Hotărârea nr. 259/2020

259/07.07.2020 Privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
Hotararea Consiliului Local 259/07.07.2020
Privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. 11247/29.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11248/29.06.2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 11248/29.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui sprijin financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;
Având în vedere prevederile Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea Asistenţei Sociale;
Având în vedere prevederile art. 14, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d) şi e), alin. (7) lit. d) şi alin. (9) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Metodologia de acordare a unui sprijin financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă în condiţiile Legii nr. 35/2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Sprijinul financiar acordat familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, în condiţiile Legii nr. 35/2020, se va acorda în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa nr.


la HCLMT /C.°2.


METODOLOGIA

privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Prezenta Metodologie stabilește în acord cu prevederile Legii nr. 35/ 31.03.2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și în funcție de specificul local, modalitatea de acordare a ajutorului financiar pentru plata bonelor familiilor cu domiciliul/reședința pe raza municipiului Timișoara.

Capitolul I Cadrul legal general

 • 1. Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

 • 2. Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

 • 3. H.G nr. 652/2017 privind probarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

 • 4. Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările

uterioare;

 • 6. H.G nr. 50/2011 privind aprobarea Normeor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • 7. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • 8. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare;

 • 9. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

1 O. Legea nr. 287 /2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul II Definiții

Art.lîn sensul prezentei Metodologii de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, denumită în continuare Metodologie, se definesc următorii termeni:

 • a) asistența socială- are ca scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială;

 • b) ajutorul financiar pentru plata bonelor - este o măsură de redistribuire financiară destinată persoanelor singure sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de Legea nr. 35/2020;

 • c) domiciliul stabil sau reședința- reprezintă adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei;

 • d) bonă - persoana fizică, cetățean român sau străin, cu domiciliul ori reședința legală în România, calificată potrivit prevederilor legale să desfășoare servicii de îngrijire și supraveghere a copilului care își deșfasoară activitatea pe baza contractului individual de muncă la o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale sau a obținut calitatea de persoană fizică autorizată acreditată ca furnizor de servicii sociale;

 • e) copil preșcolar- copilul care nu a împlinit vârsta de 6 ani;

 • f) domiciliul/reședința copilului - locul unde reprezentantul legal al copilului la care acesta locuiește în mod statornic sau locul unde reprezentantul legal al copilului declară că își are locuința principală/secundară;

 • g) în sensul prezentei metodologii, termenul familie desemnează:

 • - soțul și soția sau soțul/ soția necăsătoriți și copiii lor, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună;

 • - persoana care locuiește și gospodărește împreună cu copiii aflați în întreținerea sași se află în una dintre următoarele situații:

 • 1. este necăsătorită;

 • 2. este văduvă;

 • 3. este divorțată;

 • 4. al cărei soț/soție este declarat/declarată dispămt/dispărută prin hotărâre judecătorească;

 • 5. nu a împlinit vărstade 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la punctele 1-4;

 • 6. frații cu copii, care gospodăresc împreună și care nu au domiciliul sau reședința comună cu părinții.

 • 7. bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună.

 • h) părintele singur este părintele la care copilul are stabilit domiciliul în urma:

 • > separării în fapta părinților căsătoriți, constatată prin anchetă socială și dovada faptului că părintele singur l-a acționat în instanță pe celălat părinte pentru plata pensiei de întreținere;

 • > constatării faptului că părinții necăsătoriți, nu locuiesc și nu gospodăresc împreună, prin anchetă socială și dovada faptului că părintele singur l-a acționat în instanță pe celălat părinte pentru plata pensiei de întreținere;

 • > divorțului stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă sau pe cale notarială;

 • > constatării dispariției unuia din părinți prin hotărâre judecătorească definitivă;

 • > declarării morții unuia din părinți prin hotărâre judecătorească definitivă;

 • > decesului unuia din părinți, dovedit prin certificat de deces;

 • > decăderii din drepturile părintești, dovedită prin hotărâre judecătorească definitivă;

 • > arestului, dovedit prin mandat;

 • > situației în care filiația a fost stabilită doar față de unul dintre părinți.

i)reprezentant legal al copilului -persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil (hotărârea judecătorească de încredințare a copilului în caz de divorț).

