Hotărârea nr. 25/2020

25/31.01.2020 Privind validarea listei terenurilor disponibile şi libere de sarcini din inventarul Municipiului Timişoara-domeniul privat, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, pentru anul 2020
Hotararea Consiliului Local 25/31.01.2020
Privind validarea listei terenurilor disponibile şi libere de sarcini din inventarul Municipiului Timişoara-domeniul privat, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, pentru anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-1345 din 21.01.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-1345 din 21.01.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele Serviciului Juridic-Biroul Contencios nr.SC2019-276 din 09.01.2020;
Având în vedere Adresa Compartimentului Administrare fond Funciar nr.SC2019-276 din 09.01.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest-Biroul Clădiri, Terenuri II Vest nr.SC2019-276 din 07.01.2020;
Având în vedere Anexa nr.1 cu nr.SC2020-1345 din 21.01.2020 cuprinzând terenurile din domeniul privat al Municipiului Timişoara care sunt disponibile, libere de sarcini şi sunt situate în intravilan, în vederea aplicării prevederilor Legii nr.15/2003 pentru anul 2020;
Având în vedere Procesul verbal nr.SC2020-1345 din 21.01.2020 încheiat la data de 21.01.2020 cu ocazia întrunirii Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-1345 din 23.01.2020- Anexă la raportul de specialitate nr.SC2020-1345/21.01.2020;
Având în vedere prevederile Legii nr.15/2003 actualizată şi republicată, privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, art.2, alin.(4);
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2), lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) şi art. 139, alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă validarea listei terenurilor disponibile şi libere de sarcini din inventarul Municipiului Timişoara-Domeniul privat, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, pentru anul 2020, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI II VEST

NR. SC2019-276 din 07.01.2020 '

Către,

COMISIA TEHNICĂ PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A LEGII NR. 15/2003

Referitor la imobilele situate în Timișoara: C.F. nr. 140492 Timișoara, C.F. nr.440964 - C.F. nr.440990; C.F. nr.440993 - C.F. nr.441014; C.F. nr.441016- C.F. nr.441054; C.F. nr.441056- C.F. nr.441065; C.F. nr.441068- C.F. nr.441072; C.F. nr.441074- C.F. nr.441075; C.F. nr.441078- C.F. nr.441100 Timișoara, C.F. nr.441102-C.F. nr.441104, C.F. nr.441108, C.F. nr.441128- C.F. nr.441129;

Vă comunicăm că pentru aceste imobile nu au fost depuse cereri de revendicare, prin notificări, conform prevederilor Legii nr. 10/2001 sau cereri privind redobândirea dreptului de proprietate depuse în baza O.U.G.nr. 94/2000, republicată, modificată și completată prin O.U.G.nr. 209/2005, privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.


ÎNTOCMIT

Mircea Hărăbor

red/dact MH

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR

Nr. SC2019-276/09.01.2020

M.H.


Către,

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI, TERENURI II VEST

Referitor la adresa dvs., înregistrată sub numărul de mai sus, vă comunicăm faptul că, potrivit evidențelor Compartimentul Administrare Fond Funciar în momentul de față, respectiv din dosarele depuse în temeiul art. 36, alin.(5) din Legea nr. 18/1991, republicată, art. 34 din Legea nr.1/2000 și Titlul IV, V și VI din Legea nr. 247/2005 completate până în prezent cu actele solicitate de către Comisia municipală de fond funciar rezultă că, parcelele cu nr. top vechi Sarmes 23429, 23428 și 23427, care se suprapun cu parcelele nr. cadastrale: Ps659, Ps660, A647, A651, A658, De648, HCn649, De655, HCn656, De657, HCn652, HCn644, în urma dezmembrării, unificării și substituirii, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 204/2003, au rezultat imobilele înscrise în CF nr. 140492 Timișoara, CF nr. 440964 Timișoara, CF nr. 440990 Timișoara, CF nr. 440993 Timișoara, CF nr. 441014 Timișoara, CF nr. 441016 Timișoara, CF nr. 441054 Timișoara, CF nr. 441056 Timișoara, CF nr. 441065 Timișoara, CF nr. 441068 Timișoara, CF nr. 441072 Timișoara, CF nr. 441074 Timișoara, CF nr. 441075 Timișoara, CF nr. 441078 Timișoara, CF nr. 441100 Timișoara, CF nr. 441102 Timișoara, CF nr. 441104 Timișoara, CF nr. 441108 Timișoara, CF nr. 441128 Timișoara, CF nr. 441129 Timișoara, au fost solicitate, în baza Titlul IV, V și VI din Legea nr. 247/2005, de către: ASOCIAȚIA MICILOR PROPRIETARI- MEHALA - cererea cu nr. D02005-2937/30.11.2005; ASOCIAȚIA DE PĂȘUNAT CONCORDIA - cererile cu nr. D02005-2938/30.11.2005, SC2005-16463/ 22.09.2005, SC2005-16567/26.09.2005; GINGA DORINA - cererea cu nr. D02005-2929/30.11.2005, și IONESCU TANIA AURELIA - cererea cu nr. D02005-2930/ 30.11.2005.

- Cererea numitei GINGA DORINA, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub numărul D02005-2929/30.11.2005 (Reg. spec. nr. crt. 665) și cererea numitei IONESCU TANIA AURELIA, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub numărul D02005-2930/30.11.2005 (Reg. spec. nr. crt. 666), formulate în baza prevederilor Titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, s-au analizat în cadrul ședinței Comisiei municipale de fond funciar din data de 20 martie 2006.

în urma analizelor efectuate, Comisia municipală de fond funciar a respins cererile susnumitelor, înregistrate sub nr. D02005-2929/30.11.2005 și nr. D02005-2930/ 30.11.2005, întrucât solicitarea de restituire a cotei părți din pășunea comună ( pășune comună administrată și exploatată sub formă asociativă în devălmășie) nu intră sub incidența art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare ( potrivit pct. 28, Titlul VI al Legii nr. 247/2005 ).

Susnumitele nu au înregistrat contestație la Primăria Municipiului Timișoara, împotriva soluție de respingere a cererilor de către Comisia de fond funciar.

- Cererile ASOCIAȚIEI DE PĂȘUNAT „CONCORDIA” și cererea ASOCIAȚIEI MICILOR PROPRIETARI- MEHALA înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara sub numerele D02005-2068/22.09.2005; D02005-2938/30.11.2005; SC2005-20688/02.12.2005; SC2005-16463/22.09.2005; SC2005-16567/26.09.2005 (Reg. Spec. nr. crt. 251, 673, 717, 767, 810), și respectiv sub nr. D02005-2937/30.11.2005(Reg. Spec. nr. crt. 672), au fost respinse în cadrul ședinței Comisiei municipale de fond funciar din data de 07 iunie 2006. împotriva soluției de respingere a cererilor de către Comisia municipală de fond funciar Timișoara, Asociația de Pășunat„CONCORDIA” a formulat contestația înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. A22006-000009/15.06.2006, și Asociația Micilor Proprietari - Mehala a formulat contestația înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. A22006-000008/15.06.2006. Contestațiile susamintite împreună cu dosarele depuse de cele două asociații, în baza prevederilor Titlurilor IV-VI din Legea nr. 247/2005 s-au înaintat la INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL TIMIȘ. Contestația și dosarele susmenționate s-au înregistrat la Instituția Prefectului - Județul Timiș sub numărul 7093/27.06.2006. Comisia Județeană de fond funciar Timiș prin Hotărârea nr. 1/76/04.12.2007 a soluționat contestațiile prezentate de Comisia locală de fond funciar a municipiului Timișoara, după cum urmează:

„ Asociația de Pășunat Concordia Timișoara - se respinge contestația, urmând ca cererile formulate de membrii asociației de mai sus să fie analizate și soluționate individual ”

Asociația de Pășunat „CONCORDIA” a atacat în instanță Hot. 1/76/04.12.2007 - emisă de către Comisia Județeană de fond funciar Timiș.

Prin Sentința Civilă nr. 4119/23.03.2009 a Judecătoriei Timișoara, a fost respinsă acțiunea formulată de reclamanta Asociația de Pășunat „CONCORDIA” irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1255/17.11.2009 a Tribunalului Timiș pronunțată în Dosarul nr. 20117/325/2008 - fiind respins recursul formulat de către recurenta Primăria Timișoara - Comisia Locală de aplicare a Fondului Funciar împotriva sentinței civile nr. 4119/23.03.2009.

Prin Sentința Civilă nr. 17474/2009 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia civilă nr. 577/A/2010 a Tribunalului Timiș și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 164/2011 a Curții de Apel Timișoara, pronunțată în Dosarul nr. 6881/325/2009 - Instanțele de judecată a respins atât acțiunea cât $i căile de atac formulate de către Asociația de Pășunat Concordia Timișoara;

Prin Sentința Civilă nr. 17423/13.07.2011 pronunțată de Judecătoria Timișoara, în dosar nr. 4060/325/2008, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 183/R/09.02.2012 - s-a respins ca nefondată plângerea formulată de reclamanta Asociația de Pășunat Concordia Timișoara.

Totodată, vă facem cunoscut faptul că, parcelele cu nr. Cad. Ps659, Ps660, A647, A651, A658, De648, HCn649, De655, HCn656, De657, HCn652, HCn644, fac parte din parcelele care au trecut în proprietatea Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara ca pășune, conform ORDINULUI nr. 947/24.06.1999, emis în baza Legii nr. 18/1991, republicată.

Responsabil Compartiment, CONSILIER, CRISTIANlJOSAN


CONSILIER,GHEORGHE DUMITRESCURed./Dact.G.D.

Ex..2


ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC BIROUL CONTENCIOS Nr.SC2019-276/09.0L2020

CĂTRE,

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

Referitor la adresa dvs. cu nr. de mai sus vă comunicăm că în prezent, în evidențele Serviciului Juridic nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare, cu privire la imobilele situate în Timișoara, înscrise în:

 • -  CF nr. 440964 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/1;

 • -  CF nr. 440965 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/2;

 • -  CF nr. 440966 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/3;

 • -  CF nr. 440967 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/4;

 • -  CF nr. 440968 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/5;

 • -  CF nr. 440969 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/6;

 • -  CF nr. 440970 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/7;

 • -  CF nr. 440971 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/8;

 • -  CF nr. 440972 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/9;

 • -  CF nr. 440973 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/10;

 • -  CF nr. 440974 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/11;

 • -  CF nr. 440975 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/12;

 • -  CF nr. 440976 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/13;

 • -  CF nr. 440977 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/14;

 • -  CF nr. 440978 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/15;

 • -  CF nr. 440979 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/16;

 • -  CF nr. 440980 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/17;

 • -  CF nr. 440981 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/18;

 • -  CF nr. 440982 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/19;

 • -  CF nr. 440983 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/20;

 • -  CF nr. 440984 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/22;

 • -  CF nr. 440985 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/21;

 • -  CF nr. 440986 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/23;

 • -  CF nr. 440987 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/24;

 • -  CF nr. 440988 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/25;

 • -  CF nr. 440989 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/26;

 • -  CF nr. 440990 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/27;

 • -  CF nr. 440993 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/28;

 • -  CF nr. 440994 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/29;

 • -  CF nr. 440995 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/30;

 • -  CF nr. 440996 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/31;

 • -  CF nr. 440997 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/32;

 • -  CF nr. 440998 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/33;

 • -  CF nr. 440999 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/34;

 • -  CF nr. 441000 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/3 5;

 • -  CF nr. 441001 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/36;

 • -  CF nr. 441002 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/37;

 • -  CF nr. 441003 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/3 8;

 • -  CF nr. 441004 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/39;

 • -  CF nr. 441005 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/40;

 • -  CF nr. 441006 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/41;

 • -  CF nr. 441007 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/42;

 • -  CF nr. 441008 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/43;

 • -  CF nr. 441009 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/44;

 • -  CF nr. 441010 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/45;

 • -  CF nr. 441011 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/46;

 • -  CF nr. 441012 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/47;

 • -  CF nr. 441013 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/48;

 • -  CF nr. 441014 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/49;

 • -  CF nr. 441016 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/50;

 • -  CF nr. 441017 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/51;

 • -  CF nr. 441018 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/52;

 • -  CF nr. 441019 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/53;

 • -  CF nr. 441020 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/54;

 • -  CF nr. 441021 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/55;

 • -  CF nr. 441022 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/56;

 • -  CF nr. 441023 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/57;

 • -  CF nr. 441024 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/5 8;

 • -  CF nr. 441025 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/59;

 • -  CF nr. 441026 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/60;

 • -  CF nr. 441027 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/61;

 • -  CF nr. 441028 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/62;

 • -  CF nr. 441029 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/63;

 • -  CF nr. 441030 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/64;

 • -  CF nr. 441031 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/65;

 • -  CF nr. 441032 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/66;

 • -  CF nr. 441033 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/67;

 • -  CF nr. 441034 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/68;

 • -  CF nr. 441035 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/69;

 • -  CF nr. 441036 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/70;

 • -  CF nr. 441037 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/71;

 • -  CF nr. 441038 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/72;

 • -  CF nr. 441039 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/73;

 • -  CF nr. 441040 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/74;

 • -  CF nr. 441041 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/75;

 • -  CF nr. 441042 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/76;

 • -  CF nr. 441043 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/77;

 • -  CF nr. 441044 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/78;

 • -  CF nr. 441045 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/79;

 • -  CF nr. 441046 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/80;

 • -  CF nr. 441047 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/81;

 • -  CF nr. 441048 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/82;

 • -  CF nr. 441049 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/83;

 • -  CF nr. 441050 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/84;

 • -  CF nr. 441051 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/85;

 • -  CF nr. 441052 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/86;

 • -  CF nr. 441053 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/87;

 • -  CF nr. 441054 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/88;

 • -  CF nr. 441056 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/89;

 • -  CF nr. 441057 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/90;

 • -  CF nr. 441058 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/91;

 • -  CF nr. 441059 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/92;

 • -  CF nr. 441060 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/93;

 • -  CF nr. 441061 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/94;

 • -  CF nr. 441062 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/95;

 • -  CF nr. 441063 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/96;

 • -  CF nr. 441064 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/97;

 • -  CF nr. 441065 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/98.

Menționăm că verificarea s-a făcut strict după elementele comunicate de

dvs., nu și după numărul eventualelor dispoziții emise în baza Legii nr. 10/2001 sau a altui act normativ de restituire, fiind necesar ca pe viitor să ne comunicați și acest aspect.


ȘEF BIRqU,

mihaela/dumitruco

LAU


IER, ATEINr.SC2019-276/09.01.2020CĂTRE,

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

Referitor la adresa dvs. cu nr. de mai sus vă comunicăm că în prezent, în evidențele Serviciului Juridic nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare, cu privire la imobilele situate în Timișoara, înscrise în:

 • -  CF nr. 441068 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/99;

 • -  CF nr. 441069 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/100;

 • -  CF nr. 441070 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/101;

 • -  CF nr. 441071 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/102;

 • -  CF nr. 441072 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/103;

 • -  CF nr. 441074 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al 993/104;

 • -  CF nr. 441075 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/105;

 • -  CF nr. 441078 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/106;

 • -  CF nr. 441079 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/107;

 • -  CF nr. 441080 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/108;

 • -  CF nr. 441081 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/109;

 • -  CF nr. 441082 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/110;

 • -  CF nr. 441083 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/111;

 • -  CF nr. 441084 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/112;

 • -  CF nr. 441085 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/113;

 • -  CF nr. 441086 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/114;

 • -  CF nr. 441087 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/116;

 • -  CF nr. 441088 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/115;

 • -  CF nr. 441089 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/117;

 • -  CF nr. 441090 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/118;

 • -  CF nr. 441091 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/119;

 • -  CF nr. 441092 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/120;

 • -  CF nr. 441093 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/121;

 • -  CF nr. 441094 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/122;

 • -  CF nr. 441095 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/123;

 • -  CF nr. 441096 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/124;

 • -  CF nr. 441097 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/125;

 • -  CF nr. 441098 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/126;

 • -  CF nr. 441099 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/127;

 • -  CF nr. 441100 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/128;

 • -  CF nr. 441102 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/130;

 • -  CF nr. 441103 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/131;

 • -  CF nr. 441104 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/132;

 • -  CF nr. 441108 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. A1993/136;

 • -  CF nr. 441128 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/140;

 • -  CF nr. 441129 Timișoara (CF nr. vechi 140492) nr. cad. Al993/141;

Menționăm că verificarea s-a făcut strict după elementele comunicate de dvs., nu și după numărul eventualelor dispoziții emise în baza Legii nr. 10/2001 sau a altui act normativ de restituire, fiind necesar ca pe viitor să ne comunicați și acest aspect.

ȘEF BIțtOU, MIHAELA DU


DUMITRU


CONSILI

MONU


JURIDIC, COSTA


CONȘJ

LAURA!


:r,

TEI


MC/MG/2

MUNICIPIULTIMIȘOARA

COMISIA TEHNICĂ PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A LEGII NR.15/2003

NR.                      din 21.01.2020

PROCES VERBAL

încheiat la data de 21.01.2020

cu ocazia întrunirii Comisiei pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Domnul viceprimar Imre Farkas a convocat membrii Comisiei pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în vederea discutării validării terenurilor, pe anul 2020.

 • 1- S-au prezentat, domnul Imre Farkas-viceprimar-președintele comisiei, domnul Caius Șuii, domnul Călin N. Pîrva, domnul Râul Stroescu și secretarul comisiei Mircea Hărăbor;

 • 2- Domnul viceprimar Imre Farkas a prezentat membrilor comisiei necesitatea validării terenurilor ce se pot atribui în anul 2020, conform Legii nr. 15/2003 Art.2 alin.(4), respectiv cele o sută douăzeci și opt de parcele de pe strada Ovidiu Balea înscrise în C.F. nr.140492, C.F. nr.440964 - 440990; C.F. nr.440993 - 441054; C.F. nr.441056-

C.F. nr.441065; C.F. nr.441068- C.F. nr.441072; C.F. nr.441074- C.F. nr.441075; C.F. nr.441078- C.F. nr.441100 Timișoara, nr.top. vechi (Sarmeș) 23429;

 • 3- în urma discuțiilor purtate și a analizării adreselor: Serviciului Juridic nr.SC2019-276/09.01.2020, din care reiese că pe aceste parcele nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată, compartimentului Fond Funciar nr.SC2019-276 din 09.01.2020, din care reiese că revendicările în baza legilor Fondului Funciar, care au existat pe aceste parcele, au fost respinse, direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest nr.SC2019-276 din 07.01.2020, din care reiese că pentru aceste parcele nu au fost depuse cereri de revendicare conform prevederilor Legii nr. 10/2001, și nici cereri privind redobândirea dreptului de proprietate depuse în baza O.U.G.nr. 94/2000, republicată, modificată și completată prin O.U.G.nr. 209/2005, privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

 • 4- Ca urmare Comisia hotărește inițierea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local pentru validarea listei de 128 de parcele de pe str. Ovidiu Balea, mai sus menționate, disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara-domeniul privat, pentru anul 2020<

Imre Farkas........ZkC.L......../...Viceprimar-Președintele comisiei

Ștefan Briha\...î<f/....T77T...Z.....Biroul Banca de Date Urbane

Caius Șuii ....J^cXm^...V.........Șef Serviciu Juridic

Călin N. Pîrva.........J^...^^72...Șef Birou Clădiri,Terenuri I Est

Râul Stroescu.................Direcția Urbanism și Dezvoltare Urbană

Secretariat Tehmc: Mircea Hărăbor

red/dact MH

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI, TERENURI II VEST

NR. SC2020-1345 din 21.01.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara-domeniul privat, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pentru anul 2020

Proiect de hotărâre privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara-domeniul privat, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pentru anul 2020.

Comisia pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003, constituită în baza Dispoziției Primarului nr.29 din 11.01.2017, a identificat și inventariat terenurile disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara-domeniul privat, situate în Timișoara str. Ovidiu Balea, înscrise în C.F. nr. 140492 Timișoara, C.F. nr.440964 - C.F. nr.440990; C.F. nr.440993 - C.F. nr.441014; C.F. nr.441016- C.F. nr.441054; C.F. nr.441056-C.F. nr.441065; C.F. nr.441068- C.F. nr.441072; C.F. nr.441074- C.F. nr.441075; C.F. nr.441078- C.F. nr.441100 Timișoara;

Comisia pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală, propune atribuirea acestor parcele solicitanților care au depus cereri conform regulamentului stabilit prin HCLMT nr. 193/15.11.2016.

Scopul acestei acțiuni este de a sprijini tinerii din Timișoara la edificarea unor locuințe decente cu costuri reduse, având în vedere gratuitatea terenului pe durata existenței construcției.

Parcelele înscrise în cărțile funciare mai sus menționate sunt în proprietatea Municipiului Timișoara, se află situate pe str. Ovidiu Balea, reprezintă 128 de parcele cu suprafața cuprinsă între 276 și 252 mp pentru construit locuințe, precum și parcele cu destinația căi de acces și spații verzi aferente.

Având in vedere cele de mai sus, considerăm oportună validarea acestor parcele pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

PRIMAR

NICOLAE ROBUred/dact MH

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI II VEST

NR. SC2020-1345 din 21.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara-domeniul privat, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pentru anul 2020

Având in vedere Expunerea de motive nr.SC2019-276 din 08.01.2019 a Primarului Municipiului Timișoara si Proiectul de hotărîre privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara-domeniul privat, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pentru anul 2020.

