Hotărârea nr. 246/2020

246/25.06.2020 Privind acordarea unui drept de administrare către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, a construcţiei P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timişoara str. Demetriade nr.1
Hotararea Consiliului Local 246/25.06.2020
Privind acordarea unui drept de administrare către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, a construcţiei P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timişoara str. Demetriade nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-002250/23.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-002250 din data de 23.06.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2020 - 002250/23.06.2020;
Având în vedere adresa nr. IF 2020-026062/22.06.2020 înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC2020-002250/22.06.2020, prin care Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, solicită transmiterea unui drept de administrare pentru clădirea realizată pentru servicii publice în ansamblul Iulius Mall, clădire realizată parţial prin A.C. nr.1491/05.11.2019, înscrisă în CF nr. 415402, Timişoara str. Demetriade nr. 1.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art.867-870 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.108 litera a) şi 129, alin.(2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit a), art.139 alin.(1) şi art.298-301 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea unui drept de administrare către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, asupra terenului şi construcţiei P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timişoara str. Demetriade nr.1, ca sediu Construcţii pentru Instituţii publice-Construire clădire în regim de înălţime P+1E, plasare firmă pe faţadă, conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2015.

Art.2: Toate lucrările de investiţii în cadrul AC nr.1491/05.11.2019, precum şi toate taxele şi costurile aferente, vor fi suportate de către titularul dreptului de administrare.

Art.3: Contractul de administrare şi procesul verbal de predare-primire se vor stabili de comun acord între Municipiul Timişoara şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data emiterii prezentei hotărâri.

Art.4: Aferent construcţiei, P+1E, titularul dreptului de administrare beneficiază de 13 locuri de parcare în Parcarea A (cu un total de 584 parcaje), conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2015.

Art.5: Imobilul construcţie P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscris în CF nr.415402, Timişoara ,str. Demetriade nr.1,are nr. de inventar 23282 şi valoare de inventar conform Procesului Verbal de recepţie parţială nr.484 din 28.05.2020 de 5.130.109 lei.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi Direcţia Economică-Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Direcţiei Fiscală a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.SC 2020-002250/23.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea unui drept de administrare către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str.

Demetriade nr.1

Având în vedere Raportul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC 2020-002250/23.06.2020 a Primarului Municipiului Timișoara privind acordarea unui drept de administrare către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1.

Facem următoarele precizări:

Prin adresa nr. IF 2020-026062/22.06.2020 înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. SC2020-002250/22.06.2020, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, solicită transmiterea unui drept de administrare pentru clădirea realizată pentru servicii publice în ansamblul lulius Mall, clădire realizată parțial prin A.C. nr.1491/05.11.2019, înscrisă în CF nr. 415402, Timișoara str. Demetriade nr. 1.

Potrivit Autorizației de Construire nr. 1491/05.11.2019, se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru -Construcții pentru Instituții publice-Construire clădire în regim de înălțime P+1E, plasare firmă pe fațadă, conform PUZ aprobat HCL 293/2015.

Prin HCL 204/08.05.2015, se aprobă oportunitatea includerii terenului înscris în CF nr. 415402, Timișoara, în PUZ „Zonă mixtă: comerț, servicii, birouri Open Ville”.

Conform art. 5 din HCL 293/25.06.2015, construcțiile care se vor edifica de către beneficiarul documentației PUZ „Zonă mixtă: comerț, servicii, birouri Open Ville”, str. Demetriade nr.1, Timișoara, vor fi de uz și/sau proprietatea public a Municipiului Timișoara.

Din înscrisurile în Cartea Funciară menționată mai sus, rezultă că imobilul -clădire P+1E solicitat de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, în administrare, se află în proprietatea Municipiului Timișoara.

Potrivit adresei Direcției Economice, Biroul Evidența Patrimoniului, imobilul construcției P+1E, recepționată parțial, cu nr. cadastral 415402-C2 are numărul de inventar 23282 și valoare de inventar conform procesului verbal de recepție parțială nr.484-28.05.2020 de 5. 130.109 lei

Conform adresei Serviciului juridic nr. SC2020- 2250/23.06.2020 nu figurează litigii în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC 2020-002250/23.06.2020 precizăm că imobilele nu au fost revendicate conform L18/1991, L1/2000 respectiv L165/2013.