Capitorul III Beneficiari

Art 2 Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 35/2020 ( denumit în continuare ajutor financiar), în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

 • b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

 • c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. I 04 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Capitorul IV Condițiile de acordare

Art. 3 (1) Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează*.

 • a) până la 2100 lei - 710 lei;

 • b) de la 2101 lei până la 2500 lei - 550 lei;

 • c) de la 2501 lei până la 3000 - 390 lei;

 • d) de la 3001 lei până la 3500 lei - 250 lei.

 • (2) Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

(3)La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutor financiar, în condițiile art.8 alin.l din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să fie cetățean român cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

 • (2) Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

 • b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă.

 • (3) Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță (publică/privată) sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grăd miță (publică/pri vată)     ori nu a retras copilul de la

creșă/grădiniță(publică/privată)de pe raza municipiului Timișoara, și a făcut dovada înscrierii la unitatea de învățământ (creșă/grădiniță) în ultimele 12 luni și cererea a fost respinsă pentru lipsă de locuri.

Art. 5 Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevăzute la art. 1 care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 • a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art. 5 9 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/201 O privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) nu și-au achitat, impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul V

Modalitatea de acordare a dreptului la ajutorul financiar

Ari. 6 Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere (conform anexei 1) și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute prezenta metodologie privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Art 7 (1) Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la Serviciul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

 • (2) Documentele doveditoare sunt:

 • a) copie după documentul de identitate al solicitantului (părinte, reprezentant legal, persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților);

 • b) copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

 • c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor:

 • > hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;

 • > hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;

 • > hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;

 • > hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;

 • > după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

 • d) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultura, declarația fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art.4, pentru care Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal,fiind exceptate următoarele categorii de venituri:

 • > alocația pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > alocația de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > bugetul personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) și, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > bursele școlare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin, (2) și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • > stimulentul educațional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;

 • > sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare;

 • > veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Leuii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

 • e) copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art. 7 din Legea nr.l 67/2014( contractul de prestări servicii încheiat cu bona persoană fizică autorizată / persoana juridica acreditata ca furnizor de servicii sociale).

 • f) angajament de plată ( conform anexei 3) la solicitarea dreptului de ajutor financiar, cum că aceste sume pot fi recuperate și din alte drepturi plătite de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș.

 • g) declarație pe proprie răspundere că minorul nu este înscris la creșă/grădiniță

(publică/privată), făcând dovada că:

 • - a solicitat înscrierea la creșă/ grădiniță de pe raza municipiului în ultimele 6/12 luni iar cererea a fost respinsă pentru lipsă de locuri

 • - nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță;

 • - nu a retras copilul de la creșă/grădiniță ( conform anexei 2);

 • h) certificat fiscal emis de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara din care să rezulte că și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate.

 • (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (2) ( șomeri indemnizați și cei care nu au refuzat maxim două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă) cererea este însoțită de următoarele documente:

a) documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) lit. a)- c) și lit. e) -h), precum și alte documente eliberate de Agenția Pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Art. 8 (1) In vederea verificării condițiilor de acordare sau de respingere a cererii dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, Serviciul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara va analiza fiecare dosar depus și va face propuneri în consecință.

(2)Serviciul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara va întocmi referatele justificative cu propunerile de acordare/respingere a dreptului în vederea emiterii dispoziției primarului de aprobare/respingere a cererii.

în situația documentelor incomplete, se transmite răspuns solicitantului în vederea completării actelor depuse.

 • (3) Verificarea cererilor însoțite de documentele justificative se analizează în ordinea înregistrării acestora.

 • (4) Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează în baza:

afdocumentelor depuse de solicitant;

bfinformațiilor existente în baza de date a DAS sau la care DAS are acces ;

c)altor documente, în funcție de situația în care se află solicitantul;

 • (5) în cazul în care condițiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului se realizează prin dispoziție a primarului.

Art. 9 (1) Acordarea dreptului sau respingerea cererii se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii, prin dispoziție a primarului.

(2) Dreptul la ajutorul financiar se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate.

