de SC Atelier 21 SRL, cu pastrarea de catre SC TAKE PROJECT SRL a drepturilor de proprietate intelectuala asupra acestuia, a fost acceptata prin Dispozitia Primarului nr. 793/3.07.2020.

Art. 4 Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public si în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism;
Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generala de Urbanism;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului SC ATELIER 21 SRL;
- Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

SC2020 - 14807 / 06.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in

”Centrul pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si
83, Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare de aprobare al proiectului de hotarare cu nr. SC2020 - 14807 / 06.07.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, prin care se propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refunctionalizarea cladirilor existente, pe parcelele inscrise in CF 443018 si CF 442899.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. SC2020 - 14807 / 03.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 55/07.11.2019 si de Avizul Arhitectului Sef nr. 23/02.07.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1496 / 24.04.2019 prelungit până la 23.04.2021, Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 43/25.06.2020, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 522/18.02.2020, precum si Decizia Etapei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș nr. 44/06.03.2020 prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu.

Documentația Plan Urbanistic de Zonal - Refunctionalizare clădiri existente in ”Centrul pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take lonescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, initiator MUNICIPIUL TIMISOARA, proiectant SC ATELIER 21 SRL, specialisti cu drept de semnătură R.U.R: arh. Petrisor Dan I. Ageu -pt. categoria D si E, si arh. Andreea Silvia M. Crisan pt. categoria D1 si E, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna februarie 2020, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu au fost formulate sugestii și obiecții din partea publicului. Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2020-001369/06.03.2020, si se poate începe circuitul sesizări legal de avizare.;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 218/2020 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația Plan Urbanistic Zonal -Refunctionalizare cladiri existente in ”Centrul pentru arta, tehnologie si experimente -MultipleXity”, bv. Take lonescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 71 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centrul pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara.

Planul Urbanistic de Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, este elaborat de proiectant SC ATELIER 21 SRL, specialisti cu drept de semnătură R.U.R: arh. Petrisor Dan I. Ageu - pt. categoria D si E, si arh. Andreea Silvia M. Crisan pt. categoria D1 si E, proiect nr. 272/2019, initiator MUNICIPIUL TIMISOARA.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centrul pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, terenul care face obiectul documentatiei PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara se afla intr-o zona de circulatie feroviara si constructii aferente, zona de protectie a monumentelor istorice.

Teritoriul studiat prin P.U.Z.: teritoriul detinut de initiator, delimitat la nord de strada Dragasani, la est de strada Mihail Kogalniceanu, la sud de Splaiul P. M. Draghici si la vest de propunerea Inelului II de Circulatie.

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, identificat prin: CF nr. 443018 cad 443018 in suprafata de 13.072 mp - categoria de folosința curti construcții, proprietar DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, si CF nr. 442899 Cad 442899 in suprafata de 6.748 mp -categoria de folosinta curti constructii, proprietar municipiul Timisoara domeniu public, este delimitat astfel: - parcela cu nr. Cad 443018 la nord - bv. Take Ionescu, la sud - parcela cu nr. Cad. 400437 Timisoara - teren curti constructii aflat in domeniu privat, la est - parcelele cu nr. cad. 404186, 403806, 402363 Timisoara - teren curti constructii aflat in domeniu privat, parcelele cu nr. top 5621, 5622, 5623, 5624 Timisoara - teren curti constructii aflat in domeniu privat, la vest -parcelele curti, constructii cu nr. cad. 408417, 432249, 432250, 432351 Timisoara - ILSA II -ZONA MIXTA - LOCUINTE COLECTIVE, SPATIU EXPOZITIONAL, SERVICII, BIROURI SI PARCAJE”, parcela cu nr. cad. 442899 la nord - strada Dragasani, la vest - parcela cu nr. cad. 435117, la est - parcela curti constructii cu nr. cad. 438203 Timisoara si parcelele cu nr. top 5605, 5606, 5610.

terenurile care fac obiectul PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, se afla următoarele construcții:

 • - pe terenul identificat prin CF 443018: cladire administrativa S+P+2E, atelier, cladire administrativa P, cladire administrativa S+P+1E, cladire pentru vopsitorie P inalt, centrala termica P, cos fum, post transformare P. De asemenea pe terenul cu CF 443018 a fost aprobata realizarea unei parcari supraterane.

 • - pe terenul identificat prin CF 442899: Muzeu Transport Public C. Miklosi, cladire pentru dispeceri in regim P+1E partial (turn), si Constructie Parter. De asemenea pe terenul cu CF 443018 a fost aprobata realizarea unei parcari supraterane.

Tinand cont de oferta de donatie cu incheierea de autentificare nr. 1014/02.07.2020 emisa de notar public Miriana Alexandra Cadarean, prin care “Subscrisa Societatea TAKE PROJECT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Timisoara, Bulevardul Take Ionescu nr. 46C, parter, Ap. P.1, judetul Timis, avand nr. de ordine in Registrul Comertului Timis J35/2206/2015, CUI RO35002233, reprezentata de administrator unic - Societatea Mulberry Development SRL -prin reprezentant permanent dl. ȘANDOR OVIDIU-SILVIU, cetățean roman..., înțelege să doneze Municipiului Timisoara dreptul de proprietate asupra Proiectului “PUZ Refunctionalizare cladiri existente in “Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente-MultipleXity”, proiect având amplasamentul în Timisoara, Bd. Take Ionescu nr . 56-58, 83, CF nr. 442899 Timisoara, CF. nr. 443018 Timisoara, întocmit de catre firma de proiectare Societatea ATELIER 21 S.R.L., persoană juridică română cu sediul în mun. Timișoara Spl. Tudor Vladimirescu nr. 6 , et.P , ap.6, jud. Timiș, CUI:RO 17158898”, respectiv „...cu păstrarea de către Societatea TAKE PROJECT S.R.L., a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Proiectului avand nr. 272/2019 întocmit de catre firma de proiectare Societatea ATELIER 21 S.R.L., cu denumirea- “PUZ Refunctionalizare cladiri existente in “Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente-MultipleXity”.

Oferta de donatie cu privire la dreptul de proprietate asupra PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 5658 si 83, Timișoara, proiect 272/2019 realizat de SC Atelier 21 SRL, cu pastrarea de catre SC TAKE PROJECT SRL a drepturilor de proprietate intelectuala asupra acestuia, a fost acceptata prin Dispozitia Primarului nr. 793/3.07.2020.

Planul Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centrul pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refunctionalizarea cladirilor existente pe parcelele inscrise in CF 443018 si CF 442899.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2020-000169/06.02.2020. Obținerea Autorizației de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de initiator, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2020-000169/06.02.2020, iar necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Indicii propuși prin documentație și in conformitate cu Avizului Arhitectului Șef cu nr. 23/02.07.2020 sunt următorii: - ZONA DE INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE:

UTR 01 - extras CF 442899:

- functiuni predominante: institutii si servicii publice;

- Regim de construire: conform Planșei Plan Reglementari Urbanistice - nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;

 • - Hmaxim=18.00m, S+P+2E

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.5;

- Retrageri față de aliniament, minime față de limitele laterale și fata de limitele posterioare: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice - nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;

UTR 02- extras CF 443018:

- functiuni predominante: institutii si servicii publice;

- Regim de construire: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice - nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;

 • - Hmaxim=18.00m, S+P+2E in subzone S1 si S2;

 • - Hmaxim=22.00m, S+P+4E+Er in subzona P1;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.5;

 • - Retrageri față de aliniament, minime față de limitele laterale și fata de limitele posterioare: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice - nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;

Spații verzi: minim 10% conform Deciziei de încadrare nr. 44/06.03.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

Suprafata totala de spatii verzi prevazuta in PUZ, va fi amenajata si intretinuta.

 • - Circulatii si accese: accesul auto și pietonal se vor realiza din strada Dragasani si din bv. Take Ionescu, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2020-000169/06.02.2020;

 • - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat la faza D.T.A.C.;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 92/17.02.2020.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

 • - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public, si în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

Art.1: Obtinerea acordului Consiliul Local al Municipiului Timisoara in conformitate cu art. 129 si art. 139 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu privire la elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, având ca beneficiar MUNICIPIUL TIMISOARA, întocmit conform proiectului nr. 272/2019, realizat de proiectant SC ATLIER 21 SRL, pe terenuri identificate prin CF nr. 443018 cad 443018 -proprietar domeniul public al Municipiului Timisoara, respectiv CF nr. 442899 Cad 442899 -proprietar Municipiul Timisoara domeniul public.

 • 2. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, având ca beneficiar MUNICIPIUL TIMIȘOARA, întocmit conform proiectului nr. 272/2019, realizat de proiectant general SC ATLIER 21 SRL, specialisti cu drept de semnatura arh. Petrisor Dan I. Ageu - pt. categoria D si E, si arh. Andreea Silvia M. Crisan pt. categoria D1 si E, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 3. Se stabilesc condițiile de construire și in conformitate cu Avizului Arhitectului Șef cu nr. 23/02.07.2020:

- ZONA DE INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE:

UTR 01 - extras CF 442899:

- functiuni predominante: institutii si servicii publice;

- Regim de construire: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice - nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;

 • - Hmaxim=18.00m, S+P+2E

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.5;

- Retrageri față de aliniament, minime față de limitele laterale și fata de limitele posterioare: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice - nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;

UTR 02- extras CF 443018:

- functiuni predominante: institutii si servicii publice;

- Regim de construire: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice - nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;

 • - Hmaxim=18.00m, S+P+2E in subzone S1 si S2;

 • - Hmaxim=22.00m, S+P+4E+Er in subzona P1;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.5;

 • - Retrageri față de aliniament, minime față de limitele laterale și fata de limitele posterioare: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice - nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;

Spații verzi: minim 10% conform Deciziei de încadrare nr. 44/06.03.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

Suprafata totala de spatii verzi prevazuta in PUZ, va fi amenajata si intretinuta.

 • - Circulatii si accese: accesul auto și pietonal se va realiza din strada Dragasani si din bv. Take Ionescu, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2020-000169/06.02.2020;

 • - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat la faza D.T.A.C.;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 92/17.02.2020.

 • 4. Prezentul Planul Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, este identificat prin: CF nr. 443018 cad 443018 in suprafata de 13.072 mp - categoria de folosinta curti constructii, proprietar DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, si CF nr. 442899 Cad 442899 in suprafata de 6.748 mp -categoria de folosinta curti constructii, proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA DOMENIU PUBLIC.

Tinand cont de oferta de donatie cu incheierea de autentificare nr. 1014/02.07.2020 emisa de notar public Miriana Alexandra Cadarean, prin care “Subscrisa Societatea TAKE PROJECT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Timisoara, Bulevardul Take Ionescu nr. 46C, parter, Ap. P.1, judetul Timis, avand nr. de ordine in Registrul Comertului Timis J35/2206/2015, CUI RO35002233, reprezentata de administrator unic - Societatea Mulberry Development SRL -prin reprezentant permanent dl. ȘANDOR OVIDIU-SILVIU, cetățean roman..., înțelege să doneze Municipiului Timisoara dreptul de proprietate asupra Proiectului “PUZ Refunctionalizare cladiri existente in “Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente-MultipleXity”, proiect având amplasamentul în Timisoara, Bd. Take Ionescu nr . 56-58, 83, CF nr. 442899 Timisoara, CF. nr. 443018 Timisoara, întocmit de catre firma de proiectare Societatea ATELIER 21 S.R.L., persoană juridică română cu sediul în mun. Timișoara Spl. Tudor Vladimirescu nr. 6 , et.P , ap.6, jud. Timiș, CUI:RO 17158898”, respectiv „...cu păstrarea de către Societatea TAKE PROJECT S.R.L., a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Proiectului avand nr. 272/2019 întocmit de catre firma de proiectare Societatea ATELIER 21 S.R.L., cu denumirea- “PUZ Refunctionalizare cladiri existente in “Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente-MultipleXity”.

Oferta de donatie cu privire la dreptul de proprietate asupra PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 5658 si 83, Timișoara, proiect 272/2019 realizat de SC Atelier 21 SRL, cu pastrarea de catre SC TAKE PROJECT SRL a drepturilor de proprietate intelectuala asupra acestuia, a fost acceptata prin Dispozitia Primarului nr. 793/3.07.2020.

 • 5. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public si în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 6. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente -MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, elaborat de proiectant SC ATELIER 21 SRL, specialisti cu drept de semnătură R.U.R: arh. Petrisor Dan I. Ageu - pt. categoria D si E, si arh. Andreea Silvia M. Crisan pt. categoria D1 si E, proiect nr. 272/2019, la cererea MUNCIPIULUI TIMISOARA, pentru a fi supus analizării și aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT ȘEF,

Emilian Sorin CIURARIU

ȘEF SERVICIU GABRIELA BORCSI

CONSILIER

Steluta URSU

Red/dact - SU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2020-14807/06.07.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity””, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara

Proiect emis la solicitarea initiatorului Primariei Municipiului Timiaosra, înregistrată cu nr. SC2020 - 14807 / 03.07.2020, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Refunctionalizare cladiri existente in ”Centrul pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, documentație elaborată de proiectantul SC ATELIER 21 SRL, specialisti cu drept de semnatura arh. Petrisor Dan I. Ageu - pt. categoria D si E, si arh. Andreea Silvia M. Crisan pt. categoria D1 si E, după obținerea Certificatului de urbanism nr. 1496/24.04.2019 prelungit până la 23.04.2021.

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, identificat prin: CF nr. 443018 cad 443018 in suprafața de 13.072 mp - categoria de folosința curti construcții, proprietar DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, si CF nr. 442899 Cad 442899 in suprafata de 6.748 mp - categoria de folosinta curti constructii, proprietar municipiul Timisoara domeniu public, este delimitat astfel: - parcela cu nr. Cad 443018 la nord - bv. Take Ionescu, la sud - parcela cu nr. Cad. 400437 Timisoara - teren curti constructii aflat in domeniu privat, la est - parcelele cu nr. cad. 404186, 403806, 402363 Timisoara - teren curti constructii aflat in domeniu privat, parcelele cu nr. top 5621, 5622, 5623, 5624 Timisoara - teren curti constructii aflat in domeniu privat, la vest - parcelele curti, constructii cu nr. cad. 408417, 432249, 432250, 432351 Timisoara - PUZ aprobat - ILSA II -ZONA MIXTA - LOCUINTE COLECTIVE, SPATIU EXPOZITIONAL, SERVICII, BIROURI SI PARCAJE”, parcela cu nr. cad. 442899 la nord - strada Dragasani, la vest -parcela cu nr. cad. 435117, la est - parcela curti constructii cu nr. cad. 438203 Timisoara si parcelele cu nr. top 5605, 5606, 5610.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin Planul Urbanistic Zonal „Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, se propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refunctionalizarea cladirilor existente, pe parcelele inscrise in CF 443018 si CF 442899.Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2020-000169/06.02.2020.

 • 3. Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată. pentru documentatia Plan Urbanistic Zonal „Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 1496/24.04.2019 prelungit până la 23.04.2021, Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 43/25.06.2020, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 522/18.02.2020, precum si Decizia de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș nr. 44/06.03.2020 prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu;

Oferta de donatie cu privire la dreptul de proprietate asupra PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timișoara, proiect 272/2019 realizat de SC Atelier 21 SRL, cu pastrarea de catre SC TAKE PROJECT SRL a drepturilor de proprietate intelectuala asupra acestuia, a fost acceptata prin Dispozitia Primarului nr. 793/3.07.2020.

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Refunctionalizare cladiri existente in ”Centrul pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take lonescu nr. 56-58 si 83, Timișoara,, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 3

Către, Primăria Municipiului Timișoara

CERERE pentru aprobarea Planului de acțiune, conform HCL 44/2016

Subsemnatul Sanda Greblă, CNP 2891230314028, cu domiciliul/sediul în județul Timiș, municipiul/orașul/comuna Timișoara, satul sectorul cod poștal........, str. Eroilor de Ia Tisa , nr.

7/D, bl..., sc. ..., et.-, ap. 3, telefon/fax (obligatoriu) int 421, e-mail sanda.grebla@primariatm.ro, în calitate de/reprezentant al PMT prin SUIPIC, cui

Solicit aprobarea Planului de acțiune aferent PUZ: PUZ - Refuncționalizare clădiri existente în „Centrupentru Artă, Tehnologie și Experimente - MultipleXtty”

Data 23.01.2020PLAN DE ACȚIUNE

în vederea implementării investițiilor propuse prin

Planul Urbanistic Zonal PUZ - Refuncționalizare clădiri existente în „ Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente - MultipleXity ”

Generat de imobilul   Timișoara Bd Take lonescu, nr. 56-58 si nr. 83,

Beneficiari         PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Identificat prin CF nr. 443018 si CF nr. 442899

Conform Avizului de oportunitate nr. 55 din data de 07.11.2019

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE

Nr.

Cit.

Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse

Evaluarea estimativă a costurilor

Responsabilul finananțării

Etape de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada preconizată)

' u '£••• •* 5' X c/?-1-- • Ct*    * ■■■ r Xv *-'f *'»' ■»!*? ■              ■ - ■.           î ■ ■                      ■ -*

£WS O

■*"7.■ V-*1 ix*! ■■ ■’■■ ■'1-1 ■"'■'i'1 ■■ '*..■■ ■■■■             ■ r * _ f ■                । '■ j ■          ■

1

■ B'".;

Dezmembrări/ Unificări conform PUZ

-

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

-

5sS®ESCJ6'',J-iF,y’

1

Realizarea sistemului centalizat de alimentare de apă si canalizare

25 000 Euro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Studii, proiectare si execuție (2020-2021)

2

Realizarea rețea de alimentare cu energie electrica

25 000 Euro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Studii, proiectare si execuție (2020-2021)

4

Amenajare acces de pe domeniu public

4 000 Euro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Studii, proiectare si execuție (2020-2021)

Primăria Municipiului Timișoara

PRIMAR.


NICOLAEROBUINVESTITOR

P MTprin S. U.LP.L C reprezentat prin SANftA GREBLA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM

romania2019.eu


Președinta României ia Consiliul Uniunii Europene


SERVICIUL CERTIFICĂRI SI AUTORIZĂRI

Nr. UR2020-001369/06.03.2020

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare si consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ - „Refunctionalizare clădiri existente in „Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - Muliplexity”,

Amplasament: Bulevardul Take lonescu 56-58, 83, Timișoara,

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA,

Proiectant: SC ATELIER 21 SRL.

Detalii privind tehnicile gi metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Serviciul Certificări si Autorizări din cadrul Direcției Generale de Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 01.02.2020-25.02.2020,

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Generala de Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr, 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

S-au expediat prin poștă anunțul cu privire la „Refunctionalizare clădiri existente in „Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - Muliplexity”, Bulevardul Take lonescu 56-58, 83, Timișoara, beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, proiectant: SC ATELIER 21 SRL, Timișoara, jud. Timiș - la următoarele adrese:

Asociațiile de Proprietari - Bulevardul Take lonescu nr. 69, 71, 73;

Inspectoratul General de Politie - Bulevardul Take lonescu nr. 46;

SC ADECCO SRL - Bulevardul Take lonescu nr. 50;

Asociația de Proprietari, SC ROM CHRONO SRL, SC CASA UNO SRL - Strada Protopop Meletie Draghici;

Asociațiile de Proprietari - strada Mihail Kogalniceanu nr. 1, 2, 3,4, 5, 6, 7;

Documentația disponibilă la Serviciul Certificări si Autorizări, nu a fost consultată de nici o persoană.

La întâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 12.02.2020, orele 14.00 - 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, au participat un reprezentant din partea proiectantului SC ATELIER 21 SRL, iar din partea publicului nu a participat nici o persoana.

Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Refunctionalizare clădiri existente in „Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - Muliplexity”, Bulevardul Take lonescu 56-58, 83, Timișoara, beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, proiectant: SC ATELIER 21 SRL, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.


CONSILIER

Steluta tlRlSl


Rod/ tkicf. - S.U..-2 cx

Către, Primăria Municipiului Timișoara

CERERE pentru aprobarea Planului de acțiune, conform HCL 44/2016

Subsemnatul Sanda Greblă, CNP 2891230314028, cu domiciliul/sediul în județul Timiș, municipiul/orașul/comuna Timișoara, satul sectorul cod poștal........, str. Eroilor de Ia Tisa , nr.

7/D, bl..., sc. ..., et.-, ap. 3, telefon/fax (obligatoriu) int 421, e-mail sanda.grebla@primariatm.ro, în calitate de/reprezentant al PMT prin SUIPIC, cui

Solicit aprobarea Planului de acțiune aferent PUZ: PUZ - Refuncționalizare clădiri existente în „Centrupentru Artă, Tehnologie și Experimente - MultipleXtty”

Data 23.01.2020PLAN DE ACȚIUNE

în vederea implementării investițiilor propuse prin

Planul Urbanistic Zonal PUZ - Refuncționalizare clădiri existente în „ Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente - MultipleXity ”

Generat de imobilul   Timișoara Bd Take lonescu, nr. 56-58 si nr. 83,

Identificat prin CF nr. 443018 si CF nr. 442899

Conform Avizului de oportunitate nr. 55 din data de 07.11.2019


Beneficiari         PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE

Nr.

