Hotărârea nr. 242/2020

242/25.06.2020 pentru repingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr. 32616 teren şi construcţie înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, judeţul Caraş Severin, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, a iniţierii procedurii de vânzare şi a Studiului de oportunitate
Hotararea Consiliului Local 242/25.06.2020
pentru repingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr. 32616 teren şi construcţie înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, judeţul Caraş Severin, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, a iniţierii procedurii de vânzare şi a Studiului de oportunitate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-13529/22.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-13529/22.06.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-13529/24.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), alin (6), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 363, alin (1) şi (2), (4)-(8), art. 311 şi art. 334-346 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local din data de 25.06.2020;
Avînd în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr. 32616 teren şi construcţie înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, judeţul Caraş Severin, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, a iniţierii procedurii de vânzare şi a Studiului de oportunitate, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 139, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr. 32616 teren şi construcţie înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, judeţul Caraş Severin, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, a iniţierii procedurii de vânzare şi a Studiului de oportunitate- Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi Direcţia Economică-Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

AVIZAT SECRETAR GENERAL,

CAIUS SULI


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-13529/22.06.2020, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-13529 din data de 22.06.2020 al Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic...............;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu prevederile 129 alin (2) lit.c), alin (6) lit b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;

Având în vedere prevederile art.363 alin (1) și (2), (4)-(8), art. 311 și art.334-346 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;

În temeiul art.196 alin.(1), lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aprobă vânzarea prin licitație publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara și a inițierii procedurii de vânzare.

Art.2: Se aprobă Studiul de oportunitatea privind vânzarea prin licitație publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara și a inițierii procedurii de vânzare, care constituie Anexa 1.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția Economică-Biroul Evidența Patrimoniului.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

 • - Instituția Prefectului - Județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției de Urbanism;

 • - Direcției Dezvoltare;

 • - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;

 • - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;

 • - Direcției de Mediu;

 • - Direcției Comunicare-Relaționare;

 • - Biroului Audit;

 • - Biroului Managementul Calității;

 • - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;

 • - Mass-media locale;

Președinte de ședință,

Consilier

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a

Studiului de oportunitate

 • 1. DATE GENERALE - PREMIZELE STUDIULUI DE OPORTUNITATE

Potrivit art.129 alin.(6), lit.b din OUG 57/2019 privind codul administrativ, Consiliul Local hotărăște cu privire la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat al Municipiului Timișoara.

Obiectivul prezentului studiu de oportunitate îl constituie inițierea procedurii de vânzare prin licitație publică a imobilului înscris în CF nr. 32616 teren în suprafață de 4600 mp și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 în suprafață construită la sol de 902 mp situat în județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara.

Imobilul construcție + teren propus pentru vânzare prin licitație publică, este situat în sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, având următoarele date de identificare:

 • - teren înscris în CF nr. 32616, în suprafață de 4600 mp, având nr. de inventar 6704 și valoarea de inventar 55.200 ron

 • - construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1, cu suprafața construită la sol de 902 mp, având nr. de inventar 18674 și valoare de inventar 3.850.068 ron

Imobilelel fac parte din proprietatea privată a Municipiului Timișoara, fiind situate în intravilanul localității Măru, comuna Zăvoi, județul Caraș Severin.

Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea vânzării Vilei Bistra, înscrisă în CF nr. 32616-C1 în suprafață construită la sol de 902 mp și a terenului înscris în CF nr. 32616 în suprafață de 4600 mp.

Imobilul înscris în CF nr. 32616-C1 este format din :

 • - demisol compus din: 2 săli de mese, bucătărie cu anexe (spălător, cămară, sală veselă, anexă), 2 grupuri sanitare, vestiar, 2 magazii, 3 camere depozitare, sală cazan, hol și spălătorie.

 • - parter format din : 5 dormitoare, 4 birouri, vestiar, dușuri, infirmierie, WC și 2 holuri.

 • - etajul conține: 11 camere dintre care 2 cu balcon, hol și 2 WC.

 • 2. OBIECTUL VÂNZĂRII

Imobilul construcție + teren propus pentru vănzare prin licitație publică, este situat în sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, având următoarele date de identificare: teren înscris în CF nr. 32616, în suprafață de 4600 mp și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1, cu suprafața construită la sol de 902 mp. Acesta figurează în Inventarul mijloacelor fixe

Imobilul înscris în CF nr. 32616-C1 este format din :

 • - demisolul este compus din: 2 săli de mese, bucătărie cu anexe (spălător, cămară, sală veselă, anexă), 2 grupuri sanitare, vestiar, 2 magazii, 3 camere depozitare, sală cazan, hol și spălătorie.

