Hotărârea nr. 257/2020

257/07.07.2020 Privind abrogarea art. 8, alin. 2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea Consiliului Local 257/07.07.2020
Privind abrogarea art. 8, alin. 2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-13911/24.06.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 13911/24.06.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020- 13911/24.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 59, alin. 1, lit. A, h, i şi alin. 2 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
Având în vedere prevederile art. 6 şi 31 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi art. 15, alin. 2 din Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 190 din data 04.06.2020, privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (7), lit. i) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3), lit. i) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă abrogarea art. 8, alin. 2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie şi Ameliorare Mediu - Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-13911/24.06.2020


JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 25.06.2020

AVIZ

la Raportul de specialitate privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-13911/24.06.2020 privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului ,

Având în vedere art. 2 alin. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 2/12.06.2001 - actualizată - privind regimul juridic al contravențiilor - care prevede că „rin hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau județene se stabilesc și se sancționează contravenții în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuții prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenții prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului”, ” Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot stabili și sancționa contravenții în următoarele domenii: salubritate; activitatea din piețe, curățenia și igienizarea acestora; întreținerea parcurilor și spațiilor verzi, a spațiilor și locurilor de joaca pentru copii; amenajarea și curățenia spațiilor din jurul blocurilor de locuințe, precum și a terenurilor virane; întreținerea bazelor și obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întreținerea străzilor și trotuarelor, a școlilor și altor instituții de educație și cultura, întreținerea clădirilor, împrejmuirilor și a altor construcții; depozitarea și colectarea gunoaielor și a resturilor menajere”;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr.190 din 04.06.2020 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara;

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

Potrivit art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, autoritățile administrației publice locale elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor, asigură și răspund pentru monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medical, respectiv aprobă, prin hotărâri ale consiliului local/județean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor;

În considerarea competențelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. alin. 7 lit. c) și i) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-13911/24.06.2020 privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Menționăm că prezentul aviz nu privește aspecte tehnico-organizatorice, financiare sau oportunitatea demersului pentru aprobarea Regulamentului privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timișoara, reglementat de art. 243 alin.1 lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentatie, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC,

Alin Stoica

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA

NR.SC2020-13911/24.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare, prin care se propune emiterea unei Hotărâri de Consiliului Local al Municipiului Timișoara care să abroge art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare.

Facem următoarele precizări:

De la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare și până în prezent, au intervenit modificări cu privire la modul în care sunt gestionate deșeurile rezultate din activitatea medicală, potrivit legislației în vigoare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.190 din 04.06.2020, s-a aprobat Regulamentul privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara, care cuprinde reglementare unitară, privind modul în care sunt gestionate aceste deșeuri, fiind în concordanță cu legislația națională/internațională în domeniu.

Astfel, se impune abrogarea art.8, alin.2,3,5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind abrogarea art.8,alin.2,3,5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

ȘEF SERVICIU R.M.P.A.M. ALEXANDRU GHIULAI


CONSILIER

CLAUDIA DOBRE

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2020-13911/24.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare

De la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare și până în prezent, au intervenit modificări cu privire la modul în care sunt gestionate deșeurile rezultate din activitatea medicală, potrivit legislației în vigoare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.190 din 04.06.2020, s-a aprobat Regulamentul privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara, care cuprinde o reglementare unitară, privind modul în care sunt gestionate aceste deșeuri, fiind în concordanță cu legislația națională/internațională în domeniu.

Astfel, se impune abrogarea art.8, alin.2,3,5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.190 din 04.06.2020, s-a aprobat Regulamentul privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara, se impune abrogarea art.8, alin.2,3,5 din Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem:

- Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara care să abroge art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI