Hotărârea nr. 256/2020

256/07.07.2020 privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 şi nr. 468/13.09.2018
Hotararea Consiliului Local 256/07.07.2020
privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 şi nr. 468/13.09.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-13791/23.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-13791/23.06.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-13791/23.06.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-13791/23.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (4), lit. c), h), i) şi m), art. 17, alin. (1), lit. i) şi o), art. 35, alin (2), lit. i) şi art. 42, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 şi nr. 468/13.09.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. d) şi alin. (7), lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, completat şi modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 şi nr. 468/13.09.2018, după cum urmează:
- Modificarea Protocolului în ceea ce priveşte facilităţile acordate elevilor, respectiv acordarea unei reduceri de 50% pentru elevii din învăţământul preuniversitar pe raza teritorială a unităţii de învăţământ. Ca atare de la Sectiunea I - Gratuităţi se elimină lit. e), f) şi g) şi se vor regăsi la Secţiunea 2 - Reduceri. Secţiunea 1 -Gratuităţi se va renumerota.
- Art. 1, Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, se completează cu o nouă literă, litera s) - după renumerotare, care va avea următorul conţinut: ,,s) Gratuitate pentru persoanele prevăzute prin legi speciale, pe baza cardului eliberat de către STPT. Persoanele vor prezenta o adeverinţă eliberată de entităţile competente, iar cardul va fi emis în baza BI/CI în original.
- Art. 1, Secţiunea 2 - REDUCERI, se completează cu trei noi litere, literele d), e) şi f), astfel:
d) Reducere pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de STPT. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi şi a certificatului de naştere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.
e) Reducere pentru copiii preşcolari (sub elevii clasei pregătitoare). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.
f) Reducere pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza cardului emis de STPT în baza BI/CI şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe.
În cazurile d), e) şi f), operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza teritorială a unităţii de învăţământ care o frecventează elevul. Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare.
- Articolul 6 se modifică şi se completează, astfel: ,,Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete şi cel cu biciclete realizat prin proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", beneficiaza de gratuitate.
Conform Hotararii Consiliului Local nr. 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal şi Hotararii Consiliului Local nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", STPT are calitatea de operator al acestui sistem.
Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local intermodal cu biciclete şi a serviciului de transport cu biciclete realizat prin proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" va fi asigurata din bugetul local.
In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:
-un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră;
-un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate.
Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora".
- Articolul 8 se modifică şi se completează, astfel: ,,Art. 8. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport municipal naval cu vaporete va fi asigurata din bugetul local.
In vederea aplicarii prevederilor art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 260 /26.05.2015 modificata si completata de Hotărârea Consiliului Local nr. 30/29.07.2016 prin care se aproba darea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara (R.A.T.T.) a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega, format din 7 vaporetto precum si a dotarilor aferente necesare infiintarii unui nou sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega, infrastructura realizata prin proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", cod SMIS 31814, pentru acoperirea cheltuielilor curente necesare operarii serviciului de transport naval, STPT va proceda astfel:
- va incasa venituri din vanzarea titlului de calatorie, la tariful stabilit de 1 leu /calatorie;
- va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare pentru compensarea cheltuielilor de transport naval de la bugetul local, calculat astfel:
Compensatie = Cheltuieli de exploatare - venituri asociate transportului public naval cu vaporete
Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora."
- După art. 8 se introduce un nou articol, art. 9, care va avea următorul conţinut:,,Art. 9: Utilizatorii sistemului de transport cu trotinete, beneficiaza de gratuitate.
Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local cu trotinete va fi asigurata din bugetul local. STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:
-un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră;
-un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate.
Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora".

Art. 2: (1) În urma modificărilor propuse, Protocolul va avea conţinutul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Protocolul este valabil până la încheierea contractului de servicii publice.

Art. 3: Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea tuturor datelor prezentate la decontare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Societăţii de Transport Public Timişoara SA;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa la HCL nr........../..........................

PROTOCOLUL DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL ÎN COMUN UNOR CATEGORII DE CETĂȚENI AI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȘI OPERATORULUI DE TRANSPORT, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA NR. 192/23.11.2012, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ

,,Art. 1. Se acordă compensarea diferentelor de tarif acordate unor categorii sociale de calatori care beneficiază de facilitați la transportul in comun catre operatorul de transport SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abrevia! STPT). Gratuitațile si reducerile se acorda diferitelor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara pentru liniile de transport - urban și metropolitan, după cum urmează:

Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI

 • a) Gratuitate pentru pensionarii, cetățeni români cu domiciliul stabil sau reședință în Municipiul Timișoara, care vor circula gratuit pe baza cardului eliberat de STPT. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioșcuri de bilete și Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Bd. Dâmbovița, nr. 1-3) Beneficiarii de Pensie de urmaș care nu sunt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverință emisă de Casa de Pensii, în acest sens, la Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Bd. Dâmbovița, nr. 1-3. Cardurile benficiarilor de pensie de urmaș vor fi valabile până la finele anului pentru care a fost încărcat.

 • b) Gratuitate pentru cetățenii români, care nu au calitatea de pensionar, cu domiciliul stabil sau reședință în Municipiul Timișoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza cardului. Cardurile vor fi eliberate la chioșcurile STPT, pe baza CI/BI.

 • c) Gratuitate pe mijloacele de transport public pe raza municipiului Timișoara pentru cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședință în Municipiul Timișoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 și ai Legii nr. 309/2002. Aceștia vor circula pe baza cardului eliberat de către STPT în baza tabelelor semnate și ștampilate de către asociația veteranilor de război sau revoluționarilor, din care aceștia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptățite care nu fac parte din nicio asociație vor prezenta la STPT, în original, buletinul de identitate (cartea de identitate) și actul doveditor al calității de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit;

 • d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Primăriei Municipiului Timișoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceștia vor prelua de la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara o adeverință în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, în original, la STPT, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul.