Având în vedere propunerea Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003, conform Anexei, de a se pune la dispoziție 128 de parcele, situate pe str. Ovidiu Balea cu suprafața cuprinsă între 276 și 252 mp și terenuri aferente pentru căi de acces și spații verzi, înscrise in în C.F. nr. 140492 Timișoara, C.F. nr.440964 - C.F. nr.440990; C.F. nr.440993 - C.F.’ nr.441014; C.F. nr.441016- C.F. nr.441054; C.F. nr.441056- C.F. nr.441065; C.F. nr.441068- C.F. nr.441072; C.F. nr.441074- C.F. nr.441075; C.F. nr.441078-C.F. nr.441100 Timișoara, aflate în proprietatea Municipiului Timișoara și pentru care in prezent nu exista revendicări sau litigii nesolutionate pe rol.

Având în vedere că din analiza acestor parcele la O.C.P.I. Timiș rezultă că acestea sunt libere de sarcini și îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 15/2003.

Având in vedere avantajele acestei locații care răspund favorabil condițiilor cerute pentru aplicarea Legii nr. 15/2003.


Având in vedere cele de mai sus, validarea acestor terenuri pentru programul Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală va răspunde solicitărilor tinerilor care se încadrează în prevederile acestei legi.

DIRECTOR Mihai Boncea


icea


ÎNTOCMIT

Mircea Hărăbor


red/dact MH

ROMANIA                       Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-1345/21.01.2020

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

SC2020-1345/23.01.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara - domeniul privat, care pot fi atribuite în folosință potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat între

18 și 35 de ani pentru constituirea unei locuințe proprietate personală, pentru anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre și raportul de specialitate al Biroului Clădiri Terenuri din cadrul Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest nr. SC2020-1345/21.01.2020 conform căruia este necesară validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara - domeniul privat, care pot fi atribuite în folosință potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat între 18 și 35 de ani pentru constituirea unei locuințe proprietate personală, pentru anul 2020;

Avînd în vedere Procesul Verbal al Comisiei pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003 cu nr. SC2020-1345 din data de 21.01.2020;

Având în vedere Anexa nr. 1 cu nr. SC2019-276 din 06.01.2020 cuprinzând terenurile din domeniul privat al Municipiului Timișoara care sunt disponibile, libere de sarcini și sunt situate în intravilan, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 15/2003 pentru anul 2020;

Având în vedere adresa cu nr. SC2019-276/09.01.2020 a Serviciului Juridic din care rezultă că pe rolul instanțelor de judecată nu există litigii;

Având în vedere adresa cu nr. SC2019-276/09.01.2020 a Compartimentului Administrare Fond Funciar din care rezultă că în prezent nu există revendicări;

Având în vedere adresa cu nr. SC2019-276/07.01.2020 a Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest din care rezultă că în prezent nu există revendicări;

în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat între 18 și 35 de ani pentru constituirea unei locuințe proprietate personală;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c)” atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașidui sau municipiului” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-1345/21.01.2020 conform căruia este necesară validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara - domeniul privat, care pot fi atribuite în folosință potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat între 18 și 35 de ani pentru constituirea unei locuințe proprietate personală, pentru anul 2020;

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind propunerea de „căruia este necesară aprobarea Tabelului nr. SC2019-10883 din 06.05.2019 și a Tabelului nr. SC2019-12127 din 20.05.2019 care cuprind opțiunile beneficiarilor aprobați conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 127 din 27.03.2019” și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara conform art. 243 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea Înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație nu privește aspectele tehnice, de specialitate ale documentației și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMISIA TEHNICĂ PENJRU PUNEREA ÎN APLICARE A LEGII NR.15/2003

NR.                  ......din 21.01.2020

PROCES VERBAL încheiat la data de 21.01.2020

cu ocazia întrunirii Comisiei pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Domnul viceprimar Imre Farkas a convocat membrii Comisiei pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în vederea discutării validării terenurilor, pe anul 2020.