Cit.

Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse

Evaluarea estimativă a costurilor

Responsabilul finananțării

Etape de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada preconizată)

' ■ u '£■■■ •* 5' X          ' Ct*          r X'.' i-'f *'»' ■»!*? ■                ■ - ■.             Î ■ ■                         ' -*

£WS O

1

■ B'".;

Dezmembrări/ Unificări conform PUZ

-

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

-

1

Realizarea sistemului centalizat de alimentare de apă si canalizare

25 000 Euro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Studii, proiectare si execuție (2020-2021)

2

Realizarea rețea de alimentare cu energie electrica

25 000 Euro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Studii, proiectare si execuție (2020-2021)

4

Amenajare acces de pe domeniu public

4 000 Euro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Studii, proiectare si execuție (2020-2021)


INVESTITORROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM

romania2019.eu


Președinta României ia Consiliul Uniunii Europene


SERVICIUL CERTIFICĂRI SI AUTORIZĂRI

Nr. UR2020-001369/06.03.2020

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare si consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ - „Refunctionalizare clădiri existente in „Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - Muliplexity”,

Amplasament: Bulevardul Take lonescu 56-58, 83, Timișoara,

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA,

Proiectant: SC ATELIER 21 SRL.

Detalii privind tehnicile gi metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Serviciul Certificări si Autorizări din cadrul Direcției Generale de Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 01.02.2020-25.02.2020,

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Generala de Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr, 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

S-au expediat prin poștă anunțul cu privire la „Refunctionalizare clădiri existente in „Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - Muliplexity”, Bulevardul Take lonescu 56-58, 83, Timișoara, beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, proiectant: SC ATELIER 21 SRL, Timișoara, jud. Timiș - la următoarele adrese:

Asociațiile de Proprietari - Bulevardul Take lonescu nr. 69, 71, 73;

Inspectoratul General de Politie - Bulevardul Take lonescu nr. 46;

SC ADECCO SRL - Bulevardul Take lonescu nr. 50;

Asociația de Proprietari, SC ROM CHRONO SRL, SC CASA UNO SRL - Strada Protopop Meletie Draghici;

Asociațiile de Proprietari - strada Mihail Kogalniceanu nr. 1, 2, 3,4, 5, 6, 7;

Documentația disponibilă la Serviciul Certificări si Autorizări, nu a fost consultată de nici o persoană.

La întâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 12.02.2020, orele 14.00 - 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, au participat un reprezentant din partea proiectantului SC ATELIER 21 SRL, iar din partea publicului nu a participat nici o persoana.

Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Refunctionalizare clădiri existente in „Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - Muliplexity”, Bulevardul Take lonescu 56-58, 83, Timișoara, beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, proiectant: SC ATELIER 21 SRL, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.


CONSILIER

Steluta tlRiSl


Rod/ ducL - S.U..-2 cx

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

PUZ - Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente -MultipleXity”

Timișoara

Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899

FOAIE DE CAPAT

Denumirea lucrării:

PUZ - Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente - MultipleXity”

Amplasament:

Timișoara Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899

Beneficiar:

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Faza de proiectare:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiectant:

SC ATELIER 21 SRL

Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6

Tel: 0722-718802

Coordonator de specialitate:

arh. Ageu Petrisor

Data:

IANUARIE 2020

Nr. proiect:

272 / 2019

MEMORIU GENERAL

Cap. I: INTRODUCERE

I.01 Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrării:

PUZ - Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente - MultipleXity”

Amplasament:

Timișoara Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899

Beneficiar:

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Faza de proiectare:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Data:

IANUARIE 2020

Nr. proiect:

272 / 2019

I.02 Obiectivul lucrarii

Prezenta documentatie, elaborata la solicitarea beneficiarului, propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refuncționalizarea clădirilor existente pe parcelele inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899, în spații ce deservesc evenimente cuprinse în agenda culturală BID BOOK 2021.

 • I.03 Surse documentare

Pentru intocmirea prezentei documentatii s-au studiat urmatoarele:

 • Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017;

 • Conceptul general de dezvoltare urbana - MASTERPLAN Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 61/2012;

 • Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara - în elaborare și Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G., aflat în Etapa 4 - Avizare și aprobare;

 • Ridicare topografica realizata in sistem STEREO 70.

In elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor:

 • HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

 • Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificata;

 • Ordin 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;

 • Ordin 176/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ.

Cap. II: STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

II.01 Evolutia zonei

Povestea depoului începe din perioada lui Corneliu Miklosi (1887- 1963), director al Tramvaielor din Timișoara, în perioada 1922-1948.

În Timișoara din 1889 a fost introdus tramvaiul electric. La începutul secolului XX, depoul de tramvaie se afla în partea dreaptă a bulevardului Take Ionescu (pe parte cu zona ILSA). Se numea Depoul nr.1. Atunci când societățile Tramvaielor Comunale și a Uzinelor Electrice Comunale se unesc sub denumirea de Intreprinderea Electromecanică Timișoara (IET) numărul tramvaielor a crescut și a fost nevoie de un nou depou.

În 1927, alături de multe alte proiecte ale lui Corneliu Mikloși- care au îmbunătățit viața orașului și al locuitorilor săi, se finalizeaza a doua clădire pentru depou, cea de pe partea stanga a bulevardului Take Ionescu. Este un depou cu șase linii de garare și întreținere. La vremea respectivă încăpeau în interior 30 de vagoane. Această clădire este propusă pentru clasare în noul PUG Timișoara început în 2012.

In Planul Urbanistic General, terenul luat în studiu este încadrat în UTR 28, și are functiunea de zonă de circulație feroviară și construcții aferente și totodată încadrată în zonă de protecție a monumentelor istorice, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Pana in anul 2017, pe cele doua parcele luate in studiu a functionat Depoul nr. 1 de tramvaie al orasului. Zona din care face parte amplasamentul propus are un mare potential imobiliar, datorat apropierii de centrul istoric si dezvoltarii recente de pe parcela invecinata, Ansamblul ISHO.

Ansamblul imobiliar ISHO se extinde pana la limita de proprietate a terenului studiat printr- un PUZ, aflat in curs de aprobare, ce propune functiune mixta, locuinte colective, spatiu expozitional, servicii, birouri si parcaje.

II.02 Incadrare in localitate

Parcelele studiate prin aceasta documentatie se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in partea centrala, cu acces din bulevardul Take Ionescu.

Parcela din nord, aferenta CF nr. 442899, numita UTR 01, se afla in cvartalul delimitat de bulevardul Take Ionescu, strada Enric Baader, strada Dragasani si strada Mihail Kogalniceanu.

Parcela din sud, aferenta CF nr. 443018, numita UTR 02, se afla in cvartalul delimitat de bulevardul Take Ionescu, Piata Badea Cartan, Splaiul Protopop Meletie Draghici si strada Academician Dimitrie Gusti.

II.03 Descriere amplasament

Parcelele propriu-zise, identificate prin C.F. nr. 442899 si C.F. nr. 443018, respectiv prin nr. cadastral 442899 si 443018, se afla in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, beneficiarul acestui proiect. Terenul studiat are suprafata totala de 19.820 mp.

Amplasamentul studiat este delimitat astfel:

UTR 01:

 • - La Nord: strada Dragasani;

 • - La Sud: bv. Take Ionescu;

 • - La Vest: Biserica ortodoxa „Sfanta Cuvioasa Parascheva”;

 • - La Est: proprietati private, locuinte, birouri, hostel si spatii comerciale.

UTR 02:

 • - La Nord: bv. Take Ionescu;

 • - La Sud: imobil locuinte colective P+4E+2Er (complexul Teodor);

 • - La Vest: proprietati private, locuinte si functiuni complementare;

 • - La Est: imobil locuinte colective P+11E (complexul Victoria) si apoi Ansamblul ISHO II, dezvoltat de TAKE PROJECT SRL (cladiri de locuinte colective, spatiu expozitional, servicii, birouri si parcaje).

 • II.04 Elementele cadrului natural

Elemente ale cadrului natural, vegetatie (copaci, pomi) existente pe amplasamentul studiat se vor pastra si protejata.

Terenul este plan (cu denivelari nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul prospectat aparține Câmpiei Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului.

Geologic, zona aparține Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic și o cuvertură posttectonică.

Lucrarie de teren au pus in evidenta, in zona activa a viitoarei sonstructii, prezenta unor pamanturi cu o compresibilitate medie spre mare.

Succesiunile stratigrafice ale terenului de fundare sunt prezentate in studiul geotehnic atasat.

Suprafața terenului aproximativ plan orizontal nu este afectată de fenomene fizico-mecanice care să pericliteze stabilitatea generală a amplasamentului.

Stratificatia interceptata in foraje este eterogena, dedesubtul umpluturii in grosime de 1,5m aflandu-se o succesiune de pachete coezive si orizonturi nisipoase.

Adâncimea de îngheț este de 0,6 - 0,7 m (conform STAS 6054/77).

Apa subterană a fost interceptată în foraje sub presiune, stabilizandu-se la adâncimea de 4,4m, față de cota terenului actuală. Din buletinele de analiză chimică a apei freatice a rezultat că aceasta prezintă agresivitate chimică față de beton.

Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin:

 • - temperatura aerului:

 • - media lunara maxima:            +21/ +22 oC in iulie, august

 • - media lunara minima:             -1/ -2 oC in ianuarie

  - maxima absoluta:                 + 40 oC in 16.08.1952

  - minima absoluta:                 - 29,2 oC in 13.02.1935

  - precipitatii:

  - media lunara maxima:           70-80mm

  - media anuala:                  600-700mm

  - cantitatea maxima in 24h:        100 mm in 01.06.1915

  - vantul: directii predominante: Vest 15 %.

 • II.05 Circulatia

Accesul se va face direct din bv. Take Ionescu, strada de categoria I, pentru ambele terenuri aflate in studiu.

Accesul la reteaua de transport public este extrem de facil, pe bulevardul Take Ionescu circula autobusul 11, 46, E4, M35. Ttroleibuzul 17 are statie la intersectia dintre str. E. Baader si bv. Take ionecsu, iar tramvaiele 2 si 10, au statie la Piata Badea Cartan.

 • II.06 Ocuparea terenurilor

Terenul studiat este ocupat cu clădiri, conform planșei 03 - Plan analiza situației existente.

Relaționări între funcțiuni

Terenurile învecinate sunt proponderent destinate locuirii și funcțiunilor complementare, mai putin parcela dinspre vest, unde se gaseste Biserica ortodoxa „Sfanta Cuvioasa Parascheva”.

Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine

În cvartalul studiat s-au identificat o serie de spații comerciale, de tipul ABC-urilor de cartier, cladiri de birouri, farmacii, cabinet medicale, etc.

Relația de proximitate a amplasamentului cu Ansamblul ISHO si cu viitorea Galerie de arta ISHO, face locația extrem de atractivă pentru locuitorii din zona.

Asigurarea cu spații verzi

Pe amplasament există vegetație ce trebuie pastrata si protejata. Suprafața de spațiu verde ce se va detalia în fazele viitoare de proiectare va fi amenajată peisager și plantată cu arbori de talie medie.

Existența unor riscuri naturale în zona studiată

Stabilitatea terenului este asigurată. Nu există alte riscuri naturale în zonă.

 • II.07 Echipare edilitara - situatia existenta

Amplasamentul studiat este racordat la reteaua de electricitate si de apa-canal. Concomitent cu elaborarea planului s-a solicitat detinatorilor de utilitati emiterea avizelor de amplasament.

 • II.08 Probleme de mediu

Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului.

La ora actuală, terenul luat în studiu este - în cea mai mare parte - în paragină, vegetație existenta trebuie ingrijita.

Terenul este relativ plan și orizontal, avînd stabilitatea generală asigurată, neexistând vreun risc natural sau antropic.

Nu există în zonă valori de patrimoniu ce necesită protecție; nu există potențial balnear sau turistic.

Evaluarea impactului pe care îl produce aplicarea P.U.Z. este neglijabil din punctul de vedere al mediului, avînd în vedere următoarele:

 • nu sunt prevăzute implantări de surse de poluanți sau care ar putea modifica condițiile de mediu existente caracterizate prin încadrarea într-o atmosferă urbană în devenire;

 • nu sunt evidențiate riscuri naturale existente;

 • sistemul căilor de comunicații și echipare edilitară - existente și proiectate - nu prezintă riscuri pentru zonă.

Prin intervențiile propuse prin acest P.U.Z. - privind dezvoltarea infrastructurii culturale a orasului prin refuncționalizarea clădirilor existente si asigurarea functiunilor complementare necesare (cai de acces si comunicatii, parcari, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) - zona se va transforma in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

Diminuarea pana la eliminarea a surselor de poluare

Avand in vedere masurile constructive care vor fi implementate, se considera ca se iau toate masurile de eliminare a surselor de poluare:

 • - impermeabilizarea integrala a suprafetelor de acces si parcare autovehicole;

 • - montare separator de produse petroliere la colectarea apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare municipala;

 • - achizitionare echipamente de ultima generatie utilizate la asigurarea regimului termic corespunzator in spatiile ce urmeaza a fi reabilitate sau edificate;

 • - asigurarea unui sistem corespunzator de gestionare a tuturor deseurilor generate pe amplasament ca urmare a desfasurarii tuturor activitatilor propuse;

 • - asigurarea un procent corestunzator de spatiu verde amenajat, conform reglementarilor de urbanism.

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Conform Legii 575 privind aprobarea ”Planului de amenajare a teritoriului national-Sesiunea a V-a -Zone de risc natural” Anexa 3, amplasamentul cercetat este situat în Mun. Timișoara având intensitatea seismică VII, exprimată în grade MSK.

Conform codului de proiectare seismică P100-1/2013, condițiile locale de teren situate în localitatea Timișoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colț Tc=0,7 sec., a factorului de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului Bo=2.5, a spectrului normalizat de răspuns elastic pentru zona Banat și accelerația terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Se va asifgura structura de rezistență în vederea asigurării rezistenței și stabilității construcției propuse, precum și a condițiilor de calitate.

Risc de alunecări de teren

Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural“- ANEXA 7- Alunecări de teren, amplasamentul aferent proiectului nu se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren.

Risc de inundații

Conform Legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural“- ANEXA 5 - Inundații, amplasamentul aferent proiectului se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de inundații pe torenți.

Sunt proiectate rigole/ guri de scurgere pentru colectarea apelor pluviale de pe suprafața aferenta cailor de circulație/ parcărilor. În caz de inundații majore, evacuarea apelor pluviale de pe căile de circulație/ parcaje auto se va realiza prin intermediul pantelor transversale cu valori corespunzatoare.

Epurarea preepurarea apelor uzate

Se va avea în vedere eliminarea oricaror forme de poluare a apelor de suprafață și subterane prin proiectarea sistemelor de colectare a apelor uzate menajere și pluviale (de pe suprafața aferenta cailor de circulație/ a parcărilor propuse).

Apele pluviale provenite de pe suprafetele betonate posibil impurificate cu produse petroliere, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare municipala, vor fi trecute prin separatorul de produse petroliere si stocate intermediar intr-un bazin de retentie pana la incetarea ploii torentiale.

Depozitarea controlata a deșeurilor

Toate deseurile generate vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe platforme special amenajate, pe suprafete perfect impermeabilizate, in recipienti corespunzatori si transportate de catre operatorul local de salubritate.

Deseurile provenite de la intretinerea retelei de canalizare si curatarea separatorului de produse petroliere vor fi preluate de catre firmele speciale atorizate ce realizeaza aceste servicii de colectare si neutralizare.

Organizarea sistemelor de spatii verzi

Se va realiza conform suprafetelor aprobate prin reglementarile de urbanism si inscrise in actele de reglementare emise de unitatile administrative teritoriale reasponsabile (Agentia Pentru Protectia Mediului, Primaria Municipiului Timisoara).

 • II.0 9 Optiuni ale populatiei

Propunerea facută se inscrie in dezvoltarea urbanistică a intregii zone. Aspectul si functionarea zonei se vor imbunatati odata cu realizarea obiectivului propus.

 • II.10 Disfunctionalitati

Principala disfunctionalitate identificata pe amplasamentul studiat incompatibilitatea functiunilor, depou de tramvaie si atelier de reparatii alaturi de locuire.

Cap. III: PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

La solicitarea beneficiarului, se propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refuncționalizarea celor doua depouri de tramvaie, existente pe parcelele inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899, în spații ce deservesc evenimente cuprinse în agenda culturală BID BOOK 2021.

III.01 Concluzii ale studiilor de fundamentare - privind disfunctionalitatile rezultate din analiza critica a situatiei existente

In urma analizarii studiilor de fundamentare, se pot trage urmatoarele concluzii generale:

 • - prin refuncționalizarea celor doua depouri de tramvaie, existente, in spatii de interes public (spatiu expozitional) se va asigura compatibilitarea functionala in zona respectand astfel politicile prevazute in Masterplanul orasului;

 • - se va asigura necesarul de spatii verzi conform prevederilor in vigoare;

 • - se va asigura numarul necesar de locuri de parcare pentru functiunea propusa.

 • III.02 Surse documentare

  Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

  Pentru intocmirea prezentei documentatii s-au studiat urmatoarele:

 • Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017;

 • Conceptul general de dezvoltare urbana - MASTERPLAN Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 61/2012;

 • Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara - în elaborare și Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G., aflat în Etapa 4 - Avizare și aprobare;

 • Ridicare topografica realizata in sistem STEREO 70.

In elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor:

 • HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

 • Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificata;

 • Ordin 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;

 • Ordin 176/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ.

Lista studiilor de fundamentare elaborate concomitent cu PUZ

 • - Avize de la detinatorii de retele care pot afecta amplasamentul;

 • - Studiu geo;

 • - Ridicare topografica, vizata OCPI, realizata in sistem STEREO 70.

 • III .03 Prevederi programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata

In Planul Urbanistic General, terenul luat in studiu este incadrat in UTR 28, si are functiunea de zonă de circulație feroviară și construcții aferente și totodată încadrată în zonă de protecție a monumentelor istorice, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Conform Masterplan Timișoara:

 • - POLITICIA 1 - prevede reconversia functiunii existente in zona mixta;

 • - POLITICIA 5, PROGRAMUL 1 - prevede definirea spatiului public prin regenerare si

restructurare;

 • - POLITICIA 5, PROGRAMUL 2 - prevede asigurarea unui caracter verde al zonei si a

suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare;

 • - POLITICIA 8 - prevede asigurarea de servicii si facilitati pentru comunitate, cu implicare la nivel de municipiu, prin amplasarea unor dotari de tip expo si congres in zona studiata.

Cap. IV: SOLUȚII PROPUSE - pentru eliminarea sau diminuarea disfunctionalitatilor

 • IV .01 Valorificarea cadrului natural

Elemente ale cadrului natural, vegetatie (copaci, pomi) existente pe amplasamentul studiat se vor pastra si protejata.

Terenul este plan (cu denivelari nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata.

Prin intervențiile propuse prin acest P.U.Z. - privind dezvoltarea infrastructurii culturale a orasului prin refuncționalizarea clădirilor existente si asigurarea functiunilor complementare necesare (cai de acces si comunicatii, parcari, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) - zona se va transforma in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

Propunerea facută se inscrie in dezvoltarea urbanistică a intregii zone. Aspectul si functionarea zonei se vor imbunatati odata cu realizarea obiectivului propus.

 • I V.02 Modernizarea circulatiei

In cazul prezentului plan urbanistic, nu se vor face rezervari de teren pentru largirea sau prelungirea profilelor stradale.

Accesul pe amplasament este asigurat de pe bulevardul Take Ionescu ce are un prospect stradal de 38m, cu circulatie auto pe ambele sensuri.

Accesul locuitorilor la reteaua de transport public este extrem de facil, pe bulevardul Take Ionescu circula autobusul 11, 46, E4, M35. Ttroleibuzul 17 are statie la intersectia dintre str. E. Baader si bv. Take ionecsu, iar tramvaiele 2 si 10, au statie la Piata Badea Cartan.

Organizarea circulatiei interioare pe parcela studiata, se va face in functie de conformarea si pozitionarea finala a imobilelor propuse in fazele urmatoare ale proiectelor (faza DTAC, PT).

 • IV .03 Categorii functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti

  Zonificare functionala. Reglementari

  Se propune valorificarea locatiei, prin introducerea unei functiuni care permite dezvoltarea socio-economica a zonei. Rezultatul urmarit este introducerea sa in circuitul cultural al orasului, prin transformarea arealului de interventie intr-o zona activa, cu functiuni publice.

Teritoriului zonei studiate este compus din urmatoarele unitati teritoriale de referinta:

UTR 01 - Zona de instirutii si servicii publice

- Zona de institutii si servicii publice

Zona pentru activitati culturale (muzeu si spatii expozitionale), servicii (tertiare), zone verzi, cai de circulatii si lucrari edilitare aferente.