 • - parterul este format din : 5 dormitoare, 4 birouri, vestiar, dușuri, infirmierie, WC și 2 holuri.

 • - etajul conține: 11 camere dintre care 2 cu balcon, hol și 2 WC.

 • 3. MOTIVAȚIA VÂNZĂRII

Având în vedere faptul că în ultimii 5 ani numărul de solicitări de cazare a fost foarte mic, respectiv în anul 2015 au fost 16 solicitări și s-au încasat 615 lei , în anul 2016 au fost 15 solicitări și s-au

încasat 360 lei , în anul 2017 au fost 13 solicitări și s-au încasat 480 lei, în anul 2018 au fost 8 solicitări și s-au încasat 36 lei iar în anul 2019 doar 10 solicitări și s-au încasat 30 lei.

Din analiza veniturilor pe ultimii 5 ani, versus cheltuielilor generate de Vila Bistra, se constată că veniturile încasate din taxele pentru cazarea în Vila Bistra sunt insignifiante și nu acoperă cheltuielile pentru consumul de utilități și impozit pe clădire.

Precizăm că în anul 2018 a fost întreprins un Referat de necesitate și oportunitate nr. SC2018-2924/09.02.2018, întocmit de director C.T.D.D., cuprins în Programul de dezvoltare, suma de 25.000 lei, pentru Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Proiectului Tehnic pentru”Reabilitare acoperiș imobil și instalație de încălzire centrală Vila Bistra ” aprobat prin HCLMT 76/23.02.2018, acest obiectiv nefiind finalizat.

Strategia de dezvoltare economico-socială locală, prin valorificarea resurselor existente, furnizează Municipiului Timișoara stabilitate și extindere economică solidă.

Motivele pentru care s-a stabilit oportunitatea vânzării imobilului sunt de ordin estetic și economic (acesta se află în stare de degradare iar Municipiul Timișoara se află în imposibilitatea de a realiza investiții și de a-l valorifica în vreun mod), legislativ, financiar și social.

Păstrarea în patrimoniul municipiului ar crea prejudicii bugetului local, distanța făcând aproape imposibilă întreținerea și administrarea acestuia.

În articolul 363 din OUG 57/2019 privind codul administrativ se precizează că terenurile proprietatea privată a unităților administrativ teritoriale pot face obiectul unei vânzări, prin licitație publică, organizată în condițiile prevăzute la art. 334-346, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311, cu excepția cazurilor în care prin lege se prevede altfel. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local.

Vânzarea imobilului descris mai sus ar asigura administrarea eficientă a domeniului privat al Municipiului Timișoara, prin atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

Mai mult decât atât, vânzarea va acoperi în întregime costurile ridicate de reparație, întreținerea și exploatarea construcției și a terenului.

Zona în care este situat imobilul menționat este o zonă turistică, este ansambul unui spațiu delimitat teritorial unde se pot dezvolta activități investiționale, turism sau servicii.

Terenul poate fi valorificat pentru activități precum : obiective/activități turistice și de agrement, dar și obiective industriale, activități industriale productive și de servicii, spații de depozitare. Pentru funcționare cumpărătorul va obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, prevăzute de legislația în vigoare.

Vânzarea imobilului ar duce la valorificarea resurselor existente în scopul realizării unei extinderi economice solide a zonei ituristice unde se află localizat terenul și construcția, cât și atragerea capitalului privat în acțiuni ce vizează ocuparea forței de muncă precum și ridicarea gradului de civilizație și ale condițiilor de muncă ale cetățenilor.

 • 4. ELEMENTE DE PREȚ

Prețul minim de vânzare al imobilului (construcție + teren propus pentru vânzare prin licitație publică, este situat în satul Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, având următoarele date de identificare: teren înscris în CF nr. 32616, în suprafață de 4600 mp și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1, cu suprafața construită la sol de 902 mp) va fi valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator imobiliar autorizat - membru ANEVAR și valoarea de inventar a acestuia, conform art 363 alin. (6) din OUG 57/2019 privind codul administrativ. Raportul de evaluare va fi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

 • 5. MODALITATEA DE VÂNZARE

Procedura de vânzare propusă conform art. 363 din OUG 57/2019 este vânzarea prin licitație publică organizată în condițiile prevăzute la art. 334-336, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311, cu excepția cazurilor în care prin lege se prevede altfel, pornind de la prețul care a fost stabilit în raportul de evaluare. Licitația se va desfășura în termen de 60 de zile de la emiterea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a caietului de sarcini necesar desfășurării procedurii de licitație.

Caietul de sarcini va cuprinde:

 • - instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii;

 • - instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare al ofertelor;

 • - informații detaliate și complete cu privire la criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare;

 • - căile de atac și informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Împreună cu caietul de sarcini vor fi prezentate și modelul de contract, cât și schița de amplasare în zonă a imobilului supus vânzării.

După adoptarea hotărârii Consiliului Local de aprobare a vânzării imobilului menționat, se va transmite spre publicare anunțul de licitație, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Prezentul studiu de oportunitate va sta la baza aprobării vânzării de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

În baza studiului de oportunitate vânzătorul va elabora caietul de sarcini.

Ofertanții se vor putea înscrie la licitație numai pentru întreg imobilul format din construcție + teren .

La ședința de licitație publică vor participa numai ofertanții care au fost preselectați pe baza îndeplinirii prevederilor din caietul de sarcini și din documentația de elaborare și prezentare a ofertei.

Cumpărătorul achită prețul integral la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare.

Taxele notariale și celelalte cheltuieli ocazionate cu vânzarea se vor suporta de către cumpărător.

Contractul de vânzare - cumpărare va fi înregistrat de către vânzător în registrele de publicitate imobiliară.

CONCLUZII

Încheierea contractului de vânzare-cumpărare se va face după aprobarea finalizării licitației publice și desemnarea unui câștigător.

Predarea-primirea acestuia se face prin proces-verbal în termen de maxim 30 zile de la data încasării prețului.

DIRECTOR,

ȘEF BIROU CĂLIN N.PÎRVA


EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

ÎNTOCMIT,

GABRIELA SUCINEANȚU


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020-13529/22.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș

Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2020- 13529/25.02.2020 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate.

Imobilul construcție + teren propus pentru vânzare prin licitație publică, este situat în sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, având următoarele date de identificare:

 • - teren înscris în CF nr. 32616, în suprafață de 4600 mp, având nr. de inventar 6704 și valoarea de inventar 55.200 ron

 • - construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1, cu suprafața construită la sol de 902 mp, având nr. de inventar 18674 și valoare de inventar 3.850.068 ron

Imobilelel fac parte din proprietatea privată a Municipiului Timișoara, fiind situate în intravilanul localității Măru, comuna Zăvoi, județul Caraș Severin.

Imobilul înscris în CF nr. 32616-C1 este format din :

 • - demisol compus din: 2 săli de mese, bucătărie cu anexe (spălător, cămară, sală veselă, anexă), 2 grupuri sanitare, vestiar, 2 magazii, 3 camere depozitare, sală cazan, hol și spălătorie.

 • - parter format din : 5 dormitoare, 4 birouri, vestiar, dușuri, infirmierie, WC și 2 holuri.

 • - etajul conține: 11 camere dintre care 2 cu balcon, hol și 2 WC.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere faptul că în ultimii 5 ani numărul de solicitări de cazare a fost foarte mic, respectiv în anul 2015 au fost 16 solicitări și s-au încasat 615 lei , în anul 2016 au fost 15 solicitări și s-au încasat 360 lei , în anul 2017 au fost 13 solicitări și s-au încasat 480 lei, în anul 2018 au fost 8 solicitări și s-au încasat 36 lei iar în anul 2019 doar 10 solicitări și s-au încasat 30 lei.

Din analiza veniturilor pe ultimii 5 ani, versus cheltuielilor generate de Vila Bistra, se constată că veniturile încasate din taxele pentru cazarea în Vila Bistra sunt insignifiante și nu acoperă cheltuielile pentru consumul de utilități și impozit pe clădire.

Motivele pentru care s-a stabilit oportunitatea vânzării imobilului sunt de ordin estetic și economic (acesta se află în stare de degradare iar Municipiul Timișoara se află în imposibilitatea de a realiza investiții și de a-l valorifica în vreun mod), legislativ, financiar și social.

Păstrarea în patrimoniul municipiului ar crea prejudicii bugetului local, distanța făcând aproape imposibilă întreținerea și administrarea acestuia.

În articolul 363 din OUG 57/2019 privind codul administrativ se precizează că terenurile proprietatea privată a unităților administrativ teritoriale pot face obiectul unei vânzări, prin licitație publică, organizată în condițiile prevăzute la art. 334-346, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311, cu excepția cazurilor în care prin lege se prevede altfel. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local.

