Hotărârea nr. 251/2020

251/07.07.2020 Privind aprobarea repartizării locuinţelor disponibile prezentate în şedinţa Comisiei de repartizare a locuinţelor din data de 14.05.2020, către persoanele înscrise pe listele de priorităţi ale Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere
Hotararea Consiliului Local 251/07.07.2020
Privind aprobarea repartizării locuinţelor disponibile prezentate în şedinţa Comisiei de repartizare a locuinţelor din data de 14.05.2020, către persoanele înscrise pe listele de priorităţi ale Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, cu nr. SC2020 - 14315/29.06.2020 , al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-14315 din data de 29.06.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.06.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr.SC2020 - 14315/29.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.60/21.02.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor chiriaşi, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.59/21.02.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.127/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de repartizare a locuinţelor, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.461/13.09.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.78/2020 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor chiriaşi, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.79/2020 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara;
Având în vedere extrasul din Procesul Verbal al şedinţei Comisiei de locuinţe din data de 14.05.2020;
În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - legea locuinţei;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) si (3) art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă repartizarea apartamentului 4 din str.Titel Petrescu nr.13 către Bisi Codruţa, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.2 : Se aprobă repartizarea apartamentului 5 din str.I. Grozescu nr.2 către Deak Maria Magdalena, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.3 : Se aprobă repartizarea apartamentului 16 din str. Polonă nr.19 către Ardelean Gheorghe, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.4 : Se aprobă repartizarea apartamentului 97 din str. Polonă nr.19 către Ursei Francisc, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.5 : Se aprobă repartizarea apartamentului 5 din str. Tigrului nr.46 către Tomuţa Valentin, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Locuinţe;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Numiţilor Bisi Codruţa, Deak Maria Magdalena, Ardelean Gheorghe, Ursei Francisc, Tomuţa Valentin;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE LOCUINȚE DIN DATA DE 14.05.2020

Nr. crt.

ADRESA

STRUCTURA LOCUINȚEI

OBSERAVȚII

HOTĂRÂREA COMISIEI

4

C-tin Titel Petrescu nr.13 ap.4 -naționalizat

1cam.-20 mp. dep.- 15 mp. WC comun

Apartament predat la data de 22.11.2019.

Sol. Bisi Codruța luliana (4 pers.), listă evacuați poz.41/2020. CT2020-25/13.01.2020        ’

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Bisi Codruța, poziția 41 pe Lista de priorități pe anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

6

Grozescu nr.2 ap.5 -naționalizat -Dispoziție nr.340/2017 -măsuri reparatorii -din evidențele Serviciului Juridic nu apare ca fiind atacată dispoziția

1 cam. 17 mp dep. 8 mp

Sol. Deak Maria Magdalena (1 pers.), listă evacuați poz.24/2020. CT2020-79/14.01.2020            ’

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Deak Maria Magdalena, poziția 24 pe Lista de priorități pe anul 2020 pentru persoanele/ familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

8

Polonă nr.19 ap.16 parter

-boc de locuințe sociale

1 cam. 8 mp baie 4 mp.

Sol. Ardelean Gheorghe (1 pers.), listă priorități poz.37/2020. CT2020-18/13.01.2020.        ’

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Ardelean Gheorghe, poziția 37 pe Lista de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea

privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.79/2020. ’

11

Polonă nr.19 ap.97 -bloc de locuințe sociale

1 cam. 8 mp baie 4 mp.

Sol. Ardelean Gheorghe (1 pers.), listă priorități poz.37/2020. CT2020-18/13.01.2020.        ’

Sol. Ursei Francisc (1 pers.), listă priorități poz.75/2020. CT2020-153/16.01.2020. ’

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Ursei Francisc, poziția 75 pe Lista de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.79/2020. ’

Persoanei înscrisă la poziția 37 i s-a repartizat ap.16 din str. Polonă nr.19. (nr. crt.8)

15

Tigrului nr.46 ap.5

-naționalizat

-cota de 3/16 Statul

Român

1 cam. 12 mp dep. 22 mp

Apartament predat.

Sol. Deak Maria Magdalena (1 pers.), listă evacuați poz.24/2020. CT2020-79/14.01.2020            ’

Sol. Bisi Codruța Iuliana (4 pers.), listă evacuați poz.41/2020. CT2020-25/13.01.2020        ’

Sol. Tomuța Valentin (2 pers.), listă evacuați poz.51/2020. CT2020-624/06.02.2020    ’

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Tomuța Valentin, poziția 51 pe Lista de priorități pe anul 2020 pentru persoanele/ familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

Persoanei înscrisă la poziția 24 i s-a repartizat ap.5 din str. Grozescu nr.2. (nr. crt.6) Persoanei înscrisă la poziția 41 i s-a repartizat ap.4 din str. T. Petrescu nr.13. (nr. crt.4)

DIRECTOR, Mihai Boncea

ȘEF BIROU, Simona Bălan


ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI

DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2020-14315/29.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința

Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 14.05.2020, către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 14.05.2020 către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere;

Prin H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2018 au fost stabilite criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

Prin H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2018 au fost stabilite criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași.

Prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018, modificat prin H.C.L.M.T. nr.461/13.09.2018 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisie de repartizare a Locuințelor.

Prin H.C.L.M.T. nr.78/2020 s-a aprobat lista de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, iar prin H.C.L.M.T. nr.79/2020 a fost aprobată lista de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, iar.

Locuințele disponibilizate au fost repartizate către categoriile de liste de priorități întocmite pe anul 2020, în ședința Comisiei de locuințe din data de 10.12.2019, în vederea depunerii de către persoanele înscrise pe aceste liste a solicitărilor de repartizare nominală.

Astfel, locuințele disponibilizate au fost prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 14.05.2020, fiind repartizare solicitanților, în conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 și a hotărârilor de mai sus, în ordinea de prioritate de pe listă.

Conform extrasului din Procesului Verbal al ședinței Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 14.05.2020, au fost repartizate:

  • - Ap. 4 din str.Titel Petrescu nr.13 către Bisi Codruța, înscrisă la poziția 41 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

  • - Ap.5 din str. I. Grozescu nr.2 către Deak Maria Magdalena, înscrisă la poziția 24 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care

2    04 Timișoara2021

I Capitală Europeană a Culturii urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

  • - Ap.16 din str. Polonă nr.19 către Ardelean Gheorghe, înscris la poz.37 pe lista de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.79/2020.

  • - Ap.97 din str. Polonă nr.19 către Ursei Francisc, înscris la poz.75 pe lista de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.79/2020.

  • - Ap. 5 din str.Tigrului nr.46 către Tomuța Valentin, înscris la poziția 51 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

Beneficiarii au reconfirmat criteriile de acces la locuință, acceptând apartamentele solicitate, astfel:

  • - D-na Bisi Codruța prin adresa CT2020-001725/27.05.2020;

  • - D-na Deak Maria Magdalena prin adresa nr. CT2020-2274/23.06.2020;

  • - D-nul Ardelean Gheorghe prin adresa nr. CT2020-1674/25.05.2020;

  • - D-nul Ursei Francisc prin adresa nr.CT2020-1804/29.05.2020;

  • - D-nul Tomuța Valentin Simion prin adresa nr.CT2020-1703/26.05.2020;

Având în vedere prevederile legale și opțiunea exprimată în scris de către solicitanti, precum și reconfirmarea de către aceștia a criteriilor de acces la locuință, considerăm că proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 14.05.2020 către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR,

ȘEF BIROU, Simona Bălan


Mihai Boncea

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-14315/29.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 14.05.2020 către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere

Având în vedere faptul că în ședința Comisiei de locuințe din data de 14.05.2020 au fost repartizate locuințele disponibilizate, în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.136/27.03.2019 și H.C.L.M.T. nr.97/12.03.2019, se impune prezentarea deciziei Comisiei de repartizare a locuințelor Consiliului Local, în vederea aprobării încheierii contractelor de închiriere.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, IMRE FARKAS


DIRECTOR D.C.T.D.D.

Mihai Boncea

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-14315/29.06.2020

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința

Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 14.05.2020  către persoanele înscrise pe listele

de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara,

în vederea încheierii contractelor de închiriere

 

 

 

Având în vedere faptul că în ședința Comisiei de locuințe din data de 14.05.2020 au fost repartizate locuințele disponibilizate, în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.136/27.03.2019 și H.C.L.M.T. nr.97/12.03.2019, se impune prezentarea deciziei Comisiei de repartizare a locuințelor Consiliului Local, în vederea aprobării încheierii contractelor de închiriere.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                    VICEPRIMAR,

                       NICOLAE ROBU                                                           IMRE FARKAS

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                            DIRECTOR D.C.T.D.D.

                                                                                                                    Mihai Boncea

 

                       

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMĂRIA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI

DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2020-14315/29.06.2020

_________________________________________________________________________________                                                               

                                                          

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința

Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 14.05.2020,  către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara,

în vederea încheierii contractelor de închiriere

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 14.05.2020 către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara,  în vederea încheierii contractelor de închiriere;

            Prin H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2018 au fost stabilite criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

Prin H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2018 au fost stabilite criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași.

Prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018, modificat prin H.C.L.M.T. nr.461/13.09.2018 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisie de repartizare a Locuințelor.

Prin H.C.L.M.T. nr.78/2020 s-a aprobat lista de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, iar prin H.C.L.M.T. nr.79/2020 a fost aprobată lista de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, iar.

Locuințele disponibilizate au fost repartizate către categoriile de liste de priorități întocmite pe anul 2020, în ședința Comisiei de locuințe din data de 10.12.2019, în vederea depunerii de către persoanele înscrise pe aceste liste a solicitărilor de repartizare nominală.

            Astfel, locuințele disponibilizate au fost prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 14.05.2020, fiind repartizare solicitanților, în conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 și a hotărârilor de mai sus, în ordinea de prioritate de pe listă.

