Hotărârea nr. 244/2020

244/25.06.2020 privind aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 212/04.06.2020
Hotararea Consiliului Local 244/25.06.2020
privind aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 212/04.06.2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr SC2020-13921/.24.06.2020 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr SC2020 - 13921/24.06.2020 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 13921/24.06.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 13921/24.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535 din 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2024;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2020;
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/25.11.2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118 din 21 decembrie 2006, actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, actualizată;
Având în vedere art. 129 alin. 1 şi art. 129 alin. 2 lit. d) coroborat cu alin. 7 lit. d) şi e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin.1 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă suplimentarea acţiunilor care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 212/04.06.2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexă.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Casa de Cultura a Municipiului Timișoara

NR. SC2020- 13921 / 24.06.2020

RAPORT DE ȘPECIALITATE

privind aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara aprobată prin HCLMT nr. 212/04.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr SC2020-13921/24.06.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, astfel cum aceasta a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timișoara nr. 212/04.06.2020,

Facem următoarele precizări:

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a luat ființă conform HCL 173 din 30.06 1998 și este o institutie publică de cultură, care funcționeza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, fiind finanțată din venituri proprii și din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conține toate evenimentele importante și de tradiție ale orașului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timișoara. Având în vedere noile condiții generate de starea de urgență, starea de alertă și noile condiții de desfășurare a evenimentelor publice avem în vedere aprobarea evenimentelor a căror desfășurare în anul 2020 poate fi posibilă în acest moment.

Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara cuprinde manifestări devenite deja tradiție în orașul nostru, dintre care enumerăm: Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Minorităților și Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timișoarei, Festivalul de Operă și Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timișoara, Ruga Timișoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă și Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenței Timișorene, Revelion 2020, dar și alte acțiuni și evenimente noi.

Aceste acțiuni culturale au fost aprobate prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 212/04.06.2020 și sunt prezentate în anexa la aceasta.

Pentru realizarea obiectivelor propuse și asumate de către municipiul Timișoara în realizarea programului Timișoara - Capitala Culturală Europeană 2021, care presupune punerea în valoare a tradițiilor și valorilor culturale și emblematice ale acestui oraș. Includerea noilor acțiuni propuse dă șansa menținerii unor acțiuni de tradiție (Festivalul Baroc), finanțării corespunzătoare a unor acțiuni de prestigiu (Art Encounters) precum și susținerea unor acțiuni ce animă viața culturală a orașului (Schimbul de Gardă).

Apreciem necesară suplimentarea Agendei manifestărilor culturale pentru anul 2020 cu o serie de patru manifestări culturale, cuprinse în anexă la prezenta.

Tinându-se cont de art. 20 și art. 21, alin. 1, lit. (a) și lit. (b) din Ordonanța nr. 21/31.01.2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, potrivit căreia: “ (1) Finanțarea cheltuielilor necesare funcționării instituțiilor de spectacole sau concerte se realizează astfel:

  • a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz;

  • b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum și din alte surse;”;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. 1 și art. 129 alin. 2 lit. d) coroborat cu alin. 7 lit. d) și e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

În considerarea OUG nr. 51 din 11 august 1998 (*actualizată*)privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale**) și potrivit Ordonanței nr. 9/23.01.1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri proprii și suvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/ din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, finanțarea acțiunilor suplimentare se va realiza în aceleași condiții cu cele aprobate prin Agenda manifestărilor culturale pe anul 2020, din cap. 67.02. "Cultură, recreere și religie", cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 și rectificat prin HCL 186/18.05.2020.

Detalii referitoare la manifestările ce urmează a fi incluse în Agenda Casei de Cultură a municipiului care se vor derula pe parcursul anului 2020, după aprobarea acestora de către autoritatea deliberativă, sunt prezentate în anexă la prezenta.

Prin urmare,

Având în vedere cele menționate mai sus,

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care să se aprobe:

  • 1. Aprobarea suplimentării acțiunilor cuprinse în Agenda manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre;

  • 2. Finanțarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere și religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, prevăzute în Anexa, care va fi parte integranta din HCL;

Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat.

Anexăm toate documentele depuse pentru susținerea acestui proiect de hotărâre.