Predarea - primirea se va stabili de comun acord între Municipiul Timișoara și Direcșia Fiscală a Municipiului Timișoara, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data emiterii Hotărârii Consiliului Local.

Scopul prezentei, este acordarea unui drept de administrare către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației privind acordarea unui drept de administrare către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1

PROPUNEM:

Aprobarea privind acordarea unui drept de administrare către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1.

DIRECTOR, EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

ȘEF BIROU, CĂLIN N.PÎRVA


ÎNTOCMIT,

IOANA GABRIELA SUCINEANȚU


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.SC2020-002250/23.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind acordarea unui drept de administrare către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade

nr.1

Descrierea situației actuale :

Prin adresa nr. IF 2020-026062/22.06.2020 înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. SC2020-002250/22.06.2020, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, solicită transmiterea unui drept de administrare pentru clădirea realizată pentru servicii publice în ansamblul lulius Mall, clădire realizată parțial prin A.C. nr.1491/05.11.2019, înscrisă în CF nr. 415402, Timișoara str. Demetriade nr. 1.

Potrivit Autorizației de Construire nr. 1491/05.11.2019, se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru -Construcții pentru Instituții publice-Construire clădire în regim de înălțime P+1E, plasare firmă pe fațadă, conform PUZ aprobat HCL 293/2015.

Prin HCL 204/08.05.2015, se aprobă oportunitatea includerii terenului înscris în CF nr. 415402, Timișoara, în PUZ „Zonă mixtă: comerț, servicii, birouri Open Ville”.

Conform art. 5 din HCL 293/25.06.2015, construcțiile care se vor edifica de către beneficiarul documentației PUZ „Zonă mixtă: comerț, servicii, birouri Open Ville”, str. Demetriade nr.1, Timișoara, vor fi de uz și/sau proprietatea public a Municipiului Timișoara.

Din înscrisurile în Cartea Funciară menționată mai sus, rezultă că imobilul -clădire P+1E solicitat de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, în administrare, se află în proprietatea Municipiului Timișoara.

Conform prevederilor art. 129 alin (6), lit a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, “ Consiliul Local Hotărăște , darea în administrare, concesionarea sau închirierea sau darea ăn folosință gratuită a bunurilor proprietate publică precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

Conform prevederilor art.867, alin1, din Legea nr. 287/2009- privind Codul Civil, “ dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean sau, după caz, a consiliului local.”

Conform prevederilor art.292, alin 1 și art. 298 , art. 287 lit. b și art. 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Conform prevederilor art.96, alin 3, din O.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, unitățile administrativ- teritoriale sunt titulare ale drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat în care acestea sunt parte.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind acordarea unui drept de administrare către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+ 1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


VICEPRIMAR

IMRE FARKAS

DIRECTOR

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

Cod FO53-03,Ver.2

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

 NR.SC 2020-002250/23.06.2020

 

                                                                         

 

                                                                                RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

privind acordarea unui drept de administrare cãtre Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1

 

          Având în vedere Raportul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC 2020- 002250/23.06.2020 a Primarului Municipiului Timişoara  privind acordarea unui drept de administrare cãtre Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1.

      Facem următoarele precizări:                                                                                                                                                                 

             Prin adresa nr. IF 2020-026062/22.06.2020 înregistrată  la Municipiul Timişoara cu nr. SC2020-002250/22.06.2020, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, solicită transmiterea unui drept de administrare pentru clădirea realizată pentru servicii publice  în ansamblul Iulius Mall, clădire realizată parțial prin A.C. nr.1491/05.11.2019, înscrisă în CF nr. 415402, Timișoara str. Demetriade nr. 1.

 

             Potrivit Autorizației de Construire  nr. 1491/05.11.2019, se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru –Construcții pentru Instituții publice-Construire clădire în regim de înălțime P+1E, plasare firmă pe fațadă, conform PUZ aprobat HCL 293/2015.

          Prin HCL 204/08.05.2015, se aprobă oportunitatea includerii terenului înscris în CF nr. 415402, Timișoara, în PUZ „Zonă mixtă: comerț, servicii, birouri Open Ville”.

          Conform art. 5 din HCL 293/25.06.2015, construcțiile care se vor edifica de către beneficiarul documentației PUZ „Zonă mixtă: comerț, servicii, birouri Open Ville”, str. Demetriade nr.1, Timișoara, vor fi de uz și/sau proprietatea public a Municipiului Timișoara.

