Hotărârea nr. 243/2020

243/25.06.2020 privind aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul Programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021" si incheierea contractului de finantare cu Asociatia ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii"
Hotararea Consiliului Local 243/25.06.2020
privind aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul Programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021" si incheierea contractului de finantare cu Asociatia ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. SC2020-13604/22.06.2020 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-13604 /22.06.2020 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.06.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2020 - 13604/22.06.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din data de 24.06.2020 - Anexă la raportul de specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Avand in vedere DECIZIA NR. 445/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului "Capitale europene ale culturii" pentru anii 2020-2033 şi de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.42/ 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional ,,Timişoara- Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
În conformitate cu 129 alin. (1), art. 129 alin.(2), lit. d) coroborat cu alin.(7) lit. d) şi e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) şi (3) , art. 196 alin. (1), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba actiunile pe anul 2020 din cadrul Programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021" , prezentate în Anexă.

Art.2: Se aproba încheierea contractului de finanţare cu Asociaţia ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii" in vederea alocarii fondurilor necesare derularii actiunilor in anul 2020, în sumă de 6.800.000 lei, sumă prevăzută în bugetul local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 70/28.02.2020, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 186/18.05.2020.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timisoara si Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Economice;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

2 21

TIMIȘOARA 2021

5

CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bugetul înaintat de Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii este o versiune revizuită ce poate suferi modificări de-a lungul anului 2020 ca urmare a consecințelor pandemiei SARS-CoVID-19 (consecințe financiare, mobilitatea artiștilor la nivel internațional, condițiile de desfășurare a evenimentelor în spații publice etc.). Prezentul buget a fost elaborat luând în calcul posibilitatea desfășurării de evenimente cu acces limitat pentru public și o componentă digitală ranforsată.

 • I. UNITATEA DE MANAGAMENT (ADMINISTRATIV)

Responsabil: Directorul executiv/Manager de operațiuni

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Scop 2020: continuarea procesului de reformare și consolidare organizațională la nivel de guvernanță și management, în scopul operaționalizării judicioase și eficiente a proiectului, în acord cu principiile și angajamentele dosarului final de candidatură, precum și cu recomandările atât ale juriului de selecție, cât și ale celui de monitorizare.

Cost unitatea de management: 2.050.000 lei

Consolidarea Asociației la nivel de management

La nivel de management, Asociația continuă implementarea strategiei de atragere, menținere și dezvoltare talente, cuprinsă în dosarul final de candidatură, în acord cu nevoile specifice fiecărei etape de implementare.

Astfel, în plan executiv, administrativ și operațional, pentru etapa de start-up, în primul an Asociația și-a propus și a realizat consolidarea, dezvoltarea și atragerea în echipa de management, în 2017, a următoarelor poziții cheie: director/consultant artistic, coordonator Teritoriu, coordonator Power Station și director de producție, alături de echipa executivă existentă, formată din: directorul executiv, asistent manager, contabil, juriști, cenzori, responsabil achiziții publice, specialist marketing, specialist comunicare, specialist turism cultural, responsabil implicarea publicului și voluntariat, responsabil relația cu sectorul cultural independent, designeri, coordonator monitorizare și evaluare.

în anul 2018 echipa executivă s-a extins cu cel puțin următoarele poziții: coordonator unitatea de implicare a publicului, coordonator Teritoriu, coordonator proiect MultipleXity.

în anul 2019 echipa executivă s-a extins cu următoarele poziții: manager de operațiuni, manageri de teritoriu, director de comunicare, specialist comunicare, responsabili deconturi, economist,

coordonator Power Station și voluntariat, coordonator strategie și promovare turistică, precum și extinderea departamentului juridic, prin cooptarea unui nou consilier juridic.

In anul 2020, ne propunem extinderea echipei cu următoarele poziții necesare implementării programului cultural descris în dosarul de candidatură, având în vedere necesitățile generate de amploarea proiectului: director de program, consultant artistic internațional, manageri de teritoriu, ofițeri de teritoriu, specialiști marketing, specialiști comunicare și PR, director economic, recrutarea unui nou director de producție, manager de tranzacții și operațiuni, ofițer de producție, specialist IT.

Completarea echipei operaționale este necesară pentru derularea în condiții optime a programului cultural, având în vedere subdimensionarea echipei actuale în raport cu numărul mare de proiecte pe care ne propunem să le implementăm. Menționăm că numai în anul 2019, Asociația Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii a organizat un număr de aproximativ 400 de evenimente, iar în anul 2020 ne propunem atât creșterea numărului, cât și a dimensiunii lor.

 • II. MONITORIZARE

Perioada de desfășurare: iunie 2020 - iunie 2022;

Responsabil: Liliana Cîra-Niculescu

Parteneri: Institutul Național de Statistică — Direcția Regională de Statistică Timiș, Timișoara, Bd. V. Babeș nr.14;

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, București, Bd. Unirii nr.22;

Buget: 150.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Monitorizarea unui proiect de asemenea importanță și amploare pentru Timișoara trebuie să fie multidimensională cuprinzând toți actorii implicați și toate fațetele proiectului.

Conceptul de monitorizare

Principalul scop al monitorizării este reglajul fin al acțiunilor pe parcursul derulării proiectului, adică în intervalul rămas 2020 - 2021. Monitorizarea poate fi un element de early warning care să permită adecvarea proiectului și răspunsul rapid la potențiale probleme: corectarea din mers a greșelilor, identificarea întârzierilor, eliminarea punctelor slabe sau adresarea corectă a amenințărilor. Scopuri secundare vor fi:

 • - evaluarea succesului acțiunii;

 • - crearea unui fond de cunoștințe și bune practici pentru agenda culturală viitoare a Timișoarei;

 • - crearea unui fond de cunoștințe și bune practici pentru alte orașe.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii dorește realizarea unei cercetări ex-ante ce va include:

• Studiu privind așteptările populației față de Programul Timișoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2021;

2       / 4 Timișoara 2021

£ | Capitală Europeană a Culturii

• Verificarea și rafinarea indicatorilor de evaluare a impactului Programului;

• Elaborarea a două chestionare, a) privind percepția locuitorilor asupra a ce înseamnă a fi european și la conștientizarea și aprecierea diversității culturilor europene, pentru a vedea care sunt aprecierile subiective ale localnicilor cu privire la sentimentul europenității și la conștientizarea culturilor din Europa, și b) activitatea operatorilor culturali din Timișoara din perspectiva pregătirilor pentru Programul Timișoara Capitală Europeană a Culturii în 2021.

Iar ulterior anului 2021 va urma o evaluare post-eveniment, anul 2022.

o studiu sociologic pe un eșantion reprezentativ;

o raport final de evaluare de impact, ce va conține toate rezultatele, inclusiv un narativ descriptiv, exemple de bune practici și calcule de impact economic.

 • III. TURISM SI CONFERINȚE

Perioada de desfășurare: iunie-decembrie 2020

Responsabil: Simion Giurcă

Buget: 363.000 lei.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Misiunea noastră este de a face cunoscută Timișoara atât pe plan național, cât și internațional, iar promovarea acestei destinații să rămână nu doar în anul 2021 - anul capitalei Europene a culturii, ci și în perioada de după, ca și moștenirea pe care o vom lăsa. Așadar, în acest an vizăm consolidarea poziției destinației Timișoara ca o destinație culturală și creșterea vizibilității pe piața turistică internă internațională. Un rol esențial, în acest an, este popularizarea Programului Cultural, atât pentru 2020, dar și pentru 2021, pentru a reuși să atragă public pentru evenimentele culturale din 2021.

Public țintă: mass media, agenții de turism, HORECA, public general

Acțiuni propuse:

 • 1. ’

 • 2. Participări la târguri de turism: internaționale (Londra -noiembrie 2020, Barcelona-decembrie 2020) și naționale cu materiale și prezentări în cazul în care nu va fi posibilă deplasarea efectivă în locațiile menționate(București-noimebrie 2020);

 • 3. Realizarea de materiale promoționale TM2021 (în limbile RO, GE, EN, SB, HU, ISR, IT, FR), editarea unui Manual pentru vânzarea destinației (SALES MANUAL) „Timișoara 2021“), realizarea unei aplicații TM 2021, realizarea unor broșuri destinate turismului de business, realizarea de materiale video de promovare;

4 Organizarea Bursei de incoming, cu participarea factorilor de decizie din firme de turism internaționale interesate în aducerea unui număr mare de turiști, pentru a participa la evenimente culturale incluse în agenda “CEaC'2021”;

 • 5. Organizarea unor evenimente pentru mass media internațională;

 • 6. Achiziționarea de materiale pentru distribuirea informațiilor (infopoint, distribuitor de pliante etc);

 • 7. Realizarea de materiale de comunicare/marketing online și outdoor;

  2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

 • 8. Program special pentru pregătirea unitară a unor ghizi de oraș, ei vor avea parte de un training realizat în spiritul programului Timișoara 2021, în privința mesajelor și poveștilor (Storytelling) transmise turiștilor;

 • 9. Dezvoltarea programelor de cooperare pe baza unor concepte de Relationship Marketing cu diferite societăți comerciale pentru a valorifica impreună experiențele reușite ale partenerilor, pentru a beneficia de asocierea fericită cu aceștia și alte posibile avantaje în domeniul comunicării și fidelizării turiștilor.

 • IV. BE THE LIGHT, BE DELIGHT!

Perioada de desfășurare: pe tot parcursul anului 2020

Responsabili proiect: Nicoleta Trifan, Răzvan Laichici

Buget total: 1.200.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Proiect de comunicare și marketing a brandului TM2021

2020 este anul în care pregătim publicul și dăm semnalul că Timișoara devine capitala culturală a întregii țări și a întregii Europe. Be the light! este proiectul prin care vom atrage atenția asupra Timișoarei, ajungând în orașele mari din toată țara, prin intermediul voluntarilor din comunitățile locale. Be the Light! va fi programul prin care publicul din toată țara va conștientiza că Timișoara este nu doar a timișorenilor, ci a întregii țări. Scopul proiectului este de a implica un număr cât mai mare de oameni, voluntari si nu numai, care să devină constienti de rolul Timișoarei în anul Capitalei Culturale și de modul în care se pot ei implica.

Proiectul presupune activități de conștientizare a publicului timișorean: angrenarea studenților în activități tip picnic urban, un pretext pentru a cunoaște și de a înțelege mai bine activitățile Timișoara 2021 și de a se identifica cu ele.

De asemenea, proiectul va angrena, la nivel național, ONG-uri care să ducă "Timișoara” mai departe, în mai multe orașe să fie organizate flashmob-uri care să susțină Timișoara, capitală culturală, să dea un semnal în orașul lor, iar toate aceste intervenții vor fi filmate și puse într-un film de prezentare.

In plus, aproximativ 10 jurnaliști din toată țara vor fi aduși la Timișoara pentru a promova evenimentele din oraș și deschiderea din 2021, dar și pentru a se informa despre suita de evenimente culturale pregătite pentru 2021.

Activități punctuale:

 • • Realizarea unui film de prezentare;

 • •  Acțiuni de implicare a voluntarilor din țară pentru realizarea de flashmob și de susținere a TM 2021;

 • •  Realizarea de materiale de promovare a evenimentelor culturale 2020 și 2021;

Public țintă: tineri 14-30 ani

Locații: campusuri universitare, Timișoara, orașe din România.

Publicul țintă: publicul tânăr din Timișoara, vestul României și din întreaga țară.


2 21


Timișoara înseamnă istorie, viziune, creativitate, muiticuituralitate. Povestea Timișoarei este povestea unui spațiu multicultural și a unor comunități de oameni care au învățat să conviețuiască, în ciuda contextului de dezvoltare atât de atipic - nemaiîntâlnit în întreaga Europă și poate chiar în lume. Oamenii sunt sufletul comunității.

Timișoara a înflorit ca centru multietnic, multicultural și multiconfesional, tocmai pentru că acești oameni au învățat să se respecte reciproc, să respecte religia, cultura, obiceiurile și tradițiile celorlalți, creând o coeziune la nivel social. Prin moștenirea lăsată de comunitățile care au conturat reperele economico-sociale ale cetății, prin curajul de care au dat dovadă, prin firea creativă și mai ales prin dorința de a trăi frumos și autentic, timișorenii au știut întotdeauna să lumineze orașul prin ei. Lumina a pornit din Timișoara. Mai întâi, lumina armoniei dintre oameni, apoi lumina de pe străzile orașului, Timișoara fiind primul oraș din Europa cu străzile iluminate electric, iar mai apoi, lumina libertății. Orașul de pe Bega a știut, la momentul potrivit, să transforme suferința în revoltă și a dat scânteia unei revoluții care, în decembrie 1989, a transformat România. Astfel că focusul nostru va fi comunitatea. Când le arătam poveștile celor care fac parte din această comunitate, le dăm încredere în ei și devin sursă de insirație.

Pentru că lumina pleacă din oameni, din fiecare dintre noi, am gândit o campanie astfel:

 • •  20 filme portret cu timișoreni, mai ales artiști care povestesc despre ei, despre visul lor, despre modelele lor,ce iubesc la oraș și care e locul de care îi leagă o poveste. Se pune accent pe uman și pe mediul antreprenorial care va produce un răsunet în țară. Vom identifica povești și vom lega parteneriate media.

 • •  Campania va fi atât in ONLINE cât și în OFFLINE cu răsunet în țară și cu un boost masiv la nivel de județ, atingând 2M vizualizări;

 • •  Toate materialele vor fi strânse pe o platformă care apoi va putea fi folosită și de alți artiști pentru a se promova;

 • •  5 povești de mare impact;

 • •  Campanie media de comunicare pentru lansare cu viralizare masivă;

 • •  Video ”making of’ cu acoperire media;

 • •  15 povești despre obiective din Timișoara cu viralizare masivă;

 • •  60 de postări pentru Facebook;

 • •  Construcție și populare platformă de concurs pentru Instagram & Facebook;

 • •  Ads pentru postări pe Facebook, Instagram, Twitter;

 • •  Povești internaționale care să inspire;

 • •  200+ videouri de câte 1 minut create de cei din comunitatea locală;

 • •  Povești de încheiere campanie;

 • •  Video-ul de final care va cuprinde ”Best of’;

 • •  Acoperire media pentru platforma Inspir Timișoara.

Parteneri:

2 21


a) publici: Univestitatea de Vest din Timișoara; Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”, Universitatea de Științe Agricole ale Banatului;

b) privați: asociații studențești, ONG-uri din țară care doresc să se alăture proiectului TM 2021.

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

 • V. PROGRAMUL CULTURAL

Declarată în 2016 Capitală europeană a culturii 2021, Timișoara propune un Program Cultural centrat pe punerea în mișcare a energiei civice. Bazându-se pe puternica metaforă a luminii, TM2021 vrea să răspândească și în alte orașe din Europa valorile în care crede, pentru a stimula o atitudine deschisă și vizionară. Ne imaginăm o Călătorie extraordinară de la singurătate la apartenență, de la lumină prin întuneric și înapoi, parcurgând trei Teritorii ce abordează provocările cu care se confrunta Europa astăzi: Oameni, Locuri și Conexiuni.

începând cu luna martie a acestui an, Europa se confruntă cu o criză epidemiologică cu care nu s-a mai confruntat din anii '20 ai secolului trecut. Fără îndoială, această criză pe care o traversează continentul nu va rămâne fără urmări. Ne aflăm în plin proces de reflecție, într-o tranziție spre alte paradigme, dar viziunea pe care este construit Programul Cultural, și transpusă prin programele cuprinse în Dosarul de candidatură, trebuie dusă mai departe.

în acest context, 2020 este un an de reflecție și un punct de inflexiune în creșterea organică a programelor. Toate programele culturale încearcă să întrezărească zorii acestei noi lumi și să lanseze comunității întrebările oportune, să identifice acele elemente și resurse prin care momentul de criză să se transforme în oportunitate pentru oraș. Tiparele de consum cultural vor fi condiționate de prefacerile economice și sociale pe care le traversează umanitatea, iar dezvoltarea componentei digitale va căpăta un nou impuls, desigur, dar esențial pentru acest program va rămâne contactul direct între locuitorii din oraș și cei din regiune, între locuitori și cetățenii veniți de peste tot din Europa.

Prezenta versiune a Programului Cultural, cea de-a treia, înaintată Consiliului Local al Primăriei Timișoara este ajustată la o treime din ceea ce ar fi trebuit să se dezvolte în 2020. Astfel, în contextul post-pandemie și a incertitudinii referitoare la anul de celebrare a titlului, programele sunt diminuate financiar, conceptele sunt ajustate astfel încât să includă noi maniere de relaționare cu publicul, componenta digitală nu este doar un instrument de promovare, ci, în multe situații, condiționează însuși conceptul programului.

în reajustarea Programului Cultural s-a ținut cont de următoarele criterii:

Respectarea programării din Dosarul de candidatură și dezvoltarea programelor împreună cu gazdele menționate la fiecare stație și traseu;

- Respectarea obligațiilor internaționale asumate (cotă-parte de participare la programele cu finanțare europeană, continuarea dezvoltării programelor internaționale care se vor încheia în anul titlului, având în vedere că peste două treimi din programele dezvoltate trebuie să aibă o componentă internațională, conform Dosarului de candidatură);

Anularea acelor evenimente care implică mobilizarea unui public foarte numeros și a acelora a căror programare depinde în mare parte de mobilitatea artiștilor internaționali, nesigură la momentul de față.

Criza pe care o traversează sectorul cultural impune un mod de lucru tot mai deschis către mediul cultural asociativ local. Astfel, Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii va deschide tot mai multe programe către soluții și propuneri de proiecte venite din partea asociațiilor culturale, a grupurilor de artiști, înlocuind curatorierea, acolo unde va fi posibil pentru asigurarea dezvoltării coerente a programului, cu apeluri publice.

7


2H1 Timișoara 2021

/ I Capitală Europeană a Culturii

POWER STATION & ENGAGEMENT        

1. POWER STATION: Dezvoltarea de competențe culturale

Aflată în etapa de producție, componenta de consolidare a competențelor și capacității organizațiilor culturale cu care ATCEC dezvoltă Programul Cultural, va continua prin implementarea directă a programelor. Formatele sunt:

• vizite de studiu organizate, atât la Timișoara, cât în afara orașului și în străinătate,

• seminarii de scurtă durată pe teme specifice - seminarii TMGenerators, care vor fi realizate direct de echipa TM2021

• program adresat sectorului de world music: schimburi între profesioniști, program de formare pentru managementul festivalurilor, program de export muzical, program de politici publice etc. (MOST)

 • 1.1.Vizite de studiu

Perioada de desfășurare: septembrie - noiembrie 2020

Responsabil proiect: Maria Vulcan

Buget: 50.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

în vederea realizării conținutului artistic pentru unele trasee din programul cultural și pentru includerea componentei europene, precum și pentru dezvoltarea și întărirea relațiilor cu partenerii europeni, sunt necesare vizite de studiu la diverse festivaluri, conferințe, târguri și showcase-uri în țară și străinătate pentru echipa de proiect și echipele partenerilor din program.

 • 1.2. Proiectul cu co-finanțare europeană MOST

Perioadă de desfășurare: iunie — noiembrie 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Parteneri: Hangveto (Ungaria), Piranha (Germania), BOZAR (Belgia); Fundația EXIT (Serbia), Consiliul European al Muzicii, Fusion Embassy (Bulgaria), Centrul Cultural Remont Capital din (Albania). Partener local: Festivalul Plai

Buget: 300.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 4 ani, are 8 parteneri și beneficiază de o finanțare totală (contribuție UE și contribuție proprie) de 4 milioane de euro. Primele activități vor demara în anul 2020, iar participarea ATCEC se ridică la nivelul de 396000 EUR, din care 50% reprezintă contribuție proprie pe perioada 2020-2023.

Proiectul a identificat principalele dificultăți cu care se confruntă muzica din Balcani (Balkan world music) în atingerea unor categorii de public internaționale și le adresează prin acest proiect structurat pe patru piloni strategici:

 • 1. Schimburi pentru profesioniști (Festival Exchange programme). Obiectivul este a deconecta programatorii și profesioniștii din domeniul world music din Balcani cu omologi din festivaluri consacrate din țările occidentale.

8

2<J 4 Timișoara 2021

.    | Capitală Europeană a Culturii

 • 2. Program de formare în domeniul managementului de festival. Prin apel public vor fi selectați 40 de profesioniști din domeniu care vor fi formați printr-un program de mentoring. Vor avea loc mai multe runde, Timișoara urmând să fie inclusă în runda 4, în anul 2021, Festivalul Plai fiind propus pentru a găzdui mentoratul.

 • 3. Programul de export de muzică din Balcani. Vor avea loc mai multe showcase-uri regionale de muzică din Balcani, însoțite de programe de training pe perioada verii. încă nu au fost stabilite locurile și ordinea de desfășurare a acestor programe de formare, cu excepția celor de la Budapesta: Womex 2020, Budapest Ritmo (ce se vor desfășura pe perioada Budapest Ritmo în anii 2020/2022). Celelalte programe de formare ar trebui să se desfășoare în trimestrul 3 al anilor 2020, 2021 și 2022.

 • 4. Programul de politici urbane - cel de-al patrulea pilon se adresează autorităților locale și își propune să creeze un mediu propice proiectelor muzicale prin politici la nivelul orașelor.

în cadrul programului, Timișoara va găzdui două întâlniri internaționale: Școala de Vară, în perioada 7-13 septembrie 2020, și Școala de Management în luna septembrie 2021. Astfel, la Școala de Vară vor participa profesioniști din domeniul world music (organizatori de festivaluri, agenți, distribuitori, producători etc.), selectați Ia nivel european. Calendarul evenimentelor ce vor avea loc la Timișoara va fi actualizat în funcție de evoluția pandemiei COVID-19, dar și de anul de celebrare a titlului. Această decizie urmează a fi luată împreună cu partenerii internaționali ai proiectului.

2. ENGAGEMENT: Dezvoltarea și implementarea strategiei de implicare a publicului

Programul urmărește dezvoltarea unor evenimente de informare, conștientizare și de asumare a Programului Cultural Timișoara 2021 de întreaga comunitate din Timișoara, dar și din restul țării. Evenimentele vor angrena forțe locale (ONG-uri) partenere și din alte orașe mari, nu doar din Timișoara, voluntari și practicieni. în plus, vor include evenimente de mediere culturală adresate diverselor categorii de public (copii, adolescenți, persoane cu deficiențe, persoane în vârstă etc.), dar și evenimente de co-creere. Formatele sunt:

• Ateliere de mediere culturală desfășurate în cadrul diverselor programe culturale, dar și independent;

• Activități în care publicul este invitat să-și aducă aportul creativ.

• sesiuni de formare și practică,

• dezbateri si întâlniri,

• sondare a audienței pentru a determina preferințele și impactul,

• campanii de conștientizare și de dezvoltare a publicului,

• programe de educație culturală alternativă.

2.1. VolTM2021

Perioadă de desfășurare: iunie - decembrie 2020

Responsabil proiect: Maria Vulcan

Parteneri: FITT, Pro Vobis

Buget: 27.000 lei

2 21

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Dezvoltarea programului de voluntariat transgeneraționai și multietnic pentru a sprijini partenerii culturali în faza de implementare a programului cultural, dar și pentru a crește gradul de implicare a comunității timișorene în proiect, contribuind la creșterea gradului de asumare a proiectului din partea comunității și la creșterea responsabilității civice și sociale. în 2020, se va dezvolta platforma online de management al resurselor umane în contextul Timișoara 2021. Aceasta va asigura funcțiuni de recrutare, training, matchmaking, monitorizare, raportare și eliberare a documentelor aferente serviciului de voluntariat.

 • 2.2. Acțiuni de implicare a publicului

Perioadă de desfășurare: iunie- decembrie 2020.

Responsabil proiect: Maria Vulcan, Mateea Marin

Parteneri: FITT, Unfold Motion

Buget: 300.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

în contextul actual, majoritatea evenimentelor derulate în oraș se desfășoară în zona centrală, locuitorii cartierelor mărginașe având un acces limitat la acestea. Prin acest proiect ne propunem să încurajăm accesul cetățenilor la cultură printr-o abordare a publicului în proximitate.

Astfel, în 2019, FITT, cu sprijinul ATCEC a activat 5 puncte termice din Timișoara (Steaua-Fratelia, Girocului, Șagului, Aradului, Lipovei) unde s-au desfășurat activități culturale variate, cu acces liber, dedicate locuitorilor acestora. Pentru anul 2020, FITT, Unfold Motion și ATCEC își propun să activeze aceste centre culturale de cartier prin organizarea de ateliere și activități adresate publicului din proximitate. O mare parte din aceste proiecte vor fi dezvoltate prin apel Ia idei de proiecte.

 • 2.3. Cultură civică și cooperare

Perioadă de desfășurare: august - noiembrie 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: Asociația Diogene

Buget: 50.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Un important proiect de implicare a publicului este Cultura civică în cartiere. Proiectul își propune să desfășoare activități culturale online, dar și, în măsura în care evoluția pandemiei SARS-CoVID-2 o va permite, în spații publice ne-centrale, reanimate și reconvertite în zone culturale și civice. Acestea au scopul de a contribui la creșterea gradului de implicare civică a cetățenilor, prin încurajarea lor să își exprime, în primul rând, nemulțumirile, și să identifice, în al doilea rând, modalități de rezolvare a acestor probleme, atât prin cooperarea cu autoritățile, cât și la nivel individual. Organizat împreună cu Asociația Diogene, acesta va implica studenți și actori profesioniști și amatori care vor realiza un spectacol despre problemele ridicate de cetățeni și soluțiile identificate. Cetățenii vor putea să asume rolul de actori, iar spectacolul va fi realizat simultan în mai multe cartiere și transmis prin proiecție video în cartierele vizate. Pe lângă actorii

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

trupei de teatru studențesc Thespis, vor participa studcnți de la alte trupe din țară care vor avea repetiții cu publicul în zilele premergătoare spectacolului.

 • 2.4. Kids21

Perioadă de desfășurare: iulie - octombrie 2020

Responsabil proiect: Mateea Marin

Buget: 10.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Kids 21 este un proiect de implicare a copiilor și școlarilor care are două componente: o componentă este aceea de mediere culturală, care se desfășoară în cadrul diverselor programe de-a lungul anului, iar a doua componentă este cea a unor proiecte concrete în domeniul artelor performative în colaborare cu instituții școlare din oraș și organizații care organizează în mod curent activități dedicate copiilor și elevilor. Programul a fost demarat de echipa Timișoara 2021 ca urmare a unor focus grupuri făcute de-a lungul anului 2018, din care a reieșit necesitatea realizării unor evenimente culturale dedicate copiilor, această componentă nefiind prezentă ca atare în Dosarul de candidatură.

Activitățile vor demara în cursul verii și vor continua pe parcursul toamnei, în funcție de calendarul măsurilor de distanțare socială care va exista la momentul respectiv și de reluarea cursurilor școlare.

 • I. TE RIT ORIU: OAMENI__
 • 1. STATIA: REFLECȚII

..............................»..............................................................................5..........,.......

 • 1.1. Dezvoltarea platformei digitale de date culturale Timișoara 2021

Perioadă de desfășurare: iunie — noiembrie 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: UPT

Buget: 100.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Proiectul Dezvoltarea inițială a platformei digitale a datelor culturale Timișoara 2021 se regăsește în Programul cultural, Teritoriul Oameni, Stația Reflecții din Dosarul de candidatură.

Această componentă a Programului cultural își propune, pe de o parte, să adune amintirile locuitorilor din momentele tumultoase din trecut, amintiri care aduc în discuție istoria, memoria colectivă, arhive, istorii ale comunităților. Aceste amintiri din straturi multiple (autobiografice, transgeneraționale, urbane sau regionale) vor fi strânse cu ajutorul platformei digitale, a cărei dezvoltare face obiectul prezentului proiect, contribuind la sedimentarea memoriei colective și transmiterii ei către generațiile viitoare.

Pe de altă parte, Platforma digitală va reuni informații despre toate proiectele culturale ce se vor desfășura ca parte a Programului Cultural al Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii și va permite tuturor operatorilor culturali parteneri să publice informații referitoare la activitatea și proiectele care contribuie la Programul Cultural.

2 21


Dezvoltarea versiunii beta a Platformei digitale a datelor culturale Timișoara 2021 a avut loc în 2019, cu două componente: data.timisoara2021.ro (interfață cu acces pe bază de nume de utilizator și parola care permite încărcarea datelor de către operatorii culturali) și digital.timisoara2021.ro, site-ul care prezintă public informațiile încărcate pe data.timisoara2021.ro și curatoriate.

De-a lungul anului 2020, și în contextul în care s-a dovedit că instrumentele digitale sunt vitale în situații de criză, se va accelera finalizarea și actualizarea Platformei digitale cu următoarele activități: realizarea versiunii definitive a aplicației, agregarea și centralizarea datelor, curatorierea și generarea conținutului, finalizarea componentei publice a platformei, realizarea de sesiuni de formare și întâlniri cu operatorii culturali și partenerii care vor avea rolul de contributori, promovarea în rândul publicului larg, etape ce vor continua și în perioada de după 2021, în faza de moștenire a proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii.

 • 1.2. Heritage Contact Zone/Teatru ca rezistență

Perioadă de desfășurare: mai - noiembrie 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: Teatrul Auăleu, Sinagoga Etz Hayyim (Hania, Grecia), Culture Action Europe (Bruxelles, Belgia), European University Institute (Bologna, Italia), The Human Platform (Budapesta, Ungaria), Goethe-Institut România

Buget: 100.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Proiectul Heritage Contact Zone (2018-2020), cu subtitlul Teatru ca rezistență, este implementat cu finanțare europeană prin Programul Europa Creativă. Liderul proiectului este organizația H401 din Amsterdam, iar partenerii proiectului sunt: Sinagoga Etz Hayyim din Hania, Grecia, Culture Action Europe din Bruxelles, Belgia, European University Institute, Bologna, Italia, The Human Platform Budapesta, Ungaria și Goethe-Institut România și ATCEC. Prin acest proiect, artiști și mediatori culturali vor să dea vizibilitate unor perspective minoritare asupra unor evenimente tensionate din trecut și să creeze „zone de contact” între perspectivele dominante și cele mai puțin reprezentate.

Timișoara 2021 participă cu proiectul Teatru ca rezidență, curatoriat de criticul de teatru Cristina Modreanu, care își propune să testeze ipoteza că a existat o rezistență prin cultură, și în particular prin teatru, în timpul comunismului în Timișoara. Proiectul este realizat în parteneriat cu Auăleu Teatru și cu colaborarea tuturor instituțiilor teatrale din oraș. Activitățile proiectului au presupus în 2019-

O expoziție pop-up cu titlul Cum să scapi de maturitate timp de zece minute asistat de o marionetă, ce s-a desfășurat în perioada 20-23 iunie la parterul clădirii Teatrului Național din Timișoara;

O dezbatere cu titlul: Rezistență prin teatru: a fost sau n-a fost? desfășurată în Bastionul Theresia în data de 15 decembrie, la care au participat directori de teatru, regizori, scriitori, actori etc.

- O expoziție performativă cu titlul Kit de supraviețuire în comunism desfășurată într-un tramvai istoric, în perioada 15-20 decembrie. La această expoziție performativă au participat și reprezentanți de la toți partenerii europeni ai proiectului.

2 21


De asemenea, au fost realizate 3 interviuri cu personalități ale teatrului timișorean (de la cele trei teatre: român, maghiar și german) și două numere ale fanzine-ului Teatru ca rezistență.

în 2020, activitățile au fost revizuite astfel încât o mare parte din acestea să poată să se desfășoare online:

 • -   Realizarea unui atelier de testare a toolkit-ului adresat operatorilor culturali realizat de partenerii proiectului ca principal rezultat al proiectului Heritage Contact Zone. Acest toolkit va folosi ca ghid operatorilor culturali care doresc să abordeze proiecte cu potențial conflictual (în luna mai). Atelierul va avea forma unui webinar în luna mai.

 • -  Publicarea a încă două numere din fanzine-ul Teatru ca rezistență (mai și noiembrie), în versiune digitală, în luna mai, și în versiune tipărită în noiembrie.

Participarea la conferința finală de diseminare a rezultatelor proiectului.

 • -   Continuarea cercetării în arhivele instituțiilor teatrale din Timișoara.

 • -   Realizarea unei expoziții virtuale care să constituie nucleul expoziției din 2021 cu concluziile proiectului Teatru ca rezistență.

Continuarea realizării de interviuri cu personalități ale culturii timișorene.

1.3. Memoriile cetătii

5

Perioadă de desfășurare: septembrie 2020

Responsabil proiect: lonuț Suciu, Melinda Terek;

Partener: Asociații și organizații civice din Timișoara

Buget: 500.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Cea de-a IlI-a ediție a programului își propune să consolideze legăturile dintre oameni și poveștile orașului. Fie că suntem conștienți sau nu, împărțim fragmente de memorie cu străzile pe care le străbatem, cu porțile pe sub care trecem, cu oamenii pe care îi cunoaștem sau chiar cu cei care ne sunt străini.

în luna septembrie, vom aduce cultura în cartiere și vom descoperi hărțile intime ale comunității. Timișorenii vor avea astfel ocazia să descopere - alături de artiști, personalități ale orașului și turiști - tipuri de intervenții artistice în spațiul public, aflate chiar sub ferestrele lor.

Pentru că trecutul istoric este o componentă importantă a identității culturale, ne propunem să redăm istoria Timișoarei, cu ajutorul mai multor forme de exprimare artistică: teatru, muzică, arte vizuale, literatură etc.

O componentă importantă pe care o vom dezvolta și în acest an va fi legată de domeniul artei stradale. După impactul avut de lucrările de artă murală, cu tematica „Revoluție” realizate în 2019 în cartierele Timișoarei, în 2020 ne propunem realizarea unui traseu de-a lungul râului Bega, care să spună istoria orașului primr-o serie de picturi murale realizate de artiști selectați prin apei public. Odată creat, acesta va putea fi parcurs atât independent, cât și prin tururi ghidate organizate special în acest scop, cunoscut fiind faptul că în orașele importante ale lumii există deja tururi de artă stradală, lucru care poate fi exploatat și de viitoarea capitală culturală a Europei.

în paralel, ne propunem să continuăm implicarea generațiilor viitoare, prin ateliere și spectacole realizate în școlile din oraș, dar și organizarea unor evenimente în cartierele Timișoarei.

2      'X< Timișoara 2021

/ I Capitală Europeană a Culturii

 • 1.4. Lumini captivante - activități colaterale Festivalului Simultan

Perioadă de desfășurare: 09 - 20 noiembrie 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: Asociația Simultan

Buget: 100.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Pentru anul 2020 se are în vedere realizarea unei serii de activități colaterale care să prelungească programul festivalului de tradiție Simultan, care, începând cu ediția din 2019, are Ioc la MultipleXity, viitorul Centru de Artă, Tehnologie și Experimental al orașului. Activitățile colaterale, implementate în colaborare cu Festivalul Simultan, gazda traseului din Dosarul de candidatură, vor consta în amplasarea unor instalații de new media, în luna noiembrie, în zilele ulterioare festivalului, a unor instalații în spații închise și deschise, care vor transpune legendele urbane și poveștile personale în lucrări de artă coproduse de artiști străini și români, prin abordări interdisciplinare, folosind noile medii. în eventualitatea în care evenimentele nu vor putea avea loc în spațiul public, acestea se pot desfășura integral Online.

 • 2. STAȚIA: ACTORII SCHIMBĂRII

  • 2.1. Invizibil/Vizibil

Perioadă de desfășurare: august - noiembrie 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: Institutul Intercultural din Timișoara și Asociația Solidart

Buget: 100.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Traseul Invizibil/Vizibil, al cărui gazdă este Institutul Intercultural din Timișoara, în colaborare cu ERIAC (European Roma Institute for Arts and Culture) este un program complex ce își propune să expună și să lupte cu stereotipurile referitoare la grupuri marginale din societate (persoane vulnerabile din punct de vedere social, economic, persoane cu discapacități) și, în mod deosebit, referitoare la comunitatea romă. Activitățile organizate se vor adresa atât majorității, cât și comunităților vizate.

Pentru anul 2020 este prevăzută continuarea festivalului in: v z b 1 în colaborare cu Institutul Intercultural și Asociația Solidart și a activităților următoare:

rezidențe pentru artiști străini, care vor lucra cu comunitatea din cartierul Fabric. în eventualitatea în care acestea nu vor mai putea avea loc în spațiul public, vor fi organizate Online, adaptându-se conceptul.

- producție proprie de teatru forum. în eventualitatea în care condițiile nu vor permite prezentarea producției în spațiul public, aceasta se va putea înregistra și transmite Online, urmând să fie prezentată public ulterior.

- producții invitate. Acestea vor fi înlocuite cu transmisii online, dacă perioada de izolare se va prelungi.

 • 2.2. Perspective fluide - Her City - „Timișoara LA FEMININ: șoapte-voci-strigăte”

2     0 4 Timișoara 2021

£ | Capitală Europeană a Culturii

Perioada de desfășurare: octombrie - decembrie 2020

Responsabil proiect: Odette Părvidescu

Buget: 50.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Proiectul LA FEMININ pentru anul 2020, al doilea capitol al expoziției, Timișoara LA FEMININ: șoapte-voci-strigăte propune un traseu explorator care se va concentra pe valorificarea poveștilor de viață ale femeilor obișnuite. Vor fi realizate interviuri cu 15 femei din Timișoara, accentul fiind pus pe relația cu orașul și cu alți timișoreni, narator devenind femeia care a reușit, care se confruntă cu provocări și dificultăți în viața de zi cu zi, care a depășit anumite obstacole. Având în vedere contextul actual, cel al pandemiei SARS-CoVID-19, o parte dintre întrebări va fi dedicată înțelegerii experiențelor de viață ale femeilor, în perioada pandemiei (cât de solicitant e rolul de mamă și angajat, desfășurând activitatea de acasă, cum se modifică dinamica vieții de familie, etc.). Experiențele-cheie din viața femeilor vor fi prezentate în cadrul unei expoziții multimedia (disponibilă fizic și online) și a unui traseu urban ale cărui obiective vor fi reprezentate de locațiile acestor experiențe. Acest traseu va fi accesibil printr-o aplicație digitală interactivă (format Questo https://www.questoapp.com/ ) pentru Android/IoS. în cadrul etapei pilot se va prezenta aplicația către publicul local pentru aportul personal și feedback, promovarea traseului urban se va face pe toate paginile de social media și se vor aplica stickere pe clădiri și QR Code cu trimitere pe paginile de Facebook a proiectului.

Punctul de plecare al acestui traseu va fi un spațiu expozițional, unde printr-o expoziție de obiecte personale, fotografii, elemente multimedia, vor fi prezentate poveștile celor 15 femei din proiect, ca apoi să se parcurgă traseul (un tur de aproximativ o oră, accesibil unei parcurgeri la pas).

2.3 Actorii Schimbării - Rezidente

Perioada de desfășurare: august - decembrie 2020 Responsabil proiect: lonuț Suciu, Melinda Terek Partener: Festivalul de Literatură Timișoara Buget: 50.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Pentru că rezistența culturală poate lua multiple forme, iar stația își propune să aducă sub reflectoare actorii schimbării din societatea de azi, ne propunem organizarea unui eveniment de literatură, prin care să aducem la Timișoara nume importante de pe scena internațională, ținta pentru acest an fiind unul dintre laureații Premiului Nobel. Evenimentul va fi unul complex și va cuprinde o lansare de carte, o sesiune de autografe și o conferință publică. Având în vedere profilul evenimentului și posibilitatea de a atrage o asistență cât mai largă atât din Timișoara, cât și din afara orașului și chiar a țării, ne propunem organizarea evenimentului în luna octombrie, când va avea loc și Festivalul Internațional de Literatură F1LTM.

Și în cadrul acestui program, avem opțiunea de a adapta evenimentele pentru mediul Online, în cazul în care situația la nivel național nu va permite organizarea de evenimente în spațiul public. Astfel, am gândit un sistem de rezidențe „online”, cu materialele rezultate - publicate pe platforma Timișoara2021, dezvoltarea unui concept de videopoetry, podcast-uri, dar și maratoane de poezie online.

2     0 1 Timișoara 2021

| Capitală Europeană a Culturii

 • 2.4. Identity Education

Perioada de desfășurare: iunie - noiembrie 2020

Responsabil proiect: Odette Pârvulescu

Partener: Asociația Identity Education

Buget: 50.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Programul, implementat în parteneriat cu Asociația Identity Education, urmărește recunoașterea și integrarea incluzivă a comunității LGBTQ + în toate aspectele sociale ale vieții, ca parte integrantă și activă a unei comunități mai largi din Timișoara. Pentru anul 2020 sunt planificate două evenimente mari:

 • a) Pride TM Week: evenimente concentrate pe cultura queer, evenimente ce vor avea Ioc timp de o săptămână în Timișoara, cu ajutorul partenerilor locali și naționali, expoziție de artă documentară -definiții ale diferiților termeni și acronime, istoria comunității LGBTQI+ în România (drepturi și activism), expoziție foto și povești, o hartă a orașului Timișoara văzut prin ochii comunității LGBTQI+, campanii legate de tematici și/sau comunitatea LGBTQI+ facute de organizații LGBTQI + și alte entități, proiecție de filme documentare în parteneriat cu OneWorld Romania, piesă de teatru „Negreșită”, conferință pe tema drepturilor comunității LGBTQI+ în România în contextul EU, storytelling.

 • b) LUNA ISTORIEI LGBTQ + - este un festival cultural celebrat la nivel național de către toate organizațiile LGBTQI+ din România (București, Cluj, Iași, Timișoara) și grupuri informale (Brașov, Sibiu).

Activitățile culturale se vor desfășura online și, în măsura în care evoluția pandemiei SARS-CoVID-19 o va permite, în spațiul public.

 • II. TERITORIU: LOCURI

 • 1. STAȚIA: ÎNDRĂZNEȘTE

  • 1.1. Dante 21

Perioada de desfășurare: septembrie- noiembrie 2020

Responsabil proiect: Odette Pârvulescu

Partener: Teatro Delle Albe și Festivalul din Ravena, Srpsko Novgorod Pozoriste, Fondacija Novi Sad 2021

Buget: 100.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Proiect realizat împreună cu Teatro Delle Albe și Festivalul din Ravenna. Proiectul a fost demarat în anul 2018 și își propune realizarea unei coproducții în anul 2021 între Timișoara 2021, Teatro Delle Albe și Festivalul din Ravenna, Srpsko Novgorod Pozoriste, Fondacija Novi Sad 2021 a întregii piese Divina Comedie a lui Dante Alighieri. în anul 2019, un grup de coordonatori din Timișoara a participat la punerea în scenă a unor părți din spectacol în Ravenna. Continuând, se vor realiza ateliere de lucru de către compania Teatro delle Albe cu acești coordonatori și actori

2     0 1 Timișoara 2021

4 | Capitală Europeană a Culturii

din Timișoara, implicând astfel sute de cetățeni, grupurile țintă fiind copii, tineretul, minoritățile etnice, persoane cu dizabilități etc.

 • 1.2. Impuls 2020

Perioada de desfășurare: 27-30 august 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: Unfold Motion, Asociația Noi Re-Creăm

Buget: 50.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Impuls este un festival de artă de stradă ce își propune să revendice spațiul public din cartierele din afara centrului, intens populate, și să contribuie la coeziunea socială și la încurajarea participării colective. Ediția planificată inițial în perioada 8-13 iunie a fost amânată pentru sfârșitul 27-30 august, iar în ce cele din urmă evenimentele de stradă prevăzute pentru sfârșitul lunii august au fost anulate. Pe de o parte, întrucât nu există o certitudine referitoare la numărul de persoane ce ar putea lua parte la evenimentele stradale și evoluția nefavorabilă a pandemiei ar putea reactiva măsuri de strictă izolare socială. Pe de altă parte pentru că o mare parte din programare depinde de companii străine invitate, a căror mobilitate este redusă pentru moment și incertă în viitor.

Din acest motiv, pentru 2020 s-a decis doar păstrarea unei componente care implică participarea unui public redus: atelierele de dans Cadre și forme, realizate de asociațiile Unfold Motion și Noi Re-Creăm.

 • 1.3. Vocile orașului (Central Park)

Perioada de desfășurare: octombrie 2020

Responsabil proiect: Mateea Marin

Partener: Teatrul Național din Timișoara, Centrul de Teatru Educațional Replika București, Asociația Simultan, Universitatea de Vest Timișoara, Asociația Noi Re-Creăm, Fundația Rubin, Compagnie Pal Frenak, Asociația Națională a Surzilor — Filiala Timiș

Buget: 100.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

a. Atelier Identitate

Atelierul Identitate, care face parte din proiectul Teatrului Național din Timișoara pentru anul 2021, își propune să promoveze folclorul autentic și să-l integreze în viața omului citadin. Atelierul este coordonat de Marius Andrei Alexe - Bean MC, fiind programat la finalul lunii octombrie , început de noiembrie în foaierul Sălii 2 a Teatrului Național.

Atelierul Identitate vizează întâlnirea omului citadin cu tradiția, precum și recuperarea individuală și în comuniune cu identitatea spațiului în care trăiește. Marius Andrei Alexe (Subcarpați) va redescoperi, împreună cu participanții la seria de ateliere Identitate, valorile creative ale tradiției în societatea contemporană; împreună vor reconecta prin muzică trecutul la prezent și vor disemina conceptul și rezultatul atelierului în cadrul unor concerte publice în aer liber.

b. Vocile Orașului

Proiectul vizează transformarea Sălii 2 a Teatrului Național Timișoara și a Parcului Civic într-un epicentru civic și cultural al Timișoarei prin realizarea unei serii de instalații, ateliere și evenimente

(fj

2 21


aflate sub semnul conceptului „ Construiește democrația - trăiește pozitiv” - în colaborare cu artiști din toate domeniile cu participarea directă a cetățenilor. Se preconizează coagularea cetățenilor în jurul unor teme cum ar fi memoria colectivă versus memoria individuală, valorile pozitive ale civismului, capacitatea de evoluție prin participarea la actul creator, transcenderea prin actul artistic a unor handicapuri de ordin fizic, etc. Realizarea unei instalații complexe, în colaborare cu un scenograf/ artist plastic. Acesta va imagina mai multe trasee în Parcul Civic, mărginite cu fotografii din viața cotidiană, pe care se vor construi „puncte de comunicare” - locuri în care trecătorii vor fi încurajați să se exprime în scris, în funcție de punctul în care s-au oprit, asupra unor teme cum ar fi: „spune-mi ceva bun despre orașul în care trăiești”, spune-mi ceva bun despre vecinul tău”, „spune-mi cum dorești să fie orașul tău următorii 10 ani” etc. Proiectul presupune, de asemenea, o instalație video care va proiecta imagini și secvențe live și înregistrate din proces, precum și alte imagini referitoare la subiectele abordate.

Realizarea unui workshop de scriere creativă hibridă, intitulat Subiect/ Obiect. Atelierul este axat pe confluența dintre diferitele arte și se adresează tinerilor artiști din diverse domenii: teatru, arte vizuale, muzică, dans, etc. Workshop-ul cercetează felul în care ne putem deschide imaginația și folosi pe noi înșine pentru a crea structuri narative. în cadrul atelierului se vor explora posibilitățile de a uni diferite elemente din artele vizuale, din muzică, dans, performance, gamification (aplicarea conceptelor și structurile din jocurile video în narativitate) pentru a crea o structură dramatică, profund teatrală în esența ei, în care contractul dintre spectacol și spectatori este inclus în premisă. Rezultatele workshop-ului vor fi făcute publice în cadrul unei instalații interactive, deschise publicului la Sala 2/ Parcul Civic. Realizarea la Sala 2 a unui atelier de dans pentru persoane hipoacuzice, susținut de coregraful Pal Frenak. Atelierul se va finaliza printr-o reprezentație publică.

1.4. La Pas

Perioada de desfășurare: mai — decembrie 2020 Responsabil proiect: lomiț Suciu, Melinda Terek Partener: Asociația CRPES Buget: 300.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

La Pas/Slowing down este conceptul sub care redescoperim complexitatea relației dintre cultură și hrană, ca parte a patrimoniului nostru identitar. La Pas/Slowing down este un proiect cu o dezvoltare graduală, prin care propunem comunității un model responsabil de consum și producție alimentară. Publicul programului este unul complex, trans-generațional, format din consumatori, producători artizanali și fermieri, organizatori de evenimente culturale, restaurante și cafenele interesate să introducă în oferta lor produse locale.

Ne propunem implicarea unor grupuri țintă diverse, după cum urmează:

 • 1. Elevi și profesori - prin dezvoltarea unui program educațional de promovare a consumului responsabil și a voluntariatului pentru o comunitate sustenabilă;

 • 2.  Organizatori de evenimente cultural-artistice;

 • 3.  Mici producători locali din județul Timiș - prin colaborarea cu aceștia în vederea organizării Festivalului La Pas, dar și printr-o activitate de promovare a acestora în relația cu reprezentanți din sectorul HORECA, interesați de achiziționarea unor materii prime și produse locale;

  2 21


 • 4. Cetățenii - prin creșterea accesului la evenimente culturale referitoare la prezervarea hranei și a accesului la produse și rețete din ingrediente locale.

în anul 2020, programul LA PAS este compus din 3 componente principale:

 • I. Programul educațional de promovare a consumului responsabil în școli:

 • •   Sute de elevi de liceu și școli profesionale participă la activități educaționale legate de promovarea consumului responsabil;

 • •  20 cadre didactice vor fi formate pe teme legate de consumul responsabil;

 • •   10% din totalul elevilor implicați în program, se vor implica în activități de voluntariat în cadrul Festivalului LA PAS;

 • II. Organizarea celei de-a doua ediții a Festivalului LA PAS, 05-06 Septembrie 2020

 • •   Public țintă vizat: 5.000 de persoane;

 • •   20 de acțiuni organizate pe perioada Festivalului: ateliere culinare și demonstrative, ateliere educaționale, dezbateri, evenimente culturale, lansare de carte;

 • •   30 de colaboratori implicați: mici producători și artizani care vor fi invitați să își prezinte și să își vândă produsele.

 • III. Consultanță pentru organizarea de evenimente culturale responsabile

în cazul în care, din cauza prelungirii perioadei de izolare, nu vom putea organiza evenimente în spațiul public, ne vom concentra atenția pe următoarele activități:

 • • EDUCAȚIE PENTRU CONSUM RESPONSABIL:

 • - cursuri de formare online pentru profesori pe tema consumului responsabil;

 • - realizarea unui Manual online&interactiv al elevului pentru promovarea consumului responsabil;

 • • GASTRONOMIE:

 • - dezvoltarea pe o platformă online a unei secțiuni în care să fie prezentate rețete tradiționale (putem colabora cu Laura Laurențiu și relua concursul de rețete și nu numai), dar și informații despre anumite soiuri românești de vinuri, soiuri tradiționale de legume și fructe. Ideea este de a pune în evidență patrimoniu cultural gastronomic românesc.

 • • RECOMANDARE PARTICIPATIVĂ A PRODUSELOR LOCALE:

 • - dezvoltarea unei echipe de voluntari care vor participa la organizarea unor degustări de produse locale și vor realiza o evaluare a acestora pe baza unor criterii prestabilite. Informațiile vor fi făcute public pentru a ajuta consumatorii în alegerea produselor locale. Este și o componentă importantă de educație care ne încurajează să ne uităm la un produs din perspectiva mai multor criterii.

 • • CONSULTANȚĂ PENTRU EVENIMENTE RESPONSABILE:

 • - dezvoltarea unor fișe de lucru cu recomandări de furnizori și soluții responsabile social și față de mediu, care vor fi prezentate online.

 • • ALTELE

 • - realizarea unor materiale specifice pe baza celor două Ghiduri - de popularizare a temelor, care să fie publicate pe site și pe pagina Facebook dedicată.

 • 2. STAȚIA: ORAȘUL LUMINILOR

  • 2.1. Patrimoniul sub reflectoare

Perioada de desfășurare: octombrie-noiembrie

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: UPT, Muzeul Național al Banatului;

2     0 4 Timișoara 2021

£ | Capitală Europeană a Culturii

Buget: 100.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Este un traseu inclus în Dosarul de candidatură cu care Asociația Timișoara 2021 - Capitală Culturală Europeană a câștigat titlul, în teritoriul Locuri, stația Orașul luminilor. Acesta face parte dintr-un program mai amplu demarat în 2019 ce urmează să se dezvolte și în anii 2020 și 2021, organizat Universitatea Politehnica din Timișoara în colaborare cu Muzeul Național al Banatului. Proiectul și-a propus să implice populația Timișoarei și vizitatorii într-o lume complexă reală-virtuală care combină istoria veche a Timișoarei, prezentată ca o poveste digitală și expoziție muzeografică. Proiectul reprezintă o îmbinare între expoziții fizice despre patrimoniul din cartierele istorice ale orașului (losefin -2019, Elisabetin - 2020, Fabric - 2021), expoziții stradale și o componentă digitală care face legătura dintre patrimoniul istoric și poveștile locuitorilor de astăzi. Componenta digitală, realizată împreună cu UPT constă într-o platforma web ce va fi actualizată de-a lungul celor 3 ani de proiect, https://spotliuht-timisoara.eu, precum și o aplicație ce poate fi descărcată atât de pe sistemele de operare iOS, cât și de pe Android.

Proiectul a fost lansat în data de 8 noiembrie 2019 în cadrul vernisajului expoziției de la Bastionul Theresa “Patrimoniul sub reflectoare. Cartierul losefin și Valeria dr. Pintea - un roman într-o expoziție”.

In anul 2020, va fi organizată o expoziție la sediul Muzeului Național al Banatului despre lumea cartierului Elisabetin plecând de la colecțiile donate de Pia Brânzeu.

Activitățile prevăzute sunt următoarele:

identificarea poveștilor, descrierilor și fotografiilor existente pentru 16 stații (puncte de interes) din cartierul Elisabetin, închiriere materialelor interactive, lansarea dezvoltării aplicațiilor;

actualizarea unei (1) aplicațiii web și a 2 aplicații mobile (pentru telefoane inteligente, una pentru sistemul de operare Android și una pentru iOS)

crearea de experiențe de realitate augmentată și virtuală (dezvoltarea tehnico-artistică de scenarii multimedia, pe baza a minimum 200 de fotografii vechi, 16 clipuri video și alte materiale grafice 2D, modele 3D și secvențe audio, în care utilizatorul este parțial sau complet imersat) pentru stațiile propuse;

 • -   realizarea și amplasarea panourilor fizice în cele 16 stații și pregătirea expoziției;

5 vizite ghidate realizate de voluntari dintr-o varietate de medii și categorii de vârstă ce vor împărtăși istoriile cartierului folosind tehnologia creată;

 • -  organizarea unei expoziții virtual - reale în cadrul Muzeului Național al Banatului care va permite, pe lângă obiectele fizice istorice și interacțiunea directă și supervizată cu aplicațiile interactive mobile, web și de realitate augmentată.

 • 2.2. Spații vii - Privește orașul

Perioada de desfășurare: iunie- octombrie 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: OAR Timiș

Buget: 100.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

2 21


Proiectul este implementat în colaborare cu ordinul Arhitecților din România, filiala Timiș. Campania Privește Orașul are la bază conceptul de proiect descris în Traseul Spații vii din dosarul de candidatură al Timișoara 2021: pornind de la premisa că spațiul public este o noțiune prea abstractă pentru a putea fi apropriată în mod cotidian de către locuitorii unui oraș și că acest fapt este unul dintre motivele pentru care spațiul public nu este asumat, îngrijit și luat în stăpânire, campania își propune ca prin antropomorfizarea unei serii de locuri din oraș în personaje cu trăsături umane (defecte, calități, trecut, viitor, credințe, speranțe, temeri etc.) să se producă o schimbare în modul în care locuitorii orașului se raportează la aceste locuri, implicit la spațiul public pe termen lung (moștenire).

în anul 2020, activitățile vor include cercetare, actualizarea cu rezultatele cercetării și sondajelor a paginii htips://www.privesteorasul.com, ateliere cu cetățeni, intervenții la scară redusă în zonele identificate.

 • 2.3. MultipleXity

Perioada de desfășurare: iunie - decembrie 2020

Responsabil proiect: Dan Bugariu

Buget: 200.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

O secțiune centrală a dosarului de candidatură, comună cu cea din Strategia Culturală a Municipiului Timișoara, este dezvoltarea Centrului de arte, științe și inovare. MultipleXity este moștenirea pe care TM2021 va lăsa orașului. Acesta marchează începutul unui laborator deschis și permanent pentru experimente și inovații interdisciplinare. Aici, cercetarea urbană și socială se vor metamorfoza în prezentări multimedia, expoziții, instalații și spectacole interactive.