Vânzarea imobilului descris mai sus ar asigura administrarea eficientă a domeniului privat al Municipiului Timișoara, prin atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

PROPUNEM:

Aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate.

ȘEF BIROU, CĂLIN N.PÎRVA


DIRECTOR, EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

ÎNTOCMIT,

IOANA GABRIELA SUCINEANȚU

Cod FO53-01, ver 1


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020-13529/22.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate

Descrierea situației actuale :

Stațiunea POIANA MĂRULUI se află la numai 25 de Km distanță de orașul Oțelul Roșu, județul Caras-Severin, regiunile Banat și Transilvania, într-un peisaj pitoresc dominat de păduri de conifere și foioase, răspândite între Muntele Mic, Nedela și Vârful Pietrii, iar în depărtare pot fi zărite crestele munților Retezat și Țarcu.

Subzona Poiana Mărului este plasată la o altitudine de 500 de metri, în stațiunea POIANA MĂRULUI putându-se ajunge pe DN68, Caransebeș - Hațeg, cu deviere pe lânga comuna Zăvoi.

Lacul de acumulare Poiana Mărului este amplasat pe râul Bistra Mărului și se află la o distanță de aproximativ 25 de kilometri de localitatea Oțelul Roșu.

Dezvoltarea zonei turistice începe după 1936, când Poiana Mărului și Muntele Mic sunt declarate stațiuni turistice.

În perioada respectivă se construiesc la Poiana Mărului primele facilități de cazare, iar ulterior stațiunea se dezvoltă rapid, atât din punct de vedere al capacității de cazare, cât și din cel al facilităților disponibile și al asigurării transportului până în stațiune, astfel încât în anii ’40 ajunge să fie recunoscută ca “Perla Banatului”.

Municipiul Timișoara deține în proprietate , terenul și construcția -Vila Bistra (având regimul de înălțime S+P+E ) din județul Caraș Severin, localitatea Poiana Mărului comuna Zăvoi , imobil identificat prin cartea funciară nr.32616 Zăvoi formată din teren intravilan identificat cu nr. cad. 32616 în suprafață de 4.600 mp și construcție-Vila Bistra identificată cu număr cadastral 32616-C1, în suprafață construită la sol de 902mp.

Imobilul este format din :

 • -   Demisolul este compus din: 2 săli de mese, bucătărie cu anexe (spălător, cămară, sală veselă, anexă), 2 grupuri sanitare, vestiar, 2 magazii, 3 camere depozitare, sală cazan, hol și spălătorie.

 • -    Parterul este format din : 5 dormitoare, 4 birouri, vestiar, dușuri, infirmierie, WC și 2 holuri.

 • -    Etajul conține: 11 camere dintre care 2 cu balcon, hol și 2 WC.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Scopul prezentei documentații este vânzarea Vilei Bistra, înscrisă în CF nr. 32616, teren intravilan în suprafață de 4.600 mp și construcție-Vila Bistra identificată cu număr cadastral 32616-C1, în suprafață construită la sol de 902mp, situată în Comuna Poiana Mărului, județul Caraș - Severin.

Alte informații:

Având în vedere Raportul de evaluare nr.3861/2019, înregistrat la Municipiul Timișoara cu nr. SC2019-027493/29.10.2019, întocmit de SC FIDOX SRL Brașov, conform Autorizației de Membru Corporativ nr.0023, emisă de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate.

PRIMAR

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS


NICOLAE ROBU

DIRECTOR

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

Cod FO53-03,Ver.2


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020-13529/22.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate

Descrierea situației actuale :

Stațiunea POIANA MĂRULUI se află la numai 25 de Km distanță de orașul Oțelul Roșu, județul Caras-Severin, regiunile Banat și Transilvania, într-un peisaj pitoresc dominat de păduri de conifere și foioase, răspândite între Muntele Mic, Nedela și Vârful Pietrii, iar în depărtare pot fi zărite crestele munților Retezat și Țarcu.

Subzona Poiana Mărului este plasată la o altitudine de 500 de metri, în stațiunea POIANA MĂRULUI putându-se ajunge pe DN68, Caransebeș - Hațeg, cu deviere pe lânga comuna Zăvoi.

Lacul de acumulare Poiana Mărului este amplasat pe râul Bistra Mărului și se află la o distanță de aproximativ 25 de kilometri de localitatea Oțelul Roșu.

Dezvoltarea zonei turistice începe după 1936, când Poiana Mărului și Muntele Mic sunt declarate stațiuni turistice.

În perioada respectivă se construiesc la Poiana Mărului primele facilități de cazare, iar ulterior stațiunea se dezvoltă rapid, atât din punct de vedere al capacității de cazare, cât și din cel al facilităților disponibile și al asigurării transportului până în stațiune, astfel încât în anii ’40 ajunge să fie recunoscută ca “Perla Banatului”.

Municipiul Timișoara deține în proprietate , terenul și construcția -Vila Bistra (având regimul de înălțime S+P+E ) din județul Caraș Severin, localitatea Poiana Mărului comuna Zăvoi , imobil identificat prin cartea funciară nr.32616 Zăvoi formată din teren intravilan identificat cu nr. cad. 32616 în suprafață de 4.600 mp și construcție-Vila Bistra identificată cu număr cadastral 32616-C1, în suprafață construită la sol de 902mp.

Imobilul este format din :

 • - Demisolul este compus din: 2 săli de mese, bucătărie cu anexe (spălător, cămară, sală veselă, anexă), 2 grupuri sanitare, vestiar, 2 magazii, 3 camere depozitare, sală cazan, hol și spălătorie.

 • - Parterul este format din : 5 dormitoare, 4 birouri, vestiar, dușuri, infirmierie, WC și 2 holuri.

 • - Etajul conține: 11 camere dintre care 2 cu balcon, hol și 2 WC.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Scopul prezentei documentații este vânzarea Vilei Bistra, înscrisă în CF nr. 32616, teren intravilan în suprafață de 4.600 mp și construcție-Vila Bistra identificată cu număr cadastral 32616-C1, în suprafață construită la sol de 902mp, situată în Comuna Poiana Mărului, județul Caraș - Severin.

Alte informatii:

Având în vedere Raportul de evaluare nr.3861/2019, înregistrat la Municipiul Timișoara cu nr. SC2019-027493/29.10.2019, întocmit de SC FIDOX SRL Brașov, conform Autorizației de Membru Corporativ nr.0023, emisă de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate.

PRIMAR

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS


NICOLAE ROBU

DIRECTOR

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

Cod FO53-03,Ver.2

ANEXA 1

 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE

 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren  și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate

 

1.       DATE GENERALE - PREMIZELE STUDIULUI DE OPORTUNITATE

 

                    Potrivit art.129 alin.(6), lit.b din OUG 57/2019 privind codul administrativ, Consiliul Local hotărăște cu privire la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat al Municipiului Timișoara.

                   Obiectivul prezentului studiu de oportunitate îl constituie iniţierea procedurii de vânzare prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr. 32616 teren în suprafață de 4600 mp și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 în suprafață construită la sol de 902 mp situat în județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara.

                   Imobilul construcție + teren propus pentru vânzare prin licitație publică, este situat în sat  Măru, Comuna  Zăvoi, județul Caraș Severin, având următoarele date de identificare:

- teren înscris în CF nr. 32616, în suprafață de 4600 mp, având nr. de inventar 6704 și valoarea de inventar  55.200 ron

- construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1, cu suprafața construită la sol de 902 mp, având nr. de inventar 18674 și valoare de inventar 3.850.068 ron

                    Imobilelel fac parte din proprietatea privată a Municipiului Timișoara, fiind situate în intravilanul localităţii Măru, comuna Zăvoi, județul Caraș Severin.

                    Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea vânzării Vilei Bistra, înscrisă în CF nr. 32616-C1 în suprafață construită la sol de 902 mp și a terenului înscris în CF nr. 32616 în suprafață de 4600 mp.

                   Imobilul înscris în CF nr. 32616-C1 este format din :

- demisol compus din: 2 săli de mese, bucătărie cu anexe (spălător, cămară, sală veselă,  anexă), 2 grupuri sanitare, vestiar, 2 magazii, 3 camere depozitare, sală cazan, hol și spălătorie.

- parter format din : 5 dormitoare, 4 birouri, vestiar, dușuri, infirmierie, WC și 2 holuri.

- etajul conține: 11 camere dintre care 2 cu balcon, hol și 2 WC.

 

 

2.       OBIECTUL VÂNZĂRII

            Imobilul construcție + teren propus pentru vănzare prin licitație publică, este situat în sat  Măru, Comuna  Zăvoi, județul Caraș Severin, având următoarele date de identificare: teren înscris în CF nr. 32616, în suprafață de 4600 mp și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1, cu suprafața construită la sol de 902 mp. Acesta figurează în Inventarul mijloacelor fixe

             Imobilul înscris în CF nr. 32616-C1 este format din :

- demisolul este compus din: 2 săli de mese, bucătărie cu anexe (spălător, cămară, sală veselă,  anexă), 2 grupuri sanitare, vestiar, 2 magazii, 3 camere depozitare, sală cazan, hol și spălătorie.