Art. 10 (1) Dispoziția primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

(2) Sumele acordate cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se vor plăti lunar, în funcție de opțiunea beneficiarului, prin mandat poștal sau în cont bancar.

Art. 11 (1) In vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligația de a depune la Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara - Serviciul Beneficii Sociale, din 6 în 6 luni, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului ( conform anexei 4 ), însoțită de documente justificative privind veniturile realizate.

(2) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului.

(3) Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

Capitolul VI

Modificarea cuantumului ajutorului financiar pentru plata bonelor

Art. 12 ( 1) în cazul în care, după acordarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, apar schimbări în situația socioeconomică a persoanei prevăzute la art. 1, în componența familiei acesteia sau referitoare la copii, aceasta are obligația ca în termen de maximum 10 zile să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara - Serviciul Beneficii Sociale.

 • (2) Verificarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face după parcurgerea acelorași proceduri ca și în cazul acordării dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor.

 • (3) în situația în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, acesta se va stabili prin dispoziția primarului de modificare a cuantumului și se va comunica beneficiarului în termenul prevăzut la art. 11 alin. (2).

Capitolul VII

Suspendarea plății ajutorului financiar

Art. 14 (1) Suspendarea plății ajutorului financiar poate interveni în una dintre următoarele situații:

 • a) se înregistrează 3 mandate poștale retumate consecutiv;

 • b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

(2)în situația prevăzută la alin. 1 lit.b primarul dispune reverifîcarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

(3) în urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz, modificarea sau încetarea dreptului și recuperarea sumelor încasate necuvenit.

(4) în situația în care în urma verificărilor se constată că se mențincondițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Capitolul VIII

încetarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

Art. 15 (1) încetarea dreptului intervine:

a)la data împlinirii de către copil a vârstei de 6 ani;

 • b) a intervenit decesul copilului;

 • c) la data la care copilul intră în sistemul de creșă/grădiniță sau părintele refuză un loc de creșă/grădiniță;

 • d) la data încetării contractului de prestări servicii prevăzut la art 7 alin.2 lit. e;

 • e) la data schimbării domiciliului în altă localitate;

 • f) la cererea titularului;

 • g) se înregistrează situația prevăzută la art. 11 alin. (2) din prezenta Metodologie, respectiv nedepunerea declarației pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni de la acordarea dreptului;

 • h) la data neîndeplinirii condițiilor de acordare;

 • (2) încetarea dreptului la ajutorul pentru plata bonelor se face prin dispoziția primarului.

Capitolul IX

Dispoziții finale

Art. 16 Depunerea documentelor se va realiza după aprobarea sumelor cu această destinație în bugetul local, ajutorul finanicar acordându-se în ordinea cronologică a depunerii cererilor.

Art 17 Ajutorul financiar pentru plata bonelor se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art. 18 Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se recuperează conform legii.


întocmit,

Sef Serviciu Beneficii Sociale

Althamer Constanta Steliana

CĂTRE,

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL BENEFICII SOCIALE

Subsemnatul (a).................................................................. reprezentant legal al minorului

/miinorilor.....................................................................................................................................

cu             domiciliul/resedinta            in            județul......................................

localitatea................................................... strada

nr......................, bl............., scara............., ap..............., telefon

mail...........................................................................  legitimat(a) cu C.I./B.I,, seria

nr.....................  CNP.......................................................prin prezenta solicit acordarea unui

ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă acordat in conformitate cu prevederile Legii nr, 35/2020 .

Anexez prezentei, următoarele documente :

O copie după documentul de identitate;

O copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care solicit ajutorul;

O copia documentului prin care atest calitatea mea de reprezentat legal al copilului/copiilor...................................................................................................

' 1..........

O declarație pe proprie răspundere ca, copilul nu este inscris la cresa/gradinita acreditata (publica/privata) si ca solicitantul nu a refuzat un lac la cresa/gradinita acreditata ( publica/privata) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la cresa/gradinita acreditata (publica/privata);

O declarație pe proprie răspundere ca nu au refuzat maximum doua oferte de munca din partea agenției pentru ocuparea forței de munca județeană

O adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei

O copia documentului in baza caruia isi desfasoara activitatea de bona dna/dl..............................................................................................