Timișoara 2021 va prelua provocarea de a dezvolta tot ce este necesar pentru a lăsa în urmă o moștenire de valoare pentru oraș. Ne vom îndrepta atenția spre modele europene de centre de învățare, muzee și centre de cooperare, pentru a ne gândi la nevoile specifice ale Timișoarei. Ne propunem ca această inițiativă să crească în concordanță cu planurile administrației în ceea ce privește dezvoltarea orașului. Vizitele de studiu ale experților din alte orașe vor fi organizate pentru a stimula discuția. Facem acest lucru împreună cu segmentele active ale sectoarelor IT, artă, inovare antreprenorială, educație.

 • III.JTERITORIU: CONEXIUNI___ ________

1. STATIA: LUMINĂ PESTE GRANIȚE ...........ț 9 ........._......_........._......................................................................................................................

 • 1.1. Cămine în mișcare

Perioada de desfășurare: iunie — decembrie 2020

Responsabil proiect: lonuț Suciu, Melinda Terek

Partener: Asociația Prin Banat;

Buget: 300.000 lei

<1 Timișoara 2021

£ I Capitală Europeană a Culturii

Cămine în Mișcare (Moving Fireplaces) se desfășoară în jurul Timișoarei, în regiunea Banatului istoric, fiind gândit pentru a încuraja oamenii să-și împărtășească moștenirea culturală și poveștile personale cu cei din jur. Abordând teme precum migrația, mobilitatea, dislocările de populație, programul își propune să pună oamenii aflați în mișcare în contact cu comunitățile locale pe care le întâlnesc în drumul lor, promovând arta povestirii (storytellîng) ca o metodă de a aduce oamenii laolaltă și de a le reda sentimentul de apartenență la un spațiu. Cămine în Mișcare este un important promotor al Banatului către turiștii internaționali, naționali și către localnici, care își propune promovarea zonei ca întreg în sfera internațională, în scopul creșterii vizibilității diversității formelor de turism care se pot practica aici, prin crearea unor evenimente care să pună în valoare potențialul cultural al ruralului bănățean, și să ofere satelor bănățene un punct de dezvoltare prin cultură.

în 2020, programul va continua documentarea poveștilor despre migrația în regiunea Banatului istoric. Desfașurându-se pe durata a 6 luni, programul va avea loc în mai multe localități din județul Timiș, în special în orășele și sate de la granița româno-sârbă și româno-maghiară: Jimbolia, Sânnicolau Mare, Teremia Mare, Lenauheim, Dudeștii Vechi etc. Implementarea proiectului va presupune mai multe etape distincte, care vor consta atât în realizarea unor studii și cercetări în domeniul patrimoniului cultural, precum și în organizarea și producția mai multor evenimente adresate publicului larg: desfășurarea unei cercetări antropologice și realizarea unor studii în domenii precum turism, istorie, socio-economie, precum și realizarea de interviuri și colectarea de povești ale comunității locale pe tema fenomenului migrației, rezultatele urmând a fi convertite într-o carte (ex. volumul Cămine în mișcare 2020). De asemenea, concomitent cu partea de cercetare, vor fi realizate și alte produse culturale (piese de teatru, film documentar, instalații de artă etc.) inspirate din poveștile de viață documentate în cadrul proiectului, ce vor fi prezentate în cadrul unor evenimente cu public, în Timișoara, dar și în alte localități, pentru promovarea proiectului Timișoara2021. Aceste evenimente vor mai presupune și concerte de muzică clasică și de fanfară, ateliere de creație, târg de bunătăți locale ș.a.m.d..

La fel ca în cazul altor programe, și acesta va putea migra în mediul online, în cazul în care situația o va cere. în acest caz, ne vom concentra atenția asupra următoarelor componente:

 • 1. Editarea, traducerea și publicarea în mediul online a bazei de date a proiectul Cămine în mișcare.

Materialele rezultate vor fi publicate la adresa www.camineinmiscare.ro (www.movingfireplaces.ro), în română și engleză. Modul de lucru va fi exclusiv online, membrii echipei putând opta să lucreze atât de acasă, cât și de la birou;

 • 2. Desfășurarea campaniei “Cămine în mișcare”, ce presupune deschiderea unui apel pentru artiști vizuali, multimedia, scriitori, jurnaliști etc., care să creeze noi produse cultural-artistice pornind de la arhiva proiectului Cămine în mișcare. Ținând cont de situația curentă provocată de pandemia de coronavirus, restricțiile de liberă circulație impuse ce au ca scop oprirea răspândirii virusului, precum și previziunile specialiștilor conform cărora, indiferent de modul în care se va încheia acest episod o recesiune economică este inevitabilă, pentru a veni în sprijinul sectorului cultural (în special în sprijinul artiștilor independenți), propunerile înscrise vor trebuie să fie realizate folosind exclusiv soluții inovatoare și mijloace online, artă digitală și noile tehnologii. Propunerile înscrise vor fi votate de către un juriu format din reprezentanți ai Asociației Prin Banat și Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii. Rezultatele campaniei (de ex. filme documentare, scurtmetraje, colaje, scrieri, reportaje jurnalistice, podcasturi etc.) vor fi publicate pe siteul www.camineinmiscare.ro, pe platforma digital.timisoara2021.ro, iar în funcție de felul în care vor evolua lucrurile la nivel local,

  2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

național și internațional, este prevăzut și un eveniment public de vernisare a proiectelor campaniei.

 • 1.2. Baroque Reloaded (Contur)

Perioada de desfășurare: septembrie - decembrie 2020.

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: Galeria Anca Poterașu și Muzeul de Artă Timișoara

Buget: 150.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Traseul își propune să utilizeze arta contemporană ca un vehicul de revalorizare a moșteniri baroce a orașului Timișoara. Pentru anul 2020, sunt prevăzute mai multe activități.

Astfel, artistul Robert Koteles, inspirat de lucrările grupului Sigma , va realiza o instalație exterioară pe fațada Palatului Baroc, sediul Muzeului de Artă Timișoara, în perioada octombrie -decembrie 2020. Proiectul este realizat în colaborare cu Galeria Anca Poterașu din București.

O componentă nouă, care va fi dezvoltată începând cu anul 2020 și finalizată în 2021, va fi aceea de creare a unui traseu de realitate augmentată în colecția permanentă a Muzeului de Artă. Astfel, utilizatorii vor avea oportunitatea ca, apropiind tablete sau telefoane inteligente de anumite lucrări de artă, să asculte povestea respectivei lucrări, să vizioneze o lucrare digitală creată special pornind de la respectiva lucrare etc. în anul 2020, va fi selectată echipa de curatoriere a acestui proiect, va fi stabilit traseul și lucrările asupra cărora urmează să se facă intervenția urmând ca, în 2021 să fie generat conținutul, să se intervină în colecție și traseul să fie deschis publicului.

 • 1.3. ENCOUNTERS

 • 1.3.1. Art Encounters

Perioada de desfășurare: septembrie - decembrie 2020

Responsabil proiect: Odette Pârvulescu

Partener: Fundația Art Encounters, Centrul Georges Pompidou, Centrul Cultural German din Timișoara, Neuer Berliner Kunstverein

Buget: 220.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

O componentă a traseului Encounters este cea găzduită de Fundația Art Encounters. în anul 2020, în parteneriat cu Fundația Art Encounters, Asociația Timișoara 2021 va realiza două programe:

 • a) Expoziția Gherasim Luca și al doilea val suprarealist - curatoriată de Mica Gherghescu în colaborare cu Centrul Georges Pompidou (expoziție de grup la sediul Fundației Art Encounters curatoriată de Mica Gherghescu și programul conex, conceput de Diana Marincu în colaborare cu ATCEC: conferință Bernard Blistene, director Musee National d'Art Modeme, Centre Pompidou, Paris, workshop literar cu un scriitor timișorean, proiecția unui film din arhiva Pompidou, atelier pentru adulți, introducere în arta contemporană și atelier pentru copii.

 • b) Expoziția Harun Farocki - curator Diana Marincu, în colaborare cu Centrul Cultural German și Neuer Berliner Kunstverein, expoziție instalații video la sediul Fundației Art Encounters, program conex octombrie-decembrie, conceput de Diana Marincu în colaborare cu ATCEC: proiecție și lansarea cărții Harun Farocki: zece, douăzeci, treizeci, patruzeci, conferință despre


  2 21


Timișoara 2021

Capitala Europeană a Culturii

Harun Farocki și influența sa asupra producției actuale de artă video, workshop de film pentru studenți și liceeni și adulți.

 • 1.3.2. Triade Encounters

Perioada de desfășurare: mai - decembrie 2020.

Responsabil proiect: Odette Pârvulescu

Partener: Fundația Interart Triade

Buget: 75.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

O altă componentă a traseului Encounters este găzduită de Fundația Interart Triade. Expozițiile care vor fi prezentate în Timișoara vor oferi o analiză complexă a artei din Estul Europei, din secolul XX până în prezent și o investigație a artiștilor români în aceeași situație cu colegii lor internaționali, navigând prin paradigma aceleiași epoci. Temele principale ale proiectului sunt conectate cu anii 70, 80, 90 și 2000 în Europa de Est. Această perioadă este foarte importantă pentru dezvoltarea și schimbările sociale. Topica proiectului va urma influența neo-avangardristă asupra artei contemporane.

Fundația Interart Triade va desfășura în parteneriat cu Timișoara 2021 expoziția The Eastern Art Context in the 60-70 years, la Muzeul de Artă Timișoara, curator Maria Rus Bojan, septembrie-octombrie 2020;

în cadrul acestui proiect avem opțiunea de a adapta fiecare eveniment în parte pentru mediul online, în cazul în care evoluția pandemiei SARS-CoVID-19 nu ne va permite organizarea evenimentelor culturale în spațiul public, creându-se astfel o galerie de artă online.

1.4 Bega!

Perioada de desfășurare: 07-12 octombrie 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: Centrul Cultural Plai

Buget: 400.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Programul BEGA! a început în anul 2018 cu spectacolul “Lumen” angrenând peste 200 de amatori pentru crearea unui spectacol personalizat pentru Timișoara într-un spațiu uitat de conștiința publică, fostul port al orașului. A continuat în 2019 cu “The Lightning Project”, o serie de evenimente pop-up în cartierele dens populate. Proiectul a avut menirea de a descoperi reacția și puterea de diseminare a persoanelor când întâlnesc un eveniment în afara oricăror tipare chiar în fața blocului lor. Pentru a spori implicarea locuitorilor orașului în crearea de conținut, în toamna anului 2019, au fost amplasate 3 instalații interactive care au oferit trecătorilor puterea de a se exprima liber prin cuvinte sau pixel art.

înaintea izbucnirii pandemiei SARS-CoVID-19, BEGA! își propunea să ducă mai departe implicarea cetățenilor prin primul proiect transfrontalier, sub egida “Lumină peste granițe” (BEGA! fiind programul principal al acestei stații) prin aducerea celor 7 Luminării existente în lume în regiunea noastră. Luminariile, opere ale lui Alan Parkinson (toate diferite între ele) sunt structuri gonflabile de mari dimensiuni care cu ajutorul luminii naturale creează ambianțe și


2 21


senzații de inundare în culoare similare vitraliilor dintr-o catedrală [https://www.architects-of-ir.com/]. Așa cum se menționează în Dosarul de candidatură, proiectul urma să aibă o dimensiune regională, din cele 7 luminării, unul urma să fie amplasat la Arad, altul la Szeged și al treilea la Novi Sad în perioada 7-11 octombrie 2020. în Timișoara fuseseră identificate zonele pentru amplasarea cele 4 luminării: Bucovina, Lipovei, Lunei și Soarelui. Spațiile din Timișoara au fost alese deoarece sunt pe terenuri împrejmuite de blocuri, în cartiere în care nu se întâmplă proiecte artistice/culturale iar terenurile în sine sunt neîngrijite, fiind în unele cazuri, spații unde se aruncă gunoiul. Unul dintre Luminării, va fi special construit pentru Timișoara și va purta numele Temesiensis. După prezentarea lui la Timișoara, acesta va intra în circuitul mondial de turneu pentru o perioadă cuprinsă între 5-7 ani fiind un excelent caz de moștenire pentru TM2021. în contextul efectelor pandemiei de coronavirus (restrângerea mobilității internaționale, accesul limitat al publicului, context financiar incert), proiectul va fi redus la maximum 4 lumin“arii, accesul publicului urmând a fi controlat în funcție de recomandările care vor f în vigoare la momentul respectiv.

2. STAȚIA: PEISAJE DE LUMINĂ

 • 2.1. în căutarea luminii

Perioada de desfășurare: iunie - noiembrie 2020

Responsabil proiect: Odette Pârvulescu, lonuț Suciu

Partener: Filarmonica de Stat „Banatul” din Timișoara, Asociația Trib Art Buget: 60.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Traseul are ca gazdă Filarmonica de Stat „Banatul” din Timișoara, instituție ce a propus pentru anul 2020 o serie de evenimente în colaborare cu Opera Națională Română Timișoara și Liceul de muzică „Ion Vidu”, din cadrul Festivalului de Operă și Operetă în aer liber și sub tutela instituției proprii, care vor fi organizate cu ocazia a 250 de ani de la nașterea marelui compozitor Ludwig van Beethoven, sărbătorit în acest an în întreaga lume.

în cadrul acestui program, evenimentul organizat de Filarmonica Banatul Timișoara pentru mediul va putea fi adaptat pentru mediul online în cazul în care evoluția pandemiei SARS-CoVID-19 și situația la nivel național nu va permite organizarea de evenimente în spațiul public.

Tot în cadrul acestui traseu, propunem o serie de concerte captivante cu artiști internaționali care să scoată în evidență locațiile religioase din zona de vest a României. Fiecare locație va fi amenajată cu o instalație de lumini arhitecturale, pentru a sublinia detaliile deosebite din fiecare clădire. în aceste concerte, va exista o comunicare cu publicul, artiștii sau directorul artistic al festivalului povestind detalii interesante despre instrumente sau despre lucrările interpretate, împreună cu organizatorii festivalului Eufonia, vom organiza o serie de evenimente menite să demonstreze că muzica nu cunoaște granițe și naționalități, este universală și reușește să scoată cel mai bine în evidență spiritul multicultural al regiunii de vest a României. Proiectul aduce împreună oameni cu confesiuni diferite, de naționalități diferite și de condiție socială diferită. Cursuri de măiestrie online: se va pregăti o platformă unde vor fi selectați tineri muzicieni pe bază de înregistrare video. Aceștia vor avea apoi ocazia să aibă 3 sesiuni online cu profesorul dorit. Aceste sesiuni vor fi apoi făcute publice, pentru a fi folositoare tuturor muzicienilor care nu au fost

2 21


selectați. De asemenea, vor fi filmate interviuri, discuții, explicații și curiozități despre lumea muzicii clasice pentru a dezvolta cunoștințele publicului.

 • 2.2. Ecouri europene

Perioada de desfășurare: iunie — noiembrie 2020.

Responsabil proiect: Odette Părvulescu, lonuț Suciu, Ovidiu Miron

Parteneri: Centrul Cultural German Timișoara, Institutul Francez Timișoara, Balkan Trafik, Festivalul de film Central - European, Diplomatic Art

Buget: 275.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Proiectele incluse în acest teritoriu își propun promovarea și integrarea în circuitul internațional a creației contemporane a artiștilor profesioniști, cetățeni ai țărilor reprezentate prin instituțiile consulare în Timișoara, alături de artiștii profesioniști din Timișoara și din România.

Traseul include mai multe direcții de acțiune:

 • a) evenimente organizate în Timișoara, ca rezultat al colaborării dintre artiști locali și internaționali;

 • b) proiecte de promovare a artiștilor români în străinătate.

Astfel, o primă componentă este proiectul Consulari, care urmărește punerea în valoare și includerea în circuitul cultural al unor spații neconvenționale pentru evenimente artistice, în special a clădirilor (inclusiv a vecinătăților acestora) în care își desfășoară activitatea consulatele generale și onorifice din Timișoara. Aceste spații, destinate în mod obișnuit activităților de business, de locuit sau în particular activităților consulare, vor găzdui temporar proiecte colaborative, interdisciplinare și interculturale. Fiecare proiect va implica un duo format dintr-un artist vizual timișorean (sau muzician/ scriitor/ antropolog/ arhitect, etc) și unul provenit din țara al cărei consulat găzduiește evenimentul. Rezultatul colaborării va fi câte o instalație comună, concepută în funcție de locație (site specific - adaptată spațiului în care va avea loc fiecare eveniment în parte) și care să aibă o componentă preponderent vizuală. Vor fi avute în vedere și alte inițiative de promovare a colaborării dintre artiștii din Timișoara și cei străini.

O a doua componentă este prezentarea artiștilor din Timișoara în orașe foste, actuale sau viitoare capitale europene (Balkan Trafik, Bruxelles, dar și alte evenimente similare).

Tot în cadrul acestui traseu, ne propunem organizarea unei serii de proiecții de film european, în colaborare cu Festivalul de Film Central European. După ce în 2019 am abordat tematica revoluțiilor anticomuniste din Europa, în acest an ne propunem să aducem la Timișoara filme inspirate din literatură. Proiecțiile vor avea loc în spații publice și vor fi însoțite de dezbateri la care vor lua parte oameni de film și literatură, dar și sociologi, antropologi, profesori universitari etc. Proiecțiile și dezbaterile se pot muta și în mediul online, dacă situația o va cere.

Festivalul CafeKultour a fost creat în 2005 de Institutul Cultural Francez și Centrul Cultural German Timișoara, în colaborare cu consulatele din Timișoara (Italia, Spania, Serbia etc) și alte centre culturale străine din București (Polonia, Cehia etc), cu scopul de a prezenta concerte, expoziții, filme, spectacole de teatru și dans contemporan, în diverse spații neconvenționale și cafenele din oraș. Festivalul și-a propus să exploreze spații culturale alternative. Săptămâna cafenelelor este în egală măsură o sărbătoare a multiculturalității, ilustrând, timp de șapte seri, diversitatea culturilor din Timișoara. Cafekultour este, în acest sens, un festival care seamănă

2Q| Timișoara2021

/ I Capitală Europeană a Culturii

orașului, creând pentru locuitorii săi pretexte de întâlnire cu forme artistice variate, provenind din diverse țări (Spania, Franța, Germania, România, Austria, Cehia, Polonia).

Proiectul își propune să desfășoare activitățile culturale în spațiul public, dar în cazul în care evoluția pandemiei SARS-CoVID-19 nu va permite organizarea de evenimente în spațiul public, o parte din acestea va migra mediul online.

 • 2.3. Networking Europe - Conferințe culturale

Perioada de desfășurare: mai-octombrie 2020.

Responsabil proiect: Liliana Cîra

Parteneri: Rețeaua Capitalelor Culturale Europene

Buget: 20.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Ca parte a seriei de conferințe cu privire la problematica capitalelor culturale europene, în perioada 9-11 septembrie era planificată a se desfășura la Timișoara întâlnirea rețelei ECoC la care participă reprezentanți de la foste, prezente și viitoare capitale culturale europene. Având în vedere contextul post-pandemie, se va discuta cu asociațiile omoloage din Novi Sad și Elefsina transferarea întâlnirii în mediul online. Vor fi discutate chestiuni legate de infrastructură, programare și programele de voluntariat. Aceste întâlniri sunt o constantă în rețeaua capitalelor culturale europene, organizându-se în orașelor care urmează să asume acest statut în anul următor.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Casa de Cultura a Municipiului Timișoara

Nr. SC2020-13604 /22.06. 2020

RAPORT DE ȘPECIALITATE

privind aprobarea acțiunilor pe anul 2020 din cadrul programului cultural „Timișoara - Capitala Europeana a Culturii 2021” si incheierea contractului de finanțare cu Asociația „Timișoara -

Capitala Europeana a Culturii”.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare privind aprobarea acțiunilor pe anul 2020 din cadrul programului cultural „Timișoara - Capitala Europeana a Culturii 2021” si incheierea contractului de finantare cu Asociatia „Timișoara - Capitala Europeana a Culturii”. Nr. SC2020-13604/22.06. 2020 al Primarului Municipiului Timișoara

prin care se propune aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul programului cultural „Timișoara -Capitala Europeana a Culturii 2021” si incheierea contractului de finantare cu Asociatia „Timișoara -Capitala Europeana a Culturii”.

Facem următoarele precizări:

Începând din 1985, Uniunea Europeană desemnează unul sau două orașe, din țări candidate sau pre-candidate, drept Capitală Europeană a Culturii. Titlul de Capitală Europeană a Culturii se acordă în fiecare an cel mult unui oraș din fiecare dintre cele două state membre care apar în calendarul stabilit în anexa la Decizia nr.445/2014/UE, care reglementează acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului Capitală Europeană a Culturii pentru anii 2020-2033.

La sfârșitul anului 2016, Comisia Europeană a publicat raportul final al juriului de experți independenți responsabil de evaluarea dosarelor de candidatură revizuite ale celor 4 orașe care au trecut de faza de preselecție în cursa pentru obținerea prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021, în România.

Juriul internațional delegat de Uniunea Europeană, prezent în București pentru a decide ce oraș din România este investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, a făcut public, în luna septembrie 2016, numele căștigătorului acestei competiții, municipiul Timișoara fiind investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.

Prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3867 din 25.10.2016, orașul Timișoara a fost nominalizat Capitala Europeana a Culturii în anul 2021.

În conformitate cu obiectivele asumate, activitățile desfășurate de orașul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătățească sfera de cuprindere, diversitatea și dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaționale, pentru a extinde accesul și participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural și legăturile acestuia cu alte sectoare și pentru a contura mai bine profilul internațional al acestuia, prin intermediul culturii.

Ținând cont de prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 33/ 2015 privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2015- 2019, promovarea identității naționale, inclusiv prin prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural natural, prin O.U.G. nr.42/ 2019 a fost reglementat modul de finanțare a Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.

Potrivit art.1.alin.2 din O.U.G. nr.42/2019 ,, Responsabilitatea privind gestionarea cheltuielilor pentru implementarea Programului revine Asociației „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii“, denumită în continuare Asociația, organizație neguvernamentală, persoană juridică de drept privat, apolitică și independentă, cu caracter cultural și educativ, având statut de utilitate publică, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Consiliului Local al Municipiului Timișoara și Consiliului Județean Timiș.

iar la art. 3 se arată că ,,În perioada 2019-2022, Programul se implementează, în limita sumei de 52.900 mii lei, pentru proiectele și acțiunile finanțate prin Asociație. Alocările anuale destinate Programului se stabilesc în limita sumelor aprobate în bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale.”

Sume ce pot fi completate prin hotărâre a autorităților deliberative, conform art. 4 alin. 3 din același act normativ: “În completarea sumelor prevăzute la art. 3 în vederea susținerii organizării și desfășurării Programului, prin hotărâre a autorităților deliberative, municipiul Timișoara și, după caz, județul Timiș pot încheia contracte de finanțare cu Asociația, în baza cărora vor acorda acesteia sume anuale pentru realizarea de proiecte culturale.”

Conform art. 4 alin. 4 din O.U.G. 42/ 2019, alocarea sumelor solicitate de catre Asociatia,, Timisoara - Capitala Europeana a Culturii “ este conditionata de „prezentarea de catre asociatie a unui raport de activitate si a unui raport financiar detaliat in legatura cu utilizarea sumelor alocate in anul precedent si numai dupa aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului local al municipiului Timisoara, a bugetului judetului Timis, pe baza documentelor justificative prezentate de catre Asociatie” .

Având în vedere prevederile legale antemenționate, Asociatia a depus catre Casa de Cultura Timisoara urmatoarele documente:

 • -  Raportul narativ

 • -  Raportul financiar aferent anului 2019.

De asemenea, specificam faptul ca fondurile necesare derularii in anul 2020 a programului cultural „Timisoara - Capitala Europeana a Culturii” se regasesc in fila de buget aprobată prin HCL 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al municipiului Timișoara pe anul 2020.

Acțiunile pe care Asociația solicit a le organiza în cursul anului 2020 în cadrul programului cultural “Timișoara - Capitala Europeană a Culturii 2021” sunt prezentate in annexă la prezentul raport.

Având în vedere cele menționate mai sus, fiind îndeplinite cerințele legale,

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care să se aprobe:

 • -  actiunile pe anul 2020 din cadrul programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021” - anexa la raportul de specialitate

 • -   incheierea contractului de finantare cu Asociatia ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii” in vederea alocarii fondurilor necesare derularii actiunilor in anul 2020, în sumă de 6.800.000 lei, sumă prevăzută în bugetul local aprobat prin HCL nr. 70/28.02.2020 .

Anexăm toate documentele depuse pentru susținerea acestui proiect de hotărâre.

Director                                                      Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara                     Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean                                               Alina Iliescu

Birou Organizare Evenimente Codruta Magurean

Avizat juridic

Hetea Octavia


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CASA de CULTURA a MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Nr. SC2020-13604 /22.06. 2020

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotarare privind aprobarea acțiunilor pe anul 2020 din cadrul programului cultural „Timișoara - Capitala Europeana a Culturii 2021” si incheierea contractului de finanțare cu Asociația „Timișoara - Capitala Europeana a Culturii”.

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

Titlul de Capitală Europeană a Culturii se acordă în fiecare an cel mult unui oraș din fiecare dintre cele două state membre care apar în calendarul stabilit în anexa la Decizia nr.445/2014/UE, care reglementează acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului Capitală Europeană a Culturii pentru anii 20202033. La sfârșitul anului 2016, Comisia Europeană a publicat raportul final al juriului de experți independenți responsabil de evaluarea dosarelor de candidatură revizuite ale celor 4 orașe care au trecut de faza de preselecție în cursa pentru obținerea prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021, în România.

Juriul internațional delegat de Uniunea Europeană, prezent în București pentru a decide ce oraș din România este investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, a făcut public, în luna septembrie 2016, numele câștigătorului acestei competiții, municipiul Timișoara fiind investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.

Ținând cont de prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 33/ 2015 privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2015- 2019, promovarea identității naționale, inclusiv prin prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural natural, prin O.U.G. nr.42/ 2019 a fost reglementat modul de finanțare a Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Timișoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al orașului nostru, susținut în primul rând de Primăria Municipiului Timișoara, prin Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană, al cărui membru fondator este.

În conformitate cu obiectivele asumate, activitățile desfășurate de orașul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătățească sfera de cuprindere, diversitatea și dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaționale, pentru a extinde accesul și participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural și legăturile acestuia cu alte sectoare și pentru a contura mai bine profilul internațional al acestuia, prin intermediul culturii.

Autoritățile locale și comunitățile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcți ai câștigării titlului de Capitală Europeană a Culturii. Prin urmare, este firesc să fie și principalii contributori la bugetul operațional al acestei acțiuni.

Susținerea programului „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii 2021” ca program cultural național, conținând un portofoliu de proiecte și acțiuni multianuale ( art.1.al.1 -O.U.G. 42/ 2019) va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri.

 • 3. Alte informații

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 395 din data de 22.09.2015 a fost aprobată candidatura Municipiului Timișoara și angajamentul de susținere financiară în perioada 2017-2022 a participării Municipiului Timișoara la acțiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timișoara este declarat oraș câștigător, prin cuprinderea în bugetele anuale a sumei totale previzionate de 20.000.000 euro, după cum urmează: 1.600.000 euro în anul 2017, 1.800.000 euro în anul 2018, 3.600.000 euro în anul 2019, 5.400.000 euro în anul 2020, 6.000.000 euro în anul 2021, 1.600.000 euro în anul 2022.

Potrivit art.1.al.2 din O.U.G. nr.42/2019 „Responsabilitatea privind gestionarea cheltuielilor pentru implementarea programului revine Asociației „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii” și Consiliului Local Timișoara, iar la art. 3 se arată că ,,în vederea susținerii și organizării și desfășurării Programului, prin hotărâre a autorităților deliberative, municipiul Timișoara și, după caz, județul Timiș, pot încheia contracte de finanțare cu Asociația, in baza cărora vor acordă acesteia sume anuale pentru realizarea de proiecte culturale.”

 • 4. Concluzii

Se consideră oportună aprobarea acțiunilor pe anul 2020 din cadrul programului cultural „Timișoara - Capitala Europeana a Culturii 2021” si incheierea contractului de finanțare cu Asociatia „Timișoara - Capitala Europeana a Culturii” in vederea alocarii fondurilor necesare derularii actiunilor in anul 2020.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


PRIMAR

NICOLAE ROBU

Casa de Cultura a Municipiului Timisora

Director Executiv

Pavel Dehelean

Nr. înreg.K 4^/28.05.2020

Către: în atenția:


Referitor la:


Primăria Municipiului Timișoara

Domnului Prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu

Primar

Cererea de finanțare pentru anul 2020 - Program Cultural Prioritar Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii, depunere buget program cultural si narativ ;

Stimate domnule Primar,

Prin prezenta vă înaintăm anexa la cererea de finanțare pentru anul 2020 - Program Cultural Prioritar Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii la care se anexează bugetul Programului Cultural pentru anul 2020 si narativul, aratam ca la cererea depusa in data de 20.05.2020 (înregistrata la registratura PMT cu nr. SC2020-010963 din 20.05.2020), din eroare am omis sa depunem bugetul programului cultural si narativul.

Cu deosebită considerație.

Simona Neumann

Director Executiv

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii


Asociația Timișoara 2021 -Capitală Europeană a Culturii

Bastionul I hcresia • Str. Popa Șapcă Nr. 4, Iraveea. AI.I5 • 300054. Timișoara contact@timisoara2021.rowww.timisoara2021.ro

țl 4 Timișoara 2021

£ I Capitală Europeană a Culturii

TIMIȘOARA 202 1

CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bugetul înaintat de Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii este o versiune revizuită ce poate suferi modificări de-a lungul anului 2020 ca urmare a consecințelor pandemiei SARS-CoVID-19 (consecințe financiare, mobilitatea artiștilor la nivel internațional, condițiile de desfășurare a evenimentelor în spații publice etc.). Prezentul buget a fost elaborat luând în calcul posibilitatea desfășurării de evenimente cu acces limitat pentru public și o componentă digitală ranforsată.

 • I. UNITATEA DE MANAGAMENT (ADMINISTRATIV)

Responsabil: Directorul executiv/Manager de operațiuni

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Scop 2020: continuarea procesului de reformare și consolidare organizațională la nivel de guvernanță și management. în scopul operaționalizării judicioase și eficiente a proiectului. în acord cu principiile și angajamentele dosarului final de candidatură, precum și cu recomandările atât ale juriului de selecție, cât și ale celui de monitorizare.

Cost unitatea de management: 2.050.000 lei

Consolidarea Asociației la nivel de management

La nivel de management. Asociația continuă implementarea strategiei de atragere, menținere și dezvoltare talente, cuprinsă în dosarul final de candidatură. în acord cu nevoile specifice fiecărei etape de implementare.

Astfel. în plan executiv, administrativ și operațional, pentru etapa de start-up, în primul an Asociația și-a propus și a realizat consolidarea, dezvoltarea și atragerea în echipa de management, în 2017. a următoarelor poziții cheie: director/consultant artistic, coordonator Teritoriu, coordonator Power Station și director de producție, alături de echipa executivă existentă, formată din: directorul executiv, asistent manager, contabil, juriști, cenzori, responsabil achiziții publice, specialist marketing, specialist comunicare, specialist turism cultural, responsabil implicarea publicului și voluntariat, responsabil relația cu sectorul cultural independent, designeri. coordonator monitorizare și evaluare.

In anul 2018 echipa executivă s-a extins cu cel puțin următoarele poziții: coordonator unitatea de implicare a publicului, coordonator Teritoriu, coordonator proiect MultipleXity.

In anul 2019 echipa executivă s-a extins cu următoarele poziții: manager de operațiuni, manageri de teritoriu, director de comunicare, specialist comunicare, responsabili deconturi, economist.

2 21


coordonator Power Station și voluntariat, coordonator strategie și promovare turistică, precum și extinderea departamentului juridic, prin cooptarea unui nou consilier juridic.

în anul 2020. ne propunem extinderea echipei cu următoarele poziții necesare implementării programului cultural descris în dosarul de candidatură, având în vedere necesitățile generate de amploarea proiectului: director de program, consultant artistic internațional, manageri de teritoriu, ofițeri de teritoriu, specialiști marketing, specialiști comunicare și PR. director economic, recrutarea unui nou director de producție, manager de tranzacții și operațiuni, ofițer de producție, specialist IT.

Completarea echipei operaționale este necesară pentru derularea în condiții optime a programului cultural, având în vedere subdimensionarea echipei actuale în raport cu numărul mare de proiecte pe care ne propunem să le implementăm. Menționăm că numai în anul 2019. Asociația Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii a organizat un număr de aproximativ 400 de evenimente, iar în anul 2020 ne propunem atât creșterea numărului, cât și a dimensiunii lor.

 • II. MONITORIZARE

Perioada de desfășurare: iunie 2020 - iunie 2022;

Responsabil: Liliana Cîra-Niculescu

Parteneri: Institutul Național de Statistică - Direcția Regională de Statistică Timiș. Timișoara, Bd. C. Babeș nr. 14:

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală. București. Bd. Unirii nr.22:

Buget: 150.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Monitorizarea unui proiect de asemenea importanță și amploare pentru Timișoara trebuie să fie multidimensională cuprinzând toți actorii implicați și toate fațetele proiectului.

Conceptul de monitorizare

Principalul scop al monitorizării este reglajul fin al acțiunilor pe parcursul derulării proiectului, adică în intervalul rămas 2020 - 2021. Monitorizarea poate fi un element de early warning care să permită adecvarea proiectului și răspunsul rapid la potențiale probleme: corectarea din mers a greșelilor, identificarea întârzierilor, eliminarea punctelor slabe sau adresarea corectă a amenințărilor. Scopuri secundare vor fi:

 • - evaluarea succesului acțiunii:

 • - crearea unui fond de cunoștințe și bune practici pentru agenda culturală viitoare a Timișoarei:

 • - crearea unui fond de cunoștințe și bune practici pentru alte orașe.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii dorește realizarea unei cercetări ex-ante ce va include:

• Studiu privind așteptările populației față de Programul Timișoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2021;

2 21


 • • Verificarea și rafinarea indicatorilor de evaluare a impactului Programului:

 • • Elaborarea a două chestionare, a) privind percepția locuitorilor asupra a ce înseamnă a tl european și la conștientizarea și aprecierea diversității culturilor europene, pentru a vedea care sunt aprecierile subiective ale localnicilor cu privire la sentimentul europenității și la conștientizarea culturilor din Europa, și b) activitatea operatorilor culturali din Timișoara din perspectiva pregătirilor pentru Programul Timișoara Capitală Europeană a Culturii în 2021.

Iar ulterior anului 2021 va urma o evaluare post-cveniment. anul 2022.

o studiu sociologic pe un eșantion reprezentativ:

o raport final de evaluare de impact, ce va conține toate rezultatele, inclusiv un narativ descriptiv, exemple de bune practici și calcule de impact economic.

 • III. TURISM ȘI CONFERINȚE

Perioada de desfășurare: iunie-decembrie 2020

Responsabil: Simian Giurcă

Buget: 363.000 lei.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Misiunea noastră este de a face cunoscută Timișoara atât pe plan național, cât și internațional, iar promovarea acestei destinații să rămână nu doar în anul 2021 - anul capitalei Europene a culturii, ci și în perioada de după, ca și moștenirea pe care o vom lăsa. Așadar. în acest an vizăm consolidarea poziției destinației Timișoara ca o destinație culturală și creșterea vizibilității pe piața turistică internă internațională. Un rol esențial. în acest an, este popularizarea Programului Cultural, atât pentru 2020, dar și pentru 2021, pentru a reuși să atragă public pentru evenimentele culturale din 2021.

Public țintă: mass media, agenții de turism, HORECA. public general

Acțiuni propuse:

 • 1.

 • 2. Participări la târguri de turism: internaționale (Londra -noiembrie 2020, Barcelona-decembrie 2020) și naționale cu materiale și prezentări în cazul în care nu va fi posibilă deplasarea efectivă în locațiile menționate(București-noimebrie 2020):

 • 3. Realizarea de materiale promoționale TM202I (în limbile RO. GE. EN. SB. HU, ISR, IT, FR). editarea unui Manual pentru vânzarea destinației (SALES MANUAL) „Timișoara 2021"). realizarea unei aplicații TM 2021, realizarea unor broșuri destinate turismului de business. realizarea de materiale video de promovare;

 • 4. Organizarea Bursei de incoming, cu participarea factorilor de decizie din firme de turism internaționale interesate în aducerea unui număr mare de turiști, pentru a participa la evenimente culturale incluse în agenda "CEaC'202l“:

 • 5. Organizarea unor evenimente pentru mass media internațională:

 • 6. Achiziționarea de materiale pentru distribuirea informațiilor (infopoint. distribuitor de pliante etc);

 • 7. Realizarea de materiale de comunicarc/marketing online și outdoor:

  2 21


 • 8. Program special pentru pregătirea unitară a unor ghizi de oraș, ei vor avea parte de un training realizat în spiritul programului Timișoara 2021. în privința mesajelor și poveștilor (Storytel I ing) transmise turiștilor:

 • 9. Dezvoltarea programelor de cooperare pe baza unor concepte de Relationship Marketing cu diferite societăți comerciale pentru a valorifica împreună experiențele reușite ale partenerilor, pentru a beneficia de asocierea fericită cu aceștia și alte posibile avantaje în domeniul comunicării și fidelizării turiștilor.

 • IV. BE THE LIGHT, BE DELIGHT!

Perioada de desfășurare: pe tot parcursul anului 2020 Responsabili proiect: Nicoleta Trifan. Răzvan Laichici Buget total: 1.200.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Proiect de comunicare și marketing a brandului T.M2021

2020 este anul în care pregătim publicul și dăm semnalul că Timișoara devine capitala culturală a întregii țări și a întregii Europe. Be the light! este proiectul prin care vom atrage atenția asupra Timișoarei, ajungând în orașele mari din toată țara, prin intermediul voluntarilor din comunitățile locale. Be the Light! va fi programul prin care publicul din toată țara va conștientiza că Timișoara este nu doar a timișorenilor, ci a întregii țări. Scopul proiectului este de a implica un număr cât mai mare de oameni, voluntari și nu numai, care să devină conștienți de rolul Timișoarei în anul Capitalei Culturale și de modul în care se pot ei implica.

Proiectul presupune activități de conștientizare a publicului timișorean: angrenarea studenților în activități tip picnic urban, un pretext pentru a cunoaște și de a înțelege mai bine activitățile Timișoara 2021 și de a se identifica cu ele.

De asemenea, proiectul va angrena, la nivel național. ONG-uri care să ducă "Timișoara" mai departe, în mai multe orașe să fie organizate flashmob-uri care să susțină Timișoara, capitală culturală, să dea un semnal în orașul lor. iar toate aceste intervenții vor fi filmate și puse într-un film de prezentare.

în plus, aproximativ 10 jurnaliști din toată țara vor fi aduși la Timișoara pentru a promova evenimentele din oraș și deschiderea din 2021. dar și pentru a se informa despre suita de evenimente culturale pregătite pentru 2021.

Activități punctuale:

 • • Realizarea unui film de prezentare:

 • •  Acțiuni de implicare a voluntarilor din țară pentru realizarea de flashmob și de susținere a TM 2021;

 • •  Realizarea de materiale de promovare a evenimentelor culturale 2020 și 2021;

Public țintă: tineri 14-30 ani

Locații: campusuri universitare. Timișoara, orașe din România.

Publicul țintă: publicul tânăr din Timișoara, vestul României și din întreaga țară.

2 21


Timișoara înseamnă istorie, viziune, creativitate, multiculturalitate. Povestea Timișoarei este povestea unui spațiu multicultural și a unor comunități de oameni care au învățat să conviețuiască. în ciuda contextului de dezvoltare atât de atipic - nemaiîntâlnit în întreaga Europă și poate chiar în lume. Oamenii sunt sufletul comunității.

Timișoara a înflorit ca centru multietnic, multicultural și multiconfesional. tocmai pentru că acești oameni au învățat să se respecte reciproc, să respecte religia, cultura, obiceiurile și tradițiile celorlalți, creând o coeziune la nivel social. Prin moștenirea lăsată de comunitățile care au conturat reperele economico-sociale ale cetății, prin curajul de care au dat dovadă, prin firea creativă și mai ales prin dorința de a trăi frumos și autentic, timișorenii au știut întotdeauna să lumineze orașul prin ei. Lumina a pornit din Timișoara. Mai întâi, lumina armoniei dintre oameni, apoi lumina de pe străzile orașului. Timișoara fiind primul oraș din Europa cu străzile iluminate electric, iar mai apoi, lumina libertății. Orașul de pe Bega a știut, la momentul potrivit, să transforme suferința în revoltă și a dat scânteia unei revoluții care. în decembrie I989. a transformat România. Astfel că focusul nostru va fi comunitatea. Când le arătam poveștile celor care fac parte din această comunitate, le dăm încredere în ei și devin sursă de insirație.

Pentru că lumina pleacă din oameni, din flecare dintre noi. am gândit o campanie astfel:

 • •  20 filme portret cu timișoreni, mai ales artiști care povestesc despre ei. despre visul lor. despre modelele lor.ee iubesc la oraș și care e locul de care îi leagă o poveste. Se pune accent pe uman și pe mediul antreprenorial care va produce un răsunet în țară. Vom identifica povești și vom lega parteneriate media.

 • •  Campania va fi atât in ONLINE cât și în OFFLINE cu răsunet în țară și cu un boost masiv la nivel dejudeț. atingând 2M vizualizări;

 • •  Toate materialele vor fi strânse pe o platformă care apoi va putea fi folosită și de alți artiști pentru a se promova;

 • •  5 povești de mare impact:

 • •  Campanie media de comunicare pentru lansare cu viralizare masivă;

 • •  Video "making of’ cu acoperire media:

 • •   15 povești despre obiective din Timișoara cu viralizare masivă;

 • •  60 de postări pentru Facebook;

 • •  Construcție și populare platformă de concurs pentru Instagram & Facebook;

 • •  Ads pentru postări pe Facebook. Instagram. Twitter;

 • •   Povești internaționale care să inspire;

 • •  200+ videouri de câte I minut create de cei din comunitatea locală;

 • •  Povești de încheiere campanie;

 • •  Video-ul de final care va cuprinde "Best of;

 • •  Acoperire media pentru platforma Inspir Timișoara.

Parteneri:

2 21


 • a) publici: Univestitatea de Vest din Timișoara: Universitatea Politehnică din Timișoara. Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș". Universitatea de Științe Agricole ale Banatului;

 • b)     privați: asociații studențești. ONG-uri din tară care doresc să se alăture proiectului TM 2021.

  2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

 • V. PROGRAMUL CULTURAL

Declarată în 2016 Capitală europeană a culturii 2021. Timișoara propune un Program Cultural centrat pe punerea în mișcare a energiei civice. Bazându-se pe puternica metaforă a luminii. TM202I vrea să răspândească și în alte orașe din Europa valorile în care crede, pentru a stimula o atitudine deschisă și vizionară. Ne imaginăm o Călătorie extraordinară de la singurătate la apartenență, de la lumină prin întuneric și înapoi, parcurgând trei Teritorii ce abordează provocările cu care se confrunta Europa astăzi: Oameni. Locuri și Conexiuni.

începând cu luna martie a acestui an. Europa se confruntă cu o criză epidemiologică cu care nu s-a mai confruntat din anii '20 ai secolului trecut. Fără îndoială, această criză pe care o traversează continentul nu va rămâne fără urmări. Ne aflăm în plin proces de reflecție. într-o tranziție spre alte paradigme, dar viziunea pe care este construit Programul Cultural, și transpusă prin programele cuprinse în Dosarul de candidatură, trebuie dusă mai departe.

în acest context. 2020 este un an de reflecție și un punct de inflexiune în creșterea organică a programelor. Toate programele culturale încearcă să întrezărească zorii acestei noi lumi și să lanseze comunității întrebările oportune, să identifice acele elemente și resurse prin care momentul de criză să se transforme în oportunitate pentru oraș. Tiparele de consum cultural vor fi condiționate de prefacerile economice și sociale pe care le traversează umanitatea, iar dezvoltarea componentei digitale va căpăta un nou impuls, desigur, dar esențial pentru acest program va rămâne contactul direct între locuitorii din oraș și cei din regiune, între locuitori și cetățenii veniți de peste tot din Europa.

Prezenta versiune a Programului Cultural, cea de-a treia. înaintată Consiliului Local al Primăriei Timișoara este ajustată la o treime din ceea ce ar fi trebuit să se dezvolte în 2020. Astfel, în contextul post-pandemie și a incertitudinii referitoare la anul de celebrare a titlului, programele sunt diminuate financiar, conceptele sunt ajustate astfel încât să includă noi maniere de relaționare cu publicul, componenta digitală nu este doar un instrument de promovare, ci. în multe situații, condiționează însuși conceptul programului.

în reajustarea Programului Cultural s-a ținut cont de următoarele criterii:

Respectarea programării din Dosarul de candidatură și dezvoltarea programelor împreună cu gazdele menționate la fiecare stație și traseu:

Respectarea obligațiilor internaționale asumate (cotă-parte de participare la programele cu finanțare europeană, continuarea dezvoltării programelor internaționale care se vor încheia în anul titlului, având în vedere că peste două treimi din programele dezvoltate trebuie să aibă o componentă internațională, conform Dosarului de candidatură):

Anularea acelor evenimente care implică mobilizarea unui public foarte numeros și a acelora a căror programare depinde în mare parte de mobilitatea artiștilor internaționali, nesigură la momentul de față.

Criza pe care o traversează sectorul cultural impune un mod de lucru tot mai deschis către mediul cultural asociativ local. Astfel. Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii va deschide tot mai multe programe către soluții și propuneri de proiecte venite din partea asociațiilor culturale, a grupurilor de artiști. înlocuind curatorierea. acolo unde va fi posibil pentru asigurarea dezvoltării coerente a programului, cu apeluri publice.

2 21


P()RSIAT1 ° & ENGAGEMENT__

1. POWER STATION: Dezvoltarea de competențe culturale

Aliată în etapa de producție, componenta de consolidare a competențelor și capacității organizațiilor culturale cu care ATCEC dezvoltă Programul Cultural, va continua prin implementarea directă a programelor. Formatele sunt:

 • • vizite de studiu organizate, atât la Timișoara, cât în afara orașului și în străinătate.

 • •  seminarii de scurtă durată pe teme specifice - seminarii TMGenerators. care vor fi realizate direct de echipa TM2021

 • •  program adresat sectorului de world music: schimburi între profesioniști, program de formare pentru managementul festivalurilor, program de export muzical, program de politici publice etc. (MOST)

 • 1.1. Vizite de studiu

Perioada de desfășurare: septembrie - noiembrie 2020

Responsabil proiect: Maria Vulcan

Buget: 50.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

In vederea realizării conținutului artistic pentru unele trasee din programul cultural și pentru includerea componentei europene, precum și pentru dezvoltarea și întărirea relațiilor cu partenerii europeni, sunt necesare vizite de studiu la diverse festivaluri, conferințe, târguri și showcase-uri în țară și străinătate pentru echipa de proiect și echipele partenerilor din program.

 • 1.2. Proiectul cu co-fiuanțare europeană MOST

Perioadă de desfășurare: iunie - noiembrie 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Parteneri: Hangveto (Ungaria). Piranha (Germania). BOZAR (Belgia); Fundația EXIT (Serbia). Consiliul European al Muzicii. Fusion Embassy (Bulgaria). Centrul Cultural Remont Capital din (Albania). Partener local; Festivalul Plai

Buget: 300.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 4 ani. are 8 parteneri și beneficiază de o finanțare totală (contribuție UE și contribuție proprie) de 4 milioane de euro. Primele activități vor demara în anul 2020. iar participarea ATCEC se ridică la nivelul de 396000 EUR. din care 50% reprezintă contribuție proprie pe perioada 2020-2023.

Proiectul a identificat principalele dificultăți cu care se confruntă muzica din Balcani (Balkan world music) în atingerea unor categorii de public internaționale și le adresează prin acest proiect structurat pe patru piloni strategici:

 • I. Schimburi pentru profesioniști (Festiva! Exchange programme). Obiectivul este a deconecta programatorii și profesioniștii din domeniul worldmusic din Balcani cu omologi din festivaluri consacrate din țările occidentale.

  2 21


 • 2.  Program de formare în domeniul managementului de festival. Prin apel public vor fi selectați 40 de profesioniști din domeniu care vor li formați printr-un program de mentoring. Vor avea loc mai multe runde. Timișoara urmând să fie inclusă în runda 4. în anul 2021. Festivalul Plai fiind propus pentru a găzdui memoratul.

 • 3.  Programul de export de muzică din Balcani. Vor avea loc mai multe showcase-uri regionale de muzică din Balcani. însoțite de programe de training pe perioada verii. încă nu au fost stabilite locurile și ordinea de desfășurare a acestor programe de formare, cu excepția celor de la Budapesta: Womex 2020. Budapest Ritmo (ce se vor desfășura pe perioada Budapest Ritmo în anii 2020/2022). Celelalte programe de formare ar trebui să se desfășoare în trimestrul 3 al anilor 2020. 2021 și 2022.

 • 4.  Programul de politici urbane - cel de-al patrulea pilon se adresează autorităților locale și își propune să creeze un mediu propice proiectelor muzicale prin politici la nivelul orașelor.

în cadrul programului. Timișoara va găzdui două întâlniri internaționale: Școala de Vară. în perioada 7-I3 septembrie 2020, și Școala de Management în luna septembrie 2021. Astfel, la Școala de Vară vor participa profesioniști din domeniul world music (organizatori de festivaluri, agenți. distribuitori, producători etc.). selectați la nivel european. Calendarul evenimentelor ce vor avea loc la Timișoara va fi actualizat în funcție de evoluția pandemiei COVID-19, dar și de anul de celebrare a titlului. Această decizie urmează a fi luată împreună cu partenerii internaționali ai proiectului.

 • 2. ENGAGEMENT: Dezvoltarea și implementarea strategiei de implicare a publicului

Programul urmărește dezvoltarea unor evenimente de informare, conștientizare și de asumare a Programului Cultural Timișoara 2021 de întreaga comunitate din Timișoara, dar și din restul țării. Evenimentele vor angrena forte locale (ONG-uri) partenere și din alte orașe mari, nu doar din Timișoara, voluntari și practicieni. în plus, vor include evenimente de mediere culturală adresate diverselor categorii de public (copii, adolescenți, persoane cu deficiențe, persoane în vârstă etc.). dar și evenimente de co-creere. Formatele sunt:

 • •  Ateliere de mediere culturală desfășurate în cadrul diverselor programe culturale, dar și independent;

 • •  Activități în care publicul este invitat să-și aducă aportul creativ.

 • •  sesiuni de formare și practică.

 • •  dezbateri și întâlniri.

 • •  sondare a audienței pentru a determina preferințele și impactul.

 • •  campanii de conștientizare și de dezvoltare a publicului.

 • •  programe dc educație culturală alternativă.

 • 2.1. VolTM2021

Perioadă de desfășurare: iunie - decembrie 2020

Responsabil proiect: Maria Vulcan

Parteneri: FITT, Pro Vobis

Buget: 27.000 lei

2 21

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Dezvoltarea programului de voluntariat transgenerațional și multietnic pentru a sprijini partenerii culturali în faza de implementare a programului cultural, dar și pentru a crește gradul de implicare a comunității timișorene în proiect, contribuind la creșterea gradului de asumare a proiectului din partea comunității și la creșterea responsabilității civice și sociale. în 2020, se va dezvolta platforma online de management al resurselor umane în contextul Timișoara 2021. Aceasta va asigura funcțiuni de recrutare, training. matchmaking. monitorizare, raportare și eliberare a documentelor aferente serviciului de voluntariat.

 • 2.2. Acțiuni de implicare a publicului

Perioadă de desfășurare: iunie- decembrie 2020.

Responsabil proiect: Maria Vulcan. Mateea Marin

Parteneri: FITT, Unfold Motion

Buget: 300.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

în contextul actual, majoritatea evenimentelor derulate în oraș se desfășoară în zona centrală, locuitorii cartierelor mărginașe având un acces limitat la acestea. Prin acest proiect ne propunem să încurajăm accesul cetățenilor la cultură printr-o abordare a publicului în proximitate.

Astfel. în 2019, FITT, cu sprijinul ATCEC a activat 5 puncte termice din Timișoara (Steaua-Fratelia. Girocului. Șagului. Aradului. Lipovei) unde s-au desfășurat activități culturale variate, cu acces liber, dedicate locuitorilor acestora. Pentru anul 2020. FITT. Unfold Motion și ATCEC își propun să activeze aceste centre culturale de cartier prin organizarea de ateliere și activități adresate publicului din proximitate. O mare parte din aceste proiecte vor fi dezvoltate prin apel la idei de proiecte.

 • 2.3. Cultură civică și cooperare

Perioadă de desfășurare: august - noiembrie 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: Asociația Diogene

Buget: 50.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Un important proiect de implicare a publicului este Cultura civică in cartiere. Proiectul își propune să desfășoare activități culturale online. dar și. în măsura în care evoluția pandemiei SARS-CoVID-2 o va permite, în spații publice ne-centrale, reanimate și rcconvertite în zone culturale și civice. Acestea au scopul de a contribui la creșterea gradului de implicare civică a cetățenilor, prin încurajarea lor să își exprime. în primul rând, nemulțumirile, și să identifice. în al doilea rând, modalități de rezolvare a acestor probleme, atât prin cooperarea cu autoritățile, cât și la nivel individual. Organizat împreună cu Asociația Diogene, acesta va implica studenți și actori profesioniști și amatori care vor realiza un spectacol despre problemele ridicate de cetățeni și soluțiile identificate. Cetățenii vor putea să asume rolul de actori, iar spectacolul va fi realizat simultan în mai multe cartiere și transmis prin proiecție video în cartierele vizate. Pe lângă actorii

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

trupei de teatru studențesc Thespis, vor participa studenți de la alte trupe din țară care vor avea repetiții cu publicul în zilele premergătoare spectacolului.

 • 2.4. Kids21

Perioadă de desfășurare: iulie octombrie 2020

Responsabil proiect: Mateea Marin

Buget: 10.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Kids 21 este un proiect de implicare a copiilor și școlarilor care are două componente: o componentă este aceea de mediere culturală, care se desfășoară în cadrul diverselor programe de-a lungul anului, iar a doua componentă este cea a unor proiecte concrete în domeniul artelor performative în colaborare cu instituții școlare din oraș și organizații care organizează în mod curent activități dedicate copiilor și elevilor. Programul a fost demarat de echipa Timișoara 2021 ca urmare a unor focus grupuri făcute de-a lungul anului 2018, din care a reieșit necesitatea realizării unor evenimente culturale dedicate copiilor, această componentă nefiind prezentă ca atare în Dosarul de candidatură.

Activitățile vor demara în cursul verii și vor continua pe parcursul toamnei. în funcție de calendarul măsurilor de distanțare socială care va exista la momentul respectiv și de reluarea cursurilor școlare.

 • I. TERITORIU: OAMENI                         _________

Î7STAȚIA: REFLECȚII

 • 1.1. Dezvoltarea platformei digitale de date culturale Timișoara 2021

Perioadă de desfășurare: iunie - noiembrie 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: UPT

Buget: 100.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Proiectul Dezvoltarea inițială a platformei digitale a datelor culturale Timișoara 2021 se regăsește în Programul cultural. Teritoriul Oameni. Stația Reflecții din Dosarul de candidatură.

Această componentă a Programului cultural își propune, pe de o parte, să adune amintirile locuitorilor din momentele tumultoase din trecut, amintiri care aduc în discuție istoria, memoria colectivă, arhive, istorii ale comunităților. Aceste amintiri din straturi multiple (autobiografice, transgeneraționale, urbane sau regionale) vor fi strânse cu ajutorul platformei digitale, a cărei dezvoltare face obiectul prezentului proiect, contribuind la sedimentarea memoriei colective și transmiterii ei către generațiile viitoare.

Pe de altă parte. Platforma digitală va reuni informații despre toate proiectele culturale ce se vor desfășura ca parte a Programului Cultural al Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii și va permite tuturor operatorilor culturali parteneri să publice informații referitoare la activitatea și proiectele care contribuie la Programul Cultural.

2 21


Dezvoltarea versiunii beta a Platformei digitale a datelor culturale Timișoara 2021 a avut loc în 2019. cu două componente: data.timisoara2021 .ro (interfață cu acces pe bază de nume de utilizator și parola care permite încărcarea datelor de către operatorii culturali) și digital.timisoara202l.ro. site-ul care prezintă public informațiile încărcate pe data.timisoara202l.ro și curatoriate.