 • 1- S-au prezentat, domnul Imre Farkas-viceprimar-președintele comisiei, domnul Caius Șuii, domnul Călin N. Pîrva, domnul Râul Stroescu și secretarul comisiei Mircea Hărăbor;

 • 2- Domnul viceprimar Imre Farkas a prezentat membrilor comisiei necesitatea validării terenurilor ce se pot atribui în anul 2020, conform Legii nr. 15/2003 Art.2 alin.(4), respectiv cele o sută douăzeci și opt de parcele de pe strada Ovidiu Balea înscrise în C.F. nr.140492, C.F. nr.440964 - 440990; C.F. nr.440993 - 441054; C.F. nr.441056-C.F. nr.441065; C.F. nr.441068- C.F. nr.441072; C.F. nr.441074- C.F. nr.441075; C.F. nr.441078- C.F. nr.441100 Timișoara, nr.top. vechi (Sarmeș) 23429;

 • 3- în urma discuțiilor purtate și a analizării adreselor: Serviciului Juridic nr.SC2019-276/09.01.2020, din care reiese că pe aceste parcele nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată, compartimentului Fond Funciar nr.SC2019-276 din 09.01.2020, din care reiese că revendicările în baza legilor Fondului Funciar, care au existat pe aceste parcele, au fost respinse, direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest nr.SC2019-276 din 07.01.2020, din care reiese că pentru aceste parcele nu au fost depuse cereri de revendicare conform prevederilor Legii nr. 10/2001, și nici cereri privind redobândirea dreptului de proprietate depuse în baza O.U.G.nr. 94/2000, republicată, modificată și completată prin O.U.G.nr. 209/2005, privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

 • 4- Ca urmare Comisia hotărește inițierea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local pentru validarea listei de 128 de parcele de pe str. Ovidiu Balea, mai sus menționate, disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara-domeniul privat, pentru anul 2020-

Imre Farkas................/....Viceprimar-Președintele comisiei

Ștefan Brihac.\......../.....Biroul Banca de Date Urbane

Caius Șuii...................Șef Serviciu Juridic

Călin N. Pîpva .......... Șef Birou Clădiri,Terenuri I Est

Râul Stroescu...................Direcția Urbanism și Dezvoltare Urbană

Secretariat Tehnic: Mircea Hărăbor

red/dact MH

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA TIMIȘOARA

Comisia pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003

Nr. SC2020-1345 din 21.01.2020

Anexa nr.l

Cuprinzând terenurile din domeniul privat al Municipiului Timișoara care sunt disponibile, libere de sarcini și sunt situate în intravilan, în vederea aplicării prevederilor Legii nr.15/2003 pentru anul 2020

Nr. crt

Nr. inventar mijloace fixe

Nr. CF conversie

Nr. Cadastral

Nr. CF vechi

Suprafața

(mp)

1.

6356

440964

A1993/1

140492

276

2.