 • e) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajații Casei Faenza pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • f) Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajații SALVO pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • g) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru activiștii sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiș, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timișoara și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Entitățile vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • h) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajații serviciului de Ajutor Maltez din România și alte entități de același profil având filiala în Timișoara, care asigură asistența la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cârdurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • i) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru personalul din cadrul Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului din România și pentru alte entități de același profil cu filiala în Timișoara pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • j) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru entitățile având filiala în Timișoara care promovează protecția și apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • k) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru entitățile având filiala în Timișoara cu profil umanitar și caritabil care acordă servicii de asistență socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAȚIA CARITAS. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • l) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru entitățile pentru integrare socială economică și familială a persoanelor traficate având filiala în Timișoara, prin FUNDAȚIA FILANTROPIA sau alte entități cu profil asemănător, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

m)Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Organizația Salvați Copiii, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

n) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”și Fundația „Pentru Voi” pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • o) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru deținătorii Titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara”, conform Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara" aprobat prin H.C.L.. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara” și a buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • p) Gratuitate pentru entitățile în domeniul transporturilor, precum și pentru entitățile sociale, culturale, sportive, educaționale și muzee, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitățile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original

 • q) Gratuitate pentru Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Timișoara, precum și pentru angajații Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudețeană Timiș Caraș Severin pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitățile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original.

 • r) Gratuitate pentru entitățile care desemnează persoane în vederea efectuării controalelor desfășurate pe mijloacele de transport public local de persoane, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitățile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original.

 • s) Gratuitate pentru persoanele prevăzute prin legi speciale, pe baza cardului eliberat de către STPT. Persoanele vor prezenta o adeverință eliberată de entitățile competente, iar cardul va fi emis în baza BI/CI în original.

Secțiunea 2 - REDUCERI

 • a) Reducere 20% la costul abonamentelor cetățenilor români cu domiciliul stabil sau reședință în Municipiul Timișoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărții de identitate în original. Cardurile vor fi eliberate la chioșcurile STPT.

 • b) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună/maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge și plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceștia vor circula pe bază de card eliberat de către STPT în baza adeverinței în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timișoara, a BI/CI în original, pentru perioada de o lună. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverințele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv.

 • c) Reducere de 50% la costul abonamentelor pentru studenții și doctoranzii instituțiilor de învățământ timișorene, la forma de învațamânt cu frecvență. Facilitatea se acordă studenților până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani, reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare.

Reducerea de 50% din prezentul Protocol, se acorda studenților pe baza cardurilor securizate studentesti, respectiv: StudCard, Student EURO<26, Omnipass și PRO Timișoara. Facilitățile prevăzute la Secțiunea 2 lit.c) din prezentul Protocol se acordă studenților în baza cardurilor securizate mai sus menționate, a buletinului de identitate/carte de identitate în original a beneficiarului, precum și carnetulului de student vizat la zi, iar doctoranzilor în baza unui document din care sa rezulte ca au această calitate și documentului de identitate.

Cardurile de calatorie STPT vor fi eliberate la punctele de vanzare (chioșcurile) STPT.

Entitățile mențioante în prezentul Protocol pot fi cu sau fără personalitate juridică.

 • d) Reducere pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar și gimnazial, care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara. Aceștia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de STPT. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi și a certificatului de naștere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioșcuri de bilete și Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Bd. Dâmbovița, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare.

 • e) Reducere pentru copiii preșcolari (sub elevii clasei pregătitoare). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare.

 • f) Reducere pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara, pe baza cardului emis de STPT în baza BI/CI și carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de școlarizare, inclusiv în vacanțe.

În cazurile d), e) și f), operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza teritorială a unității de învățământ care o frecventează elevul. Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor prezentate la decontare.

Art. 2: Pentru studenții și doctoranzii instituțiilor de învățământ timișorene, la forma de învațamânt cu frecvență, pentru care universitățile din Municipiul Timișoara si entitățile studențesti incheie contracte si protocoale cu SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA si Municipiul Timisoara se acorda diferenta de reducere 50%.

Studentii si doctoranzii beneficiază astfel de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, în condițiile în care 50% din costul abonamentului se asigură de către Municipiul Timișoara, iar 50% de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Dacă universitățile epuizează fondurile alocate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin care asigură 50% din valoarea abonamentului cu titlu de cheltuieli de transport pentru transportul în comun, Consiliul Local al Municipiului Timișoara preia și partea de facilitate asigurată din aceste fonduri, asigurând astfel gratuitate pentru toți studenții universitatilor cu care au incheiate contracte, până la finele anului calendaristic în curs.

Universitățile sunt obligate să comunice către SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA și Municipiului Timișoara cu 30 zile înainte despre epuizarea fondurilor alocate cu titlu de cheltuieli de transport.

Facilitatea se acordă studenților până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani. Reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, in aceleasi conditii ca la art.1 Sect.2 ,c .

Art. 3: Pensionarii și cetățenii care au împlinit vârsta de 70 de ani, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanța Guvernului 105/1999, aprobată și modificată prin Legea 189/2000 și Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Convenției încheiate de STPT cu Casa Judeteana de Pensii Timis. Aceștia vor circula în baza cardului emis de STPT.

Pentru aceste categorii STPT va ține o evidență separată și nu se vor deconta de la bugetul local.

Art. 4: (1) Municipiul Timișoara acordă gratuitate pentru:

 • a) Persoanelor aflate în dificultate, în baza declarațiilor pe propria răspundere însoțite de acte doveditoare (adeverințe medicale, adeverințe de venit etc.), precum și pentru sportivii de performanță cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere. STPT va elibera cardul, în baza referatului aprobat de Primar și a buletinului sau a cărții de identitate în original. Referatul original se reține de STPT.

 • b) Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timișoara sau STPT, pentru acțiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, deservirea unor curse ocazionale interne și internaționale pentru instituții publice și alte entități, pentru activități de interes public/comunitar/servicii publice, pe baza unui protocol aprobat de primărie, incidente de circulație, lucrări de intervenții sau reparații, la tarifele practicate de STPT in vigoare la data prestatiei.

 • c) Participanții la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timișoara sau STPT sunt coparticipante. Aceștia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfășurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporțional cu numărul de zile aferente perioadei de desfășurare a evenimentelor;

 • d) Afișarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timișoara sau STPT sunt coparticipante.

 • e) asigura necesarul de autobuze pentru transportul persoanelor private de libertate către punctele de lucru stabilite de către Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

 • (2) Acordarea gratuităților prevăzute la art. 4 alin. (1), se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timișoara, Viceprimari sau Directorul Direcției Edilitare și se acordă până la valoarea de 2.200.000 lei/an.

Art. 5: Pentru beneficiarii de reduceri cardurile vor fi încărcate cu titluri de călătorie lunare.