De-a lungul anului 2020. și în contextul în care s-a dovedit că instrumentele digitale sunt vitale în situații de criză, se va accelera finalizarea și actualizarea Platformei digitale cu următoarele activități: realizarea versiunii definitive a aplicației, agregarea și centralizarea datelor, curatorierea și generarea conținutului, finalizarea componentei publice a platformei, realizarea de sesiuni de formare și întâlniri cu operatorii culturali și partenerii care vor avea rolul de contributori, promovarea în rândul publicului larg, etape ce vor continua și în perioada de după 2021. în faza de moștenire a proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii.

 • 1.2. Heritage Contact Zone/Teatru ca rezistență

Perioadă de desfășurare: mai - noiembrie 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: Teatrul Auăleu, Sinagoga Etz Hayyim (Hania, Grecia), Culture Action Europe (Bruxelles, Belgia), European University Institute (Bologna, Italia), The Human Platform (Budapesta, Ungaria), Goethe-Institut România

Buget: 100.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Proiectul Heritage Contact Zone (2018-2020). cu subtitlul Teatru ca rezistență, este implementat cu finanțare europeană prin Programul Europa Creativă. Liderul proiectului este organizația H40I din Amsterdam, iar partenerii proiectului sunt: Sinagoga Etz Hayyim din Hania, Grecia, Culture Action Europe din Bruxelles, Belgia, European University Institute, Bologna, Italia, The Human Platform Budapesta, Ungaria și Goethe-Institut România și ATCEC. Prin acest proiect, artiști și mediatori culturali vor să dea vizibilitate unor perspective minoritare asupra unor evenimente tensionate din trecut și să creeze „zone de contact” între perspectivele dominante și cele mai puțin reprezentate.

Timișoara 2021 participă cu proiectul Teatru ca rezidență, curatoriat de criticul de teatru Cristina Modreanu. care își propune să testeze ipoteza că a existat o rezistență prin cultură, și în particular prin teatru, în timpul comunismului în Timișoara. Proiectul este realizat în parteneriat cu Auăleu Teatru și cu colaborarea tuturor instituțiilor teatrale din oraș. Activitățile proiectului au presupus în 2019:

O expoziție pop-up cu titlul Cum să scapi de maturitate timp de zece minute asistat de o marionetă, ce s-a desfășurat în perioada 20-23 iunie la parterul clădirii Teatrului Național din Timișoara:

O dezbatere cu titlul: Rezistență prin teatru: a fost sau n-a fost? desfășurată în Bastionul Theresia în data de 15 decembrie, la care au participat directori de teatru, regizori, scriitori, actori etc.

O expoziție performativă cu titlul Kit de supraviețuire in comunism desfășurată într-un tramvai istoric. în perioada 15-20 decembrie. La această expoziție performativă au participat și reprezentanți de la toți partenerii europeni ai proiectului.

2 21


De asemenea, au fost realizate 3 interviuri cu personalități ale teatrului timișorean (de la cele trei teatre: român, maghiar și german) și două numere ale fanzine-ului Teatru ca rezistență.

In 2020. activitățile au fost revizuite astfel încât o mare parte din acestea să poată să se desfășoare online:

Realizarea unui atelier de testare a toolkit-ului adresat operatorilor culturali realizat de partenerii proiectului ca principal rezultat al proiectului Heritage Contact Zone. Acest toolkit va folosi ca ghid operatorilor culturali care doresc să abordeze proiecte cu potențial conflictual (în luna mai). Atelierul va avea forma unui webinar în luna mai.

Publicarea a încă două numere din fanzine-ul Teatru ca rezistență (mai și noiembrie). în versiune digitală. în luna mai. și în versiune tipărită în noiembrie.

Participarea la conferința finală de diseminare a rezultatelor proiectului.

Continuarea cercetării în arhivele instituțiilor teatrale din Timișoara.

Realizarea unei expoziții virtuale care să constituie nucleul expoziției din 2021 cu concluziile proiectului Teatru ca rezistență.

Continuarea realizării de interviuri cu personalități ale culturii timișorene.

 • 1.3. Memoriile cetății

Perioadă de desfășurare: septembrie 2020

Responsabil proiect: lonuț Suciu. Melinda Terek:

Partener: Asociații și organizații civice din Timișoara

Buget: 500.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Cea de-a 111-a ediție a programului își propune să consolideze legăturile dintre oameni și poveștile orașului. Fie că suntem conștienți sau nu. împărțim fragmente de memorie cu străzile pe care le străbatem, cu porțile pe sub care trecem, cu oamenii pe care îi cunoaștem sau chiar cu cei care ne sunt străini.

în luna septembrie, vom aduce cultura în cartiere și vom descoperi hărțile intime ale comunității. Timișorenii vor avea astfel ocazia să descopere - alături de artiști, personalități ale orașului și turiști - tipuri de intervenții artistice în spațiul public, aflate chiar sub ferestrele lor.

Pentru că trecutul istoric este o componentă importantă a identității culturale, ne propunem să redăm istoria Timișoarei, cu ajutorul mai multor forme de exprimare artistică: teatru, muzică, arte vizuale, literatură ctc.

O componentă importantă pe care o vom dezvolta și în acest an va fl legată de domeniul artei stradale. După impactul avut de lucrările de artă murală, cu tematica ..Revoluție" realizate în 2019 în cartierele Timișoarei. în 2020 ne propunem realizarea unui traseu de-a lungul râului Bega, care să spună istoria orașului printr-o serie de picturi murale realizate de artiști selectați prin apel public. Odată creat, acesta va putea fi parcurs atât independent, cât și prin tururi ghidate organizate special în acest scop, cunoscut fiind faptul că în orașele importante ale lumii există deja tururi de artă stradală, lucru care poate fl exploatat și de viitoarea capitală culturală a Europei.

în paralel, ne propunem să continuăm implicarea generațiilor viitoare, prin ateliere și spectacole realizate în școlile din oraș, dar și organizarea unor evenimente în cartierele Timișoarei.

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

 • 1.4. Lumini captivante - activități colaterale Festivalului Simultan

Perioadă de desfășurare: 09 - 20 noiembrie 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: Asociația Simultan

Buget: 100.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Pentru anul 2020 se are în vedere realizarea unei serii de activități colaterale care să prelungească programul festivalului de tradiție Simultan, care. începând cu ediția din 2019. are loc la MultipleXity, viitorul Centru de Artă. Tehnologie și Experimental al orașului. Activitățile colaterale, implementate în colaborare cu Festivalul Simultan, gazda traseului din Dosarul de candidatură, vor consta în amplasarea unor instalații de new media, în luna noiembrie. în zilele ulterioare festivalului, a unor instalații în spații închise și deschise, care vor transpune legendele urbane și poveștile personale în lucrări de artă coproduse de artiști străini și români, prin abordări interdisciplinare. folosind noile medii. în eventualitatea în care evenimentele nu vor putea avea loc în spațiul public, acestea se pot desfășura integral Online.

 • 2. STAȚIA: ACTORII SCHIMBĂRII

  • 2.1. Invizibil/Vizibil

Perioadă de desfășurare: august — noiembrie 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: Institutul Intercultural din Timișoara și Asociația Solidari

Buget: 100.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Traseul Invizibil/Vizibil. al cărui gazdă este Institutul Intercultural din Timișoara. în colaborare cu ERIAC (European Roma Institute for Arts and Culture) este un program complex ce își propune să expună și să lupte cu stereotipurile referitoare la grupuri marginale din societate (persoane vulnerabile din punct de vedere social, economic, persoane cu discapacități) și. în mod deosebit, referitoare la comunitatea romă. Activitățile organizate se vor adresa atât majorității, cât și comunităților vizate.

Pentru anul 2020 este prevăzută continuarea festivalului in: v z b I în colaborare cu Institutul Intercultural și Asociația Solidari și a activităților următoare:

rezidențe pentru artiști străini, care vor lucra cu comunitatea din cartierul Fabric. în eventualitatea în care acestea nu vor mai putea avea loc în spațiul public, vor fi organizate online, adaptându-se conceptul.

producție proprie de teatru forum. în eventualitatea în care condițiile nu vor permite prezentarea producției în spațiul public, aceasta se va putea înregistra și transmite online, urmând să fie prezentată public ulterior.

producții invitate. Acestea vor fi înlocuite cu transmisii online. dacă perioada de izolare se va prelungi.

 • 2.2. Perspective fluide - Her City - „Timișoara LA FEMININ: șoapte-voci-strigăte”

  2 21


Perioada de desfășurare: octombrie - decembrie 2020

Responsabil proiect: Odette Pârvulescu

Buget: 50.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Proiectul LA FEMININ pentru anul 2020, al doilea capitol al expoziției. Timișoara LA FEMININ: șoapte-voci-strigăte propune un traseu explorator care se va concentra pe valorificarea poveștilor de viață ale femeilor obișnuite. Vor fi realizate interviuri cu 15 femei din Timișoara, accentul fiind pus pe relația cu orașul și cu alți timișoreni, narator devenind femeia care a reușit, care se confruntă cu provocări și dificultăți în viața de zi cu zi. care a depășit anumite obstacole. Având în vedere contextul actual, cel al pandemiei SARS-CoVID-l9, o parte dintre întrebări va fi dedicată înțelegerii experiențelor de viață ale femeilor. în perioada pandemiei (cât de solicitant e rolul de mamă și angajat, desfășurând activitatea de acasă, cum se modifică dinamica vieții de familie, etc.). Experiențele-cheie din viața femeilor vor fi prezentate în cadrul unei expoziții multimedia (disponibilă fizic și online) și a unui traseu urban ale cărui obiective vor fi reprezentate de locațiile acestor experiențe. Acest traseu va fi accesibil printr-o aplicație digitală interactivă (format Questo https://www.questoapp.com/ ) pentru Android/IoS. în cadrul etapei pilot se va prezenta aplicația către publicul local pentru aportul personal și feedback. promovarea traseului urban se va face pe toate paginile de social media și se vor aplica stickere pe clădiri și QR Code cu trimitere pe paginile de Facebook a proiectului.

Punctul de plecare al acestui traseu va fi un spațiu expozițional. unde printr-o expoziție de obiecte personale, fotografii, elemente multimedia, vor fi prezentate poveștile celor 15 femei din proiect, ca apoi să se parcurgă traseul (un tur de aproximativ o oră. accesibil unei parcurgeri la pas).

2.3 Actorii Schimbării - Rezidențe

Perioada de desfășurare: august - decembrie 2020 Responsabil proiect: Ionul Suciu. Melinda Terek Partener: Festivalul de Literatură Timișoara Buget: 50.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Pentru că rezistența culturală poate lua multiple forme, iar stația își propune să aducă sub reflectoare actorii schimbării din societatea de azi. ne propunem organizarea unui eveniment de literatură, prin care să aducem la Timișoara nume importante de pe scena internațională, ținta pentru acest an fiind unul dintre laureații Premiului Nobel. Evenimentul va fi unul complex și va cuprinde o lansare de carte, o sesiune de autografe și o conferință publică. Având în vedere profilul evenimentului și posibilitatea de a atrage o asistență cât mai largă atât din Timișoara, cât și din afara orașului și chiar a țării, ne propunem organizarea evenimentului în luna octombrie, când va avea loc și Festivalul Internațional de Literatură FILTM.

Și în cadrul acestui program, avem opțiunea de a adapta evenimentele pentru mediul online. în cazul în care situația la nivel național nu va permite organizarea de evenimente în spațiul public. Astfel, am gândit un sistem de rezidențe ..online". cu materialele rezultate - publicate pe platforma Timișoara202l. dezvoltarea unui concept de videopoetry. podcast-uri, dar și maratoane de poezie online.

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

 • 2.4. Identity Education

Perioada de desfășurare: iunie - noiembrie 2020

Responsabil proiect: Odette Pârvulescu

Partener: Asociația Identity Education

Buget: 50.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Programul, implementat în parteneriat cu Asociația Identity Education. urmărește recunoașterea și integrarea incluzivă a comunității LGBTQ + în toate aspectele sociale ale vieții, ca parte integrantă și activă a unei comunități mai largi din Timișoara. Pentru anul 2020 sunt planificate două evenimente mari:

 • a) Pride TM Week: evenimente concentrate pe cultura cpieer, evenimente ce vor avea loc timp de o săptămână în Timișoara, cu ajutorul partenerilor locali și naționali, expoziție de artă documentară -definiții ale diferiților termeni și acronime, istoria comunității LGBTQI+ în România (drepturi și activism). expoziție foto și povești, o hartă a orașului Timișoara văzut prin ochii comunității LGBTQI+. campanii legate de tematici și/sau comunitatea LGBTQI+ facute de organizații LGBTQI + și alte entități, proiecție de filme documentare în parteneriat cu OneWorld Romania. piesă de teatru ..Negreșită", conferință pe tema drepturilor comunității LGBTQI+ în România în contextul EU. storytelling.

 • b) LUNA ISTORIEI LGBTQ + - este un festival cultural celebrat la nivel național de către toate organizațiile LGBTQI+ din România (București. Cluj. Iași. Timișoara) și grupuri informale (Brașov. Sibiu).

Activitățile culturale se vor desfășura Online și. în măsura în care evoluția pandemiei SARS-CoVID-19 o va permite, în spațiul public.

 • II. TERITORIU: LOCURI

 • 1. STAȚIA: ÎNDRĂZNEȘTE

  • 1.1. Dante 21

Perioada de desfășurare: septembrie- noiembrie 2020

Responsabil proiect: Odette Pârvulescu

Partener: Teatro Delle Albe și Festivalul din Rare na. Srpsko Novgorod Pozoriste, Fondacija Novi Sad 2021

Buget: 100.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Proiect realizat împreună cu Teatro Delle Albe și Festivalul din Ravenna. Proiectul a fost demarat în anul 2018 și își propune realizarea unei coproducții în anul 2021 între Timișoara 2021. Teatro Delle Albe și Festivalul din Ravenna. Srpsko Novgorod Pozoriste. Fondacija Novi Sad 2021 a întregii piese Divina Comedie a lui Dante Alighieri. în anul 2019. un grup de coordonatori din Timișoara a participat la punerea în scenă a unor părți din spectacol în Ravenna. Continuând, se vor realiza ateliere de lucru de către compania Teatro delle Albe cu acești coordonatori și actori

2 21


clin Timișoara, implicând astfel sute de cetățeni, grupurile țintă fiind copii, tineretul, minoritățile etnice, persoane cu dizabilități etc.

 • 1.2. Impuls 2020

Perioadei de desfășurare: 27-30 august 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: Unfold Motion. Asociația Noi Re-Creăm

Buget: 50.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Impuls este un festival de artă de stradă ce își propune să revendice spațiul public din cartierele din afara centrului, intens populate, și să contribuie la coeziunea socială și la încurajarea participării colective. Ediția planificată inițial în perioada 8-13 iunie a fost amânată pentru sfârșitul 27-30 august, iar în ce cele din urmă evenimentele de stradă prevăzute pentru sfârșitul lunii august au fost anulate. Pe de o parte. întrucât nu există o certitudine referitoare la numărul de persoane ce ar putea lua parte la evenimentele stradale și evoluția nefavorabilă a pandemiei ar putea reactiva măsuri de strictă izolare socială. Pe de altă parte pentru că o mare parte din programare depinde de companii străine invitate, a căror mobilitate este redusă pentru moment și incertă în viitor.

Din acest motiv, pentru 2020 s-a decis doar păstrarea unei componente care implică participarea unui public redus: atelierele de dans Cadre și forme, realizate de asociațiile Unfold Motion și Noi Re-Creăm.

 • 1.3. Vocile orașului (Central Park)

Perioada de desfășurare: octombrie 2020

Responsabil proiect: Mateea Marin

Partener: Teatrul Național din Timișoara, Centrul de Teatru Educațional Replika București. Asociația Simultan. Universitatea de Vest Timișoara. Asociația Noi Re-Creăm, Fundația Rubin. Compagnie Pal Frenak, Asociația Națională a Surzilor - Filiala Timiș

Buget: 100.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

 • a. Atelier Identitate

Atelierul Identitate, care face parte din proiectul Teatrului Național din Timișoara pentru anul 2021, își propune să promoveze folclorul autentic și să-l integreze în viața omului citadin. Atelierul este coordonat de Marius Andrei Alexe - Bean MC, fiind programat la finalul lunii octombrie . început de noiembrie în foaierul Sălii 2 a Teatrului Național.

Atelierul Identitate vizează întâlnirea omului citadin cu tradiția, precum și recuperarea individuală și în comuniune cu identitatea spațiului în care trăiește. Marius Andrei Alexe (Subcarpați) va redescoperi. împreună cu participanții la seria de ateliere Identitate, valorile creative ale tradiției în societatea contemporană: împreună vor reconecta prin muzică trecutul la prezent și vor disemina conceptul și rezultatul atelierului în cadrul unor concerte publice în aer liber.

 • b. Vocile Orașului

Proiectul vizează transformarea Sălii 2 a Teatrului Național Timișoara și a Parcului Civic într-un epicentru civic și cultural al Timișoarei prin realizarea unei serii de instalații, ateliere și evenimente

2 21


aflate sub semnul conceptului.. Construiește democrația - trăiește pozitiv"-în colaborare cu artiști din toate domeniile cu participarea directă a cetățenilor. Se preconizează coagularea cetățenilor în jurul unor teme cum ar fi memoria colectivă versus memoria individuală, valorile pozitive ale civismului, capacitatea de evoluție prin participarea la actul creator, transcenderea prin actul artistic a unor handicapuri de ordin fizic, etc. Realizarea unei instalații complexe. în colaborare cu un scenograf/ artist plastic. Acesta va imagina mai multe trasee în Parcul Civic, mărginite cu fotografii din viața cotidiană, pe care se vor construi ..puncte de comunicare" - locuri în care trecătorii vor fi încurajați să se exprime în scris. în funcție de punctul în care s-au oprit, asupra unor teme cum ar fi: ..spune-mi ceva bun despre orașul în care trăiești", spune-mi ceva bun despre vecinul tău". ..spune-mi cum dorești să fie orașul tău următorii IO ani" etc. Proiectul presupune, de asemenea, o instalație video care va proiecta imagini și secvențe live și înregistrate din proces, precum și alte imagini referitoare la subiectele abordate.

Realizarea unui workshop de scriere creativă hibridă, intitulat Subiect/ Obiect. Atelierul este axat pe confluența dintre diferitele arte și se adresează tinerilor artiști din diverse domenii: teatru, arte vizuale, muzică, dans. etc. Workshop-ul cercetează felul în care ne putem deschide imaginația și folosi pe noi înșine pentru a crea structuri narative. în cadrul atelierului se vor explora posibilitățile de a uni diferite elemente din artele vizuale, din muzică, dans, performance. gamification (aplicarea conceptelor și structurile din jocurile video în narativitate) pentru a crea o structură dramatică, profund teatrală în esența ei. în care contractul dintre spectacol și spectatori este inclus în premisă. Rezultatele workshop-ului vor fi făcute publice în cadrul unei instalații interactive, deschise publicului la Sala 2/ Parcul Civic. Realizarea la Sala 2 a unui atelier de dans pentru persoane hipoacuzice, susținut de coregraful Pal Frenak. Atelierul se va finaliza printr-o reprezentație publică.

 • 1.4. La Pas

Perioada de desfășurare: mai - decembrie 2020 Responsabil proiect: Ionul Suciu. Melinda Terek Partener: Asocia/ia CRIES

Buget: 300.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

La Pas/Slowing down este conceptul sub care redescoperim complexitatea relației dintre cultură și hrană, ca parte a patrimoniului nostru identitar. La Pas/Slowing down este un proiect cu o dezvoltare graduală. prin care propunem comunității un model responsabil de consum și producție alimentară. Publicul programului este unul complex, trans-generațional. format din consumatori, producători artizanali și fermieri, organizatori de evenimente culturale, restaurante și cafenele interesate să introducă în oferta lor produse locale.

Ne propunem implicarea unor grupuri țintă diverse, după cum urmează:

 • 1.  Elevi și profesori - prin dezvoltarea unui program educațional de promovare a consumului responsabil și a voluntariatului pentru o comunitate sustenabilă;

 • 2.  Organizatori de evenimente cultural-artistice:

 • 3.  Mici producători locali din județul Timiș - prin colaborarea cu aceștia în vederea organizării Festivalului La Pas. dar și printr-o activitate de promovare a acestora în relația cu reprezentanți din sectorul HORECA. interesați de achiziționarea unor materii prime și produse locale:

  2 21


 • 4. Cetățenii - prin creșterea accesului la evenimente culturale referitoare la prezervarea hranei și a accesului la produse și rețete din ingrediente locale.

în anul 2020, programul LA PAS este compus din 3 componente principale:

 • I. Programul educațional de promovare a consumului responsabil în școli:

 • •   Sute de elevi de liceu și școli profesionale participă la activități educaționale legate de promovarea consumului responsabil;

 • •  20 cadre didactice vor fi formate pe teme legate de consumul responsabil;

 • •   10% din totalul elevilor implicați în program, se vor implica în activități de voluntariat în cadrul Festivalului LA PAS;

 • II. Organizarea celei de-a doua ediții a Festivalului LA PAS. 05-06 Septembrie 2020

 • •   Public țintă vizat: 5.000 de persoane:

 • •   20 de acțiuni organizate pe perioada Festivalului: ateliere culinare și demonstrative, ateliere educaționale, dezbateri, evenimente culturale, lansare de carte:

 • •   30 de colaboratori implicați: mici producători și artizani care vor fi invitați să își prezinte și să își vândă produsele.

 • III. Consultanță pentru organizarea de evenimente culturale responsabile

în cazul în care, din cauza prelungirii perioadei de izolare, nu vom putea organiza evenimente în spațiul public, ne vom concentra atenția pe următoarele activități:

 • • EDUCAȚIE PENTRU CONSUM RESPONSABIL:

 • - cursuri de formare online pentru profesori pe tema consumului responsabil;

 • - realizarea unui Manual online&interactiv al elevului pentru promovarea consumului responsabil;

 • • GASTRONOMIE:

 • - dezvoltarea pe o platformă online a unei secțiuni în care să fie prezentate rețete tradiționale (putem colabora cu Laura Laurențiu și relua concursul de rețete și nu numai), dar și in formații despre anumite soiuri românești de vinuri, soiuri tradiționale de legume și fructe. Ideea este de a pune în evidență patrimoniu cultural gastronomic românesc.

 • •  RECOMANDARE PARTICIPATIVĂ A PRODUSELOR LOCALE:

 • - dezvoltarea unei echipe de voluntari care vor participa la organizarea unor degustări de produse locale și vor realiza o evaluare a acestora pe baza unor criterii prestabilite. Informațiile vor fi făcute public pentru a ajuta consumatorii în alegerea produselor locale. Este și o componentă importantă de educație care ne încurajează să ne uităm la un produs din perspectiva mai multor criterii.

 • • CONSULTANTĂ PENTRU EVENIMENTE RESPONSABILE:

 • - dezvoltarea unor fișe de lucru cu recomandări de furnizori și soluții responsabile social și față de mediu, care vor fi prezentate online.

 • • ALTELE

 • - realizarea unor materiale specifice pe baza celor două Ghiduri - de popularizare a temelor, care să fie publicate pe site și pe pagina Facebook dedicată.

 • 2. STAȚIA: ORAȘUL LUMINILOR

  • 2.1. Patrimoniul sub reflectoare

Perioada de desfășurare: octonibrie-noiembrie

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: UPT, Muzeul Național al Banatului:

2 21


Buget: 100.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Este un traseu inclus în Dosarul de candidatură cu care Asociația Timișoara 2021 - Capitală Culturală Europeană a câștigat titlul. în teritoriul Locuri, stația Orașul luminilor. Acesta face parte dintr-un program mai amplu demarat în 2019 ce urmează să se dezvolte și în anii 2020 și 2021. organizat Universitatea Politehnica din Timișoara în colaborare cu Muzeul Național al Banatului. Proiectul și-a propus să implice populația Timișoarei și vizitatorii într-o lume complexă reală-virtuală care combină istoria veche a Timișoarei, prezentată ca o poveste digitală și expoziție muzeografică. Proiectul reprezintă o îmbinare între expoziții fizice despre patrimoniul din cartierele istorice ale orașului (losefin -2019. Elisabetin - 2020. Fabric - 2021). expoziții stradale și o componentă digitală care face legătura dintre patrimoniul istoric și poveștile locuitorilor de astăzi. Componenta digitală, realizată împreună cu UPT constă într-o platforma web ce va fi actualizată de-a lungul celor 3 ani de proiect, https://spotlight-timisoara.eu. precum și o aplicație ce poate fi descărcată atât de pe sistemele de operare iOS. cât și de pe Android.

Proiectul a fost lansat în data de 8 noiembrie 2019 în cadrul vernisajului expoziției de la Bastionul Thcresa "Patrimoniul sub reflectoare. Cartierul losefin și Valeria dr. Pintea - un roman într-o expoziție".

In anul 2020. va fi organizată o expoziție la sediul Muzeului Național al Banatului despre lumea cartierului Elisabetin plecând de la colecțiile donate de Pia Brânzeu.

Activitățile prevăzute sunt următoarele:

identificarea poveștilor, descrieri lor și fotografiilor existente pentru 16 stații (puncte de interes) din cartierul Elisabetin. închiriere materialelor interactive, lansarea dezvoltării aplicațiilor;

actualizarea unei (1) aplicațiii web și a 2 aplicații mobile (pentru telefoane inteligente, una pentru sistemul de operare Android și una pentru iOS)

crearea de experiențe de realitate augmentată și virtuală (dezvoltarea tehnico-artistică de scenarii multimedia, pe baza a minimum 200 de fotografii vechi, 16 clipuri video și alte materiale grafice 2D, modele 3D și secvențe audio. în care utilizatorul este parțial sau complet imersat) pentru stațiile propuse:

realizarea și amplasarea panourilor fizice în cele 16 stații și pregătirea expoziției:

5 vizite ghidate realizate de voluntari dintr-o varietate de medii și categorii de vârstă ce vor împărtăși istoriile cartierului folosind tehnologia creată:

organizarea unei expoziții virtual - reale în cadrul Muzeului Național al Banatului care va permite, pe lângă obiectele fizice istorice și interacțiunea directă și supervizată cu aplicațiile interactive mobile, web și de realitate augmentată.

 • 2.2. Spații vii - Privește orașul

Perioada de desfășurare: iunie octombrie 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: O AR Timiș

Buget: 100.000 lei

2 21


Proiectul este implementat în colaborare cu ordinul Arhitecților din România, filiala Timiș. Campania Privește Orașul are la bază conceptul de proiect descris în Traseul Spații vii din dosarul de candidatură al Timișoara 2021: pornind de la premisa că spațiul public este o noțiune prea abstractă pentru a putea fi apropriată în mod cotidian de către locuitorii unui oraș și că acest fapt este unul dintre motivele pentru care spațiul public nu este asumat. îngrijit și luat în stăpânire, campania își propune ca prin antropomorfizarea unei serii de locuri din oraș în personaje cu trăsături umane (defecte, calități, trecut, viitor, credințe, speranțe, temeri etc.) să se producă o schimbare în modul în care locuitorii orașului se raportează la aceste locuri, implicit la spațiul public pe termen lung (moștenire).

In anul 2020. activitățile vor include cercetare, actualizarea cu rezultatele cercetării și sondajelor a paginii https://www.privesteorasul.com. ateliere cu cetățeni, intervenții la scară redusă în zonele identificate.

 • 2.3. MultipleXity

Perioada de desfășurare: iunie — decembrie 2020

Responsabil proiect: Dan Bugariu

Buget: 200.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

O secțiune centrală a dosarului de candidatură, comună cu cea din Strategia Culturală a Municipiului Timișoara, este dezvoltarea Centrului de arte, științe și inovare. MultipleXity este moștenirea pe care TM202I va lăsa orașului. Acesta marchează începutul unui laborator deschis și permanent pentru experimente și inovații interdisciplinare. Aici, cercetarea urbană și socială se vor metamorfoza în prezentări multimedia, expoziții, instalații și spectacole interactive.

Timișoara 2021 va prelua provocarea de a dezvolta tot ce este necesar pentru a lăsa în urmă o moștenire de valoare pentru oraș. Ne vom îndrepta atenția spre modele europene de centre de învățare, muzee și centre de cooperare, pentru a ne gândi la nevoile specifice ale Timișoarei. Ne propunem ca această inițiativă să crească în concordanță cu planurile administrației în ceea ce privește dezvoltarea orașului. Vizitele de studiu ale experților din alte orașe vor fi organizate pentru a stimula discuția. Facem acest lucru împreună cu segmentele active ale sectoarelor IT. artă, inovare antreprenorială. educație.

 • III. TERITORIU: CONEXIUNI __

L STAȚIA: LUMINĂ PESTE GRANIȚE

 • 1.1. Cămine în mișcare

Perioada de desfășurare: iunie - decembrie 2020 Responsabil proiect: Ionul Siiciu. Melinda Terek Partener: Asociația Prin Banat:

Buget: 300.000 lei

2 21


Cămine în Mișcare (Moving Fireplaces) se desfășoară în jurul Timișoarei. în regiunea Banatului istoric, fiind gândit pentru a încuraja oamenii să-și împărtășească moștenirea culturală și poveștile personale cu cei din jur. Abordând teme precum migrația. mobilitatea, dislocările de populație, programul își propune să pună oamenii aflați în mișcare în contact cu comunitățile locale pe care le întâlnesc în drumul lor, promovând arta povestirii (stoiytel ling) ca o metodă de a aduce oamenii laolaltă și de a le reda sentimentul de apartenență la un spațiu. Cămine în Mișcare este un important promotor al Banatului către turiștii internaționali, naționali și către localnici, care își propune promovarea zonei ca întreg în sfera internațională. în scopul creșterii vizibilității diversității formelor de turism care se pot practica aici, prin crearea unor evenimente care să pună în valoare potențialul cultural al ruralului bănățean, și să ofere satelor bănățene un punct de dezvoltare prin cultură.

în 2020. programul va continua documentarea poveștilor despre migrația în regiunea Banatului istoric. Desfașurându-se pe durata a 6 luni, programul va avea loc în mai multe localități din județul Timiș. în special în orășele și sate de la granița româno-sârbă și româno-maghiară: .limbolia, Sânnicolau Mare, Teremia Mare. Lenauheim. Dudeștii Vechi etc. Implementarea proiectului va presupune mai multe etape distincte, care vor consta atât în realizarea unor studii și cercetări în domeniul patrimoniului cultural, precum și în organizarea și producția mai multor evenimente adresate publicului larg: desfășurarea unei cercetări antropologice și realizarea unor studii în domenii precum turism, istorie, socio-economie. precum și realizarea de interviuri și colectarea de povești ale comunității locale pe tema fenomenului migrației. rezultatele urmând a fi convertite într-o carte (ex. volumul Cămine în mișcare 2020). De asemenea, concomitent cu partea de cercetare, vor fi realizate și alte produse culturale (piese de teatru, film documentar, instalații de artă etc.) inspirate din poveștile de viață documentate în cadrul proiectului, ce vor fi prezentate în cadrul unor evenimente cu public. în Timișoara, dar și în alte localități, pentru promovarea proiectului Timișoara2021. Aceste evenimente vor mai presupune și concerte de muzică clasică și de fanfară, ateliere de creație, târg de bunătăți locale ș.a.m.d..

La fel ca în cazul altor programe, și acesta va putea migra în mediul Online, în cazul în care situația o va cere. în acest caz. ne vom concentra atenția asupra următoarelor componente:

 • 1. Editarea, traducerea și publicarea în mediul Online a bazei de date a proiectul Cămine în mișcare.

Materialele rezultate vor fi publicate la adresa www.camineinmiscare.ro (www.movingfireplaces.ro). în română și engleză. Modul de lucru va fi exclusiv online, membrii echipei putând opta să lucreze atât de acasă, cât și de la birou:

 • 2. Desfășurarea campaniei "Cămine în mișcare’*, ce presupune deschiderea unui apel pentru artiști vizuali, multimedia, scriitori, jurnaliști etc.. care să creeze noi produse cultural-artistice pornind de la arhiva proiectului Cămine în mișcare. Ținând cont de situația curentă provocată de pandemia de coronavirus. restricțiile de liberă circulație impuse ce au ca scop oprirea răspândirii virusului, precum și previziunile specialiștilor conform cărora, indiferent de modul în care se va încheia acest episod o recesiune economică este inevitabilă, pentru a veni în sprijinul sectorului cultural (în special în sprijinul artiștilor independenți), propunerile înscrise vor trebuie să fie realizate folosind exclusiv soluții inovatoare și mijloace online. artă digitală și noile tehnologii. Propunerile înscrise vor fi votate de către un juriu format din reprezentanți ai Asociației Prin Banat și Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii. Rezultatele campaniei (de ex. filme documentare, scurtmetraje, colaje, scrieri, reportaje jurnalistice, podcasturi etc.) vor fi publicate pe siteul www.camineinmiscare.ro, pe platforma digital.timisoara2021.ro. iar în funcție de felul în care vor evolua lucrurile la nivel local.

  2 21


național și internațional, este prevăzut și un eveniment public de vernisare a proiectelor campaniei.

 • 1.2. Baroque Reloaded (Contur)

Perioada de desfășurare: septembrie - decembrie 2020.

Responsabil proiect: Oviditt Miron

Partener: Galeria Anca Poterașu și Muzeul de Artă Timișoara

Buget: 150.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Traseul își propune să utilizeze arta contemporană ca un vehicul de revalorizare a moșteniri baroce a orașului Timișoara. Pentru anul 2020. sunt prevăzute mai multe activități.

Astfel, artistul Robert Koteles, inspirat de lucrările grupului Sigma . va realiza o instalație exterioară pe fațada Palatului Baroc, sediul Muzeului de Artă Timișoara. în perioada octombrie -decembrie 2020. Proiectul este realizat în colaborare cu Galeria Anca Poterașu din București.

O componentă nouă, care va fi dezvoltată începând cu anul 2020 și finalizată în 2021. va fi aceea de creare a unui traseu de realitate augmentată în colecția permanentă a Muzeului de Artă. Astfel, utilizatorii vor avea oportunitatea ca. apropiind tablete sau telefoane inteligente de anumite lucrări de artă, să asculte povestea respectivei lucrări, să vizioneze o lucrare digitală creată special pornind de la respectiva lucrare etc. In anul 2020. va fi selectată echipa de curatoriere a acestui proiect, va fi stabilit traseul și lucrările asupra cărora urmează să se facă intervenția urmând ca. în 2021 să fie generat conținutul, să se intervină în colecție și traseul să fie deschis publicului.

 • 1.3. ENCOUNTERS

 • 1.3.1. Art Encounters

Perioada de desfășurare: septembrie — decembrie 2020

Responsabil proiect: Odette Pârvulescu

Partener: Fundația Art Encounters, Centrul Georges Pompidou, Centrul Cultural German din Timișoara. Neuer Berliner Kunstverein

Buget: 220.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

O componentă a traseului Encounters este cea găzduită de Fundația Art Encounters. în anul 2020. în parteneriat cu Fundația Art Encounters. Asociația Timișoara 2021 va realiza două programe:

 • a) Expoziția Gherasim Luca și a! doilea val suprarealist - curatoriată de Mica Gherghescu în colaborare cu Centrul Georges Pompidou (expoziție de grup la sediul Fundației Art Encounters curatoriată de Mica Gherghescu și programul conex, conceput de Diana Marincu în colaborare cu ATCEC: conferință Bernard Blistene. director Musee National d'Art Modeme. Centre Pompidou. Paris, workshop literar cu un scriitor timișorean, proiecția unui film din arhiva Pompidou. atelier pentru adulți. introducere în arta contemporană și atelier pentru copii.

 • b) Expoziția Harun Farocki - curator Diana Marincu, în colaborare cu Centrul Cultural German și Neuer Berliner Kunstverein. expoziție instalații video la sediul Fundației Art Encounters. program conex octombrie-decembrie, conceput de Diana Marincu în colaborare cu ATCEC: proiecție și lansarea cărții Harun Farocki: zece, douăzeci, treizeci, patruzeci, conferință despre

  2 21


Harun Farocki și influența sa asupra producției actuale de artă video, workshop de film pentru studenți și liceeni și adulți.

 • 1.3.2. Triade Encounters

Perioada de desfășurare: mai - decembrie 2020.

Responsabil proiect: Odette Pârvulescu

Partener: Fundația luteran Triade

Buget: 75.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

O altă componentă a traseului Encounters este găzduită de Fundația Interart Triade. Expozițiile care vor fi prezentate în Timișoara vor oferi o analiză complexă a artei din Estul Europei, din secolul XX până în prezent și o investigație a artiștilor români în aceeași situație cu colegii lor internaționali, navigând prin paradigma aceleiași epoci. Temele principale ale proiectului sunt conectate cu anii 70. 80. 90 și 2000 în Europa de Est. Această perioadă este foarte importantă pentru dezvoltarea și schimbările sociale. Topica proiectului va urma influența neo-avangardristă asupra artei contemporane.

Fundația Interart Triade va desfășura în parteneriat cu Timișoara 2021 expoziția The Eastern Art Context in the 60-70years. la Muzeul de Artă Timișoara, curator Maria Rus Bojan. septembrie-octombrie 2020:

în cadrul acestui proiect avem opțiunea de a adapta flecare eveniment în parte pentru mediul online, în cazul în care evoluția pandemiei SARS-CoVID-19 nu ne va permite organizarea evenimentelor culturale în spațiul public, creându-se astfel o galerie de artă online.

1.4 Bega!

Perioada de desfășurare: 07-12 octombrie 2020

Responsabil proiect: Ovidiu Miron

Partener: Centrul Cultural Plai

Buget: 400.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Programul BEGA! a început în anul 2018 cu spectacolul "Lumen" angrenând peste 200 de amatori pentru crearea unui spectacol personalizat pentru Timișoara într-un spațiu uitat de conștiința publică, fostul port al orașului. A continuat în 2019 cu "The Lightning Project”, o serie de evenimente pop-up în cartierele dens populate. Proiectul a avut menirea de a descoperi reacția și puterea de diseminare a persoanelor când întâlnesc un eveniment în afara oricăror tipare chiar în fața blocului lor. Pentru a spori implicarea locuitorilor orașului în crearea de conținut. în toamna anului 2019. au fost amplasate 3 instalații interactive care au oferit trecătorilor puterea de a se exprima liber prin cuvinte sau pixel art.

înaintea izbucnirii pandemiei SARS-CoVID-19. BEGA! își propunea să ducă mai departe implicarea cetățenilor prin primul proiect transfrontalier. sub egida "Lumină peste granițe" (BEGA! fiind programul principal al acestei stații) prin aducerea celor 7 Luminării existente în lume în regiunea noastră. Luminariile, opere ale lui Alan Parkinson (toate diferite între ele) sunt structuri gonflabile de mari dimensiuni care cu ajutorul luminii naturale creează ambianțe și

2 21


senzații de inundare în culoare similare vitraliilor dintr-o catedrală [https://www.architects-of-air.com/]. Așa cum se menționează în Dosarul de candidatură, proiectul urma să aibă o dimensiune regională, din cele 7 luminării, unul urma să fie amplasat la Arad, altul la Szeged și al treilea la Novi Sad în perioada 7-ll octombrie 2020. în Timișoara fuseseră identificate zonele pentru amplasarea cele 4 luminării: Bucovina. Lipovei. Lunei și Soarelui. Spațiile din Timișoara au fost alese deoarece sunt pe terenuri împrejmuite de blocuri. în cartiere în care nu se întâmplă proiecte artistice/culturale iar terenurile în sine sunt neîngrijite, fiind în unele cazuri, spații unde se aruncă gunoiul. Unul dintre Luminării, va fi special construit pentru Timișoara și va purta numele Temesiensis. După prezentarea lui la Timișoara, acesta va intra în circuitul mondial de turneu pentru o perioadă cuprinsă între 5-7 ani fiind un excelent caz de moștenire pentru TM202I. în contextul efectelor pandemiei de coronavirus (restrângerea mobilității internaționale, accesul limitat al publicului, context financiar incert), proiectul va fi redus la maximum 4 lumin"arii, accesul publicului urmând a fi controlat în funcție de recomandările care vor f în vigoare la momentul respectiv.

 • 2. STAȚIA: PEISAJE DE LUMINĂ

  • 2.1. în căutarea luminii

Perioada de desfășurare: iunie - noiembrie 2020

Responsabil proiect: Odette Pârvulescu, Ionul Suc iu

Partener: Filarmonica de Stat., Banalul" din Timișoara. Asociația Trib Ari Buget: 60.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Traseul are ca gazdă Filarmonica de Stat ..Banatul" din Timișoara, instituție ce a propus pentru anul 2020 o serie de evenimente în colaborare cu Opera Națională Română Timișoara și Liceul de muzică ..Ion Vidu", din cadrul Festivalului de Operă și Operetă în aer liber și sub tutela instituției proprii, care vor fi organizate cu ocazia a 250 de ani de la nașterea marelui compozitor Ludwig van Beethoven. sărbătorit în acest an în întreaga lume.

în cadrul acestui program, evenimentul organizat de Filarmonica Banatul Timișoara pentru mediul va putea fi adaptat pentru mediul Online în cazul în care evoluția pandemiei SARS-CoVID-19 și situația la nivel național nu va permite organizarea de evenimente în spațiul public.

Tot în cadrul acestui traseu, propunem o serie de concerte captivante cu artiști internaționali care să scoată în evidență locațiile religioase din zona de vest a României. Fiecare locație va fi amenajată cu o instalație de lumini arhitecturale, pentru a sublinia detaliile deosebite din fiecare clădire. în aceste concerte, va exista o comunicare cu publicul, artiștii sau directorul artistic al festivalului povestind detalii interesante despre instrumente sau despre lucrările interpretate, împreună cu organizatorii festivalului Eufonia, vom organiza o serie de evenimente menite să demonstreze că muzica nu cunoaște granițe și naționalități, este universală și reușește să scoată cel mai bine în evidență spiritul multicultural al regiunii de vest a României. Proiectul aduce împreună oameni cu confesiuni diferite, de naționalități diferite și de condiție socială diferită. Cursuri de măiestrie online: se va pregăti o platformă unde vor fi selectați tineri muzicieni pe bază de înregistrare video. Aceștia vor avea apoi ocazia să aibă 3 sesiuni online cu profesorul dorit. Aceste sesiuni vor fi apoi tăcute publice, pentru a fi folositoare tuturor muzicienilor care nu au fost

2 21


selectați. De asemenea, vor fi filmate interviuri, discuții, explicații și curiozități despre lumea muzicii clasice pentru a dezvolta cunoștințele publicului.

 • 2.2. Ecouri europene

Perioada de desfășurare: iunie - noiembrie 2020.

Responsabil proiect: Odette Pârvulescu, Ionul Suciți. Ovidiu Miron

Parteneri: Centrul Cultural German Timișoara. Institutul Francez Timișoara. Balkan Trafik, Festivalul de film Central - European, Diplomatic Art

Buget: 275.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Proiectele incluse în acest teritoriu își propun promovarea și integrarea în circuitul internațional a creației contemporane a artiștilor profesioniști, cetățeni ai țărilor reprezentate prin instituțiile consulare în Timișoara, alături de artiștii profesioniști din Timișoara și din România.

Traseul include mai multe direcții de acțiune:

 • a) evenimente organizate în Timișoara, ca rezultat al colaborării dintre artiști locali și internaționali;

 • b) proiecte de promovare a artiștilor români în străinătate.

Astfel, o primă componentă este proiectul Consulari, care urmărește punerea în valoare și includerea în circuitul cultural al unor spații neconvenționale pentru evenimente artistice. în special a clădirilor (inclusiv a vecinătăților acestora) în care își desfășoară activitatea consulatele generale și onorifice din Timișoara. Aceste spații, destinate în mod obișnuit activităților de business. de locuit sau în particular activităților consulare, vor găzdui temporar proiecte colaborative. interdisciplinare și interculturale. Fiecare proiect va implica un duo format dintr-un artist vizual timișorean (sau muzician/ scriitor/ antropolog/ arhitect, etc) și unul provenit din țara al cărei consulat găzduiește evenimentul. Rezultatul colaborării va fi câte o instalație comună, concepută în funcție de locație (site specific - adaptată spațiului în care va avea loc fiecare eveniment în parte) și care să aibă o componentă preponderent vizuală. Vor fi avute în vedere și alte inițiative de promovare a colaborării dintre artiștii din Timișoara și cei străini.

O a doua componentă este prezentarea artiștilor din Timișoara în orașe foste, actuale sau viitoare capitale europene (Balkan Trafik. Bruxelles, dar și alte evenimente similare).

Tot în cadrul acestui traseu, ne propunem organizarea unei serii de proiecții de film european, în colaborare cu Festivalul de Film Central European. După ce în 2019 am abordat tematica revoluțiilor anticomuniste din Europa. în acest an ne propunem să aducem la Timișoara filme inspirate din literatură. Proiecțiile vor avea loc în spații publice și vor fi însoțite de dezbateri la care vor lua parte oameni de film și literatură, dar și sociologi, antropologi, profesori universitari etc. Proiecțiile și dezbaterile se pot muta și în mediul Online, dacă situația o va cere.

Festivalul CafeKidtour a fost creat în 2005 de Institutul Cultural Francez și Centrul Cultural German Timișoara. în colaborare cu consulatele din Timișoara (Italia. Spania. Serbia etc) și alte centre culturale străine din București (Polonia. Cehia etc), cu scopul de a prezenta concerte, expoziții, filme, spectacole de teatru și dans contemporan. în diverse spații neconvenționale și cafenele din oraș. Festivalul și-a propus să exploreze spații culturale alternative. Săptămâna cafenelelor este în egală măsură o sărbătoare a multiculturalității. ilustrând, timp de șapte seri, diversitatea culturilor din Timișoara. Cafekultour este. în acest sens, un festival care seamănă

2 21


orașului, creând pentru locuitorii săi pretexte de întâlnire cu forme artistice variate, provenind din diverse țări (Spania. Franța. Germania. România. Austria. Cehia. Polonia).

Proiectul își propune să desfășoare activitățile culturale în spațiul public, dar în cazul în care evoluția pandemiei SARS-CoVID-19 nu va permite organizarea de evenimente în spațiul public, o parte din acestea va migra mediul online.

 • 2.3. Netvvorking Europe - Conferințe culturale

Perioada de desfășurare: mai-octombrie 2020.

Responsabil proiect: Liliana Cîra

Parteneri: Rețeaua Capitalelor Culturale Europene

Buget: 20.000 lei

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Ca parte a seriei de conferințe cu privire la problematica capitalelor culturale europene. în perioada 9-1 I septembrie era planificată a se desfășura la Timișoara întâlnirea rețelei ECoC la care participă reprezentanți de la foste, prezente și viitoare capitale culturale europene. Având în vedere contextul post-pandemie, se va discuta cu asociațiile omoloage din Novi Sad și Elefsina transferarea întâlnirii în mediul online. Vor fi discutate chestiuni legate de infrastructură, programare și programele de voluntariat. Aceste întâlniri sunt o constantă în rețeaua capitalelor culturale europene, organizându-se în orașelor care urmează să asume acest statut în anul următor.

4.7.2. Dcsign web& elaborare conținui media

4.7.1. Concept brand & materiale promoționale

4.7. Acțiuni promoționale

4.6.4. Conferința anuală Cultura Action Europe

4.6.3. Conferința privind turismul cultural

4.6.2. Conferințe de monitorizare & exaluare

!   4.6.1. Conferințe de gusernanță culturală

|4.6. Organizare conferințe

|4.5.Organizarc ateliere de lucru

|4.4. Organizare seminarii

|4.3. Tipărituri

|4.2. Consultanță de specialitate

|4.1. Realizarea de studii și cercetări

|4. Alte cheltuieli specifice programului cultural

|3.3. Transport internațional

[3.2. Transport intern

|3. Cazare și transport participanți / invitați

?

I

8

2. Dotări necesare derulării programului cultural (in limita a 20% din totalul finanțării nerambursabilc

11.6. Prestări servicii - echipa PFA + contabilitaie+juridic |

3

11.4. închirieri de spatii si aparatura

11.3. Costuri de producție

5'

1.1. Costuri materiale estimate cu programele in [desfășurare

i 1. Cheltuieli de realizare a programului cultural

|Total, exclusiv taxe si impozite

|Cotă medic fiscalitate (32%. pentru 1.2.. 1.5.. I.6.. 1.7.)

x

X

X

■/.

w

O

O

|PERIOADA DE DESFĂȘURARE

| TOTAL, inclusiv impozite si taxe (suma bugetata)

©

S

ș 0

m q

X o z

8

5

s

5

©

8

g

§

8

§

8

1

§

'=

i

§

?-

■g

©

©

1

8

1

i

g

§

8

I

§

i

1

1

8

©

©

g

UNITATEA DE MANAGEMENT (INCLUSIV CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE)

1

O z

I g

©

<

i

8 z

B

2

I

s

50

m «

2 Z H

“* 50

i

'8

x n

H o ii

X

8.

8

î

o

1

a

VENITURI PREVIZIONATE 2020

CATEGORII DE VENITURI

SUME PREVIZIONATE

1.1. Venituri membrii instituții de stat

9,750,000.00

otizație P.M.T. - patru tranșe trimestriale a câte 250.000 lei

1.000,000.00

?otiza|ie C.J.T. - patru tranșe trimestriale a câte 187.500 lei

750,000.00

Finanțare Casa de Culturii

8.000.000.00

1.2. Venituri din producția de imobilizări corporale

0.00

1.3. Venituri din cotizații membrii

294.600.00

Persoane fizice •

19.800.00

Persoane juridice (alții decât P.M. T. si C.J.T.) *•

274.800.00

1.4. Venituri din donații

0.00

1.5. Venituri din sume/bunuri sponsorizate *♦♦

96.000.00

1.6. Resurse obținute de la buj». statului/bug. locale

0.00

1.7. Venituri din donații si subvenții primite

0.00

TOTAL VENITURI ESTIMATE

10.140.600.00

* - 55 de persoane fizice

•♦-7x1.200 : 26 x 2.400 ; 17x12.000


•*• E-DISTRIBUTIE BANAT S A. 96.000LEI

4.7.3. Producție materiale promoționale outdoor & indoor

0.00

4.7.4. Producție materiale promoționale video, audio

0,00

4.7.5. Producție instrumente mobile de comunicare

0,00

4.8. Publicitate

0.00

4.8.1. Partcneriate media

0.00

4.8.2. Campanii comunicare radio'tv Online

0,00

4.8.3. Acțiuni de informare și conștientizare a publicului

0.00

5. Cheltuieli de masă participanți/ imitați *

0,00

5.1. Cheltuieli de masă

0.00

6. Diurna pentru participanți / invitați **

60.000,00

6.1. Diurna, transport, cazare pt personalul intern

60.000,00

7. Cheltuieli de personal (aferente perioadei de desfășurare a programului cultural)

0,00

7.1. Cheltuieli de personal

0.00

8. Cheltuieli administrative (aferente perioadei de desfășurare a programului cultural)

170.000,00

8.1. Cheltuieli administrative

170.000,00

8.1.1. Servicii de curățenie

15.000,00

8.1.2. Consumabile igiena

10.000.00

8.1.3. Mentenanta spatii

15.000.00

8.1.4. Birotica

50.000.00

8.1.5. Utiliiati spatii - spațiu Bastion (parter)

25.000.00

8.1.6. Cheltuieli cu protocolul intern

25.000,00

8.1.7. Cheltuieli administrative - spațiu Alba lulia

30.000.00

8.1.8. Alte cheltuieli administrative neprevăzute

0.00

8.2. Cheltuieli de guvernantă

0.00

0.00

* CHELTUIELILE DE MASA ALE PARTICIPANTILOR. INVITATILOR NU POATE DI PAȘI LIMITA MAXIMA DI

I SOLEI ZI/PERSOANA CF. OG.51/1998 PEN I RU INVITAȚII SECRETARILOR GENERALI AI MINISTERELOR (MESE DE PROTOCOL)

** DIURNA ACOPERA CHELTUIELILE DE MASA SI DE TRANSPORT IN INTERIORUL LOCALI I AIII IN CARE ANGAJATUL ESTE DELEGAT SI NU POATE I I MAI MARE DE 20LE1 ZI PERSOANA. Se acorda numai in situația in care nu s-au acordat sume pentru cheltuielile de masa______________________________

CHELTUIELILE DE MASA ALE PARTIClPANTILOR/INVn ATILOR ÎMPREUNA CU CHELTUIELILE DE PERSONAL SI CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE. NU POT DEPĂȘI 20% DIN TOTALUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE ACORDATE

- RON -

UNITATEA DE .MANAGEMENT (INCLUSIV CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE)

MONITORIZARE

TURISM

CONFERINȚE

BE DELIGHT - BE

THE LIGHT!

BUGET TOTAL PROGRAM

CULTU RAL 2020

DENUMIRE PROIECT

1.1. Vizite de studiu

TOTAL, inclusiv impozite si taxe (suma bugctata)

2.050.000,00

150.000.00

300.000,00

63.000,00

1.200.000.00

4.237.000,00

50.000,00

PERIOADA DE DESFĂȘURARE

IUN.-NOV.

RESPONSABIL DE PROIECT

Nicoleta Trifan. Răzvân (aichici

Marfa Vukan

PARTENER

Cotă medie fiscalitate (32%. pentru 1.2.. 1.5.. I.6.. 1.7.)

Total, exclusiv taxe si impozite

1. Cheltuieli dc realizare a programului cultural

1.800.000,00

1.1. Costuri materiale estimate cu programele in desfășurare

0.00

1.2. Servicii

0.00

1.3. Costuri de producție

0.00

1.4. închirieri de spatii si aparatura

0.00

1.5. Onorarii

0.00

1.6. Prestări servicii - echipa PF/\ + contabilitalc+juridic

1.800.000.00

1.7. Premii

0.00

1.8. .Alte cheltuieli (neprevăzute)

0.00

2. Dotări necesare derulării programului cultural (in limita a 20% din totalul finanțării nerambursabile

20.000,00

2.1. Dotări de birou

20.000.00

3. Cazare și transport participanți / invitați

0,00

3.1. Cazare

0,00

3.2. Transport intern

0.00

3.3. Transport internațional

0.00

4. Alte cheltuieli specifice programului cultural

0,00

4.1. Realizarea de studii și cercetări

0.00

4.2. Consultanță dc specialitate

0,00

4.3. Tipărituri

0.00

4.4. Organizare seminarii

0,00

4.5.Organizare ateliere de lucru

0.00

4.6. Organizare conferințe

0,00

4.6.1. Conferințe dc guvernantă culturală

0.00

4.6.2. Conferințe de monitorizare & evaluare

0.00

4.6.3. Conferința privind turismul cultural

0.00

4.6.4. Conferința anuală Culture Action Europe

0.00

4.7. Acțiuni promoționale

0,00

4.7.1. Concept brand & materiale promoționale

0.00

4.7.2. Design web & elaborare conținut media

0.00

4.7.3. Producție materiale promoționale outdoor & indoor

0.00

4.7.4. Producție materiale promoționale video, audio

0.00

4.7.5. Producție instrumente mobile de comunicare

0.00

4.8. Publicitate

0.00

4.8.1. Partcneriate media

0.00

4.8.2. Campanii comunicare radio tv online

0.00

4.8.3. Acțiuni de informare și conștientizarea publicului

0.00

5. Cheltuieli de masă participanți/ invitați *

0,00

5.1. Cheltuieli de masă

0.00

6. Diurna pentru participanți / invitați **

60.000,00

6.1. Diurna, transport, cazare pt personalul intern

60.000,00

7. Cheltuieli de personal (aferente perioadei de desfășurare a programului cultural)

0,00

7.1. Cheltuieli de personal

0.00

8. Cheltuieli administrative (aferente perioadei dc desfășurare a programului cultural)

170.000,00

8.1. Cheltuieli administrative

170.000,00

8.1.1. Servicii de curățenie

15.000,00

8.1.2. Consumabile igiena

10.000.00

8.1.3. Mcntcnanta spatii

15.000.00

8.1.4. Birotica

50.000.00

8.1.5. Utilitari spatii - spațiu Bastion (parter)

25.000.00

8.1.6. Cheltuieli cu protocolul intern

25.000,00

8.1.7. Cheltuieli administrative - spațiu Alba lulia

30.000.00

8.1.8. Alte cheltuieli administrative neprevăzute

0.00

8.2. Cheltuieli de guvernantă

0,00

0.00

* CHELTUIELILE DE MASA ALE PARTICIPAN IILOR INVITA I ILOR NU POA I E DEPĂȘI LIMITA MAXIMA DE

1 SOLEI ZI PERSOANA CF. 00.51 .'1998 PENTRU INVITAȚII SECRETARILOR GENERALI AI MINISTERELOR (MESE DE PROTOCOL)

*♦ DII RNA ACOPERA CHELTUIELII I DE MASA SI DE TRANSPORT IN INTERIORI I. LOCALITĂȚII IN CARE ANGAJATUL ESTE DELEGAT SI NU POATE Fi MAI MARI: DE 20LEI ZI PERSOANA. Se acorda numai in situația in care nu s-au acordai sume pentru cheltuielile dc masa______________________________

CHELTUIELILE DE MASA ALE PARTICIPANTILOR INVITA I ILOR ÎMPREUNA CU CHELTUIELILE DE PERSONAL SI CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE NU POT DEPĂȘI 20% DIN LO I ALUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE ACORDATE

rnumnroui

1.2. Proiectul cu co-frnanțare europeană MOST

1.3. VOITM2021 -program voluntari

1.4. Acțiuni de implicai-a publicului

1.5.Cultură civică și cooperare

1.6. Kids2l

1.1. Dezvoltarea platformei digitale de date culturale Timișoara

2021

1.2. Hcritage Contact Zone/Tcatni ca rezisteni

1.3. Memoriile cetății

1.4. Lumini captivante (Activități colaterale Festivalului Simultan)

300.000,00

27.000,00

300.000,00

50.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000.00

100.000.00

IUN.-NOV.