6357

440965

A1993/2

140492

276

3

6358

440966

A1993/3

140492

276

4

6359

440967

A1993/4

140492

276

5

6360

440968

A1993/5

140492

276

6

6361

440969

A1993/6

140492

276

7

6362

440970

A1993/7

140492

276

8

6363

440971

A1993/8

140492

276

9

6364

440972

A1993/9

140492

276

10

6365

440973

A1993/10

140492

276

11

6366

440974

A1993/11

140492

276

12

6367

440975

A1993/12

140492

276

13

6368

440976

A1993/13

140492

276

14

6369

440977

A1993/14

140492

276

15

6370

440978

A1993/15

140492

276

16

6371

440979

A1993/16

140492

276

17

6372

440980

A1993/17

140492

276

18

6373

440981

A1993/18

140492

276

19

6374

440982

A1993/19

140492

276

20

6375

440983

A1993/20

140492

276

21

6376

440985

A1993/21

140492

276

22

6377

440984

A1993/22

140492

276

23

6378

440986

A1993/23

140492

276

24

6379

440987

A1993/24

140492

276

25

6380

440988

A1993/25

140492

276

26

6381

440989

A1993/26

140492

276

27

6382

440990

A1993/27

140492

276

28

6383

440993

A1993/28

140492

276

29

6384

440994

A1993/29

140492

276

30

6385

440995

A1993/30

140492

276

31

6386

440996

A1993/31

140492

276

32

6387

440997

A1993/32

140492

276

33

6388

440998

A1993/33

140492

276

34

6389

440999

A1993/34

140492

276

35

6390

441000

A1993/35

140492

276

36

6391

441001

A1993/36

140492

276

37

6392

441002

A1993/37

140492

276

38

6393

441003

A1993/38

140492

276

39

6394

441004

A1993/39

140492

276

40

6395

441005

A1993/40

140492

276

41

6396

441006

A1993/41

140492

252

42

6397

441007

A1993/42

140492

252

43

6398

441008

A1993/43

140492

252

44

6399

441009

A1993/44

140492

252

45

6400

441010

A1993/45

140492

252

46

6401

441011

A1993/46

140492

252

47

6402

441012

A1993/47

140492

252

48

6403

441013

A1993/48

140492

252

49

6404

441014

A1993/49

140492

252

50

6405

441016

A1993/50

140492

252

51

6406

441017

A1993/51

140492

252

52

6407

441018

A1993/52

140492

252

53

6408

441019

A1993/53

140492

252

54

6409

441020

A1993/54

140492

252

55

6410

441021

A1993/55

140492

252

56

6411

441022

A1993/56

140492

252

57

6412

441023

A1993/57

140492

252

58

6413

441024

A1993/58

140492

252

59

6414

441025

A1993/59

140492

252

60

6415

441026

A1993/60

140492

252

61

6416

441027

A1993/61

140492

252

62

6417

441028

A1993/62

140492

252

63

6418

441029

A1993/63

140492

252

64

6419

441030

A1993/64

140492

252

65

6420

441031

A1993/65

140492

252

66

6421

441032

A1993/66

140492

252

67

6422

441033

A1993/67

140492

252

68

6423

441034

A1993/68

140492

252

69

6424

441035

A1993/69

140492

252

70

6425

441036

A1993/70

140492

252

71

6426

441037

A1993/71

140492

252

72

6427

441038

A1993/72

140492

252

73

6428

441039

A1993/73

140492

252

74

6429

441040

A1993/74

140492

252

75

6430

441041

A1993/75

140492

252

76

6431

441042

A1993/76

140492

252

77

6432

441043

A1993/77

140492

252

78

6433

441044

A1993/78

140492

252

79

6434

441045

A1993/79

140492

252

80

6435

441046

A1993/80

140492

252

81

6436

441047

A1993/81

140492

252

82

6437

441048

A1993/82

140492

252

83

6438

441049

A1993/83

140492

252

84

6439

441050

A1993/84

140492

252

85

6440

441051

A1993/85

140492

252

86

6441

441052

A1993/86

140492

252

87

6442

441053

A1993/87

140492

252

88

6443

441054

A1993/88

140492

252

89

6444

441056

A1993/89

140492

276

90

6445

441057

A1993/90

140492

276

91

6446

441058

A1993/91

140492

276

92

6447

441059

A1993/92

140492

276

93

6448

441060

A1993/93

140492

276

94

6449

441061

A1993/94

140492

276

95

6450

441062

A1993/95

140492

276

96

6451

441063

A1993/96

140492

276

97

6452

441064

A1993/97

140492

276

98

6453

441065

A1993/98

140492

276

99

6454

441068

A1993/99

140492

276

100

6455

441069

A1993/100

140492

276

101

6456

441070

A1993/101

140492

276

102

6457

441071

A1993/102

140492

276

103

6458

441072

A1993/103

140492

276

104

6459

441074

A1993/104

140492

276

105

6460

441075

A1993/105

140492

276

106

6461

441078

A1993/106

140492

276

107

6462

441079

A1993/107

140492

276

108

6463

441080

A1993/108

140492

276

109

6464

441081

A1993/109

140492

276

110

6465

441082

A1993/110

140492

276

111

6466

441083

A1993/111

140492

276

112

6467

441084

A1993/112

140492

276

113

6468

441085

A1993/113

140492

276

114

6469

441086

A1993/114

140492

276

115

6470

441088

A1993/115

140492

276

116

6471

441087

A1993/116

140492

276

117

6472

441089

A1993/117

140492

276

118

6473

441090

A1993/118

140492

276

119

6474

441091

A1993/119

140492

276

120

6475

441092

A1993/120

140492

276

121

6476

441093

A1993/121

140492

276

122

6477

441094

A1993/122

140492

276

123

6478

441095

A1993/123

140492

276

124

6479

441096

A1993/124

140492

276

125

6480

441097

A1993/125

140492

276

126

6481

441098

A1993/126

140492

276

127

6482

441099

A1993/127

140492

276

128

6483

441100

A1993/128

140492

276

Imre Farkas.............Viceprimar-Președintele comisiei

Ștefan Brihac.L././„..'.777..........Biroul Banca de Date Urbane

Caius Șuii.......<•••(•........Șef Serviciu Juridic

Călin N. PîrVa ... .            .Șef Birou Clădiri,Terenuri I Est

Râul Stroescu........Zxr?...............Direcția Urbanism

Secretariat Tehnic: Mircea Hărăbor /1<kA