Pentru pensionari și cetățenii peste 70 ani cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până încetează calitatea pentru care i-a fost acordată, pentru ceilalți beneficiari de gratuități cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până la finele anului pentru care a fost încărcat. Entitatile ai caror personal beneficiaza de gratuitati sau persoanele fizice beneficiare de gratuitate cu titluri valabile incarcate pana la sfarsitul anului, sunt obligate ca in termen de 15 zile de la pierderea calitatii pentru care a fost acordata, sa comunice in scris operatorului de transport (STPT) acest lucru.

STPT va comunica lunar Municipiului Timișoara numărul de beneficiari de la secțiunea gratuitati si reduceri pe categorii de persoane, pe baza cardurilor emise.

Decontarea între Municipiul Timișoara și SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise , după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.

Toți utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligația validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane.

Toți utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri și gratuități au obligația prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis.

Nevalidarea cardurilor încărcate de STPT la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea carnetului de elev semnat la zi, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancționează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancțiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local și prevederile legale.

Controlul se realizează la nivelul Municipiului Timișoara de către STPT prin personal autorizat echipat cu uniforme și echipamente de apărare, cu atribuții de verificare a titlurilor și drept de legitimare a călătorilor, precum și asigurarea securității și siguranței călătorilor în mijloacele de transport, agenți ai Poliției Locale Timișoara, Jandarmeriei, Primăriei Municipiului Timișoara, asociației Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, și prin alte organe de control.

Controlul va fi realizat pe baza de programe aprobate de STPT, respectiv de catre entitățile împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea, în echipe singulare sau mixte.

Cardurile nefuncționale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenței persoanelor care le utilizează, găsite în acțiunea de control, vor fi reținute și apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al STPT din Bd. Dâmbovița nr. 1-3.

Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete și cel cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, beneficiaza de gratuitate.

Conform Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal și Hotararii Consiliului Local 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timișoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, STPT are calitatea de operator al acestui sistem.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local intermodal cu biciclete și a serviciului de transport cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” va fi asigurata din bugetul local.

In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:

 • -un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră;

 • -un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timișoara și SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora”.

 • Art.7. Facilitățile și compensațiile de transport pe traseele metropolitane vor fi plătite lunar către Asociația ,,Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” de către Municipiul Timișoara. Operatorul de transport emite deconturi lunare către Asociația ,,Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” în baza prestației de transport realizate. Asociația ,,Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” va înainta deconturile lunare către Municipiul Timișoara. Tarifele titlurilor de călătorie și a prestației operatorului de transport (tarife lei/km) se vor indexa anual cu indicele de creștere al prețurilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.

 • Art.8. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport municipal naval cu vaporete va fi asigurata din bugetul local.

In vederea aplicarii prevederilor art. 3 din Hotararea CLMT nr. 260 /26.05.2015 modificata si completata de HCL 30/29.07.2016 prin care se aproba darea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara (R.A.T.T.) a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega, format din 7 vaporetto precum si a dotarilor aferente necesare infiintarii unui nou sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega, infrastructura realizata prin proiectul “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814, pentru acoperirea cheltuielilor curente necesare operarii serviciului de transport naval, STPT va proceda astfel:

 • - va incasa venituri din vanzarea titlului de calatorie, la tariful stabilit de 1 leu /calatorie;

 • - va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare pentru compensarea cheltuielilor de transport naval de la bugetul local, calculat astfel:

Compensatie = Cheltuieli de exploatare - venituri asociate transportului public naval cu vaporete

Decontarea între Municipiul Timișoara și SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.”

Art. 9: Utilizatorii sistemului de transport cu trotinete, beneficiaza de gratuitate.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local cu trotinete va fi asigurata din bugetul local. STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:

 • -un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră;

 • -un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timișoara și SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora”.

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-13791/23.06.2020

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr.2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 și nr. 468/13.09.2018

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-13791/23.06.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr.2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 și nr. 468/13.09.2018. Facem următoarele precizări:

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 a aprobat Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport și a aprobat modificarea și completarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016, HCLMT nr. 244/20.12.2016, HCLMT nr.2/08.01.2018, HCLMT nr. 166/03.04.2018 și HCLMT nr. 468/13.09.2018.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. i, o din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliul local acordă facilități și compensații ca diferență de tarif pentru unele categorii de populație, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislației fiscale în vigoare; asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor serviciului public de transport de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ori prin lege.

Conform art. 129 alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Traficul urban este o sursă crescândă de poluare a aerului — în special ca urmare a emisiilor de pulberi în suspensie și de dioxid de azot. Deseori, autoritățile locale sunt cele care au responsabilitatea de a elabora strategii de transport urban care să corespundă cererii de mobilitate, să asigure protecția mediului, să amelioreze calitatea aerului și să sporească atractivitatea orașelor din punctul de vedere al calității vieții.

Creșterea urbanizării, a densității populației și a mobilității acesteia conduc la apariția unor noi probleme de ordin economic, ecologic și de sănătate pentru orașe și locuitorii acestora, ca urmare a utilizării în mod excesiv a automobilelor, prin producerea de aglomerări și poluare. Oportunitatea oferită cetățenilor noilor state membre ale Uniunii Europene de a beneficia de automobile personale precum și accelerarea acestei tendințe în urma investițiilor străine în aceste țări trebuie să fie compensată prin oferirea unor măsuri alternative

Urmând tendințele generale din toate țările dezvoltate, soluția pentru o strategie eficientă de transport o constituie integrarea într-un context mai amplu care să includă transportul în comun, calitatea vieții și protejarea mediului. Scopul final este același: reducerea gradului de folosire a autovehiculelor prin trecerea la alte forme adecvate de transport, în special transport public.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timișoara în societate comercială pe acțiuni, cu Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). În decembrie 2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială.

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are în administrare transportul public din Municipiul Timișoara conform HCLMT nr. 108/27.03.2012.

Plata facilităților acordate în baza Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în baza cadrurilor emise, va fi efectuată către SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., pentru respectarea Regulamentului CE 1370/2007 și a legislației naționale. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are obligația de a tine evidența electronica a titlurilor de călătorie având implementat sistemul de e-tiketing.

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., prin adresa cu nr. 10635/15.05.2020, solicită modificarea Protocolului în ceea ce privește termenele facilităților acordate pentru utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete și cel cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, beneficiaza de gratuitate pe o perioada de 5 ani, de la implementarea sistemului realizat prin proiectul „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creștere Timișoara și prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”.