 

          Din înscrisurile în Cartea Funciară menţionată mai sus, rezultă că imobilul –clădire P+1E solicitat de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, în administrare, se află  în proprietatea Municipiului Timişoara.

 

       

        Potrivit adresei Direcției Economice, Biroul Evidența Patrimoniului, imobilul construcției P+1E, recepționată parțial, cu nr. cadastral 415402-C2 are numărul de inventar  23282 și valoare de inventar conform procesului verbal de recepție parțială nr.484-28.05.2020 de 5. 130.109 lei

 

Conform adresei Serviciului juridic nr. SC2020- 2250/23.06.2020 nu figurează litigii în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

 

      Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC 2020-002250/23.06.2020 precizăm că imobilele nu au fost revendicate conform L18/1991,  L1/2000 respectiv L165/2013.

 

Predarea – primirea se va stabili de comun acord între  Municipiul Timișoara și Direcșia Fiscală a Municipiului Timișoara, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data emiterii Hotărârii Consiliului Local.

 

          Scopul prezentei, este acordarea unui drept de administrare cãtre Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1

         Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei privind acordarea unui drept de administrare cãtre Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1

 

PROPUNEM:

 

           Aprobarea privind acordarea unui drept de administrare cãtre Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1.

 

             DIRECTOR,                                                                                                        ŞEF BIROU,

      EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ                                                                                 CĂLIN N.PÎRVA

 

 

 

 

 

 

 

                        ÎNTOCMIT,

                                                                                                                IOANA GABRIELA SUCINEANŢU

 

 

 

 

 

                                                                 

              Cod FO53-01, ver 1

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

 NR.SC2020-002250/23.06.2020

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui drept de administrare cãtre Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1

 

Descrierea situaţiei actuale :

          Prin adresa nr. IF 2020-026062/22.06.2020 înregistrată  la Municipiul Timişoara cu nr. SC2020-002250/22.06.2020, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, solicită transmiterea unui drept de administrare pentru clădirea realizată pentru servicii publice  în ansamblul Iulius Mall, clădire realizată parțial prin A.C. nr.1491/05.11.2019, înscrisă în CF nr. 415402, Timișoara str. Demetriade nr. 1.

                  Potrivit Autorizației de Construire  nr. 1491/05.11.2019, se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru –Construcții pentru Instituții publice-Construire clădire în regim de înălțime P+1E, plasare firmă pe fațadă, conform PUZ aprobat HCL 293/2015.

          Prin HCL 204/08.05.2015, se aprobă oportunitatea includerii terenului înscris în CF nr. 415402, Timișoara, în PUZ „Zonă mixtă: comerț, servicii, birouri Open Ville”.

          Conform art. 5 din HCL 293/25.06.2015, construcțiile care se vor edifica de către beneficiarul documentației PUZ „Zonă mixtă: comerț, servicii, birouri Open Ville”, str. Demetriade nr.1, Timișoara, vor fi de uz și/sau proprietatea public a Municipiului Timișoara.

 

          Din înscrisurile în Cartea Funciară menţionată mai sus, rezultă că imobilul –clădire P+1E solicitat de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, în administrare, se află  în proprietatea Municipiului Timişoara.

 

         Conform prevederilor art. 129 alin (6), lit a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, “

Consiliul Local Hotărăște , darea în administrare, concesionarea sau închirierea sau darea ăn folosință gratuită a bunurilor proprietate publică precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

          Conform prevederilor art.867, alin1, din Legea nr. 287/2009- privind Codul Civil, “ dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local.”

 

      

 

   

 

     Conform prevederilor art.292, alin 1 şi art. 298 , art. 287 lit. b şi art. 299 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

      Conform prevederilor art.96, alin 3, din O.G. nr. 57/2019  privind  codul administrativ, unităţile administrativ- teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte.

       

           Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind acordarea unui drept de administrare cãtre Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+ 1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1.

 

 

 

             PRIMAR                                                                                                VICEPRIMAR                                                                              

        NICOLAE ROBU                                                                                IMRE FARKAS

 

 

 

 

                                                                                                                                            DIRECTOR

 

                                                                                                                              EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cod FO53-03,Ver.2