- parterul este format din : 5 dormitoare, 4 birouri, vestiar, dușuri, infirmierie, WC și 2 holuri.

- etajul conține: 11 camere dintre care 2 cu balcon, hol și 2 WC.

 

 

3.       MOTIVAȚIA VÂNZĂRII                                                                                                      

          Având în vedere faptul că în ultimii 5 ani numărul de solicitări de cazare a fost foarte mic, respectiv în anul 2015 au fost 16 solicitări și s-au încasat 615 lei , în anul 2016 au fost 15 solicitări și s-au încasat 360 lei , în anul 2017 au fost 13 solicitări și s-au încasat 480 lei, în anul 2018 au fost 8 solicitări și s-au încasat 36 lei iar în anul 2019 doar 10 solicitări și s-au încasat 30 lei.

           Din analiza veniturilor pe ultimii 5 ani, versus cheltuielilor generate de Vila Bistra, se constată că veniturile încasate din taxele pentru cazarea în Vila Bistra sunt insignifiante și nu acoperă cheltuielile pentru consumul de utilități și impozit pe clădire.

Precizăm că în anul 2018 a fost întreprins un Referat de necesitate și oportunitate nr. SC2018-2924/09.02.2018, întocmit de director C.T.D.D., cuprins în Programul de dezvoltare, suma de 25.000 lei, pentru Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Proiectului Tehnic pentru”Reabilitare acoperiș imobil și instalație de încălzire centrală Vila Bistra ” aprobat prin HCLMT 76/23.02.2018, acest obiectiv nefiind finalizat.

Strategia de dezvoltare economico-socială locală, prin valorificarea resurselor existente, furnizează Municipiului Timișoara stabilitate şi extindere economică solidă.

Motivele pentru care s-a stabilit oportunitatea vânzării imobilului sunt de ordin estetic și economic (acesta se află în stare de degradare iar Municipiul Timișoara se află în imposibilitatea de a realiza investiții și de a-l valorifica în vreun mod), legislativ, financiar și social.

Păstrarea în patrimoniul municipiului ar crea prejudicii bugetului local, distanța făcând aproape imposibilă întreținerea și administrarea acestuia.

În articolul 363 din OUG 57/2019 privind codul administrativ se precizează că terenurile proprietatea  privată a unităților administrativ teritoriale pot face obiectul unei vânzări, prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art. 334-346, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel. Prețul de vânzare  se stabilește pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local.

Vânzarea imobilului descris mai sus ar asigura administrarea eficientă a domeniului privat al Municipiului Timișoara, prin atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

Mai mult decât atât, vânzarea va acoperi în întregime costurile ridicate de reparație, întreţinerea şi exploatarea construcţiei şi a terenului.

Zona în care este situat imobilul menționat este o zonă turistică,  este ansambul unui spaţiu delimitat teritorial unde se pot dezvolta activităţi investiţionale, turism sau servicii.

Terenul poate fi valorificat pentru activităţi precum : obiective/activități turistice și de agrement, dar și obiective industriale, activităţi industriale productive şi de servicii, spaţii de depozitare. Pentru funcţionare cumpărătorul va obţine toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Vânzarea imobilului ar duce la valorificarea resurselor existente în scopul realizării unei extinderi economice solide a zonei ituristice unde se află localizat terenul și construcția, cât și atragerea capitalului privat în acţiuni ce vizează ocuparea forţei de muncă precum şi ridicarea gradului de civilizaţie şi ale condiţiilor de muncă ale cetăţenilor.

 

4.       ELEMENTE DE PREȚ

            Prețul minim de vânzare al imobilului (construcție + teren propus pentru vânzare prin licitație publică, este situat în satul  Măru, Comuna  Zăvoi, județul Caraș Severin, având următoarele date de identificare: teren înscris în CF nr. 32616, în suprafață de 4600 mp și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1, cu suprafața construită la sol de 902 mp) va fi valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator  imobiliar autorizat - membru ANEVAR și valoarea de inventar a acestuia, conform art 363 alin. (6) din OUG 57/2019 privind codul administrativ.  Raportul de evaluare va fi aprobat de  Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

5.       MODALITATEA DE VÂNZARE

Procedura de vânzare propusă conform art. 363 din OUG 57/2019 este vânzarea prin licitație publică organizată în condițiile  prevăzute la art. 334-336, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311, cu excepția cazurilor în care prin lege se prevede altfel, pornind de la preţul care a fost stabilit în raportul de evaluare. Licitația se va desfășura în termen de 60 de zile de la emiterea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a caietului de sarcini necesar desfășurării procedurii de licitație.