UTR 02 - Zona de instirutii si servicii publice

 • - Zona de institutii si servicii publice

Zona pentru activitati culturale, servicii (tertiare), parcaj colectiv, zone verzi, cai de circulatii si lucrari edilitare. impartita in urmatoarele subzone functionale:

 • - S1: Subzona pentru activitati culturale si administrative;

 • - S2: Subzona pentru activitati administrative;

 • - S3: Subzona non - edificabila pentru zona verde si cai de circulatii auto si pietonale, cu exceptia amplasarii unar constructii provizorii necesare desfasurarii activitatilor expozitionale;

 • - S4: Subzona non - edificabila pentru zona verde si cai de circulatii pietonale, lucrari edilitare;

 • - P1: Subzona pentru parcaj colectiv.

 • IV.04 Indicatori urbanistici obligatorii (limite si valori minime si maxime)

Pentru UTR 01 - Zona de instirutii si servicii publice, se propun urmatorii indici urbanistici de utilizare a terenului:

POT maxim = 50%

CUT maxim = 1,5

Regim maxim de inaltime: S+P+2E

Inaltimea maxima a clădirilor - 18,00 m

Zone verzi in interiorul parcelei: min. 10%

Fata de cele de mai sus, se adauga un procent de minim 10% spatii verzi, amenajate pe spatiul liber ramas in interiorul parcelelor studiate, respectand conditiile din Strategia dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara, aprobata prin HCL 62/2012.

Pentru UTR 02 - Zona de instirutii si servicii publice, se propun urmatorii indici urbanistici de utilizare a terenului:

POT maxim = 50%

CUT maxim = 1,5

Regim maxim de inaltime:

 • - Subzona S1: max. S+P+2E

 • - Subzona S2: max. S+P+2E

 • - Subzona P1: max. S+P+4E+Er

Inaltimea maxima a cladirilor

 • - Subzona S1: max. 18,00 m

 • - Subzona S2: max. 18,00 m

 • - Subzona P1: max. 22,00 m

Zone verzi in interiorul parcelei: min. 10%

Fata de cele de mai sus, se adauga un procent de minim 10% spatii verzi, amenajate pe spatiul liber ramas in interiorul parcelelor studiate, respectand conditiile din Strategia dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara, aprobata prin HCL 62/2012.

Se va avea in vedere crearea unei legaturi pietonale cu incinta ansamblului imobiliar din vest, in ipoteza in care pe aceasta urmeaza sa fie construit si deschis publicului un pavilion expozitional.

Amplasarea constructiilor pe parcela

Cladirile sunt amplasate in interiorul zonei de implantare definita in plansa 04.U - PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE. Exceptie de la aceasta regula sunt constructiile cu caracter provizoriu/ temporar ce se pot amplasa si in afara limitei de implantare.

 • IV .05 Bilant teritorial

BILANT TERITORIAL - UTR 01

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

Terenul studiat CF 442899

6 748,0

100%

6 748,0

100%

Suprafata zone de institutii si servicii publice

6 748,0

100%

6 748,0

100%

Zona ocupata cu cladiri

2 338,0

33%

max. 3 374,0

max. 50%

Zona libera ocupata cu alei, terase, accese auto/ pietonale, locuri de parcare, spatiu verde, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

4 410,0

67%

cca. 2 699,0

cca. 40%

Zona verde

0

0%

min. 675,0

min. 10%

BILANT TERITORIAL - UTR 02

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

Terenul studiat CF 443018

13 072,0

100%

13 072,0

100%o

Suprafata zone de institutii si servicii publice

13 072,0

100%

13 072,0

100%o

Zona ocupata cu cladiri

4 315,0

33%

max. 6 536,0

max. 50%

Zona libera, ocupata cu alei, terase, accese auto/ pietonale, locuri de parcare, spatiu verde, amenajari peisagere   (in

interiorul parcelei)

8 757,0

67%

cca. 5 228,8

cca. 40%

Zona verde

0

0%o

min. 1 307,2

min. 10%

 • I V.06 Dezvoltarea echiparii edilitare

Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a tuturor consumatorilor, se va folosi transformatorul existent, conectat la rețeaua publică - S.C. ENEL S.A.

Energia electrică este preluată din branșamentul electric, printr-un tablou electric, asigurându-se măsurarea energiei consumate pentru fiecare spațiu separat.

Alimentarea cu apa va fi asigurată prin branșament la regia S.C. AQUATIM S.A..

Apa meteorică de pe acoperiș și din incintă va fi colectată printr-un sistem de canalizare dotat cu un separator de hidrocarburi la ieșire și se va deversa în Canalizarea municipala, dupa stocarea prealabila in bazinul de retentie.

Apa uzată menajeră va fi evacuată, în rețeaua publică de canalizare a orașului - sistemul de colectare S.C. AQUATIM S.A.

Alimentarea cu gaz se va realiza prin bransament la reteaua existenta pe Splaiul P.M. Draghici. Sistemul de stingere a incendiilor va fi realizat printr-o rețea proprie, alimentată din Canalul Bega, ca sursă de apă inepuizabilă.

Precolectarea gunoiului se face prin depunerea acestuia în pubele standardizate din mase plastice. In incinta va fi prevazută o platformă destinată amplasării acestora. Pentru evacuarea deșeurilor se va solicita serviciul unui transportator autorizat.

 • IV .07 Integrarea investitiei in zona

Prin urbanizarea terenului studiat se favorizeaza organizarea unor evenimente culturale, astfel crescand calitatea vietii in intreaga zona.

 • IV. 08 Consecinte economice si sociale

Prin functiunile propuse se asigura dezvoltarea economica atat a zonei studiate, cat si a zonelor adiacente. Propunerea facuta genereaza refacerea peisajului urban, prin asigurarea de spatii verzi, functiuni sociale.

 • IV.0 9 Categorii de costuri

  Realizarea retelelor de utilitati

  Toate costurile privind realizarea extinderilor de retele si bransamente necesare, vor fi suportate de catre beneficiar.

Realizarea cailor de comunicatii

Toate costurile privind realizarea accesurilor si a cailor de circulatie pe parcela studiata, vor fi suportate de catre beneficiar.

 • IV .10 CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului, conform Anexei nr. 1 a HG 1076/2004

I.Caracteristicile planurilor și programelor cu privire, in special, la:

 • a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce privește amplasamentul, natura, marimea si condițiile de funcționare, fie in privinta alocarii resurselor

Prin PUZ se propune refunctionalizarea cladirilor existente imbunatatind caracterul zonei.

In urma aprobarii prevederilor din planul urbanistic, in vederea avizarii, autorizarii si executarii lucrarilor se vor realiza documentatii specifice si proiecte tehnice.

Problemele legate de mediu se refera la aspecte uzuale de gestionare corespunzatoare a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare existente, alimentare cu energie electrica, gaz, telefonie si asigurarea preluarii deseurilor menajere de catre o firma specializata.

Fiind un PUZ pentru o zonă cu clădiri pentru institutii si servicii publice, preponderent spatii expozitionale, se vor crea condiții de creștere a calității confortului și modului de viață cu efect benefic asupra comunităților. Totodată există premisele pentru apariția de noi locuri de muncă din sfera dotărilor și servicilor publice.

 • b) gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele

Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G. Timisoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa.

Zona va fi supusă urbanizării, integrându-se în strategia de reabilitare și dezvoltare a zonei centrale metropolitane în perspectiva anului 2025.

Propunerile pentru parcelele studiate se înscriu în dezvoltarea unei zone cu clădiri pentru institurii si servicii publice.

Se stabilesc organizări ale circulației și amenajări ale domeniului public, precum și intervenții specifice unei zone cu clădiri pentru institurii si servicii publice: regim maxim de înălțime, aliniere, înălțimea la cornișă.

 • c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile

În situația existentă terenul are categoria de folosință teren curți construcții. În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în PUZ s-a avut în vedere optimizarea ocuparii terenurilor, corelată cu menținerea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori și a perdelelor de protecție stradale.

Obiectivele propuse se înscriu într-o viziune pe termen lung care favorizează apropierea la nivel local de coerența cadrelor de planificare a teritoriului metropolitan.

S-a asigurat procentul optim de spațiu verde pe teren natural în corelare cu funcțiunea propusă pe ansamblu, adică se va avea în vedere asigurarea spațiilor, nu mai puțin de 10% din suprafața totală luată în studiu.

Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a functiunilor ce vor fi dezvoltate in zona.

Se estimează că lucrările de refunctionalizare a cladirilor existente , cat si cele de realizare a unor cladiri noi propuse prin prezenta documentație, vor afecta mediul pe timp limitat, pe durata edificării construcțiilor, iar impactul va fi nesemnificativ.

Funcționarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru.

Evaluarea semnificației efectelor pe care obiectivul proiectului de față le poate determina asupra mediului, se individualizează ca urmare a macro-impactului ipotetic asupra componentelor naturale și antropice. Influența prevazută este împărțită în două faze, de construcție/reabilitare și de utilizare.

c.1) Protectia calitatii apelor

Lucrarile propuse prin PUZ in corelare cu retelele de alimentare cu apa potabila si canalizare existente sunt concepute în sensul incadrarii in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 si conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/2005.

Se evidentiaza propunerea de montare a separatoarelor de produse petroliere si a bazinelor de retentie ape pluviale epurate, pe reteaua de colectare a apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, astfel incat sa se reduca la minim orice sursa posibila de poluare a apelor deversate in reteaua de canalizare municipala.

Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, respectiv canalizare subterana din tuburi de polietilena de inalta densitate PE-HD, pentru cladirile nou propuse, se elimina posibilitatea exfiltratiilor in sol a apelor uzate menajere, prevenind astfel impurificarea apelor subterane si de suprafata.

Colectarea apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere de pe suprafetele

carosabile, urmata de trecerea lor printr-un separator de produse petroliere, conduce la eliminarea oricarei posibilitati de evacuare in canalizarea municipala a poluantilor, cu

respectarea limitelor impuse de operatorul retelei de canalizare.

Se evidentiaza amplasarea de bazine de retentie a apelor pluviale epurate, inainte de evacacuarea apelor in reteaua de canalizare, astfel incat acestea sa fie deversate in reteaua de canalizare dupaincetarea ploi torentiale.

c.2) Protectia aerului

Lucrarile preconizate a se realiza pe amplasamentul propus ( in mod special lucrari de reabilitare si refunctionalizare a cladirilor existente dar si de realizare a unor cladiri noi care sa se inscrie in functiunile noi propuse ) nu constituie sursa de poluare asupra calitatii aerului din mediul invecinat. Din procesul de reabilitare a cladirilor existente nu rezulta emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti, care sa conduca la un impact semnificativ asupra aerului.

Obiectivul nu va constitui un factor de poluare prin emisii și imisii rezultate în urma arderii combustibililor pentru încălzirea spațiilor deoarece consumul este moderat, strict in perioada rece a anului. Nu vor mai fi activitati industriale care pot conduce la existenta unor instalati sau echipamente mari consumatoare de combustibil sau responsabile de evacuarea in atmosfera de noxe.

Producerea prafului și a gazelor de eșapament datorate activității de șantier inevitabile reabilitari cladirilor existente sau a realizari de constructii noi, vor putea constitui o înrăutățire de scurtă durată a calității aerului în imediata apropiere a șantierului, fara insa a se constitui intr-un impact semnificativ asupra mediului inconjurator.

c.3) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Orice activitati ce urmeaza a se desfasura pe amplasamentul studiat se vor incadra in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 si conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevazute a fi utilizate in procesul de reabilitare si construire sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat fiind usor de exploatat si adaptate lucrarilor care se vor impune pentru fiecare obiectiv in parte.

Lucrarile in ansamblu s-au conceput in ideea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus.

Pentru aceasta s-au prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustica la zgomot aerian corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silentiozitate, asigurand un nivel al zgomotului de sub 60 dB., masurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

c.4) Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiatii, deci nu necesita luarea de masuri impotriva radiatiilor.

c.5) Protectia solului si subsolului

Tehnologia desfasurata de refunctionalizare a cladirilor existente cat si de realizare a unor cladiri noi se realizeaza in conditiile prevenirii poluarii solului .

Se va analiza orice sursa posibila de poluare a solulului lundu-se simultan masurile necesare indepartari .

c.6) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrarile propuse a se executa cat si refunctionalizarea cladirilor existente, nu pericliteaza si nu intervin in echilibrul ecosistemelor terestre sau acvatice .

c.7) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru ca lucrarile propuse a se executa cat si cele de refunctionalizarea cladirilor existente sa nu conduca la impact negativ asupra asezarilor umane aflate in vecinatatea planului propus.

Toate masurile sunt in concordanta cu prevederile din Legea Mediului 137/95 si a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

Lucrarile proiectate nu influenteaza asezarile umane. De asemenea, în zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate.

Vecinătățile sunt constituite din străzi existente sau propuse, respectiv parcele de folosință curți construcții cu funcțiuni reglementate ca fiind zonă mixtă. Având în vedere lipsa unei funcțiuni adecvate zonei de proximitate celei centrale, noile funcțiuni aduc o creștere în dezvoltarea durabilă a zonei și orașului, din punct de vedere economic, social și ecologic.

c.8) Gospodarirea deseurilor

Pentru evacuarea gunoiului menajer rezultat se va face contract cu o firma specalizata pentru transport de deseuri.

Deseurile solide vor fi colectate si transportate in locurile stabilite de administratia locala si operatorul de salubritate SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA.

Normala activitate a șantierelor va duce la producerea de reziduuri. În timpul fazei refunctionalizare cladiri sau de construcție se vor face acumulări temporare de deseuri constituite din materiale mișcate, de cele necesare pentru prelucrări și pentru formațiuni din structura de susținere. Aceste reziduri vor fi evacuate pe masura ce se genereaza si implicit la încetarea activității de șantier, prin intermediul firmelor autorizate. Se va pune accent pe colectarea selectivă a deșeurilor urmând ca deșeurile reciclabile sa fie preluate de firme autorizate in vederea reciclarii, iar cele nereciclabile si menajere sa fie colectate în pubele de unde vor fi preluate de serviciile de salubritate.

c.9) Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Activitatile ce urmeaza a se desfasura nu vor conduce la aparitia de deseuri de natura toxica.

 • d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program

Pentru a asigura un climat cat mai propice zonei, se pronune amenajarea de spatii verzi, in interiorul parcelor.

Se vor urmari problemele descrise mai sus (c1-c9).

 • e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor)

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza municipiului Timisoara.

Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate.

 • 2.Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

 • a) probabilitatea, durata, frecventa și reversibilitatea efectelor

Avandu-se in vedere ca inca de la etapa de analiza a planului urbanistic zonal, urmata de cea de proiectare a tuturor elementelor ce vor concura la mobilarea/amenajarea amplasamentului, se iau toate masurile de prevenire a poluarii, se considera ca probabilitatea aparitiei de evenimente nedorite va fi cu totul accidentala.

Se va urmari indeaproape modul in care se vor respecta conditiile impuse de catre institutiile abilitate la realizarea echiparii edilitare si a mobilarii amplasamentului. Se considera astfel ca zona nu va suferii modificari ale calitatii mediului. Probabilitatea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului este minima si total accidentala.

 • b) natura cumulativa a efectelor

Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona adiacentă.

 • c) natura transfrontiera a efectelor

Nu e cazul

 • d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor) Dezvoltarea planului nu va avea efecte de poluare asupra mediului.

In timpul reabilitarii constructiilor existente cat si a realizari de constructii noi, dar si in timpul exploatarii cladirilor se vor lua toate masurile de siguranta prevazute de legislatia specifica (norme de mediu, PSI, norme de protectie a muncii, norme sanitare, siguranta in exploatare) pentru a nu afecta sanatatea umana.

Nu sunt riscuri pentru sanatatea populatiei, in primul rand datorita naturii proiectului propus.

 • e) marimea și spatialitatea efectelor (zona geografica și marimea populației potențial afectate);

Asa cum s-a amințiț anțerior, realizarea efecțiva a proiecțului in perimețrul analizaț nu va afecța, in cazul gesționarii corespunzațoare si a echiparii corespunzațoare, aceasța suprafața si nici zonele invecinate. Nu se pune astfel problema marimii si spatialitatii efectelor, a zonelor geografice si a marimii populatiei ce ar putea fi afectate.

 • f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

Nu este cazul. Realizarea planului urbanistic zonal propus se inscrie in dinamica de refunctionalizare a zonelor industriale aflate in centrul orasului Timisoara.

 • (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural

Pe amplasamnetul studiat sau in vecinatate nu sunt prezente elemente naturale speciale sau care fac parte din patrimoniul cultural.

 • (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normativele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

In ceea ce priveste sursele de poluare a aerului datorate functionarii centralelor termice proprii ce asigura apa calda si agentul termic necesar incalzirii imobilelor in perioada de iarna, acestea se vor incadra in limitele impuse de normativele in vigoare. Aceasta ca urmare a combustibilului utilizat, in cea mai mare parte fiind gazul natural, a cantitatilor relativ mici necesare in cea mai mare parte a anului si a echipamentelor de ultima generatie existente pe piata romaneasca.

 • (iii) folosirea terenului in mod intensiv

Bilantul teritorial propus respecta regulamentele de urbanism (regulamentul general de urbanism, regulamentul local de urbanism aferent PUG Timisoara) si legislatia specifica de urbansim.

Procentul maxim de ocupare a terenului este de 50%, iar coeficientul maxim de utilizare a terenului este 1,5.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international

Nu e cazul

IV.11 Obiective de utilitate publica

In cazul prezentului plan urbanistic, nu se vor face rezervari de teren pentru largirea sau prelungirea profilelor stradale (vezi plansa Proprietatea asupra terenurilor).

Se va asigura o zona de utilitate publica, in interiorul parcelei: min. 10% , cu acces limitat (amenajata ca spatii verzi, alei pietonale, zona de odihna si relaxare, piateta etc.). Accesul publicului va fi permis numai in perioada in care exista activitate in incinta.

Cap. V: CONCLUZII

Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata.

La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin O 176/N/2000.

Acest proiect respecta legislatia in vigoare, Codul Civil, OMS 119/2014, HG 525/96 si HCL 455/2014.

Întocmit:

Coordonator:

Arh. Petrisor AGEU


Arh. Silvia CRISAN

Șef proiect:

Arh. Adina SZITAR

PUZ - Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente -MultipleXity”

Timișoara

Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899

FOAIE DE CAPAT

Denumirea lucrării:

PUZ - Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente - MultipleXity”

Amplasament:

Timișoara Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899

Beneficiar:

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Faza de proiectare:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiectant:

SC ATELIER 21 SRL

Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6

Tel: 0722-718802

Coordonator de specialitate:

arh. Ageu Petrisor

Data:

IANUARIE 2020

Nr. proiect:

272 / 2019

MEMORIU GENERAL

Cap. I: INTRODUCERE

I.01 Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrării:

PUZ - Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente - MultipleXity”

Amplasament:

Timișoara Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899

Beneficiar:

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Faza de proiectare:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Data:

IANUARIE 2020

Nr. proiect:

272 / 2019

I.02 Obiectivul lucrarii

Prezenta documentatie, elaborata la solicitarea beneficiarului, propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refuncționalizarea clădirilor existente pe parcelele inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899, în spații ce deservesc evenimente cuprinse în agenda culturală BID BOOK 2021.

 • I.03 Surse documentare

Pentru intocmirea prezentei documentatii s-au studiat urmatoarele:

 • Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017;

 • Conceptul general de dezvoltare urbana - MASTERPLAN Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 61/2012;

 • Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara - în elaborare și Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G., aflat în Etapa 4 - Avizare și aprobare;

 • Ridicare topografica realizata in sistem STEREO 70.

In elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor:

 • HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

 • Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificata;

 • Ordin 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;

 • Ordin 176/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ.

Cap. II: STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

II.01 Evolutia zonei

Povestea depoului începe din perioada lui Corneliu Miklosi (1887- 1963), director al Tramvaielor din Timișoara, în perioada 1922-1948.

În Timișoara din 1889 a fost introdus tramvaiul electric. La începutul secolului XX, depoul de tramvaie se afla în partea dreaptă a bulevardului Take Ionescu (pe parte cu zona ILSA). Se numea Depoul nr.1. Atunci când societățile Tramvaielor Comunale și a Uzinelor Electrice Comunale se unesc sub denumirea de Intreprinderea Electromecanică Timișoara (IET) numărul tramvaielor a crescut și a fost nevoie de un nou depou.

În 1927, alături de multe alte proiecte ale lui Corneliu Mikloși- care au îmbunătățit viața orașului și al locuitorilor săi, se finalizeaza a doua clădire pentru depou, cea de pe partea stanga a bulevardului Take Ionescu. Este un depou cu șase linii de garare și întreținere. La vremea respectivă încăpeau în interior 30 de vagoane. Această clădire este propusă pentru clasare în noul PUG Timișoara început în 2012.

In Planul Urbanistic General, terenul luat în studiu este încadrat în UTR 28, și are functiunea de zonă de circulație feroviară și construcții aferente și totodată încadrată în zonă de protecție a monumentelor istorice, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Pana in anul 2017, pe cele doua parcele luate in studiu a functionat Depoul nr. 1 de tramvaie al orasului. Zona din care face parte amplasamentul propus are un mare potential imobiliar, datorat apropierii de centrul istoric si dezvoltarii recente de pe parcela invecinata, Ansamblul ISHO.

