Hotărârea nr. 254/2020

254/07.07.2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului ,,Dotarea centrelor sociale "INOCENŢIU M. KLEIN" si „SFANTUL FRANCISC" Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19’’, COD SMIS 139116
Hotararea Consiliului Local 254/07.07.2020
privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului ,,Dotarea centrelor sociale "INOCENŢIU M. KLEIN" si „SFANTUL FRANCISC" Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19’’, COD SMIS 139116


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărîre, cu nr. SC2020-14208/26.06.2020- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-14209/26.06.2020 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Adresa Directiei Economice nr. SC 2020-14209/26.06.2020;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr.SC2020-14209/01.07.2020- Anexă la raportul de specialitate nr. SC2020 - 14209/26.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Avand în vedere prevederile si anexele Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor, Obiectiv specific 9.1 ,,Cresterea Capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19,, ,Cod apel:POIM819/9/9/1 -,,Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19,,;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2), lit. b), lit.e), alin. 4 lit. d), alin.9 lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin.(1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Acordul de parteneriat - Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Indicatorii tehnico-economici ai proiectului asumaţi prin adresa Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara nr. 11211/26.06.2020 -Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Dotarea centrelor sociale "INOCENŢIU M. KLEIN" si "SFANTUL FRANCISC" Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19’’, COD SMIS 139116 în cuantum de 587.682,68 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 587.682,68 lei (inclusiv TVA).

Art. 4: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare
- Directiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-14209/26.06.2020


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

Nr.SC2020-14209/01.07.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Dotarea centrelor sociale ”INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANȚUL FRANCISC” Timișoara in contextul crizei sanitare COVID19”, COD SMIS 139116

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare nr. SC2020-14209/26.06.2020 conform cărora este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Dotarea centrelor sociale ”INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANȚUL FRANCISC” Timișoara in contextul crizei sanitare COVID19”, COD SMIS 139116;

Având în vedere Adresa Direcției Economice nr. SC2020-14209/26.06.2020;

în conformitate cu Ghidul Solicitantului - POIM 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 ;

în baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 Ut. b) „atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;”, Ut. e) "atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern”, alin. 4 Ut. d) "aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii” și alin. 9) Ut. a) "hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine , în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-14209/26.06.2020 conform cărora este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Dotarea centrelor sociale ”INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANȚUL FRANCISC” Timișoara in contextul crizei sanitare COVID19”, COD SMIS 139116 ; Avizul juridic vizează doar posibilitatea strict legală (raportat la dispozițiile OUG nr. 57/2019) de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și a unui acord de parteneriat prin act administrativ al autorității publice locale.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Dotarea centrelor sociale ”INOCENȚ1U M. KLEIN” si „SFANȚUL FRANCISC” Timișoara in contextul crizei sanitare COVID19”, COD SMIS 139116” și nu valorează aviz / viza de legalitate conform art. 243 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește aspectele tehnice, de specialitate ale documentației și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC,

AMELIA FAUR              Cod FO53-13,Ver.l

CONSILIUL LOCAL AL MUNLCIPIULUITIMLȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Serviciul Strategii Programe

,,In slujba oamenilor


ANEXA nr.

LA HOTARAREA NR. /

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI “DOTAREA CENTRELOR SOCIALE ’TNOCENȚIU M. KLEIN” SI „SFANȚUL FRANCISC” TIMIȘOARA IN CONTEXTUL CRIZEI SANITARE COVID19” (Cod proiect: 139116).