Director

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean

Biroul Organizare Evenimente

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Alina Iliescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CASA de CULTURA a MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Nr. SC 2020-13921/24.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2020

a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara aprobată prin HCLMT nr. 212/04.06.2020

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1. Descrierea situației actuale

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a luat ființă conform HCL 173 din 30.06 1998 și este o institutie publică de cultură, care funcționeza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, fiind finanțată din venituri proprii și din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conține toate evenimentele importante și de tradiție ale orașului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timișoara.

Având în vedere noile realități sociale generate de starea de urgență, starea de alertă și alte condiții de derulare a evenimentelor publice formulăm aceste acțiuni noi ca supliment care vin în completarea agendei culturale pe anul 2020. Noile proiecte propuse sunt în concordanță cu reglementările nou apărute și se vor putea derula în perioada imediat următoare.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara cuprinde manifestări devenite deja tradiție în orașul nostru, dintre care enumerăm: Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Minorităților și Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August-Ziua Timișoarei, Festivalul de Operă și Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timișoara, Ruga Timișoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă și Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenței Timișorene, Revelion 2020, dar și alte acțiuni și evenimente noi.

Timișoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al orașului nostru, susținut în primul rând de Primăria Municipiului Timișoara.

În conformitate cu obiectivele asumate, activitățile desfășurate de orașul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătățească sfera de cuprindere, diversitatea și dimensiunea europeană ale ofertei culturale.

Includerea noilor acțiuni propuse dă șansa menținerii unor acțiuni de tradiție (Festivalul Baroc), finanțării corespunzătoare a unor acțiuni de prestigiu (Art Encounters) precum și susținerea unor acțiuni ce animă viața culturală a orașului (Schimbul de Gardă).

  • 3.Alte informații

Municipalitatea timișoreană, prin direcțiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia culturală a municipiului Timișoara, aprobata prin HCL 535 din data: 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2024.

La fel stau lucrurile și în ceea ce privește Strategia de tineret a municipiului Timișoara aprobată prin HCL nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timișoara pentru perioada 2014 - 2020 a municipiului Timișoara.

  • 4. Concluzii

Se consideră oportună aprobarea suplimentării manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara aprobată prin HCLMT nr. 212/04.06.2020.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

DAN DIACONU

Casa de Cultura a Municipiului Timisora

Director Executiv

Pavel Dehelean

ROMÂNIA                                                                                       

JUDETUL TIMIŞ                                                                             

MUNICIPIUL TIMISOARA

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara                                                    

NR. SC2020- 13921 / 24.06.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind  aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2020

 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara aprobată prin HCLMT nr. 212/04.06.2020

 

 Consiliul Local al Municipiului Timişoara

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare  nr SC2020-13921/24.06.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea  suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, astfel cum aceasta a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timișoara nr. 212/04.06.2020,

 

Facem următoarele precizări:

 

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a luat fiinţă conform HCL 173 din 30.06 1998 şi este o institutie  publică de cultură, care funcţioneza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanţată din venituri proprii şi din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale oraşului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara. Având în vedere noile condiții generate de starea de urgență, starea de alertă și noile condiții de desfășurare a evenimentelor publice avem în vedere aprobarea evenimentelor a căror desfășurare în anul 2020 poate fi posibilă în acest moment.

           

            Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în oraşul nostru, dintre care enumerăm: Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Minorităţilor şi Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timişoarei, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timişoara, Ruga Timişoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă şi Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenţei Timişorene, Revelion 2020, dar şi alte acţiuni şi evenimente noi.

            Aceste acțiuni culturale au fost aprobate prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 212/04.06.2020 și sunt prezentate în anexa la aceasta.         

            Pentru realizarea obiectivelor propuse și asumate de către municipiul Timișoara în realizarea programului Timișoara – Capitala Culturală Europeană 2021, care presupune punerea în valoare a tradițiilor și valorilor culturale și emblematice ale acestui oraș. Includerea noilor acțiuni propuse dă șansa menținerii unor acțiuni de tradiție (Festivalul Baroc), finanțării corespunzătoare a unor acțiuni de prestigiu (Art Encounters) precum și susținerea unor acțiuni ce animă viața culturală a orașului (Schimbul de Gardă).

