Hotărârea nr. 24/2020

24/31.01.2020 Privind aprobarea documentaţiei pentru prima înscriere în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, drum cu nr. cad. DE 542/1, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public
Hotararea Consiliului Local 24/31.01.2020
Privind aprobarea documentaţiei pentru prima înscriere în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, drum cu nr. cad. DE 542/1, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 -350 / 28.01.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020 -350 / 28.01.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020 - 350/29.01.20202 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2020 -350 / 28.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul nr. 700/2014, art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
Luând în considerare art. 286 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b) şi c) şi alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia privind prima înscriere în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, nr. cad DE 542/1 cu suprafaţa de 2323 mp, proprietate a Municipiului Timişoara, documentaţie întocmită de P.F.A. Achim Daniel- Mircea C.G.C., nr. Proiect 32/2019, avizat de OCPI Timiş conform Procesului verbal de recepţie nr. 155/22.01.2020, parte integrantă din prezenta hotărâre constituind Anexa 1 şi Anexa 2.

Art. 2: Se înscrie în domeniul public al Municipiului Timişoara drumul de exploatare cu datele de identificare prezentate la art.1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- P.F.A. Achim Daniel- Mircea C.G.C.;
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

CT2020 -350 / 28.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației pentru prima înscriere în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, drum cu nr. cad. DE 542/1, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT2020-350/ 28.01.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru prima înscriere în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, drum cu nr. cad. DE 542/1, facem următoarele precizări:

Drumul de exploatare cu nr. cad. DE542/1 și suprafața de 2323 mp nu este înscris într-o carte funciară. Identificarea limitelor de proprietate a fost realizată de P.F.A. Achim Daniel- Mircea C.G.C., nr. proiect 32/2019.

Planul de amplasament și delimitare a terenului a fost introdus în baza de date integrată a OCPI Timiș, conform Proces verbal de recepție nr.155/22.01.2020 la cererea nr. 13204/22.01.2020.

Prin adresa nr. CT2019-7720/06.12.2019 S.C. ONESSA REAL ESTATE CONSTRUCTION S.A. a solicitat efectuarea demersurilor pentru întabularea terenului aferent străzii Aurel Pop, cu nr. cadastral DE 542/1, zona Torontalului.

Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II VEST a solicitat prin adresa nr. UR2019-19898/18.12.2019 emiterea unui certificat de urbanism în scopul alocării unui număr cadastral nou și prima înscriere a drumului cu nr. cad. DE 541/1 și suprafața de 2323 mp, conform documentației întocmită de P.F.A. Achim Daniel- Mircea C.G.C., nr. proiect 32/2019.

Documentația a fost realizată în vederea înscrierii în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, proprietate a Municipiului Timișoara-domeniu public, având în vedere planurile urbanistice aprobate în zona respectivă și necesitatea reglementării situației juridice a drumului de exploatare cu nr. cad. DE542/1.

Menționăm că a fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 18/14.01.2020 în vederea promovării unui proiect de hotărâre a consiliului local.

Conform art. 286 alin.(4) din Ordonanța 57/2019-Codul administrativ: ” Domeniul public al comunei, al orașului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean.”

Responsabilitatea identificării corecte a suprafețelor parcelelor de teren, respectiv a limitelor de proprietate, revine persoanelor autorizate să execute lucrări de cadastru conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI.

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea documentației privind prima înscriere în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, nr. cad DE 542/1 cu suprafața de 2323 mp, proprietate a Municipiului Timișoara - domeniu public, documentație întocmită de P.F.A. Achim Daniel- Mircea C.G.C., nr. proiect 32/2019, avizat de OCPI Timiș cu nr.155/22.01.2020.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

MIHAI BONCEA

CONSILIER B.C.T. II VEST

DIANA ROF

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru prima înscriere în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, drum cu nr. cad. DE 542/1, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public

 • 1. Descrierea situației actuale:

Prin adresa nr. CT2019-7720/06.12.2019 S.C. ONESSA REAL ESTATE CONSTRUCTION S.A. a solicitat efectuarea demersurilor pentru întabularea terenului aferent străzii Aurel Pop, cu nr. cadastral DE 542/1, zona Torontalului.

Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II VEST a solicitat prin adresa nr. UR2019-19898/18.12.2019 emiterea unui certificat de urbanism în scopul alocării unui număr cadastral nou și prima înscriere a drumului cu nr. cad. DE 541/1 și suprafața de 2323 mp, conform documentației întocmită de P.F.A. Achim Daniel- Mircea C.G.C., nr. proiect 32/2019.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Documentația a fost realizată în vederea înscrierii în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, proprietate a Municipiului Timișoara-domeniu public, având în vedere planurile urbanistice aprobate în zona respectivă și necesitatea reglementării situației juridice a drumului de exploatare cu nr. cad. DE542/1.

 • 3. Alte informații:

A fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 18/14.01.2020 în vederea promovării unui proiect de hotărâre a consiliului local.

Prin adresa nr. CT2020-350/27.01.2020 a fost depus Procesul verbal de recepție nr.155/2020 eliberat de OCPI Timiș.

 • 4. Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea documentației privind prima înscriere în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, nr. cad DE 542/1 cu suprafața de 2323 mp, proprietate a Municipiului Timișoara - domeniu public, documentație întocmită de P.F.A. Achim Daniel- Mircea C.G.C., nr. proiect 32/2019, avizat de OCPI Timiș cu nr.155/2020.

PRIMAR                                  VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                  FARKAS IMRE

DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

MIHAI BONCEA

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

CT2020 -350 / 28.01.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE  A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației pentru prima înscriere în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, drum cu nr. cad. DE 542/1, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public

1. Descrierea situaţiei actuale:

            Prin adresa nr. CT2019-7720/06.12.2019 S.C. ONESSA REAL ESTATE CONSTRUCTION S.A. a solicitat efectuarea demersurilor pentru întabularea terenului aferent străzii Aurel Pop, cu nr. cadastral DE 542/1, zona Torontalului.

            Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II VEST a solicitat prin adresa nr. UR2019-19898/18.12.2019 emiterea unui certificat de urbanism în scopul alocării unui număr cadastral nou și prima înscriere a drumului cu nr. cad. DE 541/1 și suprafața de 2323 mp, conform documentației întocmită de P.F.A. Achim Daniel- Mircea C.G.C., nr. proiect 32/2019.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

            Documentația a fost realizată în vederea înscrierii în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, proprietate a Municipiului Timișoara-domeniu public, având în vedere planurile urbanistice aprobate în zona respectivă și necesitatea reglementării situației juridice a drumului de exploatare  cu  nr. cad. DE542/1.

3. Alte informații:

            A fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 18/14.01.2020 în vederea promovării unui proiect de hotărâre a consiliului local.

            Prin adresa nr. CT2020-350/27.01.2020 a fost depus Procesul verbal de recepție nr.155/2020 eliberat de OCPI Timiș.

4. Concluzii:

            Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea documentației privind prima înscriere în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, nr. cad DE 542/1 cu suprafața de 2323 mp, proprietate a Municipiului Timișoara - domeniu public, documentație întocmită de P.F.A. Achim Daniel- Mircea C.G.C., nr. proiect 32/2019, avizat de OCPI Timiș cu nr.155/2020.

 

                 PRIMAR                                                                                            VICEPRIMAR

              NICOLAE ROBU                                                                                     FARKAS  IMRE

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                   DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

                                                                                                                                         MIHAI BONCEA

                               

 

                                                                                                                                                                                        Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

CT2020 -350 / 28.01.2020

 

                                                                                    

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației pentru prima înscriere în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, drum cu nr. cad. DE 542/1, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public

 

              Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT2020-350/   28.01.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru prima înscriere în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, drum cu nr. cad. DE 542/1, facem următoarele precizări:

          Drumul de exploatare cu nr. cad. DE542/1 și suprafața de 2323 mp nu este înscris într-o carte funciară. Identificarea limitelor de proprietate a fost realizată de  P.F.A. Achim Daniel- Mircea C.G.C., nr. proiect 32/2019.

          Planul de amplasament și delimitare a terenului a fost introdus în baza de date integrată a OCPI Timiș, conform Proces verbal de recepție nr.155/22.01.2020 la cererea nr. 13204/22.01.2020.