Proiectul “DOTAREA CENTRELOR SOCIALE ’TNOCENȚIU M. KLEIN” SI „SFANȚUL FRANCISC” TIMIȘOARA IN CONTEXTUL CRIZEI SANITARE COVID19” (Cod proiect: 139116) are principalii indicatori tehnico-economici:

Valoarea investiției reprezentând dotarea centrelor sociale rezidențiale publice Cămin pentru Persoane Vârstnice Inocentiu M.Klein și Centrul pentru Persoane fără Adăpost (din cadrul Complexului de servicii Sf.Francisc), ambele aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara: 585159,88 LEI (inclusiv TVA) conform Anexei 10-Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect la Ghidul Solicitantului POIM/819/ OS 9.1

Director General Jr. Surducan Rodie:


Șef serviciu Strategii Programe Darida GCodnita /

Director adjunct economic Voichescu FlorinXihebrgh

întocmit

Târziu Anca Elena


Șef servicm-contabilitate financiar si CFP Bădau Elena / L

Sediu administrativ: Str. loan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr. 10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: dastimisoara@gmail.com, s.strategiiprograme@gmail.com

Anexa 10 Ghidul Solicitantului O.S. 9.1

Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect

Dotarea centrelor sociale "INOCENȚIU M. KLEIN" si „SFANȚUL FRANCISC" Timișoara in contextul crizei sanitare COVID19

ID 139116

Nr.

Investiții propuse prin proiect

Cost de investiție (euro, cu TVA)

Entitățile publice cărora le sunt distribuite echipamentele / dotările propuse prin proiect

Cost unitar

Cantitate

U.M.

Cost total

(se va completa doar în cazul în care entitatea / entitățile publice care utilizează direct echipamentele sunt altele decât solicitantul de finanțare)

Cantitate distribuită / entitate publică

1

Masca unica folosința

0,6142

57000

buc

35.010,8393

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

2

Mânuși unica folosința

0,3440

21000

PERECHE

7.223,2889

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

3

Viziera

6,1423

20

buc

122,8451

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

4

Botoșei unica folosință

0,1966

600

PERECHE

117,9312

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

5

Combinezoane cu gluga

11,3558

250

buc

2.838,9491

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

6

Halate unica folosință

3,1940

650

buc

2.076,0813

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

7

Echipament IPfPANTALON, BLUZA TIP HALAT, SABOȚI)

