Hotărârea nr. 249/2020

249/07.07.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafaţă de 1397 mp, teren neîmprejmuit
Hotararea Consiliului Local 249/07.07.2020
Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafaţă de 1397 mp, teren neîmprejmuit


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu, cu nr.CT2020- 001992 din 19.06.2020;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2020- 001992 din 19.06.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr.CT2020-001922 din 19.06.2020- Anexă la raportul de specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Adresa nr. CT2020- 001992 din 11.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana, prin care ne înştiinţează privind renunţarea dreptului de proprietate asupra imobilului -teren , situat în Timişoara , înscris în C.F. nr. 445818-Timişoara, în suprafaţă de 1397 mp teren neîmprejmuit, reprezentând teren pentru drum;
Având în vedere, "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" autentificată sub nr.3017 din 27.05.2020, la Societatea Profesională Notarială "Românu", prin care proprietarii tabulari ai imobilului-teren menţionat mai sus, declară că, renunţă la întreg dreptul de proprietate asupra acestuia, totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituţi;
Având în vedere prevederile art 553, alin.(2), art.562, alin.(2) şi art.889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art 129 alin.(2), lit.c) şi art.296, alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana înscris în CF nr. 445818 în suprafaţă de 1397 mp. teren neîmprejmuit, reprezentând teren pentru drum.

Art.2: Se aprobă trecerea imobilului-teren, menţionat la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren pentru drum.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest şi Biroul Evidenţa Patrimoniului - Direcţia Economică, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Balaşiu Octavian-Gheorghe ;
- Bălaş Elena-Sîmziana;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

NR.CT2020- 001992 din 19.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Balașiu Octavian-Gheorghe și Bălaș Elena-

Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafață de 1397 mp, teren neîmprejmuit

Descrierea situației actuale:

Având în vedere adresa nr. CT2020- 001992 din 11.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către Balașiu Octavian-Gheorghe și Bălaș Elena-Sîmziana, prin care ne înștiințează privind renunțarea dreptului de proprietate asupra imobilului -teren , situat în Timișoara , înscris în C.F. nr. 445818-Timișoara, în suprafață de 1397 mp teren neîmprejmuit, reprezentând teren pentru drum.

Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Având în vedere, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată sub nr.3017 din 27.05.2020, la Societatea Profesională Notarială “ROMÂNU”, prin care proprietarii tabulari ai imobilului-teren menționat mai sus, declară că, renunță la întreg dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituti.

Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini în confonnitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, "proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

în conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr. 445818 Timișoara,a fost notată declarația de renunțare.

în baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de

proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Conform art.296 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 „(2) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consililui județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz.”

Imobilul menționat este de natura domeniului public, conform Anexei 4 la OUG nr.57 pct. 1.

în conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...”

Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Balașiu Octavian-Gheorghe și Bălaș Elena-Sîmziana înscris în CF nr. 445818 în suprafață de 1397mp. teren neîmprejmuit, reprezentând teren pentru drum și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara.

Primar                                                       Viceprimar

Nicolae Robu                                                     Imre Farkas

Director

Mihai Boncea


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

NR.CT2020- 001992 din 19.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Balașiu Octavian-Gheorghe și Bălaș Elena-Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafață de 1397 mp, teren neîmprejmuit

Având în vedere adresa nr. CT2020- 001992 din 11.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către Balașiu Octavian-Gheorghe și Bălaș Elena-Sîmziana, prin care ne înștiințează privind renunțarea dreptului de proprietate asupra imobilului -teren , situat în Timișoara , înscris în C.F. nr. 445818-Timișoara, în suprafață de 1397 mp teren neîmprejmuit, reprezentând teren pentru drum.

Având în vedere, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată sub nr.3017 din 27.05.2020, la Societatea Profesională Notarială “ROMÂNU”, prin care proprietarii tabulari ai imobilului-teren menționat mai sus, declară că, renunță la întreg dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituti.

Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini în conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, "proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

în conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr. 445818 Timișoara,a fost notată declarația de renunțare.

în baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de

proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Conform art.296 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 „(2) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consililui județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz.” Imobilul menționat este de natura domeniului public, conform Anexei 4 la OUG nr.57 pct.l.

în conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...”

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care se aprobă dobândirea de către Municipiul Timișoara a terenurilui ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Balașiu Octavian-Gheorghe și Bălaș Elena-Sîmziana înscris în CF nr. 445818 în suprafață de 1397mp. teren neîmprejmuit, reprezentând teren pentru drum și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara.

