Hotărârea nr. 253/2020

253/07.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU" pentru depunerea şi implementarea proiectului "Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU" TIMIŞOARA" COD SMIS 139099
Hotararea Consiliului Local 253/07.07.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU" pentru depunerea şi implementarea proiectului "Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU" TIMIŞOARA" COD SMIS 139099


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărîre nr. SC2020-14606/01.07.2020 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-14607/01.07.2020 al Direcţiei Dezvoltare, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC 2020-14607/01.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate;
Avand în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC 2020-14607/01.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Avand în vedere prevederile si anexele Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice de Accesare a Fondurilor, Consolidarea Capacităţii de Gestionare a Crizei Sanitare Covid-19, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.Operatiunea A;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), lit.e), alin. 4 lit. d), alin.9 lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 193 alin.1 şi alin.3 şi art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Acordul de parteneriat - Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Indicatorii tehnico - economici ai proiectului - Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului proiectul "Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "LOUIS ŢURCANU" TIMIŞOARA" COD SMIS 139099 în cuantum de 18.946.481,36 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 18.946.481,36 lei (inclusiv TVA).

Art.4: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "LOUIS ŢURCANU" TIMIŞOARA.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare
- Serviciul Scoli, Spitale Baze Sportive;
- Directiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES";
- Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "LOUIS ŢURCANU" TIMIŞOARA";
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020-14606/01.07.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” pentru depunerea și implementarea proiectului “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie

"DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099

 • 1. Descrierea situației actuale

Municipiul Timișoara, prin Direcția Dezvoltare în colaborare cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA, va depune spre finanțare proiectul “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099 , în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Apel : POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

 • 2. Schimbări preconizate si rezultate așteptate

Dezvoltarea infrastructurii sanitare in Municipiul Timișoara, prin dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” cu dispozitive si echipamente medicale inovatoare, materiale sanitare si echipamente de protecție pentru tratamentul pacientilor cu infecție COVID 19 si pentru gestionarea situației de urgenta provocata de criza COVID-19.

 • 3. Alte informatii

Valoarea totală a proiectului este de 18.946.481,36 lei inclusiv TVA distribuiți astfel:

-Partener 1 /Lider de proiect - Municipiul Timișoara: 8.330,00 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli Informare si publicitate si Audit

-Partener 2 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES” :

18.127.996,48 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli echipamente si dotări medicale si cheltuieli salariale management proiect.

-Partener 3 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA : 810.154,88 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli echipamente de protecție si dotări medicale si cheltuieli salariale management proiect.

 • 4. Concluzii

Considerăm oportună aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” pentru depunerea și implementarea proiectului “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR DIRECȚIA DEZ

MAGDALENA NICOARA Â

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.3

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE

SC 2020- 14607/01.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de între UAT Municipiul Timișoara și Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” pentru depunerea și implementarea proiectului

“Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099

Municipiul Timișoara, prin Direcția Dezvoltare în colaborare cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA, va depune spre finanțare proiectul “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099   , în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Apel :

POIM/819/9/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare in Municipiul Timișoara, prin dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” cu dispozitive si echipamente medicale inovatoare, materiale sanitare si echipamente de protecție pentru tratamentul pacientilor cu infecție COVID 19 si pentru gestionarea situației de urgenta provocata de criza COVID-19.

Proiectul se incadreaza in categoria de proiecte tip A, conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor, Consolidarea Capacității de Gestionare a Crizei Sanitare Covid-19, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Pentru aceasta categorie de proiecte:

 • - solicitanții eligibili sunt Unitățile sanitare publice care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 / Unitățile sanitare publice de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 si Autoritățile publice locale;

 • - valoarea maximă eligibilă/proiect este de 10 milioane de euro;

 • - pentru proiectele finanțate în cadrul apelului, se asigură finanțarea integrală a cheltulielilor eligibile (FEDR 100%).

Valoarea totală a proiectului este de 18.946.481,36 lei inclusiv TVA distribuiți astfel:

 • - Partener 1 /Lider de proiect - Municipiul Timișoara: 8.330,00 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli Informare si publicitate si Audit

 • - Partener 2 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES” : 18.127.996,48 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli echipamente si dotări medicale si cheltuieli salariale management proiect.

-Partener 3 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA : 810.154,88 Iei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli echipamente de protecție si dotări medicale si cheltuieli salariale management proiect.