47,9096

52

SET

2.491,2976

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

8

Bonete medicle

0,1179

100

buc

11,7931

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

9

Dezinfectant mâini pe baza de alcool

12,7759

1800

Litru

22.996,5934

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

10

Săpun antibacterial

4,7885

1200

Litru

5.746,2001

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

11

Dezinfectant suprafețe pe baza de clor

9,8276

1800

Litru

17.689,6872

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

12

Clor

1,2776

900

Litru

1.149,8297

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

13

Cloramina tablete

0,0565

9000

tableta

508,5785

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

14

Dispenser săpun lichid

11,3017

50

buc

565,0872

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

15

Pulverizator

2,0638

20

buc

41,2759

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

16

Dispenser șervetele ZZ

14,7414

50

buc

737,0703

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

17

Șervetele umede

2,6535

500

PACHET

1.326,7265

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

18

Șervetele ZZ

1,2899

500

set

644,9365

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

19

Alcool sanitar 500ml

2,8844

200

flacon

576,8804

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

20

Covoraș dezinfectant

37,1631

30

buc

1.114,8925

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

21

Mânuși menaj

0,7223

2100

PERECHE

1.516,8907

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

22

Lavete

0,2899

3000

buc

869,7430

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

23

Găleată

3,5674

30

buc

107,0226

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

24

Rezervă mop

1,0319

360

buc

371,4834

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

25

Saci menaj 120 1

0,1106

400

buc

44,2242

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

26

Saci menaj 35 1

0,0123

400

buc

4,9138

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

27

Termometru uman cu alcool

5,4052

10

buc

54,0518

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

28

Termometru cu infrarosu

78,6208

2

buc

157,2417

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

29

Alcool sanitar 0,5 1

1,5478

30

buc

46,4354

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

30

30

Botosei unica folosința

3,9065

14

set

54,6906

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

14

31

Comprese Sterile

0,6634

230

blist

152,5736

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

230

32

Halat de unica folosința

1,7567

100

buc

175,6684

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

100

33

Mânuși nitril

6,6336

10

cut

66,3363

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

10

34

Masca chirurgicala cu elastic

1,5724

529

buc

831,8084

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

529

35

Alcool sanitar 0,5 1

9,3362

25

buc

233,4056

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

25

36

Clor 11

1,2039

26

buc

31,3009

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

26

37

Cloramina Jaclor tablete

19,4095

29

cut

562,8760

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

29

38

Săpun detergent universal dezinfectant 5 1

40,5389

7

buc

283,7721

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

7

39

Dezinfectant mâini 11

21,8664

7

buc

153,0649

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

7

40

Combinezon

11,0561

38

buc

420,1301

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

38

41

Masca unica folosința

0,7862

1080

buc

849,1050

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

1080

42

Vizor reglabil policarbonat

6,1423

34

buc

208,8366

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

34

43

Alcool sanitar 0,5 1

3,6854

130

buc

479,0957

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

130

44

Cloramina granule 5kg

68,7932

5

buc

343,9661

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

5

45

Soluție dezinfectanta tip domestos 0,75 1

2,0884

36

buc

75,1812

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

36

46

Ochelari protecție

7,1250

44

buc

313,5006

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

44

47

Compbinezon Salopeta

36,8535

38

buc

1.400,4336

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

38

48

Compbinezon cu Gluga

14,7414

26

buc

383,2766

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

26

49

Combinezon Polipropilena tratat anticovid

31,9397

4

buc

127,7589

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

4

50

Mânuși chirurgicale sterile

0,7346

600

per

440,7680

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

600

51

Covor dezinfectant

15,4785

4

buc

61,9139

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

4

52

Dezinfectant suprafețe 11

23,3406

14

buc

326,7678

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

14

53

Detergent dezinfectant pardoseli 5 1

95,8191

8

buc

766,5531

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

8

54

Masca de protecție ffp2

7,3707

112

buc

825,5187

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

112

55

Soluție dezinfectant mâini 11

8,3535

70

buc

584,7424

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

70

56

Soluție dezinfectanta SUPRAFETE/haine 11

47,6639

28

buc

1.334,5886

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

28

57

Soluție dezinfectanta suprafețe 5 litri

206,3797

7

buc

1.444,6578

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

7

58

Dozatoare(diapenser) săpun lichid

18,6724

7

buc

130,7071

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

7

59

Dezinfectant mâini 11

14,7414

10

buc

147,4141

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

10

60

Mânuși nepudrate

14,4957

18

cut

260,9229

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

18

61

Masca FFP2

7,3707

160

buc

1.179,3125

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein si Complexul de Servicii Sf. Francisc

160

TOTAL

120.813,4386

PARTENER 2:

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARArin.Voichescu


Șef Serviciu Contabilitate Financiar și CFP

Codruța D^ridaRă zvârl Po
ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1. Părțile

1. Municipiul Timișoara, cu sediul în Jud. Timiș, Mun. Timișoara, Biv. C.D. Loga, nr. 7, codul fiscal 14756536, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1

2. Direcția de Asistența Socială a Municipiului Timișoara, , cu sediul în Timișoara. B-dul Regele Carol I nr. 10, codul fiscal 38053878, având calitatea de membru 2/Partener 2

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: Dotarea centrelor sociale ”INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANȚUL FRANCISC” Timișoara in contextul crizei sanitare COVID19, care este depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9ACreșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 apel de proiecte, cod SMIS 139116

(2) Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1) Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația

Lider de proiect (Partener 1)

Municipiul Timișoara


Roluri și responsabilități

 • 1. întocmirea cerere de finanțare, evaluarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare

 • 1.1 Elaborarea și depunerea cererii de finanțare;evaluare cererii de finanțare si semnarea contractului de finanțare -demersuri realizate: inițiere parteneriat (inițiere HCL acord de parteneriat), întocmire si colectare documente suport pentru întocmire cerere de finanțare (anexe, referat numire UIP etc.), completare cerere de finanțare, transmitere cerere de fianatare; răspuns la scrisoare clarificări daca este cazul, semnarea contractului de fianatare

