Hotărârea nr. 241/2020

241/25.06.2020 Privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafaţă de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top. 29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafaţă de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafaţă de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion -Luminii - Lidia
Hotararea Consiliului Local 241/25.06.2020
Privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafaţă de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top. 29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafaţă de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafaţă de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion -Luminii - Lidia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-000171/18.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2020- 000171/18.05.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-000171/19.05.20202 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. CT2020-000171/18.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (3), lit. g) şi art. 196, alin. 1, lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafaţă de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top. 29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafaţă de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafaţă de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion -Luminii - Lidia.

Art. 2: Se aprobă şi se însuşeşte documentaţia topo-cadastrală nr. 2972/2019, întocmită de către SC BLACK LIGHT SRL.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est - Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cdastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020 - 000171/23.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în

suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timișoara, terenuri situate în străzile Orion -Luminii - Lidia

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 - 000171/18.05.2020 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timișoara, terenuri situate în străzile Orion -Luminii - Lidia.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. CT 2020-000171/17.01.2020 prin care SC BLACK LIGHT SRL ne înaintează documentația în vederea emiterii Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea operațiunii de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timișoara, terenuri situate în străzile Orion -Luminii - Lidia.

Pe terenul înscris în CF nr.408235, teren situat în Timișoara, strada Orion -Luminii, după alipirea cu imobilele înscrise în CF nr.405562, Timișoara, str. Luminii-Lidia și CF nr.407178, Municipiul Timișoara are intenția de a amenja un parc pentru locuitorii din zona Orion- Luminii-Lidia.

Având în vedere adresa nr.SC2020-12990/16.06.2020, a Direcției de Mediu, Serviciul Spații Verzi și Locuri de Joacă, prin care ne comunică intenția de a amenaja un parc în zona Soarelui-str. Orion.

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 3757/13.12.2019 în scopul operațiunii de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timișoara, terenuri situate în străzile Orion -Luminii - Lidia - alocare numere cadastrale.

Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de către SC BLACK LIGHT SRL, avizată la OCPI conform Referatului de admitere nr. 277883/18.12.2019.

Având în vedere că nu au fost depuse notificări conform prevederilor L10/2001.

Potrivit adresei Direcției Economice, Biroul Evidența Patrimoniului imobilele cu numerele de inventar 3475,3465 și 6938 au următoarele valori de inventar:

  • -  CF nr. 407178, în suprafață de 12.549mp, are valoarea de 1.694.115 lei

  • -  CF nr. 405562, în suprafață de 1870mp, are valoarea de 252.450 lei

  • -  CF nr.408235, în suprafață de 19233mp, are valoarea de 12.482.217lei

Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2020-171/21.05.2020 precizăm că pentru imobilele înscrise în CF nr. 408235, nr. top 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr.120478, CF nr.407178, nr. top 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, CF nr.405562, nr. top 29296/2/1/1/1, CF vechi nr.118633 nu a fost revendicat conform L18/1991, L1/2000 respectiv L165/2013, Legea nr. 247/2005, Legea nr.231/2018.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2020-171/25.05.2020, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației privind aprobarea operațiunii de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timișoara, terenuri situate în străzile Orion -Luminii - Lidia

Scopul prezentei documentații este operațiunea de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timișoara, terenuri situate în străzile Orion -Luminii - Lidia

În urma acestei operațiuni se poate poate înscrie geometria imobilului în cartea funciară, în acest fel asigurându-se o mai bună gestionare a imobilului rezultat din alipire.

PROPUNEM:

Aprobarea operațiunii de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timișoara, terenuri situate în străzile Orion -Luminii - Lidia, documentație întocmită de SC BLACK LIGHT SRL și avizată la OCPI Timișoara, conform Referatului de admitere, cu nr. 277883/18.12.2019 parte integrantă din prezenta hotărâre .

DIRECTOR,                                       ȘEF BIROU,

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ                             CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT,

IOANA GABRIELA SUCINEANȚU

Referat de admitere, cerere nr. 277883 /18-12-2019

ANCPT


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

277883


REFERAT DE ADMITERE

(Alipire imobile)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Domiciliul Loc. Timișoara, Bdul C.D. Loga, Nr. l,Jud. Timiș

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 277883 din data 18-12-2019, vă informăm:

Imobilele:

  • 1) 405562 situat in Loc. Timișoara, Str LUMINII-LIDIA, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand suprafața măsurată 1870 mp;

  • 2) 407178 situat in Loc. Timișoara, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand suprafața măsurată 12549 mp;

  • 3) 408235 situat in Loc. Timișoara, Str ORION-LUMINII, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand suprafața măsurată 19233 mp;

Au fost alipite, rezultând imobilul cu numărul cadastral 449441, situat in Loc. Timișoara, Str LUMINII-LIDIA, Jud. Timiș, UAT Timișoara avănd suprafața măsurată 33652 mp

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data: 14-01-2020.