O in condițiile art. 7 din Legea nr.l 67/2014;

O alte documente

Solicit ca ajutorul financiar sa-mi fie acordat prin mandat postal/cont virament conform extrasului de cont atașat

IBAN......................................................................... Banca.........................

Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresa de e-mail:......................................

îmi exprim consimțământul ca DAS TM sa comunice orice informatii, date personale, clarificări si completări pe adresa de e-mail indicata mai sus ,

Data                                                         .....................................

Semnătură..............................

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Sulsemnatul/a ............................................................................ în calitate de

părinte/            reprezentant            legal            al            minorului/minorilor

................................................................................................................................, declar prin prezenta, pe propria răspundere, faptul că:

 • - minorul/minorii nu este/sunt înscriși la o creșa/gradiniță;

 • - nu am refuzat un loc la creșa/gradiniță;

 • - nu am retras minorul/minora de la creșă/grădiniță;

 • - anexez dovada respingerii cererii de înscriere la unitatea de învățământ ( creșă/grădiniță) pentru lipsă de locuri ( dacă este cazul).

  Data


Semnătura.

ANGAJAMENT DE PLATĂ

Subsemnatul/a.......................................................................  cu   domiciliul în

...................................., județul.........................., CNP...................................., posesor al cărții de identitate seria ............., nr................ eliberată de SPCLEP ..................................., în

calitate de părinte/repezentant legal al minorului/minorilor............................... și

■ *ff f * ♦ ♦ 11 * 1 * r.. t ♦ i... 5 născuti la data de........................în........................, județul...................................,beneficiar al

unui ajutor financiar pentru plata bonelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2020, în cuantum de...........................................lei/lună, declar prin prezenta, că în situația în care am

produs o pagubă provenită din acordarea acestui beneficiu de asistență socială plătit necuvcnit și s-a dispus recuperarea acestuia prin dispoziția primarului, îmi iau angajamentul de a plăti aceste sume din veniturile proprii precum și din drepturile cuvenite din alte beneficii ele asistență socială acordate de Agenția Județeană Pentru Plăți și Inspecție Socială Timișțdacă este cazul), până la achitarea integrală a sumei de care am beneficiat necuvenit.

în cazul nerespectării angajamentului de plată se va proceda la executarea silită.

Dat astăzi


Solicitant..................................................

Semnătura...............................................


Semnat în fața noastră,

Numele și prenumele.............................................................

Calitatea.....................................................................

Semnătura...................................................................

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

în calitate de părintre/ reprezentant legal al     copi I u I ui/copi i Io r

preșcolari......................................................................................aflați în creșterea și îngrijirea

mea, cunoscând ca falsul în declaratii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații si este pedepsita conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, faptul că nu a intervenit nicio modificare în situația copilului/copiilor preșcolari mai sus numiți sau în privința veniturilor realizate, care pot conduce la încetarea/ suspendarea dreptului privind acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum a fost stabilit

prin Dispoziția nr.


emisă de Primarul Municipiului Timișoara

Anexez: - adeverință privind veniturile realizate pe ultimele 6 luni

Data,.


Nume solicitant.

Semnătura......................


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


Nr.11248/29.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre

privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Având în vedere referatul de aprobare nr. 11247/29.06.2020 a Primarului Municipiului Timișoara al proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin ansamblul de metode, tehnici de intervenție, strategii de acțiune, programe și măsuri specializate oferă sprijin direct și eficient în susținerea și dezvoltarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, de susținere a familiei pe parcursul întregului ciclu de viață a membrilor acesteia.

În vederea respectării, promovării și garantării drepturilor copilului, autoritățile administrației publice locale vin în sprijinul familiilor cu copii de vârstă preșcolară prin acordarea unui ajutor financiar pentru serviciile oferită de bonă în condițiile prevăzute de Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. Orice reglementări adoptate se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului, care va prevala în toate demersurile și deciziile ce privesc copiii, întreprinse de Autoritatea Publică Locală Timișoara.