 • 2. Managementul proiectului

  • 2.1 Managementul proiectului — atribuții: coodonarea generala a proiectului, asigurare resurse umane si financiare UIP Lider parteneriat, evaluare si control, planificare derulare activitati; distribuire sarcini UIP, monitorizare stadiu implementare si indicatori proiect; analiza riscurilor; transmitere notificări/acte adiționale, realizează comunicare cu autoritatea contractanta

  • 2.2 întocmirea și transmiterea cererii de plată/rambursare - atribuții: depune cereri de rambursare, asigura cash-flow, ține evidenta distincta a conturilor prin care se efectuează operațiunile financiare ale proiectului, realizează si pastreaza documente contabile conform legislației si contractului de fianatare

 • 3. Informare și publicitate

 • 3.1 Informare și publicitate - asigura respectarea MIV in toate etapele de derulare a proiectului, publicare doua anunțuri, realizare si expunere afișe, postare anunț site propriu

  Membru2 (Partener 2) Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara


 • 1.întocmirea cerere de finanțare, evaluarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare

 • 1.1 Elaborarea și depunerea cererii de finanțare -responsabilități: verificare grad dotare doua centre rezidențiale, întocmire documente suport, elaborare cerere de fiantare, realizare buget aferent dotări doua centre rezidențiale; răspuns la scrisoare clarificări daca este cazul 2. Managementul proiectului

 • 2.1 Managementul proiectului - respecta managementul general al proiectului, asigura resurse umane si financiare UIP membru2 (partener 2); respecta planificarea activitatilor proiectului

 • 2.2 întocmirea și transmiterea cererii de plată/rambursare - atribuții: transmite către LP documente/informatii in vederea realizării cererilor de plata/rambursare, asigura cash-flow necesare derulării activitatilor P2, ține evidenta distincta a conturilor prin care se efectuează operațiunile financiare ale proiectului pentru P2, realizează si pastreaza documente contabile conform legislației si contractului de fianatare

 • 3. Informare și publicitate

 • 3.1 Informare și publicitate - respecta MIV, expune afișe proiect, postare anunț site propriu

 • 4. Achiziții realizate până la momentul depunerii cererii de finanțare și achiziții care urmează a fi realizate pentru dotarea a două centre rezidențiale

  • 4.1 Achiziții realizate până la depunerea cererii de finanțare pentru dotarea a două centre rezidențiale -intocmire documente pentru solicitare rambursare cheltuieli realizate pentru dotare 2 centre rezidențiale anterior demarare proiect si transmitere către LP

  • 4.2 Achiziții realizate după semnarea contractului de finanțare pentru dotarea a două centre rezidențiale -reponsabilitati: derulare si incheierea contracte achiziții ___ pentru dotare 2 centre__

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația                 Contribuția (unde este cazul)

Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuției: 0 (în lei)

Municipiul Timișoara Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 0%

Membru2 (Partener 2) Direcția de Asistentă Socială a Municipiului Timișoara


Valoarea contribuției. 0 (în lei)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 0%

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1)

Drepturile liderului de parteneriat

Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

 • (4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare

 • (5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanțare, conform procedurii.

 • (6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (7) în cazul în care partenerul 2 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care îi revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații sau va înlocui partenerul respectiv.

 • (8) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerului 2

Drepturile Partenerului 2

(1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management.

Obligațiile Partenerului 2

 • (1) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (2) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (3) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (4) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (5) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.

Art. 8 Achiziții publice

 • (1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea

 • (1) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (2) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (3) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

(1)   Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării

anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1) Municipiul

Robu Nicolae, Primar Municipiul Timișoara        Semnătura Data și locul

semnării

Timișoara ........„9..................................