Astfel, în data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanțare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor -Poli Urbani de Creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Proiectul urmărește dezvoltarea transportului public urban al municipiului Timișoara prin prisma introducerii transportului public naval pe Canalul Bega, în vederea creșterii mobilității persoanelor și eficientizării timpului de călătorie în oraș. Acest obiectiv specific al proiectului este atins prin realizarea de acțiuni complexe non-agresive, reversibile și în relație cu apa:

 • Realizarea a 9 stații de vaporetto și închirieri biciclete pe canalul Bega;

 • Achiziționarea a 7 vaporetto;

 • Achiziționarea a 140 de biciclete.

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are în administrare transportul public din Municipiul Timișoara, inclusiv bunurile rezultate în urma finalizării proiectului sus menționat, în baza HCL nr. 260/26.05.2015, în vederea asigurării funcționării întregului sistem municipal de transport public astfel rezultat, în perioada de implementare și de operare a acestuia.

De asemenea, prin adresa cu nr, 10635/15.05.2020, solicită reglementarea, prin Protocolul de acordare a facilităților, gratuităților pentru utilizatorii sistemului de transport cu trotinete și modul de finanțare a cheltuielilor. Astfel, se impune introducerea unui nou articol în ceea ce privește soluționarea acestei facilități.

Plata facilităților acordate în baza Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în baza cadrurilor emise, va fi efectuată către SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., pentru respectarea Regulamentului CE 1370/2007 și a legislației naționale. Operatorul de transport continua eliberarea cardurilor pentru transportul de persoane care beneficiază de aceste facilități, primul card fiind atribui gratuit.

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. are obligația de a tine evidența electronica a titlurilor de călătorie având implementat sistemul de e-tiketing.

Se impune modificarea Protocolului în ceea ce privește acordarea de facilități utilizatorilor bicicletelor și vaporetelor achiziționate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, întrucât perioada de implementare a acestui proiect s-a finalizat.

De asemenea se impune completarea Protocolului în ceea ce privește acordarea gratuităților, ținând cont de prevederile OUG nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat. Art. 81 din OUG nr. 82/2006, la alin. (1), lit. i), precizează că personalul armatei aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 2 lit. c), d) și g), precum și cel care a dobândit afecțiuni fizice beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun locale de suprafață și subteran.

Se impune modificarea Protocolului tinând cont și de HG nr. 435/28..05.2020. Potrivit art. 2 din HG nr. 435/2020, elevii din învațământul preuniversitar beneficiază de gratuitate după cum urmează: ,,Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/raza teritorială a unității de învățământ”.

Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, sistemul național de învățământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:

 • a) educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare;

 • b) învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV;

 • c) învățământul secundar, care cuprinde:

 • (i) învățământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII;

 • (ii) învățământul secundar superior care poate fi:

 • - învățământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocațională și tehnologică;

 • - învățământ profesional cu durata de minimum 3 ani;

 • d) învățământul terțiar nonuniversitar, care cuprinde învățământul postliceal.

Protocolul va fi valabil până la încheierea contractului de servicii publice.

Având în vedere cele mai sus prezentate propunem modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016, HCLMT nr. 244/20.12.2016, HCLMT nr. 2/08.01.2018, HCLMT nr. 166/03.04.2018 și HCLMT nr. 468/13.09.2018, după cum urmează:

 • - Modificarea Protocolului în ceea ce privește facilitățile acordate elevilor, respectiv acordarea unei reduceri de 50% pentru elevii din învățământul preuniversitar pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza teritorială a unității de învățământ care o frecventează elevul. Ca atare de la Sectiunea I - Gratuități se elimină lit. e), f) și g) și se vor regăsi la Secțiunea 2 - Reduceri. Secțiunea 1 -Gratuități se va renumerota.

 • - Art. 1, Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI, se completează cu o nouă literă, litera s - după renumerotare, care va avea următorul conținut: ,,s) Gratuitate pentru persoanele prevăzute prin legi speciale, pe baza cardului eliberat de către STPT. Persoanele vor prezenta o adeverință eliberată de entitățile competente, iar cardul va fi emis în baza BI/CI în original.”

 • - Art. 1, Secțiunea 2 - REDUCERI, se completează cu trei noi litere, litera d), e) și f), astfel:

 • d) Reducere pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar și gimnazial, care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara. Aceștia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de STPT. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi și a certificatului de naștere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioșcuri de bilete și Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Bd. Dâmbovița, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare

 • e) Reducere pentru copiii preșcolari (sub elevii clasei pregătitoare). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare.

 • f) Reducere pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara, pe baza cardului emis de STPT în baza BI/CI și carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de școlarizare, inclusiv în vacanțe.

În cazurile d), e) și f), operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza teritorială a unității de învățământ care o frecventează elevul. Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor prezentate la decontare.

 • - Articolul 6 se modifică și se completează, astfel: ,,Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete și cel cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, beneficiaza de gratuitate.

Conform Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal și Hotararii Consiliului Local 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timișoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, STPT are calitatea de operator al acestui sistem.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local intermodal cu biciclete și a serviciului de transport cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” va fi asigurata din bugetul local.

In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:

 • - un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră;

 • - un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timișoara și SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora”.

 • - Articolul 8 se modifică și se completează, astfel: ,,Art.8. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport municipal naval cu vaporete va fi asigurata din bugetul local.

In vederea aplicarii prevederilor art. 3 din Hotararea CLMT nr. 260 /26.05.2015 modificata si completata de HCL 30/29.07.2016 prin care se aproba darea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara (R.A.T.T.) a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega, format din 7 vaporetto precum si a dotarilor aferente necesare infiintarii unui nou sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega, infrastructura realizata prin proiectul “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814, pentru acoperirea cheltuielilor curente necesare operarii serviciului de transport naval, STPT va proceda astfel:

 • - va incasa venituri din vanzarea titlului de calatorie, la tariful stabilit de 1 leu /calatorie;

 • - va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare pentru compensarea cheltuielilor de transport naval de la bugetul local, calculat astfel:

Compensatie = Cheltuieli de exploatare - venituri asociate transportului public naval cu vaporete Decontarea între Municipiul Timișoara și SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.”

 • - După art. 8 se introduce un nou articol, art. 9, care va avea următorul conținut: ,,Art. 9: Utilizatorii sistemului de transport cu trotinete, beneficiaza de gratuitate.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local cu trotinete va fi asigurata din bugetul local. STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:

 • - un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră;

 • - un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timișoara și SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora”.