Conform extrasului din Procesului Verbal al ședinței Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 14.05.2020, au fost repartizate:

-          Ap. 4 din str.Titel Petrescu nr.13 către Bisi Codruța, înscrisă la poziția 41 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

-          Ap.5 din str. I. Grozescu nr.2 către Deak Maria Magdalena, înscrisă la poziția 24 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

-          Ap.16 din str. Polonă nr.19 către Ardelean Gheorghe, înscris la poz.37 pe lista de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.79/2020.

-          Ap.97 din str. Polonă nr.19 către Ursei Francisc, înscris la poz.75 pe lista de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.79/2020.

-          Ap. 5 din str.Tigrului nr.46 către Tomuța Valentin, înscris la poziția 51 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

 

Beneficiarii au reconfirmat criteriile de acces la locuinţă, acceptând apartamentele solicitate, astfel:

-          D-na Bisi Codruța prin adresa CT2020-001725/27.05.2020;

-          D-na Deak Maria Magdalena prin adresa nr. CT2020-2274/23.06.2020;

-          D-nul Ardelean Gheorghe prin adresa nr. CT2020-1674/25.05.2020;

-          D-nul Ursei Francisc prin adresa nr.CT2020-1804/29.05.2020;

-          D-nul Tomuța Valentin Simion prin adresa nr.CT2020-1703/26.05.2020;

Având în vedere prevederile legale şi opţiunea exprimată în scris de către solicitanți, precum și reconfirmarea de către aceștia a criteriilor de acces la locuință, considerăm că proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 14.05.2020 către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 

 

 

                 DIRECTOR,                                                                                    ȘEF BIROU,

                Mihai Boncea                                                                                    Simona Bălan

 

 

                                                                                                                                               

 

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

 

 

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE LOCUINȚE

DIN DATA DE 14.05.2020

 

 

Nr. crt.

ADRESA

STRUCTURA LOCUINŢEI

OBSERAVȚII

HOTĂRÂREA COMISIEI

4

C-tin Titel Petrescu nr.13 ap.4

-naţionalizat

 

 

1cam.-20 mp.

dep.- 15 mp.

WC comun

Apartament predat la data de 22.11.2019.

Sol. Bisi Codruța Iuliana (4 pers.), listă evacuați poz.41/2020. CT2020-25/13.01.2020

………………………..

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Bisi Codruța, poziția 41 pe Lista de priorități pe anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

6

Grozescu nr.2 ap.5

-naționalizat

-Dispoziție nr.340/2017 –măsuri reparatorii

-din evidențele Serviciului Juridic nu apare ca fiind atacată dispoziția

1 cam. 17 mp dep. 8 mp

.....................................................

Sol. Deak Maria Magdalena (1 pers.), listă evacuați poz.24/2020. CT2020-79/14.01.2020

.....................................................

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Deak Maria Magdalena, poziția 24 pe Lista de priorități pe anul 2020 pentru persoanele/ familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

8

Polonă nr.19 ap.16 parter

-boc de locuințe sociale

 

 

 

1 cam. 8 mp baie 4 mp.

..................................................

Sol. Ardelean Gheorghe (1 pers.), listă priorități poz.37/2020. CT2020-18/13.01.2020.

............................................

 

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Ardelean Gheorghe, poziția 37 pe Lista de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.79/2020.

11

Polonă nr.19 ap.97

-bloc de locuințe sociale

 

 

 

1 cam. 8 mp baie 4 mp.

............................................

Sol. Ardelean Gheorghe (1 pers.), listă priorități poz.37/2020. CT2020-18/13.01.2020.

Sol. Ursei Francisc (1 pers.), listă priorități poz.75/2020. CT2020-153/16.01.2020.

.......................................................

 

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Ursei Francisc, poziția 75 pe Lista de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.79/2020.

 

Persoanei înscrisă la poziția 37 i s-a repartizat ap.16 din str. Polonă nr.19. (nr. crt.8)

15

Tigrului nr.46 ap.5

-naționalizat

-cota de 3/16 Statul Român

1 cam. 12 mp dep. 22 mp

Apartament predat.

Sol. Deak Maria Magdalena (1 pers.), listă evacuați poz.24/2020. CT2020-79/14.01.2020

Sol. Bisi Codruța Iuliana (4 pers.), listă evacuați poz.41/2020. CT2020-25/13.01.2020

Sol. Tomuța Valentin (2 pers.), listă evacuați poz.51/2020. CT2020-624/06.02.2020

......................................................

 

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Tomuța Valentin, poziția 51 pe Lista de priorități pe anul 2020 pentru persoanele/ familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

 

Persoanei înscrisă la poziția 24 i s-a repartizat ap.5 din str. Grozescu nr.2. (nr. crt.6)

Persoanei înscrisă la poziția 41 i s-a repartizat ap.4 din str. T. Petrescu nr.13. (nr. crt.4)

 

 

                   DIRECTOR,                                                                                                                       ȘEF BIROU,

                  Mihai Boncea                                                                                                                       Simona Bălan