IUN.-DEC.

IUN.-DEC.

IUN.-DEC

IUN.-OCT.

IUN.-NOV.

MAI.-NOV.

SEPTEMBRIE

9-20 NOIEMBRIE

OVIDIL MIRON

Maria Vulcan

Mafia Vulcan. Mareea

Ovidiu Mirvn

Mareea Marin

OVIDIl MIRON

OVIDIU MIRON

lONt 1 Sl-CIU.

MELINDA 1EREK

OVIDIL' MIRON

Hangveto(HL'). PLAI FESTIVAL

uit

FITT. Asoc. Unfold

Motion

Asociația Diogene

U.P.T.

11401 (Olanda)TEATRUI AL'ALEU

Asociații și organizații civice din Timișoara

ASOC. SIMULTAN

2.1. Invizibil/Vizibil

2.2. Perspective fluide

1 Ier City - ..Timișoara LA FEMININ: șoapte-voci-strigăte

2.3. Actorii schimbării Rezidențe

2.4. Identity Educat ion

1.1. Danie 21

1.2. Impuls

1.3. Vocile orașului (Central Park)

1.4. La Pas

2.1. Patrimoniul sub reflectoare

100.0(10.(10

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000.00

50.000,00

100.000,00

300.000.00

100.000,00

AUG.- NOV.

OCT.-OEC.

AUG.-NOV.

IUN.-DEC.

MAI-DECțMBRIE

14-28 AUGUST

OCTOMBRIE

IUN.-DEC.

SEPT.-OCT.

OVIDIU MIRON

UDETTL PÂRVI H.ESCl

IONUT SUCILL MEUNDA TEREK

ODETTE PÂRVI 1 |S( U

ODETTE PÂRVULESCt

OVIDIU MIRON

MATEI-.A MARIN

IONII SI CU MEI INDA l'EREK

OVIDIU MIRON

ASOCIAȚIA SOLIDART

SPICC

FUNDAȚIA AQUATfM

ASOCIAȚIA IDENTITY EDUCATION

TEATRO DELLE ALBE

UNFOLD MOT ION.

ASOC. NOI R&CREĂM

TEATRUL NATIONAL TM

C.R.I.E.S.

U.P.TA1UZEUL

BANATULUI

2.2. Spații vii (Privește orașul)

2.3. MultipleXit)

1.1. Cămine în mișcare

1.2. Baroque Rc-loadec (Contur)

1.3. Encounters: Art Encounters

1.3.1. Encounters: Triad Encounters

1.4. Bega!

2.1. în căutarea luminii

2.2. F.couri europene granițe - Balkan Traiik, Diplomatic art. CEFF. KafeKoultur

100.000,00

200.000.00

300.000,00

150.000,00

220.000.00

75.000.00

400.000,00

60.000,00

275.000.00

IUN .-OCT.

MART.-DEC.

IUN.-NOV.

SEPT.-DEC

SEPT.-DEC.

APRILIE-DECEMBRIE

7-12 OCTOMBRIE

IUN.-NOV.

IUN.-NOV.

OVIDILi MIROS

DAN Bt'GĂRII

IONI »T SIJCIU.

MEI.INDA TEREK

OVIDH MIRON

ODEI II PÂRVUI F.SCI

ODE TI F PÂRVITJ'SCI

OV1DIU MIRON

ODETTE PÂRVULESCL iONUȚSUClU

SUUIU/ODETTE

OAR TIMIȘ

AS. PRIN BANAT

MUZEUL DE ARTA

ARI ENCOUNTERS

FUNDAȚIA INTERART TRIADE

CENTRUL CULT. PLAI

FILARMONICA DE STAT BANATUL.

DIPLOMATIC ART.

FESTIVALUL DE FILM

__

CHELTUIELI

- PREVIZIONATE 2020

2.3. Networking Europe // Conferințe culturale (ECOC meeting. Linkcd

Culturc)

20.000.00

8.000.000,00

SEPTEMBRIE

MĂRIA VI I CAN.

IONUȚ sucii)

Rețeaua Capitalelor Culturale Europene. B.M.

1.800.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.800.000.00

0.00

0,00

20.000,00

20.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EVENIMENTE SUSȚINUTE

’EAA 2020 Axvards - 19-31 martie 2020 ♦Festivalul International de Chitară 30 martie - 1 aprilie 2020 Conferința anuală 1BCV (congres medical) - 23-24 octombrie 2020

iDent Evolution (congres medical) - 24-25 aprilie 2020 **allr e\enimcnte-noj.ini/.atr de linnnt.ilnri membri parteneri

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

60.000.00

60.000.00

0.00

0.00

170.000.00

170.000,00

15.000.00

10.000,00

15.000.00

50.000.00

25.000.00

25.000.00

30.000.00

0.00

0.00

Primăria Municipiului Timișoara          SRDC/BMD

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

S-a înregistrat cu numărul: SC2020-011681 din 28.05.2020

Cod validare: 1E65A6

SC31 Corespondenta Viceprimar 1

la Viceprimar 1

Am preluat de la

Firma: TIMIȘOARA 2021 CAPITALA EUROPEANA A

CULTURII

Cu adresa: Timișoara, POPA ȘAPCA NR.4

Total 39 file           Termen de rezolvare: 27.06.2020

Obs. COMPLETARE LA ADRESA

SC2020-01096320.05.2020-FINANTARE 2020

Cererea NU se supune procedurii aprobării tacite


Timișoara, la 28.05.2020          Consilier/Referent,

________________________________Maria Rujescu______

Puteți verifica starea cererii Dvs. la adresa www.primariatm.ro.

Informații telefonice despre acte, probleme, cereri și sesizări prin serviciul Caii Center. Tel. 0256-969, de luni până vineri, în timpul programului PMT.

Cod FO-24-01, ver. f

iinpupj PA-țțpțtiațgp iiipBpj p/| 9Z:Zl:0l OZOZ'OT'BZ

Z 'SAQ PSțuțpui auposjsd 'H '6 '8 :9[09Stt|B nuHijp ELO-d

WI3

MW ONOJ / VlNlONUdSJHID / INIWJ / 3JVI13H8M

tfHVOSIWIl VldVIAIIddMUNICIPIUL TIMIȘOARA

Casa de Cultura 2483475

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

FILA BUGET INIȚIAL 2020 - HCL 70/28.02.2020

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

47.069.950,00

7.801.948,00

17.111.360,00

11.860.860,00

9.591.300,00

8.506.430,00

01

CHELTUIELI CURENTE

47.069.950,00

7.801.948,00

17.111.360,00

11.860.860,00

9.591.300,00

8.506.430,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.552.000,00

0,00

822.860,00

772.110,00

756.550,00

200.480,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

2.470.130,00

0,00

756.550,00

756.550,00

756.550,00

200.480,00

10.01.01

Salarii de baza

2.043.930,00

0,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

93.930,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

207.400,00

0,00

51.850,00

51.850,00

51.850,00

51.850,00

10.01.06

Alte sporuri

8.200,00

0,00

2.050,00

2.050,00

2.050,00

2.050,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

145.600,00

0,00

36.400,00

36.400,00

36.400,00

36.400,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

65.000,00

0,00

16.250,00

16.250,00

16.250,00

16.250,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

50.750,00

0,00

50.750,00

0,00

0,00

0,00

10.02.06

Tichete de vacanta

50.750,00;

0,00

50.750,00

0,00

0,00

0,00

10.03

Contribuții

31.120,00

0,00

15.560,00

15.560,00

0,00

0,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

31.120,00

0,00

15.560,00

15.560,00

0,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

44.517.950,00-

7.801.948,00

16.288.500,00

11.088.750,00

8.834.750,00!

8.305.950,00

20.01

Bunuri si servicii

15.130.250,00

1.989.995,70| 7.010.750,00

3.410.000,00

2.353.000,00

2.356.500,00

Pagina 1/6

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

20.01.01

Furnituri de birou

18.000,00

0,00

6.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

16.000,00

0,00

10.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

460.000,00

7,34

300.000,00

90.000,00

35.000,00

35.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

18.000,00

0,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

21.750,00

0,00

6.000,00

5.250,00

5.250,00

5.250,00

20.01.06

Piese de schimb

10.000,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

20.01.07

Transport

407.000,00

52.620,30

101.750,00

101.750,00

101.750,00

101.750,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

76.000,00

6.605,98

20.000,00

20.000,00

18.000,00

18.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

7.843.500,00

967.423,33

3.760.000,00

1.360.000,00

1.360.000,00

1.363.500,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6.260.000,00

963.338,75

2.800.000,00

1.820.000,00

820.000,00

820.000,00

20.02

Reparații curente

300.000,00

0,00

200.000,00

100.000,00

0,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

135.000,00

4.158,00

65.000,00

50.000,00

20.000,00

0,00

20.05.01

Uniforme si echipament

35.000,00

0,00

15.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

100.000,00

4.158,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

240.000,00

12.344,30

180.000,00

60.000,00

0,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

180.000,00

12.344,30

150.000,00

30.000,0(F

0,00

0,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

60.000,00

0,00

30.000,00

30.000,0?

0,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

207.000,00

32.000,00

51.750,00

51.750,00

51.750,00

51.750,00

20.13

Pregătire profesionala

9.000,00;

0,00

5.000,00

3.000,00

1.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

28.496.700,00

5.763.450,00

8.776.000,00

7.414.000,0?

6.409.000,00

5.897.700,00

20.30.01

Reclama si publicitate

421.000,00

80.071,54

250.000,00

57.000,00

57.000,00

57.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

11.000,00

15.772,26

11.000,00

0,00

0,00

0,00

Pagina 2/6

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

20.30.03

Prime de asigurare non-viata

8.000,00

0,00

3.000,00

5.000,00

0,00

0,00

20.30.04

Chirii

1.686.000,00

122.196,64

682.000,00

352.000,00

352.000,00

300.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

26.370.700,00

5.545.409,56

7.830.000,00

7.000.000,00

6.000.000,00

5.540.700,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

47.069.950,00

7.801.948,00

17.111.360,00

11.860.860,00

9.591.300,00

8.506.430,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

47.069.950,00

7.801.948,00

17.111.360,00

11.860.860,00

9.591.300,00

8.506.430,00

01

CHELTUIELI CURENTE

47.069.950,00

7.801.948,00

17.111.360,00

11.860.860,00

9.591.300,00

8.506.430,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.552.000,00

0,00

822.860,00

772.110,00

756.550,00

200.480,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

2.470.130,00

0,00

756.550,00

756.550,00

756.550,00

200.480,00

10.01.01

Salarii de baza

2.043.930,00

0,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

93.930,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

207.400,00

0,00

51.850,00

51.850,00

51.850,00

51.850,00

10.01.06

Alte sporuri

8.200,00

0,00

2.050,00

2.050,00

2.050,00

2.050,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

145.600,00

0,00

36.400,00

36.400,00

36.400,00

36.400,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

65.000,00

0,00

16.250,00

16.250,00

16.250,00

16.250,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

50.750,00

0,00

50.750,00

0,00

0,00

0,00

10.02.06

Tichete de vacanta

50.750,00

0,00

50.750,00

0,00

0,00

0,00

10.03

Contribuții

31.120,00

0,00

15.560,00

15.560,00

0,00

0,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

31.120,00

0,00

15.560,00

15.560,00

0,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

44.517.950,00

7.801.948,00

16.288.500,00

11.088.750,00

8.834.750,00

8.305.950,00

20.01

Bunuri si servicii

15.130.250,00

1.989.995,70

7.010.750,00

3.410.000,00

2.353.000,00

2.356.500,00

20.01.01

Furnituri de birou

18.000,00

0,00

6.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

16.000,00

0,00

10.000,00

2.000,00;

2.000,00

2.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

460.000,00

7,34

300.000,00

90.000,00)

35.000,00

35.000,00

Pagina 3/6

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim 2

---—

Trim

3

Trim 4

20.01.04

Apa, canal si salubritate

18.000,00

0,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

21.750,00

0,00

6.000,00

5.250,00

5.250,00

5.250,00

20.01.06

Piese de schimb

10.000,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

20.01.07

Transport

407.000,00

52.620,30

101.750,00

101.750,00

101.750,00

101.750,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

76.000,00

6.605,98

20.000,00

20.000,00

18.000,00

18.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

7.843.500,00

967.423,33

3.760.000,00

1.360.000,00

1.360.000,00

1.363.500,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

6.260.000,00

963.338,75

2.800.000,00

1.820.000,00

820.000,00

820.000,00

20.02

Reparații curente

300.000,00

0,00

200.000,00

100.000,00

0,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

135.000,00

4.158,00

65.000,00

50.000,00

20.000,00

0,00

20.05.01

Uniforme si echipament

35.000,00

0,00

15.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

100.000,00

4.158,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

240.000,00

12.344,30

180.000,00

60.000,00

0,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

180.000,00

12.344,30

150.000,00

30.000,00

0,00

0,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

60.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

207.000,00

32.000,00

51.750,00

51.750,00

51.750,00

51.750,00

20.13

Pregătire profesionala

9.000,00

0,00

5.000,00

3.000,00

1.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

28.496.700,00

5.763.450,00

8.776.000,00

7.414.000,00

6.409.000,00

5.897.700,00

20.30.01

Reclama si publicitate

421.000,00

80.071,54

250.000,00

57.000,00

57.000,00

57.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

11.000,00

15.772,26

11.000,00

0,00

0,00

0,00

20.30.03

Prime de asigurare non-viata

8.000,00

0,00

3.000,00

5.000,00

0,00

0,00

20.30.04

Chirii

1.686.000,00

122.196,64

682.000,00

352.000,00

352.000,00

300.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

26.370.700,00

5.545.409,56

7.830.000,00

7.000.000,00

6.000.000,00

5.540.700,00

Pagina 4/6

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

67.02A.03

Servicii culturale

47.069.950,00

7.801.948,00

17.111.360,00

11.860.860,00

9.591.300,00

8.506.430,00

67.02A.03.06

Case de cultura

47.069.950,00

7.801.948,00

17.111.360,00

11.860.860,00

9.591.300,00

8.506.430,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

277.410,00

0,00

277.410,00

0,00

0,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

277.410,00

0,00

277.410,00

0,00

0,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

277.410,00

0,00

277.410,00

0,00

0,00

0,00

71.01

Active fixe

277.410,00

0,00

277.410,00

0,00

0,00

0,00

71.01.01

Construcții

211.580,00

0,00

211.580,00

0,00

0,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

65.830,00

0,00

65.830,00

0,00

0,00

0,00

64.02A

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

277.410,00

0,00

277.410,00

0,00

0,00

0,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

277.410,00

0,00

277.410,00

0,00

0,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

277.410,00

0,00

277.410,00

0,00

0,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

277.410,00

0,00

277.410,00

0,00

0,00

0,00

71.01

Active fixe

277.410,00

0,00

277.410,00

0,00

0,00

0,00

71.01.01

Construcții

211.580,00

0,00

211.580,00

0,00

0,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

65.830,00

0,00

65.830,00

0,00

0,00

0,00

67.02A.03

Servicii culturale

277.410,00

0,00

277.410,00

0,00

0,00

0,00

67.02A.03.06

pase de cultura                    /LZ^/

277.410,00

0,001

277.410,00

0,00

0,001

0,00

PT.-S9fț cz. 2?u&»/Ț

^'CcmYWW          . Sr&2f\i S-tWcid              ' 1 N^S^K-

Pagina 5/6               / îr                                              7 / I                                                                  /

Timișoara 2021

Capitală Europeană a Cuhurii

RAPORT DE ACTIVITATE

1 ianuarie-31 decembrie 2019

PREAMBUL

Asociația Timișoara - Capitală Culturală Europeană a. fost înființată în anul 2011, la inițiativa sectorului cultural local și a reprezentanților societății civile, având la înființare un număr de 63 de fondatori, operatori culturali publici și independenți, universitari, jurnaliști. lideri de opinie, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri, cetățeni

Din data de 19.12.2018. denumirea nouă a Asociației este ASOCIAȚIA TIMIȘOARA 2021 -CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII.

în data de 23 mai 2019, Guvernul României a adoptai Hotărârea tir. 330/23.05.2019 privind recunoașterea ASOCIAȚIEI TIMIȘOARA 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII ca fiind de utilitate publică. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial al României cu nr. 418/28.05.2019.

în data de 18.06 201.9 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 42 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 202 f’> Prin această ordonanță s-a stabilit cuantumul de 52.900.000 lei (în perioada 2019 - 2022) ca finanțare din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale. în 7 noiembrie 2019 a apărut Legea nr.198/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 901 din 7 noiembrie 2019, prin care se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeana a Culturii în anul 2021“. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 492 din 18 iunie 2019, cu completări.

Un alt aspect legat de datele de identificare ale Asociației este faptul că începând cu data de 4 iulie 2019, Asociația Timișoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii are. codul unic de înregistare 29217769 fără atribuire RO și din 08.07.2019. Asociația arc un cod fiscal RO 41366417 ce se va utiliza pentru operațiunile intracomunitare. Ambele documente fiind eliberate de către. ANAF-• Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara.

Misiunea Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii esie de a contribui activ la crearea, susținerea și promovarea unui spațiu dinamic, divers și incluziv bazat, pe valorile multîcultorale, educaționale, istorice și civice ale comunității și să valorizeze identitatea, diversitatea, creativitatea și avangarda culturală timișeană ca motor pentru dezvoltarea comunitară sustenabilă/durabilâ.

Pagina 1 dm 77

Asociația Timișoara 2021 ■ Capitală Europeană a Culturii

Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. A, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact '■ timsoara2C21.ro. www.timisoara2021.ro

RAPORT DE ACTIVITATE

1 ianuarie - 31 decembrie 2019

PREAMBUL

Asociația Timișoara - Capitală Culturală Europeană a fost înființată în anul 2011, la inițiativa sectorului cultural local și a reprezentanților societății civile, având la înființare un număr de 63 de fondatori, operatori culturali publici și independenți, universitari, jurnaliști, lideri de opinie, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri, cetățeni.

Din data de 19.12.2018, denumirea nouă a Asociației este ASOCIAȚIA TIMIȘOARA 2021 -CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII.

în data de 23 mai 2019, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 330/23.05.2019 privind recunoașterea ASOCIAȚIEI TIMIȘOARA 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII ca fiind de utilitate publică. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial al României cu nr. 418/28.05.2019.

în data de 18.06.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 42 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național “Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”. Prin această ordonanță s-a stabilit cuantumul de 52.900.000 lei (în perioada 2019 - 2022) ca finanțare din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale. în 7 noiembrie 2019 a apărut Legea nr.198/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 901 din 7 noiembrie 2019, prin care se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 18 iunie 2019, cu completări.

Un alt aspect legat de datele de identificare ale Asociației este faptul că începând cu data de 4 iulie 2019, Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii are codul unic de înrcgistare 29217769 fără atribuire RO și din 08.07.2019, Asociația are un cod fiscal RO 41366417 ce se va utiliza pentru operațiunile intracomunitare. Ambele documente fiind eliberate de către ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara.

Misiunea Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii este de a contribui activ la crearea, susținerea și promovarea unui spațiu dinamic, divers și incluziv bazat pe valorile multiculturale, educaționale, istorice și civice ale comunității și să valorizeze identitatea, diversitatea, creativitatea și avangarda culturală timișeană ca motor pentru dezvoltarea comunitară sustenabilă/durabilă.

2 21

Direcțiile strategice ale Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii sunt:

 • •  Să contribuie activ la stimularea participării, implicării, deschiderii spre dialog și responsabilizării actorilor culturali, economici și sociali, a factorilor de decizie și a cetățenilor pentru susținerea Timișoarei în implementarea programului propus prin proiectul Capitală Europeană a Culturii;

 • •  Să acționeze astfel încât cultura să devină o componentă cheie a strategiilor de dezvoltare locale, regionale și naționale;

 • •  Să contribuie la asigurarea unui climat favorabil dezvoltării culturale și economico-sociale a comunității prin încurajarea creativității și inovației artistice;

 • •  Să militeze constant pentru protecția, promovarea și restaurarea patrimoniului cultural ca factor fundamental al afirmării identității noastre interculturale;

 • •  Să faciliteze participarea la cultură a tuturor categoriilor sociale contribuind astfel la creșterea calității vieții cetățenilor, a coeziunii sociale și a respectului pentru diversitate;

 • •  Să sprijine educația culturală și consumul cultural colectiv prin promovarea unei vieți culturale incluzive, active în cartiere sau în comunități dezavantajate;

 • •  Să devină o platformă ce va asigura vizibilitatea națională și internațională a artiștilor și a creației timișene.

în spectrul obiectivului strategic inițial propus și realizat între timp, și anume câștigarea titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021, precum și gestionarea situației post-desemnare și toate etapele ce presupun aceasta, Asociația a parcurs de la înființare până în prezent etape esențiale în acest sens, pe următoarele nivele concomitente de intervenție:

A Acces la know-how, experiențe și bune practici la ceea ce înseamnă titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru un oraș, din perspectiva implementării programului cultural propus;

A Comunicarea, informarea și conștientizarea atât a comunității, în general, cât și a diverselor părți interesate, cu privire la procesul implementării, potențialul acesteia pentru oraș și comunitate, cerințele tehnice și etapele necesare a fi parcurse;

A Implicarea, participarea și angajarea comunității, pe multiple și diverse paliere, în procesul de dezvoltare a întregului program cultural propus spre implementare;

A Coordonarea procesului de concepere, dezvoltare, implementare și gestionare a patrimoniului proiectului Timișoarei - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021;

A Gestionarea situației post-2021 a programului propus în dosarul de candidatură, conform graficului din dosarul de candidatură în care au fost trasate proiectele întregului program cultural pentru perioada 2017 - 2022.

ISTORICUL COMPETIȚIEI ÎN ROMÂNIA

Lansată în 1985, la inițiativa ministrului grec al culturii, Melina Mercouri, competiția „Capitale Europene ale Culturii” s-a dezvoltat într-unul dintre cele mai ambițioase proiecte culturale din Europa și a devenit una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate acțiuni ale Uniunii Europene. De-a lungul timpului, competiția a contribuit la dezvoltarea culturală, socială și economică a multor orașe și regiuni din Europa. Criteriile de selecție precizează că orașele participante trebuie să pregătească un program cultural cu o puternică dimensiune europeană, care să favorizeze participarea tuturor actorilor-cheie și să atragă vizitatori din țară și din Europa. Programul trebuie să aibă un impact de durată și o contribuție la dezvoltarea pe termen lung a orașului. Orașele trebuie să demonstreze, de asemenea, că beneficiază de sprijin din partea autorităților locale și că au capacitatea de a duce la îndeplinire proiectul.

în conformitate cu schema actuală de desemnare a Capitalelor Europene ale Culturii, selecția are două etape: o rundă de preselecție, în urma căreia se întocmește o listă scurtă a orașelor candidate, și selecția finală, nouă luni mai târziu, în urma căreia un oraș este recomandat pentru titlu. Orașele selectate sunt apoi desemnate în mod oficial de către statele membre în cauză.

România a invitat orașele interesate să-și depună candidaturile în decembrie 2014. Au fost primite 14 aplicații din partea orașelor: Alba lulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sfântu-Gheorghe, Suceava, Târgu-Mureș și Timișoara. Reuniunea de preselecție a avut loc în decembrie 2015, în urma ei fiind alese patru orașe (Baia Mare, București, Cluj-Napoca și Timișoara). Acestora li s-a oferit timp până în august 2016 pentru a-și revizui candidaturile, urmând ca în septembrie 2016 să aibă loc atât vizita juriului în cele 4 orașe candidate, cât și susținerea dosarelor de candidatură în fața juriului de selecție - în București, la Ministerul Culturii din România (15 și 16 septembrie 2016) și desemnarea orașului câștigător.

Dintre cele 4 orașe finaliste: Baia Mare, București, Cluj Napoca și Timișoara, juriul de experți independenți responsabil cu evaluarea candidaturilor pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, prin Președintele juriului, domnul Steve Green, a recomandat ca acesta să-i revină Timișoarei. Așadar, în 24 octombrie 2016, Comisia Europeană a publicat raportul final al juriului de experți independenți responsabil de evaluarea dosarelor de candidatură revizuite ale celor 4 orașe ce au trecut de faza de preselecție în cursa pentru obținerea prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021 în România și începând cu această dată, oficial, Timișoara este una dintre capitalele europene ale culturii în anul 2021, alături de Novi Sad și Eleusis.

în baza atât a recomandării juriului, cât și a raportului final de selecție a acestuia, Ministerul Culturii a nominalizat, prin Ordinul nr. 3867 din 25.10.2016, orașul Timișoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 în România, desemnarea oficială permițând orașului

2 21

Timișoara să utilizeze titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.

 • 1. PROGRAMUL CULTURAL

Programul cultural propus în dosarul de candidatură din anul 2016 a rămas în continuare reperul de bază pentru Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii. Structura narativă a Călătoriei prin lumină și întuneric, cu Stațiile și Traseele sale, continuă să reprezinte motorul demersului TM2021. Proiectele realizate și implementate în anul 2019 au fost:

ELECTRO-CULTURA/POWER STATION

POWER STATION

WorkCafe21 - întâlnire de lucru pentru anul 2021 între producătorii și operatorii din România și cei din Timișoara

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a organizat, în perioada 22-23 martie 2019, o întâlnire între producători și directori de evenimente culturale din România și operatori culturali din Timișoara pentru a crește și dezvolta echipele de lucru pentru momentul 2021. Reprezentanți ai Electric Castle, TIFF, Overground Music, ARTmania Festival, East European Music Conference, GNB Agency, Bad Unicom, Street Food Festival, Emagic, Awake Festival sau Enescu Festival au venit timp de două zile la Timișoara pentru a discuta și forma echipe de lucru cu operatori culturali din Timișoara.

Echipele de lucru s-au aflat vineri și sâmbătă (22 și 23 martie 2019) la AMBASADA, alături de operatori ca Asociația Contrasens, Marele Ecran, Centrul Cultural PLAI, Sabotage, Simultan, Prin Banat, FITT, ArtEncounters și mulți alții.

WorkCafe21 a fost primul eveniment dintr-o serie dezvoltată de Asociația Timișoara 2021 -Capitală Europeană a Culturii pentru a eficientiza procesul de lucru și comunicare pentru evenimentele anului 2021, anul în care Timișoara va deține, alături de Novi Sad (Serbia) și Eleusis (Grecia), titlul de Capitală Europeană a Culturii.

2 21


WorkCafe 21, Arhiva TM2021

Seminar TMwork #5: Producție (Art Production!

Atelierul TMwork #5: Producție (Art Production) a avut loc în perioada 28-29 Martie 2019, în urma unui apel public de înscriere la Seminariile TMwork dedicate dezvoltării de noi competențe pentru operatorii culturali, și s-a desfășurat la Ambasada (str. Anton Seiller nr.2), în limba engleză, iar participarea a fost gratuită. Această sesiune a analizat rolul Producției și a Managementului de Proiect precum și modul în care aceste procese pot sprijini cel mai bine practica și produsul artistic. S-a discutat despre dezvoltarea de competențe, despre comunicare și despre livrare, precum și despre:

 • > cum să înțelegem și să analizăm ceea ce artistul (sau organizația) încearcă să realizeze;

 • > cum să integrăm activitatea artiștilor într-un context mai larg (și felul în care experiența producătorilor sprijină acest lucru);

 • > cum să interpretăm ideile conceptuale ale artistului într-un cadru tehnic sau într-un limbaj al domeniului de producție (conceptual, tehnic și juridic);

 • > modul în care procesul de producție poate să sprijine, să consolideze și să livreze publicului munca artiștilor;

 • > metodele prin care procesul de producție ia în considerare o serie de nevoi ale părților implicate.

Lector în cadrul acestui seminar a fost Iustin O’Shaughnessy, producător și profesor cu o experiență de 30 de ani în livrarea de proiecte pentru organizații precum Tate, Institute of Contemporary Arts, Serpentine Gallery, Frieze Art Fair, Rich Mix, Shoreditch Trust, City University și Guildhall School of Music and Drama. Activitatea lui cuprinde spectacole, teatru, dans, film, artă plastică, site-specific, festivaluri și activități în cadrul comunității. El este, de asemenea, președinte al Open School East și membru al comitetului consultativ al Tate Britain. Cei interesați s-au putut înscrie prin completarea formularului de înscriere online. Mai multe detalii despre acest eveniment se pot găsi accesând următorul link https://uoo.nl/E2Hsor.

2 21


Arhiva TM2021

TERITORIUL: OAMENI

STAȚIA: REFLECTII/REFLECTIONS

Retracing Bartdk - Pe urmele lui Bartok - Un proiect ce și-a propus să identifice și să aducă alături muzicieni, etnomuzicologi, antropologi, artiști vizuali, operatori culturali și instituții într-un proces participativ deschis exploatării patrimoniului cultural, prin forme contemporane multidisciplinare de cunoaștere, facilitare și consolidare a mecanismelor de producție culturală în vederea pregătirii scenei locale pentru anul 2021.

Proiectul Retracing Bartok - Pe urmele lui Bartok este conceput ca o celebrare a extraordinarei diversități și bogății a muzicii românești tradiționale, fiind în același timp o reflecție artistică asupra transformării cântului popular în cultura contemporană și o reconstituire a poveștii lui Bela Bartok în România și a dragostei lui pentru muzica din această parte a lumii.

Este proiect multidisciplinar de arheologie culturală dezvoltat de-a lungul mai multor ani începând cu anul 2018 și face parte din programul Timișoara 2021 Capitala Europeană a Culturii. Proiectul este co-produs de Asociația Jazz Updates și Timișoara 2021 și este curatoriat de pianistul newyorkez de origine română Lucian Ban împreună cu Jazz Updates.

Evenimentul Retracing Bartok: Folk Legacy “Romanian Folk Music from Banat in Bartok's works” a avut loc în data de 7 mai 2019, la Sala Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș, și a constat dintr-o componentă de lectură și interpretare alături de Nemeth Istvăn Csaba. cercetător la Institutul de Muzicologie al Academiei Științifice Maghiare si profesor la Universiatea de Muzică Franz Liszt - Departamentul pentru Muzica Populară (http://zti.hu/index.php/en, http://zeneakademia.hu/nepzene-tanszek) și un recital cu Elena Popa, pian.

Evenimentul 'Retracing Bartok: Ghostophonia’ a avut loc în data de 1 iunie 2019, la Colegiul Național de Artă Ion Vidu din Timișoara, și a propus o călătorie în lumea gadget-urilor electronice, a experimentului inocent și a bucuriei de a descoperi utopii sonore captive în montagne-russe-ul noilor tehnologii. Cântecele culese acum 100 de ani de Bela Bartok din satele din Banat au fost riguros aranjate în "cutia japoneză pentru prânz" și distilate în experimentul electroacustic "Retracing Bartok: Ghostophonia".

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


Retracing Bartok - Pagina evenimentului pe Facebook

Platforma digitală - UPT

Prin dezvoltarea platformei digitale de date culturale ale Timișoarei au fost atinse: crearea versiunii beta a platformei digitale, ce reprezintă principala moștenire digitală a proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii în 2021, și dezvoltarea aplicațiilor pentru telefoane mobile inteligente.

Etapa inițială de implementare a Platformei digitale a datelor culturale TM2021 a avut loc în 2019 și a cuprins realizarea studiilor privind profilul de utilizator, elaborarea specificațiilor tehnice, eloborarea metodologiei de digitizare, indexare, culegere, arhivare și distribuție a datelor culturale realizate în cadrul Programului cultural, dezvoltarea tehnică necesară conectării cu Colecțiile Europeana. Tot în această etapă  au  fost integrate o  primă  versiune a  aplicației

(data.timisoara2021.ro), precum și   o primă interfață   pentru operatorii culturali

(digital.timisoara2021.ro).

Traseul: Lumini Captivante/Addictive Lights

Narațiuni Sonore - SIMULTAN FESTIVAL XIV., 8-10 noiembrie 2019, Timișoara

Lumea pe care o cunoaștem și o înțelegem acum nu va mai exista în viitorul apropiat. Deși viteza schimbării alimentată de știință și tehnologie este remarcabilă, ea trece adesea neobservată, deoarece schimbările structurale cele mai profunde se întâmplă aproape imperceptibil și devin repede norme.

Festivalul SIMULTAN 2019, prin motto-ul There will be a time when it will not be, și-a propus să exploreze și să chestioneze diferite aspecte ale societății și ale vieții individuale influențate de tehnologie, să exploreze situații speculative, să perturbe imaginea standardizată a viitorului, cultul progresului și dezvoltării infinite. De la personal la politic și social, filosofic și existențial, festivalul a urmărit să puncteze modul în care artiștii răspund la provocările majore ale zilelor noastre, cum înregistrează schimbarea și cum își imaginează viitorul. Festivalul SIMULTAN a abordat noi estetici și a prezentat arta video și evenimente live în care unele teme și metode au fost: eclectism stilistic, relația dintre om și automatizare, reciclare sau teme ecologiste, lirismul sec - dia gital, fuziunea instrumentelor acustice si electronice, cinema-ul expandat, colajul jovial sonor live, precum și reflectarea asupra valențelor politice ale sunetului.

Menționăm că anul acesta, acest traseu nu a avut un sprijin financiar din partea asociației.

2     0 “l Timișoara 2021

 • A,., I Capitală Europeană a Culturii

STATIE: ACTORII SCHIMBĂRII/PLAYERS OF CHANGE

REZIDENȚE PENTRU JURNALIȘTI CULTURALI

în cadrul proiectului de Rezidențe pentru jurnaliști culturali dezvoltat de Timișoara 2021 au fost invitați la Timișoara: Matei Martin și Adela Martin (RFI/Dilema), Andrei Crăciun (Metropolis), Monica Stoica (Hotnews), lonuț Sociu (Scena 9), lulia Popovici (Observatorul Cultural), Radu Cucuteanu (Suplimentul de Cultură), Bogdan Dincă (Documentaria), Cosmin Dragomir (GastroArt), Oana Vasiliu (Business Review). în link-ul de mai jos este prezentat un articol scris de Andrei Crăciun de la Metropolis.

https://viitorulromaniei.ro/2019/05/07/timisoara-capitala-europeana-a-culturii/?fbclid=IwAR04ZEJWkUUcEN4CY16sU26wRovqJCwkmPhXLuUkTr4FlEX2J6m29L<i0ofE

în săptămîna 15-19 aprilie 2019, Radio România Cultural a transmis de la Timișoara ediții dedicate pregătirilor pentru anul TM2021, a urmărit scena artistică locală și a stat de vorbă cu manageri și operatori culturali, artiști, scriitori, profesori, la “GPS Cultural“ și la “Timpul prezent11. Invitații edițiilor din 15 aprilie au fost: Nicoleta Ciocov, organizatoarea festivalului de film european Ceau Cinema!, Victor Dragoș de la Solidart, spațiu dedicat teatrului social, și Simona Neumann, directoare executivă a Asociației Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii.

htti s://radioromaiiiacultural.ro/%EF%BB%BFcum-se-r;reijateste-tiinisoara-:'entru-

2021/?fbclid=IwAR2C7FJQ0YCWNluWEt;kVGHC5ccx35HYrvzFiik7B0 Kn V45az49ULMcJIf4.

Invitații edițiilor din 16 aprilie au fost: Robert Șerban, scriitor și jurnalist cultural. Sorin Predescu, directorul Direcției Județene pentru Cultură Timiș, inițiator al spațiului Casa Artelor, și Daniel Vighi, scriitor și profesor.

https://radioromaniacultural.rO/%EF%BB%BFcum-se-prei:ateste-timisoara-pentru-2021-2/.

Invitații edițiilor din 17 aprilie au fost: Alina Cristescu, inițiatoare a proiectului Kunsthalle Bega, Ovidiu Mihăiță, inițiatorul Teatrului Auăleu, al Muzeului Consumatorului Comunist și al spațiului Scârț Loc Lejer, și scriitorul și profesorul Mircea Mihăieș.

2 21

https://radioromaniacultural.ro/%EF%BB%BFcum-se-pregateste-timisoara-pentru-2021-3/

Invitații edițiilor din 18 aprilie au fost: Lia Pfeiffer, de la “Prin Banat“, un proiect de istorie orală care adună povești din întreaga zonă, Bogdan Danciu, care se ocupă de spațiul Aethemativ, Diana Marincu, curatoare Ia Art Encounters, si Dana Sarmes, de la Asociația Culturală Contrasens.

https://radioromaniacultural.ro/%EF%BB%BFcum-se-preuateste-timisoara-nentru-2021-4/

Invitații edițiilor din 19 aprilie au fost: Oana Doboși-Potcoavă și Raluca Selejan, fondatoarele librăriei La Două Bufnițe, Flavia Buzgar, care se ocupă de proiectul de artă performativă BEGA!, și scriitorul și editorul Viorel Marineasa.

https.7/radioromaniacultural.ro/%EF%BB%BFcum-se-pregateste-timisoara-pentru-2021-5/

In perioada 25-28 august 2019, dl Ralf Blomer a fost invitatul asociației, cunoscut colaborator al Revistei de Lifestyle Schwulissimo ce apare în Germania, în Hamburg și Kbln. Relatările, interviurile, părerile și fotografiile despre Timișoara, despre viața artistică și culturală a orașului, au apărut în numărul din octombrie al revistei, cu 132.000 de exemplare tipărite și un număr de cca. 500.000 cititori la nivel federal.

REZIDENTE PENTRU ARTIȘTI » ?

In cadrul proiectului „Rezidențe pentru artiști” dezvoltat de Timișoara 2021, a fost invitată la Timișoara, în luna septembrie, Carmien Michels (Belgia), cunoscută scriitoare flamandă, care echilibrează arta între scriere și performanță, între urban și clasic.

A studiat dicția la Conservatorul Regal din Anvers. Ca proiect de absolvire, ea și-a scris romanul de debut We zijn water, publicat de De Bezige Bij în 2013. Un an mai târziu, a iacut preselecția pentru De Debuutprijs și De Bronzen Uil. Cel de-al doilea roman al său, Vraag het aan de bliksem (Uitgeverij Polis) a apărut în septembrie 2015. în 2011, a câștigat Premiul Radio NTR olandez. în cadrul finalei Campionatului belgian de poezie din 2014, ea a obținut premiul publicului. în ianuarie 2016, a câștigat campionatul olandez Poetry Slam și în același an, a

2 21

câștigat bronzul la Campionatul Mondial de la Paris. în 2017, și-a scris debutul în poezie în timp ce se afla în străinătate. în plus, predă și colaborează cu artiști de tot felul.

în Timișoara, s-a bucurat de un real interes din partea elevilor din clasele bilingve română-

franceză IX-XII din cadrul Liceului Teoretic Jean-Louis Calderon, dar totodată a captat atenția Bibliotecii Județene Timiș, având invitația de a se prezenta în viitor la LitVest - festival literar

Doamna Carmien Michels a avut o prezentare publică asupra rezidenței sale literare în Timișoara 2021 prin Europalia, Bruxelles 2019, pe care a susținut-o în 12 decembrie 2019, la Bruxelles, la Muntpunt - o bibliotecă precum o casă plină de informații, un punct de întâlnire și o fereastră către Bruxelles, una dintre inițiativele comunității flamande, a Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) și a guvernului flamand. Carmien Michels va fi acompaniată de scriitoarele Simona Popescu și Andreea Răsuceanu, ajutată de translator Cătălina Oslobanu. https://www.facebook.com/events/525958637947767/ hnps://europalia. eu/ en/events/carmien-michels-and- gu ests

Tot în cadrul proiectului „REZIDENȚE PENTRU ARTIȘTI” dezvoltat de Timișoara 2021, a fost invitat la Timișoara în luna octombrie, jurnalistul belgian Terry (Jacques) Verbiest (Tienen, 17 noiembrie 1955), antreprenor și prezentator de radio și televiziune. După ce a studiat Științele Comunicării la KU Leuven, Verbiest a început să lucreze ca manager de distribuție la VUM, a fost jurnalist cu serviciul de știri BRT timp de patru ani. în 1989, a devenit asistentul redactorului-șef Jan Schodts la VTM.

Terry Verbiest: Timișoara, 30 de ani mai târziu - o prezentare publică asupra rezidenței sale literare în Timișoara 2021 prin Europalia, Bruxelles 2019, ce a susținut-o în 13 decembrie 2019, Ia Muntpunt - o bibliotecă precum o casă plină de informații, un punct de întâlnire și o fereastră către Bruxelles, una dintre inițiativele comunității flamande, a Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) și a guvernului flamand. în timpul Revoluției din 1989 din România, jurnalistul Danny Huwe, colegul lui Terry, a filmat pentru VTM în România desfășurarea revoluției. în dimineața Crăciunului din 1989, un lunetist l-a ucis pe loc. Este singurul jurnalist belgian de război ucis în timpul revoluției, iar Terry Verbiest se întoarce, ca urmare a evenimentelor, la rădăcinile Revoluției Române, la Timișoara.

2Q ’î Timișoara 2021

/ I Capitală Europeană a Culturii

în timpul șederii sale la Timișoara a avut întâlniri de documentare la Librăria La 2 Bufnițe, cu scriitorul Alex Potcoavă prin prezentarea scenei literare locale, la Biblioteca Județeană Timiș, Filarmonica Banatului și Muzeul Revoluției. Această vizită s-a realizat cu sprijinul EUROPALIA ROMÂNIA.

https://europalia.eu/en/events/terry-verbiest

hițps://www.voutube.com/watch?v=ItvpWsABRcO&fbclid=IwAROieiduiTji!-TiM-

334Ilb5zl 7EdM Zs4I9ZLIPXqvXLfL82ZUXGEvthC8


Pagină de Eveniment Facebook

Traseu: Perspective Fluide/FIuid Views

Q.Talks: LOVE “If Music Be the Blood of Love” - Traseul Perspective Fluide (depășirea vechilor mentalități prin puterea culturii)

“If Music Be the Blood of Love” a fost un performance dansant propus de coregraful Răzvan Mazilu, însoțit de un mix Armies și visuals by fio'. De asemenea, au fost implicați în realizarea evenimentului: Lavinia Urcan (Unfold Motion), Oana Vidoni (Teatrul German de Stat Timișoara, Unfold Motion), Olga Diana Tbrok (Teatrul German de Stat Timișoara), Sebastian Teodorovici (Unfold Motion), Cătălin Ursu (Teatrul Național Timișoara).

Evenimentul a fost organizat de TM2021 în colaborare cu Asociația Identity.Education Timișoara ce oferă contextul pentru întâlniri și comunicare printr-o serie de evenimente regulate - Q.Talks. Formatul acestor întâlniri a fost un eveniment artistic și cultural urmat de o discuție moderată asupra unui subiect ce ține de cultura și viața queer, dar nu numai. Evenimentul a avut loc în data de 18 ianuarie 2019 la Ambasada (str. Anton Seiller nr. 2 Timișoara), iar tema acestuia a fost lubirea/Love.

2 21

Dezbaterea Touch Me Not - Politicile Corpului

Un alt eveniment în cadrul Traseului Perspective fluide a avut loc pe 27 septembrie 2019, când au fost invitați la Timișoara, în Aula Universității de Vest, în cadrul Săptămânii de inițiere la UVT, echipa controversatului film TOUCH ME NOT - câștigătorul Ursului de Aur la Berlinale -Berlin International Film Festival, unde a participat publicul tânăr din mediul universitar într-o călătorie de auto-cunoaștere: despre intimitate, relația cu propriul corp și modul în care ne raportăm la Celălalt, despre capacitatea noastră de empatie.

Alături de protagoniștii-cheie ai filmului, pasionați activiști pentru drepturile omului din Europa și regizoarea filmului Adina Pintilie, s-a dezvoltat un dialog cu subiecte acute precum: corpul devenit "câmp de luptă" pentru ideologii, intimitatea și dizabilitatea, drepturile femeii și egalitatea de gen, libertatea personală și curajul de fi tu însuți, frumusețea diferită de norme.

Dezbaterea a fost moderată de Mugur Daniel Ciumageanu, psihoterapeut si lector univ. dr. la Universitatea de Vest din Timișoara, Director Programe de Formare la Asociația Română de Terapie Comportamentală și Cognitivă (ARTCC).

A fost o întâlnire transformativă între studenți si comunitățile vulnerabile vizate de film: despre diversitate, incluziune, despre respectul pentru Celălalt și posibilitatea schimbării de mentalități.

2 21

TERITORIUL: LOCURI

STATIA: ÎNDRĂZNEȘTE!/DARE!

Traseu: Impuls/Impulse - Timișoara în (Re)Construcție

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii în parteneriat cu Sezonul România-Franța (partener principal) și Institutul Francez din Timișoara au organizat în perioada 10-14 iulie 2019 evenimentul IMPULS: Timișoara în (Re)Construcție, o serie de spectacole de teatru și dans și întâlniri față în față cu artiștii. Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântu Gheorghe au fost, timp de 4 zile, scena unor momente inedite. Dansuri și jonglerii surprinzătoare, teatru experimental au provocat timișorenii să urmărească spectacole ieșite din comun. Tema aleasă, Timișoara în (Re)Construcție, este o temă actuală pentru că orașul este viu și în continuă

Compania franceză G. Bistaki este una dintre cele mai originale companii de teatru outdoor din Europa, iar cei cinci artiști-dansatori au susținut două spectacole în Piața Sfântul Gheorghe în zilele de 10 iulie și 11 iulie 2019. Artiștii de la G. Bistaki susțin la ora actuală spectacole în toată lumea, iar la Timișoara au venit cu Baîna(na), un spectacol amuzant și postmodemist ce experimentează cu curaj obiecte comune: saci și lopeți pentru a da o valență artistică obiectelor uzuale.

Cie Beau Geste din Franța a propus un dans inedit - Transports Exceptionnels, în Piața Victoriei, în zilele de 11 iulie și 12 iulie 2019. Artistul Dominique Boivin are câteva creații emblematice pentru stilul său ce se caracterizează prin mecanică și dans. Transports Exceptionnels a fost deja jucat în peste 50 de țări și a ajuns acum în Timișoara.

2 21

Teatrul Osmego Dnia este unul dintre cele mai renumite teatre din Polonia si a venit la Timișoara cu spectacolul Copiii Revoluției, ce s-a jucat în zilele de sâmbătă, 13 iulie 2019, și duminică, 14 iulie 2019, în Piața Libertății.

2 21

Toți actorii și dansatorii acestor evenimente au invitat publicul la discuții libere, la o Cafea cu Artiștii ce a avut loc în fiecare zi după spectacol, pe strada Alba lulia nr. 2 parter, pe colț cu Piața Victoriei. în acest mod spectatorii au putut cunoaște artiștii, le-au pus întrebări și au intrat în contact, putând afla mai multe despre arta și ideile lor.

Impuls: Fabric

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii și Institutul Francez Timișoara -Institut Franșais de Timișoara au organizat în perioada 1-6 octombrie 2019 - Impuls Fabric. Evenimentul a adus în prim-plan spectacole de acrobație și dans ale unor artiști din Franța, Germania și România, precum și două seri cu muzică de excepție: jazz manouche cu Manushan (FR) și un recital extraordinar de muzică lăutărească - Taraf de Caliu (RO).

Gândită ca o serie de evenimente de dans și artă desfășurate în fiecare dintre cartierele orașului, seria IMPULS a ajuns în luna octombrie în cartierul istoric Fabric.

Locul de desfășurare a fost Parcul Regina Maria (fostul Parcul Poporului), zonă verde ce a fost transformată în loc de întâlnire, zonă de spectacole și acrobații. Primele zile, de marți până vineri, 1-4 octombrie 2019, au fost dedicate atelierelor de mișcare și dans destinate grupurilor vulnerabile: vârstnici, copii cu deficiențe de vedere, tineri cu dizabilități, dar și elevilor de la școlile din cartierul Fabric și profesioniștilor din următoarele domenii: dans, teatru, circ, sport. Atelierele au fost coordonate de artiștii companiei franceze UN LOUP POUR L'HOMME și s-au desfășurat în colaborare cu: Direcția de Asistență Socială, Primăria Municipiului Timișoara, Liceul Teoretic Iris Timișoara, Asociația Ceva De Spus și Liceul Teoretic "William Shakespeare".

2      " , 1 Timișoara 2021

w Capitală Europeană a Culturii


Traseu: Vocile Orașului/Citv Voices

Central Park

Alături de Teatrul Național ne-am propus să ne auzim, să ne înțelegem unul pe celălalt. Este ceva ce ar putea face fiecare pentru Europa - și poate ar trebui să facă. Să începem prin a fi atenți la oamenii de lângă noi, pe care îi întâlnim, să le acordăm girul propriului sens. Central Park, un performance - un spectacol de teatru-dans, în care evoluează împreună persoane cu deficiențe de auz și actori, oferă un răspuns posibil la această întrebare.

Am gândit acest proiect de comunicare prin dans (într-un limbaj al semnelor) între persoane cu deficiențe de auz și minunății actori ai Teatrului Național sub bagheta extraordinarului coregraf Pal Frenak ce și-a dorit să inspire la o decizie: să începem, cu hotărâre, o eră a păcii, a înțelegerii, și să refuzăm capcana urii ce a distrus civilizații și macină devastator.

Din sălile teatrului au început multe revoluții, de data aceasta am propus o eră a păcii, acest spectacol a avut loc în 26 octombrie 2019, la Teatrul Național din Timișoara.

2 21

Traseu: La Pas/Slowin» Dovvn

Festival de gastronomie artizanală

Acest proiect, demarat din august, și dezvoltat în ultimul trimestru al anului 2019, facilitează schimbul de cunoștințe și practici ce promovează o abordare sustenabilă a hranei, încurajând o cultură critică a consumului de masă, precum și crearea de oportunități pentru o dezvoltare locală durabilă.

STAȚIA: MULTIPLEXITY - Centrul pentru Artă, Tehnologie si Experiment - Timișoara (ORAȘUL LUMINILOR/ BRIGHT CITY)

Multiplexity - Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment din Timișoara prinde contur. Primăria Timișoara a desemnat consultantul pentru organizarea unui concurs de soluții pentru amenajarea Centrului pentru Artă, Tehnologie și Experiment. Este vorba despre Ordinul Arhitecților din România (OAR), ce va realiza concursul pentru proiectul în baza căruia vor fi demarate procedurile și lucrările de construcție a centrului.

MultipleXity 2021, Centrul de Artă, Tehnologie și Experiment, este cea mai mare investiție asumată de Primăria Timișoara prin dosarul de candidatură și va consta dintr-o clădire de 6500 mp, construită în două etape. Prima etapă va fi realizată și finalizată în 2020 - 2500 mp, iar a doua etapă va fi terminată în 2021 - de 4000 mp. Spațiile vor deveni centre multifuncționale, laboratoare interactive pentru copii și adulți, zone de experimentare și zone expoziționale.

Joi, 1 august 2019, primarul Timișoarei, domnul Nicolae Robu, doamna Simona Neumann, directorul executiv al Asociației Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii, președintele OAR, domnul Alexandru Găvozdea și domnul Dan Bugariu, coordonatorul echipei de proiect și colaborator al Asociației, s-au întâlnit cu presa și au vizitat spațiul ce urmează să devină Multiplexity - Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment.

O parte centrală a dosarului de candidatură și un criteriu esențial ce a contat la obținerea titlului de Capitală Europeană a Culturii a fost înființarea și dezvoltarea acestui centru de arte, tehnologie și experiment. Centrul va exista fizic în oraș, dar va însemna și un întreg viitor ecosistem pentru dezlănțuirea potențialului creator individual și colectiv. Centrul se va numi MultipleXity sau, pe scurt, MX. MX va urmări să exploreze viitorul prin artă și tehnologie, cu intenția de a servi progresul societății.

Pe data de 9 noiembrie 2019, a avut loc una dintre numeroasele întâlniri cu organizații culturale din oraș, iar între 28-29 noiembrie 2019 a avut loc o consultare cu sectoarele educațional și privat, în vederea stabilirii unor parteneriate. Educația este o parte consistentă din misiunea MX. Probabil principala componentă. Am vrut să identificăm și să armonizam nevoile și așteptările profesorilor și învățătorilor, cercetătorilor și coordonatorilor unor organizații educaționale, cu misiunea, obiectivele și funcțiunile MX.

Traseu: Incubatoare de Enerme/Ener^ Incubators

2 21

HARABABURA

Acest proiect realizat în parteneriat cu Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local, prin intermediul programului cultural prioritar „Timișoara. Capitală Europeană a Culturii 2021”, organizat de Harababura Vintage, în colaborare cu Launmomentdat șiTheSecretGarden, parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2019, a avut loc între 6 și 8 decembrie 2019, la Bastionul Maria Therezia (lângă Galeria Calpe), alături de colecționarii de vintage și designerii locali.

Au fost cadouri alternative, etice, cu zero-waste și fără plastic, ce încurajează un stil de viață sustenabil, conectat cu natura și cu noi înșine, selecții de piese vintage, design contemporan,

Traseu: Patrimoniul sub Reflectoare/Spotlight Herita e

Patrimoniul sub reflectoare Timișoara / Spotlight Heritage Timișoara este produs de Universitatea Politehnica Timișoara și Muzeul Național al Banatului în parteneriat cu Asociația Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și cofinanțat de Primăria Municipiului Timișoara.

Prima ediție a proiectului Patrimoniul sub reflectoare Timișoara, demarată în 2019, este dedicată cartierului IOSEFIN, prin expoziția deschisă în bastionul Theresia „Cartierul losefin și Valeria dr. Pintea - un roman într-o expoziție”, în perioada 8 noiembrie 2019 - 31 ianuarie 2020. Romanul Valeria dr. Pintea (Timișoara, Editura Marineasa, 2013) ilustrează viața cotidiană a cartierului losefin prin poveștile Valeriei dr. Pintea (1893-1984, născută Chirița. Lugojancă la origine, căsătorită cu medicul Vasile Pintea (1913) și devenită locuitoare a losefinuiui, Valeria este o fină observatoare a vieții cotidiene și o bună povestitoare, amintirile ei despre cartier și oamenii săi răzbătând până la noi prin penița nepoatei sale - Liana Maria Gomboșiu, autoarea romanului. Cetățean al Imperiului Austro-Ungar, apoi al României, Valeria este mai presus de toate unul dintre cei mulți locuitori ai losefinuiui.

în expoziție, vizitatorii au putut explora pagina web https://spotlight-timisoara.eu/ și aplicația mobilă și de realitate augmentată Spotlight Heritage (disponibilă atât pentru Android, cât și pentru iOS), pe o masă digitală inteligentă și tablete digitale.

2 21

Traseu: Privește orașul

(Spații vii/Breathing Spaces)

Workshop: Reprogramming the City

Reprogramming the City a fost un eveniment conex al expoziției omonime (24-26.10.2019), al cărui obiectiv a fost de a oferi inspirație orașelor pentru a fi mai ingenioase în folosirea propriei infrastructuri.

Sub îndrumarea lui Scott Bumham, curatorul expoziției Reprogramming the City, participanții la workshop au „reprogramat” elemente urbane din cele 5 locații ale campaniei Privește Orașul -Piața Libertății, Piața Sinaia, Piața 700, Piața Flavia și Sala Olimpia - cu nevoile, provocările și oportunitățile pe care le au locuitorii din vecinătatea acestor zone.

în mod concret, participanții au desfășurat vizite de studiu în fiecare locație, au documentat situația existentă prin intermediul discuțiilor cu rezidenții și trecătorii, fotografiilor și notelor luate la fața locului, au dezvoltat idei ce au explorat modalitățile prin care condițiile și infrastructura existente ar putea fi reprogramate / reimaginate / refolosite și transforma aceste idei în planuri concrete de acțiune și în intervenții (fizice) propriu-zise. Propunerile rezultate în urma acestui workshop au fost incluse și prezentate în cadrul expoziției Reprogramming the City.

Workshopul s-a desfășurat în mai multe etape și a cuprins: conferință publică, vizite de studiu în cele 5 locații, prezentări și discuții pe echipe pentru dezvoltarea proiectelor de reprogramare și

2 21

TERITORIUL: CONEXIUNI

STATIE: BEGA!

(LUMINĂ PESTE GRANIȚE/LIGHT OVER BORDERS)

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii în parteneriat cu Centrul Cultural Plai și comunitatea creativă a orașului a organizat, în perioada 18-22 martie 2019, evenimentul BEGA! prezintă The Lightning Project, un spectacol electrizant în care tehnologia întâlnește creativitatea, iar rezultatul devine o experiență magică. Evenimentul a fost prezentat timp de 5 zile, în 5 cartiere diferite, iar cartierul a fost anunțat cu 10 ore înainte.

In stil pop-up, conținutul nu a fost comunicat de organizatori, lăsând acest aspect în mâinile publicului prezent la fața locului. Cartierele (Complex Studențesc, Soarelui, Freidorf, Bucovina, Cetate) în care au avut loc spectacolele au fost anunțate cu 10 ore înainte de desfășurarea lor, fără a se specifica locul exact. Ca și în cazul Lumen (2018), spectacolul a fost o co-producție între artiști locali și străini, mai exact între Lords of Lightning (UK) și Armies (RO).

Spectacolele, 10 în total, au durat 10 minute fiecare, între 18-22 martie 2019, iar coregrafia celor de la Lords of Lightning a fost făcută în mod special pe coloana sonoră creată de Armies. Fiecare spectacol a generat artificial peste 4 milioane de volți și s-au produs aproximativ 90.000 de fulgere. Conform estimărilor Jandarmeriei Române - Timișoara, la evenimente au participat peste 5.000 persoane.

Spre deosebire de un format clasic, BEGA! nu își propune să importe producții artistice, în schimb se axează pe colaborări cu organizații cu expertiza de a crea și de a facilita un proces de creație colaborativ, specific unei comunități și cu implicarea acesteia. BEGA! este un program, cu scopul de a activa malurile râului Bega și de a atrage locuitorii orașului spre acestea implicându-i în activități artistice coordonate de organizații locale și parteneri cu expertiză internațională.

2 21

Traseu: Cămine în Miscare/Moving Fireplaces)

Cămine în mișcare / Moving Fireplaces, unul dintre proiectele programului cultural Timișoara 2021 ce se desfășoară în jurul Timișoarei, în regiunea Banatului istoric, a continuat anul acesta cu o serie de evenimente menite să ofere publicului ocazii de a redescoperi arta povestitului, povești despre fenomenul migrației din această zonă și să observe cum o comunitate diversă și interculturală poate fi reinventată prin cultură.

Pentru anul 2019, proiectul și-a propus să continue documentarea așa-numitelor Cămine (localități) din regiunea Banatului istoric, colectarea poveștilor ce au ca subiecte centrale migrația, mobilitatea și relocările de populație și transpunerea acestora în forme de artă. în paralel, s-a continuat organizarea de evenimente culturale, în localitățile documentate. Tematica pentru anul 2019 a fost unirea Banatului cu România, după aproape un an de ocupație sârbească și modul cum granițele apărute „peste noapte” au influențat viețile familiilor de români și sârbi, precum și consecințele acestor schimbări teritoriale. Anul acesta, cu ediția a doua, în perioada 23 - 25 august, la Comloșu Mare, Comloșu Mic, Lunga și Lenauheim - patru sate vestice ale județului Timiș, situate la granița cu Serbia și încărcate cu istorie, au fost povești de viață și amintiri.

Astfel, 23 august 2019 ni l-am petrecut în Comloșu Mare, am organizat o expoziție cu imagini din regiune, Comloșu Mic, Lenauheim, Lunga și Comloșu Mare în PARCUL CENTRAL, unde am servit o cafea la discuții privind proiecția unui material privind localitatea din anii '70-'80 și Solidaritatea internațională a perioadei. După prânz, am continuat cu povești locale ale oamenilor locului, cu ansambluri, fanfare și teatru în Comloșu Mare și Lunga. în 24 august am căutat să captăm atenția locuitorilor din Lenauheim cu o expoziția itinerantă cu fotografii din regiune, "DIM" - o instalație interactivă a artistului Teodor Tudorică în grădina fostului C.A.P., cu Povești locale, teatru și un concert de muzică clasică cu TM Chamber Orchestra la Casa Memorială Nikolaus Lenau. Iar în 25 august ne-am prezentat cu expoziția de fotografie, Povești în Hambar cu copiii și teatrul EXODUS // Asphalt Theater (Israel).

In septembrie 2019, Cămine în Mișcare / Moving Fireplaces a continuat seria evenimentelor de anul acesta, revenind în 21 septembrie la Margina (jud. Timiș), un loc special, de unde a pornit prima dată la drum povestea acestui proiect.

2     3*1 4 Timișoara 2021

I Capitală Europeană a CulturiiO altă componentă puternică a bienalei a fost cea de mediere culturală, prin intermediul căreia peste 3.300 de copii, adolescenți și adulți au trăit experiența bienalei Art Encounters, luând parte la 40 de ateliere de Artful Thinking în școli din Timișoara și din județ sau în spațiile bienalei, participând la cele peste 70 de vizite de grup și parcurgând cele 40 de itinerarii din cadrul programului. în premieră, anul acesta trei școli din oraș au găzduit lucrări ale artiștilor invitați. Pe lângă activitățile de mediere culturală, bienala din acest an a cuprins și activități educaționale adresate în mod special și studenților, artiștii aflați în oraș fiind invitați să susțină prezentări, dar și ateliere de lucru la Facultatea de Arte și Facultatea de Arhitectură din Timișoara.

2 21


Traseu: în căutarea luminii/Light Search

Concertul de colinde a fost parte din programul cultural Timișoara 2021 din anul 2019, în traseul în căutarea luminii. Acesta a avut loc în Sala Barocă a Muzeului de Artă Timișoara și a fost susținut de corul „Ion Românu” al Filarmonicii Banatul, dirijor losif Todea, soliști Alina Todea (soprană) și Lucian Oniță (bas), pian - Radu Zaharia.

Traseu: Ecouri europene/European Echoes - CONSULART

Proiectul Ecouri Europene: Consulart a urmărit punerea în valoare și includerea în circuitul cultural a unor spații neconvenționale pentru evenimente artistice, în special a clădirilor (inclusiv a vecinătăților acestora) în care își desfășoară activitatea consulatele generale și onorifice din Timișoara. Aceste spații, destinate în mod obișnuit activităților de business, de locuit sau în particular activităților consulare, au găzduit temporar proiecte colaborative, interdisciplinare și interculturale. Fiecare proiect a implicat un duo format dintr-un artist vizual timișorean (sau muzician/ scriitor/ antropolog/ arhitect, etc) și unul provenit din țara al cărei consulat a găzduit evenimentul. Rezultatul colaborării a fost o instalație comună, concepută în funcție de locație

2 21

(site-spccific, adaptată spațiului în care a avut loc fiecare eveniment în parte) și care a avut o componentă preponderent vizuală.

Pe 30 septembrie 2019 a avut loc la Consulatul Onorific al Macedoniei de Nord primul eveniment din cadrul acestui proiect. Acest consulat se află într-o clădire din vechea cetate a Timișoarei. Construită în 1716, ea a aparținut guvernatorului Banatului, Claudius Florimund Mercy (1666-1734), aici funcționând și fostul penitenciar civil (1907-1952). Mercy a dorit să se mute în ea (1720) pentru că era singura casă cu balcon din acea vreme. Conceptul intitulat “Balcon /EanKOH” îmbină generic abordări artistice aflate la granița dintre public/privat.

Pe 29 octombrie a.c. a avut loc la Consulatul Republicii Serbia al doilea eveniment din cadrul acestui proiect.

CONSULART - SERBIA: Proiectul “TRANS-BORDER” a prezentat experiențe culturale comune celor două țări prin filiera senzitivă a artei de tip site specific, ce a reflectat activitatea artiștilor Nicolae Velciov (Timișoara) și Branislav Nikolic (Belgrad) ca expresie personală, ori a comunităților din care provin, dar și ca problematizare creativă a istoriei pornind de la specificitatea unui loc dat, Parcul Gheorghe Doja situat în proximitatea Consulatului Serbiei. Deși separate de o graniță fizică, cele două comunități, română și sârbă, împart evenimente istorice comune cum ar fi Răscoala țărănească multietnică condusă de Gheorghe Doja/1514, ce a condus, printr-un efort comun la nivel european (Revoluția Copemicană/1543), la îndepărtarea de un ev mediu întunecat în favoarea formării societății modeme. Lucrările propuse, Confessional / Branislav Nikolic (sculptură din materiale reciclabile) și Selfitis / Nicolae Velciov (instalație cu oglinzi), printr-un caracter participativ, au adus în discuție granița dintre lumea învechită a preconcepțiilor și cea a unei realități extinse tehnologic la nivel global. Dar totodată, prin faptul că relevă dimensiunea europeană a patrimoniului existent în această regiune (pornind de la cel arhitectural / Casa cu păuni - proprietar sârb, Casa cu păuni și bufnițe - proprietar german, Casa cu poarta frumoasă - arhitect maghiar, până la cel al obiceiurilor de zi cu zi), lucrările au devenit importante în măsura în care ne fac să devenim conștienți de o adevărată

2 21

CONSULARE - GERMANIA: „Permutări” a fost un proiect colaborativ ce a fost realizat în Biblioteca Centrului Cultural German de Silvia Lorenz, artistă din Berlin, și Amold Schlachter, artist și poet ce trăiește în Timișoara. Versurile publicate de Amold Schlachter în 2018, în volumul Cercului Literar „Stafette” din Timișoara au stat la baza reflecțiilor inițiale ale Silviei Lorenz asupra senzațiilor subiective pe care orașul le generează. Ulterior, o reevaluare comună a reprezentat punctul de întâlnire a două perspective distincte. Perspectiva celui ce interacționează zilnic cu orașul, îi cunoaște în detaliu problemele, frumusețile și oscilațiile și perspectiva celei ce primește pentru prima dată vibrațiile sale vii și profunde. Acest punct de întâlnire a născut schițe și adnotări comune, dar și o “colecție” de forme prelucrate de Silvia Lorenz și transpuse în limbaj sculptural. Silvia Lorenz, născută în 1978 în Dresda (RDG), trăiește la Berlin începând din anul 2003. înainte de a termina studiile de istoria artei și literatură cu o disertație despre Ilya Kabakov la Universitatea Tehnică din Dresda, s-a reorientat spre sculptură, absolvind în 2010 în cadrul Kunsthochschule Berlin-WeiBensee. A fost distinsă cu premiul Mart Stăm Award în 2009, premiul pentru cea mai bună disertație, iar în 2010 a câștigat grantul Elsa Neumann. De atunci a fost implicată și a expus în numeroase expoziții, festivaluri și proiecte, la nivel național și internațional. Este membră a Berlin Artist Association (BBK), Landart Eisenberg (Austria) și a grupului artistic Psihoterapija (SRB/GER). Amold Schlatcher (n. 1975) a debutat ca artist la sfârșitul anilor 2000, însă ultimii ani i-a dedicat creației literare. Este preocupată de problemele sociale legate de locuire și mediu, de funcționalitatea spațiului urban și de oamenii și animalele ce îl populează. Gentrificarea, migrația, sustenabilitatea, criza ecologică, condiția locală și cea globală, istoria sunt temele sale predilecte. A folosit ca medii de expresie în special pictura și desenul, într-o manieră specifică strategiilor artei conceptuale. între 2009 și 2012 a participat în diverse proiecte expoziționale și publicistice la București, Sibiu și Timișoara. Printre acestea se numără expoziția personală intitulată „Noi suntem câinii”, ce a avut loc Ia Atelier 35 din București în 2010 sau expoziția de grup „Târgul Instituțiilor Spectrale” de la Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Brukenthal din Sibiu. A publicat desene în reviste și fănzine precum: „Bezna”, „Escape from Timișoara”, „strada”. Poezia sa transferă stări subiective asupra unor situații extrase din realitatea imediată. Curator, Maria Orosan Telea, critic de artă, Timișoara.

2 21


CONSULART - MOLDOVA: Proiectul “RE: PUBLIC’ a demonstrat prin paralelism multimedia că tema spațiului public este comună orașelor Timișoara și Chișinău, trecând peste influențele culturale distincte. Instalația arhitecturală, rezultatul îmbinării practicii în domeniul instalațiilor arhitecturale a artiștilor din Republica Moldova și în domeniul artelor vizuale ale artistului timișorean, a fost realizată în duplex (una montată în piațeta adiacentă Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Timișoara și alta montată în fața Consulatului României de la Chișinău - str. Vlaicu Pârcălab) a pus în oglindă răspunsuri la necesități comune legate de obiectele de mobilier urban ce apar în spațiul public a celor două orașe. Ilustrând instantanee comune ale vieții publice cotidiene, sub formă auditivă și vizuală, dar și prin invitația la interacțiune și asocierea cu social media, instalațiile comune apropie cele două realități distincte și le integrează în paleta comună a răspunsurilor la necesitățile urbane curente: comunicarea, informarea, socializarea sau pluralismul cultural. Din Chișinău au participat Constanța Dohotaru și Cătălina Bucos - arhitecți, iar din Timișoara Radu Popovici - artist vizual. Curator Mihai Danciu - arhitect, Timișoara.

OPEN CALL - SEARCHLIGHT

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii (TM2021) a organizat la începutul anului o sesiune de propunere de idei de proiecte cu rolul de a completa programul cultural Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii în anul 2019. Aceasta a fost o inițiativă culturală de implicare participativă a publicului.

Ariile tematice pentru care participanții și-au prezentat propunerile de idei de proiecte au fost corelate cu teritoriile programului cultural - LOCURI, OAMENI, CONEXIUNI (descrise în dosarul de candidatură) și au răspuns criteriilor noutate, inovare și sustenabilitate.

Ideile de proiecte au fost evaluate de către cele trei grupuri interdisciplinare de consultanță, cu rol de juriu, fiecare grup reprezentând câte un teritoriu din programul cultural. în urma apelului deschis „SEARCHLIGHT” au fost depuse și evaluate 72 de idei de proiecte, din care 23 au fost declarate câștigătoare, 6 proiecte s-au retras fie pentru că finanțarea a sosit prea târziu, fie pentru că nu au avut resursa umană disponibilă implementării: Asociația In cap - InVest2021; Asociația Solidart - Rezidențe Solidart; Asociația Română de Artă Contemporană - Contur; Fundația Bega

 • - Giganti Clandestini și Asociația Festivalului Baroc - Baroque Watermusic.

Proiectele declarate câștigătoare pentru teritoriul OAMENI: FITT - COOLtura Urbană; Asociația Memoria Culturii&Brumar Publishing House - Festival de Poezie Ion Monoran; Asociația Trib - Art Bazar Cultural; Asociația pentru tine - Timkult; Asociația the Serious Road

 • - împreună la Murani.

Membrii juriului pentru teritoriul OAMENI: Flavius Bunoiu, Robert Șerban, Oana Simionescu, Florin Lobonț și lonuț Suciu.

Proiectele declarate câștigătoare pentru teritoriul LOCURI: Asociația DOCUMENTOR - Trans Europa Film Express; Asociația Unfold Motion - Punct termic; Asociația Meta Spațiu - Remix ID; Asociația Hoinart - Zile roșii, nopți albe; Organizația ANA - ANA și Asociația T-Act - In vitro veri tas.

Membrii juriului pentru teritoriul LOCURI: Diana Marincu, Ionel Bota, Andrei Ando, Adriana Lucaciu și Florentina Fekete Miiller.

Proiectele declarate câștigătoare pentru teritoriul CONEXIUNI: Asociația Noi Re-Creăm -Cadre și Forme / Școala de vară de dans contemporan; Asociația Culturala Terpischore -HomoUrbanis; Asociația Ecumenică a Bisericilor din România; Asociația Solidart - Festivalul Invizibil; Asociația Solidart -ICTER; Asociația Culturala Embargo -Culto - Cort și Asociația Culturala Diogene - Civicultura.

Membrii juriului pentru teritoriul CONEXIUNI: Ștefan Teișanu, Bogdan Rață, Radu Cătălin Ticiu, Silviu Vert și Bogdan Cotîrță.

TERITORIUL OAMENI

SEARCHLIGHT: COOLtura urbană

COOLtura urbană

Atelierul a făcut parte din proiectul COOLtura Urbană si s-a desfășurat în Centrele Urbane de Tineret din cartierele din Timișoara. Acestea au avut scopul de a aduce o doză de cultură mai aproape de tinerii timișoreni, prin organizarea de activități diverse: culturale, de recreere sau educaționale.

SEARCHLIGHT: Festivalul de poezie Ion Monoran

Prima ediție a Festivalului Internațional de Poezie Ion Monoran, organizat de Asociația Memoria Culturii, cu sprijinul Asociației 2021 - Timișoara Capitala Culturală Europeană, s-a desfășurat în perioada 14-16 decembrie 2019.

Festivalul a propus un program de revizitare culturală dedicat Revoluției la împlinirea a 30 de ani de la desfășurarea ei. Trei zile de manifestări culturale: lecturi publice de poezie, muzică, film, lansare de carte, evenimente ce au avut loc în oraș la Muzeul Banatului Mansai, Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin, Tramvaiul istoric al Revoluției, Muzeul Consumatorului Comunist.

Au avut loc evenimentele: Expoziție Comeliu Baba, lansare de carte „MonoLog”, „Timișorela” de Adrian Bodnaru „Poezii” și "Sfânta Doime Neagră”, de Miroslav Sosoi, un recital de poezie, proiecția filmului „Omul care a oprit tramvaiele”, un film de Daniela Rațiu. Imagine/edit Alexandru Manderseit și un concert de chitară și pian cu Victor Miclăuș, Szekerecs Ferencz și Ion Dorobanțu. Au prezentat: Robert Șerban, Mircea Dan Duță și Marcel Tolcea.

2 21

SEARCHLIGHT: Timkult

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Asociația Teatru pentru Tine, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local. Povestea proiectului TimKult a început când o mână de tineri și-a dorit să ducă teatrul dincolo de porțile spațiilor culturale clasice. Acești tineri și-au propus apoi să folosească teatrul, muzica și dansul ca punte de legătură între comunități și între oameni. Pentru acest realizarea acestui proiect, am lucrat cu tineri din cinci țări: România, Lituania, Bulgaria, Italia și Portugalia. Am format un grup care, prin experiența teatrului, au avut

2 21


SEARCHLIGHT: împreună la Murani

Proiect realizat în parteneriat cu Asociația The Serious Road Trip - România, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local. Au fost realizate o mulțime de activități pentru și împreună cu locuitorii din Murani: ateliere, intervenții de teatru, spectacole de circ, concert folk, un program vesel dedicat tuturor indiferent de vârstă.

2 21


TERITORIUL OAMENI

SEARCHLIGHT: Trans Europa Film Express

Proiect realizat în parteneriat cu Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local, organizat de Asociația Documentar.

Trans Europa Express a fost un proiect care, prin procesul de deconstrucție al conceptului de film documentar de autor, propune reinventarea acestui gen din perspectiva democratizării creației. Versiunea Beta în proiecție, vineri 13. Atena antica ne propune democrația, Melina Mercouri ne propune capitale culturale si Acropolis ne propune o vizită. Acceptăm și aflăm că niște englezi au furat statui de acolo, că democrația în Europa e așa și așa, că diferența între musulmani și hispanici nu e clară, că Isus ne va salva pe toți, că migrația popoarelor continuă sub forma de turiști sau refugiați, dar mai ales aflăm că viața e frumoasă. Cu mici ajustări.

Trăim într-o lume în care datorită accesului la tehnologie sute de milioane de oameni au devenit creatori de conținut și martori ai unor evenimente din imediata realitate: acest conținut multimedia seamănă cel mai bine cu un film documentar fluviu, un documentar hibrid ce conține


SEARCHLIGHT: Punct Termic

Punct Termic 1 - Arta în cartier

PUNCT TERMIC a fost un proiect realizat în colaborare cu Asociația Unfold Motion și sprijinul FITT Timișoara. Proiectul a avut scopul de a promova cultura în cartierele timișorene și de a o contextualiza în spații și comunități periferice. în același timp, proiectul și-a propus reciclarea unor spații tehnice, denumite puncte termice, modificându-le scopul și oferindu-le sensul de a deveni centre culturale active. Spațiul punctelor termice a fost folosit ca platformă de lucru și suport de intervenție artistică, proiectul prevăzând o colaborare între artiști locali, artiști din diasporă, artiști europeni și public. Punctele termice au devenit ateliere cu rol educativ, ce au avut ca finalitate lucrări artistice, rezultat al colaborării dintre artiști și comunitate. Aceste ateliere s-au adresat copiilor, adulților și persoanelor în vârstă.

Primul eveniment al acestui proiect a avut loc în perioada 24-27 octombrie 2019, în punctul termic PT29 situat pe Calea Lipovei, pe Intrarea Iasomiei nr 4.

2    01 Timișoara 2021

/ I Capitală Europeană a Culturii


SEARCHLIGHT: Remix ID

Silagiu

Asociația Timișoara 2021, alături de META Spațiu, a dat startul seriei de intervenții culturale REMIX ID, ce s-au desfășurat în patru localități bănățene importante din punct de vedere al diversității etnice. Scopul evenimentului a fost reîntoarcerea la rădăcini, la poveștile bunicilor din Banat și la recuperarea patrimoniului străbun, pentru a-1 dărui generațiilor urbane, dezrădăcinate de tradiția rurală - de la profunzimea doinei, de la simbolurile sculptate cu însuflețire în miezul lemnului de către meștegugari, de la primul cântec de leagăn, de la veșnicia satului - către agitația urbană ce amestecă oamenii, mașinile, sunetele, luminile, ansamblurile arhitecturale masive și care, într-un final, îngroapă memoria ancestrală și o face uitată până a doua zi. Cu alte cuvinte, Remix ID înseamnă remixarea tradițiilor minorităților din Banat, a muzicii străbunicilor, recompusă de producători muzicali și de compozitori, a artei tradiționale recombinată cu arta contemporană, a dansurilor folclorice îmbinate cu mișcări din zona dansului contemporan, a imaginilor animate de artiști vizuali. Prin urmare, Casa de Cultură din Silagiu a găzduit o expoziție de artă contemporană semnată de Andreea Medar, Cătălin Marius Petrișor și Silvia Moldovan, proiecția unui documentar video realizat de Mihai Pinti, workshopuri de muzică electronică pentru copii și un show de lasere și muzică susținut de compozitorul Alex Halka Turcin, completat de o instalație video, produsă de artista vizuală Josepha Blanchet.

2 21

SEARCHLIGHT: Remix ID

Deta

In data de 24 octombrie 2019, Centrul Cultural din Deta a găzduit o expoziție de artă contemporană semnată de Andreea Medar, Cătălin Marius Petrișor și Silvia Moldovan, proiecția unui documentar video realizat de Mihai Pinti, workshopuri de muzică electronică pentru copii și un show de lasere și muzică susținut de compozitorul Alex Halka Turcin, completat de o instalație video, produsă de artista vizuală Josepha Blanchet.

Mai mult, Ansamblul Edelweiss Deta și Ansamblul De Dansuri Populare Romanești Al Centrului Cultural Deta au interpretat dansuri populare, remixate după o coregrafie coordonată de actrița Olga Diana Tbrbk.

Muzica remixată poate fi ascultată pe pagina de Soundcloud, iar pe pagina de Youtube se pot viziona documentarele și clipurile video remixate de către artiștii vizuali.

Soundcloud: https://soundcloud.com/remixid

Youtube:

2 21

SEARCHLIGHT: Remix ID

Sânmartinu Sârbesc

Ultimul eveniment Remix ID a avut loc la Sânmartinu Sârbesc, unde am fost găzduiți la Uniunea Sârbilor de către Ansamblul Sârbesc Kud Kruna Srpski Semarton, ce a interpretat o serie de dansuri populare, remixate după o coregrafie coordonată de actrița Olga Diana Torok.

Tot la Uniunea Sârbilor am organizat un tur ghidat de artă contemporană, cu lucrările artiștilor Cătălin Marius Petrișor, Silvia Moldovan și Andreea Medar. Vizitatorii au putut să urmărească și un documentar video despre etniile din Banat, realizat de Mihai Pinti.

Apoi, în curtea Uniunii Sârbilor, compozitorul Alex Halka Turcin a susținut un atelier de muzică electronică, la care au participat o mulțime de copii și de tineri. Concertul ce a urmat a fost animat de proiecția video creată de artista vizuală Josepha Blanchet.

SEARCHLIGHT: Zile roșii, nopți albe

Alături de Teatrul Portabil Timișoara și de Asociația Memorialul Revoluției, am realizat proiectul „Zile Roșii, Nopți Albe”, în memoria eroilor din sângeroasele zile ale lui decembrie 1989. Dorința noastră a fost aceea de a crea o punte între tinerii de atunci ce au ieșit în stradă și cei de astăzi, pentru care cele întâmplate atunci par un lucru greu de închipuit, de care mulți nici nu au auzit, pentru unii fiind chiar lipsite de importanță. Noi credem că poate nu întâmplător, mulți tineri nu se implică în viața politică a țării sau în cea locală, fiindu-le străin spiritul civic, și doresc să arate, mai degrabă prin artă decât prin informație brută, cât de actuale sunt evenimentele de acum trei decenii ce au dus la numeroase tragedii. Potrivit coordonatorului proiectului, am dorit să scoatem în evidență destine individuale de la sfârșitul unui deceniu de mizerie, impusă de un regim dictatorial, deoarece „în fața morții și a absurdului suntem, până Ia urmă, singuri, izolați. Unii s-au eliberat prin moarte. Sacrificiul lor e cu atât mai însemnat cu cât ei nu au fost extremitățile unei mase amorfe, ci indivizi singuri într-o mare de indivizi la fel de singuri. «Zile Roșii Nopți Albe» este dedicat acestor oameni”. Proiectul a cuprins un spectacol de teatru-labirint bazat pe un text dramatic inspirat din mărturiile răniților, a rudelor morților și a celor ce au fost în prima linie a revoltei anticomuniste din decembrie '89.

2 21

Spectacolul a fost realizat sub îndrumarea regizorală a lui Mihai Lungeanu, laureat în mai multe rânduri cu premiul UN1TER, pe un scenariu de Alexandru Maniu, iar din distribuție au făcut parte Alina Fabri, Raluca Grumăzescu, Denisa Cocoroveanu, Marko Adzic, Alexandru Maniu,

Vlad Ilie, Emest Slach, Vlad Todea și Denis Halasz.

Momente din spectacol, interviuri filmate cu victimele acelor zile și scurte conferințe despre cele întâmplate au fost prezentate și în liceele timișorene, căci proiectul a dorit să aibă și o puternică tentă educativă. Totodată au fost puse în valoare trei din cele 15 monumente închinate eroilor acelor zile - Omul Țintă. Fântâna Martirilor și învingătorul.

SEARCHLIGHT: ANA

Un inventar vizual al regiunii Banat - ANA, o expoziție de fotografii, a fost un proiect realizat împreună cu artistul Gottfried Binder. Obiectul studiului a fost Banatul, o zonă de frontieră multietnică în sud-estul Europei, care, datorită istoriei, politicii și migrației, reflectă în mod unic influențele numeroaselor culturi europene. Titlul ANA este o prescurtare a numelui Banat, și în același timp un nume ușor, accesibil și transnațional a unei persoane.

Au avut loc proiecții video și discuții cu publicul în vernisaj - 21 noiembrie 2019 și desigur expoziția între 21.11-12.12.2019.


2 21


SEARCHLIGHT: In vitro veritas

Expoziția "In vitro veritas" a invitat publicul la o meditație asupra ambivalenței și a naturii realităților falsificate. Lipsa de echivoc a expresiei "in vino veritas" este substituită în titlul propus de o construcție sintactică contradictorie. "In vitro veritas" sugerează dubla interpretare a noțiunii de adevăr: adevărul-corespondență, ca rezultat al concordanței vizibile cu realitatea obiectivă, sau adevărul-coerență care, deși fabricat în mod artificial, poate primi valoare absolută atâta timp cât nu intră în contradicție cu sistemul căruia îi aparține. Prin urmare, In vitro veritas se referă la adevărul din spatele sticlei transparente, dar și la adevărul “de laborator”.

Proiectând această dualitate asupra contextului mediatic contemporan, dominat de manipulare și strategii, de fake news și hoax-uri, revine mereu întrebarea dacă transparentizarea discursului public este reglementabilă prin norme. Sistemul democratic a abolit cenzura, dar autocenzurarea micro sistemelor mediatice rămâne prezentă. Afirmațiile demonstrabile sau informațiile verificabile pot constitui baza dezbaterii, însă aruncarea în arenă a conceptelor slabe, discutabile sau ambigue este tot o strategie de manipulare. Adevărul devine vizibil atâta timp cât servește unor scopuri precise.

Conținutul ideatic al expoziției s-a reflectat nu doar în lucrările propuse de artiști, ci și în infrastructura pe care aceasta se bazează, în alegerile legate de asimilarea întocmai a spațiului pe care îl populează. încăperea de la etajul Gării de Nord beneficiază de o vitrină a cărei vizibilitate oferă prima cheie de lectură pentru conceptul expozițional.

In vitro veritas a urmărit același principiu al incorporării asumate a elementelor preexistente, cum ar fi instalația luminoasă realizată de artiștii Neil Musson și Jono Retallick în 2018, devenită componentă decorativă permanentă a încăperii, sau lucrarea de modelism feroviar aflată în proces de finisare. Construirea unui discurs în jurul intervențiilor de estetizare programată a acestei încăperi a reprezentat o formă de dialog onest cu o realitate deja existentă.

2 21


Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

In vitro veritas, Gara de Nord - Preluare Facebook

TERITORIUL CONEXIUNI

SEARCHLIGHT: Cadre si forme / Școala de vară de dans contemporan

Cadre și forme / Școala de vară de dans contemporan a fost un proiect ce s-a încheiat cu un spectacol în Timișoara. Alături de asociațiile Unfold Motion și Noi Re-Creăm, ne-am unit forțele să facem o școală de vară de dans contemporan din Timișoara - Frames and Shapes! Coregrafe: Louise Kelsey din Marea Britanie și Lavinia Urcan. Școala s-a desfășurat pe parcursul unei săptămâni și a cuprins ateliere de dans de cinci ore pe zi. Atelierele au avut rolul de a dezvolta tehnica cursanților. dar și de a pregăti împreună un spectacol de dans contemporan participativ. Participanții au fost împărțiti în două grupe: profesioniști și amatori și împreună au creat un show memorabil, ce a fost prezentat publicului în Piața Sf. Gheorghe.

SEARCHLIGHT: HomoUrbanis

Proiectul a propus un spectacol coregrafic cu cinci reprezentații în diferite clădiri aflate în stare de degradare din Timișoara. Prin aceste reprezentații, s-a urmărit aducerea în prim planul societății problemele legate de istoria locală a orașului și încurajarea acțiunilor de consolidare și renovare a clădirilor cu substrat istoric.

Din echipa proiectului au făcut parte balerini, coregraf, violoncelist și inginer lumini. Spectacolul s-a adresat tinerilor între 20-30 ani. Proiectul Homo Urbanis a adus la cunoștința publicului timișorean problema pierderii istoriei locale prin evidențierea relațiilor individului în cadrul comunității.

2 21

SEARCHLIGHT: Timișoara Refugee Art Festival

In cadrul ediției a IlI-a Timișoara Refugee Art Festival ce a avut loc între 15-20 Iunie 2019, am avut invitați străini și români, prezentarea a fost realizată de către Flavius Ilioni Loga. Conferința cu tema în domeniul migrației a fost organizată de Centrul pentru Promovarea învățării Permanente la Camera de Comerț și Industrie Timiș în cadrul proiectului Rights, duties, solidarity: European constitutions and muslim immigration.

Prezentarea cu tema “Sărbătorirea diferențelor și creerea de comunități primitoare pentru refugiați - Timișoara Refugee Art Festival, Ediția a III - a” a stârnit interesul participanților internaționali.

SEARCHLIGHT: Festivalul In: v z b 1

2 21

Un festival pe care l-am realizat în 2019, împreună cu Asociația Solidart, ce și-a propus să facă vizibil ceea ce este invizibil, promovând valori ca dialogul, înțelegerea, respectul și solidaritatea. Vocile diferitelor grupuri vulnerabile, „invizibile”, sunt adesea neauzite sau chiar nerostite. Prin acest festival, ne-am dorit să dăm acestor grupuri o voce și contextul pentru a se autoreprezenta și a-și face această voce mai puternică în comunitate.

Diversitatea este o bogăție prea puțin exploatată. Culturile diferite și perspectivele diferite asupra realității sunt o oportunitate de învățare pentru noi toți, câtă vreme reușim să punem în centrul interacțiunilor noastre valorile și principiile pe care festivalul le afirmă. în ceea ce privește conținutul, festivalul a realizat spectacole de teatru, performance, muzică, proiecții de film, arte vizuale, instalații și expoziții, dar și dezbateri, conferințe, workshopuri, ateliere, mâncare și întâlniri.

Festivalul In: v z b I - InternSunetul Revelației & Insignele Acceptării cu Vlad Gheorghe Cadar și Mersid Ramicevic - o indexare a Posibilului, dar Impalpabilului, o instalație de sunet interactivă - un prototip de costum spațial pentru un posibil program spațial, InternSunetul Revelației este o instalație de sunet interactivă realizată de către Mersid Ramicevic, reprezentând un set de date compus din fragmente, transmise prin intermediul unor obiecte gata făcute, folosind formaturi ce examinează felul în care percepem absența, vizibilitatea și solidaritatea prin prisma etnografiei și a modului relațional în care se întâmplă ascultarea. Instalația explorează

2 21

urmele ascunse și impalpabile ale clasei muncitoare, a comunității de refugiați și a xenofobiei dintr-un punct de vedere aflat în permanent flux, aparținând unor grupuri lingvistice diverse.

Scopul acestei instalații de sunet este acela de a fi oferit spre folosire, pe post de recipient conceptual, facilitând participarea cetățenilor, dându-le acestora ocazia de a răspunde întrebărilor iscate prin sunet. Insignele acceptării are Ia bază o serie de insigne concepute de către Vlad Cadar, reprezentând un posibil Program Spațial Românesc ce are în spate o filozofie aflată la curent cu explorarea spațială. Este o filozofie ce vorbește despre actele comise de ființa umană, despre atrocitățile săvârșite împotriva altor ființe umane, împotriva minorităților etnice și sexuale, dar și împotriva altor specii și eco-sisteme, contextualizând mesajul în vederea unor posibile viitoare misiuni de explorare spațială. Insignele ne vor permite să ne imaginăm un posibil viitor cu oportunități egale, cât și oportunități în cadrul Explorării Spațiale, un viitor unde fiecare entitate are drepturi egale de participare, fiind reprezentat în mod corect de către entitatea mai mare din care face parte.

Festivalul In: v z b 1 - Corp Urban

Pentru unele, corpul este propria identitate, pentru altele, corpul este un vehicul. Pentru unele, corpul este cel ce ne aduce la un numitor comun, pentru altele, corpul este tocmai ceea ce ne diferențiază. Despre relația dintre o femeie și corpul ei se vorbește încă foarte puțin, deși reprezentările sale sunt peste tot în jurul nostru. Relația dintre femeie și corpul său este un subiect, cu atât mai tabu, cu cât coborâm anatomic mai jos, și sute de ani de practică a tăcerii consimțite l-au transformat într-un fel de teren minat.

„Corp Urban” ficționalizează poveștile a patru femei de etnie romă și investighează relația dintre acestea și propriul corp, printr-o lentilă personală, dar și în context social: corpul ca mijloc de producție, corpul ca proprietate, corpul ca un leagăn al maternității; corpul sănătos, corpul bolnav, corpul rușinos, corpul fizic ca oglindă a vieții sociale și ca unică posesie personală. Am făcut o incursiune în universul marginalilor, explorând zonele gri ale moralei și ale societății și am deschis spre dezbatere subiectul controversat al drepturilor sexuale și reproductive, într-un spectacol muzical, tandru, asumat și curajos, despre sex, supraviețuire și identitate, în România secolulului 21.

2 21


In 19 octombrie 2019, tot în cadrul festivalului Invizibil, cu sprijinul Asociației Solidart, am avut spectacolele trupei Giuvlipen, compania de teatru feminist rom, denumită de Agenția Reuters

„avangarda revoluției rome, un contra-atac prin artă și activism la secole de opresiune”, dezbate teme sociale contemporane, controversate și provocatoare. Spectacolele Giuvlipen vorbesc, prin mecanisme comice, despre teme serioase ca rasismul structural, inegalitatea de gen, căsătoria


Festivalul In: v z b 1 - Să se facă - Teatru forum

Teatrul forum este o formă de teatru participativ în care actorii și publicul lucrează împreună la problema ce le-a fost prezentată, stârnind dezbaterea și încercând să găsească posibile soluții pentru problema în cauză.

Spectacolul de teatru forum „Să se facă” a fost prilejuit de întâlnirea cu grupul Zephyr și proiectul său Sugestia Zilei (Următoare). Acest spectacol a fost posibil cu contribuția Asociației Ceva de Spus. Forumul pune în discuție două subiecte din păcate prea puțin vizibile în societate: discriminarea față de persoanele cu dizabilități și încălcarea dreptului la aer curat.

Propunerea grupului este Sugestia Zilei (Următoare), un proiect activist de artă ce problematizează calitatea aerului din Timișoara și cuprinde mai multe etape: o dezbatere în jurul unei mese rotunde cu specialiști, reprezentanți ai instituțiilor, ai mediului de afaceri și cu membri ai societății civile, un spațiu de documentare la Muzeul Transporturilor „Comeliu Miklosi”, o serie de postere informative expuse în tramvaie și această sesiune de teatru forum ce se bazează pe cercetarea desfășurată în timpul procesului de realizare a proiectului și pe discuțiile purtate cu reprezentanți ai Asociației CevaDeSpus.

2 21

Festivalul In: v z b I - Invizibilii: spectacol pentru un singur spectator

Spectacolul „Invizibilii” a pornit de la constatarea că persoanele din categoriile vulnerabile sunt fie absente din memoria colectivă, fie prezente prin reprezentări exclusiv negative. Ca „titulari ai memoriei”, am propus redescoperirea unor oameni invizibili de lângă noi și împărtășirea memoriei cu aceștia. Situațiile de discriminare cu care acești oameni se confruntă sunt de cele mai multe ori ascunse, băgate sub preș sau tabu. Prin expunerea acestor situații în 10 scene de teatru pentru un singur spectator, am urmărit să aducem comunitatea mai aproape de realitatea de zi cu zi a membrilor ei invizibili. Participarea la acest performance a fost în același timp o redescoperire a memoriei și un exercițiu de empatie pentru fiecare participant.

„Invizibilii” propune 10 scene de discriminare inspirate din povești adevărate pe care spectatorii le-au putut trăi pe propria piele pentru aproximativ cinci minute.

Festivalul In: v z b 1 - Dezbatere: politica! theatre and community building

Ce înseamnă comunitate? Ce este teatrul politic? De ce avem nevoie de teatru politic? Cum construim comunități în jurul unor proiecte de teatru? A fost o discuție cu Mayada Darwiche, Ahmed Shah - Theater X / JugendtheaterBiiro Berlin și David Schwartz - MACAZ - Bar Teatru

2 21

Coop., deschisă tuturor, nu doar oamenilor de teatru. Multe păreri, suficiente convingeri, multe orgolii, totuși nu construim comunități, nu inventăm nimic, de fapt ne inspirăm din viața de zi-cu-zi în orice interpretare scenică.

Festivalul In: v z b 1 - TABU

Care sunt condițiile de muncă într-un domeniu considerat ilegal și, de aceea, complet nereglementat? Cum se negociază prețurile, concurența și relațiile cu clienții? Există vreo metodă de protecție a muncii sau vreo plasă socială? Cum ajung și cum aleg diverse persoane să practice sex comercial? Și cum le influențează munca relațiile cu partenerii, relațiile cu copiii și viața de zi cu zi?

Spectacolul ficționalizează, pornind de la o documentare aplicată, povestea lui Nicol și a Gianinei, două femei din București ce practică sexul comercial stradal. Spectacolul și-a propus să nuanțeze, completeze și contrazică percepțiile uzuale despre „prostituție” și să transmită fragmente din viețile personale, atât din familie cât și de la muncă, ale celor două protagoniste.

Festivalul In: v z b 1 - Complet alb

“Complet alb” a fost un proiect experimental de creație artistică performativă conceput de artiști ce-și definesc un statement din a intra într-o strânsă relație cu comunitatea din care fac parte, pentru a provoca un dialog real pe o problemă acută cu relevanță socială.

2 21

Spectacolul a lansat o platformă de dialog care să exprime și să reprezinte nevoile și așteptările reale pe care le au persoanele cu cecitate, fiind un experiment teatral inedit în peisajul artistic național.

Proiectul pornește de la dramatizarea unui roman de referință al literaturii universale - “Eseu despre orbire”, aparținând scriitorului portughez, laureat al premiului Nobel, Jose Saramago.

Preț de o oră și jumătate, spectatorii au fost martorii unei povești incredibile despre lumea celor ce nu văd, despre felul în care se modifică individul în raport cu semenii și cu sine însuși atunci când i se refuză bunul cel mai de preț: vederea.

Spectatorii au putut recepta întreaga poveste fără a vedea efectiv, decât la începutul și la finalul spectacolului. Altfel spus, au încercat să conștientizeze adevărata libertate interioară dincolo de cele cinci simțuri.

Festivalul In: v z b 1 - Ură și pisoi

Crezi că ești imun/ă la manipulare? Consideri că nu poți fi condiționat/ă? De câte ori ți-ai verificat azi pagina de Facebook? Ai impresia că știi ce se-ntâmplă? Te simți în control? De câte păreri din afară ai nevoie pentru a-ți crea o părere personală? Ai văzut pe Internet vreo poză cu pisici azi? Simți ceva în aer? Te-ai prins care-i faza?

Spectacolul „Ură și pisoi” a fost un spectacol de teatru experimental, cu un grup de persoane vulnerabile din comunitate, în care s-a exploatat manifestarea urii în societate și mecanismele din spatele acesteia.

2 21


SEARCHLIGHT: Culto-Cort

Prin proiectul Culto Cort și Embargo Fest, am propus intrarea într-o lume a culturii și a diversității, alături și cu acțiunile partenerilor noștri: Asociația Teatru pentru Tine - Marea Unire în Banat / Călătorie în timp / Strada nr. 4; Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin - Scufița Roșie / Ariciul; Școala de Circ Timișoara - Ateliere de circ / Maidan; Auăleu - Ferma Animalelor / Huooo; Proiecții de film; yoLga - un concept al actriței Olga Diana Torok, produs de galeria de artă contemporană META Spațiu; Dezbateri pe teme ecologice.

întreg programul festivalului se poate consulta pe www.embar.jofest.com.

SEARCHLIGHT: CiviCultura

2 21


O comunitate sănătoasă este o comunitate implicată, cu capacitatea de a identifica și ameliora problemele cu care se confruntă, prin implicare directă. Evenimentele culturale CiviCultura au adus publicul față în față cu posibilitatea de a-și rezolva singur problema cu care se confruntă în cartier, într-un mod interactiv și educativ. CiviCultura a fost organizat de Asociația Culturală Diogene și Teatrul Studențesc Thespis în colaborare cu BIS Teatru, și constă în acțiuni socioculturale ce promovează implicarea civică a locuitorilor Timișoarei, ajutându-i să-și găsească curajul de a se transforma, din beneficiari ai proiectelor locale în voluntari și chiar inițiatori.

SEARCHLIGHT: Co(ART)

Co(Art) - un eveniment ințiat de programatori și specialiști IT pentru artiști.

In perioada 10-13 octombrie 2019, la Timișoara s-a desfășurat evenimentul Co(Art), ce a adus împreună artiști, programatori, electroniști, precum și doi artiști din Marea Britanie: Anna Dumitriu - bioartist și Alex May - artist specializat în geometrie proiectivă. în cele patru zile de desfășurare, au avut loc șase ateliere, prezentări teoretice și un hakathon, în care participanții au dezvoltat ideile într-un proiect prezentat la finalul evenimentului Co(Art).

Co(Art) a făcut parte din seria de evenimente organizate de Banat IT, o asociație timișoreană fondată de câțiva oameni de afaceri, tineri și foarte tineri, ce au decis să creeze un spațiu educațional în societatea civilă pentru a o apropia de domeniul IT și aplicațiile informatizate ce ne invadează viața din ce în ce mai mult. Așa a apărut acum șapte ani Hack TM (un hakaton la care participă sute de elevi din toată țara), apoi Coder Dojo (o inițiativă de educație în domeniul tehnologiei, adresată elevilor de gimnaziu) și anul acesta Co(Art).

2 21

SEARCHLIGHT: INSPIR

„Inspiră. Inspiră bucurie celor din jurul tău sau lasă-te inspirat de comunitatea din Murani și participă la evenimentele planificate în acest weekend!” - acesta a fost mesajul transmis de partenerii noștri pentru petrecerea unei zile alături de comunitatea din Murani. Unde au fost pregătite ateliere, intervenții de teatru, spectacole de circ cu Școala de Circ TM, „Monoloagele vecinului” cu Teatrul Auăleu, „Trei” - spectacol de foc cu „The circus” și Charlie Chaplin -proiecție de film.

PRODUCȚII PROPRII

SPORT 21

Sportul este un element al culturii, deoarece performanța sportivului este o formă de creație. La fel ca literatura, teatrul sau cinematografia, sportul este creator de mituri, de legende și eroi. Și pentru că sportul nu este doar o simplă manifestare, ci un fenomen de amploare ce pune în mișcare imaginația și fantezia, am organizat o primă ediție ce îmbină sportul și cultura și arată frumusețea și colaborarea din spatele scenei.

2 21


Am adus în fața timișorenilor personalități sportive, a căror viață include cultura, dar și personalități artistice practicante sau iubitoare de sport. Competițiile și activitățile rezervate copiilor și amatorilor au fost completate de expoziții, dezbateri și filme ce abordează sportul ca demers socio-cultural. SPORT 21 2019 a inclus un eveniment pentru a celebra 120 de ani de la organizarea, la Timișoara, a primului meci de fotbal.


între 29 august și 1 septembrie 2019, au fost zilele SPORT 21, am avut patru zile în care sportul și cultura și-au unit forțele în competiții sportive, dezbateri, proiecții de film, o expoziție de fotografie și o tură nocturnă de biciclete.

Toate evenimentele realizate, în special dezbaterile alături de Horia Colibășanu și Toma Coconea, cu viața La limită; despre bicicleta în centrul atenției, "pe două roți", alături de Grosu Eduard Michael, Mihai Băbăița și Ana Munteanu (Verde pentru Biciclete), dar și cea despre în ringul de box cu regizorului filmului „Caisă”, România, 2018 - Alexandru Mavrodineanu și boxerul Flavius Biea, s-au bucurat de atenția tuturor spectatorilor - tineri și adulți.


PANTE 21

2 21

In 2021 se vor împlini 700 de ani de Ia moartea marelui scriitor italian, Dante Alighieri, unul dintre cei mai importanți poeți ai literaturii universale. Tot atunci, în anul Capitalei Culturale

Europene, la Timișoara va fi pusă în scenă lucrarea emblematică a acestui poet: Divina Comedie. împărțită în 3 etape, Infernul, Purgatoriul și Paradisul, este o adevărată provocare pentru orice trupă de teatru de atunci și până în ziua de astăzi. începând cu 2018, s-au organizat întâlniri de lucru cu publicul interesat, nu doar actori profesioniști, ci și cu pasionați ai teatrului, dornici să urce pe scenă și să învețe de la profesioniști - coordonatorii italieni, Marco Martinelli și Ermanna Montanari, directorii artistici ai Teatro delle Albe din Italia. Aceștia au montat prima scenă: Infernul, iar 2019 a fost dedicat Purgatoriului. în 2020, ei au repetat pentru Paradisul, urmând ca în anul Capitalei Culturale Europene - 2021, să realizeze un spectacol de mari dimensiuni cu implicarea directă a timișorenilor.

Echipa artistică a TM2021 a organizat în data de 4 aprilie 2019, la sediul Fundației Județene de Tineret Timiș, str. Arieș, nr.19, al doilea atelier de lucru „Către Divina Comedie”, din cadrul programului DANTE 21 - Stația îndrăznește!. Acesta a fost condus de Marco Martinelli și Ermanna Montanari, au mai participat și Silvia Pagliano și Franco Belletti.

Apoi, echipa de aproximativ 30 actori profesioniști și amatori din Timișoara, formată în cadrul proiectului inițiat de Timișoara 2021, a fost la Ravenna între 9 și 15 iulie 2019. Acolo, ei s-au alăturat Teatrului delle Albe pentru a prezenta împreună Purgatoriul pe scena Festivalului de Teatru. Teatro delle Albe este o companie de teatru a cărei activitate este recunoscută prin câștigarea a numeroase premii și care are o abordare diferită asupra implicării active a publicului, concentrată pe comunitate, co-creare, cu accent pe tineri.

în luna noiembrie 2019, în cadrul programului Dante 21, a fost lansat volumul ”A-și face loc” Dante 21, în Sala Baroc a Muzeului de Artă Timișoara a avut loc proiecția filmului în 7 noiembrie, iar între 8-9 noiembrie a avut loc un Workshop cu ghizii și participanții de la Ravenna, în spațiul Fundației pentru Tineret. Pe de altă parte, s-a căutat o finanțare nerambursabilă europeană pentru acest proiect.

2     0 4| Timișoara 2021

/ I Capitală Europeană a Culturii

LUMINA UNIRII

In perioada 27-29 septembrie 2019, a avut loc în Piața Unirii din Timișoara, spectacolul în trei acte LUMINA UNIRII, ce ilustrează istoria Timișoarei de la începuturile orașului și până la Unirea din 1919.

Lumina Unirii a fost un spectacol de muzică, arte vizuale și instalații de lumină, creat pe structura arhitecturală a Pieței Unirii din Timișoara ce spune povestea orașului, cu toate momentele sale importante, de la începuturile sale până la Unirea cu România, din 1919.

Lumina Unirii, actul I se oprește asupra serii în care Timișoara “a luat naștere”: la început, un zgomot ce ducea cu gândul la baltă, broaște, mlaștină, apoi proiecția zidului ce creștea și transmițând imaginea cetăți care devenea realitate, apoi perioada sub Imperiul Otoman și cea a orașului măcinat de epidemia de ciumă.

Lumina Unirii, actul II reflectă o altă etapă din istoria cetății Timișoara, cea sub Imperiul austro-ungar, care începe cu o caleașcă trasă de doi cai, în care se află un bărbat ce se ridică în dreptul Palatului și dirijează o orchestră cu muzicieni la toate ferestrele, nimeni altul decât Franz Liszt (1811-1886), unul din cei mai mari pianiști ai tuturor timpurilor, compozitor ce a vizitat Timișoara în 1846, susținând câteva concerte în această regiune (Sânnicolau Mare - Castelul Contelui Nako, Remetea Mare la Castelul Ambrozy și Banloc în Castelul Karacsony). Artiștii internaționali, prezenți la festivalul Eufonia, și apoi artiștii Operei Naționale Române din Timișoara (dirijor: Wolfgang Groehs) au interpretat muzica din această seară.

2 21

Lumina Unirii, actul III este dedicat momentului Unirii cu România din 1919. Muzica a fost asigurată de Tymes Orchestra alături de Lucian Nagy Quartet, sub bagheta dirijorului Radu Zaharia.

MEMORIILE CETÂTII

în 2019, Memoriile Cetății a consolidat legăturile dintre oameni și poveștile cartierelor din Timișoara. în perioada 14-20 octombrie, am dus cultura în cartierele orașului și am parcurs împreună cu oamenii din aceste cartiere hărțile intime ale comunității. Locuitorii au avut astfel ocazia să descopere - alături de artiști, personalități ale orașului și turiști - tipuri de intervenții artistice în spațiul public.

Pentru că trecutul istoric este o componentă importantă a identității culturale, cei 30 de ani de la Revoluție au fost comemorați în cadrul ediției din acest an. Pornind de la premiza că istoriile se completează una pe cealaltă, bazându-se pe martori și pe mărturii directe, artiști și localnici au încercat să contureze perspective personale asupra evenimentelor din '89. Fragmente ale memoriei colective ce au supraviețuit timpului au fost transmise mai departe prin acțiuni ce corespund nevoilor actuale și care leagă noua generație de istoria comună.

XTENSII

EXTENSIE Timișoara 2021 la Festivalul International de Chitară de la Timișoara Secțiunea Timișoara Guitar Connection

în perioada 1-8 martie 2019, a avut loc cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Chitară de la Timișoara ce a găzduit cursuri de măiestrie și conferințe la Sala Orpheum a Facultății de Muzică și Teatru a Universității de Vest Timișoara, recitaluri și concerte desfășurate la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul și la Reflektor Venue. Au fost invitați să concerteze artiști de renume internațional ai chitarei clasice precum Aniello Desiderio, Thomas Muller-Pering, Amadeus Guitar Duo (Thomas Kirchhoff & Dale Kavanagh), Antal Pusztai, David Pavlovits, Bojan Ivanovski, Duo Kitharsis (Alexandra Petrișor & Dragoș Horghidan), în recitaluri solistice și camerale.

Noutatea aceastei ediții a constituit-o GUITAR CONNECTIONS - Extensie Timișoara 2021, o serie de evenimente constând în trei seri de recitaluri cu caracter transfrontalier, dedicate chitariștilor din Timișoara, Szeged și Belgrad, după următorul program:

 • 1. Timișoara Guitar Connection vineri, 1 martie 2019, Reflektor Venue - realizare și producție concert Horea Crișovan & Friends;

 • 2. Belgrad Guitar Connection duminică, 3 martie 2019 - realizare conferință “Guitar Art Festival - Twenty years of Productiori", susținută de Bosko Radojkovic, director artistic și fondator Guitar Art Festival, Sala Orpheum a Facultății de Muzică și Teatru a UVT. Cu susținerea unui recital de chitară acustică Bojan Ivanovski Joby - “A Whole New World”, finger style guitar, Reflektor Venue și realizarea unui masterclass de chitară;

 • 3. Szeged Guitar Connection luni, 4 martie 2019, Sala Capitol a Filarmonicii Banatul Timișoara - recital David Pavlovits, classic guitar originals; - recital Antal Pusztai, classic& jazz guitar arrangements, conferința despre Festivalul Internațional de Chitară Szeged 2019 și

2 21

realizarea unui masterclass de chitară.

Evenimentele intitulate GUITAR CONNECTIONS - Extensie Timișoara 2021 au fost organizate de către TM2021 în colaborare cu Asociația Memoria Culturii.

Printr-un parteneriat de colaborare, cea de-a XX-a ediție a Guitar Art Festival din Belgrad s-a încheiat cu o seară dedicată lui Joaquin Rodrigo, marcând aniversarea a 20 de ani de la prima ediție a festivalului și totodată comemorarea a tot atâtor ani de la trecerea în neființă a marelui compozitor spaniol. Au fost organizate două concerte simfonice, având în program același repertoriu și anume duminică, 17 martie 2019, la Belgrad (Serbia) - Kombank Dvorana și luni, 18 martie 2019, la Timișoara (România) - Sala Capitol. Orchestra Filarmonicii Banatul Timișoara, dirijată de maestrul Tiberiu Dragoș Oprea, a prezentat publicului lucrările lui Joaquin Rodrigo: Concierto de Aranjuez pentru chitară și orchestră, solist Vojin Kocic (Serbia), Fantasia para un Gentilhombre, pentru chitară și orchestră, solistă Ema Kapor (Serbia); Concierto Andaluz, pentru patru chitare și orchestră; soliști: Alexander Swete (Austria), Zoran Krajisnik (Bosnia și Herțegovina), Nemanja Ostojic (Muntenegru), Maroje Brcic (Croația). Acest eveniment a fost organizat de Guitar Art Festival Beograd, Filarmonica Banatul Timișoara, Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, Institutul Cultural Român, Asociația Memoria Culturii, sub patronajul doamnei Cecilia Rodrigo, fiica marelui Joaquin Rodrigo.

TEH Balkan Hub

Scopul conferinței TEH BALKAN HUB a fost să exploreze noi modalități de creștere a cooperării regionale între actorii culturali independenți în regiunea balcanică. Evenimentul a avut loc în perioada 7 - 9 martie 2019 la Ambasada (str. Anton Seiller nr. 2 Timișoara), fiind organizat de TM2021 în colaborare cu Centrul Cultural Plai.