 • - Celelalte prevederi ale Protocolului rămân nemodificate.

În urma modificărilor propuse, Protocolul va avea conținutul prevăzut în Anexa.

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF BIROU, CRISTINA GAVRA


ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU G.M.P.E., NASTASIA POP

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020-13791/23.06.2020

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr.2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 și nr. 468/13.09.2018

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 a aprobat Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport și a aprobat modificarea și completarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016, HCLMT nr. 244/20.12.2016, HCLMT nr. 2/08.01.2018, HCLMT nr. 166/03.04.2018 și HCLMT nr. 468/13.09.2018.

Se impune modificarea Protocolului în ceea ce privește acordarea de facilități utilizatorilor bicicletelor și vaporetelor achiziționate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, întrucât perioada de implementare a acestui proiect s-a finalizat.

De asemenea se impune completarea Protocolului în ceea ce privește acordarea gratuităților, ținând cont de prevederile OUG nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat. Art. 81 din OUG nr. 82/2006, la alin. (1), lit. i), precizează că personalul armatei aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 2 lit. c), d) și g), precum și cel care a dobândit afecțiuni fizice beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun locale de suprafață și subteran.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Proiectul propune modifcarea Protocolului în ceea ce privește acordarea facilităților utilizatorilor bicicletelor de către cetățenii municipiului Timișoara achiziționate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, acordarea gratuităților pentru utilizatorii sistemului de transport cu trotinete, introducerea le secțiunea de gratuități a Protocolului a unor persoane prevăzute prin legi speciale, precum și respectarea HG nr. 435/2020.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


DIRECTOR GENERAL D.P.P.R.U., CULIȚĂ CHIȘ

Anexa la HCL nr. ........./..........................

 

PROTOCOLUL DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL ÎN COMUN UNOR CATEGORII DE CETĂȚENI AI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȘI OPERATORULUI DE TRANSPORT, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA NR. 192/23.11.2012, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ

 

 

,,Art. 1. Se acordă compensarea diferentelor de tarif acordate unor categorii sociale de calatori care beneficiaza de facilitaţi la transportul in comun catre operatorul de transport SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). Gratuitaţile si reducerile se acorda diferitelor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara pentru liniile de transport –  urban şi metropolitan, după cum urmează:

Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI

a)   Gratuitate pentru pensionarii, cetăţeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara, care vor circula gratuit pe baza cardului eliberat de STPT. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3) Beneficiarii de Pensie de urmaş care nu sunt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverinţă emisă de  Casa de Pensii, în acest sens, la  Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3. Cardurile benficiarilor de pensie de urmaş vor fi valabile până la finele anului pentru care a fost încărcat.

b)   Gratuitate pentru cetăţenii români, care nu au calitatea de pensionar, cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza cardului. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile STPT, pe baza CI/BI.

c)   Gratuitate pe mijloacele de transport public pe raza municipiului Timişoara pentru cetăţenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii  nr. 44/1994  şi  ai  Legii  nr. 309/2002.  Aceştia vor  circula  pe  baza cardului eliberat de către STPT în baza tabelelor semnate şi ştampilate de către asociaţia veteranilor de război sau revoluţionarilor, din care aceştia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nicio asociaţie vor prezenta la STPT, în original, buletinul de identitate (cartea de identitate) şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit;

d)   Gratuitate  pentru  persoanele care sunt în  evidenţa  Primăriei  Municipiului  Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, în original, la STPT, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul.

e)   Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii Casei Faenza pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

f)    Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii SALVO pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

g)   Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru activiştii sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Entităţile vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

h)   Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România şi alte entităţi de acelaşi profil având filiala în Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

i)    Gratuitate  pe  mijloacele de transport public de  persoane pentru personalul din cadrul Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România şi pentru alte entităţi de acelaşi profil cu filiala în Timişoara pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

j)    Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru entităţile având filiala în Timişoara care promovează protecţia şi apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

k)   Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru entităţile având filiala în Timişoara cu profil umanitar şi caritabil care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAŢIA CARITAS. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

l)    Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru entităţile pentru integrare socială economică şi familială a persoanelor traficate având filiala în Timişoara, prin FUNDAŢIA FILANTROPIA sau alte entităţi cu profil asemănător, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

m)Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Organizaţia Salvaţi Copiii, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

n)   Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”şi Fundaţia „Pentru Voi” pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

o)   Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către  STPT,  pentru deţinătorii  Titlului „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, conform Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin H.C.L.. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original.

p)   Gratuitate pentru entităţile în domeniul transporturilor, precum şi pentru entităţile sociale, culturale, sportive, educaţionale şi muzee,  pe baza cardului eliberat de către STPT. Entităţile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original

q)   Gratuitate pentru Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Filiala Timişoara, precum şi pentru angajaţii Asociaţiei Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudeţeană Timiş Caraş Severin pe baza cardului eliberat de către STPT. Entităţile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original.

r)    Gratuitate pentru entităţile care desemnează persoane în vederea efectuării controalelor desfăşurate pe mijloacele de transport public local de persoane, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entităţile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original.

s)   Gratuitate pentru persoanele prevăzute prin legi speciale, pe baza cardului eliberat de către STPT. Persoanele vor prezenta o adeverinţă eliberată de entităţile competente, iar cardul va fi emis în baza BI/CI în original.

 

Secţiunea 2 -  REDUCERI

a)   Reducere 20% la costul abonamentelor cetăţenilor români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate  în  original. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile  STPT.

b)   Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună/maxim  30 zile, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceştia vor circula pe bază de card eliberat de către STPT în baza adeverinţei în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timişoara, a BI/CI  în original, pentru perioada de o lună. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverinţele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv.

c)   Reducere de 50% la costul abonamentelor pentru studenţii şi doctoranzii instituţiilor de învăţământ timişorene, la forma de învaţamânt cu frecvenţă. Facilitatea se acordă studenţilor până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani, reducerea se acordă  inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.

Reducerea de 50% din prezentul Protocol, se acorda studenţilor pe baza cardurilor securizate studentesti, respectiv: StudCard, Student EURO<26, Omnipass şi PRO Timişoara. Facilităţile prevăzute la Secţiunea 2 lit.c) din prezentul Protocol se acordă studenţilor în baza cardurilor securizate mai sus menţionate, a buletinului de identitate/carte de identitate în original a beneficiarului, precum şi carnetulului de student vizat la zi, iar doctoranzilor în baza unui document din care sa rezulte ca au această calitate şi documentului de identitate.