Având în vedere cele de mai sus apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES” si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA pentru depunerea și implementarea proiectului “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

întocmit.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE

Indicatori tehnico-economici

ai proiectului “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099

Municipiul Timișoara, prin Direcția Dezvoltare în colaborare cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA, va depune spre finanțare proiectul “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Apel : POIM/819/9/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare in Municipiul Timișoara, prin dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” cu dispozitive si echipamente medicale inovatoare, materiale sanitare si echipamente de protecție pentru tratamentul pacientilor cu infecție COVID 19 si pentru gestionarea situației de urgenta provocata de criza COVID-19.

Indicatori prestabiliti de realizare: 2 Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2

Valoarea totală a proiectului este de 18.946.481,36 lei inclusiv TVA distribuiți astfel:

-Partener 1 /Lider de proiect - Municipiul Timișoara: 8.330,00 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli Informare si publicitate si Audit

-Partener 2 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES” : 18.127.996,48 lei inclusiv TVA reprezentând:

 • - cheltuieli echipamente si dotări medicale - 18.095.996,48 lei cu Tva, conform Anexa Lista echipamentelor/dotarilor propuse prin proiect Spital Victor Babes

 • - cheltuieli salariale management proiect - 32.000,00 lei, conform valorilor reglementate de Ghidul Solicitantului Cod apel:POIM/819/9/1/

 • - Partener 3 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA : 810.154,88 lei inclusiv TVA reprezentând:

 • - cheltuieli echipamente de protecție si dotări medicale - 671.154,88 lei cu TVA conform Anexa Lista echipamentelor/dotarilor propuse prin proiect Spital Louis Turcanu

 • - cheltuieli salariale management proiect - 14.000,00 Iei, conform valorilor reglementate de Ghidul Solicitantului Cod apel:POIM/819/9/1/

  Director Direcția De Magdalena Nicoara  are


  întocmit,

  Roxanai Canceal


/sQ             oZ.

lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect - ‘£?iTA-L- V10TD&

Auexa 10 Ghidul Solicitantului O.S. 9.]

Nr

învest'' j'co'-.sîprinproiect

Cost de investiție (ron; cu TVA)

Entitățile publice cărora le sunt distribuite echipamentele' dotările propuse prin proiect (se va completa doar în cazul în care entitatea 1 entitățile publice care utilizează direct echipamentele sunt actele decât solicitantul de finanțare)

Cantitate distribuit ă / entitate publică

Cest unitar

Cantit a te

U.M.

Cest total

1

Sistem video pt intubatie dificila si bronhoscopie

911,495.97

1

buc

911,495.97

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Or. V. Babes Timișoara

2

Aparat de epurare COZ si oxigenare extracorporala (1 buc)

314,874.00

1

buc

314,874.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

3

Aparat de epurare CO2 si oxigenare extracorporala (1 buc)

148,750.00

1

buc

148,750.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

4

Kituri compatibile cu aparat epurare COZ si oxigenare extracorporala (20 buc)

46,410.00

20

buc

928,200.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

5

Analizor biochimie

31,166.10

1

buc

31,166.10

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

6

Aparat complex de monitorizare funcții vitale (10 buc)

59,999.80

10

buc

599,998.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

7

Aparat de monitorizare funcții vitale (cu troller) (100 buc)

11,999.96

100

buc

1,199,996.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

8

Aparat ventilație mecanica invaziva (10 buc)

110,670.00

10

buc

1,106,700.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

Nr

'wesiilr p.-cpuss n proiect

Cost ce investiție (ron, cu TVA)

Entitățile publice cărora ie sunt distribuite echipamentele / dotările prepuse prin proiect (se va completa doar în căzu- în care entitatea / entitățile publice care utilizează dkect echipamentele sunt altele decât solicitantul de finanțare)

Cantitate distribuit â/ entitate publică

Cost unitar

Cantit a*e

U.M.

Cest total

9

Targa pacient compatibila RMN

33,082.00

1

buc

33,082.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Or. V. Babes Timișoara

10

Echipament radiologie mobil digital (2 buc)

687,205.615

2

buc

1,374,411.23

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

11

Pat spital (110 buc)

23,770.25

110

buc

2,614,727.50

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

12

Pat ATI (2 buc)

106,267.00

2

buc

212,534.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

13

Pat ATI complex, radiotransparent, saltea cu funcție de cântărire si accesorii de îngrijire pacient critic (2 buc)

481,668.385

2

buc

963,336.77

Spitalul Clinic da Boli Infectioase sl Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

14

Ecograf ultraperformant cu software de monitorizare a agentilor de contrast ecografici

1,182,226,61

1

buc

1,182,226.61

Spitalul Clinic de Boli Infectioase sl Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

15

Holter TA (2 BUC)

11,770.16

2

buc

23,540.32

Spitalul Clinic de Boii Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

16

Holter EKG (2 BUC)

30,720.11

2

buc

61,440.22

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

17

Sistem complex de ecobronhoscopie

1,753,753.63

1

buc

_____

1,753,753.63

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timiș oara

Nr

Irvzestrth propuse prin proiect

Cest de investiție tron, cu TVA)

Entitățile publice cărora ie sunt distribuite echipamentele / cotările propuse prin proiect (se va completa doar în cazul în care entitatea / entitățile publice care utilizează direct echipamentele sunt altele decât solicitantul de finanțare)

Cantitate distribuit ă/ entitate publică

Cest unitar

Cantit .

u.i'/i.

ale

Cost total

18

Echipament osteodensitometrie tip Dexa

1,129,812.62

1

buc

1,129,812.62

Spitalul Clinic de Boli infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

19

Aparat dializa acuta

150,069.52

1

buc

150,069.52

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Or. V. Babes Timișoara

20

Aparat dializa acuta

150,069.52

1

buc

150,069.52

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

21

Sistem portabil pentru videobronhoscopie

627,406.08

1

buc

627,406.08

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

22

Dispozitiv de aspirate lichid pleural, dotat cu vacuum control (3 buc)

8,300.25

3

buc

24,900.75

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

23

Sistem de fenotipare biologica in timp real * Platforma ELLA Next Generation ELISA

249,995.20

1

buc

249,995.20

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

24

Autoclav de laborator cu voi 1601 automat

122,982.93

1

buc

122,982.93

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

25

încălzitor plasma/sange

29,155.00

1

buc

29,155.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

26

Autoclav de laborator cu voi 651 automat

56,882.00

1

buc

56,882.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

Nr

■nvest^i propass. pr n pretect

Cest de investiție tron, cu TVA)

Entitățile publice cărora le sunt distribuite echipamentele / dotările prepuse prin proiect (se va completa doar în cazul ir. care entitatea i entitățile publice care utilizează direct echipamentele sunt altele decât solicitantul de finanțare)

Cantitate distribuit ăl entitate pubîică

Cest unita?

Cantt d M ate

Cost total

27

Combina frigorifica de uz medical cu închidere securizata (voi frigider 2401 si voi congelator 1001) (2 buc)

10,115.00

2

buc

20,230.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

28

Etuva sterilizator cu aer cald

6,545.00

1

buc

6,545.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase st Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

29

Distilator, construcție din otel inox, cap 8 l/ora

7,616.00

1

buc

7,616.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

30

Firigider 801, carcasa otel inox, cu 5 sertare montate pe role cu opritor

8,211.00

1

buc

8,211.00

Spitalul Clinic da Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

31

Dulap păstrare produse toxice si psihotrope (2 buc)

7,378.00

2

buc

14,756.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

32

Etuva pentru sterilizarea sticlelor si canitelor cu volum min 2001 si concentrație naturala

8,806.00

1

buc

8,806.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

33

Pachet pentru RM Sigma Explorer 1,5T (antena + software) pentru evaluarea articulației umărului

122,000.00

1

buc

122,000.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

34

Pachet pentru RM Sigma Explorer 1,5T (antena + software) pentru evaluarea articulațiilor mici (de tip genunchi, cot, mana)

78,000.00

1

buc

78,000 00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

35

Analizor automat de hematologie (point of care)

57,953.00

1

buc

57,953.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

■7

Nr

irvesî ?i propuse prn proiect

Cost de investiție (ron. cu TVA)

Entitățile publice cărora ie sunt distribuite echipamentele / dotările propuse prin proiect (se va completa doar fo căzui în care entitatea / entitățile publice care utilizează direct echipamentele sunt altele decât solicitantul de finanțare)

Cantitate distribuit c / entitate publică

Cost un tar

Canlit ate

U.M.

Cost total

36

încălzitor pentru administrare rapida a produsilor de sânge

35,600.00

1

buc

35,600.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Or. V. Babes Timișoara

37

Ecograf ultraportabil (2 buc)

31,535.00

2

buc

63,070.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

38

Stimulator de nervi periferici pentru analgezie

5,177.00

1

buc

5,177.00

Spitalul Clinic de Boli infectioase si Pneumoftiziologie Or. V. Babes Timișoara

39

Analizor de gaze in sânge

60,600.00

1

buc

60,600.00

Spitalul Clinic de Boii Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

40

Aparat Real Time multiplex PCR cu 5 paneluri

285,800.00

1

buc

285,800.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

41

Sistem complex de testare funcționala pulmonara

364,527.94

1

buc

364,527.94

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

42

Spirometru computerizat (2 buc)

37,457,035

2

buc

74,914.07

Spitalul Clinic de Boli Infectioase $1 Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

43

Aparat EKG cu 12 derivatii (2 buc)

37,500.00

2

buc

75,000.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

44

Extractor automat PCR pentru 40 probe

342,720.00

1

buc

342,720.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

\r

’nv.eStti: propuse prin proiect

Cest cie investiție (ron, cu TVA)

Entitățile publice cărora le sunt distribuite echipamentele i dotările propuse prin proiect (se va completa doar în cazul în care entitatea I entitățile publice care utilizează direct echipamentele sunt altele decât solicitantul de finanțare)

Cantitate distribuit ă/ entitate publică

Cost unitar

Cant?» ate

’J.M.

Cost total

45

Mașina de PCR

205,632.00

1

1

buc

205,632.00

Spitalul Clinic de Boli infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

46

Hota clasa II - PCR cu lampa UV inclusa

16,279.20

1

buc

16,279.20

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

47

Freezer pentru stocarea probelor COVID

79,808.30

1

buc

79,808.30

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

48

Sistem automat pentru determinarea IgG, IgM specifici SARS CoV-2

161,245.00

1

buc

161,245.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara

TOTAL

.18A9S'996-48

_____________... ... — ____________________

_________

Anexa 10 Ghidul Solicitantului O.S. 9.1

Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect -‘SP'T'fL- /-cuj's /

Nr

Investiții propuse prin proiect

Cost de investiție (ron, cu TVA)

Entitățile publice cărora le sunt distribuite echipamentele ’ dotările propuse prin proiect (se va completa doar în cazul in care entitatea / entitățile publice care utilizează direct echipamentele sunt altele decât solicitantul de finanțare)

.. .. . ........ ...

• .

Cantitate: distribuită/Xi entitate publică

...........§ :. t ‘ *.*•        1 •'      1; 4$

in

Cost unitar

Cantitate

U.M.

Cost total

1

Real Time PCR

125.000

1

buc

125.000

2

Hipoclorit

4.16

300

1

6247.5

3

Clor

3.57

100

1

357

4

Cloramina pastile Biclosol 300 b./fl sau Quick Jav

71.4

70

cutii

7140

5

Hipoclorit inalbitor concentrație 12,5%

3.57

100

kg

357

6

Masca protecție cu filtru carbon FFP1

35.58

150

buc

5337.15

7

Masca protecție FFP1

11.78

150

buc

1767.15

8

Recoltor exudat faringian in tub tija lemn/plastic, steril

0.83

1000

buc

833

9

Masca oxigen / 02 cu sac rezervor si tub conectare

3.33

400

buc

1332.8

10

Botosei de unica folosința

0.30

10000

buc

2975

11

Halat nesteril

2.20

3000

buc

6604.5

\r

invest-ti. prepuse prin pro.ect

Cost de iiivest t.e iron. cu TVA;

Cost undar Cantta'.e U M Cost tata'

Entitățile publice cărora le sunt distribuite echipamentele ' dotările propuse prin proiect (se va completa doar în cazul în care entitatea ' entitățile publice care utilizează direct echipamentele sunt altele decât sol citantul de finanțare)

Cantițăie L. distribuită f ) entitate publică

12

Combinezon protecție biologica

130.90

10

buc

1309

13

KIT IGIENIZARE / ÎNGRIJIRE CORPORALA SI ORALA

PACIENT CRITIC

160.65

30

buc

4819.5

14

Halat chirurgical ranforsat - diverse dimensiuni

15.71

500

buc

7854

15

Halate chirurgicale standard

19.34

126

buc

2436.52

16

Halate chirurgicale ramforsate

22.13

84

buc

1859.26

17

ochelari protecție

34.51

15

buc

517.65

18

Halat operator steril ranforsat/neranforsat triplustratificat SMMMS

16.54

300

buc

4962.3

19

SORT ALB CAUCIUC -pentru protecție

45.22

5

buc

226.1

20

Combinezon-salopeta protecție impermeabila cu gluga

177.31

100

buc

17731

21

Combinezon-salopeta protecție simpla netesut SMS

46.41

200

buc

9282

22

MÂNUȘI EXAMINARE NESTERILE PUDRATE S, M, L.XL

-AMBULEX

11.31

100

buc

1130.5

23

masca protecție cu filtru FFP1 carbon

106.74

50

set

5337.15

24

Masca protecție FFP1

35.34

50

set

1767.15

»vr

mi. est în propuse prin pro ect

Entitățile publice cărora le

Cantitate . j" distribuită / entitate ’ ■■ publică -C

Cost ne investiție tron cj TVA

sunt distribuite echipamentele ■ dotările propuse prin proiect (.se va completa doar în cazul in care entitatea entitățile pubuce care utilizează direct echipamentele sunt altele decât sol.cdantul de finanțare)

Cest undai

Cantitate

•J.M

Cost total

25

Masca de oxigen pentru adulti, copii, mărime XL, M, S produse de Ningbo Greatcare Trading Co

1.84

400

buc

737.8

26

Masca protecție cu filtru FFP2

80.92

100

buc

8092

27

Husa Universala Sonde 13 x 61 cm

833.00

3

buc

2499

28

Husa Microscop Zeiss 117x 267 cm

1570.80

1

buc

1570.8

29

Husa Microscop Zeiss 137x 267 cm ClearLens

1606.50

3

buc

4819.5

30

Masca oxigen cu nebulizator adult / copil

3.03

400

buc

1213.8

31

Masca oxigen cu nebulizator adult / copil

3.03

400

buc

1213.8

32

Husa Universala sterila pentru echipamente medicale 130 x65 cm

952.00

1

buc

952

33

Ochelari

7.02

20

buc

140.42

34

SET COMPLET CIRCUIT OXIGENOTERAPIE OPTIFLOW

464.10

40

buc

18564

35

Set circuit de ventilație neonatala Evaqua compatibil Fabian, Leoni

255.85

20

buc

5117

36

mânuși examinare nitril

13.09

400

buc

5236

V

■'\es!t. propuse pun r.-.t

Cos! ce nvest't.e <ron cu TVA)

Entitățile publice cărora le sunt distribuite ecn.pamentele ■ dotările propuse pnn proiect (se va completa dcar în cazul in care entitatea entitățile publice care utilizează direct ecmpamentele sunt altele oecât solicitantul de finanțare)

Cantitate distribuită/ u entitate publică • -

Cost unitar

Cant-tate

U M

Cost tota!

37

mânuși examinare nitril

14.28

200

buc

2856

38

mânuși examinare nitril

14.28

300

buc

4284

39

Masca protecție cu filtru FFP2

80.92

30

buc

2427.6

40

Canula / narina oxigen adult cu racord flexibil

5.30

20

buc

105.91

41

Bonete unica folosința

0.21

10000

buc

2142

42

Sort plastic 71 x 130 cm;

0.21

1000

buc

214.2

43

FOLIODRESS Halate chirurgicale de unică folosință Protect Standard XL

15.47

1000

buc

15470

44

masca FFP2

13.27

1000

buc

13268.5

45

Masca 3 pliuri

3.11

100000

buc

310590

46

masca FFP2

44.72

200

buc

8944.04

47

Masca 3 pliuri

2.99

3000

buc

8960.7

48

Halate chirurgicale de unică folosință

21.42

84

pc

1799.28

49

Masca Resmed AcuCare F1-4

720.01

11

buc

7920.1

50

Masca Resmed AcuCare F1-0

720.01

5

buc

3600.05

Nr

investii. p-opi.se pun pio.ect

Cost de mvest *. e -jon cu TVA i

Cost un,tar   Cantitate U M Cost total

Entitățile publice cărora le sunt distribuite echipamentele dotările propuse prin proiect (se va completa doar în cazul în care entitatea ■' entitățile publice care utilizează direct -echipamentele sunt altele decât solicitantul de finanțare)

Cantitate ; distribuită / entitate . iți publică $

51

Costum filtru L, albastru

13.09

200

bt

2618

52

SET CIRCUIT VENTILATE ADULT EVAQUA

273.70

100

buc

27370

53

Mânuși

41.65

600

cut

24990

54

Saci pentru decedati

83.30

20

buc

1666

55

THERMOVAL BABY - Termometru non-contact cu infrarosu, pentru

196.35

10

cut

1963.5

56

THERMOVAL BABY - Termometru non-contact cu infrarosu, pentru adulti si copii

196.35

2

cut

392.7

57

THERMOVAL BABY - Termometru non-contact cu infrarosu, pentru adulti si copii

196.35

2

cut

392.7

58

ALCOOL SANITAR TIP I si TIP II Avizat pentru unitati sanitre

11.31

200

buc

2261

59

Mânuși examinare

0.30

1500

buc

446.25

60

COVID-19 ANTICORPI IgG/lgM Test rapid (25 teste/Cutie) cu CE si IVD

1178.10

20

box

23562

61

Teste rapide Covid 19 IgG/lgM

30.94

1000

buc

30940

62

Test rapid Covid 19

47.78

200

buc

9555.7


Spitalul Clinic.de Șțj


D1RE

EC.'ANGHEL


jpâse și Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara


COMP. ACHIZIȚII | EC. 1ACOBESCU FLORINNr.

Investiții propuse prin proiect

Cost de investiție (ron. cu TVA)

Cost unitar Cantitate U.M. Cost total

Entitățile publice cărora le sunt distribuite echipamentele dotările propuse prin proiect (se va completa doar in cazul în care entitatea / entitățile publice care utilizează direct echipamentele sunt altele decât solicitantul de finanțare)

■ • j

Cantitate' “Ț: distribuită / Vj entitate' publică.

63

KIT VTM Recoltoare cu mediu de transport pentru COVID 19 (HiViral Tranport Medium)

892.50

4

cut

3570

64

KIT VTM Recoltoare cu mediu de transport pentru COVID 19 (HiViral Tranport Medium)

892.50

4

cut

3570

65

KIT VTM Recoltoare cu mediu de transport pentru COVID 19 (HiViral Tranport Medium)

892.50

4

cut

3570

66

KIT VTM Recoltoare cu mediu de transport pentru COVID 19 (HiViral Tranport Medium)

16.60

200

buc

3320.1

67

Kil recoltare 3 ml Covid 19

14.28

200

buc

2856

68

Șervetele antiseptice cu clorhexidina 2% pentru igienizarea întregului corp

34.51

20

buc

690.2

69

Sekusept Aktiv

654.50

3

buc

1963.5

70

Lampa bactericida cu radiatii directe de perete NBV30N produsa de firma ULTRA-VIOL Polonia

535.50

1

buc

535.5

TOTAL

671.154,88

TOTALGENERAL

796.154,88

Solicitant (in^ft£siv parteneri, (Șj4&a caz):

'v -          < -Z>

' b>,KS 30

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-14607/01.07.2020


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

Nr.SC2020-14607/01.07.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA pentru depunerea și implementarea “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare nr. SC2020-14607/01.07.2020 conform cărora este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA pentru depunerea și implementarea “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099;

Având în vedere Adresa Direcției Economice nr. SC2020-14607/01.07.2020;

în conformitate cu Ghidul Solicitantului - POIM /819/9/10- 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Operațiunea A ;

în baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) „atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;”, lit. e) "atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern”, alin. 4 lit. d) "aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economicepentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii” și alin. 9) lit. a) "hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine , în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-14607/01.07.2020 conform cărora este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA pentru depunerea și implementarea “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099; Avizul juridic vizează doar posibilitatea strict legală (raportat la dispozițiile OUG nr. 57/2019) de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și a unui acord de parteneriat prin act administrativ al autorității publice locale.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA pentru depunerea și implementarea “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA”

COD SMIS 139099 și nu valorează aviz / viza de legalitate conform art. 243 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat


prezenta documentație, nu privește aspectele tehnice, de specialitate ale documentației și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, AMELIA F/AUR

Cod FO53-13,Ver. 1


ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

NR.SC2020-14607/01.07.2020

CĂTRE,

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Având în vedere raportul de specialitate cu număr de înregistare nr.SC2020-14607/01.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului și a Acordului de parteneriat între UAT- Municipiul Timișoara și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "LOUIS ȚURCANU" Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului "Dotare unități sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "LOUIS ȚURCANU" Timișoara " , COD SMIS 139099 în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, vă comunicăm faptul că la data prezentei NU necesită aviz din partea Direcției Economice, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

în urma emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara la solicitarea dvs., cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, defalcată pe surse de finanțare, conform Legii nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale.

DIRECTOO£0NOMIC,

SȚH.I


ANCIU


Model recomandat pentru ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1. Părțile

 • 1. Municipiul Timișoara, cu sediul în Jud. Timiș, Mun. Timișoara, Biv. C.D. Loga, nr. /, codul fiscal' 14756536, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1

 • 2. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneunwftiziologie "DR. VICTOR BABES”, cu sediul în Timișoara str.Ghe.Adam nr. 13, codul fiscal 2487647, având calitatea de membru 2/Partener 2

 • 3. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA , cu sediul în Timișoara, str.Iosif Nemoianu nr.2, codul fiscal 4548538, având calitatea de membru 3/Partener 3

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei păi*ți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneunwftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA, care este depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 apel de proiecte, cod SMIS 139099.

(2) Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1) Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația________________Roluri și responsabilități

Municipiul Timișoara            Activitatea 1 - întocmire si evaluare cerere de finanțare

1.1. întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației

1.2. Evaluarea cererii si semnarea contractului de finanțare

Activitatea 2 - Activități de management al proiectului

2L 1. Managementul proiectului


Codul fiscal sau codul TVA, după caz

2.2. întocmire si transmitere cereri ele prefinatare/ plata/rambursare, inclusiv cererea ele rambursare finala

Activitatea 4 - Publicitatea proiectului

4.1. Derularea procedurii pentru achiziția serviciului de informare si publicitate

4.2. Derulare contract informare si publicitate

Activitatea 5 - Auditul proiectului

5.1. Derularea procedurii de achiziție si atribuirea contractului de audit financiar

5.2. Derulare contract de auditarea cheltuielilor proiectului

Spitalul Clinic de Boli

Activitatea 1 - întocmire si evaluare cerere de finanțare

Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES"

1.1 întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației

1.2. Evaluarea cererii si semnarea contractului de finanțare

Activitatea 2 - Activitati de management al proiectului

2.1. Managementul proiectului

2.2. întocmire si transmitere cereri de prefinatare/ plata/rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala

Activitatea 3- Activitati de dotare a spitalelor

3.1. Achiziția dotărilor medicale pentru Spital "DR. VICTOR BABES"

3.2. Derulare contracte de furnizare dotări pentru Spital "DR. VICTOR BABES"

Spitalul Clinic de Urgenta

Activitatea 1 - întocmire si evaluare cerere de finanțare

pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA

1.1 întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației 1.2. Evaluarea cererii si semnarea contractului de finanțare Activitatea 2 - Activitati de management al proiectului

2.1. Managementul proiectului

2.2. întocmire si transmitere cereri de prefinatare/ plata/rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala

Activitatea 3- Activitati de dotare a spitalelor

3.3. Achiziția dotărilor medicale pentru Spital „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA

3.4. Derulare contracte de furnizare dotări pentru Spital „ LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația                    Contribuția (unde este cazul)

Lider de proiect (Partener 1)

Valoarea contribuției 0 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 0 %

Partener 2

Valoarea contribuției 0 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 0%

Partener 3

Valoarea contribuției 0 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 0%

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1)

Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect. în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

Obligațiile liderului de parteneriat

 • (I) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în

implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

 • (4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare

 • (5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanțare, conform procedurii.

 • (6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (7) în cazul în care unul din partenerii 2, 3 nu duc la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații sau va înlocui partenerul respectiv.

 • (8) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor 2, 3

Drepturile Partenerilor 2, 3

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management

Obligațiile Partenerilor 2, 3

 • (1) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (2) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (3) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (4) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (5) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.

Art. 8 Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea

 • (I) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (2) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (3) Părțile au obligația să nu înstrăineze. închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

(1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1)

Prof Dr.Ing. Nicolae Robii - Primar

Semnătura

Data locul semnării

Partener 2

Prof.Dr. Oancea Cristian Iulian -manager

Semnătura

Data și locul semnării

Partener 3

Dr .Adam Ovidiu-manager

Semnătura

Data și locul semnării