Caietul de sarcini va cuprinde:

- instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii;

- instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare al ofertelor;

- informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigătoare;

- căile de atac şi informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Împreună cu caietul de sarcini vor fi prezentate şi modelul de contract, cât şi schiţa de amplasare în zonă a imobilului supus  vânzării.

După adoptarea hotărârii Consiliului Local de aprobare a vânzării imobilului menţionat, se va transmite spre publicare anunţul de licitaţie, cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Prezentul studiu de oportunitate va sta la baza aprobării vânzării de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

În baza studiului de oportunitate vânzătorul va elabora caietul de sarcini.

Ofertanții se vor putea înscrie la licitație numai pentru întreg imobilul format din construcție + teren .

La ședința de licitație publică vor participa numai ofertanții care au fost preselectați pe baza îndeplinirii prevederilor din caietul de sarcini și din documentația de elaborare și prezentare a ofertei.

Cumpărătorul achită prețul integral la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare.

Taxele notariale și celelalte cheltuieli ocazionate cu vânzarea se vor suporta de către cumpărător.

Contractul de vânzare – cumpărare va fi înregistrat de către vânzător în registrele de publicitate imobiliară.

 

CONCLUZII

                   Încheierea contractului de vânzare-cumpărare se va face după aprobarea finalizării licitației publice și desemnarea unui câștigător.

                Predarea-primirea acestuia se face prin proces-verbal în termen de maxim 30 zile de la data încasării prețului.

 

DIRECTOR,                                                                                                       ŞEF BIROU EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ                                                                          CĂLIN N.PÎRVA

 

 

 

              ÎNTOCMIT,

                                                                                                           GABRIELA SUCINEANŢU

                                                                                                                                                        

 

 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

 NR.CT2020-13529/22.06.2020

 

                                                                         

 

                                                                                RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren  și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate

 

       Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2020- 13529/25.02.2020 a Primarului Municipiului Timişoara  privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren  și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate.

       Imobilul construcție + teren propus pentru vânzare prin licitație publică, este situat în sat  Măru, Comuna  Zăvoi, județul Caraș Severin, având următoarele date de identificare:

- teren înscris în CF nr. 32616, în suprafață de 4600 mp, având nr. de inventar 6704 și valoarea de inventar  55.200 ron

- construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1, cu suprafața construită la sol de 902 mp, având nr. de inventar 18674 și valoare de inventar 3.850.068 ron

 

             Imobilelel fac parte din proprietatea privată a Municipiului Timișoara, fiind situate în intravilanul localităţii Măru, comuna Zăvoi, județul Caraș Severin.

 

       Imobilul înscris în CF nr. 32616-C1 este format din :

- demisol compus din: 2 săli de mese, bucătărie cu anexe (spălător, cămară, sală veselă,  anexă), 2 grupuri sanitare, vestiar, 2 magazii, 3 camere depozitare, sală cazan, hol și spălătorie.

- parter format din : 5 dormitoare, 4 birouri, vestiar, dușuri, infirmierie, WC și 2 holuri.

- etajul conține: 11 camere dintre care 2 cu balcon, hol și 2 WC.

 

      Facem următoarele precizări:

                                                                                                                                                                                     

          Având în vedere faptul că în ultimii 5 ani numărul de solicitări de cazare a fost foarte mic, respectiv în anul 2015 au fost 16 solicitări și s-au încasat 615 lei , în anul 2016 au fost 15 solicitări și s-au încasat 360 lei , în anul 2017 au fost 13 solicitări și s-au încasat 480 lei, în anul 2018 au fost 8 solicitări și s-au încasat 36 lei iar în anul 2019 doar 10 solicitări și s-au încasat 30 lei.

 

           Din analiza veniturilor pe ultimii 5 ani, versus cheltuielilor generate de Vila Bistra, se constată că veniturile încasate din taxele pentru cazarea în Vila Bistra sunt insignifiante și nu acoperă cheltuielile pentru consumul de utilități și impozit pe clădire.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    

Motivele pentru care s-a stabilit oportunitatea vânzării imobilului sunt de ordin estetic și economic (acesta se află în stare de degradare iar Municipiul Timișoara se află în imposibilitatea de a realiza investiții și de a-l valorifica în vreun mod), legislativ, financiar și social.

 

Păstrarea în patrimoniul municipiului ar crea prejudicii bugetului local, distanța făcând aproape imposibilă întreținerea și administrarea acestuia.

 

În articolul 363 din OUG 57/2019 privind codul administrativ se precizează că terenurile proprietatea  privată a unităților administrativ teritoriale pot face obiectul unei vânzări, prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art. 334-346, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel. Prețul de vânzare  se stabilește pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local.

 

Vânzarea imobilului descris mai sus ar asigura administrarea eficientă a domeniului privat al Municipiului Timișoara, prin atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

 

     

PROPUNEM:

 

           Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren  și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate.

         

 

 

                 DIRECTOR,                                                                                           ŞEF BIROU,

      EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ                                                                           CĂLIN N.PÎRVA

 

 

 

 

                        ÎNTOCMIT,

                                                                                                             IOANA GABRIELA SUCINEANŢU

                                                                                                                                               

     Cod FO53-01, ver 1

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

  NR.CT2020-13529/22.06.2020

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren  și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate

Descrierea situaţiei actuale :

 

Staţiunea POIANA MĂRULUI se află la numai 25 de Km distanţă de oraşul Oţelul Roşu, județul Caras-Severin, regiunile Banat și Transilvania, într-un peisaj pitoresc dominat de păduri de conifere şi foioase, răspândite între Muntele Mic, Nedela şi Vârful Pietrii, iar în depărtare pot fi zărite crestele munţilor Retezat şi Ţarcu.

Subzona Poiana Mărului este plasată la o altitudine de 500 de metri, în staţiunea POIANA MĂRULUI putându-se ajunge pe DN68, CaransebeşHaţeg, cu deviere pe lânga comuna Zăvoi.

Lacul de acumulare Poiana Mărului este amplasat pe râul Bistra Mărului şi se află la o distanţă de aproximativ 25 de kilometri de localitatea Oţelul Roşu.

Dezvoltarea zonei turistice începe după 1936, când Poiana Mărului şi Muntele Mic sunt declarate staţiuni turistice.

În perioada respectivă se construiesc la Poiana Mărului primele facilităţi de cazare, iar ulterior staţiunea se dezvoltă rapid, atât din punct de vedere al capacităţii de cazare, cât şi din cel al facilităţilor disponibile şi al asigurării transportului până în staţiune, astfel încât în anii ’40 ajunge să fie recunoscută ca “Perla Banatului”.

           Municipiul Timişoara deţine în proprietate , terenul şi construcţia -Vila Bistra (având regimul de înălţime S+P+E ) din judeţul Caraş Severin, localitatea Poiana Mărului comuna Zăvoi , imobil identificat prin cartea funciară nr.32616 Zăvoi formată din teren intravilan identificat cu nr. cad. 32616 în suprafaţă de 4.600 mp şi construcţie-Vila Bistra identificată cu număr cadastral 32616-C1, în suprafaţă construită la sol de 902mp.

 

Imobilul este format din :

-            Demisolul este compus din: 2 săli de mese, bucătărie cu anexe (spălător, cămară, sală veselă,  anexă), 2 grupuri sanitare, vestiar, 2 magazii, 3 camere depozitare, sală cazan, hol și spălătorie.

-            Parterul este format din : 5 dormitoare, 4 birouri, vestiar, dușuri, infirmierie, WC și 2 holuri.

-            Etajul conține: 11 camere dintre care 2 cu balcon, hol și 2 WC.

 

Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate:

 

           Scopul prezentei documentații este vânzarea Vilei Bistra, înscrisă în CF nr. 32616, teren intravilan în suprafață de 4.600 mp şi construcţie-Vila Bistra identificată cu număr cadastral 32616-C1, în suprafaţă construită la sol de 902mp, situată în Comuna Poiana Mărului, județul  Caraș - Severin.

 

 

 

 

 

Alte informatii:

 

             Având în vedere Raportul de evaluare nr.3861/2019, înregistrat la Municipiul Timișoara cu nr. SC2019-027493/29.10.2019, întocmit de SC FIDOX SRL Brașov, conform Autorizației de Membru Corporativ nr.0023, emisă de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

 

 

Concluzii:

 

            Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren  și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate.

 

   PRIMAR                                                                                                  VICEPRIMAR                                                                          

        NICOLAE ROBU                                                                                       IMRE FARKAS                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       DIRECTOR

                                                                                                                                   EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cod FO53-03,Ver.2