Cardurile de calatorie STPT vor fi eliberate la punctele de vanzare (chioşcurile) STPT.

Entităţile menţioante în prezentul Protocol pot fi cu sau fără personalitate juridică.

d)   Reducere pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile  de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de STPT. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi şi a certificatului de naştere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.

e)   Reducere pentru copiii preşcolari (sub elevii clasei pregătitoare). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.

f)    Reducere pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza cardului emis de STPT în baza BI/CI  şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe.

În cazurile d), e) şi f), operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza teritorială a unităţii de învăţământ care o frecventează elevul. Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare.

            Art. 2: Pentru studenţii şi doctoranzii instituţiilor de învăţământ timişorene, la forma de învaţamânt cu frecvenţă, pentru care universităţile din Municipiul Timişoara si entităţile studenţesti incheie contracte si protocoale cu SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA si  Municipiul Timisoara  se acorda diferenta de  reducere  50%.

Studentii si doctoranzii beneficiază astfel de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, în condiţiile în care 50% din costul abonamentului se asigură de către Municipiul Timişoara, iar 50% de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Dacă universităţile epuizează fondurile alocate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin care asigură 50% din valoarea abonamentului cu titlu de cheltuieli de transport pentru transportul în comun, Consiliul Local al Municipiului Timişoara preia şi partea de facilitate asigurată din aceste fonduri, asigurând astfel gratuitate pentru toţi studenţii universitatilor cu care au incheiate contracte, până la finele anului calendaristic în curs.

Universităţile sunt obligate să comunice către SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA şi Municipiului Timişoara cu 30 zile înainte despre epuizarea fondurilor alocate cu titlu de cheltuieli de transport.

            Facilitatea se acordă studenţilor până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani. Reducerea se  acordă  inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, in aceleasi conditii ca la art.1 Sect.2 ,c .

            Art. 3: Pensionarii şi cetăţenii care au împlinit vârsta de 70 de ani, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanţa Guvernului 105/1999, aprobată şi modificată prin Legea 189/2000 şi Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului  nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Convenţiei încheiate de STPT cu Casa Judeteana de Pensii Timis. Aceştia vor circula în baza cardului emis de STPT.

            Pentru aceste categorii STPT va ţine o evidenţă separată şi nu se vor deconta de la bugetul local.

            Art. 4:  (1) Municipiul Timişoara  acordă gratuitate pentru:

        a) Persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverinţe medicale, adeverinţe de venit etc.), precum şi pentru sportivii de performanţă cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere. STPT va elibera cardul,  în baza referatului aprobat de Primar şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original.  Referatul original se reţine de STPT.

            b) Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau STPT, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, deservirea unor curse ocazionale interne şi internaţionale pentru instituţii publice şi alte entităţi, pentru activităţi de interes public/comunitar/servicii publice, pe baza unui protocol aprobat de primărie, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii, la tarifele practicate de STPT in vigoare la data prestatiei.

            c) Participanţii la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria  Municipiului Timişoara sau  STPT sunt coparticipante. Aceştia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfăşurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporţional cu numărul de zile aferente perioadei de desfăşurare a evenimentelor;

            d) Afişarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau STPT sunt coparticipante.

            e) asigura necesarul de autobuze pentru transportul persoanelor private de libertate către punctele de lucru stabilite de către Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

            (2) Acordarea gratuităţilor prevăzute la art. 4 alin. (1), se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timişoara, Viceprimari sau Directorul Direcţiei Edilitare şi se acordă până la valoarea de 2.200.000 lei/an.

            Art. 5: Pentru beneficiarii de reduceri cardurile vor fi încărcate cu titluri de călătorie lunare.

Pentru pensionari şi cetăţenii peste 70 ani cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până încetează calitatea pentru care i-a fost acordată, pentru ceilalţi beneficiari de gratuităţi cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până la finele anului pentru care a fost încărcat. Entitatile ai caror personal beneficiaza de gratuitati sau persoanele fizice beneficiare de gratuitate cu titluri valabile incarcate pana la sfarsitul anului, sunt obligate ca in termen de 15 zile de la pierderea calitatii pentru care a fost acordata, sa comunice in scris operatorului de transport (STPT) acest lucru.

STPT va comunica lunar Municipiului Timişoara numărul de beneficiari de la secţiunea gratuitati si reduceri pe categorii de persoane, pe baza cardurilor emise.

Decontarea între Municipiul Timişoara şi SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise , după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.

Toţi utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligaţia validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane.

            Toţi utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri şi gratuităţi au obligaţia prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis.

            Nevalidarea cardurilor încărcate de STPT la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea carnetului de elev semnat la zi, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale.

            Controlul se realizează la nivelul Municipiului Timişoara de către STPT prin personal autorizat echipat cu uniforme şi echipamente de apărare, cu atribuţii de verificare a titlurilor şi drept de legitimare a călătorilor, precum şi asigurarea securităţii şi siguranţei călătorilor în mijloacele de transport, agenţi ai Poliţiei Locale Timişoara, Jandarmeriei, Primăriei Municipiului Timişoara, asociaţiei Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, şi prin alte organe de control.

            Controlul va fi realizat pe baza de programe aprobate de STPT,  respectiv de catre entităţile împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea, în echipe singulare sau mixte. 

            Cardurile nefuncţionale sau cele pentru care nu  se poate face dovada apartenenţei persoanelor care le utilizează, găsite în acţiunea de control, vor fi reţinute şi apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al  STPT din Bd. Dâmboviţa nr. 1-3.

Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete şi cel cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, beneficiaza de gratuitate.

Conform Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal şi Hotararii Consiliului Local 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, STPT  are calitatea de operator al acestui sistem.

            Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea  serviciului de transport local intermodal cu biciclete şi a serviciului de transport cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” va fi asigurata din bugetul local.

            In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:

         -un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră;

         -un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora”.

Art.7. Facilităţile şi compensaţiile de transport pe traseele metropolitane vor fi plătite lunar către Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” de către Municipiul Timişoara. Operatorul de transport emite deconturi lunare către Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” în baza prestaţiei de transport realizate. Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” va înainta deconturile lunare către Municipiul Timişoara. Tarifele titlurilor de călătorie şi a prestaţiei operatorului de transport (tarife lei/km) se vor indexa anual cu indicele de creştere al preţurilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.

