Hotărârea nr. 255/2020

255/07.07.2020 aprobarea cererii de finanţare „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara", cod SMIS 121023 şi a cheltuielilor aferente
Hotararea Consiliului Local 255/07.07.2020
aprobarea cererii de finanţare „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara", cod SMIS 121023 şi a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2020- 13536/22.06.2020 de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-13538 din data de 22.06.2020 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.SC2020-13538 din data de 22.06.2020 a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr.SC2020-13538/26.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-13538/22.06.2020 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Luând în considerare Solicitarea de clarificăre nr. 4 de la ADR Vest, nr.16410/16.06.2020 , înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD2020-540/16.06.2020;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 125/31.03.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.907/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara", cod SMIS 121023;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) şi alin.(4), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi (3) şi art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cererea de finanţare cu titlul "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara", depusă în cadrul cadrul POR 2014-2020, apelul "POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/" cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/752/04.07.2018, cod SMIS 121023.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara", cod SMIS 121023 în cuantum de 24.345.729,44 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 24.345.729,44 lei.

Art.3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 486.914,59 lei, reprezentând contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanţarea proiectului "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara", cod SMIS 121023.

Art.4: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare
- Directiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA DEZVOLTARE

COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE

SC 2020-

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara”, cod SMIS 121023

Pentru obiectivul de investiții Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoaraa fost întocmita documentația tehnico-economica de către proiectantul S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L, în baza Contractului de proiectare nr. 229/2015.

Prin HCL nr. 125/31.03.2020 au fost aprobate: documentația tehnico-economica la faza PT, indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumară a investiției pentru proiectul mai sus menționat, ca urmare a actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizitiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, inclusiv din punct de vedere al indicelui de inflatie pentru materialele de constructii.

Proiectul a fost depus in vederea obținerii finanțării nerambursabile in cadrul POR 20142020, apelul “POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/752/04.07.2018.

In baza Instrucțiunii AM POR nr.135/23.01.2020, ADR-VEST a reluat procesul de verificare a conformității administrative si a eligibilității proiectului și prin solicitarea de clarificări nr.4, înregistrtă cu nr.CDD2020-540/16.06.2020, ADR Vest a anunțat demararea etpei precontractule și a solicitat aprobarea prin HCL a Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente.

Valoarea totala a investiției conform bugetului proiectului este de 24.345.729,44 lei (inclusiv TVA), din care:

  • - valoare totală eligibilă 24.345.729,44 lei ( inclusiv TVA ).

  • - 486.914,59 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanțarea proiectului

PROPUNEM:

Art.1: Se aprobă cererea de finanțare cu titlul Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara”, cod SMIS 121023, depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul “POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/752/04.07.2018.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara”, cod SMIS 121023 în cuantum de 24.345.729,44 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 24.345.729,44 lei.

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 486.914,59 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanțarea proiectului Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara”, cod SMIS 121023

Art. 4: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Director Directia Dezvoltare

Intocmit,

Adina Șuiu


Magdalena Nicoara

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2020-

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara”, cod SMIS 121023

  • 1. Descrierea situației actuale

Prin HCL nr. 125/31.03.2020 au fost aprobate: documentatia tehnico-economica la faza PT, indicatorii tehnico-economici si anexa privind descrierea sumară a investitiei pentru proiectul Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoaraca urmare a actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizitiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, inclusiv din punct de vedere al indicelui de inflatie pentru materialele de constructii.

Proiectul a fost depus in vederea obtinerii finantarii nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/752/04.07.2018.

  • 2. Schimbari preconizate si rezultate așteptate

Prin solicitarea de clarificări nr.4, înregistrtă cu nr.CDD2020-540/16.06.2020, ADR Vest a anunțat demararea etpei precontractule și a solicitat aprobarea prin HCL a Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente.

  • 3. Alte informatii

Valoarea totala a proiectului este de 24.345.729,44 lei (inclusiv TVA), din care:

  • - valoare totală eligibilă 24.345.729,44 lei ( inclusiv TVA ).

  • - 486.914,59 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanțarea proiectului

  • 4. Concluzii

Considerăm oportună aprobarea cererii de finanțare și cheltuielile aferente pentru obiectivul „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara”, cod SMIS 121023, în vederea finanțării în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Prioritatea de investitii 10.1b.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE

MAGDALENA NICOARA

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în nota de fundamentare.