De ajutorul financiar acordat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru plata serviciilor oferite de bonă vor putea beneficia persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară și ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie. Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se acordă pe bază de cerere și acte doveditoare privind componeneța familiei și a veniturilor nete lunare realizate în ultimile 6 luni anterioare depunerii cererii. De asemenea, ajutorul financiar se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/ grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.

Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, reglementează un serviciu alternative de asigurare a serviciilor de specialitate de îngrijire și de supraveghere a copilului și stabilește cadrul general în care aceste servicii pot fi prestate.

Potrivit H.G. nr. 652/2017 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, serviciile de supraveghere și de îngrijire a copilului pe timpul zilei prestate de bone se încadrează în categoria serviciilor sociale de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională prevăzută la art. 73, alin. 2, lit. b și alin. 3 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Posibilitatea acordării un sprijin financiar din partea autorității locale, în vederea asigurării de servicii sociale integrate de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională prin sistemul reglementat de Legea nr. 167/2014 sunt și prevederile art. 39 din Legea 292/2011 a asistenței sociale, potrivit cărora “responsabilitatea dezvoltării, administrării și acordării serviciilor sociale, este partajată, între autoritățile


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


publice centrale și locale, finanțarea fiind asigurată, după caz, din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat precum și din alte surse.”

Având în prevederile art. 112, alin. 1 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale în care se prevede că “pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, autoritățile administrației publice locale au atribuții privind administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. ”

Din aceste considerente se impune elaborarea unei Metodologii de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Bugetul estimat până la finele exercițiului bugetar 2020 se ridică la suma de 600.000 lei, iar din estimările serviciilor de specialitate vor beneficiar un număr de aproximativ 845 persoane. Menționăm că a fost luat în calcul nivelul maxim de 710 lei al ajutorului financiar care se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru suma de 600.000 lei necesară acordării sprijinului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferit de bonă, va solicita rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara cu suma anterior menționată, cu respectarea implicit a art.14 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare”Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare”.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Propunem

1.Aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă conform Anexei .

DIRECTOR GENERAL, Jr. Rodica SURDUCAN


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, Gheorghe Florin VOICHESCU

ȘEF SERVICIU Beneficii Sociale Constanța-Steliana Althamer

Cod FO53-01,Ver.1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


Nr. 11247/29.06.2020

REFERAT DE APROBARE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situatiei actuale

În vederea respectării, promovării și garantării drepturilor copilului, autoritățile administrației publice locale vin în sprijinul familiilor cu copii de vârstă preșcolară prin acordarea unui ajutor financiar pentru serviciile oferite de bonă în condițiile prevăzute de Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. Orice reglementări adoptate în domeniul respectării și promovării drepturilor copilului, se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului. Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice.

Exercitarea profesiei de bonă are drept scop asigurarea serviciilor specializate de îngrijire și supraveghere a copilului, conform următoarelor principii:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

 • b) egalitatea șanselor și nediscriminarea;

 • c) primordialitatea responsabilității reprezentantului legal al copilului cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului;

 • d) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate pentru fiecare copil;

 • e) respectarea demnității copilului;

 • f) ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

De ajutorul financiar acordat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru plata serviciilor oferite de bonă vor putea beneficia persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie.

Pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, se impune reglementarea unei proceduri. În acest sens propun Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul de


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

 • 3. Alte informatii - nu este cazul

  4. Concluzii

  Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va transmite către Direcția de Asistență Socială în vederea întocmirii raportului de specialitate.

Propunem promovarea proiectului de Aprobare a Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă conform Anexei

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR,

FARKAS IMRE


DIRECTOR GENERAL, Jr. SURDUCAN RODICA

Cod FO53-03,Ver.1

Nr.11248/29.06.2020

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

Proiect de hotărâre

privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

 

            Având în vedere referatul de aprobare nr. 11247/29.06.2020 a Primarului Municipiului Timișoara al proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin ansamblul de metode, tehnici de intervenţie, strategii de acţiune, programe şi măsuri specializate oferă sprijin direct și eficient în susținerea și dezvoltarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, de susţinere a familiei pe parcursul întregului ciclu de viaţă a membrilor acesteia.