Art.8. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport municipal naval cu vaporete va fi asigurata din bugetul local.

            In vederea aplicarii prevederilor art. 3 din Hotararea CLMT nr.  260 /26.05.2015 modificata  si completata de HCL 30/29.07.2016 prin care se aproba darea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara (R.A.T.T.) a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega, format din 7 vaporetto  precum si a dotarilor aferente necesare infiintarii unui nou sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega, infrastructura realizata prin proiectul “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814, pentru acoperirea cheltuielilor curente necesare operarii serviciului de transport naval, STPT va proceda astfel:  

- va incasa venituri din vanzarea  titlului de calatorie, la  tariful  stabilit de 1 leu /calatorie;

- va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare pentru compensarea cheltuielilor de transport naval de la bugetul local, calculat astfel:

Compensatie = Cheltuieli de exploatare – venituri asociate transportului public naval cu vaporete

 Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.”

Art. 9: Utilizatorii sistemului de transport cu trotinete, beneficiaza de gratuitate.

            Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea  serviciului de transport local cu trotinete va fi asigurata din bugetul local. STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:

         -un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră;

         -un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora”.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIULUI   TIMIŞOARA

DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-13791/23.06.2020

TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

 

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea şi completarea  Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013,  nr. 80/26.02.2013, nr.  478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014,  nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr.2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 şi nr. 468/13.09.2018

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-13791/23.06.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea  Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013,  nr. 80/26.02.2013, nr.  478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014,  nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr.2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 şi nr. 468/13.09.2018. Facem următoarele precizări:

            Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 a aprobat Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport şi a aprobat modificarea și completarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016,  HCLMT nr. 244/20.12.2016, HCLMT nr.2/08.01.2018, HCLMT nr. 166/03.04.2018 şi HCLMT nr. 468/13.09.2018.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. i, o din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliul local acordă facilităţi şi compensaţii ca diferenţă de tarif pentru unele categorii de populaţie, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare; asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor serviciului public de transport de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ori prin lege.

Conform art. 129 alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Traficul urban este o sursă crescândă de poluare a aerului — în special ca urmare a emisiilor de pulberi în suspensie și de dioxid de azot. Deseori, autoritățile locale sunt cele care au responsabilitatea de a elabora strategii de transport urban care să corespundă cererii de mobilitate, să asigure protecția mediului, să amelioreze calitatea aerului și să sporească atractivitatea oraşelor din punctul de vedere al calității vieţii.

Creşterea urbanizării, a densităţii populaţiei şi a mobilităţii acesteia conduc la apariţia unor noi probleme de ordin economic, ecologic şi de sănătate pentru oraşe şi locuitorii acestora, ca urmare a utilizării în mod excesiv a automobilelor, prin producerea de aglomerări şi poluare. Oportunitatea oferită cetăţenilor noilor state membre ale Uniunii Europene de a beneficia de automobile personale precum şi accelerarea acestei tendinţe în urma investiţiilor străine în aceste ţări trebuie să fie compensată prin oferirea unor măsuri alternative

Urmând tendinţele generale din toate ţările dezvoltate, soluţia pentru o strategie eficientă de transport o constituie integrarea într-un context mai amplu care să includă transportul în comun, calitatea vieţii şi protejarea mediului. Scopul final este acelaşi: reducerea gradului de folosire a autovehiculelor prin trecerea la alte forme adecvate de transport, în special transport public.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). În decembrie 2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială.

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are în administrare transportul public din Municipiul Timişoara conform HCLMT nr. 108/27.03.2012.

Plata facilităţilor acordate în baza Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în baza cadrurilor emise, va fi efectuată către SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., pentru respectarea Regulamentului CE 1370/2007 şi a legislaţiei naţionale. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are obligaţia de a tine evidenţa electronica a titlurilor de călătorie având implementat sistemul de e-tiketing.

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., prin adresa cu nr. 10635/15.05.2020, solicită modificarea Protocolului în ceea ce priveşte termenele facilităţilor acordate pentru utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete şi cel cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, beneficiaza de gratuitate pe o perioada de 5 ani, de la implementarea sistemului realizat prin proiectul „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara şi prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega.

Astfel, în data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanţare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanţat  prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Proiectul urmăreşte dezvoltarea transportului public urban al municipiului Timişoara prin prisma introducerii transportului public naval pe Canalul Bega, în vederea creşterii mobilităţii persoanelor şi eficientizării timpului de călătorie în oraş. Acest obiectiv specific al proiectului este atins prin realizarea de acţiuni complexe non-agresive, reversibile şi în relaţie cu apa:

§  Realizarea a 9 staţii de vaporetto şi închirieri biciclete pe canalul Bega;

§  Achiziţionarea a 7 vaporetto;

§  Achiziţionarea a 140 de biciclete.

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are în administrare transportul public din Municipiul Timişoara, inclusiv bunurile rezultate în urma finalizării proiectului sus menţionat,  în baza HCL nr. 260/26.05.2015, în vederea asigurării funcţionării întregului sistem municipal de transport public astfel rezultat, în perioada de implementare şi de operare a acestuia.

De asemenea, prin adresa cu nr, 10635/15.05.2020, solicită reglementarea, prin Protocolul de acordare a facilităţilor, gratuităţilor pentru utilizatorii sistemului de transport cu trotinete şi modul de finanţare a cheltuielilor. Astfel, se impune introducerea unui nou articol în ceea ce priveşte soluţionarea acestei facilităţi.

Plata facilităţilor acordate în baza Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în baza cadrurilor emise, va fi efectuată către  SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., pentru respectarea Regulamentului CE 1370/2007 şi a legislaţiei naţionale. Operatorul de transport continua eliberarea cardurilor pentru transportul de persoane care beneficiază de aceste facilităţi, primul card fiind atribui gratuit.

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are obligaţia de a tine evidenţa electronica a titlurilor de călătorie având implementat sistemul de e-tiketing.

Se impune modificarea Protocolului în ceea ce priveşte acordarea de facilităţi utilizatorilor bicicletelor şi vaporetelor achiziţionate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, întrucât perioada de implementare a acestui proiect s-a finalizat.