          Prin adresa nr. CT2019-7720/06.12.2019 S.C. ONESSA REAL ESTATE CONSTRUCTION S.A.  a solicitat efectuarea demersurilor pentru întabularea terenului aferent străzii Aurel Pop, cu nr. cadastral DE 542/1, zona Torontalului.

          Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II VEST a solicitat prin adresa nr. UR2019-19898/18.12.2019 emiterea unui certificat de urbanism în scopul alocării unui număr cadastral nou și prima înscriere a drumului cu nr. cad. DE 541/1 și suprafața de 2323 mp, conform documentației întocmită de P.F.A. Achim Daniel- Mircea C.G.C., nr. proiect 32/2019.

          Documentația a fost realizată în vederea înscrierii în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, proprietate a Municipiului Timișoara-domeniu public, având în vedere planurile urbanistice aprobate în zona respectivă și necesitatea reglementării situației juridice a drumului de exploatare  cu  nr. cad. DE542/1.

          Menționăm că a fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 18/14.01.2020 în vederea promovării unui proiect de hotărâre a consiliului local.

          Conform art. 286 alin.(4) din Ordonanța 57/2019-Codul administrativ: ” Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean.”

          Responsabilitatea identificării corecte a suprafețelor parcelelor de teren, respectiv a limitelor de proprietate, revine persoanelor autorizate să execute lucrări de cadastru conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI.

 

             În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea documentației privind prima înscriere în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, nr. cad DE 542/1 cu suprafața de 2323 mp, proprietate a Municipiului Timișoara - domeniu public, documentație întocmită de P.F.A. Achim Daniel- Mircea C.G.C., nr. proiect 32/2019, avizat de OCPI Timiș cu nr.155/22.01.2020.

 

          Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

 

 

 

 

     DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST                                                                             CONSILIER B.C.T. II VEST

           MIHAI BONCEA                                                                                                          DIANA ROF

 

 

 

 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Adresa BCPI: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 155 / 2020

întocmit astăzi, 22/01/2020, privind cererea 13204 din 22/01/2020 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA

 • 2. Executant: Achim Daniel- Mircea

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Documentație tehnică în vederea recepției planului de situație necesar emiterii H.C.L. Timișoara pentru prima înscriere drum de exploatare DE542/1, Municipiul Timișoara, jud. Timiș, suprafața studiată 2323 mp

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act

Data act

Tip act

Emitent

18

14.01.2020

act administrativ

Primăria Municipiului

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 155 au fost recepționate 1 propuneri:

* Documentație tehnică pentru recepția planului de situație necesar obținerii Hotărârii Consiliului Local pentru „Alocare număr cadastral nou și primă înscriere DE 542/1", conform Certificat de Urbanism nr.18/14. 01.2020", localitatea Timișoara, unitatea administrativ-teritorială Timișoara.

 • - Suprafața măsurată și propusă este de 2323mp care ocupă parte din str. Aurel Pop, situată în Municipiul Timișoara

 • - Documentația se încadrează în prevederile normativelor în vigoare.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator

Tip eroare

Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă


Inspector

SIMONA-LAURA BACIU

'A&CPI.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Adresa BCPI: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 155 / 2020

întocmit astăzi, 22/01/2020, privind cererea 13204 din 22/01/2020 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA

 • 2. Executant: Achim Daniel- Mircea

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Documentație tehnică în vederea recepției planului de situație necesar emiterii H.C.L. Timișoara pentru prima înscriere drum de exploatare DE542/1, Municipiul Timișoara, jud. Timiș, suprafața studiată 2323 mp

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act

Data act

Tip act

Emitent

18

14.01.2020

act administrativ

Primăria Municipiului

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 155 au fost recepționate 1 propuneri:

* Documentație tehnică pentru recepția planului de situație necesar obținerii Hotărârii Consiliului Local pentru „Alocare număr cadastral nou și primă înscriere DE 542/1", conform Certificat de Urbanism nr.18/14. 01.2020", localitatea Timișoara, unitatea administrativ-teritorială Timișoara.

 • - Suprafața măsurată și propusă este de 2323mp care ocupă parte din str. Aurel Pop, situată în Municipiul Timișoara

 • - Documentația se încadrează în prevederile normativelor în vigoare.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator

Tip eroare

Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă


Inspector

SIMONA-LAURA BACIU