În vederea respectării, promovării și garantării drepturilor copilului, autoritățile administrației publice locale vin în sprijinul familiilor cu copii de vârstă preșcolară prin acordarea unui ajutor financiar pentru serviciile oferită de bonă în condițiile prevăzute de Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. Orice reglementări adoptate se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului, care va prevala în toate demersurile şi deciziile ce privesc copiii, întreprinse de Autoritatea Publică Locală Timișoara.

De ajutorul financiar acordat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru plata serviciilor oferite de bonă vor putea beneficia persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară și ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie. Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se acordă pe bază de cerere și acte doveditoare privind componeneța familiei și a veniturilor nete lunare realizate în ultimile 6 luni anterioare depunerii cererii. De asemenea, ajutorul financiar se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/ grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.

Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, reglementează un serviciu alternative de asigurare a serviciilor de specialitate de îngrijire și de supraveghere a copilului și stabilește cadrul general în care aceste servicii pot fi prestate.

Potrivit H.G. nr. 652/2017 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, serviciile de supraveghere și de îngrijire a copilului pe timpul zilei prestate de bone se încadrează în categoria serviciilor sociale de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională prevăzută la art. 73, alin. 2, lit. b și alin. 3 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Posibilitatea acordării un sprijin financiar din partea autorității locale, în vederea asigurării de servicii sociale integrate de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională prin sistemul reglementat de Legea nr. 167/2014 sunt și prevederile art. 39 din Legea 292/2011 a asistenței sociale, potrivit cărora “responsabilitatea dezvoltării, administrării și acordării serviciilor sociale, este partajată, între autoritățile publice centrale și locale, finanțarea fiind asigurată, după caz, din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat precum și din alte surse.”

Având în prevederile art. 112, alin. 1 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale în care se prevede că “pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, autoritățile administrației publice locale au atribuții privind administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. ”

Din aceste considerente se impune elaborarea unei Metodologii de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

            Bugetul estimat până la finele exercițiului bugetar 2020 se ridică la suma de 600.000 lei, iar din estimările serviciilor de specialitate vor beneficiar un număr de aproximativ 845 persoane. Menționăm că a fost luat în calcul nivelul maxim de 710 lei al ajutorului financiar care se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, conform prevederilor legale în vigoare.

            Pentru suma de 600.000 lei necesară acordării sprijinului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferit de bonă, va solicita rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara cu suma anterior menționată, cu respectarea implicit a art.14 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare”Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare”.

 

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de  hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

           

Propunem

1.Aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă conform Anexei .

             

 

 

     DIRECTOR GENERAL,                                           DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

     Jr. Rodica SURDUCAN                                                 Gheorghe Florin VOICHESCU

 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU Beneficii Sociale

Constanța-Steliana Althamer

 

 

 

 

                      

Cod FO53-01,Ver.1                                    

Nr. 11247/29.06.2020

REFERAT DE APROBARE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

 

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.      Descrierea situatiei actuale

            În vederea respectării, promovării și garantării drepturilor copilului, autoritățile administrației publice locale vin în sprijinul familiilor cu copii de vârstă preșcolară prin acordarea unui ajutor financiar pentru serviciile oferite de bonă în condițiile prevăzute de Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. Orice reglementări adoptate în domeniul respectării şi promovării drepturilor copilului, se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului. Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice.

            Exercitarea profesiei de bonă are drept scop asigurarea serviciilor specializate de îngrijire şi supraveghere a copilului, conform următoarelor principii:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;

c) primordialitatea responsabilităţii reprezentantului legal al copilului cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului;

d) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil;

e) respectarea demnităţii copilului;

 f) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate.

 

2.      Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

De ajutorul financiar acordat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru plata serviciilor oferite de bonă vor putea beneficia persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie.

 

Pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, se impune reglementarea unei proceduri. În acest sens propun Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

3.   Alte informatii - nu este cazul

4.      Concluzii

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va transmite către Direcția de Asistență Socială în vederea întocmirii raportului de specialitate.

 

Propunem promovarea proiectului de Aprobare a Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă conform Anexei

 

 

 

   PRIMAR,                                                                                      VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU                                                                                 FARKAS IMRE   

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Jr. SURDUCAN RODICA                                                                                                                                              

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Cod FO53-03,Ver.1