Situația prezentată poate face obiec' '          "ficări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a

publicității imobiliare nr. 7/1996, rep               lodificările și completările ulterioare._____________________Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 449441 / UAT Timișoara

Date referitoare la teren

Crt

Categoria de folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

arabil

DA

12.549

2

curți construcții

DA

21.103

TOTAL:

33.652

Date referitoare la construcți

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

449441-C1

construcții anexa

492

Cu acte

bateria nr 1

Al.2

449441-C2

construcții anexa

176

Cu acte

bateria nr II

Al.3

449441-C3

construcții anexa

63

Cu acte

bateria nr III

Al.4

449441-C4

construcții anexa

25

Cu acte

Garaj independent, construcție provizorie , cu 22,40 mp teren concesionat

Al.5

449441-C5

construcții anexa

408

Cu acte

bateria 1 compusa din 5 garaje si garaj 6, bateria II compusa din 8 garaje construcții provizorii si inca 2 garaje si bateria III cu garajele 1-8,10,12,13,16 si 30 construcții provizorii si garaj 29 si garajul 20 si garajul 17 .garajul 9 .garajul 11 si garajul 27.

Lungime Segmente

1) Valorile Iun

qimilor segmente

lor sunt obținute din proiecție în

31

an.

Punct încep

Punct sfârșit

Lungime segment r (m)

Punct încep

Punct sfârșit

Lungime segment r (m)

Punct încep

Punct sfârșit

Lungime segment r(m)

1

2

33.992

2

3

25.966

3

4

28.348

4

5

22.402

5

6

13.771

6

7

37.527

7

8

10.813

8

9

44.879

9

10

24.478

10

11

63.632

11

12

48.609

12

13

48.082

13

14

39.416

14

15

18.921

15

16

2.594

16

17

2.594

17

18

2.264

18

19

2.264

19

20

4.01

20

21

3.039

21

22

5.221

22

23

1.184

23

24

29.261

24

25

13.3

25

26

29.261

26

27

29.24

27

28

13.436

28

29

27.843

29

30

5.22

30

31

2.939

31

32

2.684

32

33

2.148

33

34

2.148

34

35

1.584

35

36

22.58

36

37

16.076

37

38

16.789

38

39

17.883

39

40

1.05

40

41

10.032

41

42

21.095

42

43

9.191

43

44

8.857

44

45

11.759

45

46

47.508

46

47

113.913

47

48

3.175

48

49

69.357

49

50

14.998

50

51

9.785

51

52

14.854

52

53

40.49

53

54

6.464

54

55

49.313

55

56

15.625

56

57

33.497

57

58

14.654

58

59

54.721

59

1

33.992

** Lung mile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

NrCrt

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

277883

18.12.2019

31.12.2019

Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 277883 înregistrată la data de 18.12.2019, s-a propus înscrierea imobilului in urma alipirii următoarelor imobile:________________________________________________________

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

405562

1870

Loc. Timișoara, Str Luminii-Lidia, Jud. Timiș

2

407178

12549

Loc. Timișoara, Jud. Timiș

3

408235

19233

Loc. Timișoara, Str Orion-Luminii, Jud. Timiș

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

 NR.CT2020 - 000171/23.06.2020

 

                                                                         

                                                                                RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1,  CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp,  CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii – Lidia

 

       Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 - 000171/18.05.2020 a Primarului Municipiului Timişoara  privind aprobarea operaţiunii de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1,  CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp,  CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii – Lidia.

      Facem următoarele precizări:  

                                                                                                                                                                                  

      Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. CT 2020-000171/17.01.2020 prin care SC BLACK LIGHT SRL ne înaintează documentaţia în vederea emiterii Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea operaţiunii de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1,  CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp,  CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii – Lidia.

Pe terenul înscris în CF nr.408235, teren situat în Timișoara, strada Orion –Luminii, după alipirea cu imobilele înscrise în CF nr.405562, Timișoara, str. Luminii-Lidia și CF nr.407178, Municipiul Timișoara are intenția de a amenja un parc pentru locuitorii din zona Orion- Luminii-Lidia.

    Având în vedere adresa nr.SC2020-12990/16.06.2020, a Direcției de Mediu, Serviciul Spații Verzi și Locuri de Joacă, prin care ne comunică intenția de a amenaja un parc în zona Soarelui-str. Orion.

      Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 3757/13.12.2019  în scopul  operațiunii de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1,  CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp,  CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii – Lidia  – alocare numere cadastrale.

      Având în vedere documentaţia topo-cadastrală întocmită de către SC BLACK LIGHT SRL, avizată la OCPI conform Referatului de admitere  nr. 277883/18.12.2019.

      Având în vedere  că nu au fost depuse notificări conform prevederilor L10/2001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      

        Potrivit adresei Direcției Economice, Biroul Evidența Patrimoniului imobilele cu numerele de inventar 3475,3465 și 6938 au următoarele valori de inventar:

-          CF nr. 407178, în suprafață de 12.549mp, are valoarea de 1.694.115 lei

-          CF nr. 405562, în suprafață de 1870mp, are valoarea de 252.450 lei

-          CF nr.408235, în suprafață de 19233mp, are valoarea de 12.482.217lei

     Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2020-171/21.05.2020 precizăm că pentru imobilele înscrise în CF nr. 408235, nr. top 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr.120478, CF nr.407178, nr. top 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, CF nr.405562, nr. top 29296/2/1/1/1, CF vechi nr.118633 nu a fost revendicat conform L18/1991,  L1/2000 respectiv L165/2013, Legea nr. 247/2005, Legea nr.231/2018.

     Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2020-171/25.05.2020, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată în curs de soluţionare.  

       Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei privind aprobarea operaţiunii de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1,  CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp,  CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii - Lidia

       Scopul prezentei documentaţii este operaţiunea de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1,  CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp,  CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii – Lidia

         În urma acestei  operaţiuni se poate poate înscrie geometria imobilului în cartea funciară, în acest fel asigurându-se o mai bună gestionare a imobilului rezultat din alipire.

 

PROPUNEM:

 

           Aprobarea operaţiunii de alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1,  CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp,  CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii - Lidia, documentaţie întocmită de SC BLACK LIGHT SRL şi avizată la OCPI Timişoara, conform Referatului de admitere, cu nr. 277883/18.12.2019  parte integrantă din prezenta hotărâre .

             DIRECTOR,                                                                                             ŞEF BIROU,

      EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ                                                                         CĂLIN N.PÎRVA

 

 

 

 

 

                        ÎNTOCMIT,

                                                                                                                IOANA GABRIELA SUCINEANŢU

 

 

                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      Cod FO53-01, ver 1

 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

 NR.CT2020 -000171/18.05.2020

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE

 

privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1,  CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp,  CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii - Lidia

 

Descrierea situaţiei actuale :

 

           Parcela cu nr. cadastral 407178  înscrisă în Cartea Funciară nr.407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1 Timişoara, în suprafaţă de 12.549 mp, CF  vechi nr. 53931 este  proprietatea Municipiului Timişoara domeniu public, parcela cu nr. cadastral 405562 înscrisă în Cartea Funciară nr.405562, având nr. top. 29296/2/1/1/1, Timișoara, în suprafață de 1.870 mp, CF vechi nr. 118633 este proprietatea Municipiului Timișoara domeniu public, parcela cu nr. cadastral 408235 înscrisă în Cartea Funciară nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, Timișoara, în suprafață de 19.235 mp, CF vechi nr. 120478 este proprietate Municipiul Timișoara  domeniul public.                                                                                                                                                                                                                                                           Conform documentaţiei întocmită de SC BLACK LIGHT SRL se propune  alipirea  imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1,  CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp,  CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii - Lidia

         Pentru introducerea în cartea funciară a geometriei imobilelor conform prevederilor Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, a fost necesară întocmirea unei documentaţii cu propunerea de alipire.

 

1.      Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate:

 

           Prin alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1,  CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp,  CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii - Lidia se asigură o mai bună gestionare a imobilului rezultat din alipire, proprietatea Municipiului Timişoara.

 

 

 

 

2.   Alte informatii:

 

             "Documentaţia tehnică pentru alipire  întocmită de SC BLACK LIGHT SRL a fost recepţionată de către OCPI Timiş conform Referatului de Admitere nr. 277883/18.12.2019.

 

 

Concluzii:

 

            Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară iniţierea unui proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1,  CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp,  CF nr. 405562, având nr. top. 29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion –Luminii – Lidia.

 

 

 

 

   PRIMAR                                                                                                  VICEPRIMAR                                                                          

        NICOLAE ROBU                                                                                       IMRE FARKAS                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       DIRECTOR

                                                                                                                                   EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Cod FO53-03,Ver.2