Ansamblul imobiliar ISHO se extinde pana la limita de proprietate a terenului studiat printr- un PUZ, aflat in curs de aprobare, ce propune functiune mixta, locuinte colective, spatiu expozitional, servicii, birouri si parcaje.

II.02 Incadrare in localitate

Parcelele studiate prin aceasta documentatie se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in partea centrala, cu acces din bulevardul Take Ionescu.

Parcela din nord, aferenta CF nr. 442899, numita UTR 01, se afla in cvartalul delimitat de bulevardul Take Ionescu, strada Enric Baader, strada Dragasani si strada Mihail Kogalniceanu.

Parcela din sud, aferenta CF nr. 443018, numita UTR 02, se afla in cvartalul delimitat de bulevardul Take Ionescu, Piata Badea Cartan, Splaiul Protopop Meletie Draghici si strada Academician Dimitrie Gusti.

II.03 Descriere amplasament

Parcelele propriu-zise, identificate prin C.F. nr. 442899 si C.F. nr. 443018, respectiv prin nr. cadastral 442899 si 443018, se afla in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, beneficiarul acestui proiect. Terenul studiat are suprafata totala de 19.820 mp.

Amplasamentul studiat este delimitat astfel:

UTR 01:

 • - La Nord: strada Dragasani;

 • - La Sud: bv. Take Ionescu;

 • - La Vest: Biserica ortodoxa „Sfanta Cuvioasa Parascheva”;

 • - La Est: proprietati private, locuinte, birouri, hostel si spatii comerciale.

UTR 02:

 • - La Nord: bv. Take Ionescu;

 • - La Sud: imobil locuinte colective P+4E+2Er (complexul Teodor);

 • - La Vest: proprietati private, locuinte si functiuni complementare;

 • - La Est: imobil locuinte colective P+11E (complexul Victoria) si apoi Ansamblul ISHO II, dezvoltat de TAKE PROJECT SRL (cladiri de locuinte colective, spatiu expozitional, servicii, birouri si parcaje).

 • II.04 Elementele cadrului natural

Elemente ale cadrului natural, vegetatie (copaci, pomi) existente pe amplasamentul studiat se vor pastra si protejata.

Terenul este plan (cu denivelari nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul prospectat aparține Câmpiei Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului.

Geologic, zona aparține Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic și o cuvertură posttectonică.

Lucrarie de teren au pus in evidenta, in zona activa a viitoarei sonstructii, prezenta unor pamanturi cu o compresibilitate medie spre mare.

Succesiunile stratigrafice ale terenului de fundare sunt prezentate in studiul geotehnic atasat.

Suprafața terenului aproximativ plan orizontal nu este afectată de fenomene fizico-mecanice care să pericliteze stabilitatea generală a amplasamentului.

Stratificatia interceptata in foraje este eterogena, dedesubtul umpluturii in grosime de 1,5m aflandu-se o succesiune de pachete coezive si orizonturi nisipoase.

Adâncimea de îngheț este de 0,6 - 0,7 m (conform STAS 6054/77).

Apa subterană a fost interceptată în foraje sub presiune, stabilizandu-se la adâncimea de 4,4m, față de cota terenului actuală. Din buletinele de analiză chimică a apei freatice a rezultat că aceasta prezintă agresivitate chimică față de beton.

Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin:

- temperatura aerului:

 • - media lunara maxima:            +21/ +22 oC in iulie, august

 • - media lunara minima:             -1/ -2 oC in ianuarie

- maxima absoluta:

+ 40 oC in 16.08.1952

- minima absoluta:

- 29,2 oC in 13.02.1935

- precipitatii:

- media lunara maxima:

70-80mm

- media anuala:

600-700mm

- cantitatea maxima in 24h:

100 mm in 01.06.1915

- vantul: directii predominante: Vest 15 %.

 • II.05 Circulatia

Accesul se va face direct din bv. Take Ionescu, strada de categoria I, pentru ambele terenuri aflate in studiu.

Accesul la reteaua de transport public este extrem de facil, pe bulevardul Take Ionescu circula autobusul 11, 46, E4, M35. Ttroleibuzul 17 are statie la intersectia dintre str. E. Baader si bv. Take ionecsu, iar tramvaiele 2 si 10, au statie la Piata Badea Cartan.

 • II.06 Ocuparea terenurilor

Terenul studiat este ocupat cu clădiri, conform planșei 03 - Plan analiza situatiei existente.

Relaționări între funcțiuni

Terenurile învecinate sunt proponderent destinate locuirii și funcțiunilor complementare, mai putin parcela dinspre vest, unde se gaseste Biserica ortodoxa „Sfanta Cuvioasa Parascheva”.

Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine

În cvartalul studiat s-au identificat o serie de spații comerciale, de tipul ABC-urilor de cartier, cladiri de birouri, farmacii, cabinet medicale, etc.

Relația de proximitate a amplasamentului cu Ansamblul ISHO si cu viitorea Galerie de arta ISHO, face locația extrem de atractivă pentru locuitorii din zona.

Asigurarea cu spații verzi

Pe amplasament există vegetație ce trebuie pastrata si protejata. Suprafața de spațiu verde ce se va detalia în fazele viitoare de proiectare va fi amenajată peisager și plantată cu arbori de talie medie.

Existența unor riscuri naturale în zona studiată

Stabilitatea terenului este asigurată. Nu există alte riscuri naturale în zonă.

 • II.07 Echipare edilitara - situatia existenta

Amplasamentul studiat este racordat la reteaua de electricitate si de apa-canal. Concomitent cu elaborarea planului s-a solicitat detinatorilor de utilitati emiterea avizelor de amplasament.

 • II.08 Probleme de mediu

Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului.

La ora actuală, terenul luat în studiu este - în cea mai mare parte - în paragină, vegetație existenta trebuie ingrijita.

Terenul este relativ plan și orizontal, avînd stabilitatea generală asigurată, neexistând vreun risc natural sau antropic.

Nu există în zonă valori de patrimoniu ce necesită protecție; nu există potențial balnear sau turistic.

Evaluarea impactului pe care îl produce aplicarea P.U.Z. este neglijabil din punctul de vedere al mediului, avînd în vedere următoarele:

 • nu sunt prevăzute implantări de surse de poluanți sau care ar putea modifica condițiile de mediu existente caracterizate prin încadrarea într-o atmosferă urbană în devenire;

 • nu sunt evidențiate riscuri naturale existente;

 • sistemul căilor de comunicații și echipare edilitară - existente și proiectate - nu prezintă riscuri pentru zonă.

Prin intervențiile propuse prin acest P.U.Z. - privind dezvoltarea infrastructurii culturale a orasului prin refuncționalizarea clădirilor existente si asigurarea functiunilor complementare necesare (cai de acces si comunicatii, parcari, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) - zona se va transforma in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

Diminuarea pana la eliminarea a surselor de poluare

Avand in vedere masurile constructive care vor fi implementate, se considera ca se iau toate masurile de eliminare a surselor de poluare:

 • - impermeabilizarea integrala a suprafetelor de acces si parcare autovehicole;

 • - montare separator de produse petroliere la colectarea apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare municipala;

 • - achizitionare echipamente de ultima generatie utilizate la asigurarea regimului termic corespunzator in spatiile ce urmeaza a fi reabilitate sau edificate;

 • - asigurarea unui sistem corespunzator de gestionare a tuturor deseurilor generate pe amplasament ca urmare a desfasurarii tuturor activitatilor propuse;

 • - asigurarea un procent corestunzator de spatiu verde amenajat, conform reglementarilor de urbanism.

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Conform Legii 575 privind aprobarea ”Planului de amenajare a teritoriului national-Sesiunea a V-a -Zone de risc natural” Anexa 3, amplasamentul cercetat este situat în Mun. Timișoara având intensitatea seismică VII, exprimată în grade MSK.

Conform codului de proiectare seismică P100-1/2013, condițiile locale de teren situate în localitatea Timișoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colț Tc=0,7 sec., a factorului de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului Bo=2.5, a spectrului normalizat de răspuns elastic pentru zona Banat și accelerația terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Se va asifgura structura de rezistență în vederea asigurării rezistenței și stabilității construcției propuse, precum și a condițiilor de calitate.

Risc de alunecări de teren

Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural“- ANEXA 7- Alunecări de teren, amplasamentul aferent proiectului nu se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren.

Risc de inundații

Conform Legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural“- ANEXA 5 - Inundații, amplasamentul aferent proiectului se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de inundații pe torenți.

Sunt proiectate rigole/ guri de scurgere pentru colectarea apelor pluviale de pe suprafața aferenta cailor de circulație/ parcărilor. În caz de inundații majore, evacuarea apelor pluviale de pe căile de circulație/ parcaje auto se va realiza prin intermediul pantelor transversale cu valori corespunzatoare.

Epurarea preepurarea apelor uzate

Se va avea în vedere eliminarea oricaror forme de poluare a apelor de suprafață și subterane prin proiectarea sistemelor de colectare a apelor uzate menajere și pluviale (de pe suprafața aferenta cailor de circulație/ a parcărilor propuse).

Apele pluviale provenite de pe suprafetele betonate posibil impurificate cu produse petroliere, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare municipala, vor fi trecute prin separatorul de produse petroliere si stocate intermediar intr-un bazin de retentie pana la incetarea ploii torentiale.

Depozitarea controlata a deseurilor

Toate deseurile generate vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe platforme special amenajate, pe suprafete perfect impermeabilizate, in recipienti corespunzatori si transportate de catre operatorul local de salubritate.

Deseurile provenite de la intretinerea retelei de canalizare si curatarea separatorului de produse petroliere vor fi preluate de catre firmele speciale atorizate ce realizeaza aceste servicii de colectare si neutralizare.

Organizarea sistemelor de spatii verzi

Se va realiza conform suprafetelor aprobate prin reglementarile de urbanism si inscrise in actele de reglementare emise de unitatile administrative teritoriale reasponsabile (Agentia Pentru Protectia Mediului, Primaria Municipiului Timisoara).

 • II.0 9 Optiuni ale populatiei

Propunerea facută se inscrie in dezvoltarea urbanistică a intregii zone. Aspectul si functionarea zonei se vor imbunatati odata cu realizarea obiectivului propus.

 • II.10 Disfunctionalitati

Principala disfunctionalitate identificata pe amplasamentul studiat incompatibilitatea functiunilor, depou de tramvaie si atelier de reparatii alaturi de locuire.

Cap. III: PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

La solicitarea beneficiarului, se propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refuncționalizarea celor doua depouri de tramvaie, existente pe parcelele inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899, în spații ce deservesc evenimente cuprinse în agenda culturală BID BOOK 2021.

III.01 Concluzii ale studiilor de fundamentare - privind disfunctionalitatile rezultate din analiza critica a situatiei existente

In urma analizarii studiilor de fundamentare, se pot trage urmatoarele concluzii generale:

 • - prin refuncționalizarea celor doua depouri de tramvaie, existente, in spatii de interes public (spatiu expozitional) se va asigura compatibilitarea functionala in zona respectand astfel politicile prevazute in Masterplanul orasului;

 • - se va asigura necesarul de spatii verzi conform prevederilor in vigoare;

 • - se va asigura numarul necesar de locuri de parcare pentru functiunea propusa.

 • III.02 Surse documentare

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

Pentru intocmirea prezentei documentatii s-au studiat urmatoarele:

 • Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017;

 • Conceptul general de dezvoltare urbana - MASTERPLAN Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 61/2012;

 • Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara - în elaborare și Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G., aflat în Etapa 4 - Avizare și aprobare;

 • Ridicare topografica realizata in sistem STEREO 70.

In elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor:

 • HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

 • Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificata;

 • Ordin 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;

 • Ordin 176/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ.

Lista studiilor de fundamentare elaborate concomitent cu PUZ

 • - Avize de la detinatorii de retele care pot afecta amplasamentul;

 • - Studiu geo;

 • - Ridicare topografica, vizata OCPI, realizata in sistem STEREO 70.

 • III .03 Prevederi programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata

In Planul Urbanistic General, terenul luat in studiu este incadrat in UTR 28, si are functiunea de zonă de circulație feroviară și construcții aferente și totodată încadrată în zonă de protecție a monumentelor istorice, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Conform Masterplan Timișoara:

 • - POLITICIA 1 - prevede reconversia functiunii existente in zona mixta;

 • - POLITICIA 5, PROGRAMUL 1 - prevede definirea spatiului public prin regenerare si restructurare;

 • - POLITICIA 5, PROGRAMUL 2 - prevede asigurarea unui caracter verde al zonei si a suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare;

 • - POLITICIA 8 - prevede asigurarea de servicii si facilitati pentru comunitate, cu implicare la nivel de municipiu, prin amplasarea unor dotari de tip expo si congres in zona studiata.

Cap. IV: SOLUȚII PROPUSE - pentru eliminarea sau diminuarea disfunctionalitatilor

 • IV .01 Valorificarea cadrului natural

Elemente ale cadrului natural, vegetatie (copaci, pomi) existente pe amplasamentul studiat se vor pastra si protejata.

Terenul este plan (cu denivelari nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata.

Prin intervențiile propuse prin acest P.U.Z. - privind dezvoltarea infrastructurii culturale a orasului prin refuncționalizarea clădirilor existente si asigurarea functiunilor complementare necesare (cai de acces si comunicatii, parcari, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) - zona se va transforma in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

Propunerea facută se inscrie in dezvoltarea urbanistică a intregii zone. Aspectul si functionarea zonei se vor imbunatati odata cu realizarea obiectivului propus.

 • I V.02 Modernizarea circulatiei

In cazul prezentului plan urbanistic, nu se vor face rezervari de teren pentru largirea sau prelungirea profilelor stradale.

Accesul pe amplasament este asigurat de pe bulevardul Take Ionescu ce are un prospect stradal de 38m, cu circulatie auto pe ambele sensuri.

Accesul locuitorilor la reteaua de transport public este extrem de facil, pe bulevardul Take Ionescu circula autobusul 11, 46, E4, M35. Ttroleibuzul 17 are statie la intersectia dintre str. E. Baader si bv. Take ionecsu, iar tramvaiele 2 si 10, au statie la Piata Badea Cartan.

Organizarea circulatiei interioare pe parcela studiata, se va face in functie de conformarea si pozitionarea finala a imobilelor propuse in fazele urmatoare ale proiectelor (faza DTAC, PT).

 • IV .03 Categorii functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti

Zonificare functionala. Reglementari

Se propune valorificarea locatiei, prin introducerea unei functiuni care permite dezvoltarea socio-economica a zonei. Rezultatul urmarit este introducerea sa in circuitul cultural al orasului, prin transformarea arealului de interventie intr-o zona activa, cu functiuni publice.

Teritoriului zonei studiate este compus din urmatoarele unitati teritoriale de referinta:

UTR 01 - Zona de instirutii si servicii publice

 • - Zona de institutii si servicii publice

Zona pentru activitati culturale (muzeu si spatii expozitionale), servicii (tertiare), zone verzi, cai de circulatii si lucrari edilitare aferente.

UTR 02 - Zona de instirutii si servicii publice

 • - Zona de institutii si servicii publice

Zona pentru activitati culturale, servicii (tertiare), parcaj colectiv, zone verzi, cai de circulatii si lucrari edilitare. impartita in urmatoarele subzone functionale:

 • - S1: Subzona pentru activitati culturale si administrative;

 • - S2: Subzona pentru activitati administrative;

 • - S3: Subzona non - edificabila pentru zona verde si cai de circulatii auto si pietonale, cu exceptia amplasarii unar constructii provizorii necesare desfasurarii activitatilor expozitionale;

 • - S4: Subzona non - edificabila pentru zona verde si cai de circulatii pietonale, lucrari edilitare;

 • - P1: Subzona pentru parcaj colectiv.

 • IV.04 Indicatori urbanistici obligatorii (limite si valori minime si maxime)

Pentru UTR 01 - Zona de instirutii si servicii publice, se propun urmatorii indici urbanistici de utilizare a terenului:

POT maxim = 50%

CUT maxim = 1,5

Regim maxim de inaltime: S+P+2E

Inaltimea maxima a clădirilor - 18,00 m

Zone verzi in interiorul parcelei: min. 10%

Fata de cele de mai sus, se adauga un procent de minim 10% spatii verzi, amenajate pe spatiul liber ramas in interiorul parcelelor studiate, respectand conditiile din Strategia dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara, aprobata prin HCL 62/2012.

Pentru UTR 02 - Zona de instirutii si servicii publice, se propun urmatorii indici urbanistici de utilizare a terenului:

POT maxim = 50%

CUT maxim = 1,5

Regim maxim de inaltime:

 • - Subzona S1: max. S+P+2E

 • - Subzona S2: max. S+P+2E

 • - Subzona P1: max. S+P+4E+Er

Inaltimea maxima a cladirilor

 • - Subzona S1: max. 18,00 m

 • - Subzona S2: max. 18,00 m

 • - Subzona P1: max. 22,00 m

Zone verzi in interiorul parcelei: min. 10%

Fata de cele de mai sus, se adauga un procent de minim 10% spatii verzi, amenajate pe spatiul liber ramas in interiorul parcelelor studiate, respectand conditiile din Strategia dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara, aprobata prin HCL 62/2012.

Se va avea in vedere crearea unei legaturi pietonale cu incinta ansamblului imobiliar din vest, in ipoteza in care pe aceasta urmeaza sa fie construit si deschis publicului un pavilion expozitional.

Amplasarea constructiilor pe parcela

Cladirile sunt amplasate in interiorul zonei de implantare definita in plansa 04.U - PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE. Exceptie de la aceasta regula sunt constructiile cu caracter provizoriu/ temporar ce se pot amplasa si in afara limitei de implantare.

IV.05 Bilant teritorial

BILANT TERITORIAL - UTR 01

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

Terenul studiat CF 442899

6 748,0

100%

6 748,0

100%

Suprafata zone de institutii si servicii publice

6 748,0

100%

6 748,0

100%

Zona ocupata cu cladiri

2 338,0

33%

max. 3 374,0

max. 50%

Zona libera ocupata cu alei, terase, accese auto/ pietonale, locuri de parcare, spatiu verde, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

4 410,0

67%

cca. 2 699,0

cca. 40%

Zona verde

0

0%

min. 675,0

min. 10%

BILANT TERITORIAL - UTR 02

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

Terenul studiat CF 443018

13 072,0

100%

13 072,0

100%o

Suprafata zone de institutii si servicii publice

13 072,0

100%

13 072,0

100%o

Zona ocupata cu cladiri

4 315,0

33%

max. 6 536,0

max. 50%

Zona libera, ocupata cu alei, terase, accese auto/ pietonale, locuri de parcare, spatiu verde, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

8 757,0

67%

cca. 5 228,8

cca. 40%

Zona verde

0

0%o

min. 1 307,2

min. 10%o

IV.06 Dezvoltarea echiparii edilitare

Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a tuturor consumatorilor, se va folosi transformatorul existent, conectat la rețeaua publică - S.C. ENEL S.A.

Energia electrică este preluată din branșamentul electric, printr-un tablou electric, asigurându-se măsurarea energiei consumate pentru fiecare spațiu separat.

Alimentarea cu apa va fi asigurată prin branșament la regia S.C. AQUATIM S.A..

Apa meteorică de pe acoperiș și din incintă va fi colectată printr-un sistem de canalizare dotat cu un separator de hidrocarburi la ieșire și se va deversa în Canalizarea municipala, dupa stocarea prealabila in bazinul de retentie.

Apa uzată menajeră va fi evacuată, în rețeaua publică de canalizare a orașului - sistemul de colectare S.C. AQUATIM S.A.

Alimentarea cu gaz se va realiza prin bransament la reteaua existenta pe Splaiul P.M. Draghici. Sistemul de stingere a incendiilor va fi realizat printr-o rețea proprie, alimentată din Canalul Bega, ca sursă de apă inepuizabilă.

Precolectarea gunoiului se face prin depunerea acestuia în pubele standardizate din mase plastice. In incinta va fi prevazută o platformă destinată amplasării acestora. Pentru evacuarea deșeurilor se va solicita serviciul unui transportator autorizat.

IV.07 Integrarea investitiei in zona

Prin urbanizarea terenului studiat se favorizeaza organizarea unor evenimente culturale, astfel crescand calitatea vietii in intreaga zona.

IV.08 Consecinte economice si sociale

Prin functiunile propuse se asigura dezvoltarea economica atat a zonei studiate, cat si a zonelor adiacente. Propunerea facuta genereaza refacerea peisajului urban, prin asigurarea de spatii verzi, functiuni sociale.

IV.09 Categorii de costuri

Realizarea retelelor de utilitati

Toate costurile privind realizarea extinderilor de retele si bransamente necesare, vor fi suportate de catre beneficiar.

Realizarea cailor de comunicatii

Toate costurile privind realizarea accesurilor si a cailor de circulatie pe parcela studiata, vor fi suportate de catre beneficiar.

 • IV.10 CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului, conform Anexei nr. 1 a HG 1076/2004

I.Caracteristicile planurilor și programelor cu privire, in special, la:

 • a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce privește amplasamentul, natura, marimea si condițiile de funcționare, fie in privinta alocarii resurselor

Prin PUZ se propune refunctionalizarea cladirilor existente imbunatatind caracterul zonei.