2 21

TEH Câmp Meeting 88 - Grow?

AMBASADA - organizație și centru cultural multi-funcțional din Timișoara. Din 2016, este membră a Trans Europe Halles (TEH), o rețea de centre culturale auto-organizate, cu peste 100 de membri din 37 de țări. în perioada 16-20 octombrie 2019, AMBASADA a găzduit una dintre reuniunile anuale de tabără ale TEH, o ocazie unică de a conecta, de a face schimb de idei și de a construi noi cooperări. TEH Câmp Meeting 88 și-a propus să discute idei în jurul noțiunii de creștere - personal, organizațional și legat de comunitate. Creșterea este întotdeauna percepută ca ceva ce trebuie să urmărim pentru a evolua și a reuși. Dar, cu toate acestea, nu este întotdeauna necesar să vizăm creșterea.

XTENSII - Cafekultour - Săptămâna cafenelelor 2019

Tânăra creație contemporană a fost din nou prezentă în cafenelele și spațiile alternative din Timișoara din 15 până în 21 aprilie 2019. O adevărată sărbătoare a Europei și a multiculturalității în oraș, CAFEKULTOUR a propus o săptămână întreagă de spectacole cu artiști din Belgia, Polonia, Austria, Germania, România, Franța și Spania. Evenimentul a fost co-organizat cu Centrul Cultural German și Institutul Francez din Timișoara, ca extensie a programului Asociației Timișoara 2021, a Ambasadei Franței în România și a Goethe Institut.

2 21

O noutate a celei de-a 15-a ediții a fost că seara franceză a fost ocazia de a marca deschiderea Sezonului România-Franța la Timișoara, cu trei reprezentanți emblematici ai noii scene muzicale din Hexagon. Creat în 2005, la inițiativa Institutul Francez Timișoara - Institut frangais de Timișoara și a Deutsches Kulturzentrum Temeswar - Centrul Cultural German Timișoara, festivalul și-a construit o identitate ce seamănă orașului, oferind locuitorilor săi pretexte de întâlnire cu forme artistice variate. Programul a inclus spectacole de teatru, flamenco & painting, proiecții, concerte și show-uri de improvizație.XTENSII - Teatrul ca Rezistență (Heritage contact Zones)

Evenimentul public al proiectului Teatrul ca Rezistență, Rezistența prin inocență, a avut loc în zilele de 21, 22 și 23 iunie la parterul clădirii Operei, cu intrare din strada Alba-Iulia, începând cu ora 21.30. Participanților li s-a oferit șansa de a afla "Cum să scapi de maturitate timp de zece minute asistat de o marionetă", o interacțiune one-to-one imaginată de Ovidiu Mihăiță (Teatrul Auăleu) și Cuța Gomic (Teatrul Merlin). Cu această ocazie a fost lansat și cel de-al doilea număr al Fanzinului Teatrul ca Rezistență, ce a inclus texte de Alina Nelega, Andrei Ujică, Marcel Tolcea, Cristina Modreanu și Ovidiu Mihăiță, precum și desenele lui Lucian Popovici.

Proiectul Teatrul ca rezistență/Theater as Resistance, ce urmează să se desfășoare până în 2021, curatoriat de Cristina Modreanu, își propune să cerceteze arhivele teatrelor din Timișoara, precum și colecții private pentru a analiza viața cotidiană a timișorenilor în timpul regimului

2     0 Timișoara 2021

£ | Capitală Europeană a Culturii

comunist (1960-1990), dar și după Revoluția din 1989 (1990-2019) din perspectiva relației lor cu teatrul.

Vor rezulta în faza finală o expoziție multimedia și un film documentar, precum și - pe parcurs -o serie de mijloace populare de comunicare a rezultatelor cercetării ca evenimente publice, un fanzin cu apariție regulată, video instalații în spații publice. Toate pentru a reaminti și sublinia una dintre cele mai relevante misiuni ale teatrului într-o societate, aceea de a încuraja gândirea critică, indiferent de regimul politic și social.

Proiectul Teatrul ca Rezistență este o inițiativă a Timișoara 2021 - Capitala Culturală Europeană și Auăleu (Timișoara), care lucrează în strânsă asociere cu instituțiile teatrale majore ale orașului: Teatrul National Timișoara, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara, Teatrul German de Stat Timișoara, Thespis Student Theatre, Teatrul pentru copii și tineret Merlin. Este un proiect inclus în Heritage Contact Zones, un proiect co-finanțat din fonduri europene prin Programul Europa Creativă.

XTENSII - Revoluții prin film - The Siliciu. Revolution/Revoluția cântată

Central European Film Festival Timișoara și Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a continuat seria de proiecții din cadrul programului Xtensii-Revoluții prin film - cu documentarul The Singing Revolution/Revoluția cântată, creat de americanii James Tusty și Maureen Castle Tusty.

Acesta a fost proiectat joi, 25 iulie, pe terasa Bastionului Theresia (str. Martin Luther 4, aripa Bl, et. 1). Invitat a fost prof.univ.dr. Radu Carp. The Singing Revolution/Revoluția cântată este povestea sutelor de mii de estonieni ce s-au adunat în stradă între 1987 și 1991 în încercarea de a pune capăt deceniilor de ocupație sovietică prin cântece patriotice interzise și discursuri vehemente la adresa conducerii. In timp ce în alte țări mișcările împotriva comunismului s-au sfârșit cu vărsare de sânge, în Estonia cântecele au fost adevărate ancore ale libertății, aceasta fiind câștigată fără pierderi de vieți omenești. The Singing Revolution/Revoluția cântată este o istorisire plină de inspirație a renașterii dramatice a unei națiuni, a dorinței de libertate de nestăvilit și a determinării ei în cucerirea acesteia. The Singing Revolution/Revoluția cântată este primul film ce relatează aceste fapte istorice vitale ce nu au trecut dincolo de granițele Estoniei. „Am simțit că e timpul ca restul lumii să afle despre evenimentele surprinzătoare ce au avut loc aici”. (James Tusty, regizorul filmului).

2 21


Arhiva TM2021 - Preluare Facebook


EXTENSII - Eufonia

Festivalul Eufonia, Ediția a Il-a, 2019, s-a născut din dorința de a contribui la dezvoltarea unei dimensiuni cultural-educative a regiunii Banat prin includerea muzicii clasice de cameră în circuitul cultural regional.

La început de octombrie au fost concerte la Liceul de Muzică „Sabin Păuța” din Reșița și la Memorialul din Sighet în memoria victimelor comunismului și marcarea celor 30 ani de la Revoluție, precum și concerte educaționale dedicate elevilor școlilor din Timișoara - la Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, la Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Sighetul Marmației și la Reșița, la Liceul de Arte „Sabin Păuța”.


Proiectul a continuat cu concerte pline de măiestrie dedicate tinerilor muzicieni, susținute de artiști internaționali în cadrul evenimentelor Masterclass de vioară, violă, violoncel, pian, flaut, oboi, coarde, Muzicoterapie, Training mental și fizic pentru artiști, Concerte cu cei peste 50 artiști invitați în diferite spații din oraș și din țară, precum: Muzeul de Artă din Timișoara, Filarmonica Banatul, Liceul Ion Vidu, Sala Oglinzilor din Sibiu, în Caransebeș, Reșița, Sighet, Jimbolia, Lipova, Lugoj, Băile Herculane, Beregsăul Mare, Săcălaz și Concerte educaționale dedicate elevilor școlilor din Moșnița Nouă, Șag, Urseni, Sighetu Marmației și Reșița.2 21

EUFONIA - Școala din Beregsău Mare Preluare Facebook

EUFONIA - Concert BRD - The sound of Classics - Preluare Facebook

2 21


 • 2. COMUNICARE ȘI MARKETING

Sitc-ul TM2021 www.timisoara2021.ro (vezi Anexa 1.).

OverView // monitorizare timisoara2021.ro

Perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Vizitatori site

Utilizatori

22.806

din care:

Utilizatori noi

22.4

Afișări de pagină

Durata medie a sesiunii

Toți utilizatorii

00:01:30 (minute/vizitator)


Toți utilizatorii Afișări de pagină 57.850 (total afișări)

4i GoogleAnal/tcs K-nîsoara2021                                                  '

Prezentare generată ă putrfii?sfei.....................................................

i ft&C tio*}

PrtMntar» C«*ruâLin*»            _______________________________________________ _____________________________ tfifUartart iUUii*rtari

9,tl?

m

2. «ore

MV îas8%

a fi>

2.SS4

1

4. AHf-ptr

} ?.G4%

8- osH.se

423

ț 1A5X

a. tt‘t

220

: Ct?6%

t. <&>

213

■ M3X

8- frt                                                                                                            175. | o^Si.

2 21


Utilizatori activi


g                                T»mts&spa. 2021

,|j GoogleAnalytics Timisoara2021


Accesat» raportul


O Toii uSiizatorâ W® % ’ie, Sita

Witatart activi

Z Usteai® activi pa o paioadS de o 2i


1 ian. 2019-31 dec. 2019


Z tMizatori activi pe o perioadă de 1 ale Z Utilizatori activi pe a perioadă de M ale


Z Utilizatori activi pe o perioadă de 28 Se za*

«Oțfi© 2020 Google


2 21

Segmentul de public

d Googie Analytics Timisoara2O21

Accent raportul


Noi vs recurent.

Han 2G19-3Î dac. 2019


‘■za

«tarte 2&W

fcWKȘ-

toteZ&ță

ikwațw

Cowerafi

noi

Owttâ frteăfcs* "WȘiiReS

22.&W

âfsftKlWt

22.420

sfo«*st

30-045 •Prac»S«j dista»a-'

rjsfi&gț

Mafia pftUru wtsiattijtte:

Wi

V

Me4aj*nîn»

țftast;

Maâapefftm

.TftsâSîare.

£8.1. >:K

0 Proeeraajcfo t rcrai.

tiWt. is}

0,00 USB

ÎOEJt

(MMX

22,332 (MSSM

22.428

22.42Q

V5

0

WUSB

2.

3.478 wnj

8

7.645

SM4*

w

aC£TZ2ff

CJ,OC%

a ț&eoM

OXKîUSO

S2D20Oopg!e

***Nota explicativă:

Afișare de pagină

O situație în care o pagină este încărcată (sau reîncărcată) într-un browser. Valoarea Afișări de pagină este definită ca numărul total de pagini consultate.

Sesiune

Perioada de timp pentru care este activ un utilizator pe site sau într-o aplicație. Dacă un utilizator este inactiv timp de minimum 30 de minute, toate activitățile viitoare vor fi atribuite automat unei noi sesiuni. Utilizatorii care părăsesc site-ul și revin în termen de 30 de minute sunt contorizați în cadrul sesiunii inițiale.

Pe pagina Facebook: au fost promovate evenimente culturale din Timișoara și acțiunile TM2021, pagina înregistrând 35.649 likes (aprecieri) la data de 31.12.2019.

Twitter: înregistrează 1084 postări și 643 persoane care urmăresc pagina, la 31.12.2019 -https://twitter.com/timisoara2021 ?lanu-en

Instagram: pagina înregistrează 2188 followers (urmăritori) la 31.12.2019 https://www.instaL’ram.com/timisoara2021/

2    0 4 Timișoara 2021

/ I Capitală Europeană a CulturiiMonitorizare articole presă

Pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat 3005 prezențe în mass-media, 92 comunicate de presă și 4 conferințe de presă. In perioada raportată nu am avut solicitări pe Legea 544/2001.

Pe perioada 1-31 decembrie 2019, au fost monitorizate expresiile Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii și Timișoara 2021, iar mai jos sunt aparițiile pentru fiecare expresie în parte:

 • •  Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii: Total general apariții: 4425;

Distribuția pe mediile monitorizate: Presa: 3100; Social media: 1323;

97,5% pozitiv și neutru;

 • •  Timișoara 2021: Total general apariții: 9494;

Distribuția pe mediile monitorizate: Presa: 2897; Social media: 6597;

96,8% pozitiv și neutru.

A se vedea Anexele penru monitorizarea presei.

 • 3. PROMOVARE TURISTICĂ

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a organizat în 19 MARTIE 2019, Conferința „Industria ospitalității din Banat. Mobilizare generală pentru 2021”, eveniment dedicat întocmirii primului referat de necesitate pentru toți operatorii de servicii din turism, în vederea pregătirii acestora pentru anului 2021. A fost un prim pas concret pentru a găsi soluții la problemele cu care se confruntă industria ospitalității din zona de vest a României, în pregătirea anului 2021 și a perioadei pre și post Capitală Europeană a Culturii.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii și Asociația Patronală HORETIM, în colaborare cu Primăria Municipiului Timișoara, au fost față în față cu actorii principali din turism și industria ospitalității, cu participarea Ministerului Turismului și a reprezentanților

2fi 1 Timișoara 2021

£ I Capitală Europeană a Culturii consiliilor județene Arad și Caraș-Severin.


TM 2021 a fost prezentă la unul dintre cele mai importante evenimente specializate de turism din lume: IMEX Frankfurt, 21-23.05.2019. Cu sprijinul Ministerului Turismului, proiectul Timișoara 2021 a fost inclus în standul României. S-a realizat o excelentă colaborare cu Primăria Municipiului Timișoara, Centrul de Informare Turistică, pentru promovarea orașului, a proiectelor 2021 și a oportunităților turistice.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a organizat mai multe întâlniri dedicate Industriei ospitalității din Banat în următoarele date: 22 aprilie 2019 la SKY restaurant din Timișoara; 9 mai 2019 la Pensiunea Nora din Timișoara; 29 mai 2019 laNH Hotel din Timișoara.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a organizat o întâlnire dedicată Industriei ospitalității din Banat în 2 iulie 2019 cu agenți de turism, șefi de firme și presă din domeniul turistic din Timișoara.

In luna septembrie a avut loc o întâlnire foarte importantă cu jurnaliști de la Radio Group Frankfurt, reprezentanții a 17 posturi de radio, printre cele mai asculate din Germania, ce însumează peste 2 milioane auditori.

In 12 iulie am primit vizita unor cunoscuți bloggeri și vloggeri din Europa, dar și din Africa de Sud și Australia.

2 21

Orașul Linz a fost una dintre capitalele culturale europene ce s-au bucurat de succes. începând din 2009, oferta culturală si turistică a orașului de la Dunăre s-a diversificat continuu, astfel încât în 2018 orașul a înregistrat peste 507 mii de turiști și 822 mii de înnoptări, două noi recorduri turistice (economice). O mare parte din succesul de astăzi al orașului Linz se datorează elvețianului Martin Heller, fost director al proiectului Linz'2009. în septembrie, președintele asociației - Horațiu Rada, împreună cu Simion Giurcă - reprezentantul nostru în turism, au avut o întâlnire focusată pe proiectul Timișoara 2021.

In 8 septembrie a avut loc întâlnirea cu Claudiu Florian - directorul ICR Berlin, laureat al Premiului Uniunii Europene pentru literatură în 2016. Delegația Asociației TM2021 a fost foarte bine primită și întâmpinată cu intenția de cooperare pe proiecte concrete în acest sens.

In 15 septembrie a avut loc întâlnirea la Viena cu Robert Domhelm, renumit regizor, veritabil om de cultură, cetățean de onoare al Timișoarei și desemnat cu această dată, de către Consiliul Director, ambasador cultural al Asociației Timișoara 2021. în această calitate va promova Timișoara peste granițe și va susține evenimentele culturale ale Timișoarei 2021.

De asemenea, am fost prezenți, la început de decembrie 2019, prin reprezentantul nostru,

2 21

specialistul în turism la deschiderea cursurilor agenților de turism din Oberosterreich, alături de Ingo Hagedom, șeful departamentului de Marketing al aeroportului, organizate cu sprijinul Aeroportului din Linz. Au fost prezente Birourile Naționale ale Cehiei, Elveției, Franței, Poloniei și Ungariei.

La cea de-a 12 Gală a Corpului Turistic - Asociația Birourilor Naționale de Turism, ce operează în piața austriacă, desfășurată în 11 noiembrie 2019, în Palatul Ferstel din Viena, au fost prezenți și reprezentanți ai Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii.

începând cu 2019, TM2021 a devenit membru asociat al Corpului Turistic din Austria. Spotul video cu care Timișoara s-a promovat în cadrul evenimentului s-a clasat pe locul doi în topul preferințelor celor peste 250 participanți la gală, după cel al companiei Austrian Airlines și în fața celui al concernului german TUI, conform buletinelor de vot completate de oaspeți.

în 13 decembrie 2019, a avut loc conferința „Patrimoniul Cultural Regional, oportunitate pentru dezvoltarea economică durabilă”, un eveniment organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, la Palatul Culturii din Iași.

Evenimentul, moderat de Prof. Mihai Bulai, Prodecan al Facultății de Geografie din Iași, a atras reprezentanți ai administrației publice locale și regionale, ai unor centre și instituții de cultură, organizații și asociații ce activează în domeniul turismului și patrimoniului cultural, ai mediului

2H4 Timișoara2021

£ I Capitală Europeană a Culturii

academic și ai mass-mediei. In cadrul acestui eveniment a fost prezentă Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii și oportunități de colaborare cu noi, promovare reciprocă și de vizitate a orașului și programului cultural.

în 20 decembrie 2019 a fost deschis oficial Punctul internațional naval (bac) pentru trecerea frontierei din orașul Moldova Nouă (Caraș-Severin), ce face legătura, peste Dunăre, cu Vinci-Usje (Golubac) din Serbia.

începând din 30 decembrie 2019 s-a pus în circulație efectivă feribotul (bacul) "Bazias4", ce face, de două ori pe zi, conexiunea cu Serbia.

Punctul de trecere este deschis traficului de persoane, bunuri și autovehicole de până la 3,5 t. Feribotul oferă locuri pentru 20 autovehicole și 50 pasageri, pentru fiecare traversare a Dunării.

Informații feribot: https://www.facebook.com/bazias4/

2 21

Fotografii: https://www.facebook.com/FantasticulBanat/ si https://www.facebook.com/adi.torma?

 • 4. MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Conform scrisorii primite de către Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii în data de 26 martie 2019 de la Comisia Europeană (Direcția Generală pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură), TM 2021 a trimis raportul pentru perioada octombrie 2017 - aprilie 2019 conform indicațiilor menționate în documentul de mai sus până la data de 6 mai 2019. De asemenea, în scrisoarea primită de la Comisia Europeană în data de 26 martie 2019 se menționează că în perioada 3-5 iunie 2019 va avea loc la Timișoara vizita juriului și sesiunea de monitorizare pentru orașele: Timișoara, Novi Sad, Eleusis în urma rapoartelor depuse de orașele amintite.

In perioada 3-5 iunie 2019, a avut loc vizita de monitorizare a Juriului de experți europeni și reprezentanți ai Comisiei Europene. Aceștia au dorit organizarea unui eveniment comun ca locație, cu prezentarea rapoartelor de monitorizare privind stadiul implementării proiectelor 2021 - Novi Sad, Elefsina și Timișoara, precum și Esch-sur-Alzette 2022. Așadar, în perioada respectivă am organizat acest eveniment comun, o vizită a unor obiective importante din oraș: Muzeul de Transport Comeliu Miklosi - o proiecție a Centrului MultipleXity - viitor spațiu cultural, Muzeul Memorialul Revoluției din Decembrie 1989 - o prezentare a evenimentelor din primul oraș liber de comunism din România, Muzeul de Artă din Timișoara - prezentarea expozițiilor permanente și temporare; și bineînțeles sesiunile de repetiții și prezentările în fața juriului a echipelor Elefsina 2021, Novi Sad 2021, Esch-sur-Alzette 2022 și Timișoara 2021.

Din delegația comună prezentă la prezentarea Raportului de monitorizare privind stadiul implementării proiectului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii pentru 2021, între octombrie 2017 - aprilie 2019 prezentat de echipa TM2021, au făcut parte:

Membrii Comisiei Europene: Sylvain Pasqua și Gerald Colleaux;

Membrii ECQC Panel: Cristina Farinha, Suzana Zilic Fiser, Pierre Sauvageot, Sylvia Amann, Agnieszka Wlazel, Paulina Florjanowicz, Dessislava Gavrilova, Jifî Suchânek, Beatriz Garcia și Alin Adrian Nica;

Membrii din partea Ministerului Culturii si Identității Naționale: loan Ardeal Ieremia, Irina Ouatu-Paraschiv, Andrea Reisz, Cristiana Vlad;

Reprezentanți din partea Consiliului Director al asociației: Consiliul Județean Timiș - Adrian Negoiță, Primăria Municipiului Timișoara - Nicolae Robu, Primar și Dan Diaconii, Viceprimar și Președintele TM2021 -Horațiu Rada.

2 21

Din partea Asociației TM2021 au prezentat: Simona Neumann - director executiv, Christopher Torch - consultant artistic, Bogdan Cotârță - director de producție, lonuț Suciu - Creative Producer/Territory Manager, Dl. Horațiu Rada - președinte al Consiliului Director.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a trimis în perioada septembrie 2017 până în prezent câteva scrisori și rapoarte punctuale. însă cea mai importantă prezentare a fost cea intermediară din iunie 2019, în urma căreia Juriul a trimis asociației și a publicat pe site-ul Comisiei Europene raportul său cu privire la vizita realizată, prezentarea și discuțiile avute cu asociația TM2021, precum și viitoare recomandări adresate Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii pentru proiectul TM2021 privind următorul raport: htips://ec.europa.eu/procrammes/creative-europe/actions/capitals-culture en

hti p://www.timisoara2021 .ro/2019/07/19/a-doua-intalnire-de-monitorizare-iunie-2019/

Comisia Europeană va efectua a treia vizită de monitorizare în toamna anului 2020, conform planificării inițiale. Conform procedurii standard, la sfârșitul acestei vizite, grupul de experți va face recomandarea către Comisie în legătură cu acordarea premiului Melina Mercouri Timișoarei 2021.

Timișoara 2021 va informa Comisia și grupul de experți despre situația finanțării pentru anul 2019, respectiv va trimite un raport despre stadiul implementării prezentelor recomandări până la finalul lunii februarie 2020, așa cum cere grupul de experți.

 • 5. ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Prin încheierea civilă nr.14387 din data 12.12.2018, pronunțată Ia Judecătoria Timișoara, la solicitarea Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană s-a obținut, modificarea denumirii asociației în Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, denumire ce o va înlocui pe precedenta, și va fi înscrisă în toate actele Asociației, ulterior datei de 12.12.2018.

Așadar, începând cu 12.12.2018, sediul Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, a fost în Timișoara, str.AIba lulia nr.2, parter, cod poștal 300077, până în 26.11.2019, când adresa oficială și spațiul în care își desfășoară activitatea departamentele Artistic și Comunicare, a devenit Bastionul Maria Theresia, strada Popa Șapcă, Corp A, Traveea A. 1.15.

Activitatea operațională se desfășoară încă din luna septembrie 2014 în spațiul oferit de Consiliul Județean Timiș, situat la adresa: Bastionul Maria Theresia, strada Popa Șapcă nr.4, Corp Bl, etajul 1, Timișoara, cod poștal 300054.

A. Membrii TM2021

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii are la 31 decembrie 2019, 106 membri, cuprinzând instituții administrative, de cultură, universități, firme, ONG-uri, asociații și

Pagina 72 din 77

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii

Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054

contactȘ'timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

2     04 Timișoara 2021

/ | Capitală Europeană a Culturii

fundații, precum și persoane fizice, iar 5 cereri de adeziune au fost validate sub condiția suspensivă, cu condiția de a plăti cotizația în termen de 30 zile de la data Adunării Generale în care s-a validat cererea.

 • B. Consiliul Director

Consiliului Director a avut loc în acest an întâlniri, după cum urmează:

• 21 ianuarie 2019, cu următoarea ordine de zi:

 • i. Stabilire tipuri de documente necesare a fi solicitate de la persoanele fizice/juridice conform art. 2.2.1, art. 2.2.2, art. 2.2.3 și art. 5.23 lit.l din actul constitutiv al asociației în vederea analizării de către Consiliul Director a cererilor de adeziune depuse.

 • ii. Stabilire calendar termene de soluționare cereri de adeziune și convocare Adunare Generală.

 • iii. Discutarea situației financiare a Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii.

 • iv. Diverse.

• 14 februarie 2019 prin care a fost convocată Adunarea Generală din data de 25 februarie a. c.        (http://www. timisoara2021.ro/2019/02/14/convocator-adunare-generala-25-Q2-2019-

asociatia-timisoara-2021 -capitala-europeana-a-culturii/)

> In luna martie a fost organizat concursul deschis pentru ocuparea următoarelor poziții, în cadrul Consiliului Director: reprezentant al sectorului cultural instituțional și reprezentant al scenei culturale independente și al sectorului Industriilor Culturale și Creative. Pentru cele două poziții au putut să aplice toate persoanele fizice ce îndeplinesc criteriile specifice în vederea atingerii obiectivelor proiectului Timișoara 2021, în acord cu principiile unui management responsabil, vizionar și sustenabil în procesul de implementare și al gestionării moștenirii proiectului Timișoara 2021. Reprezentant al sectorului cultural instituțional - a fost declarat validat dl. Claudiu Ilaș, iar reprezentant al scenei culturale independente și al sectorului Industriilor Culturale și Creative a fost declarat validat dl. Mihai Gafencu.

• 4 aprilie, prin care a fost convocată Adunarea Generală din data de 15 aprilie 2019.

• 19 septembrie 2019, au fost prezenți: Primăria Municipiului Timișoara, reprezentată prin primar Nicolae Robu, Consiliul Județean Timiș, representat prin consilier Adrian Negoiță, Ministerul Culturii și Identității Naționale, reprezentat prin Secretar de stat Ion Ardeal Ieremia (prin skype), Rada Horațiu, Claudiu Ilaș, Ulrich Fuchs (prin skype), Lia Lucia Epure și Claudiu Țaga.

• 8 octombrie, prin care a fost convocată Adunarea Generală din data de 29 octombrie 2019.

 • C. Adunarea Generală

Conform Statutului, Adunarea Generală poate fi ordinară sau extraordinară. Adunarea Generală ordinară se desfășoară cel puțin o dată pe an, iar cea extraordinară are loc ori de câte ori este nevoie.

2 21


In 2019 au avut loc Adunări Generale în data de 25 februarie 2019, convocată în urma ședinței Consiliului Director din data de 14 februarie 2019, în 15 aprilie 2019, convocată în urma Consiliului Director din 5 aprilie 2019 și în 29 octombrie 2019, convocată în urma ședinței Consiliului Director din 8 octombrie 2019.

 • 6. RELA ȚII NA ȚIONALE ȘI INTERNA ȚIONALE

în anul 2019 menționăm cele mai importante întâlniri și vizite de lucru/deplasări:

 • -  întâlnire și vizită de lucru în Italia la Bari și Matera, pentru deschiderea anului Capitală Europeană a Culturii Matera 2019 și pentru posibile colaborări cu TM 2021, între 14 - 20 ianuarie 2019;

 • -  vizita și întâlnirea de lucru la Timișoara în 25 ianuarie 2019 a secretarului general al EU-Japan Fest, domnul Shuji Kogi și a doamnei Mayumi Taniguchi cu echipa TM2021;

 • -  întâlnire și vizită de lucru la București, în cadrul Sezonului Cultural România - Franța, între 27 și 28 ianuarie 2019;

 • -  întâlnire și vizită de lucru în Elveția la Verbier Art Summit 2019 (www.verbierrtsummit.org) între 30 ianuarie - 4 februarie 2019;

 • -  vizita domnului hnanol Galdos - Imanol Galdos Irazabal, reprezentant al Departamenului Cultură din Primăria orașului Donostia/San Sebastian (ce cuprinde aprox.250 angajați). Dumnealui a fost implicat activ și în proiectul Donostia/San Sebastian - Capitală Europeană a Culturii în 2016, între 6-9 februarie 2019;

 • -  întâlnire și vizită de lucru la Arad, în 7 februarie 2019, Conferința anuală de management a organizației internaționale LIKE (în care asociația TM2021 este membră);

 • -  întâlnire și vizită de lucru în Spania, între 17 februarie - 20 februarie 2019, participare la Conferința Disorderly Women în Barcelona;

 • -  întâlnire și vizită de lucru la Bruxelles pentru ședința de Consiliu Director și Forumul Anual al Membrilor din rețeaua Culture Action Europe (21-23 martie 2019) și participare la Forum “Proposals and Recommendations for EU-LAC Cultural Initiatives” la Lisabona în perioada 24-27 martie 2019);

 • -  întâlnire și vizită de lucru a doamnei în Ungaria (Budapesta) cu Delegația Comisiei Europene la Budapesta și Ambasada României la Budapesta în perioada 11-13 martie 2019;

 • -  întâlnire și vizită de lucru la Dublin cu începere în data de 31 martie 2019;

 • -  întâlnire și vizită de lucru la Galway Capitală Europeană a Culturii 2020.

 • -  întâlnire și vizită de lucru a Directorului Bogdan Cotîrță la Ministerul Culturii și Identității Naționale în data de 20 februarie 2019.

 • -  întâlnire și vizită de lucru a la Dublin cu începere în data de 31 martie până în 2 aprilie 2019;

  2 21


 • -  TM2021 a participat în 3 aprilie a.c. la Reuniunea Directorilor Generali pentru învățământul Preuniversitar/DGIP (#DGSchools) cu tema „Deschiderea școlilor către Europa” și a prezentat proiectele axate pe educație ale Programului cultural pentru anul 2019. Rolul programului Erasmus+ în procesul de dezvoltare a sistemelor de educație din Uniunea Europeană, iar promovarea valorilor europene comune și contribuția culturii la construirea identității au fost doar câteva din punctele de discuție ale acestei întâlniri;

 • -  Timișoara 2021 a participat prin directorul de producție, în 4 aprilie 2019, la Bruxelles, la proiectul Cultural and Creative Spaces and Cities - CCSC, organizat de Trans Europe Halles, unde reprezentanți ai societății civile și ai autorităților locale discută posibilitățile de a transforma orașele și spațiile publice prin creativitate, artă și cultură.

 • -  întâlnire și vizită de lucru a la Budapesta, între 26 aprilie - 28 aprilie 2019;

 • -  vizita și întâlnirea de lucru la Timișoara între 6-8 mai a.c. a secretarului general al EU-Japan Fest, domnul Shuji Kogi și a doamnei Mayumi Taniguchi cu echipa TM2021;

 • -  întâlnire și vizită de lucru la București, între 10 mai - 12 mai 2019;

 • -  participarea la International Workshop „Sense of Belonging”, organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, în 16 mai 2019

 • -  întâlnire și vizită de lucru la Florența — Euroepan University Institute -între 20 - 24 mai 2019;

 • -  întâlnire și vizită de lucru la Skopje, între 1-3 iunie 2019;

 • -  întâlnire și semnarea parteneriatului cu echipa Novi Sad 2021, la Timișoara în 4 iunie 2019;

 • -  întâlnire și vizită de lucru la București, între 13-14 iunie 2019;

 • -  întâlnire și vizită de lucru la Bruxelles, între 15 - 19 iunie 2019;

 • -  cu ocazia Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu 2019, Timișoara 2021 a fost invitată să ia parte la discuțiile din cadrul Bursei de Spectacole de la Sibiu alături de Matera 2019, Plovdiv 2019 ECOC, Rijeka 2020 și Novi Sad 2021. S-a discutat despre arte, cultură și comunitate, despre aportul voluntarilor în evenimentele culturale dar și despre crearea unor noi oportunități pentru schimbul de experiență internațional al voluntarilor implicați în programele capitalelor europene ale culturii. Programul de Voluntariat din Cadrul FITS, devenit faimos la nivel internațional în urma titlului de Capitală Europeană a Culturii Sibiu 2007, reprezintă unul din pilonii de bază al organizării festivalului și este un exemplu activ al moștenirii și al impactului voluntariatului în domeniul cultural. Alături de TM 2021 a participat și Universitatea de Vest din Timișoara, aceasta fiind unul din partenerii cheie al viitorului program de voluntariat pentru Timișoara 2021. Din partea TM 2021 a participat Tibor Novak;

 • -  întâlnire și vizită de lucru la Praga cu Excelența Sa, Ambasadorul României în Republica Cehă. Domnia Sa a facilitat o serie de evenimente de prezentare a asociației și de informare cu privire la programul pentru perioada 2019-2021. O întâlnire extrem de utilă a avut loc la primăria orașului Pilsen, Capitală Europeană a Culturii în anul 2015, și la centrul cultural DEPO2015, inițiat în perioada de implementare a programului capitalei și

2    0 4 Timișoara 2021

I Capitală Europeană a Culturii

considerat astăzi un adevărat model de succes. Nu în ultimul rând, la primăria orașului Karlovy Vary a avut loc un schimb de idei despre cum se poate iniția și dezvolta un proiect cu miză strategică în turismul internațional. Din partea TM 2021 a participat domnul Horațiu Rada, președintele Consiliului Director;

- întâlnire și vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) la Lisabona cu începere în data de 5 iulie până în 7 iulie 2019;

- întâlnire și vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) la București între 16-17 septembrie 2019;

- întâlnire și vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) în orașul Kreuzlingen (Elveția/ Germania) la ședința de bord Culture Action Europe între 22-26 octombrie 2019;

- întâlnire și vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) la București între 11-12 noiembrie 2019;

- întâlnire și vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) în Italia între 12-15 noiembrie 2019;

- întâlnire și vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) la București între 27 noiembrie - 2 decembrie 2019.

 • 7. RECRUTARE RESURSE UMANE

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a recrutat în anul 2019 persoane pentru următoarele posturi:

 • > Reprezentant al sectorului cultural instituțional - a fost declarat validat dl. Claudiu Ilaș, in Consiliul Director;

 • > Reprezentant al scenei culturale independente și al sectorului Industriilor Culturale și Creative - a fost declarat validat dl. Mihai Gafencu, in Consiliul Director

 • > Director de comunicare - a fost declarat validat Daniel Kozak;

 • > Manageri de Program / Manageri de Teritoriu, așa cum sunt definiți în dosarul de candidatură - Ioana Anghel, Ovidiu Miron Dajbog, Odette Pârvulescu;

 • > Manager Operațiuni - George Baron noiembrie 2019; Cosmin Pleșa din decembrie 2019;

 • > Contabil - Astrid Bajcsi;

 • > Responsabil Raportări Financiare - Alin-Cristian Ambruș;

 • >  Consultant artistic internațional - Martin Heller;

 • > Director de program - Ana Berlogea-Boariu recrutată în decembrie 2019;

 • > Consilier juridic - lonuț Bobu.

2 21

 • 8. ACTIVITĂȚI PRECONIZATE A SE REALIZA ÎN ANUL 2020

Activități preconizate a se realiza în anul 2020:

 • > încheierea procesului de recrutare a resursei umane pentru implementarea programului cultural: extinderea echipei Timișoara 2021 pentru implementarea cu succes a programului TM2021;

 • > implementarea Programului Cultural Timișoara 2021 - anul 2020;

 • > continuarea campaniei de comunicare în mass media și social media - conform Programului Cultural și al evenimentelor planificate (website, facebook - pagini de eveniment, Instagram);

 • > prezența la cele mai importante evenimente în domeniul turismului; Conferința pe probleme de INCOMING 31 ianuarie - 2 februarie 2020;

 • >  realizarea de întâlniri și vizite de lucru cu operatori culturali locali, regionali și internaționali în vederea implementării proiectelor propuse pentru anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

CASA de CULTURA a MUNICIPIULUI TIMISOARA

Nr. SC2020-13604   /22.06. 2020

 

 

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotarare privind aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021” si incheierea contractului de finantare cu Asociatia ,,Timisoara – Capitala Europeana a Culturii”.

 

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

 

1.      Descrierea situaţiei actuale


       

            Titlul de Capitală Europeană a Culturii se acordă în fiecare an cel mult unui oraş din fiecare dintre cele două state membre care apar în calendarul stabilit în anexa la Decizia nr.445/2014/UE, care reglementează acţiunea Uniunii în favoarea evenimentului Capitală Europeană a Culturii pentru anii 2020-2033. La sfârşitul anului 2016, Comisia Europeană a publicat raportul final al juriului de experţi independenţi responsabil de evaluarea dosarelor de candidatură revizuite ale celor 4 oraşe care au trecut de faza de preselecție în cursa pentru obținerea prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021, în România.

 

Juriul internaţional delegat de Uniunea Europeană, prezent în Bucureşti pentru a decide ce oraş din România este investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, a făcut public, în luna septembrie 2016, numele căştigătorului acestei competiţii, municipiul Timişoara fiind investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.

 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 33/ 2015 privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2015- 2019, promovarea identității naționale, inclusiv prin prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural natural, prin O.U.G. nr.42/ 2019 a fost reglementat modul de finanțare a Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.

2.      Schimbări preconizate şi rezultate aşteptateTimişoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al oraşului nostru, susţinut în primul rând de Primăria Municipiului Timişoara, prin Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană, al cărui membru fondator este. 

 

În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaţionale, pentru a extinde accesul şi participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural şi legăturile acestuia cu alte sectoare şi pentru a contura mai bine profilul internaţional al acestuia, prin intermediul culturii.

Autorităţile locale şi comunităţile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcţi ai câştigării titlului de Capitală Europeană a Culturii. Prin urmare, este firesc să fie şi principalii contributori la bugetul operaţional al acestei acțiuni.

Susținerea programului ,,Timişoara - Capitală Europeanã a Culturii 2021”  ca program cultural național, conținând un portofoliu de proiecte și acțiuni multianuale ( art.1.al.1 -O.U.G. 42/ 2019) va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri. 

   

3.      Alte informaţii


          
Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 395 din data de 22.09.2015 a fost aprobată candidatura Municipiului Timişoara şi angajamentul de susţinere financiară în perioada 2017-2022 a participării Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător, prin cuprinderea în bugetele anuale a sumei totale previzionate de 20.000.000 euro, după cum urmează: 1.600.000 euro în  anul 2017, 1.800.000 euro în anul 2018, 3.600.000 euro în anul 2019,  5.400.000 euro în anul 2020,  6.000.000 euro în anul 2021, 1.600.000 euro în anul 2022.

Potrivit art.1.al.2  din O.U.G. nr.42/2019 ,,Responsabilitatea privind gestionarea cheltuielilor pentru implementarea programului revine Asociației ,,Timișoara - Capitală Europeană a Culturii” și Consiliului Local Timișoara, iar la art. 3 se arată că ,,în vederea susținerii și organizării și desfășurării Programului, prin hotărâre a autorităților deliberative, municipiul Timișoara și, după caz, județul Timiș, pot încheia contracte de finanțare cu Asociația, in baza cărora vor acordă acesteia sume anuale pentru realizarea de proiecte culturale.”

 

4.      Concluzii


          
Se consideră oportună aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021” si incheierea contractului de finantare cu Asociatia ,,Timisoara – Capitala Europeana a Culturii” in vederea alocarii fondurilor necesare derularii actiunilor in anul 2020.

 

 

 

 VICEPRIMAR                                                                                       PRIMAR

 DAN DIACONU                                                                                    NICOLAE ROBU                                                                                                                

     

 

 

 

 

Casa de Cultura a Municipiului Timisora

Director Executiv

Pavel Dehelean

RAPORT DE ACTIVITATE

1 ianuarie - 31 decembrie 2019

PREAMBUL

Asociația Timișoara - Capitală Culturală Europeană a fost înființată în anul 2011, la inițiativa sectorului cultural local și a reprezentanților societății civile, având la înființare un număr de 63 de fondatori, operatori culturali publici și independenți, universitari, jurnaliști, lideri de opinie, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri, cetățeni.

Din data de 19.12.2018, denumirea nouă a Asociației este ASOCIAȚIA TIMIȘOARA 2021 -CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII.

în data de 23 mai 2019, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 330/23.05.2019 privind recunoașterea ASOCIAȚIEI TIMIȘOARA 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII ca fiind de utilitate publică. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial al României cu nr. 418/28.05.2019.

în data de 18.06.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 42 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național “Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”. Prin această ordonanță s-a stabilit cuantumul de 52.900.000 lei (în perioada 2019 - 2022) ca finanțare din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale. în 7 noiembrie 2019 a apărut Legea nr.198/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 901 din 7 noiembrie 2019, prin care se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 18 iunie 2019, cu completări.

Un alt aspect legat de datele de identificare ale Asociației este faptul că începând cu data de 4 iulie 2019, Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii are codul unic de înrcgistare 29217769 fără atribuire RO și din 08.07.2019, Asociația are un cod fiscal RO 41366417 ce se va utiliza pentru operațiunile intracomunitare. Ambele documente fiind eliberate de către ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara.

Misiunea Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii este de a contribui activ la crearea, susținerea și promovarea unui spațiu dinamic, divers și incluziv bazat pe valorile multiculturale, educaționale, istorice și civice ale comunității și să valorizeze identitatea, diversitatea, creativitatea și avangarda culturală timișeană ca motor pentru dezvoltarea comunitară sustenabilă/durabilă.

Direcțiile strategice ale Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii sunt:

 • • Să contribuie activ la stimularea participării, implicării, deschiderii spre dialog și responsabilizării actorilor culturali, economici și sociali, a factorilor de decizie și a cetățenilor pentru susținerea Timișoarei în implementarea programului propus prin proiectul Capitală Europeană a Culturii;

 • • Să acționeze astfel încât cultura să devină o componentă cheie a strategiilor de dezvoltare locale, regionale și naționale;

 • • Să contribuie la asigurarea unui climat favorabil dezvoltării culturale și economico-sociale a comunității prin încurajarea creativității și inovației artistice;

 • • Să militeze constant pentru protecția, promovarea și restaurarea patrimoniului cultural ca factor fundamental al afirmării identității noastre interculturale;

 • • Să faciliteze participarea la cultură a tuturor categoriilor sociale contribuind astfel la creșterea calității vieții cetățenilor, a coeziunii sociale și a respectului pentru diversitate;

 • • Să sprijine educația culturală și consumul cultural colectiv prin promovarea unei vieți culturale incluzive, active în cartiere sau în comunități dezavantajate;

 • • Să devină o platformă ce va asigura vizibilitatea națională și internațională a artiștilor și a creației timișene.

în spectrul obiectivului strategic inițial propus și realizat între timp, și anume câștigarea titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021, precum și gestionarea situației post-desemnare și toate etapele ce presupun aceasta, Asociația a parcurs de la înființare până în prezent etape esențiale în acest sens, pe următoarele nivele concomitente de intervenție:

A Acces la know-how, experiențe și bune practici la ceea ce înseamnă titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru un oraș, din perspectiva implementării programului cultural propus;

A Comunicarea, informarea și conștientizarea atât a comunității, în general, cât și a diverselor părți interesate, cu privire la procesul implementării, potențialul acesteia pentru oraș și comunitate, cerințele tehnice și etapele necesare a fi parcurse;

A Implicarea, participarea și angajarea comunității, pe multiple și diverse paliere, în procesul de dezvoltare a întregului program cultural propus spre implementare;

A Coordonarea procesului de concepere, dezvoltare, implementare și gestionare a patrimoniului proiectului Timișoarei - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021;

A Gestionarea situației post-2021 a programului propus în dosarul de candidatură, conform graficului din dosarul de candidatură în care au fost trasate proiectele întregului program cultural pentru perioada 2017 - 2022.

ISTORICUL COMPETIȚIEI ÎN ROMÂNIA

Lansată în 1985, la inițiativa ministrului grec al culturii, Melina Mercouri, competiția „Capitale Europene ale Culturii” s-a dezvoltat într-unul dintre cele mai ambițioase proiecte culturale din Europa și a devenit una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate acțiuni ale Uniunii Europene. De-a lungul timpului, competiția a contribuit la dezvoltarea culturală, socială și economică a multor orașe și regiuni din Europa. Criteriile de selecție precizează că orașele participante trebuie să pregătească un program cultural cu o puternică dimensiune europeană, care să favorizeze participarea tuturor actorilor-cheie și să atragă vizitatori din țară și din Europa. Programul trebuie să aibă un impact de durată și o contribuție la dezvoltarea pe termen lung a orașului. Orașele trebuie să demonstreze, de asemenea, că beneficiază de sprijin din partea autorităților locale și că au capacitatea de a duce la îndeplinire proiectul.

în conformitate cu schema actuală de desemnare a Capitalelor Europene ale Culturii, selecția are două etape: o rundă de preselecție, în urma căreia se întocmește o listă scurtă a orașelor candidate, și selecția finală, nouă luni mai târziu, în urma căreia un oraș este recomandat pentru titlu. Orașele selectate sunt apoi desemnate în mod oficial de către statele membre în cauză.

România a invitat orașele interesate să-și depună candidaturile în decembrie 2014. Au fost primite 14 aplicații din partea orașelor: Alba lulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sfântu-Gheorghe, Suceava, Târgu-Mureș și Timișoara. Reuniunea de preselecție a avut loc în decembrie 2015, în urma ei fiind alese patru orașe (Baia Mare, București, Cluj-Napoca și Timișoara). Acestora li s-a oferit timp până în august 2016 pentru a-și revizui candidaturile, urmând ca în septembrie 2016 să aibă loc atât vizita juriului în cele 4 orașe candidate, cât și susținerea dosarelor de candidatură în fața juriului de selecție - în București, la Ministerul Culturii din România (15 și 16 septembrie 2016) și desemnarea orașului câștigător.

Dintre cele 4 orașe finaliste: Baia Mare, București, Cluj Napoca și Timișoara, juriul de experți independenți responsabil cu evaluarea candidaturilor pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, prin Președintele juriului, domnul Steve Green, a recomandat ca acesta să-i revină Timișoarei. Așadar, în 24 octombrie 2016, Comisia Europeană a publicat raportul final al juriului de experți independenți responsabil de evaluarea dosarelor de candidatură revizuite ale celor 4 orașe ce au trecut de faza de preselecție în cursa pentru obținerea prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021 în România și începând cu această dată, oficial, Timișoara este una dintre capitalele europene ale culturii în anul 2021, alături de Novi Sad și Eleusis.

în baza atât a recomandării juriului, cât și a raportului final de selecție a acestuia, Ministerul Culturii a nominalizat, prin Ordinul nr. 3867 din 25.10.2016, orașul Timișoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 în România, desemnarea oficială permițând orașului

2 21

Timișoara să utilizeze titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.

1. PROGRAMUL CULTURAL

Programul cultural propus în dosarul de candidatură din anul 2016 a rămas în continuare reperul de bază pentru Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii. Structura narativă a Călătoriei prin lumină și întuneric, cu Stațiile și Traseele sale, continuă să reprezinte motorul demersului TM2021. Proiectele realizate și implementate în anul 2019 au fost:

ELECTRO-CULTURA/POWER STATION

POWER STATION

WorkCafe21 - întâlnire de lucru pentru anul 2021 între producătorii și operatorii din România și cei din Timișoara

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a organizat, în perioada 22-23 martie 2019, o întâlnire între producători și directori de evenimente culturale din România și operatori culturali din Timișoara pentru a crește și dezvolta echipele de lucru pentru momentul 2021. Reprezentanți ai Electric Castle, TIFF, Overground Music, ARTmania Festival, East European Music Conference, GNB Agency, Bad Unicom, Street Food Festival, Emagic, Awake Festival sau Enescu Festival au venit timp de două zile la Timișoara pentru a discuta și forma echipe de lucru cu operatori culturali din Timișoara.

Echipele de lucru s-au aflat vineri și sâmbătă (22 și 23 martie 2019) la AMBASADA, alături de operatori ca Asociația Contrasens, Marele Ecran, Centrul Cultural PLAI, Sabotage, Simultan, Prin Banat, FITT, ArtEncounters și mulți alții.

WorkCafe21 a fost primul eveniment dintr-o serie dezvoltată de Asociația Timișoara 2021 -Capitală Europeană a Culturii pentru a eficientiza procesul de lucru și comunicare pentru evenimentele anului 2021, anul în care Timișoara va deține, alături de Novi Sad (Serbia) și Eleusis (Grecia), titlul de Capitală Europeană a Culturii.

2    0 4 Timișoara 2021

I Capitală Europeană a Culturii

WorkCafe 21, Arhiva TM2021

Seminar TMwork #5: Producție (Art Production!

Atelierul TMwork #5: Producție (Art Production) a avut loc în perioada 28-29 Martie 2019, în urma unui apel public de înscriere la Seminariile TMwork dedicate dezvoltării de noi competențe pentru operatorii culturali, și s-a desfășurat la Ambasada (str. Anton Seiller nr.2), în limba engleză, iar participarea a fost gratuită. Această sesiune a analizat rolul Producției și a Managementului de Proiect precum și modul în care aceste procese pot sprijini cel mai bine practica și produsul artistic. S-a discutat despre dezvoltarea de competențe, despre comunicare și despre livrare, precum și despre:

 • > cum să înțelegem și să analizăm ceea ce artistul (sau organizația) încearcă să realizeze;

 • > cum să integrăm activitatea artiștilor într-un context mai larg (și felul în care experiența producătorilor sprijină acest lucru);

 • > cum să interpretăm ideile conceptuale ale artistului într-un cadru tehnic sau într-un limbaj al domeniului de producție (conceptual, tehnic și juridic);

 • > modul în care procesul de producție poate să sprijine, să consolideze și să livreze publicului munca artiștilor;

 • > metodele prin care procesul de producție ia în considerare o serie de nevoi ale părților implicate.

Lector în cadrul acestui seminar a fost Iustin O’Shaughnessy, producător și profesor cu o experiență de 30 de ani în livrarea de proiecte pentru organizații precum Tate, Institute of Contemporary Arts, Serpentine Gallery, Frieze Art Fair, Rich Mix, Shoreditch Trust, City University și Guildhall School of Music and Drama. Activitatea lui cuprinde spectacole, teatru, dans, film, artă plastică, site-specific, festivaluri și activități în cadrul comunității. El este, de asemenea, președinte al Open School East și membru al comitetului consultativ al Tate Britain. Cei interesați s-au putut înscrie prin completarea formularului de înscriere online. Mai multe detalii despre acest eveniment se pot găsi accesând următorul link https://uoo.nl/E2Hsor.

2        ,- ■> Timișoara 2021

| Capitală Europeană a Culturii

Arhiva TM2021

TERITORIUL: OAMENI

STAȚIA: REFLECTII/REFLECTIONS

Retracing Bartdk - Pe urmele lui Bartok - Un proiect ce și-a propus să identifice și să aducă alături muzicieni, etnomuzicologi, antropologi, artiști vizuali, operatori culturali și instituții într-un proces participativ deschis exploatării patrimoniului cultural, prin forme contemporane multidisciplinare de cunoaștere, facilitare și consolidare a mecanismelor de producție culturală în vederea pregătirii scenei locale pentru anul 2021.

Proiectul Retracing Bartok - Pe urmele lui Bartok este conceput ca o celebrare a extraordinarei diversități și bogății a muzicii românești tradiționale, fiind în același timp o reflecție artistică asupra transformării cântului popular în cultura contemporană și o reconstituire a poveștii lui Bela Bartok în România și a dragostei lui pentru muzica din această parte a lumii.

Este proiect multidisciplinar de arheologie culturală dezvoltat de-a lungul mai multor ani începând cu anul 2018 și face parte din programul Timișoara 2021 Capitala Europeană a Culturii. Proiectul este co-produs de Asociația Jazz Updates și Timișoara 2021 și este curatoriat de pianistul newyorkez de origine română Lucian Ban împreună cu Jazz Updates.

Evenimentul Retracing Bartok: Folk Legacy “Romanian Folk Music from Banat in Bartok's works” a avut loc în data de 7 mai 2019, la Sala Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș, și a constat dintr-o componentă de lectură și interpretare alături de Nemeth Istvăn Csaba. cercetător la Institutul de Muzicologie al Academiei Științifice Maghiare si profesor la Universiatea de Muzică Franz Liszt - Departamentul pentru Muzica Populară (http://zti.hu/index.php/en, http://zeneakademia.hu/nepzene-tanszek) și un recital cu Elena Popa, pian.

Evenimentul 'Retracing Bartok: Ghostophonia’ a avut loc în data de 1 iunie 2019, la Colegiul Național de Artă Ion Vidu din Timișoara, și a propus o călătorie în lumea gadget-urilor electronice, a experimentului inocent și a bucuriei de a descoperi utopii sonore captive în montagne-russe-ul noilor tehnologii. Cântecele culese acum 100 de ani de Bela Bartok din satele din Banat au fost riguros aranjate în "cutia japoneză pentru prânz" și distilate în experimentul electroacustic "Retracing Bartok: Ghostophonia".

2    01 Timișoara 2021

£ | Capitală Europeană a Culturii

Retracing Bartok - Pagina evenimentului pe Facebook

Platforma digitală - UPT

Prin dezvoltarea platformei digitale de date culturale ale Timișoarei au fost atinse: crearea versiunii beta a platformei digitale, ce reprezintă principala moștenire digitală a proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii în 2021, și dezvoltarea aplicațiilor pentru telefoane mobile inteligente.

Etapa inițială de implementare a Platformei digitale a datelor culturale TM2021 a avut loc în 2019 și a cuprins realizarea studiilor privind profilul de utilizator, elaborarea specificațiilor tehnice, eloborarea metodologiei de digitizare, indexare, culegere, arhivare și distribuție a datelor culturale

realizate în cadrul Programului cultural, dezvoltarea tehnică necesară conectării cu

Colecțiile aplicației culturali


Europeana. Tot în această etapă au fost integrate o primă versiune a

(data.timisoara2021.ro), precum și o primă interfață pentru (digital.timisoara2021.ro).

operatorii


Traseul: Lumini Captivante/Addictive Lights

Narațiuni Sonore - SIMULTAN FESTIVAL XIV., 8-10 noiembrie 2019, Timișoara

Lumea pe care o cunoaștem și o înțelegem acum nu va mai exista în viitorul apropiat. Deși viteza schimbării alimentată de știință și tehnologie este remarcabilă, ea trece adesea neobservată, deoarece schimbările structurale cele mai profunde se întâmplă aproape imperceptibil și devin repede norme.

Festivalul SIMULTAN 2019, prin motto-ul There will be a time when it will not be, și-a propus să exploreze și să chestioneze diferite aspecte ale societății și ale vieții individuale influențate de tehnologie, să exploreze situații speculative, să perturbe imaginea standardizată a viitorului, cultul progresului și dezvoltării infinite. De la personal la politic și social, filosofic și existențial, festivalul a urmărit să puncteze modul în care artiștii răspund la provocările majore ale zilelor noastre, cum înregistrează schimbarea și cum își imaginează viitorul. Festivalul SIMULTAN a abordat noi estetici și a prezentat arta video și evenimente live în care unele teme și metode au fost: eclectism stilistic, relația dintre om și automatizare, reciclare sau teme ecologiste, lirismul sec - dia gital, fuziunea instrumentelor acustice si electronice, cinema-ul expandat, colajul jovial sonor live, precum și reflectarea asupra valențelor politice ale sunetului.

Menționăm că anul acesta, acest traseu nu a avut un sprijin financiar din partea asociației.

2     0 “1 Timișoara 2021

A,., I Capitală Europeană a Culturii

STATIE: ACTORII SCHIMBĂRII/PLAYERS OF CHANGE

REZIDENȚE PENTRU JURNALIȘTI CULTURALI

în cadrul proiectului de Rezidențe pentru jurnaliști culturali dezvoltat de Timișoara 2021 au fost invitați la Timișoara: Matei Martin și Adela Martin (RFI/Dilema), Andrei Crăciun (Metropolis), Monica Stoica (Hotnews), lonuț Sociu (Scena 9), lulia Popovici (Observatorul Cultural), Radu Cucuteanu (Suplimentul de Cultură), Bogdan Dincă (Documentaria), Cosmin Dragomir (GastroArt), Oana Vasiliu (Business Review). în link-ul de mai jos este prezentat un articol scris de Andrei Crăciun de la Metropolis.

https://viitorulromaniei.ro/2019/05/Q7/timisoara-capitala-europeana-a-

culturii/?fbclid=IwAR04ZEJWkUUcEN4CY16sU26wRovqJCwkmPhXLuUkTr4FlEX2J6m29L<i0ofE

în săptămîna 15-19 aprilie 2019, Radio România Cultural a transmis de la Timișoara ediții dedicate pregătirilor pentru anul TM2021, a urmărit scena artistică locală și a stat de vorbă cu manageri și operatori culturali, artiști, scriitori, profesori, la “GPS Cultural“ și la “Timpul prezent11. Invitații edițiilor din 15 aprilie au fost: Nicoleta Ciocov, organizatoarea festivalului de film european Ceau Cinema!, Victor Dragoș de la Solidart, spațiu dedicat teatrului social, și Simona Neumann, directoare executivă a Asociației Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii.

htti s://radioromaiiiacultural.ro/%EF%BB%BFcum-se-nre<!ateste-timisoara-:'entru-

2021/?fbclid=IwAR2C7FJ(20YCWNluWEt;kVGHC5ccx35HYrvzFiik7B0 Kn V45az49ULMcJIf4.