            Apreciem necesară suplimentarea Agendei manifestărilor culturale pentru anul 2020 cu o serie de patru manifestări culturale, cuprinse în anexă la prezenta.

 

Tinându-se cont de art. 20 şi art. 21, alin. 1, lit. (a) şi lit. (b) din Ordonanţa nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, potrivit căreia: “ (1) Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează astfel:

    a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz;

    b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse;”;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. 1 și art. 129 alin. 2 lit. d) coroborat cu alin. 7 lit. d) și e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

În considerarea OUG nr. 51 din 11 august 1998 (*actualizată*)privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale**) şi potrivit Ordonanţei nr. 9/23.01.1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi suvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/ din 29.06.2006 privind finanţele publice locale, finanțarea acțiunilor suplimentare se va realiza în aceleași condiții cu cele aprobate prin Agenda manifestărilor culturale pe anul 2020, din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 și rectificat prin HCL 186/18.05.2020.

 

            Detalii referitoare la manifestările ce urmează a fi incluse în Agenda Casei de Cultură a municipiului care se vor derula pe parcursul anului 2020, după aprobarea acestora de către autoritatea deliberativă, sunt prezentate în anexă la prezenta.

 

 Prin urmare,


Având în vedere cele menţionate mai sus,

 

PROPUNEM:

 

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe:

 

1.      Aprobarea suplimentării acţiunilor cuprinse în Agenda manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre;

 

2.    Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexa, care va fi parte integranta din HCL;

Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat.

 

 

Anexăm toate documentele depuse pentru susţinerea acestui proiect de hotărâre.

 

 

 

Director                                                                                        Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara                                  Casa de Cultura a Municipiului Timisoara                                                   

Pavel Dehelean                                                                            Alina Iliescu

           

 

Biroul Organizare Evenimente

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

CASA de CULTURA a MUNICIPIULUI TIMISOARA

Nr. SC 2020-13921/24.06.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

privind  aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2020

 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara aprobată prin HCLMT nr. 212/04.06.2020

 

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

 

1.Descrierea situaţiei actuale


         Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a luat fiinţă conform HCL 173 din 30.06 1998 şi este o institutie  publică de cultură, care funcţioneza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanţată din venituri proprii şi din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale oraşului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara.

Având în vedere noile realități sociale generate de starea de urgență, starea de alertă și alte condiții de derulare a evenimentelor publice formulăm aceste acțiuni noi ca supliment care vin în completarea agendei culturale pe anul 2020. Noile proiecte propuse sunt în concordanță cu reglementările nou apărute și se vor putea derula în perioada imediat următoare.

 

            2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate
     

                  Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în oraşul nostru, dintre care enumerăm: Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Minorităţilor şi Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August-Ziua Timişoarei, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timişoara, Ruga Timişoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă şi Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenţei Timişorene, Revelion 2020, dar şi alte acţiuni şi evenimente noi.

                 

Timişoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al oraşului nostru, susţinut în primul rând de Primăria Municipiului Timişoara.

 

În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale.

           

            Includerea noilor acțiuni propuse dă șansa menținerii unor acțiuni de tradiție (Festivalul Baroc), finanțării corespunzătoare a unor acțiuni de prestigiu (Art Encounters) precum și susținerea unor acțiuni ce animă viața culturală a orașului (Schimbul de Gardă).

 

3.Alte informaţii

 

Municipalitatea timişoreană, prin direcţiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia culturală a municipiului Timişoara, aprobata prin HCL 535 din data: 31.10.2014  privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024.

La fel stau lucrurile şi în ceea ce priveste Strategia de tineret a municipiului Timişoara aprobată prin HCL nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014 - 2020 a municipiului Timişoara.

 

4. Concluzii


          
Se consideră oportună aprobarea suplimentării manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara aprobată prin HCLMT nr. 212/04.06.2020.

 

 

 

PRIMAR

 

NICOLAE ROBU

 

 

 VICEPRIMAR                                                                                       

 DAN DIACONU                                                                                                                                                                                                    

     

 

 

Casa de Cultura a Municipiului Timisora

Director Executiv

Pavel Dehelean