Partener 2 (Membru 2) Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Rodica Surducan, director general                  Semnătura Data și locul

semnării

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Dotarea centrelor sociale ”1NOCENȚ1U M. KLEIN” si „SFANȚUL FRANCISC” Timișoara in contextul crizei sanitare COVID19”, COD SMIS 139116

 • 1. Descrierea situației actuale

Municipiul Timișoara, prin Direcția Dezvoltare în colaborare cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, va depune spre finanțare proiectul „Dotarea centrelor sociale ’TNOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANȚUL FRANCISC” Timișoara in contextul crizei sanitare COVID19”, COD SMIS 139116, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

 • 2. Schimbări preconizate si rezultate așteptate

Creșterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a două structuri care asigura servicii sociale rezidențiale din cadrul Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara (DAS MT), furnizor public de servicii de asistență socială aflat în subordinea Consiliului Local Timișoara. Cele doua structuri sunt (1) Căminul pentru Persoane Vârstnice ”lnocențiu M. Klein” (CaminPV) și (2) Centrul pentru persoane fără adăpost (Centrul PFA) din cadrul complexului de servicii Sf.Francisc.

 • 3. Alte informatii

Valoarea totală a proiectului este de 587.682,68 lei inclusiv TVA distribuiți astfel:

-Lider de proiect (Municipiul Timișoara): 2.522,80 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli Informare si publicitate.

-Partener- (Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara): 585.159,88 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli echipamente de protecție pentru dotarea a doua centre rezidențiale.

 • 4. Concluzii

Considerăm oportună aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Dotarea centrelor sociale ”INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANȚUL FRANCISC” Timișoara in contextul crizei sanitare COVID19”, COD SMIS 139116, în vederea finanțării în cadrul POIM2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1.

PRIMAR                            DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE

NICOLAE ROBU                       MAGDALENA NICOARA /// /

w

NOI A: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în

nota de fundamentare.


Cod FO53-03,Ver.3

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE

SC 2020-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Dotarea centrelor sociale ’TNOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANȚUL

FRANCISC” Timișoara in contextul crizei sanitare COVID19”, COD SMIS 139116

Municipiul Timișoara, prin Direcția Dezvoltare în colaborare cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, va depune spre finanțare proiectul „Dotarea centrelor sociale ’TNOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANȚUL FRANCISC” Timișoara in contextul crizei sanitare COVID19”, COD SMIS 139116, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă creșterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a două structuri care asigura servicii sociale rezidențiale din cadrul Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara (DAS MT), furnizor public de servicii de asistență socială aflat în subordinea Consiliului Local Timișoara. Cele doua structuri sunt (1) Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein” (CaminPV) și (2) Centrul pentru persoane fără adăpost (Centrul PFA) din cadrul complexului de servicii Sf.Francisc.

Pentru proiectele de tip C, conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor, Consolidarea Capacității de Gestionare a Crizei Sanitare Covid-19, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19:

-solicitanții eligibili sunt autoritățile publice locale în parteneriat cu furnizorii publici de servicii de asistență socială din județ pentru categoriile vulnerabile;

-valoarea maximă eligibilă/proiect este de 3 milioane de euro;

-pentru proiectele finanțate în cadrul apelului, se asigură finanțarea integrală a cheltulielilor eligibile (FEDR 100%).

Valoarea totală a proiectului este de 587.682,68 lei inclusiv TVA distribuiți astfel:

-Lider de proiect (Municipiul Timișoara): 2.522,80 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli Informare si publicitate.

-Partener- (Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara): 585.159,88 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli echipamente de protecție pentru dotarea a doua centre rezidențiale.

Având în vedere cele de mai sus apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Dotarea centrelor sociale ’TNOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANȚUL FRANCISC” Timișoara in contextul crizei sanitare COVID19”, COD SMIS 139116, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.


întocmit,ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

NR.SC2020-14209/26.06.2020

CĂTRE,

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Având în vedere raportul de specialitate cu număr de înregistare nr.SC2020-14209/26.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și a Acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului "Dotarea centrelor sociale INOCENȚIU M. KLEIN și SFÂNTUL FRANCISC Timișoara în contextul crizei sanitare COVID 19" , COD SMIS 139116 în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, vă comunicăm faptul că la data prezentei NU necesită aviz din partea Direcției Economice, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

în urma emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara la solicitarea dvs., cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, defalcată pe surse de finanțare, conform Legii nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale.