Hotărârea nr. 252/2020

252/07.07.2020 privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţele Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 07.06.2018, 03.10.2018 şi 04.06.2019 cu proprietarii garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177/07.04.2015
Hotararea Consiliului Local 252/07.07.2020
privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţele Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 07.06.2018, 03.10.2018 şi 04.06.2019 cu proprietarii garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177/07.04.2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul pentru aprobarea Proiectului de hotărâre nr.SC2020-14595/01.07.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate, nr. SC2020-14595/01.07.2020, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST - Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-14595/01.07.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 14595/01.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Conform Proceselor verbale cu nr. 4/07.06.2018, nr. 5/03.10.2018 şi nr. 5/04.06.2019 ale şedinţelor din data de: 07.06.2018, 03.10.2018 şi 04.06.2019 ale Comisiei de Negociere cu Terţii, s-a convenit acordarea de despăgubiri şi plata cheltuielilor de demolare pentru proprietarii garajelor care se află pe terenurile pentru care s-a declarat interesul public local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177/07.04.2015 şi care au avut contracte de concesiune valabile în care au fost înscrise clauze de despăgubiri;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 177/07.04.2015 privind declararea terenurilor aparţinând Municipiului Timişoara ca fiind de interes public local;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi art. 297 alin. (1), lit. b) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Procesele verbale cu nr. 4/07.06.2018, nr. 5/03.10.2018 şi nr. 5/04.06.2019 ale şedinţelor din data de: 07.06.2018, 03.10.2018 şi 04.06.2019 ale Comisiei de Negociere cu Terţii.

Art.2: Se aprobă acordarea de despăgubiri şi a cuantumului acestora, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sumă care se va achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei Hotărâri de Consiliu Local, pentru proprietarii garajelor a căror solicitări au fost prezentate, discutate şi aprobate în Comisia de Negociere cu Terţii conform Proceselor verbale cu nr. 4/07.06.2018, nr. 5/03.10.2018 şi nr. 5/04.06.2019 ale şedinţelor din data de: 07.06.2018, 03.10.2018 şi 04.06.2019 ale Comisiei de Negociere cu Terţii.

Art.3: Se aprobă achitarea tuturor cheltuielilor legate de emiterea documentaţiei tehnice de demolare a garajelor pentru care s-a declarat intresul public local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcţii, radierea lor din cartea funciară, transportul şi depozitarea materialelor rezultate în urma demolării.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I EST şi Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele Utilitare;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare - Relaţionare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ANEXA la H.C.L. nr.__________/_______

Lista cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public local prin H.C.L. nr. 177/2015 care au negociat în ședințele Comisiei de Negociere cu Terții din din data de 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019 și cuantumul despăgubirilor care se vor acorda

NR.

CRT

NUME PRENUME

PROPRIETAR/I

VALOARE

DESPAGUBIRE/GARAJ

1.

Radu Marius și Radu Sonia, prin împuternicit Radu-Hoanoș Gavril

2000 euro/garaj

2.

Faniciu Aristide

1400 euro/garaj

3.

Udrea Marius

1400 euro/garaj

4.

Gruici Gabriel și Gruici Sofica

1000 euro/garaj

5.

Bălu Mura prin împuternicit Stelescu Alexandru

1000 euro/garaj

6.

Andrei Emanuela Simona și Andrei Sorin-Valeriu

1000 euro/garaj

7.

Bărbos Viorel

1000 euro/garaj

8.

Magdici loan

1000 euro/garaj

9.

Pogan Leontina și loțu Mihaela-Leontina

1000 euro/garaj

10.

Crăciunescu Aurelian și Crăciunescu Oana Cornelia

1000 euro/garaj

11.

Kamenik Arpad și Kamenik Valentina -

1000 euro/garaj

12.

Buznea Gheorghi

1000 euro/garaj

13.

Gaman Constantin

1000 euro/garaj

14.

Cobliș loan

1000 euro/garaj

15.

Todica Doina Mariana prin împuternicit Todică Cristian losif ( Todică losif -decedat)

1000 euro/garaj

16.

Aslău Daniel

1000 euro/garaj

17.

Serbu Oprea- (decedat) prin soția Șerbu Ana. Despăgubirea se va acorda moștenitorilor după dezbaterea succesiunii

1000 euro/garaj

18.

Schindarli Adrian

1000 euro/garaj

19.

Groza Nicolae și Groza Gabriela Luminița

1000 euro/garaj

20.

Florescu loan Horia

1000 euro/garaj

21.

lordache Nicolae

1000 euro/garaj

DIRECTOR,

Șef Birou,


Otilia Sîrca


Florin Răvășilă

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL GARAJE CIMITIRE COȘERIT ȘI SPAȚII UTILITARE Nr. SC2020-14595/01.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea plății despăgubirilor negociate în ședințele Comisiei de Negociere cu Terții din data de 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019 cu proprietarii garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin H.C.L. nr. 177/07.04.2015

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municpiului Timișoara și Proiectul de Hotărâre privind aprobarea plății despăgubirilor negociate în ședințele Comisiei de Negociere cu Terții din data de 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019 cu proprietarii garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin H.C.L. nr. 177/07.04.2015;

Facem următoarele precizări:

Prin Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.177/07.04.2015- privind declararea terenurilor aparținând Municipiului Timișoara ca fiind de interes public local, au fost declarate ca fiind de interes public local terenurile aparținând Municipiului Timișoara, în vederea efectuării de lucrări de modernizare și mai bună funcționalizare a acestora prin amenajarea ca artere cu benzi carosabile, trotuare, piste de biciclete, locuri de parcare, spații verzi,etc.

Având în vedere faptul că pe terenurile pentru care s-a declarat interesul public local sunt realizate construcții provizorii de tip “garaj”, s-a demarat procedura de negociere cu proprietarii acestor garaje pentru eliberarea acestor amplasamente și desființarea acestor garaje.

Datorită faptului că în unele dintre contractele de concesiune încheiate pentru terenul aferent acestor garaje, au fost înscrise clauze de despăgubire care cad în sarcina concesionarului în cazul declarării interesului public local, proprietarii acestor garaje au fost invitați la Comisia de Negociere cu Terții în vederea acordării unor eventuale despăgubiri, despăgubiri stabilite după ce s-au întocmit de un evaluator specializat Rapoarte de evaluare a acestor construcții.

Astfel, în ședințele din data de: 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019 ale Comisiei de Negociere cu Terții, au fost invitați proprietarii garajelor și ca urmare au fost stabilite despăgubiri, în conformitate cu Procesele verbale cu nr. 4/07.06.2018, nr. 5/03.10.2018 și nr. 5/04.06.2019 ale Comisiei de Negociere cu Terții și ca urmare este necesară aprobarea acestor procese vebale, aprobarea plății despăgubirilor aferente și a cuantumului acestora conform Anexei care va face parte integrantă din prezenta hotărâre, sumă care se va achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei Hotărâri de Consiliu Local, pentru proprietarii garajelor cu care s-a negociat în Comisia de Negociere cu Terții conform proceselor verbal arătate mai sus și aprobarea achitării tuturor costurilor ocazionate de emiterea documentației tehnice de demolare a garajelor pentru care s-a declarat interesul local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcții, transportul și depozitarea materialelor rezultate în urma demolării și radierea lor din cartea funciară.

Precizăm că deținătorii garajelor din zonele pentru care s-a declarat interesul local au fost notificati cu privire la faptul ca a fost declarat interesul public local asupra terenului pe care sunt edificate garajele, urmând ca acestea să se demoleze, iar în urma verificării contractelor de concesiune, respectiv a clauzelor contractuale s-a constatat că în unele dintre contractele de concesiune încheiate pentru terenul aferent acestor garaje, au fost înscrise clauze de despăgubire care cad în sarcina concesionarului în cazul declarării interesului public local și ca urmare proprietarii acestor garaje au fost la Comisia de Negociere cu Terții în vederea acordării unor eventuale despăgubiri, despăgubiri stabilite după ce s-au întocmit de un evaluator specializat rapoarte de evaluare a acestor construcții.

Conform evaluărilor făcute pentru fiecare garaj în parte, au fost propuse sume pentru despăgubirea proprietarilor iar cheltuielile legate de demolarea garajelor și radierea lor din Cartea Funciară, cad în sarcina Primăriei Municipiului Timișoara.

Negocierea s-a purtat cu fiecare proprietar în parte, aceștia dându-și acordul în scris cu privire la acceptarea cuantumului despăgubirilor și împuternicirea Municipiului Timișoara prin Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST să efectueze toate demersurile necesare în vederea demolării, respectiv:

 • 1. În ședinta din data de 07.06.2018 s-au negociat despăgubiri pentru garajul nr.4 înscris în CF 404486, nr. top.29209/IV, situat în str. Vasile Balmuș nr.4 deținut de numiții Radu Marius și Radu Sonia, fiind propusă suma de 2.000 EURO, iar negocierea s-a purtat cu împuternicitul proprietarilor, d-nul Radu-Hoanoș Gavril, care și-a dat acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirii propuse , conform procesului verbal nr. 4/07.06.2018.

 • 2. În ședința din data de 03.10.2018 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarii garajelor nr.10 si 13 înscrise în CF 416420, nr. top. 29148/1, situate în str. Aleea Icar, deținute de numiții: - Faniciu Aristide- care a fost de acord cu suma de 1400 EURO;

 • - Udrea Marius - care a fost de acord cu acordarea sumei de 1.400 EURO, care și-au dat acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/03.10.2018.

 • 3. În ședința din data de 04.06.2019 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarii garajelor nr. 11, 14, 12, 13, 15, ,16 înscrise în C.F. 405984, 409627, 53911 nr. top. 29170, 29259, 29276, situate în zona str. Aleea Azurului- Aștrilor-Sirius, deținute de numiții:

 • - Gruici Gabriel și Gruici Sofica, care au fost de acord cu suma de 1000 EURO;

 • - Bălu Mura prin împuternicit Stelescu Alexandru, care a fost de acord cu suma de 1000 EURO;

 • - Andrei Emanuela Simona și Andrei Sorin-Valeriu, care au fost de acord cu suma de 1000 EURO;

 • - Bărbos Viorel, care a fost de acord cu suma de 1000 EURO;

 • - Magdici Ioan, care a fost de acord cu suma de 1000 EURO;

 • - Pogan Leontina și Ioțu Mihaela-Leontina, care au fost de acord cu suma de 1000 EURO, care și-au dat acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/04.06.2019.

 • 4. În ședința din data de 04.06.2019 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarii garajului nr.6 înscris în C.F. 405755 si 116843, nr. top. 29122/1/1/1 și 29122/1/1/1/1, situat în zona str. Sirius- Bv. Sudului, Intrarea Arenei, Uranus_Aleea Cristalului, deținut de numiții Crăciunescu Aurelian și Crăciunescu Oana Cornelia -care au fost de acord cu suma de 1.000 EURO, care și-au dat acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/04.06.2019;

 • 5. În ședința din data de 04.06.2019 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarii garajelor nr.11 și 12, înscrise în C.F. 400078, nr. top. 29108, situate în str. Sirius-Arenei-Rachetei-Bv. Sudului deținute de numiții:

 • - Kamenik Arpad și Kamenik Valentina - care au fost de acord cu suma de 1.000 EURO;

 • - Buznea Gheorghi- care a fost de acord cu suma de 1.000 EURO, care și-au dat acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/04.06.2019.

 • 6. În ședința din data de 04.06.2019 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarul garajului nr. 25 înscris în C.F. 435928, top 27405/1/3-27404/2/2/4-5309/1/1/2 și nr. top 27404/2/2/2-27404/2/1/2-27404/1/2-27405/1/2- Timișoara, situat în str. Zoltan Kodaly, deținut de numitul Gaman Constantin - care a fost de acord cu suma de 1.000 EURO, care și-a dat acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/04.06.2019;

 • 7. În ședința din data de 04.06.2019 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarul garajului nr.10 înscris în C.F. 409038, nr. top. 27521/1/1- Timisoara, situat în zona str. Transilvania-Clăbucet-Vlăsiei, deținut de numitul Cobliș Ioan- care a fost de acord cu suma de 1.000 EURO, care și-a dat acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/04.06.2019;

 • 8. În ședința din data de 04.06.2019 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarii garajelor nr.11, 19, 24, 25, 37, înscrise în C.F. 29345, nr. top. 29345/1/1, situate în zona str. Amforei-Ulmului, deținute de numiții:

 • - Todica Doina Mariana prin împuternicit Todică Cristian losif ( Todică losif -decedat), care a fost de acord cu suma de 1.000 Euro;

 • - Aslău Daniel - care a fost de acord cu suma de 1.000 Euro;

 • - Serbu Oprea - este decedat - s-a prezentat soția Serbu Ana care a fost de acord cu suma de 1.000 Euro. I s-a pus în vedere că trebuie să facă succesiunea;

 • - Schindarli Adrian - care a fost de acord cu suma de 1.000 Euro;

 • - Groza Nicolae și Groza Gabriela Luminița care a fost de acord cu suma de 1.000 Euro, care și-au dat acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/04.06.2019;

 • 9. În ședința din data de 04.06.2019 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarul garajului nr. 3 înscris în C.F. 402957, nr. top. 29207, situat în str. Luminii, deținut de către numitul Florescu Ioan Horia- care a fost de acord cu suma de 1.000 EURO, care și-a dat acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/04.06.2019;

 • 10. În ședința din data de 04.06.2019 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarul garajului nr. 22 înscris în C.F. 29345, top 29345/1/1 -Timișoara, situat în zona str. Rusu Șirianu Kiriak , deținut de numitul Iordache Nicolae - care a fost de acord cu suma de 1.000 EURO, care și-a dat acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/04.06.2019.

Toți membrii Comisiei au fost de acord în unanimitate cu sumele propuse ca despăgubire iar proprietarii și-au dat acordul prin semnarea declarațiilor, declarații predate Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare.

Totodată propunem aprobarea Proceselor verbale cu nr. 4/07.06.2018, nr. 5/03.10.2018 și nr. 5/04.06.2019 ale Comisiei de Negociere cu Terții, aprobarea plății despăgubirilor aferente și a cuantumului acestora conform Anexei care va face parte integrantă din prezenta hotărâre, sume care se vor achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei Hotărâri de Consiliu Local, pentru proprietarii garajelor cu care s-a negociat în ședințele Comisiei de Negociere cu Terții din data de 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019 și aprobarea achitarii tuturor costurilor ocazionate de emiterea documentației tehnice de demolare a garajelor pentru care s-a declarat interesul public local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcții, transportul și depozitarea materialelor rezultate în urma demolării și radierea lor din cartea funciară.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea plății despăgubirilor negociate în ședințele Comisiei de Negociere cu Terții din data de 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019 cu proprietarii garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin H.C.L. nr. 177/07.04.2015, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara

DIRECTOR,

ȘEF BIROU,

Otilia Sîrca


Florin Răvășilă

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL GARAJE CIMITIRE COȘERIT ȘI SPAȚII UTILITARE

Nr. SC2020-14595/01.07.2020

REFERAT

PENTRU APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plății despăgubirilor negociate în ședințele Comisiei de Negociere cu Terții din data de 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019 cu proprietarii garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin H.C.L. nr. 177/07.04.2015

Prin Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.177/07.04.2015- privind declararea terenurilor aparținând Municipiului Timișoara ca fiind de interes public local, au fost declarate ca fiind de interes public local terenurile aparținând Municipiului Timișoara, în vederea efectuării de lucrări de modernizare și mai bună funcționalizare a acestora prin amenajarea ca artere cu benzi carosabile, trotuare, piste de biciclete, locuri de parcare, spații verzi,etc.

Având în vedere faptul că pe terenurile pentru care s-a declarat interesul public local sunt realizate construcții provizorii de tip “garaj”, s-a demarat procedura de negociere cu proprietarii acestor garaje pentru eliberarea acestor amplasamente și desființarea acestor garaje.

Datorită faptului că în unele dintre contractele de concesiune încheiate pentru terenul aferent acestor garaje, au fost înscrise clauze de despăgubire care cad în sarcina concesionarului în cazul declarării interesului public local, proprietarii acestor garaje au fost invitați la Comisia de Negociere cu Terții în vederea acordării unor eventuale despăgubiri, despăgubiri stabilite după ce s-au întocmit de un evaluator specializat Rapoarte de evaluare a acestor construcții.

Astfel, în ședințele din data de: 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019 ale Comisiei de Negociere cu Terții, au fost invitați proprietarii garajelor și ca urmare au fost stabilite despăgubiri, în conformitate cu Procesele verbale cu nr. 4/07.06.2018, nr. 5/03.10.2018 și nr. 5/04.06.2019 ale Comisiei de Negociere cu Terții și ca urmare este necesară aprobarea acestor procese vebale, aprobarea plății despăgubirilor aferente și a cuantumului acestora conform Anexei care va face parte integrantă din prezenta hotărâre, sumă care se va achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei Hotărârii de Consiliu Local, pentru proprietarii garajelor cu care s-a negociat în Comisia de Negociere cu Terții conform proceselor verbal arătate mai sus și aprobarea achitării tuturor costurilor ocazionate de emiterea documentației tehnice de demolare a garajelor pentru care s-a declarat intresul local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcții, transportul și depozitarea materialelor rezultate în urma demolării și radierea lor din cartea funciară.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportună, inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea plății despăgubirilor negociate în ședințele Comisiei de Negociere cu Terții din data de 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019 cu proprietarii garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin H.C.L. nr. 177/07.04.2015.

PRIMAR


Nicolae Robu


DIRECTOR,

Florin Răvășilă

 

MUNICIPIUL  TIMIŞOARA                                    

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE   I EST     

BIROUL GARAJE CIMITIRE COŞERIT ŞI SPAŢII UTILITARE

Nr.  SC2020-14595/01.07.2020

 

 

REFERAT

PENTRU APROBAREA  PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţele Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019  cu proprietarii  garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin H.C.L. nr. 177/07.04.2015

 

             Prin  Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.177/07.04.2015- privind declararea terenurilor aparţinând Municipiului Timişoara ca fiind de interes public local, au fost declarate ca fiind de interes public local terenurile aparţinând Municipiului Timişoara, în vederea efectuării de lucrări de modernizare şi mai bună funcţionalizare a acestora prin amenajarea ca artere cu benzi carosabile, trotuare, piste de biciclete, locuri de parcare, spaţii verzi,etc.

Având în vedere faptul că pe terenurile pentru care s-a declarat interesul public local  sunt realizate construcţii provizorii de tip “garaj”, s-a demarat procedura de negociere cu proprietarii acestor garaje pentru eliberarea acestor amplasamente şi desfiinţarea acestor garaje.

Datorită faptului că în unele dintre contractele de concesiune încheiate pentru terenul aferent acestor garaje, au fost înscrise clauze de despăgubire care cad în sarcina concesionarului în cazul declarării interesului public local, proprietarii acestor garaje au fost invitați la Comisia de Negociere cu Terţii în vederea acordării unor eventuale despăgubiri, despăgubiri stabilite după ce s-au întocmit de un evaluator specializat Rapoarte de evaluare a acestor construcţii.

Astfel, în  şedinţele din data de: 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019  ale  Comisiei de Negociere cu Terţii, au fost invitați proprietarii garajelor și ca urmare au fost stabilite despăgubiri, în conformitate cu Procesele verbale cu nr. 4/07.06.2018, nr. 5/03.10.2018 și nr. 5/04.06.2019 ale  Comisiei de Negociere cu Terţii și ca urmare este necesară aprobarea acestor procese vebale, aprobarea plăţii despăgubirilor aferente şi a cuantumului acestora conform Anexei care va face parte integrantă din prezenta hotărâre, sumă care  se va achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei Hotărârii de Consiliu Local, pentru proprietarii garajelor cu care s-a negociat în Comisia de Negociere cu Terţii conform proceselor verbal arătate mai sus şi aprobarea achitării tuturor costurilor ocazionate de emiterea documentației tehnice de demolare a garajelor pentru care s-a declarat intresul local, de la  Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor  construcţii, transportul şi depozitarea materialelor rezultate în urma demolării şi radierea lor din cartea funciară.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportună, iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţele Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019  cu proprietarii  garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin H.C.L. nr. 177/07.04.2015.

 

 

           

PRIMAR                                                                               DIRECTOR,

 

Nicolae Robu                                                                          Florin Răvășilă                                                           

                                                                                        

 

MUNICIPIUL  TIMIŞOARA                                    

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST       

BIROUL GARAJE CIMITIRE COŞERIT ŞI SPAŢII UTILITARE

Nr. SC2020-14595/01.07.2020

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţele Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019  cu proprietarii  garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin H.C.L. nr. 177/07.04.2015

 

           

          Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municpiului Timişoara şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţele Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019  cu proprietarii  garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin H.C.L. nr. 177/07.04.2015;

            Facem următoarele precizări:

Prin  Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.177/07.04.2015- privind declararea terenurilor aparţinând Municipiului Timişoara ca fiind de interes public local, au fost declarate ca fiind de interes public local terenurile aparţinând Municipiului Timişoara, în vederea efectuării de lucrări de modernizare şi mai bună funcţionalizare a acestora prin amenajarea ca artere cu benzi carosabile, trotuare, piste de biciclete, locuri de parcare, spaţii verzi,etc.

Având în vedere faptul că pe terenurile pentru care s-a declarat interesul public local  sunt realizate construcţii provizorii de tip “garaj”, s-a demarat procedura de negociere cu proprietarii acestor garaje pentru eliberarea acestor amplasamente şi desfiinţarea acestor garaje.

Datorită faptului că în unele dintre contractele de concesiune încheiate pentru terenul aferent acestor garaje, au fost înscrise clauze de despăgubire care cad în sarcina concesionarului în cazul declarării interesului public local, proprietarii acestor garaje au fost invitați la Comisia de Negociere cu Terţii în vederea acordării unor eventuale despăgubiri, despăgubiri stabilite după ce s-au întocmit de un evaluator specializat Rapoarte de evaluare a acestor construcţii.

Astfel, în  şedinţele din data de: 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019  ale  Comisiei de Negociere cu Terţii, au fost invitați proprietarii garajelor și ca urmare au fost stabilite despăgubiri, în conformitate cu Procesele verbale cu nr. 4/07.06.2018, nr. 5/03.10.2018 și nr. 5/04.06.2019 ale  Comisiei de Negociere cu Terţii și ca urmare este necesară aprobarea acestor procese vebale, aprobarea plăţii despăgubirilor aferente şi a cuantumului acestora conform Anexei care va face parte integrantă din prezenta hotărâre, sumă care  se va achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei Hotărâri de Consiliu Local, pentru proprietarii garajelor cu care s-a negociat în Comisia de Negociere cu Terţii conform proceselor verbal arătate mai sus şi aprobarea achitării tuturor costurilor ocazionate de emiterea documentației tehnice de demolare a garajelor pentru care s-a declarat interesul local, de la  Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor  construcţii, transportul şi depozitarea materialelor rezultate în urma demolării şi radierea lor din cartea funciară.

          Precizăm că deţinătorii garajelor din zonele pentru care s-a declarat interesul local au fost notificati cu privire la faptul ca a fost declarat interesul public local asupra terenului pe care sunt edificate garajele, urmând ca acestea să se demoleze,  iar în urma verificării contractelor de concesiune, respectiv a clauzelor contractuale s-a constatat că în unele dintre contractele de concesiune încheiate pentru terenul aferent acestor garaje, au fost înscrise clauze de despăgubire care cad în sarcina concesionarului în cazul declarării interesului public local şi ca urmare proprietarii acestor garaje au fost la Comisia de Negociere cu Terţii în vederea acordării unor eventuale despăgubiri, despăgubiri stabilite după ce s-au întocmit de un evaluator specializat rapoarte de evaluare a acestor construcţii.

            Conform evaluărilor făcute pentru fiecare garaj în parte, au fost propuse sume pentru despăgubirea proprietarilor iar cheltuielile legate de demolarea garajelor şi radierea lor din Cartea Funciară, cad în sarcina Primăriei Municipiului Timişoara.

            Negocierea s-a purtat cu fiecare proprietar în parte, aceştia dându-şi acordul în scris cu privire la acceptarea cuantumului despăgubirilor şi împuternicirea Municipiului Timişoara prin Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST să efectueze toate demersurile necesare în vederea demolării, respectiv:

1.      În ședinta din data de 07.06.2018 s-au negociat despăgubiri pentru garajul nr.4 înscris în CF 404486, nr. top.29209/IV,  situat în str.  Vasile Balmuș nr.4 deținut de numiții Radu Marius și Radu Sonia, fiind propusă suma de 2.000 EURO, iar negocierea s-a purtat cu împuternicitul proprietarilor, d-nul  Radu-Hoanoș Gavril, care și-a dat  acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirii propuse , conform procesului verbal nr. 4/07.06.2018.

2.      În ședința din data de 03.10.2018 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarii garajelor nr.10 si 13 înscrise în CF 416420, nr. top. 29148/1, situate în str. Aleea Icar,  deținute de numiții: 

 - Faniciu Aristide- care a fost de acord cu suma de 1400 EURO;

-          Udrea Marius - care a fost de acord cu acordarea sumei de 1.400 EURO,  care și-au dat  acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/03.10.2018.

3.      În ședința din data de 04.06.2019 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarii garajelor nr. 11, 14, 12, 13, 15, ,16 înscrise în C.F. 405984, 409627, 53911 nr. top. 29170, 29259, 29276, situate în zona str. Aleea Azurului- Aștrilor-Sirius, deținute de numiții:

-          Gruici Gabriel și Gruici Sofica,  care au fost de acord cu suma de 1000 EURO;

-          Bălu Mura prin împuternicit Stelescu Alexandru, care a fost de acord cu suma de 1000 EURO;

-          Andrei Emanuela Simona și Andrei Sorin-Valeriu, care au fost de acord cu suma de 1000 EURO;

-          Bărbos Viorel, care a fost de acord cu suma de 1000 EURO;

-          Magdici Ioan, care a fost de acord cu suma de 1000 EURO;

-          Pogan Leontina și Ioțu Mihaela-Leontina, care au fost de acord cu suma de 1000 EURO,  care și-au dat  acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/04.06.2019.

4.      În ședința din data de 04.06.2019 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarii garajului nr.6 înscris în C.F. 405755 si 116843, nr. top. 29122/1/1/1 și 29122/1/1/1/1, situat în zona str. Sirius- Bv. Sudului, Intrarea Arenei, Uranus_Aleea Cristalului, deținut de numiții Crăciunescu Aurelian și Crăciunescu Oana Cornelia –care au fost de acord cu suma de 1.000 EURO, care și-au dat  acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/04.06.2019;

 1. În ședința din data de 04.06.2019 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarii garajelor nr.11 și 12, înscrise în C.F. 400078, nr. top. 29108, situate în str. Sirius-Arenei-Rachetei-Bv. Sudului deținute de numiții:

-          Kamenik Arpad și Kamenik Valentina – care au fost de acord cu suma de 1.000 EURO;

-           Buznea Gheorghi– care a fost de acord cu suma de 1.000 EURO, care și-au dat  acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/04.06.2019.

6.      În ședința din data de 04.06.2019 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarul garajului nr. 25 înscris în C.F. 435928, top 27405/1/3-27404/2/2/4-5309/1/1/2 și nr. top 27404/2/2/2-27404/2/1/2-27404/1/2-27405/1/2- Timişoara, situat în str. Zoltan Kodaly, deținut de numitul Gaman Constantin – care a fost de acord cu suma de 1.000 EURO, care și-a dat  acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/04.06.2019;

7.      În ședința din data de 04.06.2019 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarul garajului nr.10 înscris în C.F. 409038, nr. top. 27521/1/1- Timisoara, situat în zona str. Transilvania-Clăbucet-Vlăsiei, deținut de numitul Cobliș Ioan– care a fost de acord cu suma de 1.000 EURO, care și-a dat  acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/04.06.2019;

8.      În ședința din data de 04.06.2019 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarii garajelor nr.11, 19, 24, 25, 37, înscrise în C.F. 29345, nr. top. 29345/1/1, situate în zona str. Amforei-Ulmului, deținute de numiții:

-          Todica Doina Mariana prin împuternicit Todică Cristian Iosif ( Todică Iosif –decedat),  care a fost  de acord cu suma de 1.000 Euro;

-          Aslău Daniel – care a fost de  acord cu suma de 1.000 Euro;

-          Serbu Oprea – este decedat – s-a prezentat soția Serbu Ana care a fost de acord cu suma de 1.000 Euro. I s-a pus în vedere că trebuie să facă succesiunea;

-          Schindarli Adrian – care a fost de acord cu suma de 1.000 Euro;

-          Groza Nicolae și Groza Gabriela Luminița care a fost  de acord cu suma de 1.000 Euro, care și-au dat  acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/04.06.2019;

9.      În ședința din data de 04.06.2019 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarul garajului nr. 3 înscris în C.F. 402957, nr. top. 29207, situat în str. Luminii,  deţinut de către numitul Florescu Ioan Horia– care a fost de acord cu suma de 1.000 EURO, care și-a dat  acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/04.06.2019;

10.  În ședința din data de 04.06.2019 s-au negociat despăgubiri pentru proprietarul garajului nr. 22 înscris în C.F. 29345, top 29345/1/1 -Timişoara, situat în zona str. Rusu Șirianu Kiriak , deținut de numitul Iordache Nicolae – care a fost de acord cu suma de 1.000 EURO, care și-a dat  acordul în scris cu privire la acceptarea despăgubirilor propuse, conform procesului verbal nr. 5/04.06.2019.

 

Toţi membrii Comisiei au fost de acord în unanimitate cu sumele propuse ca despăgubire iar proprietarii şi-au dat acordul prin semnarea declaraţiilor, declaraţii predate Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare.

Totodată propunem aprobarea Proceselor verbale cu nr. 4/07.06.2018, nr. 5/03.10.2018 și nr. 5/04.06.2019 ale  Comisiei de Negociere cu Terţii, aprobarea plăţii despăgubirilor aferente şi a cuantumului acestora conform Anexei care va face parte integrantă din prezenta hotărâre, sume care  se vor achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei Hotărâri de Consiliu Local, pentru proprietarii garajelor cu care s-a negociat în ședințele Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019 şi aprobarea achitarii tuturor costurilor ocazionate de emiterea documentației tehnice de demolare a garajelor pentru care s-a declarat interesul public local, de la  Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor  construcţii, transportul şi depozitarea materialelor rezultate în urma demolării şi radierea lor din cartea funciară.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţele Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019  cu proprietarii  garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin H.C.L. nr. 177/07.04.2015, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara

 

 

           

DIRECTOR,                                                                         ŞEF BIROU,

 

            Florin Răvășilă                                                                        Otilia Sîrca

                                                                                        

ANEXA  la H.C.L. nr.__________/_______

 

 

 

 

Lista cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public  local prin H.C.L. nr. 177/2015 care au negociat în şedinţele  Comisiei de Negociere cu Terţii din din data de 07.06.2018, 03.10.2018 și 04.06.2019 şi cuantumul despăgubirilor care se vor acorda

 

 

NR.

CRT

NUME PRENUME

PROPRIETAR/I

VALOARE DESPAGUBIRE/GARAJ

1.

Radu Marius și Radu Sonia, prin împuternicit Radu-Hoanoș Gavril

2000  euro/garaj

2.

Faniciu Aristide

1400  euro/garaj

3.

Udrea Marius

1400  euro/garaj

4.

Gruici Gabriel și Gruici Sofica

1000 euro/garaj

5.

Bălu Mura prin împuternicit Stelescu Alexandru

1000 euro/garaj

6.

Andrei Emanuela Simona și Andrei Sorin-Valeriu

1000 euro/garaj

7.

Bărbos Viorel

1000 euro/garaj

8.

Magdici Ioan

1000 euro/garaj

9.

Pogan Leontina și Ioțu Mihaela-Leontina

1000 euro/garaj

10.

Crăciunescu Aurelian și Crăciunescu Oana Cornelia

1000 euro/garaj

11.

Kamenik Arpad și Kamenik Valentina

1000 euro/garaj

12.

Buznea Gheorghi

1000 euro/garaj

13.

Gaman Constantin

1000 euro/garaj

14.

Cobliș Ioan

1000 euro/garaj

15.

Todica Doina Mariana prin împuternicit Todică Cristian Iosif ( Todică Iosif –decedat)

1000 euro/garaj

16.

Aslău Daniel

1000 euro/garaj

17.

Serbu Oprea- (decedat) prin soția Șerbu Ana. Despăgubirea se va acorda moștenitorilor după dezbaterea succesiunii

1000 euro/garaj

18.

Schindarli Adrian

1000 euro/garaj

19.

Groza Nicolae și Groza Gabriela Luminița

1000 euro/garaj

20.

Florescu Ioan Horia

1000 euro/garaj

21.

Iordache Nicolae

1000 euro/garaj

 

 

 

           

             DIRECTOR,                                                                                    Şef Birou,

 

             Florin Răvășilă                                                                                  Otilia Sîrca