De asemenea se impune completarea Protocolului în ceea ce priveşte acordarea gratuităţilor, ţinând cont de prevederile OUG nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. Art. 81 din OUG nr. 82/2006, la alin. (1), lit. i), precizează că personalul armatei aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun locale de suprafaţă şi subteran.

Se impune modificarea Protocolului tinând cont şi de HG nr. 435/28..05.2020. Potrivit art. 2 din HG nr. 435/2020, elevii din învaţământul preuniversitar beneficiază de gratuitate după cum urmează: ,,Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/raza teritorială a unităţii de învăţământ”.

Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:

a) educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare;

b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV;

c) învăţământul secundar, care cuprinde:

(i) învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII;

(ii) învăţământul secundar superior care poate fi:

- învăţământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică;

- învăţământ profesional cu durata de minimum 3 ani;

d) învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul postliceal.

Protocolul va fi valabil până la încheierea contractului de servicii publice.

Având în vedere cele mai sus prezentate propunem modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016, HCLMT nr. 244/20.12.2016, HCLMT nr. 2/08.01.2018, HCLMT nr. 166/03.04.2018 şi HCLMT nr. 468/13.09.2018, după cum urmează:

- Modificarea Protocolului în ceea ce priveşte facilităţile acordate elevilor, respectiv acordarea unei reduceri de 50% pentru elevii din învăţământul preuniversitar pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza teritorială a unităţii de învăţământ care o frecventează elevul. Ca atare de la Sectiunea I – Gratuităţi se elimină lit. e), f) şi g) şi se vor regăsi la Secţiunea 2 – Reduceri. Secţiunea 1 –Gratuităţi se va renumerota.

- Art. 1, Secţiunea 1 – GRATUITĂŢI, se completează cu o nouă literă, litera s – după renumerotare, care va avea următorul conţinut: ,,s) Gratuitate pentru persoanele prevăzute prin legi speciale, pe baza cardului eliberat de către STPT. Persoanele vor prezenta o adeverinţă eliberată de entităţile competente, iar cardul va fi emis în baza BI/CI în original.”

- Art. 1, Secţiunea 2 – REDUCERI, se completează cu trei noi litere, litera d), e) şi f), astfel:

d)      Reducere pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile  de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de STPT. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi şi a certificatului de naştere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare

e)      Reducere pentru copiii preşcolari (sub elevii clasei pregătitoare). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.

f)       Reducere pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza cardului emis de STPT în baza BI/CI  şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe.

În cazurile d), e) şi f), operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza teritorială a unităţii de învăţământ care o frecventează elevul. Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare.

- Articolul 6 se modifică şi se completează, astfel: ,,Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete şi cel cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, beneficiaza de gratuitate.

Conform Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal şi Hotararii Consiliului Local 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, STPT  are calitatea de operator al acestui sistem.

            Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea  serviciului de transport local intermodal cu biciclete şi a serviciului de transport cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” va fi asigurata din bugetul local.

            In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:

         -un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră;

         -un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora”.

- Articolul 8 se modifică şi se completează, astfel: ,,Art.8. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport municipal naval cu vaporete va fi asigurata din bugetul local.

            In vederea aplicarii prevederilor art. 3 din Hotararea CLMT nr.  260 /26.05.2015 modificata  si completata de HCL 30/29.07.2016 prin care se aproba darea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara (R.A.T.T.) a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega, format din 7 vaporetto  precum si a dotarilor aferente necesare infiintarii unui nou sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega, infrastructura realizata prin proiectul Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814, pentru acoperirea cheltuielilor curente necesare operarii serviciului de transport naval, STPT va proceda astfel:  

- va incasa venituri din vanzarea  titlului de calatorie, la  tariful  stabilit de 1 leu /calatorie;

- va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare pentru compensarea cheltuielilor de transport naval de la bugetul local, calculat astfel:

Compensatie = Cheltuieli de exploatare – venituri asociate transportului public naval cu vaporete

 Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.

- După art. 8 se introduce un nou articol, art. 9, care va avea următorul conţinut: ,,Art. 9: Utilizatorii sistemului de transport cu trotinete, beneficiaza de gratuitate.

            Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea  serviciului de transport local cu trotinete va fi asigurata din bugetul local. STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:

         -un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră;

         -un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora”.

-          Celelalte prevederi ale Protocolului rămân nemodificate.

În urma modificărilor propuse, Protocolul va avea conţinutul prevăzut în Anexa.

 

 

DIRECTOR,

 

ŞEF SERVICIU,

CULIŢĂ   CHIŞ

 

ADRIAN COLOJOARĂ

 

 

ŞEF BIROU,

 

 

 

ŞEF BIROU G.M.P.E.,

CRISTINA GAVRA

 

NASTASIA POP

 

ROMANIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

SC2020-13791/23.06.2020

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea  Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013,  nr. 80/26.02.2013, nr.  478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014,  nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr.2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 şi nr. 468/13.09.2018

 

1.       Descrierea situatiei actuale

            Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 a aprobat Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport şi a aprobat modificarea și completarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016,  HCLMT nr. 244/20.12.2016, HCLMT nr. 2/08.01.2018, HCLMT nr. 166/03.04.2018 şi HCLMT nr. 468/13.09.2018.

Se impune modificarea Protocolului în ceea ce priveşte acordarea de facilităţi utilizatorilor bicicletelor şi vaporetelor achiziţionate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, întrucât perioada de implementare a acestui proiect s-a finalizat.

De asemenea se impune completarea Protocolului în ceea ce priveşte acordarea gratuităţilor, ţinând cont de prevederile OUG nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. Art. 81 din OUG nr. 82/2006, la alin. (1), lit. i), precizează că personalul armatei aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun locale de suprafaţă şi subteran.

 

 1. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

            Proiectul propune modifcarea Protocolului în ceea ce priveşte acordarea facilităţilor utilizatorilor bicicletelor de către cetăţenii municipiului Timişoara achiziţionate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, acordarea gratuităţilor pentru utilizatorii sistemului de transport cu trotinete, introducerea le secţiunea de gratuităţi a Protocolului a unor persoane prevăzute prin legi speciale, precum şi respectarea HG nr. 435/2020.

 

3.      Alte informatii - Nu este cazul.

4.      Concluzii

Consider necesar și oportun  aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport.

 

PRIMAR,

 

DIRECTOR GENERAL D.P.P.R.U.,

NICOLAE ROBU

 

CULIŢĂ CHIŞ