In urma aprobarii prevederilor din planul urbanistic, in vederea avizarii, autorizarii si executarii lucrarilor se vor realiza documentatii specifice si proiecte tehnice.

Problemele legate de mediu se refera la aspecte uzuale de gestionare corespunzatoare a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare existente, alimentare cu energie electrica, gaz, telefonie si asigurarea preluarii deseurilor menajere de catre o firma specializata.

Fiind un PUZ pentru o zonă cu clădiri pentru institutii si servicii publice, preponderent spatii expozitionale, se vor crea condiții de creștere a calității confortului și modului de viață cu efect benefic asupra comunităților. Totodată există premisele pentru apariția de noi locuri de muncă din sfera dotărilor și servicilor publice.

 • b) gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele

Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G. Timisoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa.

Zona va fi supusă urbanizării, integrându-se în strategia de reabilitare și dezvoltare a zonei centrale metropolitane în perspectiva anului 2025.

Propunerile pentru parcelele studiate se înscriu în dezvoltarea unei zone cu clădiri pentru institurii si servicii publice.

Se stabilesc organizări ale circulației și amenajări ale domeniului public, precum și intervenții specifice unei zone cu clădiri pentru institurii si servicii publice: regim maxim de înălțime, aliniere, înălțimea la cornișă.

 • c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile

În situația existentă terenul are categoria de folosință teren curți construcții. În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în PUZ s-a avut în vedere optimizarea ocuparii terenurilor, corelată cu menținerea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori și a perdelelor de protecție stradale.

Obiectivele propuse se înscriu într-o viziune pe termen lung care favorizează apropierea la nivel local de coerența cadrelor de planificare a teritoriului metropolitan.

S-a asigurat procentul optim de spațiu verde pe teren natural în corelare cu funcțiunea propusă pe ansamblu, adică se va avea în vedere asigurarea spațiilor, nu mai puțin de 10% din suprafața totală luată în studiu.

Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a functiunilor ce vor fi dezvoltate in zona.

Se estimează că lucrările de refunctionalizare a cladirilor existente , cat si cele de realizare a unor cladiri noi propuse prin prezenta documentație, vor afecta mediul pe timp limitat, pe durata edificării construcțiilor, iar impactul va fi nesemnificativ.

Funcționarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru.

Evaluarea semnificației efectelor pe care obiectivul proiectului de față le poate determina asupra mediului, se individualizează ca urmare a macro-impactului ipotetic asupra componentelor naturale și antropice. Influența prevazută este împărțită în două faze, de construcție/reabilitare și de utilizare.

c.1) Protectia calitatii apelor

Lucrarile propuse prin PUZ in corelare cu retelele de alimentare cu apa potabila si canalizare existente sunt concepute în sensul incadrarii in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 si conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/2005.

Se evidentiaza propunerea de montare a separatoarelor de produse petroliere si a bazinelor de retentie ape pluviale epurate, pe reteaua de colectare a apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, astfel incat sa se reduca la minim orice sursa posibila de poluare a apelor deversate in reteaua de canalizare municipala.

Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, respectiv canalizare subterana din tuburi de polietilena de inalta densitate PE-HD, pentru cladirile nou propuse, se elimina posibilitatea exfiltratiilor in sol a apelor uzate menajere, prevenind astfel impurificarea apelor subterane si de suprafata.

Colectarea apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere de pe suprafetele carosabile, urmata de trecerea lor printr-un separator de produse petroliere, conduce la eliminarea oricarei posibilitati de evacuare in canalizarea municipala a poluantilor, cu respectarea limitelor impuse de operatorul retelei de canalizare.

Se evidentiaza amplasarea de bazine de retentie a apelor pluviale epurate, inainte de evacacuarea apelor in reteaua de canalizare, astfel incat acestea sa fie deversate in reteaua de canalizare dupaincetarea ploi torentiale.

c.2) Protectia aerului

Lucrarile preconizate a se realiza pe amplasamentul propus ( in mod special lucrari de reabilitare si refunctionalizare a cladirilor existente dar si de realizare a unor cladiri noi care sa se inscrie in functiunile noi propuse ) nu constituie sursa de poluare asupra calitatii aerului din mediul invecinat. Din procesul de reabilitare a cladirilor existente nu rezulta emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti, care sa conduca la un impact semnificativ asupra aerului.

Obiectivul nu va constitui un factor de poluare prin emisii și imisii rezultate în urma arderii combustibililor pentru încălzirea spațiilor deoarece consumul este moderat, strict in perioada rece a anului. Nu vor mai fi activitati industriale care pot conduce la existenta unor instalati sau echipamente mari consumatoare de combustibil sau responsabile de evacuarea in atmosfera de noxe.

Producerea prafului și a gazelor de eșapament datorate activității de șantier inevitabile reabilitari cladirilor existente sau a realizari de constructii noi, vor putea constitui o înrăutățire de scurtă durată a calității aerului în imediata apropiere a șantierului, fara insa a se constitui intr-un impact semnificativ asupra mediului inconjurator.

c.3) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Orice activitati ce urmeaza a se desfasura pe amplasamentul studiat se vor incadra in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 si conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevazute a fi utilizate in procesul de reabilitare si construire sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat fiind usor de exploatat si adaptate lucrarilor care se vor impune pentru fiecare obiectiv in parte.

Lucrarile in ansamblu s-au conceput in ideea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus.

Pentru aceasta s-au prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustica la zgomot aerian corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silentiozitate, asigurand un nivel al zgomotului de sub 60 dB., masurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

c.4) Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiatii, deci nu necesita luarea de masuri impotriva radiatiilor.

c.5) Protectia solului si subsolului

Tehnologia desfasurata de refunctionalizare a cladirilor existente cat si de realizare a unor cladiri noi se realizeaza in conditiile prevenirii poluarii solului .

Se va analiza orice sursa posibila de poluare a solulului lundu-se simultan masurile necesare indepartari .

c.6) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrarile propuse a se executa cat si refunctionalizarea cladirilor existente, nu pericliteaza si nu intervin in echilibrul ecosistemelor terestre sau acvatice .

c.7) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru ca lucrarile propuse a se executa cat si cele de refunctionalizarea cladirilor existente sa nu conduca la impact negativ asupra asezarilor umane aflate in vecinatatea planului propus.

Toate masurile sunt in concordanta cu prevederile din Legea Mediului 137/95 si a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

Lucrarile proiectate nu influenteaza asezarile umane. De asemenea, în zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate.

Vecinătățile sunt constituite din străzi existente sau propuse, respectiv parcele de folosință curți construcții cu funcțiuni reglementate ca fiind zonă mixtă. Având în vedere lipsa unei funcțiuni adecvate zonei de proximitate celei centrale, noile funcțiuni aduc o creștere în dezvoltarea durabilă a zonei și orașului, din punct de vedere economic, social și ecologic.

c.8) Gospodarirea deseurilor

Pentru evacuarea gunoiului menajer rezultat se va face contract cu o firma specalizata pentru transport de deseuri.

Deseurile solide vor fi colectate si transportate in locurile stabilite de administratia locala si operatorul de salubritate SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA.

Normala activitate a șantierelor va duce la producerea de reziduuri. În timpul fazei refunctionalizare cladiri sau de construcție se vor face acumulări temporare de deseuri constituite din materiale mișcate, de cele necesare pentru prelucrări și pentru formațiuni din structura de susținere. Aceste reziduri vor fi evacuate pe masura ce se genereaza si implicit la încetarea activității de șantier, prin intermediul firmelor autorizate. Se va pune accent pe colectarea selectivă a deșeurilor urmând ca deșeurile reciclabile sa fie preluate de firme autorizate in vederea reciclarii, iar cele nereciclabile si menajere sa fie colectate în pubele de unde vor fi preluate de serviciile de salubritate.

c.9) Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Activitatile ce urmeaza a se desfasura nu vor conduce la aparitia de deseuri de natura toxica.

 • d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program

Pentru a asigura un climat cat mai propice zonei, se pronune amenajarea de spatii verzi, in interiorul parcelor.

Se vor urmari problemele descrise mai sus (c1-c9).

 • e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor)

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza municipiului Timisoara.

Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate.

 • 2.Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

 • a) probabilitatea, durata, frecventa și reversibilitatea efectelor

Avandu-se in vedere ca inca de la etapa de analiza a planului urbanistic zonal, urmata de cea de proiectare a tuturor elementelor ce vor concura la mobilarea/amenajarea amplasamentului, se iau toate masurile de prevenire a poluarii, se considera ca probabilitatea aparitiei de evenimente nedorite va fi cu totul accidentala.

Se va urmari indeaproape modul in care se vor respecta conditiile impuse de catre institutiile abilitate la realizarea echiparii edilitare si a mobilarii amplasamentului. Se considera astfel ca zona nu va suferii modificari ale calitatii mediului. Probabilitatea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului este minima si total accidentala.

 • b) natura cumulativa a efectelor

Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona adiacentă.

 • c) natura transfrontiera a efectelor

Nu e cazul

 • d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor) Dezvoltarea planului nu va avea efecte de poluare asupra mediului.

In timpul reabilitarii constructiilor existente cat si a realizari de constructii noi, dar si in timpul exploatarii cladirilor se vor lua toate masurile de siguranta prevazute de legislatia specifica (norme de mediu, PSI, norme de protectie a muncii, norme sanitare, siguranta in exploatare) pentru a nu afecta sanatatea umana.

Nu sunt riscuri pentru sanatatea populatiei, in primul rand datorita naturii proiectului propus.

 • e) marimea și spatialitatea efectelor (zona geografica și marimea populației potențial afectate);

Asa cum s-a amintit anterior, realizarea efectiva a proiectului in perimetrul analizat nu va afecta, in cazul gestionarii corespunzatoare si a echiparii corespunzatoare, aceasta suprafata si nici zonele invecinate. Nu se pune astfel problema marimii si spatialitatii efectelor, a zonelor geografice si a marimii populatiei ce ar putea fi afectate.

 • f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

Nu este cazul. Realizarea planului urbanistic zonal propus se inscrie in dinamica de refunctionalizare a zonelor industriale aflate in centrul orasului Timisoara.

 • (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural

Pe amplasamnetul studiat sau in vecinatate nu sunt prezente elemente naturale speciale sau care fac parte din patrimoniul cultural.

 • (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normativele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

In ceea ce priveste sursele de poluare a aerului datorate functionarii centralelor termice proprii ce asigura apa calda si agentul termic necesar incalzirii imobilelor in perioada de iarna, acestea se vor incadra in limitele impuse de normativele in vigoare. Aceasta ca urmare a combustibilului utilizat, in cea mai mare parte fiind gazul natural, a cantitatilor relativ mici necesare in cea mai mare parte a anului si a echipamentelor de ultima generatie existente pe piata romaneasca.

 • (iii) folosirea terenului in mod intensiv

Bilantul teritorial propus respecta regulamentele de urbanism (regulamentul general de urbanism, regulamentul local de urbanism aferent PUG Timisoara) si legislatia specifica de urbansim.

Procentul maxim de ocupare a terenului este de 50%, iar coeficientul maxim de utilizare a terenului este 1,5.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international

Nu e cazul

IV.11 Obiective de utilitate publica

In cazul prezentului plan urbanistic, nu se vor face rezervari de teren pentru largirea sau prelungirea profilelor stradale (vezi plansa Proprietatea asupra terenurilor).

Se va asigura o zona de utilitate publica, in interiorul parcelei: min. 10% , cu acces limitat (amenajata ca spatii verzi, alei pietonale, zona de odihna si relaxare, piateta etc.). Accesul publicului va fi permis numai in perioada in care exista activitate in incinta.

Cap. V: CONCLUZII

Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata.

La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin O 176/N/2000.

Acest proiect respecta legislatia in vigoare, Codul Civil, OMS 119/2014, HG 525/96 si HCL 455/2014.

Întocmit:

Coordonator:

Arh. Petrisor AGEU


Arh. Silvia CRISAN

Șef proiect:

Arh. Adina SZITAR

PUZ - Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente -MultipleXity”

Timișoara

Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899

FOAIE DE CAPAT

Denumirea lucrării:

PUZ - Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente - MultipleXity”

Amplasament:

Timișoara Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899

Beneficiar:

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Faza de proiectare:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiectant:

SC ATELIER 21 SRL

Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6

Tel: 0722-718802

Coordonator de specialitate:

arh. Ageu Petrisor

Data:

IANUARIE 2020

Nr. proiect:

272 / 2019

MEMORIU GENERAL

Cap. I: INTRODUCERE

I.01 Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrării:

PUZ - Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente - MultipleXity”

Amplasament:

Timișoara Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899

Beneficiar:

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Faza de proiectare:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Data:

IANUARIE 2020

Nr. proiect:

272 / 2019

I.02 Obiectivul lucrarii

Prezenta documentatie, elaborata la solicitarea beneficiarului, propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refuncționalizarea clădirilor existente pe parcelele inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899, în spații ce deservesc evenimente cuprinse în agenda culturală BID BOOK 2021.

 • I.03 Surse documentare

Pentru intocmirea prezentei documentatii s-au studiat urmatoarele:

 • Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017;

 • Conceptul general de dezvoltare urbana - MASTERPLAN Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 61/2012;

 • Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara - în elaborare și Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G., aflat în Etapa 4 - Avizare și aprobare;

 • Ridicare topografica realizata in sistem STEREO 70.

In elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor:

 • HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

 • Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificata;

 • Ordin 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;

 • Ordin 176/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ.

Cap. II: STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

II.01 Evolutia zonei

Povestea depoului începe din perioada lui Corneliu Miklosi (1887- 1963), director al Tramvaielor din Timișoara, în perioada 1922-1948.

În Timișoara din 1889 a fost introdus tramvaiul electric. La începutul secolului XX, depoul de tramvaie se afla în partea dreaptă a bulevardului Take Ionescu (pe parte cu zona ILSA). Se numea Depoul nr.1. Atunci când societățile Tramvaielor Comunale și a Uzinelor Electrice Comunale se unesc sub denumirea de Intreprinderea Electromecanică Timișoara (IET) numărul tramvaielor a crescut și a fost nevoie de un nou depou.

În 1927, alături de multe alte proiecte ale lui Corneliu Mikloși- care au îmbunătățit viața orașului și al locuitorilor săi, se finalizeaza a doua clădire pentru depou, cea de pe partea stanga a bulevardului Take Ionescu. Este un depou cu șase linii de garare și întreținere. La vremea respectivă încăpeau în interior 30 de vagoane. Această clădire este propusă pentru clasare în noul PUG Timișoara început în 2012.

In Planul Urbanistic General, terenul luat în studiu este încadrat în UTR 28, și are functiunea de zonă de circulație feroviară și construcții aferente și totodată încadrată în zonă de protecție a monumentelor istorice, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Pana in anul 2017, pe cele doua parcele luate in studiu a functionat Depoul nr. 1 de tramvaie al orasului. Zona din care face parte amplasamentul propus are un mare potential imobiliar, datorat apropierii de centrul istoric si dezvoltarii recente de pe parcela invecinata, Ansamblul ISHO.

Ansamblul imobiliar ISHO se extinde pana la limita de proprietate a terenului studiat printr- un PUZ, aflat in curs de aprobare, ce propune functiune mixta, locuinte colective, spatiu expozitional, servicii, birouri si parcaje.

II.02 Incadrare in localitate

Parcelele studiate prin aceasta documentatie se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in partea centrala, cu acces din bulevardul Take Ionescu.

Parcela din nord, aferenta CF nr. 442899, numita UTR 01, se afla in cvartalul delimitat de bulevardul Take Ionescu, strada Enric Baader, strada Dragasani si strada Mihail Kogalniceanu.

Parcela din sud, aferenta CF nr. 443018, numita UTR 02, se afla in cvartalul delimitat de bulevardul Take Ionescu, Piata Badea Cartan, Splaiul Protopop Meletie Draghici si strada Academician Dimitrie Gusti.

II.03 Descriere amplasament

Parcelele propriu-zise, identificate prin C.F. nr. 442899 si C.F. nr. 443018, respectiv prin nr. cadastral 442899 si 443018, se afla in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, beneficiarul acestui proiect. Terenul studiat are suprafata totala de 19.820 mp.

Amplasamentul studiat este delimitat astfel:

UTR 01:

 • - La Nord: strada Dragasani;

 • - La Sud: bv. Take Ionescu;

 • - La Vest: Biserica ortodoxa „Sfanta Cuvioasa Parascheva”;

 • - La Est: proprietati private, locuinte, birouri, hostel si spatii comerciale.

UTR 02:

 • - La Nord: bv. Take Ionescu;

 • - La Sud: imobil locuinte colective P+4E+2Er (complexul Teodor);

 • - La Vest: proprietati private, locuinte si functiuni complementare;

 • - La Est: imobil locuinte colective P+11E (complexul Victoria) si apoi Ansamblul ISHO II, dezvoltat de TAKE PROJECT SRL (cladiri de locuinte colective, spatiu expozitional, servicii, birouri si parcaje).

 • II.04 Elementele cadrului natural

Elemente ale cadrului natural, vegetatie (copaci, pomi) existente pe amplasamentul studiat se vor pastra si protejata.

Terenul este plan (cu denivelari nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul prospectat aparține Câmpiei Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului.

Geologic, zona aparține Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic și o cuvertură posttectonică.

Lucrarie de teren au pus in evidenta, in zona activa a viitoarei sonstructii, prezenta unor pamanturi cu o compresibilitate medie spre mare.

Succesiunile stratigrafice ale terenului de fundare sunt prezentate in studiul geotehnic atasat.

Suprafața terenului aproximativ plan orizontal nu este afectată de fenomene fizico-mecanice care să pericliteze stabilitatea generală a amplasamentului.

Stratificatia interceptata in foraje este eterogena, dedesubtul umpluturii in grosime de 1,5m aflandu-se o succesiune de pachete coezive si orizonturi nisipoase.

Adâncimea de îngheț este de 0,6 - 0,7 m (conform STAS 6054/77).

Apa subterană a fost interceptată în foraje sub presiune, stabilizandu-se la adâncimea de 4,4m, față de cota terenului actuală. Din buletinele de analiză chimică a apei freatice a rezultat că aceasta prezintă agresivitate chimică față de beton.

Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin:

 • - temperatura aerului:

 • - media lunara maxima:            +21/ +22 oC in iulie, august

 • - media lunara minima:             -1/ -2 oC in ianuarie

- maxima absoluta:

+ 40 oC in 16.08.1952

- minima absoluta:

- 29,2 oC in 13.02.1935

- precipitatii:

- media lunara maxima:

70-80mm

- media anuala:

600-700mm

- cantitatea maxima in 24h:

100 mm in 01.06.1915

- vantul: directii predominante: Vest 15 %.

II.05 Circulatia

Accesul se va face direct din bv. Take Ionescu, strada de categoria I, pentru ambele terenuri aflate in studiu.

Accesul la reteaua de transport public este extrem de facil, pe bulevardul Take Ionescu circula autobusul 11, 46, E4, M35. Ttroleibuzul 17 are statie la intersectia dintre str. E. Baader si bv. Take ionecsu, iar tramvaiele 2 si 10, au statie la Piata Badea Cartan.

 • II.06 Ocuparea terenurilor

Terenul studiat este ocupat cu cladiri, conform plansei 03 - Plan analiza situatiei existente.

Relaționări între funcțiuni

Terenurile învecinate sunt proponderent destinate locuirii și funcțiunilor complementare, mai putin parcela dinspre vest, unde se gaseste Biserica ortodoxa „Sfanta Cuvioasa Parascheva”.

Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine

În cvartalul studiat s-au identificat o serie de spații comerciale, de tipul ABC-urilor de cartier, cladiri de birouri, farmacii, cabinet medicale, etc.

Relația de proximitate a amplasamentului cu Ansamblul ISHO si cu viitorea Galerie de arta ISHO, face locația extrem de atractivă pentru locuitorii din zona.

Asigurarea cu spații verzi

Pe amplasament există vegetație ce trebuie pastrata si protejata. Suprafața de spațiu verde ce se va detalia în fazele viitoare de proiectare va fi amenajată peisager și plantată cu arbori de talie medie.

Existența unor riscuri naturale în zona studiată

Stabilitatea terenului este asigurată. Nu există alte riscuri naturale în zonă.

II.07 Echipare edilitara - situatia existenta

Amplasamentul studiat este racordat la reteaua de electricitate si de apa-canal. Concomitent cu elaborarea planului s-a solicitat detinatorilor de utilitati emiterea avizelor de amplasament.

II.08 Probleme de mediu

Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului.

La ora actuală, terenul luat în studiu este - în cea mai mare parte - în paragină, vegetație existenta trebuie ingrijita.

Terenul este relativ plan și orizontal, avînd stabilitatea generală asigurată, neexistând vreun risc natural sau antropic.

Nu există în zonă valori de patrimoniu ce necesită protecție; nu există potențial balnear sau turistic.