DIRECTOR                                ÎNTOCMIT

Mihai Boncea


Mircea Hărăbor

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-001922/19.06.2020


MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC

NR. CT2020-001922/19.06.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Balașiu Octavian-Gheorghe și Bălaș Elena-Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafață de 1397mp, teren neîmprejumit

Având în vedere raportul de specialitate al Biroului Clădiri Terenuri din cadrul Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I EST nr. CT2020-001922/19.06.2020 conform căruia este necesară dobândirea de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Balașiu Octavian-Gheorghe și Bălaș Elena-Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafață de 1397mp, teren neîmprejumit, teren intravilan destinat drumului public;

Având în vedere adresa nr.CT2020-001992/11.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către Balașiu Octavian-Gheorghe și Bălaș Elena-Sîmziana, prin care ne înștiințează că renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren menținat mai sus.

Având în vedere, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificate sub nr. 3017 din 27.05.2020, la Uniunea Națională a Notarilor Publici "Societatea Profesională ROMÂNU, prin care proprietarii imobilului-teren menționat mai sus, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată acesta declară că imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituți;

în conformitate cu prevederile art.562 alin.(2) Cod Civil , „Proprietarul poate abandona bunul său mobil sau poate renunța, prin declarație autentică, la dreptul de proprietate asupra bunului imobil, înscris în cartea funciară. Dreptul se stinge în momentul părăsirii bunului mobil, iar dacă bunul este imobil, prin înscrierea în cartea funciară, în condițiile legii, a declarației de renunțare ”.

în baza art.553 alin (2) Cod Civil, „...Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art. 562 alin. (2) se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local, și art.889 Cod Civil, alin. (1) Proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului și alin. (2) „în acest caz, comuna, orașul sau municipiul, după caz, poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare, dacă o altă persoană nu a solicitat înscrierea în temeiul uzucapiunii”, alin. (3) ” în situația bunurilor grevate de sarcini reale, unitatea administrativ-teritorială care a preluat bunul este ținută în limita valorii bunului. ”

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. c)” atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului ”și a art. 296 alin. (2) "Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz. ” cât și a pct. 1. Drumurile comunale, vicinale și străzile al Anexei 4 privind Lista cuprinzând bunuri care aparțin domeniului public al comunei, al orașului sau al municipiului din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

în temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu CT2020-001922/19.06.2020 conform căruia este necesară dobândirea de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Balașiu Octavian-Gheorghe și Bălaș Elena-Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafață de 1397mp, teren neîmprejumit; Avizul juridic vizează doar posibilitatea strict legală (raportat la dispozițiile OUG nr. 57/2019 și Codului Civil) de aprobare a dobândirii (prin renunțare realizată prin act autentic), unui imobil prin act administrativ al autorității publice locale.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind propunerea de „dobândirea de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Balașiu Octavian-Gheorghe și Bălaș Elena-Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafață de 1397mp, teren neîmprejumit” și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara conform art. 243 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește aspectele tehnice, de specialitate ale documentației și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

Nr.CT2020-1992/18.06.2020CĂTRE, DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

Referitor la adresa dvs. cu nr. de mai sus vă comunicăm că în prezent, în evidențele Serviciului Juridic nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare, cu privire la imobilul situat în Timișoara, județul Timiș, înscris în CF nr. 445818 Timișoara nr.cad.445818.

Menționăm faptul că verificarea s-a făcut strict după elementele comunicate de dvs., nu și după numărul eventualelor dispoziții emise în baza Legii nr. 10/2001 sau a altui act normativ de restituire, fiind necesar ca pe viitor să ne comunicați și acest aspect.

ȘEFBÎROU, MIHAELA JDUMITRU


CONSILIER} JURIDIC, ALINA J^NARIU

AJ/MG/2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE

FOND FUNCIAR

Nr. CT2020 - 001992/16.06.2020

(Mircea Hărăbor)

Către,

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la noi sub numărul de mai sus, vă facem cunoscut faptul că, potrivit evidențelor Compartimentului Administrare Fond Funciar, parcela cu nr. cadastral A574/1/3, după intabulare, dezmembrare și conversie, parcela cu nr. cadastral/nr. topografic 445818, înscrisă în CF nr. 445818 Timișoara, parcelă 574/1/3/1, a fost atribuită în baza Legii fondului funciar, numiților Balaș Dimitrie și Balașiu loan, cu Titlu de proprietate nr. 19990/8/22.07.1994.


CONSILIER,

NINA CIOBANII

Red./Dact./D.G.

Ex.2