Invitații edițiilor din 16 aprilie au fost: Robert Șerban, scriitor și jurnalist cultural. Sorin Predescu, directorul Direcției Județene pentru Cultură Timiș, inițiator al spațiului Casa Artelor, și Daniel Vighi, scriitor și profesor.

https://radioromaniacultural.rO/%EF%BB%BFcum-se-prei:ateste-timisoara-pentru-2021-2/.

Invitații edițiilor din 17 aprilie au fost: Alina Cristescu, inițiatoare a proiectului Kunsthalle Bega, Ovidiu Mihăiță, inițiatorul Teatrului Auăleu, al Muzeului Consumatorului Comunist și al spațiului Scârț Loc Lejer, și scriitorul și profesorul Mircea Mihăieș.

2 21

https://radioromaniacultural.ro/%EF%BB%BFcum-se-pregateste-timisoara-pentru-2021-3/

Invitații edițiilor din 18 aprilie au fost: Lia Pfeiffer, de la “Prin Banat“, un proiect de istorie orală care adună povești din întreaga zonă, Bogdan Danciu, care se ocupă de spațiul Aethemativ, Diana Marincu, curatoare Ia Art Encounters, si Dana Sarmes, de la Asociația Culturală Contrasens.

https://radioromaniacultural.ro/%EF%BB%BFcum-se-preuateste-timisoara-nentru-2021-4/

Invitații edițiilor din 19 aprilie au fost: Oana Doboși-Potcoavă și Raluca Selejan, fondatoarele librăriei La Două Bufnițe, Flavia Buzgar, care se ocupă de proiectul de artă performativă BEGA!, și scriitorul și editorul Viorel Marineasa.

https.7/radioromaniacultural.ro/%EF%BB%BFcum-se-pregateste-timisoara-pentru-2021-5/

In perioada 25-28 august 2019, dl Ralf Blomer a fost invitatul asociației, cunoscut colaborator al Revistei de Lifestyle Schwulissimo ce apare în Germania, în Hamburg și Kbln. Relatările, interviurile, părerile și fotografiile despre Timișoara, despre viața artistică și culturală a orașului, au apărut în numărul din octombrie al revistei, cu 132.000 de exemplare tipărite și un număr de cca. 500.000 cititori la nivel federal.

REZIDENTE PENTRU ARTIȘTI » ?

In cadrul proiectului „Rezidențe pentru artiști” dezvoltat de Timișoara 2021, a fost invitată la Timișoara, în luna septembrie, Carmien Michels (Belgia), cunoscută scriitoare flamandă, care echilibrează arta între scriere și performanță, între urban și clasic.

A studiat dicția la Conservatorul Regal din Anvers. Ca proiect de absolvire, ea și-a scris romanul de debut We zijn water, publicat de De Bezige Bij în 2013. Un an mai târziu, a tăcut preselecția pentru De Debuutprijs și De Bronzen Uil. Cel de-al doilea roman al său, Vraag het aan de bliksem (Uitgeverij Polis) a apărut în septembrie 2015. în 2011, a câștigat Premiul Radio NTR olandez. în cadrul finalei Campionatului belgian de poezie din 2014, ea a obținut premiul publicului. în ianuarie 2016, a câștigat campionatul olandez Poetry Slam și în același an, a

1 Timișoara 2021

£ I Capitală Europeană a Culturii

câștigat bronzul la Campionatul Mondial de la Paris. în 2017, și-a scris debutul în poezie în timp ce se afla în străinătate. în plus, predă și colaborează cu artiști de tot felul.

în Timișoara, s-a bucurat de un real interes din partea elevilor din clasele bilingve română-franceză IX-XII din cadrul Liceului Teoretic Jean-Louis Calderon, dar totodată a captat atenția Bibliotecii Județene Timiș, având invitația de a se prezenta în viitor la LitVest - festival literar

Doamna Carmien Michels a avut o prezentare publică asupra rezidenței sale literare în Timișoara 2021 prin Europalia, Bruxelles 2019, pe care a susținut-o în 12 decembrie 2019, la Bruxelles, la Muntpunt - o bibliotecă precum o casă plină de informații, un punct de întâlnire și o fereastră către Bruxelles, una dintre inițiativele comunității flamande, a Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) și a guvernului flamand. Carmien Michels va fi acompaniată de scriitoarele Simona Popescu și Andreea Răsuceanu, ajutată de translator Cătălina Oslobanu. https://www.facebook.com/events/525958637947767/ hnps://europalia. eu/ en/events/carmien-michels-and- gu ests

Tot în cadrul proiectului „REZIDENȚE PENTRU ARTIȘTI” dezvoltat de Timișoara 2021, a fost invitat la Timișoara în luna octombrie, jurnalistul belgian Terry (Jacques) Verbiest (Tienen, 17 noiembrie 1955), antreprenor și prezentator de radio și televiziune. După ce a studiat Științele Comunicării la KU Leuven, Verbiest a început să lucreze ca manager de distribuție la VUM, a fost jurnalist cu serviciul de știri BRT timp de patru ani. în 1989, a devenit asistentul redactorului-șef Jan Schodts la VTM.

Terry Verbiest: Timișoara, 30 de ani mai târziu - o prezentare publică asupra rezidenței sale literare în Timișoara 2021 prin Europalia, Bruxelles 2019, ce a susținut-o în 13 decembrie 2019, Ia Muntpunt - o bibliotecă precum o casă plină de informații, un punct de întâlnire și o fereastră către Bruxelles, una dintre inițiativele comunității flamande, a Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) și a guvernului flamand. în timpul Revoluției din 1989 din România, jurnalistul Danny Huwe, colegul lui Terry, a filmat pentru VTM în România desfășurarea revoluției. în dimineața Crăciunului din 1989, un lunetist l-a ucis pe loc. Este singurul jurnalist belgian de război ucis în timpul revoluției, iar Terry Verbiest se întoarce, ca urmare a evenimentelor, la rădăcinile Revoluției Române, la Timișoara.

2Q ’î Timișoara 2021

/ I Capitală Europeană a Culturii

în timpul șederii sale la Timișoara a avut întâlniri de documentare la Librăria La 2 Bufnițe, cu scriitorul Alex Potcoavă prin prezentarea scenei literare locale, la Biblioteca Județeană Timiș, Filarmonica Banatului și Muzeul Revoluției. Această vizită s-a realizat cu sprijinul EUROPALIA ROMÂNIA.

https://europalia.eu/en/events/terry-verbiest

hițps://www.voutube.com/watch?v=ItvpWsABRcO&fbclid=IwAROieiduiTji!-TiM-

334Ilb5zl 7EdM Zs4I9ZLIPXqvXLfL82ZUXGEvthC8Pagină de Eveniment Facebook

Traseu: Perspective Fluide/FIuid Views

Q.Talks: LOVE “If Music Be the Blood of Love” - Traseul Perspective Fluide (depășirea vechilor mentalități prin puterea culturii)

“If Music Be the Blood of Love” a fost un performance dansant propus de coregraful Răzvan Mazilu, însoțit de un mix Armies și visuals by fio'. De asemenea, au fost implicați în realizarea evenimentului: Lavinia Urcan (Unfold Motion), Oana Vidoni (Teatrul German de Stat Timișoara, Unfold Motion), Olga Diana Tbrok (Teatrul German de Stat Timișoara), Sebastian Teodorovici (Unfold Motion), Cătălin Ursu (Teatrul Național Timișoara).

Evenimentul a fost organizat de TM2021 în colaborare cu Asociația Identity.Education Timișoara ce oferă contextul pentru întâlniri și comunicare printr-o serie de evenimente regulate - Q.Talks. Formatul acestor întâlniri a fost un eveniment artistic și cultural urmat de o discuție moderată asupra unui subiect ce ține de cultura și viața queer, dar nu numai. Evenimentul a avut loc în data de 18 ianuarie 2019 la Ambasada (str. Anton Seiller nr. 2 Timișoara), iar tema acestuia a fost lubirea/Love.

2 21

Dezbaterea Touch Me Not - Politicile Corpului

Un alt eveniment în cadrul Traseului Perspective fluide a avut loc pe 27 septembrie 2019, când au fost invitați la Timișoara, în Aula Universității de Vest, în cadrul Săptămânii de inițiere la UVT, echipa controversatului film TOUCH ME NOT - câștigătorul Ursului de Aur la Berlinale -Berlin International Film Festival, unde a participat publicul tânăr din mediul universitar într-o călătorie de auto-cunoaștere: despre intimitate, relația cu propriul corp și modul în care ne raportăm la Celălalt, despre capacitatea noastră de empatie.

Alături de protagoniștii-cheie ai filmului, pasionați activiști pentru drepturile omului din Europa și regizoarea filmului Adina Pintilie, s-a dezvoltat un dialog cu subiecte acute precum: corpul devenit "câmp de luptă" pentru ideologii, intimitatea și dizabilitatea, drepturile femeii și egalitatea de gen, libertatea personală și curajul de fi tu însuți, frumusețea diferită de norme.

Dezbaterea a fost moderată de Mugur Daniel Ciumageanu, psihoterapeut si lector univ. dr. la Universitatea de Vest din Timișoara, Director Programe de Formare la Asociația Română de Terapie Comportamentală și Cognitivă (ARTCC).

A fost o întâlnire transformativă între studenți si comunitățile vulnerabile vizate de film: despre diversitate, incluziune, despre respectul pentru Celălalt și posibilitatea schimbării de mentalități.

TERITORIUL: LOCURI

STATIA: ÎNDRĂZNEȘTE!/DARE!

Traseu: Impuls/Impulse - Timișoara în (Re)Construcție

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii în parteneriat cu Sezonul România-Franța (partener principal) și Institutul Francez din Timișoara au organizat în perioada 10-14 iulie 2019 evenimentul IMPULS: Timișoara în (Re)Construcție, o serie de spectacole de teatru și dans și întâlniri față în față cu artiștii. Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântu Gheorghe au fost, timp de 4 zile, scena unor momente inedite. Dansuri și jonglerii surprinzătoare, teatru experimental au provocat timișorenii să urmărească spectacole ieșite din comun. Tema aleasă, Timișoara în (Re)Construcție, este o temă actuală pentru că orașul este viu și în continuă

Compania franceză G. Bistaki este una dintre cele mai originale companii de teatru outdoor din Europa, iar cei cinci artiști-dansatori au susținut două spectacole în Piața Sfântul Gheorghe în zilele de 10 iulie și 11 iulie 2019. Artiștii de la G. Bistaki susțin la ora actuală spectacole în toată lumea, iar la Timișoara au venit cu Baîna(na), un spectacol amuzant și postmodemist ce experimentează cu curaj obiecte comune: saci și lopeți pentru a da o valență artistică obiectelor uzuale.

Cie Beau Geste din Franța a propus un dans inedit - Transports Exceptionnels, în Piața Victoriei, în zilele de 11 iulie și 12 iulie 2019. Artistul Dominique Boivin are câteva creații emblematice pentru stilul său ce se caracterizează prin mecanică și dans. Transports Exceptionnels a fost deja jucat în peste 50 de țări și a ajuns acum în Timișoara.

2 21

Teatrul Osmego Dnia este unul dintre cele mai renumite teatre din Polonia si a venit la Timișoara cu spectacolul Copiii Revoluției, ce s-a jucat în zilele de sâmbătă, 13 iulie 2019, și duminică, 14 iulie 2019, în Piața Libertății.

Toți actorii și dansatorii acestor evenimente au invitat publicul la discuții libere, la o Cafea cu Artiștii ce a avut loc în fiecare zi după spectacol, pe strada Alba lulia nr. 2 parter, pe colț cu Piața Victoriei. în acest mod spectatorii au putut cunoaște artiștii, le-au pus întrebări și au intrat în contact, putând afla mai multe despre arta și ideile lor.

Impuls: Fabric

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii și Institutul Francez Timișoara -Institut Franșais de Timișoara au organizat în perioada 1-6 octombrie 2019 - Impuls Fabric. Evenimentul a adus în prim-plan spectacole de acrobație și dans ale unor artiști din Franța, Germania și România, precum și două seri cu muzică de excepție: jazz manouche cu Manushan (FR) și un recital extraordinar de muzică lăutărească - Taraf de Caliu (RO).

Gândită ca o serie de evenimente de dans și artă desfășurate în fiecare dintre cartierele orașului, seria IMPULS a ajuns în luna octombrie în cartierul istoric Fabric.

Locul de desfășurare a fost Parcul Regina Maria (fostul Parcul Poporului), zonă verde ce a fost transformată în loc de întâlnire, zonă de spectacole și acrobații. Primele zile, de marți până vineri, 1-4 octombrie 2019, au fost dedicate atelierelor de mișcare și dans destinate grupurilor vulnerabile: vârstnici, copii cu deficiențe de vedere, tineri cu dizabilități, dar și elevilor de la școlile din cartierul Fabric și profesioniștilor din următoarele domenii: dans, teatru, circ, sport. Atelierele au fost coordonate de artiștii companiei franceze UN LOUP POUR L'HOMME și s-au desfășurat în colaborare cu: Direcția de Asistență Socială, Primăria Municipiului Timișoara, Liceul Teoretic Iris Timișoara, Asociația Ceva De Spus și Liceul Teoretic "William Shakespeare".

2      " , 1 Timișoara 2021

w Capitală Europeană a Culturii


Traseu: Vocile Orașului/Citv Voices

Central Park

Alături de Teatrul Național ne-am propus să ne auzim, să ne înțelegem unul pe celălalt. Este ceva ce ar putea face fiecare pentru Europa - și poate ar trebui să facă. Să începem prin a fi atenți la oamenii de lângă noi, pe care îi întâlnim, să le acordăm girul propriului sens. Central Park, un performance - un spectacol de teatru-dans, în care evoluează împreună persoane cu deficiențe de auz și actori, oferă un răspuns posibil la această întrebare.

Am gândit acest proiect de comunicare prin dans (într-un limbaj al semnelor) între persoane cu deficiențe de auz și minunății actori ai Teatrului Național sub bagheta extraordinarului coregraf Pal Frenak ce și-a dorit să inspire la o decizie: să începem, cu hotărâre, o eră a păcii, a înțelegerii, și să refuzăm capcana urii ce a distrus civilizații și macină devastator.

Din sălile teatrului au început multe revoluții, de data aceasta am propus o eră a păcii, acest spectacol a avut loc în 26 octombrie 2019, la Teatrul Național din Timișoara.

Traseu: La Pas/Slowin» Dovvn

Festival de gastronomie artizanală

Acest proiect, demarat din august, și dezvoltat în ultimul trimestru al anului 2019, facilitează schimbul de cunoștințe și practici ce promovează o abordare sustenabilă a hranei, încurajând o cultură critică a consumului de masă, precum și crearea de oportunități pentru o dezvoltare locală durabilă.

STAȚIA: MULTIPLEXITY - Centrul pentru Artă, Tehnologie si Experiment - Timișoara

(ORAȘUL LUMINILOR/ BRIGHT CITY)

Multiplexity - Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment din Timișoara prinde contur. Primăria Timișoara a desemnat consultantul pentru organizarea unui concurs de soluții pentru amenajarea Centrului pentru Artă, Tehnologie și Experiment. Este vorba despre Ordinul Arhitecților din România (OAR), ce va realiza concursul pentru proiectul în baza căruia vor fi demarate procedurile și lucrările de construcție a centrului.

MultipleXity 2021, Centrul de Artă, Tehnologie și Experiment, este cea mai mare investiție asumată de Primăria Timișoara prin dosarul de candidatură și va consta dintr-o clădire de 6500 mp, construită în două etape. Prima etapă va fi realizată și finalizată în 2020 - 2500 mp, iar a doua etapă va fi terminată în 2021 - de 4000 mp. Spațiile vor deveni centre multifuncționale, laboratoare interactive pentru copii și adulți, zone de experimentare și zone expoziționale.

Joi, 1 august 2019, primarul Timișoarei, domnul Nicolae Robu, doamna Simona Neumann, directorul executiv al Asociației Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii, președintele OAR, domnul Alexandru Găvozdea și domnul Dan Bugariu, coordonatorul echipei de proiect și colaborator al Asociației, s-au întâlnit cu presa și au vizitat spațiul ce urmează să devină Multiplexity - Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment.

O parte centrală a dosarului de candidatură și un criteriu esențial ce a contat la obținerea titlului de Capitală Europeană a Culturii a fost înființarea și dezvoltarea acestui centru de arte, tehnologie și experiment. Centrul va exista fizic în oraș, dar va însemna și un întreg viitor ecosistem pentru dezlănțuirea potențialului creator individual și colectiv. Centrul se va numi MultipleXity sau, pe scurt, MX. MX va urmări să exploreze viitorul prin artă și tehnologie, cu intenția de a servi progresul societății.

Pe data de 9 noiembrie 2019, a avut loc una dintre numeroasele întâlniri cu organizații culturale din oraș, iar între 28-29 noiembrie 2019 a avut loc o consultare cu sectoarele educațional și privat, în vederea stabilirii unor parteneriate. Educația este o parte consistentă din misiunea MX. Probabil principala componentă. Am vrut să identificăm și să armonizam nevoile și așteptările profesorilor și învățătorilor, cercetătorilor și coordonatorilor unor organizații educaționale, cu misiunea, obiectivele și funcțiunile MX.

Traseu: Incubatoare de Enerme/Ener^ Incubators

2 21

HARABABURA

Acest proiect realizat în parteneriat cu Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local, prin intermediul programului cultural prioritar „Timișoara. Capitală Europeană a Culturii 2021”, organizat de Harababura Vintage, în colaborare cu Launmomentdat șiTheSecretGarden, parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2019, a avut loc între 6 și 8 decembrie 2019, la Bastionul Maria Therezia (lângă Galeria Calpe), alături de colecționarii de vintage și designerii locali.

Au fost cadouri alternative, etice, cu zero-waste și fără plastic, ce încurajează un stil de viață sustenabil, conectat cu natura și cu noi înșine, selecții de piese vintage, design contemporan,

Traseu: Patrimoniul sub Reflectoare/Spotlight Herita e

Patrimoniul sub reflectoare Timișoara / Spotlight Heritage Timișoara este produs de Universitatea Politehnica Timișoara și Muzeul Național al Banatului în parteneriat cu Asociația Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și cofinanțat de Primăria Municipiului Timișoara.

Prima ediție a proiectului Patrimoniul sub reflectoare Timișoara, demarată în 2019, este dedicată cartierului IOSEFIN, prin expoziția deschisă în bastionul Theresia „Cartierul losefin și Valeria dr. Pintea - un roman într-o expoziție”, în perioada 8 noiembrie 2019 - 31 ianuarie 2020. Romanul Valeria dr. Pintea (Timișoara, Editura Marineasa, 2013) ilustrează viața cotidiană a cartierului losefin prin poveștile Valeriei dr. Pintea (1893-1984, născută Chirița. Lugojancă la origine, căsătorită cu medicul Vasile Pintea (1913) și devenită locuitoare a losefinuiui, Valeria este o fină observatoare a vieții cotidiene și o bună povestitoare, amintirile ei despre cartier și oamenii săi răzbătând până la noi prin penița nepoatei sale - Liana Maria Gomboșiu, autoarea romanului. Cetățean al Imperiului Austro-Ungar, apoi al României, Valeria este mai presus de toate unul dintre cei mulți locuitori ai losefinuiui.

în expoziție, vizitatorii au putut explora pagina web https://spotlight-timisoara.eu/ și aplicația mobilă și de realitate augmentată Spotlight Heritage (disponibilă atât pentru Android, cât și pentru iOS), pe o masă digitală inteligentă și tablete digitale.

2    0 4 Timișoara 2021

/ | Capitală Europeană a Culturii


Traseu: Privește orașul

(Spații vii/Breathing Spaces)

Workshop: Reprogramming the City

Reprogramming the City a fost un eveniment conex al expoziției omonime (24-26.10.2019), al cărui obiectiv a fost de a oferi inspirație orașelor pentru a fi mai ingenioase în folosirea propriei infrastructuri.

Sub îndrumarea lui Scott Bumham, curatorul expoziției Reprogramming the City, participanții la workshop au „reprogramat” elemente urbane din cele 5 locații ale campaniei Privește Orașul -Piața Libertății, Piața Sinaia, Piața 700, Piața Flavia și Sala Olimpia - cu nevoile, provocările și oportunitățile pe care le au locuitorii din vecinătatea acestor zone.

în mod concret, participanții au desfășurat vizite de studiu în fiecare locație, au documentat situația existentă prin intermediul discuțiilor cu rezidenții și trecătorii, fotografiilor și notelor luate la fața locului, au dezvoltat idei ce au explorat modalitățile prin care condițiile și infrastructura existente ar putea fi reprogramate / reimaginate / refolosite și transforma aceste idei în planuri concrete de acțiune și în intervenții (fizice) propriu-zise. Propunerile rezultate în urma acestui workshop au fost incluse și prezentate în cadrul expoziției Reprogramming the City.


TERITORIUL: CONEXIUNI

STATIE: BEGA!

(LUMINĂ PESTE GRANIȚE/LIGHT OVER BORDERS)

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii în parteneriat cu Centrul Cultural Plai și comunitatea creativă a orașului a organizat, în perioada 18-22 martie 2019, evenimentul BEGA! prezintă The Lightning Project, un spectacol electrizant în care tehnologia întâlnește creativitatea, iar rezultatul devine o experiență magică. Evenimentul a fost prezentat timp de 5 zile, în 5 cartiere diferite, iar cartierul a fost anunțat cu 10 ore înainte.

In stil pop-up, conținutul nu a fost comunicat de organizatori, lăsând acest aspect în mâinile publicului prezent la fața locului. Cartierele (Complex Studențesc, Soarelui, Freidorf, Bucovina, Cetate) în care au avut loc spectacolele au fost anunțate cu 10 ore înainte de desfășurarea lor, fără a se specifica locul exact. Ca și în cazul Lumen (2018), spectacolul a fost o co-producție între artiști locali și străini, mai exact între Lords of Lightning (UK) și Armies (RO).

Spectacolele, 10 în total, au durat 10 minute fiecare, între 18-22 martie 2019, iar coregrafia celor de la Lords of Lightning a fost făcută în mod special pe coloana sonoră creată de Armies. Fiecare spectacol a generat artificial peste 4 milioane de volți și s-au produs aproximativ 90.000 de fulgere. Conform estimărilor Jandarmeriei Române - Timișoara, la evenimente au participat peste 5.000 persoane.

Spre deosebire de un format clasic, BEGA! nu își propune să importe producții artistice, în schimb se axează pe colaborări cu organizații cu expertiza de a crea și de a facilita un proces de creație colaborativ, specific unei comunități și cu implicarea acesteia. BEGA! este un program, cu scopul de a activa malurile râului Bega și de a atrage locuitorii orașului spre acestea implicându-i în activități artistice coordonate de organizații locale și parteneri cu expertiză internațională.

2 21

Traseu: Cămine în Miscare/Moving Fireplaces)

Cămine în mișcare / Moving Fireplaces, unul dintre proiectele programului cultural Timișoara 2021 ce se desfășoară în jurul Timișoarei, în regiunea Banatului istoric, a continuat anul acesta cu o serie de evenimente menite să ofere publicului ocazii de a redescoperi arta povestitului, povești despre fenomenul migrației din această zonă și să observe cum o comunitate diversă și interculturală poate fi reinventată prin cultură.

Pentru anul 2019, proiectul și-a propus să continue documentarea așa-numitelor Cămine (localități) din regiunea Banatului istoric, colectarea poveștilor ce au ca subiecte centrale migrația, mobilitatea și relocările de populație și transpunerea acestora în forme de artă. în paralel, s-a continuat organizarea de evenimente culturale, în localitățile documentate. Tematica pentru anul 2019 a fost unirea Banatului cu România, după aproape un an de ocupație sârbească și modul cum granițele apărute „peste noapte” au influențat viețile familiilor de români și sârbi, precum și consecințele acestor schimbări teritoriale. Anul acesta, cu ediția a doua, în perioada 23 - 25 august, la Comloșu Mare, Comloșu Mic, Lunga și Lenauheim - patru sate vestice ale județului Timiș, situate la granița cu Serbia și încărcate cu istorie, au fost povești de viață și amintiri.

Astfel, 23 august 2019 ni l-am petrecut în Comloșu Mare, am organizat o expoziție cu imagini din regiune, Comloșu Mic, Lenauheim, Lunga și Comloșu Mare în PARCUL CENTRAL, unde am servit o cafea la discuții privind proiecția unui material privind localitatea din anii '70-'80 și Solidaritatea internațională a perioadei. După prânz, am continuat cu povești locale ale oamenilor locului, cu ansambluri, fanfare și teatru în Comloșu Mare și Lunga. în 24 august am căutat să captăm atenția locuitorilor din Lenauheim cu o expoziția itinerantă cu fotografii din regiune, "DIM" - o instalație interactivă a artistului Teodor Tudorică în grădina fostului C.A.P., cu Povești locale, teatru și un concert de muzică clasică cu TM Chamber Orchestra la Casa Memorială Nikolaus Lenau. Iar în 25 august ne-am prezentat cu expoziția de fotografie, Povești în Hambar cu copiii și teatrul EXODUS // Asphalt Theater (Israel).

In septembrie 2019, Cămine în Mișcare / Moving Fireplaces a continuat seria evenimentelor de anul acesta, revenind în 21 septembrie la Margina (jud. Timiș), un loc special, de unde a pornit prima dată la drum povestea acestui proiect.

2     3*1 4 Timișoara 2021

I Capitală Europeană a Culturii


Expoziția Abakanovicz - Muzeul de Artă Timișoara, Foto: Art Encounters


O altă componentă puternică a bienalei a fost cea de mediere culturală, prin intermediul căreia peste 3.300 de copii, adolescenți și adulți au trăit experiența bienalei Art Encounters, luând parte la 40 de ateliere de Artful Thinking în școli din Timișoara și din județ sau în spațiile bienalei, participând la cele peste 70 de vizite de grup și parcurgând cele 40 de itinerarii din cadrul programului. în premieră, anul acesta trei școli din oraș au găzduit lucrări ale artiștilor invitați. Pe lângă activitățile de mediere culturală, bienala din acest an a cuprins și activități educaționale adresate în mod special și studenților, artiștii aflați în oraș fiind invitați să susțină prezentări, dar și ateliere de lucru la Facultatea de Arte și Facultatea de Arhitectură din Timișoara.

2 21


Traseu: în căutarea luminii/Light Search

Concertul de colinde a fost parte din programul cultural Timișoara 2021 din anul 2019, în traseul în căutarea luminii. Acesta a avut loc în Sala Barocă a Muzeului de Artă Timișoara și a fost susținut de corul „Ion Românu” al Filarmonicii Banatul, dirijor losif Todea, soliști Alina Todea (soprană) și Lucian Oniță (bas), pian - Radu Zaharia.

Traseu: Ecouri europene/European Echoes - CONSULART

Proiectul Ecouri Europene: Consulart a urmărit punerea în valoare și includerea în circuitul cultural a unor spații neconvenționale pentru evenimente artistice, în special a clădirilor (inclusiv a vecinătăților acestora) în care își desfășoară activitatea consulatele generale și onorifice din Timișoara. Aceste spații, destinate în mod obișnuit activităților de business, de locuit sau în particular activităților consulare, au găzduit temporar proiecte colaborative, interdisciplinare și interculturale. Fiecare proiect a implicat un duo format dintr-un artist vizual timișorean (sau muzician/ scriitor/ antropolog/ arhitect, etc) și unul provenit din țara al cărei consulat a găzduit evenimentul. Rezultatul colaborării a fost o instalație comună, concepută în funcție de locație

2 21

(site-spccific, adaptată spațiului în care a avut loc fiecare eveniment în parte) și care a avut o componentă preponderent vizuală.

Pe 30 septembrie 2019 a avut loc la Consulatul Onorific al Macedoniei de Nord primul eveniment din cadrul acestui proiect. Acest consulat se află într-o clădire din vechea cetate a Timișoarei. Construită în 1716, ea a aparținut guvernatorului Banatului, Claudius Florimund Mercy (1666-1734), aici funcționând și fostul penitenciar civil (1907-1952). Mercy a dorit să se mute în ea (1720) pentru că era singura casă cu balcon din acea vreme. Conceptul intitulat “Balcon /EanKOH” îmbină generic abordări artistice aflate la granița dintre public/privat.

Pe 29 octombrie a.c. a avut loc la Consulatul Republicii Serbia al doilea eveniment din cadrul acestui proiect.

CONSULART - SERBIA: Proiectul “TRANS-BORDER” a prezentat experiențe culturale comune celor două țări prin filiera senzitivă a artei de tip site specific, ce a reflectat activitatea artiștilor Nicolae Velciov (Timișoara) și Branislav Nikolic (Belgrad) ca expresie personală, ori a comunităților din care provin, dar și ca problematizare creativă a istoriei pornind de la specificitatea unui loc dat, Parcul Gheorghe Doja situat în proximitatea Consulatului Serbiei. Deși separate de o graniță fizică, cele două comunități, română și sârbă, împart evenimente istorice comune cum ar fi Răscoala țărănească multietnică condusă de Gheorghe Doja/1514, ce a condus, printr-un efort comun la nivel european (Revoluția Copemicană/1543), la îndepărtarea de un ev mediu întunecat în favoarea formării societății modeme. Lucrările propuse, Confessional / Branislav Nikolic (sculptură din materiale reciclabile) și Selfitis / Nicolae Velciov (instalație cu oglinzi), printr-un caracter participativ, au adus în discuție granița dintre lumea învechită a preconcepțiilor și cea a unei realități extinse tehnologic la nivel global. Dar totodată, prin faptul că relevă dimensiunea europeană a patrimoniului existent în această regiune (pornind de la cel arhitectural / Casa cu păuni - proprietar sârb, Casa cu păuni și bufnițe - proprietar german, Casa cu poarta frumoasă - arhitect maghiar, până la cel al obiceiurilor de zi cu zi), lucrările au devenit importante în măsura în care ne fac să devenim conștienți de o adevărată

2 21

CONSULARE - GERMANIA: „Permutări” a fost un proiect colaborativ ce a fost realizat în Biblioteca Centrului Cultural German de Silvia Lorenz, artistă din Berlin, și Amold Schlachter, artist și poet ce trăiește în Timișoara. Versurile publicate de Amold Schlachter în 2018, în volumul Cercului Literar „Stafette” din Timișoara au stat la baza reflecțiilor inițiale ale Silviei Lorenz asupra senzațiilor subiective pe care orașul le generează. Ulterior, o reevaluare comună a reprezentat punctul de întâlnire a două perspective distincte. Perspectiva celui ce interacționează zilnic cu orașul, îi cunoaște în detaliu problemele, frumusețile și oscilațiile și perspectiva celei ce primește pentru prima dată vibrațiile sale vii și profunde. Acest punct de întâlnire a născut schițe și adnotări comune, dar și o “colecție” de forme prelucrate de Silvia Lorenz și transpuse în limbaj sculptural. Silvia Lorenz, născută în 1978 în Dresda (RDG), trăiește la Berlin începând din anul 2003. înainte de a termina studiile de istoria artei și literatură cu o disertație despre Ilya Kabakov la Universitatea Tehnică din Dresda, s-a reorientat spre sculptură, absolvind în 2010 în cadrul Kunsthochschule Berlin-WeiBensee. A fost distinsă cu premiul Mart Stăm Award în 2009, premiul pentru cea mai bună disertație, iar în 2010 a câștigat grantul Elsa Neumann. De atunci a fost implicată și a expus în numeroase expoziții, festivaluri și proiecte, la nivel național și internațional. Este membră a Berlin Artist Association (BBK), Landart Eisenberg (Austria) și a grupului artistic Psihoterapija (SRB/GER). Amold Schlatcher (n. 1975) a debutat ca artist la sfârșitul anilor 2000, însă ultimii ani i-a dedicat creației literare. Este preocupată de problemele sociale legate de locuire și mediu, de funcționalitatea spațiului urban și de oamenii și animalele ce îl populează. Gentrificarea, migrația, sustenabilitatea, criza ecologică, condiția locală și cea globală, istoria sunt temele sale predilecte. A folosit ca medii de expresie în special pictura și desenul, într-o manieră specifică strategiilor artei conceptuale. între 2009 și 2012 a participat în diverse proiecte expoziționale și publicistice la București, Sibiu și Timișoara. Printre acestea se numără expoziția personală intitulată „Noi suntem câinii”, ce a avut loc Ia Atelier 35 din București în 2010 sau expoziția de grup „Târgul Instituțiilor Spectrale” de la Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Brukenthal din Sibiu. A publicat desene în reviste și fănzine precum: „Bezna”, „Escape from Timișoara”, „strada”. Poezia sa transferă stări subiective asupra unor situații extrase din realitatea imediată. Curator, Maria Orosan Telea, critic de artă, Timișoara.

2 21CONSULART - MOLDOVA: Proiectul “RE: PUBLIC’ a demonstrat prin paralelism multimedia că tema spațiului public este comună orașelor Timișoara și Chișinău, trecând peste influențele culturale distincte. Instalația arhitecturală, rezultatul îmbinării practicii în domeniul instalațiilor arhitecturale a artiștilor din Republica Moldova și în domeniul artelor vizuale ale artistului timișorean, a fost realizată în duplex (una montată în piațeta adiacentă Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Timișoara și alta montată în fața Consulatului României de la Chișinău - str. Vlaicu Pârcălab) a pus în oglindă răspunsuri la necesități comune legate de obiectele de mobilier urban ce apar în spațiul public a celor două orașe. Ilustrând instantanee comune ale vieții publice cotidiene, sub formă auditivă și vizuală, dar și prin invitația la interacțiune și asocierea cu social media, instalațiile comune apropie cele două realități distincte și le integrează în paleta comună a răspunsurilor la necesitățile urbane curente: comunicarea, informarea, socializarea sau pluralismul cultural. Din Chișinău au participat Constanța Dohotaru și Cătălina Bucos - arhitecți, iar din Timișoara Radu Popovici - artist vizual. Curator Mihai Danciu - arhitect, Timișoara.

OPEN CALL - SEARCHLIGHT

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii (TM2021) a organizat la începutul anului o sesiune de propunere de idei de proiecte cu rolul de a completa programul cultural Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii în anul 2019. Aceasta a fost o inițiativă culturală de implicare participativă a publicului.

Ariile tematice pentru care participanții și-au prezentat propunerile de idei de proiecte au fost corelate cu teritoriile programului cultural - LOCURI, OAMENI, CONEXIUNI (descrise în dosarul de candidatură) și au răspuns criteriilor noutate, inovare și sustenabilitate.

Ideile de proiecte au fost evaluate de către cele trei grupuri interdisciplinare de consultanță, cu rol de juriu, fiecare grup reprezentând câte un teritoriu din programul cultural. în urma apelului deschis „SEARCHLIGHT” au fost depuse și evaluate 72 de idei de proiecte, din care 23 au fost declarate câștigătoare, 6 proiecte s-au retras fie pentru că finanțarea a sosit prea târziu, fie pentru că nu au avut resursa umană disponibilă implementării: Asociația In cap - InVest2021; Asociația Solidart - Rezidențe Solidart; Asociația Română de Artă Contemporană - Contur; Fundația Bega - Giganti Clandestini și Asociația Festivalului Baroc - Baroque Watermusic.

Proiectele declarate câștigătoare pentru teritoriul OAMENI: FITT - COOLtura Urbană; Asociația Memoria Culturii&Brumar Publishing House - Festival de Poezie Ion Monoran; Asociația Trib - Art Bazar Cultural; Asociația pentru tine - Timkult; Asociația the Serious Road - împreună la Murani.

Membrii juriului pentru teritoriul OAMENI: Flavius Bunoiu, Robert Șerban, Oana Simionescu, Florin Lobonț și lonuț Suciu.

Proiectele declarate câștigătoare pentru teritoriul LOCURI: Asociația DOCUMENTOR - Trans Europa Film Express; Asociația Unfold Motion - Punct termic; Asociația Meta Spațiu - Remix ID; Asociația Hoinart - Zile roșii, nopți albe; Organizația ANA - ANA și Asociația T-Act - In vitro veri tas.

Membrii juriului pentru teritoriul LOCURI: Diana Marincu, Ionel Bota, Andrei Ando, Adriana Lucaciu și Florentina Fekete Miiller.

Proiectele declarate câștigătoare pentru teritoriul CONEXIUNI: Asociația Noi Re-Creăm -Cadre și Forme / Școala de vară de dans contemporan; Asociația Culturala Terpischore -HomoUrbanis; Asociația Ecumenică a Bisericilor din România; Asociația Solidart - Festivalul Invizibil; Asociația Solidart -ICTER; Asociația Culturala Embargo -Culto - Cort și Asociația Culturala Diogene - Civicultura.

Membrii juriului pentru teritoriul CONEXIUNI: Ștefan Teișanu, Bogdan Rață, Radu Cătălin Ticiu, Silviu Vert și Bogdan Cotîrță.

TERITORIUL OAMENI

SEARCHLIGHT: COOLtura urbană

COOLtura urbană

Atelierul a făcut parte din proiectul COOLtura Urbană si s-a desfășurat în Centrele Urbane de Tineret din cartierele din Timișoara. Acestea au avut scopul de a aduce o doză de cultură mai aproape de tinerii timișoreni, prin organizarea de activități diverse: culturale, de recreere sau educaționale.

SEARCHLIGHT: Festivalul de poezie Ion Monoran

Prima ediție a Festivalului Internațional de Poezie Ion Monoran, organizat de Asociația Memoria Culturii, cu sprijinul Asociației 2021 - Timișoara Capitala Culturală Europeană, s-a desfășurat în perioada 14-16 decembrie 2019.

Festivalul a propus un program de revizitare culturală dedicat Revoluției la împlinirea a 30 de ani de la desfășurarea ei. Trei zile de manifestări culturale: lecturi publice de poezie, muzică, film, lansare de carte, evenimente ce au avut loc în oraș la Muzeul Banatului Mansai, Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin, Tramvaiul istoric al Revoluției, Muzeul Consumatorului Comunist.

Au avut loc evenimentele: Expoziție Comeliu Baba, lansare de carte „MonoLog”, „Timișorela” de Adrian Bodnaru „Poezii” și "Sfânta Doime Neagră”, de Miroslav Sosoi, un recital de poezie, proiecția filmului „Omul care a oprit tramvaiele”, un film de Daniela Rațiu. Imagine/edit Alexandru Manderseit și un concert de chitară și pian cu Victor Miclăuș, Szekerecs Ferencz și Ion Dorobanțu. Au prezentat: Robert Șerban, Mircea Dan Duță și Marcel Tolcea.

2 21

SEARCHLIGHT: Timkult

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Asociația Teatru pentru Tine, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local. Povestea proiectului TimKult a început când o mână de tineri și-a dorit să ducă teatrul dincolo de porțile spațiilor culturale clasice. Acești tineri și-au propus apoi să folosească teatrul, muzica și dansul ca punte de legătură între comunități și între oameni. Pentru acest realizarea acestui proiect, am lucrat cu tineri din cinci țări: România, Lituania, Bulgaria, Italia și Portugalia. Am format un grup care, prin experiența teatrului, au avut

2 21


SEARCHLIGHT: împreună la Murani

Proiect realizat în parteneriat cu Asociația The Serious Road Trip - România, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local. Au fost realizate o mulțime de activități pentru și împreună cu locuitorii din Murani: ateliere, intervenții de teatru, spectacole de circ, concert folk, un program vesel dedicat tuturor indiferent de vârstă.

2 21

TERITORIUL OAMENI

SEARCHLIGHT: Trans Europa Film Express

Proiect realizat în parteneriat cu Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local, organizat de Asociația Documentar.

Trans Europa Express a fost un proiect care, prin procesul de deconstrucție al conceptului de film documentar de autor, propune reinventarea acestui gen din perspectiva democratizării creației. Versiunea Beta în proiecție, vineri 13. Atena antica ne propune democrația, Melina Mercouri ne propune capitale culturale si Acropolis ne propune o vizită. Acceptăm și aflăm că niște englezi au furat statui de acolo, că democrația în Europa e așa și așa, că diferența între musulmani și hispanici nu e clară, că Isus ne va salva pe toți, că migrația popoarelor continuă sub forma de turiști sau refugiați, dar mai ales aflăm că viața e frumoasă. Cu mici ajustări.

Trăim într-o lume în care datorită accesului la tehnologie sute de milioane de oameni au devenit creatori de conținut și martori ai unor evenimente din imediata realitate: acest conținut multimedia seamănă cel mai bine cu un film documentar fluviu, un documentar hibrid ce conține o varietate de secvențe în funcție de câți creatori/rcceptori sunt implicati.

SEARCHLIGHT: Punct Termic

Punct Termic 1 - Arta în cartier

PUNCT TERMIC a fost un proiect realizat în colaborare cu Asociația Unfold Motion și sprijinul FITT Timișoara. Proiectul a avut scopul de a promova cultura în cartierele timișorene și de a o contextualiza în spații și comunități periferice. în același timp, proiectul și-a propus reciclarea unor spații tehnice, denumite puncte termice, modificându-le scopul și oferindu-le sensul de a deveni centre culturale active. Spațiul punctelor termice a fost folosit ca platformă de lucru și suport de intervenție artistică, proiectul prevăzând o colaborare între artiști locali, artiști din diasporă, artiști europeni și public. Punctele termice au devenit ateliere cu rol educativ, ce au avut ca finalitate lucrări artistice, rezultat al colaborării dintre artiști și comunitate. Aceste ateliere s-au adresat copiilor, adulților și persoanelor în vârstă.

Primul eveniment al acestui proiect a avut loc în perioada 24-27 octombrie 2019, în punctul termic PT29 situat pe Calea Lipovei, pe Intrarea Iasomiei nr 4.

2 21


SEARCHLIGHT: Remix ID

Silagiu

Asociația Timișoara 2021, alături de META Spațiu, a dat startul seriei de intervenții culturale REMIX ID, ce s-au desfășurat în patru localități bănățene importante din punct de vedere al diversității etnice. Scopul evenimentului a fost reîntoarcerea la rădăcini, la poveștile bunicilor din Banat și la recuperarea patrimoniului străbun, pentru a-1 dărui generațiilor urbane, dezrădăcinate de tradiția rurală - de la profunzimea doinei, de la simbolurile sculptate cu însuflețire în miezul lemnului de către meștegugari, de la primul cântec de leagăn, de la veșnicia satului - către agitația urbană ce amestecă oamenii, mașinile, sunetele, luminile, ansamblurile arhitecturale masive și care, într-un final, îngroapă memoria ancestrală și o face uitată până a doua zi. Cu alte cuvinte, Remix ID înseamnă remixarea tradițiilor minorităților din Banat, a muzicii străbunicilor, recompusă de producători muzicali și de compozitori, a artei tradiționale recombinată cu arta contemporană, a dansurilor folclorice îmbinate cu mișcări din zona dansului contemporan, a imaginilor animate de artiști vizuali. Prin urmare, Casa de Cultură din Silagiu a găzduit o expoziție de artă contemporană semnată de Andreea Medar, Cătălin Marius Petrișor și Silvia Moldovan, proiecția unui documentar video realizat de Mihai Pinti, workshopuri de muzică electronică pentru copii și un show de lasere și muzică susținut de compozitorul Alex Halka Turcin, completat de o instalație video, produsă de artista vizuală Josepha Blanchet.

2 21

SEARCHLIGHT: Remix ID

Deta

In data de 24 octombrie 2019, Centrul Cultural din Deta a găzduit o expoziție de artă contemporană semnată de Andreea Medar, Cătălin Marius Petrișor și Silvia Moldovan, proiecția unui documentar video realizat de Mihai Pinti, workshopuri de muzică electronică pentru copii și un show de lasere și muzică susținut de compozitorul Alex Halka Turcin, completat de o instalație video, produsă de artista vizuală Josepha Blanchet.

Mai mult, Ansamblul Edelweiss Deta și Ansamblul De Dansuri Populare Romanești Al Centrului Cultural Deta au interpretat dansuri populare, remixate după o coregrafie coordonată de actrița Olga Diana Tbrbk.

Muzica remixată poate fi ascultată pe pagina de Soundcloud, iar pe pagina de Youtube se pot viziona documentarele și clipurile video remixate de către artiștii vizuali.

Soundcloud: https://soundcloud.com/remixid

Youtube:

SEARCHLIGHT: Remix ID Sânmartinu Sârbesc

Ultimul eveniment Remix ID a avut loc la Sânmartinu Sârbesc, unde am fost găzduiți la Uniunea Sârbilor de către Ansamblul Sârbesc Kud Kruna Srpski Semarton, ce a interpretat o serie de dansuri populare, remixate după o coregrafie coordonată de actrița Olga Diana Torok.

Tot la Uniunea Sârbilor am organizat un tur ghidat de artă contemporană, cu lucrările artiștilor Cătălin Marius Petrișor, Silvia Moldovan și Andreea Medar. Vizitatorii au putut să urmărească și un documentar video despre etniile din Banat, realizat de Mihai Pinti.

Apoi, în curtea Uniunii Sârbilor, compozitorul Alex Halka Turcin a susținut un atelier de muzică electronică, la care au participat o mulțime de copii și de tineri. Concertul ce a urmat a fost animat de proiecția video creată de artista vizuală Josepha Blanchet.

SEARCHLIGHT: Zile roșii, nopți albe

Alături de Teatrul Portabil Timișoara și de Asociația Memorialul Revoluției, am realizat proiectul „Zile Roșii, Nopți Albe”, în memoria eroilor din sângeroasele zile ale lui decembrie 1989. Dorința noastră a fost aceea de a crea o punte între tinerii de atunci ce au ieșit în stradă și cei de astăzi, pentru care cele întâmplate atunci par un lucru greu de închipuit, de care mulți nici nu au auzit, pentru unii fiind chiar lipsite de importanță. Noi credem că poate nu întâmplător, mulți tineri nu se implică în viața politică a țării sau în cea locală, fiindu-le străin spiritul civic, și doresc să arate, mai degrabă prin artă decât prin informație brută, cât de actuale sunt evenimentele de acum trei decenii ce au dus la numeroase tragedii. Potrivit coordonatorului proiectului, am dorit să scoatem în evidență destine individuale de la sfârșitul unui deceniu de mizerie, impusă de un regim dictatorial, deoarece „în fața morții și a absurdului suntem, până Ia urmă, singuri, izolați. Unii s-au eliberat prin moarte. Sacrificiul lor e cu atât mai însemnat cu cât ei nu au fost extremitățile unei mase amorfe, ci indivizi singuri într-o mare de indivizi la fel de singuri. «Zile Roșii Nopți Albe» este dedicat acestor oameni”. Proiectul a cuprins un spectacol de teatru-labirint bazat pe un text dramatic inspirat din mărturiile răniților, a rudelor morților și a celor ce au fost în prima linie a revoltei anticomuniste din decembrie '89.

2 21

Spectacolul a fost realizat sub îndrumarea regizorală a lui Mihai Lungeanu, laureat în mai multe rânduri cu premiul UN1TER, pe un scenariu de Alexandru Maniu, iar din distribuție au făcut parte Alina Fabri, Raluca Grumăzescu, Denisa Cocoroveanu, Marko Adzic, Alexandru Maniu,

Vlad Ilie, Emest Slach, Vlad Todea și Denis Halasz.

Momente din spectacol, interviuri filmate cu victimele acelor zile și scurte conferințe despre cele întâmplate au fost prezentate și în liceele timișorene, căci proiectul a dorit să aibă și o puternică tentă educativă. Totodată au fost puse în valoare trei din cele 15 monumente închinate eroilor acelor zile - Omul Țintă. Fântâna Martirilor și învingătorul.

SEARCHLIGHT: ANA

Un inventar vizual al regiunii Banat - ANA, o expoziție de fotografii, a fost un proiect realizat împreună cu artistul Gottfried Binder. Obiectul studiului a fost Banatul, o zonă de frontieră multietnică în sud-estul Europei, care, datorită istoriei, politicii și migrației, reflectă în mod unic influențele numeroaselor culturi europene. Titlul ANA este o prescurtare a numelui Banat, și în același timp un nume ușor, accesibil și transnațional a unei persoane.

Au avut loc proiecții video și discuții cu publicul în vernisaj - 21 noiembrie 2019 și desigur expoziția între 21.11-12.12.2019.


2 21

SEARCHLIGHT: In vitro veritas

Expoziția "In vitro veritas" a invitat publicul la o meditație asupra ambivalenței și a naturii realităților falsificate. Lipsa de echivoc a expresiei "in vino veritas" este substituită în titlul propus de o construcție sintactică contradictorie. "In vitro veritas" sugerează dubla interpretare a noțiunii de adevăr: adevărul-corespondență, ca rezultat al concordanței vizibile cu realitatea obiectivă, sau adevărul-coerență care, deși fabricat în mod artificial, poate primi valoare absolută atâta timp cât nu intră în contradicție cu sistemul căruia îi aparține. Prin urmare, In vitro veritas se referă la adevărul din spatele sticlei transparente, dar și la adevărul “de laborator”.

Proiectând această dualitate asupra contextului mediatic contemporan, dominat de manipulare și strategii, de fake news și hoax-uri, revine mereu întrebarea dacă transparentizarea discursului public este reglementabilă prin norme. Sistemul democratic a abolit cenzura, dar autocenzurarea micro sistemelor mediatice rămâne prezentă. Afirmațiile demonstrabile sau informațiile verificabile pot constitui baza dezbaterii, însă aruncarea în arenă a conceptelor slabe, discutabile sau ambigue este tot o strategie de manipulare. Adevărul devine vizibil atâta timp cât servește unor scopuri precise.

Conținutul ideatic al expoziției s-a reflectat nu doar în lucrările propuse de artiști, ci și în infrastructura pe care aceasta se bazează, în alegerile legate de asimilarea întocmai a spațiului pe care îl populează. încăperea de la etajul Gării de Nord beneficiază de o vitrină a cărei vizibilitate oferă prima cheie de lectură pentru conceptul expozițional.

In vitro veritas a urmărit același principiu al incorporării asumate a elementelor preexistente, cum ar fi instalația luminoasă realizată de artiștii Neil Musson și Jono Retallick în 2018, devenită componentă decorativă permanentă a încăperii, sau lucrarea de modelism feroviar aflată în proces de finisare. Construirea unui discurs în jurul intervențiilor de estetizare programată a acestei încăperi a reprezentat o formă de dialog onest cu o realitate deja existentă.

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

In vitro veritas, Gara de Nord - Preluare Facebook

TERITORIUL CONEXIUNI

SEARCHLIGHT: Cadre si forme / Școala de vară de dans contemporan

Cadre și forme / Școala de vară de dans contemporan a fost un proiect ce s-a încheiat cu un spectacol în Timișoara. Alături de asociațiile Unfold Motion și Noi Re-Creăm, ne-am unit forțele să facem o școală de vară de dans contemporan din Timișoara - Frames and Shapes! Coregrafe: Louise Kelsey din Marea Britanie și Lavinia Urcan. Școala s-a desfășurat pe parcursul unei săptămâni și a cuprins ateliere de dans de cinci ore pe zi. Atelierele au avut rolul de a dezvolta tehnica cursanților. dar și de a pregăti împreună un spectacol de dans contemporan participativ. Participanții au fost împărțiti în două grupe: profesioniști și amatori și împreună au creat un show memorabil, ce a fost prezentat publicului în Piața Sf. Gheorghe.

SEARCHLIGHT: HomoUrbanis

Proiectul a propus un spectacol coregrafic cu cinci reprezentații în diferite clădiri aflate în stare de degradare din Timișoara. Prin aceste reprezentații, s-a urmărit aducerea în prim planul societății problemele legate de istoria locală a orașului și încurajarea acțiunilor de consolidare și renovare a clădirilor cu substrat istoric.

Din echipa proiectului au făcut parte balerini, coregraf, violoncelist și inginer lumini. Spectacolul s-a adresat tinerilor între 20-30 ani. Proiectul Homo Urbanis a adus la cunoștința publicului timișorean problema pierderii istoriei locale prin evidențierea relațiilor individului în cadrul comunității.

2 21

SEARCHLIGHT: Timișoara Refugee Art Festival

In cadrul ediției a IlI-a Timișoara Refugee Art Festival ce a avut loc între 15-20 Iunie 2019, am avut invitați străini și români, prezentarea a fost realizată de către Flavius Ilioni Loga. Conferința cu tema în domeniul migrației a fost organizată de Centrul pentru Promovarea învățării Permanente la Camera de Comerț și Industrie Timiș în cadrul proiectului Rights, duties, solidarity: European constitutions and muslim immigration.

Prezentarea cu tema “Sărbătorirea diferențelor și creerea de comunități primitoare pentru refugiați - Timișoara Refugee Art Festival, Ediția a III - a” a stârnit interesul participanților internaționali.

SEARCHLIGHT: Festivalul In: v z b 1

2 21

Un festival pe care l-am realizat în 2019, împreună cu Asociația Solidart, ce și-a propus să facă vizibil ceea ce este invizibil, promovând valori ca dialogul, înțelegerea, respectul și solidaritatea. Vocile diferitelor grupuri vulnerabile, „invizibile”, sunt adesea neauzite sau chiar nerostite. Prin acest festival, ne-am dorit să dăm acestor grupuri o voce și contextul pentru a se autoreprezenta și a-și face această voce mai puternică în comunitate.

Diversitatea este o bogăție prea puțin exploatată. Culturile diferite și perspectivele diferite asupra realității sunt o oportunitate de învățare pentru noi toți, câtă vreme reușim să punem în centrul interacțiunilor noastre valorile și principiile pe care festivalul le afirmă. în ceea ce privește conținutul, festivalul a realizat spectacole de teatru, performance, muzică, proiecții de film, arte vizuale, instalații și expoziții, dar și dezbateri, conferințe, workshopuri, ateliere, mâncare și întâlniri.

Festivalul In: v z b I - InternSunetul Revelației & Insignele Acceptării cu Vlad Gheorghe Cadar și Mersid Ramicevic - o indexare a Posibilului, dar Impalpabilului, o instalație de sunet interactivă - un prototip de costum spațial pentru un posibil program spațial, InternSunetul Revelației este o instalație de sunet interactivă realizată de către Mersid Ramicevic, reprezentând un set de date compus din fragmente, transmise prin intermediul unor obiecte gata făcute, folosind formaturi ce examinează felul în care percepem absența, vizibilitatea și solidaritatea prin prisma etnografiei și a modului relațional în care se întâmplă ascultarea. Instalația explorează

2     0 Timișoara 2021

£ I Capitală Europeană a Culturii

urmele ascunse și impalpabile ale clasei muncitoare, a comunității de refugiați și a xenofobiei dintr-un punct de vedere aflat în permanent flux, aparținând unor grupuri lingvistice diverse.

Scopul acestei instalații de sunet este acela de a fi oferit spre folosire, pe post de recipient conceptual, facilitând participarea cetățenilor, dându-le acestora ocazia de a răspunde întrebărilor iscate prin sunet. Insignele acceptării are la bază o serie de insigne concepute de către Vlad Cadar, reprezentând un posibil Program Spațial Românesc ce are în spate o filozofie aflată la curent cu explorarea spațială. Este o filozofie ce vorbește despre actele comise de ființa umană, despre atrocitățile săvârșite împotriva altor ființe umane, împotriva minorităților etnice și sexuale, dar și împotriva altor specii și eco-sisteme, contextualizând mesajul în vederea unor posibile viitoare misiuni de explorare spațială. Insignele ne vor permite să ne imaginăm un posibil viitor cu oportunități egale, cât și oportunități în cadrul Explorării Spațiale, un viitor unde fiecare entitate are drepturi egale de participare, fiind reprezentat în mod corect de către entitatea mai mare din care face parte.

Festivalul In: v z b 1 - Corp Urban

Pentru unele, corpul este propria identitate, pentru altele, corpul este un vehicul. Pentru unele, corpul este cel ce ne aduce la un numitor comun, pentru altele, corpul este tocmai ceea ce ne diferențiază. Despre relația dintre o femeie și corpul ei se vorbește încă foarte puțin, deși reprezentările sale sunt peste tot în jurul nostru. Relația dintre femeie și corpul său este un subiect, cu atât mai tabu, cu cât coborâm anatomic mai jos, și sute de ani de practică a tăcerii consimțite l-au transformat într-un fel de teren minat.

„Corp Urban” ficționalizează poveștile a patru femei de etnie romă și investighează relația dintre acestea și propriul corp, printr-o lentilă personală, dar și în context social: corpul ca mijloc de producție, corpul ca proprietate, corpul ca un leagăn al maternității; corpul sănătos, corpul bolnav, corpul rușinos, corpul fizic ca oglindă a vieții sociale și ca unică posesie personală. Am făcut o incursiune în universul marginalilor, explorând zonele gri ale moralei și ale societății și am deschis spre dezbatere subiectul controversat al drepturilor sexuale și reproductive, într-un spectacol muzical, tandru, asumat și curajos, despre sex, supraviețuire și identitate, în România secolulului 21.

2 21

In 19 octombrie 2019, tot în cadrul festivalului Invizibil, cu sprijinul Asociației Solidart, am avut spectacolele trupei Giuvlipen, compania de teatru feminist rom, denumită de Agenția Reuters

„avangarda revoluției rome, un contra-atac prin artă și activism la secole de opresiune”, dezbate teme sociale contemporane, controversate și provocatoare. Spectacolele Giuvlipen vorbesc, prin mecanisme comice, despre teme serioase ca rasismul structural, inegalitatea de gen, căsătoria


Festivalul Tn: v z b 1 - Să se facă - Teatru forum

Teatrul forum este o formă de teatru participativ în care actorii și publicul lucrează împreună la problema ce le-a fost prezentată, stârnind dezbaterea și încercând să găsească posibile soluții pentru problema în cauză.

Spectacolul de teatru forum „Să se facă” a fost prilejuit de întâlnirea cu grupul Zephyr și proiectul său Sugestia Zilei (Următoare). Acest spectacol a fost posibil cu contribuția Asociației Ceva de Spus. Forumul pune în discuție două subiecte din păcate prea puțin vizibile în societate: discriminarea față de persoanele cu dizabilități și încălcarea dreptului la aer curat.

Propunerea grupului este Sugestia Zilei (Următoare), un proiect activist de artă ce problematizează calitatea aerului din Timișoara și cuprinde mai multe etape: o dezbatere în jurul unei mese rotunde cu specialiști, reprezentanți ai instituțiilor, ai mediului de afaceri și cu membri ai societății civile, un spațiu de documentare la Muzeul Transporturilor „Comeliu Miklosi”, o serie de postere informative expuse în tramvaie și această sesiune de teatru forum ce se bazează pe cercetarea desfășurată în timpul procesului de realizare a proiectului și pe discuțiile purtate cu reprezentanți ai Asociației CevaDeSpus.

2 21

Festivalul In: v z b I - Invizibilii: spectacol pentru un singur spectator

Spectacolul „Invizibilii” a pornit de la constatarea că persoanele din categoriile vulnerabile sunt fie absente din memoria colectivă, fie prezente prin reprezentări exclusiv negative. Ca „titulari ai memoriei”, am propus redescoperirea unor oameni invizibili de lângă noi și împărtășirea memoriei cu aceștia. Situațiile de discriminare cu care acești oameni se confruntă sunt de cele mai multe ori ascunse, băgate sub preș sau tabu. Prin expunerea acestor situații în 10 scene de teatru pentru un singur spectator, am urmărit să aducem comunitatea mai aproape de realitatea de zi cu zi a membrilor ei invizibili. Participarea la acest performance a fost în același timp o redescoperire a memoriei și un exercițiu de empatie pentru fiecare participant.

„Invizibilii” propune 10 scene de discriminare inspirate din povești adevărate pe care spectatorii le-au putut trăi pe propria piele pentru aproximativ cinci minute.

Festivalul In: v z b 1 - Dezbatere: politica! theatre and community building

Ce înseamnă comunitate? Ce este teatrul politic? De ce avem nevoie de teatru politic? Cum construim comunități în jurul unor proiecte de teatru? A fost o discuție cu Mayada Darwiche, Ahmed Shah - Theater X / JugendtheaterBiiro Berlin și David Schwartz - MACAZ - Bar Teatru

2 21

Coop., deschisă tuturor, nu doar oamenilor de teatru. Multe păreri, suficiente convingeri, multe orgolii, totuși nu construim comunități, nu inventăm nimic, de fapt ne inspirăm din viața de zi-cu-zi în orice interpretare scenică.

Festivalul In: v z b 1 - TABU

Care sunt condițiile de muncă într-un domeniu considerat ilegal și, de aceea, complet nereglementat? Cum se negociază prețurile, concurența și relațiile cu clienții? Există vreo metodă de protecție a muncii sau vreo plasă socială? Cum ajung și cum aleg diverse persoane să practice sex comercial? Și cum le influențează munca relațiile cu partenerii, relațiile cu copiii și viața de zi cu zi?

Spectacolul ficționalizează, pornind de la o documentare aplicată, povestea lui Nicol și a Gianinei, două femei din București ce practică sexul comercial stradal. Spectacolul și-a propus să nuanțeze, completeze și contrazică percepțiile uzuale despre „prostituție” și să transmită fragmente din viețile personale, atât din familie cât și de la muncă, ale celor două protagoniste.

Festivalul In: v z b 1 - Complet alb

“Complet alb” a fost un proiect experimental de creație artistică performativă conceput de artiști ce-și definesc un statement din a intra într-o strânsă relație cu comunitatea din care fac parte, pentru a provoca un dialog real pe o problemă acută cu relevanță socială.

2$î 4 Timișoara 2021

£ I Capitală Europeană a Culturii

Spectacolul a lansat o platformă de dialog care să exprime și să reprezinte nevoile și așteptările reale pe care le au persoanele cu cecitate, fiind un experiment teatral inedit în peisajul artistic național.

Proiectul pornește de la dramatizarea unui roman de referință al literaturii universale - “Eseu despre orbire”, aparținând scriitorului portughez, laureat al premiului Nobel, Jose Saramago.

Preț de o oră și jumătate, spectatorii au fost martorii unei povești incredibile despre lumea celor ce nu văd, despre felul în care se modifică individul în raport cu semenii și cu sine însuși atunci când i se refuză bunul cel mai de preț: vederea.

Spectatorii au putut recepta întreaga poveste fără a vedea efectiv, decât la începutul și la finalul spectacolului. Altfel spus, au încercat să conștientizeze adevărata libertate interioară dincolo de cele cinci simțuri.

Festivalul In: v z b 1 - Ură și pisoi

Crezi că ești imun/ă la manipulare? Consideri că nu poți fi condiționat/ă? De câte ori ți-ai verificat azi pagina de Facebook? Ai impresia că știi ce se-ntâmplă? Te simți în control? De câte păreri din afară ai nevoie pentru a-ți crea o părere personală? Ai văzut pe Internet vreo poză cu pisici azi? Simți ceva în aer? Te-ai prins care-i faza?

Spectacolul „Ură și pisoi” a fost un spectacol de teatru experimental, cu un grup de persoane vulnerabile din comunitate, în care s-a exploatat manifestarea urii în societate și mecanismele din spatele acesteia.

2 21


SEARCHLIGHT: Culto-Cort

Prin proiectul Culto Cort și Embargo Fest, am propus intrarea într-o lume a culturii și a diversității, alături și cu acțiunile partenerilor noștri: Asociația Teatru pentru Tine - Marea Unire în Banat / Călătorie în timp / Strada nr. 4; Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin - Scufița Roșie / Ariciul; Școala de Circ Timișoara - Ateliere de circ / Maidan; Auăleu - Ferma Animalelor / Huooo; Proiecții de film; yoLga - un concept al actriței Olga Diana Torok, produs de galeria de artă contemporană META Spațiu; Dezbateri pe teme ecologice.

întreg programul festivalului se poate consulta pe www.embar.jofest.com.

SEARCHLIGHT: CiviCultura

2 21

O comunitate sănătoasă este o comunitate implicată, cu capacitatea de a identifica și ameliora problemele cu care se confruntă, prin implicare directă. Evenimentele culturale CiviCultura au adus publicul față în față cu posibilitatea de a-și rezolva singur problema cu care se confruntă în cartier, într-un mod interactiv și educativ. CiviCultura a fost organizat de Asociația Culturală Diogene și Teatrul Studențesc Thespis în colaborare cu BIS Teatru, și constă în acțiuni socioculturale ce promovează implicarea civică a locuitorilor Timișoarei, ajutându-i să-și găsească curajul de a se transforma, din beneficiari ai proiectelor locale în voluntari și chiar inițiatori.

SEARCHLIGHT: Co(ART)

Co(Art) - un eveniment ințiat de programatori și specialiști IT pentru artiști.

In perioada 10-13 octombrie 2019, la Timișoara s-a desfășurat evenimentul Co(Art), ce a adus împreună artiști, programatori, electroniști, precum și doi artiști din Marea Britanie: Anna Dumitriu - bioartist și Alex May - artist specializat în geometrie proiectivă. în cele patru zile de desfășurare, au avut loc șase ateliere, prezentări teoretice și un hakathon, în care participanții au dezvoltat ideile într-un proiect prezentat la finalul evenimentului Co(Art).

Co(Art) a făcut parte din seria de evenimente organizate de Banat IT, o asociație timișoreană fondată de câțiva oameni de afaceri, tineri și foarte tineri, ce au decis să creeze un spațiu educațional în societatea civilă pentru a o apropia de domeniul IT și aplicațiile informatizate ce ne invadează viața din ce în ce mai mult. Așa a apărut acum șapte ani Hack TM (un hakaton la care participă sute de elevi din toată țara), apoi Coder Dojo (o inițiativă de educație în domeniul tehnologiei, adresată elevilor de gimnaziu) și anul acesta Co(Art).

2 21

SEARCHLIGHT: INSPIR

„Inspiră. Inspiră bucurie celor din jurul tău sau lasă-te inspirat de comunitatea din Murani și participă la evenimentele planificate în acest weekend!” - acesta a fost mesajul transmis de partenerii noștri pentru petrecerea unei zile alături de comunitatea din Murani. Unde au fost pregătite ateliere, intervenții de teatru, spectacole de circ cu Școala de Circ TM, „Monoloagele vecinului” cu Teatrul Auăleu, „Trei” - spectacol de foc cu „The circus” și Charlie Chaplin -proiecție de film.

PRODUCȚII PROPRII

SPORT 21

Sportul este un element al culturii, deoarece performanța sportivului este o formă de creație. La fel ca literatura, teatrul sau cinematografia, sportul este creator de mituri, de legende și eroi. Și pentru că sportul nu este doar o simplă manifestare, ci un fenomen de amploare ce pune în mișcare imaginația și fantezia, am organizat o primă ediție ce îmbină sportul și cultura și arată frumusețea și colaborarea din spatele scenei.

2 21

Am adus în fața timișorenilor personalități sportive, a căror viață include cultura, dar și personalități artistice practicante sau iubitoare de sport. Competițiile și activitățile rezervate copiilor și amatorilor au fost completate de expoziții, dezbateri și filme ce abordează sportul ca demers socio-cultural. SPORT 21 2019 a inclus un eveniment pentru a celebra 120 de ani de la organizarea, la Timișoara, a primului meci de fotbal.


între 29 august și 1 septembrie 2019, au fost zilele SPORT 21, am avut patru zile în care sportul și cultura și-au unit forțele în competiții sportive, dezbateri, proiecții de film, o expoziție de fotografie și o tură nocturnă de biciclete.

Toate evenimentele realizate, în special dezbaterile alături de Horia Colibășanu și Toma Coconea, cu viața La limită; despre bicicleta în centrul atenției, "pe două roți", alături de Grosu Eduard Michael, Mihai Băbăița și Ana Munteanu (Verde pentru Biciclete), dar și cea despre în ringul de box cu regizorului filmului „Caisă”, România, 2018 - Alexandru Mavrodineanu și boxerul Flavius Biea, s-au bucurat de atenția tuturor spectatorilor - tineri și adulți.


PANTE 21

2    0 4 Timișoara 2021

/ I Capitală Europeană a Culturii

In 2021 se vor împlini 700 de ani de la moartea marelui scriitor italian, Dante Alighieri, unul dintre cei mai importanți poeți ai literaturii universale. Tot atunci, în anul Capitalei Culturale Europene, la Timișoara va fi pusă în scenă lucrarea emblematică a acestui poet: Divina Comedie. împărțită în 3 etape, Infernul, Purgatoriul și Paradisul, este o adevărată provocare pentru orice trupă de teatru de atunci și până în ziua de astăzi. începând cu 2018, s-au organizat întâlniri de lucru cu publicul interesat, nu doar actori profesioniști, ci și cu pasionați ai teatrului, dornici să urce pe scenă și să învețe de la profesioniști - coordonatorii italieni, Marco Martinelli și Ermanna Montanari, directorii artistici ai Teatro delle Albe din Italia. Aceștia au montat prima scenă: Infernul, iar 2019 a fost dedicat Purgatoriului. în 2020, ei au repetat pentru Paradisul, urmând ca în anul Capitalei Culturale Europene - 2021, să realizeze un spectacol de mari dimensiuni cu implicarea directă a timișorenilor.

Echipa artistică a TM2021 a organizat în data de 4 aprilie 2019, la sediul Fundației Județene de Tineret Timiș, str. Arieș, nr.19, al doilea atelier de lucru „Către Divina Comedie”, din cadrul programului DANTE 21 - Stația îndrăznește!. Acesta a fost condus de Marco Martinelli și Ermanna Montanari, au mai participat și Silvia Pagliano și Franco Belletti.

Apoi, echipa de aproximativ 30 actori profesioniști și amatori din Timișoara, formată în cadrul proiectului inițiat de Timișoara 2021, a fost la Ravenna între 9 și 15 iulie 2019. Acolo, ei s-au alăturat Teatrului delle Albe pentru a prezenta împreună Purgatoriul pe scena Festivalului de Teatru. Teatro delle Albe este o companie de teatru a cărei activitate este recunoscută prin câștigarea a numeroase premii și care are o abordare diferită asupra implicării active a publicului, concentrată pe comunitate, co-creare, cu accent pe tineri.

în luna noiembrie 2019, în cadrul programului Dante 21, a fost lansat volumul ”A-și face loc” Dante 21, în Sala Baroc a Muzeului de Artă Timișoara a avut loc proiecția filmului în 7 noiembrie, iar între 8-9 noiembrie a avut loc un Workshop cu ghizii și participanții de la Ravenna, în spațiul Fundației pentru Tineret. Pe de altă parte, s-a căutat o finanțare nerambursabilă europeană pentru acest proiect.

2     0 4| Timișoara 2021

/ I Capitală Europeană a Culturii

LUMINA UNIRII

In perioada 27-29 septembrie 2019, a avut loc în Piața Unirii din Timișoara, spectacolul în trei acte LUMINA UNIRII, ce ilustrează istoria Timișoarei de la începuturile orașului și până la Unirea din 1919.

Lumina Unirii a fost un spectacol de muzică, arte vizuale și instalații de lumină, creat pe structura arhitecturală a Pieței Unirii din Timișoara ce spune povestea orașului, cu toate momentele sale importante, de la începuturile sale până la Unirea cu România, din 1919.

Lumina Unirii, actul I se oprește asupra serii în care Timișoara “a luat naștere”: la început, un zgomot ce ducea cu gândul la baltă, broaște, mlaștină, apoi proiecția zidului ce creștea și transmițând imaginea cetăți care devenea realitate, apoi perioada sub Imperiul Otoman și cea a orașului măcinat de epidemia de ciumă.

Lumina Unirii, actul II reflectă o altă etapă din istoria cetății Timișoara, cea sub Imperiul austro-ungar, care începe cu o caleașcă trasă de doi cai, în care se află un bărbat ce se ridică în dreptul Palatului și dirijează o orchestră cu muzicieni la toate ferestrele, nimeni altul decât Franz Liszt (1811-1886), unul din cei mai mari pianiști ai tuturor timpurilor, compozitor ce a vizitat Timișoara în 1846, susținând câteva concerte în această regiune (Sânnicolau Mare - Castelul Contelui Nako, Remetea Mare la Castelul Ambrozy și Banloc în Castelul Karacsony). Artiștii internaționali, prezenți la festivalul Eufonia, și apoi artiștii Operei Naționale Române din Timișoara (dirijor: Wolfgang Groehs) au interpretat muzica din această seară.

2 21

Lumina Unirii, actul III este dedicat momentului Unirii cu România din 1919. Muzica a fost asigurată de Tymes Orchestra alături de Lucian Nagy Quartet, sub bagheta dirijorului Radu Zaharia.

MEMORIILE CETÂTII

în 2019, Memoriile Cetății a consolidat legăturile dintre oameni și poveștile cartierelor din Timișoara. în perioada 14-20 octombrie, am dus cultura în cartierele orașului și am parcurs împreună cu oamenii din aceste cartiere hărțile intime ale comunității. Locuitorii au avut astfel ocazia să descopere - alături de artiști, personalități ale orașului și turiști - tipuri de intervenții artistice în spațiul public.

Pentru că trecutul istoric este o componentă importantă a identității culturale, cei 30 de ani de la Revoluție au fost comemorați în cadrul ediției din acest an. Pornind de la premiza că istoriile se completează una pe cealaltă, bazându-se pe martori și pe mărturii directe, artiști și localnici au încercat să contureze perspective personale asupra evenimentelor din '89. Fragmente ale memoriei colective ce au supraviețuit timpului au fost transmise mai departe prin acțiuni ce corespund nevoilor actuale și care leagă noua generație de istoria comună.

XTENSII

EXTENSIE Timișoara 2021 la Festivalul International de Chitară de la Timișoara Secțiunea Timișoara Guitar Connection

în perioada 1-8 martie 2019, a avut loc cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Chitară de la Timișoara ce a găzduit cursuri de măiestrie și conferințe la Sala Orpheum a Facultății de Muzică și Teatru a Universității de Vest Timișoara, recitaluri și concerte desfășurate la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul și la Reflektor Venue. Au fost invitați să concerteze artiști de renume internațional ai chitarei clasice precum Aniello Desiderio, Thomas Muller-Pering, Amadeus Guitar Duo (Thomas Kirchhoff & Dale Kavanagh), Antal Pusztai, David Pavlovits, Bojan Ivanovski, Duo Kitharsis (Alexandra Petrișor & Dragoș Horghidan), în recitaluri solistice și camerale.

Noutatea aceastei ediții a constituit-o GUITAR CONNECTIONS - Extensie Timișoara 2021, o serie de evenimente constând în trei seri de recitaluri cu caracter transfrontalier, dedicate chitariștilor din Timișoara, Szeged și Belgrad, după următorul program:

 • 1. Timișoara Guitar Connection vineri, 1 martie 2019, Reflektor Venue - realizare și producție concert Horea Crișovan & Friends;

 • 2. Belgrad Guitar Connection duminică, 3 martie 2019 - realizare conferință “Guitar Art Festival - Twenty years of Productiori", susținută de Bosko Radojkovic, director artistic și fondator Guitar Art Festival, Sala Orpheum a Facultății de Muzică și Teatru a UVT. Cu susținerea unui recital de chitară acustică Bojan Ivanovski Joby - “A Whole New World”, finger style guitar, Reflektor Venue și realizarea unui masterclass de chitară;

 • 3, Szeged Guitar Connection luni, 4 martie 2019, Sala Capitol a Filarmonicii Banatul Timișoara - recital David Pavlovits, classic guitar originals; - recital Antal Pusztai, classic& jazz guitar arrangements, conferința despre Festivalul Internațional de Chitară Szeged 2019 și

2 21

realizarea unui masterclass de chitară.

Evenimentele intitulate GUITAR CONNECTIONS - Extensie Timișoara 2021 au fost organizate de către TM2021 în colaborare cu Asociația Memoria Culturii.

Printr-un parteneriat de colaborare, cea de-a XX-a ediție a Guitar Art Festival din Belgrad s-a încheiat cu o seară dedicată lui Joaquin Rodrigo, marcând aniversarea a 20 de ani de la prima ediție a festivalului și totodată comemorarea a tot atâtor ani de la trecerea în neființă a marelui compozitor spaniol. Au fost organizate două concerte simfonice, având în program același repertoriu și anume duminică, 17 martie 2019, la Belgrad (Serbia) - Kombank Dvorana și luni, 18 martie 2019, la Timișoara (România) - Sala Capitol. Orchestra Filarmonicii Banatul Timișoara, dirijată de maestrul Tiberiu Dragoș Oprea, a prezentat publicului lucrările lui Joaquin Rodrigo: Concierto de Aranjuez pentru chitară și orchestră, solist Vojin Kocic (Serbia), Fantasia para un Gentilhombre, pentru chitară și orchestră, solistă Ema Kapor (Serbia); Concierto Andaluz, pentru patru chitare și orchestră; soliști: Alexander Swete (Austria), Zoran Krajisnik (Bosnia și Herțegovina), Nemanja Ostojic (Muntenegru), Maroje Brcic (Croația). Acest eveniment a fost organizat de Guitar Art Festival Beograd, Filarmonica Banatul Timișoara, Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, Institutul Cultural Român, Asociația Memoria Culturii, sub patronajul doamnei Cecilia Rodrigo, fiica marelui Joaquin Rodrigo.

TEH Balkan Hub

Scopul conferinței TEH BALKAN HUB a fost să exploreze noi modalități de creștere a cooperării regionale între actorii culturali independenți în regiunea balcanică. Evenimentul a avut loc în perioada 7 - 9 martie 2019 la Ambasada (str. Anton Seiller nr. 2 Timișoara), fiind organizat de TM2021 în colaborare cu Centrul Cultural Plai.

2 21

TEH Câmp Meeting 88 - Grow?

AMBASADA - organizație și centru cultural multi-funcțional din Timișoara. Din 2016, este membră a Trans Europe Halles (TEH), o rețea de centre culturale auto-organizate, cu peste 100 de membri din 37 de țări. în perioada 16-20 octombrie 2019, AMBASADA a găzduit una dintre reuniunile anuale de tabără ale TEH, o ocazie unică de a conecta, de a face schimb de idei și de a construi noi cooperări. TEH Câmp Meeting 88 și-a propus să discute idei în jurul noțiunii de creștere - personal, organizațional și legat de comunitate. Creșterea este întotdeauna percepută ca ceva ce trebuie să urmărim pentru a evolua și a reuși. Dar, cu toate acestea, nu este întotdeauna necesar să vizăm creșterea.

XTENSII - Cafekultour - Săptămâna cafenelelor 2019

Tânăra creație contemporană a fost din nou prezentă în cafenelele și spațiile alternative din Timișoara din 15 până în 21 aprilie 2019. O adevărată sărbătoare a Europei și a multiculturalității în oraș, CAFEKULTOUR a propus o săptămână întreagă de spectacole cu artiști din Belgia, Polonia, Austria, Germania, România, Franța și Spania. Evenimentul a fost co-organizat cu Centrul Cultural German și Institutul Francez din Timișoara, ca extensie a programului Asociației Timișoara 2021, a Ambasadei Franței în România și a Goethe Institut.

2    01 Timișoara 2021

| Capitală Europeană a Culturii

O noutate a celei de-a 15-a ediții a fost că seara franceză a fost ocazia de a marca deschiderea Sezonului România-Franța la Timișoara, cu trei reprezentanți emblematici ai noii scene muzicale din Hexagon. Creat în 2005, la inițiativa Institutul Francez Timișoara - Institut frangais de Timișoara și a Deutsches Kulturzentrum Temeswar - Centrul Cultural German Timișoara, festivalul și-a construit o identitate ce seamănă orașului, oferind locuitorilor săi pretexte de întâlnire cu forme artistice variate. Programul a inclus spectacole de teatru, flamenco & painting, proiecții, concerte și show-uri de improvizație.XTENSII - Teatrul ca Rezistență (Heritage contact Zones)

Evenimentul public al proiectului Teatrul ca Rezistență, Rezistența prin inocență, a avut loc în zilele de 21, 22 și 23 iunie la parterul clădirii Operei, cu intrare din strada Alba-Iulia, începând cu ora 21.30. Participanților li s-a oferit șansa de a afla "Cum să scapi de maturitate timp de zece minute asistat de o marionetă", o interacțiune one-to-one imaginată de Ovidiu Mihăiță (Teatrul Auăleu) și Cuța Gomic (Teatrul Merlin). Cu această ocazie a fost lansat și cel de-al doilea număr al Fanzinului Teatrul ca Rezistență, ce a inclus texte de Alina Nelega, Andrei Ujică, Marcel Tolcea, Cristina Modreanu și Ovidiu Mihăiță, precum și desenele lui Lucian Popovici.

Proiectul Teatrul ca rezistență/Theater as Resistance, ce urmează să se desfășoare până în 2021, curatoriat de Cristina Modreanu, își propune să cerceteze arhivele teatrelor din Timișoara, precum și colecții private pentru a analiza viața cotidiană a timișorenilor în timpul regimului

2     0 Timișoara 2021

£ | Capitală Europeană a Culturii

comunist (1960-1990), dar și după Revoluția din 1989 (1990-2019) din perspectiva relației lor cu teatrul.

Vor rezulta în faza finală o expoziție multimedia și un film documentar, precum și - pe parcurs -o serie de mijloace populare de comunicare a rezultatelor cercetării ca evenimente publice, un fanzin cu apariție regulată, video instalații în spații publice. Toate pentru a reaminti și sublinia una dintre cele mai relevante misiuni ale teatrului într-o societate, aceea de a încuraja gândirea critică, indiferent de regimul politic și social.

Proiectul Teatrul ca Rezistență este o inițiativă a Timișoara 2021 - Capitala Culturală Europeană și Auăleu (Timișoara), care lucrează în strânsă asociere cu instituțiile teatrale majore ale orașului: Teatrul National Timișoara, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara, Teatrul German de Stat Timișoara, Thespis Student Theatre, Teatrul pentru copii și tineret Merlin. Este un proiect inclus în Heritage Contact Zones, un proiect co-finanțat din fonduri europene prin Programul Europa Creativă.

XTENSII - Revolutii prin film - The Siliciu. Revolution/Revoluția cântată

Central European Film Festival Timișoara și Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a continuat seria de proiecții din cadrul programului Xtensii-Revoluții prin film - cu documentarul The Singing Revolution/Revoluția cântată, creat de americanii James Tusty și Maureen Castle Tusty.

Acesta a fost proiectat joi, 25 iulie, pe terasa Bastionului Theresia (str. Martin Luther 4, aripa Bl, et. 1). Invitat a fost prof.univ.dr. Radu Carp. The Singing Revolution/Revoluția cântată este povestea sutelor de mii de estonieni ce s-au adunat în stradă între 1987 și 1991 în încercarea de a pune capăt deceniilor de ocupație sovietică prin cântece patriotice interzise și discursuri vehemente la adresa conducerii. In timp ce în alte țări mișcările împotriva comunismului s-au sfârșit cu vărsare de sânge, în Estonia cântecele au fost adevărate ancore ale libertății, aceasta fiind câștigată fără pierderi de vieți omenești. The Singing Revolution/Revoluția cântată este o istorisire plină de inspirație a renașterii dramatice a unei națiuni, a dorinței de libertate de nestăvilit și a determinării ei în cucerirea acesteia. The Singing Revolution/Revoluția cântată este primul film ce relatează aceste fapte istorice vitale ce nu au trecut dincolo de granițele Estoniei. „Am simțit că e timpul ca restul lumii să afle despre evenimentele surprinzătoare ce au avut loc aici”. (James Tusty, regizorul filmului).

2 21


Arhiva TM2021 - Preluare Facebook


EXTENSII - Eufonia

Festivalul Eufonia, Ediția a Il-a, 2019, s-a născut din dorința de a contribui la dezvoltarea unei dimensiuni cultural-educative a regiunii Banat prin includerea muzicii clasice de cameră în circuitul cultural regional.

La început de octombrie au fost concerte la Liceul de Muzică „Sabin Păuța” din Reșița și la Memorialul din Sighet în memoria victimelor comunismului și marcarea celor 30 ani de la Revoluție, precum și concerte educaționale dedicate elevilor școlilor din Timișoara - la Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, la Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Sighetul Marmației și la Reșița, la Liceul de Arte „Sabin Păuța”.


Proiectul a continuat cu concerte pline de măiestrie dedicate tinerilor muzicieni, susținute de artiști internaționali în cadrul evenimentelor Masterclass de vioară, violă, violoncel, pian, flaut, oboi, coarde, Muzicoterapie, Training mental și fizic pentru artiști, Concerte cu cei peste 50 artiști invitați în diferite spații din oraș și din țară, precum: Muzeul de Artă din Timișoara, Filarmonica Banatul, Liceul Ion Vidu, Sala Oglinzilor din Sibiu, în Caransebeș, Reșița, Sighet, Jimbolia, Lipova, Lugoj, Băile Herculane, Beregsăul Mare, Săcălaz și Concerte educaționale dedicate elevilor școlilor din Moșnița Nouă, Șag, Urseni, Sighetu Marmației și Reșița.2 21

EUFONIA - Școala din Beregsău Mare Preluare Facebook

EUFONIA - Concert BRD - The sound of Classics - Preluare Facebook

4 Timișoara 2021 îC» I Capitală Europeană a Culturii

2. COMUNICARE ȘI MARKETING

Sitc-ul TM2021 www.timisoara2021.ro (vezi Anexa 1.).

OverView // monitorizare timisoara2021.ro

Perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Vizitatori site

Utilizatori

22.806

din care:

Utilizatori noi

22.4

Afișări de pagină

Durata medie a sesiunii

Toți utilizatorii

00:01:30 (minute/vizitator)


1 ian. 23TS - 37 dec, 2DÎ9


Toți utilizatorii Afișări de pagină 57.850 (total afișări)

JÎ GoogleAnal/tics •fifnisoara2021

Prezentare generală ă pit^s^i'

O Tați utifeatarî?


Î-JJS4


IM


«3


1

ț ’-S5fe

: 0.96 fe

■ M3X


m. j vsi.

2 21


Utilizatori activi


g                                    TîmtsG-ara. 2021

GoogleAnalytîcs Timîsoara20^1


Accesat» raportul


Utffizțâtwi atSîvi


OToB utilizatorii

4«<H> % ’*s, Ui*c


1 ian. 2019-31 dec. 2019


Wizatort activi

Z uslizaiori activi pa o paioadS de o zi


Z tMizstori activi pe o perioadă de 1 ale      -Z Utilizatori activi pe o perioadă de M ale


Z Utilizatori activi pe o perioadă de 28 <te za*

aoao© 2020 Google


2 21

Segmentul de public

«                           Urnrsoa^ 2&U

Accepți raportul


.« Googie Analytics Timisoara2O21

Noivs recurent

Han 2G19-31 dec 2019


Exphrator,            Wtotort                                            fiw*to.«e4te» iuu4e«»w**4« JiȘtoarta»- . Vtham

:                   ..... SMtun* îașpjnge'fli.                                                                                   ahHK»W

22.806    22.420    3Q.&S5      7$.M%                   <»:0^33

Pftamsț    p^cHSșj   ^ccwSâj    M®3i*pertfcu    Me^ftpenîn»    Maâapsmm

âftftioWE      șfesreîaț.     StftioJit- MXMkzwe:       «tvAixsot ««yâăwe.


tt£46%, ■   î<W%    W#%.

{22.8t»î                    tsseagj:

22,332    22.420    22J&Q

fMfcS2t?   fK®*|    f?457M


3.478          0      7.645


mxs^t 'atsî’ti țasjfâM


mm*       y»    mi®

țci&ovr       laost}

74,43%       V5    mt.11


eo.44%


2,43      00'021»


9,00%           «'   0,00 USD

Medaj*#?»    ft oeejffi^cfc : . Procentaj:

rtEii&zwt           wai          îoej'

4»% asa% §5,5®%}            &S     «XG&’JSP}


6,00%


04®%


0   000050

<w*î


0   (MWUSO

ț&eoM <&«*)


©202OGoogie

***Nota explicativă:

Afișare de pagină

O situație în care o pagină este încărcată (sau reîncărcată) într-un browser. Valoarea Afișări de pagină este definită ca numărul total de pagini consultate.

Sesiune

Perioada de timp pentru care este activ un utilizator pe site sau într-o aplicație. Dacă un utilizator este inactiv timp de minimum 30 de minute, toate activitățile viitoare vor fi atribuite automat unei noi sesiuni. Utilizatorii care părăsesc site-ul și revin în termen de 30 de minute sunt contorizați în cadrul sesiunii inițiale.

Pe pagina Facebook: au fost promovate evenimente culturale din Timișoara și acțiunile TM2021, pagina înregistrând 35.649 likes (aprecieri) la data de 31.12.2019.

Twitter: înregistrează 1084 postări și 643 persoane care urmăresc pagina, la 31.12.2019 -https://twitter.com/timisoara2021 ?lanu-en

Instagram: pagina înregistrează 2188 followers (urmăritori) la 31.12.2019 https://www.instaL’ram.com/timisoara2021/

2    0 4 Timișoara 2021

/ I Capitală Europeană a CulturiiMonitorizare articole presă

Pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat 3005 prezențe în mass-media, 92 comunicate de presă și 4 conferințe de presă. In perioada raportată nu am avut solicitări pe Legea 544/2001.

Pe perioada 1-31 decembrie 2019, au fost monitorizate expresiile Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii și Timișoara 2021, iar mai jos sunt aparițiile pentru fiecare expresie în parte:

 • • Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii: Total general apariții: 4425;

Distribuția pe mediile monitorizate: Presa: 3100; Social media: 1323;

 • 97,5% pozitiv și neutru;

 • • Timișoara 2021: Total general apariții: 9494;

Distribuția pe mediile monitorizate: Presa: 2897; Social media: 6597;

 • 96,8% pozitiv și neutru.

A se vedea Anexele penru monitorizarea presei.

 • 3. PROMOVARE TURISTICĂ

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a organizat în 19 MARTIE 2019, Conferința „Industria ospitalității din Banat. Mobilizare generală pentru 2021”, eveniment dedicat întocmirii primului referat de necesitate pentru toți operatorii de servicii din turism, în vederea pregătirii acestora pentru anului 2021. A fost un prim pas concret pentru a găsi soluții la problemele cu care se confruntă industria ospitalității din zona de vest a României, în pregătirea anului 2021 și a perioadei pre și post Capitală Europeană a Culturii.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii și Asociația Patronală HORETIM, în colaborare cu Primăria Municipiului Timișoara, au fost față în față cu actorii principali din turism și industria ospitalității, cu participarea Ministerului Turismului și a reprezentanților

2fi 1 Timișoara 2021

£ I Capitală Europeană a Culturii consiliilor județene Arad și Caraș-Severin.


TM 2021 a fost prezentă la unul dintre cele mai importante evenimente specializate de turism din lume: IMEX Frankfurt, 21-23.05.2019. Cu sprijinul Ministerului Turismului, proiectul Timișoara 2021 a fost inclus în standul României. S-a realizat o excelentă colaborare cu Primăria Municipiului Timișoara, Centrul de Informare Turistică, pentru promovarea orașului, a proiectelor 2021 și a oportunităților turistice.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a organizat mai multe întâlniri dedicate Industriei ospitalității din Banat în următoarele date: 22 aprilie 2019 la SKY restaurant din Timișoara; 9 mai 2019 la Pensiunea Nora din Timișoara; 29 mai 2019 laNH Hotel din Timișoara.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a organizat o întâlnire dedicată Industriei ospitalității din Banat în 2 iulie 2019 cu agenți de turism, șefi de firme și presă din domeniul turistic din Timișoara.

In luna septembrie a avut loc o întâlnire foarte importantă cu jurnaliști de la Radio Group Frankfurt, reprezentanții a 17 posturi de radio, printre cele mai asculate din Germania, ce însumează peste 2 milioane auditori.

In 12 iulie am primit vizita unor cunoscuți bloggeri și vloggeri din Europa, dar și din Africa de Sud și Australia.

2 21

Orașul Linz a fost una dintre capitalele culturale europene ce s-au bucurat de succes. începând din 2009, oferta culturală si turistică a orașului de la Dunăre s-a diversificat continuu, astfel încât în 2018 orașul a înregistrat peste 507 mii de turiști și 822 mii de înnoptări, două noi recorduri turistice (economice). O mare parte din succesul de astăzi al orașului Linz se datorează elvețianului Martin Heller, fost director al proiectului Linz'2009. în septembrie, președintele asociației - Horațiu Rada, împreună cu Simion Giurcă - reprezentantul nostru în turism, au avut o întâlnire focusată pe proiectul Timișoara 2021.

In 8 septembrie a avut loc întâlnirea cu Claudiu Florian - directorul ICR Berlin, laureat al Premiului Uniunii Europene pentru literatură în 2016. Delegația Asociației TM2021 a fost foarte bine primită și întâmpinată cu intenția de cooperare pe proiecte concrete în acest sens.

In 15 septembrie a avut loc întâlnirea la Viena cu Robert Domhelm, renumit regizor, veritabil om de cultură, cetățean de onoare al Timișoarei și desemnat cu această dată, de către Consiliul Director, ambasador cultural al Asociației Timișoara 2021. în această calitate va promova Timișoara peste granițe și va susține evenimentele culturale ale Timișoarei 2021.

De asemenea, am fost prezenți, la început de decembrie 2019, prin reprezentantul nostru,

2 21

specialistul în turism la deschiderea cursurilor agenților de turism din Oberosterreich, alături de Ingo Hagedom, șeful departamentului de Marketing al aeroportului, organizate cu sprijinul Aeroportului din Linz. Au fost prezente Birourile Naționale ale Cehiei, Elveției, Franței, Poloniei și Ungariei.

La cea de-a 12 Gală a Corpului Turistic - Asociația Birourilor Naționale de Turism, ce operează în piața austriacă, desfășurată în 11 noiembrie 2019, în Palatul Ferstel din Viena, au fost prezenți și reprezentanți ai Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii.

începând cu 2019, TM2021 a devenit membru asociat al Corpului Turistic din Austria. Spotul video cu care Timișoara s-a promovat în cadrul evenimentului s-a clasat pe locul doi în topul preferințelor celor peste 250 participanți la gală, după cel al companiei Austrian Airlines și în fața celui al concernului german TUI, conform buletinelor de vot completate de oaspeți.

în 13 decembrie 2019, a avut loc conferința „Patrimoniul Cultural Regional, oportunitate pentru dezvoltarea economică durabilă”, un eveniment organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, la Palatul Culturii din Iași.

Evenimentul, moderat de Prof. Mihai Bulai, Prodecan al Facultății de Geografie din Iași, a atras reprezentanți ai administrației publice locale și regionale, ai unor centre și instituții de cultură, organizații și asociații ce activează în domeniul turismului și patrimoniului cultural, ai mediului

2H4 Timișoara2021

£ I Capitală Europeană a Culturii

academic și ai mass-mediei. In cadrul acestui eveniment a fost prezentă Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii și oportunități de colaborare cu noi, promovare reciprocă și de vizitate a orașului și programului cultural.

în 20 decembrie 2019 a fost deschis oficial Punctul internațional naval (bac) pentru trecerea frontierei din orașul Moldova Nouă (Caraș-Severin), ce face legătura, peste Dunăre, cu Vinci-Usje (Golubac) din Serbia.

începând din 30 decembrie 2019 s-a pus în circulație efectivă feribotul (bacul) "Bazias4", ce face, de două ori pe zi, conexiunea cu Serbia.

Punctul de trecere este deschis traficului de persoane, bunuri și autovehicole de până la 3,5 t. Feribotul oferă locuri pentru 20 autovehicole și 50 pasageri, pentru fiecare traversare a Dunării.

Informații feribot: https://www.facebook.com/bazias4/

2    0 4 Timișoara 2021

£ I Capitală Europeană a Culturii

Fotografii: https://www.facebook.com/FantasticulBanat/ si https://www.facebook.com/adi.torma?

 • 4. MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Conform scrisorii primite de către Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii în data de 26 martie 2019 de la Comisia Europeană (Direcția Generală pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură), TM 2021 a trimis raportul pentru perioada octombrie 2017 - aprilie 2019 conform indicațiilor menționate în documentul de mai sus până la data de 6 mai 2019. De asemenea, în scrisoarea primită de la Comisia Europeană în data de 26 martie 2019 se menționează că în perioada 3-5 iunie 2019 va avea loc la Timișoara vizita juriului și sesiunea de monitorizare pentru orașele: Timișoara, Novi Sad, Eleusis în urma rapoartelor depuse de orașele amintite.

In perioada 3-5 iunie 2019, a avut loc vizita de monitorizare a Juriului de experți europeni și reprezentanți ai Comisiei Europene. Aceștia au dorit organizarea unui eveniment comun ca locație, cu prezentarea rapoartelor de monitorizare privind stadiul implementării proiectelor 2021 - Novi Sad, Elefsina și Timișoara, precum și Esch-sur-Alzette 2022. Așadar, în perioada respectivă am organizat acest eveniment comun, o vizită a unor obiective importante din oraș: Muzeul de Transport Comeliu Miklosi - o proiecție a Centrului MultipleXity - viitor spațiu cultural, Muzeul Memorialul Revoluției din Decembrie 1989 - o prezentare a evenimentelor din primul oraș liber de comunism din România, Muzeul de Artă din Timișoara - prezentarea expozițiilor permanente și temporare; și bineînțeles sesiunile de repetiții și prezentările în fața juriului a echipelor Elefsina 2021, Novi Sad 2021, Esch-sur-Alzette 2022 și Timișoara 2021.

Din delegația comună prezentă la prezentarea Raportului de monitorizare privind stadiul implementării proiectului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii pentru 2021, între octombrie 2017 - aprilie 2019 prezentat de echipa TM2021, au făcut parte:

Membrii Comisiei Europene: Sylvain Pasqua și Gerald Colleaux;

Membrii ECQC Panel: Cristina Farinha, Suzana Zilic Fiser, Pierre Sauvageot, Sylvia Amann, Agnieszka Wlazel, Paulina Florjanowicz, Dessislava Gavrilova, Jiri Suchânek, Beatriz Garcia și Alin Adrian Nica;

Membrii din partea Ministerului Culturii si Identității Naționale: loan Ardeal Ieremia, Irina Ouatu-Paraschiv, Andrea Reisz, Cristiana Vlad;

Reprezentanti din partea Consiliului Director al asociației: Consiliul Județean Timiș - Adrian Negoiță, Primăria Municipiului Timișoara - Nicolae Robu, Primar și Dan Diaconii, Viceprimar și Președintele TM2021 -Horațiu Rada.

Z01 Timișoara 2021

£ | Capitală Europeană a Culturii

Din partea Asociației TM2021 au prezentat: Simona Neumann - director executiv, Christopher Torch - consultant artistic, Bogdan Cotârță - director de producție, lonuț Suciu - Creative Producer/Territory Manager, Dl. Horațiu Rada - președinte al Consiliului Director.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a trimis în perioada septembrie 2017 până în prezent câteva scrisori și rapoarte punctuale. însă cea mai importantă prezentare a fost cea intermediară din iunie 2019, în urma căreia Juriul a trimis asociației și a publicat pe site-ul Comisiei Europene raportul său cu privire la vizita realizată, prezentarea și discuțiile avute cu asociația TM2021, precum și viitoare recomandări adresate Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii pentru proiectul TM2021 privind următorul raport: htips://ec.europa.eu/projrammes/crealive-europe/actions/capitals-culture en hti p://www.timisoara2021 .ro/2019/07/19/a-doua-intalnire-de-monitorizare-iunie-2019/

Comisia Europeană va efectua a treia vizită de monitorizare în toamna anului 2020, conform planificării inițiale. Conform procedurii standard, la sfârșitul acestei vizite, grupul de experți va face recomandarea către Comisie în legătură cu acordarea premiului Melina Mercouri Timișoarei 2021.

Timișoara 2021 va informa Comisia și grupul de experți despre situația finanțării pentru anul 2019, respectiv va trimite un raport despre stadiul implementării prezentelor recomandări până la finalul lunii februarie 2020, așa cum cere grupul de experți.

 • 5. ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Prin încheierea civilă nr.14387 din data 12.12.2018, pronunțată Ia Judecătoria Timișoara, la solicitarea Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană s-a obținut, modificarea denumirii asociației în Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, denumire ce o va înlocui pe precedenta, și va fi înscrisă în toate actele Asociației, ulterior datei de 12.12.2018.

Așadar, începând cu 12.12.2018, sediul Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, a fost în Timișoara, str.AIba lulia nr.2, parter, cod poștal 300077, până în 26.11.2019, când adresa oficială și spațiul în care își desfășoară activitatea departamentele Artistic și Comunicare, a devenit Bastionul Maria Theresia, strada Popa Șapcă, Corp A, Traveea A. 1.15.

Activitatea operațională se desfășoară încă din luna septembrie 2014 în spațiul oferit de Consiliul Județean Timiș, situat la adresa: Bastionul Maria Theresia, strada Popa Șapcă nr.4, Corp Bl, etajul 1, Timișoara, cod poștal 300054.

 • A. Membrii TM2021

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii are la 31 decembrie 2019, 106 membri, cuprinzând instituții administrative, de cultură, universități, firme, ONG-uri, asociații și

Pagina 72 din 77

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii

Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054

contactȘ'timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

ZO 1 Timișoara 2021

/ | Capitală Europeană a Culturii

fundații, precum și persoane fizice, iar 5 cereri de adeziune au fost validate sub condiția suspensivă, cu condiția de a plăti cotizația în termen de 30 zile de la data Adunării Generale în care s-a validat cererea.

 • B. Consiliul Director

Consiliului Director a avut loc în acest an întâlniri, după cum urmează:

 • • 21 ianuarie 2019, cu următoarea ordine de zi:

 • i. Stabilire tipuri de documente necesare a fi solicitate de la persoanele fizice/juridice conform art. 2.2.1, art. 2.2.2, art. 2.2.3 și art. 5.23 lit.l din actul constitutiv al asociației în vederea analizării de către Consiliul Director a cererilor de adeziune depuse.

 • ii. Stabilire calendar termene de soluționare cereri de adeziune și convocare Adunare Generală.

 • iii. Discutarea situației financiare a Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii.

 • iv. Diverse.

 • • 14 februarie 2019 prin care a fost convocată Adunarea Generală din data de 25 februarie a. c.        (http://www.timisoara2021.ro/2019/02/14/convocator-adunare-generala-25-02-2019-

asociatia-timisoara-2021 -capitala-europeana-a-culturii/)

 • > In luna martie a fost organizat concursul deschis pentru ocuparea următoarelor poziții, în cadrul Consiliului Director: reprezentant al sectorului cultural instituțional și reprezentant al scenei culturale independente și al sectorului Industriilor Culturale și Creative. Pentru cele două poziții au putut să aplice toate persoanele fizice ce îndeplinesc criteriile specifice în vederea atingerii obiectivelor proiectului Timișoara 2021, în acord cu principiile unui management responsabil, vizionar și sustenabil în procesul de implementare și al gestionării moștenirii proiectului Timișoara 2021. Reprezentant al sectorului cultural instituțional - a fost declarat validat dl. Claudiu Ilaș, iar reprezentant al scenei culturale independente și al sectorului Industriilor Culturale și Creative a fost declarat validat dl. Mihai Gafencu.

 • • 4 aprilie, prin care a fost convocată Adunarea Generală din data de 15 aprilie 2019.

 • • 19 septembrie 2019, au fost prezenți: Primăria Municipiului Timișoara, reprezentată prin primar Nicolae Robu, Consiliul Județean Timiș, representat prin consilier Adrian Negoiță, Ministerul Culturii și Identității Naționale, reprezentat prin Secretar de stat Ion Ardeal Ieremia (prin skype), Rada Horațiu, Claudiu Ilaș, Ulrich Fuchs (prin skype), Lia Lucia Epure și Claudiu Țaga.

 • • 8 octombrie, prin care a fost convocată Adunarea Generală din data de 29 octombrie 2019.

 • C. Adunarea Generală

Conform Statutului, Adunarea Generală poate fi ordinară sau extraordinară. Adunarea Generală ordinară se desfășoară cel puțin o dată pe an, iar cea extraordinară are loc ori de câte ori este nevoie.

2 21

In 2019 au avut loc Adunări Generale în data de 25 februarie 2019, convocată în urma ședinței Consiliului Director din data de 14 februarie 2019, în 15 aprilie 2019, convocată în urma Consiliului Director din 5 aprilie 2019 și în 29 octombrie 2019, convocată în urma ședinței Consiliului Director din 8 octombrie 2019.

 • 6. RELA ȚII NA ȚIONALE ȘI INTERNA ȚIONALE

în anul 2019 menționăm cele mai importante întâlniri și vizite de lucru/deplasări:

 • - întâlnire și vizită de lucru în Italia la Bari și Matera, pentru deschiderea anului Capitală Europeană a Culturii Matera 2019 și pentru posibile colaborări cu TM 2021, între 14 - 20 ianuarie 2019;

 • - vizita și întâlnirea de lucru la Timișoara în 25 ianuarie 2019 a secretarului general al EU-Japan Fest, domnul Shuji Kogi și a doamnei Mayumi Taniguchi cu echipa TM2021;

 • - întâlnire și vizită de lucru la București, în cadrul Sezonului Cultural România - Franța, între 27 și 28 ianuarie 2019;

 • - întâlnire și vizită de lucru în Elveția la Verbier Art Summit 2019 (www.verbierrtsummit.org) între 30 ianuarie - 4 februarie 2019;

 • - vizita domnului hnanol Galdos - Imanol Galdos Irazabal, reprezentant al Departamenului Cultură din Primăria orașului Donostia/San Sebastian (ce cuprinde aprox.250 angajați). Dumnealui a fost implicat activ și în proiectul Donostia/San Sebastian - Capitală Europeană a Culturii în 2016, între 6-9 februarie 2019;

 • - întâlnire și vizită de lucru la Arad, în 7 februarie 2019, Conferința anuală de management a organizației internaționale LIKE (în care asociația TM2021 este membră);

 • - întâlnire și vizită de lucru în Spania, între 17 februarie - 20 februarie 2019, participare la Conferința Disorderly Women în Barcelona;

 • - întâlnire și vizită de lucru la Bruxelles pentru ședința de Consiliu Director și Forumul Anual al Membrilor din rețeaua Culture Action Europe (21-23 martie 2019) și participare la Forum “Proposals and Recommendations for EU-LAC Cultural Initiatives” la Lisabona în perioada 24-27 martie 2019);

 • - întâlnire și vizită de lucru a doamnei în Ungaria (Budapesta) cu Delegația Comisiei Europene la Budapesta și Ambasada României la Budapesta în perioada 11-13 martie 2019;

 • - întâlnire și vizită de lucru la Dublin cu începere în data de 31 martie 2019;

 • - întâlnire și vizită de lucru la Galway Capitală Europeană a Culturii 2020.

 • - întâlnire și vizită de lucru a Directorului Bogdan Cotîrță la Ministerul Culturii și Identității Naționale în data de 20 februarie 2019.

 • - întâlnire și vizită de lucru a la Dublin cu începere în data de 31 martie până în 2 aprilie 2019;

2 21

 • - TM2021 a participat în 3 aprilie a.c. la Reuniunea Directorilor Generali pentru învățământul Preuniversitar/DGIP (#DGSchools) cu tema „Deschiderea școlilor către Europa” și a prezentat proiectele axate pe educație ale Programului cultural pentru anul 2019. Rolul programului Erasmus+ în procesul de dezvoltare a sistemelor de educație din Uniunea Europeană, iar promovarea valorilor europene comune și contribuția culturii la construirea identității au fost doar câteva din punctele de discuție ale acestei întâlniri;

 • - Timișoara 2021 a participat prin directorul de producție, în 4 aprilie 2019, la Bruxelles, la proiectul Cultural and Creative Spaces and Cities - CCSC, organizat de Trans Europe Halles, unde reprezentanți ai societății civile și ai autorităților locale discută posibilitățile de a transforma orașele și spațiile publice prin creativitate, artă și cultură.

 • - întâlnire și vizită de lucru a la Budapesta, între 26 aprilie - 28 aprilie 2019;

 • - vizita și întâlnirea de lucru la Timișoara între 6-8 mai a.c. a secretarului general al EU-Japan Fest, domnul Shuji Kogi și a doamnei Mayumi Taniguchi cu echipa TM2021;

 • - întâlnire și vizită de lucru la București, între 10 mai - 12 mai 2019;

 • - participarea la International Workshop „Sense of Belonging”, organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, în 16 mai 2019

 • - întâlnire și vizită de lucru la Florența — Euroepan University Institute -între 20 - 24 mai 2019;

 • - întâlnire și vizită de lucru la Skopje, între 1-3 iunie 2019;

 • - întâlnire și semnarea parteneriatului cu echipa Novi Sad 2021, la Timișoara în 4 iunie 2019;

 • - întâlnire și vizită de lucru la București, între 13-14 iunie 2019;

 • - întâlnire și vizită de lucru la Bruxelles, între 15 - 19 iunie 2019;

 • - cu ocazia Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu 2019, Timișoara 2021 a fost invitată să ia parte la discuțiile din cadrul Bursei de Spectacole de la Sibiu alături de Matera 2019, Plovdiv 2019 ECOC, Rijeka 2020 și Novi Sad 2021. S-a discutat despre arte, cultură și comunitate, despre aportul voluntarilor în evenimentele culturale dar și despre crearea unor noi oportunități pentru schimbul de experiență internațional al voluntarilor implicați în programele capitalelor europene ale culturii. Programul de Voluntariat din Cadrul FITS, devenit faimos la nivel internațional în urma titlului de Capitală Europeană a Culturii Sibiu 2007, reprezintă unul din pilonii de bază al organizării festivalului și este un exemplu activ al moștenirii și al impactului voluntariatului în domeniul cultural. Alături de TM 2021 a participat și Universitatea de Vest din Timișoara, aceasta fiind unul din partenerii cheie al viitorului program de voluntariat pentru Timișoara 2021. Din partea TM 2021 a participat Tibor Novak;

- întâlnire și vizită de lucru la Praga cu Excelența Sa, Ambasadorul României în Republica Cehă. Domnia Sa a facilitat o serie de evenimente de prezentare a asociației și de informare cu privire la programul pentru perioada 2019-2021. O întâlnire extrem de utilă a avut loc la primăria orașului Pilsen, Capitală Europeană a Culturii în anul 2015, și la centrul cultural DEPO2015, inițiat în perioada de implementare a programului capitalei și

2    0 4 Timișoara 2021

I Capitală Europeană a Culturii

considerat astăzi un adevărat model de succes. Nu în ultimul rând, la primăria orașului Karlovy Vary a avut loc un schimb de idei despre cum se poate iniția și dezvolta un proiect cu miză strategică în turismul internațional. Din partea TM 2021 a participat domnul Horațiu Rada, președintele Consiliului Director;

 • - întâlnire și vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) la Lisabona cu începere în data de 5 iulie până în 7 iulie 2019;

 • - întâlnire și vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) la București între 16-17 septembrie 2019;

 • - întâlnire și vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) în orașul Kreuzlingen (Elveția/ Germania) la ședința de bord Culture Action Europe între 22-26 octombrie 2019;

 • - întâlnire și vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) la București între 11-12 noiembrie 2019;

 • - întâlnire și vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) în Italia între 12-15 noiembrie 2019;

 • - întâlnire și vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) la București între 27 noiembrie - 2 decembrie 2019.

 • 7. RECRUTARE RESURSE UMANE

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a recrutat în anul 2019 persoane pentru următoarele posturi:

 • > Reprezentant al sectorului cultural instituțional - a fost declarat validat dl. Claudiu Ilaș, in Consiliul Director;

 • > Reprezentant al scenei culturale independente și al sectorului Industriilor Culturale și Creative - a fost declarat validat dl. Mihai Gafencu, in Consiliul Director

 • > Director de comunicare - a fost declarat validat Daniel Kozak;

 • > Manageri de Program / Manageri de Teritoriu, așa cum sunt definiți în dosarul de candidatură - Ioana Anghel, Ovidiu Miron Dajbog, Odette Pârvulescu;

 • > Manager Operațiuni - George Baron noiembrie 2019; Cosmin Pleșa din decembrie 2019;

 • > Contabil - Astrid Bajcsi;

 • > Responsabil Raportări Financiare - Alin-Cristian Ambruș;

 • > Consultant artistic internațional - Martin Heller;

 • > Director de program - Ana Berlogea-Boariu recrutată în decembrie 2019;

 • > Consilier juridic - lonuț Bobii.

04 Timișoara 2021

. | Capitală Europeană a Culturii

 • 8. ACTIVITĂȚI PRECONIZATE A SE REALIZA ÎN ANUL 2020

Activități preconizate a se realiza în anul 2020:

 • > încheierea procesului de recrutare a resursei umane pentru implementarea programului cultural: extinderea echipei Timișoara 2021 pentru implementarea cu succes a programului TM2021;

 • > implementarea Programului Cultural Timișoara 2021 - anul 2020;

 • > continuarea campaniei de comunicare în mass media și social media - conform Programului Cultural și al evenimentelor planificate (website, facebook - pagini de eveniment, Instagram);

 • > prezența la cele mai importante evenimente în domeniul turismului; Conferința pe probleme de INCOMING 31 ianuarie - 2 februarie 2020;

 • > realizarea de întâlniri și vizite de lucru cu operatori culturali locali, regionali și internaționali în vederea implementării proiectelor propuse pentru anul 2020.