Evaluarea impactului pe care îl produce aplicarea P.U.Z. este neglijabil din punctul de vedere al mediului, avînd în vedere următoarele:

 • nu sunt prevăzute implantări de surse de poluanți sau care ar putea modifica condițiile de mediu existente caracterizate prin încadrarea într-o atmosferă urbană în devenire;

 • nu sunt evidențiate riscuri naturale existente;

 • sistemul căilor de comunicații și echipare edilitară - existente și proiectate - nu prezintă riscuri pentru zonă.

Prin intervențiile propuse prin acest P.U.Z. - privind dezvoltarea infrastructurii culturale a orasului prin refuncționalizarea clădirilor existente si asigurarea functiunilor complementare necesare (cai de acces si comunicatii, parcari, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) - zona se va transforma in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

Diminuarea pana la eliminarea a surselor de poluare

Avand in vedere masurile constructive care vor fi implementate, se considera ca se iau toate masurile de eliminare a surselor de poluare:

 • - impermeabilizarea integrala a suprafetelor de acces si parcare autovehicole;

 • - montare separator de produse petroliere la colectarea apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare municipala;

 • - achizitionare echipamente de ultima generatie utilizate la asigurarea regimului termic corespunzator in spatiile ce urmeaza a fi reabilitate sau edificate;

 • - asigurarea unui sistem corespunzator de gestionare a tuturor deseurilor generate pe amplasament ca urmare a desfasurarii tuturor activitatilor propuse;

 • - asigurarea un procent corestunzator de spatiu verde amenajat, conform reglementarilor de urbanism.

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Conform Legii 575 privind aprobarea ”Planului de amenajare a teritoriului national-Sesiunea a V-a -Zone de risc natural” Anexa 3, amplasamentul cercetat este situat în Mun. Timișoara având intensitatea seismică VII, exprimată în grade MSK.

Conform codului de proiectare seismică P100-1/2013, condițiile locale de teren situate în localitatea Timișoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colț Tc=0,7 sec., a factorului de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului Bo=2.5, a spectrului normalizat de răspuns elastic pentru zona Banat și accelerația terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Se va asifgura structura de rezistență în vederea asigurării rezistenței și stabilității construcției propuse, precum și a condițiilor de calitate.

Risc de alunecări de teren

Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural“- ANEXA 7- Alunecări de teren, amplasamentul aferent proiectului nu se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren.

Risc de inundații

Conform Legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural“- ANEXA 5 - Inundații, amplasamentul aferent proiectului se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de inundații pe torenți.

Sunt proiectate rigole/ guri de scurgere pentru colectarea apelor pluviale de pe suprafața aferenta cailor de circulație/ parcărilor. În caz de inundații majore, evacuarea apelor pluviale de pe căile de circulație/ parcaje auto se va realiza prin intermediul pantelor transversale cu valori corespunzatoare.

Epurarea preepurarea apelor uzate

Se va avea în vedere eliminarea oricaror forme de poluare a apelor de suprafață și subterane prin proiectarea sistemelor de colectare a apelor uzate menajere și pluviale (de pe suprafața aferenta cailor de circulație/ a parcărilor propuse).

Apele pluviale provenite de pe suprafetele betonate posibil impurificate cu produse petroliere, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare municipala, vor fi trecute prin separatorul de produse petroliere si stocate intermediar intr-un bazin de retentie pana la incetarea ploii torentiale.

Depozitarea controlata a deșeurilor

Toate deseurile generate vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe platforme special amenajate, pe suprafete perfect impermeabilizate, in recipienti corespunzatori si transportate de catre operatorul local de salubritate.

Deseurile provenite de la intretinerea retelei de canalizare si curatarea separatorului de produse petroliere vor fi preluate de catre firmele speciale atorizate ce realizeaza aceste servicii de colectare si neutralizare.

Organizarea sistemelor de spatii verzi

Se va realiza conform suprafetelor aprobate prin reglementarile de urbanism si inscrise in actele de reglementare emise de unitatile administrative teritoriale reasponsabile (Agentia Pentru Protectia Mediului, Primaria Municipiului Timisoara).

 • II.0 9 Optiuni ale populatiei

Propunerea facută se inscrie in dezvoltarea urbanistică a intregii zone. Aspectul si functionarea zonei se vor imbunatati odata cu realizarea obiectivului propus.

 • II.10 Disfunctionalitati

Principala disfunctionalitate identificata pe amplasamentul studiat incompatibilitatea functiunilor, depou de tramvaie si atelier de reparatii alaturi de locuire.

Cap. III: PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

La solicitarea beneficiarului, se propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refuncționalizarea celor doua depouri de tramvaie, existente pe parcelele inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899, în spații ce deservesc evenimente cuprinse în agenda culturală BID BOOK 2021.

III.01 Concluzii ale studiilor de fundamentare - privind disfunctionalitatile rezultate din analiza critica a situatiei existente

In urma analizarii studiilor de fundamentare, se pot trage urmatoarele concluzii generale:

 • - prin refuncționalizarea celor doua depouri de tramvaie, existente, in spatii de interes public (spatiu expozitional) se va asigura compatibilitarea functionala in zona respectand astfel politicile prevazute in Masterplanul orasului;

 • - se va asigura necesarul de spatii verzi conform prevederilor in vigoare;

 • - se va asigura numarul necesar de locuri de parcare pentru functiunea propusa.

 • III.02 Surse documentare

  Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

  Pentru intocmirea prezentei documentatii s-au studiat urmatoarele:

 • Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017;

 • Conceptul general de dezvoltare urbana - MASTERPLAN Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 61/2012;

 • Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara - în elaborare și Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G., aflat în Etapa 4 - Avizare și aprobare;

 • Ridicare topografica realizata in sistem STEREO 70.

In elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor:

 • HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

 • Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificata;

 • Ordin 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;

 • Ordin 176/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ.

Lista studiilor de fundamentare elaborate concomitent cu PUZ

 • - Avize de la detinatorii de retele care pot afecta amplasamentul;

 • - Studiu geo;

 • - Ridicare topografica, vizata OCPI, realizata in sistem STEREO 70.

 • III .03 Prevederi programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata

In Planul Urbanistic General, terenul luat in studiu este incadrat in UTR 28, si are functiunea de zonă de circulație feroviară și construcții aferente și totodată încadrată în zonă de protecție a monumentelor istorice, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Conform Masterplan Timișoara:

 • - POLITICIA 1 - prevede reconversia functiunii existente in zona mixta;

 • - POLITICIA 5, PROGRAMUL 1 - prevede definirea spatiului public prin regenerare si

restructurare;

 • - POLITICIA 5, PROGRAMUL 2 - prevede asigurarea unui caracter verde al zonei si a

suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare;

 • - POLITICIA 8 - prevede asigurarea de servicii si facilitati pentru comunitate, cu implicare la nivel de municipiu, prin amplasarea unor dotari de tip expo si congres in zona studiata.

Cap. IV: SOLUȚII PROPUSE - pentru eliminarea sau diminuarea disfunctionalitatilor

 • IV .01 Valorificarea cadrului natural

Elemente ale cadrului natural, vegetatie (copaci, pomi) existente pe amplasamentul studiat se vor pastra si protejata.

Terenul este plan (cu denivelari nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata.

Prin intervențiile propuse prin acest P.U.Z. - privind dezvoltarea infrastructurii culturale a orasului prin refuncționalizarea clădirilor existente si asigurarea functiunilor complementare necesare (cai de acces si comunicatii, parcari, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) - zona se va transforma in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

Propunerea facută se inscrie in dezvoltarea urbanistică a intregii zone. Aspectul si functionarea zonei se vor imbunatati odata cu realizarea obiectivului propus.

 • I V.02 Modernizarea circulatiei

In cazul prezentului plan urbanistic, nu se vor face rezervari de teren pentru largirea sau prelungirea profilelor stradale.

Accesul pe amplasament este asigurat de pe bulevardul Take Ionescu ce are un prospect stradal de 38m, cu circulatie auto pe ambele sensuri.

Accesul locuitorilor la reteaua de transport public este extrem de facil, pe bulevardul Take Ionescu circula autobusul 11, 46, E4, M35. Ttroleibuzul 17 are statie la intersectia dintre str. E. Baader si bv. Take ionecsu, iar tramvaiele 2 si 10, au statie la Piata Badea Cartan.

Organizarea circulatiei interioare pe parcela studiata, se va face in functie de conformarea si pozitionarea finala a imobilelor propuse in fazele urmatoare ale proiectelor (faza DTAC, PT).

 • IV .03 Categorii functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti

  Zonificare functionala. Reglementari

  Se propune valorificarea locatiei, prin introducerea unei functiuni care permite dezvoltarea socio-economica a zonei. Rezultatul urmarit este introducerea sa in circuitul cultural al orasului, prin transformarea arealului de interventie intr-o zona activa, cu functiuni publice.

Teritoriului zonei studiate este compus din urmatoarele unitati teritoriale de referinta:

UTR 01 - Zona de instirutii si servicii publice

- Zona de institutii si servicii publice

Zona pentru activitati culturale (muzeu si spatii expozitionale), servicii (tertiare), zone verzi, cai de circulatii si lucrari edilitare aferente.

UTR 02 - Zona de instirutii si servicii publice

 • - Zona de institutii si servicii publice

Zona pentru activitati culturale, servicii (tertiare), parcaj colectiv, zone verzi, cai de circulatii si lucrari edilitare. impartita in urmatoarele subzone functionale:

 • - S1: Subzona pentru activitati culturale si administrative;

 • - S2: Subzona pentru activitati administrative;

 • - S3: Subzona non - edificabila pentru zona verde si cai de circulatii auto si pietonale, cu exceptia amplasarii unar constructii provizorii necesare desfasurarii activitatilor expozitionale;

 • - S4: Subzona non - edificabila pentru zona verde si cai de circulatii pietonale, lucrari edilitare;

 • - P1: Subzona pentru parcaj colectiv.

 • IV.04 Indicatori urbanistici obligatorii (limite si valori minime si maxime)

Pentru UTR 01 - Zona de instirutii si servicii publice, se propun urmatorii indici urbanistici de utilizare a terenului:

POT maxim = 50%

CUT maxim = 1,5

Regim maxim de inaltime: S+P+2E

Inaltimea maxima a clădirilor - 18,00 m

Zone verzi in interiorul parcelei: min. 10%

Fata de cele de mai sus, se adauga un procent de minim 10% spatii verzi, amenajate pe spatiul liber ramas in interiorul parcelelor studiate, respectand conditiile din Strategia dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara, aprobata prin HCL 62/2012.

Pentru UTR 02 - Zona de instirutii si servicii publice, se propun urmatorii indici urbanistici de utilizare a terenului:

POT maxim = 50%

CUT maxim = 1,5

Regim maxim de inaltime:

 • - Subzona S1: max. S+P+2E

 • - Subzona S2: max. S+P+2E

 • - Subzona P1: max. S+P+4E+Er

Inaltimea maxima a cladirilor

 • - Subzona S1: max. 18,00 m

 • - Subzona S2: max. 18,00 m

 • - Subzona P1: max. 22,00 m

Zone verzi in interiorul parcelei: min. 10%

Fata de cele de mai sus, se adauga un procent de minim 10% spatii verzi, amenajate pe spatiul liber ramas in interiorul parcelelor studiate, respectand conditiile din Strategia dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara, aprobata prin HCL 62/2012.

Se va avea in vedere crearea unei legaturi pietonale cu incinta ansamblului imobiliar din vest, in ipoteza in care pe aceasta urmeaza sa fie construit si deschis publicului un pavilion expozitional.

Amplasarea constructiilor pe parcela

Cladirile sunt amplasate in interiorul zonei de implantare definita in plansa 04.U - PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE. Exceptie de la aceasta regula sunt constructiile cu caracter provizoriu/ temporar ce se pot amplasa si in afara limitei de implantare.

 • IV .05 Bilant teritorial

BILANT TERITORIAL - UTR 01

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

Terenul studiat CF 442899

6 748,0

100%

6 748,0

100%

Suprafata zone de institutii si servicii publice

6 748,0

100%

6 748,0

100%

Zona ocupata cu cladiri

2 338,0

33%

max. 3 374,0

max. 50%

Zona libera ocupata cu alei, terase, accese auto/ pietonale, locuri de parcare, spatiu verde, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

4 410,0

67%

cca. 2 699,0

cca. 40%

Zona verde

0

0%

min. 675,0

min. 10%

BILANT TERITORIAL - UTR 02

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

Terenul studiat CF 443018

13 072,0

100%

13 072,0

100%o

Suprafata zone de institutii si servicii publice

13 072,0

100%

13 072,0

100%o

Zona ocupata cu cladiri

4 315,0

33%

max. 6 536,0

max. 50%

Zona libera, ocupata cu alei, terase, accese auto/ pietonale, locuri de parcare, spatiu verde, amenajari peisagere   (in

interiorul parcelei)

8 757,0

67%

cca. 5 228,8

cca. 40%

Zona verde

0

0%o

min. 1 307,2

min. 10%

 • I V.06 Dezvoltarea echiparii edilitare

Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a tuturor consumatorilor, se va folosi transformatorul existent, conectat la rețeaua publică - S.C. ENEL S.A.

Energia electrică este preluată din branșamentul electric, printr-un tablou electric, asigurându-se măsurarea energiei consumate pentru fiecare spațiu separat.

Alimentarea cu apa va fi asigurată prin branșament la regia S.C. AQUATIM S.A..

Apa meteorică de pe acoperiș și din incintă va fi colectată printr-un sistem de canalizare dotat cu un separator de hidrocarburi la ieșire și se va deversa în Canalizarea municipala, dupa stocarea prealabila in bazinul de retentie.

Apa uzată menajeră va fi evacuată, în rețeaua publică de canalizare a orașului - sistemul de colectare S.C. AQUATIM S.A.

Alimentarea cu gaz se va realiza prin bransament la reteaua existenta pe Splaiul P.M. Draghici. Sistemul de stingere a incendiilor va fi realizat printr-o rețea proprie, alimentată din Canalul Bega, ca sursă de apă inepuizabilă.

Precolectarea gunoiului se face prin depunerea acestuia în pubele standardizate din mase plastice. In incinta va fi prevazută o platformă destinată amplasării acestora. Pentru evacuarea deșeurilor se va solicita serviciul unui transportator autorizat.

 • IV .07 Integrarea investitiei in zona

Prin urbanizarea terenului studiat se favorizeaza organizarea unor evenimente culturale, astfel crescand calitatea vietii in intreaga zona.

 • IV. 08 Consecinte economice si sociale

Prin functiunile propuse se asigura dezvoltarea economica atat a zonei studiate, cat si a zonelor adiacente. Propunerea facuta genereaza refacerea peisajului urban, prin asigurarea de spatii verzi, functiuni sociale.

 • IV.0 9 Categorii de costuri

  Realizarea retelelor de utilitati

  Toate costurile privind realizarea extinderilor de retele si bransamente necesare, vor fi suportate de catre beneficiar.

Realizarea cailor de comunicatii

Toate costurile privind realizarea accesurilor si a cailor de circulatie pe parcela studiata, vor fi suportate de catre beneficiar.

 • IV .10 CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului, conform Anexei nr. 1 a HG 1076/2004

I.Caracteristicile planurilor și programelor cu privire, in special, la:

 • a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce privește amplasamentul, natura, marimea si condițiile de funcționare, fie in privinta alocarii resurselor

Prin PUZ se propune refunctionalizarea cladirilor existente imbunatatind caracterul zonei.

In urma aprobarii prevederilor din planul urbanistic, in vederea avizarii, autorizarii si executarii lucrarilor se vor realiza documentatii specifice si proiecte tehnice.

Problemele legate de mediu se refera la aspecte uzuale de gestionare corespunzatoare a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare existente, alimentare cu energie electrica, gaz, telefonie si asigurarea preluarii deseurilor menajere de catre o firma specializata.

Fiind un PUZ pentru o zonă cu clădiri pentru institutii si servicii publice, preponderent spatii expozitionale, se vor crea condiții de creștere a calității confortului și modului de viață cu efect benefic asupra comunităților. Totodată există premisele pentru apariția de noi locuri de muncă din sfera dotărilor și servicilor publice.

 • b) gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele

Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G. Timisoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa.

Zona va fi supusă urbanizării, integrându-se în strategia de reabilitare și dezvoltare a zonei centrale metropolitane în perspectiva anului 2025.

Propunerile pentru parcelele studiate se înscriu în dezvoltarea unei zone cu clădiri pentru institurii si servicii publice.

Se stabilesc organizări ale circulației și amenajări ale domeniului public, precum și intervenții specifice unei zone cu clădiri pentru institurii si servicii publice: regim maxim de înălțime, aliniere, înălțimea la cornișă.

 • c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile

În situația existentă terenul are categoria de folosință teren curți construcții. În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în PUZ s-a avut în vedere optimizarea ocuparii terenurilor, corelată cu menținerea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori și a perdelelor de protecție stradale.

Obiectivele propuse se înscriu într-o viziune pe termen lung care favorizează apropierea la nivel local de coerența cadrelor de planificare a teritoriului metropolitan.

S-a asigurat procentul optim de spațiu verde pe teren natural în corelare cu funcțiunea propusă pe ansamblu, adică se va avea în vedere asigurarea spațiilor, nu mai puțin de 10% din suprafața totală luată în studiu.

Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a functiunilor ce vor fi dezvoltate in zona.

Se estimează că lucrările de refunctionalizare a cladirilor existente , cat si cele de realizare a unor cladiri noi propuse prin prezenta documentație, vor afecta mediul pe timp limitat, pe durata edificării construcțiilor, iar impactul va fi nesemnificativ.

Funcționarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru.

Evaluarea semnificației efectelor pe care obiectivul proiectului de față le poate determina asupra mediului, se individualizează ca urmare a macro-impactului ipotetic asupra componentelor naturale și antropice. Influența prevazută este împărțită în două faze, de construcție/reabilitare și de utilizare.

c.1) Protectia calitatii apelor

Lucrarile propuse prin PUZ in corelare cu retelele de alimentare cu apa potabila si canalizare existente sunt concepute în sensul incadrarii in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 si conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/2005.

Se evidentiaza propunerea de montare a separatoarelor de produse petroliere si a bazinelor de retentie ape pluviale epurate, pe reteaua de colectare a apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, astfel incat sa se reduca la minim orice sursa posibila de poluare a apelor deversate in reteaua de canalizare municipala.

Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, respectiv canalizare subterana din tuburi de polietilena de inalta densitate PE-HD, pentru cladirile nou propuse, se elimina posibilitatea exfiltratiilor in sol a apelor uzate menajere, prevenind astfel impurificarea apelor subterane si de suprafata.

Colectarea apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere de pe suprafetele

carosabile, urmata de trecerea lor printr-un separator de produse petroliere, conduce la eliminarea oricarei posibilitati de evacuare in canalizarea municipala a poluantilor, cu

respectarea limitelor impuse de operatorul retelei de canalizare.

Se evidentiaza amplasarea de bazine de retentie a apelor pluviale epurate, inainte de evacacuarea apelor in reteaua de canalizare, astfel incat acestea sa fie deversate in reteaua de canalizare dupaincetarea ploi torentiale.

c.2) Protectia aerului

Lucrarile preconizate a se realiza pe amplasamentul propus ( in mod special lucrari de reabilitare si refunctionalizare a cladirilor existente dar si de realizare a unor cladiri noi care sa se inscrie in functiunile noi propuse ) nu constituie sursa de poluare asupra calitatii aerului din mediul invecinat. Din procesul de reabilitare a cladirilor existente nu rezulta emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti, care sa conduca la un impact semnificativ asupra aerului.

Obiectivul nu va constitui un factor de poluare prin emisii și imisii rezultate în urma arderii combustibililor pentru încălzirea spațiilor deoarece consumul este moderat, strict in perioada rece a anului. Nu vor mai fi activitati industriale care pot conduce la existenta unor instalati sau echipamente mari consumatoare de combustibil sau responsabile de evacuarea in atmosfera de noxe.

Producerea prafului și a gazelor de eșapament datorate activității de șantier inevitabile reabilitari cladirilor existente sau a realizari de constructii noi, vor putea constitui o înrăutățire de scurtă durată a calității aerului în imediata apropiere a șantierului, fara insa a se constitui intr-un impact semnificativ asupra mediului inconjurator.

c.3) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Orice activitati ce urmeaza a se desfasura pe amplasamentul studiat se vor incadra in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 si conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevazute a fi utilizate in procesul de reabilitare si construire sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat fiind usor de exploatat si adaptate lucrarilor care se vor impune pentru fiecare obiectiv in parte.

Lucrarile in ansamblu s-au conceput in ideea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus.

Pentru aceasta s-au prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustica la zgomot aerian corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silentiozitate, asigurand un nivel al zgomotului de sub 60 dB., masurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

c.4) Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiatii, deci nu necesita luarea de masuri impotriva radiatiilor.

c.5) Protectia solului si subsolului

Tehnologia desfasurata de refunctionalizare a cladirilor existente cat si de realizare a unor cladiri noi se realizeaza in conditiile prevenirii poluarii solului .

Se va analiza orice sursa posibila de poluare a solulului lundu-se simultan masurile necesare indepartari .

c.6) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrarile propuse a se executa cat si refunctionalizarea cladirilor existente, nu pericliteaza si nu intervin in echilibrul ecosistemelor terestre sau acvatice .

c.7) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru ca lucrarile propuse a se executa cat si cele de refunctionalizarea cladirilor existente sa nu conduca la impact negativ asupra asezarilor umane aflate in vecinatatea planului propus.

Toate masurile sunt in concordanta cu prevederile din Legea Mediului 137/95 si a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

Lucrarile proiectate nu influenteaza asezarile umane. De asemenea, în zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate.

Vecinătățile sunt constituite din străzi existente sau propuse, respectiv parcele de folosință curți construcții cu funcțiuni reglementate ca fiind zonă mixtă. Având în vedere lipsa unei funcțiuni adecvate zonei de proximitate celei centrale, noile funcțiuni aduc o creștere în dezvoltarea durabilă a zonei și orașului, din punct de vedere economic, social și ecologic.

c.8) Gospodarirea deseurilor

Pentru evacuarea gunoiului menajer rezultat se va face contract cu o firma specalizata pentru transport de deseuri.

Deseurile solide vor fi colectate si transportate in locurile stabilite de administratia locala si operatorul de salubritate SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA.

Normala activitate a șantierelor va duce la producerea de reziduuri. În timpul fazei refunctionalizare cladiri sau de construcție se vor face acumulări temporare de deseuri constituite din materiale mișcate, de cele necesare pentru prelucrări și pentru formațiuni din structura de susținere. Aceste reziduri vor fi evacuate pe masura ce se genereaza si implicit la încetarea activității de șantier, prin intermediul firmelor autorizate. Se va pune accent pe colectarea selectivă a deșeurilor urmând ca deșeurile reciclabile sa fie preluate de firme autorizate in vederea reciclarii, iar cele nereciclabile si menajere sa fie colectate în pubele de unde vor fi preluate de serviciile de salubritate.

c.9) Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Activitatile ce urmeaza a se desfasura nu vor conduce la aparitia de deseuri de natura toxica.

 • d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program

Pentru a asigura un climat cat mai propice zonei, se pronune amenajarea de spatii verzi, in interiorul parcelor.

Se vor urmari problemele descrise mai sus (c1-c9).

 • e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor)

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza municipiului Timisoara.

Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate.

 • 2.Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

 • a) probabilitatea, durata, frecventa și reversibilitatea efectelor

Avandu-se in vedere ca inca de la etapa de analiza a planului urbanistic zonal, urmata de cea de proiectare a tuturor elementelor ce vor concura la mobilarea/amenajarea amplasamentului, se iau toate masurile de prevenire a poluarii, se considera ca probabilitatea aparitiei de evenimente nedorite va fi cu totul accidentala.

Se va urmari indeaproape modul in care se vor respecta conditiile impuse de catre institutiile abilitate la realizarea echiparii edilitare si a mobilarii amplasamentului. Se considera astfel ca zona nu va suferii modificari ale calitatii mediului. Probabilitatea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului este minima si total accidentala.

 • b) natura cumulativa a efectelor

Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona adiacentă.

 • c) natura transfrontiera a efectelor

Nu e cazul

 • d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor) Dezvoltarea planului nu va avea efecte de poluare asupra mediului.

In timpul reabilitarii constructiilor existente cat si a realizari de constructii noi, dar si in timpul exploatarii cladirilor se vor lua toate masurile de siguranta prevazute de legislatia specifica (norme de mediu, PSI, norme de protectie a muncii, norme sanitare, siguranta in exploatare) pentru a nu afecta sanatatea umana.

Nu sunt riscuri pentru sanatatea populatiei, in primul rand datorita naturii proiectului propus.

 • e) marimea și spatialitatea efectelor (zona geografica și marimea populației potențial afectate);

Asa cum s-a amințiț anțerior, realizarea efecțiva a proiecțului in perimețrul analizaț nu va afecța, in cazul gesționarii corespunzațoare si a echiparii corespunzațoare, aceasța suprafața si nici zonele invecinate. Nu se pune astfel problema marimii si spatialitatii efectelor, a zonelor geografice si a marimii populatiei ce ar putea fi afectate.

 • f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

Nu este cazul. Realizarea planului urbanistic zonal propus se inscrie in dinamica de refunctionalizare a zonelor industriale aflate in centrul orasului Timisoara.

 • (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural

Pe amplasamnetul studiat sau in vecinatate nu sunt prezente elemente naturale speciale sau care fac parte din patrimoniul cultural.

 • (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normativele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

In ceea ce priveste sursele de poluare a aerului datorate functionarii centralelor termice proprii ce asigura apa calda si agentul termic necesar incalzirii imobilelor in perioada de iarna, acestea se vor incadra in limitele impuse de normativele in vigoare. Aceasta ca urmare a combustibilului utilizat, in cea mai mare parte fiind gazul natural, a cantitatilor relativ mici necesare in cea mai mare parte a anului si a echipamentelor de ultima generatie existente pe piata romaneasca.

 • (iii) folosirea terenului in mod intensiv

Bilantul teritorial propus respecta regulamentele de urbanism (regulamentul general de urbanism, regulamentul local de urbanism aferent PUG Timisoara) si legislatia specifica de urbansim.

Procentul maxim de ocupare a terenului este de 50%, iar coeficientul maxim de utilizare a terenului este 1,5.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international

Nu e cazul

IV.11 Obiective de utilitate publica

In cazul prezentului plan urbanistic, nu se vor face rezervari de teren pentru largirea sau prelungirea profilelor stradale (vezi plansa Proprietatea asupra terenurilor).

Se va asigura o zona de utilitate publica, in interiorul parcelei: min. 10% , cu acces limitat (amenajata ca spatii verzi, alei pietonale, zona de odihna si relaxare, piateta etc.). Accesul publicului va fi permis numai in perioada in care exista activitate in incinta.

Cap. V: CONCLUZII

Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata.

La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin O 176/N/2000.

Acest proiect respecta legislatia in vigoare, Codul Civil, OMS 119/2014, HG 525/96 si HCL 455/2014.

Întocmit:

Coordonator:

Arh. Petrisor AGEU


Arh. Silvia CRISAN

Șef proiect:

Arh. Adina SZITAR

PUZ - Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente -MultipleXity”

Timișoara

Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899

FOAIE DE CAPAT

Denumirea lucrării:

PUZ - Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente - MultipleXity”

Amplasament:

Timișoara Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899

Beneficiar:

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Faza de proiectare:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiectant:

SC ATELIER 21 SRL

Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6

Tel: 0722-718802

Coordonator de specialitate:

arh. Ageu Petrisor

Data:

IANUARIE 2020

Nr. proiect:

272 / 2019

MEMORIU GENERAL

Cap. I: INTRODUCERE

I.01 Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrării:

PUZ - Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente - MultipleXity”

Amplasament:

Timișoara Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899

Beneficiar:

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Faza de proiectare:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Data:

IANUARIE 2020

Nr. proiect:

272 / 2019

I.02 Obiectivul lucrarii

Prezenta documentatie, elaborata la solicitarea beneficiarului, propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refuncționalizarea clădirilor existente pe parcelele inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899, în spații ce deservesc evenimente cuprinse în agenda culturală BID BOOK 2021.

 • I.03 Surse documentare

Pentru intocmirea prezentei documentatii s-au studiat urmatoarele:

 • Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017;

 • Conceptul general de dezvoltare urbana - MASTERPLAN Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 61/2012;

 • Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara - în elaborare și Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G., aflat în Etapa 4 - Avizare și aprobare;

 • Ridicare topografica realizata in sistem STEREO 70.

In elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor:

 • HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

 • Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificata;

 • Ordin 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;

 • Ordin 176/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ.

Cap. II: STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

II.01 Evolutia zonei

Povestea depoului începe din perioada lui Corneliu Miklosi (1887- 1963), director al Tramvaielor din Timișoara, în perioada 1922-1948.

În Timișoara din 1889 a fost introdus tramvaiul electric. La începutul secolului XX, depoul de tramvaie se afla în partea dreaptă a bulevardului Take Ionescu (pe parte cu zona ILSA). Se numea Depoul nr.1. Atunci când societățile Tramvaielor Comunale și a Uzinelor Electrice Comunale se unesc sub denumirea de Intreprinderea Electromecanică Timișoara (IET) numărul tramvaielor a crescut și a fost nevoie de un nou depou.

În 1927, alături de multe alte proiecte ale lui Corneliu Mikloși- care au îmbunătățit viața orașului și al locuitorilor săi, se finalizeaza a doua clădire pentru depou, cea de pe partea stanga a bulevardului Take Ionescu. Este un depou cu șase linii de garare și întreținere. La vremea respectivă încăpeau în interior 30 de vagoane. Această clădire este propusă pentru clasare în noul PUG Timișoara început în 2012.

In Planul Urbanistic General, terenul luat în studiu este încadrat în UTR 28, și are functiunea de zonă de circulație feroviară și construcții aferente și totodată încadrată în zonă de protecție a monumentelor istorice, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Pana in anul 2017, pe cele doua parcele luate in studiu a functionat Depoul nr. 1 de tramvaie al orasului. Zona din care face parte amplasamentul propus are un mare potential imobiliar, datorat apropierii de centrul istoric si dezvoltarii recente de pe parcela invecinata, Ansamblul ISHO.

Ansamblul imobiliar ISHO se extinde pana la limita de proprietate a terenului studiat printr- un PUZ, aflat in curs de aprobare, ce propune functiune mixta, locuinte colective, spatiu expozitional, servicii, birouri si parcaje.

II.02 Incadrare in localitate

Parcelele studiate prin aceasta documentatie se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in partea centrala, cu acces din bulevardul Take Ionescu.

Parcela din nord, aferenta CF nr. 442899, numita UTR 01, se afla in cvartalul delimitat de bulevardul Take Ionescu, strada Enric Baader, strada Dragasani si strada Mihail Kogalniceanu.

Parcela din sud, aferenta CF nr. 443018, numita UTR 02, se afla in cvartalul delimitat de bulevardul Take Ionescu, Piata Badea Cartan, Splaiul Protopop Meletie Draghici si strada Academician Dimitrie Gusti.

II.03 Descriere amplasament

Parcelele propriu-zise, identificate prin C.F. nr. 442899 si C.F. nr. 443018, respectiv prin nr. cadastral 442899 si 443018, se afla in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, beneficiarul acestui proiect. Terenul studiat are suprafata totala de 19.820 mp.

Amplasamentul studiat este delimitat astfel:

UTR 01:

 • - La Nord: strada Dragasani;

 • - La Sud: bv. Take Ionescu;

 • - La Vest: Biserica ortodoxa „Sfanta Cuvioasa Parascheva”;

 • - La Est: proprietati private, locuinte, birouri, hostel si spatii comerciale.

UTR 02:

 • - La Nord: bv. Take Ionescu;

 • - La Sud: imobil locuinte colective P+4E+2Er (complexul Teodor);

 • - La Vest: proprietati private, locuinte si functiuni complementare;

 • - La Est: imobil locuinte colective P+11E (complexul Victoria) si apoi Ansamblul ISHO II, dezvoltat de TAKE PROJECT SRL (cladiri de locuinte colective, spatiu expozitional, servicii, birouri si parcaje).

 • II.04 Elementele cadrului natural

Elemente ale cadrului natural, vegetatie (copaci, pomi) existente pe amplasamentul studiat se vor pastra si protejata.

Terenul este plan (cu denivelari nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul prospectat aparține Câmpiei Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului.

Geologic, zona aparține Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic și o cuvertură posttectonică.

Lucrarie de teren au pus in evidenta, in zona activa a viitoarei sonstructii, prezenta unor pamanturi cu o compresibilitate medie spre mare.

Succesiunile stratigrafice ale terenului de fundare sunt prezentate in studiul geotehnic atasat.

Suprafața terenului aproximativ plan orizontal nu este afectată de fenomene fizico-mecanice care să pericliteze stabilitatea generală a amplasamentului.

Stratificatia interceptata in foraje este eterogena, dedesubtul umpluturii in grosime de 1,5m aflandu-se o succesiune de pachete coezive si orizonturi nisipoase.

Adâncimea de îngheț este de 0,6 - 0,7 m (conform STAS 6054/77).

Apa subterană a fost interceptată în foraje sub presiune, stabilizandu-se la adâncimea de 4,4m, față de cota terenului actuală. Din buletinele de analiză chimică a apei freatice a rezultat că aceasta prezintă agresivitate chimică față de beton.

Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin:

- temperatura aerului:

 • - media lunara maxima:            +21/ +22 oC in iulie, august

 • - media lunara minima:             -1/ -2 oC in ianuarie

  - maxima absoluta:

  - minima absoluta:


  + 40 oC in 16.08.1952

  - 29,2 oC in 13.02.1935


  - precipitatii:


 • - media lunara maxima:

 • - media anuala:

 • - cantitatea maxima in 24h:

  70-80mm

  600-700mm

  100 mm in 01.06.1915


 • - vantul: directii predominante: Vest 15 %.

 • II.05 Circulatia

Accesul se va face direct din bv. Take Ionescu, strada de categoria I, pentru ambele terenuri aflate in studiu.

Accesul la reteaua de transport public este extrem de facil, pe bulevardul Take Ionescu circula autobusul 11, 46, E4, M35. Ttroleibuzul 17 are statie la intersectia dintre str. E. Baader si bv. Take ionecsu, iar tramvaiele 2 si 10, au statie la Piata Badea Cartan.

 • II.06 Ocuparea terenurilor

Terenul studiat este ocupat cu clădiri, conform planșei 03 - Plan analiza situatiei existente.

Relaționări între funcțiuni

Terenurile învecinate sunt proponderent destinate locuirii și funcțiunilor complementare, mai putin parcela dinspre vest, unde se gaseste Biserica ortodoxa „Sfanta Cuvioasa Parascheva”.

Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine

În cvartalul studiat s-au identificat o serie de spații comerciale, de tipul ABC-urilor de cartier, cladiri de birouri, farmacii, cabinet medicale, etc.

Relația de proximitate a amplasamentului cu Ansamblul ISHO si cu viitorea Galerie de arta ISHO, face locația extrem de atractivă pentru locuitorii din zona.

Asigurarea cu spații verzi

Pe amplasament există vegetație ce trebuie pastrata si protejata. Suprafața de spațiu verde ce se va detalia în fazele viitoare de proiectare va fi amenajată peisager și plantată cu arbori de talie medie.

Existența unor riscuri naturale în zona studiată

Stabilitatea terenului este asigurată. Nu există alte riscuri naturale în zonă.

 • II.07 Echipare edilitara - situatia existenta

Amplasamentul studiat este racordat la reteaua de electricitate si de apa-canal. Concomitent cu elaborarea planului s-a solicitat detinatorilor de utilitati emiterea avizelor de amplasament.

 • II.08 Probleme de mediu

Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului.

La ora actuală, terenul luat în studiu este - în cea mai mare parte - în paragină, vegetație existenta trebuie ingrijita.

Terenul este relativ plan și orizontal, avînd stabilitatea generală asigurată, neexistând vreun risc natural sau antropic.

Nu există în zonă valori de patrimoniu ce necesită protecție; nu există potențial balnear sau turistic.

Evaluarea impactului pe care îl produce aplicarea P.U.Z. este neglijabil din punctul de vedere al mediului, avînd în vedere următoarele:

 • nu sunt prevăzute implantări de surse de poluanți sau care ar putea modifica condițiile de mediu existente caracterizate prin încadrarea într-o atmosferă urbană în devenire;

 • nu sunt evidențiate riscuri naturale existente;

 • sistemul căilor de comunicații și echipare edilitară - existente și proiectate - nu prezintă riscuri pentru zonă.

Prin intervențiile propuse prin acest P.U.Z. - privind dezvoltarea infrastructurii culturale a orasului prin refuncționalizarea clădirilor existente si asigurarea functiunilor complementare necesare (cai de acces si comunicatii, parcari, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) - zona se va transforma in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

Diminuarea pana la eliminarea a surselor de poluare

Avand in vedere masurile constructive care vor fi implementate, se considera ca se iau toate masurile de eliminare a surselor de poluare:

 • - impermeabilizarea integrala a suprafetelor de acces si parcare autovehicole;

 • - montare separator de produse petroliere la colectarea apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare municipala;

 • - achizitionare echipamente de ultima generatie utilizate la asigurarea regimului termic corespunzator in spatiile ce urmeaza a fi reabilitate sau edificate;

 • - asigurarea unui sistem corespunzator de gestionare a tuturor deseurilor generate pe amplasament ca urmare a desfasurarii tuturor activitatilor propuse;

 • - asigurarea un procent corestunzator de spatiu verde amenajat, conform reglementarilor de urbanism.

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Conform Legii 575 privind aprobarea ”Planului de amenajare a teritoriului national-Sesiunea a V-a -Zone de risc natural” Anexa 3, amplasamentul cercetat este situat în Mun. Timișoara având intensitatea seismică VII, exprimată în grade MSK.

Conform codului de proiectare seismică P100-1/2013, condițiile locale de teren situate în localitatea Timișoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colț Tc=0,7 sec., a factorului de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului Bo=2.5, a spectrului normalizat de răspuns elastic pentru zona Banat și accelerația terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Se va asifgura structura de rezistență în vederea asigurării rezistenței și stabilității construcției propuse, precum și a condițiilor de calitate.

Risc de alunecări de teren

Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural“- ANEXA 7- Alunecări de teren, amplasamentul aferent proiectului nu se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren.

Risc de inundații

Conform Legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural“- ANEXA 5 - Inundații, amplasamentul aferent proiectului se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de inundații pe torenți.

Sunt proiectate rigole/ guri de scurgere pentru colectarea apelor pluviale de pe suprafața aferenta cailor de circulație/ parcărilor. În caz de inundații majore, evacuarea apelor pluviale de pe căile de circulație/ parcaje auto se va realiza prin intermediul pantelor transversale cu valori corespunzatoare.

Epurarea preepurarea apelor uzate

Se va avea în vedere eliminarea oricaror forme de poluare a apelor de suprafață și subterane prin proiectarea sistemelor de colectare a apelor uzate menajere și pluviale (de pe suprafața aferenta cailor de circulație/ a parcărilor propuse).

Apele pluviale provenite de pe suprafetele betonate posibil impurificate cu produse petroliere, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare municipala, vor fi trecute prin separatorul de produse petroliere si stocate intermediar intr-un bazin de retentie pana la incetarea ploii torentiale.

Depozitarea controlata a deseurilor

Toate deseurile generate vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe platforme special amenajate, pe suprafete perfect impermeabilizate, in recipienti corespunzatori si transportate de catre operatorul local de salubritate.

Deseurile provenite de la intretinerea retelei de canalizare si curatarea separatorului de produse petroliere vor fi preluate de catre firmele speciale atorizate ce realizeaza aceste servicii de colectare si neutralizare.

Organizarea sistemelor de spatii verzi

Se va realiza conform suprafetelor aprobate prin reglementarile de urbanism si inscrise in actele de reglementare emise de unitatile administrative teritoriale reasponsabile (Agentia Pentru Protectia Mediului, Primaria Municipiului Timisoara).

 • II.0 9 Optiuni ale populatiei

Propunerea facută se inscrie in dezvoltarea urbanistică a intregii zone. Aspectul si functionarea zonei se vor imbunatati odata cu realizarea obiectivului propus.

 • II.10 Disfunctionalitati

Principala disfunctionalitate identificata pe amplasamentul studiat incompatibilitatea functiunilor, depou de tramvaie si atelier de reparatii alaturi de locuire.

Cap. III: PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

La solicitarea beneficiarului, se propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refuncționalizarea celor doua depouri de tramvaie, existente pe parcelele inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899, în spații ce deservesc evenimente cuprinse în agenda culturală BID BOOK 2021.

III.01 Concluzii ale studiilor de fundamentare - privind disfunctionalitatile rezultate din analiza critica a situatiei existente

In urma analizarii studiilor de fundamentare, se pot trage urmatoarele concluzii generale:

 • - prin refuncționalizarea celor doua depouri de tramvaie, existente, in spatii de interes public (spatiu expozitional) se va asigura compatibilitarea functionala in zona respectand astfel politicile prevazute in Masterplanul orasului;

 • - se va asigura necesarul de spatii verzi conform prevederilor in vigoare;

 • - se va asigura numarul necesar de locuri de parcare pentru functiunea propusa.

 • III.02 Surse documentare

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

Pentru intocmirea prezentei documentatii s-au studiat urmatoarele:

 • Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017;

 • Conceptul general de dezvoltare urbana - MASTERPLAN Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 61/2012;

 • Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara - în elaborare și Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G., aflat în Etapa 4 - Avizare și aprobare;

 • Ridicare topografica realizata in sistem STEREO 70.

In elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor:

 • HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

 • Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificata;

 • Ordin 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;

 • Ordin 176/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ.

Lista studiilor de fundamentare elaborate concomitent cu PUZ

 • - Avize de la detinatorii de retele care pot afecta amplasamentul;

 • - Studiu geo;

 • - Ridicare topografica, vizata OCPI, realizata in sistem STEREO 70.

 • III .03 Prevederi programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata

In Planul Urbanistic General, terenul luat in studiu este incadrat in UTR 28, si are functiunea de zonă de circulație feroviară și construcții aferente și totodată încadrată în zonă de protecție a monumentelor istorice, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Conform Masterplan Timișoara:

 • - POLITICIA 1 - prevede reconversia functiunii existente in zona mixta;

 • - POLITICIA 5, PROGRAMUL 1 - prevede definirea spatiului public prin regenerare si restructurare;

 • - POLITICIA 5, PROGRAMUL 2 - prevede asigurarea unui caracter verde al zonei si a suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare;

 • - POLITICIA 8 - prevede asigurarea de servicii si facilitati pentru comunitate, cu implicare la nivel de municipiu, prin amplasarea unor dotari de tip expo si congres in zona studiata.

Cap. IV: SOLUȚII PROPUSE - pentru eliminarea sau diminuarea disfunctionalitatilor

 • IV .01 Valorificarea cadrului natural

Elemente ale cadrului natural, vegetatie (copaci, pomi) existente pe amplasamentul studiat se vor pastra si protejata.

Terenul este plan (cu denivelari nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata.

Prin intervențiile propuse prin acest P.U.Z. - privind dezvoltarea infrastructurii culturale a orasului prin refuncționalizarea clădirilor existente si asigurarea functiunilor complementare necesare (cai de acces si comunicatii, parcari, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) - zona se va transforma in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

Propunerea facută se inscrie in dezvoltarea urbanistică a intregii zone. Aspectul si functionarea zonei se vor imbunatati odata cu realizarea obiectivului propus.

 • I V.02 Modernizarea circulatiei

In cazul prezentului plan urbanistic, nu se vor face rezervari de teren pentru largirea sau prelungirea profilelor stradale.

Accesul pe amplasament este asigurat de pe bulevardul Take Ionescu ce are un prospect stradal de 38m, cu circulatie auto pe ambele sensuri.

Accesul locuitorilor la reteaua de transport public este extrem de facil, pe bulevardul Take Ionescu circula autobusul 11, 46, E4, M35. Ttroleibuzul 17 are statie la intersectia dintre str. E. Baader si bv. Take ionecsu, iar tramvaiele 2 si 10, au statie la Piata Badea Cartan.

Organizarea circulatiei interioare pe parcela studiata, se va face in functie de conformarea si pozitionarea finala a imobilelor propuse in fazele urmatoare ale proiectelor (faza DTAC, PT).

 • IV .03 Categorii functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti

Zonificare functionala. Reglementari

Se propune valorificarea locatiei, prin introducerea unei functiuni care permite dezvoltarea socio-economica a zonei. Rezultatul urmarit este introducerea sa in circuitul cultural al orasului, prin transformarea arealului de interventie intr-o zona activa, cu functiuni publice.

Teritoriului zonei studiate este compus din urmatoarele unitati teritoriale de referinta:

UTR 01 - Zona de instirutii si servicii publice

 • - Zona de institutii si servicii publice

Zona pentru activitati culturale (muzeu si spatii expozitionale), servicii (tertiare), zone verzi, cai de circulatii si lucrari edilitare aferente.

UTR 02 - Zona de instirutii si servicii publice

 • - Zona de institutii si servicii publice

Zona pentru activitati culturale, servicii (tertiare), parcaj colectiv, zone verzi, cai de circulatii si lucrari edilitare. impartita in urmatoarele subzone functionale:

 • - S1: Subzona pentru activitati culturale si administrative;

 • - S2: Subzona pentru activitati administrative;

 • - S3: Subzona non - edificabila pentru zona verde si cai de circulatii auto si pietonale, cu exceptia amplasarii unar constructii provizorii necesare desfasurarii activitatilor expozitionale;

 • - S4: Subzona non - edificabila pentru zona verde si cai de circulatii pietonale, lucrari edilitare;

 • - P1: Subzona pentru parcaj colectiv.

 • IV.04 Indicatori urbanistici obligatorii (limite si valori minime si maxime)

Pentru UTR 01 - Zona de instirutii si servicii publice, se propun urmatorii indici urbanistici de utilizare a terenului:

POT maxim = 50%

CUT maxim = 1,5

Regim maxim de inaltime: S+P+2E

Inaltimea maxima a clădirilor - 18,00 m

Zone verzi in interiorul parcelei: min. 10%

Fata de cele de mai sus, se adauga un procent de minim 10% spatii verzi, amenajate pe spatiul liber ramas in interiorul parcelelor studiate, respectand conditiile din Strategia dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara, aprobata prin HCL 62/2012.

Pentru UTR 02 - Zona de instirutii si servicii publice, se propun urmatorii indici urbanistici de utilizare a terenului:

POT maxim = 50%

CUT maxim = 1,5

Regim maxim de inaltime:

 • - Subzona S1: max. S+P+2E

 • - Subzona S2: max. S+P+2E

 • - Subzona P1: max. S+P+4E+Er

Inaltimea maxima a cladirilor

 • - Subzona S1: max. 18,00 m

 • - Subzona S2: max. 18,00 m

 • - Subzona P1: max. 22,00 m

Zone verzi in interiorul parcelei: min. 10%

Fata de cele de mai sus, se adauga un procent de minim 10% spatii verzi, amenajate pe spatiul liber ramas in interiorul parcelelor studiate, respectand conditiile din Strategia dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara, aprobata prin HCL 62/2012.

Se va avea in vedere crearea unei legaturi pietonale cu incinta ansamblului imobiliar din vest, in ipoteza in care pe aceasta urmeaza sa fie construit si deschis publicului un pavilion expozitional.

Amplasarea constructiilor pe parcela

Cladirile sunt amplasate in interiorul zonei de implantare definita in plansa 04.U - PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE. Exceptie de la aceasta regula sunt constructiile cu caracter provizoriu/ temporar ce se pot amplasa si in afara limitei de implantare.

IV.05 Bilant teritorial

BILANT TERITORIAL - UTR 01

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

Terenul studiat CF 442899

6 748,0

100%

6 748,0

100%

Suprafata zone de institutii si servicii publice

6 748,0

100%

6 748,0

100%

Zona ocupata cu cladiri

2 338,0

33%

max. 3 374,0

max. 50%

Zona libera ocupata cu alei, terase, accese auto/ pietonale, locuri de parcare, spatiu verde, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

4 410,0

67%

cca. 2 699,0

cca. 40%

Zona verde

0

0%

min. 675,0

min. 10%

BILANT TERITORIAL - UTR 02

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

Terenul studiat CF 443018

13 072,0

100%

13 072,0

100%o

Suprafata zone de institutii si servicii publice

13 072,0

100%

13 072,0

100%o

Zona ocupata cu cladiri

4 315,0

33%

max. 6 536,0

max. 50%

Zona libera, ocupata cu alei, terase, accese auto/ pietonale, locuri de parcare, spatiu verde, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

8 757,0

67%

cca. 5 228,8

cca. 40%

Zona verde

0

0%o

min. 1 307,2

min. 10%o

IV.06 Dezvoltarea echiparii edilitare

Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a tuturor consumatorilor, se va folosi transformatorul existent, conectat la rețeaua publică - S.C. ENEL S.A.

Energia electrică este preluată din branșamentul electric, printr-un tablou electric, asigurându-se măsurarea energiei consumate pentru fiecare spațiu separat.

Alimentarea cu apa va fi asigurată prin branșament la regia S.C. AQUATIM S.A..

Apa meteorică de pe acoperiș și din incintă va fi colectată printr-un sistem de canalizare dotat cu un separator de hidrocarburi la ieșire și se va deversa în Canalizarea municipala, dupa stocarea prealabila in bazinul de retentie.

Apa uzată menajeră va fi evacuată, în rețeaua publică de canalizare a orașului - sistemul de colectare S.C. AQUATIM S.A.

Alimentarea cu gaz se va realiza prin bransament la reteaua existenta pe Splaiul P.M. Draghici. Sistemul de stingere a incendiilor va fi realizat printr-o rețea proprie, alimentată din Canalul Bega, ca sursă de apă inepuizabilă.

Precolectarea gunoiului se face prin depunerea acestuia în pubele standardizate din mase plastice. In incinta va fi prevazută o platformă destinată amplasării acestora. Pentru evacuarea deșeurilor se va solicita serviciul unui transportator autorizat.

IV.07 Integrarea investitiei in zona

Prin urbanizarea terenului studiat se favorizeaza organizarea unor evenimente culturale, astfel crescand calitatea vietii in intreaga zona.

IV.08 Consecinte economice si sociale

Prin functiunile propuse se asigura dezvoltarea economica atat a zonei studiate, cat si a zonelor adiacente. Propunerea facuta genereaza refacerea peisajului urban, prin asigurarea de spatii verzi, functiuni sociale.

IV.09 Categorii de costuri

Realizarea retelelor de utilitati

Toate costurile privind realizarea extinderilor de retele si bransamente necesare, vor fi suportate de catre beneficiar.

Realizarea cailor de comunicatii

Toate costurile privind realizarea accesurilor si a cailor de circulatie pe parcela studiata, vor fi suportate de catre beneficiar.

 • IV.10 CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului, conform Anexei nr. 1 a HG 1076/2004

I.Caracteristicile planurilor și programelor cu privire, in special, la:

 • a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce privește amplasamentul, natura, marimea si condițiile de funcționare, fie in privinta alocarii resurselor

Prin PUZ se propune refunctionalizarea cladirilor existente imbunatatind caracterul zonei.

In urma aprobarii prevederilor din planul urbanistic, in vederea avizarii, autorizarii si executarii lucrarilor se vor realiza documentatii specifice si proiecte tehnice.

Problemele legate de mediu se refera la aspecte uzuale de gestionare corespunzatoare a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare existente, alimentare cu energie electrica, gaz, telefonie si asigurarea preluarii deseurilor menajere de catre o firma specializata.

Fiind un PUZ pentru o zonă cu clădiri pentru institutii si servicii publice, preponderent spatii expozitionale, se vor crea condiții de creștere a calității confortului și modului de viață cu efect benefic asupra comunităților. Totodată există premisele pentru apariția de noi locuri de muncă din sfera dotărilor și servicilor publice.

 • b) gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele

Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G. Timisoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa.

Zona va fi supusă urbanizării, integrându-se în strategia de reabilitare și dezvoltare a zonei centrale metropolitane în perspectiva anului 2025.

Propunerile pentru parcelele studiate se înscriu în dezvoltarea unei zone cu clădiri pentru institurii si servicii publice.

Se stabilesc organizări ale circulației și amenajări ale domeniului public, precum și intervenții specifice unei zone cu clădiri pentru institurii si servicii publice: regim maxim de înălțime, aliniere, înălțimea la cornișă.

 • c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile

În situația existentă terenul are categoria de folosință teren curți construcții. În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în PUZ s-a avut în vedere optimizarea ocuparii terenurilor, corelată cu menținerea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori și a perdelelor de protecție stradale.

Obiectivele propuse se înscriu într-o viziune pe termen lung care favorizează apropierea la nivel local de coerența cadrelor de planificare a teritoriului metropolitan.

S-a asigurat procentul optim de spațiu verde pe teren natural în corelare cu funcțiunea propusă pe ansamblu, adică se va avea în vedere asigurarea spațiilor, nu mai puțin de 10% din suprafața totală luată în studiu.

Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a functiunilor ce vor fi dezvoltate in zona.

Se estimează că lucrările de refunctionalizare a cladirilor existente , cat si cele de realizare a unor cladiri noi propuse prin prezenta documentație, vor afecta mediul pe timp limitat, pe durata edificării construcțiilor, iar impactul va fi nesemnificativ.

Funcționarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru.

Evaluarea semnificației efectelor pe care obiectivul proiectului de față le poate determina asupra mediului, se individualizează ca urmare a macro-impactului ipotetic asupra componentelor naturale și antropice. Influența prevazută este împărțită în două faze, de construcție/reabilitare și de utilizare.

c.1) Protectia calitatii apelor

Lucrarile propuse prin PUZ in corelare cu retelele de alimentare cu apa potabila si canalizare existente sunt concepute în sensul incadrarii in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 si conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/2005.

Se evidentiaza propunerea de montare a separatoarelor de produse petroliere si a bazinelor de retentie ape pluviale epurate, pe reteaua de colectare a apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, astfel incat sa se reduca la minim orice sursa posibila de poluare a apelor deversate in reteaua de canalizare municipala.

Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, respectiv canalizare subterana din tuburi de polietilena de inalta densitate PE-HD, pentru cladirile nou propuse, se elimina posibilitatea exfiltratiilor in sol a apelor uzate menajere, prevenind astfel impurificarea apelor subterane si de suprafata.

Colectarea apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere de pe suprafetele carosabile, urmata de trecerea lor printr-un separator de produse petroliere, conduce la eliminarea oricarei posibilitati de evacuare in canalizarea municipala a poluantilor, cu respectarea limitelor impuse de operatorul retelei de canalizare.

Se evidentiaza amplasarea de bazine de retentie a apelor pluviale epurate, inainte de evacacuarea apelor in reteaua de canalizare, astfel incat acestea sa fie deversate in reteaua de canalizare dupaincetarea ploi torentiale.

c.2) Protectia aerului

Lucrarile preconizate a se realiza pe amplasamentul propus ( in mod special lucrari de reabilitare si refunctionalizare a cladirilor existente dar si de realizare a unor cladiri noi care sa se inscrie in functiunile noi propuse ) nu constituie sursa de poluare asupra calitatii aerului din mediul invecinat. Din procesul de reabilitare a cladirilor existente nu rezulta emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti, care sa conduca la un impact semnificativ asupra aerului.

Obiectivul nu va constitui un factor de poluare prin emisii și imisii rezultate în urma arderii combustibililor pentru încălzirea spațiilor deoarece consumul este moderat, strict in perioada rece a anului. Nu vor mai fi activitati industriale care pot conduce la existenta unor instalati sau echipamente mari consumatoare de combustibil sau responsabile de evacuarea in atmosfera de noxe.

Producerea prafului și a gazelor de eșapament datorate activității de șantier inevitabile reabilitari cladirilor existente sau a realizari de constructii noi, vor putea constitui o înrăutățire de scurtă durată a calității aerului în imediata apropiere a șantierului, fara insa a se constitui intr-un impact semnificativ asupra mediului inconjurator.

c.3) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Orice activitati ce urmeaza a se desfasura pe amplasamentul studiat se vor incadra in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 si conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevazute a fi utilizate in procesul de reabilitare si construire sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat fiind usor de exploatat si adaptate lucrarilor care se vor impune pentru fiecare obiectiv in parte.

Lucrarile in ansamblu s-au conceput in ideea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus.

Pentru aceasta s-au prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustica la zgomot aerian corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silentiozitate, asigurand un nivel al zgomotului de sub 60 dB., masurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

c.4) Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiatii, deci nu necesita luarea de masuri impotriva radiatiilor.

c.5) Protectia solului si subsolului

Tehnologia desfasurata de refunctionalizare a cladirilor existente cat si de realizare a unor cladiri noi se realizeaza in conditiile prevenirii poluarii solului .

Se va analiza orice sursa posibila de poluare a solulului lundu-se simultan masurile necesare indepartari .

c.6) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrarile propuse a se executa cat si refunctionalizarea cladirilor existente, nu pericliteaza si nu intervin in echilibrul ecosistemelor terestre sau acvatice .

c.7) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru ca lucrarile propuse a se executa cat si cele de refunctionalizarea cladirilor existente sa nu conduca la impact negativ asupra asezarilor umane aflate in vecinatatea planului propus.

Toate masurile sunt in concordanta cu prevederile din Legea Mediului 137/95 si a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

Lucrarile proiectate nu influenteaza asezarile umane. De asemenea, în zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate.

Vecinătățile sunt constituite din străzi existente sau propuse, respectiv parcele de folosință curți construcții cu funcțiuni reglementate ca fiind zonă mixtă. Având în vedere lipsa unei funcțiuni adecvate zonei de proximitate celei centrale, noile funcțiuni aduc o creștere în dezvoltarea durabilă a zonei și orașului, din punct de vedere economic, social și ecologic.

c.8) Gospodarirea deseurilor

Pentru evacuarea gunoiului menajer rezultat se va face contract cu o firma specalizata pentru transport de deseuri.

Deseurile solide vor fi colectate si transportate in locurile stabilite de administratia locala si operatorul de salubritate SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA.

Normala activitate a șantierelor va duce la producerea de reziduuri. În timpul fazei refunctionalizare cladiri sau de construcție se vor face acumulări temporare de deseuri constituite din materiale mișcate, de cele necesare pentru prelucrări și pentru formațiuni din structura de susținere. Aceste reziduri vor fi evacuate pe masura ce se genereaza si implicit la încetarea activității de șantier, prin intermediul firmelor autorizate. Se va pune accent pe colectarea selectivă a deșeurilor urmând ca deșeurile reciclabile sa fie preluate de firme autorizate in vederea reciclarii, iar cele nereciclabile si menajere sa fie colectate în pubele de unde vor fi preluate de serviciile de salubritate.

c.9) Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Activitatile ce urmeaza a se desfasura nu vor conduce la aparitia de deseuri de natura toxica.

 • d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program

Pentru a asigura un climat cat mai propice zonei, se pronune amenajarea de spatii verzi, in interiorul parcelor.

Se vor urmari problemele descrise mai sus (c1-c9).

 • e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor)

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza municipiului Timisoara.

Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate.

 • 2.Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

 • a) probabilitatea, durata, frecventa și reversibilitatea efectelor

Avandu-se in vedere ca inca de la etapa de analiza a planului urbanistic zonal, urmata de cea de proiectare a tuturor elementelor ce vor concura la mobilarea/amenajarea amplasamentului, se iau toate masurile de prevenire a poluarii, se considera ca probabilitatea aparitiei de evenimente nedorite va fi cu totul accidentala.

Se va urmari indeaproape modul in care se vor respecta conditiile impuse de catre institutiile abilitate la realizarea echiparii edilitare si a mobilarii amplasamentului. Se considera astfel ca zona nu va suferii modificari ale calitatii mediului. Probabilitatea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului este minima si total accidentala.

 • b) natura cumulativa a efectelor

Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona adiacentă.

 • c) natura transfrontiera a efectelor

Nu e cazul

 • d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor) Dezvoltarea planului nu va avea efecte de poluare asupra mediului.

In timpul reabilitarii constructiilor existente cat si a realizari de constructii noi, dar si in timpul exploatarii cladirilor se vor lua toate masurile de siguranta prevazute de legislatia specifica (norme de mediu, PSI, norme de protectie a muncii, norme sanitare, siguranta in exploatare) pentru a nu afecta sanatatea umana.

Nu sunt riscuri pentru sanatatea populatiei, in primul rand datorita naturii proiectului propus.

 • e) marimea și spatialitatea efectelor (zona geografica și marimea populației potențial afectate);

Asa cum s-a amintit anterior, realizarea efectiva a proiectului in perimetrul analizat nu va afecta, in cazul gestionarii corespunzatoare si a echiparii corespunzatoare, aceasta suprafata si nici zonele invecinate. Nu se pune astfel problema marimii si spatialitatii efectelor, a zonelor geografice si a marimii populatiei ce ar putea fi afectate.

 • f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

Nu este cazul. Realizarea planului urbanistic zonal propus se inscrie in dinamica de refunctionalizare a zonelor industriale aflate in centrul orasului Timisoara.

 • (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural

Pe amplasamnetul studiat sau in vecinatate nu sunt prezente elemente naturale speciale sau care fac parte din patrimoniul cultural.

 • (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normativele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

In ceea ce priveste sursele de poluare a aerului datorate functionarii centralelor termice proprii ce asigura apa calda si agentul termic necesar incalzirii imobilelor in perioada de iarna, acestea se vor incadra in limitele impuse de normativele in vigoare. Aceasta ca urmare a combustibilului utilizat, in cea mai mare parte fiind gazul natural, a cantitatilor relativ mici necesare in cea mai mare parte a anului si a echipamentelor de ultima generatie existente pe piata romaneasca.

 • (iii) folosirea terenului in mod intensiv

Bilantul teritorial propus respecta regulamentele de urbanism (regulamentul general de urbanism, regulamentul local de urbanism aferent PUG Timisoara) si legislatia specifica de urbansim.

Procentul maxim de ocupare a terenului este de 50%, iar coeficientul maxim de utilizare a terenului este 1,5.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international

Nu e cazul

IV.11 Obiective de utilitate publica

In cazul prezentului plan urbanistic, nu se vor face rezervari de teren pentru largirea sau prelungirea profilelor stradale (vezi plansa Proprietatea asupra terenurilor).

Se va asigura o zona de utilitate publica, in interiorul parcelei: min. 10% , cu acces limitat (amenajata ca spatii verzi, alei pietonale, zona de odihna si relaxare, piateta etc.). Accesul publicului va fi permis numai in perioada in care exista activitate in incinta.

Cap. V: CONCLUZII

Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata.

La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin O 176/N/2000.

Acest proiect respecta legislatia in vigoare, Codul Civil, OMS 119/2014, HG 525/96 si HCL 455/2014.

Întocmit:

Coordonator:

Arh. Petrisor AGEU


Arh. Silvia CRISAN

Șef proiect:

Arh. Adina SZITAR